Na sklonku srpna se v holandském műstű Boskoop

Komentáře

Transkript

Na sklonku srpna se v holandském műstű Boskoop
Na sklonku srpna se
v holandském mûstû Boskoop
opût otevfiely brány
‰kolkafiského veletrhu
Plantarium, letos logicky
s pfiívlastkem 2005. MoÏná
s trochou nadsázky by se dalo
fiíct, Ïe co jsou pro dûti Vánoce,
to je pro ‰kolkafisk˘ svût právû
veletrh Plantarium. Plantarium
je místem setkání ‰kolkafiÛ
pfiedev‰ím z Holandska, ale
nechybí zde ani v˘znamní
pûstitelé z Evropy i celého
dal‰ího svûta.
Jeden z nádhern˘ch polsk˘ch
plaménkÛ –
Clematis
‘Solidarnosc‘ .
Tato kouzelná
odrÛda získala
na Plantariu
zcela právem
stfiíbrnou medaili.
Na náv‰tûvû Plantaria
Hibiscus ‘Mauvelous‘
pfiedstavil obfií krásu
sv˘ch kvûtÛ a získal jednu
ze zlat˘ch medailí.
eletrh obvykle pfiedstavuje celou fiadu nov˘ch hvûzd i hvûzdiãek na zahradnickém
nebi a samozfiejmû ani leto‰ní roãník nebyl
v tomto ohledu Ïádnou v˘jimkou. Na své si
mohli pfiijít milovníci dfievin, popínav˘ch rostlin, rÛÏí i trvalek. Ov‰em boskoopské Plantarium není jenom veletrhem rostlin, ale i exhibicí marketingov˘ch nápadÛ, kreativity i rÛzn˘ch projektÛ vedoucích ke kulturnûj‰ímu
a dokonalej‰ímu prodeji rostlinn˘ch produktÛ.
Pro podporu prodeje okrasn˘ch rostlin je potfiebné udûlat nemal˘ kus práce. Nestaãí rostliny vy‰lechtit a vypûstovat, dÛleÏité je pfiedstavit je potenciálnímu spotfiebiteli a vyvolat
v nûm touhu, zájem a následnû i radost z pfiípadnû zakoupeného produktu. Tato neÏivá
sloÏka zahradnické produkce je nesmírnû dÛleÏitá, a proto i na Plantariu bylo k vidûní mnoho „velk˘ch drobností“, které usnadÀují v˘bûr
i rozhodování pfii nákupu okrasn˘ch rostlin ãi
v˘znamnû zvy‰ují jeho kulturnost a úroveÀ.
Jsou to zejména jmenovky v rÛzném provedení s atraktivním obrázkem rostliny opatfiené
základní textovou informací, ale souãástí marketingového úspûchu jsou i rÛzné plakáty ãi
velkoplo‰né tisky, které usmûrÀují spotfiebitelskou pozornost k urãit˘m skupinám rostlin.
A tak ruku v ruce vedle krásn˘ch rostlin vystavovatelé
pfiedstavovali i v‰echny dostupné moÏnosti, jak samotnému prodeji pomoct
a zvednout jeho úroveÀ.
Zajímav˘m trendem, kter˘ se projevuje v posledních letech, je zavádûní jakéhosi trochu umûlého pocitu nostalgické atmosféry,
kterou lze na zahradû dosáhnout. A tak nûktefií pûstitelé pfie-
Novinek prezentovan˘ch na leto‰ním Plantariu byla celá fiada. Dovolím si z velkého
mnoÏství vybrat alespoÀ nûkteré z nich. Cenu
novináfiÛ získala velmi atraktivnû vyhlíÏející trvalka Stokesia laevis ‘Purple Parasols‘, jejíÏ
velké, atraktivní kvûty mohou pfiipomínat chrpy. Má b˘t dostateãnû mrazuvzdorná i v klimaticky drsnûj‰ích oblastech. Dal‰í prezentovanou novinkou byl vskutku velmi pÛvabnû
vyhlíÏející ibi‰ek – Hibiscus ‘Mauvelous‘. Tento ibi‰ek vyniká obfiími, tmavû rÛÏov˘mi kvûty,
které mÛÏou dosáhnout velikosti v rozmezí od
20 do 25 cm. Podle propozic pûstitele má b˘t
V
42
Na stáncích bylo Ïivo,
o vystavené produkty byl zájem…
stávají pfiedstavovat jenom optickou krásu
rostlin a snaÏí se podporovat v‰echny smysly,
kter˘mi lze rostliny vnímat. Vedle vzhledu dÛleÏitou roli hrají vÛnû, chutû, netradiãní tvary
ãi pfiípadné zvuky, které mÛÏou nûkteré rostliny nabídnout. Pozitivní prezentace rostlin ãi
jejich nûkter˘ch vlastností mûla velk˘ vliv i na
