Návod k obsluze CZ

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze CZ
Návod k obsluze CZ
Společnost Minolta Vám děkuje za koupi skeneru Dimâge Scan Multi, který je určen pro skenování filmů různých
formátů. Lze jej použít pro skenování středních formátů filmů, klasických 35mm kinofilmů, 16mm filmů nebo
proužků filmu fotografického systému APS (Advanced Photo System). S přídavným adaptérem lze skenovat
i filmy systému APS navinuté v kazetě.
Skener filmů má několik výjimečných vlastností, ke kterým patří především:
•
•
Skenování filmů středního formátu. Držák filmů středního formátu, který je součástí dodávky skeneru, je
vybaven skly pro potlačení vzniku Newtonových kroužků a maskami pro formáty 6 × 4,5 cm, 6 × 6 cm,
6 × 7 cm a 6 × 9 cm
Analogově digitální převodník pracující s 12bitovým převodem, který zajišuje zachycení drobných detailů
s velkým dynamickým rozsahem
Návod k obsluze je sestaven tak, aby Vám pomohl co nejlépe porozumět činnosti skeneru. Podrobně si jej přečtěte
a stejnou pozornost věnujte i Návodu k použití softwaru.
Pokyny v návodu předpokládají základní znalosti práce s operačním systémem počítače (Windows 95/98,
Windows NT nebo MacOS). Určitá zručnost při práci s myší a s jejím použitím pro práci s nabídkami i příkazy,
používanými v daném operačním systému, Vám značně usnadní používání programového vybavení skeneru
Dimâge Scan Multi.
V Návodu k obsluze nejsou uvedeny základní pokyny pro:
•
•
•
používání osobního počítače;
používaní operačního systému Windows 95/98, Windows NT ani MacOS;
používání aplikace Adobe Photoshop, Paint Shop Pro ani Corel Draw.
Microsoft, Windows®, Windows 95®, Windows 98® a Windows NT® jsou registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation.
Macintosh™, Apple® a Power Macintosh® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
Ostatní jména společností a názvy produktů mohou být rovněž registrovanými ochrannými známkami nebo
obchodními značkami odpovídajících společností.
•
•
Změny nebo modifikace, které nebyly schváleny odpovědnými činiteli, mohou vést ke ztrátě oprávnění
uživatele používat popisované zařízení.
Návod k obsluze ani jeho části nesmějí být kopírovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti
MINOLTA Co., Ltd.
© 1998, MINOLTA Co., Ltd.
•
•
Do Návodu k obsluze byla zahrnuta všechna upozornění, která zajišují nezbytnou přesnost pokynů.
Máte-li jakékoliv dotazy, nebo pokud v předkládané příručce najdete chyby či chybějící informace, obrate
se na obchodní zastoupení společnosti MINOLTA.
Společnost MINOLTA neodpovídá za škody, ztráty ani jiné nepříznivé následky, ke kterým dojde při
používání popisovaného zařízení.
Symbol CE na skeneru potvrzuje, že přístroj vyhovuje požadavkům, stanoveným v normách
Evropského společenství (EU), které se týkají odolnosti proti elektromagnetickému rušení.
Symbol CE představuje zkratku pro Conformité Européene.
Skener filmů: Dimâge ScanMulti
Testován na
splnění směrnice
FCC
Pro použití v domácnostech
Popisované zařízení odpovídá části 15 směrnice FCC. Jeho činnost je podmíněna
následujícími podmínkami: (1) zařízení nesmí vytvářet škodlivé rušení, (2)
zařízení musí přijmout a snést jakékoliv zachycené rušení, včetně takového, které
by mohlo způsobit jeho nesprávnou funkci.
Neodstraňujte feritová jádra z propojovacího kabelu rozhraní SCSI.
Pokyny pro správné a bezpečné používání
Přečtěte si dále uvedené bezpečnostní pokyny, výstrahy a upozornění dřív, než začnete
popisovaný přístroj používat.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
•
•
•
•
•
Přístroj připojujte pouze do elektrické sítě s napětím odpovídajícím jmenovitému napětí
uvedenému na výrobním štítku.
Přístroj chraňte před politím jakoukoliv tekutinou.
Do přístroje nevsouvejte kovové předměty.
Síové šňůry ani její zástrčky se nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama.
Pokud přístroj právě nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
Nesprávné používání síové šňůry může vést ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
•
•
Zástrčku síové šňůry vždy pečlivě zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
•
Síovou šňůru neodírejte, nekrute, nelámejte, neupravujte, nevystavujte ji
•
Síovou šňůru uchopte při odpojování z elektrické sítě za zástrčku,
nevytahujte ji za kabel.
teplotám ani na ni nestavějte těžké předměty.
zvýšeným
Zemnicí vodič nepřipojujte k uzemnění telefonních linek nebo k trubkám vodovodu nebo
plynového rozvodu. Při nesprávném uzemnění přístroje může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
Přístroj musí být za provozu dostatečně chlazen proudícím vzduchem. Nezakrývejte
proto jeho ventilační otvory, mohl by se přehřát a způsobit požár.
•
Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném nebo velmi vlhkém prostředí.
Přístroj přestaňte okamžitě používat, pokud z něj vychází dým nebo nezvyklý zápach, nebo
pokud nepracuje normálně. Ihned jej odpojte od elektrické sítě a obrate se na autorizované
servisní středisko společnosti Minolta.
V žádném případě se nepokoušejte přístroj rozebírat. Obsahuje obvody, které
jsou pod životu nebezpečným napětím. Všechny opravy svěřte
autorizovanému servisnímu středisku společnosti Minolta.
Obsah
Pokyny pro správné a bezpečné používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Než začnete… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hlavní části skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavení adresy SCSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Připojení k počítači. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Příprava ke skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Založení držáků 35mm filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Založení držáku filmů středního formátu MH-M1 . . . . . . . . . . . . . . 18
Vložení držáku do skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Adaptér AD-100 pro filmy systému APS (doplněk). . . . . . . . . . . . . . 24
Výměna výbojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Důležité: před transportem skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Odstranění potíží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Indikátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Služby zákazníkům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Instalace programového vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Spuštění programového vybavení – Windows . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Spuštění programového vybavení – Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Než začnete…
Složení dodávky
Podle následujícího seznamu zkontrolujte, zda Vám byly dodány všechny díly. Pokud některé
chybí, obrate se na prodejce nebo autorizované středisko společnosti Minolta.
