Alternativní vizuální programovací prostředí pro

Komentáře

Transkript

Alternativní vizuální programovací prostředí pro
http://enchanting.robotclub.ab.ca
Alternativní vizuální programovací prostředí pro stavebnici
LEGO Mindstorms NXT
Volně přeloženo (loosely translated)
Tomáš Feltl – www.tfsoft.cz
Konfigurace
Configuring asenzoru
Sensor
Řekněte (tell
svéyour
NXT
kostce
a kam
ní připojeno…
NXT
what isco
plugged
intojeit,kand
where)
Suppose we have
NXTk with
a light
connected
on port
3. čidlo.
How do
tell Enchanting
this?
Předpokládejme,
že an
máme
třetímu
portusensor
NXT kostky
připojené
světelné
Jakwe
to nastavíme
v Enchantingu?
1. Stiskněte
Click on the
tlačítko „Vnímání”
“Sensing”
palette.
2. Stiskněte
tlačítko
2.
Click on the
„Nastav
čidla”
ÒConÞgure SensorsÓ
a zobrazíAse
okno
button.
dialog
konfigurace
comes
up. čidel.
3.Vlevo
Find najděte
the light blok
sensor
3.
světelného
čidla
conÞguration
block on
(jas
barvu).
the nebo
left-hand
side of the
Přetáhněte
hoitna
dialog. Drag
to
„Sensor
Port
3“.
Zde
“Sensor Port 3” andho
pusťtě.
drop it there.
6. Stiskněte „OK“
6. Press “OK”.
4.
Choosemalé
whatšipky
sort of
4. Pomocí
light
sensor
you have.
vpravo
rozbalte
nabídku typů čidel.
Zvolte čidlo které máte
(pozn. čidlo barev
[Color senzor] je možné
používat také jako
světelné čidlo).
5. Čidlo5.je Optionally,
vhodné srozumitelně
pojmenovat.
give it a descriptive
name.
0
7. You now
7. Pohave
přidání čidla máte
new blocks
to
use! nové bloky!
k dispozici
http://enchanting.robotclub.ab.ca
Vysílání morseovkou
Morse Key
Jak to bude vypadat…
PoPress
stisknutí
tlačítka
se ozve
pípnutí.
a button
to make
a sound.
Vysílání morseovkou
Morse
Jak naKey
to…
Vyber
a stiskni
Select paletu
the
palette,
and click on the
tlačítko
,
které
se
objeví
button [it is above all
hned pod částí s výběrem palet
the light blue blocks].
(nad bloky).
ConÞgure
a touch sensor,
Nastav
dotykové
čidlo like this:
(Touch Sensor) takto
Make sure
that your touch
sensor is
Čidlo
si srozumitelně
pojmenuj
GET READY
PŘIPRAV
SI
Name it.
on port 1 on the actual robot.
Zkontroluj správné připojení čidla k portu č. 1 na NXT kostce.
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
Píí
B
ííp
!
!
p
ee
DO IT!
OTESTUJ
Click the
and wait for the program to
Stiskni
tlačítko
pro spuštění programu a počkej, až
run on the robot. Press and release the
se tvůj program v NXT kostce spustí. Stiskni a pusť
touch sensor. What happens?
dotykové čidlo (Touch sensor). Co se stalo?
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku
NXTwith
s dotykovým
čidlem
An NXT
a touch sensor
připojeným
č. 1.
connected ktoportu
port 1.
1
http://enchanting.robotclub.ab.ca
GO FARTHER
DÁLE VYZKOUŠEJ
What would happen if you changed the note or the
1. Co se stane když změníš notu a dobu trvání (příštích...)?
duration?
2. Kam bychom do programového
Wheremohli
could vložit:
you use
kódu
Co se stane?
or
3. Dala by se takto nějakým způsobem zahrát písnička?
?
Dálkoměr
Dálkoměr
Range Finder
Range
Finder
Jak na
to…
Jak to bude vypadat…
Zjisti
vzdálenost
nějakého
předmětu.
See
how far away
something
is.
GET READY
PŘIPRAV
SI
Vyber
paletu a stiskni
From the
palette,
choose the
tlačítko
,
které
se
objeví
button.
hned pod částí s výběrem palet
(nad bloky).
ConÞgure a ultrasonic sensor.
Nastav ultrazvukové čidlo
Make sure the
port you
conÞgure it for
(Ultrasonic
Sensor)
takto
matches
the port the real
ultrasonic sensor
Čidlo
si srozumitelně
pojmenuj
is plugged into!
Zkontroluj správné připojení čidla k portu č. 4 na NXT kostce.
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
Stiskni tlačítko pro spuštění programu a počkej, až
