Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation

Komentáře

Transkript

Guidelines for ICETA 2007 Paper Preparation
HLASOVACÍ ZAŘÍZENÍ A TESTY VE VÝUCE
Alena Stojanová
Pedagogická fakulta MU, Katedra technické a informační výchovy
telefon, email: [email protected],
Katedra technické a
informační výchovy
3.mezinárodní
konference
Nové technologie ve
výuce
PedF MU Brno
listopad 2009
I přes velký boom interaktivních tabulí na školách, se stále málo používá přídavné hlasovací zařízení
a testovací programy. Je to částečně z finančních důvodů, ale také malou informovaností. Proto se
zaměříme na možnosti testovacích programů ve spojení s hlasovacím zařízením ve výuce i mimo ni.
Klíčová slova: hlasovací zařízení, interaktivní výuka, interaktivní tabule, Interwrite, PRS, Interwrite
Response, hlasování, testování
1. ÚVOD
2. HLASOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Nepříliš známou součástí mnoha interaktivních tabulí jsou
hlasovací zařízení. Jde o samostatné ovladače podobné
televizním, které bezdrátovým připojením komunikují
s ovládacím softwarem interaktivní tabule a umožňují
aktivity jako hlasování, testování, procvičování, průzkum a
podobné aktivity. Podle výrobce se liší jak vzhled, tak i
funkčnost jednotlivých zařízení a také software který
zaznamenává příjem z hlasovacích zařízení a dále umožňuje
s ním pracovat.
Jak již bylo zmíněno, jde o jednoduché zařízení, které
komunikuje s počítačem a potažmo s interaktivní tabulí
bezdrátovým kontaktem, nejčastěji pomocí bluetooth.
Zařízení vzhledově připomínají jednoduché ovladače na
televizi. Jednotlivé typy se liší vzhledem, množstvím
ovládacích prvků a také funkcemi. Například pro Interwrite
je možno pořídit 3 typy hlasovacích zařízení, od velmi
jednoduchých CPS IR přes CPS RF až po PRS.
Na tomto principu jsou založeny programy, pomocí kterých
lze dlouhodobě hodnotit studenty v hodinách a nakonec je
klasifikovat. Obrovskou výhodou pro učitele je, že mohou
otestovat celou třídu během několika málo minut a zároveň
tak získat i výsledné hodnocení.
K testování se používají většinou nástroje zabudované
dovnitř základního programu interaktivní tabule, ale pro
některé výrobce existují i doplňkové programy třetích stran,
které se zaměřují čistě na testování a to jak pomocí
hlasovacích zařízení, tak i řešením testu na počítači a to i
online. Toto rozšíření nabídky programů pro testování lze
najít u tabulí Interwrite, kde k tabuli můžeme pořídit ještě
minimálně dva nezávislé testovací programy – ExamView,
CPS. Za pozornost určitě stojí také program MindPoint
Quiz Show, který je určen pro testování formou hry.
Obr. 1 Hlasovací jednotky CPS RF, CPS IR a PRS
Liší se množstvím ovládacích prvků, zobrazovacím
displejem a vnitřními funkcemi. Hlasovací jednotky lze
vybírat s ohledem na stáří a schopnosti žáků, kteří jimi
budou testováni a také na náročnost a požadavky
vyučujícího na průběh testování. Výše zmíněné typy
hlasovacích zařízení jsou vhodné pro práci s tabulí
Interwrite, další výrobci mají taktéž rozšiřující výbavu s
hlasovacím zařízením např. Smart Response a ActiVote.
K tabuli Interwrite lze pořídit ještě testovací program
Interwrite PRS a Response. Některé programy dokážou
komunikovat i mezi sebou, jako např. Response a
ExamView, čímž lze v jednom programu vytvořit pohodlně
test a pak jej použít s pomocí druhého programu, pokud
např. přecházíme mezi učebnami s rozdílným vybavením.
Hlasovací zařízení dnes nabízí většina výrobců
specializující se na interaktivní tabule – Promethean (tabule
ActivBoard), SMART Technologies Inc (tabule Smart
Board) a GTCO CalComp (tabule Interwrite). Kromě těchto
výrobců, můžeme získat hlasovací zařízení i u jiných firem,
jako samostatný produkt s ovládacím softwarem, který pro
práci nepotřebuje interaktivní tabuli, ale snadno jej lze
zprovoznit např. na notebooku a přinést kde je potřeba. Patří
sem např. WiVo hlasovací systém.
Obr. 2 Hlasovací jednotky Smart Response a ActiVote
1
Hlasovací zařízení pro Interwrite nabízí mnoho zajímavých
funkcí, s těmito zařízeními a patřičným softwarem lze do
testů vkládat několik odlišných typů testových otázek, jako
jsou odpovědi typu ANO-NE, klasické otázky s výběrem
odpovědí A, B, C atd., krátké psané odpovědi – nejčastěji
číselné (výsledek příkladu) s možností vložení znamének +
a – a desetinnou čárkou. Tyto typy odpovědí jsou
vyhodnocovány a výsledky je možno ukládat do databáze.
Pak jsou k dispozici ještě otázky typu průzkum, anketa, kde
není známkování, ale výsledky se vyjadřují v grafech.
Interwrite Response
Interwrite Response umožňuje, kromě tvorby testů, také
vést třídní docházku, shromažďovat údaje z provedených
testů a domácích úkolů a vyhodnocovat je. Také lze v tomto
programu u každého žáka vést přehled některých údajů,
jako je telefonické spojení, adresa, pořadová čísla atd. Je
