Raiffeisen-Eurasie n-Aktien

Komentáře

Transkript

Raiffeisen-Eurasie n-Aktien
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Výroční zpráva
Účetní rok 2010/2011
Upozornění:
Výrok auditora byl udělen společností KP
PMG Austria GmbH pouze pro nezkrácenou verzi výroční zprávy
v německém jazyce.
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Důležité informace k průběhu fiskálníího roku .................................................................... ........................... 4
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR ........................................................... ........................... 6
Vývoj majetku fondu a kalkulace výno
osů v EUR ............................................................... ........................... 7
Vývoj hodnoty v účetním roce (výk
konnost fondu) ......................................................... ........................... 7
Vývoj majetku fondu ...................................................................................................... ........................... 7
Hospodářský výsledek fondu v EUR .................................................................................
.
........................... 8
A. Realizovaný hospodářský výsle
edek ......................................................................... ........................... 8
B. Nerealizovaný kurzový výslede
ek .............................................................................. ........................... 8
C. Vyrovnání výnosů ...................................................................................................... ........................... 8
Použití hospodářského výsledku fond
du v EUR .................................................................. ........................... 9
Zpráva z kapitálových trhů .................................................................................................. ......................... 10
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ......................... 11
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ......................... 12
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ......................... 13
Výrok auditora ..................................................................................................................... ......................... 20
Daňové postupy .................................................................................................................. ......................... 22
Statuty fondu ....................................................................................................................... ......................... 23
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
2
Výroční zpráva za účetní rok
10 do 31. ledna 2011
od 1. února 201
Fond Raiffeisen-Eurasien-Aktien investuje
e do akcií zásadně dobře hodnocených podniků v hospo
odářsky nebo politicky se rychle rozvíjejících zemích. Inves
stice se uskutečňují především v Číně, Indii, Rusku, Ture
ecku a v zemích
ASEAN – Indonésii, Malajsii, na Filipínách a v Thajsku. Vedle značných vývojových možností těchto rozvíjejících se
trhů je třeba počítat s výrazně vyšším kolísáním kurzů akcií a měn.
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (R
R) (A)
2.5.2000
AT0000745856
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (R) (T)
2.5.2000
AT0000745864
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (R) (V)
15.5.2000
AT0000745872
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (I) (V)
4.1.2010
AT0000A0EYC8
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (R) (A)
2.5.2000
AT0000745880
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (R) (T)
2.5.2000
AT0000745898
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.2. – 31.1.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.4.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
o zákona
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Bank International AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
1
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
1 Raiffeisen Bank International AG převzala dne 10. října 201
10 formou univerzálního nástupnictví agendu komerčních zákazníků včetně funkce d
depozitáře od Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
3
Důležité informace k průběhu
u fiskálního roku
Změna depozitáře:
do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace byly sestaven
ny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo zzáruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutýých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotím
me jako spolehlivé.
Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpo
očtech prováděných
s vykázanými výsledky nelze vyloučit nep
patrné odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte
v
depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p
příslušných nástrojů
peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn
ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte
ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz dab) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
ného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit výroční zprávvu fondu RaiffeisenSpolečnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
Eurasien-Aktien za účetní rok od 1. února
a 2010 do 31. ledna 2011.
Údaje o fondu v EUR
31.1.2010
31.1.2011
696 585 586,60
812 979 777,34
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (A)
135,90
166,42
Prodejní cena / podíl (R) (A)
142,70
174,74
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (T)
153,11
187,48
Prodejní cena / podíl (R) (T)
160,77
196,85
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (R) (V)
156,62
191,77
Prodejní cena / podíl (R) (V)
164,45
201,36
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (I) (V)
156,60
194,08
Prodejní cena / podíl (I) (V)
164,43
203,78
15.4.2010
15.4.2011
Rozdělení / podíl (R) (A)
0,00
1,66
Výplata / podíl (R) (T)
0,00
0,00
Reinvestice / podíl (R) (T)
4,59
24,60
Reinvestice / podíl (R) (V)
5,20
25,13
Reinvestice / podíl (I) (V)
2,96
27,43
Majetek fondu
Výplata výnosů bude probíhat zdarma ve
e výplatních místech fondu. Úhradu daně z kapitálových vvýnosů provedou
depozitní banky.
Počet podílů v oběhu
(R) A
(R) T
(R) V
(I) V
Počet podílů v oběhu k 31.1.2010
665 818,303
2 311 915,156
08
1 609 618,80
10,000
Prodej
170 245,612
613 729,641
483 881,40
09
0,000
-215 522,734
-644 539,087
-622 884,97
72
0,000
620 541,181
2 281 105,710
1 470 615,24
45
10,000
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.1.2011 celke
em
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
4 372 272,136
5
Vývoj fondu v posledních 5 účetních
ú
letech v EUR
Výpočet hodnotového vývoje se provádí za
z předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacenýých částek v plné
výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozděle
ení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007
není dovoleno uvádět údaje o meziročním
m vývoji. Děkujeme za pochopení.
Podíly s výplatou výnosů (R)
Majetek fondu celkem
31.1.2
2007
31.1.2008
31.1.2009
31.1.201
10
31.1.2011
986 544 48
88,50
1 032 819 412,22
332 960 313,89
696 585 586,6
60
812 979 777,34
15
51,03
169,28
73,16
135,9
90
166,42
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Rozdělení
1,00
1,65
0,50
0,0
00
1,66
2
25,63
12,84
-56,30
86,7
79
22,44
31.1.2
2007
31.1.2008
31.1.2009
31.1.201
10
31.1.2011
986 544 48
88,50
1 032 819 412,22
332 960 313,89
696 585 586,6
60
812 979 777,34
16
68,63
189,66
81,98
153,1
11
187,48
Částka použitá k reinvestici výnosů
11,02
33,76
0,00
4,5
59
24,60
Výplata podle § 13 (3) zákona o IF
0,55
1,83
0,00
0,0
00
0,00
2
25,63
12,84
-56,30
86,7
79
22,44
31.1.2
2007
31.1.2008
31.1.2009
31.1.201
10
31.1.2011
986 544 48
88,50
1 032 819 412,22
332 960 313,89
696 585 586,6
60
812 979 777,34
17
70,05
191,89
83,85
156,6
62
191,77
Částka použitá k úplné reinvestici
11,60
36,00
0,00
5,2
20
25,13
Změna hodnoty v %
2
25,63
12,84
-56,30
86,7
79
22,44
31.1.201
10
31.1.2011
696 585 586,6
60
812 979 777,34
156,6
60
194,08
2,9
96
27,43
—
23,93
Změna hodnoty v %
Podíly s reinvesticí výnosů (R)
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Změna hodnoty v %
Podíly s reinvesticí výnosů
v plné výši (R)
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Podíly s reinvesticí výnosů
v plné výši (I)
Majetek fondu celkem
Majetek připadající na podíl
s výplatou výnosů
Částka použitá k úplné reinvestici
Změna hodnoty v %
Výkonnost fondu stanoví Raiffeisen KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených
h depozitářem (při
pozastavení výplaty prodejní ceny s přihlé
édnutím k případným, indikativním hodnotám). Při výpoččtu hodnotového vývoje se nezohledňují individuální náklady, jako je např. výše vstupního či výstupního poplatku, jiné poplatky, provize
a jiné odměny. Ty by se při jejich zohledn
nění projevily na hodnotovém vývoji tak, že by jej snížily. Z výkonnosti fondu
v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního fondu v budoucnu. Poznámka p
pro investory s jinou
orňujeme na to, že výnos může být v důsledku výkyvu ku
urzů vyšší nebo
domácí měnou než je měna fondu: Upozo
nižší.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
6
Vývoj majetku fondu a kalkullace výnosů v EUR
Vývoj hodnoty v účetním roce (výkonn
nost fondu)
Podíly s výplatou výnosů (R)
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
135,90
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
166,42
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
30,52
Podíly s reinvesticí výnosů (R)
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
153,11
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
187,48
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
34,37
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši (R)
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
156,62
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
191,77
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
35,15
Vývoj hodnoty podílu za účetní rok v %
22,44
Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši (I)
Majetek připadající na podíl na začátku účetního roku
156,60
Majetek připadající na podíl na konci účetního rok
ku
194,08
Čistý výnos / čisté snížení hodnoty na podíl
37,48
Vývoj hodnoty podílu za účetní rok v %
23,93
Vývoj majetku fondu
Majetek fondu k 31.1.2010 (4 587 362,267 podílů)
Prodej podílů
Zpětný odkup podílů
Poměrné vyrovnání výnosů
696 585 586,60
229 314 772,27
-264 660 098,03
3 191 388,63
-32 153 937,13
Hospodářský výsledek fondu celkem
148 548 127,87
Majetek fondu k 31.1.2011 (4 372 272,136 podílů)
812 979 777,34
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
7
Hospodářský výsledek fondu
u v EUR
A. Realizovaný hospodářský výsledek
Výsledek hospodaření z běžné činnosti fondu
Výnosy (bez kurzových výsledků)
Výnosy z úroků
Nákladové úroky
Výnosy z dividend (vč. ekvivalentu dividend)
Ostatní výnosy (vč. refundace daní)
59 747,72
-179 833,09
14 987 778,11
43 012,18
14 910 704,92
Náklady
Náklady na správu
-16 183 632,64
Poplatky depozitáři
-738 495,80
Náklady na audit
Poplatek za vedení úctu CP
Jiné poplatky
-15 000,00
-614 715,42
-28 535,38
Výsledek hospodaření z běžné činnosti (bez vyrovnání výnosů)
-17 580 379,24
-2 669 674,32
Realizovaný kurzovní výsledek
Realizované zisky z cenných papírů
Realizované zisky z derivativních nástrojů
Realizované ztráty z cenných papírů
Realizované ztráty z derivátových nástrojů
130 134 035,72
5 493 611,60
-23 119 472,33
-913 269,36
Realizovaný kurzový výsledek (bez vyrovnání výnosů)
111 594 905,63
Realizovaný hospodářský výsledek (bez vyrov
vnání výnosů)
108 925 231,31
B. Nerealizovaný kurzový výsledek
Změna nerealizovaného kurzového výsledku
42 814 285,19
C. Vyrovnání výnosů
Vyrovnání výnosů za sledovaný účetní rok
o převod nerozděleného zisku
Vyrovnání výnosů za sledovaný účetní rok pro
Hospodářský výsledek fondu celkem
