obchodni podminky dod6vky vody a odv6d6ni odpadnich vod

Komentáře

Transkript

obchodni podminky dod6vky vody a odv6d6ni odpadnich vod
t
=
/
@
Vrchlice- Male6,a.s'
spolednost
Vodohospoddfskd
Kutnd Hora
y
poleanost
Las.
I
obchodni podminkydod6vkyvody a odv6d6niodpadnichvod
Vrchlice'
stanoven6pro vodovody a kanalizaceprovozovan6Vodohospodiiskou-spole6nosti
6'
5
z5kona
2
odst'
ustanoveni
smyslu
ve
$
provozovatelem
Male6,a.s. jako vlastniiem a
jako
provozovatelem
iiiizool sb., o vooovodech a kanalizacichpro veiejnou potiebu nebo
na z6klad6smlouvYs vlastnikem.
vodypodle$ I odst.6,
A, SoudastikaZd6uzavien6smlouvyo dodivcevody a odv6d6niodpadni
piedpis0,jsou tyto
pozd6jsich
ve
zn6ni
zAkonae. z74t2oolso. o vodovbdecha kanalizacich,
obchodni
PodminkY:
B. Obchodnipodminkydodavkyvody a odvddEniodpadnichvod
l. Ovodniustanoveni
smluvnlho
vodv r6mciuzavieneho
1. podmlnkyse vztahujina dodavkuvodya odv6deniodpadnfch
jej
vjak6m
rozsahu,
v
tom
vod
odpadnich
a odvAd6ni
vztahua jsousoueasiiiiniouuyo dodAvce'vody
a
dodAvky
souvisejici
podmlnky
na
se
vztahuji
tato smtouv"uyr"ruj"i p"frb heni uvedenolinak,
vztahu'
smluvniho
piisluSenstvi
vrdmci
a s jejichvyuZitim
v databAzi
osobnich^Udajfi
souhtasisvedenimposkytnutfch
2. Odb€ratel
a
vyuzlvd
provozovatel
eviduje,
osobnidata
dodavek.
vztahu,priitulenstvia souvisejiciih
smluvniho
Sb'
e. 101/2000
se z6konem
chrdniv souladu
ll. VYmezen[
Pojm0
nenf-lid6le
stavbypiipojenenavodovodnebokanalizaci,
je vlastnikpozemku-nebo
1. Odberatelem
kter6
st6tu,
slozka
organizaCni
jrnak;u ouaovvmajetkueesr6 repu6tiky'je'odbEraterem
stanoveno
budovy
spoluvlastnlk
nichz
u
u.budov,
podrezviastniho-z6kona;
;il;ftil;r'pooireni. toutouuiouo,
budovya zdrovefi
je vlastnikembytu nebo nebytwenoproitoru 1"f,9 prostorov6vymezend66sti
vtastnik0.u
je
spole.enstvt
odb.raterem
buoovy,
podfrovlimspotuvtasinifemsiopenv.lr ei.ti
organizaciziizenych6zemnimi
oozemkt nebo budov pi"Oatiy.n pio nospoOaienidiis'pevkovfch
tytoosoby'
celkyjsou odb€ratelem
samosprevnfmi
jin6 osoba, pokud byla
je vlastnikvodovodunebo kanalizace,popiipade.
2. provozovatelem
vod smluvn6povEiena,kteri
vlastnikemkuzaviraii smluvo dodavceuoov " odvdd6niodpadnich
tohotovodovodunebo
provozujevodovodneno lanafizaci aje OiiitetempovolenikprovozovAni
kanalizace.
dod6nim'Prdvona vodn6vznik{
3. Vodndje riplatouza pitnouvodya za sluZbuspojenou!.jejim
vtokemvodydo
a neni-livodom6r,
za vodom6rem'
bezproitfedn6
vtokemvodydo potrubinapojendho
por"*ku nebo stavby, popiipadEdo uz6v6ru hydrantu nebo
vnitiniho uz6v6ru fib;Fr;ilvitokov6hostojanu.
nebojinfm zneSkodfrov6nlm
4. Stodn6je 0platouza sluZbuspojenous odviid$nfma [i$t$nim, do kanalizace'
vod
vtokuodpadnich
ubd.Preuona stodn6vzniXiokamZikem
oOpaJnrcn
vod je z6nik smluvnihovztahu
5. Ukondenimodbaruvody a ukoncenimodv6d6ntodpadnfch
t6tosmlouvy'
uzavienim
zaloZendho
vodyna dobuureitou'
ukoncenldodAvky
nebooprdvn6n6
6. pierusenimodberuvodyje dohodnut6
odv6deniodpadnich
ukondeni
je
opr6vnen6
pieruienimodvadenioopianrcnvod dohodnui6nebo
vodna dobuurditou.
a.jeho nepieruSene
je ukonceniodberuvodys povodnimprovozovatelem
-pi"i'di"""i"tem.
