SET - Stiebel Eltron

Komentáře

Transkript

SET - Stiebel Eltron
Betjening og installation
Obsluha a instalace
Obsługa i instalacja
Obsluha a inštalácia
Bediening en installatie
Kontrolenhed for solvarmeanlæg | Regulátor pro solární systémy | Regulator dla systemów solarnych |
Regulácia pre solárne systémy | Regeling voor zonnesystemen
»» SOM 6 plus
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 1
02.04.2012 11:53:37
1.
Brugsvejledning
til bruger og fagmand
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Brugsvejledning������������������������ 2
Sikkerhed����������������������������������� 2
Anlægsbeskrivelse������������������������ 2
Leveringsomfang�������������������������� 2
Tekniske data������������������������������ 2
Systemoversigt���������������������������� 2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Montagevejledning��������������������� 3
Forskrifter og bestemmelser������������ 3
Montage A B �������������������������� 3
Elektrisk tilslutning C ������������������ 3
Klemmebelægning����������������������� 4
Betjening og funktion E �������������� 5
Første idriftsættelse���������������������� 6
Kontrolparametre og visningskanaler
Forklaring�������������������������������7
Tips til fejlfinding������������������������13
2.8
1.3 Leveringsomfang
1 x SOM 6 plus
1 x tilbehørspose
1 x reservesikring T4A
2 x skrue og dyvel
4 x trækaflastning og skruer
2 x PT1000
1 x varmeledepasta
1.4 Tekniske data
Højde
Bredde
Dybde
Vægt
Beskyttelsesart (IP)
Nominel spænding
Faser
Frekvens
Total koblingsstrøm
Effektforbrug
Omkoblereffekt relæ
Antal indgange
Antal strømudgange
Kabinetmateriale
Måleområde
Omgivende temperatur
mm
mm
mm
kg
V
Hz
A
W
A
°C
°C
SOM 6 plus
230141
172
110
46
0,36
IP20
100...240
1/N/PE
50...60
4
<1
1 (1)
4
1
Kunststof, PC-ABS/PMMA
-40...260
0...40
1.1 Sikkerhed
Hvis anlægget skal betjenes af børn
eller af personer med begrænsede
fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal
man sikre sig, at dette kun sker under opsyn
eller efter behørig undervisning forestået af
en person, der er ansvarlig for sikkerheden.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at
de ikke leger med anlægget .
1.5 Systemoversigt
1.2 Anlægsbeskrivelse
Solvarme-kontrolenheden SOM 6 bruges
i forbindelse med termiske standardsolvarmeanlæg.
Et helt nyt, multifunktionelt kombidisplay
muliggør den enkle betjening.
Derved er standardsystemet integreret i
kontrolenheden og vises i displayet som
systemskitse.
Informationer om apparatets funktion
og driftstilstand vises som let forståelige
piktogrammer.
Det centrale betjeningselement er 3-knap-feltet
under kombi-LC-displayet.
Kontrolenheden har 4 sensorindgange,
driftstimetæller for solvarmeanlægget, manuel
modus samt følgende specialfunktioner:
-- Beholdermaksimaltemperatur
-- Kollektorkølefunktion
-- Rørkollektorfunktion
-- Kollektornødfrakobling
-- Drainback
2
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 2
02.04.2012 11:53:38
Montagevejledning
2.1 Forskrifter og bestemmelser
Installationen skal udføres efter de anerkendte
tekniske forskrifter. Brancheforeningens
forskrifterne til forebyggelse af ulykker skal
overholdes. Anden anvendelse end den
formålsbestemte samt ikke tilladte ændringer
ved montagen medfører udelukkelse af ethvert
erstatningsansvar.
(til fagmanden)
A
Dansk
2.
Display
Afskærmning
Trykknap
Alle nationale og regionale forskrifter
og bestemmelser skal overholdes.
B
2.3 Elektrisk tilslutning
!
B
Sikring T4A
Ophængning
66
C
104
Berøringsfarlige spændinger
49
110
Fastgørelse
Elektrostatisk udladning kan
medføre beskadigelse af elektroniske
komponenter!
Strømforsyningen til kontrolenheden skal
ske via en ekstern hovedafbryder (sidste
arbejdstrin!) og forsyningsspændingen skal
være 210 ... 250 V~ (50 ... 60 Hz). Fleksible
ledninger skal fastgøres på huset med de
medfølgende trækaflastningsbøjler og de
tilhørende skruer.
C
26-05-01-0147
1. Skru stjerneskruen i afskærmningen ud og
træk afskærmningen af huset nedad.
2. Foretag markering afhængig af underlaget
og formonter den vedlagte dyvel med
tilhørende skrue.
3. Sæt huset på ophængningspunktet og
markér fastgørelsespunktet på underlaget
(hulafstand 130 mm), indsæt derefter den
nederste dyvel.
4. Hæng huset op på den øverste skrue
og fastgør det med den nederste
fastgørelsesskrue.
Kabelgennemføringer med
trækaflastningsbøjler
173
Montagen må udelukkende udføres i tørre
indendørs rum. Vær opmærksom på, at for
at opnå en fejlfri funktion må enheden ikke
udsættes for kraftige elektromagnetiske
felter på det valgte monteringssted.
Kontrolenheden skal have ekstra udstyr med
en isolationsstrækning på mindst 3 mm på
alle poler eller kunne isoleres ved hjælp
en isoleringsanordning iht. gældende
installationsregler. Vær opmærksom på
at installere nettilslutningsledningen og
sensorledninger adskilt.
155
A
28
2.2 Montage
Sikring
Sensorklemmer
Jordingsklemmer
Forbrugerklemmer
Netklemmer
26-05-01-0150
Kontrolenheden er udstyret med 1 relæ, hvorpå
forbrugerne, såsom pumper, ventiler m. m.
kan tilsluttes:
18 = Leder R1
17 = Nulleder N
13 = Jordingsklemme
3
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 3
02.04.2012 11:53:39
Temperatursensorerne (S1 til S4) tilsluttes med
vilkårlig polaritet til følgende klemmer:
1 / 2 = Sensor 1 (f.eks. sensor for kollektor 1)
3 / 4 = Sensor 2 (f.eks. sensor for beholder 1)
5 / 6 = Sensor 3 (f.eks. sensor S3)
7 / 8 = Sensor 4 (f.eks sensor Returløb)
Nettilslutningen foretages på klemmerne:
19 = Nulleder N
20 =
Leder L
12 = Jordingsklemme
2.4 Klemmebelægning
Standard-solvarmeanlæg
med 1 beholder, 1 pumpe og 4 sensorer.
S1
R1
S1
S3
R1
S2
S4/TRL
S3
S2
Symbol
S1
S2
S3
S4/TRL
R1
26-05-01-0149
S4 / TRL
Beskrivelse
Kollektorsensor
Beholdersensor nederst
Beholdersensor øverst
(ekstraudstyr)
Sensor til varmemængdeberegning
(valgfri)
Solvarmepumpe
4
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 4
02.04.2012 11:53:39
Symbolliste
E
2.5.2 Blinkkoder
Systemskærmens blinkkoder
!
E
Dansk
2.5 Betjening og funktion
-- Pumpe blinker under indkoblingsfasen
-- Sensorerne S1 og S2 blinker, når den
tilhørende sensor-visningskanal er valgt i
displayet.
Tilbage
2
3
Fremad
1
De ekstra symboler i symbollisten viser den
aktuelle systemstatus.
!
Status
normal
blinker
Relæ 1 aktivt
Beholdermaksimal­
temperatur
overskredet
Beholder-nødudkobling aktiv
Kollektornødudkobling aktiv
SET
(Valg / Indstillingsmodus)
Kontrolenheden betjenes med de 3 trykknapper
under displayet. Knap 1 bruges til at rulle
fremad i displaymenuen eller til at forhøje
indstillingsværdier. Knap 2 bruges tilsvarende
til den omvendte funktion.
For at indstille efter sidste visningskanal
holdes knap 1 trykket ind i ca. 2 sekunder.
Hvis der vises en indstillingsværdi i displayet,
fremkommer i visningen SET . Derefter kan der
skiftes til indtastningsmodus ved at trykke på
knappen 3.
-- Vælg kanal med knapperne 1 og 2
-- Tryk kort på knap 3, visningen
SET -modus)
SET
blinker (
-- Indstil værdien med knapperne 1 og 2
SET
-- Tryk kort på knap 3, visningen
!
fremkommer igen vedvarende og den
indstillede værdi er gemt i hukommelsen
2.5.1 Display
System-Monitoring-displayet består af 3
områder: kanalvisningen, symbollisten og
systemskærmen (aktivt anlægsskema).
!
-- Sensorer blinker hurtigt ved sensordefekt.
LED blinkkoder
Grøn konstant:
Alt i orden
Rød/grøn blinkende:Initialiseringsfase for
manuel drift
Rød blinkende:
Sensor defekt
(sensorsymbol blinker
hurtigt)
+
Kollektorkøling aktiv
Systemkøling aktiv
Beholderkøling aktiv
+
Feriekølefunktion
aktiveret
Feriekølefunktion aktiv
Min.
kollektorbegrænsning
aktiv
Frostsikringsfunktion
aktiveret
Frostsikringsfunktion
aktiv
Manuel drift, relæ 1
ON
Manuel drift relæ 1/2
OFF
+
+
Sensor defekt
Systemskærm
Systemskærmen (aktivt anlægsskema) viser de
skemaer, der er valgt i kontrolenheden. Den
består af flere systemkomponent-symboler,
der alt efter anlægstilstand blinker, vises
vedvarende eller skjules.
Kollektor med
kollektorsensor
Kanalvisning
Beholder med
varmeveksler
Temperatursensor
Pumpe
Kanalvisningen består af 2 linjer. Den
øverste linje er en alfanumerisk visning
med 16 segmenter. Her vises hovedsageligt
kanalnavne/menu punkter. I den nederste
linje med 7 segmenter vises kanalværdier og
indstillingsparametre.
Temperaturer og temperaturdifferencer vises med
angivelse af enheden °C eller K.
5
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 5
02.04.2012 11:53:41
2.6 Første idriftsættelse
Tænd først for lysnetforbindelsen.
Kontrolenheden gennemløber en
initialiseringsfase, hvor drifts-kontrollampen
blinker rødt og grønt.
Hvis regulatoren skal tages i brug for første
gang eller efter en nulstilling (reset), skal man
køre idriftsættelsesmenuen igennem.
Betjening af idriftsættelsesmenuen:
Tryk på SET -tasten.
Symbolet
SET
blinker.
ff Indstil værdien ved at trykke på tast 1
eller 2.
ff Bekræft den indstillede værdi ved at trykke
på tasten SET .
Symbolet SET vises igen konstant.
ff Gå til den næste eller den foregående
indstillingskanal ved at trykke på tast 1
eller 2.
I idriftsættelsesmenuen findes følgende
indstillingskanaler:
SPR: Sprogindstilling
I denne kanal indstilles menusproget
Indstillingsområde: dE, En
• dE : Tysk
• En : Engelsk
Fabriksindstilling: dE
EINH: Valg af temperaturenhed
EINH
Indstillingsområde: °F, °C
°C
SET
Med denne parameter indstiller man, i hvilken enhed temperaturer og temperaturdifferencer skal vises.
Fabriksindstilling: °C
S MX: Beholdermaksimaltemperatur
S MX
SET
60
Indstillingsområde:
4 ... 95 °C
°C
Ved overskridelse af den indstillede maksimaltemperatur forhindres en yderligere
beholderopvarmning, hvorved en skadelig overophedning undgås. Ved overskredet
beholdermaksimaltemperatur vises
i displayet.
Anvisning: Kontrolenheden er udstyret med en beholdersikkerhedsafbryder, der
ved en beholdertemperatur på 95 °C forhindrer en yderligere opvarmning.
Fabriksindstilling: 60 °C
nMN: Omdrejningstalregulering
Med indstillingskanalerne nMN forindstilles for udgangene R1 et relativt
minimumsomdrejningstal for de tilsluttede pumper.
Indstillingsområde:
30 ... 100
GIV AGT:
Ved anvendelse af forbrugere, der er ikke er omdrejningstalstyrede
(f.eks. ventiler), skal værdien indstilles til 100% for at deaktivere
omdrejningstalstyringen.
Fabriksindstilling: 30
Anmodning om bekræftelse
OK
SET
Når man har indstillet den sidste parameter i idriftsættelsesmenuen, beder
regulatoren om en bekræftelse.
Bekræft dine indstillinger ved at trykke på knappen 3.
Nu er regulatoren driftsklar. De indstillinger, man har foretaget i
idriftsættelsesmenuen, kan altid ændres i den pågældende parameter efter
idriftsættelsen.
6
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 6
02.04.2012 11:53:41
2.7 Kontrolparametre og visningskanaler
Kanal
ANL
KOL
TSP
S3
S4
TRL
hP
DT E
DT A
S MX
NOT
OKK
KMX
OKN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
OSYK
DTKE
DTKA
OSPK
OURL
TURL
KMN
OKF
KFR
ORK
RKAN
RKEN
RKLA
RKSZ
HND
SPR
OWMZ
VMAX
MEDT
MED%
MWh
kWh
ODB
INIT
FLL
STAB
tDTE
tFLL
tSTB
VERS
x
x*
x*
x
x
x*
x*
x
x*
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
X.XX
RESE
EINH
x
x
x
x*
Betegnelse
Temperatur kollektor
Temperatur beholder
Temperatur, sensor 3
Temperatur, sensor 4
Temperatur returløbssensor
Driftstimer, relæ 1
Tilkoblingstemperaturdifference
Frakoblingstemperaturdifference
Maksimaltemperatur beholder
Nødtemperatur kollektor
Funktion kollektorkøling, kollektor
Maksimaltemperatur kollektor
Funktion minimalbegrænsning, kollektor
Funktion systemkøling
Systemkøling indkoblingstemperaturdifference
Systemkøling udkoblingstemperaturdifference
Option beholderkøling
Option feriekøling
Temperatur for feriekøling
Minimaltemperatur kollektor
Funktion frostbeskyttelse, kollektor
Frostsikringstemperatur kollektor
Funktion rørkollektor
Rørkollektorfunktion start
Rørkollektorfunktion slut
Rørkollektorfunktion driftstid
Rørkollektorfunktion stilstandstid
Manuel drift, relæ 1
Sprog
Funktion varmemængdetælling
Maksimal flowhastighed
Frostsikringstype
Frostsikringsindhold
Varmemængde MWh
Varmemængde kWh
Option drainback
Visning af resttid indkoblingsbetingelse
Visning af resttid fyldeproces
Visning af rest-stabiliseringstid
Periode indkoblingsbetingelse
Fyldetid for drainback-funktion
Stabiliseringstid
Versionsnummer
Retablering af fabriksindstilling
Temperaturenhed
Fabriksindstilling
Dansk
Forklaring
Visnings-/indstill.område
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
6K
4K
60 °C
130 °C
OFF
110 °C
OFF
1,0 ... 20,0 K
0,5 ... 19,5 K
4 ... 95 °C
80 ... 200 °C
OFF ... ON
70 ... 160 °C
OFF ... ON
OFF
20 K
15 K
OFF
OFF
OFF / ON
1,0...30,0 K
0,5...29,5 K
OFF / ON
OFF / ON
25 °C
OFF
4 °C
OFF
07:00
19:00
30 Sek.
30 Min.
AUTO
DE
OFF
6
1
45
OFF
OFF ... ON
-40 ... 10 °C
OFF ... ON
00:00 ... 23:45
00:00 ... 23:45
5 ... 500 Sek.
1 ... 60 Min.
OFF, AUTO, ON
DE, EN
OFF /ON
0,5 ... 100
0 ... 3
20 ... 70
OFF
OFF/ON
60 s
5 min
2 min
1 ... 100 sec
1 ... 30 min
1 ... 15 min
°C
°C / °F
Den pågældende kanal er tilgængelig.
Den pågældende kanal er tilgængelig,
når den tilhørende valgmulighed er
aktiveret.
Bemærk:
S3 og S4 vises kun ved tilsluttede
temperatursensorer
7
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 7
02.04.2012 11:53:42
ng.
2.7.1 Visning af kollektortemperaturer
KOL:
Kollektortemperatur
Visningsområde: -40 ... +260 °C
KOL
85 °C
Viser den øjeblikkelige kollektortemperatur.
• KOL
: Kollektortemperatur
2.7.2 Visning af beholdertemperaturer
TSP:
Beholdertemperaturer
Visningsområde:
-40 ... +260 °C
TSP
43,9 °C
Viser den øjeblikkelige beholdertemperatur.
• TSP
: Beholdertemperatur
2.7.3 Visning af sensor 3/ sensor 4
S3, S4:
Sensortemperatur
Visningsområde:
-40 ...+260 °C
S3
30,4 °C
Viser den øjeblikkelige temperatur af ekstrasensoren (uden kontrolfunktion).
Bemærk:
S3 vises kun, når temperatursensoren er tilsluttet.
2.7.4 Visning af det aktuelle pumpeomdrejningstal
n %:
aktuelt
pumpeomdrejningstal
Visningsområde: 30 ... 100%
åde
Viser det aktuelle omdrejningstal for den enkelte pumpe.
• n % : aktuelt pumpeomdrejningstal (1-pumpe-system)
Ved anvendelse af funktionen omdrejningstalregulering skal SOKI indstilles til
trin 3.
2.7.5 Visning af drainback-perioder
INIT: Drainbackinitialisering aktiv
FLL: Drainback-fyldetid
aktiv
STAB: Drainbackstabilisering
Visning af resttiden for drainback-initialiseringen
INIT
60
FLL
05:00
STAB
02:00
Visning af resttiden for drainback-fyldetiden
Visning af resttiden for drainback-stabiliseringen
2.7.6 Driftstimetæller
h P:
Driftstimetæller
Visningskanal
Driftstimetælleren opsummerer relæets sol-driftstimer (h P). Displayet viser hele
timer.
De opsummerede driftstimer kan nulstilles. Så snart driftstimekanalen er valgt,
vises symbolet vedvarende i displayet SET . For at gå til tællerens RESET-modus
skal knappen SET (3) trykkes ind i ca. 2 sekunder. Display-symbolet SET blinker og
driftstimerne nulstilles (0). For at afslutte RESET-proceduren skal denne bekræftes
med knappen SET .
RESET-proceduren afbrydes, hvis der ikke trykkes på nogen knap i ca. 5 sekunder.
Kontrolenheden springer automatisk tilbage til visningsmodus.
2.7.7 Varmemængdeberegning
OWMZ: Varmemængd.
beregn.
Indstill.omr. OFF ... ON
Fabriksindstill. OFF
VMAX: Volumenstrøm i
l/min
Indstillingsområde
0,5 ... 100
i trin på 0,5
Fabriksindstilling 6,0
OWMZ
OFF
SET
VMAX
6,0 °C
SET
I f o rb i n d e ls e m e d e n v o l u m e nst rø ms m å l e r e r d e r m u l i gh e d f o r
varmemængdeberegning. Dertil skal funktionen varmemængdeberegning aktiveres
i kanalen OWMZ.
Volumenstrømmen, der kan aflæses på volumenstrømmåleren (l/min), skal
indstilles i kanal VMAX. Frostsikringstypen og frostsikringsindholdet i varmemediet
angives i kanalerne MEDT og MED%.
8
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 8
02.04.2012 11:53:42
MED%: Frostsikringsindhold
i (Vol-) %
MED% vises ikke ved MEDT
0 og 3
Indstillingsområde 20 ... 70
Fabriksindstilling 45
kWh/MWh: Varmemængde
i kWh / MWh
Visningskanal
MEDT
1
SET
Frostsikringstype:
0 : Vand
1 : Propylenglykol
2 : Ethylenglykol
3 : Varmemedium (H-30 L/LS)
Dansk
MEDT: Frostsikringstype
Indstillingsområde 0 ... 3
Fabriksindstilling 1
MED%
45 °C
SET
Den transporterede varmemængde måles ved angivelse af volumenstrømmen
og referencesensorerne Fremløb S1 og Returløb T-. Disse vises i kWh-andele i
visningskanalen kWh og i MWh-andele i visningskanalen MWh. Summen af begge
kanaler danner det totale varmebidrag.
Den opsummerede varmemængde kan nulstilles. Så snart visningskanalen for
varmemængde er valgt, vises symbolet SET vedvarende i displayet. For at gå til
tællerens RESET-modus skal knappen SET (3) trykkes ind i ca. 2 sekunder. Displaysymbolet SET blinker og værdien for varmemængde nulstilles til 0. For at afslutte
RESET-proceduren skal denne bekræftes med knappen SET .
Hvis RESET-proceduren skal afbrydes, skal der ventes i ca. 5 sekunder.
Kontrolenheden springer derefter automatisk tilbage til visningsmodus.
2.7.8 ∆T-styring
DT E/DT1E/DT2E/DT3E:
Tilkoblingstemperaturdifference
Indstillingsområde 1,0 ... 20,0 K
Fabriksindstilling 6.0
DT A/DT1A/DT2A/DT3A:
Frakoblingstemperaturdifference
Indstillingsområde 0,5 ... 19,5 K
Fabriksindstilling 4,0
DT E
6.0
SET
K
DT A
4.0 K
SET
DT S/DT1S/DT2S/DT3S:
Indstillingstemperaturdifference
Indstillingsområde 1,5 ... 30,0 K
Fabriksindstilling 10,0
DT S
10.0 K
ANS/ANS1/ANS2/ANS3:
Stigning
Indstillingsområde 1 ... 20 K
Fabriksindstilling 2 K
ANS
2
SET
Anvisning: Tilkoblingstemperaturdifferencen skal være mindst 1 K større end
frakoblingstemperaturdifferencen.
Først fungerer kontrolenheden som en standarddifferencekontrolenhed.
Ved opnåelse af tilkoblingsdifferencen (DT E/DT1E/DT2E) kobles pumpen til
og kører efter løsrivningsimpulsen (10 s) med minimalomdrejningstallet
(nMN = 30%). Hvis temperaturdifferencen når indstillingsværdien (DT S/DT1S/
DT2S/DT3S), forøges omdrejningstallet med et trin (10%). Ved en stigning i
differencen på 2 K (ANS/ANS1/ANS2/ANS3) bliver omdrejningstallet hver gang
øget med 10% indtil maksimum på 100%. Styringsforholdet kan tilpasses
ved hjælp af parameteren "Stigning". Ved underskridelse af den indstillede
frakoblingstemperaturdifference (DTA/DT1A/DT2A) kobler kontrolenheden FRA.
SET
K
2.7.9 Beholdermaksimaltemperatur
S MX:
Beholdermaksimaltemperatur
Indstillingsområde 4 ... 95 °C
Fabriksindstilling 60 °C
S MX
60 °C
SET
Ved overskridelse af den indstillede maksimaltemperatur forhindres en yderligere
beholderopvarmning, hvorved en skadelig overophedning undgås. Ved overskredet
beholdermaksimaltemperatur vises
i displayet.
Anvisning: Kontrolenheden er udstyret med en beholdersikkerhedsafbryder, der
ved en beholdertemperatur på 95 °C forhindrer en yderligere opvarmning.
2.7.10 Kollektor-grænsetemperatur/kollektor-nødudkobling
NOT: Kollektorbegrænsningstemperatur
Indstillingsområde:
80 ... 200 °C,
Fabriksindstilling: 130 °C
NOT
130°C
SET
Ved overskridelse af den indstillede kollektorgrænsetemperatur (NOT) udkobles solvarmepumpen (R1) for at forhindre en skadelig overophedning af solvarmekomponenterne (kollektor-nødudkobling). Til kollektortemperatur-begrænsningen er der
forindgivet en hysterese på 10 K. Hvis kollektor-grænsetemperaturen overskrides,
vises
(blinkende) på displayet.
Bemærk: Fare for person- og anlægsskader pga. trykslag.
Hvis der anvendes vand som varmemedium i et trykløst system, begynder vandet
at koge ved en temperatur på 100 °C.
Hvis der anvendes et trykløst drainback-system med vand som varmemedium,
må man ikke indstille kollektorgrænsetemperaturen NOT højere end 95 °C.
9
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 9
02.04.2012 11:53:43
2.7.11 Kollektorkøling
OKK: Option kollektorkøling
Indstillingsområde:
OFF / ON
Fabriksindstilling: OFF
KMX: Kollektormaksimaltemperatur
Indstillingsområde:
70 ... 160 °C
Fabriksindstilling: 110 °C
OKK
OFF
SET
KMX
120°C
SET
Hvis kollektorkølefunktionen er aktiveret, forsøger regulatoren at regulere kollektorens temperatur på en sådan måde, at solvarmeanlægget stadig kan fungere.
Når den indstillede beholdermaksimaltemperatur er nået,
afsluttes solvarmeladningen. Hvis kollektortemperaturen stiger til
kollektormaksimaltemperaturen, sættes solvarmepumpen i gang, indtil
kollektortemperaturen falder mindst 5 K under kollektormaksimaltemperaturen.
Beholdertemperaturen kan stige (aktiv beholdermaksimaltemperatur med lav
prioritet), men kun til 95 °C (beholdersikkerhedsafbrydelse).
Mens kollektorkølingen finder sted, vises
og
(blinkende) på displayet.
Bemærk: Kollektorkølefunktionen er kun til rådighed, hvis optionen systemkøling
(OSYK) er deaktiveret.
2.7.12 Systemkøling
OSYK: Option systemkøling
Indstillingsområde:
OFF / ON
Fabriksindstilling: OFF
DTKE: Indkoblingstemperaturdifference
Indstillingsområde:
1,0 ... 30,0 K
Fabriksindstilling: 20 K
DTKA: Udkoblingstemperaturdifference
Indstillingsområde:
0,5 ... 29,5 K
Fabriksindstilling: 15 K
OSYK
OFF
SET
DTKE
40.0
SET
DTKA
30.0
SET
Hvis systemkølingen er aktiveret, forsøger reguleringen at forlænge solvarmeanlæggets driftsklare tilstand. Kollektorkølefunktionen overskrider beholdermaksimaltemperaturen og sørger på varme dage for en termisk aflastning af kollektorfeltet og varmemediet.
Selv om beholdertemperaturen overskrider beholdermaksimaltemperaturen
(S MX ), og systemkølingens indkoblingstemperaturdifference (DTKE) nås, vil
solvarmeanlægget stadig være aktivt. Solvarmeladningen fortsættes, indtil
enten beholdertemperaturen på 95 °C nås (nødudkobling af beholderen), indtil
temperaturdifferencen er lavere end udkoblingstemperaturdifferencen DTKA, eller
kollektor-grænsetemperaturen nås.
og
(blinkende) på displayet.
Hvis systemkølingen er aktiv, vises
Bemærk: Systemkølingen er kun til rådighed, hvis optionen kollektorkøling (OKK)
er deaktiveret.
2.7.13 Beholderkøling
OSPK: Option beholderkøling
Indstillingsområde:
OFF / ON
Fabriksindstilling: OFF
OURL: Option feriekøling
Indstillingsområde: OFF / ON
Fabriksindstilling: OFF
TURL: Temperatur for
feriekøling
Indstillingsområde:
20 ... 80 °C
Fabriksindstilling: 40 °C
OSPK
OFF
SET
OURL
OFF
SET
TURL
110°C
SET
Hvis funktionen beholderkøling er aktiveret, forsøger regulatoren at afkøle
beholderen i løbet af natten for at forberede beholderen til solvarmeladningen den
følgende dag.
Hvis den indstillede beholdermaksimaltemperatur (S MX / S1MX) overskrides,
og kollektortemperaturen falder under beholdertemperaturen, sættes
anlægget i gang for at afkøle beholderen. Beholderkølingen bliver ved
med køre, til beholdertemperaturen er faldet til under den indstillede
beholdermaksimaltemperatur (S MX / S1MX). Beholderkølingen sker med en
hysterese på 2 K.
Som referenceværdier anvendes temperaturdifferencerne DT E og DT A.
Hvis der ikke kan forventes et varmtvandsforbrug i et længere tidsrum, kan man
aktivere optionen "feriekøling" OURL. Den indstillelige temperatur TURL erstatter
da beholdermaksimaltemperaturen (S MX / S1MX) som udkoblingstemperatur for
beholderkølingen.
Hvis feriekølingen er aktiveret, vises
og
(blinkende) på displayet.
Så længe funktionen feriekøling er i gang, vises
displayet.
,
og
(blinkende) på
Info:
Funktionerne kollektorkøling, systemkøling og beholderkøling aktiveres ikke, så længe solvarmeladning er mulig.
I anlæg med to beholdere påvirkes kun beholder 1 af kølefunktionerne respektive det nederste område af beholderen (som ved anlægstype 4).
