RoZHoDNUTÍ

Komentáře

Transkript

RoZHoDNUTÍ
Městský úřad Varnsdorf
Stavebníúřad
Nám. E. Beneše470,Varnsdorf
Sniq zn
c..i.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
8562l20ItrsÚ-No
MUVA 12403t2011
Varnsdorf.dne 29.4.2011
MarcelaNovotná
412372 24lkl: 131
[email protected]
cz
RoZHoDNUTÍ
IJZEMI\I ROZHODNUTI
Výroková část:
Městský úřadVamsdorf' Stavebniiřad,jako stavebníúřad
příslušnýpod|e$ 13 odst. 1 písm.f) zákona č.
18312006Sb., o územnímplánování a stavebnítnřádu (stavebnízákon), ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ''stavebnízákon''), vúzemním řízeníposoudil podle $ 84 až 91 stavebnílrozákona Žádost
o t,ydánírozhodnutío umístěnístavby nebo zařízení(dále jen ''rozhodnutío umístěnístavby''),kterou dne
21.3.2011podal
Janis lílek, nar. 23"4.1984,Karolíny Světléč.p,3014,407 47 Varnsdorf 1
(dálejen ''Žadatel''),a na zák|adětohoto posouzení:
I.
Vydává podle $ 79 a92 stavebníhozákonaa $ 9 vyhláškyč.503/2006Sb., o podrobnější
úpravě
územníhořízení,veřejnoprávnísmlouvy a územnílroopatření
Yozhodnutí
o umístění
stavby
rodinnéhodomu s gardžovýmstdnímna p.č.477/12 k.ú.Dolní Podlužívčetně
přípojek el. energie, vody, odkanalizovúnído žumpy,zpevněných ploch všena
p.č.477/12 a 2139 k.ú.Dolní Podluží.
Druh a účelumisťované
stavby:
Jedná Se o samostatně stojícírodinný dům s garáŽovým stáním a přípojkami el. energie, vody,
kana|izace do lybíratelné jímky. objekt je navrŽen jako jednopodlaŽní bez podkror,í,
nepodsklepený,
obdélníkového
půdorysuse sedlovoustřechou'
Základovékonstrukcejsounavrženyjakozákladovépasy z prostélro
betonu,svislénosnékonstrukce
budou z cihel POROTHERM. Stropníkonstrukcejsou navrženyz dřevěných stropníclrnosníků,
konstrukcestřechyje řešenajako krokvová konstrukcesedloých střech a střešníkrytina - betonové
taškyBRAMAC. Venkovní konečnápovrchová úpravaobvodoých stěn je navrženaz tenkovrstvé
ušleclrtilé
silikátovéomítkyv barvě světléhookru.
Zdrojem tep|a pro rytápění RD je navržen přímotopný elektrokotel PROTHERM REJNoK o
výkorru9 kW.
.
Zastavěnáplocha RD 136,6m2,obestavěnýprostor409,5m3,uŽitkováploclra l08.48 m2.
Umístěnístavbyna pozemku
pozemekp'č'477l|2 k.ú.Dolní Podluží(trvalýtravníporost)
it
li".
"-*J
'
-
I
C.l. MUVA 1240312011
str,2
pozemekp.č.2139k.ú.Dolní Podluží(ostatníp|ocha.ostatníkomunikace)
il.
Stanoví podmínky pro umístěnístavby:
1' Stavba bude umístěnav souladu s grafickou přílohou rozhodnutí,která obsalrujevýkres současného
stavu '(lzemí v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního pozemku, poŽadovanýrn
umístěnímstavby, s vyznačenímvazeb a vlivů na okolí, zejménavzdálenostíod hranic pozemku a
sousedních
staveb.
2'
Pro uskutečnění
umisťované
stavbyse vymezujepozemekě,4,7,7l12k.ú.Dolní PodluŽíjako pozemek
stavební.
3. Stavba rodinnéhodomu bude umístěnana p.č.477l12 k.ú.DolníPodluŽímin. 5.5 m od sousední
parcelyč,'477lI0 k.ú.Dolní
Podlužía min. 8,0 m od místníkomunikacep.ě' 2|39 k.ú'Dolní
Podluží.
4. Rodinný dům bude jednopodlažníbezpodkroví, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou.
objekt bude mít obdélníkovýpůdoryso rozměrech1I,25 x 76,25m, výškahřebenebude max. 4,6
m.
5. StavbaRD bude napojenanovou vodovodnípřípojkouna vodovod pro veřejnoupotřebLrIPE 63 mm
vprotilehlémkraji místníkomunikacep.č.2139 k.ú.Dolní Podluží.Nová vodovodnípřípojkaje