•
•
•
•
•
Skener filmů MINOLTA Dimâge Scan Multi
Držák 35mm negativů FH-M1
Držák 35mm diapozitivů SH-M1
Držák filmů středního formátu MH-M1
Formátové masky:
maska pro střední formát 6 × 4,5 cm
maska pro střední formát 6 × 6 cm
maska pro střední formát 6 × 7 cm
maska pro střední formát 6 × 9 cm
maska pro proužek filmu APS
maska pro 16mm film
•
•
•
Síová šňůra PW-M2
•
•
Stručný návod k obsluze
Propojovací kabel rozhraní SCSI SC-11
CD ROM Dimâge Scan Multi v. 1.0 (programové vybavení a Návody k obsluze
hardwaru/softwaru v elektronické podobě)
Záruční list a Registrační list programového vybavení
Než začnete skener používat
Po prvním zapnutí skeneru nebo po zapnutí po transportu může začít rychle blikat
indikátor na přední straně přístroje. Vypněte jej, otevřete a znovu zavřete kryt výbojky
a skener znovu zapněte. Měla by se obnovit normální činnost.
4
Systémové požadavky
Macintosh
Procesor:
Power PC
Pamě:
nejméně 8 MB volné operační paměti
Operační systém:
Pevný disk:
Monitor:
Jiné:
PC/AT
Procesor:
Operační systém:
Pamě:
Pevný disk:
Monitor:
Rozhraní SCSI:
Jiné:
System 7.5 až 8.1
nejméně 90 MB volného místa
úhlopříčka obrazovky nejméně 13 palců, zobrazení alespoň 32 000
barevných odstínů (doporučena úhlopříčka 16 palců nebo větší
a rozlišení 832 × 642 bodů)
programové vybavení bylo testováno s aplikacemi
Adobe Photoshop 3.0.5 a Adobe Photoshop 4.0.1
i486 DX2/66 MHz nebo novější (pro použití pod Windows NT:
Intel Pentium nebo novější)
Windows NT 4.0 nebo Windows 95 (včetně OSR2)
nejméně 32 MB operační paměti RAM
nejméně 90 MB volného místa
vyhovující standardu nejméně VGA, schopnost zobrazení High Color
(16 bit), doporučuje se standard SVGA (rozlišení 800 × 600 bodů)
nebo lepší
Adaptec AVA-1505*, AVA-1505AE*, AHA-1520B, AHA-1540CP,
AHA-2910B, AHA-2910C, AHA-2940 nebo AHA-2940U / AU /
UW / W
ovladač rozhraní TWAIN byl testován s aplikacemi Photoshop 3.0.5,
Photoshop 4.0.1, Paint Shop Pro 4.1E, Corel Draw 7 a Corel Draw 8
* Moduly rozhraní AVA-1505 a AVA-1505AE jsou doporučeny pro použití pouze ve Windows 95.
5
Hlavní části skeneru
Přední strana
Kryt výbojky
Kryt konektoru
Indikátor
Vysouvací tlačítko
Kryt otvoru pro adaptér
Indikátor napájení
Dvířka pro držák filmu
Vypínač
6
Zadní strana
Přepínač adresy
SCSI
Konektor
Centronics
Přepínače DIP
terminátoru
Důležité: Zajišovací kolík
Zásuvka pro
síovou šňůru
Konektor D-Sub
(25 vývodů)
Než skener poprvé použijete,
musíte odjistit optický systém.
Optický systém skeneru byl výrobcem přesunut
a zajištěn v transportní poloze, aby byl při
přepravě lépe chráněn. Než skener poprvé
použijete, musíte jej odjistit.
•
7
Opatrně otočte skener vzhůru nohama.
Plochým šroubovákem potom pootočte
zajišovací kolíkem proti směru pohybu
hodinových ručiček, dokud se nevysune.
Nastavení adresy SCSI
Skener Dimâge Scan Multi má nastavenou adresu SCSI na hodnotu 5. Pokud uvedená
hodnota není zvolena na jiném zařízení v řetězci zařízení SCSI, které bude používáno současně
se skenerem, není nutné nastavení adresy SCSI skeneru měnit.
Každé zařízeni SCSI, připojené k počítači, musí mít nastavenou jinou adresu SCSI. Přípustný
rozsah adres SCSI je od 0 do 7. Některé adresy jsou však obsazeny zařízeními počítače.
Obsazené adresy SCSI
IBM PC/AT
7 (modul rozhraní SCSI)
Macintosh
0 (interní pevný disk)*
3 (interní jednotka
CD-ROM)**
7 (modul rozhraní SCSI)
* Počítače Macintosh se sběrnicí IDE nepoužívají pro interní pevný disk adresu SCSI 0.
** U počítačů Macintosh s dvoukanálovým rozhraním SCSI je na vnější sběrnici adresa
SCSI 3 dostupná.
Před změnou adresy SCSI a připojením nebo odpojením kabelů vždy
nejprve vypněte počítač i všechna ostatní zařízení SCSI zapojená v řetězci.
Nastavení adresy SCSI
1. Vypněte počítač a všechna připojená zařízení SCSI.
2. Určete adresu SCSI, která dosud není použita.
3. Horním nebo dolním tlačítkem nastavte zvolenou adresu SCSI.
Stisknutím horního tlačítka se hodnota zmenšuje.
Právě nastavená adresa SCSI
Stisknutím dolního tlačítka se hodnota zvyšuje.
8
Připojení k počítači
Skener je jediné nebo poslední zařízení v řetězci SCSI…
Před změnou adresy SCSI a připojením nebo odpojením kabelů vždy nejprve
vypněte počítač i všechna ostatní zařízení SCSI zapojená v řetězci.
Se skenerem je dodáván propojovací kabel zakončený konektorem D-Sub s 25 vývody a konektorem Centronics
s 50 vývody. Pokud potřebujete jiný propojovací kabel, obrate se na prodejce skeneru.
1. Propojovací kabel připojte do některého
konektoru rozhraní SCSI na zadní straně skeneru.
•
Použít můžete kterýkoliv konektor, ani jeden
z nich není určen jako pouze vstupní nebo pouze
výstupní.
2. Druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího
konektoru počítače nebo předcházejícího zařízení
v řetězci.
