Číslo - SBD Mír Teplice

Komentáře

Transkript

Číslo - SBD Mír Teplice
TEPLICE
KRUPKA
~tJ
STAVEBNíHO
26.
číslo
BYTOVÉHO
DRUŽSTVA
MíR
TEPLICE
- listopad 2000
, I I I
Mají česká paneláková
Třetin a
s ídliště
šanci?
obyvatel této země stoji dnes před fatálním problémem.
Jejich n oč ní mů ra se jmenuje "střecha nad hlavou", Stavaři o ní mlu·
ví jasnými slovy: maji-Ii zanedbané domy, ve kterých dnes bydlí 3 mili-
ony Cechll, vydržet dalších 50 let, je třeba urychleně začít s jejích
rozsáhlým i opravam i. Dluh se pohybuje na hranici stěž í uvě řitel­
ných 350 milia!d korun . Aeč je o českých panelových sídlištích.
Počet
panelových bytů ve vybraných městech
Počet
panelových bytů
Praha
Plze ň
Osti nad Labem
Liberec
Hradec Králové
Bmo
Ostrava
a ov
podfl v procentech
186000
32000
25000
18500
15 000
38%
64000
42%
56%
70500
18500
47%
64%
47%
42%
600 0
Ovahy o tom, že nevzh ledná panelová s ldliště by se měla neja lidem by se mělo poskytnout d lls tojn ější bydleni je
naprosto nereálná. Nezbývá tedy, než se smířit s před stavo u , že
je nutné změnit tvá ř bytll, domll i celých s ídlišť k lepšímu.Sami jerad ěji zbo ř it
jich obyvatel é to osta tn ě pochopili velmi rychle.
Ceská vláda má navíc v nejbližší době požehnat novému projektu financování oprav č eských sídlišť. Cíl je zřejmý : paneláky se
majl "regenerovat" tak, aby se jejich životnost prodloužila o padesát let.
Myslím, že naše družstvo z ačalo s opravami vad panelové výstavby včas a využilo možnosti státních dotaci. Chtěl bych jenom
poznamenat, že vzhled našich objektll a sídl išť je závislý i na tom.
co pro to jako družstevníci jsme ochotni sami udě l at.
Podle časopisu Týden nspssllng. Sláma
Z OBSAHU:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
_ Na slovo u vedoucí organi začního úseku ... .
_ Hospodařen í SBO "MíR" Teplice . _ Přehled o čerpán í finančních prost ředků na opravy.
_ Paneláky v Němec k u . _ Rekonstrukce plynových rozvodů novou metodou .
_ Bytová družstva ve $výcarsku . _ Stavební úpravy v bytových jednotkách.
_ Kominíci a váš klidný spánek. _ Vážení družstevníci , vlastníci a I)ájemci bytových jednotek (garáž0.
_ TESmedia informuje.
_ Malé předvolební zamyšlení. _ Problém kontejnery.
26/2000
zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice
Na slovo uvedoucí organizačního úseku ...
V dnešnfm čísle jsme se rozhodli
vyzpovídat vedoucí organizačního
úseku paní Ivanu Matějkovou.
1) S našimi družstevnfky přichází do
styku pravděpodobně nejvíce Váš
úsek. Jsou jednání vidy bezkonfliktní?
V našem úseku se kromě běžné agendy, která Je - převody členských práv
a povinností, výmě n y bytů, souhlasy
s podnájmem a řešení dědictví člen­
ských pod"ů k družstevním bytům, řešr
i vymáhání dlužného nájemného. Dlužné
částky na nájemném poslednf dobou narustají. Většina dluhů ale nenf proto, že
se nájemníci dostali do tíživé finančnf situace, ale proto, že mnozí družstevníci
povinnost platit řádně nájemné v žebříč­
ku svých priorit dávají až na poslední místo. Jednáni s takovými družstevníky není opravdu jednoduché a často je i velmi konfliktnf.
Je třeba na tomto místě znovu připomenout, že povinností člena družstva, nájemce družstevního bytu , dle Stanov SBD Mír Teplice, čl. 13 písm.
d), je "platit nájemné (měsíční předpis úhrady za užíváni bytu a služby
s tím spojené) za příslušný měslc, nejpozději do konce tohoto měslce"
a plsm. e) "zaplatit poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužného nájemného za každý den prodlenl, nejméně však 25,- Kč měsíčně.
V případě porušení tohoto článku stanov následuje upomínka a poté
výstraha před vyloučením z družstva a následně vyloučení.
Vyloučením z družstva dle § 704 OZ zaniká právo nájmu a bývalý člen
družstva a bývalý nájemce je povinen se z bytu vystěhovat po poskytnutí bytové náhrady dle § 712 OZ, což je v přfpadě dlužného nájemného pří­
střeší. Př ístřešlm se rozuml provizorium do doby, než si nájemce sám
opatří ubytováni a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních
věci domácí a osobní potřeby. Přístřešlm je obvykle hotelový pokoj nebo
pokoj v ubytovně, na náklady vyklizovaného, spolu se skladištěm pro bytové zařízení.
Dalšf agenda, která je v našem úseku řešena, je spolupráce s delegáty a samosprávami, včetně vyřizování stížností. Zde je třeba říci, že se
množí stfžnosti na chování psů v družstevních bytech. Všichni členové
družstva, nájemníci družstevních bytů , by si měli uvědomit, že byty jsou určeny předevš!m k bydlení lidí a nikoli k chovu zvířat, ať už jsou to psi či
kočky. predevšfm štěkání psích mazlíčků ruš! ostatní uživatele bytů a vede k častým sporům, které se naše odděleni snažl řešit, i když je to často
velmi obtížné. Navíc se jedná o spory občanského soužití a ty by se měli
řešit na přestupkových komisích městského úřadu .
M
2)
Na co se Vás Vaši klienti nejvíce dotazují?
Nejvíce dotazů se týká převodu členských práva povinností. Tázající,
kteř! si většinou přečtou v novinách inzerát Hprodám družstevní byt" chtějí
vědět, zda konkrétní byt nenl zadlužen, zda jej vůbec mohou inzerující prodat apod.
Obecně k těmto a podobným dotazům:
Výše citovaný inzerát a jemu podobné se týkaji většinou převodu členských práv
a povinností za takzvané "odstupnéM.
My nemůžeme nikomu podávat informace o jiné osobě . Všem však doporučuje me, ať nikomu nedávají peníze
předem, ale až po vyřízeni příslušných
náležitostí na SBD Mír. Pracovnice člen­
ské evidence při vyřizováni převodu člen­
ských práva povinností ověří, zda dotyč­
ný člen družstva (popř. společní členové)
neztratili čle nství (např. vyloučením)
a mohou tak své členské právo k před­
mětnému bytu převést. Dále ověří,
zda na bytě neváznou žádné pohledávky na nájemném nebo např. za
neuhrazenou fakturu za provedenou opravu apod. V případě, že
takové pohledávky jsou, musí být
je ště před podpisem převodu uhrazeny v pokladně družstva.
K převodu členských práva povinností se musí dostavil, v pří­
padě, že se jedná o manžele,
oba dva, s platnými občanskými
průkazy a to jak převádějlcí, tak
i nabyvatelé. Převádějící zárověn odevzdají svou nájemní
smlouvu . Po ověření podpisů
všech účastn íků naši pracovnicí, nabude převod členských
práv a povinnostf účinnosti.
lTmto úkonem převede převádějící na nabyvatele nejen svá členská
práva, ale i členský pod~ náležící k převáděnému bytu. Případné další vyrovnání se děje mimo družstvo.
3)
V čem družstevníci nejvíce chybují?
Neznalostí stanov se mnozí členi družstva dopouštějf takových chyb,
pro které by mohli ztratit členství v družstvu a tím i byt. Nejčastěji se jedná o porušení čl. 54 odst. 1 Stanov SBD Mír Teplice, podle kterého lze byt
nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu jen s písemným souhlasem
předsedy družstva. Za pronaj!mánl bytu bez tohoto souhlasu, lze člena po
výstraze i vylo učit. Každé úřední hodiny je na družstvo podáno několik žádostí o podnájem. Tyto podnájmy jsou zpravidla povoleny, pokud o souhlas žádá řádný člen družstva (nesml být vyloučen) a nemá u družstva
žádné pohledávky.
4) Můžete nám říci alespoň stručně něco o převodu bytů do osobního vlastnictví v našem družstvu?
Problematika převodů bytů do osobního vlastnicví od samého počát­
ku byla již ve Zpravodaji několikrát prezentována. Uvedu tedy pouze ně­
kolik čísel. Z celkového počtu 8.243 družstevnlch bytů a garáži, bylo do
30.6.2000 na žádosti členů družstva, podaných v zákonné době, tj. do
30.6.1995, převedeno 194 bytů a garáží. V současné době se bude vkládat do katastru nemovitostí dalších 14 smluv o převodu družstevního bytu
do osobního vtastnictvf. Jedná se o ty družstevníky, kteří v souladu se zákonem uzavřeli s družstvem dohodu o odkladu termínu realizace na rok
2000. Na družstvu je takto evidováno ještě 85 dohod o odkladu termínu na
rok 2001 až 2010.
Zkušenost s realizací odkladu terminu je však taková, že většina žadatelů, ještě před realizací, svoji původnl žádost zruší. Např . na rok 1999