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
-2 350 437,51
-840 951,12
-3 191 388,63
148 548 127,87
8
Použití hospodářského výsle
edku fondu v EUR
Rozdělení (EUR 1,66 x 620 541,181 podílů s výplatou výnosů (R))
1 030 098,36
E
× 2 281 105,710 podílů s částečnou reinvesticí výnosů (R))
Výplata podle § 13 věty 3 rak. zákona o IF (0,00 EUR
0,00
Částka použitá na reinvestici (R) (podíly s částečn
nou reinvesticí výnosů)
56 104 266,65
Částka použitá na reinvestici (R) (podíly s reinves
sticí výnosů v plné výši)
36 963 353,94
Částka použitá na reinvestici (I) (podíly s reinvestticí výnosů v plné výši)
274,30
Celkem
94 097 993,25
Realizovaný hospodářský výsledek (včetně vyrov
vnání výnosů)
105 733 842,68
Převod zisku z předchozího roku
12 513 880,85
Převod zisku do následujícího období
24 149 730,28
Celkem
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
-11 635 849,43
94 097 993,25
9
Zpráva z kapitálových trhů
Rok 2011 začal velmi podobně, jako skon
nčil rok 2010. Jen věčné téma dluhové krize v eurozóně se – alespoň pokud
jde o kapitálové trhy – odsunulo poněkud
d do pozadí. V jejím důsledku zase o něco vzrostly výnossy benchmarkových
státních dluhopisů. Akcie v tomto prostřed
dí i nadále neomylně pokračovaly ve svém růstovém tren
ndu.
Zatímco ještě v říjnu a listopadu 2010 to byly
b obavy z bonity Irska a potažmo Portugalska a Špan
nělska, jež určovaly
dění na trzích, podařilo se následně Evro
opské centrální bance (ECB) většími nákupy dluhopisů tě
ěchto zemí na
sekundárním trhu situaci zklidnit. Výnosové přirážky Portugalska a Španělska pak citelně klesaly až dosud. Od procitly pod prodejním tlakem. Jednak byly tyto dluhopisy dřříve využívány jako
since se pak indexové státní dluhopisy oc
„bezpečný přístav“ v dluhové krizi, na dru
uhé straně jejich kurzy strádaly vlivem podstatně optimisttičtějšího ekonomického výhledu, především pro USA. Důvod
dem byla shoda dosažená mezi prezidentem Obamou a republikány o prodloužení platnosti daňových úlev pocháze
ejících ještě z Bushovy éry do roku 2012. Kromě toho do
ošlo k prodloužení
platnosti širší podpory v nezaměstnanostti a bylo rozhodnuto o zavedení dodatečných podpůrných
h ekonomických
opatřeních, jako o snížení odvodů na soc
ciální pojištění a o investičních pobídkách. Tím byly obavvy z další recese
v USA definitivně zažehnány. Současně přicházely
p
stále nové oslavné ódy z Evropy resp. zejmén
na z Německa.
A tak index IFO, jeden z nejdůležitějších předstihových ukazatelů německého národního hospodá
ářství, dosáhl
orického maxima. Byť hospodářské prognózy evropských
h periferních zemí
v lednu hodnotou 110,3 bodů svého histo
zůstávají i nadále zkaleny, jsou očekáván
ní v rámci eurozóny laděna na optimističtější notu.
Rendity podnikových dluhopisů sice zazn
namenaly nárůst, výnosové přirážky vůči státním dluhopisům se však příliš
nezměnily resp. došlo dokonce k jejich mírnému
m
zúžení. V prostředí přetrvávající vysoké likvidity, relativně silných
akciových trhů a přibývající ochoty riskovat se i nadále dobře dařilo poptávce po korporátních dluhopisech. Fundamentální odůvodnění tohoto stavu poskyttují klesající čísla nesplácených dluhopisů, která z globálního pohledu činí už
jen 2,8 % a měla by nadále klesat směrem
m k 1,5 procentům.
Nejvýznamnější globální akciové trhy poč
čátkem roku také nadále výrazně posilovaly. Většina z niich se nyní pohybuje
na nejvyšších úrovních od začátku léta 20
008. Investory přesvědčil lepší výhled na budoucí vývoj e
ekonomiky ve spojení s přetrvávající vysokou likviditou a ne
eměnnými dobrými výsledky firem. Ani hodnotící parame
etry se zatím nezdají
přehnané. Akciové trhy prahových zemí zůstávají
z
naproti tomu prozatím pozadu za rozvinutými a
akciovými trhy. První
navýšení úroků v Číně a další opatření, je
ejichž účelem je zklidnění realitního trhu, investory poněkkud znejistěla.
Akciové indexy v Indii a Brazílii se muselyy v lednu vyrovnat s velmi citelnými propady.
Pokud jde o měny, našlo euro začátkem roku vůči americkému dolaru opět pevnější půdu pod no
ohama, kterou dříve
ztratilo. Nejen že se hovoří o něco méně o dluhové krizi v eurozóně, ale o to víc si účastníci trhu ((a ratingové agensou přespříliš zadluženy. Euro od začátku roku mírně po
osílilo i vůči japontury) uvědomují tu skutečnost, že i USA js
skému jenu a švýcarskému franku.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
10
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Burzy v euroasijských zemích zaznamenaly ve sledovaném období vesměs kurzové zisky. Nejvýraznější zisky vykáomu Turecko tvořilo svými akciovými výnosy koncová svě
ětla. Zdařilou výkonzaly burzy v Thajsku a Malajsii; naproti to
nost podpořilo několik faktorů:
ozím roce výrazně rychleji než rozvinuté trhy a tento růsttový rozdíl bude
Zaprvé rostly euroasijské země v předcho
s největší pravděpodobností pokračovat i v následujících letech. Tahouny světového hospodářstvví zůstala i v roce
2010 nadále Čína a Indie s 10% resp. 8,4
4% růstem, ale i zemím společenství ASEAN se v závěsu dvou zemí s největším počtem obyvatel na zemi podařilo dosáhnout růstu převyšujícího 5 %.
m
v podstatně lepším stavu než státní rozpočty v US
SA nebo v Evropě.
Zadruhé jsou státní rozpočty emerging markets
Zatímco se průměrná zadluženost podílí na hrubém domácím produktu v zemích rozvíjejících se trhů 40%, pak
měru 100%. Většina emerging markets se z dluhové krize
e z 90. let poučila
zadluženost rozvinutých zemí činí v prům
a uvedla svoje státní rozpočty do pořádku
u, což se ovšem nedá říct o rozvinutých zemích, jako je Ř
Řecko nebo
Portugalsko.
potřebitel na významu. V předchozích měsících se proto
o v Číně měsíčně
Zatřetí v euroasijských zemích získává sp
prodal více než 1 milion nových vozidel. I přes tyto rekordní prodeje zde však máme trh nasycen teprve zhruba stejně
jako v USA v roce 1928! V oblasti mobilní komunikace byla Indie nejrychleji rostoucím trhem na ssvětě a měsíčně
přibývalo průměrně cca 15 milionů nových zákazníků. Přesto mají zatím jen 4 Indové z 10 vlastníí mobil; další růst
nás tedy nemine.
Na regionální úrovni bylo ve sledovaném období výrazně převáženo Thajsko a Filipíny, zatímco ččínský a indický
akciový trh měl díky hodnotícím hlediskům
m nižší zastoupení. V sektorové úrovni měly nejvyšší pře
evahu sektory průmyslu a cyklické spotřeby, zatímco nejme
enší zastoupení připadlo na energetiku a společnosti zab
bývající se IT.
Zredukovány byly tituly IT v Indii a průmyslové tituly v Číně, zatímco v Thajsku posílily pozice ene
ergetických a turistických titulů.
ňovány zápůjčky cenných papírů.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečň
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
11
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
USD
211 687 702,56
26,04
HKD
180 848 839,81
22,25
INR
142 486 247,00
17,53
MYR
96 607 192,77
11,88
THB
83 093 937,52
10,22
IDR
43 858 833,94
5,39
PHP
37 693 812,79
4,64
TRY
Cenné papíry celkem
27 583 340,94
3,39
823 859 907,33
101,34
-234 949,75
-0,03
-52 653 107,95
-6,48
Deriváty
Opce
Závazky u bank
Závazky u bank v měně fondu
Vklady u bank v cizí měně
42 004 091,12
5,17
Závazky u bank celkem
-10 649 016,83
-1,31
-26 634,20
0,00
30 470,79
0,00
3 836,59
0,00
812 979 777,34
100,00
Časové rozlišení
Úrokové nároky (z cenných papírů a vkladů na úč
čtech)
Dividendové nároky
Časové rozlišení celkem
Majetek fondu
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
12
Seznam majetku fondu v EUR
R
Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují
v
k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na
předčasné splacení není vyznačeno. Ozn
načení „Y“ u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu
u splatnosti.
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.1.2011 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK
CNE1000002L3 CHINA LIFE INS.
HK0144000764 CHINA MER. HLDGS I.
HK0941009539 CHINA MOBILE LTD.
CNE1000002T6 CHINA STHN AIRL. CO.
HK0002007356 CLP HLDGS
HK0000049939 CN UNICOM (HK) LTD.
HK0883013259 CNOOC LTD SUBDIV.
BMG2759B1072 DIGITAL CHINA HLDGS
KYG3225A1031 EVERGRANDE REAL EST. GRP
BMG3978C1249 GOME ELEC.APP.SUB.
KYG4402L1510 HENGAN INTL GRP.
CNE1000003J5 JIANGSU EXPRESSWAY
KYG740991057 REAL GOLD MINING REGS
CNE100000544 WUMART STORES INC.
55 058 280
3 650 000
4 000 000
2 300 000
15 825 000
3 300 000
5 760 000
10 510 000
7 500 000
31 000 000
28 000 000
1 200 000
8 500 000
5 720 000
3 250 000
55 059 210
3 650 000
4 000 000
3 182 500
15 825 000
3 300 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000111305
ADARO ENERGY TBK
ID1000106701
AKR CORPORINDO TBK
ID1000109507
BANK CENTRAL ASIA
ID1000095003
BK MANDIRI
ID1000108509
INDO TAMBANGR.MEGA.
ID1000061302
INDOC.TUNG.P.
ID1000111602
PERUSAHAAN GAS N.
ID1000106602
PT ANEKA TAMBANG
ID1000057607
PT ASTRA INTL TBK
ID1000099104
PT TELEK. IND. B
ID1000102502
PT XL AXIATA TBK
20 000 000
27 000 000
6 511 000
10 800 000
1 100 000
2 300 000
13 798 000
14 000 000
1 800 000
4 621 500
9 000 000
11 500 000
33 000 000
5 000 000
3 400 000
1 100 000
860 500
12 000 000
14 000 000
470 000
3 900 000
10 000 000
2 200 000
1 000 000
400 000
320 000
1 300 000
500 000
1 000 000
4 100 000
410 000
950 000
240 000
2 258 900
88 000
1 080 000
2 050 000
400 000
2 200 000
1 110 000
1 800 000
930 000
780 000
2 100 000
2 200 000
1 000 000
400 000
200 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE434A01013 ANDHRA BANK
INE372A01015 APAR INDUSTRIES LTD.
INE406A01029 AUROBINDO PHARMAC.
INE917I01010
BAJAJ AUTO LTD.
INE910H01017 CAIRN INDIA LTD.
INE476A01014 CANARA BANK LTD
INE935A01035 GLENMARK PHARMACEUT.
INE110D01013 GUJARAT NRE COKE
IN9110D01011
GUJARAT NRE COKE B
INE860A01027 HCL TECHS LTD. DEMAT.
INE158A01026 HERO HONDA MOT. DEMAT.
INE306B01029 ICSA INDIA DEMAT.
INE009A01021 INFOSYS TECHN. DEMAT.
INE749A01030 JINDAL STEEL + POWER
INE115A01026 LIC HOUSING F. (DEMAT)
INE213A01011 OIL+NATURAL GAS DEM.
INE808B01016 OPTO CIRCUITS (IND.) DEM.
INE020B01018 RURAL ELECTRIF. DEM.
INE205A01025 SESA GOA LTD.
INE155A01014 TATA MOTORS DEMAT.
INE081A01012 TATA STEEL LTD. DEMAT.
INE628A01036 UNITED PHOSPHORUS
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
930
882 500
4 800 000
7 500 000
31 000 000
28 000 000
1 200 000
8 500 000
5 720 000
11 500 000
6 000 000
11 200 000
5 000 000
1 700 000
9 400 000
13 663 000
1 670 000
11 900 000
1 000 000
255 000
500 000
4 100 000
410 000
208 900
2 050 000
400 000
580 000
1 110 000
930 000
1 100 000
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
6,870000
30,600000
34,000000
77,250000
4,100000
63,800000
13,000000
17,320000
15,060000
4,060000
2,950000
58,250000
8,400000
11,660000
16,780000
35 630 216,99
10 520 911,83
12 810 851,54
16 736 529,77
6 111 765,26
19 832 328,56
7 053 504,14
17 147 061,04
10 639 600,60
11 855 689,53
7 780 708,36
6 584 400,90
6 725 697,06
6 282 516,96
5 137 057,27
4,38
1,29
1,58
2,06
0,75
2,44
0,87
2,11
1,31
1,46
0,96
0,81
0,83
0,77
0,63
2 375,000000
1 460,000000
5 800,000000
6 050,000000
48 000,000000
14 150,000000
4 175,000000
2 250,000000
51 350,000000
7 750,000000
5 200,000000
3 861 370,48
3 204 531,03
3 069 895,21
5 311 619,93
4 292 218,13
2 645 648,47
4 682 960,37
2 560 698,32
7 513 820,49
2 911 605,44
3 804 466,07
0,47
0,39
0,38
0,65
0,53
0,33
0,58
0,31
0,92
0,36
0,47
137,750000
211,850000
1 206,700000
1 260,650000
327,000000
562,400000
309,750000
63,300000
33,350000
493,300000
1 679,400000
116,150000
3 168,150000
663,950000
178,000000
1 136,000000
238,300000
252,850000
329,400000
1 135,000000
637,450000
140,300000
4 860 090,96
3 397 493,06
7 740 863,57
6 469 558,08
6 817 438,27
4 509 676,88
4 967 540,59
4 162 149,51
219 285,44
7 515 620,29
6 463 912,96
4 207 715,12
4 471 142,56
11 499 772,27
5 851 995,36
7 287 329,92
8 407 692,75
4 501 072,89
9 508 810,87
16 928 127,43
7 973 900,97
4 725 057,25
0,60
0,42
0,95
0,80
0,84
0,56
0,61
0,51
0,03
0,92
0,80
0,52
0,55
1,41
0,72
0,90
1,03
0,55
1,17
2,08
0,98
0,58
13
