2/2008 - Městský Obvod Michálkovice

Komentáře

Transkript

2/2008 - Městský Obvod Michálkovice
MICHÁLKOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ROÈNÍK XVII / 102
l
ZDARMA
2 / 2008
http://www.michalkovice.cz
Už je tady!
Skonèila podivná
zima, a je jaro! Jaro s
prvními dìtskými procházkami, aprílovým
poèasím a velikonoèními radostmi. Je zde to
údobí roku, na které
jsme se tak dlouho tìšili. Teï jen posílit zdraví a úklidem pomoci pøírodì, která je opìt barvitìjší, a tím je i život veselejší. Užívejme si ho
plnými doušky. P. Polok
Kdo najde poklad... Pøi první jarní bouøce v polovinì bøezna byla nad
Michálkovicemi vidìt nádherná duha. Traduje se, že na jejím konci se dá
najít poklad. Pokud tomu vìøíte, posílám vám podklad k jeho hledání.
Autorkou fotky je moje dcera Hanka Lánská. Zdenìk Lánský.
Obèanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s ÚMOb Michálkovice
vyhlašují
H U M A N I TÁ R N Í S B Í R K U
Letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
l Lùžkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon, látek
l Peøí, péøových a vatovaných pøikrývek, polštáøù a dek
l
Vìci, které z ekologických dùvodù vzít nemùžeme:
Obnošené boty, kožichy, odìvy z umìlých vláken, kabáty, dále pak lednièky, televize, nábytek, poèítaèe,
jízdní kola a dìtské koèárky.
Sbírka se uskuteèní 29. kvìtna 2008 od 9.00 do 17.00 hodin
v KD Michálkovice
Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace na tel. è. 596 231 565
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potøebným
obèanùm u nás i v zahranièí a dává práci lidem, kteøí jsou tìžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org
INTERNET
PØIPOJÍME VÁS K INTERNETU
l levnìji a rychleji, než máte souèasné pøipojení k síti internet!
l možnost zøízení pevné telefonní linky, bez mìsíèního paušálu!
l návrhy, realizace kamerových systémù (videoservery), IP kamery
l kamery s noèním vidìním, dálkový dohled, záznam až 3 mìsíce
Info na tel:
733 157 386
Velikonoce v Kulturním domì
Celé akce se zúèastnilo 20 klientù, kteøí nabízeli sladkosti, ozdoby, a
mnozí pøedvádìli i zdobení kraslic a vyøezávání døevìných hraèek.
Prodejce tìšil zájem
dìtí, mladých i dospìlých, ale tak bohatá nabídka potìšila urèitì
všechny a vytvoøila krásnou jarní náladu. (mp)
Snímky Pavla Poloka ukazují
atmosféru v sále pøi velikonoèní výstavce v kulturním domì.
Ú
spìšný kousek se podaøil naší mateøské škole ve spolupráci s vedou-
Krmení zvíøátek
s výkladem
Návštìvníci ostravské
zoologické zahrady mohou
opìt shlédnout u vybraných
zvíøat krmení, spojené s
komentáøem ošetøovatele. Zájemci o tuto
pouènou
atrakci se
mohou tìšit na výklad o
medvìdech, klokanech, papoušcích, slonech, šimpanzích èi šelmách.
(m.p.)
S
prvními teplými jarními dny roste poèet lidí,
kteøí se rozhodnou využít pìkného poèasí k jarnímu úklidu kolem svého domu a na svých zahrádkách. K takovýmto
pravidelným jarním ak-
Pozor na požáry
cím patøí pálení klestí.
Bohužel, ne vždy jsou ti,
kteøí zakládají tyto ohnì
pozorní a jejich dobøe
mínìná aktivita konèí
zásahem profesionálních i dobrovolných hasièù.
cí kulturního domu paní
Pavlou Martinù, když
uspoøádali pøed Velikonocemi prodejní výstavku s pestrou jarní a velikonoèní nabídkou.
Nepøíjemné alergie
Na poèátku jara, v období velikonoc, se u mnoha lidí zaèíná projevovat
alergie v podobì senné
rýmy, zhoršení astmatu
nebo zhoršení kožního
ekzému.
Rùzné alergie lze v
souèasné dobì považovat
za velmi rozšíøená onemocnìní. Mnoha lidem
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - dvoumìsíèník l Vydavatel:
Úøad mìstského obvodu Michálkovice, Ès. armády 106, telefon
599 415 104, http://www.michalkovice.cz, e-mail: [email protected]
l IÈO: 00845451/16 l Odpovìdný redaktor: Pavel Polok, telefon:
inzerce 737 665 075 l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek,
P. Martinù, J. Døímal, M. Poloková l Technická redakce
a zlom: firma GRASA, Violina 4, tel.: 737 665 075, e-mail:
[email protected] l Tisk: Jupos, Ès. armády 101, telefon:
597 588 440 l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se
nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK
ÈR E 12771. l Toto èíslo bylo vydáno dne 21. dubna 2008. Èíslo 3/2008
vyjde 23. èervna 2008.
ztìžují život nepøíjemné,
nìkdy až muèivé pøíznaky, které se u nich objevují nejèastìji v jarním
období. Dìtí trpících
alergiemi nebo astmatem neustále pøibývá.
Zajímavé je, že napø.
na tichomoøských ostrovech, jejichž obyvatelé
žijí po nìkolik tisíciletí
témìø izolováni od civilizovaného svìta, je alergie prakticky neznámým
onemocnìním. Z toho vyplývá, že za tento druh
onemocnìní vdìèíme
zmìnám životního prostøedí, které pùsobí na
lidský organismus nepøíznivì.
Proti alergiím mùžeme nejlépe bojovat od-
stranìním jejich pøíèin.
To je prakticky velmi obtížné. Podmínky, v nichž
žijeme, si bohužel nemùžeme upravit vždy podle
vlastního pøání.
Musíme se tedy smíøit
se životem provázeným
alergiemi? Nemusíme!
Pomocí pøírodních pøípravkù mùžeme do znaèné míry zmírnit nepøíjemné alergické pøíznaky a zkrátit délku jejich
trvání.
Na závìr bych ráda
podìkovala všem, kteøí si
pøišli poslechnout pøednášku do Klubu dùchodcù. Na podzim budou
pøednášky pokraèovat.
MUDr. Miroslava Støížová,
/3
INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
JIØÍ
KAŠPÁREK
Od uzávìrky minulého èísla Michálkovického zpravodaje se rada
mìstského obvodu sešla
na tøech zasedáních. Na
nich mimo jiné projednala následující záležitosti:
Schválila rozpoètové
opatøení è.2/2008 øešící neinvestièní transfer prostøedkù
ze státního rozpoètu ve výši
19 tisíc korun pro úèely školství.
l Schválila rozpoètové
opatøení è. 3/2008 týkající se
