Katalog PQ 2011

Komentáře

Transkript

Katalog PQ 2011
KATEDRA SCÉNOGRAFIE
A Guide to the Course
of Study at the
Department of Scene
Design Theater Faculty
of Academy of
Performing Arts,
Prague (DAMU)
Průvodce studiem na
katedře scénografie
DAMU
Vážený příteli,
zajímáte se o studium
scénografie. Tento průvodce
by vám měl poskytnou
základní informace o cílech
a metodě výuky.
Dear Friends,
If you are interested
in studying stage design, this
guide will provide you with
the basic information
regarding our department's
goals and method
of instruction.
Our department was
founded as part of the
Theater Faculty just after
the Second World War by
Professor Frantisek Troster,
one of the most celebrated
personalities of Czech scene
design. The simple fact that
the study of scene design
was understood as a part
of the study of theater was
something new at the time.
Until then, stage design had
been studied as part
of architecture, visual arts
or industrial arts. Studying
with directors, dramaturges
and actors corresponds
better to the actual way
theatrical performances
and creative teams work
together. The founding idea
of the school and its course
of study were inspired by
the between−war German
Bauhaus movement as well
as the advances of the
Russian avant−garde.
Traditionally, many of the
school's graduates devote
themselves not only to work
in scene design, but also
to work in other artistic
fields. Our school's focus
on learning in teams does
not prevent individual
creative development,
rather it demonstrates how
the latter springs from the
former. The school's goal
is the multifaceted
development of students'
creativity.
DEPARTMENT OF SCENE DESIGN
THEATER FACULTY OF ACADEMY
OF PERFORMING ARTS
Prague (DAMU)
Naši katedru založil těsně
po II. světové válce
prof. František Tröster, jedna
z největších osobností české
scénografie, jako součást
divadelní fakulty. Už to, že
studium scénografie
bylo koncipováno jako
součást studia divadla, bylo
něčím novým.
Do té doby se scénografie
studovala jako součást
architektury, výtvarného
umění nebo umění užitého.
Společné studium s režiséry,
dramaturgy a herci však
lépe odpovídá vzniku
divadelního představení
i vzniku budoucích tvůrčích
týmů. Idea školy a metoda
výuky byla inspirována
meziválečným německým
Bauhausem a postupy ruské
avantgardy. K tradici školy
patří i to, že řada absolventů
se nevěnuje přímo
scénografické tvorbě, ale
výborně se uplatňuje
v dalších uměleckých
oborech. Týmová výuka
nepřekáží rozvoji tvůrčí
individuality, ale naopak z ní
vychází. Ambicí školy je
všestranný rozvoj kreativity
studentů.
KATEDRA SCÉNOGRAFIE
DIVADELNÍ FAKULTA AKADEMIE
MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
studie prostoru
studie prostoru
Pokud uvažujete o studiu
scénografie, musíte vědět
o požadovaných
předpokladech a o kritériích
přijímací zkoušky.
Uchazeč by měl prokázat
schopnost výtvarného
vyjádření.
Kresba je základním
prostředkem komunikace
s pedagogem, režisérem
i při realizaci.
Požadavky na kresbu nejsou
estetické, jde o schopnost
vyjádřit přesvědčivě
svou představu.
Kreslíme věci, které neexistují
proto, aby existovat mohly.
If you are considering
studying scene design, it is
essential you become
acquainted with the entrance
requirements and the
criteria applied to entrance
exams.
An applicant should be
able to demonstrate his
ability to express himself
visually.
Drawing is the basic means
of communicating with
pedagogues, as well as with
directors while working on
a production.
The drawing requirements
are not esthetic; they are
based on your ability to
convincingly express your
ideas. We draw things
which do not exist so that
they could exist.
studie prostoru
Další předpoklad nutný
pro studium je schopnost si
na základě přečteného
dramatického textu vytvořit
představu, tu vyjádřit
a vizualizovat.
Se studiem architektury má
scénografie společné
tvarování prostoru.
Rozdíl je v tom, že nám
jde především o jeho
dramatickou dimenzi.
Náš obor vyžaduje také
dobrou orientaci v kulturních
dějinách, z ní vycházející
schopnost fakta komparovat
a nacházet vazby mezi nimi
jako východisko pro vlastní
tvorbu.
Another basic requirement
for the program is the ability
to create, express and
visualize an idea based on
the reading of a dramatic
text.
Scene design, like
architecture, involves
the shaping of space.
The difference is that with
scene design our focus is
primarily on the dramatic
dimension of space.
Our field also requires
a thorough orientation
in cultural history. The ability
to compare and draw
relationships among
historical facts is the
foundation for individual
creative work.
přípravné studie
Pokud jste talentovou zkoušku
úspěšně složil, čeká vás
bakalářské studium /Ba/.
První semestry jsou
koncipovány jako přípravné
období.
