Myslíme na zítřek

Komentáře

Transkript

Myslíme na zítřek
Myslíme na zítřek
Prohlášení o dopadech na životní prostředí pro rok
2014
společnosti Steelcase Werndl AG & Steelcase Czech
Republic s.r.o
Centrála Rosenheim: Georg-Ateher^StraRe 7, 83026 Rosenheim
Závod Stříbro: Ostrov u Stříbra lá, Kostelec
Obsah
O nás
Strana
3
Přehled
Strana
4
Environmentální politika
Strana
5
Steelcase - představení společnosti
Strana
7
Závod Rosenheim
Strana
8
Závod Stříbro
Strana
10
Organizační struktura
Strana
11
Environmentální aspekty, dopady na životní prostředí a
právní konformita závodů
Strana
12
Závod Rosenheim
Strana
16
Závod Stříbro
Strana
20
Využití plochy v Rosenheimu
Strana
24
Využití plochy ve Stříbře
Strana
25
Závod Rosenheim
Strana
26
Závod Stříbro
Strana
31
Kontaktní osoba
Strana
32
Prohlášení platnosti
Strana
33
Bilance oběžných aktiv
Environmentální cíle a program
Umwelterklarung fur 2014
der Steelcase Wemdl AG
2
O nás
Dnes vytváříme životní prostředí zítřka, svět, ve
kterém budou žít naše děti a vnoučata. Záleží na
nás, jak se jim v tomto světě bude žít. Ekonomický
vývoj a maximalizace zisku je na mnoha místech v
rozporu s ekologií a odpovědným zacházením s
přírodou. Přírodní zásoby nejsou nekonečné a
každé znečištění škodlivinami znamená opět
zničení malé části modré planety. My všichni
neseme odpovědnost za náš svět. Potřebujeme
konkrétní a inteligentní řešení, abychom zastavili
drancování přírody a současně nepřipustili
zaostávání ekonomiky. Silné podniky mohou jít
příkladem - směrem dovnitř i navenek.
V roce 1997 proběhl ve společnosti Werndl
Buromobel AG v závodě Rosenheim poprvé
environmentální
audit,
který
byl
úspěšně
zopakován v roce 2000. Od roku 2000 je Werndl
Buromobel AG součástí Steelcase GmbH,
holdingu sdružujícího firmy Waiko a Pohlschroder.
V roce 2001 se firma Waiko sloučila se
společností Werndl Buromobel AG. Ještě v tomtéž
roce došlo ke změně názvu společnosti na
Steelcase Werndl AG.
Pro nás bylo samozřejmostí nechat ověřit podle
požadavků environmentálního auditu také nově
vzniklý výrobní závod ve Stříbře v České
republice, který byl založen v roce 2014.
Z ekologického smýšlení se stala ekologická
odpovědnost. Environmentální audit je stavebním
kamenem naší odpovědnosti v oblasti ochrany
životního prostředí. Je to krok v našem úsilí o
„sladění11 odporujících si zájmů v oblasti
ekonomiky a ekologie. Environmentální audit je
spíše závazek než cílový bod. Je nám jasné, že
jednat proti životnímu prostředí není žádnou
perspektivou. A jsme si také vědomi toho, že trh
více než kdy jindy očekává morální jednání.
Environmentální audit dokumentuje, že společnost
Steelcase Werndl AG chce nést tuto odpovědnost.
Aktuální
verzi
našeho
environmentálního
prohlášení naleznete na internetu na domovské
stránce společnosti Steelcase pod odkazem:
http://www.steelcase.de/de/unternehmen/nachhalti
qkeit/umweltmanaqement/seiten/zertifizierunqspoli
tik.asox
Přehled
Steelcase provádí ochranu životního prostředí
jako cíl společnosti. Výrazem toho je, že
společnost své představy o ochraně životního
prostředí neprezentuje jen svou dobrovolnou
účastí na nařízení EU o environmentálním auditu
resp. certifikací podle ISO 14001, nýbrž tyto
představy sděluje také svým zaměstnancům,
zákazníkům a dodavatelům. Nedochází k tomu až
od prvního úspěšného ověření (validace) v roce
1997, nýbrž dokládá to již několik významných
mezníků v historii společnosti. Společnost
Steelcase Werndl AG například v roce 1985 jako
první v oboru upustila od mokrého lakování
ocelových komponentů s cílem omezit používání
rozpouštědel. Dalším příkladem je přechod od
laků obsahujících rozpouštědla na laky ředitelné
vodou v roce 1994.
V souladu s naší politikou v oblasti ochrany
životního prostředí jsou do tohoto systému
environmentálního
managementu
začleněni
všichni zaměstnanci a přispívají také k jeho
realizaci.
Hlavními
hnacími
motory
naší
environmentální politiky jsou představenstvo firmy,
ředitelé závodů a manažeři a také pracovníci
závodů odpovědní za dodržování zásad ochrany
životního prostředí.
Již tato opatření vyvolala ekologický i ekonomický
úspěch a stala se pro nás impulzem pro
vybudování managementu životního prostředí,
který byl průběžně zdokonalován na základě
rozsáhlé dokumentace, kontrol a auditů.
Změny v dopadech na životní prostředí
vyvolaných
činností
naší
společnosti
lze
vysledovat u všech posuzovaných výsledků
posledních
environmentálních
programů.
Abychom mohli pokračovat v nepřetržitém
zlepšovacím procesu, vytyčili jsme si nové cíle v
oblasti životního prostředí, které jasně ukazují, že
ochrana životního prostředí není pouze tématem
pro naše výrobní závody, nýbrž také pro naše
dodavatele a zákazníky.
Naší základní myšlenkou je zabránit negativním
dopadům na životní prostředí, resp. je omezit.
Toto je kontrolováno a řízeno za pomoci
měřitelných ukazatelů, jak jsou dokumentovány v
bilanci oběžných aktiv, registru odpadů nebo
katastru emisí. Nebereme přitom do úvahy jen
dopady na životní prostředí našich závodů, nýbrž
také závodů našich subdodavatelů a zákazníků.
Politika QSE Rosenheim
Náš cíl: „Uvolňujeme potenciál zaměstnanců tím, že se ve všech podnikových oblastech snažíme vytvoňt vynikající pracovní
prostředí. “
V zájmu tohoto cíle jsme zde v závodě Rosenheim vytvořili globální strategii založenou na konceptu SMART, který obsahuje 5
kategorií cílů.
strategy/strategie
1. Flow 2.0
2. Nové produkty (Adjust 4LS, Verb, produkce přesunutá ze závodu jinam či vrácená zpět)
3. Simulace
margin/marže
1. Nebyrokratická výroba
2. Lepší obaly
3. Nové, efektivní technologie výroby
agility/agilnost
1. Dodržování termínů při výrobě
2. Přehodnocení modelu směn
reliability/spolehlivost
1. Iniciativy v programu Kvalita 3.0
2. Poka Yoke
3. PFMEA
4. Využíváme standardy evropského systému řízení kvality, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a štíhlé výroby a
soustavně pracujeme na jejich zlepšování.
trust/důvěra
1. Rozvoj dovedností v oblasti štíhlé výroby. Uznání a odměňování zaměstnanců, kteří dosahují vynikajících výsledků v
bezpečnosti práce a kvalitě.
2. Podněty ke zlepšení ergonomických charakteristik pracoviště a zdraví a pohody zaměstnanců.
3. Preventivními kroky usilujeme o vynikající výsledky v ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ochraně životního
prostředí a v oblasti kvality. Analýza stavů, kdy téměř došlo k havárii, skutečných havárií a analýza chování jsou důležitou
součástí tohoto procesu.
4. Neustále pracujeme na rozpoznávání a hodnocení faktorů, které ohrožují naše zaměstnance a cílenými nápravnými
opatřeními je omezujeme.
5. Minimalizace negativních, významných dopadů naší činnosti na životní prostředí:
Omezení spotřeby energie o 25 % do konce roku 2020 (o 3,5 % ročně)
Omezení vzniku odpadů o 25 % do konce roku 2020 (o 3,5 % ročně)
Omezení spotřeby vody o 25 % do konce roku 2020 (o 3,5 % ročně)
Omezení emisí těkavých organických látek o 25 % do konce roku 2020 (o 3,5 % ročně)
6. V rámci možností chceme aktivně přispívat ke snížení globální ekologické stopy společnosti Steelcase o 25 % do roku
2020. Velký potenciál spatřujeme zejména v omezení vzniku odpadů, spotřebě vody a energií a snížení emisí.
7. Díky neustálému zlepšování výrobních procesů a postupů zamezujeme znečištění životního prostředí.
Zavazujeme se jednat v souladu s právními i jinými požadavky. Přijetím vhodných opatření napravíme odchylky od platných
zákonů a jiných požadavků.
Jsme odhodláni dodržovat své povinnosti v úplném souladu s hlavními hodnotami společnosti. Naše hodnoty přispívají ke
spokojenosti všech zainteresovaných skupin, jako jsou zákazníci, akcionáři, dodavatelé, zaměstnanci a zhotovitelé.
'll-.M.A'?
V
Umwelterklárung fUr 2014
der Steelcase Werndl AG
Steelcase
Politika QSE Stříbro
Náš hlavní cíl: „Uvolnění potenciálu našich zaměstnanců tím, že pomáháme vytvářet příjemnou a bezproblémovou
pracovní atmosféru. K naplnění této inspirace jsme v závodě Stříbro vytvořili globální rámec strategického plánování,
zakládající se na klíčovém slově SMART (CHYTRÝ). Tento rámec zahrnuje 5 základních cílových kategorií:
strategy
