2015-Výroční zpráva 160531

Komentáře

Transkript

2015-Výroční zpráva 160531
VÝRO NÍ ZPRÁVA
2015
Seco GROUP a.s.
Šaldova 408/30
186 00 Praha 8
1
HISTORICKÁ DATA
Knotek a spol - 1888
František Knotek založil v Ji ín továrnu na výrobu hospodá ských stroj a ná adí Knotek a
spol. Jeho spole níky se stali brat i Antonín a Josef. Továrna vznikla na nyn jším pozemku
p enesením výroby zahájené v letech 1880 až 1882 v objektu v Ruské ulici p.21.
Spole enská smlouva byla podepsána k datu 3.2.1888 a v „Obchodním rejst íku firem
spole enských u krajského soudu do obchodního senátu v Ji ín “ je zapsána k datu 18.2.1888.
1891
Výrobní sortiment podniku, který tvo í zejména pluhy, secí stroje, ple ky, obrace e,
pohrabova e a mláti ky, byl rozší en o travní a obilní žací stroje podle amerických patent .
1895
Prodej se da il nejen na eském trhu a na trzích celé habsburské monarchie, ale i v carském
Rusku.
1896
Spole níkem se stal poslední z bratr Václav. Po jeho p íchodu bylo rozhodnuto o orientaci
p edm tu innosti na žací stroje. Pln funk ní je již slévárna šedé litiny.
1904
Ve firm Knotek a spol. byl vyroben první samovaza v tehdejším Rakousko-Uhersku, který
se pak vyráb l až do roku 1967, tedy 63 let. Kvalitní výrobky se dob e prodávaly a továrna se
soustavn rozši ovala.
1913
Byla vystav na slévárna kujné litiny.
1923
Zahájena výroba ocelových žabek a vložek do kovaných a odlévaných prst k žacím lištám,
které byly do té doby dováženy z N mecka.
1929
Postavena vaza ovna s dvoupatrovým skladem vaza a také nová vrátnice na levé stran p i
administrativní budov . Slévárna m la 4 temperovací pece v budov slévárny a v roce 1930
z d vodu rozší ení výroby byly postaveny pece i mimo budovu. P ešlo se z výroby kujné
litiny s bílým lomem na kujnou litinu s erným lomem. Firma byla stále rozd lena na dv
ásti podél silnice na Popovice.
1931
Významnou se stala výroba nárazník a zdvihátek ventil pro Škodovy závody. Odlitky pro
automobilový pr mysl tvo ily 40% celkového objemu výroby slévárny. Maximální hmotnost
odlitk byla 200 kg.
1933
Vrcholí hospodá ská krize. Objem výroby klesl na t etinu a došlo k propoušt ní zam stnanc .
2
1936 až 1938
Nastalo oživení a zapo al dosud nejv tší rozmach firmy. Po et zam stnanc vzrostl do roku
1938 až na 750, vyráb lo se 8 650 r zných stroj – mj. 3 000 travních žacích stroj , 2 200
obilních, 480 vaza , 800 pohrabova , 600 obrace . Do provozu byla v roce 1936 uvedena
rozší ená kujná slévárna o temperovnu s šesti pecemi.
1939 až 1945
Druhá sv tová válka. Výroba op t za ala klesat a po et zam stnanc se postupn snížil tém
na polovinu. Majitelé se brání p evzetí zbrojních zakázek. Teprve koncem roku 1943 byli
n meckými ú ady p inuceni zbrojní výrobu p evzít, ale bylo to v roce 1943 pouze 5% a v roce
1944 11% objemu výroby. Jednalo se zejména o díly k letadl m, dna a podložky pro
d lost elecké náboje a díly pro pancé ová auta.
Agrostroj
Firma po znárodn ní.
1947
Ve slévárn šedé litiny instalován první formovací stroj a je áb s elektrickým pohonem.
1950
Zm n n název podniku na Agrostroj Ji ín, národní podnik a výroba se za ala specializovat na
stroje pro sklize obilovin, pícnin a okopanin. V podniku bylo 1 317 zam stnanc
s pr m rnou mzdou 1 235 K .
1954
Dokon ena rekonstrukce slévárny kujné litiny, která v té dob pat ila k nejmodern jším na
území republiky.
Do výroby zavedeny sklíze e epy, vyoráva e a t ídi e brambor. Jedno ádkový vyoráva je
znám pod názvem „ ert“. Vyráb l se do roku 1957 a vyrobeno bylo 14 896 ks.
1958
Podnik byl pod ízen sdružení „Zem d lské stroje a sdružení národních podnik “ se sídlem
v Prost jov . Z rozhodnutí RVHP se podnik specializuje na skliz ové stroje travní, obilní
a hlavn na stroje pro sklize cukrové epy. Z ízena dílna v ÚNZ ve Valdicích, kde bylo
zam stnáváno 60 v z .
1959
Zahájena výroba prvních dvou ádkových stroj pro sklize cukrové epy – o ezáva 2-OCN-1
a vyoráva 2-VCZ.
1960
Dokon ena výstavba strojírenské haly pro montáž t žkých zem d lských stroj (sou asná
hala 77) a byla zahájena výroba stroj pro sklize cukrové epy – o ezáva e a vyoráva e.
Postavena byla také nová kotelna s 80 m komínem a plynárna.
3
1964
Zrušena slévárna šedé litiny a zahájena rekonstrukce a p ístavba objektu pro výrobu
vložených válc pro spalovací motory traktor a nákladních aut. Zahájena výroba stroj pro
p esný výsev a kultivaci cukrovky.
1965
Prob hly první zkoušky epných stroj v zahrani í, a to v Lotyšsku. Výsledky zkoušek
vzbudily velký zájem.
K podniku p i len n závod Mepol Libice nad Cidlinou. Podnik má 2 416 zam stnanc
s pr m rnou m sí ní mzdou d lnických profesí 1 572 K a v kategorii technických
pracovník 1 897 K .
1967
Zahájena výroba vložených válc pro spalovací motory. Postupn postavena tavírna
s elektrickými induk ními pecemi, odlévárna a instalovány obráb cí linky. Zavedením výroby
vložených válc výrazn stoupla technická úrove podniku. Produkce dosahovala až l milionu
vložených válc za rok. Hlavními odb rateli byly Zetor Brno, Liaz Jablonec nad Nisou, Avie
Praha a Z S Martin.
1969
V oblasti malé zem d lské mechanizace byla zahájena licen ní výroba motorového žacího
stroje MF 70 a stavebnicového stroje Terra firmy Gutbrod. Nejprve dovážené motory byly
nahrazeny od roku 1970 z výroby v závod JIKOV eské Bud jovice. Úsp šných
malotraktor MF-70 bylo již v prvním roce (1970) vyrobeno 1 440 ks a v roce následujícím
již 3 440 ks. Zam stnanc 2 611. Pr m rná mzda 1 979 K .
1973
Postaveny nové haly pro montáž malé mechanizace MF-70 (objekt 112) a sklad náhradních
díl (objekt 111).
1975
Zahájena výroba úsp šných šesti ádkových samochodných o ezáva (kombajn ) 6OCS.
Agrostroj má monopolní postavení ve výrob epných stroj a malé zem d lské mechanizace
v rámci zemí Rady vzájemné hospodá ské pomoci (RVHP). Dokon ena výstavba haly pro
kompletaci stroj (objekt 113). Velký požár ve skladu nakupovaného materiálu v budov
bývalého cukrovaru zni il zboží v hodnot 10 mil.K . Po et zam stnanc v závod je 2 560
a k tomu v ÚNZ ve Valdicích 153 v z .
1977
Zahájen provoz obráb cí linky Alfing na vložené válce typu LIAZ.
1978
Pro montáž velkých kombajn , zejména úsp šných o ezáva 6O CS, byla dokon ena stavba
montážní haly (objekt 150). T chto stroj bylo vyrobeno 204, typu 6OCS 225 ks, 602
jednoti
cukrovky 6JECZ, 620 t í ádkových o ezáva
3OCXA, 30 ks t í ádkových
vyoráva 3VCX-A do Anglie a 603 vyoráva 3VCX-B do SSSR a 7 400 malotraktor MF70 (s dvoutaktními motory) a 73 (se ty taktními motory Robin).
1982
Dokon ena výstavba centrálního skladu materiálu (objekt 116), hala expedice s rampou
(objekt 115) a sociální p ístavba (objekt 117).
4
1983
Národní podnik p ejmenován na Agrozet Ji ín, k.p. Podléhá generálnímu editelství v Brn .
1985
Instalován sou adnicový m ící p ístroj japonské firmy Mitutoyo a vysekávací lis Trumatic od
n mecké firmy Trumpf. Do provozu bylo uvedeno nové výpo etní st edisko s instalovaným
sálovým po íta em EC 1027. V závod pracuje 2 755 zam stnanc s pr m rným platem
v d lnické kategorii 2 913 K a 3 159 K v kategorii THP.
1986
V závod v Libicích zaveden do výroby variabilní systém motorového ná adí s p enosnou
motorovou jednotkou (VARI-systém). V podniku pracuje již 3 120 zam stnanc , z toho cca
500 v závod Libicích nad Cidlinou a cca 200 ve v znici ve Valdicích.
1988
Ve výrobním sortimentu jsou stroje pro sklize epy (475 šesti ádkových o ezáva ) a malá
zem d lská mechanizace (13 178 MF). Významnou sou ástí výroby jsou vložené válce
(1 017 260 ks). Šedé litiny vyrobeno 12 181 t a temperované 4 140 t. V závod v Libicích
vyrobeno 11 200 ks malé mechanizace VARI. V podniku pracuje 3 066 zam stnanc , z toho
v Libicích 365. Pr m rný plat je cca 3 200 K .
1989
Protože byl podnik výrazn orientován na trhy RVHP, zm na politického systému v roce
1989 znamenala b hem velmi krátké doby ztrátu trhu, který v tu dobu tvo il více jak 90%
odbytu. Následující období bylo pro firmu kritické. Zam stnáno 3 030 pracovník , z toho 364
v závod v Libicích.
1990
Vznikl samostatný státní podnik Agrostroj Ji ín a došlo k osamostatn ní pobo ného závodu
v Libicích nad Cidlinou pod názvem Mepol. Instalována linka dánské firmy Ideal-Line
Faaborg na p edpovrchovou a povrchovou úpravu. Zahájen provoz v nové jídeln a kuchyni
pro zam stnance. Po rozsáhlé amnestii prezidenta Havla byl po 32 letech zrušen provoz ve
v znici ve Valdicích. Vyrobeno bylo 12 302 malotraktor MF-70, 169 samochodných
o ezáva SC1-03, 200 t í ádkových o ezáva SC1-301 a 160 t í ádkových vyoráva SC2301. Byla zahájena výroba dvoukolového malotraktoru UNI.
Na slévárn vložených válc byly licí strojky nahrazeny dvanáctipolohovým licím karuselem.
Pracovník bylo 2 501 s pr m rnou mzdou 3 184 K .
1991
Zm n na právní forma z národního podniku na státní akciovou spole nost. Z ekologických
d vod bylo rozhodnuto o likvidaci kupolových pecí na slévárn temperované litiny
a o p evážení tekutého kovu z tavírny vložených válc . Ze Škoda a.s. byly koupeny dv
strojní linky na výrobu vložených válc pro osobní automobily ŠKODA 105 a ŠKODA 120.
1992
Pokra uje hledání výrobního programu - plynové grily, malé seka ky, tzv.„myši“, drti e hrud,
lesnické navijáky, sklopné nesené korby, girovátory, aj. Tradi ních MF 70 bylo vyrobeno
ješt 8 300. Zam stnáváno bylo 1 770 pracovník s pr m rnou mzdou 3 777 K .
5
1993
Velká montážní hala, p vodn ur ená pro montáž velkých eposklízecích kombajn , byla
vložena do spole ného podniku s firmou RONAL GmbH (výrobce hliníkových disk pro
osobní automobily). Za vklad haly a pozemku se stal Agrostroj 30% vlastníkem spole nosti
RONAL CR, s.r.o. Spole ný podnik se stal novou p íležitostí pro zam stnání cca 400 lidí.
Byl ukon en provoz uhelné kotelny, která byla nahrazena t emi plynovými kotli. Na nový
zdroj tepla byla napojena mate ská školka Máj, Komer ní banka a jedna výtopna
novom stského sídlišt .
1994
Zahájena privatizace spole nosti. Podnik byl za azen do 2. vlny kupónové privatizace, která
za ala ve druhé polovin roku 1994 a skon ila v následujícím roce. Podepsána smlouva
s firmou Garden Tech na vývoj a výrobu žacích traktor na úpravu travnatých ploch se
sb rem pose ené trávy. Na slévárn odlitk byla dána do provozu automatická formovací
linka DISAMATIC.
Seco GROUP
Vznik a rozvoj soukromé akciové spole nosti.
1995
Spole nost byla privatizována po šesti kolech druhé vlny kuponové privatizace. Výsledkem
bylo rozm ln ní kapitálu mezi 13 500 DIK . V dokon ené privatizaci získala kontrolní balík
akcií firma SECO, a. s. Turnov.
