224 296 Reparil Drg. CZ

Komentáře

Transkript

224 296 Reparil Drg. CZ
231 543 Reparil Drg. CZ 12.03.2008 10:02 Uhr Seite 1
®
Reparil - Dragées
Informace pro použití, þtČte pozornČ!
Reparil-Dragées Obalené tablety (escinum)
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Madaus GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, NČmecko
Složení:
Léþivá látka v 1 obalené tabletČ: escinum 20 mg
Pomocné látky:
Monohydrát laktozy, povidon, magnesium-stearát, sacharóza, mastek, arabská klovatina, oxid titaniþitý,
koloidní bezvodý oxid kĜemiþitý, kopolymer MA/MMA 1:1, makrogol 8000, hydroxid sodný, sodná sĤl
karmelózy, triethyl-citrát, simetikonová emulze SE 4, bílý vosk, karnaubský vosk.
Indikaþní skupina:
Antiflogistikum, venofarmakum.
Charakteristika:
Escin, což je léþivá látka z jírovce maćalu (kaštan), má protiotokový, odvodĖující a protizánČtlivý úþinek
a rychle odstraĖuje obtíže, zpĤsobené místním otokem (jako je pocit tlaku, bolesti apod.), pĜiþemž však
neovlivĖuje negativnČ látkovou výmČnu minerálĤ a krvetvorbu.
Indikace:
PĜípravek se užívá pĜi léþbČ místních otokĤ po zranČní, pĜi léþbČ a prevenci pooperaþních otokĤ, pĜi
léþbČ bolestivých syndromĤ páteĜe (meziobratlové ploténky, bolesti šíje, ústĜel, ischias), pĜi léþbČ
poruch žilní funkce konþetin, pĜi léþbČ kĜeþových žil, zánČtĤ žil, bércových vĜedĤ, k podpĤrné léþbČ
zánČtĤ šlachových pochev. PĜípravek mohou užívat dospČlí i dČti.
Kontraindikace:
PĜípravek se nesmí užívat v prvních tĜech mČsících tČhotenství. Pro použití pĜípravku v dalším období
tČhotenství nebo bČhem kojení musí být zvlášĢ závažné dĤvody, proto je nutné, aby pacientky o vzniku
tČchto stavĤ v prĤbČhu léþby pĜípravkem neprodlenČ informovaly ošetĜujícího lékaĜe. PĜi pĜecitlivČlosti na
escin nebo na pomocné látky nesmí být pĜípravek užíván. Dále se pĜípravek nesmí užívat pĜi tČžké poruše
funkce ledvin, u pacientĤ se sklonem k trombóze (tvorba krevních sraženin) a dále u pacientek, které
užívají hormonální steroidní antikoncepci. PĜípravek se neužívá k léþbČ jiných než poúrazových otokĤ.
Nežádoucí úþinky:
OjedinČle se mohou vyskytovat žaludeþní nebo stĜevní potíže (napĜ. nevolnost, prĤjem, zvracení), reakce z
pĜecitlivČlosti (napĜ. kopĜivka), snížený krevní tlak, výrazné menstruaþní krvácení. PĜi výskytu nežádoucích
úþinkĤ nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání pĜípravku neprodlenČ poraćte s lékaĜem.
Interakce:
Úþinky pĜípravku Reparil-Dragées a jiných lékĤ se mohou navzájem ovlivĖovat. Váš lékaĜ má být proto
informován o všech lécích, které v souþasné dobČ užíváte, nebo které zaþnete užívat, a to na lékaĜský
pĜedpis i bez nČj. Jestliže Vám další lékaĜ bude pĜedepisovat nebo doporuþovat nČjaký další lék,
informujte ho, že již užíváte pĜípravek Reparil-Dragées. Než zaþnete s užíváním pĜípravku ReparilDragées užívat nČjaký volnČ prodejný lék, poraćte se se svým ošetĜujícím lékaĜem. Reparil-Dragées
mĤže zvýšit pĤsobení lékĤ, které snižují srážlivost krve.
Dávkování:
Neurþí-li lékaĜ jinak, užívají dospČlí zpoþátku 3krát dennČ 2 tablety, jako udržovací dávku 3krát dennČ 1
tabletu. DČtem se podává 2-3krát dennČ 1 tableta. Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se tekutinou.
UpozornČní:
PĜi náhodném požití pĜípravku dítČtem nebo pĜi pĜedávkování se poraćte neprodlenČ s lékaĜem.
Uchovávání:
PĜípravek uchovávejte pĜi teplotČ 15-25oC v pĤvodním vnitĜním obalu, aby byl pĜípravek chránČn pĜed
vzdušnou vlhkostí.
Varování:
PĜípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaþené na obalu. Uchovávejte mimo
dosah a dohled dČtí.
Balení: 40 a 100 obalených tablet
Datum poslední revize: 30.5.2007
M.-Nr.: 231 543
08.07
231 543 Reparil Drg. CZ 12.03.2008 10:02 Uhr Seite 2

Podobné dokumenty

transplantace-kuze - Plastická chirurgie LD.cz

transplantace-kuze - Plastická chirurgie LD.cz kompozicí rostlinných enzymĤ, které pĜírodní cestou podporují imunitu organismu jako celku, snižují riziko vzniku zánČtĤ, otokĤ a zároveĖ jim pĜedcházejí.

Více

DIACOMIT 250 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku

DIACOMIT 250 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku Jak se užívá Diacomit prášek pro perorální suspenzi Prášek by měl být rozmixován ve sklenici vody a podáván během jídla okamžitě po jeho rozmíchání. Vaše dítě by mělo užívat Diacomit společně s jíd...

Více

Výroční zpráva r.2010 - Domov pro seniory Horní Stropnice

Výroční zpráva r.2010 - Domov pro seniory Horní Stropnice pracovní místo na VeĜejnČ prospČšné práce. Pracovní místo podpoĜené v rámci VPP bylo zamČĜeno zejména na pomocné práce v údržbČ a úklidové práce. Jednalo se o osobu s dlouhodobou nezamČstnaností, k...

Více

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Stáhnutí příbalového letáku v PDF alergické reakce (někdy závažné), zahrnující puchýřovitou rozšířenou vyrážku, olupování kůže, závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů, ztráta vlasů. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucí...

Více