bylo uzavřeno 49 dohod, realizováno bylo ale pouze 15 převodů.
5) Jak mají postupovat dlužníci, #deřf se rozhodli svůj dluh splácet?
Kde mohou uzavřít dohodu o splátkách?
Dlužnici mohou uzavřít dohodu o splátkách svého dluhu v kancelářích
oddělení nájemného č. 34 , nebo v kanceláři Č. 5. Je však také třeba si
uvědomit , že sepsanou a oboustraně podepsanou dohodu o splátkách je
nutno dodržovat. Množí se totiž případy, že dohody nejsou plněny.
Dohoda je ale podepsána pod ztrátou výhody splátek, což znamená, že
při nezaplacení jedné splátky je dluh splatný v celé výši a je samozřejmě
soudně vymahatelný.
6)
Mají nebydlící členové
nějakou
šanci získat byt?
Nebydlící členové družstva, kteří jsou v pořadníku, nemajl prakticky
možnost dostat byt tak jako dříve (byt volný, způsobilý k řádnému užívání
a pouze za členský podíl, který k danému bytu příslušij.
Družstvu se občas podaří vyklidit byty po dlužnicích. Tyto byty jsou
převážně ve stavu, ve kterém jsou bez oprav (na vlastní náklady) neuživatelné a navíc, kromě členského podílu , je třeba přistoupit i k pohledávce dlužného nájemného.
Takto uvolněné byty je nutné rychle přidělit, aby dále nenarůstal dluh
na nájemném. O takovéto byty, za výše uvedených podmínek, vě tšinou
u nebydlících členů není zájem.
7) Jste schopni ve zvlášť naléhavých pří­
padech jednat s našimi druistevnlky
i mimo úřední hodiny?
Po předchozí telefonické dojsme vždy ochotni, ve zvlášť
naléhavých případech jednat
s našimi družstevníky i mimo
úřednl hodiny. Je třeba si ale uvě­
domit, že mimo úřednl hodiny
všichni pracovníci vyřizují celkem
rozsáhlou agendu , dále osobně
navštěvují byty a družstevníky při vyři­
zování stížnosti apod . Mnoho času,
mimo pracovní dobu , je také vě nová­
no jednání se samozprávami - např.
volby delegátů a při osobních námluvě
vštěvách dlužnlků.
8) Co Vás nejvíce trápí na Vaší
práci?
Nekonečná práce s vymáhánim dlužného nájemného. Vlastně
to, že si mnozi naši členové družstva neuvědomují, že jejich základní povinností je řádné a včas platit
nájemné (úhradu za užívání bytu
a služby s tím spojené) .
Dále řešení malicherných sponi uživatelů bytů, které se větši ­
nou týkají společného soužití
v domě.
S vedoucf organizačnfho
úseku Ivanou Matějkovou rozmlouval Vladimír Cidlina.
zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice
26/2000
HOSPODAŘENí sao "MíR" TEPLICE
Vážení družstevníci,
Dovolte mi několik
slov o hospodaření
Vašeho bytového družstva. SeD "MfR" Teplice
je vlastníkem mnohamilionového majetku, který
spravuje, udržuje, opravuje a rozšiřuje. V bankovnfm sektoru je naše
družstvo hodnoceno Jako
klient s vysokou bonitou,
což odráží naší finanční
stabilitu a dobrou likviditu.
Již několik po sobě
jdoucích obdobích dosahujeme kladného hospodářského výsledku. Družstvo nepodniká žádné riskantní kroky za účelem dosažení zisku, ale zisku dosahuje z činností,
které nejsou ve smyslu obchodního zákoníku podnikáním.
Jedná se především o pronájmy nebytových prostor, výnosy
z termínovaných úložek dočasně volných finančních prostředkú a výnosy z poplatkú za úkony družstva.
Střediska bytového hospodaření se dělí na dva
základní typy.
Za prvé jsou to domy, které byly postaveoy s úvěrovou a finanční výpomocí státu a
nájemné v nich je stanoveno v souladu s vyhláškou 85/97 Sb., tzn. Jedná se o takzv. věcně usměrňované nájemné, které zahrnu- ~"
je ekonomicky oprávněné náklady
dům včetně tvorby rezervy a nezahmuje žádný zisk. Pro naše družstevníky jsou to v měsíčn íc h
předpisech známé položky jako
je dlouhodobá záloha na opravy a údržbu, pojistné domu ,
daň z nemovitosti, poplatek na
správu, poplatek SCMBD, delegát
a případně poskytnuté úvěry a půjčky.
Dlouhodobá záloha na opravy je stanove-
"I.
Přehled
o čerpání finančních prostředků na opravy
Vážení družstevníci,
chtěla bych vás touto cestou infonnovat o zpusobu
komunikace s jednotlivými delegáty v rámci čerpání finančních prostředku na opravy objektů .
Naše družstvo již léta informuje delegáty o stavu záloh či
rezervy na opravy prostřednictvím účetních sestav. Tyto sestavy delegáti dostávají poštou 4x ročně , vždy po ukončení
čtvrtletí.
Sestava obsahuje hned několik důležitých údajů. V prvé
je v sestavách uvedena měsíční tvorba zálohy či rezervy na opravu objektu. Tato je účetně tvořena převodem finančních prostředků z měsíčního předpisu nájemného právě
na účet zálohy či rezervy na opravy objektu. Dále zde nalezneme podrobné údaje o čerpání prostředků vynaložených na
opravy a údržbu přrslušného domu, jenž je rozepsáno po
jednotlivýCh fakturách či jiných účetních dokladech.
Pokud některý z našich delegátů objevl v tomto přehledu
řadě
26/2000
na tak, aby pokryla náklady na plánovanou opravu, havarijnl opravu a běžnou údržbu domu. Na základě zkušeností z praxe byla
představenstvem stanovena minimálnf výše této zálohy na 2
500 Kč na byt. Účetně je každý bytový dům veden jako samostatné středisko. Tato střediska hospodaří na základě zásady vyrovnaného hospodařen í, tj. nevytváří žádný hospodářský výsledek.
Za druhé jsou to bytové domy, které byly vloženy Městem
Teplice do majetku družstva. Nájemné u těchto bytů je stanoveno
v souladu s vyhláškou 176/93 Sb. Rovněž u těchto domů je zachována zásada vyrovnaného hospodaření. V praxi to znamená,
že základní nájemné stanovené dle § 5a uvedené vyhlášky je
v měsíčních předpisech rozklíčováno do položek jako je tomu u prvého typu. Rozdn je v tom, že u prvého typu je tvořena dlouhodobá záloha na opravy a údržbu, která je vždy stanovena pro konkrétní dům . Zatímco u tohoto druhého typu je tvořena ostatní rezerva, a to pro účely opravy, údržby, případně dalších potřeb domu. Ostatní rezerva je tvořena tak, že se od základního nájemného odečtou všechny náklady spojené se správou a provozem domu , které jsou hrazené ze základního nájemného (tj.: pojištění domu, daň z nemovitosti, poplatek na správu, poplatek SCMBD) a
zbývající část je celá převedena do rezervy objektu. Z uvedeného
je zřejmé , že ani tyto domy nevytváří hospodářský výsledek, neboť
jsou všechny volné finanční prostředky použity k tvorbě ostatní rezervy.
V minulostí nebyli nájemníci těchto bytů seznamováni s tím , jak je nájemné (základnf nájemné dle
vyhl. 176/93 Sb.) dále použito. Rozklíčování základního nájemného do konkrétních položek
včetně evidence rezervy po jednotlivých
objektech je administrativně náročnější,
ale naše družstvo se pro tento způsob
rozhodlo především proto, aby tak
zprůhlednilo hospOdaření u těchto
"nových" domů . Každý dům je veden jako samostatně hospodařící
středisko a prostřednictvím svého
delegáta popř. správce mají nájemnici přehled o tom, jak je
vysoká a pro jaké účely byla
použita rezerva na opravy u
jemu neznámou položku, nebo je nespokojen v jiném ohledu, obrací se na pracovnice ekonomického úseku - účtámu.
V provozní účtámě je nejprve nalezen účetní doklad, podle
kterého se účtovalo a následně dojde k prošetření celé záležitosti s příslušným bytovým technikem.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že každý z pověřených
delegátů má možnost pečlivě sledovat hospodaření svého
objektu. Většina z nich plně využívá svých kompetencí
a vždy po obdržení sestav se chodí o nejasnostech informovat.
Pevně věřím, že tento způsob podávání informaci je tím
nejvhodnějším a funguje k plné spokojenosti jak zaměstnan­
ců ekonomického úseku, tak i našich zodpovědných delegátů.
zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice
TURKovA Ludmila
hlavni účetní
BYTOVÁ DRUŽSTVA VE
Stavební bytová družstva ve Švýcarsku za sebou mají stoletou historiI. Po první světové válce vedla bytová nouze k rozmachu družstevní výstavby, po druhé světové válce nešlo státu o
podporu stavební konjunktury, ale o rozšfřenf nabídky bytů. A tak
vznikala stále nová družstva.
V roce 1972 byl ve spojkové ústavě země zakotven článek podpo-
rujícf rozsáhlou a levnou bytovou výstavbu. I když se dnes situace
změnila, družstevní podO na nájemním bytovém fondu Svýcarska před­