navrŽenaz potrubíHDPE 32 mm v ce|kovédélcel 1 m, z toho 6.6. m ve veřejnémprostranství'
6. Typová vodoměrná šachtao rozměru 1200190011600
mm bude osazena na hranici pozemku p.č'
47,7l12k.ú,.Dolní Podlužíve vzdálenostido 1Otim od napojeník hlavnírnuvodovodnímuřadu.
1, Splaškovévody z RD budou svedeny do bezodtokovéjímky, která nesmí být opatřena odtokenl.
přípojka do jímky je navrženaz trub
odtud budou dále odváŽeny na CoV k likvidaci. Karralizačrrí
kanalizačních
plastovýchhrd|ol"ýclr
PVC l60 mrn a DN 150 mm v délcecca2,6 m.
jímka
8. Bezodtoková
bude umístěnana p.č.477l|2 k.ú' Dolní Podlužío objemu 10 m] a rozměrech
3.25x2.0x2.0
m.
Dešťovévody budou zachytávány vnádrŽl. odtud budou odváděny.přepaderndo zasakovacího
záÍezuna pozemku investora.objem nádržena dešt'ovouvodu je 4.6 m...
10. Zpevněnéplochy a terasana p.č.477l12 k.ú.Do|níPodlužíjsou navrŽenYze zánkovédlaŽby''
9.
11. Parkovacístánío půdorysnýchrozměrech5,7 x4,2 m a výšce3,6 m bude umístěnona p.č.4.7,7l12
k^ú.
Dolní Podluží.
12. Projektovádokumentacek povolenístavby musíbý v souladu s $ 94 vyhláškyč.30112002Sb., o
požadavcíchna zajištěníradiačníochrany a navrhovaný objekt musí být chráněn proti pronikání
radonu zpod|oŽívrozsahu odpovídajícím
zjištěnému
radonovémuindexu pozemku, přičemžpři
je
projektovánía rea|izaci protiradonovýchopatření vhodnévzít v úvahutu skutečnost,že hodnoty
objemovéaktovityradonuse v místěbudoucíhostaveniště
pohybujíkolem hodnoty45 kBq"m-,"
13. Budou sp|něny podmínky souhlasu Drážního úřadu Praha ze dne 28'2.2011 pod čj.: MPSOP0340/1I -2lSo DUCR-9070/11/So:
úřadem.Případnézměny této dokumentaceje stavebníkpovinen předem projednat s Drážním
úřadem.
s drážnímiznaky nebo mohly j inak ohrozit provoz dráhy.
14. Budou splněnypodmínkysŽoc s.o. Ústí nad Labem ze dne 4.2.2OI1pod čj.: 4ll1l-SDC UNL4lllKo:
drážního
tělesaa bezpečnost
provozu naže\eznicia nedošlok narušeníjakékoliv
drážníčinnosti.
omezenojejíuživánív|ivem provozudráhy.
(stavebnízákon, zákon o drahách a jeho prováděcívyhlášky v platném znění atd'). nařízerrírni,
Č.i.ivuve l.;4o3l2l11
str.3
technických
vyhláškami' technickými normami a ostatnímipředpisy, s r,yužitímnejnovějších
řešení,technologiíprovádění'pracovníchpostupůa materiá|ůs cílem dosáhnout,při dodrŽování
zásad hospodárnostia ochrany životnílroprostředí,co nejlyššíkvality a životnostistavby.
ě. 26812009Sb., o technických požadavcíchna stavby (,,Stavba musí zajišt'ovat,aby hluk a
vibrace působící
na osoby azviÍata byly na takovéúrovni,která neohroŽujezdraví,zaručínoční
je
klid a vyhovujícípro prostředíspobytem osob nebo miÍat, ato i na sousedníchpozemcícha
stavbách...).Na základě naÍízenívlády č. 14812006Sb.' o ochraně zdraví před nepříznivými
účinkyhluku a vibrací musejí bý dodrženyi hygienické limity hluku v chráněnémvenkovním
prostorustaveb.
Železnlěnítrati (mostů,propustkůatd.). V případě možnéškodníudálosti qvolané vyššímocí
(napÍ.záp|avy, tání sněhu, přívalovédeštěatd.)je smířens tím, že nebude moŽno poŽadovatpo
SZDC, s'o. nálrraduvzniklých škod'
vedoucíprovozníhostřediskaSTo Ceská Kamenice,
Ústí n.L., Správa tratíústecko.litoměřická,
p.Šemík'
te|. Č. 972433 678 nebo 124346 591, se kterým bude projednántechnologickýpostup
