SV Ivančice – Rosice, Zajištění kvality pitné vody, 08 Propojovací

Komentáře

Transkript

SV Ivančice – Rosice, Zajištění kvality pitné vody, 08 Propojovací
MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
odbor regionálního rozvoje
Č. j.
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Datum:
ORR-964/09-SÚ-Va
Lenka Vávrová
546419461
[email protected]
546419466
30.11.2009
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 30.6.2009 podal
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČ 49458892, B. M. Kuldy č.p. 870/20, 664 91 Ivančice,
zastoupen JUDr. Irenou Zahradníkovou, nar. 19. 5. 1958, trvale bytem Hřbitovní 17,
664 91 Ivančice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
SV Ivančice - Rosice, Zajištění kvality pitné vody
08 Propojovací řad a objekty Zastávka, Rosice
na pozemku st. p. 1251/2, parc. č. 1551/1, 1531/10, 2347/6, 5319, 5318, 1807/4, 1807/3, 1804, 1803/2,
1803/5, 1802/1, 1803/7, 1746 a 1530/4 v katastrálním území Rosice u Brna, parc. č. 636/1 v
katastrálním území Zastávka.
Druh a účel umisťované stavby:
- Uložení nového vodovodního řadu a přístavba stávajícího vodojemu na výše uvedených
pozemcích.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Stavbou budou dotčeny pozemky, na kterých je stavba umístěna. Stavba nebude mít vliv na okolní
pozemky a stavby.
II.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1
1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací ověřenou v územním řízení, vypracovanou firmou
AQUA PROCON s.r.o.
2. Budou dodrženy podmínky následujících vyjádření a rozhodnutí vydaných k výše uvedenému
záměru:
1) Vyjádření města Rosice ze dne 25. 6. 2009, značka MR-S 746/09-INV KOUT 44:
Město Rosice nemá zásadních námitek k uložení části vodovodního řadu dle výkresu č.
D.08.1.5.1 provedený firmou AquaProcon s.r.o. z 3/2009, na pozemcích 5319, 1746, 1803/2,
1803/5 a 1803/7, jejichž je vlastníkem. Pouze doplňujeme požadavky pro provádění dalšího
stupně PD:
1. Koordinovat uložení potrubí s projekty „Oprava Cukrovarské ulice - Logistický areál IDEA
nábytek-Rosice“ a „Přístupový koridor k lokalitě Brusy v Rosicích jež jsou před stavebním
povolením.
2. provedení opravy po výkopových pracech v komunikacích a to následujícím způsobem:
- Zpětný zásyp bude prováděn po vrstvách a hutněn tak, aby nedošlo následně k sedání
výkopů. Pláň před zahájením konstrukčních vrstev vozovky bude hutněna na minimální
deformační modul E = 45 Mpa, což bude doloženo protokoly o zkouškách.
- Po provedení podkladních vrstev vozovek v místech výkopů bude následně na vozovku
v celé šíři položena vrstva ABJ-asfaltobeton jemnozrnný v tl. 5 cm. V částech ulic, kde je
provedena vrstva ABJ v celé šíři vozovky budou hrany výkopů zaříznuty a zapraveny
v místech výkopů.
Upozorňujeme, že po dobu výstavby je investor povinen zajistit, aby při realizaci nedošlo
k poškození chodníku či přilehlé komunikace a v případě znečištění, zajistit údržbu příjezdové
cesty na vlastní náklady. Případné budoucí investice vynucené touto stavbou bude hradit
investor díla (např. další požadavky dotčených orgánů v průběhu výstavby popřípadě při
kolaudaci díla aj. …). Dále upozorňujeme, že jakýkoliv zásah do pozemků města musí být
předem oznámen na Odboru kanceláře tajemníka města Rosice - Investice.
2) Vyjádření Městského úřadu Rosice, Odboru životního prostředí ze dne 22. 5. 2009, Č.j.: MR-
C 4343/09-OZP:
Odbor Životního prostředí zdejšího městského úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad,
posoudil předložený záměr dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a v platném znění.
Stavba je navržena v souladu s plánem a rozvojem vodovodů a kanalizací schváleným pro
dané území. Její realizace je možná za podmínek.
Vzhledem k tomu, že zamýšlená stavba podléhá vodoprávnímu povolení dle ust. § 15 a § 55
vodního zákona, musí být žadatelem o vodoprávní povolení na stavbu doloženy zdejšímu
vodoprávnímu úřadu zejména tyto doklady:
- 2 paré PD vypracované a potvrzené osobou k tomu oprávněnou (autorizační razítko a
podpis)
- Zakreslení trasy vodovodu na katastrální mapě s čitelnými čísly jednotlivých pozemků (parc.