Všechny, i ty nejjednodušší
úkoly, mají dramatické
zadání.
Tento rok bylo pro úkoly
všech ročníků zadání
společné.
If you pass the talent
entrance examinations, you
can look forward to course
work leading to a Bachelor's
degree (BA).
The first semesters are
preparatory.
All assignments, even the
simplest, have a dramatic
setting.
This year all classes received
assignments centered
around the same theme.
přípravné studie
Počáteční úkoly jsou
koncipovány jako cvičení
k rozvíjení smyslu pro
dramatický prostor, pro
materiál, barvu a tvar.
Jednoduchá prostorová
cvičení vytváříte jako dvojice
s kontrastním zadáním.
Mládí − stáří, chaos − řád,
volnost − uzavřenost apod.
Vše je soustředěno pouze
na interpretaci prostoru.
V kostýmní tvorbě se
pokoušíte vyjádřit podobná
zadání tvarováním
dramatické postavy.
Initial assignments are
designed to develop a
student's sense for dramatic
space, material, color and
shape.
For example, a simple
space assignment involves
creating contrasting pairs,
e.g., young−old,
chaos−order,
openness−finality. Every
assignment is focused solely
on interpreting space.
When working with costumes,
you attempt to resolve
an analogous task through
shaping of characters.
přípravné studie
Materiálová kompozice
pomáhá nacházet
dramaticky odpovídající
spojení dřeva, kovu, textilních
materiálů, plastů apod.
Poznatky, které získáte tímto
cvičením, použijete dál při
vytváření kostýmního objektu
i při řešení prostoru.
Uvědomíte si také, jakou
funkci přisoudíte v dalších
úkolech barvě a skladbě
hmot.
Work with material
composition helps one find
the appropriate combinations
of wood, metal, textile,
plastics, etc.
Knowledge gained from
these assignments can then
be applied to further work
with costumes and space.
You also come to understand
how to predict the function
of color and materials in
further assignments.
materiálové studie
V ostatních předmětech
a doprovodných
přednáškách získáváte
informace o možnostech
interpretace v dobovém
kontextu vzniku díla
a hledáte vlastní inspirační
zdroje.
Sdělíte tím svou představu
o filosofii a myšlenkovém
okruhu díla a především
o jeho rezonanci se
současným světem.
Additional subjects and
lectures provide information
regarding the possible ways
of interpreting in period.
You search for your own
individual inspirational sources.
In this way, you communicate
your ideas
on the philosophical
and conceptual circles
surrounding the work and,
most importantly,
its resonance
with contemporary world.
CH. Gounod − Faust
Jiří Karásek
Úkoly, které jste zatím splnil,
vám možná odkryly
možnosti, které jste dosud
jenom tušil a zákonitosti,
o kterých jste zatím
nevěděl. Nezodpovězena
zůstává ale zatím základní
otázka: jak vzniká koncepce
scénografického díla.
The assignments you have
completed up to this point
in your studies may have
revealed possibilities you
had only sensed and rules
you had not known.
However, there still remains
an unanswered question:
How does one create
a scene design concept?
Problém, který teď musíte
řešit, je vztah herce
a prostoru a řešení
dramatických situací.
Zvolený postup má umožnit
nacházení autentického
divadelního výrazu
a neopakovat známé
koncepty.
Portrét dramatické situace
vzniká z výběru klíčových
situací textu.
V každé situaci jsou nějaké
postavy, v nějakém vztahu,
v nějakém prostoru.
The problem with which you
must now grapple is the
relationship between the
actor and the space
as well as the resolution
of the dramatic situation.
The approach you choose
should facilitate
the discovery of how you
express something theatrical
in an authentic way, rather
than copying established
ideas.
Your picture of the dramatic
situation depends on selecting the key situations in the
text.
In each specific dramatic
situation, there are specific
characters in specific
relationships in a specific
space.
F. M. Dostojevskij − Zločin a trest
Jiří Karásek
B. Brecht − Baal
Jana Hauskrechtová
Euripidés − Oidipus
Jiří Karásek
K. H. Mácha − Máj
Jana Hauskrechtová
CH. Gounod − Faust
Jiří Karásek
Euripidés − Medea
Michal Sirový
Máte nalézt řešení každé
z těchto situací nezávisle
na ostatních.
Prostor volíte tak,
aby v něm co nejsilněji
rezonovala slova dialogu,
aby distribuce prostoru
umožnila odpovídající
pohyb herců.
Společná cvičení s režiséry
vám umožní ověřovat vaše
hypotetická řešení.
You need to discover how
to resolve each one of these
situations independently.
You shape the space so
that an actor's lines have
the strongest possible
affect, so that spatial
relationships correspond
to his movements.
Together with the director,
you assess your hypothetical
solutions.
Objevujete problémy, které
musíte řešit v kostýmech, jak
působí ve vašem prostoru
dramatické postavy, jaký
svět divákovi odkrýváte.
You discover problems
which you need to resolve