èástky 4,6 milionù korun,
pøidìlené ze státního rozpoètu, urèené na sociální výdaje
– pøíspìvky na živobytí, doplatky na bydlení, mimoøádnou okamžitou pomoc a pøíspìvky na péèi o blízkou osobu.
l Vzala na vìdomí informaci o vzdání se mandátu
èlenky zastupitelstva Daniely Bártové (ODS).
l
l Na základì usnesení
zastupitelstva Statutárního
mìsta Ostravy vzala na vìdomí svìøení dvou kusù osobních automobilù Škoda Feli-
cia a jednoho nákladního automobilu Avia.
l Schválila rozpoètové
opatøení è. 4/2008 øešící odvod danì z nemovitosti a poplatkù za rozhlas a televizi.
l Schválila finanèní dar
ve výši 2 tisíce korun pro pøípravu a organizaci tradièních
jazzových koncertù „Pjetkování 2008“.
l Vzala na vìdomí pøípravu 7. zasedání zastupitelstva obvodu dne 12. bøezna
2008.
l Vzala na vìdomí zprá-
vu o výsledku øádné inventarizace majetku mìstského
obvodu k 31. 12. 2007.
l Schválila finanèní dar
ve výši 2000,- Kè pro organizátory závodù modelù závodních aut kategorie MINI „O
havíøský kahan“, konaných v
areálu NKP Dolu Michal dne
13. 4. 2008.
l Vzala na vìdomí zøízení bezplatné „Nové zelené
linky“ pro kontakt s Mìstskou policií Ostrava (podrobnosti uvedeny na jiném místì tohoto èísla MZ).
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 12. bøezna 2008 se
v Kulturním domì Michálkovice sešli na svém sedmém øádném zasedání zastupitelé mìstského obvodu.
V úvodu jednání byli
zastupitelé seznámeni s informací o vzdání se mandátu èlena zastupitelstva Daniely Bártové (ODS). Souèasnì slib do rukou starost-
ky mìstského obvodu složila, ve smyslu platného volebního zákona, další kandidátka v poøadí ze stejné
volební strany paní Marie
Janáková.
Dalším bodem programu zastupitelstva byly zámìry odprodeje dvou nemovitostí, ke kterým zastupitelé dali své kladné stanovisko a povìøili starost-
ku mìstského obvodu jejich pøedložením orgánùm
Statutárního mìsta Ostravy ke schválení.
Zastupitelé
rovnìž
schválili prodej dalších tøí
pozemkù spravovaných
mìstským obvodem Michálkovice. Byli seznámeni
s návrhem pøíslušných
kupních smluv a povìøili
starostku jejich podpisem.
Nová èlenka zastupitelstva
na podzim roku 2006 kandidovala za Obèanskou demokratickou stranu do zastupitelstva našeho mìstského obvodu a umístila na
ètvrtém místì v poøadí. Po
rezignaci bývalé zastupitelky Daniely Bártové podle
platného volebního zákona
získala Marie Janáková
mandát zastupitele mìstského obvodu.
(jk)
Na schùzi zastupitelstva Mìstského obvodu Michálkovice dne 12. bøezna 2008 se jeho novou èlenkou za Obèanskou demokratickou stranu stala paní
Marie Janáková.
Paní Janáková pochází
z Veselí nad Moravou, odkud pøišla v roce 1971 do
Ostravy. Do Michálkovic ji
napøed pøivedla koupì zahrádky a v roce 2002 se sem
s manželem nastìhovali.
Øadu let pracovala jako
uèitelka i øeditelka mateøské školy a rovnìž pùsobila
4/
v nìkolika ostravských kulturních organizacích. Po
listopadu 1989 se stala tajemnicí Divadla hudby, z
nìhož vznikla Komorní scéna Aréna, od roku 1994 až
do loòského roku byla øeditelkou Centra kultury a
vzdìlávání Moravská Ostrava, které se za jejího pùsobení stalo jednou z nejúspìšnìjších kulturních organizací na Ostravsku.
Byla u vzniku všeobecnì
známého Klubu Parník,
zajišovala pøestavbu populárního Klubu Atlantik,
Kulturního zaøízení Gama
a naposledy i výstavbu nového Minikina. Bohaté organizaèní zkušenosti i vztah
ke kultuøe ji pøivedly do
kulturní komise Mìstského
obvodu Michálkovice. Má
ráda dìti, zvíøata a pøírodu, ve svém volném èase
hodnì ète, vìnuje se rekreaènì lyžování a turistice, ale
nejradìji pracuje na své oblíbené zahrádce.
V komunálních volbách
Marie Janáková skládá slib do rukou paní starostky
Mgr. Kvìtoslavy Sedláèkové.
F O T O J . K A Š PÁ R E K
S
konèila letošní plesová sezóna. Požádali
jsme proto o rozhovor vedoucí Kulturního
domu Michálkovice Pavlu Martinù, aby nás seznámila s výsledky tohoto kulturního a spoleèenského zaøízení v roce 2007, a s výhledem
jeho èinnosti na další období.
Paní vedoucí, mùžete nám struènì sdìlit
výèet akcí, které se v
prùbìhu
loòského
roku v kulturním domì
uskuteènily?
V roce 2007 se v sále a
dalších prostorách kulturního domu uskuteènilo
celkem patnáct plesù a veèírkù, ètyøi koncerty, dvanáct divadelních pøedstavení a pøíslušných zkoušek k nim. Probìhlo zde
také devatenáct prodejních a celkem tøicet pøedvádìcích akcí, schùzí, školení a semináøù. Velikou
návštìvnost mìlo také deset akcí organizovaných v
loòském roce školami: Michálkovickou základní
školou U Køíže, mateøskou
školkou, Valdorfskou školou z Ostravy i místní Školou ochrany osob a majetku. Mimo to se v kulturním domì uskuteènila tak
zvaná velikonoèní a vánoèní dílna, spojená s prodejem výrobkù s velikonoèní nebo vánoèní tématikou, vítání novì narozených obèánkù, setkání s
jubilanty a další akce.
Mùžeme øíci, že v prùbìhu loòského roku nᚠkulturní dùm podle sledované evidence navštívilo celkem patnáct tisíc osob.
Toto èíslo pìtinásobnì pøevyšuje poèet všech obyvatel Michálkovic.
Výèet akcí, který jste
uvedla, vyžaduje i velké nároky na jejich
technické a organizaèní zabezpeèení. Jak
lace a vybírání vstupného,
nájemného, dále pøíprava
programù, plakátù i nabídkových listù. Tito pracovníci nejen organizují
vlastní akce, ale také zajišují pøípravu kulturního domu na nì, zajišují
údržbu a úklid nejen v
samotné budovì, ale i v jejím okolí. Vykonávají dozor pøi akcích a spolupracují s jejich organizátory,
školami, Klubem dùchod-
Kulturní dùm
bilancuje
Již øadu let rozdává radost
na nejoblíbenìjším michálkovickém plese Pavel Novák.
F O T O N A S T R A N Ì P. P O L O K
Èlen redakèní rady Jiøí Kašpárek zpovídá vedoucí kulturního domu paní Pavlu Martinù.