č. dle KN i PK)
- Projektová dokumentace bude řešit felonie a mezideponie zeminy a k žádosti o vodoprávní
povolení bude doloženo vyjádření vlastníků těchto pozemků
- Souhlasy vlastníků stavebních pozemků (formou smlouvy o smlouvě budoucí)
- Pravomocné územní rozhodnutí, nebo vyjádření obecného SÚ od jeho upuštění
- Souhlas příslušného SÚ dle ust. § 15 stavebního zákona
- Vyjádření správců dotčených inženýrských sítí a komunikací
- Stanoviska správců stavbou dotčených vodních toků
- Pokud bude potřeba vybudování čerpacích stanic, před vydáním vodoprávního povolení je
nutné povolení obecného stavebního úřadu k přípojkám NN
- Stanovisko stavbou dotčených obcí
- Stanovisko ochrany přírody a krajiny v případě, že si stavba vyžádá kácení stromů mimo
pozemky lesa
2
Stanovisko OŽP - lesní hospodářství pokud se stavby dotýká lesních pozemků či prochází
v blízkosti 50 m od lesních pozemků
- Stanovisko provozovatele stávajícího vodovodu
- Stanovisko HZS JMK Brno
- Souhlas KHS JMK pro oblast Brno
- Stanoviska dalších v řízení dotčených orgánů státní správy
2. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je nutné, aby byly splněny
následující podmínky: - odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo
zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady.
3. Předloženým záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.
4. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), s následujícími
podmínkami: - jedná-li se o dotčení zemědělských pozemků na dobu nepřesahující jeden rok
(včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu), není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF
- souhlasíme s návrhem trasy podzemního vedení dle předloženého návrhu ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 3 zákona.
5. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve
znění pozdějších právních předpisů a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:
- v rámci územního řízení je nutno místnímu úřadu předložit souhlas zdejšího orgánu ochrany
lesa k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dle ust. § 14, odst. 2 citovaného
zákona.
6. Předložený záměr se dotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a je možný za těchto
podmínek: - při realizaci stavby je nutné dodržovat ČSN 839061 Technologie vegetačních
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- pro kácení dřevin rostoucích mimo les (týká se i keřů a náletových dřevin) je nutné povolení
místně příslušného obecního úřadu dle § 8 zák.č. 114/92 Sb., a § 8 vyhl. MŽP 395/92 Sb.
-
3) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 29. 5. 2009,
Ev. č. HSBM-4-12-346/1-OPST-2009:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou
dokumentaci předloženou dne 13. 5. 2009. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné
stanovisko
4) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne
5. 6. 2009, Č. j. 4235/2009/BM/HOK:
S předloženou dokumentací pro územní řízení na akci „SV Ivančice - Rosice, zajištění kvality
pitné vody“, jejímž investorem je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, B.M. Kuldy, 664 91
Ivančice, se souhlasí.
5) Stanovisko Ministerstva obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brna ze dne 9. 6.
2009, Č. j. 1645/2009-1383-ÚP-BR:
V dané lokalitě akce neevidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR a
proto souhlasí s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci za
předpokladu: - Zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší
hospodařit Ministerstvu obrany, musí být každé takovéto zatížení / omezení vlastnických práv/
v souladu se zákonem, vždy v předstihu před řízením předem projednáno s VUSS Brno ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon).
- Vyžádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit
Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu
se žádostí o povolení vstupu a sjednání řádného užívacího vztahu.
3
- Se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, povolení vstupu či sjednání řádného užívacího vztahu se obracejte
na úsek majetkoprávní zdejší správy /JUDr. Zlatkovská Kateřina - tel.: 973 445 740/.
- Toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené ředitelem VUSS Brno v případech,
kdy je ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako
vlastník nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, §
85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6) Stanovisko společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 11. 6. 2009, značka 2959/09/OVP/Z:
Dotčené sítě: 2x VVTL plynovod DN 900 (v souběhu je veden DOK RWE Transgas Net a
metalický DK RWE Transgas Net)
VVTL plynovod DN 1000
VVTL plynovod DN 500
Stanice katodové ochrany Tetčice, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
Stanice katodové ochrany Nové Bránice, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody
1. Do přiložené situace M 1:50 000 jsme Vám informativně zakreslili trasu inženýrských sítí
ve správě RWE Transgas Net, s.r.o.
2. Zákonem č. 458/2000 Sb. je pro uvedené plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a
bezpečnostní pásmo pro plynovod DN 500 na 150 m, pro ostatní plynovody na 200 m kolmé
vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ochranné pásmo anodového uzemnění je
100 m na všechny strany, ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů je 1,5 m kolmé
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.
3. O vyjádření ke sdělovacím kabelům RWE Transgas Net, s.r.o. požádejte pí Čermákovou
(Netprosys, s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, tel.: 267 972 238).
4. Každý zásah do bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou
plánovanou akci jednotlivě.
5. Nově budované vodojemy musí být umístěny za hranicí 50 m kolmé vzdálenosti od
půdorysu nejbližšího VVTL plynovodu.
6. Další stupeň projektové dokumentace zašlete našemu útvaru k odsouhlasení.
7. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí.
7) Vyjádření společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., zastoupená společností NETPROSYS, s.r.o.,
ze dne 29. 5. 2009, značka PZ/2200/09:
Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených prací dojde ke styku (souběhu,
křižování) s podzemním telekomunikačním vedením společnosti RWE Transgas Net, s.r.o.
