CVIČENÍ – KLÍČ

Komentáře

Transkript

CVIČENÍ – KLÍČ
CVIČENÍ
Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE
S KLÍČEM
3. ČÁST – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
PhDr. Jiřina Plašilová
Ústav jazyků
„Modernizace didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání“,
reg.č.CZ.1.07/2.2.00/28.0198
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
I. a II. SUBSTANTIVA 1. A 2. DEKLINACE
1. Doplňte vhodné latinské sufixy:
1) ruptūra (prasklina)
2) frāctūra (zlomenina)
3) flexūra (ohyb)
4) ligātūra (podvázání)
5) medicāmentum (lék)
6) ligāmentum (vaz)
7) unguentum (mast)
8) alimentum (výživa)
9) vertebra (obratel)
10) strabismus (šilhavost)
11) lūnatismus (náměsíčnost)
2. Přeložte a uveďte výraz, od kterého jsou odvozeny zdrobněliny:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
fibrilla
cerebellum
nucleolus
fossula
rāmulus
lingula
nōdulus
mammilla
vlákénko
mozeček
jadérko
jamka
větévka
jazýček
uzlík
bradavka prs.
fibra
cerebrum
nucleus
fossa
rāmus
lingua
nōdus
mamma
3. Přeložte, oddělte prefix a sufix a uveďte jejich význam:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
contractūra mūsculī chorobné stažení svalu
incīsūra
zářez
ēminentia
vyvýšenina
dysenteria
úplavice
ectomia
vynětí
metabolismus
přeměná látková
con/dohromady
in/dovnitř
ē/ vy
dys/porucha
ec/ven
meta/změna
4. Uveďte slovní základy řeckých ekvivalentů:
nervus / neurovertebra / spondylodigitus / dactylo
oculus / ophthalmosutūra / raphē
rāmus / ōmovāgīna / colporemedium / pharmacohernia / cēlē
gingīva / ūl(o)
cerebrum /encephalolabium / cheilosūra / peronmaxilla / gnāthomandibula/mentum / geniocoxa / ischio
tēla / histo-
2
-ūra/výsl. činnosti
-ūra/výsl. činnosti
-ia/stav
-ia/onemocnění
-ia/stav
-ismus
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
5. Doplňte náležitý slovní základ:
1) neuralgia (bolest nervu)
2) tracheotomia (protětí průdušnice)
3) lobectomia (odnětí laloku)
4) cōlostomia (chir. vývod tračníku)
5) enterorrhagia (krvácení tenkého střeva)
6) ophthalmologia (oční lékařství)
7) nephropathia (blíže neurčená nemoc ledvin)
8) bronchoscopia (vyšetření průdušek zrakem pomocí přístroje)
9) prōctocōloscopia (vyšetření konečníku a tračníku zrakem pomocí přístroje)
10) osteomalacia (měknutí kostí)
11) spondylomalacia (měknutí obratlů)
12) mētrocēlē (výhřez dělohy)
13) cheilorrhaphia (chir. sešití rtu)
14) ōophororrhaphia (chir. přišití vaječníku)
15) genioplastica (plastická operace brady)
16) colpoplastica (plastická operace pochvy)
17)neuromalacia (měknutí nervové tkáně)
18)colposcopia (vyšetření pochvy pomocí přístroje)
19)nephropathia (blíže neurčená choroba ledvin)
20)histologia (nauka o tkáních)
21)tōnsillectomia (chir. odnětí mandle)
22)valvulotomia (chir. protětí srdečních chlopní)
23)neurasthenia (nervová slabost, vyčerpání)
24)cephalalgia (bolest hlavy)
6. Doplňte vhodné latinské prefixy:
1) extractum (výtažek)
3) antebrachium (předloktí)
5) abstinentia (zdrženlivost)
7) īnsufficientia (nedostatečnost)
9) distantia (vzdálenost, mezera, rozestup)
2) exsūdātum (výpotek)
4) prōtūberantia (výčnělek)
6) cōnjūnctiva (spojivka)
8) dēmentia (tupost)
10) adnexa (přídatné děložní orgány)
7. Doplňte vhodné řecké prefixy:
1) epigastrium (nadbřišek)
3) pericardium (osrdečník)
5) periodontium (ozubice)
7) encephalon (mozek)
9) epinephros (nadledvina)
11) antipyreticum (lék proti horečce)
2) hypogastrium (podbřišek)