with costumes.
You realize what effect
characters have in the
space you have designed
and what sort of world you
are revealing
to the audience.
F. Schiller − Werther
Jozef Čačko
W. Shakespeare − Sen noci
svatojánské
Jozef Čačko
Leoš Janáček − Osud
Jana Hauskrechtová
Máte vyřešeny základní
situace, ale jenom izolovaně
jako solitéry.
Vaše řešení teď musíte
revidovat, hledat spojitosti
a umožnit scénografii život
v časové dimenzi.
Uvědomíte si, že scénografie
se odlišuje od výtvarného
umění a architektury
působením v čase, podobně
jako hudební dílo.
Scénografie sama o sobě
není uměním, i když má
řadu společných znaků, ale
teprve tehdy, když vstoupí
do kontextu ostatních složek,
se stává součástí uměleckého
díla − divadelní inscenace.
You have now resolved the
fundamental situation, but
only in isolated units.
Now you are confronted
with the task of revising your
proposal, looking
for connections
and facilitating a scenic life
within a temporal dimension.
You realize that scene
design differs from the visual
arts and architecture, just
like a musical work, in its
temporal affects.
Scene design, in and of
itself, is not art, even though
it contains the hallmarks of
art. Scene design becomes
part of a work of art once
in the context of the other
elements which make up
a theatrical production.
In a production, scene design
is active, affecting and
energizing the performance's
development.
Euripidés − Bakchantky
Konsatancia Sarafianou
Homér − Odysseus
Töre Özsel
G. Büchner − Vojcek
Barbara Wojtkowiak
Protože jste zatím zvládl
technické a technologické
předpoklady scénografie
a kostýmu, osvětlování
a projektování, můžete
vytvořit komplexní
scénografické řešení.
Tím jste splnil požadavky
bakalářského programu.
Erinye
Dominika Lippertová
F. Schiller − Don Carlos
Miluše Krejčová
Since you have, by now,
mastered the techniques
and technical requirements
of scene and costume
design, lighting
and projection, you can
now create a complete
scenic solution to.
Thus, you have fulfilled
the requirements for
the Bachelor's program.
F. Schiller − Don Carlos
Eva Růžičková
P. Cami − Noc orgií
v Neselské věž
Miluše Krejčová
Absolvováním Ba programu
a obhájením Ba projektu
jste schopen zvládnout
základní předpoklady
scénografické tvorby.
Pokud máte vlastní vizi
divadla a scénografie,
formulujete svou představu
osobního programu
a předloženým projektem
se ucházíte o magisterské
studium.
Pedagogové katedry
posoudí, zda je váš projekt
studia v souladu s programem
školy a v jejich možnostech
jej realizovat.
After completing the BA
program and defending
your BA thesis project, you
are now capable of working
with the basic elements of
scene design.
If you have your own vision
of theater and scene
design, you can formulate
an individual program for
further study.
You may apply for the
Master's program
by submitting a proposal
of your project.
The department's faculty
will determine whether your
project falls in line with
the school's program and
whether the school has
the means to facilitate
your project.
Erinye
Petra Řežábková
Aristofanés − Ptáci
Petra Lebdušková
A. P. Čechov − Strýček Váňa
Petra Krčmářová
Moliere − Don Juan
Petra Lebdušková
Magisterské studium na KS
se realizuje v ateliéru
scénografie pro činoherní
divadlo, hudební divadlo
a balet a pro nedivadelní
prostory, dále v ateliéru kostýmu a masky pro všechny
formy divadla, film a televizi
a v ateliéru filmové a televizní scénografie.
Magisterské studium usiluje
o zvládnutí scénografie jako
autorské součásti divadelní
inscenace.
The Master's program at the
Department of Scene
Design is conducted
in various ateliers: in the
Scene Design Studio for
Drama, Music, Ballet and
Site−specific Spaces;
in the Costume and
Masque Studio for Theater,
Film and Television; and in
the Film and Television
Scene Design Studio.
The aim of the Master's
program is to produce
scene design as an author
element of a theatrical
production.
Scénograf je spoluautorem
koncepce a autorem vizuální
podoby dramatického díla.
Studium vychází z vašich
individuálních předpokladů.
Máte možnost spoluvytvářet
svůj učební plán a studovat
kombinaci programu více
ateliérů.
Zadávané úkoly a jejich
specifikace vyplývá
z vašeho osobního programu
a předpokládá vaši
schopnost výtvarně
ovlivňovat tvorbu inscenace.
V této fázi studia nacházíte
spolupracovníky jak v rámci
školy, tak v prostředí
profesionálních divadel.
The scene designer
is co−author of a work's
conception and author
of its visual form.
Your course of study will be
based on your individual
assumptions and needs.
You will have the opportunity
to develop your course
of study in conjunction with
faculty and work
in a combination of ateliers.
Assignments and their
specifications will be based
on your individual course
of study and assume