celkové hodnocení vystaven˘ch rostlin.
Pro úspûch je potfiebné udûlat pro
koncového zákazníka naprosto v‰echno.
Plantarium dává jednoduch˘ návod jak na
to. Ke kvalitnímu produktu oznaãenému
hezkou etiketou lze je‰tû pfiidat skvûlou
ta‰ku a na náv‰tûvu pfiátel nebo oslavu
narozenin uÏ nemusíme povinnû s lahvinkou
sektu, ale tfieba právû s rostlinou…
PÛsobivé etikety
pomáhají
rostliny
zviditelnit
i v dobû, kdy
sami o sobû
je‰tû svoji krásu
neukazují.
Leto‰ní
Plantarium mÛÏe
b˘t i v této vûci
pro nás velmi
inspirativní.
Efektní
kombinace barev
brslenÛ a pûknû
vymy‰len˘
ko䒋ek
s jmenovkou –
dobr˘ pfiíklad, jak
je moÏné
v˘born˘m
zpÛsobem udûlat
rostliny pro
Cenu novináfiÛ získala
prodej je‰tû
atraktivnûj‰í, neÏ Stokesia laevis ‘Purple
Parasol‘.
doopravdy jsou.
Jedno z mnoha
pÛvabn˘ch
a velmi inspirativních zákoutí
veletrhu.
taktéÏ zimuvzdorn˘. Tato exkluzivní rostlina
byla právem ocenûna zlatou medailí. Zlat˘ch
medailí v‰ak bylo udûleno víc, a tak se ocenûní mohly doãkat i jiné novinky. Z trvalek stojí
za zmínku napfiíklad nizouãká a velmi kompaktní divizna Verbascum ‘Rosie‘, která se vyznaãuje rÛstem maximálnû do 30 cm a pomûrnû velk˘mi, v˘raznû rÛÏov˘mi kvûty.
Velmi pfiíjemn˘m potû‰ením byla pro mne
kolekce polsk˘ch plaménkÛ, které byly rovnûÏ
ocenûny nûkolika medailemi. Vedle samotné
krásy a nesporné kvality jednotliv˘ch odrÛd
oceÀuji národnû hrdá a rozhodnû západnímu
trhu nepodbízivá jména kultivarÛ jako napfiíklad ‘Polonez‘, ‘Lech Walesa‘, ‘ Jerzy Popieluszsko‘ nebo ‘Solidarnosc‘. Pfii hledání novinek se snad dá fiíct, Ïe mnoho nov˘ch odrÛd
mÛÏeme objevit napfiíã cel˘m sortimentem
skupin okrasn˘ch rostlin. Jistou v˘jimku tvofií
pouze jehliãnaté dfieviny, které letos jakoby
trochu stály ve stínu ostatních skupin okrasn˘ch rostlin.
Bohatost nabídky vãetnû nejkrásnûj‰ích novinek naplÀuje srdce kaÏdého milovníka Ïivé
krásy rostlin radostn˘m pocitem a snad i nadûjí spojenou s oãekáváním, kdy se tyto rostliny objeví i na na‰em zahradnickém trhu. Ne-
Mnoho vystavovatelÛ se snaÏilo potû‰it
náv‰tûvníky i rÛzn˘mi maliãkostmi,
ãasto velmi zdafiil˘mi.
pochybnû nûkteré z novû pfiedstaven˘ch rostlin si cestu do na‰ich zahradních center najdou v blízké dobû, ale ne v‰echny novinky budou mít cestu k na‰emu koneãnému spotfiebiteli jednoduchou. DÛvodem toho je skuteãnost, Ïe opravdu skvûlé a v mnoha ohledech
v˘jimeãné odrÛdy si jejich ‰lechtitelé ãi pûstitelé nechávají ãasto zaregistrovat pod
ochrannou známkou. Do bûÏné fieãi pfieloÏeno to znamená, Ïe jejich mnoÏení je
moÏné pouze za podmínky platby licenãních poplatkÛ. Je to vlastnû zcela logické, Ïe ãasto dlouholetá práce ‰lechtitele mÛÏe b˘t dobfie
zhodnocena právû za tûchto podmínek. Proto registrované odrÛdy jsou na trhu vÏdy o nûco
draωí neÏ ty ostatní. ZáleÏí teda
na vyspûlosti nás - spotfiebitelÛ, zda budeme u tûchto rostlin
akceptovat o nûco vy‰‰í cenu,
neÏ je bûÏná. V pfiípadû Ïe ano,
mÛÏeme pomalu pfiem˘‰let, kde
I milovníci rÛÏí na‰li na Plantariu
mnoho krásn˘ch odrÛd.
Vkusnû prezentované
mladé rostliny dluÏich
(Heuchera) v mnoha
zajímav˘ch odrÛdách.
na zahrádce pfiipravíme vhodné místo pro
krásné novinky, tfieba i z leto‰ního Plantaria.
Pfiíjemnûj‰í a veselej‰í Ïivot s rostlinami vám pfieje Pavel Chlouba
Foto autor