10
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 10
02.04.2012 11:53:43
OKN:
Kollektorminimalbegrænsning
Indstillingsområde OFF / ON
Fabriksindstilling OFF
OKN
OFF
KMN:
Kollektorminimaltemperatur
Indstillingsområde 10 ... 90 °C
Fabriksindstilling 10 °C
KMN
10,0 °C
SET
Dansk
2.7.14 Funktionen kollektorminimalbegrænsning
Kollektorminimaltemperaturen er en mindste-tilkoblingstemperatur, der skal
overskrides, for at solvarmepumpen (R1) bliver koblet til. Mindstetemperaturen
skal forhindre en for ofte tilkobling af solvarmepumpen ved lave
kollektortemperaturer. Ved underskridelse af minimaltemperaturen vises d
blinkende i displayet.
SET
2.7.15 Frostsikringsfunktion
OKF:
Frostsikringsfunktion
Indstillingsområde OFF / ON
Fabriksindstilling OFF
KFR:
Frostsikringstemperatur
Indstillingsområde -40 ... 10 °C
Fabriksindstilling 4,0 °C
OKF
OFF
d
SET
KFR
SET
°C
4 Frostsikringsfunktionen sætter ved underskridelse af den indstillede
frostsikringstemperatur opvarmningskredsløbet mellem kollektoren og
beholderen i drift, for at beskytte mediet imod at fryse eller "fortykke".
Ved overskridelse af den indstillede frostsikringstemperatur med 1 °C bliver
opvarmningskredsløbet frakoblet.
Bemærk: Da kun den begrænsede varmemængde i beholderen står til rådighed for denne
funktion, bør frostsikringsfunktionen kun anvendes i områder, hvor temperaturen
kun få dage om året når ned til frysepunktet.
2.7.16 Rørkollektorfunktion
ORK: Rørkollektorfunktion
Indstillingsområde:
OFF / ON
Fabriksindstilling: OFF
RKAN: Rørkollektorfunktion
start
Indstillingsområde:
00:00 ... 23:45
Fabriksindstilling: 07:00
RKEN: Rørkollektorfunktion
slut
Indstillingsområde:
00:00 ... 23:45
Fabriksindstilling: 19:00
RKLA: Rørkollektorfunktion
driftstid
Indstillingsområde:
5 ... 500 s
Fabriksindstilling: 30 s
RKSZ: Rørkollektorfunktion
stilstandstid
Indstillingsområde:
1 ... 60 min
ORK
OFF
SET
RKAN
07:00
SET
RKEN
19:00
SET
Denne funktion kompenserer for de ulemper, som opstår ved visse rørkollektorer
som følge af en uhensigtsmæssig placering af sensorerne.
Denne funktion er kun aktiv inden for et indstilleligt tidsrum, som begynder
ved RKAN og slutter ved RKEN. Kollektorkredspumpen kører i den indstillede
driftstid (RKLA), afbrydes af indstillelige stilstandstider (RKSZ). Herved skal der
kompenseres for den forsinkede temperaturmåling.
Hvis den indstillede driftstid RKLA er længere end 10 sekunder, køres pumpen
i de første ti sekunder med en hastighed på 100%. I den øvrige driftstid køres
pumpen med den indstillede minimalhastighed nMN. Hvis kollektorsensoren
er defekt, eller kollektoren er blokeret, undertrykkes eller udkobles
rørkollektorfunktionen.
Ved to-kollektor-anlæg (øst-vest-tag, anlægstype 7) udføres
rørkollektorfunktionen separat for de to kollektorfelter. Hvis beholderladningen
sker via kollektor 1, køres kollektor 2 alligevel efter udløb at den indstillede
stilstandstid.
Bemærk:
Hvis optionen "drainback" er aktiveret, er parametren RKLA ikke til rådighed. I så
fald defineres driftstiden for rørkollektorfunktionen via parameter tFLL og tSTB.
RKLA
30
SET
RKSZ
30
SET
ADVARSEL: Fare for person- og anlægsskader pga trykslag!
Hvis drainback-systemet fyldes med rørkollektorfunktionen, og varmemediet
kommer ind i en kraftigt opvarmet kollektor, kan der opstå trykslag.
Hvis der anvendes et trykløst drainback-system, skal man indstille parametrene
RKAN og RKEN således, at anlægget ikke fyldes under kraftig solindstråling.
Fabriksindstilling: 30 min
2.7.17 Omdrejningstalstyring
nMN: Omdrejningstalregulering
Med indstillingskanalerne nMN forindstilles for udgangene R1 et relativt
minimumsomdrejningstal for de tilsluttede pumper.
Indstillingsområde:
30 ... 100
GIV AGT:
Ved anvendelse af forbrugere, der er ikke er omdrejningstalstyrede
(f.eks. ventiler), skal værdien indstilles til 100% for at deaktivere
omdrejningstalstyringen.
Fabriksindstilling: 30
11
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 11
02.04.2012 11:53:44
2.7.18 Driftsmodus
HND1
Driftsmodus
Indstillingsområde: OFF, AUTO, ON
Fabriksindstilling: AUTO
Kontrolenhedens driftsmodus kan indstilles manuelt til brug ved kontrol- og
servicearbejder. Dertil vælges indstillingsværdien MM, som tillader følgende
indtastninger:
• HND1/HND2
Driftsmodus
OFF:
Relæ fra
!
(blinkende) +
AUTO : Relæ i automatisk kontrolenhedsdrift
ON :
Relæ til ! (blinkende) +
2.7.19 Sprog (SPR)
SPR:
Sprogindstilling
Indstillingsområde: dE, Fr
Fabriksindstilling: dE
I denne kanal indstilles menusproget.
• dE : Tysk
• En : Engelsk
2.7.20 Enheder
EINH: Valg af
temperaturenhed Indstillingsområde: °F, °C
Fabriksindstilling: °C
EINH
°C
Med denne parameter indstiller man, i hvilken enhed temperaturerne skal vises.
SET
2.7.21 Nulstilling (reset)
RESE: Nulstillingsfunktion
(reset)
RESE
SET
Med nulstillingsfunktionen (reset) sættes samtlige parametre til fabriksindstillingen.
Nulstilling (reset) udløses ved at trykke på tast 3 (i midten). Via nulstillingen
går alle manuelt foretagne indstillinger tabt. Derfor skal man altid besvare et
sikkerhedsspørgsmål. Man skal kun bekræfte sikkerhedsspørgsmålet, hvis man er
sikker på, at anlægget skal genindstilles til fabriksindstillingen.
2.7.22 Optionen drainback
Info:
Et drainback-system kræver yderligere komponenter, fx en opsamlingsbeholder. Optionen drainback må kun aktiveres, når alle de
påkrævede komponenter er installeret korrekt.
Optionen drainback fås kun til anlæg med en beholder og et kollektorfelt.
I et drainback-system pumpes varmemediet over i en opsamlingsbeholder i de perioder, hvor kollektoren ikke er driftsklar. Optionen drainback
udløser fyldningen af kollektoren, så snart solvarmeladningen starter.
ODB: Option drainback
Indstillingsområde:
OFF / ON
Fabriksindstilling: OFF
tDTE: Periode indkoblingsbetingelse
Indstillingsområde:
1...100 s
Fabriksindstilling: 60 s
tFLL: Fyldetid
Indstillingsområde:
1 ... 30 min
Fabriksindstilling: 5 min
tSTB: Stabiliseringstid
Indstillingsområde:
1,0 ... 15,0 min.
ODB
OFF
SET
Når optionen drainback er valgt, arbejder pumpen i den under tFLL
indstillede periode med en hastighed på 100% og pumper varmemediet fra
opsamlingsbeholderen ind i kollektorkredsløbet (solvarmeanlægget). Når
fyldetiden tFLL er udløbet, reduceres pumpens hastighed til den under nMN
indstillede værdi. Udkoblingsbetingelserne ignoreres i stabiliseringstidsrummet,
som man kan indstille under tSTB. Herved sikres det, at anlægget ikke udkobler
for tidligt.
Med parametren tDTE fastlægges et tidsrum, inden for hvilket denne
indkoblingsbetingelse skal være permanent opfyldt.
Parametrene tDTE, tFLL og tSTB skal indstilles, når man har valgt optionen
drainback.
Indkobling af optionen drainback bevirker en automatisk ændring
af temperaturdifference-parametrene DT E, DT A og DT S. Desuden
ændres indstillingsområdet: samt den forindgivne værdi for
kollektortemperaturbegrænsningen NOT.
Når optionen drainback er valgt, er kølefunktionerne OKK, OSYK og OSPK
samt frostsikringsfunktionen OKF ikke til rådighed. Hvis en af disse funktioner
allerede er aktiveret, deaktiveres den af drainback, og den genaktiveres ikke,
når drainback er afsluttet.
Fabriksindstilling: 2 min.
12
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 12
02.04.2012 11:53:45
Hvis der opstår en fejl, vises en meddelelse på
kontrolenhedens display:
Advarselssymbol
Driftskontrollampe
("Kontrolenhedsflutter")
Ve d s l u k ke t d ri f t s ko n t ro l l a m p e s ka l
strømforsyningen til kontrolenheden
kontrolleres.
nej
o.k.
Sensordefekt. Der vises en fejlkode i den
pågældende sensor-visningskanal i stedet for
en temperatur.
888.8
- 88.8
Kortslutning.
Kontrollér ledning.
De frakoblede Pt1000-temperatursensorer kan
kontrolleres med et modstandsmåleapparat
og har ved de pågældende temperaturer de
nedenfor angivne modstandsværdier.
Luft i systemet?
nej
ja
Er kollektorkredsløbet
på smudsfangeren
tilstoppet?
Rengør
smudsfangeren.
Udluft systemet;
kontrollér
systemtrykket og
indstil det evt.;
forøg evt. trykket
yderligere; tænd og
sluk pumpen kort.
Pumpen bliver formodentligt sent tilkoblet.
W
961
980
1000
1019
1039
1058
1078
1097
1117
1136
1155
1175
1194
°C
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
W
1213
1232
1252
1271
1290
1309
1328
1347
1366
1385
1404
1423
1442
Modstandsværdier for
Pt1000-sensorerne
∆T-til og ∆T-fra skal
ændres tilsvarende.
nej
nej
Koll.sensor ugunstigt
plac. (f.eks. anl.
sensor i stedet f.
afrim.sensor)?
ja
Aktivér i givet fald
rørkollektorfunktion.
o.k.
ja
nej
ja
Sandsynlighedskontrol af Placér kollektorsensor
rørkollektorfunktionerne. på solvarmefremløb
(varmeste
kollektorudgang);
udnyt sensorbrønden
for den pågældende
kollektor.
Temperaturdifferencen mellem beholder og
kollektor bliver meget stor under driften;
kollektorkredsløbet kan ikke bortlede varmen.
Kollektorkredsløbspumpe
defekt?
ja
Kontrollér/
udskift
ja
Afkalk
ja
Gennemskyl
ja
Foretag ny dim.
beregning
Varmeveksler
tilkalket?
nej
∆T-til og ∆T-fra skal
ændres tilsvarende.
o.k.
Kollektorsensor
forkert placeret?
nej
Tilkoblingstemperaturdifference
∆T-til valgt for stor?
°C
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ja
Kontrolenhedens sikring er defekt. Denne
bliver tilgængelig ved at tage afskærmningen
af og kan derefter udskiftes (erstatningssikring
medfølger en tilbehørspose).
ja
Ledningsbrud.
Kontrollér ledning.
Temperaturdifference
på kontrolenhed for
lille?
nej
Pumpen løber varm, men der sker ingen
varmetransport fra kollektor til beholder,
frem- og returløb lige varm; evt. også bobler
i ledningen.
Driftskontrollampen blinker rødt. Symbolet
vises i displayet og symbolet ! blinker.
Pumpe starter kort, kobler fra, kobler til igen
osv.
Dansk
Driftskontrollampe er konstant slukket.
2.8 Tips til fejlfinding
Varmeveksler
tilstoppet?
nej
Varmeveksler for
lille?
13
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 13
02.04.2012 11:53:45
S o lva rm e p u m p e n kø re r i kke, s e lv o m
kollektoren er tydeligt varmere end beholderen
Beholderen køler af over natten
Kører koll.kredsl.
pumpe om natten?
nej
ja
Kollektortemperaturen
er højere end
udetemperaturen om
natten.
ja
nej
Er beh. tilstr.
isoleret?
ja
nej
Ligger beholderens
isolering for tæt?
ja
nej
Er beh.tilslutn.
isoleret?
ja
nej
Er varmtv.afg. udført
opad?
nej
ja
Kontrollér funktion
af kontrolenhed.
ja
Kontrollér
funktion af
kontraventil
i frem- og
tilbageløb.
nej
ja
Sluk cirk. pumpen
og luk afsp. ventilen
for 1 nat; bliver beh.
tabet mindre?
ja
nej
nej
Starter pumpen i
manuel drift?
nej
Forøg
isoleringen.
ja
Frigives
pumpestrømmen af
kontrolenheden?
nej
Udskift
eller forøg
isoleringen.
Der er ingen
strømtilførsel;
kontrollér / udskift
sikringerne
og kontrollér
strømtilførslen.
Den indstillede
temperaturdifference
til start af pumpe er
for høj; indstil til en
passende værdi.
Sidder p. fast?
ja
ja
Isolér
tilslutninger.
Er kontrolenhedens
sikringer o.k.?
Ændr tilslutning
til siden eller
udfør den som
vandlås (med
bøjning nedad);
er beholdertab
nu mindre?
nej
Løber
varmtvandscirkulation
meget længe?
Lyser kontrol-LED'en
på kontrolenheden?
ja
nej
Udskift sikring.
I g a n g s æ t
pumpeakslen med
en skruetrækker;
kører den derefter?
nej
ja
Pumpe defekt udskift den.
Kontrolenhed
defekt - udskift
den.
o.k.
Indsæt en
cirkulationspumpe
med kontaktur og
frakoblingstermostat
(energieffektiv
cirkulation).
Kontroll. pump. i
genopv.kredsl. for
natlig kørsel og
defekt kntr.ventil; er
probl. løst?
Kontrollér kontraventil i
varmtvandscirkulation - o.k.
nej
ja
nej
Tyngdekraftcirkulationen i
cirkulationsledningen er for kraftig;
monter kraftigere kontraventil
eller elektrisk 2-vejsventil efter
cirkulationspumpen; 2-vejsventilen er
åben under pumpedrift, ellers lukket;
tilslut pumpe og 2-vejsventil elektrisk
parallelt; igangsæt cirkulationen
igen. Omdrejningstalstyring skal
deaktiveres!
Kontroll.
desuden
andre
pump.,
der står i
forb. m.
solv.beh.
Rengør
eller
udskift.
14
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 14
02.04.2012 11:53:45
1. Návod k použití pro uživatele a pro odborníka
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Návod k použití pro uživatele a
pro odborníka�������������� 15
Bezpečnost ��������������� 15
Popis přístroje ������������� 15
Rozsah dodávky������������ 15
Technická data������������� 15
Přehled systému ����������� 15
Instrukce k montáži (pro odborníka) ���������������������� 16
Předpisy a ustanovení������� 16
Montហ������������������ 16
Elektrické připojení ��������� 16
Obsazení svorek ����������� 17
Obsluha a funkce ���������� 18
První uvedení do provozu ���� 19
Regulační parametry a indikační
kanály�������������������� 19
Rady k hledání závad�������� 27
-- Maximální teplota zásobníku teplé vody
-- Chladící funkce kolektorů
-- Funkce trubicových kolektorů
ČESKY
1.
-- Nouzové vypnutí kolektorů
-- Drainback
1.3 Rozsah dodávky
1 x SOM 6 plus
1 x sáček s příslušenstvím
1 x náhradní pojistka T4A
2 x šrouby a hmoždinky
4 x kabelové příchytky a šrouby
2 x PT1000
1 x tepelně vodivá pasta
1.4 Technická data
1.1 Bezpečnost
Pokud budou systém obsluhovat
děti nebo osoby s omezenými
tělesnými, motorickými nebo duševními
schopnostmi, musíte zajistit, aby byla
obsluha vždy prováděna výhradně pod
dohledem nebo po příslušném zaškolení osobou, která je odpovědná za
bezpečnost těchto osob. Děti musejí
být pod dohledem, aby si s výrobkem
nehrály.
1.2 Popis přístroje
Solární regulátor SOM 6 plus se používá
u tepelných standardních solárních systémů.
Moderní, multifunkční kombinovaný displej umožňuje jednoduchou obsluhu.
Přitom je uložen v regulátoru standardní
systém a zobrazuje se na displeji jako
systémový náčrtek.
Informace o funkci a provozním stavu přístroje se zobrazují v lehce srozumitelných
piktogramech.
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Krytí (IP)
Jmenovité napětí
Fáze
Kmitočet
Celkový spínací proud
Příkon
Spínací výkon relé
Počet vstupů
Počet spínacích výstupů
Materiál tělesa
Rozsah měření
Okolní teplota
mm
mm
mm
kg
V
Hz
A
W
A
°C
°C
SOM 6 plus
230141
172
110
46
0,36
IP20
100...240
1/N/PE
50...60
4
<1
1 (1)
4
1
Plast, PC-ABS/PMMA
-40...260
0...40
1.5 Přehled systému
Centrálním ovládacím prvkem je pole se
3 tlačítky pod kombinovaným LC displejem.
Regulátor má 4 vstupy čidel, solární čítač
provozních hodin, režim pro ruční provoz
a dále následující zvláštní funkce:
15
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 15
02.04.2012 11:53:46
2. Instrukce k montáži (pro odborníka)
2.1 Předpisy a ustanovení
displej
Instalace se musí provést podle uznávaných
pravidel techniky. Je nutno dodržet všechny
platné předpisy protiúrazové zábrany a příslušné normy a nařízení. Použití, které neodpovídá původnímu určení zařízení, stejně jako
změny, provedené během montáže, znamenají vyloučení jakýchkoliv nároků na záruky.
kryt
tlačítko
Dodržujte všechny národní a místní
předpisy a ustanovení.
2.2 Montáž
kabelové průchodky
s příchytkami kabelů
hrníčková pojistka T4A
26_05_01_0259
Přístroj se smí montovat výhradně
v suchých vnitřních prostorách. Mějte
na zřeteli, že přístroj nesmí být vystaven
na zvoleném místě působení silných
elektromagnetických polí, aby byla jeho
funkce dokonalá. Regulátor musí být
možno oddělit od napájecí sítě podle
platných instalačních předpisů přes přídavné zařízení s oddělovací dráhou nejméně 3 mm na všech pólech, případně
pomocí oddělovacího zařízení.
Při instalaci vedení k připojení do sítě
a vodičů pro čidla je nutno dbát na vzájemně oddělené uložení.
závěs
155
104
49
110
26_05_01_0147
upevnění
2.3 Elektrické připojení
Napětí nebezpečná na dotyk.
pojistka
Elektrostatický výboj může poškodit elektronické konstrukční
prvky!
Regulátor musí být napájen elektrickým
proudem přes externí síťový vypínač (poslední pracovní krok!) a napájecí napětí
musí mít hodnotu 210 - 250 voltů (50 –
60 Hz).
Ohebné vodiče je nutno upevnit na pouzdru přiloženými kabelovými příchytkami
a příslušnými šrouby.
svorky čidla
uzemňovací svorky
svorky spotřebiče
síťové svorky
26-05-01-0150
1. Vyšroubujte šroub s křížovou hlavou
v krytu a stáhněte kryt z pouzdra směrem dolů.
2. Označte na podkladu místo zavěšení
a umístěte tam hmoždinku s příslušným šroubem, které jsou součástí
dodávky přístroje.
3. Zavěste přístroj na závěsném místě,
označte na podkladu upevnění (vzdálenost otvorů 130 mm), potom umístěte dolní hmoždinku.
4. Zavěste přístroj nahoře a upevněte jej
s použitím dolního šroubu.
173
28
66
16
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 16
02.04.2012 11:53:47
ČESKY
Regulátor je vybaven 1 relé, na které je
možno připojit spotřebič(e), jako čerpadla, ventily a podobně:
18 = vodič R1
17 = nulový vodič N
13 = zemnící svorka
-Teplotní čidla (S1 až S4) se připojí s libovolnou polaritou na následující svorky:
1 / 2 =čidlo 1 (např. čidlo kolektoru 1)
3 / 4 =čidlo 2 (např. čidlo zásobníku
teplé vody 1)
5 / 6 =čidlo 3 (např. čidlo S3)
7 / 8 = čidlo 4 (např. čidlo vratné vody)
Síťové napětí se připojuje na svorkách:
19 = nulový vodič N
20 = vodič L
12 = zemnící svorka
2.4 Obsazení svorek
Standardní solární systém
s 1 zásobníkem teplé vody,
1 čerpadlem a 4 čidly.
S1
R1
S1
S3
R1
S2
S4/TRL
S3
S2
Symbol
S1
S2
S3
S4/TRL
R1
26-05-01-0149
S4 / TRL
Beschreibung
kolektorové čidlo
čidlo zásobníku teplé vody
dole
čidlo zásobníku teplé vody
nahoře (volitelné vybavení)
Čidlo pro bilancování
množství tepla (volitelné
vybavení)
solární čerpadlo
17
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 17
02.04.2012 11:53:47
2.5 Obsluha a funkce
údaj. Zde se zobrazují hlavně názvy kanálů / body menu. V dolní 7-segmentové
indikaci se zobrazují hodnoty kanálů
a nastavené parametry.
Teploty a teplotní rozdíly se zobrazují
s uvedením jednotky °C nebo K.
zpět
vpřed
2
3
Systémová obrazovka
Systémová obrazovka (aktivní schéma
soustavy) zobrazuje schémata, jež jsou
v regulátoru zvolená. Obrazovku tvoří
několik symbolů komponentů systému,
které vždy podle stavu soustavy blikají,
zobrazují se trvale nebo jsou skryty.
Lišta symbolů
1
Kolektor
s čidlem kolektoru
!
SET (zadání)
(výběr / nastavovací režim)
26_05_01_0397
Zásobník teplé vody
s tepelným výměníkem
Regulátor se obsluhuje pomocí 3 tlačítek,
umístěných pod displejem. Tlačítko 1
slouží v zobrazovaném menu pro přetáčení směrem dopředu nebo pro zvyšování nastavovaných hodnot. Tlačítko 2 se
používá analogicky pro obrácenou funkci.
K nastavení po posledním indikačním
kanálu držte stisknuté tlačítko 1 po dobu
cca 2 sekund. Když se zobrazí na displeji
nastavovaná hodnota, objeví se v indikaci SET . Potom je možno přejít stisknutím
tlačítka 3 do zadávacího režimu.
-- S použitím tlačítek 1 a 2 zvolte kanál
-- Krátce stiskněte tlačítko 3, indikace
SET bliká (režim SET )
-- Pomocí tlačítek 1 a 2 nastavte hodnotu
-- Krátce stiskněte tlačítko 3, opět se
trvale objeví indikace SET
! , nastavená
hodnota je uložena
2.5.1 Displej
Systém sledování na displeji tvoří 3 oblasti:
Indikace kanálu, symbolová lišta a systémová obrazovka (aktivní schéma soustavy).
!
Přídavné symboly symbolové lišty zobrazují aktuální stav systému.
!
Stav
Běžný
Bliká
Teplotní čidlo
Čerpadlo
Relé 1 aktivní
Překročena maximální
teplota zásobníku
Nouzové vypnutí
zásobníku aktivní
Nouzové vypnutí kolektoru aktivní
Chlazení kolektoru
aktivní
Chlazení systému
aktivní
Chlazení zásobníku
aktivní
Funkce chlazení o dovolené a o prázdninách
aktivována
Funkce chlazení o dovolené a o prázdninách
aktivní
Minimální omezení
kolektoru aktivní
Funkce ochrany před
zamrznutím aktivována
Funkce ochrany před
zamrznutím aktivní
Ruční režim relé 1 ON
2.5.2 Blikající kódy
Blikající kódy systémové obrazovky
+
-- Čerpadla blikají během zapínací fáze
-- Čidla S1 a S2 blikají tehdy, když je na
displeji zvoleno příslušné čidlo zobrazovaného kanálu.
+
-- Čidla blikají rychle tehdy, když je na
nich závada.
Blikající kódy kontrolek LED
Zelená svítící stále: Všechno je v pořádku
+
Červ./zel. blikající:
Červená blikající:
Fáze inicializace
Ruční režim
Vadné čidlo
(symbol čidla rychle
bliká)
+
Ruční režim relé 1/2
OFF
Snímač je vadný
Indikace kanálu
Indikaci kanálu tvoří dva řádky. Horní indikační řádek je abecední 16-segmentový
18
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 18
02.04.2012 11:53:49
2.6 První uvedení do provozu
ČESKY
Nejprve proveďte připojení k síti. Regulátor provede fázi inicializace, během
které bliká provozní kontrolka červeně a
zeleně.
Pokud uvádíte regulátor do provozu poprvé
nebo po resetu, musíte projít funkce nabídky
uvedení do provozu.
Použití nabídek uvedení do provozu:
Stiskněte tlačítko SET .
Bliká symbol
SET
.
ff K nastavení hodnoty stiskněte tlačítko 1
nebo 2.
ff Stiskněte tlačítko SET k potvrzení nastavené
hodnoty.
Opět se trvale zobrazí symbol SET .
ff Stisknutím tlačítka 1 nebo 2 se dostanete do
následujícího nebo předchozího nastavovacího kanálu.
Nabídka uvedení do provozu obsahuje následující nastavovací kanály:
SPR:
Nastavení jazyka
Rozsah nastavení: dE, En
Nastavení od výrobce: dE
EINH
Výběr jednotek teploty
Rozsah nastavení: °F, °C
Nastavení z výroby: °C
S MX:
Maximální teplota zásobníku teplé vody
Rozsah nastavení 4 ... 95 °C
Nastavení od výrobce 60 °C
V tomto kanálu se nastavuje jazyk pro zobrazované menu.
• dE:němčina
• En:angličtina
EINH
°C
SET
S MX°C
60
SET
nMN:
Regulace otáček
Rozsah nastavení: 30 ... 100
Nastavení od výrobce: 30
Výzva k potvrzení
Pomocí tohoto parametru nastavíte jednotky, které budou použity k zobrazení
teploty a rozdílů teplot.
Při překročení nastavené maximální teploty se zamezí dalšímu nabíjení
zásobníku teplé vody, a tím se zabrání škodlivému přehřátí. Jestliže se
překročí max. teplota zásobníku teplé vody, zobrazí se na displeji
.
Upozornění: Regulátor je vybaven bezpečnostním vypnutím zásobníku,
které při teplotě 95 °C zamezí dalšímu nabíjení, jež by zvýšilo teplotu
zásobníku teplé vody.
Prostřednictvím seřizovacího kanálu nMN jsou na výstupu R1 zadány relativní minimální otáčky pro připojené čerpadlo..
POZOR:
Při použití spotřebičů s neregulovanými otáčkami (např. ventilů) je
nutno nastavit hodnotu na 100 %, aby se regulace otáček deaktivovala.
OK
SET
Jakmile nastavíte poslední parametr v rámci nabídky k uvedení do provozu, vyzve vás regulátor k potvrzení.
Stisknutím tlačítka 3 potvrdíte zadaná nastavení.
Nyní je regulátor v režimu provozní pohotovosti. Nastavení provedená
v nabídce k uvedení do provozu můžete po uvedení do provozu kdykoliv v příslušném parametru změnit.
19
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 19
02.04.2012 11:53:49
2.7 Regulační parametry a indikační kanály
Kanál
ANL
KOL
TSP
S3
S4
TRL
hP
DT E
DT A
S MX
NOT
OKK
KMX
OKN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
OSYK
DTKE
DTKA
x
x*
x*
OSPK
OURL
TURL
KMN
OKF
KFR
ORK
RKAN
RKEN
RKLA
RKSZ
HND
SPR
OWMZ
VMAX
MEDT
MED%
x
x
x*
x*
x
x*
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
X.XX
Označení
Teplota kolektoru
Teplota zásobníku teplé vody
Teplota čidla 3
Teplota čidla 4
Teplota čidla teploty vratné vody
Provozní hodiny relé 1
Spínací teplotní diference
Vypínací teplotní diference
Max. teplota zásobníku teplé vody
Nouzová teplota kolektoru
Volba chlazení kolektoru
Maximální teplota kolektoru
Volba omezení min. teploty kolektoru
Možnost chlazení systému
Rozdíl teplot pro zapnutí chlazení systému
Rozdíl teplot pro vypnutí chlazení systému
Možnost chlazení zásobníku
Možnost chlazení o dovolené a o prázdninách
Teplota pro chlazení o dovolené a o prázdninách
Minimální teplota kolektoru
Volba ochrana proti zamrznutí kolektoru
Teplota ochrany proti zamrznutí kolektoru
Volba trubicový kolektor
Start funkce trubkového kolektoru
Konec funkce trubkového kolektoru
Doba chodu funkce trubkového kolektoru
Doba odstávky funkce trubkového kolektoru
Ruční režim relé 1
Jazyk
Volba WMZ
Maximální průtok
Druh protizámrzové ochrany
Obsah protizámrzové ochrany
Množství tepla MWh
Množství tepla kWh
MWh
kWh
ODB
Možnost Drainback
INIT
Zobrazení zbývajícího času - podmínka pro zapnutí
FLL
Zobrazení zbývajícího času - proces napouštění
STAB
Zobrazení zbývající doby stabilizace
tDTE
Časový interval podmínky pro zapnutí
tFLL
Doba napouštění funkce Drainback
tSTB
Doba stabilizace
VERS
Číslo verze
RESE
x
Reset do nastavení z výroby
EINH
x
Jednotka teploty
Legenda
Příslušný kanál je k dispozici.
x
x*
Nastavení
od výrobce
Indikace / rozsah
nastavení
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
6K
4K
60 °C
1,0 ... 20,0 K
0,5 ... 19,5 K
130 °C
OFF
4 ... 95 °C
80 ... 200 °C
OFF ... ON
110 °C
OFF
70 ... 160 °C
OFF ... ON
OFF
OFF / ON
20 K
15 K
OFF
OFF
1,0...30,0 K
0,5...29,5 K
OFF / ON
OFF / ON
25 °C
OFF
4 °C
OFF
OFF
OFF ... ON
-40 ... 10 °C
OFF ... ON
07:00
19:00
30 Sek.
30 Min.
AUTO
DE
00:00 ... 23:45
00:00 ... 23:45
5 ... 500 Sek.