1. Modernizace průmyslové výroby přesunem produktů z Durlangenu do Stříbra a výrobou panelu Partito.
2. Využití globálních zkušeností integrovaného podniku Steelcase k vytvoření modelového závodu a vybudování
silného týmu ve Stříbře.
3. Růst podniku díky zavádění nových produktů: Úpravy 4LS a přípravy ke spuštění SI2
4. Vysoce kvalitní provedení díky využití laserové technologie při lepení všech hran.
margin
1. Implementace programu na snížení nákladů o 450 tis. €: omezení produkce dřevěného odpadu, spotřeby energie,
řezání na pile, zlepšení v oblasti obalů, optimalizace levých profilů dveřních závěsů a optimalizace akustických
vlastností.
2. Zvýšení produktivity o 20 % v porovnání s úrovní v Durlangenu.
3. Udržení režijních nákladů na nízké úrovni díky identifikaci možností úspor.
agility
1. Uspokojení našich zákazníků díky plnění závazku servisních služeb.
2. Plnění přání našich zákazníků díky vynikajícím zkušenostem v oblasti speciálních zakázek.
3. Zkrácení doby realizace na minimum díky zkrácení doby zpracování.
reliability
1. Iniciativy Kvality 3.0, zvýšení kvality dodávané zákazníkovy díky analýze dodaných vad a neustálému zlepšování
(zejména v oblasti chybějících komponentů a poškození během přepravy).
2. Uplatňování a neustálé zlepšování našich standardů v rámci našeho evropského systému kvality, bezpečnosti,
ochrany životního prostředí a zeštíhlování procesů.
trust
1. Rozvíjení klíčových dovedností v oblasti zeštíhlování, identifikace a ocenění zaměstnanců, kteří prokázali vynikající
schopnosti v oblasti bezpečnosti a kvality.
2. Iniciování a rozvoj ergonomie a aktivit pro zdraví a dobrou pohodu pro naše zaměstnance.
3. Snaha dosáhnout vynikajících výkonů v oblasti bezpečnosti, kvality, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí
díky prevenci na základě analýz nehod, případů, kdy k nehodám téměř došlo, a analýz chování.
4. Identifikace, vyhodnocení a snížení pracovních rizik prováděním nápravných opatření.
5. Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí - snížení spotřeby energie, hluku a produkce odpadů.
6. V rámci našich možností se aktivně snažíme o snížení ekologické stopy společnosti Steelcase (zejména pokud jde o
produkci odpadů, spotřebu vody a energie, emise do ovzduší), do roku 2020 o 25 procent.
7. Předcházení znečištění díky neustálému zdokonalování našich výrobních procesů a postupů.
Zavázali jsme se dodržovat všechny příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky a realizovat příslušná
nápravná opatření s cílem odstranit zjištěné odchylky.
Jsme odhodláni plnit naše závazky plně v souladu s našimi základními hodnotami, jež budou základem úspěchu všech
zainteresovaných osob (zákazníci, akcionáři, dodavatelé, zaměstnanci, zhotovitelé, atd.).
V
Umwelterklárung fiir 2014
der Steelcase Wemdl AG
Steelcase
Steelcase - představení společnosti
Společnost Steelcase Werndl AG byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost Steelcase lne., se
sídlem v Grand Rapids (Michigan), USA, a vznikla z firem Werndl Búromobel AG a Waiko GmbH.
Steelcase Werndl AG a Steelcase Czech Republic s.r.o. jsou dceřiné společnosti koncernu Steelcase S.A..
Centrála společnosti Steelcase Werndl AG se nachází na hranici měst Rosenheim a Kolbermoor v
průmyslové zóně Aicher-Park. Koncem roku 2014 zaměstnávala společnost Steelcase Werndl AG celkem
498 pracovníků.
Výrobní závod Stříbro se nachází v průmyslové zóně Ostrova u Stříbra, malé vesničky v blízkosti města
Stříbro, které je od hranic s Německem vzdáleno zhruba 40 km. Výrobní závod poskytl koncem roku 2014
práci zhruba 200 zaměstnancům (aktuálně zaměstnává 280 osob).
Centrála: Závod Rosenheim
Steelcase v Evropě dalekosáhle upouští od
používání PVC ve svých produktech. Jsou
používány téměř výhradně plasty, které jsou buď
plně recyklovatelné, nebo mohou být tepelně
využity s nízkým dopadem na životní prostředí.
Závod v Rosenheimu byl dříve známý pod
názvem
Werndl
Búromóbel AG.
Počátky
společnosti sahají až do předminulého století. V
roce 1895 založil Wilhelm Werndl stavební
truhlářství. Díky inovační síle se v průběhu 100 let
vytvořila společnost Werndl Búromóbel AG jeden z předních výrobců nábytku v Evropě. V
prosinci roku 1998 došlo k prodeji společnosti
Werndl Búromóbel AG firmě Steelcase lne., která
je světovou jedničkou na trhu s kancelářským
nábytkem. Firma Werndl se tak stala aktivním
členem skupiny společností Steelcase.
Dřevěný
odpad
vzniklý
při
opracování
dřevotřískových desek je z velké části dodáván do
vytápěcích zařízení obou závodů. Spotřeba
fosilních paliv se tím snižuje na minimum a je
pozitivně ovlivňována bilance C02.
V obou vytápěcích zařízeních jsou samozřejmě
dodržovány všechny zákonem předepsané limitní
hodnoty pro emise ze spalování a částečně je
dosahováno dokonce nižších hodnot.
Tento významný strategický tah nám otevřel
obrovský potenciál růstu, jak v Německu, tak i na
mnoha mezinárodních trzích.
Všechny kovové součásti nábytku jsou vyráběny z
materiálů, které jsou ze 100 % recyklovatelné.
V závodě Rosenheim jsou v rámci skupiny
Steelcase vyráběny psací stoly, regálové systémy,
prvky Media a od roku 2005 komponenty systému
příček „Actuno“.
Používané materiály jsou neustále testovány z
hlediska jejich ekologických vlastností a šetření
zdrojů, jako např. vědomým výběrem materiálu a
konstrukčně podmíněnými úsporami materiálu a
hmotnosti.
Výroba kancelářských židlí v závodě Rosenheim
byla v roce 2007 zastavena a začleněna do
francouzského sesterského závodu Sarrebourg.
Jako materiály na bázi dřeva jsou zpracovávány
výhradně dýhované dřevotřískové desky a
dřevotřískové desky s povrchem laminovaným
melaminovou pryskyřicí, které neobsahují žádné
přípravky na ochranu rostlin ani kontaminované
staré dřevo. Proto se také podařilo získat
ekoznačku „Blauer Engel“ („Modrý anděl") pro
výrobky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva s
velmi nízkými emisemi.
Surovina, dřevo, které je potřebné k výrobě
dřevotřískových desek pro Steelcase, pochází
většinou z identifikovaného trvale udržitelného
lesního hospodářství. Od začátku roku 2007 se
Steelcase Werndl AG účastní certifikačního
systému „PEFC“ (Program for Endorsement of
Forest Certification Schemes - Program pro
schvalování
certifikace
lesů)
s
cílem
spolupracovat aktivně na zlepšování trvale
udržitelného lesního hospodářství s ohledem na
ekonomické, ekologické a sociální normy.
v
Umwelterklarung ftir 2014
der Steelcase Werndl AG
8
V oblasti výroby dílů používá Steelcase Werndl
AG nejmodernější techniku, jako jsou CNC
obráběcí centra a strojní linky. Například od roku
2002 je v provozu frézovací centrum s možností
vnořování v závislosti na geometrii, u kterého je
možné díky programu „nesting" snížit odpad.
Jestliže při řezání stolové desky činil dříve odpad
u desky velkého formátu ještě asi 48 %, v
současné době je 27 %, což vedle šetrného
nakládání se zdroji znamená samozřejmě také
snížení odpadu a nákladů.
Všechna zařízení a stroje jsou součástí soupisu
zařízení a díky instalaci rozsáhlého systému
kontroly a údržby je vedle vysoké disponibility
výrobních zařízení zajištěna také vysoká kvalita
zpracování produktů. Pomocí těchto opatření
Steelcase Werndl
AG disponuje vysokou
energetickou a materiálovou efektivitou.
Díky přísným požadavkům společnosti Steelcase
na dodavatele dílů z pravého dřeva, a to důsledně
používat pro všechny varianty povrchů laky
ředitelné vodou, se podstatně snižují emise
organických rozpouštědel. Všichni pracovníci ve
výrobním řetězci jsou tak ušetřeni zatížení
škodlivými koncentracemi znečišťujících látek v
ovzduší a je chráněno životní prostředí.
Pomocí ambiciózně formulovaného plánu na
snížení spotřeby rozpouštědel a jeho důslednou
postupnou realizací se podařilo v termínu, kdy v
roce 2007 vstoupilo v platnost Nařízení VOC,
dosáhnout limitů u spotřeby rozpouštědel, a to jak
při čištění dílů, tak také při povrchové úpravě.
Nejdůležitější část při opracování kovů tvoří
zařízení pro práškový nástřik ocelových rámů.
Investováním do zařízení na nejmodernější
technické úrovni se společnosti Steelcase podařilo
recirkulací procesní vody zcela zamezit zatížení
odpadními vodami. Kromě toho se povedlo