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
NXTans ultrazvukovým
AnKostku
NXT with
ultrasonic sensor
čidlem
připojeným
k portu
connected
to port
4. č. 4.
2
DO IT!
OTESTUJ
Click
theprogram
and wait
for kostce
the program
se tvůj
v NXT
spustí.to run.
Point
the ultrasonic
sensor
at different
objects.
Před čidlem
pohybuj
nějakým
předmětem.
What
do you
see on the screen?
Co vidíš
na displeji?
GO FARTHER
http://enchanting.robotclub.ab.ca
What
the largest
and smallest
values
you see?DÁLE VYZKOUŠEJ
1.
Jakáare
je nejmenší
a největší
naměřená
hodnota?
Are
there
any vzdálenosti,
gaps where you
get no jste
numbers?
2.
Jsou
nějaké
ve kterých
nedostali číselné údaje?
Hlukoměr
Sound Meter
Jak to bude vypadat…
Postav
si „ručičkový“
hlukoměr.
Create
a sound-level
meter.
quiet
potichu
Hlukoměr
Sound
Jak naMeter
to…
Vyber
paletu a stiskni
From the
palette,
choose
tlačítko
,
které
se
objeví
the
button.
hned pod částí s výběrem palet
(nad bloky).
GET READY
PŘIPRAV
SI
ConÞgure a sound sensor.
Nastav zvukové čidlo (Sound Sensor) takto
Paint a new costume for the sprite -- make it a dot!
Pro
Sprite si nakresli nový kostým – pouze jako černou tečku!
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
NAHLAS
LOUD!
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku
NXT
se zvukovým
čidlem*
An NXT
with
a sound sensor*
připojeným
č. 2.
connected ktoportu
port 2.
(* Zvukové
čidlo
není in
veallvšech
NXT sadách.)
* Not
included
NXT sets.
3
http://enchanting.robotclub.ab.ca
Click the
and wait
Stiskni
tlačítko
a počkej,
for the program
to run.
DO IT!
OTESTUJ
až se tvůj program spustí.
Whisper, talk, sing, shout, or blow on
Šeptej, mluv, zpívej, křič nebo foukej na
the sound sensor.
zvukové čidlo (mikrofon). Co se děje?
GO FARTHER
Draw a DÁLE VYZKOUŠEJ
1.
Nakresli
gauge
on na
thedispleji ještě
stupnici.
Šla by zobrazovat také
background.
aktuální
hodnota?
Adjust how
far the meter
2.
Uprav
výchozí
moves back anda koncovou
forth.
pozici ručičky (menší rozsah).
Diferenciální
pohon
Differential Drive
Začneme jezdit s dvoukolovým robotem…
(lets your two-wheel robot drive around)
Z palety
From
the
použij
horníchoose
tlačítkothe
palette,
Themohl
robotrobot
needs
Aby
to know
which
„řídit“,
musí
být
ports který
the left
and
jasné,
port
right
motors
are
(motor) je levý a
on sopravý.
it can
který
. Zobrazí se dialog
nastavení
pohonu.
button.
ConÞgure
a differential drive.
The Þrst number embossed on a
If your robot has two
Pokud má robot dvě
Průměr LEGO pneumatiky je
LEGO
tire is
theprvní
tireÕs číslo
diameter
inna
wheels,
it
is
using
a
poháněná kola, používá
uveden
jako
přímo
This
is 56
across.
differential
drive! pohon. millimeters.
se diferenciální
pneumatice
(vtire
mm).
Zdemm
56 mm.
Po
P rt
Po
r
oto r
rt
Po rt C
A
ort A
to
ft m o
Lveý m
Le
C
steer!
or
t
oro
otm
t mvý
gh a
Ri Pr
Pokud ti robot namísto jízdy
dopředu couvá, je třeba
Ifzměnit
you tellsměr
the robot
to drive
forwards
otáčení
motorů
and
it goes
backwards,
swap the
v rámci
nastavení
pohonu
direction
youÕve
conÞgured the
(dopředuthat
zaměň
za opačný
motors
směr). to drive in the drive type.
9.4 cm
9,4 cm
4
Rozchod
vyjadřuje,
The trackkol
width
is how jak
far daleko
apart the
od
sebeare.
jsou Measure
kola. Protože
wheels
fromnaše
a place on
kola
jsou
symetrická,
změř
the left wheel to that same place on
vzdálenost
z vnějšího
levéhofrom
the right wheel.
Here,okraje
measuring
kola
na vnitřnípoint
okrajofpravého
kola to
the left-most
the left wheel
tak,
jak je znázorněno
na right
obrázku
–
the left-most
point of the
wheel,
rozchod
zde
je
asi
9,4
cm.
the track width is about 9.4 cm.
http://enchanting.robotclub.ab.ca
Čtvercový tanec
