Strana 24 - 30 - Kuřim

Komentáře

Transkript

Strana 24 - 30 - Kuřim
KN]HA o KUŘtMI
HISTORIE MĚSTA V DÁTECH
1742
11. února 1742 prošíoKuřimí pruské vojsko, které do
Kuřimi přišlo od ČernéHory, a v hospodě u Orátora
přenocoval sám prusk/ král Bedřich II. V Kuřimi také
došlo ke střetu mezi rakousk/mi a pruslgrmi rqtary.
Husars\[ rytmistr Ferenc u z$al126 sask/ch dragounů.
vrchnosti vedle dávek peněžních a naturálních. Robota
tedy nelpěla na osobě držitele statku, ale na statku samém.
Drtttelstatku nemuse1 osobně robotovat, ale poslat na robotu vždy jednu osobu ze statku (syna, rrlměnkáře, čele-
dína apod.). Robotní povinnosti byly různéa určovaly se
obyčejně dle rozsahu drženépidy. Držitelécelého lánu
robotovali obr,ykle s jedním párem koní, dva až tři dny
Z té doby pochází sez;nam jednotliých kuřimsk/ch v t/dnu po celý rok. Mimo to, v době žní,museli s dvěma
tratí. Názl,y mnoha z nich nám dnes jlž nic neříkají. Ale koňmi svážet obilí a s jednou osobou síci obilí, dále skácet 4 sáhy dřiví a dovést je na určitémísto. Tak např. ceposudte sami: Na Křivejch, ZaKautem,Pod Cimperkem,
Y Mázích, Nad Mouze, Na Zlobici, ZaŠplhlikem, Pod loláník Antonín Vitula z č. 26 byl povinen robotovat se
Špihlíkem,Na Rovinách, V Dílech, Na Trní, Na Příční- dvěma koňmi celoročně jeden a půl dne v t/dnu. Pololákách, Na Žlibk ,PodZlobicou,Y Hlozích, }{ad Ráko- ník Kašpar Pohlzč. 33 robotoval s koňmi jeden a půl dne
sím, Na Krajině, U ŠirukyhoPotoka, IJ Záruby, Za v t|dnu, dále musel porazit dva sáhy dřeva. Čwrtláník
Zahradama, Za Kostelem, Pod BožíMukou, Nad Boží YáclavMařaz č. 85 robotoval celoročně ], osobou 6 dnů
Mukou, ZaHorou, V Hnízdech, Na Vohlusích, Na Kři- v ýdnu a musel poraďft dva sáhy dříví. Tzv, domácí lidé
bech, Pod Kolíbkama, Zasv.Jánem, Na Klínech,ZaČer, majicí domy bez pozemků robotovali jednou osobou
veným vrchem, Na Krajinách, Nad Dlouhým, Pod ZIo- 52 clnů v roce. Jak v praxi takovárobotní povinnost vypabicí, Za Vejvozem, Nad Studýnkou, Na Širokým,Nad dala ukůeme na následujícím příkladu. Yýše zmíněný
Bahnem, Pod Silnicou, ZaRybníkem, V Remarce, Pod Ant. Vitula z č. 26 dostal příkaz vozit chlévskou mrlrr
Skalama, Nad Lelekovskou hospodou, Na MIýně, Za z panského dvora na pole Pod Cimperkem. Zmíněný se
Chmelníkem, V Syslicích, Na Hlínek, K Příčníku,Nad ve stanovenou dobu dostavil do dvora, přistavil vůz
Pastviskem, Pod Slavičkou, V Hnízdech, Pod Červeným k hnojníku a jiní robotníci povinní ručnírobotou mrlu na
\&chem, Na Bučkovině, Na Malé Krajině, Na Dolní Kra- vtv naložlli. S naloženým yozem odjel na určenépole, kde
jině, Nad Vobrytou, Za Holíbkovou Zahraďou, Za Záruopět jiní mrlu po polí rozházeli. Robotní povinnost,
i
když ji poddaní neradi ,"ykonávali, nebyla pro selsk/
bou, Na Klínech k rybníku, Na Strnadoým u Trávníku,
Za městečkem od Močidel, U Kameňa na Nivkách, Nad grunt tak vell<ým zatížením,vezmeme-li v úvahu, že jirykonával vždy jeden pracovník, zatímco ti druzi se moili
Ráko sím, Y Zadohlo sích, Za S ilnicou, N a Kulhánkoým,
věnovat
Hradisku,
práci na polích přínáležejicich k drženému gfunV
Y Záblati, Y O uzkách za sv. Jánem, Za Koutem, V Žlebě, Na Nivě. Obecní paswiny se nacházely tu. Sedlák nebyl také žádným nevolníkem, jak se dosud
tehdy u starého panského rybníka, Pod Dílama, Pod Klí- uvádí, ale jeho vztahkvrchnosti byl stanoven smlouvou