3. Přepnutím DIP přepínače 1 nahoru zapněte
terminátor řetězce SCSI, vestavěný ve skeneru.
•
Ostatní DIP přepínače (2 až 4) nejsou využity
a jejich poloha nemá na činnost skeneru vliv.
9
Připojení k počítači
4. Síovou šňůru zasuňte do zásuvky na zadní straně
skeneru.
5. Potom zapojte síovou šňůru do zásuvky elektrické
sítě, která chráněna podle příslušné normy.
10
Skener je zapojen uvnitř řetězce zařízení SCSI…
Před změnou adresy SCSI a připojením nebo odpojením kabelů vždy nejprve
vypněte počítač i všechna ostatní zařízení SCSI zapojená v řetězci.
Se skenerem je dodáván propojovací kabel zakončený konektorem D-Sub s 25 vývody a konektorem Centronics
s 50 vývody. Pokud potřebujete jiný propojovací kabel, obrate se na prodejce skeneru.
Na obrázku je příklad složení řetězce zařízení SCSI
Počítač
SCSI zařízení 2
SCSI zařízení 1
Skener
Kabel „A“
Kabel „B“
1. Propojovací kabel „A“ připojte do některého
konektoru rozhraní SCSI na zadní straně skeneru.
•
Použít můžete kterýkoliv konektor, ani jeden
z nich není určen jako pouze vstupní nebo pouze
výstupní.
2. Druhý konec kabelu „A“ připojte do odpovídajícího
konektoru předcházejícího SCSI zařízení (1).
11
Připojení k počítači
3. Propojovací kabel „B“ připojte do druhého
konektoru rozhraní SCSI na zadní straně skeneru.
4. Druhý konec kabelu „B“ připojte do odpovídajícího
konektoru následujícího SCSI zařízení (2).
5. Přepněte DIP přepínač 1 dolů (pokud je to nutné),
tím vypnete terminátor řetězce SCSI, vestavěný ve
skeneru.
•
Ostatní DIP přepínače (2 až 4) nejsou využity
a jejich poloha nemá na činnost skeneru vliv.
6. Síovou šňůru zasuňte do zásuvky na zadní straně
skeneru.
12
7. Potom zapojte síovou šňůru do zásuvky elektrické sítě, která chráněna podle příslušné normy.
Poznámka:
Ve většině počítačových systémů by celková délka propojovacích kabelů v řetězci zařízení
SCSI neměla přesahovat 6 metrů.
13
Příprava ke skenování
Strana filmu s emulzí
Fotografická emulze je směs fotocitlivých materiálů, které jsou naneseny na jedné straně
filmového pásu (filmu). Na druhé straně filmu, tzv. podložce, emulze nanesena není a její
povrch je hladký a lesklý. Strana s emulzí na diapozitivech má v místech s velkým kontrastem
znatelné „výstupky“. Strana s emulzí na negativech je v porovnání s podložkou matnější.
Stranu s emulzí určíte rychleji, pokud se na film podíváte šikmo proti světlu.
Směr pohledu
Světlo
Fotografická emulze
Matnější nebo zvlněnější
povrch
Podložka
Hladký, lesklý povrch
Text a čísla snímků jsou zrcadlově obrácená, pokud se na film díváte ze strany s emulzí.
Pokyny ke správné manipulaci
•
•
•
Nevytahujte držák filmu ze skeneru, dokud se nevysune a dokud nezhasne zelený
indikátor.
Pokud pracuje motorový posuv držáku (například při skenování), nepohybujte
skenerem a nedotýkejte se držáku.
Skener nestavějte na vratké nebo šikmé plochy.
14
Založení držáků 35mm filmu
Držák 35mm diapozitivů SH-M1
• Do držáku diapozitivů lze vložit až 4 diapozitivy v rámečcích (formát 35 mm nebo APS)
• Rámečky diapozitivů musí být tlustší než 1 mm a tenčí než 2 mm, jinak do držáku
•
•
správně nezapadnou.
Při skenování diapozitivů umístěných mezi skly může dojít k neočekávaným výsledkům.
Z diapozitivu pečlivě sfoukněte prach a jiné nečistoty a teprve potom jej umístěte do
držáku.
1. Natočte držák diapozitivů tak, aby
bílá šipka byla vlevo nahoře,
a otevřete jej.
•
Držák otevřete tak, že zespodu
zatlačíte na dva jazýčky.
2. Vložte do držáku diapozitivy a ověřte
si, že leží rovně.
•
Diapozitivy vkládejte do držáku
stranou s emulzí dolů.
3. Zavřete držák a přitiskněte horní
stranu, dokud se slyšitelným zvukem
nezapadne.
15
Držák 35mm negativů FH-M1
Do držáku FH-M1 zakládejte negativy nebo diapozitivy bez rámečků.
•
•
Do držáku FH-M1 lze založit proužek filmu až se 6 snímky.
Z negativu pečlivě sfoukněte prach a jiné nečistoty a teprve potom jej umístěte do držáku.
1. Natočte držák negativů tak, aby bílá
šipka byla vlevo nahoře, a otevřete
jej.
•
Držák otevřete tak, že zespodu
zatlačíte na dva jazýčky.
2. Vložte do držáku negativ stranou
s emulzí dolů.
3. Posuňte proužek filmu tak, aby se
snímky kryly s okénky v držáku.
16
4. Zavřete držák a přitiskněte horní
stranu, dokud se slyšitelným zvukem
nezapadne.
17
Založení držáku filmů středního formátu MH-M1
Použití držáku filmů středního formátu MH-M1
Držák MH-M1 se používá pro skenování snímků na filmu 120/220, které mohou mít formát
6 × 4,5 cm, 6 × 6 cm, 6 × 7 cm nebo 6 × 9 cm. Držák lze použít i pro skenování proužků
filmu fotografického systému APS, 16mm filmů nebo filmů pro TEM*. Pro každý formát
snímku použijte odpovídající formátovou masku. Sklo v držáku filmů středního formátu
MH-M1 bylo ošetřeno tak, aby při skenování nedocházelo ke vzniku Newtonových kroužků
(barevných kroužků způsobených interferencí světla).
•
•
•
S držákem MH-M1 zacházejte opatrně. Jeho skla chraňte před nárazy, otřesy
a poškrábáním.
Nedotýkejte se skel v držáku, mohly by se poškodit vrstvy bránící vzniku Newtonových
kroužků.