jste se s tìmito problémy vyrovnávali?
Provoz našeho kulturního domu zabezpeèují
kromì mne ještì správce,
uklízeèka a jeden externí
pracovník. Naší spoleènou
náplní práce je uzavírání
pøíslušných smluv, kalku-
cù, místní knihovnou a zabezpeèují mnoho dalších
nezbytností. Významná je
rovnìž dobrá spolupráce s
místní restaurací, která
velmi úspìšnì zajišuje obèerstvení pøi plesech, školeních i soukromých akcích našich spoluobèanù.
Jak probìhla letošní
plesová sezóna a co pøipravujete na další období?
V prùbìhu plesové sezóny roku 2008 se v našem kulturním domì
uskuteènilo celkem sedmnáct plesù a veèírkù. Z
tìch nejúspìšnìjších mùžeme vzpomenout již tradièní Michálkovický ples
s Pavlem Novákem, erotický ples, o který projevují
zájem návštìvníci z celé
Ostravy, hasièský ples, rybáøský veèírek, ples Støední školy ochrany osob a
majetku a øadu dalších.
18. bøezna probìhla veli-
ce úspìšnì velikonoèní dílna, akce na které se podíleli mateøská škola, SOU
Klimkovice a dvacet prodejcù nejenom velikonoèního zboží. Na konec roku
pøipravujeme také podobnou, pøedpokládám stejnì
úspìšnou, vánoèní dílnu.
Na 29. kvìtna organizujeme v kulturním domì
humanitární sbírku obleèení pro obèanské sdružení Diakonie Broumov. Na
podzim letošního roku pøipravujeme mimo jiné taneèní kurz, kurz orientálního tance a kurz batikování a keramiky.
A co Michálkovický
ples v roce 2009. Máte
již stanovený termín?
Takovéto akce musíme
opravdu pøipravovat s roèním pøedstihem. Na všeobecné pøání tradièních návštìvníkù tohoto plesu
jsme dohodnuti opìt s
Pavlem Novákem a jeho
skupinou Family. Tento, v
poøadí již osmnáctý Michálkovický ples, se uskuteèní 24. ledna 2009.
Paní vedoucí, dìkuji vám za rozhovor a
jménem redakce i ètenáøù Michálkovického
zpravodaje vám i vašemu kolektivu spolupracovníkù pøeji hodnì
úspìchù ve vaší další
práci. Ing. J. Kašpárek
/ 5
Blahopøejeme
Dne 8.dubna 2008 oslavila paní
JARMILA DANIECOVÁ
75. narozeniny
Hodnì zdraví, štìstí a lásky
do dalších let pøejí manžel Karel
a rodina Daniecova
KULTURNÍ DÙM
l
Telefon 596 231 565
KVÌTEN
14. 5. 17.00 MÁJOVÝ KONCERT ZUŠ PRO VEØEJNOST
15.00 VYSTOUPENÍ DÌTÍ MŠ V KLUBU
DÙCHODCÙ
15. 5.
PRODEJ TEXTILU
29. 5. 9.00-17.00 HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
3. 6.
PRODEJ TEXTILU
6. 6.
SOŠOOM slavnostní vyøazení maturantù
a oslava k 15. výroèí založení školy
18. 6. 17.00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MÌST. OBVODU
23. 6.
25. 6.
VEÈÍREK VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKÙ
- ZŠ U KØ͎E
SOŠOOM - AKCE ŠKOLY
26. 6.
DÌTI DÌTEM - AKCE ZŠ
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Bližší informace ve vývìsních skøíòkách,
na plakátech v KD a telefonicky na è. 596 231 565.
Poruchy na veøejném osvìtlení
Informujeme veøejnost, že nahlašování poruch bude
pro lepší spolupráci s veøejností a lepší lokalizaci poruch
zaznamenáváno od 1. 4. 2008 do geografického informaèního systému. Za tímto úèelem žádáme volající, aby dispeèerovi nahlásili:
1. mìstský obvod
2. ulici, kde je porucha - pokud možno pøesný název
3. upøesnìní místa poruchy - è. popisné, dvùr, komunikace,
pøípadnì èíslo stožáru
4. specifikace poruchy - nesvítí plošnì, nesvítí x ks svìtel,
blikající svítidlo, poškozené zaøízení apod.
5. kontakt na oznamovatele - pro pøípadné dotazy technikù,
kdy poruchu nelze pøesnì lokalizovat.
Kontaktní telefonní èíslo na dispeèink Ostravských komunikací, a. s. 596 622 922. Za nahlášení tìchto údajù pøedem dìkujeme a tìšíme se na spolupráci s vámi pøi odstraòování poruch na
veøejném osvìtlení ve vašem okolí.
Správa veøejného osvìtlení
Ostrávské komunikace, a. s. Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava
6/
?
Spokojenost,
nebo nezájem
V minulém èísle zpravodaje jsme vyzvali obèany,
aby v anketì, která obsahovala otázku: Co vám chybí
v obèanské vybavenosti, nebo co byste si pøedstavovali vybudovat na ulici Ès. armády v prostoru mezi toènou trolejbusù a zrekultivovaným místem naproti
Kulturního domu, dali tipy, návrhy nebo názory na
danou otázku. Anketa mìla nebývalý ohlas a velký
úspìch oproti jiným anketám, svùj názor napsala jedna obèanka, které moc dìkuji. Jedineènost spatøuji
v tom, že se vùbec nìkdo ozval. A tak se sám sebe
ptám, jsou zastupitelé také obèany, nebo jsou v Michálkovicích vùbec nìjací obèané? Je vše u nás v poøádku nebo tu vládne totální ignorace a nezájem?
Vím, že už nebudu nikdy pro žádnou anketu!
Pavel Polok, odpovìdný redaktor
Pøehlídka sociálních služeb v centru Ostravy
Akce s názvem Lidé lidem – pøehlídka sociálních služeb
a souvisejících aktivit má za cíl pøedstavit ostravské veøejnosti
poskytovatele sociálních služeb a vše, co s touto oblastí souvisí.
Pro návštìvníky pøehlídky bude pøipraven pestrý kulturní
program v podání uživatelù služeb a jejich hostù, dále
rukodìlné dílny a interaktivní èinnosti pøibližující život s
handicapem. Akce se uskuteèní v pátek 30. kvìtna 2008 od 10
do 17 hod na Jiráskovì námìstí (Kuøí rynek) v centru Ostravy,
dopoledním programem provedou moderátoøi rádia Kiss,
odpoledne bude v režii zkušeného moderátora. Kromì užiteèných
informací z oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit
nabídne akce návštìvníkùm pøíjemnì strávený èas – nudit se
nebudou malí ani velcí.
Akci poøádá statutární mìsto Ostrava – magistrát, odbor
sociálních vìcí a zdravotnictví ve spolupráci s neziskovou
organizací Eko-info centrum Ostrava.
Zprávy Mìstské policie Ostrava
NOVÁ ZELENÁ LINKA PRO OBÈANY
Od 1. dubna 2008 mohou obèané Ostravy využívat novou bezplatnou telefonickou službu, provozovanou Mìstskou policií Ostrava. Na jejím èísle
800 199 922
mohou nahlásit závady nebo poškození veøejnì prospìšných zaøízení, napøíklad dopravního znaèení, lavièek,