Provozní základna firmy NETPROSYS, s.r.o.: PZ Brno, p. Fedra, Pražská 158,
642 00 Brno - Bosonohy, tel.: 603 151 953, [email protected]
V zastoupení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. se sídlem V Olšinách 75/2300, 100 00
Praha 10 - Strašnice, IČ 27260364 (dále jen RWE Transgas Net, s.r.o.) vydáváme Vám tímto
souhlas k provádění zemních a dalších stavebních prací (dále jen „stavební práce“)
v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net,
s.r.o., a to za plnění níže uvedených podmínek:
a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního
vedení,
b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy
podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím
společností NETPROSYS, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 57, 627 00 Brno, IČO 25344536.
O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá
společnost NETPROSYS, s.r.o., na základě písemné objednávky podané u výše uvedené
provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o. a to nejméně 15 dnů přede dnem, ke
kterému bude vyžadovat vyznačení,
c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS,
s.r.o. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
4
d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném
pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. s polohou
podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,
e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení,
tak aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po
každé straně vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat
žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačního vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti
poškození,
g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní
základny společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní
telekomunikační vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy
stanovené podmínky. V případě nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti
NETPROSYS, s.r.o. provedení dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné
poškození podzemního telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené
provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o.,
h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního
telekomunikačního vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,
i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu
podzemního telekomunikačního vedení,
j)žadatel uhradí za společnost RWE Transgas Net, s.r.o., před provedením přeložky, veškeré
náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně
nákladů na vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní
telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným
nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti NETPROSYS, s.r.o. před
provedením přeložky. V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku
provést a v případě porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené.
k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu)
v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v
S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné
formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového
rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá
zákres situace v měřítku 1 : 1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou
společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to do 30 dnů po skončení prací.
l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti
RWE Transgas Net, s.r.o. veškeré škody, které mu z toho vzniknou.
m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního
telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými
podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. za jejich
dodržování touto osobou.
n) Při kolaudačním řízení požadujeme předložit protokol o vytyčení telekomunikačního vedení
provedené společností NETPROSYS, s.r.o.
o) V příloze přikládáme orient. Snímky telekomunikačních tras RWE: 1) DOK - optická trasa
a 2) DK - metalická trasa (není v souřadnicích). DOK v digit. podobě jsme vám zaslali
elektronickou poštou. Ochr. pásmo telekom. vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení.
Další stupeň PD nám předložte k vyjádření.
8) Vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s. ze dne 26. 5. 2009, značka 105N-PZ/2150/09:
Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených prací dojde ke styku (souběhu,
křižování) s podzemním telekomunikačním vedením společnosti Dial Telecom, a.s.
5
Vydáváme Vám tímto souhlas k provádění zemních a dalších stavebních prací (dále jen
„stavební práce“) v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial
Telecom, a.s., a to za plnění níže uvedených podmínek:
a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního
vedení,
b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy
podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím
servisní společnosti NETPROSYS, s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 57, 627 00 Brno, IČO
25344536. O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně
požádá společnost NETPROSYS, s.r.o., na základě písemné objednávky podané u výše
uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o. a to nejméně 15 dnů přede dnem,
ke kterému bude vyžadovat vyznačení,
c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS,
s.r.o. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném
pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. s polohou
podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,
e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení,
tak aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po
každé straně vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat
žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačního vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti
poškození,
g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem
písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní
základny společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní
telekomunikační vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy
stanovené podmínky. V případě nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti
NETPROSYS, s.r.o. provedení dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné
poškození podzemního telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené
provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o.,
h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního
telekomunikačního vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,
i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu
podzemního telekomunikačního vedení,
j)žadatel uhradí za společnost Dial Telecom, a.s., před provedením přeložky, veškeré náklady
spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů na
vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní
telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným
nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti Dial Telecom, a.s. před
provedením přeložky. V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku
provést a v případě porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené.
k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti
NETPROSYS, s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu)
v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v
S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné
formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového
rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá
zákres situace v měřítku 1 : 1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou
společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to do 30 dnů po skončení prací.
l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti
Dial Telecom, a.s. veškeré škody, které mu z toho vzniknou.
m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního
telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými
6
podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti Dial Telecom, a.s. za jejich dodržování
touto osobou.
n) V příloze přikládáme snímek mapy v měř. 1 : 50 000 se zákresem optických
telekomunikačních tras DOK Dial Telecomu. Trasy v digit. podobě jsme vám zaslali
elektronickou poštou a požadujeme je zakreslit do PD. Ochr. pásmo telekom. vedení dle zák.
č. 127/2005 Sb. je 1,5 m po stranách krajního vedení. V PD zpracujte detaily všech střetů
projekt. Stavby s trasami DOK Dial Telecom (vodovod uložte v místech křížení pod DOK
Dial Telecom, DOK Dial Telecom opatřete chráničkami s 1,5 m přesahem na obě strany,
požadujeme zajištění tras proti poškození během výstavby) a zašlete v dalším stupni PD
k vyjádření. Toto vyjádření není podkladem pro vydání stavebního povolení.
9) Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 22. 6. 2009, Č. j. 73332/09/
MBO/VV0:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě
elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je
upřesněna v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK
používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby
s vedením nadzemním SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se
zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě
(dále jen „POS“).
Specifikace předaných výřezů účelové mapy SEK:
1 : 1000
Výřez z digitální dokumentace SEK
V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení SEK můžete kontaktovat subjekty
uvedené v příloze.
a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po
stranách krajního vedení.
b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního
vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě
elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005
„Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy
pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázového vedení VN,
VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky,
kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II, čl. 1.,
4. a 5.).
d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5., příloha č. 3, kap. XII, čl. 1.).
e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby
zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku
+/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy
PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při
provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví
práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného
ochranou sítě - Aleš Pokorný (tel.: 541 132 698, 606 613 871), (dále jen „POS“).
V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,
stanoveného POS.
7
g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je
povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové
práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. IV,
čl. 3. a 4.).
i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole
vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
j) pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací
soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není
oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani
přemístěna.
k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací
do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu,
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch ( např. komunikací,
parkovišť, vjezdů aj.) .
m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby
se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na
vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec
těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK
neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na
telefonní číslo 800 184 084.
p) V dalším stupni předložte projekt (DSP) s detailním rozkreslením míst křížení a souběhů
s PVSEK, menších než 1,5 m.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro
důvod k Vyjádření stanovený Žadatelem. V případě, že budou zemní práce zahájeny po
uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro
vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
10) Stanovisko VAS a.s. divize Brno – venkov ze dne 29. 5. 2009, značka 2463/Ke/09:
Souhlasíme s navrženou stavbou rekonstrukce vodovodu dle předložené PD. Před dokončením
projektových prací dalšího stupně požadujeme být přizváni k výrobnímu výboru, na kterém
budou upřesněny veškeré technické detaily včetně materiálu potrubí, objektů, technologické a
elektro části stavby. Dokončenou projektovou dokumentaci pro stavební řízení (v rozsahu
realizační dokumentace) požadujeme předložit k posouzení.
11) Stanovisko RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 29. 5. 2009, značka 3946/09/112
Stanovisko odd. MS (NTL, STL plynovody):
S realizací vodovodu souhlasíme. V uvedené lokalitě se nachází stávající NTL, STL
plynovodní vedení ve správě JMP, a.s. Křížení a souběh vodovodu s plynovým zařízením
musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1. a 2. Budovaný objekt (šachty) musí dodržet od
stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01,
TPG 702 04 minimálně 1 m.
Stanovisko odboru OSS VTL:
K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti navrženého vodovodu Rosice - Zastávka (dle
dodané situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40. Je proto nutné
činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb. TPG 702 04 a ČSN EN 1594.
8
Při realizaci výše uvedené akce požadujeme dodržet následující podmínky: - ochranné pásmo
VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m
- nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 5 m
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od
plynovodu) provádět zásadně ručně
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.)
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 10 m od
VTL plynovodu
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození
vhodným způsobem ( přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu
ohraničit výstražnou páskou
- před zahájením prací Vám na základě telefonického objednání naše zařízení vytyčíme Provozní oblast Brno, přípravna tel: 724 511 075, e-mail: [email protected]
- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat pracovníka JMP, a.s. - Provozní
oblast Brno ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (viz výše uvedené tel. číslo).
Po ukončení stavby požadujeme předat pracovníkům JMP, a.s. - OPDPM (odboru pořizování
dat plynárenského majetku) pracoviště Brno - výpis souřadnic geodetického zaměření místa
křížení Vašeho podzemního vedení s VTL plynovodem. Výpis souřadnic v systému S - JTSK
zašlete v prostém textovém souboru bez formátování. Přiložit můžete geodetické zaměření ve
formátu
DGN
nebo
DXF,
kompatibilním
s verzí
Microstation
SE.
Stanovisko odd. RS - Ing. Jeniš:
K výše uvedené stavbě sdělujeme, že v dotčené oblasti obce Rosice a Zastávka se nenachází
žádná regulační stanice (RS) zemního plynu v majetku JMP Net, s.r.o.
Stanovisko OOSS - RS - ELEKTRO - A. Janoušek:
V dotčené oblasti (dle Vámi dodaných podkladů) se nachází v zemi uložené přívodní kabely
sítě nn pro VTL regulační stanici plynu Zastávka, Cukrovarská, která se nachází na parc. č.
1743, k.ú. Rosice u Brna a VTL regulační stanici plynu Ivančice, Úvoz, která se nachází na
parc. č. st. 1517, k.ú. Ivančice (dále jen objekty RS).
El. kabel sítě nn uložený v zemi je veden od místa napojení na veřejnou síť EON do el. pilíře
v oplocení objektu RS. Se stavbou JMP, a.s. souhlasí za předpokladu dodržení prostorové
normy ČSN 736005, respektování zákona č. 458/2000 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Je
nutné přesné určení trasy kabelového vedení - vytýčení kabelu v terénu pracovníkem odborné
firmy. V případě, pokud plánovaná akce v místě naruší ochranné pásmo el. kabelu nn,
požadujeme splnit tyto následující podmínky:
1. Investor nebo dodavatel stavby osobně oznámí na JMP, a.s. (přípravna - viz kontakty níže)
termín zahájení výkopových prací cca s 10 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a
kontrol nepoškozeného stavu našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček a zejména
časový plán v případě nezbytné doby odpojení od sítě nn.
2. Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě
narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Přesah chráničky
musí být min. do vzdálenosti 0,5 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné
zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005.
3. Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně
s použitím klasického jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních a zemních
mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho
zabezpečení před poškozením tak, aby nebylo porušeno uzemnění, nebo jinak ohrožen
spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací
vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření
našich podmínek při zjištění situace na místě.
Upozornění: Zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve
veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní
9
důsledky, proto požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení popř. k neplánovanému
odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat
pracovníky JMP, a.s. (poruchová služba tel. 1239). K případným změnám proti schválené
dokumentaci je třeba vyžádat si nové stanovisko k existenci a zabezpečení el. zařízení ve
správě JMP, a.s.
JMP, a.s. stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky: Plynárenské zařízení
je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při
realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy,
budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu, nebo stavby (zejm. trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum.
Žádost o vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné
regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou.
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení
zasypáno
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s
ČSN EN12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti
10
14) případné zřizování stanoviště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak)
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak)
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně
zodpovídá její zpracovatel. Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další
stanoviska k jiným částem stavby. Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na
vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly. Toto
stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to
12 měsíců ode dne jeho vydání.
12) Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 2. 7. 2009, značka M18531 -
Z050920520:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VVN
nadzemní vedení VN
podzemní vedení VN
distribuční trafostanice VN/NN
nadzemní vedení NN
Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního
vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností
v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích , v platném znění.
Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECZR na základě žádosti
investora stavby. S podáním žádosti předložte provozovateli k vyjádření PD stavby
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo
ke škodám na rozvodovém zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem,
zejména tím, že bude zajištěno:
1.Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od
sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak
ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení
norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR
na tel. číslo 800 225 577.
13) Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odbor dopravy ze dne 1. 10. 2009, č. j. MR-S 9226/09-
ODO:
Městský úřad Rosice, odbor dopravy povoluje zvláštní užívání komunikace ve správním
obvodu MěÚ Rosice, z důvodu umístění inženýrských sítí, tj. podzemního vedení
vodovodního
řádu
v silničním
pozemku
silnice
a
místní
komunikace,
Komunikace: v silničním pozemku silnice č. III/00213 Domašov-Litostrov-Rosice
Umístění:
v km cca 10, 200 staničení pasportu silnice č III/00213, křížením silnice
( protlakem), dle schválené grafické přílohy č. j. MR-S 9226/09-ODO KVA/3
ze dne 1. 10. 2009,
Komunikace: v silničním pozemku místní komunikace ul. Cukrovarská, Rosice
Umístění:
vedením v souběhu s místní komunikací ul. Cukrovarská cca od hranice
pozemku parc. č. 1803/2 po hranice pozemku parc. č. 1803/7,
dle schválené grafické přílohy č. j. MR-S 9226/09-ODO KVA/3 ze dne 1. 10.
2009,
V místě:
katastrální území Rosice.
11
14) Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 3. 8. 2009, zn. 7570/2009:
Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS
JMK, oblast Brno v místě křížení trasy vodovodu se silnicí č III/00213 Domašov-LitostrovRosice v km cca 0, 900 sil. Paspartu.
K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující
podmínky:
- Trasa propojovacího řadu stř. Rosice -Zastávka křížící silnici III/00213(1x protlak).
Křížení požadujeme bezvýkopovou technologií kolmo na kraj. silnici. Upozorňuji, že
v rámci stavby „Logistický areál IDEA nábytek, Rosice- Oprava ul. Cukrovarské“ je
navržena změna křižovatky ul. Cukrovarské a silnice III/00213 a úprava parkoviště před stř.
Rosice.
- V místech uložení navržené trasy vodovodu( stávající nebo nové) do pozemků, kde
vlastníkem je Jihomoravský kraj, požadujeme před vydáním územního rozhodnutí
uzavřít „ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Žádost o tuto smlouvu
včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, obl. Brno.
- Vzdálenost vedení inženýrských sítí od konstrukce sil. objektů( mosty, trubní
propustky apod. ) požadujeme min. 5,0 m.
- Před zahájením výkopových prací požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené trasy
vodovodu.
- Požadujeme, aby veškeré objekty na vedení vodovodu včetně uzávěrů na přípojkách byly
umístěny mimo sil. těleso.
- Požadujeme do rekonstrukce VDJ Zastávka II zahrnout i úpravu příjezdové komunikace
k VDJ tak, aby sjezd z kraj. silnice odpovídal Zák. č. 13/1997 Sb. ( viz Všeobecné
podmínky).