an ability to visually affect
a performance's production.
In this stage of your studies,
you will collaborate with
individuals in academic
as well as professional
contexts.
Olga Macutkevič
P. Kien, V. Ullman
Smrt a císař Atlantidy
Tamar Ginati
G. Puccini − Turandot
Barbara Wojtkowiak
Váš program zahrnuje
nejrůznější aplikace
a modifikace scénografie.
Řešíte problémy využívání
nedivadelních prostorů
(site−specific), aplikujete
scénografické postupy
v architektuře veřejného
prostoru, při koncipování
výstav, zkoumáte
interaktivní možnosti
scénografie.
Your course of study will
include the various
applications and modifications
of scene design.
You will resolve problems
using non−theatrical,
site−specific spaces; apply
scene design methods
to public spaces; design
exhibitions; and discover
the interactive possibilities
of scene design.
Kvalitu výuky a úroveň
vašeho vzdělání si máte
možnost ověřit, porovnat
a doplnit na zahraničních
stážích.
You will have the opportunity
to assess and compare the
quality and standard of your
education while studying
abroad.
This will also give you the
opportunity to supplement
your studies.
ZAHÁJENÍ PQ 2011
Jiří Karásek
Půda
Jiří Karásek
Realizace ve školním
divadle jsou podmínkou
absolutoria.
Školní představení v Disku
ověřují vaše možnosti týmové
práce a schopnost navazovat
na ostatní složky divadelní
inscenace.
Součástí každého úkolu
je teoretická reflexe, esej,
kterou ozřejmujete vaše
postupy a uvádíte je do
kontextu současného divadla.
You will be required to
design performances
in the school's theater
in order to graduate.
These performances in DISK
(the school's theater)
verify your ability to work
as part of team and work
with the other components
which make up a theatrical
performance.
You will also be required
to write a theoretical
reflection, or essay, which
clarifies your approach and
contextualizes your work
within contemporary
theater.
Pedagogové
Od založení školy
prof. Tröstrem se pedagogy
scénografie a kostýmu
stávají renomované
osobnosti těchto oborů.
Podmínkou je vlastní
umělecká činnost a prestiž.
Pedagogická činnost je
vždy reflexí vlastní tvorby.
Nejedná se jen o předávání
zkušeností.
Pedagog především kreativně
působí na formování
osobnosti budoucího
scénografa.
Všichni pedagogové
scénografie a kostýmu jsou
absolventy této školy.
The Department's faculty
Ever since the time the
Academy was founded by
Professor Troster, all scene
and costume design faculty
have consistently become
renown in their fields.
Faculty are active in their
artistic fields and have
received recognition
for their work.
The pedagogical role
of the faculty is to reflect
on individual work, not just
pass on their experience.
Most importantly, faculty
creatively affect
the personality formation
of the future scene designer.
All scene and costume
design faculty member are
graduates of the Academy.
A. P. Čechov − Racek
Scéna: Jana Špalová
Kostýmy: Eva Růžičková
F. M. Dostojevskij − Bratři
Karamazovi
Výprava: Lucie Škándíková
P. Kolečko − Láska, vole
Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Bára Pištěková
B. Brecht − V houštinách měst
Scéna: Magdalena Hůlová
Kostýmy: Petra Krčmářová
R. Finger − Ledový hrot
Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Iva Němcová
Moliere − Tartuffe
Scéna: Magdalena Hůlová
Kostýmy: Aneta Grňáková
prof. Jan DUŠEK scénografie − vedoucí katedry/Department Chair − Scene Design
Absolvent prof. F. Tröstera. Spolupracuje s většinou českých divadel a s divadly v Německu, Polsku a na Slovensku
/více než 500 inscenací/. l. cena Trienale Novi Sad (1973), Radokova cena (1996). Pedagogicky působil ve Španělsku, Anglii, Holandsku a v USA.
prof. Jana ZBOŘILOVÁ kostým a maska/Costumes and Masques
Absolventka katedry scénografie DAMU. Spolupracuje s většinou českých divadel a s divadly ve Finsku, Řecku,
Německu, Polsku a Maďarsku. Vytvořila více než 500 scénických a kostýmních výprav. Navrhuje kostýmy pro film
a televizi. l. cena Trienale Novi Sad za kostým /2001/.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Studied under Professor F. Troster. Collaborates with most Czech
theaters as well as with theaters in Germany, Poland and Slovakia (more than 500 productions). First Place at the
Trienale Novi Sad (1973); The Radok Prize (1996). Taught in Spain, England, Holland and the USA.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Collaborates with most Czech theaters as well as theaters
in Finland, Greece, Germany, Poland and Hungary. Created more than 500 scene and costume designs. Designs
costumes for film and television. First Prize Trienale Novi Sad for Costume Design in 2001.
prof. Miloš DITRICH filmová a televizní scénografie/Scene Design for Film and Television