Z držáku pečlivě sfoukněte prach a jiné nečistoty a teprve potom do něj vložte film.
Pokud je držák špinavý, nejprve z něj sfoukněte prach a ostatní nečistoty. Potom
navlhčete tkaninu na čistění objektivů čisticím prostředkem na optiku a držák opatrně
vyčistěte.
* TEM – Transmission Electron Microscope (transmisní elektronový mikroskop)
Filmy středního formátu a filmy pro TEM
1. Stiskněte páčku označenou nápisem
„PUSH“ a odklopte horní stranu
držáku.
2. Vyberte vhodnou formátovou masku
a umístěte ji do držáku.
•
Štěrbinu
v masce nasaïte
na vodítko na
držáku
Otvory v masce nasaïte na kolíky na držáku
18
•
Seříznutý roh formátové masky by
měl být vlevo dole.
Pro filmy TEM zvolte formátovou
masku vhodné velikosti.
3. Vložte do držáku film.
•
•
Film při vkládání přisuňte co
nejtěsněji k vodítku na držáku filmu.
Film do držáku vkládejte stranou
s emulzí dolů (podrobnosti najdete
na straně 14).
Film při vkládání přisuňte co
nejtěsněji k vodítku na držáku
filmu
4. Zavřete držák a přitiskněte horní
stranu, dokud se slyšitelným zvukem
nezapadne.
Poznámka:
Při skenování filmů středního formátu vždy použijte formátovou masku odpovídající velikosti.
Pokud masku nepoužijete nebo pokud bude maska příliš velká, odražené světlo zhorší kvalitu
skenovaného snímku.
19
Proužky filmu APS a 16mm filmy
1. Stiskněte páčku označenou nápisem
„PUSH“ a odklopte horní stranu
držáku.
2. Umístěte do držáku formátovou
masku pro filmy APS nebo pro
16mm filmy.
Štěrbinu v masce nasaïte na
vodítko na držáku
•
Otvory v masce nasaïte na kolíky
na držáku
20
Vodítka pro film na masce by měla
být po vložení na pravé straně.
3. Vložte film mezi vodítka na
formátové masce.
Ověřte si, že film leží mezi vodítky
rovně
•
Film do držáku vkládejte stranou
s emulzí dolů (podrobnosti najdete
na straně 14).
Ověřte si, že film leží mezi vodítky
rovně
4. Posuňte film tak, aby ve skenovacím
okénku ležel požadovaný snímek.
5. Zavřete držák a přitiskněte horní
stranu, dokud se slyšitelným zvukem
nezapadne.
Poznámka:
Při skenování vždy použijte formátovou masku odpovídající velikosti. Pokud masku
nepoužijete nebo pokud bude maska příliš velká, odražené světlo zhorší kvalitu skenovaného
snímku.
21
Pootočení snímku
Držák MH-M1 umožňuje pootočit rámeček snímku o 10° na každou stranu a kompenzovat
šikmé umístění fotografovaného objektu na snímku. Pootočením rámečku ještě před
skenováním se odstraní nutnost digitálního otáčení skenovaného obrazu, při kterém se musí
převzorkovat obrazová data.
1. Uvolněte zajišovací matici
pootočením proti směru pohybu
hodinových ručiček.
2. Pootočte podle potřeby nosnou
deskou.
•
•
Velikost pootočení lze nastavit na
stupnici na držáku.
Při skenování snímků větších
formátů už nemusí být jejich rohy
umístěny ve skenovacím okénku.
3. Utáhněte zajišovací matici otáčením
ve směru pohybu hodinových ručiček.
22
Vložení držáku do skeneru
1. Síovým vypínačem zapněte skener.
Potom zapněte počítač a spuste
programové vybavení skeneru
Dimâge Scan Multi.
•
Při inicializaci skeneru bude pomalu
blikat zelený indikátor na přední
straně skeneru.
2. Držák vložte do skeneru ve směru
bílé šipky na horní straně držáku.
•
Držák nevkládejte do skeneru šikmo.
3. Držák lehce zasuňte do skeneru tak
daleko, dokud vyvýšená značka
nebude zarovnaná se dvířky pro
držák filmu.
•
•
Pokud zasunete držák dále, bude
posouván automaticky.
Není-li držák zasunutý správně,
vysuňte jej a znovu zasuňte.
Vysouvání držáku
1. Stiskněte vysouvací tlačítko,
umístěné na přední straně skeneru.
•
Držák filmu se částečně vysune
a potom se zastaví.
2. Vytáhněte držák ze skeneru.
•
•
23
Před vytažením držáku vyčkejte,
dokud nezhasne indikátor na přední
straně skeneru.
Držák by měl jít vytáhnout lehce.
Adaptér AD-100 pro filmy systému APS (doplněk)
•
Adaptér AD-100 (doplňkové vybavení, není součástí dodávky) slouží pro
skenování filmů systému APS (Advanced Photo System) navinutých v kazetě.
Do adaptéru AD-100 lze vložit pouze kazety se zpracovaným (vyvolaným)
filmem, na jejichž indikátoru stavu je symbol .
Hlavní části adaptéru pro filmy APS
Uvolňovací západka
Kryt prostoru
pro kazetu
Kontakty*
* Označených částí se nedotýkejte
24
Vložení kazety
1. Přesuňte uvolňovací západku ve směru
naznačeném na obrázku.
•
Otevře se kryt prostoru pro kazetu.
2. Vložte do adaptéru kazetu se zpracovaným filmem
tak, aby indikátor stavu kazety byl nahoře.
•
Do adaptéru vkládejte pouze kazety, na jejichž
indikátoru stavu je symbol .
3. Zavřete kryt prostoru pro kazetu.
•
Pokud je kryt správně zavřený, přesune se
uvolňovací západka zpět do výchozí polohy.
25
Vložení adaptéru do skeneru
1. Síovým vypínačem zapněte skener.
Potom zapněte počítač a spuste
programové vybavení skeneru
Dimâge Scan Multi.
•
Při inicializaci skeneru bude pomalu
blikat zelený indikátor na přední
straně skeneru.
2. Vytáhněte kryt otvoru pro adaptér
a potom jej sklopte a zasuňte, dokud
se slyšitelným zvukem nezaskočí.
•
•
S krytem otvoru pro adaptér
nemanipulujte násilím.