uzavřenou mezi jím a vrchností, dle které wchnost mu dánama a Na Loukách. Některá z uvedených jmen kuřimsliFch tratí se dnešnímučtenáři zďaji jistě podivná a bylo vala v dědičný nátlem statek, slibovaia mu právní ochranu
a rl.pomoc v době nouze, a druhá stíana se zase zavazoby zajimavé dozvědět se, kdo tato jména našel a co vlastně
znamenala. Bohužel písemnéprameny nám na ťuto vala platit smluvenou čínžia poslušnost.
otázku neodpovídají a starých pamětníkůsamozřejmě
1766_1772
není. V těchto tratích měli kuřimští sedláci svoje pole.
Původní kostel byl přestavěn do dnešní podoby.
Před r. 1B4B to nebyli však právoplatní majitelé půdy,
kterou vzdělávali, ale jen dědičnínájemci, kteříz obdělá1768
vané půdy majiteli, tj. své vrchnosti, odváděli činževe
26. listopadu zachvátll obec velký požár, při kterém
formě jak nataráIii, takpenéz a v neposlední řadě manu- vyhořelo 45 domů.
álních prací na panské (dominikální) půdě, která se tehdy
nauf,ůa robotou. Je mylné domnívat se, že poddaní byli
t775
jako osoby povinni robotou. Robota ve skutečnosti byla
Marie Tereďlevydala robotní patent, rozdělení robotjen část činže,kterou držitelpranajaté půdy odváděl své ních povinností podle
ýše daní.
24
KUŘlM
KNIHA O KUŘIM]
HISTORIE MĚSTA V DATECH
Část nejstarš,í dachoaané mapy Kuřirni (něrn. Gurein) z roku 1754, kterou zhotooilJohan Jelíneh. (Mora,usly zemsk1l
architl, Brno)
25
H]sToRlE
Patent císařeJosefa II. ze 14. 2. 1785
-
KNIHA O KUŘIM]
MĚSTA V DATECH
?róvo Řonati 4 allročn,ítrhy. (Okresn,í archiv Brna-tlenkog Rajhrad)
M1, Josef II. z Bož,írrlilosti volený císař řítnský na všechny ťasy ochránce ř,íše, hrál Německy, Jerusalemský, tJhersky, ČesŘý, DalnatsŘlt, Chortatsle1,
SlazlonsŘy, Haličský, Lornbardsky, arcivéí.)oda RaŘousky, tézloda Burgundský a Lotrinsky, velŘopéaoda Toskánsky, ,uelhakníže Sedmihradský, tlhoda
Milánský, Mantovský a ParmsŘý, hrabě Habsburshy, Flandersky a Tyrolský.
a Prohlašujeme Řaždému,že nds Purrtrnistr, rada a abec městečka Kuřima patříríha k městu Brnu t našeln dědičném
marŘrabství Moraz,,ském nejpaníženěji prosili: ablste róčil učinit cís. kráL rnilost a pollaliti 4 výročnítrh1 a sice prtlní pondělí po sv. Fabiánu a Šebestiánu,
Přiznáoáme aeřejně tínto listetn
druhy v ponděl,í po Jiř,írn, třetí v londěl,í ,ll den Maří Magdaleny a čtvrtý v pondělí po saótku Všech stlatych. Áž od příslušných míst dastaneme zpráau
o tom, že ,tlaše c,ís. Řrdl. Vysost nemá Proti tomu žádnych námitek. Je otlšem Prátlem králor-,skltrn a dominikáln,ítn a kahokolit třetíha, že budoucí správa
nebude státi Proti, ovšem Pod Podmínkou, že trhy nebudou kandny t, neděli a na žádnéjiné s,uátky, nýbrž oždy následuj,íc,ího pracovníha dne. (neťiulné)
Dáno t, kruilopskérn a sídelnímmě.stě Vídni 74. měsíce tinara roŘu 1785, ve 14.
roce
Panován,í jako císaře německéha a 5.
roce
panotlání jako
c.ísaře
dědického.
Ze zzlláštního rozkazu svatého cís. krále Majestátu,
LeoPoldus Kolaaant
26
KUŘtM
KNIHA O KUŘIM1
HISTORIE MĚSTÁ V DATECH
1783
Kuřimští poddaní robotovali své wchnosti do r. 1783,
kdy se takzvanou abolicí vykoupili zrcbotnipovinnosti,
přičemžjejich poddanslq[ poměr z,ista), nezménén ů do
r. 1848, kdy došlo k zrušenípatrimoniáního systému
azpoddaných dosavadní vrchnosti se stďi poddaní nově
vzniklého státu a stali se právoplatnými majiteli dosud
v nájmu drženépůdy.
1809
Napoleonská armáda znovu prošla přes Kuřim.