1996
Zm n n název na AGS Ji ín, a.s. Po kritické první polovin 90.let byl výrobní program
postupn stabilizován zejména zavedením výroby žacích malotraktor , realizací nových
tavících pecí, p echodem tém výhradn na výrobu odlitk z tvárné litiny pro automobilový
pr mysl a v oblasti vložených válc zejména dodávkami pro finského výrobce motor SISU
Diesel.
2001
Prob hla fúze akciových spole ností AGS, SECO, Seco Trans, Seco GROUP a ELIGIUS.
Nástupnickou se stala spole nost Seco GROUP. Na slévárn odlitk byly instalovány dva
st edofrekven ní t ítunové tavící agregáty od n mecké firmy ABB. Ukon en vývoj
mul ovacího traktoru CROSSJET, vhodný pro neudržované a lenité terény. V roce 2006
byla vyvinuta i verze 4x4.
2004
Na ervnové valné hromad akcioná došlo k usnesení o restrukturalizaci spole nosti. Jako
nosné výrobní obory byly stanoveny slévárenská výroba, strojírenská výroba a výroba
nástroj a model . Návazn bylo rozhodnuto o modernizaci firmy a posílení výrobních
kapacit. V souvislosti s tímto rozhodnutím byly prodány nevyužívané budovy a pozemky
a získané finan ní prost edky byly postupn investovány do oprav budov, komunikací,
zlepšení vzhledu areálu a z ásti ke snížení úv rového zatížení spole nosti.
2007
Výrobní program stabilizován novými projekty. Výrobou vložených válc pro švédskou
spole nost SCANIA a výrobou žacích traktor pro americkou spole nost Briggs & Stratton.
6
2008
Spole nost oslavila 120 let od svého založení. Na oslavu tohoto výro í bylo v pr b hu celého
roku uskute n no n kolik významných akcí. Den otev ených dve í s odhalením pam tní
desky za p ítomnosti posledního žijícího vnuka zakladatel firmy Josefa Knotka pat il k t m
nejpoveden jším. Zú astnilo se ho kolem 3 tisíc návšt vník .
Výnosy spole nosti dosáhly 1,1 mld. K i p i za ínající finan ní krizi v záv ru roku. Bylo
vyrobeno celkem 10 238 ks travních stroj , prodáno 4700 tun odlitk z tvárné litiny
a vyrobeno 477 tis. kus vložených válc .
2009
Finan ní krize, která byla nastartována v USA, dopadla plnou m rou i na evropskou
ekonomiku. Objem výroby spole nosti klesl na 51,7 % (r/r). Po et zam stnanc byl snížen
o 168 na stav 492 pracovník . Cash flow spole nosti bylo zajišt no výrazným snížením zásob
(37,2 %) a úspornými opat eními v oblasti náklad . Bylo prodáno 4 701 ks travních stroj ,
3 190 tun odlitk z tvárné litiny, 267 914 ks vložených válc a opracováno 566 509 ks
odlitk .
2010
Nové projekty ve slévárn odlitk splnily o ekávání výrazného navýšení výroby. Proto bylo
rozhodnuto o investici do druhé formovací linky v objemu 23 mil. K . Zárove byla
realizována investice do energeticky úsporných opat ení se 40 % dotací z prost edk EÚ v
objemu 47 mil. K . Bylo provedeno zateplení st echy strojírenské haly, provedena vým na
tepelných rozvod a bylo pokra ováno v zateplování dalších objekt . Bylo prodáno 6 660 ks
travních stroj , 5 837 tun odlitk z tvárné litiny, 455 535 ks vložených válc a opracováno
982 100 ks odlitk . Zam stnáno bylo 652 pracovník s pr m rnou mzdou 23 058 K
2011
Nejistota v EU pramenící z dluhové krize jižních stát Evropy zpomalila ekonomický r st.
I p es tyto zhoršující se podmínky dosáhla spole nost dobrých výsledk . Bylo prodáno 7843
ks travních stroj , 5 839 tun odlitk z tvárné litiny, 500 000 ks vložených válc a opracováno
1 302 tis. ks odlitk . Zam stnáno bylo 623 pracovník .
2012
Tento rok byl poznamenán vleklou krizí stát EU. Klesající HDP, r st nezam stnanosti a bankroty firem byly pr vodními znaky krize. Naší spole nost se poda ilo stabilizovat i v t chto
zhoršujících se podmínkách. Bylo vyrobeno 6 220 ks travních stroj , 5 151 tun odlitk z
tvárné litiny, 531 945 ks vložených válc a opracováno 900 197 ks odlitk . Spole nost
zam stnávala 631 pracovník s pr m rnou mzdou 24 130 K .
2013
Krize zemí EU prošla dolní úvratí a nastalo pozvolné oživování ekonomiky. eská republika
skon ila se ztrátou -1,3 % HDP. V naší spole nosti dosáhla výrazných výsledk divize
sléváren. Byly p ekonány hned dv pomyslné hranice objemových ukazatel . Ve slévárn
odlitk bylo vyrobeno 6 082 tun odlitk a ve slévárn vložených válc 634 386 ks válc .
V divizi strojíren byl vyvinut nový mulcher pod názvem GOLIATH ur ený pro americký trh.
Celkem bylo vyrobeno 6299 ks travních stroj .
7
2014
V tomto roce se výrazn zlepšila ekonomika divize strojíren. I p i shodném objemu prodej
stroj s rokem 2013 (6 137 ks/ 6 173 ks se hospodá ský výsledek zlepšil oproti roku 2013 o
77% a provozní rentabilita vzrostla na 6,21%. Velmi dobrého výsledku dosáhl tuzemský
prodej, který skon il na prodeji 1 504 ks travních stroj . Ve výborných výkonech pokra ovala
i divize sléváren, která op t posunula hranice objemových ukazatel na hodnoty 6 229 tun
odlitk z tvárné litiny a 652 901 ks vložených válc . Na konci roku bylo ve spole nosti
zam stnáno 660 pracovník . Pr m rný plat vzrostl na 26 495, K .
2015
Na pozadí stále probíhající politickoekonomické krize na rozhodujících trzích spole nosti
EU – nedo ešená dluhová situace jižní ásti spole enství, po átek migra ní krize a propadem
ruského trhu byl rok charakteristický pokra ující stabilizací výroby slévárny – vyrobeno
6 026 t odlitk , 659 962 ks vložených válc .
Sou asn došlo k navýšení výroby strojírny na 8 215 ks žací techniky.
Zárove spole nost hledala nové obchodní p íležitosti pro své zboží – slévárna J. Korea,
Mexiko, strojírna ína, st ední Amerika, Austrálie a Nový Zéland p i stále v tším d razu na
d ležitost domácího trhu.
Spole nost dosáhla výnos ve výši 1 380 415 tis. K s hospodá ským výsledkem 41 016 tis.
K .
Zam stnávala 602 zam stnanc s pr m rným platem 27 655,-- K .
8
CHARAKTERISTIKA SPOLE NOSTI
Název, obchodní jméno:
Sídlo:
I :
DI :
Právní forma:
Seco GROUP
Šaldova 408/30
186 00 Praha 8
60193450
CZ60193450
akciová spole nost
Na základ smlouvy o fúzi p evzala obchodní spole nost Seco Trans a.s., se sídlem
Kosmonosy, Boleslavská 98 jako nástupnická spole nost kapitál zanikajících obchodních
spole ností:
- SECO, a.s. se sídlem Praha 8, Pob ežní 44/362, I : 00483982
- AGS Ji ín a.s., se sídlem Ji ín, Jungmannova 11, I : 00009989
- SECO GROUP a.s., se sídlem Praha 8, Pob ežní 44/362, I : 61058360
ELIGIUS, akciová spole nost, se sídlem Turnov, Výšinka 719, I : 00484067
Fúze výše uvedených spole ností byla schválena na valných hromadách jednotlivých
spole ností dne 28.6.2001. K zapsání fúze do obchodního rejst íku došlo dne 4.2.2002.
Dne 7.8.2002 došlo ke zm n názvu a sídla spole nosti Seco Trans a.s., Boleslavská 98,
293 06 Kosmonosy na Seco GROUP a.s., Pob ežní 44/362, 186 00 Praha 8.
P vodní spole nosti tvo ily personální holding. Vytvo ená jedna spole nost zjednodušuje
proces ízení a to jak v oblasti organizace práce, tak i redukcí orgán spole nosti na jeden.
Sou asná organiza ní struktura je dle inností v relativn samostatných výrobních jednotkách
dopln ných o správu, ekonomiku, finance a personalistiku.
Nejstarší ástí firmy je p vodní továrna, kterou založili v roce 1888 brat i Knotkové.
V roce 1945 po znárodn ní byla státním podnikem a až do roku 1991 nejv tším výrobcem
zem d lské techniky v oblasti sklizn cukrové epy v rámci RVHP. Rozpadem trh a dalšími
faktory došlo ke zna né zm n sortimentu po privatizaci v roce 1995. Sou asné hlavní obory
jsou: výroba odlitk z tvárné litiny, výroba vložených válc do motor , výroba žací a p dní
techniky a výroba nástroj a odlévacích forem.
Dopravní innosti, reprezentované právním nástupcem všech firem, vznikly v roce 1949
jako SAD Mladá Boleslav. Státní podnik pracoval až do roku 1995, kdy byl privatizován.
Hlavními obory podnikání z stala nákladní doprava v etn dopravy mezinárodní a doprava
autobusová. Po roce 1995 se k hlavním obor m adí dále skladování, zejména pro ŠKODA
AUTO a.s. Po restrukturalizaci spole nosti jsou v sou asné dob provozovány pouze innosti
napojené na a.s. ŠKODA AUTO - rozvozy náhradních díl pro dealery ŠKODA AUTO a.s.
a skladování.
Bývalá spole nost Seco a.s. vznikla jako nová v roce 1990 a to jako ist privátní
spole nost. Hlavní obory podnikání byly: výroba textilního p íslušenství, montáž instala ních
objímek, provoz erpacích stanic, opravy autobus , pekárna a chov koní. Firma Seco a.s.
založila v roce 1996 dce inou firmu Seco GROUP a.s., jako ú elovou organizaci pro ú ely
spole ného financování, ú etních prací, leasingu a tvorby software. Všechny tyto innosti
byly v pr b hu let 2003 až 2006 ukon eny.
Bývalá firma ELIGIUS a.s. vznikla transformací ásti p vodního státního podniku
Kovozávody Semily odšt pením v roce 1993. Zabývala se výrobou zlatých a st íbrných
šperk jako tradi ní výroby v regionu. innost byla rovn ž v roce 2004 ukon ena.
Na valné hromad v ervnu 2004 bylo rozhodnuto o nutné restrukturalizaci
spole nosti a za nosné výrobní obory byly stanoveny slévárenská výroba, strojírenská výroba
a výroba nástroj a model .
9
V roce 2006 byla ukon ena restrukturalizace spole nosti. Snížením základního jm ní
na 50 % byla vy ešena ztráta spole nosti z minulých období a byly zlikvidovány nedobytné
pohledávky z období privatizace spole nosti.
Za hospodá ské výsledky roku 2007 byla v roce 2008 poprvé v historii spole nosti
vyplacena akcioná m dividenda. Rok 2008 lze z pohledu objemových ukazatel hodnotit
jako nejúsp šn jší v novodobé historii, tj. od privatizace v roce 1995.
Finan ní krize, která byla již patrná v záv ru roku 2008 se pln projevila v roce 2009.
Slévárenské provozy napojené na automobilový pr mysl klesly pod 50 % výkon roku 2008
a dostaly se pod hranici rentability. Strojírenská výroba skon ila na 77,1 % plánovaných
výkon díky vyda enému roku z pohledu nutnosti sekání trávy a pokra ování projektu výroby
traktor pro firmu Briggs & Stratton.
V roce 2010 se objem výroby vracel na výši p ed krizí. Ve výrob odlitk byla poprvé
v historii firmy p ekro ena hranice 5 tis. tun odlitk v roce. Úsporná opat ení v dob krize
a zvyšující se výroba byly základem pro dosažení více jak 32 mil. zisku p ed zdan ním.
Objem investovaných prost edk dosáhl 75 mil. korun.
V roce 2011 pokra ovaly investice v oblasti úspory energií, kde byl využit program
s dotací z EU ve výši 40 %. Celková hodnota investovaných prost edk dosáhla 62 mil.
korun.
Krize stát EU v roce 2012 se odrazila v poklesu prodej travních stroj na 75 %,
odlitk na 88 % a opracovaných odlitk na 69 %. Pouze vložené válce zaznamenaly r st
prodej na 106 %. Opat ení vedoucí ke zvýšení produktivity práce zamezila výraznému
zhoršení hospodá ského výsledku. Celková hodnota investovaných prost edk dosáhla 65 mil.
korun.