Všeobecné podmínky:
Protlak pod kraj. Komunikací
- Krytí potrubí chráničky požadujeme min. 1,5 m pod povrchem komunikace, krytí
chráničky pod dnem vyčištěného sil. příkopu požadujeme min 0,8 m, montážní jámy budou
v min. vzdálenosti 0,6 m za příkopem, příp. patou svahu sil. násypu nebo 0, 5mod obrubníku.
Chráničku požadujeme uložit pod celým sil. tělesem včetně sil. příkop+
0,6 m.
Vjezd na kraj. Silnici
- Oddělení vjezdu od silnice požadujeme zaříznutím živičného okraje komunikace
v šířce vjezdu, uložením stojatého obrubníku zapuštěného s hranou 2 cm nad úroveň
vozovky a se zalitím spár živicí. Na vjezdu požadujeme bezprašnou povrchovou
úpravu.
- Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody byly
zlikvidovány na pozemku vlastníka.
- Stávající silniční příkop požadujeme zatrubnit rourou o světlosti min. 400mm,
ukončení vzniklého propustku bude provedeno oboustrannými betonovými čely.
Betonová čela nesmí zasahovat do krajnic komunikace.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil.
vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na
náklady investora. Po ukončení prací požadujeme vyčištění sil. vpustí. Silniční
příkopy dotčené stavbou požadujeme v rozsahu výstavby pročistit, ohumusovat a oset.
Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby o odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK
( objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich
zpětným zakrytím.
- Silniční příkopy dotčené stavbou požadujeme obnovit v rozsahu stavby dle ČSN
013466 včetně obnovení nezpevněné krajnice v šířce 0,5 m.
- Dočasné staveništní sjezdy z kraj. silnic pro účely stavby je nutno s SÚS JMK
( objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich
zpětným zakrytím.
12
- Silniční příkopy dotčené stavbou požadujeme obnovit v rozsahu stavby dle ČSN
013466 včetně obnovení nezpevněné krajnice v šířce 0,5 m.
- Dočasné staveništní sjezdy z kraj. silnic pro účely stavby je nutno s SÚS JMK, oblast
Brno předem odsouhlasit. Požadujeme, aby každý dočasný staveništní vjezd byl
opatřen tak, aby nedocházelo ke znečištění krajských silnic a byl umožněn bezpečný
provoz na těchto komunikacích. Před zahájením jednotlivých etap stavebních prací
požadujeme předložit situaci plánovaných staveništních sjezdů z kraj. silnic včetně
sjezdů
na skládky materiálu. Požadujeme, aby zpevnění vjezdu bylo provedeno v šířce
odpovídající předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat
včetně
zpevnění nájezdových oblouků. Do kolaudace stavby požadujeme vjezdy
zrušit, obnovit krajnici a sil. příkop.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK
( objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich
zpětným
zakrytím.
- Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace. Součástí dokumentace pro
stavební povolení požadujeme příčné řezy uložení vodovodních řádů vůči kraj.
komunikaci a detaily průchodů tras vodovodu v blízkosti sil. objektů( mosty, trubní
propustky apod.)
Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s umístěním stavby dle
dodané PD a s vydáním územního rozhodnutí.
15) Vyjádření SELF servis, spol. s r.o ze dne 3. 8. 2009, č. j. 802/09:
Firma SELF servis s.r.o. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou akci.
Dle předložené projektové dokumentace nebudou dotčeny naše podzemní sítě.
16) Vyjádření MěÚ Rosice, odbor územního plánování ze dne 22. 7. 2009, č. j. MR-C 6318/09-
OUP:
Výše uvedená stavba „Skupinový vodovod Ivančice - Rosice, Zajištění kvality pitné vody“,
podprojekt 08 Propojovací řády a objekty Zastávka, Rosice se nachází v katastrálním území
Rosice u Brna a Zastávka, částečně v nezastavěném i zastavěném území. Navrhovaný
skupinový vodovod, podle předložené dokumentace z 03/2009, kterou vypracovala
společnost AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, Brno, je z hlediska územního plánování
přípustný.
17) Závazné stanovisko MěÚ Rosice, odbor životního prostředí ze dne 29. 7. 2009, č. j. MR-C
7796/09-OZP:
MěÚ v Rosicích, odbor životního prostředí vydává souhlas s vydáním rozhodnutí o umístění
stavby nebo využitím území( realizací stavby) nebo stavebního povolení, ve smyslu
ustanovení 14 odst. 2 lesního zákona pro akci: Skupinový vodovod Ivančice - Rosice,
zajištění kvality pitné vody. Propojovací řády a objekty Zastávka, Rosice.
- na pozemku p. č. 1097 katastrální území Rosice u Brna, obec Rosice(VDJ Rosice), kterou
bude dotčeno 50ti metrové ochranné pásmo lesního pozemku p. č. 1530/85,
1530/87,
1530/88, 1530/89, 1530/111, 1530/103, 1530/104, 1530/106 katastrální území Rosice u Brna,
obec Rosice, ve vzdálenosti 0-50 metrů od okraje lesa, t. j.
v rozsahu
vyznačeném
v předložené dokumentaci.
- na pozemku p. č. 74/2 katastrální území Zastávka, obec Zastávka a p. č. 971 a 972 k. ú.