Absolvent prof. F. Tröstera, vytvořil více než 500 televizních inscenací a filmů. Spolupracoval s divadly v Německu,
Slovinsku, Rakousku a Švýcarsku.
doc. Karel GLOGR scénografie/Scene Design
Absolvent katedry scénografie DAMU. Scénograf Divadla na Vinohradech. Spolupracuje s většinou českých divadel
a s divadly v Itálii, Chorvatsku, Slovensku, Slovinsku, Rusku a v Německu. Vytvořil přes 220 výprav, z toho z velké části
i s kostýmy. Spolupracuje s televizí a realizuje v architektuře. Byl nominován na Cenu A. Radoka v r. 1995.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Studied under Professor F. Troster. Created more than 500 television and film productions. Collaborated with theaters in Germany, Slovenia, Austria and Switzerland.
Ondřej NEKVASIL filmová a televizní scénografie/Scene Design for Film and Television
Absolvent katedry scénografie DAMU. Vytvořil scénografii deseti celovečerních filmů, dále spolupracuje s televizí
a s řadou českých divadel. Účastnil se PQ 99 − nejlepší národní expozice. Cena EMMY za "Deník Anne Frank".
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Designed many full−length films. Works in television and collaborates with numerous Czech theaters. Participant of the Prague Quadrennial 1999 − Best National Exhibition. Winner
of the EMMY prize for "The Diary of Anne Frank."
ing.arch. Milan STARÝ /filmová a televizní scénografie/Scene Design for Film and Television
Absolvent architektury ČVUT. Vytvořil více než 500 televizních inscenací a filmů.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Studied under Professor Jan Dušek and Albert Pražák. Scene
Designer at the Vinohrady Theater, Prague. Collaborates with most Czech theaters as well as theaters in Italy, Croatia,
Slovakia, Slovenia, Russia and Germany. Created more than 220 designs, many of which were costume designs.
Works in television and architecture. Nominated for the A. Radok Prize in 1995.
Dana HÁVOVÁ
kostým a maska/Costumes and Masques
Absolventka katedry scénografie DAMU. Spolupracuje s většinou českých divadel.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Collaborates with most Czech theaters.
prof. Albert PRAŽÁK scénografie/Scene Design
Absolvent prof. F. Tröstera. Spolupracuje s českými divadly, dále s divadly v Belgii a v Rusku. Spolupracoval na výstavách v Česku, Francii, Kanadě a v Rusku.
Graduate of the architecture program at CVUT. Created more than 500 television and film productions.
Radmila IBLOVÁ
filmová a televizní scénografie/Scene design for Film and television
Absolventka Fakulty architektury ČVUT a katedry scénogafie DAMU. Podílela se na realizaci několika filmů a televizních inscenací. Realizovala desítky interierů historických objektů v Čechách a vybavila interiery historickýchobjektů v Německu, Itálii, Španělsku, Portugalsku a USA. Pracuje jako Autorizovaný architekt.
Graduate of Architecture at CVUT and Department of Scene design DAMU. Participated at several film and televison
productions. Designed many completed interiors of historical monuments in Czech Republic and equipped historical
interiors in Germany, Italy, Spain, Portugal and USA. Works as Authorized Architect.
doc. Ivana BRÁDKOVÁ kostým a maska/Instructor Costumes and Masques
Absolventka katedry scénografie DAMU. Spolupracuje s většinou českých divadel i s divadly ve Francii, Rakousku.
Vytvořila okolo 150 převážně kostýmních výprav. Navrhuje kostýmy pro film a televizi.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Collaborates with most Czech theaters as well as theaters
in France and Austria. Created more than 150 costume designs. Designs costumes for film and television.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Studied under Professor F. Troster. Collaborates with most Czech
theaters as well as with theaters in Belgium and Russia. Collaborated on exhibitions in the Czech Republic, France,
Canada and Russia.
Milan DAVID
scénografie/Scene Design
Absolvent scénografie DAMU. Spolupracuje s českými divadly, s divadly ve Španělsku, Argentině, Rusku a Polsku.
Pedagogicky působil ve Španělsku, Argentině. Spolupracuje s Českou televizí a filmovými ateliéry na Barrandově.
Byl nominován na Cenu A. Radoka za r. 2003.
Graduate of the Department of Scene Design, DAMU. Collaborates with Czech theaters as well as with theaters in
Spain, Argentina, Russia and Poland. Taught in Spain and Argentina. Collaborates with Czech Television and Barrandov
Film and Picture Studios. Nominated for the A. Radok Prize in 2003.
DAMU
DYNAMICKÁ DIVADELNÍ ŠKOLA NABÍZÍ STUDIUM VE VŠECH OBLASTECH SPEKTRA DIVADELNÍ TVORBY
Divadelní fakulta AMU vznikla bezprostředně po II. světové válce na základě potřeby vychovávat
vzdělané divadelní umělce, umělecké osobnosti, které by byly schopny vnést do praxe vědomí uměleckých výbojů první poloviny století, kdy české divadlo zažívalo jeden ze svých vrcholů. Zakladatelé školy