1 ... 60 Min.
OFF, AUTO, ON
DE, EN,
OFF
6
1
45
OFF /ON
0,5 ... 100
0 ... 3
20 ... 70
OFF
OFF/ON
60 s
5 min
2 min
1 ... 100 sec
1 ... 30 min
1 ... 15 min
°C
°C / °F
Příslušný kanál je k dispozici,
pokud je aktivována příslušná
volba.
Upozornění:
S3 a S4 se zobrazují jen tehdy, jsou-li
připojena teplotní čidla
20
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 20
02.04.2012 11:53:50
2.7.1 Indikace teplot kolektoru
KOL :
Teplota kolektoru
Rozsah indikace:
-40 ... +260 °C
KOL °C
85
Zobrazuje momentální teplotu kolektoru.
• KOL :Teplota kolektoru
TSP:
Teploty zásobníku teplé vody
Rozsah indikace:
-40... +260 °C
TSP °C
43,9
ČESKY
2.7.2 Indikace teplot zásobníku teplé vody
Zobrazuje momentální teplotu zásobníku teplé vody.
• TSP
:Teplota zásobníku teplé vody
2.7.3 Indikace čidla 3/4
S3, S4:
Teplota čidla
Rozsah indikace:
-40...+260 °C
Zobrazuje momentální teplotu přídavného čidla (bez regulační funkce).
S3
30,4
°C
Upozornění:
S3 se zobrazuje jen při připojeném teplotním čidlu
2.7.4 Indikace momentálních otáček čerpadla
Zobrazuje momentální otáčky příslušného čerpadel.
n%:
momentální otáčky
čerpadla
Rozsah indikace:
30 ... 100 %
• n% :Momentální otáčky čerpadla (systém s 1 čerpadlem)
•
Při použití funkce regulace otáček musí být nastaven SOKI na stupeň 3.
2.7.5 Zobrazení časů systému Drainback
INIT: Inicializace systému
Drainback aktivní
FLL: Doba napouštění
systému Drainback aktivní
STAB: Stabilizace systému
Drainback
Zobrazení zbývajícího času inicializace systému Drainback
INIT
60
FLL
05:00
STAB
02:00
Zobrazení zbývajícího času napouštění systému Drainback
Zobrazení zbývajícího času stabilizace systému Drainback
2.7.6 Čítač provozních hodin
Čítač provozních hodin sečítá solární provozní hodiny relé (h p).
h P:
Čítač provozních hodin
Indikační kanál
Na displeji se zobrazují celé hodiny.
Sečtené provozní hodiny je možno vynulovat. Jakmile je zvolen kanál
provozních hodin, objeví se na displeji trvale symbol SET . Aby bylo možno se dostat do režimu RESET čítače, je třeba stisknout tlačítko SET (3)
na dobu cca 2 sekund. Symbol SET na displeji bliká a provozní hodiny
se vynulují na hodnotu 0. Pro skončení postupu RESET je třeba tento
postup potvrdit tlačítkem SET .
K přerušení postupu RESET se nesmí po dobu cca 5 sekund stisknout
žádné tlačítko. Regulátor skočí automaticky zpět do indikačního režimu.
2.7.7 Bilancování množství tepla
OWMZ:bilancování
množství tepla
Rozsah nastavení VYP… ZAP
Nastavení od výrobce VYP
VMAX: Objemový průtok
v l/min.
Rozsah nastavení
0,5…100 v krocích po
0,5
Nastavení od výrobce 6,0
OWMZ
OFF
SET
VMAX
6,0 °C
SET
Při použití průtokoměru je možné bilancování množství tepla.
K tomu je nutno aktivovat v kanálu OWMZ volbu bilancování množství
tepla.
Objemový průtok (l/min), odečtený na průtokoměru, musí být nastaven
v kanálu VMAX. Způsob protizámrzové ochrany a obsah ochrany proti
zamrznutí teplonosného média se uvádějí v kanálech MEDT a MED %.
21
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 21
02.04.2012 11:53:50
MEDT: Druh protizámrzové ochrany
Rozsah nastavení 0… 3
Nastavení od výrobce 1
MED%: Obsah protizámrzové ochrany v objem. %
MED% při MEDT 0 a 3
zmizí
Rozsah nastavení 20… 70
Nastavení od výrobce 45
kWh/MWh: Množství
tepla v kWh / MWh
Indikační kanál
MEDT
1
SET
MED%
45°C
SET
Druh protizámrzové ochrany:
0 : Voda
1 : Propylenglykol
2 : Etylenglykol
3 : Teplonosné médium (H -30 L/LS)
Upozornění: Pokud jste vybrali typ zařízení 10 a bylo aktivováno bilancování
množství tepla OWMZ, bude bilancování množství tepla přerušeno v případě, že
3cestný ventil přepne na výměník tepla.
Množství tepla je počítáno prostřednictvím objemového proudu uvedeného v parametru VMAX a podle teplot na referenčních snímačích S3 (přítok) a S4 (vratný
tok). Pokud je aktivní možnost bilancování množství tepla (22), můžete zobrazit
množství získaného tepla.
Toto teplo se zobrazuje v podílech kWh v zobrazovacím kanálu kWh a v
podílech MWh v zobrazovacím kanálu MWh. Součet obou kanálů tvoří
celkový zisk tepla.
Sečtené množství tepla je možno vynulovat. Jakmile je některý z indikačních
kanálů množství tepla zvolen, objeví se na displeji trvale symbol SET . Aby
bylo možno se dostat do režimu RESET čítače, je třeba stisknout tlačítko
SET (3) na dobu cca 2 sekund. Symbol SET na displeji bliká a hodnota pro
množství tepla se vynuluje na hodnotu 0. Pro skončení postupu RESET
je třeba tento postup potvrdit tlačítkem SET .
Má-li se resetovací postup přerušit, musí se počkat po dobu cca 5 sekund.
Regulátor skočí potom automaticky zpět do indikačního režimu.
2.7.8 Regulace ∆T
DT E:
Rozdíl spínací teploty
Rozsah nastavení 1,0… 20,0 K
Nastavení od výrobce 6,0
DT E
6.0 K
DT A:
Vypínací teplotní rozdíl
Rozsah nastavení 0,5… 19,5 K
Nastavení od výrobce 4,0
DT A
4.0 K
DT S:
Rozdíl požadované teploty
Rozsah nastavení 1,5… 30,0 K
Nastavení od výrobce 10,0
DT S
10.0 K
ANS: Zvýšení
Rozsah nastavení 1… 20 K
Nastavení od výrobce 2 K
SET
SET
SET
ANS
2
2.7.9 Maximální teplota zásobníku teplé vody
S MX:
Maximální teplota zásobníku teplé vody
Rozsah nastavení 4 ... 95 °C
Nastavení od výrobce 60 °C
Upozornění: Spínací teplotní rozdíl musí být nejméně o 1 K větší, než
je vypínací teplotní rozdíl.
Regulátor se chová nejprve jako regulátor standardního rozdílu. Při
dosažení spínacího rozdílu (DT E) se zapne čerpadlo a pracuje po
uvolňovacím impulsu (10 sek.) s minimálními otáčkami (nMH = 30 %).
Když dosáhne teplotní rozdíl nastavené požadované hodnoty (DT S),
pak se otáčky zvýší o jeden stupeň (10 %). Při zvýšení rozdílu o 2 K
(ANS) se zvýší otáčky vždy o 10 % až do maxima 100 %. S pomocí
parametru „Anstieg“ (zvýšení) je možno regulační chování přizpůsobit.
Jestliže se nedosáhne nastaveného vypínacího teplotního rozdílu (DT A),
regulátor se vypne.
Upozornění: Pokud byla aktivována možnost „Drainback“ (ODB), budou parametrům DT E, DT A a DT S přiřazeny následující hodnoty:
SET
K
S MX°C
60
SET
DT E
=
10 K
DT A
=
4 K
DT S
=
15 K
Hodnoty, které byly původně u těchto parametrů nastaveny, budou přepsány.
Při překročení nastavené maximální teploty se zamezí dalšímu nabíjení
zásobníku teplé vody, a tím se zabrání škodlivému přehřátí. Jestliže se
překročí max. teplota zásobníku teplé vody, zobrazí se na displeji
.
Upozornění: Regulátor je vybaven bezpečnostním vypnutím zásobníku,
které při teplotě 95 °C zamezí dalšímu nabíjení, jež by zvýšilo teplotu
zásobníku teplé vody.
22
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 22
02.04.2012 11:53:50
2.7.10 Mezní teplota kolektoru/vypnutí kolektoru
NOT
130 °C
SET
Při překročení nastavené mezní teploty kolektoru (NOT) bude solární čerpadlo
(R1/R2) vypnuto tak, aby nedošlo ke škodlivému přehřívání součástí solárního
systému (nouzové vypnutí kolektoru). Pro omezení teploty kolektoru je nastavena
hystereze o hodnotě 10 K. Po překročení mezní teploty kolektoru se na displeji
zobrazí blikající symbol .
Upozornění: Nebezpečí úrazu a poškození přístroje následkem tlakových rázů.
Pokud používáte v otevřeném systému jako teplonosné médium vodu, začíná
voda vařit při teplotě 100 °C.
V případě, že používáte otevřený (beztlakový) systém Drainback s vodou jako
teplonosným médiem, nesmíte nastavit mezní teplotu kolektoru NOT na hodnotu
vyšší než 95 °C.
ČESKY
NOT: Mezní teplota kolektoru
Rozsah nastavení: 80 ... 200 °C,
Nastavení z výroby: 130 °C
2.7.11 Chlazení kolektoru
OKK: Možnost chlazení
kolektoru
Rozsah nastavení: OFF / ON
Nastavení z výroby: OFF
KMX: Maximální teplota
kolektoru
Rozsah nastavení: 70 ... 160 °C
Nastavení z výroby: 110 °C
OKK
OFF
SET
KMX
120 °C
SET
V případě aktivování funkce chlazení kolektoru se regulátor snaží regulovat teplotu kolektoru tak, aby zůstalo solární zařízení provozuschopné.
Jakmile je dosaženo nastavené maximální teploty zásobníku, je solární ohřev
ukončen. V případě, že teplota kolektoru vystoupí až na hodnotu maximální teploty kolektoru, bude solární čerpadlo v provozu, dokud teplota kolektoru neklesne
minimálně o 5 K pod hodnotu maximální teploty kolektoru. Teplota v zásobníku se
může zvyšovat (sekundární aktivní maximální teplota zásobníku), pouze však na
hodnotu 95 °C (bezpečnostní odpojení zásobníku).
Během chlazení kolektoru se na displeji zobrazují blikající symboly a
.
Upozornění: Funkce chlazení kolektoru je dostupná pouze za předpokladu, že
byla deaktivována možnost chlazení systému (OSYK).
Upozornění: U zařízení typu 10 je parametr KMX dostupný bez možnosti chlazení kolektoru OKK. V případě zařízení typu 10 je parametr KMX používán ke stanovení teploty aktivace výměníku tepla. V tomto případě nejsou stanoveny žádné
další podmínky aktivace.
2.7.12 Chlazení systému
OSYK: Možnost chlazení
systému
Rozsah nastavení: OFF / ON
Nastavení z výroby: OFF
DTKE: Rozdíl teplot pro
zapnutí
Rozsah nastavení:
1,0 ... 30,0 K
Nastavení z výroby: 20 K
DTKA: Rozdíl teplot pro
vypnutí
Rozsah nastavení:
0,5 ... 29,5 K
Nastavení z výroby: 15 K
OSYK
OFF
SET
DTKE
40.0
SET
DTKA
30.0
SET
Pokud je aktivní funkce chlazení systému, snaží se regulátor prodloužit provozní
pohotovost solárního zařízení. Funkce chlazení kolektoru je vyšší než maximální
teplota zásobníku a zajišťuje za horkých dní tepelné odlehčení kolektorového pole
a teplonosného média.
I když teplota zásobníku překročí maximální teplotu zásobníku (S MX/S1MX) a
je dosaženo rozdílu teplot pro aktivaci chlazení systému (DTKE), zůstává solární
zařízení aktivní. Solární ohřev pokračuje, dokud není dosaženo teploty zásobníku
95 °C (nouzové odpojení zásobníku), dokud nebude rozdíl teplot nižší než rozdíl
teplot k vypnutí DTKA, nebo dokud nebude dosaženo mezní teploty kolektoru NOT.
Během aktivního chlazení systému se na displeji zobrazují blikající symboly a
.
Upozornění: Funkce chlazení systému je dostupná pouze za předpokladu, že
byla deaktivována možnost chlazení kolektoru (OKK).
23
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 23
02.04.2012 11:53:51
2.7.13 Chlazení zásobníku
OSPK: Možnost chlazení
zásobníku
Rozsah nastavení: OFF / ON
Nastavení z výroby: OFF
OSPK
OFF
OURL: Možnost chlazení
o dovolené a o prázdninách
Rozsah nastavení: OFF / ON
Nastavení z výroby: OFF
OURL
OFF
TURL: Teplota pro chlazení
o dovolené a o prázdninách
Rozsah nastavení: 20 ... 80 °C
Nastavení z výroby: 40 °C
TURL
110 °C
SET
SET
SET
Při aktivované funkci chlazení zásobníku se regulátor snaží v noci ochladit zásobník
tak, aby byl připraven k solárnímu ohřevu pro následující den.
Při překročení nastavené maximální teploty zásobníku (S MX) a poklesu teploty
kolektoru pod hodnotu teploty zásobníku bude zařízení uvedeno do provozu tak,
aby ochladilo zásobník. Chlazení zásobníku pokračuje, dokud teplota zásobníku nepoklesne pod nastavenou maximální teplotu zásobníku (S MX). Chlazení zásobníku
probíhá s hysterezí o hodnotě 2 K.
Jako referenční hodnoty jsou použity rozdíly teplot DT E a DT A.
V případě, že po delší dobu nelze očekávat odběr teplé vody, můžete aktivovat
možnost „Chlazení o dovolené a o prázdninách“ OURL. Nastavitelná teplota TURL
potom nahradí maximální teplotu zásobníku (S MX) jako teplotu k vypnutí chlazení zásobníku.
Během aktivní funkce chlazení o dovolené a o prázdninách se na displeji zobrazují blikající symboly
a .
Za provozu funkce chlazení o dovolené a o prázdninách se na displeji zobrazují
blikající symboly ,
a .
Upozornění
Funkce chlazení kolektoru, chlazení systému a chlazení zásobníku nejsou aktivovány, dokud je možný solární ohřev.
V zařízení se dvěma zásobníky mají funkce chlazení vliv pouze na zásobník 1 nebo na spodní část zásobníku (jako u zařízení typu 4).
2.7.14 Volba omezení minimální teploty kolektoru
OKN:
Omezení minimální
teploty kolektoru
Rozsah nastavení VYP/ZAP
Nastavení od výrobce VYP
KMN:
Minimální teplota kolektoru
Rozsah nastavení
10...90 °C
Nastavení od výrobce 25 °C
2.7.15 Volba funkce ochrany před zamrznutím
OKF:
Funkce ochrany před
zamrznutím
Rozsah nastavení VYP/ZAP
Nastavení od výrobce VYP
KFR:
d
Teplota ochrany před
zamrznutím
Rozsah nastavení -40 ... 10°C
Nastavení od výrobce 4,0 °C
OKN
OFF
SET
Minimální teplota kolektoru je minimální spínací teplotou, kterou je
nutno překročit, aby se zapnulo solární čerpadlo (R1). Minimální teplota má zamezit příliš častému zapínání solárního čerpadla při nízkých
teplotách kolektoru. Pokud není minimální teploty dosaženo, zobrazí
se na displeji d (blikající).
KMN °C
25,0
SET
OKF
OFF
SET
KFR
4
SET
°C
Funkce ochrany před zamrznutím uvede při nedosažení nastavené
teploty na ochranu před zamrznutím do provozu nabíjecí okruh mezi
kolektorem a zásobníkem teplé vody, aby bylo chráněno médium před
zamrznutím nebo před „zhoustnutím“. Při překročení nastavené teploty
na ochranu před zamrznutím o 1 °C se nabíjecí okruh vypne.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že je pro tuto funkci k dispozici jen omezené množství tepla zásobníku teplé vody, měla by se funkce na ochranu před
zamrznutím používat jen v oblastech, ve kterých se dosahuje teplot
okolo bodu mrazu jen v několika málo dnech roku.
24
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 24
02.04.2012 11:53:51
ORK: Funkce trubkového
kolektoru
Rozsah nastavení: OFF ... ON
Nastavení z výroby: OFF
ORK
OFF
RKAN: Funkce trubkového
kolektoru Start
Rozsah nastavení:
00:00 ... 23:45
Nastavení z výroby: 07:00
RKAN
07:00
RKEN: Konec funkce trubkového kolektoru
Rozsah nastavení:
00:00 ... 23:45
Nastavení z výroby: 19:00
RKLA: Doba chodu funkce
trubkového kolektoru
Rozsah nastavení: 5 ... 500 s
Nastavení z výroby: 30 s
RKSZ: Doba odstávky funkce
trubkového kolektoru
Rozsah nastavení:
1 ... 60 min
Nastavení z výroby: 30 min
SET
SET
RKEN
19:00
SET
RKLA
30
SET
RKSZ
30
SET
2.7.17 Regulace otáček
nMN:
Regulace otáček
Rozsah nastavení: 30 ... 100
Nastavení od výrobce: 30
Tato funkce pomáhá překonat nevýhody, které vznikají u některých trubkových
kolektorů v důsledku nevhodného uspořádání snímačů.
Tato funkce je aktivní pouze po nastavenou dobu, která začíná na RKAN a končí
na RKEN. Čerpadlo kolektoru pracuje po nastavenou dobu (RKLA), přerušovanou
v souladu s nastavenými dobami vypnutí (RKSZ). Výsledkem má být kompenzace
zpožděného měření teploty.
Pokud je nastavená doba chodu RKLA delší než 10 vteřin, pracuje čerpadlo v prvních deseti vteřinách na 100% otáčky. Ve zbývající době pracuje čerpadlo v nastavených minimálních otáčkách nMN. Pokud je snímač kolektoru poškozený nebo je
zablokovaný kolektor, bude funkce trubkového kolektoru potlačena nebo vypnuta.
U zařízení se dvěma kolektory (střecha s orientací východ-západ, typ zařízení 7)
probíhá funkce trubkového kolektoru pro obě kolektorová pole samostatně. Jestliže je zásobník ohříván pomocí kolektoru 1, pracuje kolektor 2 i přesto po uběhnutí nastavené pauzy.
ČESKY
2.7.16 Funkce trubkového kolektoru
Upozornění:
V případě aktivace možnosti „drainback“ není parametr RKLA dostupný. V tomto
případě je doba chodu funkce trubkového kolektoru definována parametry tFLL a
tSTB.
VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu a poškození přístroje následkem tlakových rázů!
Pokud je systém Drainback napouštěn pomocí funkce trubkového kolektoru a
teplonosné médium se dostane do silně zahřátého kolektoru, mohou vzniknout
tlakové rázy.
V případě použití otevřeného (beztlakého) systému Drainback musíte nastavit parametry RKAN a RKEN tak, aby nebylo zařízení napouštěno během intenzivního
slunečního záření.
Prostřednictvím seřizovacího kanálu nMN jsou na výstupu R1 zadány relativní minimální otáčky pro připojené čerpadlo..
POZOR:
Při použití spotřebičů s neregulovanými otáčkami (např. ventilů) je
nutno nastavit hodnotu na 100 %, aby se regulace otáček deaktivovala.
2.7.18 Režim způsobů provozu
HND1
Režim způsobů provozu
Rozsah nastavení:
VYP, AUTO, ZAP
Nastavení od výrobce: AUTO
K provádění kontrolních a servisních prací je možno režim způsobů provozu regulátoru nastavovat ručně. K tomu se zvolí nastavovací hodnota
MM, která dovoluje následující zadání:
• HND1
Režim způsobů provozu
OFF (VYP) : Relé vypnuto
2.7.19 Jazyk (SPR)
SPR:
Nastavení jazyka
Rozsah nastavení: dE, En
Nastavení od výrobce: dE
(blikající) +
AUTO
: Relé v automatickém regulačním provozu
ON (ZAP)
: Relé zapnuto
(blikající) +
V tomto kanálu se nastavuje jazyk pro zobrazované menu.
• dE:němčina
• En:angličtina
2.7.20 Jednotky
EINH: Výběr jednotek
teploty
Rozsah nastavení: °F, °C
Nastavení z výroby: °C
EINH
°C
SET
Pomocí tohoto parametru nastavíte jednotky, které budou použity k zobrazení
teploty.
25
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 25
02.04.2012 11:53:52
2.7.21 Reset
RESE: Funkce reset
RESE
SET
Pomocí funkce reset nastavíte všechny parametry do původního nastavení z výroby:
Stisknutím tlačítka 3 (uprostřed) provedete reset. Provedením resetu budou všechna
ručně provedená nastavení zrušena. Z tohoto důvodu systém vždy generuje
bezpečnostní dotaz. Bezpečnostní dotaz potvrďte pouze v situaci, kdy jste si skutečně
jisti, že si přejete resetovat přístroj do původního nastavení z výroby.
2.7.22 Možnost Drainback
Upozornění
Pro systém Drainback je nezbytné použít další součásti, například záchytnou nádobu. Aktivujte možnost Drainback pouze v případě, že byly
správně instalovány všechny potřebné součásti.
Možnost Drainback je dostupná pouze u zařízení s jedním zásobníkem a jedním kolektorovým polem.
V době, kdy není kolektor v provozní pohotovosti, je v systému Drainback teplonosné médium přečerpáváno do záchytné nádrže. Možnost Drainback
aktivuje napouštění kolektoru, jakmile začne solární ohřev.
ODB: Možnost Drainback
Rozsah nastavení: OFF / ON
Nastavení z výroby: OFF
tDTE: Časový interval podmínky pro zapnutí
Rozsah nastavení: 1 ... 100 s
Nastavení z výroby: 60 s
tFLL: Doba napouštění
Rozsah nastavení:
1 ... 30 min
Nastavení z výroby: 5 min
tSTB: Doba stabilizace
Rozsah nastavení:
1,0 ... 15,0 min.
Nastavení z výroby: 2 min
ODB
OFF
SET
Pokud byla vybrána možnost Drainback, pracuje čerpadlo po dobu nastavenou
v parametru tFLL se 100% otáčkami a čerpá teplonosné médium ze záchytné
nádrže do kolektorového okruhu (solární zařízení). Po uplynutí doby napouštění
tFLL dojde ke snížení otáček čerpadla na hodnotu nastavenou v nMN. Podmínky
k vypnutí jsou po dobu potřebnou ke stabilizaci, kterou můžete nastavit v parametru tSTB, ignorovány. Následkem toho nedojde k předčasnému vypnutí
zařízení.
Pomocí parametru tDTE nastavíte časový interval, během kterého musejí být
splněny podmínky k zapnutí.
Parametry tDTE, tFLL a tSTB musejí být nastaveny po výběru možnosti Drainback.
Aktivace možnosti Drainback má vliv na automatickou změnu parametrů rozdílu
teplot DT E, DT A a DT S. Kromě toho je provedena změna rozsahu a zadané
hodnoty omezení teploty kolektoru NOT jsou změněny.
Jakmile je vybrána možnost Drainback, nejsou funkce chlazení OKK, OSYK a
OSPK a funkce ochrany proti zamrznutí OKF dostupné. Pokud jste dříve aktivovali
některou z těchto funkcí, bude prostřednictvím funkce Drainback deaktivována a
po ukončení funkce Drainback nebude znovu aktivována.
26
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 26
02.04.2012 11:53:53
Provozní kontrolka je trvale zhasnuta
Jestliže nastane poruchový případ, zobrazí se na displeji regulátoru hlášení
výstražný
symbol
provozní
kontrolka
Čerpadlo se krátce rozběhne, vypne se,
znovu se zapne atd.
(„Kmitání regulátoru“)
Při zhasnuté provozní kontrolce je nutno
zkontrolovat napájení regulátoru elektrickým proudem.
ne
o.k.
Hrníčková pojistka regulátoru je vadná.
Zpřístupněte pojistku po sejmutí krytu a
potom ji můžete vyměnit (náhradní pojistka je přiložena v sáčku s příslušenstvím).
Není teplotní rozdíl
na regulátoru příliš
malý?
ne
ano
Příslušným způsobem změňte
∆Tzap a ∆Tvyp.
ne
Provozní kontrolka červeně bliká. Na
a symbol
displeji se objeví symbol
bliká.
Závada čidla. V příslušném zobrazovacím kanálu čidla se zobrazí místo teploty
chybový kód.
888.8
- 88.8
Přerušení vodiče.
Zkontrolujte vodič.
Zkrat. Zkontrolujte
vodič.
Odsvorkovaná teplotní čidla Pt1000
mohou být přezkoušena odporovým
měřícím přístrojem, a mají při příslušných
teplotách dále uvedené hodnoty odporu.
Čerpadlo běží v horkém stavu, avšak
neexistuje doprava tepla od kolektoru
k zásobníku teplé vody, potrubí výstupní
a vratné vody jsou stejně teplá; případně
také bublání v potrubí.
ne
ano
Není ucpaný kolektorový okruh na
lapači nečistot?
ano
Vyčistěte lapač
nečistot
Odvzdušněte systém; zkontrolujte
systémový tlak
a v případě potřeby
jej nastavte; případně tlak dále zvyšte;
krátce zapněte a
vypněte čerpadlo.
Čerpadlo se zdánlivě zapne pozdě.
ne
Není zvolena spínací teplotní rozdíl
∆Tzap příliš velký?
ne
ano
V případě potřeby
aktivujte funkci
trubicových kolektorů.
o.k.
Umístěte čidlo
kolektoru na solárním výstupním
potrubí (nejteplejší kolektorový
výstup); využijte
jímku příslušného
kolektoru.
Není vadné
čerpadlo kolektorového okruhu?
ano
Zkontrolujte /
vyměňte
ano
Proveďte
odvápnění
Není tepelný
výměník zaneseným vápenitými
usazeninami?
ano
Není nevhodně
umístěno čidlo
kolektoru (např.
příložné čidlo
místo ponorného
čidla)?
ano
Teplotní rozdíl mezi zásobníkem teplé
vody a kolektorem se během provozu
příliš zvětší; kolektorový okruh nemůže
odvádět teplo.
ne
W
°C
W
°C
55 1213
-10 961
60 1232
-5 980
0 1000 65 1252
5 1019 70 1271
10 1039 75 1290
15 1058 80 1309
20 1078 85 1328
25 1097 90 1347
30 1117 95 1366
35 1136 100 1385
40 1155 105 1404
45 1175 110 1423
50 1194 115 1442
Hodnoty odporu čidel
PT1000
o.k.
Není čidlo kolektoru
špatně umístěno?
Kontrola platnosti
voleb funkce
trubicového kolektoru
Vzduch v systému?
ČESKY
2.8 Rady k hledání závad
Příslušným způsobem změňte
∆Tzap a ∆Tvyp.
ne
Není ucpaný
tepelný výměník?
ne
Není tepelný
výměník příliš
malý?
ano
Vypláchněte
ano
Proveďte
nový výpočet
dimenzování
výměníku
27
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 27
02.04.2012 11:53:53
Solární oběhové čerpadlo neběží, ačkoliv
je kolektor zřetelně teplejší, než zásobník
teplé vody.