stavuje stále zhruba 7%.
pomoc
i vzdělávání
Stře~ní organizací
celkem 924 bytových družstev, spravujících přes
121 tisíc bytů , je Svýcarský svaz pro bydlení. Ten se člení do regionálnfch sekcí a působf v celé zemi. Svým členům poskytuje poradenské
služby právnf, finanční, metodické, ale i vzdělávací programy. Většina
stavebních bytových družstev jsou družstva nájemníků. Ta pořizují a
kupují kvalitní a cenově výhodné byty, které zároveň spravují.
I stát má
prospěch
Principy vzájemné pomoci mezi bytovými družstvy skutečně fun·
gují. Družstva například přispívají do fondu solidarity spravovaného
švýcarským svazem . Z prostředků fondu se podporují jednak nově
vzniklá malá družstva, ale i ta, která se dostala do finančních potížI.
Družstva tak v mnoha ohledech pomáhajf i státu, například i tím , že
předcházejí sociálním problémům .
Hospodaření
družstev
Družstva svoje nemovitosti neprodávají a zvyšující se hodnotu pozemků nepromítají do nájemného. Nejde jim o zisk, nýbrž byty svým nájemníkům pronajímají za cenu, která pokrývá vlastní náklady.
K vlastním nákladům v tomto případě patří úroky z cizího a vlastní·
ho kapitálu, náklady na opravy, údržbu a správu, poplatky za vodné ,
odvoz odpadků, daně , odpisy, příděly do rezervního fondu atd. Pokud
stavební bytové družstvo obdrží jakoukoliv státnf subvenci, musí počí­
tat s tím , že tvorba nájemného je zpravidla přísně kontrolována . Pro
členy družstev to ale znamená, že mohou počítat víceméně se stabilním nájemným.
Aby družstvo mohlo stavět a kupovat byty, musí mít peníze . Zčásti
získává pŮjčky od bank, při splnění daných podmínek může získat i ve·
řejné peníze . Poti'ebuje ale získat i vlastní kapitál. Ten družstvu plyne
ze složených podílových listů upisovaných členy. Tyto podíly jsou zúročitelné následující měsíc po jejich splacení. Clen je tak současně
spoluvlastníkem celého družstva, a tím získává právo na pronájem dis·
ponibilního bytu, stává se tak "nájemcem ve vlastním domě". Při výpovědi z bytu, resp. při vystoupení družstva, se mu vrací kapitál v podnových listech ve jmenovité hodnotě .
cenově
dostupné byty . musí svoje domy udržovat v dobrém stavu , renovace se většinou projevují ve zvýšeném nájemném, z čehož samozřejmě členové radost nemají. Obnova bytového fondu v~ak zajišťuje ,
že byty v družstevních obytných domech jsou stále vyhledávané a žá·
dané. Předmětem diskuse však jsou stále často opakované otáZky obsazení bytů. Mnohdy je slyšet názor, že by např . ve čtyřpOkOj ovém bytě neměl žít jeden člověk , protože si "nárokuje příliš velký obytný prostor'. Ve smyslu efektivního a spravedlivého rozdělení by takové byty
měly být určené početným a vícegeneračnfm domácnostem. A tak vě­
domí odpovědnosti družstev je nezřídka v protikladu s potřebami uplatňovanými jednotlivými členy. Zdá se, že i v těchto případech se švýcarská bytová družstva snaží myslet na své budoucf nájemníky - mladé lidi.
Přelímání odpovědnosti
Z podkladů SCMBD
Ing. Vladimír Procházka
Chce-Ii družstvo dostát svému pOSlání - nabízet kvalitní a přitom
Stavební úpravy v bytových jednotkáCh
- sdělení pro stavebníky. uživatele bytOVýCh
jednotek
:Ládáme všechny uživatele bytových jednotek, kteří sl na
své náktady provedli stavební úpravy v bytových jednotkách,
ať již zasklení lodžie, nebo přestavbu bytového jádra, aby ne·
prodleně ohlásili ukončení prací a zároveň s tím požádali pří·
slušný stavební odbor městského úřadu v Teplicích, popřípa·
dě v Krupce, který na stavební úpravy vydal stavební povole·
ní, o provedení kolaudace stavby.
Na nutnost provedení kolaudace a písemné ohlášení o ukončeni prací je každý žadatel o povolení stavební úpravy upozoměn
již v povolení úprav naším investičním oddělením.
Každý stavebník má ve vydaném stavebním povolení podmín·
ku , že stavba nesmí být užívána bez kolaudace, v případě že stavba užívána bude, maže stavební úřad uložit pokutu v souladu §
105 (106) zákona
Č.
50/ 1976 Sb., ve
znění pozdějších předpisů .
Sdělujeme všem , kteří stavební úpravy na základě stavebního
povolen í provedli a nemají je zkolaudované , že
v
případě udělení
pokuty
od příslušného stavební-
ho odboru městského úřadu, bude udělená pokuta za neoprávněné užívání dokončené stavby
vymáhána na stavební·
kov i . uživateli bytové
jednotky, který stavbu na
své náklady provedl
a nesplnil · povolení SBO
Mír a městského úřadu.
Zuzana Schwarzerová
lnvestíční oddělenf
zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice
26/2000
Akontace:
Akontace:
409,-Kč
262 ,-Kč
Měs .
splátka:
Měs. splátka:
237, -Kč/12měs.
137,-Kč/24měs .
369,-Kč/12měs .
Akontace:
Akontace:
Akontace:
B36,-Kč
836,-Kč
Měs. splátka:
754,-KčI12měs.
437,-Kč/24měs.
334,-Kč/36měs.
872,- Kč
Měs . splátka:
Měs. splátka:
754, -Kč/12měs.
437,-Kč/24měs.
334, -Kč/36měs.
--
456,-Kč/24měs.
350, -Kč/36měs.
Briliant - P
splátka:
617, -Kč/12měs.
Měs .
357,-Kč/24měs.
VJTR:l!LBlDKv
""acl<e- i ....
KE VNITRNI NATERY
----------------------
683,-Kč
788, -Kč/12měs.
Zastoupení firmy
PLA TI
Akontace:
Bc»"'~
___ i a
-
Briliant - O
Briliant- R
MOŽNOST VEŠKERÝCH NÁKUPŮ NA OK KARTY
liB
MOZNOST NAKUPU NA SPLATKY
----------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------,-'
'v.
-'ť
POtvrzem O vySl prlJmu - pro žadatele k žádosti o poskytnutí úvěru
VI.
adresa
zaměstnavatel
------~==========~
ICO (u fyzlckých osob)
lelJfax
----==================~
=-__-:::======_
potvrzuje, že panlpanf_________________________-:-__ naroren/a dne __________--:____
rodné
číslo
bytem
===-:::========_
--:=========_
je zaměstnánla Jako ___________________ od _________ čistý měsíční přijem (Kč) SIOVY ___
kromě zák. srážek se provádějí z prae. prijmu tyto další srážky:
al splátky na poskytnuté póJčky (Kč)
bl srážky na základě soudnfho rozhodnuti (Kč) ________________ cl jiné srážky (KČ)____-::-__--:____
Potvrzujeme, že pracovník není ve
Datum
zkuěebnf lhůtě
a není s ním vedeno jednéni o
---------------------
Jméno. funkce a pOdpis pracovnfka. který vystavil potvrzení
ukončení
pracovnfho
razftko zaměstnavatele:
poměru .
INSTALATÉR
ROMAN LANDA iJul
NAB(Z(:
ře
d'efmiw
Váš byt bude záři čistotou, pokuCl
' zi' ete
našich st žeb! Prová 'me čištění kobercú,
čalouni'(~ ého nábytku; a okenních tabulí
\ ojedinělou etodou
• Rozvody z plastů systému
I NSTAPLAST
Instalace odpadů a nejrůznější
opravy
.etmy roku 1999!
• Montáž a opravy klozetů,
van, umyvadel,splachovačů,
dřezů, baterií všech typů
•
Viftife
Přívody
teplé a studené vody
k automatickým pračkám
TELEVIZNí OPRAVNA
Firma VIDeOM -
opět
• regenerace obrazovek
• firemní doprava
• expresní lhůty oprav
Autorizovaný servis
před n ích světových
o krok
Teplice DIVADLO
dopředu
<J==t>
Bystfany
Sidlišlě
PROSETICE
výrobců
THOMPSON, SHAHP,
DAEWO
Dále provádíme opravy A~DIO - VIDEO - TV - SAT;
NOVINKA - EXPRESNI LHUTY oprav TELEVIZORU
a VIDEOTECHNIKY.
Adresa: VIDCOM elektronik - servis
Teplice - Proseti ce, Plynárenská 280
Tel.: 0417 I 531 555,0602345510
28.
října
32, 415 01 TEPLICE
lel./fax: 0417/53 44 33, 534422, fax: 0417/53 44 43
mobil: 0602 562 ODD, e·mail: [email protected]
TEPLICE
tnax dta/er
hllp://www.kelcomleplice .cz
• elektronické
zabezpečovací
systémy, kamerové systémy
• strukturovaná kabeláž
• docházkové systémy, systémy kontroly vstupu
•
telekomunikační
•
výpočetní
technika, telefonní ústředny
a kancelářská technika
autoalarmy, centrální zamykání
radiostanice všech typů
mobilní telefony EuroTel GSM,
příslu~élllStvl
borná montáž výše u'!.1li~ej*I~<'§lrstémů
ZPRAVODAJE A MY
KTERÝ OBDRlfTE PŘI NAKUPU NIKTERtHO Z NAIICH PRODUKT{J!!!
UACEN
KÁ HALA,
Nabízí všem svým
A. JIRÁSKA 3149 , 415 01 TEPLICE, Tel. 0417/45006,531228
zákazníkům
k využití:
• sportovní a relaxační bazén' dětské brouzdaliště se skluzavkou' tobogán
• saunu' mokrý bar' 3 squashové kurty' fitness' solárium' restauraci ...
Možnost zakoupení permanentních vstupů na bazén, squash a do sauny.
Bližší informace na recepci AQUACENTRA.
o
V průběhu vánočních svátků od 23.12.2000 do 2.
nabízíme zákazníkům