1819
Namísto původnídřevěné fary byla postavena nyněj ší
zděná patrová budova.
1820
Znovu byly r,yměřeny pozembJ a zhotovena katastrální mapa, která podávala velmi dobrý přehled o tratích,
zahradách a domech v obci - byla tak založena matrika
pozemkového r.fnosu a seznamy domů, podle které se
1784
Podle urbářské regulace se obec Kuřim vykupuje z robotních povinností. Změny v robotních povinnostech
sep_sány zástupci brněnského magistrátu a obce
Kuřim. S1o o souhrn všech povinností a práv jak poddaných, tak wchnosti, které z urbariůního patentu
byly
pak také odváděly daně.
1825
12. dubna v Kuřimi vypukl rozsáhlý požár, při kterém
shořelo ó2 domů, od sv. Jána až po školu.
vypIýnraly.
1785
Robotní patent doplněn o Joseíínsk/katastr. Jeho
t828
cílem bylo určenístejné ýše daní na všechny pozemlq,
Byla postavena přípojka od státní silnice z České
bez rozdíIu vlastníka. V tomto roce došlo k poýšení do Tišnova, čímž se usnadnilo spojení s Brnem
,,Kuřimě na městys", což se sta1o v roce 1785. Z téhož a Tišnovem.
roku máme zachovaný dekret císaře Josefa II., ktery
Kuřimi povoluje konat čtyři v/ročnítrhy, a to vždy v pon1830
dělí po sv. Fabiánu a Šebestiánul po sv. Jiří, po sv. Maří
V roce 1830 vypukla v Kuřimi cholera, která si vyžádaMagdaleně a po Všech svat/ch.
la mnoho obětí. Poněvadžstarýhřbitovkolem kostela nestačil, byl zůožencholerov/ hřbitov vedle fary (dnešní
1793
lesní úřad) a také se pochovávalo v Malé České,dnešní
V Kuřimi bylo 729 domů s B27 obyvateli.
Hybešova u[ce.
1829_1832
1805
25. listopadu přitáhlo do Kuřimě napoleonské vojsko,
které zde bylo po dva měsíce ubytováno, a kuřimští občanése musefi starat o úplnézásobováni. Císď Napoleon
Probíhala r,/stavba okresní silnice, která vedla Kuřimí
a spojovala Brno s Tišnovem.
1832
projel Kuřimí dne 2. prosince 1805 směrem na Čebín.
Francouzskou okupaci Kuřimi popsal tehdejší učitel
Je zaznamenán dalšíničiv/ požfu. Jen málo domů zůa obecní písař Kořínek slovy: ,,Ach smutný a truchlir./ stalo nepoškozeno.Y témžercce byl rybník u Záruby vydůžinky,nepřítele toho jsme museli žiwt a se všímcoko- puštěn a oset pšenicí.
liv se tejkí jak vojáků tak taky koní zaopatřiú, talže už
sami jsme nevěděli, jesdi on zde dlouho ležeti bude: co
1833
sobě začnem a počnem, ale Bůh všemohoucínás ze všePůvodníhřbitov u kostela byl zrušen a otevřen nov}i
ho vyvésti a nám v našem souženívelikém a nejistém ži- hřbitov za dvorem (u silnice do Čebína).
vobytí s pomocí přispěti ráč1I, z čehožbuď jméno Boží
pochváleno."
183ó
Sčítánív Kuřimi - 1003 obyvatel žtlo ve 168 domech.
27
KNIIlA o KUŘlM]
HISTORIE MĚSTA V DATECH
I844
Císař Ferdinand I. ,,Dobrotiý" udělil Kuřimi právo
konat dobytčítrhy, které se pořádaly v místech dnešní sokolovny.
1845
ByIa zřizena obecná škola.
sk/ch úřadů. 7. záři 1848 byla zrušena robota a poddanský svazek. Kuřimští poddaní se sice již v roce 7783 vykoupili z robotni povinnosti, ale dosud nepřestali bl,t
poddanými své yrchnosti. Nyní se stali občany podléhajícímiokresnímu hejtmanství a okresnímu soudu a plnoprávnýmt majiteli sých pozemků, a místo placení dří*jšíchčinžívrchnosti začalt platit daně státu.
1849
Kuřimi byla nadací prince Gustava Wasy, majitele
1848
Až do roku
1848 jsou kuřimské dějiny úzce spjaty
s městem Brnem, kterému Kuřim patřlla, a město Brno
mělo ve zdejšímzámkl svou centrální správu pro celé
