SEXUALITA PŘED MANŽELSTVÍM A V MANŽELSTVÍ

Komentáře

Transkript

SEXUALITA PŘED MANŽELSTVÍM A V MANŽELSTVÍ
SEXUALITA PŘED MANŽELSTVÍM A V MANŽELSTVÍ
Sexualita před manželstvím
- styk před manželstvím byl vždy křesťanskou etikou odmítán
Písmo
- SZ energicky bojuje proti kultické a světské prostituci
- žena, u které při svatbě se zjistí, že už není panna, se má ukamenovat, protože
smilnila v domě svého otce
- z počátku se s takovým příkazem nesetkáme u muže, ale později se zákaz
sexuální nemravnosti rozšiřuje i na ně
- NZ jasně odmítá všechny podoby smilstva (porneia), protože se protiví
spravedlnosti Božího království
- pro NZ je příznačné odmítání jakéhokoliv mimomanželského či nepřirozeného
styku jako zla plynoucího ze srdce
- Pavel mluví častěji o smilstvu než o cizoložství a obojí jasně zamítá jako jednání
údů nevěstky namísto jednání údů J.K.
- Pavel dále soudí, že je lepší pro muže, když se nedotkne ženy, ale pro
nebezpečí smilstva doporučuje manželství
- ve svých listech jednoznačně odmítá jakoukoliv nemravnost mimo manželství a
ve výčtech neřestí se smilstvo objevuje pravidelně (porneia mnohde používá v
širokém smyslu jakéhokoliv nemanželského styku)
Tradice
- církev mnohokrát vyjádřila přesvědčení, že předmanželský styk je hříšný
- různá prohlášení a odsouzení opačných nauk stanoví nebo alespoň
předpokládají, že mimomanželský styk je hříšný a těžce hříšný
- dodnes toto stanovisko potvrzováno
- úplné pohlavní vztahy mají své místo jen v manželství
- nicméně je nutné rozlišovat mezi předmanželskou promiskuitou a stykem
snoubenců, kteří zatím nemohou ze závažných důvodů manželství uzavřít – liší
se však jen tíhou viny
Argumenty pro předmanželskou zdrženlivost
- **** - z cíle plození (plodivý význam)
- jedním ze základních cílů pohlavní lásky je rozmnožování, proto musí zůstat
otevřené pro děti v tom smyslu, že pokud se narodí, budou mít rodinu a domov
- taková otevřenost u předmanželského i mimomanželského styku chybí, protože
dítě je v zásadě nežádoucí a vyloučené
- styk a plození jsou od sebe radikálně odděleny, což odporuje smyslu sexuality
- + pohlavní styk je odpovědný jen tehdy, když k němu dochází mezi partnery, kteří
mohou případnému dítěti zabezpečit spořádanou výchovu, která je zaručena jen
v manželství
- **** - z cíle prohloubení lásky (spojivý význam)
- styk je vrcholem vztahu vzájemné lásky a sebeodevzdání a tak by se měl
uskutečňovat jen atmosféře jasného rozhodnutí jednoho pro druhého i pro
výchovu dětí, kterou poskytuje manželství
- předmanželský nebo mimomanželský stav věcí jistotu trvalosti a výlučnosti lásky
postrádá
- ****
- jen trvalý manželský svazek vytváří podmínky pro skutečně šťastný sexuální
vztah – jistotu, místo, čas, domov, opakování,…
Námitky
sexuální pud musí být uspokojován jako každý jiný pud a zdrženlivost ukládá
nepřirozené omezení, které může vyvolat pro svou dlouhodobost psychologicky
škodlivé následky
- x fakta tomu však odporují
- partneři musí zjistit, zda se k sobě skutečně hodí i v sexuální oblasti a to ještě
před svatbou (protože pak už je pozdě)
- x nehodili by se jen kvůli deformaci, o které by se však museli informovat a navíc
vzájemná šťastná sexualita vyžaduje zvyk, což nelze několika pokusy ověřit –
zkrátka předmanželský stav ani neposkytuje možnost vyzkoušet si dopředu jak
by to klapalo
- potlačování sexuální žádosti jen kvůli nutné předmanželské zdrženlivosti
postrádá jakékoliv oprávnění, vlastním kritériem má být otázka, zda druhým
škodí nebo je nějak vykořisťuje
- x nevázaný předmanželský styk fakticky nevede k většímu štěstí a touhu po
opravdovém štěstí, společenství lásky a osobním zajištění nenaplňuje –
předmanželská zdrženlivost prostě není jen normovaným tabu
Sexualita v manželství
- sjednocující princip, ze kterého manželé formují a utvářejí své manželství je
láska
- pohlavní styk má být naplněním a ztvárněním manželské lásky
- zdar sexuality v manželství má velký význam – může zprostředkovat zkušenost
sjednocení s milovaným partnerem, ve spojení dává pocit hluboké spojitosti,
nechává zakoušet štěstí v těžkostech a zátěžích života, smiřuje v rozmíškách a
hádkách, přispívá k dozrání a vývoji osobnosti, k růstu vzájemné lásky a k
podpoře manželského a rodinného klimatu
- měřítkem pro sexuální styk v manželství je lidská důstojnost
- úkolem manželů je vyvinout takovou kulturu pohlavnosti, která odpovídá
důstojnosti osoby
- všechny akty, kterými se manželé stávají jedním tělem, mají mravní důstojnost,
jsou-li prováděny způsobem hodným člověka, vyjadřují a prohlubují vzájemné
darování, jímž jeden druhého radostně a vděčně obohacuje
- i když je sexuální soulad v manželství důležitý, není jediným garantem pro
naplnění manželství
- nelze mít falešná očekávání štěstí plynoucí jen ze sexu, může to vést i ke
zklamání, když se zjistí že není naplnitelné a navíc svádí k výkonnostnímu
smýšlení
- smysluplné uspořádání sexuality je možné, děje-li se v lásce a dávání se
druhému
- láska potřebuje blízkost i odstup
- v atmosféře nedůvěry, žárlivosti a neodpuštění není možná ani sexuální
harmonie ani naplnění manželství
- pravá manželská láska není zcela závislá na sexu
-
2

Podobné dokumenty

PRACOVNÍ LIST NA 2. CVIČENÍ 5PVD1 Úkol č. 1: Nakreslete

PRACOVNÍ LIST NA 2. CVIČENÍ 5PVD1 Úkol č. 1: Nakreslete Úkol č. 9: Napište vlastními slovy definici lásky. Co má společného sex s láskou a naopak v čem se liší?

Více

předmanželský sex

předmanželský sex Tak jako ve všech oblastech života, musíme hledat vedení svatým Duchem a Boží milost i v oblasti sexuálního života. Nesmíme při tom nikdy zapomenout, že Písmo je pro nás normou i v této oblasti. V ...

Více