veškeých pracívčetněuvedenítermínuzahájenía potéi ukončenístavby (výšejnrenovanýzajistí
na objednávku rovněž případný technický dohled popř. konzu|tace ze strany SZDC. s.o'.
ýkajícího se ochrannéhopásma dráhy).
technickýdohled) minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem.
pracína stavbě
31. 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením
Technickýodbor,Že|ezničáÍská
(před konánímzávěreč,né
kontrolníprohlídky,místníhošetřeníatd.) si stavebníkpísemnězaŽádá
stavbyv ochrannémpásmu dráhy.
o stanoviskoSŽDC, s.o.,SDC Ústí n.L. k ukončení
15. Budou splněnypodmínkystanoviskaPovodíohře s.p.Chomutov z hlediskasprávcepovodíze dne
pod čj.: 003701-3556212010:
2 "12,2010
před
materiályani látky závadnévodám, pokud nebudouzabezpečeny
rozpojitelné
a odplavitelné
průtokyve|kýchvod'
(spodnílíc) nejnižšího
obynélro pod\ažiumístěna min. 0,25 m nad hladinu při prťrtoku
Qroo390'95 m n.m.' tj. na kótě 39|,20 m n'm' (Bpv) Projektovádokumentaceke stavebnímuřízení
bude doplněna o geodetické zaměřeni pozemku (Bpv) s následným požadovaným(viz výše)
výškovýmumístěnímstavby.
gravitačníodtok vody znejnižšílropod|aŽínebo musí být navrženozaÍízenipro jednoduclré
odčerpávání
vody z budovy.
vniknutí vody při povodních, tomuto nebezpečípřizpůsobeno a povrchové úpravy musí
umožňovat úěinnéočištěníod nánosů bahna a jiných nečistot, případně závadných látek
transportovanýchvodou při povodni'
vod při povodních.
provedenose zqišenou odoInostíproti možnýmúčinkům
předloženpříslušné
obci k zajištění
souladus povodňovýmp|ánemtétoobce'
16, Budou splněnypodmínkyvyjádřeníSČE a.s.Děčínze dne 29.3.2011pod č.001033393251.
A
11, Budou splněnypodmínkyvyjádřeníRWE s.r.o.Brno ze drre 25.1.2010pod čj.:4061101114.
3'5.2011pod čj.:2I98l11llr,74.
18. Budou splněny podmínky vy.jádření SěVK
TPC S/8044/r 12010
I 1 40.
a.S. Teplice ze
dne 3.12.2010 pod čj'.
19, BudousplněnypodmínkyvyjádřeníTelefónicao2Czech\epublica.s.Prahazedne21.1'20i0pod
č,.i.:
7229l 1O/CUL/VVO.
\'
l ',. .',, -,
c.j. MUVA 1240312011
str.4
UčastníciÍízenínaněžse vztahuje rozhodnutísprávníhoorgánu:
JanisJílek,nar.23'4,1984,
KarolínySvět|éč'p.3014,40141 Varnsdorfl
obec Do|níPodluží.
DolníPod|uží
6.407 55 DolníPod|uŽí
Odůvodnění:
Dne 21 .3.20|1 podal Žadatelžádosto lydání rozhodnutío umístěnístavby.
Stavební úÍad oznámil zahájení územního Íízení známým úěastníkůmřízení a dotčeným orgálrům.
K projednání žádosti současněnařídi| veřejné ústníjednání spojené s oh|edáním na místě na den
28.4.20|1, o jehožvýsledkubyl sepsánprotokol.Současně
poučilstavebníkao jeho povinnostistanovené
v ust. $ 87 odst.2 stavebnílrozákona, tj. povirrnostilyvěšerríinformace o jeho záměru a o tom. žepodal
jednání.
Žádost o lydání územníhorozhodnutí, bezodkladněpoté' co bylo nařízeno veřejnéústrrí
Citované opatření stavebního úřadu bylo v sou|adu s ustanovenírn$ 87 odst. 1 stavebního zákona
oznámeno účastníkům
řízení uvedeným v ust. $ 85 odst. l stavebníhozákona a dotčenýmorgánům
jednotlivěa účastníkům
řízenípodle ust. $ 85 odst.2 stavebníhozákonaveřejnouvyhláškou.
Předložený záměr žadatelesprávní orgán řádně posoudil z hledisek uvedených v ust.$ 90 stavebního
zákona,stanovil okruh účastníků
řízenílymezený pro územníÍízenív $ 85 odst. 1 a 2 stavebníhozákona.
Podle $ 87 odst. 1 stavebníhozákona stavebníúřadnařídíveřejnéústníjednání a je-li v územívydán