7. Pievodemodberuvody
je ukonceniodvddeni
pievodem'odv6d6ni
vod
odpadnich
pokra6ov6nis novyri
jeho nepieru5ene pokraflovdni s novfm
odpadnich vod s pfrvodnfm provozovatelema
provozovatelem.
piipojenivbodunapojenlnavodovodnebokanalizaci'
8. Zrusenlmpiipojkyje fyzic('odstranenf
Strana1 (celkem8)
@
spoteinostVrchlice- MaleE'a's'
Vodohospoddtiskd
Hora
Kutnd
*
orgSnu'jsou stanovenynejvyssi
vodopr6vniho
rozhodnutim
i5dem,schv6lenl?'m
9. Kanalizacnim
popiipadenejvyssipifpustne
vod uvporitcnvrhdo kanalizace-,
odpadnfch
oitoustn6mlryznecisteni
;ri";t"i tefnlo vod a dalsipodminkyprovozukanalizace'
l0.odbernlmmistemjepozemeknebostavbapiipojendnavodovodnebokana|izaci'
fyzickehoopotiebeninebo
06ste0n6ho
odstraneni
piipojky^je
11. Opravouvodovodnia kanalizaeni
stavu,
stavu nebo jinak provozuschopn€ho
poSkozenizaiizenri"' ue"i", uvedenioo'd0iooniho.
jeho
a
funkci
na
nl zallzeniii pi"rro".[ zm6n, kter€ by m6ly vliv
nikolivvsak tot6lnihopo$koze
vlastnosti.
instaracekanarizace,zaji5fujrcrpiipustnoumiru
12. piedcisticim zarize'im je zaiizeni vnitini
vod.
odPadnich
znedi5t€ni
l 3 . S r 6 i k o v 6 v o d y s e s t d v a j i o d p a d n i m i v o dpiimo
a m i znebo
a p o dpfipojkou.
minek,poku.|seodv6diodpadnfasr5Zkovd
kanarizace
a to
vodasporecne,
"t"k;l"lebnotne
lll. SPole6niustanoveni
v souladus pravnimi
kanalizaci
.na vodovod
l"bo
1. Pokudje pozemeknebo stavbaptipojena
pisemn6smlouvyo doddvce
na.uzavieni
n6roka prouor-6*i"lipovinnost
piedpisy,vznik6odb6rateli
k
nevznira,pokudse okolnosti,za ktenfchdoslo
vody a odv6d6niodpadnichv.oo.leltg-;e;;k
nejsou
ze
natolik'
straneodberatele
povolenipiipojeni# *Jouoo neoo tcanailaci,zmenilyna
prouzavienit6tosmlouvy'
iplncnypbomiirxy
je
Ze odberatelem
smlouvyse mohoustranydohodnout'
2. Ve vfjimecnfchpiipadechpii uzavirini
tietiosoba.
je tieti osoba, vlastnik se timto zavazuie'2e uhradi
3. Pokud je dohodnuto,ze odberatelem
odb.rateli
vyrrcrovane
( stoen6)
;;;.':' ;oone
,i;w
nazarrtEjenopisemn.
provozovateri
rhirt6stanoven.mu
";llc,te
neu.ini
iak
ir-iriri"Jeiz" ooo,iiiLr
?.niv dodate6n6
rarturou
piisruinou
vfzvy zasle
takov6
piiloze
V
v upomincezaslan6lJp"rr"*e i oooelkou.
provozovatetem
s dodejkou'
a kopiiupominkv
;i;;;;;;;i;i "rurt.ir,["i.i"inopirfaktury
dokladil' budou tyto doklady
elektronickfpienos
-06etnich
4. Byl-li mezi stranamidohodnut
v uzavien6smlouv€'
uuti"no' odbdratelem
e-mailovo,
oOOeratefina
doru6ov6ny
"Ot"s'i
S . M n o Z s t v i d o d a n e v o d y m 6 i i p . r o v o z o vur6eni
a t e | v omnozstii
d o m E r edodan6
m , k t e r vody
y j e s t am[rze
n o v estanovit
n'fmm6iid|empod|e
je
pokud
zvr6$tnichpravnfch piedpisfr.Jiny .+iriob
vodovodu'
provozovatel
popfipaOe
mnozstvi
vodgvodn6nfchpiipadechpouzeufastnifuoOovodu,
registrovan6
oide'btere.Vodom.rem
k tomu vrastniKemzmocn6n,a to se ;;;ffi;;,
oodan6vody je podkladempro vygdtov6ni
tnoZ*tui
,rjJie
dodan6vody neoojinlm zpfrsoOet
vodY'
(fakturaci)
dodAvkY
6 . o d e c t y m 6 i i c i h o z a i l z e n l j s o u . b u d ' f a k t u r a O n i , kur.enimnoZstvi'
t e r 6 s l o u z i k v ykter6
s t a vnezakl.daji
e n i d a n o vvznik
6hodokladu'nebo
tj. ke kontrJl"f*li; m€iidla,ffi;k fomocn.mu
kontrotni,
zdaniteln6ho
PlnEni
opravn€nvyrlctovat(vyfakturovat)
je provozovatel
pokud
neni mdiidlov dob€ odectupiistupn6,
7.