P edm t podnikání:
- slévárenství, modelá ství
- výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- obráb ství
- záme nictví, nástroja ství
- silni ní motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejv tší povolené hmotnosti
p esahující 3,5 tuny, jsou-li ur eny k p eprav zví at nebo v cí
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejv tší povolené hmotnosti
nep esahující 3,5 tuny, jsou-li ur eny k p eprav zví at nebo v cí
- opravy ostatních dopravních prost edk a pracovních stroj
ÚDAJE O CENNÉM PAPÍRU
Druh cenného papíru:
Forma:
Podoba:
Obchodovatelnost:
Hodnota emise:
Akcie
Na jméno
Listinná
Ve ejn neobchodovatelné
58 790 ks ve jmenovité hodnot 500,- K
225 629 ks ve jmenovité hodnot 400,- K
155 ks ve jmenovité hodnot 23 000,- K
3 750 ks ve jmenovité hodnot 51 050,- K
10
STRUKTURA AKCIONÁ
Právnické osoby :
Soukromí vlastníci:
Nad 10 % v držení:
23,62 %
76,38 %
Ing. Jaromír D de ek
Miloslav Wolf st.
Ing. Josef Linhart
Crossotus a.s.
Statutární orgány a management k datu ú etní záv rky
P edstavenstvo spole nosti: Ing. Jaromír D de ek
Ing. Petr D de ek
Ing. Petr Fischer
Ji í Voplakal
Ing. Aleš Housa
Ing. Miroslav Kolá ný, Ph.D., MBA
Bc. Bo ek Ku era
Josef Masopust
Bc. Miloslav Wolf
p edseda
místop edseda
místop edseda
místop edseda
len
len
len
len
len
Dozor í rada:
Miloslav Wolf
Ing. Miroslav Vendl
Jind ich Kolumpek
Eva Chladová
Petra Wolfová
Alexandra Voplakalová
p edseda
len
len
len
len
len
Management:
Bc. Bo ek Ku era
Ji í Voplakal
Bc. Miloslav Wolf
Ing. Petr Fischer
Ing. Miroslav Kolá ný
Josef Masopust
editel strojírenské divize
editel slévárenské divize
editel dopravní divize
editel výrobních služeb
editel ekonomického úseku
vedoucí personálního úseku
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ZA ROK 2015
tis.K
Aktiva
772 950
Hmotný a nehmotný majetek
326 828
Zásoby
220 403
Pohledávky z obch.styku
167 366
Vlastní kapitál
437 608
Závazky z obch.styku
127 853
Bankovní úv ry
104 660
Výkony
1 305 695
11
Tržby za vl. výrobky, služby a zboží
z toho : export
Hospodá ský výsledek za ú etní období
Kone ný stav zam stnanc
z toho : THP
D
1 250 983
857 180
41 016
602
101
501
POPIS INNOSTÍ SPOLE NOSTI Seco GROUP a.s. ZA ROK 2015
1. Žací traktory
V tomto roce op tovn vzrostl objem výroby. I p es navýšenou výrobu se HV divizi
strojíren splnit nepoda ilo. Hlavní vliv na tuto skute nost m l kurz USD, který negativn
ovlivnil oblast nakupovaných komponent .
Bylo vyrobeno 4165 ks žacích traktor , 207 ks traktor 4x4, 1236 ks specialních žacích
stroj CROSSJET, 560 ks žacích stroj CROSSJET 4x4, 1 170 ks žacích traktor se se ením
92 cm a 508 ks žacích traktor s bo ním výhozem a 155 ks traktor s t írotorovým se ením.
Prodáno bylo 7 510 ks žacích traktor a mul er a velmi dobrého výsledku bylo op tovn
dosaženo na tuzemském trhu, zde se poda ilo prodat 1 740 ks žacích traktor a mul er .
Stroje jsou exportovány do N mecka 33 %, na tuzemském trhu kon í 29 % , ve Francii
19 % , na Novém Zélandu, Austrálii, Anglii, Rusku, Itálii, Polsku a ín 19 % .
Nejd ležit jšími partnery jsou:
Emak / Itálie, Francie, N mecko, Belgie, UK, Polsko /
Von Heyking, Telsnig /N mecko/
Masport /Austrálie, Nový Zéland/
Unisaw / Rusko /.
Doyle's /Irsko/
Marian Šupa /Slovensko/
Agrotest Ji ín, Agrowest Plze , Agrozet eské Bud jovice / eská republika/
Bylo dosaženo 553 mil.K tržeb jak za stroje, tak za náhradní díly. Touto inností se ve
spole nosti zabývá 192 pracovník , z toho 37 TH. Pro dosažení nejvyšší kvality výrobk je
nutné používat následující špi kové výrobní technologie:
•
•
•
•
•
•
•
•
laserová eza ka Trumatic
mechanický vysekávací lis Trumf
ohra ovací lis Truma Bend
svá ecí roboty Kawasaki, Motoman
prášková lakovna
obráb cí centra Matsuura
ohýbací stroj Crippa
SW vybavení PRO ENGINEER
Proces strojírenské výroby je certifikován dle systému ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.
12
2. Slévárna odlitk
Na stávající technologické vybavení je slévárna napln na na 92 %. Výroba probíhá ve
t ísm nném provozu s ro ní kapacitou 6 600 tun odlitk . Hlavním sortimentem jsou odlitky
z tvárné litiny o pr m rné hmotnosti 0,58 kg p evážn pro automobilový pr mysl. Odlitky
jsou z 63 % exportovány a 37 % produkce kon í u tuzemských zákazník .
Nejd ležit jšími partnery jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valeo Compressor Europe Ltd., / eská republika, ína/
JOPP Automotive s.r.o / eská republika/
Gnutti Carlo s.p.a. /Itálie, Švédsko/
Brabant Alucast Products b.v. /Holandsko/
KNORR-BREMSE /Rakousko, Ma arsko/
MFT Motoren und Fahrzeug technik GmbH/N mecko/
MAHLE Thermal Hungary Ltd. /Ma arsko/
Kongsberg Automotive ASA /Norsko/
Neapco Europe Sp.z o.o. /Polsko/
Bylo dosaženo 297 mil.K tržeb p i prodeji 6 026 tun odlitk . Touto inností se ve
spole nosti zabývá 196 pracovník , z toho 15 TH. Technologické za ízení je na odpovídající
úrovni. Mezi významné investice posledních let pat í:
•
•
•
•
•
•
•
•
automatická formovací a odlévací linka DISAMATIC .2
za ízení na defektoskopii prasklin pomocí magnetoskopie
systém ur ování nodularity pomocí obrazové analýzy
automatizovaný systém p epravy ost iva a bentonitu ze zásobník k mísi m
automatizovaný sytém dopravy a skladování odpadního písku
druhé pracovišt na odd lování vtokových soustav
vst elovací stroj
náhrada mokrého odlu ova e za suchý
Výrobní proces slévárny je certifikován dle systému ISO / TS 16 949:2009 a ISO
14001:2004.
3. Slévárna a obrobna vložených válc pro dieselové motory
Slévárna je napln na ze 100 % své výrobní kapacity. Výroba je v t ísm nném provozu
a v roce 2015 bylo vyrobeno 659 962 ks vložených válc . Sortimentn jsou rovnom rn
zastoupeny vložené válce pro nákladní automobily a traktory. Vložené válce jsou z 98 %
exportovány, 2 % výrobk kon í na tuzemském trhu.
Nejd ležit jšími partnery jsou:
•
•
•
•
SCANIA CV AB /Švédsko/
AGCO POWER Inc. /Finsko, Brazílie/
ZETOR TRACTORS a.s. / eská republika/
O.O.O.”OSTCHIM” /B lorusko/
13
Bylo dosaženo 223 mil. K tržeb. Touto inností se ve spole nosti zabývá 98 pracovník , z
toho 7 TH. Technologické za ízení je na stávající výrobu vložených válc na odpovídající
úrovni. V oblasti odlévání je využíván dvanáctipolohový licí karusel s dv ma vloženými válci
v každé poloze. Obráb ní jednotlivých typ vložených válc je na obráb cích linkách
s výkonnými CNC stroji.Celý výrobní proces je rovn ž auditován dle ISO/TS 16 949:2009,
ISO 14001:2004 a dopln n o nejmodern jší meziopera ní systém m ení rozm r a kontroly
plynot snosti vyrobených vložených válc .
Mezi významné investice posledních let pat í:
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatické m ící stanice Aeropan
m ící centrum 3D Zeiss Contura
CNC obráb cí soustruhy Hyunday a Haas,
Automatické kontrolní tlakovací stanice Aeropan
Automatická kontrolní stanice prasklin pomoví ví ivých proud Consenta
Pr b žná odmaš ovací a pasiva ní linka Nerkon
Automatický stroj na vrtání vložených válc Scania
Náhrada mokrých odlu ova prachu za suché
4. Obráb ní odlitk
Tato innost je realizována v prostorách obrobny vložených válc . Rozm rová p esnost
obrobk je kontrolována v m rovém st edisku na trojrozm rném m ícím p ístroji Zeiss
Spectrum. V roce 2015 bylo opracováno 1 140 781 ks odlitk , což p edstavuje 914 tun
odlitk tj. 15 % celkové produkce slévárny odlitk
Nejd ležit jšími partnery jsou:
•
•
•
•
•
Valeo Compressor Europe Ltd. / eská republika/
AGCO POWER Inc. /Finsko, Brazílie/
FESTO AG u.Co.KG, KNORR-BREMSE (skupina) /N mecko/
KNORR – BREMSE /Rakousko, Ma arsko/
Kongsberg Automotive ASA /Norsko/
P i této innosti bylo dosaženo 92 mil. tržeb p i 42 pracovnících z toho 5 TH.
Mezi významné investice posledních let pat í:
•
•
•
•
•
soustruhy a obráb cí centra MAZAK
dvouv etenová obráb cí centra CHIRON
frézovací centrum Okuma
omílací za ízení ROSLER
m ící za ízení 3D Zeiss Spectrum
5. Výroba forem, model a nástroj
I tato výroba zaznamenala v posledních letech výrazné zlepšení a zkvalitn ní výroby. Pro
vlastní pot eby je využíváno cca 25 - 30 % kapacity, ostatní zakázky jsou pro tuzemské
odb ratele.
Bylo dosaženo 32 mil. K tržeb. Touto inností se ve spole nosti zabývá 32 pracovník ,
14
z toho 8 TH. Výrobní technologie jsou z v tší ásti klasické obráb ci stroje, které byly
dopln ny 3 ks CNC nástroja ských frézek, 2 ks CNC soustruh , drátovou eza kou a
elektroerozivní hloubi kou. Tato výrobní innost byla nastartována zavedením SW vybavení
PRO/INGENEER, který výrazn zkrátil p edvýrobní etapy a zkrátil tak termíny uskute n ní
dodávek.
6. Dopravní innost
Pro ŠKODA AUTO a.s. je zabezpe ován rozvoz náhradních díl prost ednictvím 27 voz
DAF 45 a MAN, dále je poskytován prostor pro skladování. Bylo dosaženo 48 mil. K tržeb.
Touto inností se ve spole nosti zabývá 29 pracovník z toho 3 TH. Nákladní doprava je
certifikována dle systému ISO 9002.
P ehled výkon nejd ležit jších inností za rok 2015
Žací a p dní technika
Odlitky
Vložené válce
Obráb ní odlitk
Formy, modely, nástroje
Dopravní innost
Ostatní
Seco GROUP a.s.
tis.K
582 783
343 976
219 914
82 892
27 437
48 234
459
1 305 695
15
Významné investice nad 1 mil.K za poslední 3 roky :
DAF 45 LF – 2 ks
filtra ní za ízení CIPRES
odsávání pecí ABB
zásobníky odpadního písku
úpravna formoovacího písku
technické zhodnocení honovacích stroj
monitorovací a ídící systém – energie
technické zhodnocení objekt
MAN – 2 ks
st ihací nástroj na kryt se ení
SW simulace lití MAGMA 5
technické zhodnocení objekt
rekonstrukce silnic
technické zhodnocení jemnovrtacího stroje
technické zhodnocení licího karuselu
technické zhodnocení formovací linky DISAMATIC
MAN 2 ks
DAF 45 LF
Energetické zázemí budov
Spektrometr
lánkový pásový dopravník
Pr myslový robot MOTOMAN
P ístroj IBG pro kontrolu povrchových vad
Svislý vyvrtávací stroj JÚS
Klimatiza ní za ízení pro kontrolní pracovišt
Soustruh Masturn MT 550.1500
Poloautomatická kotou ová pila Kaltenbach
CNC soustruh OKUMA
CNC obráb cí soustruh Mazak
Šroubový kompresor
Technické zhodnocení truhlárna a modelárna
Technické zhodnocení slévárna odlitk
Trafostanice 35kW vstupní
Lisovací nástroj st ih I
Lisovací nástroj st ih II
Nástroj tah
Nástroj kalibr
Technické zhodnocení výrobní hala
Svislý vyvrtávací stroj
Dopravník s modulárním pasem
Rozvad 35 Kv
Odsávací a filtra ní za ízení
Podv sný je áb GIGA
Lisovací nástroj na šikmé se ení
DAF LF 250
DAF LF 220
rok
tis.K
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2 810
2 988
2 521
6 960
1 738
1 272
1 892
11 772
3 338
1 870
1 190
9 605
7 812
1 021
1 049
1 068
3 428
2 810
6 160
1 241
1 392
3 304
3 244
3 155
1 638
1 605
1 467
5 835
2 010
1 171
1 950
1 623
1 793
2 070
1 190
2 230
2 060
4 042
2 019
2 129
5 250
3 600
2 550
1 490
1 817
1 469
16
RO NÍ Ú ETNÍ ZÁV RKA ZA ROK 2015 A POKRA OVÁNÍ SPOLE NOSTI
S NEOMEZENOU DOBOU TRVÁNÍ
Ú etní záv rka k 31. prosinci 2015 byla zpracována za p edpokladu, že spole nost
bude nadále p sobit jako podnik s neomezenou dobou trvání. P iložená ú etní
záv rka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.