jízdenkových automatù, vývìsek jízdních øádù, nefungující veøejné osvìtlení nebo signalizaèní zaøízení køižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschùdnost
chodníkù a podobnì. Mohou na ní oznámit i èerné skládky a nálezy uhynulých zvíøat. Jedním z dùvodù zavedení
nové zelené linky je skuteènost, že v souèasné dobì roste
poèet pøípadù, kdy obèané oznamují tyto závady na linky
tísòového volání a tím je zatìžují.Novou zelenou linku
nepoužívejte v pøípadì havárií, akutních zdravotních potíží a dalších problémù, které vyžadují okamžité øešení. Pro ty jsou i nadále urèeny všeobecnì
známé linky tísòového volání 112, 150, 155, 156 a
158.
(jk)
Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích 596 231 101
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156
Milí ètenáøi,
V minulém èísle jsme Vás
informovali o výmìnì regálù v
naší knihovnì. Nové regály
jsou opravdu krásné a úèelné,
¨
KNIHOVNA
ti, kteøí je již vidìli, to mohou
potvrdit. Chtìli bychom podìkovat firmì TCHAS z Heøma-
Vítìzové osmnáctého kola soutìže Michálkovického
zpravodaje Nella Palkovièová, Michaela Doubková, Radek
Matušek, Franta Helis pøi besedì a pøedávání cen na ÚMOb
Michálkovice.
(mp
MICHÁLKOVICE
nic, která pro nás tyto regály
vyrobila a pøedevším partì
pana Králíka, která nám regály ustavovala. Jejich práce
byla prvotøídní, rychlá a vyhovìli všem našim požadavkùm,
kterých bylo opravdu hodnì.
Podìkování patøí také stìhovací firmì STÌHOVACEK.
Pokud budete chtít nìco pøestìhovat, s dùvìrou se na tuto
firmu obrate. Pracují tam
opravdoví profesionálové a vše
bude hotovo døíve, než se nadìjete.
Od 3. 3. do 7. 3. probìhl
jako každoroènì Týden prvòáèkù. Naši malí školáci se
mohli v tomto týdnu pøihlásit
zdarma. Jen doufáme, že tìch
šest prvòáèkù vytrvá a zùstanou našimi ètenáøi již nastálo.
19. 3. jsme se s kolegyní
zúèastnily besedy v Opavì.
Tamìjší autorka Zuzana Beranová napsala knihu o opavské rodaèce Joy Adamsové.
Kniha se jmenuje Setkání se
Pùjèovní doba:
pondìlí
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
9-12
13-18
9-12
13-16
zavøeno
9-12
13-18
9-12
13-16
E-mail:
[email protected]
smrtí a ètenáøe seznamuje s
dìtstvím a mládím této svìtoznámé bojovnice za práva zvíøat a také významné malíøky.
Jistì si vzpomenete na lvici
Elsu a film Volání divoèiny. V
knize jsou použity i fotografie,
které nikdy nebyly zveøejnìny.
Paní Beranová nám stejnou
besedu pøislíbila i pro naši
knihovnu. Datum se vèas dozvíte a již teï jste srdeènì zváni.
20. 3. jsme si s dìtmi vyzkoušeli mramorování vajíèek.
Asi 40 dìtí si pøineslo vyfouknutá vajíèka a velmi jednoduchou a rychlou technikou mramorování si je ozdobily. Kupodivu bylo pøítomno i hodnì
chlapcù, z èehož máme velkou
radost.
VÍTÌZOVÉ DEVATENÁCTÉHO KOLA
Vítìzové devatenáctého kola soutìže Michálkovického zpravodaje jsou Vendula Váchová, Michal Adámek, Jana Skopalová a Nela Zaydlarová. Gratulujeme. Vítìzùm osmnáctého kola
(mp)
budou pøedány ceny na ÚMOb Michálkovice.
Soutìž Michálkovického zpravodaje
1. Vyhlašovateli a organizátory soutìže jsou Úøad mìstského obvodu
Michálkovice, redakce Michálkovického zpravodaje a místní knihovna. Soutìžní otázky zamìøené na znalosti z oblasti literatury budou
vyhlašovány v Michálkovickém zpravodaji.
2. Soutìže se mohou zúèastnit dìti, a to ve dvou vìkových kategoriích:
A Vìk do 12 1et
B Vìk od 12 do 15 let
$
3. Soutìžní otázky vypracovává a vyhodnocuje vedoucí místní knihovny.
SOUT̎
l
SOUT̎
l
SOUT̎
OTÁZKY PRO DVACÁTÉ KOLO SOUT̎E
Jméno a pøíjmení: .........................................................................
Adresa bydlištì: .................................................................................
Vìk: .................. let
skupina
A
B
l
SOUT̎
5. Ze správných odpovìdí budou vylosováni dva výherci z každé vìkové kategorie, kteøí obdrží vìcné odmìny.
O TÁ Z K Y P R O D VA C Á T É K O L O :
Skupina A - do 12 let
Napište, jak se jmenuje námìstí v Michálkovicích a uveïte
èísla všech autobusù i trolejbusù, které nás spojují s ostatními
èástmi Ostravy a také Rychvaldem.
Skupina B - od 12 do15 let
V mìsíci bøeznu probìhla v místním muzeu Dolu Michal
velmi zajímavá výstava. Napište, jak se jmenovala, pøeložte název do èeštiny a uveïte jméno autora výstavy.
Zatrhni skupinu ve které soutìžíš
SOUT̎
4. Odpovìdi na soutìžní otázky napsané na soutìžním lístku, vystøiženém z Michálkovického zpravodaje, je možno vhodit do schránky
ve vchodu do ÚMOb Michálkovice, nebo do schránky v místní
knihovnì, a to do 23. kvìtna 2008.
l
SOUT̎
O výsledcích soutìže budete prùbìžnì informováni prostøednictvím Michálkovického zpravodaje.
REDAKÈNÍ RADA
/7
MICHÁLKOVICE
V minulém èísle jsme již
informovali o chystané fotografické soutìži. Nazvali jsme ji
Ètyøi roèní doby oèima
malých fotografù. Pokud
máte již nìjaké fotky, mùžete
je pøinést do knihovny.
Ve ètvrtek 17. 4. od 14 do
17 hodin budeme malovat
sklenìné misky na akci nazvané Duhový svìt.
Ve støedu 23. 4. v 10.00 se
mùžete tìšit na besedu Zlaté
oko v Michálkovicích. V
naší knihovnì nikdy nebyla
beseda s podobným tématem,
takže si ji urèitì nenechte ujít.
Pøednášející pan Martin
Straka je držitelem ceny Zlaté oko pro nejlepší motoristický snímek roku 2007. Již v
døívìjších roènících se umístil
na pøedních místech. Je to fotograf agentury BPA sport
marketing a jeho nadøízeným
je pan Charouz. Pan Straka
nejen jezdí po celém svìtì a fotí
mimo jiné i na Formuli l, ale
dìní kolem motorismu komentuje i v televizi. Mùžete se tìšit na akèní èi zákulisní zábìry závodníkù jako je Michael
Schumacher, Mika Häkkinen,
TomᚠEnge, Roman Kresta,