vod. odhadnut6z pr&mdrn6spotieby za
a
mnoZstvidodane vody nebo ooveoenyt"nlo-t"qliql
pofr.,.;inymzp0sobemdle z6konao vodovodech
srovnateln6obdobi roku piedch6zejicifio, nn6provozovatel'
ich.Obdobi bJlttu rt"novulelednosira
kanatizac
S . o d b e r a t e | j e p o v i n e n d b 6 t p r 6 v n i c h p iue diioit
p i st"0 apii
- t ezaji5tov6ni
c h n i c k i cfunkce
h n o r evnitiniho
mvydan
f c h k z a jai 5 t 6 n I s p r 6 v n 6
vodovodu
funkcevnitinihovodovodua vnitinir"n"rii";"
kontrolu
a
prohlidku
preYg
mi
-prov6st
Ze
vnitini kanalizacepokyny provozovatei*l-piouorovatel
piipad6'
V
normami)'
pt:Opi:l
-ltecnnicfimi
Ze
tak'
odb6rn6homista, neni-tiv rozporur'p"iaunitinorm6m)
ilravhimpiedpis'm (technick'fm z jin6hozdroje
etovazafizeninebOpoviOa
technick!stav oOOaiat
ve vooouoonisiti,zp6tn6vniknuti'vody
m0Zezp0sonitpokris neoorotiranitraru-v,iJv
je povinenodb.rateltyto
ohrozit,ar"ii,'lJlpLlnoit osob,neboinajetek,
do zaiizeni provozovatele,
provozovatele'
pozadavk&
zavadyodstranitu JrirSr"ne lhfrt6dle
lV. Priva a Povinnostiodb6ratele
l . o d b e r a t e | j e p o v i n e n p i e d u z a v i e n i m s m | o uoo'v'aocnim
v y p o s k yoopaonich
t n o u t p r ovod.Dele
v o z o v a tpak
e | i puda'e
o t i eob n o u t e c h n i c k o
souvisrost'r6ooau[ouiiljy'a
dokumentacizairzeniv
Strana2 (celkem8)
@
Vrchlice- Malec'a's'
spolednost
Vodohospoddiskd
Kutnd Hora
#
vodu'
plochpro.sr6zkovou
a ostatnia vfmery.odkanalizovanfch
rozdeleniobjektuna domacnosti
daiov6,
[6etnf,
technick6,
pisemnd
v5echny
provoiovatbli
odb6ratelje povinendo 14dn0 ozn6mit
se smlouvou.
hdjetgovea pr6vnizmdnyv souvislosti
eviden6ni,
piipojene
se zmenouvlastnictvl
2. V piipad6,ze odboratelsmlouvuf6dn6neukoneiv souvislosti
piipojen6
nemovitosti
vlastnik
novli
kdy
mista),zanikasmluvnivztahdnem,
(odbdrneno
nemovitosti
priva a uzavienovousmlouvu'Do t6 dobyje dosavadni
nanylivtastnick6ho
piolaz" ptovozovateli
a stodn6'
povinenhraditprovozovatelivodn6
bOOeratei
piistup k piipojce.a m6iidlu,z€1m6naza
3. Odberatelje povinenkdykolivumoznitprovozovateli
hebo yfm6ny vodom6ru'chr6nitvodom6r
opravy
gcelemprovedeniodectuz vodom€rua kontroly,
uiedni
plombya plombyprokazujlci
nignla.Zrli
pro
veetnCiafizeni dAlkov!'oOe6it,
pied poikozenlm,
ozn6mit
odkladu
zbytedn6ho
bez
piedpis0
a
ov.ieni vodomorupoJr" oo".n 6 zavaznych'pr6vnich
je
a
riurAy. "l"r!'kolivz6s-ahdo mefidlabez souhlasuprovozovatele nepiipustnf
provozovatelijejich
Poskozenitohoto
manipulaci.
earti meiidlazajistitprotineo-prdvndn6
[rouoio""t"r mi pravoieo'noliu5
piipojkynebom6iidrazpr]sobena
jrr.o-porseni
nefunkdnost
riyta-ti
smtoJvy.
zajistenijehodnocer"
hradi Skodua n6kladyspojen€s
o.nr"no, n6oo ptimfm zas'anelnodbdratele,
nedostatecno,
odbEratel.
vfm6nounebooPravou
piistup
k vodomerunebo maffclmuzalizeniodberatele'a to
odberatelprovozovateli
'opiavncn
4. NeumoZni-li
pr6vnimipiedpisy
v souladus obecn6zAvaznymi
ani po pisemn6vyzvJ,le' provozovatel
vod.
odpadnich
vgdya odv6d6ni
omeiitdodAvku
pferLlSit'neno
vlastnipodruZnfvodom6r'Odpocet
si muzena svirjnakladosaditna vnitinimvodovodu
5. Odberatel
dodan6vodyprovozovatelem'
nemeutivna urdenlmnoZsivi
vodom6ru
i poCruzneno
z vodovodunebovypoustetodpadni
6. Pokudneni uvedenojinak,odberatelm0zeodebiratvodu
je
a v souladuse smlouvou'Odb6ratel
vodydo kanatizace
t;r; t. potiebupfifojenenemovitosti neboodv6d6todpadnivodysvl/m
vodu
dodAvat
ptouo=bvatele
jen s pisemnlmsouhlasem
opr6vn6n
odberatelfim.
dalsim
zaiizenim
a kanalizaSnim
vSOouoOnim
povinendbrit na to' aby tato Sachtabyla
7. Pokudje vodom6rumist€nv 5acht6,je odberatel
piipojky'
provedeni
natechnick6
po2adavk&m
pii.trpni, bovooneni'"uvnouou"ra
V. Priva a povinnostiprovozovatele
mravy.'zejm6nanesmi
nesmi pii uzavtrAnismlouvyjefna-tv rozporus dobr'imi
1. Provozovatel
ve smlouvd
je
odb6ratelem
uvedene
odbdratelediskriminovai.Prouorouatef ifravnen .fdaje zjistEnlimi
skutednostmi'
se
zm6nuimlouvyv souladu
a ma pravoloZadovat
piezkoumat
vod bez
odpadnich
opr6vn6npierusitneboomezitdodavkuvodynebo-odv6d6ni
2. Provozovatelle
kanalizace,
6i
vodovodu
pii
hav6rii
piedchozihoupororlbni.i"n' u piipadechzivetni pohromy,
nebo'pii.moin6mohroZenizdravflidi nebomajetku'
prrpotky
'ptuotouatel.povinen
vodovodnipiipojkyneoo r<anariz'aeht
ozn6mit0zemn6
bezprostfedn6.