Spole nost vytvo ila obchodní a finan ní plán pro rok 2016, cílem je dosáhnout
finan ních výsledk srovnatelných s rokem 2015 ve své výrobní a obchodní innosti.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
V období po rozvahovém dni do dne sestavení ú etní záv rky nenastaly žádné
významné události, které by m ly vliv na spolehlivost údaj , uvedených
v p edkládané ú etní záv rce za rok 2015.
NÁVRH NA ROZD LENÍ HOSPODÁ SKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015
Ú etní zisk bude rozd len na základ rozhodnutí valné hromady spole nosti.
17
ROZVAHA
v plném rozsahu
Název a sídlo ú"etní jednotky
ke dni 31.12.2015
´
•
(v celych
tisících Kc)
Seco GROUP a. s.
•
Saldova 408/30
Praha 86
18600
I!
60193450
Ozna"ení
AKTIVA
!íslo
$ádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(A. + B. + C. + D.I.)
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I. 1.
(B.I. + B.II. + B.III.)
( sou"et B.I. 1. až B.I.8.)
0011
B%žné ú"etní období
Netto
4
Netto
3
Korekce
2
Brutto
1
Minulé ú". období
002
286 030 513 080
0
0
772 950 689 344
0
0
003
830 819 503 991
326 828 306 181
004
18 136
15 358
2 778
3 855
Z$izovací výdaje
005
0
0
0
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3.
Software
007
4.
Ocenitelná práva
008
16 930
400
14 958
400
1 972
0
3 182
0
5.
Goodwill
009
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
806
0
806
673
7.
Nedokon"ený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
B. II. 1.
Pozemky
014
2.
Stavby
015
342 449 166 827
175 622 170 270
3.
Samostatné hmotné movité v%ci a soubory hmotných
movitých v%cí
016
453 722 319 778
133 944 111 606
4.
P%stitelské celky trvalých porost'
017
0
0
0
0
5.
Dosp%lá zví$ata a jejich skupiny
018
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
0
7.
Nedokon"ený dlouhodobý hmotný majetek
020
1 682
0
1 682
7 646
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9.
Oce*ovací rozdíl k nabytému majetku
022
0
0
0
0
B.III.
Dlouhodobý finan"ní majetek
023
2 028
2 028
0
2
B.III.1.
Podíly - ovládaná osoba
024
2
2
0
2
2.
Podíly v ú"etních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
2 026
0
2 026
0
0
0
0
4.
Záp'j"ky a úv%ry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv
027
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finan"ní majetek
028
0
0
0
0
6.
Po$izovaný dlouhodobý finan"ní majetek
029
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan"ní majetek
030
0
0
0
0
(sou"et B.II.1. až B.II.9.)
(sou"et B.III.1. až B.III.7.)
810 655 486 605
12 802
324 050 302 324
12 802
12 802
•
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
• 60193450
IC:
Ozna"ení
AKTIVA
!íslo
$ádku
a
b
c
Brutto
1
(C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)
031
450 257
9 089
441 168 380 991
(sou"et C. I.1. až C.I.6.)
032
220 401
0
220 401 159 002
B%žné ú"etní období
Korekce
2
Minulé ú". období
Netto
3
Netto
4
C.
Ob%žná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
Materiál
033
61 660
0
61 660
49 597
2.
Nedokon"ená výroba a polotovary
034
31 637
0
31 637
27 814
3.
Výrobky
035
116 061
0
116 061
67 790
4.
Mladá a ostatní zví$ata a jejich skupiny
036
0
0
0
0
5.
Zboží
037
10 197
0
10 197
8 418
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
846
0
846
5 383
039
15 730
2 932
12 798
0
2 932
12 798
0
0
0
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
(sou"et C.II. 1. až C.II.8.)
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztah'
040
15 730
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
041
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole"níky
043
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6.
Dohadné ú"ty aktivní
045
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8.
Odložená da*ová pohledávka
047
0
0
0
0
048
177 278
6 157
(sou"et C.III.1. až C.III.9.)
171 121 169 636
154 568 165 079
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.III. 1.
Pohledávky z obchodních vztah'
049
157 750
3 182
2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
050
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole"níky
052
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpe"ení a zdravotní pojišt%ní
053
0
0
0
0
6.
Stát - da*ové pohledávky
054
16 430
0
16 430
4 216
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
0
0
0
0
8.
Dohadné ú"ty aktivní
056
86
0
86
97
9.
Jiné pohledávky
057
3 012
2 975
37
244
058
36 848
0
36 848
52 353
C.IV.
Krátkodobý finan"ní majetek
(sou"et C.IV.1 až C.IV.4)
C.IV.1.
Peníze
059
1 055
0
1 055
831
2.
Ú"ty v bankách
060
35 793
0
35 793
51 522
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4.
Po$izovaný krátkodobý finan"ní majetek
062
0
0
0
0
063
4 954
0
4 954
2 172
D. I.
!asové rozlišení
(D.I.1. + D.I.3.)
D. I. 1.
Náklady p$íštích období
064
4 954
0
4 954
2 172
2.
Komplexní náklady p$íštích období
065
0
0
0
0
3.
P$íjmy p$íštích období
066
0
0
0
0
•
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
• 60193450
IC:
Ozna"ení
PASIVA
a
b
!íslo
$ádku
c
PASIVA CELKEM
(A. + B. + C.I.)
067
(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)
068
(A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)
Stav v b%žném ú"et. období
5
Stav v minulém ú"et. období
6
069
772 950
437 487
314 649
689 344
439 599
314 649
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.1.
Základní kapitál
070
314 649
314 649
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Zm%ny základního kapitálu
072
0
0
0
0
2 372
0
A. II.
Kapitálové fondy
A. II.1.
Ážio
074
2 372
0
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
2 372
2 372
3.
Oce*ovací rozdíly z p$ecen%ní majetku a závazk'
076
0
0
4.
Oce*ovací rozdíly z p$ecen%ní p$i p$em%nách obchodních korporací
077
5.
Rozdíly z p$em%n obchodních korporací
078
0
0
0
0
6.
Rozdíly z ocen%ní p$i p$em%nách obchodních korporací
079
0
0
A. III.
Fondy ze zisku
080
0
0
A. III.1.
Rezervní fond
081
Statutární a ostatní fondy
082
0
0
79 450
0
0
68 314
76 322
0
3 128
68 314
0
0
41 016
0
335 463
0
54 264
0
249 745
0
0
0
0
0
15 145
0
0
0
0
14 361
0
0
0
0
0
0
2.
(sou"et A. I I.1 až A. I I.5)
(A.III.1. + A.III.2.)
(A.IV.1. + A.IV.2.)
073
A. IV.
Výsledek hospoda$ení minulých let
A. IV. 1.
Nerozd%lený zisk minulých let
084
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
085
3.
Jiný výsledek hospoda$ení minulých let
086
A. V. 1.
Výsledek hospoda$ení b%žného ú"etního období /+ -/
087
A. V. 2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/
088
B.
Cizí zdroje
(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)
089
B. I.
Rezervy
(sou"et B.I.1. až B.I.4.)
090
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních p$edpis'
091
2.
Rezerva na d'chody a podobné závazky
092
3.
Rezerva na da* z p$íjm'
093
4.
Ostatní rezervy
094
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztah'
096
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
097
3.
Závazky - podstatný vliv
098
4.
Závazky ke spole"ník'm
099
5.
Dlouhodobé p$ijaté zálohy
100
6.
Vydané dluhopisy
101
0
0
0
0
0
0
7.
Dlouhodobé sm%nky k úhrad%
102
0
0
8.
Dohadné ú"ty pasivní
103
9.
Jiné závazky
104
Odložený da*ový závazek
105
0
0
15 145
0
0
14 361
10.
(sou"et B.II. 1. až B.II.10.)
083
095
•
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové 'len(ní
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
´
•
(v celych
tisících Kc)
Název a sídlo ú!etní jednotky
Seco GROUP a. s.
I"
•
Saldova 408/30
Praha 86
18600
60193450
Ozna!ení
TEXT
"íslo
$ádku
a
b
c
I.
A.
Skute!nost v ú!etním období
minulém
2
b%žném
1
Tržby za prodej zboží
01
44 993
27 674
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
28 950
16 043
13 660
14 014
1 156 249
+
Obchodní marže
(I. - A.)
03
II.
Výkony
(II.1. až II.3.)
04
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobk' a služeb
05
2.
Zm%na stavu zásob vlastní !innosti
06
1 305 695
1 205 990
17 861
3.
Aktivace
07
81 844
70 169
08
934 219
1 126 427
-40 347
1.
Spot$eba materiálu a energie
09
818 259
791 739
683 072
2.
Služby
10
115 960
108 667
(I. - A. + II. -B.)
11
(sou!et C.1. až C.4.)
12
387 519
273 286
378 524
265 902
178 571
21 160
180 171
13 910
65 574
7 981
2 827
63 723
8 098
2 810
38 790
11 311
37 451
7 519
4 540
2 979
B.
Výkonová spot$eba
B.
+
(B.1. + B.2.)
P$idaná hodnota
C.
Osobní náklady
C. 1.
Mzdové náklady
13
2.
Odm%ny !len'm orgán' obchodní korporace
14
3.
Náklady na sociální zabezpe!ení a zdravotní pojišt%ní
15
4.
Sociální náklady
16
D.
Dan% a poplatky
17
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
Tržby z prodeje materiálu
21
8 698
2 613
F.
Z'statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)
22
9 731
3 492
F. 1.
Z'statková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
Prodaný materiál
24
7 484
2 247
3 492
0
Zm%na stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních náklad' p$íštích období
25
362
-9 306
Ostatní provozní výnosy
26
Ostatní provozní náklady
27
4 648
6 833
P$evod provozních výnos'
28
3 061
11 718
0
P$evod provozních náklad'
29
2.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Provozní výsledek hospoda$ení
(III.1. + III.2.)
(zohledn%ní položek (+). až V.)
19
30
0
0
71 649
0
77 037
•
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
P íloha k ú etní záv rce
spole nosti Seco GROUP a. s.
k 31. 12. 2015
P íloha je zpracována v souladu s vyhláškou . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která
ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní
jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími v soustav podvojného ú etnictví. Údaje p ílohy
vycházejí z ú etních záznam ú etní jednotky (ú etní doklady, ú etní knihy a ostatní ú etní
záznamy) a z dalších podklad , které má ú etní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou
vykázány v celých tisících K , pokud není uvedeno jinak.
Obsah p ílohy
Obecné informace ( l. II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Popis ú etní jednotky
Majetková i smluvní spoluú ast ú etní jednotky v jiných spole nostech
Zm ny a dodatky v obchodním rejst íku
Organiza ní struktura ú etní jednotky, její zásadní zm ny v uplynulém ú etním období
Orgány spole nosti k rozvahovému dni
Majetková i smluvní spoluú ast jiných ú etních jednotek ve spole nosti
Zam stnanci spole nosti, osobní náklady
Poskytnutá pen žitá i jiná pln ní
Používané ú etní metody, obecné ú etní zásady a zp soby
oce ování ( l. III)
1. Zp sob ocen ní majetku
1.1Ocen ní a zp sob ú tování zásob
1.2Ocen ní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo eného vlastní inností
1.3Ocen ní cenných papír a majetkových ú astí
1.4Ocen ní p íchovk a p ír stk zví at
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny
Zm ny oce ování, odpisování a postup ú tování
Opravné položky k majetku
Odpisování
P epo et cizích m n na eskou m nu
Zp sob stanovení reálné hodnoty
Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty ( l. IV)
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finan ní situace ú etní jednotky
1.1
Dom rky splatné dan ze zisku za minulá ú etní období
1.2
Dlouhodobé bankovní úv ry
1.3
Rozpis odložené dan ze zisku
1.4
Rozpis p ijatých dotací na investi ní a provozní ú ely
1.5
Manka a p ebytky u zásob
1
2. Významné události po datu ú etní záv rky
3. Dopl ující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
3.3 Dlouhodobý hmotný majetek po ízený formou finan ního pronájmu
3.4 Nejd ležit jší tituly p ír stk a úbytk dlouhodobého majetku
3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.7 P ehled majetku s výrazn rozdílným tržním a ú etním ocen ním
3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové ú asti
4. Vlastní kapitál
4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
4.2 Rozd lení zisku (úhrada ztráty) p edchozího minulého období
4.3 Návrh na rozd lení zisku (úhradu ztráty) b žného ú etního období
4.4 Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky
5.1 Pohledávky po lh t splatnosti
5.2 Závazky po lh t splatnosti
5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnik m ve skupin
5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatn ní zástavního zajiš ovacího práva
5.5 Závazky nesledované v ú etnictví a neuvedené v rozvaze
5.6 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v ú etnictví tvo ena rezerva
6. Rezervy
7. Výnosy z b žné innosti
8. Výdaje vynaložené v pr b hu ú etního období na výzkum a vývoj
9. Náklady a odm ny statutárnímu auditorovi
10. Údaje o p em nách
10.1 Struktura vlastního kapitálu po p em n spole nosti (v etn fondu z p ecen ní)
10.2 Další významné údaje vztahující se k p em n
2
1. Popis ú etní jednotky
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
Rozhodující p edm t
podnikání:
Datum vzniku:
I :
DI :
Seco GROUP a.s., zapsána u M st.soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2333
Šaldova 408/30
akciová spole nost
Slévárenství, výroba stroj a za ízení pro ur itá hospodá ská
odv tví, nástroja ství, kovoobráb ství
1.1.1994
60193450
CZ60193450
2. Osoby podílející se na základním kapitálu ú etní jednotky více než 20 %
Osoba (fyzická, právnická)
Ing. Jaromír D de ek
Miloslav Wolf
Crossotus a.s.