významně omezit spotřebu prášku díky technologii
vracení přestřiku (overspray) zpět do výrobního
procesu, což mimo jiné vedlo k podstatnému
snížení
„práškového
odpadu".
Zvyšování
materiálové efektivnosti u práškového lakování je
stále přítomným tématem v obou německých
závodech. Cílem je dosahovat ekonomických a
ekologických výhod využitím zdokonalených
technologií a pracovních postupů.
Díky neustálým novým investicím je převážná část
technických zařízení společnosti Steelcase na
špičkové technické úrovni. Pro Steelcase Werndl
AG určuje úroveň techniky také ekologicky
nej přijatelnější technika, která je aktuálně na trhu k
dispozici.
Závod Stříbro
Závod ve Stříbře byl založen v roce 2014 v rámci
přesunu výroby ze závodu v Durlangenu. Po
necelém roce výstavby tam byla již v říjnu 2014
vyrobena první skříň.
V závodě Stříbro má být postupně vyráběn celý
skříňový a kontejnerový program pro společnost
Steelcase. Jako materiály na bázi dřeva jsou
zpracovávány výhradně dýhované dřevotřískové
desky a dřevotřískové desky s povrchem
laminovaným
melaminovou
pryskyřicí,
které
neobsahují žádné přípravky na ochranu rostlin ani
kontaminované použité dřevo. Dřevotřískové
desky, které zde jsou používány, mají většinou
certifikaci PEFC a pocházejí tedy z trvale
udržitelného lesního hospodářství.
Závod ve Stříbře je ryze výrobní závod.
Administrativa, prodej, vývoj a nákup se nacházejí
v jiných evropských obchodních střediscích
společnosti Steelcase.
Výrobní procesy ve Stříbře tvoří hlavně výroba dílů
a konečná montáž a expedice. Pro druhé pololetí
roku 2015 je naplánováno zprovoznění zařízení pro
práškový
nástřik
kovových
komponentů.
Znečištěná procesní voda je v uzavřeném vodním
okruhu vyčištěna a opakovaně použita, aby se
snížila spotřeba čerstvé vody.
Výrobní závod se nachází v průmyslové oblasti
ležící mimo území vesnice Ostrov u Stříbra.
Oblast, v níž se náš závod nachází, není
vykazována ani jako pásmo hygienické ochrany
vodních zdrojů, ani jako chráněná krajinná oblast.
Na úseku výroby dílů závod Stříbro používá
nejmodernější technologie, jako jsou CNC vrtací
stroje a linky na olepování hran s laserovou
technologií. Veškerá zařízení jsou začleněna do
soupisu zařízení. Počítačově řízený systém údržby
podporovaný preventivními opatřeními komplexní
produktivní údržby (TPM) zajišťuje funkčnost, a tím
i vysokou disponibilitu všech zařízení.
7.4*
Organizační struktura závodů
s funkčními oblastmi významnými z hlediska
ochrany životního prostředí
Stav: březen 2015
'Li.aa.a r
\r
Environmentální aspekty, dopady na životní
prostředí a dodržování právních předpisů ze
strany závodů
Všechny environmentální aspekty, které vznikají v
souvislosti s našimi činnostmi, výrobky a službami,
pravidelně vyšetřujeme v souladu s postupy
stanovených v našem systému řízení (interní
audity, metodické pokyny) a tyto aspekty
vyhodnocujeme,
abychom
zjistili,
které
environmentální aspekty mají významné dopady
na životní prostředí.
Stávající, ale i nově vzniklé environmentální
aspekty s podstatnými dopady na životní prostředí
potom
důsledně
zahrnujeme
do
našich
environmentálních cílů a programů. V novém
závodě
ve
Stříbře
byl
proveden
první
environmentální audit pro zaevidování platných
ekologických předpisů a všech podstatných
přímých i nepřímých ekologických aspektů.
Od hodnotícího cyklu v roce 2001 jsou sledovány
také nepřímé environmentální aspekty, tedy
takové, které nevznikají přímo v závodě. Přitom je
nutné zdůraznit dopady na životní prostředí
vyplývající z činností u našich dodavatelů, při
získávání surovin pro používané materiály, při
přepravě zboží v rámci celého hodnotového
řetězce a nakonec také dopady na životní
prostředí u našich zákazníků.
Velkou pozornost v posledních několika letech
vzbudily také nepřímé dopady na životní prostředí,
u kterých již působí vývoj produktu. Jako příklady
elementárního ovlivnění životního prostředí je zde
třeba uvést zejména design nábytku, použité
materiály, možnost recyklace materiálů a balení. V
novém environmentálním programu jsou proto
stanoveny také cíle zaměřené na omezení balení.
Na základě čtvrtletně aktualizovaného soupisu
právních předpisů bude jednou za rok při auditu
zaměřeném na dodržování zákonů a předpisů
(compliance audit) kontrolováno, zda jsou v
závodech dodržovány všechny patřičné právní a
správní předpisy vztahující se k oblasti životního
prostředí. Tyto předpisy při něm budou aplikovány
na aktuální podmínky závodu, realizovány a
výsledky dokumentovány. Systematicky je také
prověřováno
a
dokumentováno
dodržování
podmínek stavebních povolení a podmínek
stanovených úředními orgány.
Přímé dopady na životní prostředí vzniklé z
výrobního procesu:
Prach ze dřeva/ prach epoxidových pryskyřic
Prach ze dřeva a práškových barev, který vzniká
při výrobě, je odsáván sacími nátrubky přímo v
místě svého vzniku. Prach je uzavřenými systémy
veden k vlastnímu spalování resp. předáván k
likvidaci. Filtrovaný odváděný vzduch dodržuje
platné limity nařízení č. 7 BlmSchV (právní
podklady, které platí pouze pro závod v
Rosenheimu). Součástí pravidelných kontrol jsou
zejména Ex - ochrana a filtrační testy u zařízení
pro odstraňování prachu, aby se zamezilo
negativním dopadům na životní prostředí a okolí.
Havarijní připravenost / požární ochrana
Při pravidelných kontrolách prováděných pojišťovnou
poskytující požární pojištění spolu s pověřeným
technikem požární ochrany jsou možná požární rizika
identifikována a neustále snižována. Pravidelné revize
hasicích přístrojů, centrály pro hlášení požáru se
sprinklery, školení zaměstnanců v manipulaci s
hasicími přístroji, školení osob vycvičených pro
poskytnutí první pomoci, havarijní cvičení, evakuace,
kontroly technického vybavení (zejména elektrických
zařízení), představují jen několik příkladů pravidelně
prováděných opatření k zabránění požárům a
předcházení úrazům a nehodám.
Půda/zátěže z minulosti
Například v závodě v Rosenheimu se navíc konají
rozsáhlá cvičení a nacvičují se nouzové scénáře za
účasti místních hasičů. Jsou tak v plném rozsahu
plněna zadání z nařízení ArbStáttV a BGV A1.
Neexistují žádné poznatky o možných zátěžích z
minulosti nebo o kontaminaci půdy.
Používání nebezpečných látek
Odpady
Všechny obaly vzniklé v závodě v souvislosti s
balením, výrobou a provozní technikou jsou zvlášť
evidovány v souladu s platnými předpisy a řádně
likvidovány.
V závodě Rosenheim je velké množství zbytků
dřevotřískových desek a třísek z výroby v topné
sezóně spalováno jako palivo ve vlastních
vytápěcích zařízeních. V závodě ve Stříbře je
veškerý dřevěný odpad likvidován.
Snižování objemu odpadů je stálým cílem v obou
závodech. Postupuje se přitom v pořadí: „zamezit
vzniku" - „redukovat" - „zužitkovat". Využívány jsou
pouze certifikované společnosti zabývající se
shromažďováním odpadů a firmy specializované
na nakládání s odpady. Výkaznictví týkající se
odpadů spravuje centrálně pracovník příslušného
závodu pověřený záležitostmi nakládání s odpady.
Používání nebezpečných látek v souvislosti s výrobou
nelze zabránit. Zejména v úsecích provádění
povrchové úpravy, povrchového čištění a údržby,
resp. systémové techniky není možné pracovat bez
nebezpečných látek.
Například závod Rosenheim:
Jsou prováděna rozsáhlá preventivní opatření k
dodržení platných předpisů nařízení o nebezpečných
látkách, nařízení č. 31 BlmSchV (nařízení vycházející
ze spolkového zákona o ochraně před imisemi),
nařízení o látkách poškozujících ozónovou vrstvu a
nařízení o bezpečnosti provozu. Analýza rizik na
pracovištích,
měření
koncentrací,
zaškolování
pracovníků, hledání méně nebezpečných náhradních
materiálů, sestavení bilance rozpouštědel a plánu na
jejich snižování a stálá aktualizace naší dokumentace
týkající se ochrany před výbuchem (Ex ochrana), to je
jen několik příkladů.
Emise
V závodě Rosenheim:
Voda / Odpadní vody
Spotřeba vody vyplývá převážně z potřeby
sanitárních úseků. Menší množství je zapotřebí pro
výrobní procesy, resp. pro topný okruh a hasicí
zařízení (sprinklery). Zařízení ohrožující čistou
vodu, jako jsou odlučovače oleje, sklady
nebezpečných látek, záchytné vany, atd., jsou
pravidelně kontrolovány a testovány podle platných