4) epicardium (přísrdečník)
6) metacarpus (záprstí)
8) diencephalon (mezimozek)
10) perichondrium (ochrustavice)
12) paraplēgia (oboustr. ochrnutí dol.
končetin)
14) prōgenia (předkus)
16) synergismus (spolupůsobení)
13) embolus (vmetek)
15) hyperaemia (překrvení)
17) paratyphus (choroba podobná tyfu)
3
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
III. ADJEKTIVA 1. A 2. DEKLINACE
1. Od substantiv utvořte pomocí zadaných sufixů adjektiva:
(Sufixy se kladou k základu substantiva)
1) - icus, a, um
ovārium / ōvāricus
chondros / chondtricus
encephalos / encephalicus
prostata / prostaticus
pericardium / pericardiacus
pylōrus / pylōricus
stomachos / stomachicus
diploē / diploicus
cōlon / cōlicus
pathos / pathicus
aorta /aorticus
enteron / entericus
ophthalmos / ophthalmicus
cardia / cardiacus
chīrūrgus /chīrūrgicus
2) - īnus, a, um
palātum / palātīnus
uterus / uterīnus
3) -ārius, a, um
ūrīna / ūrīnārius
alimentum / alimentārius
tuba / tubārius
corōna / corōnārius
mamma / mammārius
salīva / salīvārius
4) - (n)eus, a, um
carpus / carpeus
glūtos / glūteus
oesophagus / oesophageus metatarsus / metatarseus
peronē / peroneus
5) - ōsus, a, um
artēria / artēriōsus
fibra / fibrōsus
mūcus / mūcōsus
pulpa / pulpōsus
nervus / nervōsus
caverna / cavernōsus
vēna / vēnōsus
nōdus / nōdōsus
gangraena / gangraenōsus
xiphos / xiphoīdeus
lambda / lambdoīdeus
digitus / digitātus
sērra / serrātus
6) - oīdeus, a, um
mastos / mastoīdeus
7) - ātus, a, um
lobus / lobātus
cuneus / cuneātus
4
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
2. Ze substantiva uvedeného v závorce utvořte schodný přívlastek:
1)
2)
3)
4)
5)
sutūra palātīna
glandula salīvāria
tuba uterīna
tunica mūcōsa
capsula prostatica
patrový šev
slinná žláza
vejcovod
sliznice
vazivové pouzdro srostlé s prostatou (týkající se
předstojné žlázy)
lýtková tepna
tepenný okruh
ocasaté jádro
vazivové pouzdro
rosolovité jádro
ústí vrátníku
větev do diploē kosti
jamka, v níž leží vaječník
blanitá ampula
ústí jícnu do žaludku
tepna jdoucí k tračníku
6) artēria peronea
7) circulus artēriōsus
8) nucleus caudātus
9) capsula fibrōsa
10) nucleus pulpōsus
11) ōstium pylōricum
12) rāmus diploicus
13) fossa ōvārica
14) ampulla membrānācea
15) ōstium cardiacum
16) artēria cōlica
pl.
18) plīcae tubāriae
slizniční řasy vejcovodu
19) glandulae oesophageae jícnové žlázy
5
CVIČENÍ – KLÍČ
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
IV. SUBSTANTIVA 4. A 5. DEKLINACE
1. Doplňte vhodný prefix:
1) nodus retrōpylōricus (uzlina ležící za vrátníkem)
2) prōcessus trānsversus (příčný výběžek)
3) recessus paracōlicus (vchlípenina umístěná vedle tračníku)
4) prōminentia laryngea (hrtanová vyvýšenina – ohryzek)
5) partus praemātūrus (předčasný porod)
6) fētus postmātūrus (přenošený plod)
7) dēscensus uterī (sestup dělohy)
8) abūsus (nadměrné užívání, zneužívání)
9) dēcubitus gangraenōsus (gangrenózní proleženina)
10) abscessus retrōuterīnus (absces lokalizovaný za dělohou)
11) refluxus duodēnogastricus (zpětný tok obsahu dvanáctníku do žaludku)
2. Uveďte substantiva, od nichž jsou utvořeny zdrobněliny
geniculum / genū, ductulus / ductus, corniculum / cornū
3. Doplňte vhodný výraz a spojení přeložte:
relāpsus, prōlāpsus, collāpsus
collāpsus orthostaticus
prōlāpsus uterī et vāgīnae
relāpsus morbī
prōlāpsus discī
collāpsus circulātōrius
mdloba, ke které dochází při poruše krevního zásobení
mozku ( př. při dlouhém stání)
výhřez dělohy a pochvy