Podobné dokumenty

zdarma ke stažení ve formátu pdf: rukovet2003

zdarma ke stažení ve formátu pdf: rukovet2003 Leden jako mûsíc hlubokého vegetaãního klidu dopfiává zahrádkáfii je‰tû relativní odpoãinek od intenzivní práce na zahrádce. KaÏd˘ by si mûl dÛkladnû rozmyslet co bude následující rok na své zahrádce...

Více

Vysvětlení k příloze 12

Vysvětlení k příloze 12 narvaný tašky z látky, a v nich nese papír, plast a jiný odpadky. Podívej se, míří rovnou

Více

kanadské hydrogardens

kanadské hydrogardens Domnívám se, Ïe v‰echny pfiíspûvky nabízejí v‰em ãtenáfiÛm pfiístupn˘ pohled na nûkteré oblasti experimentální biologie rostlin na poãátku 21. století. Chci vûfiit, Ïe i ostatní pfiíspûvky najdou svoje ...

Více

p¤edstavujeme sortiment arboeka

p¤edstavujeme sortiment arboeka i v polostínu. PouÏívá se zejména jako pÛdopokryvná nebo kontrastní dfievina v parkov˘ch a zahradních úpravách, ale i do nádob. Zvlá‰È dobfie se uplatní ve skalkách, na kamenn˘ch terasách a kvûtinov˘...

Více

bi opr spect - Biotechnologická společnost

bi opr spect - Biotechnologická společnost Spontánní tvorba hybridÛ nádorov˘ch bunûk s nûkter˘mi buÀkami imunitního systému (napfi. s makrofágy) byla popsaná u lidí a na nûkolika Ïivoãi‰n˘ch nádorov˘ch modelech. Takto vzniknuté hybridy mohou...

Více

katalog vystavovatelů

katalog vystavovatelů Navazujeme na mnohaletou zahradnickou ãinnost Sempry v Jenãi, Praha-západ, kde v souãasné dobû v mladé 30leté vzrostlé zeleni dokonãujeme v areálu GCJ Praha (cca 25ha) GARDEN PARK se zahradnictvím,...

Více

Ovocné sady 2012 - Ovocnářské unie České republiky

Ovocné sady 2012 - Ovocnářské unie České republiky a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Předložená publikace je rozdělena na tři části. V první jsou celkové výsledky za Českou republiku, druhá část obsahuje údaje v regionálním členění...

Více

Úvod do studia AKUPUNKTURY

Úvod do studia AKUPUNKTURY FU. YANG, jakožto obecný filosofický princip, má povahu stoupat a v našem přiblížení si jej můžeme reprezentovat nebem. Naproti tomu YIN má tendenci klesat a může být představován zemí. V živém ves...

Více