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL5099OO006 AIRASIA BHD
MYL1015OO006 AMMB HLDGS BHD
MYL6888OO001 AXIATA GROUP BHD
MYL1023OO000 CIMB GROUP HLDGS BHD
MYL3182OO002 GENTING BERHAD
MYL3336OO004 IJM CORP. BHD
MYL1961OO001 IOI CORPORATION BER
MYL5089OO007 KLCC PROPERTY HLDGS
MYL1155OO000 MALAYAN BKG BERH.
MYL5657OO001 PARKSON HOLDINGS
MYL5183OO008 PETRONAS CHEM.GR.
MYL4197OO009 SIME DARBY BHD
MYL5347OO009 TENAGA NASIONAL BHD
MYL9679OO001 WCT BHD
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.1.2011 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
5 100 000
4 435 000
6 960 000
6 100 000
4 500 000
3 871 020
2 480 000
5 000 000
6 476 753
2 929 000
4 200 000
3 557 000
3 062 500
5 633 000
13 000 000
2 700 000
1 500 000
4 962 000
1 310 000
1 600 000
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY003341054 ALLIANCE GLOBAL GRP.
PHY0488F1004 AYALA LAND INC.
PHY1234G1032 CEBU AIR INC.
PHY2292T1026 ENERGY DEVELOPM. CORP.
PHY594811127 MEGAWORLD CORP. REGS
PHY6028G1361 METROP. BK+TR.
PHY806761029 SM INVESTMENTS
PHY9297P1004 UNIVERSAL ROBINA
25 000 000
19 500 000
4 000 000
42 000 000
73 000 000
6 406 885
510 000
5 700 000
36 000 000
8 500 000
4 000 000
51 000 000
73 000 000
2 406 885
510 000
5 700 000
11 000 000
4 000 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0617010R19 AMATA CORP.
TH0001010014 BANGKOK BK -FGNTH0001010R16 BANGKOK BK
TH1016010R13 BANGKOK LIFE ASSUR
TH0148010R15 BANPU PCL
TH0101010R14 CHAROEN POKP.
TH0737010R15 CP ALL PCL
TH0016010R14 KASIKORNBK
TH0150010R11 KRUNG THAI
TH0143010R16 LAND + HOUSE
TH0128010R17 MINOR INTL
TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.
TH0646010R18 PTT PCL
TH0003010R12 SIAM CEMENT
TH0796010R11 THAI OIL
19 000 000
900 000
1 920 000
9 100 000
307 000
7 800 000
5 100 000
2 530 000
13 000 000
17 600 000
16 000 000
2 010 000
1 320 000
990 000
1 000 000
8 000 000
900 000
880 000
9 100 000
65 000
7 800 000
1 000 000
3 130 000
13 000 000
12 500 000
17 000 000
4 310 000
520 000
140 000
4 600 000
6 000 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US30050A2024 EVRAZ GROUP GDR REG. S/3
US4567881085 INFOSYS TECHS ADR
US4660901079 JA SOLAR HLDGS ADR/3
US46626D1081 JSC MMC NOR.NICK. ADR
US6778621044 LUKOIL N.K. SP.ADR
US5838401033 MECHEL OAO ADR
US6074091090 MOBILNIYE TEL. ADR/2
RU0007775219 MOBIL'NIYE TELESIST
RU000A0DKVS5 NOVATEK
US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO. REGS
US3682872078 OAO GAZP.ADR SP.
RU000A0JP7F5 PHARMSTANDARD
US7594701077 RELIANCE INDS GDR 144A/2
RU0009029540 SBERBANK ROSSII OAO
US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006
US92719A1060 VIMPELCOM LTD. ADR 1/4
244 400
180 000
1 470 000
594 100
510 300
209 000
1 150 500
286 000
543 000
30 150
2 628 085
87 580
400 000
15 236 300
386 800
1 017 800
57 300
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
5 000 000
5 016 753
2 929 000
4 200 000
2 900 000
2 062 500
800 000
1 470 000
211 100
510 300
209 000
690 300
893 000
370 000
2 180
7 900 000
3 000 000
800 000
2 000 000
800 000
1 400 000
3 900 000
980 000
3 500 000
2 760 000
2 600 000
9 000 000
72 000 000
1 700 000
140 000
2 650 800
600 000
17 000 000
13 500 000
2 300 000
700 000
130 000
3 600 000
23 000
100 000
792 500
350 000
167 700
310 000
109 000
3 107 600
386 800
1 254 300
236 500
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
2,800000
6,600000
4,730000
8,450000
10,840000
6,550000
5,740000
3,380000
8,710000
5,660000
6,110000
9,160000
6,230000
3,300000
3 430 095,00
7 030 974,14
7 907 666,07
12 381 249,77
11 717 089,22
6 090 383,72
3 419 333,92
4 059 426,16
13 550 441,04
3 982 114,50
6 164 082,49
7 826 314,21
4 582 917,98
4 465 104,55
0,42
0,87
0,97
1,52
1,44
0,75
0,42
0,50
1,67
0,49
0,76
0,96
0,56
0,55
11,800000
14,980000
99,200000
5,970000
2,150000
66,600000
489,000000
34,550000
4 910 164,79
4 862 061,82
6 604 587,76
4 173 473,63
2 612 374,11
7 102 237,80
4 151 003,38
3 277 909,50
0,61
0,60
0,81
0,51
0,32
0,88
0,51
0,40
14,200000
154,500000
153,500000
29,000000
754,000000
22,300000
38,500000
118,500000
16,800000
5,700000
10,900000
158,500000
342,000000
316,000000
69,750000
6 378 424,00
3 287 323,41
6 967 565,31
6 238 940,30
5 472 441,92
4 112 168,53
4 641 970,17
7 087 781,35
5 163 260,94
2 371 695,68
4 123 043,53
7 531 765,05
10 672 630,58
7 395 945,75
1 648 981,00
0,78
0,40
0,86
0,77
0,67
0,51
0,57
0,87
0,64
0,29
0,51
0,93
1,31
0,91
0,20
40,200000
67,620000
6,810000
26,190000
62,100000
30,380000
19,240000
8,400000
10,410700
43,370000
26,920000
103,718700
39,770000
3,571300
17,990000
13,960000
7 210 921,10
8 933 284,40
7 347 302,75
11 419 801,10
23 258 444,04
4 660 124,77
16 246 326,61
1 763 229,36
4 148 998,24
959 710,46
51 925 172,99
6 666 923,85
11 675 596,33
39 936 439,04
5 107 179,45
10 428 248,07
0,89
1,10
0,90
1,40
2,86
0,57
2,00
0,22
0,51
0,12
6,39
0,82
1,44
4,91
0,63
1,28
14
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
31.1.2011 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ V TURECKÝCH LIRÁCH
TREEGYO00017
EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.
TRASAHOL91Q5
HACI OMER SABANCI
TREKOAL00014
KOZA ALTIN ISLETMEL.
TRAGARAN91N1
TÜRKIYE GAR.BANK. NA JMÉNO
TRETHAL00019
TÜRKIYE HALK BANKASI
TRATHYAO91M5
TURK HAVA YOLLARI AS
3 039 545
602 671
192 500
3 698 398
1 137 000
910 000
5 499 545
192 500
831 000
140 000
910 000
2 460 000
355 000
1 407 000
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
2,690000
6,900000
17,850000
7,060000
12,200000
5,180000
3 729 843,33
1 896 964,12
1 567 468,01
11 910 996,00
6 327 760,42
2 150 309,06
0,46
0,23
0,19
1,47
0,78
0,26
823 859 907,33
101,34
EUR
OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
0CHT1A000875
CHINA MOBILE HONGK CALL 28.01.11 87,50
-499
499
0CHT1M000775
CHINA MOBILE HONGK PUT 28.01.11 77,50
-1 500
1 500
0HEX1N000170
HONG KONG EXCHANGE LTD S P 25
5.02.11
662
662
0,010000
0,250000
1,190000
-235,02
-17 662,02
7 420,69
0,00
0,00
0,00
OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V AMERICKÝCH DOLARECH
JASO1O000006
JA SOLAR HOLDINGS PUT 18.03.11 6,00
6
-3 000
JASO1O000007
JA SOLAR HOLDINGS PUT 18.03.11 7,00
7
-3 000
JASO1C000007
JA SOLAR HOLDINGS STOCK C 18.03
3.11
-100
JASO1C000009
JA SOLAR HOLDINGS STOCK C 18.03
3.11
-1 023
0,250000
0,700000
0,550000
0,150000
-55 045,87
-154 128,44
-4 036,70
-11 262,39
-0,01
-0,02
0,00
0,00
EUR
-234 949,75
-0,03
OPČNÍ PRÁVA NA CENNÉ PAPÍRY CELKEM 1
3 000
3 000
100
1 023
ZÁVAZKY U BANK
ZÁVAZKY V EURECH
VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
HKD
USD
EUR
-52 653 107,95
EUR
EUR
27 405 373,43
14 598 717,69
EUR
-10
0 649 016,83
-1,31
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
ÚROKOVÉ NÁROKY
DIVIDENDOVÉ NÁROKY
EUR
EUR
-26 634,20
30 470,79
EUR
3 836,59
0,00
MAJETEK FONDU CELKEM
EUR
812 979 777,34
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL
RETAILOVÁ TRANŠE S VÝPLATOU
RETAILOVÁ TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ
RETAILOVÁ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝ
ÝŠI
INSTITUCIONÁLNÍ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PL
LNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
EUR
166,42
187,48
191,77
194,08
POČET PODÍLŮ V OBĚHU
RETAILOVÁ TRANŠE S VÝPLATOU
RETAILOVÁ TRANŠE S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ
RETAILOVÁ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝ
ÝŠI
INSTITUCIONÁLNÍ TRANŠE S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PL
LNÉ VÝŠI
KS
KS
KS
KS
6
620 541,181
22
281 105,710
14
470 615,245
10,000
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FOND
DU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
TREEGYO00017
US4660901079
US46626D1081
US6778621044
US67011E2046
US3682872078
RU0009029540
US8181503025
EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.
JA SOLAR HLDGS ADR/3
JSC MMC NOR.NICK. ADR
LUKOIL N.K. SP.ADR
NOVOLIPETSKIY MET.KO. REGS
OAO GAZP.ADR SP.
SBERBANK ROSSII OAO
SEVERSTAL GDR S OCT2006
TRY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
51 818
1 000 000
19 425
4 650
5 600
11 300
3 500
14 450
1 Kurzové ocenění k rozhodnému dni.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
15
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA
N EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.1.2011:
MĚNA
HONGKONGSKÝ DOLAR
INDONÉSKÁ RUPIE
INDICKÁ RUPIE
MALAJSKÝ RINGGIT
FILIPÍNSKÉ PESO
THAJSKÝ BAHT
TURECKÁ LIRA
AMERICKÝ DOLAR
JEDNOTKA
1 EUR
=
1 EUR
=
1 EUR
=
1 EUR
=
1 EUR
=
1 EUR
=
1 EUR
=
1 EUR
=
KURZ
10,616000
12 301,331950
62,354800
4,163150
60,079450
42,298850
2,192150
1,362500
HKD
IDR
INR
MYR
PHP
THB
TRY
USD
VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM BURZ:
ZKRATKA
CBOE
HKSE
BURZA
CHICAGO BOARD OF OPTION EXCHANGE
HONG KONG SECURITIES EXCHANGE LTD.
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVA
ANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: CERTIFIKÁTY NA INDEX V AMERICKÝCH DOLARECH
GB00B41RL821 GOLDM.S.INT CERT 10
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
BMG211591018 CHINA YURUN FOOD G.
BMG2442N1048 COSCO PACIFIC LTD.
CNE1000001Q4 CHINA CITIC BANK
CNE1000001S0 AIR CHINA LTD.
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD.
CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR.
CNE1000002G3 CHINA CMNCTS SRVCS
CNE1000002J7 CHINA COSCO HLDGS
CNE100000304 DONGFANG ELECTRIC
CNE1000003G1 IND.+COMM.BK CHINA
CNE1000003K3 JIANGXI COPPER CO.
CNE100000437 SHANGHAI ELECT. GRP
CNE100000502 ZIJIN MINING GRP
CNE100000528 CHINA COAL ENERGY
CNE100000593 PICC PROPERTY+CASU.
CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP.
HK0200030994 MELCO INTL SUBDIV.
HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS
HK0880043028 SJM HLDGS LTD.
HK0992009065 LENOVO GROUP
HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG
KYG210891001 CHINA RARE EARTH
KYG210961051 CHINA MENG.D.REG S
KYG211221091 CN H.PREC.AUTM.GRP
KYG8020E1017 SEMICONDUCTOR MAN. INTL
KYG811661035 SHENGLI O.+G.H. REGS
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000066004
ASTRA AGRO LESTARI
ID1000115306
CIPUTRA DEV.
ID1000058803
CIPUTRA DEV.
ID1000110505
DELTA DUNIA MAKMUR
ID1000057003
INDOFOOD
ID1000072507
KAWASAN IND. JAB.
ID1000068703
PT BUMI RES.
ID1000097405
PT INDOSAT TBK
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
PRODEJ
ÚBYTKY
1 069 100
2 400 000
32 000 000
8 325 000
25 000 000
2 500 000
12 000 000
1 920 000
27 726 960
15 200 000
26 538 529
25 000 000
1 700 000
76 706 000
32 353 000
6 000 000
18 000 000
6 300 000
6 600 000
6 886 000
13 020 000
7 200 000
32 000 000
18 325 000
25 000 000
6 141 500
2 500 000
12 000 000
5 760 000
36 000 000
5 646 000
3 500 000
13 700 000
4 500 000
27 726 960
485 000
15 200 000
24 000 000
11 000 000
26 538 529
2 700 000
10 035 000
170 000 000
17 500 000
1 700 000
76 706 000
32 353 000
18 000 000
8 000 000
110 000 000
18 000 000
6 300 000
16
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
ID1000058407
UTD TRACTORS
INE238A01026 AXIS BANK LTD.
INE397D01024 BHARTI AIRTEL
INE115A01018 LIC HOUSING F. (DEMAT)
INE134E01011 POWER FINANCE CORP.
INE877F01012
PTC INDIA LTD. DEMAT.
INE275A01028 SATYAM COMPUTER SVCS DEM.
INE467B01029 TATA CONSULTANCY
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL3794OO004 LAFARGE MALAY.CEM.
MYL6012OO008 MAXIS BHD
GB0008722323 TANJONG PLC
MYL4863OO006 TELEKOM MALAYSIA BHD
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY2292S1043 ENERGY DEVELOPM. CORP.
PHY569991086 MANILA WATER CO. INC.
PH7182521093 PHILIP.LONG DIST.TEL.
PHY8076N1120 SM PRIME HLDGS
AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH
TH0308010R15 ASIAN PROPERTY
TH0168010R13 BUMRUNGARD H.
TH0471010R11 IRPC PCL
TH0456010R12 LPN DEVELOP.
TH0882010R19 PTT CHEMICAL
TH0015010R16 SIAM COMM.BK
TH0245010R19 THAI AIRWAYS
TH0999010R11 TISCO FINL GRP
TH0554010R14 TOTAL ACC.COM
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL. REGS
US22943F1003 CTRIP.COM INTERN. SP.ADR
US34415V1098 FOCUS MEDIA HLDG ADR/5
US45172L1008 IFM INVESTMENTS ADR 15 A
US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS
US8765685024 TATA MTRS LTD ADR
US6708312052 TATNEFT' ADR REG.S 6
US87260R2013 TRUB.MET.KO. GDRS
US68370R1095 VYMPELKOM ADR 0,25
RU0005344356 WIMM-BILL-DANN PR.P.
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
800 000
3 020 000
500 000
925 000
410 000
890 000
2 100 000
6 400 000
900 000
800 000
2 965 000
2 120 000
1 334 000
4 980 000
120 000
18 750 000
18 000
15 000 000
15 000 000
1 000 000
8 000 000
1 550 000
1 250 000
5 300 000
5 000 000
158 500
50 000
140 000
441 100
51 000 000
7 550 000
100 900
15 000 000
15 000 000
4 000 000
44 000 000
21 000 000
1 550 000
4 650 000
12 000 000
5 900 000
5 000 000
656 400
158 500
700 000
50 000
2 001 500
140 000
132 304
177 000
1 254 300
29 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V TURECKÝCH LIRÁCH
TRATUPRS91E8 TÜPRAŞ TÜRKIYE P.R.
TRATCELL91M1 TURKCELL ILETIŞIM
TREVKFB00019 TÜRKIYE VAKIFLAR BANK.
1 605 000
286 500
827 500
1 605 000
NÁKUPNÍ PRÁVA V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
CNR1000000S7 BANK OF CHINA LTD.
CNR1000000T5 CHINA CONSTR. BANK
2 800 000
2 940 000
2 800 000
2 940 000
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
17
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V HONGKONGSKÝCH DOLARECH
0ABC0T000033 AGRL BANK OF CHINA PUT 30/08/10 3,3
30
0BCL0X000044 BANK OF CHINA PUT 30/12/10 4,40
0CTB0G000047 CHINA CITIC BANK CALL 29/07/10 4,70
0CTB0G000048 CHINA CITIC BANK CALL 29/07/10 4,80
0CCE0D000013 CHINA COAL ENERGY 29/04/10 13,00
0CCE0F000012 CHINA COAL ENERGY 29/06/10 12,00
0CCE0H000105 CHINA COAL ENERGY CALL 30/08/10 10
0,50
0CCE0H000010 CHINA COAL ENERGY CALL 30/08/2010 10,00
0CEE0T000095 CHINA COAL ENERGY PUT 30/08/10 9,5
50
0CCC0J000725 CHINA COMM.CONS.CALL 28/10/10 7,25
5
0CCC0J000075 CHINA COMM.CONS.CALL 28/10/10 7,50
0
0CCC0I000075 CHINA COMM.CONS.CALL 29/09/10 7,50
0
0CCC0K000075 CHINA COMM.CONS.CALL 29/11/10 7,50
0
0CCC0O000075 CHINA COMM.CONS. PUT 30/03/10 7,5
0CCC0O000008 CHINA COMM.CONS. PUT 30/03/10 8,00
0CCB0G000625 CHINA CONSTRUCT STK CALL 29/07/10
0 6,25
0CCB0X000007 CHINA CONSTRUCTION PUT 30/12/10 7,00
0CCB0X000725 CHINA CONSTRUCTION PUT 30/12/10 7,25
0CCB0X000075 CHINA CONSTRUCTION PUT 30/12/10 7,50
0CCB0X000752 CHINA CONSTRUCTION PUT 30/12/10 7,52
0CCB0X000775 CHINA CONSTRUCTION PUT 30/12/10 7,75
0CHT0G000080 CHINA MOBILE HONGK CALL 29/07/2010 80,00
0CHT0K000085 CHINA MOBILE HONGK CALL 29/11/2010 85,00
0CHT0K000875 CHINA MOBILE HONGK CALL 29/11/2010 87,50
0CHT0L000085 CHINA MOBILE HONGK CALL 30/12/2010 85,00
0CHT0V000775 CHINA MOBILE HONGK PUT 28/10/10 77
7,50
0CHT0S000070 CHINA MOBILE HONGK PUT 29/07/10 70
0,00
0CHT0U000080 CHINA MOBILE HONGK PUT 29/09/10 80
0,00
0CHT0S000725 CHINA MOBILE HONGK. PUT 29/07/10 72,50
0CHT0L000875 CHINA MOBILE HONGKONG ST C 20101
1230
0CHU0V000105 CHINA UNICOM PUT 28/10/2010 10,50
0CHU0V000011 CHINA UNICOM PUT 28/10/2010 11,00
0CHU0T000010 CHINA UNICOM PUT 30/08/2010 10,00
0CHU0T000975 CHINA UNICOM PUT 30/08/2010 9,75
0CNC0G000014 CNOOC LTD. CALL 29/07/10 14,00
0CNC0H000014 CNOOC LTD. CALL 30/08/10 14,00
0ICB0U000575 IND. AND COMM.BANK PUT 29/09/10 5,7
75
0JXC0E000018 JIANGXI COPPER CALL 28/05/2010 18,00
0JXC0J000175 JIANGXI COPPER CALL 28/10/2010 17,50
0JXC0F000016 JIANGXI COPPER CALL 29/06/2010 16,00
0JXC0G000014 JIANGXI COPPER CALL 29/07/2010 14,00
0JXC0G000015 JIANGXI COPPER CALL 29/07/2010 15,00
0JXC0G000016 JIANGXI COPPER CALL 29/07/2010 16,00
0JXC0H000014 JIANGXI COPPER CALL 30/08/2010 14,00
0JXC0H000015 JIANGXI COPPER CALL 30/08/2010 15,00
0JXC0S000014 JIANGXI COPPER PUT 29/07/2010 14,00
0
0JXC0X000021 JIANGXI COPPER PUT 30/12/2010 21,00
0
0JXC0X000023 JIANGXI COPPER PUT 30/12/2010 23,00
0
0PIC0J000975
PICC PROPERTY + CASUALTY 28/10/20
010 9,75
0PIC0G000008 PICC PROPERTY + CASUALTY 29/07/10
0 8,00
0PIC0C000085 PICC PROPERTY + CASUALTY 30/03/10
0 8,50
0ZJM0F000007 ZIJIN MINING STOCK CALL 29/06/2010 7,00
7
0ZJM0R000006 ZIJIN MINING STOCK PUT 29/06/2010 6,00
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
387
4 000
162
672
3 500
3 500
2 000
1 500
2 000
3 606
2 000
2 000
4 100
2 070
6 255
12 000
3 000
5 935
2 500
1 576
1 576
2 179
2 500
750
222
750
519
365
511
1 000
2 200
591
115
217
124
1 942
3 000
3 840
1 051
1 000
1 920
1 423
181
1 000
185
3 840
103
1 250
2 500
207
1 084
2 823
2 823
387
4 000
162
672
3 500
3 500
2 000
1 500
2 000
3 606
2 000
2 000
4 100
2 070
6 255
12 000
3 000
5 935
2 500
1 576
1 576
2 179
2 500
750
222
750
519
365
511
1 000
2 200
591
115
217
124
1 942
3 000
3 840
1 051
1 000
1 920
1 423
181
1 000
185
3 840
103
1 250
2 500
207
1 084
2 823
2 823
18
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V AMERICKÝCH DOLARECH
CTRP0I000055 CTRIP COM INTL CALL 17/09/2010 55,00
0
CTRP0I000060 CTRIP COM INTL CALL 17/09/2010 60,00
0
CTRP0H000034 CTRIP COM INTL CALL 20/08/2010 34,00
0
CTRP0H000035 CTRIP COM INTL CALL 20/08/2010 35,00
0
CTRP0H000038 CTRIP COM INTL CALL 20/08/2010 38,00
0
CTRP0H000044 CTRIP COM INTL CALL 20/08/2010 44,00
0
CTRP0S000041 CTRIP COM INTL PUT 16/07/2010 41,00
CTRP0T000025 CTRIP COM INTL PUT 20/08/2010 25,00
0QOH0D000020 FOCUS MEDIA HLDG CALL 16/04/10 20,00
0QOH0B000175 FOCUS MEDIA HLDG CALL 19/02/10 17,50
0QOH0P000125 FOCUS MEDIA HLDG PUT 16/04/2010 12
2,50
0QOH0O000125 FOCUS MEDIA HLDG PUT 19/03/10 12,50
JASO1A000008 JA SOLAR HOLDINGS STOCK C 20110121
JASO0L000011 JA SOLAR STOCK CALL 17/12/10 11,00
JASO0K000010 JA SOLAR STOCK CALL 19/11/2010 10,0
00
JASO0K000008 JA SOLAR STOCK CALL 19/11/2010 8,00
0
JASO0K000009 JA SOLAR STOCK CALL 19/11/2010 9,00
0
JASO0V000007 JA SOLAR STOCK PUT 15/10/2010 7,00
JASO0W000007 JA SOLAR STOCK PUT 19/11/2010 7,00
0EDU0R000090 NEW ORIENTEAL PUT 18/06/2010 90,00
0EDU0R000095 NEW ORIENTEAL PUT 18/06/2010 95,00
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
1 070
380
129
140
1 280
640
1 365
750
4 800
2 200
2 500
800
2 500
3 200
5 200
207
3 350
750
750
225
450
1 070
380
129
140
1 280
640
1 365
750
4 800
2 200
2 500
800
2 500
3 200
5 200
207
3 350
750
750
225
450
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 14. dubna 2011
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
19
Výrok auditora
Výrok auditora bez výhrad
3 lednu 2011 společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m. b. H.,
Ověřili jsme přiloženou výroční zprávu k 31.
Vídeň, o jí spravovaném fondu Raiffeisen
n-Eurasien-Aktien, podílovém fondu podle § 20 rakouské
ého zákona o investičních fondech, za účetní rok od 1. února
a 2010 do 31. ledna 2011 s přihlédnutím k účetním podkladům.
Odpovědnost statutárních zástupců za
a výroční zprávu, správu zvláštního majetku a účetniictví
Za vedení účetnictví, ocenění zvláštního majetku, výpočet srážkových daní a sestavení výroční ssprávy, za správu
mi ustanoveními zákona o investičních fondech, doplňujíícími úpravami
zvláštního majetku v souladu s příslušným
v ustanoveních statutu fondu a daňovýmii předpisy nesou odpovědnost statutární zástupci kapitálové investiční společnosti a/nebo depozitáře. Tato odpověd
dnost zahrnuje: sestavení, realizaci a udržování interního
o kontrolního systému, má-li význam pro evidenci a oceně
ění zvláštního majetku a sestavení výroční zprávy, aby ne
ebyl zatížen významnými chybami, a to jak úmyslnými ta
ak neúmyslnými; výběr a aplikaci vhodných metod oceně
ění; využití odhadů,
které se s ohledem na dané rámcové pod
dmínky jeví jako přiměřené.
Odpovědnost bankovního auditora a popis
p
způsobu a rozsahu zákonného ověření výročníí zprávy
Naším úkolem je vydání ověřovacího výro
oku k této výroční zprávě na základě námi provedené ko
ontroly.
Audit jsme provedli podle § 12 odst. 4 zák
kona o investičních fondech podle zákonných rakouskýcch předpisů a směrnic o řádném provádění auditů. Tyto zása
ady vyžadují, abychom dodržovali zákony profesionální e
etiky a audit naplánovali a provedli tak, abychom byli schop
pni získat přiměřenou jistotu, zda je výroční zpráva prosta
a významných nesprávností.
Audit zahrnuje využití kontrolních postupů
ů, s jejichž pomocí lze získat důkazy o částkách a jiných údajích uváděných
ve výroční zprávě. Volba ověřovacích pos
stupů spadá do vlastního povinného uvážení bankovního
o auditora s přihlédnutím k jeho hodnocení rizik výskytu význ
namných nesprávností, a to jak úmyslných tak neúmysln
ných. Při vyhodnocování rizik bere bankovní auditor v úvahu interní
i
kontrolní systém, má-li význam pro sestavení výro
oční zpráva a ocenění zvláštního majetku, aby s ohledem na
n rámcové podmínky mohl stanovit vhodné ověřovací p
postupy, avšak nikoli
za účelem vydání výroku o účinnosti interrních kontrol kapitálové společnosti a depozitáře. Audit d
dále zahrnuje posouzení přiměřenosti použitých oceňovacích metod a významných odhadů učiněných zákonnými zásstupci, jakož i posouzení celkového vyznění výroční zprávvy.
Podle našeho názoru jsme provedeným auditem
a
získali dostatečné a vhodné důkazy o tom, že námi provedený audit
poskytuje dostatečný a přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
20
Výrok
Náš audit nezavdal podnět k formulování námitek. Během auditu jsme dospěli k názoru, že výročční zpráva fondu
Raiffeisen-Eurasien-Aktien, podílového fo
ondu podle § 20 rak. zákona o investičních fondech, sesttavená k 31. lednu
2011 vyhovuje zákonným předpisům.
Výrok týkající se dodržování zákona o investičních fondech a statutu fondu
ákona o investičních fondech musí zaměřit také na kontrrolu dodržování
Audit se podle § 12 odst. 4 rakouského zá
spolkového zákona o investičních fondec
ch a statutu fondu. Audit jsme provedli v souladu s výše u
uvedenými předpisy
tak, abychom byli schopni získat přiměřen
nou jistotu o tom, zda ustanovení zákona o investičních fondech a statut
fondu byly dodrženy.
u
spolkového zákona o investičních fondech a statuty fondu byly
Během auditu jsme dospěli k názoru, že ustanovení
dodrženy.
u
účetní rok
Výrok týkající se zprávy o činnosti za uplynulý
Informace o činnosti uváděné vrcholovým
m managementem investiční společnosti obsažené ve výýroční zprávě za
uplynulý účetní rok jsme podrobili kritické
ému zkoumání, ovšem tyto informace nebyly předmětem zvláštních úkonů
v rámci auditu podle shora uvedených zá
ásad. Náš výrok se proto nevztahuje k těmto údajům. Z h
hlediska celkového
pojetí jsou informace o hospodářském roce v souladu s číselnými údaji uvedenými ve výroční zprrávě.
Vídeň, 14. dubna 2011
gs- und Steuerberatungsgesellschaft
KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfung
Mgr. Wilhelm Kovsca
D Franz Frauwallner
p.p. Dr.
auditor
audito
or
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
21
Daňové postupy
Daňové postupy stanovené na základě auditované výroční zprávy a podrobnosti s tím souvisejícíí naleznete na
našich internetových stránkách www.rcm.at.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
22
Statuty fondu
upravující právní vztah mezi podílníky a investiční společností Raiffeisen Kapitalanlagegesellscha
aft m.b.H., Vídeň
obecný statut fondu
(dále jen „investiční společnost“), u investtičních fondů spravovaných Investiční společností. Všeo
platí pouze ve spojení se Zvláštním statutem fondu, který je vždy stanoven pro jednotlivé investičční fondy:
§1
Úvodní ustanovení
Investiční společnost podléhá předpisům
m rakouského Zákona o investičních fondech z roku 1993 v platném znění.
§2
Spoluvlastnické podíly
1.
Spoluvlastnictví majetku fondu je rozděle
eno podle druhů podílových listů na stejné spoluvlastnické podíly. Po
očet spoluvlastnických
2.
Spoluvlastnické podíly jsou vyjádřeny forrmou podílových listů (certifikátů) majících charakter cenného papíru
u. Podle ustanovení
podílů není omezen.
zvláštního statutu fondu mohou být v sou
uladu s § 5 odst. 7 zák. o investičních fondech vydávány podílové lissty různých druhů (tříd,
tranší), zejména pokud jde o použití výno
osů, účtování vstupního a výstupního poplatku, měnu, ve které je po
očítána hodnota podílu,
poplatku za správu nebo kombinaci těchtto parametrů. Podílové listy jsou vedeny v podobě hromadných pod
dílových listin (§ 24