zjevné, že taková nabídka je ideální pro práci s třídou a
dokonce lze připojit do výuky i studenty, kteří se nemohou
fyzicky účastnit. K tomu je určen software Virtual Clicker,
který umožňuje hlasování přes webové rozhraní. Pomocí
např. programu Skype studenta připojíme ke třídě a Virtal
Clickerem se může účastnit testů apod.
Další zajímavostí hlasovacích zařízení je možnost
částečného nastavování jednotek – na cca dvouřádkovém
displeji lze nastavit hledání skupiny (třídy), ke které je
potřeba se připojit, když chceme hlasovat, jazyk (lokalizace
ovladače je i v češtině), identifikace žáka pomocí ID a
v případě PRS lze dokonce posílat výsledky domácích
úkolů s označením, že jde o domácí úkol – tohle se zapisuje
do databáze k hodnocení, ale mimo testy. Otázky se před
odesláním zobrazí na displeji a lze je opravovat, také je
možno nastavit zpětnou vazbu – systém odešle žákovi
informaci, jestli jeho odpověď byla správná nebo ne.
Exam View
Exam View se hodně podobá Interwrite Response, ale
obsahuje více nástrojů na tvorbu testů. Testy je možné
ukládat ve formátu, který dokážou zpracovávat i jiné
programy jako Response, CPS, MindPoint® Quiz Show a
jiné. Je to nástroj na profesionální tvorbu testů. Mezi jinými
je zde k dispozici u Exam Player, který je free a určen
k online testování např. při distanční výuce. Pro svoji
funkčnost nepotřebuje Virtual CLicker, ale stačí použít
Exam Player a student se připojí k databázi, kde je pro něj
úkol, test, průzkum a jiné možnosti pro upevnění nabytých
znalostí.
Je zřejmé, že s těmito možnostmi není problém velmi
urychlit testování většího množství žáků v krátkém časovém
intervalu a tím si zajistit patřičné množství a kvalitu
známkování a také vyšší soustředěnost studentů.
MindPoint® Quiz Show
MindPoint® Quiz Show je oproti zmíněným programům
spíše zábavou, při které se student lehkou formou testuje. Je
v podstatě hra, mírně podobná hře Milionář s možností
úprav pro jednotlivce, nebo skupiny. Program se výborně
hodí pro práci s mladšími žáky, ale i starší určitě
nepohrdnou odlehčení práce při studiu.
Navíc celé zařízení může být mobilní, protože k testování
není potřeba celá interaktivní tabule, ale stačí notebook
s ovládacím programem interaktivní tabule, k němuž se
připojí pomocí USB přijímač pro hlasovací zařízení a obraz
se může promítat na stěnu jen pomocí projektoru. Studenti
tak vidí testové otázky, na které reagují hlasováním a
nakonec i jejich výsledné vyhodnocení.
3. SOFTWARE
Testovací software je šikovným nástrojem pro testy, úkoly,
průzkumy a ankety, které lze s jeho pomocí v hodinách
provádět. Interwrite nabízí hned 3 programy, které
spolupracují s interaktivní tabulí, ale také je lze používat
bez tabule. Patří sem programy Interwrite Response, Exam
View a MindPoint® Quiz Show.
Obr. 4 Program MindPoint Quiz Show
4. ZÁVĚREM
Hlasovací zařízení a k nim náležející software je velmi
zajímavým a kreativním nástrojem pro výuku. I z pohledu
nákladů se stává přitažlivou variantou do hodin, schází už
pouze jediné: informovat pedagogickou veřejnost o těchto
možnostech a ukázat jim výhody, které nástroj učiteli
nabízí. Nesporně nejzajímavější pro vyučující je úspora
času při vyhodnocování testů a prací studentů a tím více
času na samotnou výuku a individuální práci se žáky.
K tomu slouží interaktivní tabule se všemi nástroji a
možnostmi pro obohacení hodiny.
Jedinými negativy je nutnost naučit se zařízení používat a
ochota pedagogů mírně změnit přístup a myšlení, k takto
vedeným hodinám a přizpůsobit se.
Obr. 3 Interwrite Response
2
Pozvolna se stává běžnou situace, kdy škola zpracovává
veškerou administrativu elektronicky a tak se mnoho učitelů
nuceno naučit se pracovat se systémy a databázemi. Proč
toho tedy nevyužít již v hodinách? Čas věnovaný seznámení
se systémem a vytvoření testů je sice zpočátku časově
náročnější, ale při vlastní práci v hodinách se
několikanásobně vrátí.
5. ODKAZY
[1] Interaktivní výukové technologie [online]. 2009 [cit.
2010-03-09]. Interaktivní tabule Intewrite. Dostupné z
WWW:
<http://www.interaktivni.cz/Tools/ET/Response/>.
[2] Enganging technologies educating a new generation
[online]. 2006 [cit. 2010-03-09]. Your student will love
MindPoint Quiz Show. Dostupné z WWW:
<http://engagingtechnologies.wordpress.com/2007/11/0
6/your-students-will-love-mindpoint-quiz-show/>.
[3] EInstruction Simple Solution Real Results [online]. 2009
[cit. 2010-03-09]. Product Assessment. Dostupné z
WWW:
<http://www.einstruction.com/products/assessment/inde
x.html>
AUTOR
Photo
Alena Stojanová: učitelka informatiky a
matematiky, ICT koordinátor na základní
škole Brno, Kamínky 5, Informatika na
Střední škole pro sluchově postižené, Brno,
Gellnerova 1, odborná asistentka na
Peadagogické
fakultě
Masarykovy
university, katedra technické a informační
výchovy
3