Bydlišt , sídlo
B žné ú etní
období
29,09%
22,09 %
22,02%
Minulé ú etní
období
21,77%
3. Zm ny a dodatky provedené v ú etním období v obchodním rejst íku
Druh zm ny – zm ny v zápisu len p edstavenstva, dozor í rady
op tovné zvolení lena p edstavenstva Bc. Bo ka Ku ery 5.1.2015
Datum zm ny v OR
6.2.2015
odvolání lena p edstavenstva Ing. Tomáše Linharta ke dni 30.6.2015
20.7.2015
zvolení lena p edstavenstva Ing. Miroslava Kolá ného, Ph.D., MBA ke dni
1.7.2015
20.7.2015
odstoupení p edsedy dozor í rady Ing. Josefa Linharta ke dni 18.2.2015
7.4.2015
odstoupení lena dozor í rady Ing. Old icha Housy ke dni 18.2.2015
7.4.2015
zvolen nový len dozor í rady Eva Chladová ke dni 19.2.2015
7.4.2015
zvolen nový len dozor í rady Petra Wolfová ke dni 19.2.2015
7.4.2015
nov zvolený p edseda dozor í rady Miloslav Wolf ke dni 24.2.2015
7.4.2015
odstoupení lena dozor í rady Ivy Kožené ke dni 28.2.2015
7.4.2015
zvolen nový len dozor í rady Alexandra Voplakalová ke dni 5.6.2015
20.7.2015
4. Organiza ní struktura ú etní jednotky a její zásadní zm ny v uplynulém
ú etním období:
Akciová spole nost se skládá z 6 základních organiza ních úsek :
Divize sléváren
Divize strojíren
Divize dopravy
Výrobní služby
Ekonomický úsek
Personální úsek
3
Tyto úseky jsou dále len ny na jednotlivé innosti:
Divize sléváren
Slévárna odlitk
Slévárna vložených válc
Obrobna vložených válc
Obráb ní odlitk
Prodej odlitk a vložených válc
Nákup
Technická kancelá
ízení a kontrola jakosti
Divize strojíren
Strojírenská výroba v etn vývoje a rozvoje
Prodej strojírenské výroby v etn OTS
Formy, modely a ná adí
ízení a kontrola jakosti v etn m rového st ediska
Ekonomika
Divize dopravy
Skladování
Rozvozy náhradních díl
Výrobní služby
Energetika, investice a ekologie
Závodová doprava
Ekonomický úsek
Financování
Ú etnictví
Informatika
Nákup a skladování strojíren
Personální úsek
Osobní odd lení
Mzdy
Bezpe nost práce a požární ochrana
4
5. lenové statutárních a dozor ích orgán k rozvahovému dni
Funkce
P íjmení
Jméno
p edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva
len p edstavenstva
len p edstavenstva
len p edstavenstva
len p edstavenstva
len p edstavenstva
Ing. D de ek
Ing. D de ek
Voplakal
Ing. Fischer
Ing. Housa
Ing. Kolá ný
Bc. Ku era
Bc. Wolf
Masopust
Jaromír
Petr
Ji í
Petr
Aleš
Miroslav
Bo ek
Miloslav
Josef
p edseda dozor í rady
len dozor í rady
len dozor í rady
len dozor í rady
len dozor í rady
len dozor í rady
Wolf
Chladová
Kolumpek
Ing. Vendl
Voplakalová
Wolfová
Miloslav
Eva
Jind ich
Miroslav
Alexandra
Petra
6. Majetková i smluvní spoluú ast ú etní jednotky v jiných spole nostech
vyšší než 20 %
Název spole nosti
Sídlo
Seco GROUP USA 58 Mimosa Court,
LLC.
CT06877 Ridgefield
Výše podílu na
základním
kapitálu
Výše vlastního
kapitálu
spole nosti
r. 2014
Výše ú etního
výsledku
hospoda ení
r. 2014
100%
-497tis.USD
-193tis.USD
Výsledek hospoda ení r. 2015 není znám – odklad da ového p iznání.
7. Zam stnanci spole nosti, osobní náklady
Zam stnanci celkem
Položka
Pr m rný po et zam stnanc
B žné
Minulé
ú etní období ú etní období
Z toho ídicích pracovník
B žné
ú etní období
Minulé
ú etní období
605
613
15
15
178 571
180 171
2 130
13 233
Odm ny len m statutárních a dozor ích orgán
spole nosti
21 160
13 910
21 160
13 910
Náklady na sociální zabezpe ení
65 574
63 723
7 919
9 228
7 981
8 098
445
485
273 286
265 902
31 654
36 856
Mzdové náklady
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
5
8. Poskytnutá pen žitá i jiná pln ní
Výše pen žního a naturálního pln ní stávajícím len m orgán
Statutárních
ídicích
dozor ích
B žné
Minulé
B žné
Minulé
B žné
Minulé
Druh pln ní
období
období
období
období
období
období
P j ky a úv ry
Poskytnuté záruky
D chodové p ipojišt ní
Bezplatné užívání auta
Jiné
Celkem
0
0
0
0
0
0
Výše pen žního a naturálního pln ní bývalým len m orgán
Statutárních
ídicích
dozor ích
B žné
Minulé
B žné
Minulé
B žné
Minulé
Druh pln ní
P j ky a úv ry
Poskytnuté záruky
D chodové p ipojišt ní
Bezplatné užívání auta
Jiné
Celkem
období
období
období
období
období
období
0
0
0
0
0
0
Používané ú etní metody, obecné ú etní zásady a zp soby
oce ování
Používané ú etní metody, obecné ú etní zásady a zp soby oce ování
v p edkládané ú etní záv rce jsou v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o
ú etnictví, ve zn ní zákona a pozd jších p edpis .
1. Zp sob ocen ní majetku
1.1
Ocen ní a zp sob ú tování zásob
Ocen ní a ú tování nakupovaných zásob
-
ve skute ných po izovacích cenách, které zahrnují:
nákupní cenu,
vedlejší po izovací náklady (z nich:dopravné, clo, provize, pojistné, jiné)
- ve skladové evidenci se zásoby vedou metodou váženého aritmetického pr m ru
Ocen ní zásob vytvo ených vlastní inností
-
ve skute ných výrobních nákladech zahrnujících p ímé náklady, výrobní režii
vydané ze skladu ocen né skladovými cenami
1.2 Ocen ní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
vytvo eného vlastní inností
Dlouhodobý hmotný majetek vytvo ený vlastní inností byl oce ován vlastními náklady,
zahrnující: p ímé náklady, výrobní režii, správní režii
Dlouhodobý nehmotný majetek vytvo ený vlastní inností byl oce ován vlastními náklady,
zahrnující: p ímé náklady, výrobní režii, správní režii
6
1.3 Ocen ní cenných papír a majetkových podíl
Ve sledovaném ú etním období ú etní jednotka vlastnila následující finan ní majetek:
Druh majetku
Cenné papíry
Majetkové podíly
Deriváty
Majetek a závazky zajišt né deriváty
Po izovací cena
0
2
0
0
2. Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny
Druh majetku po ízený ve sledovaném ú etním období
ocen ný reproduk ní po izovací cenou
žádný majetek nebyl po ízen
Zp sob stanovení
reproduk ní po izovací ceny
3. Zm ny oce ování, odpisování a postup ú tování
Ve sledovaném ú etním období nedošlo v ú etní jednotce k žádným zm nám.
4. Opravné položky k majetku
Opravné položky byly tvo eny k následujícímu majetku:
Druh majetku
Opravné položky k:
- dlouhodobému majetku
- zásobám
- finan nímu majetku
- pohledávkám - zákonné
- pohledávkám - ostatní
Z statek k 1. dni
ú etního období
B žné
Minulé
období období
2 026
2 493
3 423
2 026
11 700
3 522
Tvorba
B žné
Minulé
období
období
2
341
2 932
Zú tování
B žné
Minulé
období
období
101
9 207
99
Z statek k poslednímu
dni ú etního období
B žné
Minulé
období
období
2 028
2 834
6 254
2 026
2 493
3 423
5. Odpisování
Odpisový plán ú etních odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
sestavila ú etní jednotka v interní sm rnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o ú etnictví
a vycházela z p edpokládané doby jeho používání. Ú etní a da ové odpisy se nerovnají.
6. P epo et cizích m n na eskou m nu
P i p epo tu cizích m n na eskou m nu používá spole nost v pr b hu ú etního období:
•
•
pevný kurz vyhlašovaný NB vždy k prvnímu dni m síce ú etního období
k 31. 12. p epo et platným kurzem NB
7. Ocen ní majetku reálnou hodnotou
Ve sledovaném ú etním období nepoužívala ú etní jednotka ocen ní reálnou hodnotou.
7
Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finan ní situace ú etní
jednotky
1.1
Dom rky splatné dan ze zisku za minulá ú etní období
Zda ovací období
2014
1.2
D vod dom rku
není
Výše dom rku
0
Dlouhodobé bankovní úv ry
1.
Splátky úv r tis.K
2 000
4 000
4 000
8 450
14 750
11 600
9 600
6 600
Rok splatnosti
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1.3
Z statek úv r tis.K
18 000
14 000
23 000
43 550
28 800
17 200
7 600
1 000
Rozpis odložené dan ze zisku
2. Položka
4. Odložený da ový závazek
3.
ástka
15 145
Odložená da ová pohledávka
Odložená da vykázaná v ú etní záv rce
1.4
784
Rozpis p ijatých dotací na investi ní a provozní ú ely
ástka tis.K
Minulé období
Poskytovatel
5. Ú el dotace
6.
Vzd lávejte se pro r st
Odborná praxe pro mladé do 30let
Vzd lávejte se pro r st
ú ad práce Hradec Králové
ú ad práce Hradec Králové
ú ad práce Hradec Králové
1.5
7.