Při inicializaci skeneru neotevírejte
kryt otvoru pro adaptér. Vyčkejte,
dokud celá procedura neskončí
a dokud nezhasne indikátor na
přední straně skeneru.
3. Adaptér vložte do skeneru ve směru
bílé šipky na horní straně adaptéru.
•
Adaptér nevkládejte do skeneru
šikmo.
4. Adaptér lehce zasuňte do skeneru tak
daleko, dokud vyvýšená značka
nebude zarovnaná se dvířky pro
držák filmu.
•
•
26
Pokud zasunete adaptér dále, bude
posouván automaticky.
Není-li adaptér zasunutý správně,
vysuňte jej a znovu zasuňte.
Vysouvání adaptéru
1. Stiskněte vysouvací tlačítko,
umístěné na přední straně skeneru.
•
Adaptér se částečně vysune a potom
se zastaví.
2. Vytáhněte adaptér ze skeneru.
•
•
•
Před vytažením adaptéru vyčkejte,
dokud nezhasne indikátor na přední
straně skeneru.
Adaptér by měl jít vytáhnout lehce.
Pokud stisknete vysouvací tlačítko na přední straně skeneru, film se před vysunutím
převine zpět do kazety, bez ohledu na nastavení v položce Preferences (Předvolby)
obslužného programu. Podrobnosti najdete v příslušné části Návodu k použití softwaru.
•
•
•
Pokud dojde při převíjení kazety k závadě, přestaňte adaptér používat
a obrate se na servisní středisko společnosti Minolta.
Společnost Minolta neodpovídá za poškození kazety v adaptéru.
Některé modely fotoaparátů pro systém APS exponují snímky na film
„vzhůru nohama“. Pokud budou skenované snímky obrácené, použijte
volbu Rotate All Frames 180° (Otočit všechny náhledy o 180°) v položce
Preferences (Předvolby) obslužného programu. Podrobnosti najdete
v příslušné části Návodu k použití softwaru.
27
Výměna výbojky
Pokud má indikátor na přední straně červenou barvu a rychle bliká, zkontrolujte, zda je v pořádku výbojka
skeneru. Pokud je spálená, vyměňte ji. Novou výbojku zakupte u prodejce skeneru.
VAROVÁNÍ:
Skener vypněte, výbojku nechejte alespoň 10 minut zchladnout a teprve
potom ji vyměňte.
1. Sejměte kryt výbojky.
2. Odklopte zajišovací pásek.
3. Stiskněte západku na zástrčce
a odpojte napájení výbojky. Potom
vyjměte starou výbojku ze skeneru.
28
4. Připojte zástrčku nové výbojky
k zásuvce ve skeneru.
•
Zástrčku zasuňte tak daleko, dokud
se slyšitelným zvukem nezaskočí na
místo.
5. Vložte novou výbojku do skeneru
tak, aby zvýšený okraj (1) zapadl do
obdélníkového otvoru (2) ve skeneru.
•
•
Šipky na skeneru a výbojce by měly
být přesně proti sobě.
Pokud je výbojka správně
instalovaná, nelze s ní pohybovat ze
strany na stranu.
6. Přidržte výbojku na místě a zajistěte
ji zajišovacím páskem.
7. Zavřete kryt výbojky.
29
Důležité: před transportem skeneru
Před transportem skeneru je nutné přesunout optický systém do transportní polohy a zajistit jej, aby se při
přepravě nepoškodil.
1. V aktivovaném programovém vybavení Dimâge Scan Multi (obslužný program,
ovladač TWAIN nebo zásuvný modul) stiskněte následující kombinaci kláves:
Windows: CTRL + SHIFT + L
Macintosh: Command + SHIFT + L
2. Zobrazí se hlášení o přesouvání optického systému do transportní polohy. Klepněte
na tlačítko OK.
3. Po přesunutí optického systému do transportní polohy se zobrazí hlášení požadující
vypnutí skeneru. Klepněte na tlačítko OK.
•
Obslužný program se ukončí.
4. Vypněte počítač.
5. Vypněte skener a všechna ostatní SCSI zařízení v řetězci.
6. Opatrně otočte skener vzhůru nohama. Plochým šroubovákem potom zatlačte
zajišovací kolík a pootočte jím ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se
nezajistí.
•
Pokud byl optický systém skeneru přesunut do transportní polohy ovládacím programem,
musí být po převozu skeneru provedena inicializace. Skener provádí inicializaci
automaticky po prvním zapnutí. Inicializaci skeneru lze provést i po aktivaci
programového vybavení stisknutím následující kombinace kláves:
Windows: CTRL + SHIFT + i
Macintosh: Command + SHIFT + i
30
Odstranění potíží
Příznak
Po připojení skeneru nelze spustit
počítač.
Počítač nerozpozná skener.
Příčina/Odstranění
Postup
Zkontrolujte, zda jsou správně připojené všechny
propojovací kabely.
Zkontrolujte, zda některá aktivní zařízení SCSI
v řetězci nemají nastavenou stejnou adresu SCSI.
strana 8
Byl skener zapnutý před zapnutím počítače?
Zkontrolujte, zda jsou správně připojené všechny
propojovací kabely.
Windows 95/NT: Zkontrolujte, zda jsou správně
instalované ovladače zařízení SCSI.
1. V nabídce Start ukažte na položku Nastavení
(Settings) a v ní klepněte na Ovládací panely
(Control Panel).
•
Zobrazí se okno Ovládací panely (Control
Panel).
2. Poklepejte na ikonu Systém (System)
a v zobrazeném okně klepněte na záložku Správce
zařízení (Device Manager).
3. Klepněte na ikonu „+“ u položky „řadiče SCSI“
(SCSI controllers).
•
Zobrazí se nabídka instalovaných řadičů
zařízení SCSI.
4. Ověřte si, že v zobrazené nabídce je uveden řadič
odpovídající použitému modulu rozhraní SCSI.
Skener automaticky nezasune
vkládaný držák filmu.
Vysuňte držák a vložte jej znovu.
Při skenování filmů středního
formátu je skenovaný obraz
zelený nebo jasně bílý.
Rozměry formátové masky neodpovídají přesně
rozměrům snímku. Použijte takovou formátovou
masku, která není větší než skenovaný snímek.
Mezi filmem a maskou by neměl zůstat nezakrytý
prostor.