Zásobníky se během noci ochladí
Běží čerpadlo kolektorového okruhu v noci?
ne
ano
Teplota kolektoru
je v noci vyšší,
než je venkovní
teplota
ne
ano
Je izolace zásobníku
teplé vody dostatečná?
ano
ne
Přiléhá izolace zásobníku teplé vody dokonale?
ano
ne
Jsou přípojky zásobníku
teplé vody izolovány?
ano
ne
Nevede odvod teplé
vody směrem nahoru?
ne
ano
Zkontrolujte
funkci regulátoru
Zkontrolujte
správnou funkčnost zpětné klapky ve výstupním
a ve vratném
potrubí
Zesilte izolaci.
Nahraďte
izolaci nebo ji
zesilte.
Vypněte cirkulační
čerpadlo a zavřete
uzavírací ventily na
jednu noc; zmenší
se ztráty v zásobníku teplé vody?
ano
ne
Zkontrolujte zpětnou
klapku v cirkulaci teplé vody – v pořádku
ano
ne
Nenaskakuje čerpadlo do ručního
režimu?
ne
ano
Bude regulátorem
uvolněn proud
čerpadla?
ne
ano
Izolujte přípojky.
Změňte přípojku směrem ke
straně nebo ji
proveďte jako sifón (oblouk dolů);
jsou nyní ztráty
zásobníku teplé
vody menší?
Neběží cirkulace
teplé vody velmi
dlouho?
ano
ano
Neexistuje
žádný proud;
pojistky
zkontrolujte
/ vyměňte a
přezkoušejte
přívod proudu.
Nastavený
teplotní rozdíl
k zapnutí
čerpadla je
příliš vysoký;
nastavte jej
na vhodnou
hodnotu.
Není čerpadlo
zablokované?
ano
ne
ne
Svítí kontrolka
LDE na regulátoru?
ano
o.k.
Použijte cirkulační čerpadlo
se spínacími
hodinami a vypínací termostat
(energeticky efektivní cirkulace)
Uveďte čerpadlo do chodu s
použitím šroubováku; potom
se již otáčí?
Jsou pojistky
na regulátoru
v pořádku?
ne
ne
ano
Vyměňte pojistky.
Vadné čerpadlo – vyměnit.
Vadný regulátor – vyměnit.
Zkontrolujte noční
chod čerpadla
okruhu dohřevu
a vadný zpětný
ventil; je problém
odstraněn?
ne
Gravitační cirkulace v cirkulačním
potrubí je příliš silná; použijte
silnější zpětnou klapku nebo
namontujte za cirkulační čerpadlo elektrický dvoucestný ventil;
dvoucestný ventil je při provozu
čerpadla otevřený, jinak je zavřený; zapojte čerpadlo a dvoucestný
ventil elektricky paralelně; uveďte
cirkulaci opět do provozu. Je nutno deaktivovat regulaci otáček!
ne
Stejným
způsobem
zkontrolujte ostatní
čerpadla,
která jsou
spojena se
solárním
zásobníkem teplé
vody
Vyčistěte, resp.
vyměňte
28
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 28
02.04.2012 11:53:54
1.
Instrukcja obsługi dla użytkownika i specjalisty
Instrukcja obsługi dla użytkownika
i specjalisty��������������������������� 29
1.1
1.2
1.3
1.4
Bezpieczeństwo���������������������29
Opis urządzenia���������������������29
Zakres dostawy����������������������29
Dane techniczne���������������������29
2.
Instrukcja montażu (dla specjalisty)
������������������������������������������ 30
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Przepisy i rozporządzenia���������30
Montaż A B �����������������������30
Podłączenie elektryczne C ������30
Wykorzystanie zacisków�����������31
Obsługa i funkcja��������������������32
Pierwsze uruchomienie������������33
Parametry regulacji i kanały wskazań�������������������������������������34
Wskazówki dotyczące diagnozy
usterek��������������������������������40
2.8
Informacje na temat funkcji i stanu roboczego urządzenia są wyświetlane w formie zrozumiałych
piktogramów.
Centralnym elementem obsługowym jest panel 3 przycisków pod wyświetlaczem podwójnym LCD.
Regulator wyposażony jest w 4 wejścia czujników, solarny licznik godzin pracy, tryb ręczny oraz
w następujące funkcje specjalne:
-- temperatura maksymalna zasobnika
-- funkcja chłodzenia kolektora
-- funkcja kolektora rurowego
-- awaryjne wyłączenie kolektora
-- funkcja Drainback
Polski
1.
1.3 Zakres dostawy
1 x SOM 6 plus
1 x torebka z akcesoriami:
1 x zapasowy bezpiecznik T4A
2 x wkręt i kołek
4 x zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu i wkręty
2 x PT1000
1 x pasta przewodząca ciepło
1.4 Dane techniczne
1.1 Bezpieczeństwo
Jeżeli urządzenie będzie obsługiwane
przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi
oraz z ograniczoną poczytalnością, należy
się upewnić, że będzie się to odbywać wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną
za bezpieczeństwo.
Nadzorować dzieci, aby mieć pewność,
że nie wykorzystują one urządzenia do
zabaw!
Numer katalogowy
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Masa
Stopień ochrony (IP)
Napięcie znamionowe
Fazy
Częstotliwość
Całkowity prąd przełączeniowy
Pobór mocy
Moc przełączania przekaźnika
Liczba wejść
Liczba wyjść przełączających
Materiał obudowy
Zakres pomiaru
Temperatura otoczenia
mm
mm
mm
kg
V
Hz
A
W
A
°C
°C
SOM 6 plus
230141
172
110
46
0,36
IP20
100 ... 240
1/N/PE
50 ... 60
4
<1
1 (1)
4
1
Tworzywo sztuczne, PC-ABS/PMMA
-40 ... 260
0 ... 40
1.2 Opis urządzenia
Regulator solarny SOM 6 plus stosowany jest
w standardowych, termicznych systemach solarnych.
Nowy, wielofunkcyjny wyświetlacz podwójny
zapewnia prostą obsługę.
System standardowy jest zapisany w regulatorze i wyświetlany na wyświetlaczu w postaci
schematu systemu.
29
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 29
02.04.2012 11:53:54
2.
Instrukcja montażu (dla specjalisty)
2.1 Przepisy i rozporządzenia
Instalację należy przeprowadzić zgodnie
z uznanymi zasadami techniki. Przestrzegać
przepisów bhp towarzystw ubezpieczeniowych.
Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem
oraz niedopuszczalne zmiany podczas montażu
prowadzą do wykluczenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności.
A
Wyświetlacz
Osłona
Przycisk
Należy przestrzegać wszystkich
krajowych i lokalnych przepisów oraz
rozporządzeń.
B
Przeloty kabli z zabezpieczeniami
przed wyrwaniem przewodu
B
104
C
49
110
Mocowanie
26-05-01-0147
!
Zawieszenie
66
155
1. Wykręcić wkręt z rowkiem krzyżowym
w osłonie i zdjąć osłonę w dół z obudowy.
2. Zaznaczyć zawieszenie na podłożu i zamontować dołączony kołek z wkrętem.
3. Zaczepić obudowę w punkcie zawieszenia,
oznaczyć mocowanie na podłożu (rozstaw
otworów 130 mm), następnie założyć dolny
kołek.
4. Zaczepić obudowę na górze i zamocować
dolną śrubą mocującą.
2.3 Podłączenie elektryczne
Bezpiecznik T4A
173
A
Montaż może odbywać się wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Zwrócić uwagę na to,
że w celu prawidłowego działania w wybranym
miejscu urządzenie nie może być wystawiane
na działanie silnych pól elektromagnetycznych.
Regulator należy odseparować od sieci za pomocą dodatkowego urządzenia z wielobiegunowym odcinkiem rozdzielającym o długości co
najmniej 3 mm lub za pośrednictwem urządzenia rozdzielającego zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi instalacji. Przewód
sieciowy i przewody czujników rozłożyć w sposób zapewniający brak zakłóceń.
28
2.2 Montaż
Napięcia niebezpieczne w razie dotknięcia.
Wyładowania elektrostatyczne mogą
doprowadzić do uszkodzenia podzespołów elektronicznych!
C
Bezpiecznik
Do zasilania regulatora należy użyć zewnętrznego włącznika sieciowego (ostatnia czynność!). Przewody elastyczne przymocować
do obudowy z wykorzystaniem dołączonych
zabezpieczeń przed wyrwaniem przewodu
i przynależnych wkrętów.
Zaciski czujników
Zaciski uziemiające Zaciski odbiorników
Zaciski sieciowe
26-05-01-0150
Regulator posiada 1 przekaźnik, do którego
można podłączyć odbiorniki, takie jak pompy,
zawory itp.:
18 = przewód R1
17 = przewód zerowy N
13 = zacisk uziemiający
30
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 30
02.04.2012 11:53:55
Czujniki temperatury (S1 do S3) podłącza się
bez względu na biegunowość do następujących
zacisków:
1 / 2 = czujnik 1 (np. czujnik kolektora 1)
3 / 4 = czujnik 2 (np. czujnik zasobnika 1)
5 / 6 = czujnik 3 (np. czujnik S3)
7 / 8 = czujnik 4 (np. czujnik powrotu)
Podłączenia do sieci dokonuje się przy zaciskach:
19 = przewód zerowy N
20 = przewód L
12 = zacisk uziemiający
Polski
2.4 Wykorzystanie zacisków
Standardowy system solarny
z 1 zasobnikiem, 1 pompą i 4 czujnikami
S1
R1
S1
S3
R1
S2
S4/TRL
S3
S2
Symbol
S1
S2
S3
S4/TRL
R1
26-05-01-0149
S4 / TRL
Opis
Czujnik kolektora
Czujnik zasobnika dolny
Czujnik zasobnika górny (opcja)
Czujnik licznika ciepła (opcja)
Pompa solarna
31
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 31
02.04.2012 11:53:55
2.5 Obsługa i funkcja
Pasek symboli
Ekran systemu
Ekran systemu przedstawia schemat instalacji.
Składa się z kilku symboli komponentów systemu, które w zależności od stanu instalacji
migają, wyświetlane są na stałe lub są ukryte.
!
Wstecz
Dalej
2
3
1
Dodatkowe symbole na pasku symboli wskazują aktualny stan systemu.
!
Stan
normalnie
miga
Kolektor z czujnikiem kolektora
Zasobnik z wymiennikiem
ciepła
26_05_01_0397
Przekaźnik 1 aktywny
SET
(wybór / tryb ustawień)
Regulator obsługuje się 3 przyciskami pod
wyświetlaczem. Przycisk 1 służy do przewijania wskazań do przodu oraz do zwiększania
wartości ustawień. Przycisk 2 spełnia odwrotną
funkcję.
W celu ustawienia za ostatnim kanałem wskazań nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 przez ok.
2 sekundy. Jeśli wyświetlana jest wartość ustawienia, pojawia się wskazanie SET . Następnie
po naciśnięciu przycisku 3 przechodzi się do
trybu wprowadzania danych.
-- Wybrać kanał przyciskiem 1 i 2.
-- Nacisnąć krótko przycisk 3, wskazanie
miga (tryb SET ).
SET
-- Ustawić wartość przyciskiem 1 i 2.
-- Nacisnąć krótko przycisk 3,!wskazanie SET
będzie wyświetlane na stałe, ustawiona
wartość jest zapisana.
2.5.1 Wyświetlacz
Wyświetlacz monitorowania systemu składa
się z 3 części: wskazania kanału, paska symboli
oraz ekranu systemu (aktywny schemat instalacji).
!
Temperatura maksymalna zasobnika
przekroczona
Wyłączenie awaryjne
zasobnika aktywne
Wyłączenie awaryjne
kolektora aktywne
Chłodzenie kolektora
aktywne
Chłodzenie systemu
aktywne
Chłodzenie zasobnika
aktywne
Funkcja chłodzenia
wakacyjnego uaktywniona
Funkcja chłodzenia
wakacyjnego aktywna
Ograniczenie minimalne kolektora
aktywne
Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem uaktywniona
Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem aktywna
Tryb ręczny,
przekaźnik 1 ON
Tryb ręczny,
przekaźnik 1 OFF
Czujnik uszkodzony
Czujnik temperatury
Pompa
+
2.5.2 Kody migowe
Kody migowe na ekranie systemu
-- Pompa miga w fazie załączania.
-- Czujniki S1 i S2 migają, gdy na wyświetlaczu
wybrany jest dany kanał wskazań czujnika.
+
+
-- Czujniki migają szybko w razie awarii
czujnika.
Kody migowe diody
Zielony ciągły:
prawidłowa praca
Czerwony /
zielony migający:inicjalizacja tryb ręczny
Czerwony migający:uszkodzenie czujnika
(symbol czujnika miga
szybko)
2.6 Pierwsze uruchomienie
Najpierw włączyć zasilanie sieciowe. Następuje
inicjalizacja regulatora, podczas której lampka
kontrolna pracy miga na czerwono i zielono.
+
Jeśli regulator jest uruchamiany po raz pierwszy lub po resetowaniu, należy przejść przez
menu uruchomienia.
Obsługa menu uruchomienia:
ff Nacisnąć przycisk
Symbol SET miga.
SET
.
ff Nacisnąć przycisk 1 lub 2, aby ustawić
wartość.
ff Nacisnąć przycisk SET , aby potwierdzić
wprowadzoną wartość.
Symbol SET jest znów wyświetlany na stałe.
Wskazanie kanału
ff Nacisnąć przycisk 1 lub 2, aby przejść
do następnego lub poprzedniego kanału
ustawień.
Wskazanie kanału składa się z dwóch wierszy.
Górny wiersz wskazania jest 16-segmentowym
wskazaniem alfanumerycznym. Tutaj wyświetlane są głównie nazwy kanałów/punkty menu.
W dolnym 7-segmentowym wskazaniu wyświetlane są wartości kanałów i parametry regulacji.
Temperatura oraz różnice temperatur wyświetlane są w jednostkach °C lub K.
32
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 32
02.04.2012 11:53:57
Menu uruchomienia zawiera następujące kanały ustawień:
SPR: Wybór języka
W tym kanale dokonuje się wyboru języka menu.
Możliwości ustawień: dE, En
• dE : język niemiecki
• En : język angielski
Ustawienie fabryczne: dE
EINH: Wybór jednostki temperatury
Możliwości ustawień: °F, °C
EINH
°C
SET
Ten parametr pozwala określić, w jakiej jednostce wyświetlana będzie temperatura
i różnice temperatury.
S MX: Temperatura maksymalna zasobnika
S MX
SET
60°C
Zakres nastaw: 4 ... 95°C
Po przekroczeniu nastawionej temperatury maksymalnej dalsze ładowanie zasobnika zostanie przerwane, co ma na celu uniknięcie przegrzania prowadzącego
do uszkodzenia. Po przekroczeniu temperatury maksymalnej zasobnika na wyświetlaczu pokazywany jest symbol
.
Ustawienie fabryczne: 60°C
Wskazówka: Regulator posiada funkcję wyłączenia awaryjnego zasobnika, która
przy temperaturze zasobnika 95°C zapobiega dalszemu ładowaniu.
nMN: Regulacja prędkości
obrotowej
Parametr nMN umożliwia określenie dla wyjścia R1 względnych, minimalnych
obrotów podłączonych pomp.
Możliwości ustawień:
30 ... 100
UWAGA:
W przypadku eksploatacji odbiorników nieregulowanych prędkością obrotową
(np. zawory) wartość należy ustawić na 100%, ab wyłączyć regulację prędkości
obrotowej.
Ustawienie fabryczne: 30
Żądanie potwierdzenia
OK
SET
Polski
Ustawienie fabryczne: °C
Po ustawieniu ostatniego parametru w menu uruchomienia, na wyświetlaczu
pojawia się pytanie o potwierdzenie.
Nacisnąć przycisk 3, aby potwierdzić ustawienia.
Teraz regulator jest gotowy do pracy. Ustawienia wprowadzone w menu uruchomienia można w każdej chwili zmienić po uruchomieniu w odpowiednim
parametrze.
2.7 Parametry regulacji i kanały wskazań
Kanał
ANL
Nazwa
KOL
TSP
S3
S4
TRL
hP
DT E
DT A
S MX
NOT
OKK
KMX
OKN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
Temperatura kolektora
Temperatura zasobnika
Temperatura czujnika 3
Temperatura czujnika 4
Temperatura powrotu
Czas pracy przekaźnika 1
Różnica temperatury załączenia
Różnica temperatury wyłączenia
Temperatura maksymalna zasobnika
Wyłączenie awaryjne kolektora
Opcja chłodzenia kolektora
Temperatura maksymalna kolektora
Opcja ograniczenia minimalnego kolektora
OSYK
DTKE
DTKA
OSPK
OURL
TURL
KMN
OKF
KFR
ORK
RKAN
x
x*
x*
x
x
x*
x*
x
x*
x
x*
Opcja chłodzenia systemu
Różnica temperatury załączenia chłodzenia systemu
Różnica temperatury wyłączenia chłodzenia systemu
Opcja chłodzenia zasobnika
Opcja chłodzenia wakacyjnego
Temperatura chłodzenia wakacyjnego
Temperatura minimalna kolektora
Opcja ochrony przed zamarznięciem kolektora
Temperatura zabezpieczająca przed zamarznięciem kolektora
Opcja kolektora rurowego
Uruchomienie funkcji kolektora rurowego
Ustawienie fabryczne
Zakres wskazań/
ustawień
-40 ... +260°C
-40 ... +260°C
-40 ... +260°C
6 K
4 K
60°C
130°C
OFF
110°C
OFF
1,0 ... 20,0 K
0,5 ... 19,5 K
4 ... 95°C
80 ... 200°C
OFF ... ON
70 ... 160°C
OFF ... ON
OFF
20 K
15 K
OFF
OFF
OFF / ON
1,0 ... 30,0 K
0,5 ... 29,5 K
OFF / ON
OFF / ON
25°C
OFF
4°C
OFF
07:00
OFF
OFF ... ON
-40 ... 10°C
OFF ... ON
00:00 ... 23:45
33
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 33
02.04.2012 11:53:57
RKEN
RKLA
RKSZ
HND
SPR
OWMZ
VMAX
MEDT
MED%
kWh
MWh
ODB
INIT
FLL
STAB
tDTE
tFLL
tSTB
VERS
RESE
EINH
x*
x*
x*
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
X.XX
x
x
Wyłączenie funkcji kolektora rurowego
Czas działania funkcji kolektora rurowego
Czas przestoju funkcji kolektora rurowego
Tryb ręczny, przekaźnik 1
Język
Opcja licznika ciepła
Przepływ maksymalny
Rodzaj zabezpieczenia przed mrozem
Zawartość środka zapobiegającego zamarzaniu
Udział ilości ciepła w MWh
Udział ilości ciepła w kWh
Opcja Drainback
Wskazanie pozostałego czasu warunku załączenia
Wskazanie pozostałego czasu napełniania
Wskazanie pozostałego czasu stabilizacji
Czas warunku załączenia
Czas napełniania funkcji Drainback
Czas stabilizacji
Numer wersji
Powrót do ustawień fabrycznych
Jednostka temperatury
19:00
30 sek.
30 min
AUTO
DE
OFF
6
1
45
00:00 ... 23:45
5 ... 500 sek.
1 ... 60 min
OFF, AUTO, ON
DE, EN, FR, IT
OFF / ON
0,5 ... 100
0 ... 3
20 ... 70
OFF
OFF / ON
60 s
5 min
2 min
1 ... 100 sek.
1 ... 30 min
1 ... 15 min
°C
°C / °F
Legenda
Odpowiedni kanał jest dostępny.
x
x* Odpowiedni kanał jest dostępny, jeśli uaktywniona jest przynależna opcja.
Wskazówka: czujnik S3 jest wyświetlany tylko przy podłączonych czujnikach temperatury
2.7.1 Wskazanie temperatur kolektora
KOL : Temperatura kolektora
Zakres wskazań:
-40 ... +260°C
KOL
85°C
Wskazuje chwilową temperaturę kolektora.
• KOL : Temperatura kolektora
2.7.2 Wskazanie temperatur zasobnika
TSP: Temperatury zasobnika
Zakres wskazań:
-40 ... +260°C
TSP
43,9°C
Wskazuje chwilową temperaturę zasobnika.
• TSP
: Temperatura zasobnika
2.7.3 Wskazanie czujnika 3
S3, S4: Temperatura czujnika
Zakres wskazań:
-40 ... +260°C
S3
30,4°C
Wskazuje chwilową temperaturę czujnika dodatkowego (bez funkcji regulacji).
Wskazówka:
S3 jest wyświetlany tylko przy podłączonym czujniku temperatury.
2.7.4 Wskazanie prędkości obrotowej pompy
n%: Chwilowa prędkość
obrotowa pompy
Zakres wskazań:
30 ... 100%
Wskazuje chwilową prędkość obrotową pompy solarnej.
• n%
: Chwilowa prędkość obrotowa pompy (system z 1 pompą).
Przy korzystaniu z funkcji regulacji prędkości obrotowej instalacja SOKI musi być
ustawiona na stopień 3.
34
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 34
02.04.2012 11:53:58
2.7.5 Wskazanie czasu Drainback
INIT: Inicjalizacja Drainback
aktywna
FLL: Czas napełniania Drainback aktywny
STAB: Stabilizacja Drainback
Wskazanie pozostałego czasu inicjalizacji Drainback.
INIT
60
FLL
05:00
Wskazanie pozostałego czasu napełnienia Drainback.
Wskazanie pozostałego czasu stabilizacji Drainback.
STAB
60
Licznik godzin pracy zlicza godziny pracy instalacji solarnej przekaźnika (h P).
Na wyświetlaczu pokazywane są pełne godziny.
h P: Licznik godzin pracy
Kanał wskazań
Polski
2.7.6 Licznik godzin pracy
Zliczone godziny pracy można wyzerować. Po wybraniu kanału godzin pracy na
wyświetlaczu wyświetlany jest na stałe symbol SET . Aby przejść do trybu resetowania licznika, nacisnąć i przytrzymać przycisk SET (3) przez ok. 2 sekundy.
Symbol na wyświetlaczu SET miga, godziny pracy zostaną wyzerowane. Aby
zakończyć czynność resetowania, należy potwierdzić ją przyciskiem SET .
Aby przerwać czynność resetowania, nie naciskać żadnego przycisku przez ok.
5 sekund. Regulator automatycznie powróci do trybu wskazań.
2.7.7 Bilans cieplny
OWMZ: Bilans cieplny
Możliwości ustawień:
OFF ... ON
OWMZ
OFF
SET
W połączeniu z miernikiem przepływu możliwe jest dokonanie bilansu cieplnego.
W tym celu w kanale OWMZ należy uaktywnić opcję bilansu cieplnego.
Ustawienie fabryczne: OFF
VMAX: Strumień przepływu
w l/min
Zakres nastaw: 0,5 ... 100
w krokach co 0,5
VMAX
6,0
Strumień przepływu (l/min) odczytywany na mierniku przepływu należy ustawić
w kanale VMAX. Rodzaj zabezpieczenia przed mrozem i zawartość środka zapobiegającego zamarzaniu nośnika ciepła podaje się w kanale MEDT i MED%.
MEDT
1
Rodzaj zabezpieczenia przed mrozem:
0 : Woda
1 : Glikol propylenowy
2 : Etyloglikol
3 : Nośnik ciepła (H -30 L/LS)
SET
Ustawienie fabryczne: 6,0
MEDT: Rodzaj zabezpieczenia przed mrozem
Możliwości ustawień: 0 ... 3
SET
Ustawienie fabryczne: 1
MED%: Zawartość środka
zapobiegającego zamarzaniu w % obj., MED% jest
ukrywana w przypadku
MEDT 0 i 3
MED%
45
SET
Możliwości ustawień:
20 ... 70
Ustawienie fabryczne: 45
kWh/MWh: Ilość ciepła w
kWh / MWh
Kanał wskazań
Dostarczona ilość ciepła jest mierzona na podstawie strumienia objętości i odczytu
z czujników odniesienia dopływu S1 i powrotu S4. Jest ona wyświetlana w udziale
kWh w kanale wskazań kWh i w udziale MWh w kanale wskazań MWh. Suma
obu kanałów stanowi całkowity zysk ciepła.
Zliczoną ilość ciepła można wyzerować. Po wybraniu jednego z kanałów wskazań ilości ciepła na wyświetlaczu wyświetlany jest na stałe symbol SET . Aby
przejść do trybu resetowania licznika, nacisnąć i przytrzymać przycisk SET (3)
przez ok. 2 sekundy. Symbol SET na wyświetlaczu miga, wartość ilości ciepła
zostanie wyzerowana. Aby zakończyć czynność resetowania, należy potwierdzić
ją przyciskiem SET .
Aby przerwać czynność resetowania, odczekać ok. 5 sekund. Regulator automatycznie powróci do trybu wskazań.
35
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 35
02.04.2012 11:53:58
2.7.8 Regulacja ∆T
DT E: Różnica temperatury
załączenia
Zakres nastaw: 1,0 ... 20,0 K
DT E
6,0
SET
K
Ustawienie fabryczne: 6,0
DT A: Różnica temperatury
wyłączenia
Zakres nastaw: 0,5 ... 19,5 K
DT A
4,0
SET
K
Ustawienie fabryczne: 4,0
DT S: Różnica temperatury
zadanej
Zakres nastaw: 1,5 ... 30,0 K
DT S
10,0 K
SET
Ustawienie fabryczne: 10,0
ANS: Wzrost
Zakres nastaw: 1 ... 20 K
ANS
Wskazówka: Różnica temperatury załączenia musi być co najmniej o 1 K wyższa
od różnicy temperatury wyłączenia.
Najpierw regulacja odbywa się w ramach standardowej regulacji różnicowej.
Po osiągnięciu różnicy załączenia (DT E) włączana jest pompa i po impulsie wyzwalającym (10 s) pracuje przy minimalnej prędkości obrotowej (nMN = 30%).
Jeśli różnica temperatury osiągnie nastawioną wartość zadaną (DT S), prędkość
obrotowa zostanie zwiększona o jeden stopień (10%). Przy wzroście różnicy o
2 K (ANS) prędkość obrotowa jest za każdym razem zwiększana o 10% aż do
wartości maksymalnej 100%. Za pomocą parametru „Wzrost” można dopasować sposób regulacji. Przy spadku ustawionej różnicy temperatury wyłączenia
(DT A) regulator wyłącza się.
Wskazówka: Jeśli opcja „Drainback” (ODB) jest uaktywniona, do parametrów DT E,
DT A i DT S przypisywane są następujące wartości:
DT E
=
10 K
DT A
=
4 K
DT S
=
15 K
Wartości ustawione wcześniej w tych parametrach są zastępowane.
SET
2K
Ustawienie fabryczne: 2 K
2.7.9 Temperatura maksymalna zasobnika
S MX: Temperatura maksymalna zasobnika
S MX
SET
60°C
Zakres nastaw: 4 ... 95°C
Ustawienie fabryczne: 60°C
Po przekroczeniu nastawionej temperatury maksymalnej dalsze ładowanie zasobnika zostanie przerwane, co ma na celu uniknięcie przegrzania prowadzącego do
uszkodzenia. Po przekroczeniu temperatury maksymalnej zasobnika na wyświetlaczu
pokazywany jest symbol .
Wskazówka: Regulator posiada funkcję wyłączenia awaryjnego zasobnika, która
przy temperaturze zasobnika 95°C zapobiega dalszemu ładowaniu.
2.7.10 Temperatura graniczna kolektora/wyłączenie awaryjne kolektora
NOT: Ograniczenie temperatury kolektora
Zakres nastaw: 80 ... 200°C
NOT
SET
140°C
Ustawienie fabryczne:
130°C
W przypadku przekroczenia nastawionej temperatury granicznej kolektora (NOT),
pompa solarna (R1) jest wyłączana, co ma zapobiec przegrzaniu komponentów
solarnych prowadzącemu do uszkodzenia (wyłączenie awaryjne kolektora).
W celu ograniczenia temperatury kolektora określona jest histereza o wartości
10 K. Po przekroczeniu temperatury granicznej kolektora na wyświetlaczu pokazywany jest symbol ! (migający).
Wskazówka: Jeśli opcja Drainback jest uaktywniona, zakres nastaw parametru
NOT wynosi 80 ... 120°C, a ustawienie fabryczne to 95°C.
Ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia wskutek uderzeń
ciśnienia.
Jeśli w układzie bezciśnieniowym nośnikiem ciepła jest woda, zaczyna ona
wrzeć w temperaturze 100°C.
Jeśli w bezciśnieniowym systemie Drainback nośnikiem ciepła jest woda, nie
wolno nastawiać temperatury granicznej kolektora NOT wyższej niż 95°C.
!
2.7.11 Chłodzenie kolektora
OKK: Opcja chłodzenia kolektora
Możliwości ustawień:
OFF / ON
Ustawienie fabryczne: OFF
KMX: Temperatura maksymalna kolektora
Zakres nastaw: 70 ... 160°C
Ustawienie fabryczne:
110°C
OKK
OFF
SET
KMX
120°C
SET
Jeśli funkcja chłodzenia kolektora jest uaktywniona, regulator próbuje regulować
temperaturę kolektora w taki sposób, aby instalacja solarna pozostała w gotowości do pracy.