ml
'3 hodiny pobytu za 45,·
cma
Kč • Minimální záloha
Děti do 6 let zdarma
•
10 ,.
.
Kč
I platící osoba
VŠEM
SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
PŘEJEME
KLIDNÉ
PROŽITÍ
,
"',
,
o
v,
v
o
VANOCNICH SVATKU A HODNE USPECHU V ROCE 2001.
Nemáte 'l!oíze? Vlastnne auto, alepotřebujete ho? Využijtejedinečnénabídky GE Capitallesingu v autobazaru Dubská na Dubské ulici v Teplicích. Přijedete svým
vozem a zase s ním odjedete. Za váš vůz vám budou vyplaceny peníze, kterépoté splácne
v leasingových splátkách AutobazarDubskána Dubskéulici v Teplicích, tel 0417/535959.
Pamatu. ~e - za váš vůz 'enbe a váš vůz vám festo zůstane doma!!!
~
AUTO
tiazar
Dub
S
k á
.*****
IE/JIIRIiIl1lR'* *t
..,a. • r.o. TEPlICE
* .....
.*****
IE/JIIRIiIl1lR t
~ " .0.
*. '* **
TEPlICE
Dubská 3162,41501 Teplice
tet/fax: 0417 /535959
OTEVŘENO:
9. 00 - 18.00 hod .
Po - Ne
akontace od
10%
• PRO FYZICKÉ OSOBY I PODNIKATELE
• cena vozidla by neměla přesáhnout cca 140.000,- Kč
• potvrzení o výdělku. rodný list. občanský průkaz
.
akontace
30-60%
• PRO FYZICKÉ OSOBY I PODNIKATELE
• potvrzení o výdělku (oba manželé) • poslední daňové přiznání
• živnostenský list. rodný list. občanský průkaz
.s
ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.......~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'a::::;"o.:.o;::;n=ta~c::..:e~O=:.-.O:...%-=-,o
•
•
•
•
•
SPOTŘEBNí ÚVĚR
vyPlzuje jakákoliv pobočka C. S •• potvrzeni o výdělku (oba manželé)
rodný list. občanský průkaz. nad 50.000,- Kč jeden ručitel
nad 100.000 Kč 2 ručitelé
GE CapitallMP Leas
akontace
0%
• STÁŘí VOZIDLA OD R. VÝROBY 1988
• rodný list. občanský průkaz. IČO zaměstnavatele. délka zaměstnání
• čistý měsíční příjem do ceny vozidla 330.000 Kč • při ceně nad 330.000
podáme informace na tel. Č. 0417 / 535 959
***1
UJl!IHgrhlg
_... ..... *
LEASING OD 10% AKONTACE
NA VOZY ROKU VÝROBY 1989 např.:
cena vozu: 50.000," hotově: 5.000," Kf, splátky: 36 x 1.780,"Kč
cena vozu: 80.000," hotově: 8.000," Kč, splátky: 36 x 2.850,"Kč
cena vozu: 100.000," hotově: 10.000," Kč, splátky: 36 x 3.550,-Kč
CBS, spol. s r. o.
Váš spolehlivý obchodní partner
ft·,
~-,,-----------J
Dubská 1535, 415 01 Teplice
Tel.: 0417 - 455 65, 535300
Tel./fax: 0417 - 535301
vany
• sprchové kouty
umyvad
koupel
' nábytek
obkla
•
•
KN
~)'k- Ir
OPTIK
Vánočnípoult:ázk. ~v hOdnotě.
a
oŽí
·················./(č
O!e~řeno: '
OD LISTOPADU
MOŽNOST ZAKOUPENÍ
VÁNOČNÍCH POUKÁZEK
VE VÁMI STANOVENÉ HODNOTĚ.
~
U Nádraží 5a, 415 01 Teplice, tel./fax: 0417 /534645
Provozní doba: Po - Pá 8 _17. 3°, So 8 -11.00 hod.
Cestovní kancelář TEP TOUR
Benešovo nám. 840, 41501 Teplice
Tel.: 0417 / 459 97, fax: 0417 / 459 37
E-mail: [email protected]
• Jednodenní újezdy:
HlldellH - 89,- Kl!
Drá!dllny - 110,- Kl!
Polsko - J. Hora - 269,-
Kč
4.11.,9.11 .,16.11.,2000
7.11 .,10.11 .,21.11.2000
16.11 . 2000
• Předvánoční Vídeň a návštěva vinných sklípků 1550,- Kč/os 8.-10.12.2000
Cena zahmuje: dopravu, ubytování, pol.penzi,
návštěvu
vinného sklípku - ochut. vína,
občerstvení,
hudbu.
Jil:! Za odpočinkem - za relaxací· prodloužené víkendy
Jizerské Hory· 1650,- Kč (plná penze) 22.11. - 25.11 ., 30.11 . - 3.12. 2000
Harrachov· 2490,- Kč (polopenze)
22.11 . - 25.11., 30.11. - 3.12. 2000
Cena zahmuje: dopravu , ubytování, relax. cvičení, msáže
• Lyžování v IItalských dolomitech· 3990,'
Kč/os
Cena zahmuje: ubytování 7 nocí, 6-ti denní sklpas, lze dokoupit dopravu -
• Švýcarsko· 7790.-
Kč/os· ZAVÁDĚcf CENA!!!
r , JI
1450'-7.
člOS.
~"-}
'-~
•
v \
""
Cena zahmuje: ubytování 7 nocí, 6-tl denní skl pas, lze dokoupit dopravu - 23:;,,,:' člos
..--~
~
• Indonésie · Bali· 26 990,' Kč
232. - 5.3.2001 - lOdní
Cena zahmuje: letenku, ubytování, 3 výlety, českého průvodce.
• Západní Afrika· Gambie· 24 750,' Kč 26.2. - 7.3. 2001 - lOdní
Cena zahmuje: letenku, ubytování,
českého průvodce .
-'
'<
r
\
~
r ,) "
IIJIMd
SIIIJM
lIffIlIIll/lMl
..
ostraha objektů se psy
detektivní služby
poradenská činnost
®
®
®
<li> pořadatelská
činnost
®
<li>
osobní ochrana
další služby
dle požadavků
Kontakt:
tel.:0602 944 839, 0602 382 588
Ins." ~
IV
MEL/SEK s.r.o.
~~
~~
vodovodní a kanalizační přípojky
vč. výkopových prací
výměnu rozvodů vody a kanalizace
rekonstrukce koupelen
kompletní rekonstrukce
zdravotní instalace vobjektech
TEPLICE, Hornická 1
tel./fax: 04171234 19, 531153
"
/,
I
&
volejte:
0417/41200
0417/383820
0603/ 944 444
viskdma
defdbek
•
Přejí všem družstevnl'kům
v
,vo
a ctenarum
Zpravodaje SBD Mír Teplice
krásné prožití vánočních svátků
a mnoho radosti a štěstí v rpce 2001.
Masarykova 58, 415 02 Teplice
tel.: 0417/531 786, 531 398, fax: 0417/531 952
E-mail: [email protected]
o
průmyslové
laky
O antikorozní nátěry
O práškové laky
ic
O stavební nátěry, tmely a lepidla
O podlahové nátěry
O nábytkové laky
O velkoollchod i maloobchod
O ISO 9001
O poradenství, servis, míchací zařízení
- alkydové, polyuretanové a stavební
nátěrové hmoty
V oblasti stavebních nátěrů finna FEIDAL nabízí a dodává fasádní
a malířské barvy, laky pro vnitřní a vnější použití, lazury na dřevo,
podlahové nátěry, tmely, lepidla a další doplňkové zboží kromě vlastního prodeje i do velkoobchodní a maloobchodní sítě, či stavebním
a malířským realizačním finnám.
Ve své nabídce má komplexní nátěrový a renovační program, do
kterého spadá i možnost připravit určité nátěrové hmoty v nejrůznějších barevných odstínech na míchacích zařízeních pří­
mo v Teplicích (stavební nátěrové hmoty, alkydové
a polyuretanové nátěrové hmoty pro průmysl).
PANELÁKY V NEMECKU
Obnova ve velkém stylu
"Cítíme se tu dobře," Přesně takhle zněla odpověď téměř 80% do·
tázaných v nedávné anketě mezi obyvateli panelových domů ve východním Německu. "Je to tu přijemné, rodinně zařízené" , konstatovat
spolkový prezident Johanes Rau, když se letos v létě vydal z barokních
výšin zámku Bellevue v doprovodu své choti a psa Scootera na prohlídku sídliště Hellesdorf na okraji Berlína. -
Jako z katalogu
Hellesdorf, patřící k ukázkovým projektům výstavy EXPO, není sice ještě úplně běžnou normou pro metamorfózu sídlišť zrozených za
časů NDR. Je ale dokladem toho, co lze z tak často zatracovaných paneláků udělat.
Míněná
anketa by samozřejmě dopadla jinak, kdyby se dotázaní
k tomu, zda by před panelem nedali přednost třeba rodinnému domku s bazénem. I bohaté Německo se ale musí pohybovat na
pevné půdě reality. A k té patří skutečnost, že v nových spolkových zemích žije zhruba 23% obyvatel ve stěnách z pane l ů . To je každá čtvrtá
domácnost. K dědictví NDR zkrátka patří 1,6 milionu bytů v panelových
domech. Je to břímě, jehož se nelze zbavit, a jedinou schůdnou cestou
je pokus většinu objektů rekonstruovat. Co nejrychleji. A opravdu: východoněmecká sídliště se mění před očima.
nNaše technické možnosti jsou takřka neomezené", tvrdí unisono
všichni, kteří se zabývají sanací paneláků. Jedinou brzdou jsou peníze.
Sečteme-Ii úplně všechno, včetně zvýhodněných úvěrů pro modemizaci bytového fondu, pak se vyšplháme na částku přes 80 miliard marek. A to začíná teprve druhá fáze rekonstrukce sídlišť "Made in DDR".
Vyrovnávání úrovně bydlení na východě se standardy běžnými na západě republiky ale zůstává jednou z politických priorit.
Za málo peněz
Společnosti rekonstruující panelové domy mají značné zkušenosti
a jsou schopny splnit kdejaké individuální přání. Většina prací přitom
probíhá velmi rychle a za přítomnosti nájemníků. Pokud ovšem chcete,
můžete na pár dní vzít za vděk nabídkou náhradního ubytování. Ne
měli vyjádřit
každý totiž snáší, když mu dva metry od hlavy řežou příčky. Ani složitá
modernizace bytu netrvá zpravidla déle než týden.
Podstatné je ale to, že celé "dno" neuštědří nájemníkovi žádnou
zvláštní fi nanční ránu . Určitou peněžní účast nájemníků na modernizaci domu sice předepisuje zákon, ale vše se postupně splácí formou sociá l ně únosného zvýšení nájemného. Dočasné zvýšení zpravidla nepřesahuje 20%. Na každém pak záleží, do jaké míry si svůj byt nechá