zákona o úschově cenných papírů v platn
ném znění) a/nebo jako jednotlivé kusy v listinné podobě podle druh
hu podílu.
3.
Každý nabyvatel podílového listu jednoho
o z druhu podílových listů nabývá spoluvlastnictví k veškerému majetku investičního fondu
odpovídající výši jeho spoluvlastnických podílů uvedených v podílovém listu. Každý nabyvatel podílového lisstu nabývá
spoluvlastnictví na veškerém majetku fon
ndu, a to ve výši spoluvlastnických podílů, které jsou v podílovém lisstu uvedeny.
4.
Investiční společnost je se souhlasem sv
vé dozorčí rady oprávněna rozdělit spoluvlastnické podíly, a tím vzniklé nové podílové listy
vydat podílníkům, nebo staré podílové lis
sty vyměnit za nové, pokud na základě výše vypočítané hodnoty pod
dílu (§ 6) uzná v zájmu
podílníků rozdělení spoluvlastnických pod
dílů za vhodné.
§3
Podílové listy a hromadné podílové lis
stiny
1.
Podílové listy znějí na majitele.
2.
Hromadné podílové listiny jsou opatřeny vlastnoručním podpisem jednatele nebo k tomu pověřeného zaměsstnance depozitáře a
3.
Jednotlivé podílové listy jsou opatřeny vla
astnoručním podpisem jednatele nebo k tomu pověřeného zaměstn
nance depozitáře a
vlastnoručními podpisy nebo faksimile po
odpisů dvou jednatelů investiční společnosti.
vlastnoručními podpisy nebo faksimile po
odpisů dvou jednatelů investiční společnosti.
§4
1.
Správa fondu
Investiční společnost je oprávněna dispo
onovat majetkem fondu a vykonávat práva s tímto majetkem spojená
á. Jedná přitom
vlastním jménem a na účet podílníků. Inv
vestiční společnost je při tom povinna dbát zájmů podílníků a chrániit integritu trhu,
postupovat s péčí řádného a svědomitého hospodáře ve smyslu § 84 odst. 1 Zákona o akciích a dodržovat u
ustanovení Zákona
o investičních fondech a statutů investičn
ního fondu.
Investiční společnost může při správě inv
vestičního fondu využít třetích osob a těmto osobám též přenechat p
právo disponovat
s majetkem fondu jménem investiční spo
olečnosti nebo vlastním jménem a na účet podílníků.
2.
Investiční společnost nesmí poskytovat peněžní
p
půjčky na účet investičního fondu, ani podstupovat závazkyy vyplývající
3.
Majetek investičního fondu nesmí být pře
edmětem zástavy s výjimkou případů uvedených ve Zvláštním statutu fondu ani nesmí být
z ručitelských smluv.
zatížen jiným způsobem. Vlastnictví k ma
ajetku investičního fondu nesmí být převedeno ani postoupeno za ú
účelem poskytnutí
jistiny.
4.
Investiční společnost nesmí na účet investičního fondu prodávat cenné papíry, nástroje peněžního trhu ani jiné finanční investice
podle § 20 Zákona o investičních fondech, které v okamžiku uzavření obchodu nebyly součástí majetku fond
du.
§5
Depozitář
Banka pověřená ve smyslu § 23 Zákona o investičních fondech výkonem funkce depozitáře (§ 13) provádí ú
úschovu podílových
listů, vede účty fondu a vykonává všechn
ny ostatní funkce, které jí byly svěřené na základě Zákona o investiččních fondech, jakož i
na základě Všeobecného a Zvláštního sttatutu fondu.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
23
§6
1.
Prodejní cena a hodnota podílu
Depozitář je povinen vypočítat hodnotu je
ednoho podílu (hodnota podílu) pro každý druh podílového listu a zv
veřejnit prodejní cenu a
odkupní cenu (§7) pokaždé, kdy je uskutečněn prodej nebo zpětný odkup podílů, nejméně však dvakrát za m
měsíc.
Hodnota podílu jednoho z druhů podílový
počtem vydaných
ých listů se stanovuje vydělením hodnoty podílu příslušného druhu p
podílů daného druhu.
s jejich hodnota stanoví podle hodnoty vypočítané pro celý podílov
vý fond.
Při prvním vydání podílu určitého druhu se
Následně se hodnota konkrétního druhu podílových listů počítá z celkového čistého obchodního jmění fondu
u připadajícího na daný
druh podílových listů.
Celkovou hodnotu investičního fondu vyp
počte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů a odběrních práv fondu na cenné
pohledávek a jiných
papíry na základě jejich aktuálního kurzu
u a hodnoty peněžních prostředků, zůstatků na bankovních účtech, p
práv fondu, snížený o závazky.
Při výpočtu kurzovní hodnoty se vychází podle § 7 odst. 1 rak. Zákona o investičních fondech z posledního zznámého burzovního
kurzu, resp. poslední stanovené ceny.
2.
Prodejní cena se skládá z hodnoty podílu
u a přirážky ke každému podílu na krytí prodejních nákladů společnosti. Takto vzniklá
cena je zaokrouhlena směrem nahoru. Výše
V
této přirážky, popř. zaokrouhlení, je uvedena ve Zvláštním statu
utu fondu (§ 23).
Investiční společnost může stanovit vstup
pní poplatek odstupňovaně podle výše investice.
Podrobnosti najdete v prodejních prospektech.
3.
Prodejní a odkupní cena jsou podle ustan
novení § 18 rak. Zákona o investičních fondech ve spojení s § 10 od
dst. 3 rak. Zákona
o kapitálovém trhu zveřejňovány pro každ
dý druh podílového listu v elektronické podobě na internetové stránce vydávající investiční
společnosti.
§7
Zpětný odkup
1.
Podílníkovi je na základě jeho žádosti vyplácen podíl na fondu za vždy aktuální odkupní cenu, a to popř. oprroti vrácení podílového
2.
Odkupní cena se skládá z hodnoty podílu
u s odečtením případného výstupního poplatku a/nebo zaokrouhlen
ním směrem dolů,
listu, dosud nesplatných výnosových listů
ů a obnovovacího listu.
pokud je tak uvedeno ve Zvláštním statuttu fondu (§ 23).
Investiční společnost může stanovit výstu
upní poplatek odstupňovaně podle výše investice.
Podrobnosti najdete v prodejních prospektech.
Vyplácení odkupní ceny a výpočet a zveřřejňování odkupní ceny podle § 6 mohou být dočasně pozastaveny za současného
oznámení této skutečnosti Úřadu pro doh
hled nad finančními trhy a zveřejnění této skutečnosti v souladu s § 10 statutu fondu a
podmíněny prodejem majetku investičníh
ho fondu a obdržením výtěžku z prodeje, jeví-li se takový postup vzh
hledem k oprávněným
zájmům podílníků jako vhodný. O obnove
ení zpětného odkupu podílových listů musí být investor rovněž inforrmován podle § 10
statutu fondu.
K tomu dochází, zejména pokud fond inv
vestoval 5 % a více svého majetku do cenných papírů, jejichž cena v
vzhledem k politické
nebo hospodářské situaci zcela zřejmě a nikoli pouze v jednotlivých případech neodpovídá skutečnosti.
§8
Informace o hospodaření
1.
u investičního fondu zveřejní investiční společnost výroční zprávu o hospodaření
Do čtyř měsíců po uplynutí účetního roku
2.
Do dvou měsíců po uplynutí prvních šestti měsíců účetního roku investičního fondu zveřejní Investiční společčnost pololetní zprávu
3.
Výroční zpráva o hospodaření a pololetní zpráva o hospodaření budou vystaveny k nahlédnutí v investiční sspolečnosti a u
sestavenou podle § 12 Zákona o investič
čních fondech.
o hospodaření sestavenou podle § 12 Zá
ákona o investičních fondech.
depozitáře a na internetových stránkách investiční společnosti (www.raiffeisencapitalmanagement.at).
§9
Promlčecí doba pro výnosové podíly
Nárok vlastníků podílových listů na vydán
ní výnosových podílů se promlčuje uplynutím pěti let. Tyto výnosové
é podíly jsou po
uplynutí této lhůty považovány za výnosyy investičního fondu.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
24
§ 10
Zveřejňování
Na veškeré zveřejňování informací týkajíící se podílových listů – s výjimkou zveřejňování hodnot zjišťovanýcch podle § 6 – se
uplatňuje § 10 odst. 3 a 4 rak. Zákona o kapitálovém trhu.
Zveřejňování se uskutečňuje úplným otiš
štěním v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo tak, že výtisky zveřřejněné skutečnosti
budou k dispozici v dostatečném množstv
ví a zdarma v sídle Investiční společnosti a na obchodních místech. Datum vydání této
tiskoviny a místa, na kterých budou k dispozici, budou oznámeny v Úředním věstníku Wiener Zeitung nebo p
podle § 10 odst. 3 bod
3 rak. Zákona o kapitálovém trhu na interrnetových stránkách vydávající investiční společnosti.
Zveřejňování podle § 10 odst. rak. Zákon
na o kapitálovém trhu se děje v Úředním věstníku Wiener Zeitung ne
ebo jiném celostátně
vydávaném deníku.
Změny prospektu podle § 6 odst. 2 rak. Zákona
Z
o investičních fondech mohou být oznamovány podle § 10 o
odst. 4. rak. Zákona
o kapitálovém trhu také pouze v elektronické podobě na internetové stránce investiční společnosti, která je e
emitentem.
§ 11
Změny statutu fondu
Investiční společnost může změnit Všeob
becný a Zvláštní statut fondu se souhlasem dozorčí rady a depozitá
áře. Změna statutu
vyžaduje navíc schválení Úřadem pro do
ohled nad finančními trhy. Tato změna musí být zveřejněna. Změna nabývá účinnosti
dnem uvedeným ve zveřejněném oznámení o změně statutu, nejdříve však 3 měsíce po zveřejnění této sku
utečnosti.
§ 12
1.
Výpověď a likvidace
Investiční společnost může vypovědět sp
právu fondu se souhlasem Úřadu pro dohled nad finančními trhy a p
při dodržení výpovědní
lhůty v délce nejméně šesti měsíců (§ 14
4 odst. 1 rak. Zákona o investičních fondech), případně, pokud maje
etek fondu klesne pod
hranici 1 150 000 EUR, bez výpovědní lh
hůty (§ 14 odst. 2 rak. Zákona o investičních fondech) pouhým zveře
ejněním této výpovědi
(§ 10). Výpověď podle § 14 odst. 2 rak. Zákona
Z
o investičních fondech v průběhu výpovědi podle § 14 odst. 1 rak. Zákona
o investičních fondech není přípustná.
2.
Pokud zanikne právo Investiční společno
osti spravovat fond, bude se správa fondu nebo jeho likvidace řídit p
příslušnými
ustanoveními Zákona o investičních fond
dech.
§ 12a
Sloučení nebo převod majetku fondu
Investiční společnost může majetek fondu sloučit s majetkem jiného investičního fondu při dodržení § 3 odstt. 2 popř. § 14 odst. 4
Zákona o investičních fondech nebo přev
vést majetek fondu do majetku jiných investičních fondů, popř. maje
etek jiných investičních
fondů převzít do majetku fondu.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
25
Zvláštní statut fondu
f
pro fond Raiffeisen-Eurasien-Aktien, podíílový fond podle § 20 Zákona o investičních fondech (dále jen „investiční
fond“)
nice 85/611/EHS.
Investiční fond splňuje požadavky Směrn
§ 13
Depozitář
∗
Depozitářem je Raiffeisen Bank Internatio
onal AG se sídlem ve Vídni.
§ 14
Obchodní místa, podílové listy a druhy
y podílů
∗
1.
Obchodním místem pro nákup a odkup podílových
p
listů a pro předávání výnosových listů je Raiffeisen Bankk International AG ,
2.
Fond může vydávat podílové listy různýc
ch druhů (tříd, tranší), zejména pokud jde o použití výnosů, účtováníí vstupního a
Vídeň, zemské banky Raiffeisenbank a Kathrein
K
& Co. Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Vídeň.
výstupního poplatku, měnu, ve které je počítána hodnota podílu, poplatku za správu nebo kombinaci těchto parametrů.
polečnost.
O vytváření nových druhů podílových listů a vydávání podílových listů určitého druhu rozhoduje investiční sp
eny podílových listů
Náklady spojené s vytvářením nových drruhů podílových listů ke stávajícímu majetku fondu jsou hrazeny z ce
nově vydávaných druhů.
Nabývání investičních nástrojů je možné pouze jednotně pro celý podílový fond, nikoli pro jednotlivé druhy p
podílů nebo skupinu
druhů podílů.
To však neplatí pro devizové zajišťovací operace. Ty mohou být prováděny i výhradně ve prospěch jednoho
o druhu podílu v určité
měně. Výdaje a příjmy z takové devizové
é zajišťovací transakce jsou přiřazovány výhradně k danému druhu podílu v příslušné
měně.
Jako devizové zajišťovací operace je mo
ožné provádět zejména devizové termínové transakce, devizové term
mínové kontrakty,
opční devizové kontrakty a devizové swa
apové operace.
Podrobnosti najdete v prodejních prospektech.
3.
Podílové listy s reinvesticí výnosů bez srá
ážky daně z kapitálových výnosů (zahraniční tranše) jsou případně prodávány pouze
v zahraničí.
Podílové listy jsou vedeny ve formě hrom
madné podílové listiny a podle uvážení investiční společnosti i v listin
nné podobě. Vydávání
podílových listů v listinné podobě může být
b z technických příčin (náročnost jejich vytištění) opožděno.
4.
U podílových listů vedených ve formě hro
omadné podílové listiny provádí připisování výnosů podle § 26, resp