Držák musí být zasunut až za značku
zapnul podávací motorek ve skeneru.
, aby se
strany 18–21
Indikátor na přední straně skeneru Při použití držáku filmu:
svítí červeně.
Je otevřený kryt otvoru pro adaptér. Zavřete jej.
Při použití adaptéru pro filmy systému APS:
Kryt otvoru pro adaptér není zcela otevřený.
Otevřete jej a zasuňte, dokud se slyšitelným zvukem
nezaskočí.
31
strana 26
Odstranění potíží
Příznak
Indikátor na přední straně skeneru
má červenou barvu a rychle bliká
nebo Skenovaný obraz je černý
Příčina/Odstranění
1. Vypněte počítač a potom i skener.
Zkontrolujte, zda je zavřený kryt výbojky.
2. Zapněte skener. Pokud se výbojka
nerozsvítí, vyměňte ji.
3. Pokud červený indikátor stále rychle
bliká, i když je kryt výbojky zavřený
a výbojka svítí, došlo k závažnější poruše
skeneru. Vypněte jej, odpojte od
elektrické sítě a obrate se na
autorizované servisní středisko společnosti
Minolta.
Skenovaný obraz má neočekávané
barvy
Postup
Zkontrolujte, zda na filmu nebo držáku
filmu není usazený prach.
Zkontrolujte, zda je parametr Barevná paleta
(Color palette), přístupný v nabídce Start –
Nastavení (Settings) – Ovládací panely
(Control Panel) – Obrazovka (Display) –
Nastavení (Settings), nastavený na hodnotu
High Color (16 bit) nebo lepší. Podrobnosti
najdete v dokumentaci ke grafické kartě,
instalované ve Vašem počítači.
Pokud používáte držák filmů středního
formátu, musíte použít i správnou
formátovou masku. Pokud je držák špinavý,
vyčistěte jej podle postupu, uvedeného na
straně 18.
Inicializujte skener.
Windows 95/NT: Stiskněte kombinaci
kláves CTRL + SHIFT + i.
Macintosh: Stiskněte kombinaci kláves
Command + SHIFT + i.
Inicializace skeneru s adaptérem filmů
APS:
1. Stiskněte odpovídající kombinaci kláves.
2. Adaptér se automaticky vysune.
3. Inicializační procedura se zastaví.
4. Vyjměte adaptér ze skeneru.
5. Zavřete kryt otvoru pro adaptér.
•
Inicializační procedura bude pokračovat.
32
strana 28
Indikátor
Indikátor na přední straně signalizuje stav skeneru
Stav indikátoru
Stav skeneru
Nesvítí
Inicializace skeneru skončila, není zasunutý
držák filmu.
Zelená barva – bliká pomalu
Skener pracuje:
Zelená barva – bliká rychle
•
•
probíhá inicializace
•
probíhá zaostřování (automatické,
bodové automatické nebo manuální)
probíhá skenování (náhled, přípravné
skenování, finální skenování)
Používáte-li držák filmu:
•
•
•
držák se zasouvá
•
•
film se v adaptéru převíjí
držák se přesouvá
držák se vysouvá
Používáte-li adaptér pro filmy systému APS:
adaptér se přesouvá
Zelená barva – svítí trvale
Ve skeneru je zasunutý držák filmu, ale skener
právě nepracuje.
Červená barva – svítí trvale
Došlo k potížím s krytem otvoru pro adaptér.
Používáte-li držák filmu:
Kryt otvoru pro adaptér je otevřený,
zavřete jej.
Používáte-li adaptér pro filmy systému APS:
Kryt otvoru pro adaptér není zcela
otevřený. Otevřete jej a zasuňte, dokud se
slyšitelným zvukem nezaskočí.
Červená barva – bliká rychle
Není úplně zavřený kryt výbojky.
Výbojka je spálená.
Došlo k závažnější poruše skeneru. Vypněte
jej, odpojte od elektrické sítě a obrate se na
autorizované servisní středisko společnosti
Minolta.
33
Technické údaje
Typ:
Použitelné formáty:
jednoprůchodový skener s pevnými snímači a pohybujícím se
filmem
filmy středního formátu (6 × 4,5 cm, 6 × 6 cm, 6 × 7 cm,
6 × 9 cm) – negativy i diapozitivy, barevné i černobílé;
35mm kinofilmy – negativy i diapozitivy, barevné i černobílé;
filmy pro transmisní elektronové mikroskopy (TEM)
5,9 × 8,2 cm – negativy i diapozitivy, barevné i černobílé;
16mm filmy – negativy i diapozitivy, barevné i černobílé;
Velikost skenované plochy:
proužky filmu systému APS – negativy i diapozitivy, barevné
i černobílé;
filmy systému APS v kazetách (s přídavným adaptérem) –
negativy i diapozitivy, barevné
35 mm
24,20 × 36,30 mm
2688 × 4032 pixelů
6 × 6 cm
56,16 × 56,16 mm
2496 × 2496 pixelů
6 × 4,5 cm
6 × 7 cm
6 × 9 cm
TEM
APS
Optické vstupní rozlišení:
A/D převodník:
Snímač:
Počet snímků v držáku:
16 mm
56,16 × 41,76 mm
56,16 × 64,80 mm
56,16 × 83,52 mm
56,16 × 82,00 mm
17,28 × 29,95 mm
13,00 × 19,50 mm
2496 × 1856 pixelů
2496 × 2880 pixelů
2496 × 3712 pixelů
2496 × 3712 pixelů
1920 × 3328 pixelů
2688 × 4032 pixelů
2820 dpi pro filmy 35 mm, APS, 16 mm
1128 dpi pro filmy středního formátu a TEM
12bitový
CCD, třířádkový (RGB), 2700 pixelů
proužky 35mm filmu: 6 snímků
diapozitivy 35 mm v rámečcích: 4 snímky
kazeta systému APS (vyžaduje přídavný adaptér): 40 snímků
diapozitivy 35 mm v rámečcích s přídavným podavačem:
50 snímků
Rozhraní:
SCSI-2
Světelný zdroj:
výbojka se žhavenou katodou, 3 vlnové délky, výměnná
Konektory rozhraní:
Napájení:
Rozměry:
Hmotnost:
D-Sub s 25 vývody, Centronics s 50 vývody
střídavé napětí 100–240 V, 50/60 Hz
200 × 410 × 124 mm (š × h × v)
přibližně 6 kg
Technické údaje vycházejí z informací dostupných v době vydání Návodu k obsluze. Změna
technických údajů vyhrazena.