pieruSeninebo omezenidod6vkyvody i6
opera6nlmu
nemocnicfm'
0iadu'
vodoprdvnimu
pitsluinemuorganr-;hrany veiejnOfrb'iOiavi,
na
nevztahuje
se
povinnost
Tato
obcim,
a'doteenfm.
krale
iboru
zrichranndho
stiediskuhasicskeho
piipojky'
neboomezenidod6vkyvodypii hav6riivodovodni
oieru$eni
voddo doby'
plerusitneboomezitdod6vkuvodya odv6d6niodpadnich
opr6vn6n
3. Provozovatelje
_ apomine
) p f i p rd0vod
o v d dpieru$eni
E n i p | i i nnebo
o v a nomezeni:
fc.hopgY,udrZovacichareviznichpracich,.
neZ
'iaifzeni
tak, Ze jakost nebotlak vody ve
technicklmpoZadavk&m
bOOeiatele
b) nevyhovuje-ri
Skoduna majetku,
osoba zp0sobit
onrozitzdravia bezpe6nosi
mOZe
vodovodu
piistup k vodomdru,piipojce
v1izv6,
po jeho opakovb,n6
odndratelprovozovateri'
c) neumoZni-ti
ve smlouv6,
podminek
uvedenVg!
podle
nebok'analizace
vodovodu
nebozailzenivnitinlho
piipojky'
kanalizacni
nebo
pilpojky
zjistenon"opriunenepiipojenivodovodnf
d) byto_li
piipojcenebona
odberatelzavadyni vodovodnipiipojcenebo kanalizadnl jim
e) neodstrani-ti
stanoven6,
ve
lh0t6
provozovatelem
zji5tene
kanalizaci
vnitinimvodovodunebovnitini
kter6nesmibft kratii neZ3 dnY,
vod,
odpadnich
vypou5t6ni
ooberuvodyneboneoprAvn6n6ho
0 pii prok6zdni'neopiluncneno
nebo
zp0sobu0hradyvodn6honebo
s placenlmpodlesjednan6ho
g)
-' v piipad6prodleniodberatete
po dobudel5ineZ30dn0'
stbeneno
Strana3 (celkem8)
@
Vrchlice- Malei, a's'
spolednost
Vodohospoddfskd
Kutn6 Hora
odpadnichvod podle.odstavce3. je
4. pieruseninebo omezenfdoddvkyvody nebo..odv-id6nlnebo omezenidoddvekvody nebo
li pfipaO6pierugeni
povinen'oznatifoOn6tlteti
provozovatel
vod
odPadnich
odvdddni
-3. pism.b) aZg.)alespofi3 dnypiedem'
podleodstavce
15 dng'piedemsouiasn6soznimenlmdoby trv6nl
"l
3i pism.'a)at'espoi
b)' podleoOstavce
praci.
neboreviznich
oprav,udrzovacich
frov6d6nipranovanych
2'
vod podleodstavce
odpadnich
neboomezenldoddvkyvodyneboodv6d6ni
5. V piipadepieruSeni
pierusenl
nebo
tohoto
podminky
oprauncnstanovit
a 3. pism.a) techtopodminekje provorouaiei
odpadnlch
rarooouani
n'hradnr
fitnouvodounebonahradniodvid.ni
omezenIa je povinenzajistit
a mistnichpodminek'
moZnostf
uoJu t"tidh iechnickfch
vodynebo
piidinupieruienineboomezenfdodSvky
-'.; -3:
odstranit
povinenneprodlene
6. Provozovatelje
obnovit
bezodkladnE
a
podmlnek
pi;m.'a) techto
odv6d6niodpadnichvod podleodstavce
vody
doddvky
omezenl
nebo
pferulenl
f
V pffi"qe, i6 'b)
odpadnich
dod6vkuvodynebooOuaOlini
spojene
tim
s
n6klady
g),
hradi
"",i
az
pism.
3
neboodvad6niodpaJnrcn dostopodtJoortlu.*
""0
odbdratel.
7 ' P r o v o z o v a t e | n e o d p o v f d 6 o d b E r a t e | i ' z a S kpri
o d y a u $ l ! -dod6vky
z i s k v z elektrick6
n i k | 6 n e energie,
d o s t a t kpii
emt|akuvodypi
-f.uoroubteipreruseni
vodouproporuch;a uoiouoou,
z6sobovdni
omezen6m
nebo
opr6vn6ndodSvkuvody omezit
nedostatkuuooy neoo iJe,uo'ou,pro kterli-je
pleruiit.
Vl. Dodivkavody,stanovenljejihomnoZstvi
06innostipisemnel4.ouY,yo dodavcevody'
1. PrSvona dodavkuvody vznika dnem nabyti
piipojky'
do vodovodnl
povinnost
dodavkyvodyje spln€navtokemvodyz vodovodu
2.Vodadoddvaniodb6rate|0mvodovodemm
u s i s p | f ,veiejn6-ho
ovatpoZa
d a v k yvpratn6m
n a z d r a vzn6n['
otnInezavadnost
zdravr,
o-o.nranb
pitn6 vody stanouen-JZk;il; e. zsali6do'in.,
'
www'vhskh'cz
na adrese:
na internetu
jsoutrvarek'dispozici
Aktu,rni'daje o kvar;icJoJluanevooy
3 . M n o z s t v i d o d a n € v o d y m 6 i i p r o v o z o v a t e l z 6 s a dpiedpisy
n 6 v o d(zejmbna
o m d r e mz1kon
, k t e re'
f j 505/1990
e s t a n o vSb"
enlimmefidlema
podl6h6{iednimuovefenivsouladut" tulaStnitipravl;mi
Sb')'
e' 334/2000
zn6ni,a vyhl65ka
v platnEm
5 metrofogii,
a veiejn!'chvftokovlichstojan0meienovodomerem'
4. Neni-limnozstviodebran6vody z hydrant0
z 06erupouzitlodebran6vody
na poo[i"Jg ulipodtuvycrr'azejicr'ho
stanovitoto mnozstviprovozovater
a mistnichPodminek.