panství. To se radikálně změnilo v důsledku revolučních
událostí v roce 1B4B. Stará patrimoniální správní soustava byla zrušena a nahrazena správou státní. Vrchnostenské uřady držícído této dobyveškeré nlžšísoudnictví,
sprár,u civilní a tre§tní, vedení pozemkoých a sirotčích
knih, spráw dani, záležitosti politické (živnosti, zdravotnicťví,vojenství, školství) a náboženské záležitosti byIy
zrušeny a přešly na nově zřizené soudní a politické okresy, které plně převzaly agendu dosavadních vrchnosten-
pansťví veverského, dar ována knihovna.
1850
V
roce 1850 byly v Kuřimi uskutečněny volby podle
Od dnešních voleb
lišily tím, že voliči byli rozděleni do volebních sborů
aževolby nebyly záIežitosti politicýh stran, které tehdy neexistovaly. Voliči nevolili strany, ale osoby. Volby se
nově lypracovaného volebního řádu.
se
uskutečnily 24. června 1B50. Představeným obce byl zvolen Karel Schlesinger,
1855
V Kuřimi lypukla morová epidemie. Zemřelí byli pochováváni v místech, kde je nyní ulice Malá Česká.
1855-1868
Městečko patřilo k tišnovskému politickému okresu.
1864
Státní dvoutřídní škola byla v Kuřimi zřízenajižroku
1845. Jejím správcem'se stal obecní písař a učitel
František Tesař. Poněvadž v Kuřimi bylo mnoho úředníků brněnské centrální sprár,y městslých statků, při sčítání obJvatel v roce 1847 jichbylo l77, byla pro jejich děti zřizena r, roce 1864 na místnímzámku nláštni německá obecná škola.
Rok 1864
Robotní Řn,ížka Áníon,ína FillŘ1
pro Kuřim rokem nevšední události.
Místníobčan Jan Kučera obdržel záslužný 1čížza to, že 5 .
řlna 1863 ,"ynesl z hořícího domu desetiletého chlapce
a zachránil mu tak život. před radním domem se shromáždtll všichni obyvatelé a pan komisař vysvětliv příčinu
této slavnosti připnul Janu Kučerovi na prsa stříbrný Wiž
se sloly: ,,Že tentokjižje důkazem, žeJeio Veličenstvo císař Pán všecky občany, ať jsou Slované nebo Němci aMadhři stejnou láskou miluje ažekaždouzásluhu al jinalez-
- 1844.
(O kresní zemsŘý archio Brno-venkor,,,
by1
Raj hrad)
28
KUŘlM
KNIHA O KUŘIMI
HISTORIE MĚSTA V DATECH
Patent císaře Ferdinanda
L
(Dobrotitého) potorzuje Kuřimi práto konat čtyřiŘrát da rofra dobytčítrfu
-
1B41.
( O kre
M1l Ferdinand I. z Božímilosti
c,ísař
s
ní ze
m
s
Řý ar c h
ill B rn
a -r-, e n
ko
tl, Raj hra d)
RakousŘ1, Uhersky a Česky, toho jme:na V, Řrál Lolnbardsh1, IllylnŘ1,, tlelkotlévoda RaŘousky, ,tlétlada Lotrinshý,
Přímořsky, Horno a DolnoslezsŘy, velŘoŘníže SednihradsŘ1, tnarŘrab,í MoraosU, .., hrabě Habsbursky a Tyrakk1,
SalcbursŘ1,, Štýrsbý, KorutansŘ1,
Přiznáváne veř{ně tíruto dopisem a dátláme na tědomost, že nás měsQs Kuřim t Panst,ui Brněnského Řraje na Moral:ě Prosil o Powlen,í, aby 4 doblltč,í
trh1l kažttého rohu ae dnech odbýtlanych čtyř tlýračn,íchtrhů t pondělí po Fabiánu a Šebestitinu, t, ponděh po Jiřlm, Po Maří Magdaleně a tl pandělí po
podporooati blaho nám stlěřenlch Poddaných, Proto jsme uliŘomyslně Po,t,alili
úřady této nejponíženějš,íprasbě tlhatlěti, aašak bez újryl a šhad1 našich zemskllch a nadřízených úřadůa vůbec bez újny ,lěčíchprá,u, ?zton
s,.,,átlzu Vše ch stlatych směQ
pa dobodě
s
bllti konán1. Poně,tladžjstne nakloněni
co nej/épe
PřiPadl nátek, má se odbývati doblltčí
určitlch dnech Po ašechryt íasy adbýxati a taboto práta, jež
bez porušení nllnějšího a budouc,ího zemsŘého zř,ízen,í, oďem pod padm,ínkaou, že Řdllby na něŘterý utedeny den