− vedle Miroslava Hallera hlavně pak režisér Jiří Frejka a scénograf František Tröster v sobě spojovali
zkušenosti avantgardního hnutí s vysokým profesionalismem a pedagogickým talentem.
THE THEATRE FACULTY OF THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE
(DAMU)
− A DYNAMIC THEATRE SCHOOL OFFERING A WIDE SPECTRUM OF STUDIES IN THEATRE CREATION
DAMU was founded immediately after the Second World War, emerging from the need to educate theatre artists and artistic personalities capable of capitalizing on the creative conquests made in
the first half of the twentieth century − when Czech theatre experienced one of its most significant
apogees − and bring them into contemporary theatrical consciousness. The founders of the school − principally, Jiří Frejka, a director, and set designer František Tröster, along with Miroslav Haller − united their
experiences from the avant−garde movement with a polished professionalism and pronounced pedagogical talent.
Divadelní fakulta se během 60 let své existence rozrostla a obohatila o nové trendy ve vývoji divadla a stala se pluralitní školou, ve které učí nejvýznamnější osobnosti českého divadelního života: oborů
herectví, režie, dramaturgie a divadelní teorie, scénografie a divadelní produkce i osobnosti, které svým
rozkročením divadlo přesahují do sféry autorské tvorby, filosofie a pedagogiky.
During its sixty−year existence, the Theatre Faculty has consistently integrated new theatrical
trends, developing a pluralistic educational environment where the most prominent personalities of
Czech theatrical life teach in a variety of fields − from acting, directing, dramaturgy and drama theory,
scenography and theatre management to more interdisciplinary disciplines, where theatre embraces
authorial creation, philosophy and education.
V současné době tvoří páteř školy dvě velké katedry svým zaměřením reflektující různorodost
dnešní divadelní scény − katedra činoherního a katedra alternativního a loutkového divadla. Katedra
či−noherního divadla a katedra činoherní scénografie se zaměřují zejména na výchovu k herectví, režii,
dramaturgii a scénografii v repertoárovém divadelním systému, který je v podstatné míře založen na interpretaci dramatických textů jak klasických tak moderních a současných. Absolventi tvoří často jádra souborů špičkových českých divadel (např. Národní divadlo), ale stále častěji nacházejí uplatnění i v nezávislých divadelních uskupeních překvapujících svou vitalitou a razancí vlastní divadelní výpovědi. Katedra
scénografie přitom vychovává studenty k samostatnosti a profesionalitě, která umožní jejich uplatnění
nejen v divadlech, ale také v médiích, výstavnictví apod.
Katedra alternativního a loutkového divadla vychází z bohaté české loutkářské tradice, ale přesahuje ji v duchu tradice mezinárodně uznávaných českých divadel (např. Drak, Studio Ypsilon) směrem
k výrazně stylizovanému divadlu scénického objektu a k divadlu performativity, paradivadelním aktivitám, apod. Charakteristická je úzká spolupráce herce, režiséra i výtvarníka, proto je součástí katedry také
kabinet alternativní scénografie. Absolventi katedry alternativního a loutkového divadla často směřují
k výrazné osobností i kolektivní poetice, celé absolventské ročníky zakládají nová a úspěšná divadla a
jednotlivci nacházejí uplatnění i v divadlech určených dětskému divákovi.
Další katedry přesahují divadelní praxi. Katedra autorské tvorby a pedagogiky je zaměřena na studium herectví jako veřejného vystupování, herectví osobnostního a autorského. Hlavním předmětem je
improvizační herecká disciplína vyvinutá prof. Ivanem Vyskočilem − dialogické jednání s vnitřním partnerem, velká pozornost je věnována psychosomatickému výcviku, zejména studiu hlasu a řeči. Katedra
výchovné dramatiky je zaměřena na divadlo ve výchově, katedra teorie a kritiky koncipuje teoretické
předměty studované na DAMU, realizuje přednášky a semináře teoretických předmětů a vychovává
vlastní studenty k poučené kritice katedra produkce vychová divadelní manažery, kteří se uplatňují ve
všech typech divadel i mimo ně.
V poslední době Divadelní fakulta realizuje také doktorské studium, a to ve čtyřech oborech:
The backbone of the school is formed by two large departments, each of which reflects the diversity of today's theatre world − the Department of Dramatic Theatre and the Department of Alternative
and Puppet Theatre.
The Department of Dramatic Theatre and the Department of Stage Design prepare students,
above all, for the repertory theatre system − itself primarily concerned with the interpretation of classical,
modern and contemporary texts − in the fields of acting, directing, dramaturgy and scenography. Their