5 . M 6 - l i o d b E r a t e l p o c h y b n o s t i o s p r dje
v n o s t i m E l vsidle
e n i n eprovozovatel-e
b o z j i s t l - l i z a vna
a dinternetovfch
unavodomEru'mdprivo
je
po*Adatojeho pr"rl-ori"ni. formriaf Zaioiti f<dispozicipii vlini6n6vodom6ru,provozovater
.LJp-Jtocii
Toto pr6vorr" ,ili;ii
strSnkachsporecnosti.
zku.ebny,
u autorizovan6
povinendo 30 dniroi" onul'rueenizad&tir"jirtit'br"rlguSglivodom€ru
vodomarunezbytnou
vifm6n6
i
odedtu
k
broriozouateli
oii6em2odb€ratelje povinenposr<ytnorii
odbErateli'
pisemnE
neprodlen6
vysreoe[piJzrors"iiorirami-p;vozovatel
soueinnost.
Vll. Odv6d6niodpadnichvod a jeiich m6ieni
ptsemn6smlouvyo
dne.mnabyti06innosti
vodvz,nik6
a sraZkovfch
1. Pr6vona odv6d6niodpadnich
stavbyje splneno
nebo
pbzemku
a srazkovfch_vodz
odv6d6niodpadnich
kanalizace'
piipojky
do
"lp"oriich
""0]"oi"iri".i
vodz kanalizachi
aiiazr<ovyich
vtokuodpal]iicn
okamzikem
v
zne6i5t6nia v mnoZstvistanovenem
jen
mohoubft odv6d6nyodpadnfvody v rimitech
2. Kanarizaci
i6du,
kanalizadniho
zn€ni
vod. Aktu6rni
i6du a .'.i;;il;i
je k
kanarizadnim
do kanalizace'
vod vypou5t6nlch
"-lJraoenit'ofaonicn
tnJisieni-SJpadnich
piipustn6m
v6etn6gdaj&o nejvy$5im
str6nkach
Na internetovfch
uradu,v sidreprwozovbiere.
u mistn6prisrulnelo'vodopr6vnirro
dispozici
vod' V
odpadnich
odvdd6nlch
znediSteni
jsou ,uelejnenyartuatnir"iiralni'mirv
spolecnosti
do
nenl dovolenovypou5t6t teto
pitpad6,Ze je kanaiiiirl ir.oneenaeistiinouoopadnic!.ugd'
vod' pokud se nejedndo 6istirny
kanalizaceodpadnivody pfes septikyu"eittitv'odpadnicn,
pr"uvs!1etimityznedist6nfuveden6kanalizadnim
od'adnich vod k oostiaieriizneeisteii,it"re jako
zix adana piipojce'
l#"i.' i rl6oj;"; iA; pouinnoit,je klasifikov6no
tflfi'l5il
meri,,3!::g"l;Y{:
dokanalizace
vodvvpou$i6nv9f'
odpadnlch
3. Mnozstvi
tr'::R
nedojdeJi
smrouv6;
ve
seurci
ri;'i'J,;.i;tvn'8n.19=grizeni
jlr,Hi:':i"?T"?iliild#ri?#
w
spoteinostVrchlice- Maled'a's'
Vodohospoditiskd
Kutnd Hora
opr6vn.n
'iad, provozovatelje
vodopravni
ureiumist.nia typ m.iiciho zarizeni
k uzavienismrouvy,
umoznit
je
povinen
,'r'eri.ir,ozaiizenra odbriratel
orirb6zn6kontrorovatfunkenosta ,pravnori
piistupk tomutom6iicimuzatizenl'
;;;;;;;"bli
4 . M a - l i p r o v o z o v a t e l p o c h y b n o s t i . o s p r dpouinun
v n o s t in"
m 6z6krad6
i e n i n spisemn6
s e z j i s t iz6dosti
J i z i l v aprovozovatete
dunamEiicimzaiizenl'm5
pr6vopoi.dat o jeho Li"iious"ni. oab6r;;'il*
zkusebnv'
autorizovan6
u
m.iicrhozailzeni
*Jirtii pi"rfto,iseni
do 30 dn. od ooruiJni'#oor"ri
provozovateli'
len6
neprod
Vf stedekprezkouseni;;.;; I pi;"r ne oOberutel
5.Neni-limnozstvivypouSt6nichodpadnichvodm6ieno'piedpokl6d6se'2eodbEratel'ktenfodebira
na vodomeru
t.kouJ mnoiswl'vody,kter6odpovidSzjisteni
kdvje
piipad6,
voduz vodovodu,vypoustido kanaliza..