předpisů (např. podle požadavků zákona o vodním
hospodářství - WHG v Německu).
Zvláštní pozornost je věnována spalovacím zařízením,
která podléhají schválení podle nařízení 4 dle
spolkového zákona o ochraně před imisemi (BlmschV)
a musí tedy dodržovat přísné emisní limity.
T1m.
v
Umwelterklárung fúr 2014
der Steelcase Wemdl AG
13
Obsah prachu
mg/m3
Obsah CO
g/m3
v...
Oxid
dusíku
jako N02
Organ, uhlík
celkem mg/m3
...j ...
Environmentální aspekty vyplývající z činností a
produktů společnosti Steelcase jsou nepřetržitě
hodnoceny metodou sestavování pořadí podle předem
stanovených ukazatelů, tzv. „ranking". Z výsledků
hodnocení jsou odvozena opatření a ekologické cíle
za
účelem
snížení
dopadů
významných
environmentálních aspektů na životní prostředí.
Vývoj a design
Jak je vidět z grafů, jsou limity na závodě jasně
dodržovány. Příští měření emisí v závodě
Rosenheim je naplánováno na rok 2019.
V souvislosti s výrobním procesem vznikají hlukové
emise, které musí být dodržovány v souladu s
technickým návodem na dodržení povolených
hlukových emisí TAu,™ podle územního rozčlenění
závodu, příp. blízkého okolí. Pravidelná měření
hlučnosti nám pomáhají dodržovat předepsané
limity.
V závodě Stříbro:
Hodnoty emisí v závodě jsou pečlivě sledovány v
rámci řízení o povolení provozu (stejně jako hluk,
nebezpečné látky, CO a NOx)
Energie
Naše
výrobní postupy využívající
pokročilé
technologie vyžadují velkou spotřebu energií.
Těžiště přitom tvoří elektrický proud. Specifická
spotřeba elektřiny je proto trvale ve středu
pozornosti zlepšovacích procesů a tvoří součást
ambiciózních ekologických cílů. Ke snížení
spotřeby by mělo přispět především:
Rozhodující vliv na životní prostředí při výrobě,
následném používání, a zejména opětovném použití /
recyklaci výrobků má konstrukce a volba materiálu
jednotlivých částí. Klademe velký důraz na snížení
hmotnosti při minimálně stejné kvalitě a šetříme tak
spotřebu zdrojů. Již v této vstupní fázi výroby jsou
stanoveny další důležité body, jako:
'Materiály oddělitelné bez smíšení
■Žádné škodlivé povrchové úpravy
’Rozebíratelné konstrukce
-Materiálové charakteristiky
•Rozsáhlé upuštění od používání kritických
materiálů, jako např. PVC nebo chrom 6
■Recyklovatelnost
Pro veškerý nově sestavený nábytek je sestavováno
tzv. Environmentální prohlášení o produktu (EPD =
Environmental Product Declaration), aby zákazník
obdržel dostatek informací vztahujících se k životnímu
prostředí, které umožní všem zainteresovaným
stranám provést srovnání mezi výrobky se stejnou
funkcí. Součástí těchto EPD jsou ekologické bilance
konkrétního produktu, známé také jako analýza
životního cyklu produktu (LCA = Life Cycle
Assessment), která zviditelní veškeré dopady na
životní prostředí během výroby, fáze používání a
likvidace produktu.
■řízení spotřeby tlakového vzduchu
•optimalizace odsávání
■lepší disponibilita strojů
■snížení vadných výrobků
’používání vysoce účinných motorů,
abychom jmenovali jen několik příkladů pro
dosažení cíle.
Hodnocení environmentálních aspektů
Od prvního ověření EMAS jsou všechny relevantní
environmentální aspekty pravidelně evidovány,
analyzovány a vyhodnocovány. Jako vodítko pro
toto vyhodnocení slouží kontrolní seznam, ve
kterém jsou uvedeny všechny úseky závodu s
jejich dopady na životní prostředí.
Společnost kromě toho získá pro svůj trvale udržitelný
systém psacích stolů Ology certifikát Cradle to
Cradle™ v kategorii stříbro. Společnost Steelcase jako
jeden z prvních podniků učinila z koncepce Cradle to
Cradle™ (C2C) podstatnou součást své podnikové
filozofie. S 26 certifikáty pro celkem 56 výrobků má
společnost Steelcase v dnešní době většinu
certifikátů.
Další informace najdete na:
http://www.steelcase.com/eude/entdecken/steelcase/nachhaltiqkeit/
Udržitelnost
V jednotlivých případech, kdy to je organizačně
možné, zcela upouštíme od klasických obalů a
pracujeme výhradně s transportními plachtami, které
dovolují opětovné použití.
Aby Steelcase vyslal jasný signál o představě trvalé
udržitelnosti, účastní se certifikačního systému pro
udržitelné nakládání s lesy „PEFC“ (Programme for
the Endorsement of Certification Schemes - Program
pro uznání systémů certifikace lesa). Je to
celosvětová organizace pro zajištění a neustálé
zlepšování udržitelného lesního hospodářství při
současném zajištění ekologických, sociálních a
ekonomických standardů.
Dopravu provádějí kompletně externí spedice, které
jsou z velké části vybaveny nákladními vozy
splňujícími požadavky emisní normy Euro 6. Školení
posádek kamionů zaměřené na ekologický způsob
jízdy patří již léta ke standardu námi využívaných
logistických firem.
Interní plánovací tým zajišťuje optimální využití
přepravního rozsahu,
který je k dispozici,
platformovou strategii za účelem minimalizace
dopravních tras výběrem správné logistické
platformy. Snížením počtu logistických platforem a
současným zlepšením objemového vytížení o cca
10-20 % se v budoucnu dále sníží počet
nákladních vozidel, která přepravují výrobky
Steelcase.
\ r FEST AI ION DE ČERTI F 1C A TION
rFRTOTí \Tror
CHAINE DE CONTRÓLF PF.FC
« haps oromoov me nxnnrATK*
Soclřlí Campan,
STEBLCiSEZt
v X.HILHGHFJM
Logistický tým kromě toho aktivně pracuje na
optimalizaci zákaznických transportů. Objemové
vytížení se má dále zlepšit hlavně redukcí
zásobovacích míst, optimalizací expedičních oblastí,
úpravou pravidel nakládky a školením týmu
nakládky, čímž se rovněž sníží počet nákladních aut
na silnici.
Výběr dodavatelů, hodnocení dodavatelů
Firemní politika společnosti Steelcase je založena
na partnerské spolupráci s dodavateli. Naší snahou
je vždy dosáhnout společného výsledku dle zásady
„win-win“, při které získají výhodu obě strany. Platí
to samozřejmě i pro ochranu životního prostředí.
Neustále se snažíme o to, abychom zvýšili podíl
našich používaných dřevotřískových desek a
materiálů na bázi dřeva certifikovaných podle PEFC,
abychom tím přispěli k zajištění bezpečného dalšího
trvání hlavní složky našeho nábytku.
Výběr potenciálního nového dodavatele začíná
sebehodnocením, při kterém je zjišťována shoda s
naším systémem ochrany životního prostředí. Jsou
kladeny dotazy na faktory relevantní ve vztahu k
životnímu prostředí, jako např.:
■účast
v
managementu
Balení a doprava produktů
systému
environmentálního
■jiné, i ekvivalentní certifikace
■dodržování platných právních předpisů
Pro dlouhé přepravní trasy, časté meziskladování a
překládání nábytku je vyvážený obal nevyhnutelný.
Obvykle se skládá ze tří materiálů:
■stávající environmentální cíle
•kartonáž
■jednání s dopady na životní prostředí
•používání nebezpečných látek
•plastové fólie
•pěnové materiály pro ochranu hran
■kvalifikace a doškolování pracovníků,
Vyhláška o obalech od nás vyžaduje systém
zpětného odběru u všech použitých obalů. Steelcase
splňuje tento požadavek na základě smlouvy s
firmou Zentek GmbH, která na místě přebírá
likvidaci obalů.
abychom uvedli alespoň některá kritéria.
Prostřednictvím pravidelných hodnocení dodavatelů
podle interně stanoveného hodnotícího schématu je
hodnoceno
chování
dodavatelů
z
hlediska
následujících kritérií:
■kvalita, preciznost
■soulad s
cena:výkon
Umwetterklárung fur 2014
der Steelcase Wemdl AG
15
ekologickými
předpisy,
poměr
bilance oběžných aktiv a číselné údaje o
environmentálních aspektech pro rok 2014:
2
osenheim
(
Výroba produktů
Množství
KR 14 [t]
Psací stoly
Trend %
KR13-14
Množství v
tunách
Trend %
KR13-14
13.451
Dělicí příčky
Média a regál
Příslušenství
a speciální
díly
Materiálová
efektivnost
(výstup/vstup") v %
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
546
Spotřeba vody
Množství
Objem [m1] vztažený na
Trend %
KR 14 [m3]
výstup [100 tun]
KR13-14
41,35
Odpadní voda ze
sanitárního úseku a
úseku s hasicím
zařízením
.2
KJ 2012
KJ 2013
kr^í'
Objem [mJ] vztažený na
Trend %
výstup [100 tun]
KR13-14
4.072
KJ 2014
KJ 2012
4,32
Odpaření
způsobené
procesy
KJ 2012
KJ 2013
28.96
KJ 2013
KJ 2014
8.02
Odpadní voda z
průmyslového
provozu
-8
29,02
1.040
KJ 2012
KJ 2014
KJ 2013
KJ2014
Spotřeba energie
Množství
KR 14
[MWh]
Spotřeba [MWh] vztažená
na výstup [100 tun]
Množství
KR 14
[MWh]