Jan Charouz, ... Rádi pøivítáme nejen fanoušky motoristického sportu, ale všechny, kteøí mají rádi zajímavé osobnosti z našeho regionu. Na besedu jsme pozvali žáky 7. a 8.
tøíd, z øad obèanù mohou pøijít všichni, kdo projeví zájem.
Bìhem mìsícù dubna a
kvìtna poøádáme další kolo
soutìže Šumná Ostrava, kterou kolegynì Marie Kryštofová peèlivì pøipravuje a seznamuje dìti s minulostí i pøítomností Ostravy. Výherci prvního kola této soutìže s námi
pùjdou na exkurzi do Èeského rozhlasu ve støedu 23. 4.
ve 14.00.
V kvìtnu nás èeká již tradièní koncert ke Dni matek.
Urèitì si udìlejte èas ve støedu
21. 5. v 16.30 a pøijïte si poslechnout naše nové pìvecké
nadìje. Budete mít šanci vidìt
vìtší talenty, než jaké nám
pøedvádìjí v X faktoru.
Ještì bych se chtìla vrátit
k èlánku pana Døímala z minulého èísla. Navrhoval seznamovat ètenáøe s novými pøírùstky knih. Toto bohužel není
možné, protože nových knih je
mnoho. Máme lepší øešení. Již
mìsíc u nás funguje poèítaè, ve
kterém je zabudovaný program OPÁÈ. To znamená, že
staèí znát autora, název, pøípadnì klíèové slovo a mùžete
si sami vyhledat, zda knihu
8/
má naše knihovna nebo nìjaká jiná v rámci Knihovny mìsta Ostravy. Dozvíte se také,
zda je kniha momentálnì k
pùjèení nebo už ji má doma
nìkdo jiný. Pokud se rozhodnete pro knihu si zajet do jiné
knihovny, vezmete si pouze
naši prùkazku, která platí ve
všech ostravských knihovnách
a na ni si knihu pùjèíte. Další
pùjèovné samozøejmì již platit nebudete. Zároveò bych ale
chtìla upozornit, že pokud v
jiné knihovnì nìco dlužíte, zobrazí se dluh také u nás, takže
se již nic neututlá. Poslední
dobou se vyskytly problémy se
ètenáøi, kteøí mají knihy dlouhou dobu. Pokud máte nìjakou
knihu více než 90 dní a pùjèíte
si k ním další, mìli by jste vìdìt, že upomínka Vám mùže
pøijít i na jednu knihu. Na lístku, který Vám pøi odchodu vyjede z tiskárny, si zkontrolujte
datum, kdy máte knihy vrátit.
U tìch, které máte doma déle,
je totiž jiné datum vrácení!!
Ti z Vás, kteøí k nám chodí
pravidelnì, si urèitì všimli, že
nìkdy jsou v knihovnì tøi knihovnice. Jedna z nich, kolegynì Bronislava Vaculová je
tady pouze doèasnì, než se opìt
zprovozní její domovská poboèka v Ostravì-Porubì na ulici
Opavská, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Touto cestou
bych jí chtìla podìkovat za práci, kterou u nás udìlala. Moc
nám pomohla hlavnì s poèítaèovým programem, který jsme
zavedli v pøedstihu díky její
vydatné pomoci. V brzké dobì
se, bohužel pro nás, vrátí na
své pùvodní pracovištì.
Kolegynì Marie Kryštofová tady již pracuje více než
rok. Je to moje dobrá víla, protože je peèlivá, vždy má pøehled o všem a pokaždé ví, kde
který papír leží, což si nejsem
schopna pamatovat já. Kromì
ostatní práce se její estetické
cítìní projevuje v celkové výzdobì knihovny, ve všech výstavách, nástìnkách a plakátech. Myslím, že se skvìle doplòujeme a jedna na druhou se
vždy mùže spolehnout.
Doufám, že vás uvidíme na
nìkteré z našich akcí nebo naopak vy nabídnete nìco zajímavého nám. Užijte si jarní
èas a nezapomeòte, že nejen
prací na zahradì je èlovìk živ,
ale že by si mìl udìlat èas po
práci i na hezkou knihu.
Vaše knihovnice:
Ivana Kalwarová
Marie Kryštofová
Bronislava Vaculová
F O T O A R C H I V Š K O LY
Veselé zimní radovánky
V letošním školním roce požádala naše škola Magistrát
mìsta Ostravy o 4 úèelové dotace. Byli jsme mile pøekvapeni – 3 dotace nám byly, díky dobøe zpracovaným žádostem,
„pøiklepnuty“.
Stejnì jako loòský školní rok jsme dostali grant na plat
správce víceúèelového høištì pøi naší ZŠ, dále na dìtské
knihy a také pøíspìvek na akci rodièù, dìtí a uèitelù s názvem „Veselé zimní radovánky“. A právì poslednì zmiòovaná akce probìhla v sobotu 29. 3. a já bych se ráda podìlila
o zážitky z tohoto pøíjemnì stráveného dne.
Autobus nacpaný k prasknutí dìtmi, rodièi, uèitelkami
a velkými svaèinami nás dovezl za deštivého poèasí do Mostù
u Jablunkova, kde jsme si mohli vyzkoušet jízdu na bobové
dráze. Odvaha nám nìkterým zprvu chybìla, ale po pár
sjezdech jsme již lámali rekordy trati.
Legraci jsme si užili i pøi výrobì originálních masek a
skuteènì každý projevil úžasnou fantazii. Za chvíli se to
pod sjezdovkou k údivu turistù a lyžaøù hemžilo postavièkami Teletubies, Hašlerkami, Kremlíky èi Rychlou rotou.
Nakonec nechybìlo vyhodnocení soutìží, vìdomostního
testu a také sladká odmìna a diplomy. Všichni jsme odjíždìli spokojeni a s nadìjí, že to nebyla akce poslední, protože i se školou se dá kupodivu prožít nevšednì strávený den.
Tato akce byla uskuteènìna za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostravy a perfektnì organizována autorkou
grantu paní uèitelkou Fišerovou, které touto cestou dìkujeme.
Mgr. B. Paskonková
Pokud chcete vìdìt o našich akcích více, kliknìte obèas na naše webové stránky: www.zsmichalkovice.com
$
KNIHOVNA
SOUT̎
l
SOUT̎
l
SOUT̎
l
SOUT̎
l
SOUT̎
Odpovìï A
Odpovìï B
SOUT̎
zúèastnily již tøetího roèníku hudebního festivalu „Pjetkování 2008“.
Pod záštitou starostky paní Kvìtoslavy Sedláèkové a mnoha sponzorù každý ètvrtek po ètyøikrát tyto hudební sku-
piny rozdávaly radost a
rozproudily mnohá tìla
mladých i starších posluchaèù. Pøíjemné prostøedí a skvìlé obèerstvení umocnily tento mimoøádný kulturní zážitek.
/PP/
Skupiny Krankenhaus a Moribundus v akci na snímcích P. Poloka
KRANKENHAUS
JAZZ KOMBO
MORIBUNDUS
PAKOSTRA BLUES
...tyto tajemné názvy,
jako z Harryho Pottera
nás v mìsíci bøeznu lá-
kaly do hospùdky Pjetka.
Byly to však názvy hudebních skupin, které se
ORBIS PICTUS NA DOLE MICHAL
Temné prostory šaten,
chodeb a cechovny hlavní
budovy Národní kulturní
památky Dolu Michal,
osvìtlené pouze bodovými
reflektory, pøivítaly veèer ve
ètvrtek 28. února svou kouzelnou atmosférou mnoho