V
vodomery.
n-1souinsiarov6nv
nebosm.rnymeisr#i-oi;ip;t;bt-t"d;'';;krJ
iiinycr, zdroj.,pouzijise ke zji*t.nf
t"ilb"roirolf'oouetu
are'je
'potr"O'';;b;-se
zvoowoou,
vody
piipo6te
odb6r
m6ien
rnamei"heh' odbEruzvodovodu
spo*ebyvoOysmeinJeirr. ibe.i
mnoZstvivodyziskan6zjinfch,provozovatelemvodovodum6ien;ichzdrolit.
a toto
do kanarizace
bezvypust,.ni
z66stispotfebuje
vodovodem
dodanou
vodu
do
odb€rater
vody
odpadni
6. Jesrize
neZ30 ,nStu tofr,.riirti.".mnoZstvivypou.t.n6
piedloZenlch
mno'stvtje prokazat"i.e
"etSi
q:1.. iJnnitky"n propoctir nedohodli
nebo od.borril;6"'#q
bud m6ienim,
kanatizace
pt*iou"lel s'odb6ratelem
piedem
pofl'Ose
a ov6ienfchprovozovateteni,
odb6ratelem
jinak.
7 ' V y p o u S t i - | i o d b 6 r a t e | d o k a n a l i z a ne'nolinym
c e .-ciJfiaOniff,
v o d u ztdi'toOEm
j i n f c h ' z stanovenim
d r o j l . l u ' z vprov6d.cim
o d o v o d uprSvnlm
anent-|imoZnozjistit
ov.ienlitm
vfpo.tem
mnoZstvivypou.t6neodpadnivodym6ienim
uoO odborn;im
piedpisem, zjis' se--rinoZstvi vypouSilnlicn
provozovatelem.
'vo6y
S . V f p o d e t m n o Z s t v l s r 6 2 k o v l c h v6Ou*Oe'ne
o d o d v 6 dsraZxove
6 n i c h d o - j e djsou
n o t nvypo6it6vAny
6 k a n a l i z a cza
e mkatdou
usibVtuvedenve
vpusti
ulicni
do
vftok
smlouv6 o odv6d6ni odpadnich.uoo'
voinf
n"n6 dr"t
ze kter6jsou tyto vodyooveiii Jrir" fripoit<ou,
nemovitost,
do kanalizace.
9 ' P o v i n n o s t p l a t i t z a o d v 6 d 6 n f s r A Zuk ue"touycn
o v f c h v o dro_munit<aci
d o k a n a | iveiejn.'piistu.pnfch,
z a c e p r o v e i e j n o uplochy
p o t i edrah
busenevztahujen
a
,irni.,-riilin'iin r<omunit""] "*,r:irin: po*ebnvin pro pFimezajiSt.nibezpe6nosti
prochyddrrnic,
p*unij
vdetn.
kter6
regronarnich
a
pro slu'bv'
cerostAtnich
ie6o Fj'ich{aiti'vyuzivanycrr
s viijimkoulqyft, ;9;ti
plvnutostidr'Znidopravy
zahradya plochy
zoologicke
idpianC"'
Oran!-n!!"- giJzip
nesouvisis cinnosti provozovatere
a na dom6cnosti'
bydleni
i irvatemu
ureenycn
nemovitosti
1 0 . o d b e r a t e | j e p o v i n e n v m i s t 6 . - a ' r o z s a h u s t a n o v e n euoO
m ' kOo
a nkanalizace'
a | i z a d n i meetnost'
i6demavodopravn
znedi$te;il;;"ti;ienycn,
miru
urduje
t<ontrotovat
parametrrl)
rozhodnutim
"Opalnitf1
stanovenitirio iiOe'"u v2orky tO?i" ien
u
ukazatele
po2adovan6
provozovatel'
ho
charakter,
ioudesti,smlouvya stanov'uje
provozovatel.pripad-neitanoveni p.'"ii!t''''-ie
laboratoiido15 dn. od data
,"oruoiu'rpr*u"nbr,o arreJiiouinou
odb.raterzajistidoru.enrv!,sredk.
vystaveniProtokolu'
1 1 ' P r o v o z o v a t e | m 0 Z e p r o v 6 s . t s 6 m ( j e . | iuo.i
o p r iprer<rJeeni
v n E n ) f i g nstanovenich
r o s t r e d n i crimit.:,
t v l mje
o pporu*enlm
r6vn€n6organizace
oopuilirn
pokuty'
smruvni
kontrorniodber vzorkfrvypoust.nicn
pro
stanovenr
ptorrao
uy.reoer"[?ioii'p-*o,.,ql,g
smrouvyprouorJuri;r'iitizl
" odbor;';;;";;;rkri hrad(vtomtopiipadeodb6ratel'
N6kladyna
iAdu vyzaduji
nejvyssimiry zne6i5t6nipod|e kana|izacniho
nebos povolenrm
12'odpadnivody, kter6 k dodrZeni
j"n pris disticizaiizeni
riohounytq" k?.i;:; rvl,dr+q;Y or'0"-ti
eisteni,
piedchoziho
t.chtovodna
vvdist.ni
zajist€no
urajtj.';;;;Hirr,z*.uii';l'i[r; i"rGndy,
vodopr6vniho
imu i6du'
i odpovidajici kanaliza6n
tJiu'=n"ei5t6n
Vlll. Gena,platebnipodminky'doruGovini
nenf-li
za vodom6rem'
bezprostiedn6
do potrublnSPojen6-ho
uzdv.ru
do
poplipad6
1. Pr6vona vOdnevznik6vtokemvody
stavby'
nebo
por"*ku
vtokemvodydo vnitinihouzaveruiripolenorro
vodom6r,
vtokubdpadnicha srdzkovvich
oramzit<em
vzn*a
..'it'oene
ira""
ulrtoiiieh";i;j;;u.
n"oo
hydrantu
voddo kanalizace.