územníp|án (což platí v tomto případě),doručujese oznámení zahájeníúzemníhořízení účastrríkům
vedenýmv $ 85 odst. 1 stavebníhozákonaadotčenýmorgánůmjednot|ivě,účastníkům
uvedenýmv $ 85
odst. 2 stavebníhozákona veřejnou vyhláškou.Učastníciřízeníd|e $ 85 odst. 2 stavební|ro
zákona a
veřejnost byli řádně seznámeni s navrhovanoustavbou,a to doručenímopatřeníveřejnoLrvyhláškou,
neboťtotobylo řádně r,yvěšenopo dobu 15 dnůna úřednídesce a téŽzveÍejněno
způsobemumožňLrjící
dá|kový přístup.Žadatelby| informován o tom, Že je povinen zajistit' aby bezodkladněpoté.co bylo
nařízenoveřejnéústníjednání, byla informace o záměru lyvěšena na místě stavebnímúřademurčeném
nebo na vhodnémveřejně přístupném
místěu stavbynebo pozemku,na nichžse má záměr uskutečnit,
a
jednání.
to do doby veřejnéhoústního
V územnímrozhodnutíSU vymezil umístěnístavby na pozemky.
stanovi| podmínky pro ochranu uzemí,podmínky pro umístěnístavby. UčastníkemkaŽdéhoúzemrrího
Íízenije Žadate|a obec, na jejimŽ územímá b1ýtzáměr uskutečněn(účastnícipodle $ 85 odst. 1
stavebníhozákona). Žadate|i se územnírozhodnutí doručujepřímo. obec je ze zákona účastníkenr
kaŽdého
územního
řízení,aby rnohlaúčinně
hájit dů|ežité
místníčiveřejnézájny.
Dalšímiúčastníky
územníhořízeníjsou vlastnícipozemkůnebo staveb.na kterych má být poŽadovaný.
zálněr uskuteěněn,
nebo ten, kdo má jinévěcrréprávo k tomutopozemkunebo stavbě.Dále jsou to osoby.
jejichžvlastnickénebojinévěcnéprávo k sousednímstavbámanebosousednímpozemkůmčistavbámria
nich můžebyt ízemním rozhodnutím přímo dotčeno.Účastníkyjsou i osoby, o kterých tak stanoví
jednotek pod|e zvláštníhoprávníhopředpisu (zákon č. 1211994
zvláštnízákon a společenství
vlastníků
sb.)"
Posouditpřímédotčení
vlastnickéhonebojinéhověcnélropráva k sousednímstavbámanebo sousedním
pozemkůmči stavbámna nich přísluší
stavebnímu
úřadu.Při stanoverrí
okruhr-r
účastníků
řízení
územního
($ 85 stavebníhozákona) vycházel stavební'(;řad zkonkrétriě řešeriéstavby a situace na místě;tzn.
posoudilvelikost stavebníhopozemkua umístění
stavbyna něm, odstupovévzdá|enosti,rozměry stavby,
úče|jejího uživání,dopady na okolí atd.. okruh účastníků
by| stanoven na zák|adě výpisu z katastru
nemovitostí.
Stavebníúřad vÍízení pÍezkoumalpředloženou žádostz hledisek uvedenýcli v $ 79 odst. 1 a $ 90
stavebníhozákona, projednal ji s účastníky
Íízení,Do a posoudil slrromážděnázávazná stanoviska a
připomínky' ZpÍeďIoŽených podkladů a závazných stanovisek Do dospěl stavebníúřad k závěru, Že
uskutečněnímstavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohroŽena práva a
oprávněnézájmy účastníků
Íízení,
Závazná stanoviskaDo byla zkoordinovánaa zahrnutado podmírrek
rozhodnutí.
Umístěnístavbyje v souladu se schválenouúzemněplárrovacídokumentací.Umístěnístavby vyhovuje
obecnýmpožadavkům
na vyuŽíváníúzemí.
i.riii,,:i !
c..i.MUVA 12403t2011
str.5
StavebníúadMěU Varnsdorfposoudil umístění
stavbypod|e $ 90 stavebníhozákona a shledal,že
umístění
stavbyje navrženov souladuse závaznoui směrnoučástíschváleného
územního
plánu obce
DolníPodluží.protože
umístění
stavbyje zahrnutodo plochpro byd|ení.
Hlavnílryužití
p|ochpro bydlení
jsou rodinnédomy,místníkomunikace'pěšícesý a parkování
v rámci vlastního
pozemku.Jsou dány
podmínkyprostorovélro