Square Dance
Umí tvůj robot tancovat?
Jezdi in
veačtverci.
Drive
square.
Nakresli
si dráhu
Čtvercový tanec
Square
Jak naDance
to…
GET READY
PŘIPRAV
SI
Vyber paletu
a stiskni
.
Nastav
diferenciální pohon
návodu
na kartě
From the
palette,podle
choose
the
č.
4. Nezapomeň změřit a nastavit správné rozměry
button. ConÞgure a differential drive, using the instructions on Card
podle
svého robota.
#4. Measure numbers to match your robot.
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
Stiskni
proforspuštění
programu
a počkej,
Click
the tlačítko
and wait
the program
to run.
Unplug the
až
se
tvůj
program
v
NXT
kostce
spustí.
Odpoj
USB cable and place the robot where you want it to
USB kabel
polož
robota
na místo
„tance“.
start.
Pressathe
orange
ÒenterÓ
button
on theStiskni
NXT.
DO IT!
OTESTUJ
oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.
Does the robot ÒdanceÓ in a square? (Is it conÞgured properly?)
Tancuje robot ve čtverci? Je naprogramovaný správně?
Note that youÕll never get 100% accurate motion.
Uvědom si, že pohyb tvého robota není nikdy 100% přesný.
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
An NXT
with
two driving
wheels.
Kostku
NXT
se dvěma
motory
a koly.
Press
ÒenterÓ
and darktlačítko
grey ÒexitÓ
buttons
on the
NXT to
Stisknithe
naorange
NXT kostce
oranžové
ENTER
společně
s šedým
quit
program
before
plugging
it back můžeš
into therobota
computer.
EXITthe
– tím
program
ukončíš.
Následně
připojit k PC.
5
GO FARTHER
DÁLE VYZKOUŠEJ
What other shapes and patterns could you make the
1. Jaký další tvar nebo vzor bychom mohli pro „tanec“ použít? Vyzkoušej to.
robot ÒdanceÓ? Could you have one robot ÒdanceÓ a square inside a
2. Dokážeš robota naprogramovat tak, aby „tančil“ jinou rychlostí ve větším
square being ÒdancedÓ by another robot, at different speeds?
http://enchanting.robotclub.ab.ca
čtverci kolem robota „tančícího“ v menším čtverci?
Test „nárazu“
Crash Test
Zastaví tvůj robot?
Dojeď
zastav.
Drive
intok apřekážce
wall anda then
stop.
Test „nárazu“
CrashnaTest
Jak
to…
➔
jako
č. 4.
as na
on kartě
Card #4.
GET READY
PŘIPRAV
SI
➔
.
ConÞgure a touch sensor for use as a
Nastav
čidlo dotyku jako nárazník
bumper.
na portu č. 1
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
Stiskni
proforspuštění
programu
a počkej,
Click
the tlačítko
and wait
the program
to run.
Unplug the
až
se
tvůj
program
v
NXT
kostce
spustí.
Odpoj
USB cable and place the robot where you want it to
USB kabel
polož
robota
na místo
„tance“.
start.
Pressathe
orange
ÒenterÓ
button
on theStiskni
NXT.
DO IT!
OTESTUJ
oranžové tlačítko ENTER na NXT kostce.
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku
NXTwith
se dvěma
motory,
koly a nárazníAn NXT
two driving
wheels
and a
kembumper
s čidlem (touch
dotyku sensor)
připojeným
k
portu
on port 1. č. 1.
6
http://enchanting.robotclub.ab.ca
The robot drives until it hits something. Pick it up and press the
Robot pojede,
dokudItna
něcountil
nenarazí.
Otoč ho a znovu stiskni
ÒenterÓ
button again.
drives
it hits something.
tlačítko ENTER. Opět pojede až do dalšího nárazu na překážku.
DÁLE VYZKOUŠEJ
GO FARTHER
Can you make the robot say something when it hits a
1. Dokážeš robota naprogramovat tak, aby při nárazu řekl: „Au, můj nos!“?
wall, such as, ÒOuch, my noseÓ or ÒOoofÓ? Could you
2. Zvládneš na displeji zobrazit oči, které se při nárazu zavřou?
draw eyes on it and make it wince?
3. Mohl by tvůj robot fungovat jako „průzkumník pokoje“? Zkus ho tak
How would you make the robot explore a room? Try it out!
naprogramovat.
Mexická vlna
Mexican
Wave
Další „tanec“
Po
hlasitém
Shout
“go”, vyslovení
and each„jeď“,