2.Vodn6astoen6mdjednosloZkovounebodvousloZkovouformu'
Strana5 (celkem8)
W
spoleinostVrchlice- Male6,a.s'
Vodohospoddriskd
Kutnd Hora
form6, pokud obec nestanoviobecnez6vaznou
3. Vodn6 a sto6n6se hradi vjednoslozkov6
form6,
vyhl6skouvydanouv samostatnep&sotnosti0hraduvodndhoa sto0n6hove dvousloZkove
v0etn6
forme
ve
dvousloZkove
a
stodn6ho
stodry.O rlhrad6vodn6ho
v0etn6druhustanou"r'i-p"une
nejvy$5iorg6n prSvnick6osoby' ktef j9
druhu stanovenipevn6'-Jtoitym0ie tak6 rozhodnout
ve dvouttetinove
ui"itnir", vodovodga xanatizacia ve kter6 vikon hlasovaclchpr6v nejmen6
vdt5inedrZiobce.
vodynebo
odebrane
cenypodlecenovfchpiedpis0a mnozstvf
formaje soucinem
4. Jednoslo2kovd
kterd je
sloZku,
obsahuje
ceny
forma
DvousloZkovd
vypouit6nfchodpadnicha sr62kovychvoil.
a mnoZstviodebran6vodynebovypou$tdnichodpadnicha
soucinemcenypodler.nouli.n-pf"Oirir,:,
v zdvislostina kapacit6vodom6ru,profilupiipojkynebo
sraikovfchvod a pevnouslbzkustanovenou
odebran6vodY.
mnoZstvI
roOniho
za zm6nusmlouvy'Pokuddojdeke
nenlpovazov6na
5. Zm€nacenya formyvodn6hoa sto6n6ho
obdobi,rozd6liprovozovatel
prribenu
z0etovaciho
v
zm6n6ceny nebo formy voOnehoa stocneho
p0vodnla nov6vfie ceny
spotiebuvodyv pom6rudobyplatnosti
oznimenfmna
zveiejnfzmdnucenynebojeji form.ypiedlerminemjejihouplatnlnl
6. Provozovatel
povinen
Provozovatelje
spoleenosti
strantach
ira inreinltovyctr
piislusnfobecniuraol ivereln6nim
najehoZddostriplnlivfpodetcenyprovodn6a stodn6'
;ilt"rii odb6rateti
zuctovatproti
za dodSvkuvody a odv6d6niodpadnich.vod
je opr6vn6nplatby
7. Provozovatel
:sptainosti.
jsou platbyzfietov6nyna
Po 0hrad6v5echpohled6vek
pohted6vkimpoOfeJIe jelicn
piisluSenstvi.
kontrolnlodedetstanovfse spotieba
8. Pokudnenl pii zm€nEceny nebo jejl formy proveden
prfrmEruza dan1 obdobtpii
z
denniho
cenu
pom6rnfmzpgsobemna d6st-zastarou' nouo1.i
"
ode0tu'
fakturacnim
ndsledujicim
zpirsobuplatbyse
z6lohov6m
Pii sjednanem
fakturje 14 dn0 od datavystavenifaktury.
9. Splatnost
je
zpravidlapii
upravov6na
Z6loha
cehy.
aktuilnl
mnoZstvia
vi5e zdlohyvypo6tez oJeOraneno
PoZadavkyodbSratelena zp&sobfakturace'
provedenivyudtovSnijednostranneprovozovatelem.
musi nyt preoempfsemneodsouhlaseny
faktur
jako_
zm6ny,.si6tnosti
popf, jeji zm6ny,stej;c
zvolitlibovolnfzpgsobplatbyschv6lenfprovozovatelem'
OOOe'iaieimgZe
provozovatelem.
(pl6tcefaktur)urcenouve smlouv6'Za
adresuodb€ratele
zasfl6nyna dorucovaci
10. Pisemnostijsou
adres6temv UloZni
adiesunevyzvednutd
se povaZupia.iff." oOes6nana uySeuueOenou
dorudenou
byla provozovateli
kdy
d6ru6enizisilky povaiuie den,
dob6. V takov6mprii"je"r. ;;;;zik
vr6cenazP6t.
vsechpoloiekvfpodtuceny
do 30.dubnazveiejniporovn6ni
nejpozdoji
kazdoro0n6
11. Provozovatel
roce'
kalend6inlm
v piedchozim
skutednosti
a dosazen6
prouooie a.stoon6
podlecenovfchpreopisU
jsou
polozek
pravidla pro stanoveniceny vodn6ho a sto6n6hovdetn6 strukturynikladovlich
ve vYhl65ce.
stanovena
pr6vnlmi piedpisy' poskytne
12,Vznikne-liodb€ratelinSrok v souladu s obecnd zAvaznymi
slevu'
piimdienou
odb6rateli
provozovatel
|X.Neopr6vn6nfodb6rvodyavypou6t6niodpadnichvod
je odbdr
vodyz vodovodu
odbErem
1. Neoprdvn6nlm
a) piedvodomdrem
,, ,._^Ls nl,
oi bezuzavien6pisemn6smlouvyo dodavcevodynebov rozporu
nebo
nezaznamendv6
odb6r
c)' pies vooomir,--r.terf v odsteJru z6sahr.rodberatele
nebo
je
odb6rmen5i,neZ odb6rskutednf'
zaznamendv6
piedpo5kozenlm'
ochr6nil
nedostatedn6
d) piesvodomei,tt"4i oOnet"tel
2 ' N e o p r a v n i n f m v y p o u 5 t d n f m o d p a d n i c h v o d d o k a n a | i z a c evjrozporu
evypou
ni't e n l
sS
vodnebo
odpadnich
a) bezuzavien6pisemnesmlouvyo odvddeni
b ) V r o z p o r u s p o d m i n k a m i s t a n o v e n l i m i k a n a l i z a C n i m i S d ezaflzeni,
m'nebo
kter6v d0sledku
nebopies m€iici
provozovatelem
c) pies m6iici,iiii'teni neschvdlen6
nebo
nezaznamenava
vod
odpadnich
vypustenlich
zdsahu odberatele mnozstvi
zaznamensvAmno2stvimen5i,neZjemnoZstviskute6n6.