trb o následujícín, z.,šedním dnu.
Měsls Kuřim
smí podle toho námi potarzené trh1
t
těch
tržn.í?rá.L)o a ztyk1 sam1 sebou nesou, bez jakéŘoliv překážfu už,ívati.Nařizujeme t,ímío milostioě,tlšem našim úřadůma majetníkům a Poddaným, at'
jsou jakéhoko!iz, síazlu, třídy nebo tlřadu, z,L)Iáště ?aŘ nttšemu c.k. zemsŘému moral.,sko-s/ezskému guberniu, aby městys Kuřim tl tomto Prizlilegiu chrdnili
a
podporot_lalli,
r,,
něm ani sarni nebránili ani jinému druhénu Proti
něnu
něco
Podnikati nedoúolovali, aby
Ta mín,íme tlážně k téí0listině ?ztarzené naš,íc,ís. rtrál. a xévodskou útšípečetí.Dáno
únara ?0 narozen,í Krista roŘu 1 844, de,t,átého roku našeho Panování.
,u
se
ut,aroaali našeho těžŘéha trestu a nemilosti.
našem rísařském hlatním a sídeln,ím městě V,ídni 16. měsíce
Podle nejoyšš,ího razhazu cís. Král. Majestátu
Emil Trimmer
hrabě stadion
ředitel cís. lrál. doarní kanceláře
cís. krtíl. duorní rada
29
KUŘlM
KNIHA O KUŘIMI
HISTORIE MĚSTA V DATECH
ne u vznešenéhonebo prostého stejnou mírou odměňuje."
Hlučná sláva císaři Pánu, rachot bubnů a střelba provánela tato slova. Potom zpívajice národni hymnu ubírali se
všichni v slarmém průvodu, při kterémžJan Kučera uprostřed mezi panem komisďem a panem děkanem doktorem Emanuelem Sellnerem kráčel do kostela, kde důstojný pan děkan promluvil slarmostní řeč s titulem ,,Boha se
bojte, krále v uctivosti mějte". Po ďavných bohoslužbách
Božíchpředstavenstvo obce připravilo na obecní itraty
skvostnou hostinu pro zvané hosty a na večer tanečnízábavu pro zdejšíobčany, by tento den co možno nejvíce byl
oslaven a všechněm ještě dlouho v paměti zůstal. (Ze zápisu tehdejšího obecního písďe Vincence Vermouzka)
1866
V Kuřimi
1897
Postaven
a
rozšiřen vodovod, původně zaveden do
zámku a pivovaru.
1899
zůoženatělocvičná jednota Sokol. Téhož
roku se hrálo pnmí sokolské divadelní představení,
brněnskému politickému
zpěvohra Sezení městské rady.
U Dvořáčků.
Hrflo se v
hostinci
1896_1949
S v/jimkou tet 7942-45, kdy byl tišnovsk/ okres zrušen, patřila Kuřim opět k brněnskému politickému
1874
ByIa zůožena Občanská záJožna.
okresu.
1875
1900
Sčítánív Kuřimi - 1610 obyvatel ž1lo v 253 domech.
Českénárodnosti bylo 1523.
června se konala ustanovující valná hromada dobrovolného hasičskéhosboru v Kuřimi, prvním staíostou
sboru byl zvolen Antonín Lazar.
.5.
1902
l879
Byla zahájena stavba silnice z Kuřimi do Jinačovic.
ByIa zřízena četnická stanice.
1904
Byla zůoženasociálně-demokratická stíana v Kuřimi.
spolek Tomeť' ne-
soucí jméno pražského spisovatele V. V. Tomka.
1884
Y
1894
Dokončena byla silnice Kuřim-Knínice.
V Kuřimi
okresu.
1883
Vznikl,,čtenářsko-hospodářsk/
1889
Bylo přistaveno dvorní křídlo zámku.
ByI zřízen obecní chudinsk/ fond.
1868
V Kuřimi byla zřizena pošta.
k
První divadelní představení v Kuřimi. Představení zvané vodní družstvo se hrálo v orátorově hostinci.
1898
je zaznamenáno 185 domů. Během pruskorakouské války se zde na celé léto utábořilo pruské vojsko.
1868-1896
Městečko patřilo opět
1886
zámk.u zůoženaněmecká škola pro sirot\y
t907
Do Kuřimi bylzavedentelefon. Nejprve do zámku, do
dvora, na lesní úřad a také na četnickou stanici.
zBrna.
1910
1885
ByI zahájen píoyoz na nové železnlčnítrati BrnoKuřim-Tišnov.
ZaJožena Čs. strana lidová. Sčítánív Kuřimi
tečko mělo 301 domů a7874 obyvatel.
30
-
měs-