opětovné vzplanutí choroby
výhřez ploténky
oběhový kolaps
4. Od substantiv utvořte adjektiva pomocí sufixů, přeložte
1) -ōrius, a, um
audītus
audītōrius, a, um
olfactus
olfactōrius, a, um
mōtus
mōtōrius, a, um
sēnsus
sēnsōrius, a, um
gustātus
gustātōrius, a, um
patřící ke sluchovému orgánu
čichový
hybný, sloužící k pohybu
smyslový
chuťový
2) -ōsus, a, um
cariēs
cariōsus, a, um
zkažený
3) -īvus, a, um
reflexus
reflexīvus, a, um
tāctus
tāctīvus, a, um
související s reflexem, neuvědomělý
hmatový
4) -ātus, a, um
arcus
arcuātus, a, um
obloukovitý, opatřený obloukem
6
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
5. Od substantiv uvedených v závorce utvořte pomocí vhodných sufixů adjektiva,
spojení přeložte:
1) hiātus aorticus
2) hiātus oesophageus
3) tractus olfactōrius
4) sinus vēnōsus
5) plexus cardiacus
6) plexus prostaticus
7) prōcessus spīnōsus
8) prōcessus xiphoīdeus
9) prōcessus caudātus
10) nervus mōtōrius
11) artēria arcuāta
12) ligāmentum arcuātum
13) orgānum gustātōrium
14) dentinum cariōsum
pl.
15) tractūs nervōsī
16) orgāna sensōria
(otvor pro průchod aorty)
(otvor pro průchod jícnu)
(čichová dráha)
(žilní splav)
(nervová pleteň srdeční)
(nervová pleteň prostaty)
(trnový výběžek)
(mečovitý výběžek)
(ocasatý výběžek)
(motorický nerv)
(obloukovitá tepna)
(obloukovitý vaz)
(chuťové ústrojí)
(zkažená zubovina)
(nervové dráhy)
(smyslové orgány)
7
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
V. SUBSTANTIVA 3. DEKLINACE
1. Pomocí sufixů utvořte adjektiva od substantiv uvedených v závorce:
1) -eus, a, um
artēria laryngea
glandula parōtidea
fossa poplitea
ōstium pharyngeum
rāmus meningeus
pars cartilāginea
crūs osseum
hiātus tendineus
vertebra coccygea
sēptum osseum
vēsīca fellea
2) -icus, a, um
cingulum pelvicum
vertebra thōrācica
plexus gastricus
fascia massētērica
rāmus splēnicus
bursa trochantērica
regiō pūbica
ductus hēpaticus
faciēs diaphragmatica
ductus pāncreaticus
kyphōsis thōrācica
3) -āneus, a, um
nervus cutāneus
tendō calcāneus
4) -ōsus, a, um
tēla adipōsa
5) -lentus
nephrītis pūrulenta
2. Přeložte, oddělte prefix a sufix, uveďte význam prefixu a sufixu:
překlad
impressiō
abductor
mortālitās
pallor
discissiō
dētoxicātiō
longitūdō
superaciditās
irrigātiō
exstirpātiō
anteflexiō
compressiō
immobilisātiō
parōtītis
pericardītis
epididymītis
otisk
odtahovač
úmrtnost
bledost
rozříznutí
odstranění jed. látek
délka
zvýš. kyselost
výplach
vynětí
ohnutí vpřed
stlačení
znehybnění
zánět příuš. žlázy
zánět osrdečníku
zánět nadvarlete
prefix
sufix
im-/ dovnitř
ab-/ od
_
_
dis- /rozdē- / odstranění
_
super- / zvýš. stupeň
ir- / dovnitř
ex- / vy, ze
ante- / dopředu
com- / dohromady
im- / zápor
par- / u, při
peri- / kolem
epi- / nad, u
-iō / výsledek činnosti
-or / činitel
-itās / vlastnost
-or / těles. stav
-iō / výsledek činnosti
-iō / činnost,výsledek činnosti
-itūdō / vlastnost
-itās / vlastnost
-iō / činnost,výsledek činnosti
iō / činnost,výsledek činnosti
-iō / činnost,výsledek činnosti
-iō / činnost,výsledek činnosti
-iō / činnost,výsledek činnosti
-ītis / zánět
-ītis / zánět
-ītis / zánět
8
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
3. Utvořte adjektiva od výrazů gastēr a stomachus a přeložte spojení
gastricus, a, um / stomachicus, a, um
tělo žaludku (žaludeční) corpus gastricum
žaludeční pleteň plexus gastricus
žaludeční čaj speciēs stomachicae
4. Uveďte výrazy, od nichž jsou utvořeny zdrobněliny:
