Životopis - Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Komentáře

Transkript

Životopis - Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Odborný životopis
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
Mgr. – magisterské studium speciální pedagogika (specializace surdopedie, logopedie, etopedie,
arteterapie), PedF UK Praha, 1997
Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti
Ph.D. – FF UK v Praze, 2009
Praxe od ukončení VŠ studia
od 1999: FF UK Praha (1999 – 2013 ÚČJTK, od 2013 ÚJKN)
1994–2002: Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené, Beroun
Granty
2013 stipendium v rámci rozvojového projektu UK „Rozvoj doktorských studijních programů a
podpora kvalitních post-doktorandů na Univerzitě Karlově“
2012 řešitelka rozvojového projektu „Rozvoj speciální asistence pro neslyšící, nedoslýchavé a
ohluchlé studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících“ (součást centrálního rozvojového
projektu UK)
2000–2002 spoluřešitelka grantu GA UK „Adresát: jazyk, text, komunikace“
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
od 2012 členka Expertní komise pro otázky vzdělávání při Asociaci organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel
od 2002 externí spolupracovnice Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT
od 1992 členka Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Publikační činnost
Monografie
HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka,
2008.
HUDÁKOVÁ, A., TÁBORSKÝ, J. Sociolingvistické kapitoly pro tlumočníky pro neslyšící. Praha: Česká
komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Praha: FF UK v Praze. [disertační práce;
připraveno k tisku]
KAFKOVÁ, A. Dětský domov: mezi ústavem a rodinou? Praha: PedF UK v Praze, 1997. [diplomová
práce]
Kapitoly v monografiích
HUDÁKOVÁ, A. Děti s vadou sluchu v základní škole a v nižších ročnících víceletého gymnázia.
In MERTIN, M., CIPROVÁ, J., BUDÍNSKÁ, M. (eds) Pedagogická a psychologická diagnostika
pro učitele na ZŠ. 11. aktualizace. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2007, s. 1 – 37 (kap.
C 3.4).
Učebnice, učební texty
HUDÁKOVÁ, A., Terminologie: Lidé s vadou sluchu. In Specifika ošetřovatelství v zemích EU. Specifika
ošetřovatelství Neslyšících jako členů kulturní a jazykové menšiny. E-learningový on-line
projet určený k dalšímu vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti multikulturní výchovy
a jazykových a kulturních menšin. Řešitel projektu VOŠZdr a SZŠ Duškova, Praha, 2007.
Dostupné na www: <http://www.infolab.cz/osetrovatelstvi – kurz/?p=osetrovatelstvi – kurz>.
HUDÁKOVÁ, A. Česká slovesa. Multimediální uživatelská příručka pro všechny Čechy, kteří češtinu
neslyší. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové
centrum Ulita, 2007. DVD – ROM; vedoucí projektového týmu, spoluautor scénáře a textové
části DVD – ROMu
MACUROVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A., OTHOVÁ, M. Rozumíme česky. Učebnice češtiny pro neslyšící. Praha:
FRPSP, 2003. 170 s. ISBN 80-86450-24-4.
MACUROVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A., OTHOVÁ, M. Rozumíme česky. Učebnice češtiny pro neslyšící. Praha:
FRPSP, 2001. [draft]
Příspěvky ve sbornících, články (včetně popularizačních), zprávy, rozhlasová vystoupení
HUDÁKOVÁ, A. Česko mluví o vzdělávání. Gong, 42, 2013, č. 10 – 12, s. 12. [psáno za Expertní komisi
pro otázky vzdělávání při ASNEP]
HUDÁKOVÁ, A. Jak se vzdělávají neslyšící, aneb mají i oni v praxi rovné právo na vzdělání? In Česko
mluví o vzdělávání. [on-line; publ. 14. 3. 2014]. Dostupné na www: <http://ceskomluvi.cz/jakse-vzdelavaji-neslysici-aneb-maji-i-oni-v-praxi-rovne-pravo-na-vzdelani/>.
HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící pedagogové: Česká republika, leden 2012. In GABARÍK, M., MELIKANT, M.,
SLOVÁK, T. (eds) Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 3. – 4. 10. 2012. Bratislava: Univerzita
Komenského, Pedagogická fakulta, 2012. s. 411 – 420. ISBN 978-80-89256-94-5.
