čermák a spol. - Česká pirátská strana

Komentáře

Transkript

čermák a spol. - Česká pirátská strana
ČERMÁK A SPOL.
ADVOKÁTNÍ A PATENTOVÁ KANCELÁŘ
LAWYERS AND PATENT ATTORNEYS
RECHTS- UND PATENTANWÄLTE
AVOCATS ET INGÉNIEURS CONSEILS
______________________________________________________________________________________________________________
Elišky Peškové 15/735, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Tel.: 00 420 296 167 111
PRAGUE
advokát/Attorney-at-Law:
Dr. Dr.h.c. Karel Čermák
Dr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M.
Mgr. Ondřej Čerych
Mgr. Lukáš Lorenc
Dr. Andrea Považanová
(also admitted in Slovakia)
Mgr. Hana Havlíčková
Mgr. Martin Holý
Mgr. Karin Kusá
Petr Kusý, LL.B.(Hons.)
Almut Rohnstock
(also admitted in Germany
Mgr. Denisa Švecová
Mgr. Jakub Vyplel
poradce/Of-Counsel:
Yves Laurin
(also admitted in France)
evropský patentový zástupce/
European Patent Attorney:
Ing. Karel Čada
Ing. Karel Jůzl
Ing. Josef Plicka
Ing. Zdeněk Sadovský
Ing. Simona Vacínová
Fax: 00 420 224 946 724
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.cermakaspol.cz
http://www.cermakaspol.com
IP Law Firm of the Year 2010 and 2011 in the Czech Republic
(awarded by Managing Intellectual Property)
Law Firm of the Year 2010 and 2011 in the Area of Intellectual Property
(awarded by epravo.cz)
Obvodní soud pro Prahu 4
28. pluku 1533/29B
100 83 Praha 10
poštou
Vaše značka/ Your reference:
Naše značka/ Our reference:
27-2211-12-Čj/JV
Datum/ Date:
14. října 2013
známkový odborník/
Trademark Specialist:
Eva Koplíková
advokátní koncipient/
Junior Lawyer
Oprávněný:
Mgr. Kristína Chytrá
vedoucí patentového oddělení/
Head of Patent Department:
Hana Rohlenová
vedoucí známkového oddělení/
Head of Trademark Department:
LEGO Juris A/S,
se sídlem Dánsko, Koldingvej 2, Bilund, DK-7190
Zastoupený: JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D. LL.M., advokátem
AK Čermák a spol.
Praha 5, Elišky Peškové 15, 150 00
Marie Šimonová
BRATISLAVA
Povinný:
advokát/Attorney-at-Law:
Česká pirátská strana, IČ: 71339698
se sídlem Praha 4, U Botiče 1390/3, 140 00
Dr. Eva Bušová
Dr. Roman Bušo
(Firm’s Identification No.:)
IČO: 27109500
(Tax Identification No.:)
DIČ: CZ27109500
Bank Details:
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
110 00 Praha 1, Havelská 19
Account CZK: 600 148 6011/2700
Account EUR: 600 148 6126/2700
Account USD: 600 148 6003/2700
IBAN:
CZK: CZ22 2700 0000 0060 0148 6011
EUR: CZ21 2700 0000 0060 0148 6126
USD: CZ44 2700 0000 0060 0148 6003
SWIFT: BACXCZPP
Návrh na výkon rozhodnutí na nepeněžité plnění spočívající v jiné povinnosti
(§ 351 o.s.ř.)
LBBW Bank CZ a.s.
150 00 Praha 5, Vítězná 1
Account CZK: 5413421607/4000
Account EUR: 5413421682/4000
Account USD: 5413421666/4000
IBAN:
CZK: CZ15 4000 0000 0054 1342 1607
EUR. CZ27 4000 0000 0054 1342 1682
USD: CZ71 4000 0000 0054 1342 1666
SWIFT: SOLACZPP
Čermák a spol.
společnost zapsaná v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl A, vložka 49200
Čermák a spol.
Company registered in the
Commercial Register
with the City Court in Prague,
section A, entry 49200
Přílohy:
1) plná moc právního zástupce oprávněného
dále dle textu
ČERMÁK A SPOL.
I.
Pravomocným předběžným opatřením Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2012 č. j. 2 Nc
1111/2012-13 bylo povinnému uloženo zdržet se uveřejňování prostřednictvím sítě Internet
audiovizuální upoutávky (spotu) obsahující figurky těchto tvarů:
Důkaz:
2) ověřená kopie pravomocného předběžného opatření Městského soudu v Praze ze dne 9. října
2012 č. j. 2 Nc 1111/2012-13
II.
Povinný však dne 9. 10. 2013 uveřejnil na severu YouTube svůj volební spot „Piráti.cz volby
2013“ – viz následující link:
http://www.youtube.com/watch?v=bFwTBzqRfXc&feature=share&list=UU_zxYLGrkmrY
azYt0MzyVlA
Spot rovněž l důkazu přikládáme nahraný na přiloženém CD nosiči.
V tomto spotu se opět objevuje animovaná figurka, která má tvary výše uvedených tvarů a
povinný se zjevně nehodlá pravomocným předběžným opatřením řídit.
Důkaz:
3) CD nosič se spotem „Piráti.cz volby 2013“
III.
2/3
ČERMÁK A SPOL.
Náklady tohoto řízení vyčísluje oprávněný takto:
2000,-Kč soudní poplatek, 3.100,-Kč jako náklady právního zastoupení za 2 úkony dle § 9 odst.
3 písm. d) ve spojení s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a 651,-Kč jako DPH.
IV.
Protože povinný dobrovolně neplní, co mu ukládá vykonatelné pravomocné rozhodnutí, navrhuje
oprávněný, aby soud vydal toto
usnesení:
1. Soud nařizuje podle předběžného opatření Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2012 č. j. 2
Nc 1111/2012-13 k vynucení povinnosti povinného zdržet se uveřejňování prostřednictvím sítě
Internet audiovizuální upoutávky (spotu) obsahující figurky těchto tvarů:
výkon rozhodnutí uložením pokuty povinnému ve výši 30.000,-Kč splatné na účet Obvodního
soud pro Prahu 4 do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.
2. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 5.751,-Kč
JUDr. Karel Čermák jr., Ph. D., LL. M., advokát
v plné moci oprávněného
3/3

Podobné dokumenty

Spisová značka : 24 E 16/2013-19 USNESEN Í Obvodní soud pro

Spisová značka : 24 E 16/2013-19 USNESEN Í Obvodní soud pro v exekuční věci oprávněného LEGO Juris A/S se sídlem Dánsko, Koldingvej 2, Bilund, DK7190, právně zastoupeného JUDr. Karlem Čermákem jr., Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem AK Čermák a spol., Elišky...

Více

10. sympozium - Galén Symposion

10. sympozium - Galén Symposion konstantní symbol: variabilní symbol:

Více

RX-5022RSL

RX-5022RSL • Teplota místnosti musí být v rozmezí od –5°C do 35°C. • Kolem přístroje musí být prostor pro odvětrávání, jinak může dojít k jeho přehřátí a poškození.

Více

Notes on the Application Form for a Declaration - euipo

Notes on the Application Form for a Declaration - euipo Registered Patent Agent Consulente in brevetti Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas Conseil en Propriété Industrielle Consilier in proprietate industriala (modele) Varumaerkesombud Modellengemac...

Více

UZ tloušťkoměry řady DM 5E

UZ tloušťkoměry řady DM 5E IČ: 48038512 DIČ: CZ48038512 Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

Více