p. výplatu výnosů podle
§ 27 vždy banka, která pro podílníka vyko
onává funkci depozitáře.
§ 15
1.
Nástroje a zásady investování
Pro investiční fond mohou být nabývány všechny druhy cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a dalších liikvidních finančních
investic ve smyslu § 4, 20 a 21 Zákona o investičních fondech a § 16 a násl. tohoto statutu, pokud tím bude vyhověno zásadě
diverzifikace rizika a oprávněné zájmy po
odílníků přitom nebudou poškozeny.
2.
Výběr cenných papírů, nástrojů peněžníh
ho trhu a dalších likvidních finančních investic pro investiční fond se
e řídí těmito
investičními zásadami:
– Cenné papíry (včetně cenných papírrů zahrnujících deriváty)
Investiční fond investuje převážně do akcií
a
a cenných papírů podobných akciím, vydávaných podniky, kterré mají sídlo nebo
působí převážně v Asii a dále také v Rusku nebo v Turecku. Fond může investovat též do dluhopisů (klasických) a do
vyměnitelných a opčních dluhopisů.
– Nástroje peněžního trhu
Fond může rovněž nakupovat nástroje peněžního trhu. V investiční strategii fondu však nástroje peněžníh
ho trhu hrají pouze
vedlejší roli.
– Podíly v jiných investičních fondech
h
Pro fond mohou být nakupovány podílyy dalších kapitálových investičních fondů podle § 17 statutu až do vý
výše 10 % majetku
fondu.
∗ Dne 10.října 2010 převzala Raiffeisen Bank Inte
ernational AG od Raiffeisen Zentralbank Österreich, jako její právní nástupce, komerční
obchodní aktivity včetně funkce depozitáře a pla
atebního agenta.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
26
– Vklady na viděnou a vypověditelné vklady
v
Vklady na viděnou a vklady s výpovědn
ní lhůtou maximálně 12 měsíců mohou v zásadě představovat maxiimálně 49 % majetku
investičního fondu. V rámci změny stru
uktury portfolia fondu nebo ke zmírnění dopadu možného poklesu ku
urzu cenných papírů
však investiční fond může vést vyšší po
odíl vkladů na viděnou nebo vkladů s výpovědní lhůtou maximálně 12 měsíců. Minimální
výše vkladů na bankovních účtech nen
ní předepsána.
– Deriváty (včetně swapů a ostatních derivátů
d
obchodovaných mimo regulované trhy)
Deriváty se používají jako součást inve
estiční strategie k zajištění výnosů, jako náhrada za cenné papíry ne
ebo ke zvýšení výnosů.
Celkové riziko spojené s deriváty, které
é neslouží zajišťovacím účelům, nesmí překročit 60 % celkové čisté
é hodnoty majetku
fondu.
3.
Pokud investiční fond nakupuje cenné pa
apíry a nástroje peněžního trhu, jejichž součástí je derivátový produkt, musí tyto deriváty
investiční společnost započítat tak, aby byla
b
dodržena ustanovení § 19 a 19a. Investice investičního fondu d
do derivátů založených
na indexech se do limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5, 6 a 7 nezapočítávají.
4.
Nabývání ne zcela splacených akcií a ná
ástrojů peněžního trhu a odběrních práv k těmto akciím a nástrojům je povoleno až do
5.
Cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány členským státem včetně jeh
ho orgánů státní správy
výše 10 % majetku fondu.
národními organizacemi veřejnoprávního charakteru, jejímiž členy jssou jeden nebo více
a samosprávy, třetím státem nebo mezin
členských států, smějí být nabývány do výše
v
nad 35 % majetku fondu, pokud se investice fondu uskuteční d
do alespoň šesti
různých emisí, přičemž investice do jedné a té samé emise nesmí překročit 30 % majetku fondu.
§ 15a
Cenné papíry a nástroje peněžního trh
hu
Cenné papíry jsou
a) akcie nebo obdobné cenné papíry,
b) dluhopisy nebo obdobné dluhové cenn
né papíry,
c) všechny ostatní obchodovatelné finanč
ční nástroje (např. odběrní práva), které opravňují k nabývání finanččních nástrojů ve
smyslu zák. o investičních fondech upiso
ováním nebo výměnou, avšak s výjimkou investičních technik a násttrojů uvedených v § 21
zák. o investičních fondech.
Cenné papíry musejí splňovat podmínky stanovené v § 1a odst. 3 rak. Zákona o investičních fondech.
Ve smyslu § 1a odst. 4 rak. Zákona o inv
vestičních fondech zahrnují cenné papíry také
1. podíly v uzavřených fondech v podobě
ě investiční společnosti nebo investičního fondu,
2. podíly v uzavřených fondech v podobě
ě smlouvy a
3. finanční nástroje podle § 1a odst. 4 bo
od 3 rak. Zákona o investičních fondech.
Nástroje peněžního trhu jsou nástroje, nástroje, které se obvykle používají na peněžním trhu, jsou likvidní a mají hodnotu, kterou
lze kdykoliv přesně určit, a které splňují podmínky
p
§ 1a odst. 5 až 7 rak. Zákona o investičních fondech.
§ 16
1.
Burzy a organizované trhy
Investiční fond smí nabývat cenné papíryy a nástroje peněžního trhu, pokud:
> jsou přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu podle § 2 bod. 37 rak. Zákona o bankách,
> jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném
j
členském státě Evropské unie, který je oficiálně uznaný, na ktterém se pravidelně
obchoduje a který je přístupný veřejnos
sti,
> byly přijaty k obchodování na oficiálním
m trhu burzy cenných papírů v některé z třetích zemí uvedených v p
příloze,
> jsou obchodovány na některém jiném uznávaném,
u
regulovaném, řádně fungujícím a veřejnosti přístupném
m trhu s cennými papíry
v některé z třetích zemí uvedených v příloze,
p
> podmínky emise obsahují povinnost po
odat žádost o registraci k úřednímu kótovaní nebo obchodování na některé z výše
jmenovaných burz nebo k obchodován
ní na některém z výše uvedených jiných trhů a registrace se uskutečční nejpozději do
jednoho roku od zahájení emise cenný
ých papírů.
2.
Pro investiční fond mohou být nakupován
ny volně převoditelné nástroje peněžního trhu neobchodované na re
egulovaném trhu, které
jsou obvykle obchodovány na peněžním trhu, jsou likvidní, jejich hodnotu lze kdykoli zjistit a jsou o nich k disspozici dostatečné
informace včetně informací, které umožň
ňují odpovídající posouzení úvěrových rizik spojených s investováním
m do takových
nástrojů, smějí být pro fond nabývány, po
okud emise nebo sám emitent podléhá předpisům o ochraně investiic a investorů a jsou
> vydávány nebo garantovány orgány stá
átní správy nebo samosprávy, centrální bankou členského státu, Ev
vropskou centrální
bankou, Evropskou unií nebo Evropsko
ou investiční bankou, třetí zemí nebo (v případě federace) členskou
u zemí federace nebo
mezinárodní institucí veřejnoprávního charakteru,
c
k jejímž členům patří alespoň jeden členský stát,
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
27
> vydávány podniky, jejichž cenné papíryy jsou s výjimkou nových emisí obchodovány na regulovaných trzích
h uvedených v bodě 1,
> vydávány nebo garantovány institucí, která
k
podle kritérií stanovených v právu Evropské unie podléhá dozo
oru, nebo institucí,
která podléhá předpisům o dohledu a dodržuje
d
předpisy o dohledu, které jsou podle názoru Úřadu pro doh
hled nad finančními
trhy přinejmenším stejně přísné jako přředpisy o dohledu obsažené v právu Evropské unie, nebo
> vydávány jinými emitenty, kteří patří do
o kategorie povolené Úřadem pro dohled nad finančními trhy, pokud
d se na investice do
takových nástrojů vztahují stejně přísné
é předpisy na ochranu investorů a pokud se v případě emitenta jedná buď o podnik
s vlastním kapitálem v minimální výši 10
1 milionů EUR, který sestavuje a zveřejňuje svoji roční účetní závě
ěrku podle předpisů
Směrnice 78/660/EHS, nebo o nositele
e práv, který v rámci jedné skupiny podniků, tvořené jedním nebo ně
ěkolika podniky, jejichž
akcie jsou obchodovány na burze, zajiš
šťuje financování skupiny, nebo nositele práv, který financuje emisi cenných papírů pro
úhradu svých závazků z bankovních úv
věrů; úvěrový rámec musí být zajišťován finanční institucí, která sam
ma splňuje podmínky
stanovené v bodě 2 odst. 3.
3.
Do cenných papírů a nástrojů peněžního
o trhu, které nesplňují podmínky bodu 1 a 2, smí fond investovat maxximálně 10 % svého
majetku.
§ 17
1.
Podíly v jiných podílových fondech
nvestičních fondech a investičních společnostech otevřeného typu), které splňují
Podíly v jiných investičních fondech (tj. in
ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Směrrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cennýých papírů), mohou být
nabývány až do výše 10 % majetku fondu, pokud takové investiční fondy samy neinvestovaly více než 10 % svého majetku do
podílů v jiných investičních fondech.
2.
Podíly v jiných investičních fondech, kterré nesplňují ustanovení Směrnice 85/611/EHS (Směrnice o subjekte
ech kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů
p
a jejichž výhradním účelem je:
> investovat peníze získané na společný
ý účet od veřejnosti podle zásady rozložení rizika do cenných papírů
ů a dalších likvidních
finančních investičních nástrojů,
> jejichž podíly jsou na žádost podílníka přímo či nepřímo odkupovány nebo vypláceny z majetku investičníh
ho fondu,
mohou být nakupovány až do výše 10 % majetku fondu, pokud
a) takové investiční fondy samy neinvesto
ovaly více než 10 % svého majetku do podílů v jiných investičních fo
ondech,
b) takové investiční fondy získaly oprávně
ění podle právních předpisů, na základě nichž podléhají dohledu, ktterý podle názoru
Úřadu pro dohled nad finančním trhem
m odpovídá dohledu podle práva Evropské unie a existuje dostatečná záruka pro
spolupráci mezi příslušnými úřady,
c) míra ochrany podílníka odpovídá míře ochrany podílníka investičních fondů, které splňují ustanovení Smě
ěrnice 85/611/EHS
(Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů), je rovnocenná a před
dpisy upravující
oddělenou evidenci majetku investičníh
ho fondu spravovaného investiční společností, čerpání úvěrů, poskyytování úvěrů a fiktivní
prodej cenných papírů a nástrojů peně
ěžního trhu splňují požadavky Směrnice 85/611/EHS,
d) podnikatelská činnost takových investič
čních fondů je předmětem pololetních a výročních zpráv, které umo
ožňují utvořit si
představu o majetku a závazcích, výno
osech a transakcích investičního fondu ve vykazovaném období.
Při posuzování, zda je podílníkům zaruče
ena stejná míra ochrany ve smyslu bodu c), se vychází z podmínek stanovených v § 3 rak.
vyhlášky o posuzování míry informací a ochrany
o
investorů v platném znění.
3.
Pro investiční fond mohou být nabývány také podíly v jiných investičních fondech, které jsou přímo či nepřím
mo spravovány stejnou
investiční společností nebo společností, s níž je investiční společnost propojena společnou správou nebo ov
vládáním nebo
významnou přímou či nepřímou majetkov
vou účastí.
4.
Podíly v podílových fondech podle § 17 bod
b 1 ve spojení s § 17 bod 2 statutu fondu smějí být nabývány až d
do výše odpovídající 10
% majetku fondu.
§ 18
Vklady na viděnou a vypověditelné vklady
Investiční společnost může pro investiční fond spravovat vklady na bankovních účtech ve formě vkladů na v
viděnou nebo vkladů
s výpovědní lhůtou max. 12 měsíců. Miniimální výše vkladů na bankovních účtech není předepsána. Maximá
álně však nesmí
překročit 49 % majetku fondu. V rámci zm
měny struktury portfolia fondu nebo ke zmírnění dopadu možného p
poklesu kurzu cenných
papírů však investiční fond může vést i vyšší
v
podíl vkladů u bank.
§ 19
1.
Deriváty
Pro investiční fond smějí být nabývány od
dvozené finanční instrumenty (tzv. deriváty), a to včetně rovnocenných nástrojů
zúčtovávaných hotově, které jsou obchod
dovány na některém z regulovaných trhů uvedených v § 16, pokud se v případě
podkladových cenných papírů jedná o inv
vestiční nástroje ve smyslu § 15a, respektive o finanční indexy, úrokkové sazby, devizové
kurzy a měny, do nichž investiční fond sm
mí podle svých investičních zásad (§ 15) investovat. Toto ustanoven
ní se vztahuje také na
nástroje, jejichž cílem je převádění úvěro
ového rizika spojeného s výše uvedenými položkami majetku fondu.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
28
2.
Celkové riziko spojené s deriváty nesmí překročit
p
čistou hodnotu majetku fondu. Při výpočtu míry rizika se bere v úvahu tržní
3.
Investiční fond smí v rámci své investičníí strategie nabývat deriváty podle limitů stanovených v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d