robot,seinkaždý
turn,
robot vforwards,
řadě postupně
rozjede:
drives
backwards
and
dopředu,
dozadu,
dopředu.
forwards
again.
Mexická vlna
Mexican
Wave
Jak na to…
jakoasna
č. 4.
onkartě
Card #4.
➔
GET READY
PŘIPRAV
SI
➔
.
ConÞgure a sound sensor to listen for
Nastav
zvukové čidlo (mikrofon)
the start command.
pro povel ke startu vlny.
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
DO IT!
This works best if OTESTUJ
Nejlepší
je mít
několik
you have
a whole
line
up of
robotů
řaděfor
vedle
robots.
The v
delay
each
Zpoždění
každého
robotsebe.
is a couple
of seconds
o několik
longerrobota
for thejeone
before it in
sekund
větší
než
line.
u předchozího robota.
Nakresli
si dráhu
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
dvěma
a
1+ Kostku
NXTs, NXT
eachsewith
twomotory,
drivingkoly
wheels
zvukovým
čidlem*
připojeným
k
portu
and a sound sensor* on port 2. č. 2.
(* Zvukové
čidlo není ve všech NXT sadách.)
* Not included with all NXT sets.
7
http://enchanting.robotclub.ab.ca
On each robot, click the
Každého robota spusť
and wait for the program to
stiskem tlačítka
a
run. Unplug the USB cable
počkej na spuštění
and place the robot in line.
programu. Odpoj USB
kabel a postav roboty na
Then, on a signal, you all
startovní čáru.
shout ÒgoÓ together, and
then, Mexickou
one by one,
theodstartují
robots
vlnu
do the
same pokřikem
wave maneuver!
všichni
„jeď“.
What other displays can you ÒchoreographÓ?
DÁLE VYZKOUŠEJ
GO FARTHER
1. Dokážeš vymyslet jinou choreografii* pro „tanec“ více robotů?
(*Choreografie je umělecká
činnost
vytváření
koncepce
nebo kompoziceand
nějakého
(ÒChoreographyÓ
is the
art of
designing
of movements,
comes
tanečního
díla,
tanečního
projevu
formou
tance
nebo
baletu.)
from Greek words meaning Òdance writingÓ).
Nesmělá hračka
Shy Puppy
Kde je ta správná vzdálenost?
Robot tě sleduje a chce se od tebe
Robot follows you around and
držet v určité vzdálenosti. Nechce
wants to be close, but not too close!
být ani bízko ani daleko.
TDaleko!
oo far!
Nesmělá hračka
Shy na
Puppy
Jak
to…
➔
jako
č. 4.
asna
on kartě
Card #4.
GET READY
PŘIPRAV
SI
➔
.
ConÞgure an ultrasonic sensor.
Nastav ultrazvukové čidlo
(dálkoměr).
NAPROGRAMUJ
TRY THIS CODE
OTESTUJ
DO IT!
Click the
and wait
Stisknito run.
tlačítko
pro
for the program
Unplug
spuštění
programu
the USB cable
and press
the
a
počkej,
až
se
tvůj
orange ÒenterÓ button on the
program v NXT kostce
NXT.
Blízko!
close!
Too
spustí. Odpoj USB
polož
Try walkingkabel
away afrom
therobota
robot.
na
místo,
kde
Does it follow? Try goingbudeš
towards
Stiskni
it. Does it provádět
shy away?test.
Does
it
oranžové
tlačítko
ever stand still?
ENTER na NXT kostce.
Justakorát!
right!
Tak
GO FARTHER
What would happen
Zkus se k robotovi
if you made the robot turn?
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku NXT se dvěma motory, koly a
An NXT
with two driving
and an
ultrazvukovým
čidlem wheels
(namířeným
ultrasonic
pointing
forwards
dopředu)sensor
připojeným
k portu
č. 4.
8
http://enchanting.robotclub.ab.ca
přiblížit a potom od
DÁLE VYZKOUŠEJ něj vzdálit. Co robot
1. Zvládneš naprogramovat robota tak, aby
What do two or more robots
dělá? Sleduje tě?
dokázal navíc zatáčet a nejezdil pouze dopředu
together do?
Chová se „nesměle“
a dozadu?
dojede až
2. Co bude dělat více takovýchto robotů Add a facenebo
to the robot, make it
k tobě? Zastaví vždy
spuštěných pohromadě?
ÒspeakÓ, orna
dress
it up! místě?
stejném
3. Nakresli robotovi tvář, nauč ho mluvit a měnit
výraz obličeje.
ČernáSparkline
nebo bílá?
Černá nebo bílá?
Sparkline
Detekce tmavé a světlé barvy
Graph
a changing
value.
Nakresli
si graf
z měřených
hodnot.
In
GET READY