Trend %
KR13-14
Spotřeba [MWh] vztažená
na výstup [100 tun]
Plyn (jako
topné médium)
Elektřin
a
Trend %
KR13-14
-10
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
0,73
Topný
olej
Motoro
vá
nafta
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Třísky
Poznámka ke spotřebě topného oleje: Nádrž na topný olej byla v zimě 2013 vypuštěna a zapečetěna.
Zbylý topný olej se spotřeboval.
Poznámka ke spotřebě plynu: Hodnota plynu (jako topného média) není očištěna od povětrnostních
Množství
KR 14
[MWh]
Spotřeba [MWh] vztažená
na výstup [100 tun]
Množství
KR 14
[MWh]
Trend %
KR13-14
Podíl na celkové energii
Trend %
KR13-14
80,83%
Energie celkem
19.345
0,8
KJ 2012
KJ 2013
v % ****
KJ 2014
**: Bez lepenky
***: Odpovídá 1 670 tunám třísek
****: Nahrazení „šedé elektřiny" (elektřiny neznámého původu) za ekologickou elektřinu (z vodní elektrárny)
Umwetterklarung fiir 2014
der Steelcase Werndl AG
16
KJ2012
KJ 2013
KJ 2014
Materiálový vstup
Množství
KR 14 [t]
Dřevotřískové
desky a jiné
materiály na bázi
dřeva
Množství v tunách /100 tun
výstup
Trend %
KR13-14
89,58
11.621
5
KJ2012
KJ2013
Množství
KR 14 [t]
Množství v tunách/100 tun
vystUp
Lepidla
KJ2014
KJ2012
KJ2013
36,22
Ocel
Trend /o
KR13-14
KJ2014
0,014
4.507
2
KJ2012
KJ2013
3.80
3,81
Čisticí prostředek
KJ2014
KJ2012
KJ2013
KJ2014
KJ2013
KJ2014
2,78
Hliník
-6
466
KJ2012
KJ2013
KJ2014
Jiné kovy
KJ2012
-20
KJ2012
KJ2013
Lepenka / Papír
Textil
KJ2014
0
-52
KJ2012
KJ2013
KJ2014
KJ2012
KJ2013
KJ2014
KJ2012
KJ2013
KJ2014
0,09
Plasty
Sklo
KJ2012
KJ2013
KJ2014
Ostatní provozní a
pomocné látky
Množství
KR 14 [t]
Množství v tunách /100 tun
výstup
Trend %
KR13-14
136,80
celkový materiálový
17.745
vstup*
3
KJ2012
KJ2013
KJ2014
Odpady
Nerizikové odpady
K zužitkování
KR1<W
Kartony a
papírový odpad
_________________________________
Množství v tunách / výstup Trend %
ve 1001
KR13-14
Množství
KR 14 [t]
Trend %
KR13'14
0.14
1.62
210
-5
KJ 2012
Množství v tunách / výstup
ve 100 t
KJ 2013
PE fólie
KJ 2014
Prášková
barva
Dřevěný
odpad**"
Plastové odpady
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
o
o
o
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
0
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ2012
KJ 2013
KJ 2014
Bioodpa
d
Kov
Průmyslový odpad
podobný
domovnímu odpadu
(spalovna odpadů s
výrobou tepla a
elektňny
Rosenheim)
0,003
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Nerizikové odpady celkem
K odstranění
0,0038
Rozprašovač
e
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
Nebezpečné odpady
K zužitkováni
Množství
KR 14 [t]
Množství
KR 14 [t]
Množství v tunách / výstup Trend %
ve 100 t
KR13-14
Nehalogenovaná
rozpouštědla
nehodnoceno
Zářivky
Množství v tunách / výstup
ve 100 t
Trend %
KR13-14
0.008
0,00
-100
KJ 2012
0.000
KJ 2013
KJ 2014
19
0.001
Použitý
olej""
0,00
Staré baterie
KJ2012
0.13
-
0
0
0
0
KJ 2013
KJ 2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
K odstraněni
0.0016
Lepidlo a lepicí
prostředky,
nevytvrzené
0.35
Prach z filtrů
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Opady z
odlučovače
oleje
KJ2012
KJ 2013
KJ2014
Emise
Množství KR
14 [kg]
Množství v kg vztažené na 100
tun výstupu
Trend %
KR13-14
C02 *
Množství KR
14 [kg]
Množství v kg vztažené na
100 tun výstupu
Trend %
KR13-14
Celkový
C
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
39,62
NMVOC
NOx
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
Prach
CO
Ostatní emise /skleníkové plyny, které nejsou pro náš závod důležité.
CH4 (metan) **
HFC ***
0
q
PFC ****
o
o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KJ 2011
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2011
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
0
0
0,00
0.00
0,00
KJ 2011
KJ 2012
KJ 2013
Zlepšení bilance C02 nahrazením .šedé elektřiny" (elektřiny neznámého původu) za ekologickou elektnnu
** není v závodě znám žádný výskyt (výskyt např. při chovu dobytka)
*'** výskyt v chladivu; žádné emise na závodě, okruhy jsou pravidelně kontrolovány.
**** nepoužívá se a výskyt na závodě není znám.
***** Výskyt např. jako izolátory v elektr. rozvodných zařízeních. Není používáno
Nepřímé dopady na životni prostředí (emise) způsobené nákladní dopravou - sledováno od roku 2011
C02
Expedice nábytku
(hlavní spedice)
77,29
852.500
KJ 2012
KJ 2013
-22
KJ 2014
C02
Dodavatelé
(Top 20 - obrat)
661.325
2?.■'tT
Y
bilance oběžných aktiv a číselné údaje o
environmentálních aspektech pro rok 2014:
7r%\§r\r{ Qtnhrn
Výroba produktů
Množství KR
14' [v
jednotkách]
Kancelářský
nábytek
Množství v jednotkách
Trend %
KR13-14
Materiálová efektivnost (výstup [T] / vstup [T])
v%
Trend %
KR13-14
4 091
Materiálová
efektivnost
Spotřeba vody
Množství KR
14*[m3]
Voda z vodovodní
sítě
Objem [m1] vztažený na
výstup [100 jednotek]
KJ 2012
Odpaření
způsobené
procesy
KJ 2013
Objem [m3] vztažený na
výstup [100 jednotek]
Trend %
KR13-14
Odpadní voda ze
sanitárního úseku a
úseku s hasicím
zařízením
6.89
282
Množství
KR 14 [m3]
řijen-listopad-prosinec
Trend %
KR13-14
KJ 2014
Odpadní voda z
průmyslového provozu
0
0.00___________ 0.00
KJ 2012
0.00
KJ 2013
KJ 2014
0 00
o.oo
o.oo
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Spotřeba energie
Množství
KR14‘[MWh]
Spotřeba [MWh] vztažená
na výstup [100 jednotek]
Množství
KR 14
[MWh]
Trend %
KR13-14
Spotřeba [MWh] vztažená na
výstup [100 jednotek]
Trend %
KR13-14
1695
Zemní plyn
(jako topné
médium)
Elektřin
a
o.oo
o.oo
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Kapalný plyn
(jako pohonná
hmota)
Motorov
á nafta
KJ 2012
Množství
KR 14* [MWh]
KJ 2013
o
KJ 2014
Spotřeba [MWh] vztažená
na výstup [100 jednotek]
Množství
KR 14
Trend %
KR13-14
o.oo
0,00
o.oo
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Podíl na celkové energii
[MWh] ______________________________
Trend %
KR13-14
39,53%
Energie celkem
Podíl energie z
obnovitelných zdrojů
v%“
1 444
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2012
KJ 2014
*: KR 14: Za období od 1. října 2014 do 31. prosince 2014
**: Nahrazení .šedé elektřiny* (elektřiny neznámého původu) programem "Steelcase
Renewable Energy Certificates Program"
Umwelterklarung fiir 2014
der Steelcase Wemdt AG
20
KJ 2013
KJ2014
U.m. 4r
Yr
Materiálový vstup
Množství
KR 14 ‘ [t]
Dřevotřískové desky
a jiné materiály na
bázi dřeva
Množství v t/100 jednotek
výstup
Množství
KR 14*
[t]
Trend %
KR13-14
Množství v t /100
jednotek výstup
9,76
399
KJ2012
KJ2013
KJ2014
KJ2012
KJ2013
KJ2014
KJ2012
KJ2013
KJ2014
KJ2012
KJ2013
KJ2014
Chemikálie (vč.
čisticích prostředků)
KJ2012
KJ2013
KJ2014
0,04
KJ2012
Jiné kovy
KJ2013
KJ2014
0
Textil
____ _____
KJ2012
KJ2013
o
____ ____
0,00
KJ2014
KJ2012
Sklo
KJ2013
0
____ ____
KJ2012
Laky
0,00
KJ2014
KJ2013
0,00
KJ2014
Q
KJ2012
Práškový lak
__________
0,0000
KJ2013
KJ2014
0
____ _____
KJ2012
Množství
KR 14
*[t]
KJ2013
0,00
KJ2014
Množství v t /100 jednotek výstup
Trend %
KR13-14
11
celkový materiálový
vstup
470
KJ2012
KJ2013
KJ2014
KR 14: Za období od 1. října 2014 do 31. prosince 2014
XI . AA. 4Í
Trend %
KR13-14
Odpady
Nerizikové odpady
K zužitkováni
_________________________________________
Množství KR
14 • [t]
Množství v t/výstup ve 100
jednotek
Kartony a papírový
odpad
Množství v t / výstup ve 100
jednotek
Trend %
KR13-14
PE fólie
0.00
KJ 2012
Dřevěný
odpad
Množství
KR14* [t]
Trend %
KR13-14
0,00
KJ 201 3
KJ 2014
2,08
85
0,00
0,00
KJ 2012
KJ 201 3
0.00
0,00
0.00
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
Prášková
barva
KJ 2014
0.00
0,00
0,00
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
0,24
Plastové odpady
Kov
Průmyslový odpad
podobný domovnímu
odpadu
Dřevní štěpka
0
0,000
0.000
0.000
0.00
0.00
KJ 2012
KJ 201 3
KJ 2014
KJ 2012
KJ 2013
0
Hliníkový šrot
0
0,00
0,00
0,00
0.000
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
KJ 2012
■
0.000
0.000
KJ 201 3
KJ2014
0,36
15
0,00
0.00
KJ 2012
KJ 2013
Sklo
0,0
KJ 2014
0,000
0.000
0,000
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Nerizikové odpady celkem
K odstranění
Rozprašovače
KJ 2014
0,0
0.0000
0,0000
0,0000
KJ2012
KJ 201 3
KJ 2014
Nebezpečné odpady
K zužitkováni
Množství
KR 14' [t]
Množství v t/výstup ve 100
jednotek
Množství
KR 14‘ [t]
Množství v t / výstup ve 100