desítek úèastníkù vernisáže mimoøádnì úspìšné výstavy Orbis Pictus. Její au-
Interiér objektu Srdce
toøi v èele s Petrem Niklem
se inspirovali známým dílem Jana Amose Komenského Labyrint svìta a ráj
srdce.
Smyslem celé expozice
bylo oslovit interaktivními
pohybovými, optickými a
zvukovými nástroji návštìvníky, kteøí svým fyzickým kontaktem s nimi je
mohli oživit. Mohli tak kulturní událostí Ostravy
vstoupit do objektu Srdce, letošního roku. Nás, obèazahrát si na vodní varhany, ny Michálkovic, mùže jen
ninìru nebo citeru a bruèí- tìšit, že nᚠhistorický klecí roury, vyzkoušet si optic- not Dùl Michal se pro ni
ká zaøízení jako obøí kalei- stal dùstojným prostøedím
doskop nebo periskopický její prezentace.
tunel a celou øadu dalších
Jiøí Kašpárek
neobvyklých zaøízení. Bylo zajímavé
pozorovat, jak seriozní dámy a pánové, úèastníci slavnostní vernisáže, se
jako švihnutím kouzelného proutku
zmìnili v dovádivé
dìti, zkoušející a
radující se z poznání, co každý jednotlivý exponát dokáže.
Výstava, která
mìla svou premiéru
v Èeském centru v
Paøíži, navštívila
Florencii a celou Starostka K. Sedláèková s mísøadu èeských mìst, tostarostou R. Daškem u zvonse stala významnou kohry.
F O T O J . K A Š PÁ R E K
/ 9
Kapitoly z historie Michálkovic
K
aždý michálkovický
obèan zná lokalitu
mezi ulicemi Petøvaldskou a Sládeèkovou, zvanou
Lanzerovec. Bohužel, dnes již
pouze tento název pøipomíná
dvìstìletou historii rodu Lanzerù, který zde mnoho let žil a
podnikal. Vše skonèilo tragickým obdobím Druhé svìtové
války.
Pamìtníkem a živou legendou rodu Lanzerù, hrdì se
vždy hlásící ke svým koøenùm
v Michálkovicích, je Kurt Lanzer, žijící již šedesát let v Izraeli. Využíváme pøíležitosti jeho
životního jubilea osmdesáti let,
abychom pøipomenuli hrdinství, odhodlání i utrpení, kterým jako pøíslušník židovského národa prošel.
vezeni do lágru Panino v Gorkovské oblasti. Koncem roku
1941 byla pìtièlenná rodina
Lanzerù pøesunuta dále do
Uzbekistánu k tadžickým hranicím. Pracovali tam všichni
na stavbì zavodòovacích kanálù. Rusové jim radili: „Pokud
se chcete najíst a zase se vrátit domù, pomùže vám jedinì
armáda“.
V té dobì se z novin dozvìdìli, že se v Buzuluku tvoøí
èeskoslovenská vojenská jed-
Život a osudy Kurta Lanzera
J I Ø Í K A Š PÁ R E K
Kurt Lanzer se svojí rodinou - autor B.Olšer
Narodil se sice v OstravìPetøkovicích, ale již v roce 1933
se se svými rodièi pøestìhoval
do Michálkovic, kde otec Evžen provozoval hospodu a matka Amélie obchod se smíšeným
zbožím. Ihned na poèátku nacistické okupace v bøeznu 1939
Nìmci všechny michálkovické
Židy shromáždili v budovì
m욝anské školy k výslechùm.
S pomocí pana Neboráka z
Rychvaldu se podaøilo rodinì
Lanzerových uprchnout pøes
Fryštát do Tìšína a dále pak
do Krakova a Lvova. Kurt zde
chodil do polské školy, jeho bratr Walter studoval na gymnáziu, druhý bratr Norbert pracoval jako dlaždiè a otec dìlal
èíšníka v kavárnì Ritz. Ve Lvovì rodina Lanzerových žila do
roku 1940.
Po podpisu smlouvy mezi
Nìmeckem a Sovìtským svazem ovládli Lvov Rusové a
ihned internovali všechny cizince, podezøelé z údajné špionáže. Lanzerovi byli spolu s
dalšími cizinci dobytèáky pøe-
10 /
jovacího praporu prošel boji u
Dukly. Konec války jej zastihl
na jižní Moravì u Boskovic. Po
pøevelení jednotky do Prahy se
zúèastnil slavnostní vojenské
pøehlídky a pochodu ze Staromìstského námìstí až na
Pražský hrad. Druhá svìtová
válka pro nìj skonèila, když
koncem záøí 1945 byl v Turnovì propuštìn do civilu.
První jeho cesta vedla do
rodné Ostravy. Jak sám øíká:
„Byl to koncem pìtaètyøicáté-
notka. Otec rodiny se dvìma
syny Waltrem a Norbertem
podnikl strastiplnou desetidenní cestu ke Svobodovì jednotce. Na následky prožitých
útrap a tìžké infekèní choroby Evžen Lanzer v buzulucké
nemocnici zemøel. Kurt se svojí
matkou si podali písemnou
žádost, že chtìjí také jako dobrovolníci ke Svobodovi. „Bylo
mi pøesnì ètrnáct let a ètyøi
mìsíce, když jsem jako spojaø
nastoupil do armády“, vzpomíná Kurt Lanzer. Na frontu
však pro nízký vìk ještì nemohl. Pøihlásil se proto k parašutistickému výcviku, který
ukonèil v necelých šestnácti
letech. Maminka bratrù Lanzerových oblékla vojenskou
uniformu zdravotní sestry.
Kurtovi bratøi jako pøíslušníci kulometné roty se zúèastnili významné bitvy u Sokolova, ve které zahynula znaèná
èást vojákù èeskoslovenské
jednotky. 8. bøezna 1943 zde
padli i Norbert a Walter Lanzerovi. Kurt jako radista spo-
31
u Haify. V roce 1990 se setkal
s prezidentem Václavem Havlem pøi jeho oficiální návštìvì
Izraele.
V roce 2005 navštívil hroby svých starších bratrù Waltra a Norberta v ukrajinské
obci Sokolovo. Navštívil také
hrob svého otce Evžena v ruském mìstì Buzuluk. Velice
èasto se vrací také do Ostravy
a Michálkovic, kde peèuje o
hroby svých blízkých, navštìvuje své pøátele a spolubojovníky. V židovské èásti michálkovického høbitova na hrobu
rodu Lanzerù umístil pamìtní desku èlenùm rodin Lanzerù a Pollakù, zahynulým v
prùbìhu Druhé svìtové války.
Životní pøíbìh našeho bývalého michálkovického spoluobèana Kurta Lanzera by mohl
být zdrojem románové epopeje. Touto krátkou vzpomínkou
na osud tohoto výjimeèného
èlovìka jsme chtìli pøipomenout jeho odvahu, hrdinství i
životní elán. Do dalších let života mu pøejeme hodnì pevného zdraví a spokojenosti.
ho smutný návrat. Z celé naší
rodiny nezùstal kromì mne a
maminky nikdo. Z tìch Židù,
kteøí byli s námi vyhnáni z
Michálkovic, nikdo nepøežil...“
V roce 1948 se v Èeskoslovensku zaèala organizovat vojenská jednotka novì vznikajícího státu Izrael. Kurt Lanzer se do ní pøihlásil jako spojaø. Po
ètyømìsíèním výcviku ve Støelné u Libavé se vydal se