HUDÁKOVÁ, A. Milánský kongres: podrobnosti, souvislosti. InfoZpravodaj – Magazín informačního
centra o hluchotě, 2012, roč. 20, č. 3, s. 7 – 10.
HUDÁKOVÁ, A. Společný evropský referenční rámec pro jazyky, rámcové vzdělávací programy, nové
pojetí maturitní zkoušky – tři nové impulsy k zamyšlení nad výchovou a vzděláváním
neslyšících žáků. In Cícha Hronová, A., Zbořilová, R. (eds) Čeština ve výuce neslyšících –
elektronický sborník. Praha: SŠ, ZŠ, MŠ pro SP Výmolova Praha 5 – Jazykové centrum Ulita,
2011, s. 52-55. ISBN 978-80-87526-05-7.
HUDÁKOVÁ, A. Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Forum, časopis Univerzity Karlovy
v Praze, roč. 3, 2011, č. 21, s. 38-39. ISSN 1211-1724.
HUDÁKOVÁ, A. Olga Stehlíková: Aktuální problémy neurolingvistiky. Studie z aplikované lingvistiky,
roč. 2, 2011, č. 2, s. 133. ISSN 1804-3240.
HUDÁKOVÁ, A. Kdyby tak bylo více jablíček. The Best Woman, roč. 3, 2011, č. 3, s. 42-43. ISSN 18039804.
HUDÁKOVÁ, A. Letem tichým světem. Tvar, roč. 20, 2009, č. 15, s. 6 – 8. ISSN 0862-657X.
HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící a právo na vzdělání I. In DINGOVÁ, N., DLASK, I. Slyšet je snad právo? Rádio
Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 26. 5. 2008; A. Hudáková host pořadu].
Přepis rozhovoru přístupný na www: <http://ruce.cz/clanky/221>.
HUDÁKOVÁ, A. Udělej si sám: e-learning (1. část). Unie, roč. 17, 2008, č. 5 – 6, s. 20 – 21.
HUDÁKOVÁ, A. Udělej si sám: e-learning (2. část). Unie, roč. 17, 2008, č. 7 – 8, s. 20 – 21.
HUDÁKOVÁ, A. Udělej si sám: e-learning (3. část). Unie, roč. 17, 2008, č. 9 – 10, s. 22 – 23.
HUDÁKOVÁ, A. Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole. Unie, 2007, roč. 17, č. 1 –
2, s. 20.
HUDÁKOVÁ, A. Inspirace pro školní weby. Unie, roč. 16, 2007, č. 3 – 4, s. 20 – 21. článek oceněn
2. cenou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2007 v kategorii tiskových
prací
HUDÁKOVÁ, A. Studenti s vadou sluchu u státní maturity. Unie, roč. 16, 2007, č. 5 – 6, s. 22 – 23.
HUDÁKOVÁ, A. Seminář Pedagog s vadou sluchu na školách pro sluchově postižené. Unie, roč. 16,
2007, č. 7 – 8, s. 11.
HUDÁKOVÁ, A. Co dělá mé dítě ve škole, když zrovna nemá vyučování. Unie, roč. 16, 2007, č. 7 – 8, s.
21.
HUDÁKOVÁ, A. Asistent pedagoga a osobní asistent. Unie, roč. 16, 2007, č. 11 – 12, s. 22 – 23.
HUDÁKOVÁ, A., OKROUHLÍKOVÁ, L. Dítě s vadou sluchu ve speciální škole pro sluchově postižené.
Unie, 2006, roč. 16, č. 1 – 2, s. 18.
HUDÁKOVÁ, A. Maturitní obory na středních školách pro sluchově postižené. Unie, 2006, roč. 16, č. 5
– 6, s. 12.
HUDÁKOVÁ, A. Rámcové a školní vzdělávací programy ve školách pro žáky s vadami sluchu. Unie,
2006, roč. 16, č. 7 – 8, s. 16 – 17.
HUDÁKOVÁ, A. Rámcové a školní vzdělávací programy ve školách pro žáky s vadami sluchu II. Unie,
2006, roč. 16, č. 9 – 10, s. 21 – 22.
HUDÁKOVÁ, A. Nematuritní obory na středních školách pro sluchově postižené. Unie, 2006, roč. 16,
č. 11 – 12, s. 19.
HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící jako členové jazykové a kulturní menšiny. In DÁMCOVÁ, M., DINGOVÁ. N.
Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 11. 4. 2006; A.
Hudáková host pořadu. Přepis rozhovoru přístupný na www: <http://ruce.cz/clanky/221>.
HUDÁKOVÁ, A. Deset lidových moudrostí o neslyšících a reakce na ně. In DÁMCOVÁ, M., DINGOVÁ.
N. Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 2. 5. 2006; A.
Hudáková host pořadu. Přepis rozhovoru přístupný na www: <http://ruce.cz/clanky/240>.
HUDÁKOVÁ, A., OKROUHLÍKOVÁ, L. Dobré a špatné školy? Unie, 2005, roč. 15, č. 9 – 10, s. 24.
OKROUHLÍKOVÁ, L., HUDÁKOVÁ, A. Dítě s vadou sluchu v běžné škole. Unie, 2005, roč. 15, č. 11 – 12,
s. 12 – 13.
HUDÁKOVÁ, A., MOTEJZÍKOVÁ, J. Terminologická džungle. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě
sluchového postižení. Praha: FRPSP – Tamtam, 2005, s. 11 – 14.
HUDÁKOVÁ, A., MYSLIVEČKOVÁ, R. Dva jazyky – dvě kultury. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě
sluchového postižení. Praha: FRPSP – Tamtam, 2005, s. 22 – 25.
HRONOVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A. Kochleární implantát. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového
postižení. Praha: FRPSP – Tamtam, 2005, s. 30 – 34.
HUDÁKOVÁ, A. Odezírání. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP –
Tamtam, 2005, s. 42 – 44.
HUDÁKOVÁ, A. Už nechci vidět jen napsané věty na papíře – to není úplná informace!
In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP – Tamtam, 2005, s. 67 –
68. [e-mailový rozhovor s neslyšící maminkou.]
HUDÁKOVÁ, A. Tlumočník je potřeba i v šestinedělí. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového
postižení. Praha: FRPSP – Tamtam, 2005, s. 69 – 70. [e-mailový rozhovor s neslyšící
maminkou.]
HUDÁKOVÁ, A. Deaf Friendly Hospital. In HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha:
FRPSP – Tamtam, 2005, s. 74 – 77.
HUDÁKOVÁ, A. Moderní trendy ve vzdělávání studentů s vadami sluchu – čtení (praktické náměty).
In Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec
Králové: Gaudeamus, 2004, s. 16 – 22.
HUDÁKOVÁ, A. Žáci s vadami sluchu u státních maturit? Aneb Nakročení k racionální diskusi o
vzdělávání žáků s vadami sluchu v České republice. Speciální pedagogika, 2004, roč. 14, č. 3,
s. 177 – 198.
HUDÁKOVÁ, A. „Připadá mi, že neslyšící u nás nemají možnost najít své možnosti a nedostatky“. Unie,
2003, roč. 7, č. 9 – 10, s. 14 – 15. [Rozhovor s Radkou Novákovou.]
HUDÁKOVÁ, A. Co a proč by se měly učit neslyšící děti? Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, s. 236
– 273.
HUDÁKOVÁ, A. Helena nechce hada. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, s. 125 – 130.
HUDÁKOVÁ, A. Nerozuměli jste některému pojmu nebo zkratce? Čeština doma a ve světě, 2002, roč.
10, s. 268 – 273.
HUDÁKOVÁ, A. Lidé s vadou sluchu. In Charakteristika vybraných postižení. Sociální psychologie.
Praha: Svopap, 2002, s. 13 – 15.
HUDÁKOVÁ, A. Neslyšící Češi a čeština. In KLINCKOVÁ, J. (ed.) Jazyková komunikácia v 21. storočí.
4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica 13 – 14. september
2000. Banská Bystrica : FHV a PF UMB, 2001, s. 285 – 291.
MYSLIVEČKOVÁ, R., HUDÁKOVÁ, A., VYSUČEK, P. Barvy v českém znakovém jazyce.
In VAŇKOVÁ, I. (ed.) Obraz světa v jazyce. Praha: UK FF, 2001, s. 63 – 77.
HUDÁKOVÁ, A. Bilingvismus z pohledu rodičů. InfoZpravodaj – Magazín informačního centra o
hluchotě, 2001, roč. 9, č. 4, s. 7 – 9.
HUDÁKOVÁ, A. Úprava textů pro sluchově postižené. In ŠMÍDOVÁ, M. (ed.) Četba sluchově
postižených. Praha: FRPSP, 2000, s. 50 – 51.
HUDÁKOVÁ, A. Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka. In ČERVENKOVÁ, A. (ed.) Co a jak číst se
sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 25 – 27.
HUDÁKOVÁ, A. Obrázkové příběhy  čtení a psaní. In ČERVENKOVÁ, A. (ed.) Co a jak číst se sluchově
postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999, s. 65 – 73.
HUDÁKOVÁ, A. Obrázkové příběhy  čtení a psaní. In Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce.
Opera linguae bohemicae studentium, 1. Praha: UK FF, 1999, s. 45 – 53.
HUDÁKOVÁ, A. Jazyk je nástrojem k pochopení světa. Gong, 1998, roč. 27, č. 3, s. 56 – 57.
KAFKOVÁ, A. Tlumočník – pedagog. Speciální pedagogika, 1997, roč. 7, č. 1, s. 26 – 37.
KAFKOVÁ, A. Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně. Speciální pedagogika,
1996, roč. 6, č. 1, s. 7 – 48.
KAFKOVÁ, A. Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně II. Speciální pedagogika, 6,
1996, roč. 6, č. 2, s. 41 – 45.
Recenze
HUDÁKOVÁ, A. Malý slovník abstraktních pojmů. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, s. 253 – 260.
[BILÍKOVÁ, A. Malý slovník abstraktních pojmů]
HUDÁKOVÁ, A., NAJMANOVÁ, M. Defektologický slovník. Gong, 2001, roč. 30, č. 9, s. 226.
[SOVÁK, M. a kol. Defektologický slovník]
Edice, redakce
HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP – Tamtam, 2005. publikace
oceněna čestným uznáním Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2005 v
kategorii písemných děl veřejně publikovaných
HUDÁKOVÁ, A. (ed.) Čeština doma a ve světě. 2002, roč. 10, č. 2 – 3.