graduates often form the core of top Czech theatres, e.g. the National Theatre, yet many also become
involved in independent theatre troupes, surprising in their vitality and cutting−edge approaches. The
Department of Stage Design nurtures students' self−reliance and professionalism, preparing them to work
not only in theatres, but also in the media, film, etc.
The Department of Alternative and Puppet Theatre departs from the Czech Republic's rich tradition in puppetry yet transcends it to include distinctively stylized theatre and contemporary understandings of the scenic arts, theatrical performativity, para−theatrical events, etc. The Department's approach is characterized by close collaboration among actors, director and scenographer. Seeing as interdisciplinary scenic collaboration is of such importance to the Department, a subsection is devoted to
scenography − the Division of Alternative Stage Design. Graduates of the Department of Alternative and
Puppet Theatre emerge as distinctive personalities involved in creating a collective poetic and have included internationally renowned Czech theatre companies (e.g. Drak, Studio Ypsilon). Graduating classes often establish new and successful theatre groups. Individuals also find work in children's theatres.
The other departments at the Theatre Faculty transcend the theatre profession. Students at the
Department of Authorial Creation and Pedagogy study acting as a mode of public existence (performing) and as a means of authorial and personal expression. The main subject at the Department is an
improvisational acting discipline developed by Professor Ivan Vyskočil, "Acting with the Inner Partner." The
Department places great emphasis on psycho−physical training, especially in terms of voice and speech.
The Department of Drama in Education focuses on the role of theatre in education. The Department of
Theory and Criticism prepares its students for theatre criticism and is primarily responsible for the theoretical subjects studied at the Faculty. The Department of Arts Management educates theatre managers,
who go on to work in all kinds of theatres as well as in other artistic contexts.
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby, Teorie a praxe divadelní tvorby, Alternativní a loutková tvorba
a její teorie a Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky.
Recently, the Theatre Faculty has introduced doctorial studies in four areas: Stage Creation and
the Theory of Stage Creation; Theory and Practice of Theatre Creation; Alternative and Puppet Art and
Its Theory; and Authorial Acting and the Theory of Authorial Creation and Pedagogy.
THEATRE FACULTY, ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE
INTERNATIONAL MASTERS PROGRAM IN STAGE DESIGN
DAMU
Situated in the heart of fascinating Prague, DAMU offers an internationally recognized, university
accredited MA degree in Stage Design in the English language. We are well known for having one of the
best design programs in Central Europe. Students come from all over the world to study in our unique program, and experience the dynamic richness of Czech stage design.
21st century Czech stage design is characterized by the history of action scenography (using
found objects and materials in extremely imaginative ways to create the dramatic action), and
Svoboda's work with the abstract metaphor, light, space, technology − and the current spirit of postmodernism, which engages with a reservoir of styles.
Many important Czech designers, who have graduated from the Department, have strongly influenced the visual power of theatre globally.
All Faculty staff have advanced degrees in design. Their collected professional experience includes working in many theatres, film, television − in Prague and globally.
Contact persons:
Marie Pejrimovska • Email: [email protected]
PROGRAM FOCUS: The designer as the creative co−author of the theatrical performance, and
author of the visual experience − in traditional or site specific spaces. Designers also engage in a
professional and theoretical self−reflection of their own work.
COURSES INCLUDE:
1. Stage Design
2. Design in Film and Television
3. History of Czech and world stage design
4. Scenology: Director/Designer creative collaboration
5. Costume and Mask Design
6. Stage Technology:
7. Light Design
8. Drawing and Painting
9. Major workshop projects − the stage design as a work of art. Each student follows their own
program based on their area of Major Concentration. Teaching is on an individual basis.
Each semester ends with a presentation of the major scenographic project.
PRODUCTIONS:
WEB SITE OF OUR THEATRE: http://www.divadlodisk.cz
DEPARTMENT OF DESIGN WEB GALLERY: View the exciting work of our graduates.
WEB SITE: http://www.amu.cz/?r_id=737