rādīcula, vāsculum, tūberculum, denticulus, auricula, ossiculum, corpusculum, capitulum
rādīx
vās
tūber
dēns
auris
os
corpus
caput
5. Uveďte základ řeckých ekvivalentů:
rēn / nephrocorpus / sōma(to)
ōs / stoma(to)
cor / cardi(a)glandula / aden(o)-
cutis / derma(to)cartilāgō / chondroos / osteoauris / ōt(o)vulnus / trauma(to)-
6. Vyjádřete výrazem s řeckým sufixem, přeložte:
( * - tvořte od řeckého základu)
īnflammātiō cerebrī / encephalītis *
laryngis / laryngītis
vertebrae / spondylītis *
mūsculī / myosītis *
sinus / sinusītis
ovāriī / ōophorītis *
appendicis / appendicītis
bronchōrum / bronchītis
hepatis / hēpatītis
cutis / dermatītis *
uterī / mētrītis *
auris / ōtītis *
pancreatis / pāncreatītis
parōtidis / parōtītis
cōlī / cōlītis
cavitātis ōris / stomatītis*
zánět
mozku
hrtanu
obratle
svalu
dutin
vaječníku
červovitého přívěsku
průdušek
jater
kůže
dělohy
ucha
slinivky
příušní žlázy
tračníku
ústní dutiny
7. Utvořte název zánětlivého , nezánětlivého a nádorového onemocnění:
zánět
nezán. onemocnění
nádor
neuron
neurītis
neurōsis
neurōma
adēn
adenītis
adenōsis
adenōma
osteon
ost(e)ītis
osteōsis
osteōma
chondros
chondrītis
chondrōsis
chondrōma
9
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
8. Utvořte název zánětlivého a nezánětlivého onemocnění:
spondylos
gastēr
derma
nephros
arthron
stoma
zánět
nezán. onemocnění
spondylītis
gastrītis
dermatītis
nephrītis
arthrītis
stomatītis
spondylōsis
gasrōsis
dermatōsis
nephrōsis
arthrōsis
stomatōsis
9. Doplňte do složených slov vhodné komponenty:
pylōrostenōsis (zúžení vrátníku)
galactopoiēsis (tvorba mléka)
cheiloschisis (rozštěp rtu)
gastroptōsis (pokles žaludku)
chondrogenesis (vývoj chrupavky)
osteosynthesis (složení úlomků zlomené kosti)
ōtopēxis (chir. upevnění/přišití ušních boltců)
haemolysis (rozklad červených krvinek)
myorhēxis (přetržení svalu)
vēnostasis (městnání krve v žilách)
10
CVIČENÍ – KLÍČ
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
VI. ADJEKTIVA 3. DEKLINACE
1. Od substantiv uvedených v závorce utvořte pomocí sufixů -ālis,e nebo -āris, e
adjektiva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
flexūra lienālis
nervus trochleāris
arcus palmāris
os temporāle
sinus maxillāris
mūsculus plantāris
caput ulnāre
aponeurōsis plantāris
cornū frontāle
pl.
20) rāmī vāsculārēs
21) artēriae digitālēs
22) fīla rādīculāria
23) nodī inguinālēs
24) segmenta cervīcālia
25) calicēs rēnālēs
26) ligāmenta vōcālia
27) glandulae laryngeālēs
10) ōstium abdōmināle
11) rāmus superficiālis
12) labium laterāle
13) faciēs mediastinālis
14) pars ōrālis
15) corpus perineāle
16) ganglion ciliāre
17) pars lumbālis
18) margō laterālis
19)ligāmentum metetarsāle
2. a) Utvořte adjektiva od substantiv uterus, urēthra, urētēr, urīna:
b) Přeložte spojení:
uterus - uterīnus, a, um; urēthra - urēthrālis, e; urētēr - urētēricus, a, um;
ūrīna - ūrīnārius, a, um
zúžené místo vejcovodu
roh dělohy
pleteň kolem močovodu
(vztahující se k močovodu)
rozštěpený močovod
zdvojený močovod
tepna močové trubice
rozštěp močové trubice
svěrač močové trubice
mužská močové trubice
močový měchýř
kalná moč
isthmus tubae uterīnae
cornū uterī
plexus urētēricus
urētēr fissus
urētēr duplex
artēria urēthrālis
fissūra urēthrae
sphinctēr urēthrae
urēthra masculīna
vēsīca ūrīnāria
ūrīna nēbulōsa
(kalný - nebulōsus, a, um)
11
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
3.
CVIČENÍ – KLÍČ
V následujících spojeních nahraďte přívlastek shodný přívlastkem neshodným:
vz. glandula mammāria – glandula mammae
1) cavitās pelvīna
2) cavitās abdōminālis
3) sphinctēr pylōricus
4) cavitās pericardiaca
5) apex auriculāris
6) artēria uncālis
7) fascia pelvica
8) auricula ātriālis
9) ārea cochleāris
10) fossa antihelica
11) ligāmentum stapediāle
12) ossa carpālia
cavitās pelvis
cavitās abdōminis
sphinctēr pylōrī
cavitās pericardiī
apex auriculae
artēria uncī
fascia pelvis
auricula ātriī
ārea cochleae
fossa antihelicis
ligāmentum stapedis
ossa carpī
4. Doplňte vhodné prefixy:
1) glandula parathyroīdea (příštítná žláza)
2) tunica submucōsa (podslizniční vazivo)
3) fossa suprāspīnāta (nadhřebenová jáma)
4) fossa īnfrāspīnāta (podhřebenová jáma)
5) nervus hypoglōssus (podjazykový nerv)
6) rāmī efferentēs (odvodné větve)
7) vāsa afferentia (přívodné cévy)
8) sinūs paranāsālēs (vedlejší nosní dutiny)
9) spatium intercostāle (mezižeberní prostor, mezižebří)
10) nervus īnfrāorbitālis (podočnicový nerv)
11) nodī iūxtāoesophageālēs (uzliny u /podél jícnu)
12) nodī preaorticī (uzliny uložené před aortou)
13) nodī retrōaorticī (uzliny uložené za aortou)
14) nodī retrōvēsīcālēs / postvēsīcālēs (uzliny ležící za močovým měchýřem)
15) artēriae intrārēnālēs (tepny v ledvině)
16) ductus dēferēns (chámovod)
17) aorta asscendēns (vzestupná aorta)
18) mūsculus abductor (sval odtahovač)
19) perimysium (vazivo obalující svalové snopce)
20) artēriae perforantēs (pronikající tepny)
21) ossa metacarpālia (kosti záprstní)
22) prōmontōrium (předhoří)
23) anagenesis (znovuvytvoření)
24) agenesis (nevytvoření)
25) hyperodontia (nadměrný počet zubů)
26) hypodontia (neúplný vývoj/počet zubů)
27) synchondrōsis (chrupavčité spojení kostí)
28) cōnstrictiō (zúžení, stažení)
29) extrācorporālis (mimotělní)
30) endomētrium (děložní sliznice)
31) exogenēs (vnějšího původu)
12
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
VII. ČÍSLOVKY
1) Doplňte vhodné základy číslovek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
trigeminī (trojčata)
quārtipara (žena počtvrté rodící)
sextigravida (žena pošesté těhotná)
monoplēgia (ochrnutí jedné končetiny)
hēmiplēgia (ochrnutí poloviny těla v podélné ose)
quadruplēgia / tetraplēgia (ochrnutí čtyř končetin)
mūsculus ūnipennātus (jednozpeřený sval)
2) Dopňte vhodné základy číslovek v anatomických spojeních:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
bifurcātiō tracheae
corpora quadrigemina
mūsculus triceps sūrae
mūsculus quadriceps femoris
mūsculus biceps / quadriceps brachiī
valvula sēmilūnāris
mūsculus sēmitendinōsus
13
CVIČENÍ – KLÍČ
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
VIII. SLOVA SLOŽENÁ
1. Z uvedených výrazů utvořte adjektivum, následně je doplňte do spojení:
rēctum + vēsīca
ātrium + ventriculus
īleum + cōlon
sternum + costa
pelvis + trochantēr
cerebrum + spīna
costa + diaphragma
rēctovēsīcālis, e
ātrioventriculāris, e
īleocōlicus, a, um
sternocostālis, e
pelvicotrochantēricus, a, um
cerebrospīnālis, e
costodiaphragmaticus, a, um
excavātiō rēctovēsīcālis
sēptum ātrioventriculāre
vēna īleocōlica
ligāmenta sternocostālia
mūsculus pelvicotrochantēricus
liquor cerebrospīnālis
recessus costodiaphragmaticus
2. Zařaďte názvy svalů do skupin:
mūsculus pterygoīdeus, m. pīriformis, m. sartōrius, m. pronātor quadrātus, m. rhomboīdeus,
m. obtūrātōrius internus, m. serrātus, m. prōcērus, m. deltoīdeus, m. vastus, m. trapēzius, m.