Strana6 (celkem8)
spoleinostVrchlice- Male6,a's'
Vodohospoddfskd
Kutn6 Hora
@
X. SmluvniPokutY
provozovateli
odb6rpodledlenkulX. odst.1. techtopodminekzaplatiodberatel
1. Zaneopr6vn6n!
piipad
zji5t6nf
kazdrl
a
odbEru
smluvnipokutuve vyli io.ooo,-K6 za xJziv druh neopr6vn6n6ho
zvl65t.
odst' 2 techto
vypousteniodpadnichvod do kanalizacepodle 6l6nku lX' jejich
2. Za neopravn6n6
kvalitya
kontroly
moZnosti
odpadnivodybez
t<anatizace
odn6ratet'Oo
neOovypou5ti-ti
podminek
smluvni
provozovateli
odberatel
zaplati
vod ve vy55in.eZsjednaneirodnote
oOpaOnich
za vypouStdni
piipad
zvl65t.
zjistenf
akaady
vypousteni
pokutu10.000,-xeza"iaeayorunrieopravneneno
hodnot6nezbylo
nebobilaneni
ve vy55ikoncentraeni
voddo kanalizace
odpadnich
3. Za vypou5t6ni
piekroeenl
kaZd6ho
za
Ze
tak,
smluvnifokutu vypo6tenou
zaplatiodb6ratelprovozovateli
dohodnuto,
pokuta:
6inj.smluvni
1^%
o
zne0iStdni
neOobibnenihodnoty
koncentraenl
ukazatele
za dobu'po kterou
As' cr6*3 % sto0n6ho
Be'
Hg'
s",
Vl,
cd,
Mo,
NEL,-Fb,
ryanloy,
u ukazatell
i dochiizelo
k piekroden
Nelze-lidobu
dochazelo.
ostatnlch0,5% stodn6hozadobu,po kteroukpiekroceni
u ukazatelfr
90
dn0'
6ini
m6se za lo' 2etatodoba
piesnEstanovit,
ukazatele
pristusneho
piekracovdni
musi bft zabr6n6no,nebo|6tek,kter6
|6tek,jejichZvniknutido veiejn6kana|izace
4. ZavypouSteni
smluvnfpokutuve vf5i 50'000'-K0' a to za
nejsouodpadnimiuoO"nii,t"plati odb6ratelprovozovateli
piipad'
ii"ioVoitii takoveldtkvzvlAsta zakazd{lzjistdnf
pr6vopozadovatod
m6 provozovatel
5. pro pilpad prodlenis uhradouplaleqpodlet6to smlouvy,
platnfmpr6vnimpiedpisem'
rocniuror'zpr;i"ni ul vysistanouen6
odb6ratele
Xl. Reklamace
i6demprovozovatele'
s Reklamaenfm
upiatnova!v:9ylu9u,
poZadavry
1. odberatetjeopravnensv6
je
pii reklamacich'
provozovatele
a
gdlfratgle
Reklamadnirao, rt"ny upiauui" prilvaa fi;;;;ti
na
vsidle a
v ramci zakona,kdispoziciodb€raterfrm
sporus ostatnimiooftumentv'prioepsanfmi
[iadech.
ich
obecn
piisluSnfch
provozechprouorou"iJ",i"ibl i na mistn-6
ustanoveni
Xll' Z6v6re6n6
Je.|ism|ouvauzavlenana dobuneurcitou,
1. Sm|ouvulze uzaviitna dobuurcitouneboneureitou.
vfpovedi,
po dorudenl
one mesicenasredujiciho
6inivfpov.dnirhfitar mesica po6it6," ;il;ho
jinak'
se stranY
nedohodnou-li
zastupovatsmluvnistrany'smlouva
2. Smlouvanablivaplatnostipodpisemosob opr6vn6nfch
ve smlouv€'
uvedenlim
n"OWa06innostibnem
za ukondenou'
povaZuje
nov6smlouvyproodb6rn6mistose st6vajicismlouva
3. Uzavfenim
Xlll. Platnost
vodjsouplatneod 1' 1' 2014'
odpadnich
podminky
dodavkyvodya odvSd6ni
1. Obchodni
vod ze dne
obchodnipodl]nky dod6vkyvodya odvideniodpadnlch
-2. V pln6mrozsahunahrazuji
a 1' 9' 2009'
31'3'2002
30.5.2005,
zd.+.zoo7,
V Kutn6Hoie
OdbEratel
Provozovatel
Strana7 (celkem8)
@
t,
{
spolelnostVrchlice- MaleC,a's'
Vodohospoddlskd
Kutnd Hora
C. UeetvYd6ni
zakonikua jsousou66sti
a nasl.obdansk6ho
jsouwd6ny dle ustanovenig17_51
obchodntpodminky
a kanalizacfch'
g
vodovodech
o
polte
z5kona
36
informacio poornini.ichpro uzavrentilnruy
Ing.KarelKvaPil
ieditelsPole6nosti
Strana8 (celkom8)

Podobné dokumenty