uspořádání- max. ýška zástavbydvě nadzemnípodlaží+ obytnépodkroví'
podílzpevněných
ploch max. 800 m2a povolování
a umístění
stavebpřípustných
pro navrŽené
funkční
plochy,pokud stavbyzasáhnoudo stanoveného
záplavového
území,ale mimo aktivnízónu. bude
podmíněnoprokázáním,Že jejich výstavbounedojdeke zhoršeníodtokovýchpoměrťt,ke zvýšení
povodňového
rizika a rozsahupřípadných
škod'
Uvedenálokalitase nacháziv záplavovém
území
vodníhotoku LuŽničkamimo aktivnízónu cca 40 m od
břehové
hranya v HGR 6412- viz vyjádřerií
Povodíohře s'p.Chomutov'
Stavební
úřadposoudi|navrženou
stavbudle ust.$ 25 vyhláškyč.50112006
Sb.,o obecnýchpožadavcích
na využívání
uzemí,ve zněnípozdějších
změn a doplnění,kdy vzájemnéodstupystavebmusísp|ňovat
požadavky urbanistické,architektonické.životníhoprostředí, lrygienické,veterinární,ochrany
povrchových
a podzemních
vod, státnípamátkové
péče,
požární
oclrrany,bezpečnosti,
civilníochrany.
prevencezávažných
havárií.požadavky
na denníosvětlení
a osluněnía na zachováníkvalifyprostředí.
odstupymusídá|e umožňovat
údržbu
staveba uŽívání
prostorumezi stavbamipro technickáčijiná
vybavenía činnosti,napříkladtechnickouinfrastrukturu
z před1ožené
dokumentacea podkladů
(stanoviska'
vy'jádření,
rozhodnutí)
od dotčených
orgánů,správcůa vlastníků
inŽenýrských
sítíje patrné.
žespecifické
požadavky
navrlrované
stavbybyly splněny.
Při lydánítohotorozhodnutí
vycháze|stavební
iřadztěchto dokladů:
č .0 0 1 0 3 3 3 9 312 5
4 0 6 1 1 0 1 1a7z 4e d n e 3 ' 5 ' 2 0 1p1o dč . i .2: 1 9 8 1 1 1 1 1 7 4
14.|.2010
podčj.:2010/0093/oS
9070/1
1/So
0108/2011
p o dč j . :D P - 0 1 0 7 / 2 0 1 l
C.j.MUVA 1240312011
str.6
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčenýclr orgánů
vyžadovanýchzvláštnímipředpisy a zahrnulje do podmínekrozhodnutí.
Byla splněna podmínka daná ustanovením $ 87 odst. 2 stavebního zákona o zveřeiněni záměru
stavebníkemna veřejně přípustnémmístě.
Žád,ostovydánírozhodnutío umístěnístavby byla podána na příslušném
fbrmuláři podle přílolryč.3, k
vyhlášceč.50312006Sb., byla podána fyzickou osobou,JanisemJí|kem,nar.23'4.1984.KarolínySvětlé
3014,407 47 Varnsdorf (dálejen stavebník).
Stavebníúřadrozhodl'jakje uvedenove výroku rozhodnutí,za polžiti ustanoveníprávníchpředpisůve
výroku uvedených.
ÚčastníciÍízeni- dalšídotčené
osoby:
ČEZ oistribuce' a's.' RWE Distribuční
služby,s.r.o.,SČVK a.s.,Te|eflónica 02 Czeclr Repub|ic,
a.s.,Povodíohře - státnípodnik, SZDC s'o.' StavebnísprávaPraha,David Parastuck.Jitka
Parastucková,Ing. Petr Pučalík,Ing' Jitka Puěalíková
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastnícineup|atnilinávrhy a nárnitky.
Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti:
- Nebyly podány
Vypořádání s lyjádřeními účastníků
k podkladůmrozhodnutí:
- Účastnícise k podkladůmrozhodnutínevyiádřili.
Poučeníúčastníků:
Protitomutorozhodnutíse lze odvolat do l5 dnůode dnejeho oznámeníke KrajskémuúřadrrÚsteckého
kraje v Ústí nad Labem podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu.
odvolání se podává s potřebným počtemstejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstalsprávnímuorgánu a
aby každý účastník
dostal jeden stejnopis.Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů,vyhotoví je
správníorgán na nák|ady účastníka.