hodnota základního cenného papíru, rizik
ko nesplácení, riziko fluktuací na trhu v budoucnu a míra likvidity jed
dnotlivých pozic.
Zákona o investičních fondech, pokud ce
elkové riziko základních cenných papírů tyto limity nepřekročí.
§ 19a
1.
Deriváty obchodované na mimoburzov
vních trzích (OTC)
Pro investiční fond mohou být nabývány odvozené finanční instrumenty, které nejsou obchodovány na burze
e cenných papírů (tzv.
OTC deriváty), pokud:
a) se v případě podkladových cenných pa
apírů jedná o cenné papíry podle § 19 bod 1,
b) protistrany transakce jsou institucemi podléhajícími
p
dohledu v kategoriích schválených vyhláškou Úřadu p
pro dohled nad
finančními trhy,
c) OTC deriváty jsou spolehlivě a kontrolo
ovatelně oceňovány každý den a mohou být kdykoli z podnětu invesstičního fondu za
přiměřenou časovou hodnotu prodány,, přeměněny na likvidní prostředky nebo vypořádány protiobchodem
ma
d) investice do těchto OTC derivátů nepře
ekročí limity stanovené v § 20 odst. 3 bod 5, 6, 7, 8a a 8d Zákona o investičních fondech a
tyto limity nepřekročí ani celkové riziko
o spojené se základními cennými papíry.
2.
Míra rizika nesplácení v případě obchodů
ů investičního fondu s OTC deriváty nesmí být vyšší než:
a) 10 % majetku fondu, pokud je protistra
anou finanční instituce, a
b) 5 % majetku fondu v ostatních případe
ech.
§ 19b
Value at risk
Nepoužije se.
§ 20
Čerpání úvěrů
Investiční společnost smí na účet investič
čního fondu přijímat krátkodobé úvěry až do výše 10 % majetku fon
ndu.
§ 21
Repooperace
Investiční společnost je do výše investičn
ních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech oprávněna
a nakupovat do majetku
investičního fondu a na jeho účet majetek se závazkem prodávajícího k zpětnému odkupu tohoto majetku, a to v předem určeném
termínu a za předem stanovenou cenu.
§ 22
Zápůjčky cenných papírů
Investiční společnost je oprávněna v rám
mci investičních limitů stanovených v Zákoně o investičních fondech převádět na dobu
určitou vlastnictví k cenným papírům na třetí
t
osoby až do výše 30 % majetku fondu v rámci všeobecně uzná
ávaného systému
půjčování cenných papírů, a to za podmíínky, že je třetí osoba zavázána převést zpět vlastnictví k cenným p
papírům po uplynutí
předem stanovené zápůjční lhůty.
§ 23
Podmínky vydávání a zpětného odkup
pu podílových listů
Výpočet hodnoty podílu podle § 6 se prov
vádí v eurech.
Vstupní poplatek na úhradu prodejních nákladů společnosti může činit max. 5 %.
V případě podílových listů investičního fo
ondu prodávaných v zahraničí může být k vypočítané hodnotě připočítána jako úhrada
nákladů na jejich vydání místo emisní přirážky poplatek za zpětný odkup v max. výši 5 % nebo kombinace e
emisní přirážky a
přirážky za zpětný odkup v max. výši 5 %.
%
Podrobnosti najdete v prodejních prospektech.
Odkupní cena se počítá z hodnoty podílu
u.
Prodej podílových listů není zásadně omezen, investiční společnost si však vyhrazuje právo jejich prodej do
očasně nebo zcela
zastavit.
§ 24
Účetní rok
Účetním rokem fondu se rozumí období mezi
m
1. únorem a 31. lednem následujícího kalendářního roku.
§ 25
Poplatek za správu, náhrada výdajů
Investiční společnosti je za její správu vyyplácena roční odměna
v max. výši 1 % majetku fondu v případ
dě podílových listů „tranše I“ (min. investice 500 000 eur), resp.
v max. výši 2 % majetku fondu v případ
dě podílových listů „tranše R“,
která se počítá poměrně podle hodnoty majetku
m
fondu ke konci jednotlivých měsíců.
Investiční společnost může stanovit popla
atek za správu odstupňovaně podle výše investice.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
29
Podrobnosti najdete v prodejních prospektech.
Investiční společnost má dále nárok na náhradu
n
všech výdajů, které jí vznikly v souvislosti se správou, zejm
ména poplatků za
vedení účtů cenných papírů, nákladů na transakce, nákladů na povinné zveřejňování informací, poplatků hra
azených depozitáři a
nákladů na audit, poradenství a účetní zá
ávěrku.
§ 26
Použití výnosů u podílových listů s vý
ýplatou výnosů
Výnosy získané v průběhu účetního roku
u jsou po úhradě nákladů podle uvážení investiční společnosti vyplá
áceny majitelům
podílových listů. Investiční společnost mů
ůže také rozhodnout o vyplacení výnosů z prodeje majetku fondu vččetně odběrních práv.
Povolena je také výplata mimořádných vý
ýnosů fondu. Hodnota majetku fondu však po výplatě výnosů nesmí klesnout pod
1 150 000,- eur. Částky jsou majitelům po
odílových listů s výplatou výnosů vypláceny od 15. dubna následujíccího účetního roku
případně proti odevzdání výnosového listtu. Zbytek výnosů se převádí na nový účet.
Rovněž od 15. dubna následujícího účetn
ního roku je vyplácena částka stanovená podle § 13 věta 3 Zákona o investičních
ný výnos z podílového
fondech, kterou je popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na reinvestovan
listu.
§ 27
Použití výnosů u podílových listů s čá
ástečnou reinvesticí výnosů se srážkou daně z kapitálových výn
nosů
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U podílových listů s reinve
esticí výnosů je od 15.
dubna následujícího účetního roku vyplác
cena částka stanovená podle §13 věta 3 Zákona o investičních fond
dech, kterou je
popřípadě nutné použít na úhradu daně z kapitálových výnosů připadající na reinvestovaný výnos z podílové
ého listu.
§ 27a
Použití výnosů u podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši bez srážky daně z kapitálových výnosů (zahraniční
tranše podílových listů s reinvesticí vý
ýnosů v plné výši, srovnej § 14 bod 3)
Výnosy dosažené v průběhu účetního roku nejsou po úhradě nákladů vypláceny. U tohoto typu podílových listů s reinvesticí
výnosů v plné výši se neprovádí žádná výplata
v
podle § 13 věta 3 Zákona o investičních fondech.
Investiční společnost je povinna zajistit fo
ormou příslušných potvrzení od depozitářů, že podílové listy s reinv
vesticí výnosů v plné
výši jsou v okamžiku výplaty výnosů v držžení pouze takových podílníků, kteří nejsou plátci tuzemské daně z příjmu fyzických či
právnických osob nebo kteří splňují podm
mínky pro osvobození od daně z kapitálových výnosů podle § 94 Zá
ákona o dani z příjmu.
§ 28
Likvidace
Z čistého výnosu z likvidace obdrží depozitář odměnu ve výši 0,5 % majetku fondu.
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
30
Příloha k § 16
Seznam burz s úředním obchodováním a organizované trhy
1.
Burzy s úředním obchodováním a organizovanými trhy v členských státech Evropského hospodářsk
kého prostoru
Podle článku 16 Směrnice 93/22/EHS (S
Směrnice o investičních službách v oblasti cenných papírů) musí kažždý členský stát vést
aktuální seznam povolených trhů. Tento seznam musí být poskytován ostatním členským státům a Komisi E
EU.
Komise EU je podle tohoto ustanovení po
ovinna jednou ročně zveřejňovat seznam regulovaných trhů, které jí byly nahlášeny.
Vzhledem k nižším omezením přístupu a specializaci v jednotlivých segmentech obchodování podléhá sezn
nam „regulovaných
trhů“ značným změnám. Proto Komise EU kromě ročního zveřejňování seznamu v Úředním věstníku Evropsských společenství
zpřístupňuje aktuální znění seznamu na svých oficiálních internetových stránkách.
1.1.
Aktuální seznam regulovaných trhů je k dispozici na internetové stránce:
http://www.fma.gv.at/cms/site//atttachments/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/geregelte_maerkte
e_2008.pdf 1
odkaz „Verzeichnis der Geregeltten Märkte (pdf)“ (Seznam regulovaných trhů, soubor ve formátu PD
DF).
1.2.
Za součást seznamu regulovaný
ých trhů jsou považovány i tyto burzy:
1.2.1
Finsko
OMX Nordic Exchange Helsinki
1.2.2
Švédsko
OMX Nordic Exchange Stockholm AB
1.2.3
Lucembursko
Euro MTF Luxemburg
1.3.
Podle § 20 odst. 3 bod 1 písm. b)
b Zák. o inv. fondech jsou uznávanými trhy v EHP tyto trhy:
trhy v EHP, které jsou příslušným
mi úřady pro dohled nad trhy hodnoceny jako uznávané.
2.
Burzy v evropských zemích mimo člen
nské státy Evropského hospodářského prostoru
2.1
Bosna a Hercegovina
Sarajevo, Banja Luka
2.2
Chorvatsko
Zagreb Stock Exchange
2.3
Švýcarsko
SWX Swiss Exchange
2.4
Srbsko a Černá Hora
Bělehrad
2.5
Turecko
Istanbul (v případě akciového trhu pouze „National Market“)
2.6
Rusko
Moskva (RTS Stock Exchange)
1 Odkaz může rakouský Úřad pro dohled nad fina
ančním trhem (FMA) změnit. Aktuální odkaz najdete na internetové stránce FMA:
www.fma.gv.at, Anbieter (poskytovatelé), „Inforrmationen zu Anbietern am österreichischen Finanzmarkt“ (informacce o poskytovatelích na
rakouském finančním trhu), Börse, Übersicht, Downloads,
D
Verzeichnis der Geregelten Märkte (burza, přehled, ke sstažení, seznam
regulovaných trhů)
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
31
3.
Burzy v mimoevropských zemích
3.1
Austrálie
Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2
Argentina
Buenos Aires
3.3
Brazílie
Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4
Chile
Santiago
3.5
Čína
Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6.
Hongkong
Hongkong Stock Exchange
3.7.
Indie
Bombaj
3.8
Indonésie
Jakarta
3.9.
Izrael
Tel Aviv
3.10
Japonsko
Tokio, Ósaka, Nagoja, Kjótó, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hirošim
ma
3.11
Kanada
Toronto, Vancouver, Montreal
3.12
Jižní Korea
Soul
3.13
Malajsie
Kuala Lumpur
3.14
Mexiko
Mexiko City
3.15
Nový Zéland
Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland
3.16
Filipíny
Manila
3.17
Singapur
Singapur Stock Exchange
3.18
Jihoafrická republika
Johannesburg
3.19
Tchaj-wan
Taipei
3.20
Thajsko
Bangkok
3.21
USA
New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock E
Exchange (NYSE),
Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stocck Exchange, Filadelfie,
Chicago, Boston, Cincinnati
4.
3.22
Venezuela
Caracas
3.23
Spojené arabské emiráty
Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
Organizované trhy v zemích mimo členské státy Evropského společenství
4.1
Japonsko
Over the Counter Market
4.2
Kanada
Over the Counter Market
4.3
Jižní Korea
Over the Counter Market
4.4
Švýcarsko
SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange, Over the Counter M
Market členů International
4.5
USA
Securities Market Association (ISMA), Curych
Over the Counter Market v systému NASDAQ, Over the Counter Market (trhy
organizované NASD, např. Over-the-Counter Equity Market, Mun
nicipal Bond Market,
Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Dire
ect Participation
ed Securities)
Programs), Over the Counter Market for Agency Mortgage-Backe
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
32
5.
Burzy s termínovými kontrakty a opce
emi
5.1
Argentina
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2
Austrálie
Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX))
5.3
Brazílie
Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio
o de Janeiro Stock
5.4
Hongkong
Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5
Japonsko
es Exchange,
Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Future
5.6
Kanada
Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7
Jižní Korea
Korea Futures Exchange
5.8
Mexiko
Mercado Mexicano de Derivados
5.9
Nový Zéland
New Zealand Futures & Options Exchange
5.10
Filipíny
Manila International Futures Exchange
5.11
Singapur
Singapore International Monetary Exchange
5.12
Slovensko
RM System Slovakia
5.13
Jihoafrická republika
Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Excchange (SAFEX)
5.14
Švýcarsko
EUREX
5.15
Turecko
TurkDEX
5.16
USA
Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
Tokyo Stock Exchange
American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade,
Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Com
mmodity Exchange, New
York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Sttock Exchange, New
York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX)
Účetní rok: 1.2.2010 – 31.1.2011
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
33