B žné období
125
298
30
Rozpis mank a p ebytk u zásob
Druh zásob
materiálové
B žné ú etní období
Manka
P ebytky
1 322
1 705
Minulé ú etní období
Manka
P ebytky
94
65
2. Významné události po datu ú etní záv rky
Den
Událost
Vliv na položku
rozvahy
Vliv na položku
výsledovky
Pen žní vyjád ení
zm ny
žádné
8
3. Dopl ující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku
3.1
Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Po izovací cena
Skupina majetku
B žné
období
Pozemky
Stavby
Samostatné movité v ci a
soubory movitých v cí
Poskytnuté zálohy na DHM
Nedokon ený DHM
Celkem
3.2
B žné
období
Z statková cena
Minulé
období
B žné
období
Minulé
období
12 802
12 802
12 802
12 802
342 449
330 142
166 827
159 872
175 622
170 270
453 722
410 921
319 778
299 315
133 944
111 606
1 682
7 646
1 682
7 646
810 655
761 511
324 050
302 324
486 605
459 187
Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
Skupina majetku
Po izovací cena
B žné
období
16 930
400
Celkem
Z statková cena P ír stky
Oprávky
Minulé
období
Software
Ocenitelná práva
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
Ostatní DNM
Nedokon ený DNM
3.3
Oprávky
Minulé
období
B žné
období
Minulé
období
16 440
400
14 958
400
0
806
0
673
0
0
18 136
17 513
15 358
B žné
období
13 258
400
Minulé
období
Úbytky
B žné
období
B žné
období
1 972
0
0
3 182
0
0
490
0
0
0
0
0
806
0
673
471
0
338
0
2 778
3 855
961
338
0
13 658
Dlouhodobý hmotný majetek po ízený formou finan ního pronájmu
B žné ú etní období
Neuhrazené splátky
splatné
Za átek
Konec
Název
Splátky
celkem
Uhrazené
splátky
v r. 2015
01.06.2010
01.05.2015
CNC HAAS SL-30
2 031 664
1 862 360
169 304
0
04.06.2010
05.05.2015
5 876 670
5 386 948
489 722
0
24.06.2010
23.05.2015
Chiron DZ 15W a Mazak FH
4800
VZV DV D25 BAOLI
366 878
330 192
36 686
0
01.07.2010
30.06.2015
Kyvná bruska HK 150.1
241 779
217 602
24 177
0
01.08.2010
01.07.2015
Spektrometr Q8 Magellan
1 272 046
1 123 640
148 406
0
01.08.2010
01.07.2015
Motorový vozík GP15N
407 776
360 201
47 575
0
01.09.2010
01.08.2015
2 439 441
2 114 181
325 260
0
05.09.2010
05.08.2015
Patronový filtra ní odlu ova
BHF P-2/1600/1800-60
Kamerový systém - TOREX
1 417 122
1 228 171
188 951
0
01.10.2010
01.09.2015
Vibra ní rošt VVR 080.060
461 906
392 619
69 287
0
01.10.2010
01.09.2015
2 ks odd lova ka vtok
443 863
377 285
66 578
0
05.11.2010
05.09.2015
5 401 292
4 591 097
810 195
0
01.11.2010
05.10.2015
Ohýba ka trubek CA LINEAR
563
VZV DIESEL HYUNDAI 33D-7
682 033
568 362
113 671
0
9
01.11.2010
05.10.2015
VZV DIESEL HYUNDAI 15L-7E
414 994
345 829
69 165
0
01.11.2010
05.10.2015
M ení vnit ních pr m.VV
463 710
386 425
77 285
0
01.11.2010
05.10.2015
Otryskávací stroj B12x16R
4 083 176
3 402 646
680 530
0
04.11.2010
05.10.2015
ezací automat na odlitky
1 398 348
1 165 292
233 056
0
01.12.2010
01.11.2015
878 706
717 609
161 097
0
15.12.2010
01.11.2015
VZV DIESEL HYUNDAI 50DA7E
Filtra ní p ístroj 450 K
196 671
160 614
36 057
0
22.12.2010
15.11.2015
VZV Jungheinrich TFG 430
588 165
480 335
107 830
0
01.01.2011
01.12.2015
Zaklada s chodící obsluhou
154 075
105 600
48 475
0
05.01.2011
05.12.2015
VZV DV 35BVB
540 175
498 360
41 815
0
11.02.2011
01.01.2016
P ístroj na m ení VV
332 550
260 498
66 510
5 542
09.02.2011
05.01.2016
3 050 000
2 389 167
610 000
50 833
05.05.2011
05.04.2016
Pr myslový robot Motoman MA
1900
CNC Mazak HC Nexus
6 350 000
4 966 280
1 383 720
05.06.2011
05.05.2016
VZV Linde H25 D
648 750
464 937
129 750
54 063
03.06.2011
05.05.2016
Soustruh SPT 16 CNC
1 831 625
1 312 665
366 325
152 635
03.06.2011
05.05.2016
Soustruh SPS 2/25
2 244 900
1 608 845
448 980
187 075
31.07.2011
15.06.2016
Tlakovací za ízení VV
702 250
491 575
140 450
70 225
01.07.2011
11.06.2016
3 225 450
2 356 232
673 209
196 009
05.09.2011
05.08.2016
CNC soustružnický automat
Quicktech
OKUMA MA
7 849 750
5 233 167
1 569 950
1 046 633
03.10.2011
01.09.2016
CNC Soustruh Hyundai Kia
1 731 500
1 125 475
346 300
259 725
05.08.2011
05.07.2016
363 000
248 050
72 600
42 350
05.10.2011
05.09.2016
Tegra Systém 21 - brousící
za ízení
Coldjet SDI
238 050
154 733
47 610
35 708
02.12.2011
01.11.2016
1 500 000
959 142
311 073
229 785
05.01.2012
05.12.2016
223 947
134 367
44 790
44 790
05.02.2012
05.01.2017
735 974
429 319
147 195
159 460
12.04.2012
12.03.2017
620 500
341 275
124 100
155 125
26.05.2012
26.03.2017
739 367
431 297
147 874
160 196
26.07.2012
26.06.2017
18.07.2012
01.06.2017
27.07.2012
Horizontální obráb cí centrum
FQH 50 CNC
Zaklada Mitsubishi SBP16N
Aeropan - Tlakovací za ízení VV
Scania
Aeropan - Tlakovací za ízení VV
Scania
VZV Jungheinrich DFG 435
899 258
449 630
179 852
269 776
7 783 344
3 891 672
1 556 669
2 335 003
11.07.2017
Dieselagregát Cummins
C330D5
Obráb cí centrum MCFV 1680
Contour
VZV Jungheinrich TFG 316
398 218
192 472
79 644
126 102
25.08.2012
25.07.2017
Pneumatická doprava odprašk
2 584 995
1 249 414
516 999
818 582
25.08.2012
25.07.2017
1 205 815
582 811
241 163
381 841
05.09.2012
05.08.2017
árový laserový senzor
LineScan
CNC soustruh SPR 100 CNC
2 380 000
1 110 667
476 000
793 333
20.09.2012
20.08.2017
1 603 932
748 501
320 787
534 644
27.09.2012
27.08.2017
421 774
196 828
84 355
140 591
22.09.2012
22.08.2017
CNC univerzální revolverový
soustruh HAAS
Kondenza ní suši M.T.A.
MG090/A
Filtra ní za ízení licího karuselu
778 661
363 374
155 733
259 554
25.10.2012
25.09.2017
1 444 368
649 966
288 873
505 529
26.10.2012
26.09.2017
Za ízení na chlazení kelímk
pecí FS 30 ABB
Filtra ní za ízení tryska e
BB680
893 727
402 176
178 746
312 805
10
28.10.2012
28.09.2017
367 069
165 181
73 414
128 474
1 475 643
639 446
295 128
541 069
30.10.2017
Dieselagregát Cummins
C150D5
Odmaš ovací pr b žné za ízení
PROGRESS 901
VZV Linde H 25 D
23.11.2012
23.12.2017
16.11.2012
656 154
284 333
131 231
240 590
18.12.2012
11.11.2017
CNC centrum QUICK TEC
3 183 956
1 326 648
636 791
1 220 517
21.12.2012
21.11.2017
279 406
116 419
55 881
107 106
19.01.2013
19.12.2017
105 454
42 182
21 091
42 181
12.06.2013
12.05.2018
2 038 959
645 670
407 792
985 497
15.06.2013
15.05.2018
873 168
276 503
174 634
422 031
14.06.2013
14.05.2018
M icí stroj CL5AS+DR+VL 2ks
Pr myslový vysava Planet
Mobile
CNC soustruh HYUNDAI WIA L
210LA FANUC
Rozší ení pneumatické dopravy
odprašk
CNC soustruh SP30
3 087 244
1 135 632
826 908
1 124 704
18.07.2013
18.06.2016
CNC MAZAK HC Nexus 4000 II
3 420 152
1 710 076
1 140 051
570 025
16.08.2013
16.07.2018
2 923 504
828 326
584 701
1 510 477
23.08.2013
23.07.2018
Sou adnicový m icí stroj
Contura G2 Navigator
VZV Jungheinrich TFG 316
435 948
123 519
87 189
225 240
23.08.2013
23.07.2018
190 182
53 885
38 036
98 261
12.09.2013
12.08.2018
Soubor laboratorních za ízení
STRUERS
Pneumatické podávací za ízení
2 461 920
656 512
492 384
1 313 024
16.09.2013
16.08.2018
Olejové trafo TR1
581 688
155 117
116 338
310 234
20.09.2013
20.08.2018
877 947
234 119
175 589
468 239
28.09.2013
28.08.2018
4 766 359
1 271 029
953 272
2 542 058
28.11.2013
28.10.2018
Kore kový elevátor
K.E.B600/10m
Sila a zásobník na písek a
bentonit
Filtra ní jednotka CARM
499 246
116 491
99 849
282 906
28.11.2013
28.10.2018
M ící za ízení VV
763 584
178 169
152 717
432 698
20.12.2013
20.11.2018
1 940 310
420 400
388 062
1 131 848
20.12.2013
20.11.2018
1 922 128
420 400
388 062
1 113 666
21.12.2013
21.11.2018
CNC soustruh HYUNDAI WIA L
210LA SIEMENS
CNC soustruh HYUNDAI WIA L
210LA SIEMENS
CNC soustruh Mazak
1 507 921
326 716
301 584
879 621
18.12.2013
11.11.2018
1 590 336
344 573
318 067
927 696
17.12.2013
15.11.2016
3 259 581
1 401 038
1 401 038
457 505
03.12.2013
05.11.2018
1 738 674
376 713
347 735
1 014 226
27.12.2013
27.11.2018
839 739
181 943
167 948
489 848
19.01.2014
19.12.2018
07.02.2014
Dopln ní automatické aplikace
Wagner
CNC vertikální obráb cí
centrum Chiron
Sou adnicový m ící stroj UMC850 CNC
VZV Hyundai 50DA-7E
245 392
49 078
49 078
147 236
07.01.2019
Za ízení pro m ení vnit ního
pr m. VV
VZV Jungheinrich DFG 425
744 684
136 525
148 937
459 222
07.02.2014
07.01.2019
VZV Jungheinrich DFG 425
744 684
136 525
148 937
459 222
07.02.2014
07.01.2019
VZV Jungheinrich EC 216
281 408
51 591
56 282
173 535
21.02.2014
21.01.2019
Laboratorní za ízení
997 483
182 872
199 497
615 114
23.02.2014
23.01.2019
Spektrometr Q8 MAGELLAN
1 240 589
227 441
248 118
765 030
16.02.2014
16.01.2019
763 518
139 978
152 704
470 836
20.02.2014
20.01.2019
Za ízení pro odd lování vtok
4ks
Termovizní kamera FLIR
104 248
19 112
20 850
64 286
13.03.2014
13.02.2019
lánkový pásový dopravník
1 391 619
231 936
278 324
881 359
15.03.2014
15.02.2019
679 564
113 260
135 913
430 391
Filtra ní jednotka
11
11.03.2014
11.02.2019
28.04.2014
28.03.2019
28.05.2014
28.10.2018
23.05.2014
20.10.2018
Pr myslový robot Motoman MA
1900
P ístroj IBG pro kontrolu
povrchových vad
Pásový dopravník P.D.B700/
15m
VZV Jungheinrich TFG316
3 304 200
550 700
660 840
2 092 660
3 243 816
486 572
648 764
2 108 480
304 124
45 055
67 584
191 485
451 574
66 900
100 350
284 324
23.05.2014
20.10.2018
VZV Jungheinrich TFG316
451 574
66 900
100 350
284 324
23.05.2014
20.10.2018
VZV Jungheinrich TFG316
kabina
Svislý vyvrtávací stroj JÚS
460 771
68 262
102 394
290 115
20.06.2014
20.05.2019
3 155 153
368 101
631 031
2 156 021
28.06.2014
28.05.2019
898 109
104 779
179 622
613 708
18.07.2014
18.12.2018
1 638 443
182 049
364 098
1 092 296
17.07.2014
11.06.2019
1 604 890
160 489
320 978
1 123 423
23.06.2014
11.05.2019
09.06.2014
15.05.2019
Poloautomatická kotou ová pila
Kaltenbach
CNC centrum OKUMA
1 467 175
171 170
293 435
1 002 570
5 834 667
680 711
1 166 933
3 987 023
28.07.2014
28.12.2018
Ultrazvukový tlouš kom r
97 914
10 879
21 759
65 276
28.08.2014
28.01.2019
20.09.2014
20.09.2019
24.07.2014
24.12.2018
Kore kový elevátor
K.E.B450/15m
Transformátor WSW KOU
923/10
CNC obráb cí centrum MAZAK
934 235
86 503
207 608
640 124
801 406
59 363
178 091
563 952
2 010 055
223 339
446 679
1 340 037
28.08.2014
28.01.2019
26.09.2014
26.02.2019
Šroubový kompresor
GARDNER DENVER
Magnetiza ní za ízení MINIMAG
1 171 119
108 437
260 249
802 433
603 870
44 731
134 193
424 946
05.01.2015
05.12.2019
VZV el. STILL RX 20-16
642 662
128 532
514 130
10.12.2014
05.05.2019
2x systém Labotom-5s
464 543
8 603
103 232
352 708
10.12.2014
05.05.2019
3 x systém Tegramin-20
999 273
18 505
222 061
758 707
05.01.2015
05.12.2019
VZV el. STILL RX 20-16
641 033
0
128 207
512 826
25.11.2014
05.04.2019
opancé ovaný dopravní pás
200 500
7 426
44 556
148 518
01.04.2015
05.03.2020
VZV el. STILL RX 50-10
412 955
61 943
351 012
12.06.2015
12.11.2019
Brousící stroj KOYAMA
5 556 570
720 296
4 836 274
12.06.2015
12.11.2019
Brousící stroj KOYAMA
5 556 570
720 296
4 836 274
17.08.2015
05.01.2020
Traktor ZETOR PROXIMA
807 000
74 722
732 278
17.08.2015
05.01.2020
Traktorový vlek
250 000
23 148
226 852
13.08.2015
05.02.2020
Mikroúderolvý zna ící stroj
149 500
11 074
138 426
17.12.2015
05.06.2020
10.09.2015
15.03.2020
Vst elovací a vytvrzovací stroj
AVS6/HB
Jemnovrtací stroj BURR 2ks
1 081 288
80 095
1 001 193
17.11.2015
01.10.2020
TRUMPF CNC TruLaser 3030
12 960 000
432000
12 528 000
11.11.2015
25.05.2020
Ohýba ka trubek CA LINEAR
563
4 767 840
3 172 540
1 595 300
37 676 172
81 831 079
Vst elovací a vytvrzovací stroj
AVS6/HB
Klimatiza ní za ízení pro
kontrolní pracovišt
Soustruh Masturn MT 550.1500
1 861 500
196 305 985
1 861 500
76 798 735
12
Minulé ú etní období
Za átek
13.5.2009
Konec
Název
12.4.2014 pneumatický m ící p ís
Splátky
celkem
426 600
Uhrazené
splátky
398160
Neuhrazené splátky
splatné
v r. 2014
28440
po r. 2014
1.6.2010
1.5.2015 CNC HAAS SL-30
2 031 664
1 456 027
406 333
169304
4.6.2010
5.5.2015 Chiron DZ 15W
5 876 670
4 211 614
1 175 334
489 722
23.6.2015 VZV DV D25 BAOLI
366 878
256 816
73 376
36 686
30.6.2015 Kyvná bruska HK 150.1
241 779
169246
48 356
24 177
1 272 046
869 231
254 409
148 406
24.6.2010
1.7.2010
1.8.2010
1.7.2015 Spektrometr Q8
1.8.2010
1.7.2015 Mororový vozík GP15N
407 776
278 646
81 555
47 575
1.9.2010
1.8.2015 Odlu ova BHF P-2
2 439 441
1 626 293
487 888
325 260
5.9.2010
5.8.2015 Kamerový systém
1 417 122
944 747
283 424
188 951
461 906
300 238
92 381
69287
1.10.2010
1.9.2015 Vibra ní rošt VVR 080
1.10.2010
1.9.2015 odd lova ka vtok 2 ks
5.11.2010
5.9.2015 Ohýba ka trubek
443 863
288 512
88 773
66 578
5 401 292
3 510 839
1 080 258
810 195
1.11.2010
5.10.2015 VZV diesel Hyundai
682 033
431 955
136 407
113 671
1.11.2010
5.10.2015 VZV diesel Hyundai
414 994
262 830
82 999
69 165
1.11.2010
5.10.2015 M ení vložených válc
463 710
293683
92 742
77 285
1.11.2010
5.10.2015 Otryskávací stroj B12
4 083 176
2 586 011
816 635
680530
4.11.2010
5.10.2015
1 398 348
885 622
279 670
233 056
1.12.2010
1.11.2015 VZV diesel Hyundai
878 706
541 868
175 741
161 097
5.12.2010
1.11.2015 Filtra ní p ístroj 450 K
196 671
121 280
39 334
36 057
2.12.2010
ezací automat na odl.