jednotliý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení'
odvoláním lze napadnoutvýrokovou částrozhodnutí,
jen
je
proti
odvolání
odůvodnění
rozhodnutí nepřípustné'
Stavebníúřad po právní moci rozhodnutípředá ověřenou dokumentaciŽadate|i,případněobecnímu
úřadu,jehož územníhoobvodu se umístěnístavby týká. není-li sám stavebnímúřadem.popřípadětéŽ
speciálnímustavebnímuúřadu.
Rozhodnutímá podle $ 93 odst. 1 stavebníhozákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutío umístění
stavbyplatípo dobu trvánístavbyčizaÍízení,
nedošlo-liz povahyvěci kjejich konzumaci'
Ing.Martin Togner v.r.
vedoucíStavebníhoúřadu
otisk úředníhorazítka
'! ','"
i i r,.:
C.j.MUVA 1240312011
str.7
Toto oznámenímusí být lyvěšeno po dobu 15 dnů.
.':
V y v ě Š e ndon e :' . . . . . . . : . . . . ; , . . . ' . ; i i i ; . . . . .
S e j m u t od n e :. . . . . . ' . . . '
Razítko,podpis orgánu, ktery potvrzuje lyvěšenía sejmutíoznámení.
Poplatek:
Správnípoplatekpodle zákona č.63412004Sb..o správnichpoplatcíchpoložky18 písm.a) ve výši 1000
Kč byl zap|acendne21,3'20|1.
obdrží:
účastníci
řízenídle $ 85 odst' l stavebního
zákona (doručenky):
JanisJílek,Karo|ínySvětléč.p'3014,407 47 Varnsdorf l
obec DolníPod|uŽí,IDDS:
8t6a4bh
sídlo:Do|níPodlužíč.p.6, 40,755 DoIníPodluŽí
r"rčastníci
řízenídle $ 85 odst. 2 stavebníhozákona veřejrrouvyhláškou:
CEZ Distribuce,a.s.,IDDS:v95uqfu
sídlo:Teplická č.p.874l8' DěčínIV-Podmokly,405 02 Děéín2
RWE Distribuční
služby,s"r.o.,IDDS:jnnyjs6
sídlo:Plynárenskáč'p,49911.Brno-střed,Zábrdovtce,602 00 Brno 2
SCVK a.s.'IDDS: ť7rf9ns
sídlo:Masarykovač.p.368, Ústí IradLabem-centrum,400
10 Ustinad Labem l0
Telefónica02 Czech Republic,a.s"'IDDS: ď19ch2h
sidlo:Za Brumlovkou ě.p,26612,I40 22 Praha4
Povodíohře - státnípodnik, IDDS: 7pťt8gm
sídlo:Bezručovač.p.4219,43003 Chomutov3
SZDC s.o',StavebnísprávaPraha,,IDDS: uccchjm
sídlo:Sokolovskáč'p.19551278,190
00 Praha9
David Parastuck,Šenovskáč.p.2437,4O,7
47 Varnsdorf 1
Jitka Parastucková,Šenovskáč.p.2431.40741 Varnsdorf 1
Ing.PetrPučalík,
Družstevní
ochozč.p.961154.
Nusle, 14000 Praha4
Ing.JitkaPučalíková,
Družstevní
ochozě.p.961l54.Nusle,14000 Praha4
dotčpné
správrríúřady:
MěU Varnsdorf- OZP, Nám. E. Benešeč.p.470.40747 Varnsdorf 1
obecníúřadDolní Podluží,IDDS: 8t6a4bh
sídlo:DolníPodluŽíě.p.6,40,755 DolníPodluŽí
DráŽníúřad'sekce stavební- oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo:Wilsorrovač.p.300/8,Vinohrady, 12| 06 Praha2
úřadypro vyvěšenía podánízprávy o datu vvvěšenía sejmutí:
obecníúřadDolní Pod|uží,
IDDS: 8t6a4bh
sídlo:Dolní Podlužíč.p.6, 407 55 Dolní Podluží
MěÚ Varnsdorf- oRG. Nám. E. Benešeě.o.47O.4074,7 Varnsdorf 1
ostatní:
vlastní
MěÚ Varnsdorf- oSMl-územníplánovárrí,
Nám. E. Benešeč,,p.470,4O74.'l Varrrsdorf1
r '*'
li I
cj. MUVA 12403t201r
str.8
Pří|oha:
ověřená situacepro všechny
dokumentacepro stavebníkaa obec po nabyí právnímoci tohoto rozlrodnuti
Íl
!,*t'
.tl'
{
-)
_J:
ab
t'
|
;,
',,,
!
I
.---qšl
ll;!
|
J;t
"J:
-i
,li
I
Irl
:
Ca\
\
\
š
,:,
I
-\
\l
),
:
c\
š\
E*
*q
Ý5
r\
(\
\Š ))
Xv --*\
.\t
\
(\\..
\-\
- \ - - - - -- , . _
ti
-.tli
š
--í
\!
'š/
il
l*,ij
- - rr--1.
J !t
rf,:ss
ilt
II:
\
}F
N-.
'-"-l'l
.ř:s.
,'"'t""
irl
,!:
li
l=
I ti,,'
l; eEii.
l:*Ei+"
1"j33'
.6>
. 3.9
I
trft
<
,j z.á
::oě]
-&B
,_"!+ oc
iE
t:
I
l-,';'.
'
AHNTNEAEENg