změn it. Rovnice je jednoduchá: čím luxusnější stavební úpravy, tím
vyšší finančn í spo l uúčast.
Lepší než pověst
Stanovení p řemrštěného nájemného není ostatně reálné ani z dalšího d ů vodu. Nejen v Berlíně totiž existují tisíce a tisíce prázdných bytů a už jenom tato skutečnost tlačí ceny dolů . Sanace panelových dom ů z bývalé NDR není zdaleka jen "ódou na radost". V řadě lokalit se
"Platte", jak Němci říkají svým panelovým sídlištím, pomalu mění
v ghetta. Na vině jsou mnohdy prudké změny po sjednocení Německa ,
někde až 20% nezaměstnanost , která vede nejen k vylidňování sídlišť,
ale i celých měst (Schwedt, Leinfelde, Hoyerswerda, EisenhUtenstadt).
Ještě stále jsou místa, kde sídliště připomínají bezútěšnou pustinu ,
nemající přes letitou existenci ani jméno. Lidé tak bydlí například ve
WB-7 (Wohnblock). Z těchto a podobných důvodů se v nejbližší době
v nových spolkových zemích plánuje likvidace až 250 tisíc panelových
bytů.
Perspektivám ale sluší optimizmus. A experti se shodují v jednom.
nezbytné pravidelné údržbě mají před sebou kvalitně postavené panelové domy budoucnost 80 až 100 let. Řečeno jednoduše: "Platte" je
prý mnohem, mnohem lepší, než její pověst.
Petr Podaný, zpravodaj ČT v Berlíně
(převzato z časopisu Týden)
Při
REKONSTRUKCE PLYNOVÝCH ROZVODO NOVOU METODOU
U objektCI, které SBo Mír převzalo od města Teplice byly na zá ~
plynových revizí zjištěny úniky plynu na závitových rozvodech plynu. Tyto šroubované plynovody byly vyhovující v době
používání svítiplynu, avšak přechodem na zemní plyn začalo konopí ve spojích vysychat a spoje se tak stávaly netěsnými. Proto
revizní technici družstva doporučili celkovou rekonstrukci rozvodů plynu. Vycházeli při tom z platné C:SN 386441 , která stanovuje
kritéria pro posuzování stavu domovních rozvodů plynu a jeho
úniků. Ze změřeného plynu lze určit, jak se má dále s plynovodem
zacházet:
1. Plynovod lze dále bezpečně provozovat, je-Ii únik za provozního přetlaku nejvýše 1 litr za hodinu.
2. Plynovod lze dále provozovat pouze po jeho dodatečném utěs­
nění, je-Ii únik za provozního přetlaku v mezích od 1 do 5 litrů za
hodinu.
3. Plynovod nelze dále provozovat, je-Ii únik plynu vyšší než 5 litrů za hodinu.
kladě
Z výše uvedeného bodu 2 vyplývá, že plynovod lze provozovat až
po dodatečném utěsnění. Ovšem představa dodatečného utěsňování
plynovodu, uloženém převážně pod omítkou , klasickou destruktivní
metodou, tj. vysekáváním, demontáží nebo přetěsňováním či výměnou
za nový rozvod - ta je pro uživatele bytů či majite l ů domů rovna živelné pohromě .
V zájmu družstva bylo provést rekonstrukce plynových rozvodů
bez bouracích prací a proto začal technický úsek družstva hledat jiný
způsob , jak plynovody utěsnit a zprovoznit rychle a prakticky bez narušení pohodlí obyvatel domů . Jako nejlepší cesta se jevilo použití materiálu PRODORAL R6-1. Ten však nikdo v našem regionu neznal a tak
bylo nutné zjistit veškeré dostupné reference od bytových družstev
v celé republice, které touto metodu již aplikovaly. Byla to mravenčí
práce, ale vyplatila se. Získali jsme kontakt na firmu, která se tímto způ­
sobem utěsňování plynových rozvodů zabývá a ta nás podrobně seznámila s technologií celého procesu. PRODORAL je směsový polymerát ve fonně disperze a lze tím utěsňovat domovní plynovody s provozním přetlakem do 100 mbarů od hlavního uzávěru až po nejvýše
26/2000
um ístěný spotřebič . PRODORAL se načerpá do plynovodu po odpojení plynoměru a případných jiných přístrojů jako regulátorů a všech spotřebičů , které se nahradí odvzdušňovacími uzávěry. Disperze se čerpá
membránovým čerpadlem, poháněným stlačeným vzduchem nebo dusíkem z tlakové láhve. Tlak po úplném a postupném dokonalém odvzdušnění musí být na nejvyšším místě plynovodu nejméně 4 bary. Pod
tímto tlakem se PRODORAL ponechá v plynovodu asi 2 hodiny.
Následuje vypouštění profukování a vytírání plynovodu . Závěrečným
úkonem je vysoušení plynovodu průmyslovým ventilátorem. lim je proces utěsňován í ukončen a šroubované spoje na plynovodu jsou trvale
utěsněny.
Tato metoda se nám jevila jako velmi dobrá, navíc za poloviční
náklady, než klasická výměna celého rozvodu plynu . Na doporučení
technické komise a po následném schválení představenstvem družstva , jsme touto metodou nechali vytěsnit plynový rozvod v obj. 624 Duchcovská 2370 - 2371 . Jelikož kontrola, kterou provedli naši revizní
technici dopadla na výbomou , pokračovali jsme s utěsňováním v obj . č.
614 - Š1úrova 1246 - 1248 a obj. 615 Štúrova 1249 -1251 .
Celá akce byla vyhodnocena jako velmi dobrá jak ze strany revizních techn i ků , tak ze strany uživatelů bytů v čele s delegáty objekt ů.
Proto fa. TOREMA s.r.o. v současné době provádí utěsňování plynových rozvodů u dalších, revizními zprávami označených domů :
Obj. č .
Duchcovská
Libušina
č.p .
Stůrova
č. p .
Jankovcova
Jiráskova
645 Skroupova
636 Horova
č.p.
625
608
616
635
č.p .
2378
2348
1253
2245
-
2379
2349
1254
2246,2317 - 2319
č.p.2320
č . p.
2380 - 2381
č . p . 2211
Nezbývá než poděkovat uživatelům bytů zmíněných objektů za spolupráci při rekonstrukci plynovod ů . Dodavatelská firma jim na 151et garantuje funkčnost uzavřenou smlouvou a revizní zprávou .
Milan Vopasek
energetik
zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice
KOMINíCI A VÁŠ KLIDNÝ SPÁNEK
Komíny se u našich objektú nevyskytují často. Přesto však jsou u
docházf k zasypání kondenzačních jímek až nad úroveň sopouchu a v ten onašeho družstva objekty s plynovým vytápěním. Zejména pro ně je ur~
kamžik zplodiny nemají jinou cestu, než zpět do místnosti. I v kominových vložčen následující článek .
kách dochází k ucpávání napr. mrtvými ptáky, hnízdy vos, ale i pavučinami.
Komín je stavební prvek, který má sloužit k bezpečnému odvodu
Vadný komín však nenl jen nebezpečný, ale je nákladný. Zvyšuje se
zplodin hoření z Jejich zdroje do ovzduší. Aby správně pinII svoji funk·
spotřeba paliva, pokud je komín vyvložkován, snižuje se životnost komfnocl, je nutno o něj pečovat. Zodpovědnost za správný stav komínu nevé vložky a kondenzačních jímek."
povinnosti ma!itelO Isoy upraveny zákonem a VYhláŠkami:
se dle zákona majitel objektu, v němž je komín vystavěn. Jaká Jsou ne-bezpečí, která může zpOsobit komín o ktezákon Č. 203194 sb. O požární ochraně
rý není fádně pečováno a to I tehdy, když , - - - - - - - - - - - - - - - - :
- zákon Č. 309/91 sb. O ochraně ovzduší
je opatřen vložkou, nám vysvětlil komlnicpřed znečištěním látkami
ký mistr František Pokorný z Teplic.
- zákon č . 50n6 sb .. - Stavební zákon
..Nevymetaný komín se zanáší tuhými čás- vyhl. C. 118/81 sb. O čištění komínů
tečkami zplodin, které zmenšují jeho světlost,
Terminy ČiŠtění a revizí komínů jsou následující:
tim se zmenšuje tah komína a zplodiny hoření lak mohou místo do ovzduší unikat do míst- komíny na tuhá, kapalná paliva a bez konosti, v níž mohou způsobit otravu osob, kteminových vložek do 50 kW - 6x ročně
- komíny na plynná paliva - 2x ročně do výTé se v místnosti nacházejí. K ucpání komínu
kanu 50 kw
však může dojít i jinými předměty než jen sa- komíny s výkonem nad 50 kw - 4x ročně
motnými sazemi. V mnoha komínech je možI o é s potř el
b'Č. bezomlk •
- komlnypro pynv
no nalézt mrtvé ptáky, uvolněné cihly a mnonových vložek _ 4x ročně, ale neodpovídají
platným CSN a zodpovědnost má majitel obho jiných věcí. K sníženi správné funkce kojektu.
minu však mohou přispět j jiné vlivy, než je jeho ucpání.
Zejména u starších staveb je možno se
Veškeré Informace o problematice kosetkat s komíny, jejichž těsnost je snížena vymína a jejich čištění a revidování Vám rádrolenou maltou, uvolněnými cihlami , trhlinadi poskytneme na Č. telefonu 0417 564
mi ve zdivu komínového tělesa, korozí komínových vložek apod. Zde se ne195 nebo 0606 169 697 a 0606 486 046.
bezpečí úniku zplodin přenáší i do všech pater jimiž komín prochází, a vzniTímto žádáme všechny uživatele, ktefí bydlí v bytech s lokálním
ká zde další nebezpečí, nebezpečí požáru. Proto povinnost péče o komín