5.11.2015 VZV Jungheinrich TPG
588 165
362 702
117 633
107 830
1.1.2011
1.12.2015 zaklada
154 075
79 200
26 400
48 475
5.1.2011
5.12.2015 VZV DV 35BVB
540 175
373 770
124 590
41 815
332 550
205 625
70 500
56 425
11.2.2011
1.1.2016 p ístroj na m ení VV
9.2.2011
5.1.2016 robot Motoman MA
3 050 000
1 869 691
641 037
539 272
5.5.2011
5.4.2016 CNC Mazak HC Nexus
6 350 000
3 611 840
1 354 440
1 383 720
5.6.2011
5.5.2016 VZV Linde H25 D
648 750
367 118
142 110
139 522
3.6.2011
5.5.2016 soustruh SPT 16 CNC
1 831 625
970 300
375 600
485 725
3.6.2011
5.5.2016 soustruh SPS 2/25
2 244 900
1 188 850
460 200
595 850
31.72011
15.6.2016 tlakovací za ízení VV
702 250
362 500
150 000
189 750
1.7.2011
11.6.2016 soustružnický automat
3 225 450
1 683 023
673 209
869 218
5.9.2011
5.8.2016 obráb cí cent. OKUMA
7 849 750
3 892 700
1 668 300
2 288 750
3.10.2011
1.9.2016 CNC soustruh Hyundai
1 731 500
822 150
365 400
543 950
5.7.2016 brousící za ízení
300 975
175 450
72 600
52 925
5.9.2016 coldjet SDI
207 500
107 123
47 610
52 767
1 500 000
648 069
311 073
540 858
223 947
89 578
44 789
89 580
735 974
282 124
147195
306 655
5.8.2011
5.10.2011
2.12.2011
5.1.2012
1.11.2016 obráb cí centrum FQH
5.12.2016 zaklada Mitsubishi
5.2.2012
5.1.2017 tlakovací za ízení na VV
12.4.2012
12.3.2017 tlakovací za ízení na VV
620 500
217 175
124100
279 225
26.5.2012
26.3.2017 VZV Jungheinrich DFG
739 367
246 455
147873
345 039
26.7.2012
26.6.2017 dieselagregát
899 258
269 778
179852
449 628
7 783 344
2 335 003
1556669
3 891 672
398 218
119 466
79644
199 108
18.7.2012
27.7.2012
1.6.2017 obráb cí centrum
11.7.2017 VZV Jungheinrich TFG
13
25.8.2012
25.7.2017 pneumatická doprava
25.8.2012
25.7.2017
5.9.2012
árový laserový senzor
5.8.2017 CNC soustruh SPR 100
2 584 995
732 415
516999
1 335 581
1 205 815
341 648
241163
623 004
2 380 000
634 667
476000
1 269 333
1 603 932
427 715
320786
855 431
20.9.2012
20.8.2017 CNC soustruh HAAS
27.9.2012
27.8.2017 kondenza ní suši
421 774
112 473
84355
224 946
22.9.2012
22.8.2017 filtra ní za . karuselu
778 661
207 642
155732
415 287
25.10.2012
25.9.2017 chlazení kelímk pecí
1 444 368
361 092
288874
794 402
26.10.2012
26.9.2017 filtra ní za . tryska e
893 727
223 431
178745
491 551
28.10.2012
28.9.2017 dieselagregát Cummins
367 069
91 767
73 414
201 888
1 475 643
344 317
295 129
836 197
23.11.2012 23.12.2017 odmaš ovací za ízení
16.11.2012 30.10.2017 VZV Linde H 25 D
656 154
151 436
131 231
373 487
18.12.2012 11.11.2017 CNC centrum QUICK
3 183 956
689 857
636 791
1 857 308
21.12.2012 21.11.2017 m .stroj CL5AS 2 ks
279 406
60 538
55 881
162 987
19.1.2013 19.12.2017 pr myslový vysava
105454
21091
28 359
56 004
2038959
203 896
552 935
1 282 128
12.6.2013
12.5.2018 CNC soustruh HYUDAI
15.6.2013
15.5.2018 pneu. doprava odprašk
873168
87 317
233 766
552 085
14.6.2013
14.5.2018 CNC soustruh SP30
3087244
308 724
826 908
1 951 612
18.7.2013
18.6.2016 CNC Mazak HC Nexus
3420152
475 021
1 486 440
1 458 691
16.8.2013
16.7.2018 sou . m . stroj Contura
2923504
194 900
801 038
1 927 566
23.8.2013
23.7.2018 VZV Jungheinrich TFG
435948
29 063
118 130
288 755
23.8.2013
23.7.2018 lab. za ízení STRUERS
190182
12679
52 675
124 828
12.9.2013
12.8.2018 pneu. podávací za ízení
2461920
123 096
665 766
1 673 058
16.9.2013
16.8.2018 olejové trafo TR1
581688
29 084
157 091
395 513
20.9.2013
20.8.2018 kore kový elevátor
877947
43 897
238 753
595 297
28.9.2013
28.8.2018 sila azásobník na písek
4766359
238 318
1 293 505
3 234 536
28.11.2013 28.10.2018 filtra ní jednotka CARM
499246
8 321
135 584
355 341
28.11.2013 28.10.2018 m ící za ízení VV
763584
12 726
206 961
543 897
1940310
526 129
526 129
888 052
1922128
526 129
20.12.2013 20.11.2018 CNC soustr. HYUNDAI
20.12.2013 20.11.2018 CNC soustr. HYUNDAI
526 129
869 870
21.12.2013 21,11,2018 CNC soustruh Mazak
1 507 921
407 065
1 100 856
18.12.2013 11.11.2018 dopln ní aplik. Wagner
1 590 336
442 909
1 147 427
17.12.2013 15.11.2016 CNC centrum Chiron
3 259 581
1 401 038
1 858 543
1 738 674
462 857
1 275 817
839 739
219 740
619 999
245 392
60 880
184 512
3.12.2013
5.11.2018 sou ad.m ící stroj CNC
27.12.2013 27.11.2018 VZV Hyundai 50DA-TE
19.1.2014 19.12.2018 M i vnit ního pr m.VV
7.2.2014
7.1.2019 VZV Jungheinrich DFG
744 684
156 399
588 285
7.2.2014
7.1.2019 VZV Jungheinrich DFG
744 684
156 399
588 285
7.1.2019 VZV Jungheinrich EC
281 408
59 200
222 208
997 483
224 410
773 073
7.2.2014
21.2.2014
21.1.2019 laboratorní za ízení
23.2.2014
23.1.2019 spektometr Q8 MAGEL.
1 240 589
279 205
961 384
16.2.2014
16.1.2019 za . pro odd l. vtok 4 x
763 518
170 166
593 352
20.2.2014
20.1.2019 termovizní kamera FLIR
13.3.2014
13.2.2019
15.3.2014
15.2.2019 filtra ní jednotka
11.3.2014
28.4.2014
104 248
23 129
81 119
1 391 619
280 774
1 110 845
679 564
136 794
542 770
11.2.2019 pr m. robot Motoman
3 304 200
688 926
2 615 274
28.3.2019 kontrola povrch. vad
3 243 816
596 518
2 647 298
304 124
53 005
251 119
lankový pásový dopr.
28.5.2014 28.10.2018 pásový dopravník 15 m
14
23.5.2014 20.10.2018 VZV Jungheinrich TFG
451 574
75 942
375 632
23.5.2014 20.10.2018 VZV Jungheinrich TFG
451 574
75 942
375 632
23.5.2014 20.10.2018 VZV Jungheinrich TFG
20.6.2014
20.5.2019 vyvrtávací stroj JÚS
28.6.2014
28.5.2019 vst elovací stroj AVS6
18.7.2014 18.12.2018 klimatizace pro kontrolu
460 771
77 483
383 288
3 155 153
504 606
2 650 547
898 109
123 247
774 862
1 638 443
202 658
1 435 785
17.7.2014
11.6.2019 soustruh Mastum MT
1 604 890
182 595
1 422 295
23.6.2014
11.5.2019 kotou ová pila Kalten.
1 467 175
201 226
1 265 949
9.6.2014
15.5.2019 CNC centrum OKUMA
5 834 667
767 400
5 067 267
28.7.2014 28.12.2018 Ultrazvuk. tlouš kom r
97 914
11 702
86 212
934 235
100 448
833 787
28.8.2014
28.1.2019 kore kový elevátor KEB
20.9.2014
20.9.2019 transformátor WSW
801 406
59 476
741 930
24.7.2014 24.12.2018 CNC centrum MAZAK
2 010 055
243 547
1 766 508
28.8.2014
28.1.2019 šroubový kompresor
1 171 119
113 775
1 057 344
26.9.2014
26.2.2019 magnet. za . MINIMAG
603 870
44 359
559 511
160 288 776 46 932 697 34 513 968
78 842 111
CELKEM:
Položky financované úv rem:
5.7.2011
5.6.2016 dieselagregát C500-D5
1 335 235
1 188 864
146 371
5.7.2011
5.8.2011
5.7.2016 odsávací a filtra ní za .