Podobné dokumenty

Katalog PQ 2003

Katalog PQ 2003 dramatický prostor, pro materiál, barvu a tvar. Jednoduchá prostorová cvičení vytváříte jako dvojice s kontrastním zadáním. Mládí − stáří, chaos − řád, volnost − uzavřenost apod. Vše je soustředěno...

Více

CZ_PRIJIMANI_BOHA

CZ_PRIJIMANI_BOHA Jak ale poznáme, co je opravdu Božská inspirace ? Jak poznáme, kdo říká věčnou pravdu ? To je velice obtížná otázka. Ale prozradím vám jedno velké tajemství. Nemusíme to vědět. Stačí, když známe sv...

Více

15 / 2012

15 / 2012 Magda Zicháčková a Zuzana N. Burianová: Editorial . ....................................................................................................................................................

Více

10. lıst of the maın and presentıng authors

10. lıst of the maın and presentıng authors Dumrul Fatmanur P-148 Eksi Hilal P-167 Elsheikh Nasr P-97 Elter Bahar P-58 Emre Mumcu P-114 Erginsoy Tugce P-146 Ergun Kunt Goknil P-16 Erol B. Filiz P-92 Eskitascioglu Murat P-70 ...

Více

Koncepční model operního divadla v Praze

Koncepční model operního divadla v Praze knihoven Ministerstva kultury České republiky František Zborník.

Více