Podobné dokumenty

Operační systémy I

Operační systémy I Undoable drives - číst se bude z této části disku a zapisovat se bude jen na jinou část, pak se něco pokazí a já jen řeknu zapomeň všechny změny a mám původní stav, nebo to chci zapsat a pak to zap...

Více

InterWrite DualBoard ™- eBeam - Tablet - Data-video

InterWrite DualBoard ™- eBeam - Tablet - Data-video • Tlačítka pro rychlý přístup k funkcím přímo na psací ploše umožňuje jedním stiskem tlačítka vyvolat kalibraci, interaktivní pruh nástrojů, přechod na předchozí nebo následující stranu, nebo vytvo...

Více

Mobi - interaktivni.cz

Mobi - interaktivni.cz Zkontrolujte si prezentační soubor ve třídiči stránek, proveďte úpravy jejich uspořádání, vč. mazání stránek. Po konečné úpravě prezentačního souboru jej můžeme pomocí funkce „Tisk“ vytisknout, sou...

Více

Žádanka na specifické IgE

Žádanka na specifické IgE 4 Atopy Panel 20 - Dermatoph. farinae, Dermatoph. pteronyss, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Kůň, Pes, Kočka, Bojínek, Pelyněk, Bříza (T3/Bet v1A), Líska, Vaječný bílek, Kravské mléko...

Více

Akreditované kurzy Multimedia Hradec Králové

Akreditované kurzy Multimedia Hradec Králové Další zařízení kompatibilní se SW Flow - Pulse, Spark, IR, telefony, notebooky, jejich propojení ve výuce - Správa a registrace účastníků, přihlášení do relace - Tvorba a typy otázek - Vyhodnocení ...

Více