34
Služby zákazníkům
Máte-li zájem o informace k instalaci skeneru, o kompatibilitě s aplikacemi nebo o doporučení
k modulům rozhraní SCSI, obrate se na prodejce skeneru. Pokud Vám jeho odpovědi nestačí,
obrate se na bezplatnou informační telefonní linku: 0800 130 130. Další informace můžete
nalézt i na Internetové adrese http://www.minolta.cz, případně http://www.minolta.com nebo
http://www.minolta.de/europe. Ve složitějších případech se obracejte přímo na společnost
Minolta:
Minolta, spol. s r. o.
Veveří 102
659 10 Brno
tel.: 05/41 55 85 58
fax: 05/41 55 85 73
Pokud se obracíte na servisní středisko společnosti Minolta, mějte připraveny
následující informace:
Výrobce a typ Vašeho počítače:
Velikost paměti RAM, dostupná pro aplikace:
Operační systém a číslo jeho verze:
Zařízení SCSI zapojená v řetězci a jejich adresy SCSI:
Číslo verze programového vybavení Dimâge Scan Multi:
Příznaky potíží:
Hlášení, která se zobrazují při vzniku potíží:
Četnost vzniku potíží:
Zjištění verze obslužného programu:
Umístěte kurzor na stavový rámeček v Ovládacím okně. Ve stavovém rámečku se zobrazí
číslo verze.
35
Instalace programového vybavení
Windows 95/Windows NT
• V následujícím postupu označuje písmeno D jednotku CD-ROM.
1. Zapněte skener Dimâge Scan Multi a potom i počítač.
2. Spuste operační systém Windows 95 nebo Windows NT.
3. Následující postup se liší podle verze operačního systému…
Windows 95
•
Windows 95 Release 2 (OSR2)
•
Na obrazovce se objeví okno Nový
hardware (New Hardware Found).
3. Klepněte na tlačítko Storno (Cancel).
•
Vzhled a texty se v některých případech
mohou lišit.
Objeví se následující dialogové okno.
3a. Klepněte na tlačítko Další (Next).
•
Dialogové okno se může objevit
• Zobrazí se podobný dialog.
několikrát. Opakujte krok 3 tak dlouho, 3b. Klepněte na tlačítko Dokončit (Finish).
až se okno přestane objevovat.
• Dialogové okno se může objevit
několikrát. Opakujte krok 3 tak dlouho,
až se okno přestane objevovat.
Windows NT
3. V nabídce Start ukažte na položky Nastavení (Settings) a Ovládací panely (Control
Panel), potom poklepejte na ikonu Systém (System) a klepněte na záložku Správce
zařízení (Device manager). Potom poklepejte na ikonu „řadiče SCSI“ (SCSI Controllers)
a zkontrolujte, zda je uvedeno Minolta #2883 jako zařízení připojené k modulu rozhraní
SCSI.
•
Pokud není Minolta #2883 uvedeno, vypněte počítač a zkontrolujte zapojení všech
propojovacích kabelů. Potom celý postup zopakujte.
4. Vložte do jednotky CD-ROM kompaktní disk Dimâge Scan Multi.
5. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit… (Run…).
•
Objeví se dialogové okno Spustit (Run).
36
6. V seznamu Otevřít (Open) zvolte
D:\European\ENGLISH\Setup.exe
a potom klepněte na tlačítko OK.
•
Pokud je jednotce CD-ROM Vašeho
•
Zobrazí se dialogové okno s licenčním
počítače přiřazeno jiné písmeno než D,
použijte je.
ujednáním.
7. Přečtěte si licenční podmínky a klepněte
na tlačítko Ano (Yes).
•
Zobrazí se dialog umožňující výběr
cílové složky.
8. Pokud chcete zvolit jinou cílovou složku,
než je uvedeno, klepněte na tlačítko
Browse… (Procházet…) a vyberte
požadovanou složku. Potom klepněte na
tlačítko Next (Další).
•
Zobrazí se dialog Setup Type (typ
instalace).
9. Zvolte buï položku Typical (typická)
nebo TWAIN Files Only (pouze soubory
TWAIN) a klepněte na tlačítko Další
(Next).
•
Zobrazí se dialog Select Program Folder
(volba programové složky).
37
Instalace programového vybavení
10. Klepněte na tlačítko Next (Další).
•
•
Zahájí se instalace programového
vybavení.
Po skončení instalace se zobrazí hlášení
o úspěšném průběhu instalace.
11. Klepněte na tlačítko Close (Zavřít).
•
Zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete
nyní restartovat počítač.
12. Klepněte na tlačítko Ano (Yes).
Instalační program Dimâge Scan Multi instaluje následující soubory:
ds_multi.exe
Readme.txt
Job
twain.dll
twain32.dll
twunk_16.exe
twunk_32.exe
dsm_tw.ini
Dsmulti.hlp
Dsmultij.hlp
ds_multi.dll
dsm_resj.dll
DS_multi.ds
38
Instalace programového vybavení
Macintosh
1. Do jednotky CD-ROM vložte kompaktní disk s programovým vybavením Dimâge Scan
Multi.
•
Na pracovní ploše se objeví ikona kompaktního disku Dimâge Scan Multi.
•
Objeví se dialog pro volbu jazykových
složek.
2. Poklepejte na ikonu kompaktního disku
Dimâge Scan Multi.
3. Poklepejte na složku English.
•
Zobrazí se ikona instalátoru
programového vybavení Dimâge Scan
Multi.
4. Poklepejte na ikonu instalátoru
programového vybavení Dimâge Scan
Multi.
•
Zobrazí se úvodní okno instalátoru.
5. Klepněte na tlačítko Continue…
(Pokračovat…).
•
Zobrazí se okno s licenčním ujednáním.
39
6. Klepněte na tlačítko Accept (Souhlasím).
•
Zobrazí se dialogové okno instalátoru
Dimâge Scan Multi.
7. Zvolte typ instalace a potvrïte cílový disk
(Install Location), potom klepněte na
tlačítko Install (Instalovat).
•
Zahájí se instalace programového
vybavení. Po skončení instalace se
zobrazí hlášení o úspěšném ukončení
instalace.