Podobné dokumenty

Ar n111 tO

Ar n111 tO Exkurze do Osvetimi a vystava o Anne Frankove V brzkych rannich hodinach se segli zaci devatSrch rodnikii ZS UNESCO s pedagogickym doprovodem uditeli Petrem Kodifem a Janem Vorbou.Sraz byl pied na...

Více

vy_32_inovace_116

vy_32_inovace_116 NOVOTNÁ, J., UHROVÁ, J. a JIRÁSKOVÁ, J. Klinická propedeutika pro střední

Více

CV_ETOLOG met poz_obr

CV_ETOLOG met poz_obr SVOPAP - vzdělávacího centra, KGŠ FAPPZ, ZOO Praha,

Více

Koncepce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK pro

Koncepce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK pro českého znakového jazyka pro pedagogy ÚJKN a pro THP pracovníky FF UK. To vše přispívá k bezbariérovosti fakulty pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty a tím k dobrému obrazu fakulty u šir...

Více

BIBLIOGRAPHIE PUBLIÉES (Tereza Riedlbauchová) ÉTUDES 1

BIBLIOGRAPHIE PUBLIÉES (Tereza Riedlbauchová) ÉTUDES 1 7) Básnický přínos generace májovců in: Rozrazil (revue na provázku), 5, 2006, s. 47–49. 8) J‘adore les details – Zbožňuji detaily (Ateliéry tvůrčího psaní na Sorbonně), společně s Alenou Žemličkov...

Více

zde

zde zápasu neslyšících mezi Brnem a Jihlavou (10. srpna 1952) a ve své třetí části besedu neslyšících na zahradě brněnského Domova neslyšících ve Vodově ulici; 1952; ČB) 2. kapitola (11:31–15:26): Brig...

Více

Číslo IV. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Číslo IV. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR usnadní jim komunikaci díky službě eScribe Era a firma Transkript online během léta uspořádaly soutěž, jejíž hlavní cenou byl tablet s ročním on-line přepisem verbální komunikace. Výhod služby eScr...

Více