scalēnus minimus, m. terēs maior, m. gracilis
Mūsculī capitis et cervīcis: m. pterygoīdeus – křídlovitý, m. prōcērus – štíhlý, m. scalēnus
minimus – nestejnoramenný.
Mūsculī dorsī: m. rhomboīdeus – kosočtverečný, m. serrātus – pilovitý, m.trapēzius –
trapézový.
Mūsculī membrī īnferiōris: m. pīriformis – hruškovitý, m. sartōrius – krejčovský, m.
obtūrātōrius internus – ucpavač, m. vastus – rozložitý, m. gracilis - tenký.
Mūsculī membrī superiōris: m. pronātor quadrātus – m. p. čtyřřhranný, m. deltoīdeus –
deltový, m. terēs maior – oblý.
3. Dokončete věty doplněním vhodného názvu oboru:
Disciplīna dē morbīs
nervōrum neurologia nōminātur.
cordis cardiologia
viārum ūrīnālium ūrologia
līberōrum paediatria
internīs interna
Disciplīna dē traumatibus traumatologia
Disciplīna dē tumōribus oncologia
Disciplīna dē tēlīs histologia
Disciplīna dē fūnctiōne organismī sānī physiologia
Disciplīna dē morbīs in senectūte gerontologia
Disciplīna dē sānātiōne in thermīs balneologia
14
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
CVIČENÍ – KLÍČ
4. Dokončete věty:
Ossa carpī sunt: os scaphoīdeum, lunātum, triquētrum, pisiforme, trapezium, trapezoīdeum,
capitātum et hāmātum.
Ossa tarsī sunt: talus, calcāneus, os nāviculāre, os cuboīdeum, ossa cuneīformia.
5. a) Rozlište výrazy perinēī, peroneī, peritoneī
b) Přeložte:
perineī – gen. sg. substantiva perineum; peroneī – gen. sg. adj. peroneus, a, um;
peritoneī – gen. sg. substantiva peritoneum
šev hráze
prasknutí lýtkového svalu
dutina pobřišnice
6.
raphē perineī
ruptūra mūsculī peroneī
cavitās peritoneī
Doplňte příslušné slovní základy ve složeninách:
hydrotherapia
(vodoléčba)
polyarthrītis
(zánět několika kloubů)
tachypnoē
(zrychlené dýchání)
cephalalgia, arthralgia, ōtalgia, odontalgia (bolest hlavy, kloubu, ucha, zubů)
tetraplēgia, quadruplēgia (ochrnutí čtyř končetin)
myospasmus
(křeč svalů)
angīosclērōsis
(tvrdnutí cév)
vāsodīlātantia
(léky rozšiřující cévy)
polyūria, albuminūria, pyūria (zvýšené vylučování moči, přítomnost bílkoviny, hnisu v moči)
glycaemia
(hladina cukru v krvi)
haematopoēsis
(krvetvorba)
bronchiectasia
(rozšíření průdušek)
blepharoptōsis
(pokles očního víčka)
gastrorrhagia
(krvácení žaludku)
hēpatopathia
(blíže neurčená choroba jater)
osteomalacia
(měknutí kostí)
lobectomia
(chir. odstranění laloku urč. orgánu)
secundipara
(druhorodička)
myorrhēxis
(roztržení svalu)
ūrolithiāsis
(onemocnění močovými kameny)
angīographia
(znázornění cév pomocí kontrastní látky)
7. Uveďte slovní základy řeckých ekvivalentů:
Př. pulmō – pneumotendō / tenonto
pelvis renālis / pyelovēsīca ūrīnāria / cyst-
crassus / pycnorēctus / ortholātus / eury-, platy-
15
%
CVIČENÍ Z LATINSKÉ LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE – SLOVOTVORBA
vēsīca fellea / cholēcystglandula / adenointestīnum tenue / enterocartilāgō / chondro
vās / angiogenū / gonyovārium / ōophorovēna / phlēbocaput / cephalcolumna vertebrālis / rhachicellula / cytomedulla / myelo
tuba uterīna / salpingogingīva / ūl(o)plica vōcālis / glōttis
ūrīna / ūrosūdor / hidropūs /pyolāc / galactosalīva / ptyalo-, sialo-
dūrus / sclēroaliēnus / xenoaequālis / iso, homoalbus / leuconiger / melano
impār / aniso-, hetero
multus / polypaulus / oligotardus / bradybrevis / brachyruber / erythrotātālis / hologrīseus / poliolūteus, flāvus / xanthoācer / oxymedius / mes(o)tōtus/omnis / pān
dēnsus / pycnosuperior/marginālis/ acrosubtōtālis/ atele-
16
CVIČENÍ – KLÍČ