8. Klepněte na tlačítko Quit (Ukončit).
•
•
Programové vybavení bude instalováno
do nové složky Dimâge Scan Multi.
Pokud byla při volbě typu instalace
zadána Easy Install (Kompaktní
instalace), bude složka Dimâge Scan Multi obsahovat položky DS Multi Utility, DS Multi
Plug-In a soubor Read Me.
Macintosh – Plug-In
Po skončení instalace přetáhněte zásuvný modul DS Multi Plug-In ze složky Dimâge Scan
Multi do odpovídající složky řídící aplikace.
Adobe Photoshop 3.0.5
•
Otevřete složku Plug-Ins aplikace
Photoshop, v ní složku Acquire/Export
a přetáhněte do ní zásuvný modul
DS Multi Plug-In.
Adobe Photoshop 4.0.1
•
Otevřete složku Plug-Ins aplikace
Photoshop, v ní složku Import/Export
a přetáhněte do ní zásuvný modul DS
Multi Plug-In.
40
Macintosh – ColorSync™ 2.0
Modul ColorSync zajišuje při zpracování obrazu souhlas barev v celém řetězci zařízení
(monitor, skener, tiskárna apod.) a usnadňuje i urychluje dosažení požadovaných barev na
výstupu.
Ovladač skeneru Dimâge Scan Multi je kompatibilní s ColorSync 2.0, který je součástí
dodávaného programového vybavení. Pokud máte na počítači instalovaný modul ColorSync
1.0, odstraňte jej ještě před instalací ColorSync 2.0.
Odstranění ColorSync 1.0:
Při odstraňování ColorSync 1.0 přesuňte do koše následující položky:
systémové rozšíření ColorSync™ ze složky Extensions,
ovládací panel ColorSync™ System Profile ze složky Control Panels,
složku ColorSync™ Profiles ze složky Preferences
Instalace ColorSync 2.0
Program ColorSync 2.0 lze instalovat přímo z kompaktního disku Dimâge Scan Multi.
•
•
Pokud používáte operační systém MacOS 7.5 a 7.5.2 nebo novější, proveïte pouze kroky
1, 2, 6 a 7.
Pokud pracujete s aplikací Adobe Photoshop 4.0 nebo novější pod libovolným operačním
systémem MacOS, neprovádějte krok 7.
1. Vložte do jednotky CD-ROM kompaktní disk s programovým vybavením Dimâge Scan
Multi a potom poklepejte na ikonu Dimâge Scan Multi.
•
Objeví se dialog pro volbu jazykových složek.
2. Poklepáním otevřete složku English a v ní poklepejte na složku ColorSync.
3. Přetáhněte systémové rozšíření ColorSync™ do složky Extensions.
4. Přetáhněte ColorSync™ System Profile do složky Control Panels.
5. Přetáhněte složku ColorSync™ Profiles do složky Preferences.
6. Přetáhněte DS Multi Profile do složky ColorSync™ Profiles, která je nyní umístěná ve složce
Preferences.
7. Přetáhněte zásuvný modul ColorSync Filter do složky Filters, která je umístěna ve složce
Plug-Ins aplikace Adobe Photoshop.
41
Spuštění programového vybavení – Windows
Obslužný program je samostatná aplikace, která slouží k ovládání skeneru. Ovladač TWAIN
umožňuje pracovat s obslužným programem skeneru z jiné aplikace, např. z grafického editoru
apod.
Použití ovladače TWAIN
V následujícím příkladu je použita aplikace Adobe Photoshop 4.0.1. Jednotlivé položky nebo
příkazy mohou být v jiných aplikacích odlišné.
1. Spuste řídící aplikaci.
2. V nabídce Soubor (File) ukažte na
položku Import a v ní klepněte na příkaz
Zvolit zdroj TWAIN_32… (Select
TWAIN_32 Source…).
•
Zobrazí se dialog Select Source
(Zvolit zdroj).
3. Označte položku DS_Multi 1.0 a klepněte
na tlačítko Select (Zvolit).
4. V nabídce Soubor (File) ukažte na
položku Import a v ní klepněte na příkaz
TWAIN_32.
Na okamžik se zobrazí úvodní okno.
Programové vybavení skeneru bude
k dispozici, jakmile se zobrazí Ovládací
okno.
Spuštění obslužného programu
V nabídce Start ukažte na položku Programy
(Programs), v ní ukažte na položku Minolta
Dimâge Scan Multi a v ní klepněte na příkaz
DS Multi Utility.
•
Na okamžik se zobrazí úvodní okno.
Programové vybavení skeneru bude
k dispozici, jakmile se zobrazí Ovládací
okno.
42
Spuštění programového vybavení – Macintosh
Obslužný program je samostatná aplikace, která slouží k ovládání skeneru. Zásuvný modul
umožňuje pracovat s obslužným programem skeneru z aplikace Adobe Photoshop.
Použití zásuvného modulu
1. Spuste Adobe Photoshop.
2. Ve verzi Photoshop 3.0.5:
•
V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Acquire (Načíst) a v zobrazené nabídce
klepněte na položku DS Multi Plug-in ver. 1.0.
Ve verzi Photoshop 4.0.1:
•
V nabídce File (Soubor) klepněte na
příkaz Import a v zobrazené nabídce
klepněte na položku DS Multi Plug-in
ver. 1.0.
3. Na okamžik se zobrazí úvodní okno.
Programové vybavení skeneru bude
k dispozici, jakmile se zobrazí Ovládací
okno.
Spuštění obslužného programu
1. Otevřete složku DS Multi.
•
Umístění složky se zadává při instalaci.
2. Poklepejte na ikonu DS
Multi Utility.
•
Na okamžik se zobrazí
úvodní okno.
Programové vybavení
skeneru bude
k dispozici, jakmile se
zobrazí Ovládací okno.
43
Minolta spol. s r. o., Veveří 102, 659 10 Brno
44

Podobné dokumenty

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze upřesnění pokynů. Máte-li jakékoliv dotazy, nebo pokud v předkládané příručce najdete chyby či chybějící informace, obrate se na obchodní zastoupení společnosti MINOLTA. Společnost MINOLTA neodpov...

Více

cz návod k obsluze

cz návod k obsluze kompatibilitě a požadavcích na systém. Pokyny pro instalaci a používání programového vybavení skeneru naleznete v příručce DiMAGE Scan Utility.

Více