Gdy nastawiona temperatura maksymalna zasobnika zostanie osiągnięta, ładowanie solarne zostanie zakończone. Jeśli temperatura kolektora wzrośnie do poziomu temperatury maksymalnej kolektora, pompa solarna będzie uruchomiona
do chwili, aż temperatura kolektora spadnie o co najmniej 5 K poniżej temperatury maksymalnej kolektora. Temperatura zasobnika może wzrastać (aktywna
temperatura maksymalna niższego stopnia zasobnika), jednak tylko do 95°C (wyłączenie awaryjne zasobnika).
Podczas chłodzenia kolektora na ekranie wyświetlany jest symbol i
(migający).
Wskazówka: Funkcja chłodzenia kolektora jest dostępna tylko, gdy opcja chłodzenia systemu (OSYK) jest wyłączona.
36
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 36
02.04.2012 11:53:59
2.7.12 Chłodzenie systemu
OSYK: Opcja chłodzenia
systemu
OSYK
OFF
Możliwości ustawień:
OFF / ON
Ustawienie fabryczne: OFF
DTKE: Różnica temperatury
załączenia
SET
DTKE
40.0
SET
Zakres nastaw: 1,0 ... 30,0 K
Ustawienie fabryczne: 20 K
DTKA: Różnica temperatury
wyłączenia
DTKA
30.0
SET
Zakres nastaw: 0,5 ... 29,5 K
Jeśli chłodzenie systemu jest aktywne, na ekranie wyświetlany jest symbol
(migający).
i Wskazówka: Chłodzenie systemu jest dostępne tylko, gdy opcja chłodzenia systemu (OKK) jest wyłączona.
Polski
Ustawienie fabryczne: 15 K
Jeśli chłodzenie systemu jest uaktywnione, regulator próbuje przedłużyć gotowość do pracy instalacji solarnej. Funkcja chłodzenia kolektora przekracza temperaturę maksymalną zasobnika i w gorących dniach zapewnia odciążenie cieplne
pola kolektorów i nośnika ciepła.
Pomimo że temperatura zasobnika przekracza temperaturę maksymalną zasobnika
(S MX) i osiągana jest różnica temperatury załączenia chłodzenia systemu (DTKE),
instalacja solarna pozostaje aktywna. Ładowanie solarne trwa do chwili, aż temperatura zasobnika równa 95°C zostanie osiągnięta (wyłączenie awaryjne zasobnika),
różnica temperatury będzie mniejsza od różnicy temperatury wyłączenia DTKA lub
osiągnięta zostanie temperatura graniczna NOT kolektora.
2.7.13 Chłodzenie zasobnika
OSPK: Opcja chłodzenia
zasobnika
OSPK
OFF
SET
Możliwości ustawień:
OFF / ON
Ustawienie fabryczne: OFF
OURL: Opcja chłodzenia
wakacyjnego
OURL
OFF
SET
Możliwości ustawień:
OFF / ON
Ustawienie fabryczne: OFF
TURL: Temperatura chłodzenia wakacyjnego
TURL
110
SET
Zakres nastaw: 20 ... 80°C
Ustawienie fabryczne: 40°C
Jeśli funkcja chłodzenia zasobnika jest uaktywniona, regulator pomaga w nocy chłodzić zasobnik, aby przygotować go do ładowania solarnego następnego dnia.
Jeśli nastawiona temperatura maksymalna zasobnika (S MX) zostanie przekroczona
i temperatura kolektora spadnie poniżej temperatury zasobnika, instalacja zostanie
wyłączona w celu schłodzenia zasobnika. Chłodzenie zasobnika trwa do chwili, aż
temperatura zasobnika spadnie poniżej nastawionej temperatury maksymalnej zasobnika (S MX). Chłodzenie zasobnika odbywa się przy histerezie 2 K.
Wykorzystywaną wartością odniesienia jest różnica temperatury DT E i DT A.
Jeśli ciepła woda nie będzie przez dłuższy czas pobierana, można uaktywnić opcję
„Chłodzenie wakacyjne” OURL. Nastawiana temperatura TURL zastępuje wówczas
temperaturę maksymalną zasobnika (S MX) jako temperatura wyłączenia chłodzenia zasobnika.
Jeśli chłodzenie wakacyjne jest uaktywnione, na ekranie wyświetlany jest symbol
i ! (migający).
Jeśli funkcja chłodzenia wakacyjnego jest włączona, na ekranie wyświetlane są
symbole ,
i ! (migające).
Wskazówka
Funkcja chłodzenia kolektora, chłodzenia systemu i chłodzenia zasobnika nie jest uaktywniana do chwili, aż możliwe będzie ładowanie solarne.
2.7.14 Opcja ograniczenia minimalnego kolektora
OKN: Ograniczenie minimalne kolektora
OKN
OFF
Możliwości ustawień:
OFF / ON
SET
Ustawienie fabryczne: OFF
KMN: Temperatura minimalna kolektora
KMN
Zakres nastaw: 10 ... 90°C
Temperatura minimalna jest minimalną temperaturą załączenia, która musi
zostać przekroczona, aby załączyła się pompa solarna (R1). Temperatura minimalna ma zapobiec zbyt częstemu załączaniu się pompy solarnej przy niskich
temperaturach kolektora. Po spadku temperatury poniżej wartości minimalnej
na ekranie wyświetlany jest symbol d (migający).
SET
10,0°C
Ustawienie fabryczne: 10°C
2.7.15 Opcja funkcji zabezpieczenia przed zamarznięciem
OKF: Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem
OKF
SET
OFF
Możliwości ustawień:
OFF / ON
Ustawienie fabryczne: OFF
KFR: Temperatura zabezpieczająca przed zamarznięciem
Zakres nastaw: -40 ... 10°C
d
KFR
SET
4°C
Funkcja zabezpieczenia przed zamarznięciem uruchamia obieg ładowania między
kolektorem a zasobnikiem w razie przekroczenia nastawionej temperatury zabezpieczającej przed zamarznięciem w celu ochrony czynnika przed zamarznięciem
lub zgęstnieniem. Po przekroczeniu nastawionej temperatury zabezpieczającej przed
zamarznięciem o 1°C obieg ładowania zostanie wyłączony.
Wskazówka:
Ponieważ dla tej funkcji dostępna jest tylko ograniczona ilość ciepła zasobnika, funkcję zabezpieczenia przed zamarznięciem należy wykorzystywać tylko
w rejonach, w których jedynie w kilku dniach w roku temperatury osiągają punkt
zamarzania.
Ustawienie fabryczne: 4,0°C
37
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 37
02.04.2012 11:54:00
2.7.16 Regulacja prędkości obrotowej
nMN: Regulacja prędkości
obrotowej
Kanał ustawień nMN umożliwia określenie dla wyjścia R1 względnej, minimalnej
prędkości obrotowej podłączonej pompy.
Możliwości ustawień:
30 ... 100
UWAGA: W przypadku eksploatacji odbiorników nieregulowanych prędkością
obrotową (np. zawory) wartość należy ustawić na 100%, aby wyłączyć regulację
prędkości obrotowej.
Ustawienie fabryczne: 30
2.7.17 Funkcja kolektora rurowego
ORK: Funkcja kolektora rurowego
Możliwości ustawień:
OFF ... ON
Ustawienie fabryczne: OFF
RKAN: Uruchomienie funkcji kolektora rurowego
Możliwości ustawień:
00:00 ... 23:45
ORK
OFF
SET
RKAN
07:00
SET
Ustawienie fabryczne: 07:00
RKEN: Wyłączenie funkcji
kolektora rurowego
Możliwości ustawień:
00:00 ... 23:45
RKEN
19:00
SET
Zadaniem tej funkcji jest kompensacja niedogodności powstających w przypadku
niektórych kolektorów rurowych wskutek niekorzystnego rozmieszczenia czujników.
Funkcja jest aktywna tylko w ustalonym czasie, który rozpoczyna się przy RKAN
i kończy przy RKEN. Pompa obiegu kolektora pracuje przez ustawiony czas
(RKLA), z przerwami w ustawianym czasie przestojów (RKSZ). Pozwala to na
kompensację opóźnienia pomiaru temperatury.
Jeśli ustawiony czas RKLA jest dłuższy niż 10 sekund, w ciągu pierwszych dziesięciu sekund pompa będzie pracować na poziomie 100% prędkości obrotowej.
Przez pozostały czas pompa będzie pracować z ustawioną minimalną prędkością
nMN obrotową. Jeśli czujnik kolektora jest uszkodzony lub kolektor jest zablokowany, funkcja kolektora rurowego zostanie zablokowana lub wyłączona.
Wskazówka:
Jeśli opcja „drainback” jest uaktywniona, parametr RKLA nie jest dostępny. W takiej sytuacji czas działania funkcji kolektora rurowego będzie określony przez
parametr tFLL i tSTB.
Ustawienie fabryczne: 19:00
RKLA: Czas działania funkcji
kolektora rurowego
Możliwości ustawień:
5 ... 500 sek.
RKLA
30
!
SET
Ustawienie fabryczne: 30 sek.
RKSZ: Czas przestoju funkcji
kolektora rurowego
Możliwości ustawień:
1 ... 60 min
RKSZ
30
OSTRZEŻENIE: Ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia
wskutek uderzeń ciśnienia!
Jeśli system Drainback zostanie napełniony przez funkcję kolektora rurowego
i nośnik ciepła dotrze do znacznie nagrzanego kolektora, mogą wystąpić uderzenia ciśnienia.
Jeśli stosowany jest system Drainback, należy ustawić parametr RKAN i RKEN
w taki sposób, aby instalacja nie była napełniana podczas intensywnego promieniowania.
SET
Ustawienie fabryczne:
30 min
2.7.18 Regulacja prędkości obrotowej
nMN: Regulacja prędkości
obrotowej
Parametr nMN umożliwia określenie dla wyjścia R1 względnych, minimalnych
obrotów podłączonych pomp.
Możliwości ustawień:
30 ... 100
UWAGA:
W przypadku eksploatacji odbiorników nieregulowanych prędkością obrotową
(np. zawory) wartość należy ustawić na 100%, aby wyłączyć regulację prędkości
obrotowej.
Ustawienie fabryczne: 30
2.7.19 Tryb pracy
HND1: Tryb pracy
Możliwości ustawień:
OFF, AUTO, ON
Ustawienie fabryczne: AUTO
Na potrzeby prac kontrolnych i serwisowych tryb pracy regulatora można ustawić
ręcznie. W tym celu wybiera się wartość HND1 ustawienia, która pozwala na
następujące zmiany:
HND1: Tryb pracy
-- OFF : Przekaźnik wyłączony ! (migający) +
-- AUTO : Przekaźnik w automatycznym trybie regulacji
+
-- ON
: Przekaźnik załączony ! (migający) +
2.7.20 Język
SPR: Wybór języka
W tym kanale dokonuje się wyboru języka menu.
Możliwości ustawień: dE, En
-- dE: język niemiecki
-- En: język angielski
Ustawienie fabryczne: dE
38
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 38
02.04.2012 11:54:01
2.7.21 Jednostki
EINH: Wybór jednostki temperatury
Możliwości ustawień: °F, °C
Ustawienie fabryczne: °C
EINH
°C
Ten parametr pozwala określić, w jakiej jednostce wyświetlane będą temperatury.
SET
2.7.22 Reset
RESE: Funkcja resetowania
RESE
SET
Funkcja resetowania pozwala przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich
parametrów. Nacisnąć przycisk 3 (na środku), aby rozpocząć resetowanie.
Resetowanie spowoduje usunięcie wszystkich ręcznie wprowadzonych ustawień.
Dlatego zawsze konieczne jest potwierdzenie czynności. Pytanie bezpieczeństwa
należy potwierdzić tylko wtedy, gdy ma się pewność, że ustawienia fabryczne
urządzenia mają zostać przywrócone.
Polski
2.7.23 Opcja Drainback
Wskazówka
Do systemu Drainback konieczne są dodatkowe elementy, np. zbiornik ściekowy. Opcję Drainback należy uaktywnić tylko wówczas, gdy
wszystkie niezbędne elementy zostały prawidłowo zainstalowane.
Opcja Drainback dostępna jest tylko w przypadku instalacji z jednym zasobnikiem i jednym polem kolektorów.
W systemie Drainback nośnik ciepła jest odpompowywany do zbiornika ściekowego w czasie, w którym kolektor nie jest gotowy do pracy.
Opcja Drainback rozpoczyna napełnianie kolektora po rozpoczęciu ładowania solarnego.
ODB: Opcja Drainback
Możliwości ustawień:
OFF / ON
Ustawienie fabryczne: OFF
tDTE: Czas warunku załączenia
Możliwości ustawień:
1 ... 100 s
Ustawienie fabryczne: 60 s
tFLL: Czas napełniania
Możliwości ustawień:
1 ... 30 min
Ustawienie fabryczne: 5 min
tSTB: Czas stabilizacji
Możliwości ustawień:
1,0 ... 15,0 min
ODB
OFF
SET
Jeśli opcja Drainback jest wybrana, pompa pracuje w czasie ustawionym w parametrze tFLL z prędkością obrotową na poziomie 100% i pompuje nośnik ciepła ze
zbiornika ściekowego do obiegu kolektora (instalacja solarna). Po upływie czasu napełniania tFLL prędkość obrotowa pompy jest zmniejszana do wartości ustawionej
w parametrze nMN. Warunki wyłączenia są ignorowane w czasie stabilizacji, który
można ustawić w parametrze tSTB. Zapobiega to przedwczesnemu wyłączeniu
instalacji.
Parametr tDTE pozwala określić czas, w którym warunki włączenia muszą być
przez cały czas spełnione.
Parametry tDTE, tFLL i tSTB należy ustawić po wybraniu opcji Drainback.
Włączenie opcji Drainback powoduje automatyczną zmianę parametru różnicy
temperatury DT E, DT A i DT S. Ponadto zmieniany jest zakres ustawień i ustalona
wartość temperatury ograniczenia kolektora.
Jeśli opcja Drainback jest wybrana, funkcje chłodzenia, OKK, OSYK i OSPK oraz funkcja OKF zabezpieczenia przed zamarznięciem nie są dostępne. Jeśli jakakolwiek z
tych funkcji została wcześniej uaktywniona, zostanie ona wyłączona przez opcję Drainback i nie zostanie ponownie włączona również po wyłączeniu funkcji Drainback.
Ustawienie fabryczne: 2 min
39
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 39
02.04.2012 11:54:02
2.8 Wskazówki dotyczące diagnozy usterek
Jeśli wystąpi usterka, na wyświetlaczu regulatora wyświetlany jest komunikat:
Lampka kontrolna pracy nie świeci się.
(„wahania regulatora”)
Jeśli lampka kontrolna pracy nie świeci się,
sprawdzić zasilanie regulatora.
NIE
OK
Symbol
ostrzegawczy
Lampka
kontrolna
pracy
Pompa załącza się na krótko, wyłącza się, a po
chwili znów się załącza itd.
Różnica temperatury na
regulatorze za mała?
NIE
TAK
Uszkodzony bezpiecznik regulatora. Aby uzyskać dostęp do niego w celu wymiany, zdjąć
pokrywkę (bezpiecznik zastępczy jest dołączony
z innymi akcesoriami).
∆Zmienić odpowiednio Tzał i ∆Twył
OK
NIE
Czujnik kolektora zamontowany
w nieodpowiednim miejscu?
NIE
Lampka kontrolna pracy miga na czerwono.
Na wyświetlaczu widoczny jest symbol
i symbol ! miga.
Uszkodzony czujnik. W odpowiednim kanale
wskazań czujnika, zamiast temperatury wskazywany jest kod błędu.
888.8
- 88.8
Przerwanie przewodu.
Sprawdzić przewód.
Zwarcie. Sprawdzić
przewód.
Pompa nagrzewa się, jednak ciepło nie jest
przenoszone z kolektora do zasobnika, identyczna
temperatura na zasilaniu i powrocie; ew. również
bulgotanie w przewodzie.
Kontrola wiarygodności opcji
funkcji kolektora
rurowego.
NIE
TAK
Czy obieg kolektora jest
niedrożny przy osadniku
zanieczyszczeń?
Oczyścić osadnik
zanieczyszczeń.
Odpowietrzyć
system; sprawdzić
i ew. wyregulować
ciśnienie w systemie; ew. zwiększyć
ciśnienie; na
krótko włączyć
i wyłączyć pompę.
Podczas pracy różnica temperatury między
zasobnikiem a kolektorem jest bardzo duża;
obieg kolektora nie może odprowadzać ciepła.
Pompa obiegu kolektora
uszkodzona?
NIE
°C
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
W
961
980
1000
1019
1039
1058
1078
1097
1117
1136
1155
1175
1194
°C
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
W
1213
1232
1252
1271
1290
1309
1328
1347
1366
1385
1404
1423
1442
Wartości oporności
czujników Pt1000
Zamontować czujnik
kolektora na zasilaniu
instalacji solarnej
(najcieplejsze wyjście
kolektora); wykorzystać
tuleję zanurzeniową odpowiedniego kolektora.
Powietrze w systemie?
TAK
Odłączone czujniki temperatury PT1000
można sprawdzić przy użyciu omomierza.
Przy odpowiednich temperaturach mierzone
powinny być poniższe wartości oporności.
TAK
TAK
Rzekomo pompa załącza się zbyt późno.
Sprawdzić/
wymienić
Wymiennik ciepła
pokryty kamieniem?
Ustawiono za dużą
różnicę temperatury
załączenia ∆Tzał?
NIE
W razie potrzeby
uaktywnić funkcję
kolektora rurowego.
TAK
Odwapnić
TAK
Czujnik kolektora w
niekorzystnym położeniu
(np. czujnik przylgowy
zamiast czujnika zanurzeniowego)?
TAK
NIE
Wymiennik ciepła
niedrożny?
∆Zmienić
odpowiednio
Tzał i ∆Twył.
NIE
TAK
Przepłukać
Wymiennik ciepła
za mały?
TAK
Ponowne wymiarowanie
OK
40
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 40
02.04.2012 11:54:02
Pompa obiegu solarnego nie pracuje, mimo
że temperatura kolektora jest znacznie wyższa
od temperatury zasobnika.
Pompa obiegu kolektora
pracuje w nocy?
NIE
TAK
Temperatura kolektora
nocą jest wyższa od temperatury zewnętrznej.
TAK
NIE
Izolacja zasobnika
wystarczająca?
TAK
NIE
Izolacja ściśle przylega
do zasobnika?
TAK
NIE
Przyłącza zasobnika
zaizolowane?
TAK
NIE
Odejście ciepłej
wody w górę?
NIE
TAK
Skontrolować
funkcję regulatora.
TAK
Sprawdzić sprawność zaworu
przeciwzwrotnego
na zasilaniu i powrocie.
Wzmocnić izolację.
NIE
TAK
NIE
Skontrolować zawór
przeciwzwrotny w obiegu
ciepłej wody – sprawny?
TAK
TAK
Czy prąd pompy jest
uaktywniany przez
regulator?
TAK
TAK
Ustawiona różnica temperatury
do załączenia
pompy jest za
wysoka; ustawić
prawidłową
wartość.
Pompa jest
zablokowana?
TAK
Czy bezpieczniki w regulatorze są sprawne?
Wykonać przyłącze do boku lub
w kształcie syfonu
(kolanko w dół);
czy teraz straty
w zasobniku są
mniejsze?
Brak zasilania
elektrycznego;
sprawdzić / wymienić bezpieczniki i sprawdzić
dopływ prądu.
NIE
Wymienić
bezpiecznik.
Obrócić wał pompy
wkrętakiem; czy
pompa pracuje
teraz bez oporów?
NIE
TAK
Uszkodzenie
pompy –
wymienić.
Uszkodzenie
regulatora –
wymienić.
OK
Wyłączyć pompę cyrkulacyjną i zamknąć zawody
odcinające na 1 noc; czy
straty w zasobniku są
mniejsze?
TAK
NIE
Wymienić lub
wzmocnić izolację.
Zaizolować
przyłącza.
NIE
Czy pompa uruchamia
się w trybie ręcznym?
NIE
NIE
Cyrkulacja ciepłej
wody trwa bardzo
długo?
Czy diody kontrolne na regulatorze
świecą się?
Polski
Zasobniki wychładzają się przez noc.
Zastosować pompę
cyrkulacyjną z zegarem sterującym
i termostat wyłączający (cyrkulacja
wydajna energetycznie).
Sprawdzić pompy
obiegu dogrzewu
podczas pracy w nocy
i uszkodzony zawór
przeciwzwrotny;
czy problem został
usunięty?
NIE
Zbyt intensywna cyrkulacja grawitacyjna w przewodzie cyrkulacyjnym;
zamontować silniejszy zawór przeciwzwrotny lub zawór elektromagnetyczny
2-drożny za pompą cyrkulacyjną;
zawór 2-drożny jest otwarty w czasie
pracy pompy, w innych sytuacjach jest
zamknięty; pompę i zawór 2-drożny
połączyć w obwód równoległy; ponownie uruchomić cyrkulację. Regulacja
prędkości obrotowej musi zostać dezaktywowana!
NIE
Sprawdzić
również
pozostałe
pompy
powiązane
z zasobnikiem
solarnym.
Oczyścić
bądź wymienić.
41
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 41
02.04.2012 11:54:03
1.
Návod na použitie
1.
1.1
1.2
1.3
ávod na použitie������������������2
N
Popis zariadenia��������������������� 2
Rozsah dodávky���������������������� 2
Technické údaje���������������������� 2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
ontážny návod��������������������3
M
Predpisy a ustanovenia������������� 3
MontហA B ����������������������� 3
Elektrické pripojenie C ������������ 3
Rozmiestnenie svoriek�������������� 4
Obsluha a funkcia�������������������� 5
Prvé uvedenie do prevádzky������� 6
Parametre regulátora a zobrazovacie kanály������������������������������ 7
Tipy na vyhľadávanie chýb��������13
2.8
pre používateľa a odborného remeselníka
Centrálny ovládací prvok je 3-tlačidlové pole
pod kombinovaným LC displejom.
Regulátor disponuje 4 snímačovými vstupmi,
solárnym počítadlom prevádzkových hodín, režimom ručnej prevádzky, ako aj nasledujúcimi
špeciálnymi funkciami:
-- maximálna teplota zásobníka,
-- funkcia chladenia kolektora,
-- funkcia trubicového kolektora,
-- núdzové vypnutie kolektora,
-- funkcia Drainback.
1.3 Rozsah dodávky
1 x SOM 6 plus
1 x vrecko s príslušenstvom:
1 x náhradná poistka T4A
2 x skrutky a príchytky
4 x odľahčenie ťahu a skrutky
2 x PT1000
1 x tepelne vodivá pasta
1.4 Technické údaje
1.1 Bezpečnosť
Ak by zariadenie obsluhovali deti
alebo osoby s obmedzenými telesnými, senzorickými alebo duševnými
schopnosťami, zabezpečte, aby sa tak dialo
len pod dohľadom alebo po adekvátnom
poučení osobou, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
Dohliadnite na deti, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať!
Objednávacie číslo
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Druhy krytia (IP)
Menovité napätie
Fázy
Frekvencia
Celkový spínací prúd
Príkon
Spínací výkon relé
Počet vstupov
Počet spínacích výstupov
Materiál plášťa
Merný rozsah
Teplota okolia
mm
mm
mm
kg
V
Hz
A
W
A
°C
°C
SOM 6 plus
230141
172
110
46
0,36
IP20
100 ... 240
1/N/PE
50 ... 60
4
<1
1 (1)
4
1
plast, PC-ABS/PMMA
-40 ... 260
0 ... 40
1.2 Popis zariadenia
Solárna regulácia SOM 6 nachádza svoje uplatnenie pri termických štandardných solárnych
systémoch.
Nový multifunkčný kombinovaný displej umožňuje jednoduchú obsluhu.
Pri tomto je štandardný systém spravidla na
pozadí a na displeji sa zobrazuje ako náčrt
systému.
Informácie o funkcií a prevádzkovom stave zariadenia sa zobrazujú na ľahko zrozumiteľných
piktogramoch.
42
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 42
02.04.2012 11:54:03
2.
Montážny návod (pre odborného remeselníka)
2.1 Predpisy a ustanovenia
Inštaláciu treba vykonať podľa uznávaných
pravidiel techniky. Treba dodržiavať predpisy
o predchádzaní nehodám profesných združení.
Používanie v rozpore so stanoveným určením,
ako aj neprípustné zmeny pri montáži vedú
k vylúčeniu všetkých nárokov na ručenie.
A
Displej
Záslepka
Tlačidlo
Dbajte na všetky vnútroštátne a regionálne predpisy a ustanovenia.
2.3 Elektrické pripojenie
!
B
49
110
Upevnenie
Nebezpečné dotykové napätia
Napájanie regulátora sa musí realizovať cez
externý sieťový vypínač (posledný pracovný
krok!). Pružné vedenia treba zafixovať pomocou priložených strmeňov na odľahčenie ťahu
a príslušných skrutiek na plášti.
Zavesenie
66
104
C
Elektrostatický výboj môže viesť k poškodeniu elektronických konštrukčných súčastí!
Poistka T4A
26-05-01-0147
1. Vyskrutkujte skrutku s krížovou drážkou
v záslepke a záslepku stiahnite nadol
z plášťa.
2. Označte zavesenie na podklade a predmontujte priloženú príchytku s príslušnou
skrutkou.
3. Zaveste plášť na bod zavesenia, označte
upevnenie na podklad (vzdialenosť otvorov
130 mm), následne nasaď te spodnú príchytku.
4. Plášť hore zaveste a zafixujte pomocou
spodnej upevňovacej skrutky.
Káblové priechodky so strmeňmi
na odľahčenie ťahu
173
Montáž sa smie uskutočniť výlučne v suchých
vnútorných priestoroch. Dbajte na to, aby
zariadenie kvôli bezchybnému fungovaniu na
zvolenom mieste nebolo vystavené žiadnym
silným elektromagnetickým poliam. Regulátor
sa musí dať odpojiť od siete všetkými pólmi s
minimálnou odpojovacou vzdialenosťou 3 mm
prostredníctvom dodatočného zariadenia, resp.
prostredníctvom rozdeľovacieho zariadenia
podľa platných inštalačných pravidiel. Pri inštalácii sieťového prípojného vedenia a vedení
snímačov dbajte na oddelené položenie.
SlovenČina
B
155
A
28
2.2 Montáž
C
Poistka
Svorky snímačov
Zemniace svorky Svorky spotrebičov
Sieťové svorky
26-05-01-0150
Regulátor je vybavený 1 relé, na ktoré sa dajú
pripojiť spotrebiče, ako sú napr. čerpadlá, ventily alebo pod:
18 = vodič R1
17 = nulový vodič N
13 = zemniaca svorka
43
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 43
02.04.2012 11:54:04
Snímače teploty (S1 až S3) sa pripoja s ľubovoľným pólovaním na nasledujúce svorky:
1 / 2 = snímač 1 (napr. snímač kolektora 1)
3 / 4 = snímač 2 (napr. snímač zásobníka 1)
5 / 6 = snímač 3 (napr. snímač S3)
7 / 8 = snímač 4 (napr. snímač spätného
toku)
Sieťové pripojenie sa realizuje na svorkách:
19 =
nulový vodič N
20 =
vodič L
12 =
zemniaca svorka
2.4 Rozmiestnenie svoriek
Štandardný solárny systém
s 1 zásobníkom, 1 čerpadlom a 4 snímačmi.
S1
R1
S1
S3
R1
S2
S4/TRL
S3
S2
Symbol
S1
S2
S3
S4/TRL
R1
26-05-01-0149
S4 / TRL
Popis
Snímač kolektora
Snímač zásobníka dole
Snímač zásobníka hore (voliteľný)
Snímač pre počítanie množstva
tepla (voliteľný)
Solárne čerpadlo
44
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 44
02.04.2012 11:54:05
2.5 Obsluha a funkcia
Teploty a teplotné rozdiely sa zobrazujú s udaním jednotky °C alebo K.
Lišta symbolov
Displej systému
Displej systému zobrazuje schému zariadenia.
Pozostáva z viacerých symbolov systémových
komponentov, ktoré podľa stavu zariadenia blikajú, trvalo sa zobrazujú alebo sa skrývajú.
!
2
3
dopredu
1
Zásobník s výmenníkom
tepla
Dodatočné symboly lišty symbolov ukazujú aktuálny stav systému.
!
Stav
Snímač teploty
normálny blikajúci
Čerpadlo
26_05_01_0397
Relé 1 aktívne
SET
(výber / nastavovací režim)
Regulátor sa obsluhuje pomocou 3 tlačidiel
pod displejom. Tlačidlo 1 slúži na rolovanie
dopredu v zobrazovacom menu alebo na zvýšenie nastavených hodnôt. Tlačidlo 2 sa použije
príslušne pre obrátenú funkciu.