Příbram na Moravě, obec Příbram na Moravě(VDJ Zastávka I), kterou bude dotčeno
50ti
metrové ochranné pásmo lesního pozemku p. č. 73/1 katastrální území Zastávka,
obec
Zastávka a p. č. 970 a 974/1 k. ú. Příbram na Moravě, obec Příbram na Moravě, ve vzdálenosti
0 - 50 metrů od okraje lesa, t. j. v rozsahu vyznačeném v předložené dokumentaci.
Podmínky: 1. Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního (stavebního) rozhodnutí.
18) Stanovisko Obce Zastávka ze dne 21. 9. 2009:
13
Na základě Vaší žádosti o vyjádření k realizaci stavby „Skupinový vodovod Ivančice- Rosice,
Zajištění kvality vody, Propojovací řády a objekty Zastávka, Rosice“, Vám sděluji, že obec
nemá proti realizaci uvedené stavby námitek za následujících podmínek:
- stavba bude realizována dle projektové dokumentace, která je součástí Vaší žádosti,
- stavba bude provedena v souladu s normativními požadavky vztahující se k dané
problematice,
- v případě zásahu vlivu stavby do komunikací nebo chodníků budou tyto po ukončení
stavby uvedeny do původního stavu,
- v době realizace stavby bude na kontrolní dny, zejména při realizaci stavby na pozemcích
v katastrálním
území
obce
Zastávka
přizván
zástupce
obce
Zastávka,
- realizovaná předmětná stavba vodovodu nebude nijak tvořit následnou realizaci stavby
„Zastávka - dokončení kanalizace“, jenž má obec Zastávka v záměru realizovat
v následujících letech.
- toto vyjádření je zároveň vydáno jako souhlas s uložením předmětného vodovodu na
pozemky v majetku obce Zastávka.
19) Vyjádření Zemědělské a vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje ze dne 8. 10.
2009, zn. OPM/BO/1030/09:
ZVHS P Brno, jako správce drobného vodního toku(DVT) Habřina a hlavního
odvodňovacího zařízení(HOZ) Rosice(viz. Zákresy v situaci) s umístěním výše uvedené
stavby dle předložené projektové dokumentace souhlasí za podmínky, že nám bude
k odsouhlasení předložena kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení.
Upozorňujeme, že ve Vaší žádosti je nesprávně uveden název vodního toku na pozemku p. č.
5316 v k.ú. Rosice u Brna a jeho správce. Kříženým vodním tokem na pozemku p. č. 5316 v
k. ú. Rosice u Brna (vlastník Město Rosice je Bobrava, jejíž správcem je Povodí Moravy, s.
p.)
20) Vyjádření Povodí Moravy, s.p.ze dne 14.10.2009 zn.PM046119/2009-203/Ho:
I. Stanovisko správce povodí:
Na základě ustanovení § 54 odst.4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a současně v souladu s ustanovením § 127 odst.15 vodního zákona
vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci toto
stanovisko:
a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými
Směrným vodohospodářským plánem. Uvedený záměr je tedy možný.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Upozorňujeme:
- Stavba je umístěna částečně v záplavovém území, veškerá rizika možných povodňových
škod nese investor, resp.vlastník stavby. Povinnost vlastníků pozemků a staveb ležících
v záplavovém území jsou dány ustanoveními § 85 zákona č.254/2001 Sb.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod
závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních
a dopravních prostředků.
II. Vyjádření přímého správce vodního toku Bobrava
Jako správce významného vodního toku Bobrava vydává Povodí Moravy, s.p., provoz Brno,
k předložené projektové dokumentaci jako účastník správního řízení následující vyjádření:
Křížení vodního toku Bobrava požadujeme řešit protlakem, místa křížení budou označena
orientačními sloupky.
Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení.
3. Dokumentace pro vodoprávní povolení bude vypracována autorizovanou osobou podle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
14
4. O vydání vodoprávního povolení je nutno požádat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí MěÚ
Ivančice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČ 49458892, B. M. Kuldy č.p. 870/20, 664 91 Ivančice
Odůvodnění:
30.6.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z důvodu, že žádost nebyla
doplněna předepsanými doklady, vyzval stavební úřad žadatele o doplnění a současně územní řízení
usnesením ze dne 7.8.2009 přerušil. Po doplnění požadovaných podkladů pak v řízení pokračoval.
Stavební úřad oznámil v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení
účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům
řízení uvedeným v § 85 ost.2.veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den 26.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Pro vedení řízení a vydání rozhodnutí pro stavbu na území Jihomoravského kraje ve správním obvodu
MěÚ Rosice, stavebního úřadu byl usnesením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru
územního plánování a stavebního řádu č.j.JMK 124513/2008 ze dne 1.10.2008 stanoven Městský úřad
Ivančice, odbor regionálního rozvoje.
K vydání rozhodnutí o umístění stavby byly doloženy následující rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:
- Vyjádření města Rosice ze dne 25. 6. 2009, značka MR-S 746/09-INV KOUT 44
- Vyjádření Městského úřadu Rosice, Odboru životního prostředí ze dne 22. 5. 2009, Č.j.: MRC 4343/09-OZP
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 29. 5. 2009,
Ev. č. HSBM-4-12-346/1-OPST-2009
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne
5. 6. 2009, Č. j. 4235/2009/BM/HOK
- Stanovisko Ministerstva obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brna ze dne 9. 6.