PŘIPRAV
SI
, choose the
button.
Nastav čidlo barev
– ColorConÞgure
sensor a
light orsvětelné
colour čidlo – Light sensor),
(popř.
sensor,ten,
choosing
vyber
který máš k dispozici.
the one you
have.
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku
NXT with
s čidlem
barev
An NXT
a light
or připojeným
colour
k portu
č. 3. 3.
sensor
on port
9
http://enchanting.robotclub.ab.ca
DO IT!
OTESTUJ
Click the
to start.
Robota spusťe stiskem tlačítka
a
Move the light sensor
počkej na spuštění programu. Pomalu
over different colours and shades.
přesuň čidlo barev nad různé barvy,
Move it closer and farther from a
bílou
a odstíny šedé až černou. Dej čidlo
surface.
Pointa it
a podložky.
light. Change
blíž k podložce
dálatod
Zamiř
thezdroj
angle.
What
happens?
na
světla.
Co se
stane?
GO FARTHER
DÁLE VYZKOUŠEJ
What happens
1.ifCo
se stane, když do programu
you add in the autopřidáš
autokalibrační bloky?
calibration blocks?
2. Zkus nakreslit graf jako bílou
Try drawing a white line on a
čáru na černém pozadí.
black background.
3. Vyzkoušej měnit barvu, kterou
Change the lamp colour.
čidlo svítí.
Sleduj tu čáru!
Follow
ThatpoLine!
Pohyb robota
čáře
Follow
a line
around.
Jezdi
po čáře
kolem
dokola.
Sleduj tu čáru!
Follow
That po
Line!
Pohyb
robota
čáře
➔
➔
jako
č. 4.
asna
on kartě
Card #4.
GET READY
PŘIPRAV
SI
.
ConÞgure
and name
a
Nastav
a pojmenuj
si čidlo
light–or
colour
sensor,
barev
Color
sensor
(popř.
choosing
the
type
that
světelné čidlo – Light sensor).
matches
your
sensor.
Vyber
to čidlo,
které
máš.
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
DO IT!
OTESTUJ
Click
the tlačítko
and wait
Stiskni
pro spuštění
for
the
program
to
programu a počkej, run.
až se tvůj
Unplug
thev USB
cable, spustí.
place
program
NXT kostce
the
robot
onkabel
or beside
line,
Odpoj
USB
a položa robota
and
the směřovalo
orange ÒenterÓ
tak,press
aby čidlo
na
button
theStiskni
NXT. oranžové
černouon
čáru.
tlačítko ENTER na NXT kostce.
Press the dark grey ÒexitÓ
Program
stiskem
button
to ukončíš
stop the
robot.
šedého tlačítka EXIT.
GO FARTHER
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku NXT se dvěma motory, koly
An NXT with two driving wheels and a
a čidlem světla/barev (připevněným
light/colour sensor pointing downwards.
směrem dolů) připojeným k portu č. 1.
10
http://enchanting.robotclub.ab.ca
What happens
if VYZKOUŠEJ
DÁLE
you
adjust
Co se
stane,the
kdyžnumbers?
v programu
pozměníš
číselné hodnoty?
Does
the line-following
course
Změní
se
tím
něco
na
sledování
make a difference? Can you
čáry? Mohli
bychom
podobným
follow
the edge
of a
table?
způsobem sledovat okraj stolu?
Where is the best place to put
Jaké je nejlepší místo pro umístění
your
light
sensor?
What
čidla?
Co využít
současně
více čidel
would
you
do
with
a
second
or
světla (druhé a třetí čidlo)? Bylo by
to výhodné?
third
sensor? Draw eyes and
Udělej
robotovi
které
seright!
budou
make them
lookoči,
left
and
dívat směrem, kterým zatáčí.
Lokátor
Lokátor
Locator
Locator
Jak
na to…
Jak daleko jsou předměty?
Najdi
Find anejbližší
nearby objekt.
object.
➔
jako
č. 4.
asna
on kartě
Card #4.
GET READY
PŘIPRAV
SI
➔
.
ConÞgure an ultrasonic sensor.
Nastav ultrazvukové čidlo
(dálkoměr).
NAPROGRAMUJ
TRY THIS CODE
DO IT!
OTESTUJ
Click the
and wait
for the program
Unplug
Stisknito run.
tlačítko
pro
the USB cable
and press
the
spuštění
programu
orange ÒenterÓ
button
a počkej,
ažon
sethe
tvůj
NXT.
program v NXT kostce
spustí. Odpoj USB
Move an object
in robota
front of
kabelaround
a polož
the robot. na
Does
it
turn
to
follow
místo, kde budeš
it?
provádět test. Stiskni
oranžové tlačítko
GO FARTHER
ENTER
How does it