vytápěním, aby umožnili přístup do byta revizním technlkam a ve
svém vlastním zájmu si nechali komín fádně zrevidovat.
ukládá i tzv. požární zákon .
Pokorný František
Samostatnou kapitolou jsou komíny u plynových spotřebičů. Ty musí
KOMINICrvl
být vyvložkovány vždy. Castou závadou je, že prostory, v nichž se plynový
Havířská 1000, 41502 Teplice
spotřebič nacházl, nejsou dostatečně odvětrány. Může dojIt i k mechanicTel.: 0417-564 195, ICO 104 51 641
kému poškozeni kouřové cesty do komínové vložky. U nečištěných vložek
VáZení družstevníci, vlastníci anájemníCi bytOvýCh jednotek (garážO
Rádi bychom Vám podali několik podrobnějších informací o možnostech Jak provádět měsíční úhrady za užívání bytu:
1) nejběžnější a námi i doporučovany způsob placenf je prostřednictvím
SI PO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) . Výhodou této formy placení je,
že poplatky několika organizacím (např. TV, rozhlas, anténa, kabel TV, nájem
atd ... ) uhradíte 1 složenkou a to bezplatně.
Úhradou této složenky v hotovosti lze provést i poslední pracovní den
v měsíci na jakékoliv poště v Ceské republice (viz pouCEM na zadní straně
složenky).
SIPO složenku je možné hradit j z bankovního účtu (tNaly příkaz si zaj išťuje uživatel sám), je však nutné počítat s tím, že úhrada bude z vašeho účtu provedena již 10. až 11 . den v měsíci a je tudíž třeba mít na účtě dostatek
finančních prostředků. I v tomto případě je zřejmá výhoda složenky SIPO, neboť platba několika organizacím se na bankovním výpise projeví 1 položkou .
Důležité a oboustranně výhodné je také, že při úpravách měsíčního před­
pisu úhrady za užívání bytu se tato změna automaticky promítne i v SI PO složence.
Také bychom Vás chtěli upozornit, že na základě smlouvy sao Mír
s Ceskou poštou je všem, kteří v běžném měsíci SIPO složenku neuhradili (na
poště či z účtu), zaslána v následujícfm měs íci, zpravidla ve 2. polovině ,
"uPOMINKA" (SIPO složenka s čelVeným pruhem) ,
Nedodání této upomínky nebo i běžné SIPO složenky reklamujete
u České poŠty - inkasní středisko.
Úřední hodiny inkasního střediska: pondělí 8 - 17 hod, středa 8 - 15,30 hod.
2) Další možností je provádět měsíční úhradu za užíváni bytu z vašeho
bankovního účtu na účet seo Mir.
V tomto případě je bezpodmínečně nutné při zavádění tNalého příkazu ,
kromě čísla sao Mír, uvést i variabilni symbol, což je čfslo objektu a číslo bytu. Toto číslo je uvedeno na každé nájemní smlouvě a jejich př~ohách (např.
"Měsíční předpis úhrady za užívání bytu~ apod.).
Doporučujeme , abyste si správnost var. symbolu ověřili (stačí i telefonicky.) . Upozorňujeme, že var. symbol je směrodatny a při jeho neuvedení neni
možné platbu zaúčtovat. Dále bychom chtěli zdůraznit , že při jakékoliv změně
nájemnéhO je nutné, abyste nezapomínali upravit váš tNary príkaz v jeho výši.
3) Platby složenkami typu "A" ("A - V") běžné nájemné s ohledem na
výŠi poštovného nedoporučujeme. Tyto složenky slouží především k úhradám
nedoplatků z vyúčtování, dlužného nájemného, faktur, atd.. Složenky jsou
běžně pfikládány k vyúčtování nebo fakturám již vyplněné ve všech položkách.
U těchto složenek je důležité správné a přesné vyplněni všech kolonek. Pokud
chcete složenky použít např . ke splátkám dluhu, úhradám za užívání garáže
apod., vyzvedněte si je v kanceláři nájemného, nebo požádejte telefonicky
o jejich zaslání.
V žádném případě vŠak nepoužíveite Uné složenky - napf. viz
fotokopie!!!
4) ZbYvá už jen Informace k platbám za užívání garáže: v tomto přfpa­
dě není nutné hradit nájemné měsíčně, ale lze
i čtvrtletně, pololetně, příp.
i 1x ročně , vždy však předem a to opět složenkami MA", nebo trvalým příkazem
z vašeho bank. účtu (viz. bod 2). Uhradit platbu za užívání garáže je možné
i v pokladně družstva v úřední hodiny (pondělí 8 - 12 hod., středa 12 - 17 hod.).
Irena Pálková
Vedoucí evidence nájemného
...
-
....
:,-_ ,....
.. f .. TlI"I,.JC'
::.~.
I::.... .,.'···..,,,··
,,, "''''ll'UCI.
'!l e'IU·I.ICE'
c= . . ___
::,-.,...........
,.000:.
... . .
...-
1llll"'"''
....
---
...nliÍ"I" ":'-
o
zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice
...
~ ~
;;f-fí,..01.ICI
lIll"" "
-
26/2000
Společně
s
panem
Petrem Kacafírkem jsme
znovu poctivě pročítali
Vaše dopisy na téma kabelové televize na teplicku. Otázek a odpovědí bylo přemíru a vyšly by na tři
strany Zpravodaje a tak vybírám ty
nejzajímavější. ..
V lAdném týdeniku nemohu najít program TV Luna. Na
TESmedia kdysi slibovali, že program najdeme ns INFO kanále••.
Program slovenské Luny je k vidění pouze v týdeníku Satelit
(Parabola). To je opravdu časopis pro fajnšmekry a šílence (v tom
dobrém slova smyslu), kteří nad námi "kontroluji" celé satelitní
nebe. Na teletextu INFO kanálu by program běžet mohl, ale
vzhledem k omezené kapacitě jenom ve zkrácené podobě, napřfklad formou anotací k pořadům.
Ale je tu možnost, jak z kola ven. V průběhu listopadu předpo­
kládáme zahájení vysílání 1. Programu slovenské televize STV1.
A protože i program pro STV1 není běžně dostupný v periodikách, připravujeme malého, skladného a užitečného průvodce
podobného programovému průvodci na HBO, ovšem pro STV1
a TV Luna.
Jsou to (TES) lháři s podvodnici. Zdrai/ll a stBjně to nefunguje...
Na jedné straně nás zákazníci tlačí do nových programů, na
druhé si stěžují na vysokou cenu. Cesta, kterou si
TESmedia vybrala, je jasná. Hlavní zaměřeni nabídky na česky
a slovensky mluvené programy. Konkurovat přijmu desitek ně­
mecky, mluvených programů z Astry opravdu nehodláme.
Náš zákazník má ale také na mysli poruchy přijmů programů
kabelové televize. Tady budu znovu a znovu prosit: jestli máte
problém s příjmem jakéhokoliv programu, zavolejte na naše
Kontakt Centrum. Tady se všechny poruchy evidují, a pokud je to
opravdu problém na straně TESu a opakuje se, vrátíme část mě­
síčního poplatku, přesně podle litery naší smlouvy.
straně
Llnks kontakt Centrs je pořád obsezená, Jedině na mobil
se dovolám...
Tento problém mohl nastat na počátku čelVence. V tuto dobu
jsme přesměrovali původnl linku Zákaznického selVisu do
Kontakt Centra. Tato analogová linka byla však přetížená a proto jsme si nechali zřídit dvě nové digitální linky, kde se dovoláte
bez problém ů.
Pro upřesnění se jedná o čísla: (0417) 38 2424 a 53 3333
Majitelé mobilních telefonů mohou nadále využívat čísla
(paegas) 0604-600 006 nebolEurotel\ 0606-661 661
Tské kvůli této změně jsme poslali všem našim zákszní·
malou vizitku, sbychom také byli pěkně ns očích. V tom
nejlepším slovs smyslu...
kům
... několik dopisů ns téms nových programů
Co Vás
čeká
a nemine? Po
skončení
volného vysílání HBO
stavíme našim zákaznlk ů m také v rámci INFO kanálu
před­
některé
novinky.
PIVním bude National Geographic Channel, program plný
divoké a nespoutané přírody, kulturních tradic národů, historie
i jejich současnosti. NGC je ale programem s anglickým zvukem,
26/2000
vybrané pořady jsou opatřeny pouze českými titulky.
U naši konkurence si začíná získávat své zákazníky FoxKids
a sportovní FoxSports. Protože FoxKids má být již v průběhu řij­
na tr. v českém jazyce, jeho popularita jistě poroste.
A o slovenské STV1 jsem již hovořil. Jakmile dokončíme páteřní optickou trasu z Prahy na Meziboří, objeví se STV1 v základnl programové nabídce.
Krátce by se ve vysílání INFO kanálu mohl objevit anglický
sportovní zpravodajský program Eurosport News.
Packet UPC Dlrect nabízi české programy Romant/cs,
Reslity TV a hlsvně Sport 1. Budou některé z těchto programů zařazeny do nabídky?
... s znovu otázka na Sport 1
O programech Romantica a Reality TV jsem hovořil v někte­
rém z předchozích vydáních Zpravodaje. Jsou to velmi specifické
programy, Romantica nepřetržité telenovely, tedy něco pro ženy,
Reality TV zase záznamy policejních honiček, reportáže ze skutečných, ač neuvěřiteln ých příběh ů atd. Pokud se nám podaří dohodnout krátká volná vysílání, necháme naše zákazníky rozhodnout, zda tyto kanály ano či ne.