Na nastavenie po poslednom zobrazovacom
kanáli podržte stlačené tlačidlo 1 po dobu približne 2 sekundy. Ak sa na displeji zobrazuje
nastavená hodnota, objaví sa indikácia SET .
Potom sa po stlačení tlačidla 3 dá prepnúť do
zadávacieho režimu.
l
Zvoľ te kanál pomocou tlačidiel 1 a 2.
lKrátko stlačte tlačidlo 3, indikácia
(režim
l
SET
SET
bliká
).
Pomocou tlačidiel 1 a 2 nastavte hodnotu.
lKrátko stlačte tlačidlo 3, indikácia
SET
sa znova zobrazí trvalo, nastavená
hodnota
!
sa uloží.
2.5.1 Displej
Displej monitorovania systému pozostáva z 3
oblastí: zobrazenie kanála, lišta symbolov a
systémová obrazovka (aktívna schéma zariadenia).
Maximálna teplota
zásobníka prekročená
Núdzové vypnutie
zásobníka aktívne
Núdzové vypnutie
kolektora aktívne
Chladenie kolektora
aktívne
Chladenie systému
aktívne
Chladenie zásobníka
aktívne
Funkcia chladenia
počas dovolenky
aktivovaná
Funkcia chladenia
počas dovolenky
aktívna
Minimálne ohraničenie
kolektora aktívne
Funkcia ochrany pred
mrazom aktivovaná
Funkcia ochrany pred
mrazom aktívna
Relé ručnej prevádzky
1 ON
Relé ručnej prevádzky
1 OFF
+
2.5.2 Blikacie kódy
Blikacie kódy systémovej obrazovky
l
Čerpadlo bliká počas zapínacej fázy
lSnímače S1 a S2 blikajú vtedy, keď je na
displeji zvolený príslušný zobrazovací kanál
snímača.
l
+
+
SlovenČina
dozadu
Kolektor so snímačom
kolektora
Snímače pri chybe snímača rýchlo blikajú.
Blikacie kódy LED
Zelená stála:
Červená/zelená
blikajúca:
Červená blikajúca:
Všetko v poriadku
Inicializačná fáza
Ručná prevádzka
Snímač chybný
(symbol snímača
bliká rýchlo)
+
Snímač chybný
!
Zobrazenie kanála
Zobrazenie kanála pozostáva z dvoch riadkov.
Horný zobrazovací riadok je alfanumerická
16-segmentová indikácia. Tu sa zobrazujú hlavne názvy kanálov/body menu. V dolnej 7-segmentovej indikácii sa zobrazujú hodnoty kanála
a nastavovacie parametre.
45
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 45
02.04.2012 11:54:06
2.6 Prvé uvedenie do prevádzky
Najskôr zapnite sieťové spojenie. Regulátor
prechádza inicializačnou fázou, počas ktorej
prevádzková kontrolka bliká na červeno a na
zeleno.
Keď bol regulátor uvedený do prevádzky po
prvýkrát alebo po resete, musíte prejsť menu
uvedenia do prevádzky.
Obsluha menu uvedenia do prevádzky:
ff Stlačte tlačidlo
Bliká symbol SET .
SET
.
ff Stlačte tlačidlo 1 alebo 2 na nastavenie
hodnoty.
ff Stlačte tlačidlo SET na potvrdenie nastavenej hodnoty.
Symbol SET sa znova trvalo zobrazí.
ff Stlačte tlačidlá 1 alebo 2 na prechod do
ďalšieho alebo predchádzajúceho nastavovacieho kanála.
Menu uvedenia do prevádzky obsahuje nasledujúce nastavovacie kanály:
V tomto kanáli sa nastavuje jazyk menu.
SPR: Nastavenie jazyka
Nastaviteľný rozsah: dE, En
Nastavenie z výroby: dE
EINH: Výber jednotky teploty
Nastaviteľný rozsah: °F, °C
Nastavenie z výroby: °C
S MX: Maximálna teplota
zásobníka
Nastaviteľný rozsah:
4 ... 95 °C
Nastavenie z výroby: 60 °C
• dE:nemčina
• En:angličtina
EINH
°C
SET
S MX
SET
60
°C
Pri prekročení nastavenej maximálnej teploty sa zabráni ďalšiemu plneniu zásobníka, a tým sa predíde škodlivému prehriatiu. Pri prekročení maximálnej teploty
.
zásobníka sa na displeji zobrazí
Upozornenie: Regulátor disponuje bezpečnostným vypnutím zásobníka, ktoré pri
95 °C pre teplotu zásobníka zabraňuje ďalšiemu plneniu.
S parametrom nMN sa pre výstup R1 zadáva relatívny minimálny počet otáčok
pre pripojené čerpadlá.
nMN: Regulácia otáčok
Nastaviteľný rozsah:
30 ... 100
Nastavenie z výroby: 30
Výzva na potvrdenie
S týmto parametrom nastavujete, v ktorej jednotke teploty sa majú zobrazovať
teploty a teplotné rozdiely.
POZOR:
Pri používaní spotrebičov bez riadenia podľa otáčok (napr. ventily) sa na deaktivovanie regulácie otáčok musí hodnota nastaviť na 100%.
OK
SET
Po nastavení posledného parametra v rámci menu uvedenia do prevádzky požiada regulátor o potvrdenie.
Stlačte tlačidlo 3 na potvrdenie vašich nastavení.
Teraz je regulátor pripravený na prevádzku. Nastavenia uskutočnené v menu
uvedenia do prevádzky sa môžu po uvedení do prevádzky kedykoľvek zmeniť
v príslušnom parametri.
46
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 46
02.04.2012 11:54:06
2.7 Parametre regulátora a zobrazovacie kanály
ANL
Označenie
KOL
TSP
S3
S4
TRL
hP
DT E
DT A
S MX
NOT
OKK
KMX
OKN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
Teplota kolektora
Teplota zásobníka
Teplota snímača 3
Teplota snímača 4
Teplota spätného toku
Relé prevádzkových hodín 1
Zapínací teplotný rozdiel
Vypínací teplotný rozdiel
Maximálna teplota zásobníka
Núdzové vypnutie kolektora
Voliteľná možnosť chladenie kolektora
Maximálna teplota kolektora
Voliteľná možnosť minimálne ohraničenie kolektora
OSYK
DTKE
DTKA
OSPK
OURL
TURL
KMN
OKF
KFR
ORK
RKAN
RKEN
RKLA
RKSZ
HND
SPR
OWMZ
VMAX
MEDT
MED%
kWh
MWh
ODB
INIT
FLL
STAB
tDTE
tFLL
tSTB
VERS
RESE
EINH
x
x*
x*
x
x
x*
x*
x
x*
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
X.XX
x
x
Voliteľná možnosť chladenie systému
Zapínací teplotný rozdiel chladenia systému
Vypínacia teplota chladenia systému
Voliteľná možnosť chladenie zásobníka
Voliteľná možnosť chladenie počas dovolenky
Teplota pre chladenie počas dovolenky
Minimálna teplota kolektora
Voliteľná možnosť ochrana pred mrazom kolektora
Teplota ochrany pred mrazom kolektora
Voliteľná možnosť trubicový kolektor
Štart funkcie trubicového kolektora
Koniec funkcie trubicového kolektora
Čas chodu funkcie trubicového kolektora
Doba nečinnosti funkcie trubicového kolektora
Ručná prevádzka relé 1
Jazyk
Voliteľná možnosť počítanie množstva tepla
Maximálny prietok
Druh ochrany pred mrazom
Obsah protimrazovej ochrany
Podiel MWh množstva tepla
Podiel kWh množstva tepla
Voliteľná možnosť Drainback
Zobrazenie zostávajúcej doby zapínacej podmienky
Zobrazenie zostávajúcej doby plnenia
Zobrazenie zostávajúceho času stabilizácie
Doba zapínacej podmienky
Doba plnenia funkcie Drainback
Čas stabilizácie
Číslo verzie
Resetovanie na nastavenie z výroby
Jednotka teploty
Nastavenie z výroby
Zobrazovací/nastaviteľný
rozsah
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
6 K
4 K
60 °C
130 °C
OFF
110 °C
OFF
1,0 ... 20,0 K
0,5 ... 19,5 K
4 ... 95 °C
80 ... 200 °C
OFF / ON
70 ... 160 °C
OFF / ON
OFF
20 K
15 K
OFF
OFF
OFF / ON
1,0...30,0 K
0,5...29,5 K
OFF / ON
OFF / ON
25 °C
OFF
4 °C
OFF
07:00
19:00
30 s
30 min.
AUTO
DE
OFF
6
1
45
OFF
OFF / ON
-40 ... 10 °C
OFF / ON
00:00 ... 23:45
00:00 ... 23:45
5 ... 500 s
1 ... 60 min.
OFF, AUTO, ON
DE, EN, FR, IT
OFF / ON
0,5 ... 100
0 ... 3
20 ... 70
OFF
OFF / ON
60 s
5 min.
2 min.
1 ... 100 s
1 ... 30 min.
1 ... 15 min.
°C
°C / °F
SlovenČina
Kanál
Legenda
Zodpovedajúci kanál je k dispozícii.
x
x* Zodpovedajúci kanál je k dispozícii, keď je aktivovaná príslušná voliteľná možnosť.
Upozornenie: S3 sa zobrazuje iba pri pripojených snímačoch teploty (zobrazené).
47
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 47
02.04.2012 11:54:07
2.7.1 Zobrazenie teplôt kolektora
KOL : Teplota kolektora
Indikačný rozsah:
-40 ... +260 °C
Ukazuje momentálnu teplotu kolektora.
KOL
°C
85
• KOL : Teplota kolektora
2.7.2 Zobrazenie teplôt zásobníka
TSP: Teploty zásobníka
Indikačný rozsah:
-40 ... +260 °C
Ukazuje momentálnu teplotu zásobníka.
TSP
°C
43,9
• TSP
: Teplota zásobníka
2.7.3 Zobrazenie snímača 3
S3, S4: Teplota snímača
Indikačný rozsah:
-40 ... +260 °C
S3
30,4
Ukazuje momentálnu teplotu prídavného snímača (bez regulačnej funkcie).
°C
Upozornenie:
S3 sa zobrazuje iba pri pripojenom snímači teploty.
2.7.4 Zobrazenie otáčok čerpadla
Zobrazuje momentálne otáčky solárneho čerpadla.
n%: Momentálne otáčky
čerpadla
Indikačný rozsah:
30 ... 100%
• n%
: Momentálne otáčky čerpadla (1-čerpadlový systém)
Pri používaní funkcie regulácie otáčok musí byť SOKI nastavená na stupeň 3.
2.7.5 Zobrazenie dôb funkcie Drainback
INIT: Inicializácia funkcie
Drainback aktívna
FLL: Doba plnenia funkcie
Drainback aktívna
STAB: Stabilizácia funkcie
Drainback
Zobrazenie zostávajúcej doby inicializácie funkcie Drainback
INIT
60
FLL
05:00
Zobrazenie zostávajúcej doby plnenia funkcie Drainback
Zobrazenie zostávajúcej doby stabilizácie funkcie Drainback
STAB
60
2.7.6 Počítadlo prevádzkových hodín
Počítadlo prevádzkových hodín sumarizuje solárne prevádzkové hodiny relé (h P).
Na displeji sa zobrazujú celé hodiny.
h P: Počítadlo prevádzkových
hodín
Zobrazovací kanál
Sčítané prevádzkové hodiny sa môžu resetovať. Pokiaľ je zvolený kanál prevádzkových hodín, na displeji sa trvalo zobrazuje symbol SET . Na prechod do
režimu RESET-u počítadla sa tlačidlo SET (3) musí podržať stlačené cca 2 sekundy.
Symbol displeja SET bliká a prevádzkové hodiny sa resetujú na 0. Na dokončenie
procesu RESET-u sa tento musí potvrdiť tlačidlom SET .
Na prerušenie procesu RESET-u nestláčajte po dobu cca 5 sekúnd žiadne tlačidlo.
Regulátor automatický preskočí späť do režimu zobrazenia.
2.7.7 Bilancovanie množstva tepla
OWMZ: Bilancovanie množstva tepla
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
VMAX: Objemový prietok
l/min.
Nastaviteľný rozsah:
0,5 ... 100 v krokoch po 0,5
Nastavenie z výroby: 6,0
OWMZ
OFF
SET
VMAX
6,0
SET
V spojení s meradlom objemového prietoku je možné bilancovanie množstva
tepla. Na tento účel treba v kanáli OWMZ aktivovať voliteľnú možnosť bilancovanie
množstva tepla.
Objemový prietok odčítavaný na meradle objemového prietoku (l/min.) musí byť
nastavený v kanáli VMAX. Druh protimrazovej ochrany a obsah protimrazovej
ochrany teplonosného média sa udáva v kanáloch MEDT a MED%.
48
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 48
02.04.2012 11:54:07
MEDT: Druh ochrany pred
mrazom
Nastaviteľný rozsah: 0 ... 3
Nastavenie z výroby: 1
MEDT
1
MED%: Obsah protimrazovej
ochrany v (obj.)%; MED% sa
pri MEDT 0 a 3 skryje
Nastaviteľný rozsah: 20 ... 70
Nastavenie z výroby: 45
MED%
45
SET
Druh ochrany pred mrazom:
0 : Voda
1 : Propylénglykol
2 : Etylénglykol
3 : Teplonosné médium (H -30 L/LS)
SET
Prostredníctvom údaja objemového prietoku a referenčných snímačov prívodu S1
a spätného toku S4 sa meria transportované množstvo tepla. Toto sa zobrazuje
v podieloch kWh v zobrazovacom kanáli kWh a v podieloch MWh v zobrazovacom
kanáli MWh. Suma obidvoch kanálov tvorí celkový tepelný výkon.
kWh/MWh: Množstvo tepla
v kWh/MWh
Zobrazovací kanál
Ak sa má proces RESET-u prerušiť, musí sa počkať cca 5 sekúnd. Regulátor potom
automatický preskočí späť do režimu zobrazenia.
2.7.8 Regulácia ∆T
DT E: Zapínací teplotný
rozdiel
Nastaviteľný rozsah:
1,0 ... 20,0 K
Nastavenie z výroby: 6.0
DT E
6,0
SET
K
DT A: Vypínací teplotný
rozdiel
Nastaviteľný rozsah:
0,5 ... 19,5 K
Nastavenie z výroby: 4.0
DT A
DT S: Požadovaný teplotný
rozdiel
Nastaviteľný rozsah:
1,5 ... 30,0 K
Nastavenie z výroby: 10.0
DT S
10,0
SET
ANS: Nárast
Nastaviteľný rozsah: 1 ... 20 K
Nastavenie z výroby: 2 K
ANS
2
SET
4,0
SET
K
K
Upozornenie: Zapínací teplotný rozdiel musí byť minimálne o 1 K väčší ako vypínací
teplotný rozdiel.
Najskôr sa regulácia správa ako štandardná diferenčná regulácia. Pri dosiahnutí
zapínacieho rozdielu (DT E) sa čerpadlo zapne a po odtrhávacom impulze (10 s)
beží na minimálne otáčky (nMN = 30%). Keď teplotný rozdiel dosiahne nastavenú požadovanú hodnotu (DT S), otáčky sa zvýšia o jeden stupeň (10%). Pri
náraste rozdielu o 2 K (ANS) otáčky príslušne stúpajú po 10% až po maximum
100%. Pomocou parametra „Nárast“ sa dá prispôsobiť chod riadenia. Pri poklese pod nastavený vypínací teplotný rozdiel (DT A) sa regulátor vypína.
SlovenČina
Sčítané množstvá tepla sa môžu resetovať. Pokiaľ je zvolený jeden zo zobrazovacích kanálov množstva tepla, na displeji sa trvalo zobrazuje symbol SET . Na
prechod do režimu RESET-u počítadla sa tlačidlo SET (3) musí podržať stlačené
cca 2 sekundy. Symbol displeja SET bliká a hodnota pre množstvo tepla sa resetuje na 0. Na dokončenie procesu RESET-u sa tento musí potvrdiť tlačidlom SET .
Upozornenie: Keď sa aktivuje voliteľná možnosť „Drainback“ (ODB) parametrom
DT E, DT A a DT S sa priradia nasledujúce hodnoty:
DT E = 10 K
DT A = 4 K
DT S = 15 K
Hodnoty, ktoré boli nastavené v týchto parametroch predtým, sa prepíšu.
K
2.7.9 Maximálna teplota zásobníka
S MX: Maximálna teplota
zásobníka
Nastaviteľný rozsah: 4 ... 95 °C
Nastavenie z výroby: 60 °C
S MX
SET
60
°C
Pri prekročení nastavenej maximálnej teploty sa zabráni ďalšiemu plneniu zásobníka, a tým sa predíde škodlivému prehriatiu. Pri prekročení maximálnej teploty
.
zásobníka sa na displeji zobrazí
Upozornenie: Regulátor disponuje bezpečnostným vypnutím zásobníka, ktoré pri
95 °C pre teplotu zásobníka zabraňuje ďalšiemu plneniu.
49
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 49
02.04.2012 11:54:08
2.7.10 Hraničná teplota kolektora/núdzové vypnutie kolektora
NOT: Ohraničujúca teplota
kolektora
Nastaviteľný rozsah:
80 ... 200 °C
Nastavenie z výroby: 130 °C
NOT
140
SET
°C
Pri prekročení nastavenej hraničnej teploty kolektora (NOT) sa solárne čerpadlo
(R1) vypne, aby sa predišlo škodlivému prehriatiu solárnych komponentov (núdzové
vypnutie kolektora). Pre ohraničenie teploty kolektora je zadaná hysterézia 10 K. Pri
prekročení hraničnej teploty kolektora sa na displeji zobrazí ! (blikajúce).
Upozornenie: Keď je aktivovaná voliteľná možnosť Drainback, má parameter NOT
nastaviteľný rozsah 80 ... 120 °C a nastavenie z výroby 95 °C.
Nebezpečenstvo poranenia a škody na zariadení vplyvom tlakových rázov.
Ak sa v beztlakovom systéme ako teplonosné médium používa voda, táto
sa pri teplote 100 °C začína variť.
Keď sa používa beztlakový systém Drainback s vodou ako teplonosným médiom,
nesmie sa hraničná teplota kolektora NOT nastaviť vyššie ako na 95 °C.
!
2.7.11 Chladenie kolektora
OKK: Voliteľná možnosť
chladenie kolektora
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
KMX: Maximálna teplota
kolektora
Nastaviteľný rozsah:
70 ... 160 °C
Nastavenie z výroby: 110 °C
OKK
OFF
SET
KMX
120 °C
SET
Keď je aktivovaná funkcia chladenia kolektora, regulátor sa pokúša regulovať
teplotu kolektora tak, aby solárne zariadenie bolo schopné prevádzky.
Keď sa dosiahne nastavená maximálna teplota zásobníka, solárne plnenie sa
ukončí. Keď teplota kolektora narastie až po maximálnu teplotu kolektora, solárne
čerpadlo sa uvedie do prevádzky na tak dlho, až kým teplota kolektora neklesne
minimálne o 5 K pod maximálnu teplotu kolektora. Teplota zásobníka môže narásť
(podriadene aktívna maximálna teplota zásobníka), avšak iba do 95 °C (bezpečnostné vypnutie zásobníka).
V priebehu chladenia kolektora sa na displeji zobrazuje
a
(blikajúce).
Upozornenie: Funkcia chladenia kolektora je k dispozícii iba vtedy, keď je deaktivovaná voliteľná možnosť chladenie systému (OSYK).
2.7.12 Chladenie systému
OSYK: Voliteľná možnosť
chladenie systému
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
OSYK
OFF
SET
DTKE: Zapínací teplotný
rozdiel
Nastaviteľný rozsah:
1,0 ... 30,0 K
Nastavenie z výroby: 20 K
DTKE
40.0
DTKA: Vypínací teplotný
rozdiel
Nastaviteľný rozsah:
0,5 ... 29,5 K
Nastavenie z výroby: 15 K
DTKA
30.0
SET
SET
Keď je aktivované chladenie systému, regulácia sa pokúša predĺžiť pripravenosť
solárneho zariadenia na prevádzku. Funkcia chladenia kolektora prekračuje maximálnu teplotu zásobníka a počas horúcich dní zabezpečuje tepelné odľahčenie
kolektorového poľa, ako aj teplonosného média.
Hoci teplota zásobníka prekračuje maximálnu teplotu zásobníka (S MX) a dosahuje sa zapínací teplotný rozdiel chladenia systému (DTKE), solárne zariadenie
zostáva aktívne. Solárne plnenie bude pokračovať až dovtedy, kým buď nie je
dosiahnutá teplota zásobníka 95 °C (núdzové vypnutie zásobníka), kým teplotný
rozdiel nie je menší ako vypínací teplotný rozdiel DTKA, alebo kým sa nedosahuje
hraničná teplota kolektora NOT.
a
(blikajúce).
Keď je aktívne chladenie systému, displej zobrazuje
Upozornenie: Chladenie systému je k dispozícii iba vtedy, keď je deaktivovaná voliteľná možnosť chladenie kolektora (OKK).
2.7.13 Chladenie zásobníka
OSPK: Voliteľná možnosť
chladenie zásobníka
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
OSPK
OFF
SET
OURL: Voliteľná možnosť
chladenie počas dovolenky
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
OURL
OFF
TURL: Teplota pre chladenie
počas dovolenky
Nastaviteľný rozsah:
20 ... 80 °C
Nastavenie z výroby: 40 °C
TURL
110
SET
SET
Keď je aktivovaná funkcia chladenie zásobníka, regulácia pomáha zásobníku počas
noci schladiť sa, aby sa zásobník pripravil na solárne plnenie na nasledujúci deň.
Keď sa prekročí nastavená maximálna teplota zásobníka (S MX) a teplota kolektora
klesá pod teplotu zásobníka, zariadenie sa uvedie do prevádzky, aby sa zásobník
schladil. Chladenie zásobníka pokračuje dovtedy, kým teplota zásobníka neklesne
pod nastavenú maximálnu teplotu zásobníka (S MX). Chladenie zásobníka sa uskutočňuje s hysteréziou 2 K.
Ako referenčné hodnoty sa použijú teplotné rozdiely DT E a DT A.
Ak sa po dlhšiu dobu neočakáva žiadny odber teplej vody, môžete aktivovať voliteľnú možnosť chladenie počas dovolenky OURL. Nastaviteľná teplota TURL potom
nahrádza maximálnu teplotu zásobníka (S MX) ako vypínacia teplota chladenia
zásobníka.
Keď je aktivované chladenie počas dovolenky, na displej sa zobrazuje
a !
(blikajúce).
Keď je funkcia chladenia počas dovolenky v prevádzke, na displeji sa zobrazuje
,
a
!
(blikajúce).
Upozornenie
Funkcie chladenie kolektora, chladenie systému a chladenie zásobníka sa neaktivujú, kým je možné solárne plnenie.
50
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 50
02.04.2012 11:54:09
2.7.14 Voliteľná možnosť minimálne ohraničenie kolektora
OKN: Minimálne ohraničenie kolektora
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
OKN
OFF
KMN: Minimálna teplota
kolektora
Nastaviteľný rozsah:
10 ... 90 °C
Nastavenie z výroby: 10 °C
KMN
10,0
SET
Minimálna teplota kolektora je minimálna zapínacia teplota, ktorá sa musí
prekročiť, aby sa zaplo solárne čerpadlo (R1). Minimálna teplota má zabraňovať
príliš častému zapínaniu solárneho čerpadla pri nízkych teplotách kolektora. Pri
poklese hodnoty pod minimálnu teplotu sa na displeji zobrazí d (blikajúce).
SET
°C
2.7.15 Voliteľná možnosť funkcia ochrany pred mrazom
KFR: Teplota ochrany pred
mrazom
Nastaviteľný rozsah:
-40 ... 10 °C
Nastavenie z výroby: 4,0 °C
OKF
OFF
d
KFR
4
SET
SET
°C
Pri poklese hodnoty pod nastavenú hodnotu ochrany pred mrazom funkcia
ochrany pred mrazom uvádza do prevádzky plniaci okruh medzi kolektorom
a zásobníkom, aby sa médium ochránilo pred zamrznutím alebo zahustením. Pri
prekročení nastavenej teploty ochrany pred mrazom o 1 °C sa plniaci okruh vypne.
Upozornenie:
Keďže pre túto funkciu je k dispozícii iba obmedzené množstvo tepla zásobníka,
funkcia ochrany pred mrazom by sa mala používať iba v tých oblastiach, v ktorých
sa teploty okolo bodu mrazu vyskytujú iba počas niekoľko málo dní v roku.
SlovenČina
OKF: Funkcia ochrany pred
mrazom
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
2.7.16 Regulácia otáčok
S nastavovacím kanálom nMN sa pre výstup R1 zadáva relatívny minimálny počet
otáčok pre pripojené čerpadlo.
nMN: Regulácia otáčok
Nastaviteľný rozsah:
30 ... 100
Nastavenie z výroby: 30
POZOR: Pri používaní spotrebičov bez riadenia podľa otáčok (napr. ventily) sa na
deaktivovanie regulácie otáčok musí hodnota nastaviť na 100%.
2.7.17 Funkcia trubicového kolektora
ORK: Funkcia trubicového
kolektora
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
ORK
OFF
SET
RKAN: Štart funkcie trubicového kolektora
Nastaviteľný rozsah:
00:00 ... 23:45
Nastavenie z výroby: 07:00
RKAN
07:00
RKEN: Koniec funkcie trubicového kolektora
Nastaviteľný rozsah:
00:00 ... 23:45
Nastavenie z výroby: 19:00
RKEN
19:00
SET
SET
Táto funkcia pomáha vyrovnávať nevýhody, ktoré vznikajú pri niektorých trubicových
kolektoroch z dôvodu nepriaznivého usporiadania snímačov.
Táto funkcia je aktívna iba počas nastaviteľnej doby, ktorá začína pri RKAN a končí
pri RKEN. Čerpadlo kolektorového okruhu beží po dobu nastaveného času chodu
(RKLA), prerušované nastaviteľnými dobami nečinnosti (RKSZ). Týmto sa má
kompenzovať oneskorené meranie teploty.
Ak je nastavený čas chodu RKLA dlhší ako 10 sekúnd, čerpadlo sa počas prvých
desiatich sekúnd prevádzkuje so 100% otáčkami. Počas zvyšného času chodu sa
čerpadlo prevádzkuje s nastavenými minimálnymi otáčkami nMN. Ak je snímač
kolektora chybný alebo je kolektor zablokovaný, funkcia trubicového kolektora sa
potlačí alebo vypne.
Upozornenie:
Keď je aktivovaná voliteľná možnosť Drainback, parameter RKLA nie je k dispozícii. V tomto prípade sa čas chodu funkcie trubicového kolektora definuje parametrami tFLL a tSTB.
!
RKLA: Čas chodu funkcie
trubicového kolektora
Nastaviteľný rozsah:
5 ... 500 s
Nastavenie z výroby: 30 s
RKLA
30
SET
RKSZ: Doba nečinnosti
funkcie trubicového kolektora
Nastaviteľný rozsah:
1 ... 60 min.
Nastavenie z výroby:
30 min.
RKSZ
30
SET
VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poranenia a škody na zariadení vplyvom
tlakových rázov!
Ak sa systém Drainback plní pomocou funkcie trubicového kolektora a do silno
rozohriateho kolektora sa dostane teplonosné médium, môžu sa vyskytnúť
tlakové rázy.
Keď sa nasadzuje beztlakový systém Drainback, musíte parametre RKAN a
RKEN nastaviť tak, aby sa zariadenie počas silného slnečného svitu neplnilo.
51
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 51
02.04.2012 11:54:09
2.7.18 Regulácia otáčok
S parametrom nMN sa pre výstup R1 zadáva relatívny minimálny počet otáčok
pre pripojené čerpadlá.
nMN: Regulácia otáčok
Nastaviteľný rozsah:
30 ... 100
Nastavenie z výroby: 30
POZOR:
Pri používaní spotrebičov bez riadenia podľa otáčok (napr. ventily) sa na deaktivovanie regulácie otáčok musí hodnota nastaviť na 100%.
2.7.19 Režim prevádzkových režimov
HND1: Režim prevádzkových
režimov
Nastaviteľný rozsah:
OFF, AUTO, ON
Nastavenie z výroby: AUTO
Na účely kontrolných a servisných prác možno režim prevádzkových režimov regulátora nastaviť manuálne. Na tento účel sa zvolí nastavená hodnota HND1, ktorá
dovoľuje nasledujúce zadania:
HND1: režim prevádzkových režimov
-- OFF
: Relé vypnuté
!
(blikajúce) +
-- AUTO : Relé v automatickej regulačnej prevádzke
-- ON
: Relé zapnuté
!