ètyømi èeskoslovenskými skupinami
vystìhovalcù bránit
novì vzniklý židovský stát. V izraelském pøístavu Haifa se vylodil 2. února 1949. Po dalším
vojenském výcviku
sloužil jeden a pùl
roku jako radista
výsadkáøù pøi obranì Jeruzaléma. Do
civilu odešel jako
rotný v záloze. Zaèal
pracovat jako øidiè
dopravní firmy. Do
armády byl znovu
povolán v roce 1956,
když 30. øíjna zaèala Sinajská válka.
Své zaèátky v
novì vzniklém židovském státì popisuje slovy: „Od zaèátku jsme mìli v
Izraeli extrémní
podmínky pro život. Hrob rodu Lanzerù na Michálkovickém
Zaèínali jsme na høbitovì.
poušti. Abychom
pøežili, museli jsme ji zavlažit.
(Za podklady poskytnuA potom ještì ubránit. Brání- té k tomuto èlánku dìkujeme ji podnes. I svoje životy...“
me ostravskému novináøi a
Dnes Kurt Lanzer žije se spisovateli Bøetislavu Olšesvojí rodinou v Ramat Jicchak rovi.)
H o ø í , m á p a n e n ko . . .
ZPRÁVY ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V MICHÁLKOVICÍCH
JEDNOTKA SE ŠKOLÍ
V rámci zvyšování odbornosti a pravidelného provìøování svých schopností zorganizovala jednotka první letošní výcvik nositelù dýchací
techniky. Poprvé probìhlo školení pøímo v hasièské zbrojnici za vedení našeho èlena, sloužícího u profesionálních hasièù. Ten si vymyslel na naše
kluky docela nároèný program. Již v pátek 28. 2. 2008
jsme do hasièské zbrojnice pøivezli cvièné dýchací pøístroje
a 90kg figuríny - osoby. V sobotu se èlenové jednotky sešli
v ranních hodinách. Museli se
obléci do zásahového tøívrstvého ochranného odìvu NOMEX, zásahové pøilby a obuvi. Byly vytvoøeny dvouèlenné týmy, které byly vybaveny
dýchací technikou. Dýchací
pøístroje, které používá naše
jednotka, jsou jedny z nejmo-
dernìjších, které dobrovolné
jednotky v ÈR používají. Jedná se o pøetlakové pøístroje,
které lépe chrání zasahujícího
hasièe. Takhle vybavený hasiè
má na sobì vybavení v cenì nìkolika desítek tisíc, které váží
cca 10 kg.
V budovì hasièské zbrojnice byla umístìna figurína reprezentující zranìnou osobu a
bylo zhasnuto. Prùzkumný
tým mìl za úkol vyhledat zranìnou osobu a dopravit ji do
bezpeèí. V rámci prùzkumu
bylo udržováno rádiové spojení s velitelem. Ve skuteènosti
to vypadalo tak, že kluci prohledali hasièskou zbrojnici a
nalezenou figurínu dopravili
do klubovny HZ. Jelikož v prostoru garáže a vìže nejsou
okna, byla v tìchto prostorách
tma. Kluci si vyzkoušeli, jak
tìžké je orientovat se v tako-
Služby jsou
naší prioritou©
46 zemí, 3 000 kanceláøí
Dovolujeme si Vám oznámit vstup nejvìtší realitní
spoleènosti Evropy do Vašeho regionu
REALITNÍ KANCELÁØ
ERA PARTNERS
vém prostoru. Fyzickou zdatnost provìøila až doprava zranìného. Zde se spousta klukù
zapotila. Pøenést bezvládné
tìlo èlovìka není žádná legrace.
A protože toho ještì nemìli dost, dostali na konec výcviku úkol, vystoupat v dýchacím
pøístroji do -naší vìže. Aby
toho nebylo málo, každý z klukù dostal za úkol sám pøenést
figurínu na vzdálenost cca 30
metrù. Školení se zúèastnili
všichni èlenové jednotky, kteøí jsou urèeni k práci v dýchací technice. Vyzkoušeli si pocity zasahujícího hasièe, kdy
nevidí a nezná prostor, kde
zasahuje. Úèelem nebylo provìøit fyzickou zdatnost, ale seznámit je s dýchacím pøístrojem a použitím rádiostanic.
Tento úèel byl splnìn a všichni se již tìší na další podobná
cvièení.
Co nás èeká
- èekají nás první brigády a pøípravy areálu
hasièské zbrojnice na letní sezónu
- v mìsíci kvìtnu nám zaèíná soutìžní sezóna,
konají se postupová kola soutìže mladých hasièù a
dorostencù – budeme bojovat o postup na krajské
kolo soutìže mladých hasièù a dorostencù
- 24. 5. 2008 poøádáme soutìž mladých hasièù,
Rycùv memoriál
- 30. 5. 2008 poøádáme noèní soutìž mužù a žen
- 6. 6. 2008 poøádáme první hasièskou zábavu pod
širým nebem.
Ing. Jan Peterek
PIETNÍ AKT
U pøíležitosti 63. výroèí osvobození ÈR
zveme všechny obèany na pietní akt,
který se uskuteèní
ve stø edu 30. dubna 2008
v 15 hodin
nabízí
u památníku 2. svìtové války
pøed Dolem Michal
- 36 let zkušeností ze 46 zemí svìta
- Ovìøenou kvalitu, profesionalitu a serióznost
- Možnost prezentace Vašich nemovitostí v celé Evropì
- Dùvìryhodnost nejvìtší realitní spoleènosti Evropy
Z èinnosti zrakovì postižených kuželkáøù
SK Michálkovice
Prodej èi nákup nemovitosti patøí k nejvìtším
a nejdùležitìjším rozhodnutím ve Vašem životì.
Svìøte je proto do rukou specialistù
29. bøezna jsme odehráli poslední ligové utkání. Celkovì jsme skonèili na druhém místì za Brnem.
Turnaje zatím nebyly žádné, ale èeká nás vrchol
sezóny, a to je Mistrovství republiky, které se bude
konat 17. kvìtna v Èeské Tøebové a Mistrovství Evropy, které se bude konat 9.-15. èervna v Budapešti. Vypadá to, že budou nominováni tøi naši hráèi.
Jako každoroènì, tak i letos uspoøádáme mezinárodní turnaj Michálkovická kuželka 200. Koná se
ve dnech 30. kvìtna až 1. èervna.
Zdenìk Paulus, pøedseda oddílu
Kontaktní údaje: ERA PARTNERS
U Staré elektrárny 1881/2
710 00 Ostrava
Tel.:733 166 111
[email protected]
www. e r a - r e a l i t y. c o m / p a r t n e r s
Ostrava-Michálkovice
Michalské námìstí è.4
Šenov-Dìdina è. 197
Tel./fax: 596 887 772, mobil: 774 852 690
E-mail: [email protected]
Tel.: 596 231 208, mobil: 775 776676
E-mail: [email protected]
INTEGROVANÉ STAVEBNINY MICHÁLKOVICE A ŠENOV
NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Zdicí materiály l Suché maltové smìsi
Betonové výrobky l Støešní krytiny
Rozšíøený prodej spojovacího materiálu
ZAJISTÍME
ODVOZ
ZAKOUPENÉHO
ZBOŽÍ
NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ KOUPELNOVÉ STUDIO
- S TAV E B N I N Y Š E N O V
Bìhem celého roku jsou pøipraveny rùzné akce
na stavební materiál
Tìšíme se na vaši návštìvu, rádi vás obsloužíme!