A teď Sport 1. Tento nový český program má nabízet 10- 12
hodin vysílání, předevš lm české fotbalové ligy, zámořské NHL
a dal šleh sportovních akcI. Tento kanál je ale premiový, dá se tedy získat až jako nadstavba základní nabídky a s cenou kolem
250 Kč měsíčně. Proto v této době zatím evidujeme zájemce
o Sport 1, zkusíme dohodnout krátké volné vysílání a na základě
zájmu zákazníků budeme rychle řeš it technické a obchodní podmínky distribuce a přijmu programu. Př ípadné zájemce prosím,
aby zavolali na telefoní linku Kontakt Centra nebo poslali krátký
e-mail na adresu [email protected]
... a další balík dopisů· Internet, Internet, Internet".
Internet po kabelové televizí úzce souvisí s dokončenrm páteřní
optické trasy z Prahy na Meziboří a přes Krupku do Děčína.
Krupku tady zmiňuji úmyslně. Trasa (a datové přenosy v nQ je téměř dokončena a nás bude čekat dobudování zpětných směrů
v Krupce, což je otázka tak třl měsíců. Zájemce, kteří by s námi
šli do zkušebního provozu někdy na přelomu roku , bych jenom
poprosilo krátkou zprávu na adresu [email protected] cz. Jinak
nově plati, že základní rychlosti je 128/64 kbitls a při objemu dat
(počítá se pouze mimo síť TESmedia) 500 MB je základní cena
pod hranicí 600 Kč měsíčně (bez modemu).
Do konce roku bude také zahájen provoz bezdrátového pří­
stupu k Internetu a pronájmu datových okruhů v licencovaném
pásmu 3,5 Ghz.
Jak je to s
ukončením
vysílání přes MMDS?
Pravděpodobně
se ptá zákazník, který doposud využíval pouze 16ti kanálovou programovou nabídku.
Ukončení vysílání MMDS v pásmu 2,1-2,3 Mhz bude časem
ukončeno, to bezesporu. Krupka však bude na "kabelu" ješte
v tomto roce, polovina Teplic v roce příštím. Západní část Teplic
včetně lázeňské oblasti však může být pokryta novým mikrovlným systémem MVDS v pásmu 42 Ghz, který je také předurčen
k digitalizaci a datovým přenosům.
Naši zákazníci se tedy nemusí n ičeho obávat, sprše se mohou těšit...
zpravodaj stavebního bytového družstva Mír Teplice
Vašimi dopisy se probírali a nadále probírat budou
Petr Kacafírek a Vladimír Cidlina
se na každém z nás "podepsal"
ať už si to připustíme, či nikoliv.
Kádrová politika minulého režimu spočívala mimo Jiné I v tom,
že do volených
orgánů,
jako
tře­
ba závodního výboru ROH, měli
být zvoleni: určité procento mla-
dých, určité procento žen a urči­
té procento členů strany. Není
pochyb o tom, že většina z nás
považuje tyto požadavky za pře­
konané.
Přesto
však mnozí z nás
teriem pro volbu do představenslva a kontrolní komise by měla být
skutečnost, zda zvolený je ochoten hájit zájmy družslva. Odborná
způsobilost zvolených - to už je trochu problém. Přednost dáváme
těm , kteřl se s družstevní problematikou měli možnost obeznámit, nebo těm, jejichž občanské zaměstnání je předurčuje k práci
v některé komisi (ekono mické , technické) . Nutno vzít v úvahu
i skutečnost , zda se navrhova ný v minulosti již osvědč i l , či zda je
ochoten se dále v určitém oboru sebevzdělávat.
Předchozí úvahy jsou pochopitelně u rčeny pro volbu do nejvyšších orgánů družstva, Při volbách na členských schůzích samospráv bývá spíše problém vůbec někoho přemluvit , aby funkci
delegáta samosprávy byl ochoten vykonávat. Není to snad také
tím, že předchozí režim se na každém z nás "podepsal"?
mají pocit, že u orgánů, kde např.
chybí ženy
(třeba
jako naše vláda), není všechno v
Ing. Václav Sláma
Clen redakčnf rady
pořádku.
P roč o tom píši právě nyní? Na jaře roku 2001 čekají naše bytové družslvo volby do orgánů družslva - do představenslva a do
kontrolní komise . Jarnímu shromáždění delegátů , kde se tato volba uskuteční, musí předcházet členské s c hůze jednotlivých samospráv, kde má být zvolen delegát samosprávy, který má právo
účastnit se shromáždění delegátů. Tam , kde členská schů ze samosprávy svého delegáta nezvolí, nebude mít své přímé zastoupeni na shromáždění delegátů. Je třeba připomenout i formální
stránku volby delegáta. Aby mohlo vedeni družstva pozvat zvoleného delegáta, potřebuje včas obdržet doklad o jeho zvolení.
Dosavadní volební řád našeho družslva c htěl předejít tomu , aby
do vrcholných orgánů družstva byli zvoleni členové s minimální
znalostí družstevní problematiky. Domnívám se, že základním kri-
UPOZORNĚNí
Na základě oznámeni radlotelevlzniho servisu DA-KR s.r.o.
(který je majitelem STA) bude postupně docházet k odpojování stávajících STA na domech převzatých od Správy majetku
města Teplic.
K odpojování stávajících STA dochází z důvodu velkých finančních nároků spojených s opravami STA (zařízení je již zastaraté a neodpovídá současným nárokOm na kvalitu a počet
vysllaných program ů).
V těchto domech byla zprovozněna kabelová televize INTERCABLE BOHEMIA. Termín odpojení jednotlivých domO bude vždy
cca v týdenním předstihu oznámen vývěskou na domě, včetně vhození oznámení do každé schránky. Ládáme všechny uživatele bytů, kteří nemajf v těchto domech zapojenou kabelovou televizi, aby
si zajistili v abonentském servisu INTERCABLE BOHEMIA její zavedeni. Na základě dohody mezi SBO Mír Teplice
a Radioteleviznfm servisem antény OA-KR s.r.o. bude dopojení kabelové televize i sepsání smlouvy provedeno ZDARMA.
Veškeré případné dotazy spojené s touto akcí je možné projednat s příslušným bytovým technikem SBO Mír Teplice.
Pro vaši informaci - abonentský servis INTERCABLE BOHEMlA sídlí v budově Kulturního domu v Teplicích, tel. 47 255, 47 464
a úřední hodiny jsou:
9-12
14-17hod.
Po
Út
9 - 12
St
9-12
14-17
Ct
9 - 12
Pá
9 - 12
PROBLÉM KONTEJNERY
Jelikož jsem byl doma nemocen od 4.9. do 4.10., tak jsem měl
možnost pozorovat pohyb různých lidí kolem popelnic. To co se dě­
je na naěem sídlišti je až neuvěfitelné. Uvedu několik pfíkladú. Jsou
mezi námi též lidé, kteří jdou vysypat koš a pokud jim něco spadne
vedle, tak se ani neobtěžují to zvednout. Pak tu máme také velmi početnou skupinu a to převážně tvořenou R6my, toto osloveni proto,
abych někoho neurazil.
Když tito spoluobčané dojdou, tak je to hotová pohroma. Když
začnou svůj Oblíbený tanec kolem kontejneru, tak je to koncert.
Nejmenšfho člena klanu vezmou, hodí do popelnice a ten pak vyhazuje, co se jim zdá dobré. Venku je pak velké třfdění a pokud se jim
něco náhodou nehodl. tak to už do popetnice rozhodně nevráti. Pak
bych se chtěl zastavit i u práce technických služeb. Víte, dříve bylo
zvykem, že když se vyvážel odpad a náhodou něco padlo pn na·
kládce vedle, tak to lidé co nakládali, uklidili. Dnes se prostě pusU
kontejnery na zem zpět dolů a klidně se odjede. Když se snažíte kle·
roukoliv skupinu těchto lidí na to slušně upozornit, tak se Vám dostane takové odpovědi, až žasnete.
POkud zavoláte městskou policii, tak to mám už svou zkušenost.
Jednou jsem volal, a když dojeli, bylo mi řečeno, že mohl zabržděné
popelnice odsunout vitr do vozovky.
Mi/an Pollvka, delegát objektu 541
POSypový MATERIÁL
Vážení delegáti,
blíž' se zimní období a pokud nemáte dostačující množství posypového materiálu, nahlaste Vaše požadavky do 30.11.2000 na
SBD Mlf, fe/.č. 575992, 575995, 576000 p. Vesellčové nebo přímo
ústředně. Posypový materiál objednaný po termínu bude zajištěn
za vyšší pořizovací cenu. Děkujeme Vám.
Pokud nemáte dostatek pomůcek na odklizení sněhu Jako jsou
hrabla, škrabky a lopaty, můžete sl je rovněž objednat spolu s posypovým materiálem.
TechnIcký úsek -
Vesellčová
Danuše Pelcová
bytový technik
• Vyměním družstevní byt 1/4 u Luny za garsonku nebo 1+1 + doplatek. Nejlépe Sanov II. Tel.byt 562740 p Ustohlavová.
Vydává: sao Mír Teplice. Redakční rada: pře dseda - Vladimír Cid lina, tel. 0603 473 933, Ing . Václav Sl áma, tel. 0603 344
852, Zdeněk Traxler. Adresa redakce: Redakce Zpravodaje SBO Mír, Komenského 594, 417 42 Krupka 1. Náklad: 8 100 výt isků. Sazba
+ grafická úprava: ROSEITE DESIGN. Iva Růžičková, U Nádraží 5a/1763. Teplice. tel. 0602 141 604. l1sk: Tiskáma J e řábek , Dubská 17.
41501 Teplice, tel. 0417 /2791 1.
zpravodaj stavebního bytového dnužstva Mír Teplice
26/2000

