Firma Radiodetection vás vítá do budoucnosti ve

Komentáře

Transkript

Firma Radiodetection vás vítá do budoucnosti ve
www.radiodetection.com
Firma Radiodetection vás vítá do budoucnosti ve vyhledávání kabelÛ a potrubí....... RD4000
Vysílaãe RD4000
Pfiijímaãe RD4000
V˘bûr vysílaãÛ
RD4000T3:
Vysílaã základní úrovnû
RD4000Rx
Ekonomick˘ vysílaã v˘konu 3W
3 vyhledávací frekvence
Pfiedstavujeme nov˘
revoluãní
Systém RD4000
Jedna indukãní frekvence
RD4000T3F:
Vysílaã pro vyhledávání poruch
RD4000T10
Model RD4000 pfiedstavuje ve svûtû první
systém vyhledávání kabelÛ a potrubí se správou
pfies web. Registrace online, podpora pfiístupu
vãetnû opûtovné konfigurace systému, zavádûní dal‰ích funkcí, frekvencí a aktualizací,
to v‰e rychle a snadno pomocí pfiístupu pfies
Internet.
Má v‰echny funkce T3 (viz v˘‰e)
Nov˘ RD4000 pfiedstavuje mnohem více
neÏ jen lokátor se správou pfies Web. PouÏitím
technologie nové generace pfiedstihuje v‰echny
ostatní nejen sv˘mi funkcemi, ale téÏ v˘konem
a jednoduchou obsluhou. RD4000 pfiiná‰í nejefektivnûj‰í zpÛsob vyhledávání podzemních
sítí v oborech jako plynárenství, energetika,
telekomunikace, vodárenství, kanalizace nebo
kabelová televize.
V˘kon 10 W
Vyhledávání poruch
RD4000T10:
V˘konn˘ vysílaã se správou
pfies web
Plná kompatibilita pro Internet
Funkce multimetru pro kontrolu
integrity kabelÛ pfied a po vyhledání
poruchy
AÏ 16 vyhledávacích frekvencí
Dvû indukãní frekvence
Vyhledávaã poruch jako standard
Pro doplnûní tûchto technologick˘ch novinek
firma Radiodetection téÏ s hrdostí pfiedstavuje
ergonomické a robustní pouzdro RD4000
pro pouÏití za kaÏdého poãasí. Design pfiístroje
zaji‰t’uje maximální komfort a vyÏaduje minimální za‰kolení.
PCM kompatibilní
ACID-M kompatibilní
V˘stup pfiímého pfiipojení chránûn
proti nepozornému pfiipojení na stfiídavé
napûtí aÏ do 250V.
Zavádûní nov˘ch funkcí – snadná aktualizace
Rychlé srovnání vysílaãÛ:
Zákazníkem definované funkce – pfiizpÛsobte
si v˘robek Va‰im osobním poÏadavkÛm
Minimální za‰kolení – velmi jednoduchá obsluha
RD4000MRx
Verze RD4000MRx má v‰echny standardní funkce jako RD4000Rx, má
ale navíc moÏnost vyhledávat
v‰echny markery EMS a Omni.
Funkce vyhledávání markerÛ se aktivuje sklopením speciální antény. Je
moÏno vyhledávat v‰echny typy markerÛ, aniÏ je tfieba zmûnit typ antény a
práce s pevnou anténou je mnohem
spolehlivûj‰í neÏ s anténou odnímatelnou.
RD4000T3
RD4000T3F
RD4000T10
3 watty
3 watty
10 wattÛ
Správa pfies web
Ne
Ne
Ano
Funkce multimetru
Ne
Ne
Ano
LED
LED
LCD
3
3
16
Indukce
Ano
Ano
2 frekvence
ReÏim vyhledávání poruch
Ne
Ano
Ano
Indikace smûru proudu
Ne
Ne
Ano
12 D ãlánkÛ
12 D ãlánkÛ
12 D ãlánkÛ
MoÏnost dobíjení
Ano
Ano
Ano
Externí napájení 12V ss
Ano
Ano
Ano
Podpora pfiíslu‰enství Radiodetection
Ano
Ano
Ano
Provoz za kaÏdého poãasí
Ano
Ano
Ano
V˘stupní v˘kon
RD4000T3F
Displej
Aktivní frekvence
Baterie
Pfiíslu‰enství:
Pfiedstavení firmy Radiodetection
Dále je dostupné ve‰keré bûÏné pfiíslu‰entví vãetnû:
■ Pfiipojovací konektory – pro pfiipojení signálu na domovní rozvody pfies bûÏnou
zásuvku na zdi
• Zásuvn˘ konektor
• Malé kle‰tû
■ Konektory Ïiv˘ch kabelÛ – pro pfiipojení
signálu vysílaãe na Ïiv˘ kabel, nejjistûj‰í
metoda vyhledání silového distribuãního
systému na ulici
■ Vysílací kle‰tû – pro bezpeãné pfiipojení
signálu na Ïivé kabely
• Standardní kle‰tû
Firma Radiodetection je hrd˘m ãlenem SPX, skupiny firem poskytujících technické v˘robky a fie‰ení sluÏeb po celém svûtû.
Radiodetection RD4000
Firma Radiodetection a s ní spojené spoleãnosti se specializují na konstrukci a v˘voj v˘robkÛ pro vyhledávání
a údrÏbu potrubí a kabelÛ. Na‰im cílem je b˘t hodnoceni jako vedoucí firma na trhu kvalitního zafiízení "high end"
s v˘robky pokroãil˘ch technologií. Na‰ím závazkem je jak inovace v konstrukci, tak i servis zákazníkovi a jeho podpora.
Svûtovû nejpokroãilej‰í systém
vyhledávání kabelÛ a potrubí
V˘robky a sluÏby poskytované Radiodetection Group zahrnují:
Lokátory kabelÛ a potrubí firmy Radiodetection
C.A.T & Genny
Line Management Systems
Pipeline Current Mapper
DrillTrack G2
V˘robky na testování kabelÛ od firem Bicotest a Riser Bond
■ Stetoskopické kle‰tû – pro identifikaci
kabelÛ v oblastech husté zástavby
• CD kle‰tû
• Konektor pro Ïiv˘ kabel
■ Flextyãe – pro zatahování sond
do ne-metalick˘ch potrubí
■ ¤ada vysílacích sond pro vyhledávání
nevodiv˘ch potrubí
a kanalizací
• Sonda Bendie
• Sonda Super
1550 TDR
Model 1205TX
Model 3300
Model 6000
V˘robky pro inspekci od firem Pearpoint a Telespec
• Sonda kanalizaãní
• Standardní sonda
■ Pfiídavn˘ A-rám – pro poruchy typu zemní
svod plá‰tû – zv˘‰ená citlivost
• Flextyã
• Malá sonda
■ Stetoskop pro identifikaci kabelÛ
ve svazku
■ Ponorné antény – pro pfiesné vyhledání
ponofien˘ch kabelÛ - ponofiení aÏ do 100
metrÛ
FlexiCam
P494 Pan and Rotate Camera Crawler
Mini Mainline and P494 Camera
GatorCam
Ucelenou fiadu v˘robkÛ a sluÏeb, poskytovan˘ch skupinou firem Radiodetection naleznete na na‰í webové stránce
Radiodetection Ltd
Western Drive
Bristol
BS14 0AZ
United Kingdom
Tel: +44 (0)117 976 7776
Fax: +44 (0)117 976 7775
[email protected]
Radiodetection Corp
35 Whitney Road
Mahwah
NJ 07430
USA
Tel: +1 (201)848-8070
Fax: +1 (201)848-1303
[email protected]
• A-rám
Radiodetection, spol. s r.o.
âechyÀská 9
602 00 Brno
• CD stetoskop
• Velk˘ stetoskop
• Ponorná anténa
• Mini stetoskop
Tel: +420 541 24 8 485
Fax: +420 541 248 351
[email protected]
www.radiodetection.cz
Správa pfies Web
www.radiodetection.com
90/RD4000CZ/0
03/02
Nov˘ revoluãní RD4000
www.radiodetection.com