(blikajúce) +
+
2.7.20 Jazyk
V tomto kanáli sa nastavuje jazyk menu.
SPR: Nastavenie jazyka
Nastaviteľný rozsah: dE, En
Nastavenie z výroby: dE
-- dE: nemčina
-- En: angličtina
2.7.21 Jednotky
EINH: Výber jednotky teploty
Nastaviteľný rozsah: °F, °C
Nastavenie z výroby: °C
S týmto parametrom nastavujete to, v ktorej jednotke sa majú zobrazovať teploty.
EINH
°C
SET
2.7.22 Reset
RESE: Funkcia resetu
RESE
SET
S funkciou resetu sa všetky parametre resetujú na nastavenie z výroby. Stlačte
tlačidlo 3 (stred) na spustenie resetu. Prostredníctvom resetu sa stratia všetky manuálne vykonané nastavenia. Preto sa vždy zobrazí bezpečnostná výzva. Potvrďte
bezpečnostnú výzvu iba vtedy, keď ste si istý, že by ste chceli zariadenie resetovať
na nastavenie z výroby.
2.7.23 Voliteľná možnosť Drainback
Upozornenie
Pre systém Drainback sa vyžadujú dodatočné komponenty, napr. zachytávacia nádoba. Aktivujte voliteľnú možnosť Drainback iba vtedy, keď
sú náležite nainštalované všetky potrebné komponenty.
Voliteľná možnosť Drainback je k dispozícii iba pri zariadeniach s jedným zásobníkom a jedným kolektorovým poľom.
V systéme Drainback sa teplonosné médium počas dôb, kedy kolektor nie je pripravený na prevádzku, odčerpá do záchytnej nádoby. Voliteľná možnosť Drainback aktivuje plnenie kolektora hneď, ako začne solárne plnenie.
ODB: Voliteľná možnosť
Drainback
Nastaviteľný rozsah:
OFF / ON
Nastavenie z výroby: OFF
tDTE: Doba zapínacej podmienky
Nastaviteľný rozsah:
1 ... 100 s
Nastavenie z výroby: 60 s
tFLL: Doba plnenia
Nastaviteľný rozsah:
1 ... 30 min.
Nastavenie z výroby: 5 min.
tSTB: Čas stabilizácie
Nastaviteľný rozsah:
1,0 ... 15,0 min.
Nastavenie z výroby: 2 min.
ODB
OFF
SET
Keď je zvolená voliteľná možnosť Drainback, čerpadlo pracuje počas doby nastavenej pod tFLL so 100% otáčkami a čerpá teplonosné médium zo záchytnej
nádoby do kolektorového okruhu (solárne zariadenie). Po uplynutí doby plnenia
sa otáčky čerpadla zredukujú na hodnotu nastavenú pod nMN. Vypínacie podmienky sa ignorujú počas stabilizačného obdobia, ktoré môžete nastaviť pod
tSTB. Toto zabezpečuje, že zariadenie sa nevypne predčasne.
S parametrom tDTE sa stanovuje obdobie, v rámci ktorého musí byť permanentne splnená zapínacia podmienka.
Po výbere voliteľnej možnosti Drainback sa musia nastaviť parametre tDTE, tFLL
a tSTB.
Zapnutie voliteľnej možnosti Drainback spôsobuje automatickú zmenu parametrov teplotného rozdielu DT E, DT A a DT S. Okrem toho sa zmení nastaviteľný
rozsah a predvolená hodnota ohraničenia teploty kolektora NOT.
Keď je zvolená voliteľná možnosť Drainback, funkcie chladenia OKK, OSYK
a OSPK, ako aj funkcia ochrany pred mrazom OKF nie sú k dispozícii. Ak sa
jedna z týchto funkcii predtým aktivovala, táto sa funkciou Drainback deaktivuje
a po ukončení funkcie Drainback sa znova nezapne.
52
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 52
02.04.2012 11:54:11
Prevádzková kontrolka je trvalo zhasnutá.
2.8 Tipy na vyhľadávanie chýb
Ak sa vyskytne porucha, displej regulátora zobrazí hlásenie:
(„kmitanie regulátora“)
Pri zhasnutej prevádzkovej kontrolke treba
skontrolovať napájanie regulátora.
Nie
V poriadku
Výstražný
symbol
Prevádzková
kontrolka
Čerpadlo sa krátko rozbieha, vypína sa, znova
sa zapína atď.
Je teplotný rozdiel na
regulátore príliš malý?
Nie
Áno
Poistka regulátora je chybná. Táto sa sprístupní
po odňatí záslepky a potom sa môže vymeniť
(náhradná poistka je priložená vo vrecku s príslušenstvom).
∆Tzap a ∆Tvyp zodpovedajúco zmeňte.
Nie
V poriadku
Nie
Prevádzková kontrolka bliká na červeno. Na
a symbol ! bliká.
displeji sa objaví symbol
Chyba snímača. V príslušnom zobrazovacom
kanáli snímača sa miesto teploty zobrazuje
chybový kód.
888.8
- 88.8
Prerušenie vedenia. Skontrolujte
vedenie.
Skrat. Skontrolujte
vedenie.
Čerpadlo sa zahrieva, avšak nie je prítomný
žiadny prenos tepla z kolektora do zásobníka,
prívod a spätný tok sú rovnako teplé; príp.
bublanie vo vedení.
Kontrola hodnovernosti voliteľných
možností funkcie
trubicového kolektora.
Nie
Áno
Je kolektorový okruh
na lapači nečistôt
upchaný?
Očistite lapač
nečistôt.
Odvzdušnite systém; skontrolujte a
príp. nastavte tlak
systému; príp. ďalej
zvýšte tlak; čerpadlo
nakrátko zapnite
a vypnite.
Teplotný rozdiel medzi zásobníkom a kolektorom sa počas prevádzky príliš zväčšil, kolektorový okruh nemôže odvádzať teplo.
Je čerpadlo kolektorového okruhu chybné?
Nie
°C
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
W
961
980
1000
1019
1039
1058
1078
1097
1117
1136
1155
1175
1194
°C
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
W
1213
1232
1252
1271
1290
1309
1328
1347
1366
1385
1404
1423
1442
Hodnoty odporu
snímačov Pt1000
Snímač kolektora umiestnite na
solárnom prívode
(najteplejší výstup
kolektora); použite
ponorné puzdro príslušného kolektora.
Vzduch v systéme?
Áno
Odpojené snímače teploty Pt1000 sa môžu
skontrolovať pomocou prístroja na meranie
odporu, pričom pri príslušných teplotách majú
nižšie uvedené hodnoty odporu.
Áno
SlovenČina
Snímač kolektora nesprávne umiestnený?
Áno
Skontrolovať /
vymeniť.
Áno
Odvápniť
Áno
Vypláchnuť
Zdá sa, že čerpadlo sa zapína neskoro.
Zavápnený výmenník tepla?
Je zvolený príliš veľký
zapínací teplotný rozdiel ∆Tzap?
Nie
Áno
Snímač kolektora je
umiestnený nevhodne
(napr. príložný snímač
miesto ponorného
snímača)?
Áno
Nie
Upchaný výmenník
tepla?
∆Tzap a ∆Tvyp
zodpovedajúco
zmeňte.
Nie
Príliš malý výmenník tepla?
Áno
Prípadne aktivujte
funkciu trubicového
kolektora.
Nový výpočet
dimenzovania.
V poriadku
53
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 53
02.04.2012 11:54:11
Čerpadlo solárneho okruhu nebeží, hoci kolektor je výrazne teplejší ako zásobník.
Zásobník počas noci vychladne.
Beží čerpadlo kolektorového okruhu v noci?
Nie
Áno
Áno
Teplota kolektora
je v noci vyššia ako
vonkajšia teplota.
Áno
Nie
Dostatočná izolácia
zásobníka?
Áno
Nie
Nie
Izolujte prípojky.
Áno
Zmeňte prípojku
na bok alebo vyveď te sifónovým
spôsobom (oblúk
nadol); sú teraz
straty zásobníka
menšie?
Nie
Cirkulácia teplej
vody beží príliš
dlho?
Nie
Áno
Nie
Skontrolujte spätný
ventil v cirkulácii teplej
vody – v poriadku?
Áno
Áno
Uvoľňuje regulátor
čerpadlový prúd?
Nastavený
teplotný rozdiel
na zapnutie
čerpadla je príliš
vysoký; uskutočnite nastavenie
na zmysluplnú
hodnotu.
Áno
Áno
Áno
Poistky na regulátore v poriadku?
Nie
Vymeňte poistku.
Uveďte hriadeľ čerpadla do chodu pomocou
skrutkovača; môže po
tomto bežať?
Nie
Áno
Čerpadlo chybné
– vymeňte ho.
Regulátor chybný
– vymeňte ho.
V poriadku
Vypnite cirkulačné
čerpadlo a uzatváracie ventily na 1 noc
zatvorte; sú straty
zásobníka menšie?
Áno
Nie
Izoláciu vymeňte
alebo zosilnite.
Nie
Odtok teplej vody
nahor?
Nie
Zosilnite izoláciu.
Naskakuje čerpadlo
v ručnej prevádzke?
Nie
Izolované prípojky
zásobníka?
Áno
Skontrolujte
funkčnosť spätného ventilu v prívode a spätnom
chode.
Nie
Nie je k dispozícii
žiadny prúd;
skontrolujte /
vymeňte poistky
a skontrolujte
prívod prúdu.
Čerpadlo zadreté?
Izolácia zásobníka
tesne prilieha?
Áno
Skontrolujte funkciu regulátora.
Svieti kontrolná LED
na regulátore?
Cirkulačné čerpadlo
nasaď te so spínacími hodinami a vypínacím termostatom
(energeticky efektívna cirkulácia).
Skontrolujte čerpadlá dohrievacieho
okruhu, čo sa týka
nočného chodu a či
nie je chybný spätný
ventil; je problém
odstránený?
Nie
Gravitačná cirkulácia v cirkulačnom
vedení je príliš silná; nasaď te silnejší
spätný ventil alebo za cirkulačným
čerpadlom namontujte elektrický
2-cestný ventil; 2-cestný ventil je pri
prevádzke čerpadla otvorený, inak zatvorený; čerpadlo a 2-cestný ventil zapojte elektricky paralelne; cirkuláciu
znova uveďte do prevádzky. Regulácia
otáčok musí byť deaktivovaná!
Nie
ďalšie čerpadlá, ktoré
sú v spojení
so solárnym
zásobníkom,
skontrolujte
taktiež.
Očistite,
resp.
vymeňte.
54
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 54
02.04.2012 11:54:12
Gebruiksvoorschriften
voor de gebruiker en de installateur
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
ebruiksvoorschriften������������ 55
G
Veiligheid�����������������������������55
Toestelbeschrijving�����������������55
Leveringstoebehoren���������������55
Technische gegevens���������������55
Systeemoverzicht��������������������55
Het centrale bedieningselement bestaat uit
drie toetsen onder het combinatie-LCD-display.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
ontagehandleiding������������� 56
M
Voorschriften en bepalingen������56
Montage������������������������������56
Elektrische aansluitingen����������56
Klemaansluitingen������������������57
Bediening en werkwijze�����������58
Eerste ingebruikname��������������59
Regelparameters en weergavekanalen����������������������������������60
Tips voor foutopsporing�����������67
-- maximale boilertemperatuur
2.8
De regelaar heeft vier sensoringangen, een
zonnebedrijfsurenteller, een modus voor handmatige bediening en de volgende speciale
functies:
-- Collectorkoelfunctie
-- Buiscollectorfunctie
-- Nooduitschakeling collector
-- Drainback-functie
1.3 Leveringstoebehoren
1 x SOM 6 plus
1 x zak met toebehoren
1 x reservezekering T4A
2 x schroeven en pluggen
4 x trekontlasting en schroeven
2 x PT1000
1 x warmtegeleidende pasta
1.4 Technische gegevens
1.1 Veiligheid
Als kinderen of personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens het toestel moeten
bedienen, dient ervoor te worden gezorgd
dat dit alleen gebeurt onder toezicht of na
gedegen instructies door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd altijd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze nooit in de buurt van het toestel
spelen!
Ordernummer
Hoogte
Breedte
Diepte
Gewicht
Beschermingsgraad (IP)
Nominale spanning
Fasen
Frequentie
Totale schakelstroom
Verbruik
Schakelvermogen relais
Aantal ingangen
Aantal schakeluitgangen
Behuizingsmateriaal
Meetbereik
Omgevingstemperatuur
mm
mm
mm
kg
V
Hz
A
W
A
°C
°C
SOM 6 plus
230141
172
110
46
0,36
IP20
100...240
1/N/PE
50...60
4
<1
1 (1)
4
1
Kunststof, PC-AFS/PMMA
-40...260
0...40
Nederlands
1.
1.5 Systeemoverzicht
1.2 Toestelbeschrijving
De zonneregeling SOM 6 plus wordt gebruikt
voor standaard thermische zonnesystemen.
Een nieuw multifunctioneel combinatiedisplay
maakt een eenvoudige bediening mogelijk.
Daarbij is het standaardsysteem op de achtergrond in de regelaar geprojecteerd, zodat het
op het display als schema kan worden weergegeven.
Informatie over de werking en bedrijfstoestand
van het toestel wordt met gemakkelijk te begrijpen pictogrammen weergegeven.
55
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 55
02.04.2012 11:54:13
2.
Montagehandleiding
(voor de installateur)
2.1 Voorschriften en bepalingen
Display
De installatie dient te worden uitgevoerd
conform de erkende regels van de techniek.
De ongevallenpreventievoorschriften van de
beroepsvereniging moeten worden nageleefd.
Niet doelmatig gebruik en niet goedgekeurde
wijzigingen bij montage leiden tot uitsluiting
van elk recht op garantie.
Afdekplaat
Drukknop
Neem alle nationale en regionale
voorschriften en bepalingen in acht.
2.2 Montage
De montage is uitsluitend toegestaan in een
droge ruimte binnenshuis. Het toestel mag op
de plaats waar het wordt gemonteerd, niet
blootgesteld zijn aan sterke elektromagnetische
velden. De regelaar moet via een bijkomende
inrichting met een scheidingsafstand van ten
minste 3 mm op alle polen, of met behulp van
een scheidingsinrichting (zekering) volgens de
geldende installatieregels van het net kunnen
worden losgekoppeld. De aansluitkabel voor
het net en de sensorkabels moeten gescheiden
worden geïnstalleerd.
173
155
49
110
Bevestigingspunt
Gevaarlijke spanning bij aanraken
Elektrostatische ontlading kan leiden
tot schade aan elektronische onder-
26-05-01-0147
104
2.3 Elektrische aansluitingen
!
Ophangpunt
66
28
1. Draai de kruiskopschroef in de afdekplaat
los en trek de afdekplaat omlaag van de
behuizing af.
2. Markeer het ophangpunt op de ondergrond
en monteer de meegeleverde plug en
schroef.
3. Hang de behuizing aan het ophangpunt,
markeer het bevestigingspunt op de ondergrond (afstand tussen de gaten 130 mm),
en breng de onderste plug aan.
4. Hang de behuizing aan het bovenste ophangpunt en zet deze vast met de onderste
bevestigingsschroef.
Potzekering T4A
Kabeldoorvoeren
met trekontlastingsbeugels
delen!
De voeding van de regelaar moet via een
externe netschakelaar worden gerealiseerd
(laatste werkstap!). Flexibele kabels dienen
met de bijgeleverde trekontlastingsbeugels en
de bijbehorende schroeven op de behuizing te
worden vastgezet.
Zekering
Sensorklemmen
Aardingsklemmen Verbruikerklemmen
Netklemmen
26-05-01-0150
De regelaar is voorzien van één relais, waarop
de verbruiker(s), zoals pompen, kleppen e.d.,
kunnen worden aangesloten:
18 = aansluiting R1
17 = nulleider N
13 = aardingsklem
56
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 56
02.04.2012 11:54:14
De temperatuursensoren(S1 tot S4) worden
zonder rekening te houden met de polen aangesloten op de volgende klemme:
1/2 =
sensor 1 (bijv. sensor collector 1)
3/4 =
sensor 2 (bijv. sensor boiler 1)
5/6 =
sensor 3 (bijv. sensor S3)
7/8 = sensor 4 (bijv. sensor retourleiding)
De netaansluiting vindt plaats op de volgende
klemmen:
19 =
nulleider N
20 =
aansluiting L
12 =
aardingsklem
2.4 Klemaansluitingen
Standaardzonnesysteem
Nederlands
met 1 boiler, 1 pomp en 4 sensoren.
S1
R1
S1
S3
R1
S2
S4/TRL
S3
S2
Symbool
S1
S2
S3
S4/TRL
R1
26-05-01-0149
S4 / TRL
Beschrijving
Collectorsensor
Boilersensor onder
Boilersensor boven (optioneel)
Sensor voor warmtehoeveelheidsteller (optioneel)
Solarpomp
57
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 57
02.04.2012 11:54:14
2.5 Bediening en werkwijze
Temperaturen en temperatuurverschillen worden weergegeven samen met de eenheid: °C
of K.
Werkbalk
!
2
3
Vooruit
1
SET
(Selectie-/instelmodus)
26_05_01_0397
Achteruit
Systeemdisplay
Op het systeemdisplay wordt het installatieschema weergegeven. Het bestaat uit een aantal pictogrammen voor systeemcomponenten,
die afhankelijk van de status van de installatie
knipperen, continu zijn verlicht of zijn verborgen.
De regelaar wordt met de 3 drukknoppen
onder het display bediend. Knop 1 dient om
vooruit te bladeren door het displaymenu of
om instelwaarden te verhogen. Knop 2 wordt
op dezelfde wijze voor de omgekeerde werking
gebruikt.
Houd knop 1 ongeveer 2 seconden ingedrukt
om in te stellen na het laatste weergavekanaal.
Als op het display een instelwaarde wordt
weergegeven, verschijnt in de weergave SET.
De invoermodus wordt vervolgens geactiveerd
als op knop 3 wordt gedrukt.
-- Een kanaal selecteren met knoppen 1 en 2
-- Druk kort op knop 3, SET knippert
(SET-modus)
-- Stel met knoppen 1 en 2 een waarde in
-- Druk kort op knop 3, SET wordt
continu
!
weergegeven, de ingestelde waarde is
opgeslagen
2.5.1 Display
Het display Systeemmonitor is in drieën verdeeld: de kanaalweergave, de werkbalk en het
systeemdisplay (actieve installatieschema).
Collector
met collectorsensor
De pictogrammen op de werkbalk geven een
aanduiding van de huidige status van het systeem.
!
Boiler
met warmtewisselaar
Status
Temperatuursensor
normaal knipperend
Pomp
Relais 1 actief
Maximumtemperatuur
boiler overschreden
Nooduitschakeling
boiler actief
Nooduitschakeling collector actief
2.5.2 Knippercodes
+
-- Pomp knippert tijdens de inschakelfase
-- Sensoren S1 en S2 knipperen wanneer op
het display het bijbehorende sensorweergavekanaal is geselecteerd.
Koeling collector actief
Systeemkoeling actief
Boilerkoeling actief
Vakantiekoelfunctie
geactiveerd
Vakantiekoelfunctie
actief
Minimumbegrenzing
collector actief
Vorstbeschermingsfunctie geactiveerd
Vorstbeschermingsfunctie actief
Handmatige bediening
relais 1 ON
Handmatige bediening
relais 1 OFF
Systeemdisplay-knippercodes
+
-- Sensoren knipperen snel als een sensor
defect is.
LED-knippercodes
+
Groen constant
alles in orde
Rood/groen knipperend
Initialisatiefase handmatige bediening
Rood knipperend
Sensor defect (sensorpictogram knippert
snel)
+
Sensor defect
!
Kanaalweergave
De kanaalweergave beslaat twee regels. De
bovenste regel is een alfanumerieke weergave
met 16 segmenten. Daar worden hoofdzakelijk
kanaalnamen en menuopties weergegeven. Op
de onderste regel, bestaande uit 7 segmenten,
worden kanaalwaarden en instellingenparameters weergegeven.
58
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 58
02.04.2012 11:54:16
2.6 Eerste ingebruikname
Schakel eerst de netvoeding in. De regelaar
doorloopt een initialisatiefase, ondertussen
knipperen de bedrijfscontrolelampjes rood en
groen.
Wanneer de regelaar voor de eerste keer of na
een reset in gebruik wordt genomen, moet u
een ingebruiknamemenu doorlopen.
Bediening van het ingebruiknamemenu:
ff druk op knop SET.
Het pictogram SET knippert.
ff Druk op knop 1 of 2 om de waarde in te
stellen.
ff Druk op knop SET om de ingestelde waarde
te bevestigen.
Het pictogram SET wordt opnieuw continu
weergegeven.
ff Druk op knop 1 of 2 om het volgende of vorige instelkanaal op te roepen.
In dit kanaal wordt de menutaal vastgelegd.
-- dE:
Duits
SPR: Taalinstelling
Instelbereik: DE, EN
-- En:
Fabrieksinstelling: dE
EINH: selectie van de temperatuureenheid
Instelbereik: °F, °C
Nederlands
Het ingebruiknamemenu heeft de volgende
instelkanalen:
EINH
°C
SET
English
Met deze parameter stelt u de eenheid in die wordt gebruikt bij de weergave van
temperaturen en temperatuurverschillen.
Fabrieksinstelling: °C
S MX: maximale boilertemperatuur
S MX
SET
60
Instelbereik: 4 ... 95 °C
°C
Als de ingestelde maximumtemperatuur wordt overschreden, wordt verdere
boilerlading geblokkeerd om schade door oververhitting te voorkomen. Als de
maximumtemperatuur wordt overschreden, wordt op het display
weergegeven.
Fabrieksinstelling: 60 °C
Info: De regelaar heeft een boilerveiligheidsschakeling die bij een boilertemperatuur van 95 °C een verdere lading blokkeert.
nMN: Toerentalregeling
Met de parameter nMN wordt voor uitgang R1 een relatief minimumtoerental
voor aangesloten pompen ingesteld.
Instelbereik: 30 ... 100
Opgelet: bij gebruik van niet-toerentalgeregelde verbruikers (bijv. kleppen) moet
de waarde worden ingesteld op 100% om de toerentaltregeling uit te schakelen.
Fabrieksinstelling: 30
Bevestigingsverzoek
OK
SET
Nadat u de laatste parameter in het ingebruiknamemenu hebt ingesteld, krijgt u
de vraag de instellingen te bevestigen.
Druk op knop 3 om de instellingen te bevestigen.
De regelaar is nu bedrijfsklaar. U kunt de in het ingebruiknamemenu vastgelegde
instellingen naderhand, wanneer u maar wilt, met de desbetreffende parameters
wijzigen.
59
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 59
02.04.2012 11:54:16
2.7 Regelparameters en weergavekanalen
Kanaal
Toestel
KOL
TSP
S3
S4
TRL
hP
DT E
DT A
S MX
NOT
OKK
KMX
OKN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x*
x
OSYK
DTKE
DTKA
OSPK
OURL
TURL
KMN
OKF
KFR
ORK
RKAN
RKEN
RKLA
RKSZ
HND
SPR
OWMZ
VMAX
MEDT
MED%
MWh
kWh
ODB
INIT
FLL
STAB
tDTE
tFLL
tSTB
VERS
RESE
EINH
x
x*
x*
x
x
x*
x*
x
x*
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x
x*
x*
x*
x*
x*
x
x*
x*
x*
x*
x*
x*
X.XX
x
x
Omschrijving
Temperatuur collector
Temperatuur boiler
Temperatuur sensor 3
Temperatuur sensor 4
Temperatuur retourleiding
Bedrijfsuren relais 1
Inschakeltemperatuurverschil
Uitschakeltemperatuurverschil
Maximumtemperatuur boiler
Nooduitschakeling collector
Optie Collectorkoeling collector
Maximumtemperatuur collector
Optie Minimumbegrenzing collector
Optie Systeemkoeling
Systeemkoeling inschakeltemperatuurverschil
Systeemkoeling uitschakeltemperatuur
Optie Boilerkoeling
Optie Vakantiekoeling
Temperatuur voor vakantiekoeling
Minimumtemperatuur collector
Optie Vorstbescherming collector
Vorstbeschermingstemperatuur collector
Optie Buiscollector
Start buiscollectorwerking
Einde buiscollectorwerking
Looptijd buiscollectorwerking
Stilstandtijd buiscollectorwerking
Handmatige bediening relais 1
Taal
Optie Warmtehoeveelheidsteller
Maximale debiet
Soort vorstbescherming
Antivriesgehalte
Warmtehoeveelheid MWh-aandeel
Warmtehoeveelheid kWh-aandeel
Optie Drainback
Weergave van resterende duur inschakelvoorwaarde
Weergave van resterende duur vulproces
Weergave van resterende stabilisatieduur
Duur inschakelvoorwaarde
Vultijd van de Drainback-functie
Stabilisatieduur
Versienummer
Herstellen van fabrieksinstellingen
Temperatuureenheid
Fabrieksinstelling
Weergave-/instelbereik
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
-40 ... +260 °C
6K
4K
60 °C
130 °C
OFF
110 °C
OFF
1,0 ... 20,0 K
0,5 ... 19,5 K
4 ... 95 °C
80 ... 200 °C
OFF ... ON
70 ... 160 °C
OFF ... ON
OFF
20 K
15 K
OFF
OFF
OFF/ON
1,0...30,0 K
0,5...29,5 K
OFF/ON
OFF/ON
25 °C
OFF
4 °C
OFF
07:00
19:00
30 sec
30 min
AUTO
NL
OFF
6
1
45
OFF
OFF ... ON
-40 ... 10 °C
OFF ... ON
00:00 ... 23:45
00:00 ... 23:45
5 ... 500 sec
1 ... 60 min
OFF, AUTO, ON
DE, EN, FR, IT
OFF/ON
0,5 ... 100
0 ... 3
20 ... 70
OFF
OFF / ON
60 sec
5 min
2 min
1 ... 100 sec
1 ... 30 min
1 ... 15 min
°C
°C/°F
Legende
Desbetreffende kanaal is beschikbaar.
x
x* Desbetreffende kanaal is beschikbaar wanneer de bijbehorende optie is ingeschakeld.
Info: S3 en S4 worden alleen weergegeven (zichtbaar) als temperatuursensoren zijn aangesloten
60
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 60
02.04.2012 11:54:17
2.7.1 Weergave collectortemperaturen
KOL: Collectortemperatuur
Weergavebereik: -40 ... +260 °C
KOL
85
Weergave van de huidige collectortemperatuur.
°C
KOL: Collectortemperatuur
2.7.2 Weergave boilertemperaturen
TSP: boilertemperaturen
Weergavebereik:
-40... +260 °C
TSP
43,9
Weergave van de huidige boilertemperatuur.
°C
TSP: Boilertemperatuur
2.7.3 Weergave sensor 3
S3, S4: sensortemperatuur
Weergavebereik:
-40 ...+260 °C
S3
30,4
Weergave van de huidige temperatuur van de extra sensor (zonder regelfunctie).
°C
Info: S3 en S4 worden alleen weergegeven als temperatuursensoren zijn aangesloten.
2.7.4 Weergave pomptoerental
n%: huidige pomptoerental
Weergave van het huidige toerental van de solarpomp.
Weergavebereik: 30 ... 100%
n%: Huidige pomptoerental (systeem met 1 pomp)
Nederlands
Bij gebruik van de functie Toerentalregeling moet de SOKI ingesteld zijn op
stand 3.
2.7.5 Weergave van de Drainback-duur
INIT: Drainback-initialisering actief
FLL: Drainback-vultijd actief
STAB: Drainback-stabilisering
Weergave van de resterende duur van de drainback-initialisering
INIT
60
FLL
05:00
STAB
02:00
Weergave van de resterende duur van de drainback-vultijd
Weergave van de resterende duur van de drainback-stabilisering
2.7.6 Bedrijfsurenteller
De bedrijfsurenteller houdt de zonnebedrijfsuren van het relais bij (h P). Op
het display worden hele uren weergegeven.
h P: Bedrijfsurenteller
Weergavekanaal
Het totaal aan bedrijfsuren kan worden gereset. Houd de knop SET. Houd de
knop SET (3) ongeveer 2 seconden ingedrukt om naar de RESET-modus van de
teller te gaan. Op het display knippert SET en de bedrijfsurenteller wordt gereset naar 0. Bevestig het RESET-proces door op de knop SET te drukken.
Druk gedurende ongeveer 5 seconden op geen enkele knop om het RESETproces te annuleren. De regelaar keert automatisch terug naar de weergavemodus.
2.7.7 Balancering warmtehoeveelheid
OWMZ: balancering warmtehoeveelheid
Instelbereik: OFF ... ON
OWMZ
OFF:
SET
Als een debietmeter is aangesloten, is het mogelijk de warmtehoeveelheid
te balanceren. Daartoe activeert u in het kanaal OWMZ de optie Balancering
warmtehoeveelheid.