Podobné dokumenty

Perla Slezska - Významné stavby

Perla Slezska - Významné stavby V Hradci nad Moravicí \ežív nadmořské qišce 325 m na severním okraji zámeckého kopce farní kostel sv. Petra a Pavla. S jeho ýstavbou začal majitel hradeckého panství Kašpar Pruskovský zPruskova vr....

Více

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie Charakter záměru: projekt představuje výstavbu kompletaění a skladovací haly o zastavěné ploše 7422 m2 v rámci stávajícího průmyslového závodu GZ Digital Media, a.s., v obci Loděnice. Hala, do kter...

Více

KATECHISMUS

KATECHISMUS PŘ EDMLUVA I tento starý reformační katechismus má své dě jiny. Jeho sepsáním pově ř il kurfiř t Bedř ich III. dva bohoslovce, Zachariáše Ursina (1534 – 1583) a Kašpara Oleviana (1536 – 1587). Kat...

Více

Strana 12

Strana 12 Přímo z katastru Kuřimi je sídlišťněkolik (jedno ,,Za s ojedinělými stavbami, Špihlíkem",druhé v tratích ,,Bělč", ,,Německý hřbitoť', v rámci něhož byl umístěn ještě oválný zřetelně kul,,Rybníky"; ...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška pŘs|ušenství tvoři Eamostatně stojícíhospodářská stavba s garáŽí a dilnou (mírně zhorlĚeny technicky stav bez výraznéhó vÍivu na-cenu obvyklou), atojícíza rod' domem. Dalšípřís|ušinstvítvoff dřevn|...

Více