Podobné dokumenty

VÝvĚsrv

VÝvĚsrv úřad.Místníobyvate|é mohouvyuŽívat p|ynofikaci,kana|izacii veřejný vodovod. Městem procházíže|eznicea je zde i Že|ezniční stanice. EURODMŽBy.CZa's

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovIcE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHovIcE příspěvková organizace,obec Strančice,Přemysl Rehák' JUDr. Alexandra Reháková Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastnícineuplatnilinávrhy a námitky. Vyhodnocenípřipomínekveřejnosti: - Při...

Více

Obecní úřad Jesenice ÚŘan zvoun

Obecní úřad Jesenice ÚŘan zvoun poáttua.i roáodnutí (óbecní úřad Jesenice, stavebníúřad, úřednídny: pondělí, středa tl'oo - 17:00hod.;v jiné dny po telefonickédohodě). Poučení: vydání územního Žadate| zajistí, aby informace o jeh...

Více

n,rĚsrsxÁ čÁsr pnnrra rr

n,rĚsrsxÁ čÁsr pnnrra rr Stavba RD je v souladus územnímroáodnutím tétolokality ěj. oV 35l26l03,/llr.tJR ze dne4.2.2004. tr. stanoví podmínky pŤoumístě staYby: stavba bude umístěnav souladus grafickou přílohourozhodnutí,kt...

Více

vznuxÍ nozHoDNUTÍ

vznuxÍ nozHoDNUTÍ Dalšímiúčastníky územníhořízeníjsou vlastnícipozemkůnebo staveb.na kteých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten,kdo má jinévěcnéprávo k tomutopozemkunebo stavbě.Dále jsou to osoby. jejichžvl...

Více

Autogalerie Průhonice

Autogalerie Průhonice tízeni a současněnařizuje k projednánížádostiveřejnéústníjednáníspojené s ohledánímna místěna den 27. září 2011 (úterý)v 9.00 hodÍn se schůzkoupozvaných v zasedacímístnostiobecního úřaduPrůhonice. ...

Více

Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ

Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ II. Stanoví podmínky pro umístěnístavby: l.

Více