Podobné dokumenty

Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze

Vyhledávací systém RD4000 Návod k obsluze Měření proudu ................................................................................................................................................... 26 Směr proudu (CD) ..................

Více

Vyberte si dobře.

Vyberte si dobře. Pokud potřebujete naléhavou zubní péči a jste běžným pacientem nějaké ordinace, zavolejte svoji zubní ordinaci. Pokud je zavřená, zpráva na záznamníku vám poskytne jasné instrukce, kde a kdy můžete...

Více

Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze

Lokátor Radiodetection RD4000 Návod k obsluze Měření proudu........................................................................................................................................................ 27 Měření proudu jako pomoc při...

Více

3M volition

3M volition Tyto karty slouží k připojení PC do sítě bez použití media konvertoru. Jsou dodávány v provedení 10Mbps, 100Mbps a 1000Mbps. Jsou osazeny zásuvkou VF-45, ale mohou být dodány i s optickými konektor...

Více

RD7000 data sheet

RD7000 data sheet Sonda Super Sonda kanalizační Flextyč

Více

uživatelská příru

uživatelská příru Jak vysílač, tak přijímač RD7000 jsou kompatibilní s celou řadou příslušenství, včetně veškerého příslušenství pro RD4000. Například použitím indukčních kleští se usnadní přivedení signálu na potru...

Více

půdní radar

půdní radar Zásuvkový konektor pro přivedení signálu na domovní rozvody přes běžnou zásuvku na zdi. Konektor na živý kabel pro galvanické připojení vysílače na kabel pod napětím do 440 V. Vysílací kleště pro p...

Více

XEROX MISTROVSTVÍ âR FIREM V GOLFU - JU-TURN

XEROX MISTROVSTVÍ âR FIREM V GOLFU - JU-TURN projektovaném Gary Player Design Company. Jsme velice rádi Ïe sportovní formát turnaje si kaÏd˘m rokem získává vût‰í oblibu projevující se v rostoucím poãtu úãastnick˘ch t˘mÛ (r. 2004 - 43, r. 2005...

Více

Lokátor potrubí a kabelů

Lokátor potrubí a kabelů Příklady použití příslušenství Zásuvkový konektor pro přivedení signálu na domovní rozvody přes běžnou zásuvku na zdi. Konektor na živý kabel pro galvanické připojení vysílače na kabel pod napětí...

Více

systém pcm-kvalitní pomocník pro přesnou lokalizaci vad izolace na

systém pcm-kvalitní pomocník pro přesnou lokalizaci vad izolace na uživatele t chto p ístroj . Od ervence letošního roku se prodloužila záruka a systém je vybaven více funkcemi, neždoposud. A to za stejnou cenu! Na základ tlak a požadavk korozních technik hlavn z ...

Více