Podobné dokumenty

Opravy a zateplení objektu v Teplicích, ul. Alejní

Opravy a zateplení objektu v Teplicích, ul. Alejní Č. 22/2000). Mimo jiné, díky vybranému penále (poplatky z prodlení s placením nájemného) mohlo družstvo udržovat "ekonomicky nenolTllální" zachování poplatků na správu družstva od 1. 7. 1997 celé 3...

Více

Klavírista Tomáš Víšek probouzí nástroje českých skladatelů

Klavírista Tomáš Víšek probouzí nástroje českých skladatelů ponořit do archivu, něco, co třeba dosud nevyšlo tiskem, si opsat z rukopisů. Nakonec se na několik dní před natáčenímmusím zavřít s tím klavírem do soukromí a sehrát se s ním. Kďdý nástroj je jiný...

Více

`^-[[ÉťS`g`i,ffR

`^-[[ÉťS`g`i,ffR veřejné projednáni návrhu Zásad územníhorozvoje Pardubického kraie - aktualizace č. 1 (zUR Pk - aktualizace č. í) a vyhodnocení vlivů návrhu na udÉltelný rozvoj území (vyhodnocení)'kterése koná dne...

Více

Texty 32 - Pavel Kotrla

Texty 32 - Pavel Kotrla a cvičenec Tomáš. Nenašel jsem ho a pak jsem si vzpomněl, že jeden z nich umřel, nevím který, ale to je jedno… dej bůh pokoj jeho duši! Mé tělo bylo jim naschvál fakt v mizerné kondici. Později toh...

Více

Slovo starosty - Město Stráž pod Ralskem

Slovo starosty - Město Stráž pod Ralskem kdy nabídka probíhala v nedůstojném proIseboroická, akneozní/ vyžaduje časstředí prádelen,sušáren apod.,jsou vyzvaní tější myti a zvýšenou hygienu. Pro tento pozváni do místnosti na MěÚ. Přítomni t...

Více

PoJI.tnj .mlouva 6,: 11 62620

PoJI.tnj .mlouva 6,: 11 62620 UlkaznJk J. povinen oznjmJt Un'onu vznJ pojistné udj'oetl v.'h tě 2 mhicú ode dne, v n m! mil být újezd ukoněen podle cestovnf smlouvy, Jinak njrok na pojistné pfn nf zanlkn ve .mY'lu 47, od ••• 4 ...

Více

Vážený pan Miloslav kardinál Vlk Arcibiskupství pražské

Vážený pan Miloslav kardinál Vlk Arcibiskupství pražské Nevím ostatně, na základě čeho jste nám původně svou podporu udělil a co tato podpora vlastně prakticky znamená; nevím ani, jakou váhu taková podpora má, berete-li ji zpět poté, co upřímně a pravdi...

Více