work?na NXT kostce.
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku NXT se dvěma motory, koly a
An
NXT with two
driving
wheels
ultrazvukovým
čidlem
(namířeným
and
an ultrasonic
sensor
on port
dopředu)
připojeným
k portu
č. 4.4.
11
http://enchanting.robotclub.ab.ca
How would you do this with two
sensors? Umísti před robota
DÁLE VYZKOUŠEJ nějakou překážku.
Najde
Can you make
therobot
robot při
ignore a
1. Vysvětli, jak program funguje.
otáčení
překážku?
2. Jak by se dala využít dvě ultrazvuková čidla?
wall (and anything else as far
3. Můžeš naprogramovat robota tak, aby nereagoval
Otočí se za překážkou,
away as it)?
na stěny místnosti (a na vše, co je moc daleko)?
i když ji posuneš na
4. Zkus program změnit tak, aby robot nejdříve
místo?
Try makingjiné
it scan
in a full circle
proskenoval celý kruh a pak se otočil k předmětu,
and point at the closest item.
co je nejbíž?
Sumo
Sumo
Sumo
JakSumo
na to…
(karta 1 ze 2)
(card 1 of 2)
PushVytlač
your protivníka
opponent out
of a ring.
z ringu.
THE PLAN
ROZVAHA
Behaviour
Sees edge
Retreat
Foe ahead
Arbiter
Trigger
Attack
Wander
robot
nicto do,
IfPokud
it has nemá
nothing
better
lepšího
práci, jezdí
kolem
the
robotna
wanders
around.
If
itdokola
sees a(bloumá).
foe aheadKdyž
of it,před
the
sebou
uvidí
protivníka,
robot attacks, trying to push
zaútočí
naout
něj of
s cílem
the
enemy
the ring.
vytlačit
ho
z
ringu.
Most importantly, if Důležité
it sees
je, že
robot
nesmí
ring
the
edge,
thesám
robot
retreats
opustit
–
když
uvidí
hranici,
from it, in an effort to stay in
musí
se vrátit tak, aby zůstal
the
ring.
v ringu.
➔
Card #5.
as on
...jako na kartě č. 4.
➔
. ConÞgure
an ultrasonic sensor
and
a
light/colour
...nastav ultrazvukové
sensor.
čidlo a čidlo světla/barev.
POTŘEBUJEŠ
YOU NEED
Kostku
NXT se needs
dvěma an
motory,
Each
competitor
NXT koly
withatwo
ultrazvukovým
čidlem (namířeným
driving
wheels, an ultrasonic
sensor, and
dopředu)
a čidlo
světlasensor.
(nebo barev).
a light
or colour
12A
http://enchanting.robotclub.ab.ca
Pro
Sprite1
připrav
sadu kostýmů
Create
a bunch
of costumes
for your sprite,
tak,
aby
se
na
displeji
dalo
using the text tool to display the following
zobrazovat:
ODPOČET,
BLOUMÁNÍ,
words in large
letters, ÒCountdownÓ,
ÚTOK,
ÚSTUP,
ČEKÁM
stiskni
START.
ÒWanderÓ, ÒAttackÓ, ÒRetreatÓ
and ÒPress
VButton
editoru
malování
použij
nástroj
to StartÓ.
pro text a zvol velká tučná písmena.
➔
. Create
variables named Ònext actionÓ, Òfoe aheadÓ,
Vytvoř si proměnné „pristi akce“,
and Òsees edgeÓ.
„vidim nepritele“, „vidim hranici“.
GET READY
PŘIPRAV
SI
Sumo
Sumo
(karta 2 ze 2)
(card 2 of 2)
➔
“Wander”, and “Startup”.
si bloky
„Utok“,
„Ustup“,
„Bloumani“
a „Start“.
. Připrav
You’ll make
blocks
called
“Attack”,
“Retreat”,
DO IT!
TRY THIS CODE
NAPROGRAMUJ
OTESTUJ
Click
wait
the
tlačítko
proand
spuštění
for the program
Stiskni
programu a počkej, až se tvůj
to run.
program
v NXT kostce spustí.
Unplug USB
the USB
cable
and
Odpoj
kabel
a polož
place
the
robot
on
the
sumo
robota do ringu.
board.
you are
told to
Když
jsi When
připraven,
stiskni
start your tlačítko
robot, press
thena
oranžové
ENTER
orange
“enter” button on the
NXT
kostce.
NXT.
DÁLE GO FARTHER
VYZKOUŠEJ
1.Can
Můžeš
nějak jednoduše
you add other behaviours
změnit chování robota?
DO IT!
to the robot, or change some
of the existing ones? What
2. Dokážeš způsoby chování
could you do to make your
robota rozšířit tak, aby měl větší
sumo robot better?
šanci na vítězství?
Would this method of
3. Daly by se tímto způsobem
programming work for other
programovat
i jiní roboti
robots?
(vykonávající nějakou jinou
činnost)?
12B
http://enchanting.robotclub.ab.ca