Podobné dokumenty

5/2008 - Městský Obvod Michálkovice

5/2008 - Městský Obvod Michálkovice zvenèí. Pøíštì se zmíním o léèebných metodách nemocí z nachlazení. Pøeji všem krásné podzimní dny bez nemocí. MUDr. M. Støížová

Více

4/2011 - Městský Obvod Michálkovice

4/2011 - Městský Obvod Michálkovice 605 802 952, e-mail: [email protected] l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: 605 914 948, e-mail: [email protected] l Tisk: Repronis, s.r.o. l Redakèní rada si vyh...

Více

VME 9512 TS VME 9312 TS VME 9122 TS

VME 9512 TS VME 9312 TS VME 9122 TS * škrábance na kovových částech zařízení, na předním panelu apod.

Více

10/2012 - Městský Obvod Michálkovice

10/2012 - Městský Obvod Michálkovice Mgr. T. Mikulská. l Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: [email protected] l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: 605 914 948, e-mail: [email protected] l Tisk: ...

Více

Stáhnout - Gymnázium Jaroslava Žáka

Stáhnout - Gymnázium Jaroslava Žáka nejlepší prospìch v èeském jazyce v 1.L (2,29), v nìmeckém jazyce ve 2.L (2,38), v matematice v 1.L (2,29). Celkem za školu mìli žáci v povinných všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtech nejslabší prospì...

Více

1/2011 - Hlas mučedníků

1/2011 - Hlas mučedníků vìzení došlo veliké množství dopisù od našich ètenáøù. Jeho žena Marina uvedla: „Velice nás to dojímá i povzbuzuje. Pøi své cestì do Uzbekistánu navštívil tým Hlasu muèedníkù tuto rodinu a modlil s...

Více

Pražský kurýr – Praha 1 – květen 2014

Pražský kurýr – Praha 1 – květen 2014 za nìjakou dobu budou potøebovat naše dìti tablety, ale ty na hubnutí, protože se všichni dobøe staráme, aby naše školy byly vybavené technologií, ale již ménì peèujeme o jejich zdraví a váhu. Urèi...

Více