jednotek
Trend %
KR13-14
Nehalogenovaná
rozpouštědla
Zářivky
Použitý
olej"
Trend %
KR13-14
0,000
o
KJ 2012
KJ 2013
0,000
o.ooo
KJ 2012
KJ2014
Staré baterie
0
o
_____
o
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
0.0000
0
o
KJ 2012
KJ 2013
0
KJ 201 3
0.000
KJ2014
q
o.ooo
o
o
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
K odstranění
Lepidlo a lepicí
prostředky,
nevytvrzené
Kal z vody na praní
Kaly ze
zbarvené vody
Prach z filtrů
0,0
0,0
KJ2014
Opady z
odlučovače oleje
0,0
000
0,00
pop
KJ 2012
KJ 201 3
KJ 2014
0,0
0 00
0,00
0,00
0,0000
0.0000
0,0000
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 201 2
KJ 201 3
KJ2014
0
0,0000
0,0000
0,0
Nebezpečné odpady celkem
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
0,00
0.00
0,00
KJ 2012
KJ 2013
0.00
KJ2014
KR 14: Za období od 1. října 2014 do 31. prosince 2014
**z odlučovače oleje
^ ?. st'i. A 4
r
Emise
Množství KR
14'[kg]
Množství v kg vztažené na 100
jednotek výstup
Trend %
KR13-14
Množství KR
14'[kg]
Množství v kg vztažené na 100
jednotek výstup
Trend %
KR13-14
Celkový C
0,000
0,000
0,000
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
NMVOC
0,00
0,00
0,00
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
SO 2
Prach
0,000
0,000
0,000
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
__________
KJ 2012
0,00
0,00
KJ 2013
KJ2014
Ostatní emise /skleníkové plyny, které nejsou pro náš závod důležité.
CH4 (metan) <2>
HFC <»
g
0
PFC <«>
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
KJ 2012
KJ 2013
KJ 2014
0
o
0,00
0-00
KJ 2012
KJ 2013
0,00
KJ 2014* 1 2 3 4 * 1 2 3 4
' KJ14: Za období od 1. října 2014 do 31. prosince 2014
(1) Nahrazeni .šedé elektřin/ (elektřiny neznámého původu) programem "Steelcase Renewable Energy Certificates
Program”
(2) neni v závodě znám žádný výskyt (výskyt např. při chovu dobytka)
(3) výskyt v chladivu; žádné emise na závodě, okruhy jsou pravidelně kontrolovány.
(4) nepoužívá se a výskyt na závodě není znám.
Nepřímé dopady na životní prostředí
(emise) způsobené nákladní dopravou
(kg/výstup [T]).
Nepřímé dopady na životní prostředí
(emise) způsobené nákladní
dopravou (kg/výstup [T]).
C02
Expedice nábytku
[T]
91,20
13 596
(hlavní spedice)
KJ 2012
Umwelterklarung fiir 2014
der Steelcase Wemdl AG
KJ 2013
KJ2014
C02
Dodavatelé
(Top 10-obrat)
a?
286,97
-to*
0,00
0.00
KJ 2012
KJ 2013
KJ2014
Využití plochy: Závod Rosenheim
Hranice pozemku
Výrobní haly 26 000 m2
Administrativa 9 000 m2
Zeleň 14 000 m2
Zpevněné plochy 25 000 m2
Celková plocha 74 000 m2 (z toho 81,1 % zpevněná plocha)
Výrobní plocha v Rosenheim se nenachází v pásmu ochrany pitné vody ani v jiné jinak
chráněné zóně.
z7
T
Umwelterklarung ftir 2014
der Steelcase Werndl AG
24
Využití plochy: Závod Stříbro
Hranice pozemku
Výrobní haly 26 000 m2
Zeleň 63 000 m2
Zpevněné plochy 21 000 m2
Celková plocha: 110 000 m2
Výrobní plocha v Ostrově u Stříbra se nenachází v pásmu ochrany pitné vody ani v jiné jinak
chráněné zóně.
7 3*- Aa . * r
v
Umwelterklárung fUr 2014
der Steelcase Wemdl AG
Environmentální cíle a programy
K realizaci environmentální politiky si Steelcase stanoví konkrétní environmentální cíle. V roce 2015 byl
schválen environmentální program na období od kalendářního roku 2015 po kalendářní rok 2017. V
následující části je zobrazen přehled aktuálního stavu environmentálních cílů. Dosud otevřené otázky z
environmentálního programu 2012 budou převzaty do nového environmentálního programu
Stav dosažení environmentálních cílů z programu pro závod Rosenheim
Environmentální program 2012 - 2014 Opatření (výňatek)
Termín
Spotřeba zdrojů
Č. 1 / 2012: Laserová technika
Snížení používání tavného lepidla o 75 Přechod na laserovou technologii bez použití tavného lepidla KR
Redukování separátorů při použití laserové technologie.
2014
%
SKUT. HOD.: 14,6 t/a (19,3 t C02eq)
Mová trysková technologie.
DOŽAD.HOD.: 4,4 t/a (5,8 t C02eq)
Stav na konci KR 2013: Strategie byla změněna - laserové
zařízení bylo přemístěno do podniku ve Stříbře (Česko) plánuje se nové zařízení, zvažuje se zahrnutí do ochrany
životního prostředí. Je nezbytné provést novou kvantifikaci
ekologických cílů.
Spotřeba za KR2014:
14,75 t/a (19,5 tC02eq)
Stav na konci KR 2014: Přechod na laserovou technologii
<R
pez použití tavného lepidla proběhl u 3 barev. U dalších barev 2018
proběhne přechod do KR 2018.
Poznámka:
Změnou strategie se nyní musí používat V Rosenheimu byla zřízena jednostranná laserová linka a
/íce tavného lepidla, než se plánovalo používá se. Laserovou technologií se vyrábí stolové desky v
oři stanovení cílů.
parvách WY, 230 a AT.
Vývoj relativních ukazatelů pro kvantifikaci změny cílů ohledně <R
\J roce 2014 byla na cca 20 % stolových
ochrany životního prostředí. Otestuje se technická
2015
desek vyrobených v Rosenheimu
proveditelnost redukce separátorů.
použita laserová technologie.
Každoroční evidence používání tavného lepidla a spotřeby
separátorů až do konce KR 2018, následně porovnání se
stanovenými cíli. Úsporný cíl zůstává - byť se zpožděním zachován.
<R
2015 2017
Nové výrobky a jejich dopad na životní prostředí
Č. 2 / 2012: Ology (název projektu: Adjust)
Redukce používání materiálu a
komplexnosti, redukce pohybu
materiálu, redukce stopy C02
Konstrukce platformy Adjust, která slouží jiným výrobkům a
KR
derá má mít pro firmu jak ekologický tak i ekonomický přínos. 2013
SKUT. HOD.: Ology (platforma Adjust)
e zavedena jako nový výrobek.
Stav na konci KR 2013: Obaly nebylo možné redukovat,
POŽAD.HOD.: Stávající výrobky se
převedou na platformu Adjust.
neboť se změnila logika obalových jednotek. Bylo však možné
dosáhnout snížení objemu, takže v nákladním voze lze
přepravovat více obalových jednotek.
^a platformu Adjust se převedou další výrobky. Změna logiky KR
obalových jednotek má pozitivní účinek na objem nákladu
2017
■esp. na vytížení nákladních vozů, což by se mělo promítnout
do snížení emisí způsobených přepravou nákladními vozy.
**T
Tr
=mise
Č. 3 / 2013: Emise C02 v roce 2014
3odstatné zlepšení bilance C02 v
Minimalizace emisí C02 nákupem ekologické elektřiny (aktuálně
podniku v Rosenheimu nahrazením
odebíráme 100 % elektřiny z vodních elektráren).
„šedé elektřiny" (elektřiny neznámého
Důvodu) za ekologickou elektřinu.
Stav na konci KR 2014: Realizováno. Žádné produkování C02
Od roku
2012,
potom
caždý rok.
spotřebou elektřiny (nahrazení „šedé elektřiny" za elektřinu z
vodní elektrárny).
-nergie
Č. 4 / 2013/2014: Omezení spotřeby energie o 25 % do konce roku 2020 - osvětlení
Stávající svítidla byla nahrazena
Opatření:
účinnějšími svítidly
Provedla se evidence skutečného stavu v podniku (počet svítidel,
Dotřebná intenzita osvětlení). Provedl se průzkum trhu (různé
druhy svítidel dle technické úrovně) jakož i výpočet amortizace.
trvá
Podklady pro výpočet:
Výměna 100 kusů "starých" svítidel za nová při zachování stejné
ntenzity osvětlení (provoz 16 hodin denně)
Potenciál úspory energie:
1 900 - 22 700 kWh ročně podle vybraných světel
Stav na konci KR 2014: Svítidla se budou průběžně nahrazovat
za účinnější svítidla. Snížení spotřeby elektřiny se bude
kvantifikovat v rámci analýzy energetické účinnosti.
Další postup:
• kvantifikace změny ve spotřebě elektřiny
KR
2016
■ implementace světelných senzorů
C. 5 / 2013/2014: Omezení spotřeby energie o 25 % do konce roku 2020 - stlačený vzduch
nstalace účinnější kondenzační
sušičky
Cíle:
Opatření:
-ealizován
0
Provedl se průzkum trhu (porovnání různých druhů sušiček
stlačeného vzduchu dle technické úrovně) jakož i výpočet
amortizace.
Globálním cílem společnosti Steelcase je
snižování spotřeby energie o 3,5 % ročně. Podklady pro výpočet:
Fo odpovídá snížení spotřeby energie o Kondenzační sušička - původní: 6 899 € náklady na elektřinu
cca 10 % do konce roku 2017.
•očně
Kondenzační sušička - nová: 1 953 € náklady na elektřinu ročně
Potenciál úspory energie:
cca 5 000 € za rok -> cca 33 000 kWh za rok
Stav na konci KR 2014: realizováno.
Další postup: Druhá ze tří kondenzačních sušiček se kvůli
energetické účinnosti vymění.
Umwelterklarung fur 2014
der Steelcase Werndl AG
KR
2016
Použití energeticky úsporných injektorů Opatření:
ve vakuových přísavkách na čisticích
stanovištích pro zafixování stolové desky Průzkum trhu (porovnání různých druhů vakuových přísavek dle
technické úrovně).
Provedl se porovnávací výpočet pro stávající a nové /
energeticky účinnější vakuové přísavky.
Jedna nová vakuová přísavka se již testuje na jednom čisticím
stanovišti (pracoviště Smart-Connect).
Podklady pro výpočet:
energeticky účinnější vakuové přísavky (energeticky úsporné
njektory) -> o 30 % menší spotřeba stlačeného vzduchu (údaj
výrobce)
Potenciál úspory energie:
cca 20 000 kWh za rok
trvá
Stav na konci KR 2014:
Účinné vakuové přísavky se již používají na jednom pracovišti další pracoviště budou následovat po úspěšném otestování.
Další postup: Na čisticích stanovištích se vyzkouší další
opatření na snížení spotřeby stlačeného vzduchu:
KR
2015- KR
2017
• odsouvače čisticích stanovišť (úspora stlačeného vzduchu,
zvýšení pracovní bezpečnosti)
- Nový systém spojek (snížení ztrát stlačeného vzduchu, zvýšení
oracovní bezpečnosti)
Energeticky úsporné trysky u tlakových Opatření:
DiStOlí
Průzkum trhu (porovnání různých druhů tlakových pistolí dle
technické úrovně).
Potenciál úspory energie se vypočítá na základě údajů výrobce.
Podklady pro výpočet:
Snížení spotřeby stlačeného vzduchu o 10 % použitím
účinnějších trysek u tlakových pistolí (údaj výrobce)
Úspora cca 287 dm3/min na cca 257 dm3/min
Potenciál úspory energie:
u 40 pistolí cca -> 31 000 kWh za rok
trvá
Stav na konci KR 2014:
Energeticky úsporné trysky jsou testovány ve zkušební fázi.
Další postup: tam, kde je to technicky smysluplné, se použijí
energeticky úsporné trysky.
<R
2015-KR
2017
ZI.m.áT
Č. 6 / 2013/2014: Omezení spotřeby energie o 25 % do konce roku 2020 - odsávání
Ruční vypínání odsávání u strojů na
obrábění dřeva při přestávkách
Cíle:
Opatření:
Provedl se výpočet potenciálu úspory energie u vypínání
odsávání těchto strojů ve strojovně během přestávek.
Globálním cílem společnosti Steelcase je POŽADOVANÝ stav:
snižování spotřeby energie o 3,5 % ročně.
To odpovídá snížení spotřeby energie o Odsávání se v pauzách bude vypínat manuálně. Instrukce udělil
cca 10 % do konce roku 2017.
nadřízený.
Podklady pro výpočet:
SKUTEČNÝ stav (předpoklad):
Odsávání běží 24 hodin 5 dnů v týdnu
Potenciál úspory energie:
cca 204 800 kWh za rok
'ealizován
0
Stav na konci KR 2014:
'
Odsávací zařízení vypínají v pauzách zaměstnanci.
Automatické omezování v závislosti na Spuštění pilotního zařízení.
výkonu strojů
<R
2016-KR
V rámci analýzy energetické účinnosti se stanoví projektový tým, 2017
opatření, indikátory.
1%. /«*•
77
Umwelterklárung fur 2014
der Steelcase Werndl AG
29
Environmentální program 2015 - 2017: program závodu v Rosenheimu
Environmentální program 2015 - 2017
Termín
Opatření
Spotřeba energie
Č. 7 / 2015: Omezení spotřeby energie o 25 % do konce roku 2020
Provedení analýzy energetické
účinnosti, zlepšení monitorování
energií.
1. Nadefinování projektu a vytvoření týmu
<onec KR
2015
Cíle:
2. Analýza energetické účinnosti
<R
2016
Globálním cílem společnosti Steelcase je
snižování spotřeby energie o 3,5 % ročně. 3. Vyhotovení plánu opatření a zahájení realizace
To odpovídá snížení spotřeby energie o
cca 10 % do konce roku 2017.
<R
2016- KR
2017
<R
2015-KR
Pořízení nových účinných transportních vozíků (2 přístroje již byly 2017
vyměněny, další budou následovat)
Příklady opatření pro zvýšení energetické účinnosti:
Redukce vzniku odpadů pomocí různých balicích projektů
Č. 8 / 2014/2015: Omezení vzniku odpadů o 25 % do konce roku 2020
Balení standardních výrobků pomocí
strečové fólie.
Přechodem z balicí technologie pomocí smršťovací fólie na novot <R
montážní linu Smart Line lze snížit spotřebu PE folie až o cca 70 2015
% (tato hodnota se týká standardních stolových desek).
Cíle:
Redukce spotřeby balicí fólie u
standardních stolů o:
foto opatření přispívá ke globálnímu cíli společnosti Steelcase, a
sice v redukci vzniku odpadů o 3,5 %.
1. rok: 22,8 tun
2. rok: 28,4 tun
3. rok: 35,6 tun
Pořízení balicí CNC řezačky: Slabé běhouny se řezají dle přání
zákazníka, žádné skladování minimálních množství s možným
Globálním cílem společnosti Steelcase je sešrotováním.
snižování vzniku odpadů o 3,5 % ročně.
Cíle:
<R
2016
T7
Umwelterklarung fíir 2014
der Steelcase Wemdl AG
30
K realizaci environmentální politiky si Steelcase stanoví konkrétní environmentální cíle. V roce 2015 byl
schválen environmentální program na období od kalendářního roku 2015 po kalendářní rok 2017.
V následující části je zobrazen přehled aktuálního stavu environmentálních cílů po uplynutí prvního
období. Závod ve Stříbře se v letech 2014 a 2015 věnuje dokončení nezbytného výrobního vybavení.
Výchozí situací pro environmentální cíle je kalendářní rok 2016.
Projekty týkající se energetické efektivnosti a úspory zdrojů závod Stříbro KR 2015 - KR 2017
Projekty/potenciál
Opatření (výňatek)
Č. 1 Měření a monitorování spotřeby vody a energie
nstalace nejmodernějších výrobních zařízení
(zařízení pro práškové lakování, stroj pro olepování
hran s laserovou technologií, CNC pila, třetí filtrační
zařízení na dřevní prach): KR 2015
Stav
nstalace měřicích zařízení: KR 2015
Definování jasných cílů a vypracování
Dodnikatelských plánů: KR 2016
Č. 2 Optimalizace systémů tlakového vzduchu
trvá
Implementace systému pro optimalizaci generování
stlačeného vzduchu podle skutečné potřeby strojů:
KR 2015
Instalace software pro monitorování výkonnostních trvá
Darametrů: KR 2015
Č. 3 Optimalizovat hustotu osvětlení
Realizace světelných čidel: provedeno
Optimalizace regulačních parametrů: KR 2015
Č. 4 Snížení hluku
Č. 5 Monitorování emisí
trvá
Dravidelné měření hlukové zátěže pro sousedící
Drostory: KR 2014-KR 2015
Zavedení preventivních opatření: KR 2014 -KR
2015
trvá
Monitorování emisí: KR 2015
trvá
-ír
V
Umwetterklárung fiir 2014
der Steelcase Wemdl AG
31
Steelcase
Kontaktní osoba
Údaje v tomto prohlášení o dopadech na životní prostředí jsme sbírali s mimořádnou pečlivostí a
potvrzujeme jejich správnost.
V případě dotazů a podnětů nás neváhejte kontaktovat:
p. Christophe Brunschwiller
Manager, Health, Safety & Environment - Europe
Telefon:
E-mail:
+33 (0)3 88 13 35 32
[email protected]
p. Marc Helferich
Pracovník odpovědný za environmentální management - Steelcase Werndl AG
Telefon:
+49 (0) 8031 405 355
E-mail:
[email protected]
Další informace najdete na:
http://www.steelcase.com/eu-de/entdecken/steelcase/nachhaltiqkeit/
2
T
Umwelterklarung filr 2014
der Steelcase Werndl AG
32
Prohlášení ověřovatele stavu životního prostředí
Níže podepsaný, Dr. Volker Tróbs, ověřovatel stavu životního prostředí (EMAS) s registračním číslem DE-V0258, akreditovaný nebo schválený pro oblast 31.0 výroba nábytku (kód NACE rev. 2) potvrzuje, že posoudil,
že závody, jak jsou uvedeny v Environmentálním prohlášení organizace Steelcase Werndl AG a Steelcase
Czech Republic s.r.o. s registračním číslem DE-155-00031, splňují všechny požadavky nařízení č.
1221/2009 Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v
systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS III).
Podepsáním tohoto prohlášení se potvrzuje, že
posouzení a ověření bylo provedeno v plném souladu s požadavky nařízení (ES)
č. 1221/2009,
výsledek posouzení a ověření potvrzuje, že neexistuje žádný důkaz o nedodržování
platných ekologických předpisů,
údaje a informace aktualizovaného environmentálního prohlášení organizace / závodu
poskytují spolehlivý, důvěryhodný a pravdivý obraz všech činností
organizace/ závodu v rozsahu uvedeném v environmentálním prohlášení.
Toto prohlášení nemá stejnou platnost jako registrace v systému EMAS. Registraci EMAS lze provést pouze
prostřednictvím příslušného orgánu v souladu s nařízením (ES) č. 1221/2009. Toto prohlášení nesmí být
použito jako samostatný podklad pro informování veřejnosti.
V Rosenheimu dne 15. října 2015.
Dr. Volker Tróbs
environmentální ověřovatel
Ověřovatelem stavu životního prostředí/organizací ověřující stav životního prostředí byl/a pověřen/a:
Dr. Volker Tróbs (reg. č. DE-V-0258) pro
Intechnica Čert GmbH (reg. č. DE-V-0279)
Ostendstr. 181
90482 Norimberk
Umwelterklárung fur 2014
der Steelcase Wemdl AG
33