Podobné dokumenty

Raiffeisen – Pacifický akciový fond

Raiffeisen – Pacifický akciový fond Den rozdělení / výplaty / reinvestice:

Více

Nivnické noviny 2015-02

Nivnické noviny 2015-02 Jako člen zastupitelstva, které rozhodlo o odkoupení Besedy a následně i o její „demolici“, se pokusím v  následujících řádcích objasnit, proč padlo rozhodnutí o „demolici“. Demolice je v  uvozovká...

Více

Raiffeisen – Globální akciový fond

Raiffeisen – Globální akciový fond na přechodnou dobu na úroveň, kterou naposledy spatřily koncem léta roku 2006. K pokračujícímu růstu kurzů na japonském akciovém trhu počátkem roku 2007 přispěl především stále spíše k oslabení ink...

Více

Raiffeisen – Euroasijský akciový fond

Raiffeisen – Euroasijský akciový fond Výplata výnosů na podíl s výplatou výnosů Výplata na podíl s částečnou reinvesticí výnosů Reinvestice výnosů u podílu s částečnou reinvesticí Reinvestice výnosů u podílu s reinvesticí v plné výši

Více

Raiffeisen – Akciov [Raiffeisen-Emergi vý fond rozvíjejících se trh

Raiffeisen – Akciov [Raiffeisen-Emergi vý fond rozvíjejících se trh Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 4 Upozornění na právní aspekty ...........

Více