2009, Č. j. 1645/2009-1383-ÚP-BR
- Stanovisko společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. ze dne 11. 6. 2009, značka 2959/09/OVP/Z
- Vyjádření společnosti RWE Transgas Net, s.r.o., zastoupená společností NETPROSYS, s.r.o.,
ze dne 29. 5. 2009, značka PZ/2200/09
- Vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s. ze dne 26. 5. 2009, značka 105N-PZ/2150/09
- Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 22. 6. 2009, Č. j. 73332/09/
MBO/VV0
- Stanovisko VAS a.s. divize Brno – venkov ze dne 29. 5. 2009, značka 2463/Ke/09
- Stanovisko RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s. ze dne 29. 5. 2009, značka 3946/09/112
- Vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 2. 7. 2009, značka M18531 Z050920520
- Rozhodnutí Městského úřadu Rosice, odbor dopravy ze dne 1. 10. 2009, č. j. MR-S 9226/09ODO
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 3. 8. 2009, zn. 7570/2009
- Vyjádření SELF servis, spol. s r.o ze dne 3. 8. 2009, č. j. 802/09
- Vyjádření MěÚ Rosice, odbor územního plánování ze dne 22. 7. 2009, č. j. MR-C 6318/09OUP
- Závazné stanovisko MěÚ Rosice, odbor životního prostředí ze dne 29. 7. 2009, č. j. MR-C
7796/09-OZP
15
-
Stanovisko Obce Zastávka ze dne 21. 9. 2009
Vyjádření Povodí Moravy, s.p.ze dne 14.10.2009 zn.PM046119/2009-203/Ho:
Vyjádření Zemědělské a vodohospodářské správy, Oblast povodí Moravy a Dyje ze dne 8. 10.
2009, zn. OPM/BO/1030/09
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Účastníky územního rozhodnutí určil stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona takto:
- žadatel - Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, IČ 49458892
- obec, na jejímž území má být uskutečněný záměr uskutečněn: Město Rosice, Obec Zastávka
vlastníci pozemků, na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, JUDr. Zdeněk Pavlíček, VAS, a.s., Pozemkový fond České
republiky, Agropodnik Brno, s. p.
- vlastníci dotčené technické infrastruktury: E.ON Distribuce, a.s., Jihomoravská plynárenská,
a.s., Telefónica O2 Czech Republic, RWE Transgas Net, s.r.o., Dial Telecom,a.s., Povodí
Moravy s.p., Vojenská ubytovací a stavební správa
Vlastnictví, ani jiná věcná práva k nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyly uplatněny připomínky veřejnosti
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Josef Coufal
vedoucí odboru regionálního rozvoje
16
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši
1000,- Kč byl zaplacen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci řízení dle &85 ods.1 stavebního rádu (dodejkou)
Svazek vodovodu a kanalizací, B.M.Kuldy 20, 664 91 zastoupený JUDr. Irenou Zahradníkovou,
adresa pro doručování pošty: B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice
Město Rosice, Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice
Obec Zastávka, Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka
účastníci řízení dle § 85 ods.2 stavebního rádu (veřejnou vyhláškou)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha-Nové
Město
JUDr. Zdeněk Pavlíček, Pastrnkova č.p. 687/11, 615 00 Brno-Zábrdovice
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 820/156, 638 01 Brno-Lesná
Agropodnik Brno, s. p. - v likvidaci, Údolní č.p. 326/11, 602 00 Brno-Brno-město
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gersnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupena E.ON Česká
republika, s.r.o., F.A.Gersnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, DLSS Brno, P.O.BOX 134, 130 11 Praha 3
RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Dial Telecom,a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 84, P.O.BOX 553, 602 00 Brno
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být tímto rozhodnutím přímo dotčeno
dotčené správní úřady (dodejkou)
KHS, Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 00 Brno-Černá Pole
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, Palackého náměstí č.p. 6/13, 665 01 Rosice
Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování, Palackého náměstí č.p. 6/13, 665 01 Rosice
Městský úřad Rosice, Odbor územního plánování, Palackého náměstí č.p. 6/13, 665 01 Rosice
Městský úřad Rosice, Odbor dopravy, Palackého náměstí č.p. 6/13, 665 01 Rosice
17
ostatní
Správa a údržba silnic JMK, p. o. k., oblast Brno, Ořechovská 35,61964 Brno
Policie ČR, krajské ředitelství, DI Brno -venkov, Rybářská, 60300 Brno
SELF servis spol.s r.o., Pálavské nám.11, 628 00 Brno
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Brno, Příční 14, 602
00 Brno
obdrží se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky:
MěÚ Ivančice, Palackého nám.196/6, 664 91 Ivančice
MěÚ Rosice, Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice
Obecní úřad Zastávka, Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka
obdrží se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
MěÚ Ivančice
18
19

Podobné dokumenty