Podobné dokumenty

CVIČENÍ

CVIČENÍ větev do diploe kosti 13) fossa (ōvārium) .......................... jamka, v níž leží vaječník 14) ampulla (membrāna) ........................... blanitá ampula 15) ōstium (cardia) ..................

Více

indikacni-kriteria

indikacni-kriteria vyloučení sekundarity, zhodnocení předchozí farmakoterapie, eventuálně její doplnění před zvažováním stimulace a vyloučení polékových bolestí hlavy. Neurolog indikuje další potřebná vyšetření (mimo...

Více

3. PODROBNĚJŠÍ FUNKČNĚ-ANATOMICKÉ POPISY ČÁSTÍ PNS A

3. PODROBNĚJŠÍ FUNKČNĚ-ANATOMICKÉ POPISY ČÁSTÍ PNS A Připomenme si některé kožní receptory (sensitivní nervová zakončení): Vater-Pacciniho tělíska citlivá na rychlý posun kůže po povrchu, Rufiniho tělíska, jež rozlišují postupné napínání kůže a Merke...

Více

VÝKLAD

VÝKLAD -scopia (vyšetřování zrakem pomocí přístroje) -metria (měření) -plasia (tvorba) -pathia (blíže neurčená choroba) -asthenia (slabost) -trophia (výživa) -rrhoea (výtok, krvácení) -malacia (měknutí) -...

Více

Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová

Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová 06. īnsula, artēria dorsālis clītoridis, bursa ischiadica mūsculī glūtēī maximī, extēnsiō, forāmen trānsversārium, tōnsilla, ligāmentum suspēnsōrium, rādīx sēnsōria gangliī ōticī, rēte vēnōsum dor...

Více

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor ligāmentum suspēnsōrium, rādīx sēnsōria gangliī ōticī, rēte vēnōsum dorsāle, mūsculī extēnsōrēs; 07. chiasma, platysma, plasma, pulsus, sensus; 08. antebrachium, faciēs, artēria hyaloīdea, ātrium...

Více

Gramatická příručka - Portál LF MU

Gramatická příručka - Portál LF MU vzoru nervus a neutra podle vzoru sēptum); substantiva zakončená v nominativu singuláru na -os si v akuzativu singuláru zachovávají původní řeckou koncovku -on. 3. U některých řeckých slov se upla...

Více

49. Cornu Amaltheae Amalthea erat nympha celebris

49. Cornu Amaltheae Amalthea erat nympha celebris constituebat, alebat1. Cornu eius mirabile erat: quis homo id habebat, illi nihil deerat; unde dictum cornu Amaltheae2, id est, cornu abundantiae. Postquam Iuppiter regnum deorum hominumque in pote...

Více

vy_32_inovace_456 - Střední zdravotnická škola a Obchodní

vy_32_inovace_456 - Střední zdravotnická škola a Obchodní v některých případech si ve skloňování ponechaly řecké koncovky. (Podobně se řecké termíny chovají ve skloňování i v češtině: Př. Slovo drama se neskloňuje dle příslušného vzoru středního rodu: 1. ...

Více