Podobné dokumenty

JAOS + Enchanting karty

JAOS + Enchanting karty ozubené kolečko vzadu.

Více

Příručky datové žurnalistiky - Nadace Open Society Fund Praha

Příručky datové žurnalistiky - Nadace Open Society Fund Praha Na web často dáváme kromě vizualizací také data ke stažení. Čtenáři tak mají možnost data prozkoumat pomocí interaktivní vizualizace nebo si je stáhnout a zpracovat podle potřeby sami. Jaký to pro ...

Více

Uvod do poc´ıtacové typografie - Gröger

Uvod do poc´ıtacové typografie - Gröger obrovských výhod LATEXu v porovnánı́ s WYSIWYG editory. Pro zpracovánı́ křı́žových odkazů sloužı́ přı́kazy \label{...} (definuje návěštı́), \ref{...} (vracı́ čı́slo návěštı́) a \pa...

Více

Metodika NXT

Metodika NXT úroveň osvětlení a barvy.

Více

Metodická příručka ke stažení

Metodická příručka ke stažení Dále je vyznačena souvislost mezi výstupy (úlohy lze kombinovat). Pro potřebu práce s EKOABECEDOU jsou výstupy očíslovány a pro přehlednost barevně rozlišeny. Výstupy pro 1. stupeň jsou zvýrazněny ...

Více

Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář

Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář zjistil, tak i Marťané slaví Vánoce. Nicméně ani na Marsu se Vánoce neobejdou bez problémů, a proto se řadě z nich budeš must podívat na zoubek. Jistě, zachránit celé Vánoce sám se může zdát jako p...

Více