Fabrieksinstelling: OFF
VMAX: Debiet in
l/min
Instelbereik: 0,5...100 in 0,5
stappen
VMAX
6,0
SET
Het op de debietmeter af te lezen debiet (l/min) moet worden ingesteld in het
kanaal VMAX . Soort vorstbescherming en antivriesgehalte van het warmtedragermedium worden opgegeven in de kanalen MEDT en MED%.
Fabrieksinstelling: 6,0
61
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 61
02.04.2012 11:54:18
MEDT: Soort vorstbescherming
Instelbereik: 0 ... 3
soort vorstbescherming:
MEDT
1
SET
Fabrieksinstelling: 1
MED%: antivriesgehalte in
(vol-) %; MED% wordt bij
MEDT 0 en 3 verborgen
Instelbereik: 20 ... 70
0:
1:
2:
3:
Water
Propyleenglycol
Ethyleenglycol
Warmtedragermedium (H -30 L/LS)
MED%
45
SET
Fabrieksinstelling: 45
Met de gegevens over het debiet en de referentiesensoren Aanvoer S1 en Retour S4 wordt de getransporteerde warmtehoeveelheid gemeten. Deze wordt
in kWh-aandelen in het weergavekanaal kWh en in MWh-aandelen in het
weergavekanaal MWh weergegeven. De som van beide kanalen vormt de gezamenlijke warmteopbrengst.
kWh/MWh: warmtehoeveelheid in kWh / MWh
Weergavekanaal
De totale warmteopbrengst kan worden gereset. Zodra één van de weergavekanalen voor warmtehoeveelheid wordt geselecteerd, wordt SETcontinu op het
display weergegeven. Houd de knop SET (3) ongeveer twee seconden ingedrukt
om naar de RESET-modus van de teller te gaan. Op het display knippert SET
en de waarde voor de warmtehoeveelheid wordt gereset naar 0. Bevestig het
RESET-proces door op de knop SET te drukken.
Druk gedurende ongeveer vijf seconden op geen enkele knop om het RESETproces te annuleren. De regelaar keert automatisch terug naar de weergavemodus.
2.7.8 ∆T-regeling
DT E: Inschakeltemperatuurverschil
Instelbereik: 1,0 ... 20,0 K
DT E
6,0
SET
K
Fabrieksinstelling: 6.0
DT A: Uitschakeltemperatuurverschil
Instelbereik: 0,5 ... 19,5 K
DT A
4,0
SET
K
Fabrieksinstelling: 4.0
DT S: nominaal temperatuurverschil
Instelbereik: 1,5 ... 30,0 K
DT S
10,0
SET
K
Fabrieksinstelling: 10.0
ANS: Stijging
Instelbereik: 1 ... 20 K
Fabrieksinstelling: 2 K
ANS
2
SET
K
Info: Het inschakeltemperatuurverschil moet minstens 1 K groter zijn dan het
uitschakeltemperatuurverschil.
In eerste instantie gedraagt de regeling zich als een standaardverschilregeling.
Bij het bereiken van het inschakelverschil (DT E) wordt de pomp ingeschakeld
en na de startimpuls (10 s) met het minimale toerental (nMN = 30 %) aangedreven. Als het temperatuurverschil de ingestelde waarde heeft bereikt (DT S),
wordt de snelheid met één stap (10%) verhoogd. Bij een stijging van het verschil van 2 K (ANS) wordt het toerental telkens met 10% verhoogd tot een maximum van 100%. Met behulp van de parameter "Stijging" kan het regelgedrag
worden aangepast. Als het ingestelde uitschakeltemperatuurverschil (DT A) niet
meer wordt bereikt, wordt de regelaar uitgeschakeld.
Info: Als de optie "Drainback" (ODB) wordt ingeschakeld, worden aan de parameters DT E, DT A en DT S de volgende waarden toegewezen:
DT E
=
10 K
DT A
=
4 K
DT S
=
15 K
De eerder voor deze parameters ingestelde waarden worden overschreven.
2.7.9 Maximumtemperatuur boiler
S MX: maximale boilertemperatuur
Instelbereik: 4 ... 95 °C
Fabrieksinstelling: 60 °C
S MX
SET
60
°C
Als de ingestelde maximumtemperatuur wordt overschreden, wordt verdere
boilerlading geblokkeerd om schade door oververhitting te voorkomen. Als de
maximumtemperatuur wordt overschreden, wordt op het display
weergegeven.
Info: De regelaar heeft een boilerveiligheidsschakeling die bij een boilertemperatuur van 95 °C een verdere lading blokkeert.
62
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 62
02.04.2012 11:54:18
2.7.10 Grenstemperatuur/nooduitschakeling collector
NOT: Grenstemperatuur
collector
Instelbereik: 80 ... 200 °C
NOT
140
SET
°C
Fabrieksinstelling: 130 °C
Bij overschrijden van de ingestelde grenstemperatuur van de collector (NOT)
wordt de solarpomp (R1) uitgeschakeld om een schadelijke oververhitting van de
onderdelen van het zonnesysteem te voorkomen (nooduitschakeling collector).
Voor de temperatuurbegrenzing van de collector is een hysteresis van 10 K ingesteld. Als de grenstemperatuur van de collector wordt overschreden, wordt op
het display ! (knipperend) weergegeven.
Info: Als de optie Drainback is ingeschakeld, heeft de parameter NOT een instelbereik van 80 ... 120 °C; de fabrieksinstelling is 95 °C.
!
Letselgevaar en schade aan het toestel door drukgolven.
Als in een drukloos systeem water als warmtedragermedium wordt
gebruikt, begint het water bij een temperatuur van 100 °C te koken.
Als in een drukloos Drainback-systeem water als warmtedragermedium wordt gebruikt, mag de grenstemperatuur van de collector
maximaal worden ingesteld op 95 °C.
2.7.11 Collectorkoeling
Instelbereik: OFF/ON
Fabrieksinstelling: OFF
KMX: Maximale temperatuur collector
Instelbereik: 70...160 °C
OKK
OFF:
SET
KMX
120 °C
SET
Fabrieksinstelling: 110 °C
Wanneer de functie voor collectorkoeling is ingeschakeld, probeert de regelaar
de temperatuur van de collector zo te regelen dat de zonne-installatie bedrijfsklaar blijft.
Wanneer de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler wordt bereikt, wordt
de zonnebelading beëindigd. Wanneer de collectortemperatuur stijgt tot de
maximale collectortemperatuur, wordt de solarpomp zo lang ingeschakeld als
nodig is om de collectortemperatuur minstens 5 K onder de maximale collectortemperatuur te laten dalen. De boilertemperatuur kan stijgen (tot de actieve
maximumtemperatuur van de boiler), maar niet hoger dan 95 °C (boilerveiligheidsschakeling).
Tijdens het uitvoeren van de collectorkoeling worden op het display
(knipperend) weergegeven.
en
Nederlands
OKK: Optie collectorkoeling
Info:
De functie voor collectorkoeling is alleen beschikbaar, wanneer de
optie Systeemkoeling (OSYK) is uitgeschakeld.
2.7.12 Systeemkoeling
OSYK: Optie Systeemkoeling
Instelbereik: OFF/ON
Fabrieksinstelling: OFF
DTKE: inschakeltemperatuurverschil
Instelbereik: 1,0...30,0 K
OSYK
OFF:
SET
DTKE
40.0
SET
Fabrieksinstelling: 20 K
DTKA: uitschakeltemperatuurverschil
Instelbereik: 0,5...29,5 K
Fabrieksinstelling: 15 K
DTKA
30.0
SET
Wanneer de systeemkoeling is ingeschakeld, probeert de regeling de bedrijfsgereedheid van de zonne-installatie te verlengen. De functie voor collectorkoeling
overschrijdt de maximumtemperatuur van de boiler en zorgt op warme dagen
voor een thermische ontlasting van het collectorveld en het warmtedragermedium.
Hoewel de boilertemperatuur de maximumtemperatuur van de boiler (S MX)
overschrijdt en het inschakeltemperatuurverschil van de systeemkoeling (DTKE)
wordt bereikt, blijft de zonne-installatie actief. De zonnebelading wordt zo lang
voortgezet tot ofwel een boilertemperatuur van 95 °C is bereikt (nooduitschakeling van de boiler), of het temperatuurverschil kleiner is dan het uitschakeltemperatuurverschil DTKA, of de grenstemperatuur van de collector NOT wordt
bereikt.
Als de systeemkoeling actief is, worden op het display
weergegeven.
en
(knipperend)
Info: De functie voor systeemkoeling is alleen beschikbaar, wanneer de optie voor
collectorkoeling (OKK) is uitgeschakeld.
63
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 63
02.04.2012 11:54:19
2.7.13 Boilerkoeling
OSPK: Optie Boilerkoeling
OSPK
OFF:
Instelbereik: OFF/ON
SET
Fabrieksinstelling: OFF
OURL: Optie Vakantiekoeling
OURL
OFF
SET
Instelbereik: OFF/ON
Fabrieksinstelling: OFF
TURL: temperatuur voor
vakantiekoeling
Instelbereik: 20...80 °C
Fabrieksinstelling: 40 °C
TURL
110
SET
wanneer de functie boilerkoeling is ingeschakeld, helpt de regeling gedurende
de nacht bij het afkoelen van de boiler om de boiler voor te bereiden op de zonnebelading van de volgende dag.
Wanneer de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler (S MX) wordt overschreden, terwijl de collectortemperatuur lager is dan de boilertemperatuur,
wordt de installatie ingeschakeld om de boiler af te koelen. Boilerkoeling vindt
plaats totdat de boilertemperatuur lager is dan de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler (S MX). De boilerkoeling wordt uitgevoerd met een hysteresis
van 2 K. Als referentiewaarden worden de temperatuurverschillen DT E en DT A
gebruikt.
Als gedurende langere tijd geen warmwatervraag valt te verwachten, kunt u de
optie "Vakantiekoeling" OURL inschakelen. De instelbare temperatuur TURL vervangt dan de maximumtemperatuur van de boiler (S MX) als uitschakeltemperatuur voor de boilerkoeling.
Wanneer de vakantiekoeling is ingeschakeld, worden op het display
(knipperend) weergegeven.
Als de vakantiekoeling actief is, worden op het display
rend) weergegeven.
,
en
!
en
!
(knippe-
Info
De functies voor collectorkoeling, systeemkoeling en boilerkoeling worden niet geactiveerd, zolang zonnebelading mogelijk is.
2.7.14 Optie Minimumbegrenzing collector
OKN: minimumbegrenzing
collector
OKN
SET
OFF:
Instelbereik: OFF / ON
Fabrieksinstelling: OFF
KMN: minimumtemperatuur van de collector
KMN
10,0
Instelbereik: 10...90 °C
De minimumtemperatuur van de collector is een minimale inschakeltemperatuur. Pas bij overschrijding van die temperatuur wordt de solarpomp (R1)
ingeschakeld. De minimumtemperatuur dient een te dikwijls inschakelen van
de solarpomp bij lage temperaturen van de collector te voorkomen. Als de temperatuur lager is dan de minimumtemperatuur wordt op het display d (knipperend) weergegeven.
SET
°C
Fabrieksinstelling: 10 °C
2.7.15 Optie Vorstbeschermingsfunctie
OKF: vorstbeschermingsfunctie
OKF
SET
OFF:
Instelbereik: OFF / ON
Fabrieksinstelling: OFF
KFR: vorstbeschermingstemperatuur
d
Instelbereik: -40 ... 10 °C
KFR
4
SET
°C
De vorstbeschermingsfunctie schakelt bij temperaturen lager dan de vorstbeschermingstemperatuur het circuit tussen collector en boiler in om het medium
te beschermen tegen bevriezing of "indikken". Als de temperatuur de ingestelde
vorstbeschermingstemperatuur met 1 °C overschrijdt, wordt het circuit uitgeschakeld.
Info: Omdat voor deze functie slechts de beperkte warmtehoeveelheid van de
boiler beschikbaar is, dient de vorstbeschermingsfunctie alleen te worden toegepast in gebieden waar slechts weinig dagen per jaar temperaturen rond het
vriespunt worden bereikt.
Fabrieksinstelling: 4,0 °C
64
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 64
02.04.2012 11:54:20
2.7.16 Buiscollectorfunctie
Instelbereik: OFF ... ON
Fabrieksinstelling: OFF
RKAN: Start buiscollectorwerking
Instelbereik: 00:00 ... 23:45
Fabrieksinstelling: 07:00
RKEN: Einde buiscollectorwerking
Instelbereik: 00:00 ... 23:45
ORK
OFF
SET
RKAN
07:00
SET
RKEN
19:00
Instelbereik: 5 ... 500 sec
RKLA
30
Instelbereik: 1 ... 60 min
Als de ingestelde looptijd RKLA meer dan 10 seconden is, wordt de pomp gedurende de eerste tien seconden bij een toerental van 100% ingeschakeld. Gedurende de resterende looptijd werkt de pomp met het ingestelde minimumtoerental nMN. Als de collectorsensor defect is, of als de collector geblokkeerd is, wordt
de buiscollectorwerking onderdrukt of uitgeschakeld.
RKSZ
30
Info: Wanneer de optie Drainback is ingeschakeld, is de parameter RKLA niet
beschikbaar. IIn dat geval wordt de looptijd van de buiscollectorwerking bepaald
door de parameters tFLL en tSTB .
SET
!
Fabrieksinstelling: 30 sec
RKSZ: Stilstandtijd buiscollectorwerking
De functie is uitsluitend gedurende een instelbare periode actief, die bij RKAN
begint en bij RKEN eindigt. De collectorcircuitpomp draait gedurende de ingestelde looptijd (RKLA), afgewisseld met instelbare stilstandtijden (RKSZ). Daarmee dient de vertraagde temperatuurmeting te worden gecompenseerd.
SET
Fabrieksinstelling: 19:00
RKLA: Looptijd buiscollectorwerking
deze functie draagt bij aan het compenseren van de nadelen die bij sommige
buiscollectoren optreden door een ongunstige opstelling van de sensoren.
SET
Fabrieksinstelling: 30 min
WAARSCHUWING: letselgevaar en schade aan het toestel door drukgolven!
Als het Drainback-systeem met de buiscollectorfunctie wordt gevuld en het
warmtedragermedium in een sterk verhitte collector terechtkomt, kunnen
drukgolven ontstaan.
Wanneer een drukloos Drainback-systeem wordt gebruik, dient u de parameters RKAN en RKEN zo in te stellen dat de installatie niet wordt gevuld tijdens
krachtige zonnestraling.
Nederlands
ORK: Buiscollectorfunctie
2.7.17 Toerentalregeling
Met de parameter nMN wordt voor uitgang R1 een relatief minimumtoerental
voor aangesloten pompen ingesteld.
nMN: Toerentalregeling
Instelbereik: 30 ... 100
OPGELET: bij gebruik van niet toerentalgeregelde verbruikers (bijv. kleppen) moet
de waarde worden ingesteld op 100% om de toerentalregeling uit te schakelen.
Fabrieksinstelling: 30
2.7.18 Modus Bedrijfsstanden
HND1: Modus Bedrijfsstanden
De modus Bedrijfsstanden van de regelaar kan handmatig worden ingesteld voor
controles en onderhoudswerk. Selecteer daarvoor de instelwaarde HND1 die de
volgende invoeren toestaat:
HND1: Modus Bedrijfsstanden
Instelbereik: OFF, AUTO, ON
Fabrieksinstelling: AUTO
-- OFF
: relais uit
(knipperend) +
!
-- AUTO : relais in de automatische regelstand
-- ON
: relais aan
!
(knipperend) +
+
2.7.19 Taal
SPR: Taalinstelling
In dit kanaal wordt de menutaal vastgelegd.
Instelbereik: DE, EN
-- dE: Duits
Fabrieksinstelling: dE
-- En: Engels
2.7.20 Eenheden
EINH: selectie van de temperatuureenheid
Instelbereik: °F, °C
EINH
°C
SET
Met deze parameter stelt u de eenheid in die wordt gebruikt bij weergave van
temperaturen en temperatuurverschillen.
Fabrieksinstelling: °C
65
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 65
02.04.2012 11:54:21
2.7.21 Reset
RESE: resetfunctie
RESE
SET
Met de resetfunctie wordt de fabrieksinstelling hersteld voor alle parameters.
Druk op knop 3 (de middelste knop) om de reset uit te voeren. Bij een reset gaan
alle handmatig opgegeven instellingen verloren. Daarom volgt er altijd een controlevraag. Bevestig de controlevraag alleen als u zeker weet dat u de fabrieksinstellingen van het toestel wilt herstellen.
2.7.22 Optie Drainback
Info
Bij een Drainback-systeem hebt u extra onderdelen nodig, bijvoorbeeld een opvangbak. Schakel de optie Drainback alleen in wanneer alle
daarvoor benodigde onderdelen correct zijn gemonteerd.
De optie Drainback is alleen beschikbaar voor installaties met een boiler en een collectorveld.
In een Drainback-systeem wordt het warmtedragermedium gedurende de tijd dat de collector niet bedrijfsklaar is, weggepompt naar een
opvangbak. De optie Drainback verzorgt het vullen van de collector zodra zonnebelading begint.
ODB: Optie Drainback
Instelbereik: OFF/ON
Fabrieksinstelling: OFF
tDTE: Duur inschakelvoorwaarde
Instelbereik: 1...100 sec
Fabrieksinstelling: 60 s
tFLL: vultijd
Instelbereik: 1 ... 30 min
Fabrieksinstelling: 5 min
tSTB: Stabilisatieduur
Instelbereik: 1,0 ... 15,0 min
Fabrieksinstelling: 2 min
ODB
OFF:
SET
wanneer de optie Drainback is geselecteerd, werkt de pomp gedurende de bij
tFLL ingestelde tijd met een toerental van 100% om het warmtedragermedium
uit de opvangbak in het collectorcircuit (de zonne-installatie) te pompen. Na afloop van de vultijd tFLL wordt het toerental van de pomp gereduceerd tot de bij
nMN ingestelde waarde. De uitschakelvoorwaarden worden genegeerd voor de
stabilisatieperiode die u bij tSTB kunt instellen. Dat zorgt ervoor dat de installatie niet voortijdig wordt uitgeschakeld.
Met de parameter tDTE wordt een tijdsduur ingesteld waarin voortdurend moet
worden voldaan aan de inschakelvoorwaarde.
De parameters tDTE, tFLL en tSTB moeten bij selectie van de optie Drainback
worden ingesteld.
Inschakelen van de optie Drainback heeft automatisch een wijziging tot gevolg
van de parameters voor temperatuurverschil DT E, DT A en DT S. Bovendien
worden het instelbereik en de ingestelde waarde voor de temperatuurbegrenzing van de collector NOT aangepast.
Als de optie Drainback is geselecteerd, zijn de koelfuncties OKK, OSYK en OSPK,
en bovendien de vorstbeschermingsfunctie OKF niet beschikbaar. Als één van
deze functies eerder was ingeschakeld, wordt deze door de functie Drainback
uitgeschakeld en na beëindiging van het uitvoeren van de functie Drainback
niet opnieuw ingeschakeld.
66
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 66
02.04.2012 11:54:21
2.8 Tips voor foutopsporing
Bedrijfscontrolelampje is constant gedoofd
Als er een storing optreedt, wordt daarvan
melding gemaakt op het display van de regelaar:
Als het bedrijfscontrolelampje is gedoofd,
moet de stroomvoorziening van de regelaar
worden gecontroleerd.
Waarschuwingssymbool
Bedrijfscontrolelampje
Pomp start kort op, wordt uitgeschakeld, opnieuw ingeschakeld, enz.
("Pendelen")
nee
OK
Temperatuurverschil
bij de regelaar te
klein?
nee
De potzekering van de regelaar is defect. Deze
zekering is toegankelijk na het verwijderen van
de afdekplaat, waarna de zekering kan worden
vervangen (reservezekering bijgeleverd in het
zakje met toebehoren).
ja
∆Tein en ∆Taus
naar behoeven
aanpassen.
OK
nee
Collectorsensor verkeerd geplaatst?
Bedrijfscontrolelampje knippert rood. Op het
display verschijnt het pictogram
en het
pictogram ! knippert.
Sensordefect. In het overeenkomstige sensorweergavekanaal wordt een foutcode aangegeven in plaats van een temperatuur.
888.8
- 88.8
Leidingbreuk. Leiding controleren.
Kortsluiting. Leiding
controleren.
De pomp loopt warm, maar er vindt geen
warmtetransport plaats van de collector naar
de boiler, aanvoer en retour zijn even warm;
eventueel ook borrelende leidingen.
Aannemelijkheidscontrole van de
optie Buiscollectorwerking
nee
ja
Systeem ontluchten;
systeemdruk controleren en zo nodig
instellen; eventueel
druk verder verhogen; pomp kort inen uitschakelen.
Is het collectorcircuit
bij de vuilvanger
verstopt?
Vuilvangzeef reinigen
Het temperatuurverschil tussen de boiler en
de collector wordt gedurende de werking
zeer groot; het collectorcircuit kan de warmte
niet afvoeren
Is de collectorcircuitpomp defect?
nee
°C
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
W
961
980
1000
1019
1039
1058
1078
1097
1117
1136
1155
1175
1194
°C
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
W
1213
1232
1252
1271
1290
1309
1328
1347
1366
1385
1404
1423
1442
Weerstandswaarden van
Pt1000-sensoren
Monteer de collectorsensor aan
de aanvoer van het
zonnecircuit
(warmste collectoruitgang); gebruik
de dompelhuls van
de desbetreffende
collector.
Lucht in het systeem?
ja
Losgekoppelde Pt1000-temperatuursensoren
kunnen worden gecontroleerd met een weerstandsmeter en hebben de hierna vermelde
weerstandswaarden bij de overeenkomstige
temperaturen.
ja
ja
Controleren/
vervangen
ja
Ontkalken
ja
Spoelen
ja
Nieuwe berekening van de
dimensionering
De pomp wordt vermeend laat ingeschakeld.
Heeft de warmtewisselaar kalkafzettingen?
Inschakeltemperatuurverschil ∆Tein te hoog
ingesteld?
nee
Collectorsensor
ongunstig geplaatst
(bijv. aanlegsensor
in plaats van dompelsensor)?
ja
Eventueel buiscollectorwerking inschakelen.
Nederlands
nee
nee
ja
Warmtewisselaar
verstopt?
∆Tein en ∆Taus
naar behoeven aanpassen.
nee
Warmtewisselaar te
klein?
OK
67
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 67
02.04.2012 11:54:22
De zonnecircuitpomp werkt niet, hoewel de
collector duidelijk warmer is dan de boiler
Boilers koelen ‘s nachts af
Loopt de collectorcircuitpomp ‘s nachts?
nee
ja
ja
De collectortemperatuur is ‘s nachts
hoger dan de buitentemperatuur
ja
nee
Is de boilerisolatie
voldoende?
ja
nee
Zit de isolatie dicht
bij de boilerwanden?
ja
nee
Zijn de boileraansluitingen geïsoleerd?
ja
nee
Uitgang warm water
naar boven?
nee
Regelaarfunctie
controleren
ja
Terugslagkleppen
in aanvoer- en
retourleiding
controleren op de
goede werking
Isolatie verbeteren.
Loopt de warmwatercirculatie zeer
lang?
Aansluitingen aan
de zijkant aanpassen of als sifon
uitvoeren (elleboogstuk naar beneden);
zijn de boilerverliezen nu lager?
ja
nee
Terugslagkleppen in het
warmwatercircuit controleren - OK?
ja
ja
ja
Wordt de stroom voor
de pomp door de
regelaar vrijgegeven?
Geen stroom:
zekeringen
testen/vervangen
en stroomtoevoer
testen.
Ingestelde
temperatuurverschil voor het
inschakelen van
de pomp te hoog;
instellen op zinvolle waarde.
Zit de pomp vast?
ja
ja
Zijn de zekeringen van
de regelaar in orde?
nee
As van de pomp
met schroevendraaier in beweging brengen;
werkt de pomp nu?
nee
ja
Zekering vervangen.
Pomp defect vervangen.
Regelaar defect vervangen.
OK
Circulatiepomp
uitschakelen en
afsluitkleppen voor
één nacht sluiten:
worden de boilerverliezen minder?
ja
nee
Isolatie vervangen of verbeteren.
Isoleer de aansluitingen.
nee
Gaat de pomp bij
handbediening aan?
nee
nee
nee
Zijn de controleLED’s op de regelaar
verlicht?
Circulatiepomp
met timer en uitschakelthermostaat gebruiken
(energie-efficiënte circulatie).
Pompen van de
bijverwarming
testen op functioneren ‘s nachts en
defecte terugslagkleppen; probleem
verholpen?
nee
De zwaartekrachtcirculatie in de
circulatieleiding is te krachtig; monteer krachtigere terugslagkleppen of
elektrische tweewegkleppen achter
de circulatiepomp; de tweewegklep
moet open zijn als de pomp in werking is, voor het overige gesloten;
schakel de pomp en de tweewegklep
elektrisch parallel; circulatie weer in
gang zetten. Toerentalregeling moet
worden uitgeschakeld!
nee
Overige
pompen die
met de zonneboiler in
verbinding
staan, ook
controleren
Schoonmaken
dan wel
vervangen
68
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 68
02.04.2012 11:54:23
Garanti
Záruka
Garantivilkårene for vores tyske datterselskaber gælder ikke
for apparater købt uden for Tyskland. Tværtimod er det sådan,
at i lande, hvor vores datterselskaber sælger vores produkter,
kan en garanti kun gives af det pågældende datterselskab. En
sådan garanti gives kun, hvis datterselskabet har udarbejdet
egne garantivilkår. Derudover gives der ingen garanti.
Pre zariadenia nadobudnuté mimo Nemecka neplatia záručné podmienky našich nemeckých spoločností. V krajinách, v
ktorých existuje jedna z našich dcérskych spoločností predávajúcich naše výrobky, sa skôr poskytuje záruka iba od tejto
dcérskej spoločnosti. Takáto záruka je poskytnutá iba vtedy,
keď dcérska spoločnosť vydala vlastné záručné podmienky.
Nad rámec uvedeného sa záruka neposkytuje.
For apparater, som købes i lande, hvor ingen af vores datterselskaber sælger vores produkter, giver vi ingen garanti. Eventuelle garantier, som er blevet lovet af importøren, forbliver
uændrede.
Miljø og genbrug
Hjælp venligst med at skåne miljøet. Efter brug skal materialerne bortskaffes i henhold til gældende nationale forskrifter.
Na zariadenia, ktoré boli nadobudnuté v krajinách, v ktorých
naše výrobky nepredáva žiadna z našich dcérskych spoločností, záruku neposkytujeme. Prípadné záruky prisľúbené dovozcom zostávajú týmto nedotknuté.
Životné prostredie a recyklácia
Pomôžte chrániť naše životné prostredie. Balenie prístroja je
nutné zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi a ustanoveniami o likvidácii odpadov.
Záruka
Garantie
Pro přístroje nabyté mimo území Německa neplatí záruční
podmínky poskytované našimi firmami v Německu. V zemích,
ve kterých některá z našich dceřiných společností distribuuje
naše výrobky, poskytuje záruku jenom tato dceřiná společnost.
Takovou záruku lze poskytnout pouze tehdy, pokud dceřiná
společnost vydala vlastní záruční podmínky. Jinak nelze záruku
poskytnout.
Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de
garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet.
Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze
producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt,
wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden
heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie
verleend.
Na přístroje zakoupené v zemích, ve kterých nejsou naše výrobky distribuovány žádnou z dceřiných společností, neposkytujeme žádnou záruku. Případné záruky závazně přislíbené
dovozcem zůstávají proto nedotčené.
Životní prostředí a recyklace
Pomozte nám chránit naše životní prostředí. Materiály po použití zlikvidujte v souladu s platnými národními předpisy.
Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen
dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen,
verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur
verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.
Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe
de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.
Gwarancja
Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmują warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w
krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybutorem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie
ta spółka. Taka gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy spółka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innych
przypadkach gwarancja nie jest udzielana.
Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, w
których żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutorem
naszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przez
importera zachowują ważność.
Ochrona środowiska i recykling
Pomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzystaniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.
69
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 69
02.04.2012 11:54:24
70
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 70
02.04.2012 11:54:24
71
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 71
02.04.2012 11:54:24
4<AMHCMN=jaiabd>
tecalor GmbH
Fürstenberger Str. 77 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-700 | Fax 05531 99068-712
[email protected]
www.tecalor.de
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d‘erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud
van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica |
Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок
не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!
Stand 8643
290801-36580-8733_SOM_6_plus_da_cs_pl_sk_nl.indb 72
A 290801-36580-8739
B 290800-35852-8560
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
[email protected]
www.stiebel-eltron.de
02.04.2012 11:54:24

Podobné dokumenty