Podobné dokumenty

katalog 2016

katalog 2016 baleno po 10 ks OBJEDNÁVEJTE NA tel.: +420 558 331 366, +420 558 329 266, +420 596 237 016 GASTRO-MENU EXPRESS a.s., Konská 199, 739 61 Třinec, www.gastromenu.cz

Více

Regionální muzeum Náchod v září 2016

Regionální muzeum Náchod v září 2016 Výročí 79 let od zahájení stavby pevnosti V sobotu 10. a v neděli 11. září v době od 10 do 18 hodin Vás budou provázet pevností průvodci v dobových uniformách, kteří Vás seznámí se všemi nejdůležit...

Více

KARPATY 1914/1915 – Hostovice 2016

KARPATY 1914/1915 – Hostovice 2016 jako ošetřující personál v lazaretu - nikoli jako voják!!! Pokud se budou dámy na akci registrovat, předpokládáme jejich aktivní zapojení do programu akce. Vhodná odpovídající obuv (černé či hnědé ...

Více

Seth_Kinman_propozice_2016

Seth_Kinman_propozice_2016 Originál (originální zbraně vyrobené do roku 1895, s tormentací) ... k vidění budou například pušky Wänzl, Werndl, Vetterli, Kropatschek, Mauser, Schmidt-Rubin, Sharps, Remington Rolling Block a ji...

Více

Katalogový list

Katalogový list proudu. Jako omezení max. proudu je možné, pomocí otočného přepínače, nastavit, společně pro všechny kanály, následující hodnoty: 30, 35, 45 nebo 60 mA. Pouzdro je tlakový hliníkový odlitek, opatře...

Více