2 431 440
2 120 691
310 749
5.8.2011
5.6.2012
5.5.2017 filtr s automat. regulací
1 667 260
1 117 842
549 418
5.6.2012
5.7.2012
5.6.2017 filtr s automat. regulací
2 237 697
1 464 813
772 884
5.7.2012
5.7.2012
5.6.2017 vibra ní dopravník
131 598
85 935
45 663
5.7.2012
5.8.2012
5.7.2017 teleskop. plnící hubice
520 000
346 689
173 311
5.8.2012
5.7.2012
5.6.2017 konstrukce zásobník
5 576 018
3 650 426
1 925 592
5.7.2012
4.5.2012
4.4.2015 DAF 45 LF
1 497 710
1 497 710
0
4.5.2012
2.11.2012
2.10.2015 DAF 45 LF
1 487 640
1 487 640
0
2.11.2012
24.6.2012
24.5.2016 Audi A6
840 107
742 278
97 829
24.6.2012
7.7.2012
7.6.2016 Audi A6
813 153
699 813
113 340
7.7.2012
7.7.2012
7.6.2016 Audi A6
801 898
690 136
111 762
7.7.2012
20.7.2012
20.6.2016 Audi A6
913 913
786 543
127 370
20.7.2012
15.9.2012
15.8.2015 Škoda Superb combi
541 841
541 841
0
15.9.2012
15.9.2012
15.8.2015 Škoda Superb combi
541 841
541 841
0
15.9.2012
15.9.2012
15.8.2015 Škoda Superb combi
541 841
541 841
0
15.9.2012
15.4.2013
1.3.2016 HSM Works
278 250
251 753
26 497
15.4.2013
15.5.2013
1.4.2016 sklad. technol. Telekant
334 656
293 377
41 279
15.5.2013
29.8.2013
1.7.2016 Server Fujitsu RX300
711 027
559 585
151 442
29.8.2013
6.3.2016 Škoda Octávia
254 870
231 556
23 314
6.4.2013
6.4.2013
11.4.2013
11.3.2017 Volkswagen Transportér
596 712
402 761
193 951
11.4.2013
10.5.2013
10.4.2017 Volkswagen Crafter
596 712
485 899
110 813
10.5.2013
18.9.2016 Škoda Octavia combi
442 801
323 352
119 449
18.10.2013
1 706 787
1 455 120
251 667
2.6.2013
18.10.2013
2.6.2013
2.5.2016 WAN TGL 12.220 4x2
15
3.7.2013
2.1.2014
3.6.2016 WAN TGL 12.220 4x2
2.12.2016 Škoda Rapid liftback
1 706 787
1 405 620
301 167
3.7.2013
296 874
189 940
106 934
2.1.2014
10.2.2014
10.1.2017 MAN TLG 12.220 4x2BL
1 654 730
1 047 085
607 645
10.2.2014
10.2.2014
10.1.2017 MAN TLG 12.220 4x2BL
1 654 730
1 047 085
607 645
10.2.2014
8.5.2014
8.4.2017 Wolkswagen Caddy (N1)
347 757
186 757
161 000
8.5.2014
1.2.2019 Citroen Jumper
457 735
148 531
309 204
16.4.2014
16.4.2014
25.5.2014
25.4.2017 Škoda Octavia Elegance
415 872
220 365
195 507
25.5.2014
30.5.2014
30.4.2017 Škoda Octavia combi
361 267
191 431
169 836
30.5.2014
11.5.2014
11.4.2017 Škoda Superb combi
549 389
292 212
257 177
11.5.2014
1 269 687
426 365
843 322
3.8.2014
522 377
219 890
302 487
6.9.2014
1 441 554
443 308
998 246
4.10.2014
200 500
51 983
148 517
25.11.2014
1 663 607
622 682
1 040 925
1.12.2014
440 304
148 580
291 724
14.12.2014
2 100 850
703 958
1 396 892
31.1.2015
424 820
86 099
338 721
31.1.2015
602 100
170 920
431 180
19.2.2015
371 250
101 543
269 707
17.3.2015
15.3.2020 lisovací p ípravky - kryt
6 940 000
969 673
5 970 327
1.4.2015
27.4.2019 DAF 45 LF
1 818 850
310 009
1 508 841
27.5.2015
3.8.2014
3.7.2018 DAF 45 LF
6.9.2014
6.8.2017 Škoda Superb combi
4.10.2014
25.11.2014
1.12.2014
14.12.2014
4.9.2018 DAF 45 LF
5.4.2019 pancé ovaný doprav. pás
1.10.2017 PLM software
14.11.2017 Škoda Octavia Scout
31.1.2015
31.12.2017 dopravníkový pás
31.1.2015
31.12.2019 potrubní pošta
19.2.2015
17.3.2015
1.4.2015
27.5.2015
19.1.2018 Škoda Octavia 4 x 4
1.2.2018 SW Magma
Celkem
! "# #$ #%& &#
#
"& %&&
16
3.4
Nejd ležit jší p ír stky a úbytky dlouhodobého majetku
Položka majetku
P ír stky tis.K
B žné období
Minulé období
3 428
2 810
6 160
1 241
1 392
3 304
3 244
3 155
1 638
1 605
1 467
5 835
2 010
1 171
MAN - 2 ks
DAF - 2ks
Energetické zázemí budov
spektrometr Q8 MAGEL.
lánkový pásový dopr.
pr m. robot Motoman
kontrola povrch. vad
vyvrtávací stroj JÚS
klimatizace pro kontrolu
soustruh Mastum MT
kotou ová pila Kalten.
CNC centrum OKUMA
CNC centrum MAZAK
šroubový kompresor
tech. zhodnocení truhlárna a modelárna
tech. zhodnocení slévárna odlitk
trafostanice 35kV vstupní
lisovací nástroj st ih I
lisovací nástroj st ih II
nástroj tah
nástroj kalibr
tech. zhodnocení výrobní hala
svislý vyvrtávací stroj JUS
dopravník s modulárním pasem
rozvad 35 kV
odsávací filtra ní za ízení
podv sný je áb GIGA
radl . kyp i
DAF LF 250
DAF LF 220
Celkem
Položka majetku
– dle hlavních skupin
P ípravky
1 951
1 623
1 793
2 070
1 190
2 230
2 060
4 042
2 019
2 129
5 250
3 600
2 550
1 490
1 817
1 469
37 283
38 460
Úbytky tis.K
b žné období
(brutto)
Úbytky tis.K
minulé období
(brutto)
336
0
Stroje, strojní za ízení
8 809
9 840
Dopravní prost edky
6 491
4 410
45
22
2 431
207
139
320
18 251
14 799
Inventá
Energetické a hnací stroje
Drobný hmotný majetek
Celkem
3.5
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Veškerý hmotný a nehmotný majetek je uveden v rozvaze na p íslušných majetkových ú tech.
17
3.6
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Zástav
Název
VRÁTNICE, OTS, VÝVOJ
SLÉVÁRNA ODLITKU
SLÉVÁRNA VLOŽENÝCH
VÁLCU
TEPLÁRNA
SKLADY POHOTOVOSTNÍ
JÍDELNA, Ú TÁRNA
SKLAD
HALA STROJÍRNY
SKLAD OTEV ENÝ KRYTÝ
3.7
P. .
st. 799
st.1051/1
st. 949
st. 1688
st. 1690
st. 3350
st. 2774
st. 1193
st. 1194
m2
2 018
7 128
6 739
593
1 715
337
4 540
12 401
1 527
B žné ú etní
období
Minulé ú etní
období
S
S
S
S
S
S
RB
RB
RB
RB
P ehled majetku s výrazn rozdílným tržním a ú etním ocen ním
Položka majetku
Celkem
B žné ú etní období
Ú etní
Tržní
hodnota
hodnota
0
0
Minulé ú etní období
Ú etní
Tržní
hodnota
hodnota
0
0
3.8
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové ú asti (IV. 3.1. h)
P ehled majetkových cenných papír a majetkových ú astí v tuzemsku a v zahrani í
B žné ú etní období
Druh cenného
papíru
(majetkové ú asti)
Seco GROUP USA
LLC.
Emitent
Nominální
hodnota
tis.K
2
P ijaté
dividendy
tis.K
0
Nominální
hodnota
tis.K
2
P ijaté
dividendy
tis.K
0
Minulé ú etní období
Druh cenného papíru
(majetkové ú asti)
Emitent
Seco GROUP USA LLC.
4.
Vlastní kapitál
¨
4.1
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
B žné ú etní
období
Položka
rozvahy
A.
A.
A.
A.
A.
A.
I. 1.
II.2.
IV.1+3.
IV.2.
V.1.
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Výsledek hospoda ení minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospoda ení b žného období
Vlastní kapitál celkem
314 649
2 372
79 450
0
41 016
437 487
Minulé ú etní
období
314 649
2 372
68 314
0
54 264
439 599
18
4.2
Rozd lení zisku (úhrada ztráty) minulého ú etního období
8. Položka
Výsledek hospoda ení ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo erpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo erpání (-) statutárních fond
Tvorba (+) nebo erpání (-) nerozd leného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let
Výplata dividend
4.3.
14 264
40 000
Návrh na rozd lení zisku (úhradu ztráty) b žného ú etního období
9. Položka
Výsledek hospoda ení ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo erpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo erpání (-) statutárních fond
Tvorba (+) nebo erpání (-) nerozd leného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let
Výplata dividend
4.4.
ástka tis.K
54 264
ástka tis.K
41 016
41 016
Základní kapitál
Všechny akcie jsou v listinné podob na majitele, neregistrované, ve ejn neobchodovatelné.
Po et akcií
58 790
225 629
155
3 750
1. B žné ú etní
Nominální hodnota K
500
400
23 000
51 050
období
Nesplacené akcie
0
0
0
0
Lh ta splatnosti
0
0
0
0
Po et akcií
58 790
225 629
155
3 750
2. Minulé ú etní období
Nominální hodnota K
Nesplacené akcie
500
0
400
0
23 000
0
51 050
0
Lh ta splatnosti
0
0
0
0
Vydané dluhopisy s právem vým ny za akcie
B žné ú etní období
Minulé ú etní období
Po et dluhopis
Nominální hodnota
Po et dluhopis
Nominální hodnota
žádné
5. Pohledávky a závazky
5.1
Pohledávky po lh t splatnosti
Po et dn po
splatnosti
90-180
180 a více
B žné ú etní období
Z obchodního
Ostatní
styku
221
6 330
Minulé ú etní období
Z obchodního
Ostatní
styku
7 885
23 418
19
5.2
Závazky po lh t splatnosti
Po et dn po
splatnosti
90-180
180 a více
5.3
B žné ú etní období
Z obchodního
Ostatní
styku
359
260
Minulé ú etní období
Z obchodního
Ostatní
styku
547
535
Údaje o pohledávkách a závazcích k podnik m ve skupin
Pohledávky k podnik m ve skupin
B žné ú etní období
Minulé ú etní období
Dlužník
ástka
Druh
Dlužník
ástka
Seco GROUP USA LLC. 15 730
obchodní
Seco GROUP USA LLC.
21 830
Druh
obchodní
Na pohledávky za spole ností Seco GROUP USA LLC. byla tvo ena opravná položka
v celkové výši 2 932 tis. K , z toho ástka ve výši K 2 813 tis. byla zú tována proti ú tu .
426 – Jiný výsledek hospoda ení minulých let a zbývající ástka ve výši K 119 tis. na
nákladový ú et 559 - Opravné položky k pohledávkám. Dále na ú et 426 – Jiný výsledek
hospoda ení byla ú tována ástka ve výši K 315 tis., jednalo se o náklady, které asov
souvisely s rokem 2014. Tyto náklady byly zaú továny na základ faktur p ijatých, které došly
do spole nosti až po ú etní uzáv rce roku 2014.
Závazky k podnik m ve skupin
B žné ú etní období
Minulé ú etní období
V itel
ástka
Druh
V itel
ástka
Seco GROUP USA LLC.
0
obchodní
Seco GROUP USA LLC.
64
Druh
obchodní
5.4
Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatn ní zástavního a zajiš ovacího
práva
Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (pen žní i nepen žní)
5.5
B žné období
žádné
žádné
žádné
Minulé období
žádné
žádné
žádné
Závazky nesledované v ú etnictví a neuvedené v rozvaze
(záruky p ijaté za jiný podnik z titulu bankovního úv ru, akreditivu nebo sm ne ného práva, pokud není tvo ena
ú etní rezerva)
Typ záruky
žádné
5.6
P íjemce záruky
B žné období
Minulé období
Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v ú etnictví tvo ena rezerva
Popis nejisté skute nosti
žádné
Ovliv ující faktory
Odhad finan ního dopadu
20
6. Rezervy
Druh rezervy
Z statek
k 1.1.
Zákonné rezervy
B žné ú etní období
Tvorba
erpání Z statek
k 31.12
Minulé ú etní období
Tvorba
erpání Z statek
k 31.12
0
0
0
0
0
0
Ostatní rezervy
Rezerva na da
z p íjm
Celkem
7. Výnosy z b žné innosti
B žné ú etní období
Výnosy
Tržby za vlastní
výrobky
Tržby z prodeje
služeb
Tržby za zboží
Zm na stavu a
aktivace
Tržby z prodeje
HM a materiál
Ostatní výnosy
Celkem
Minulé ú etní období
Celkem
Tuzemsko
Zahrani í
Celkem
Tuzemsko
Zahrani í
1 137 684
298 954
838 730
1 062 078
254 261
807 817
68 306
62 029
6 277
64 349
58 685
5 664
44 993
32 820
12 173
27 674
16 785
10 889
99 705
99 705
0
0
29 822
0
11 311
11 311
0
7 519
7 519
0
18 416
18 416
0
29 203
29 203
0
1 380 415
523 235
857 180
1 220 645
396 275
824 370
8. Výdaje vynaložené v pr b hu ú etního období na výzkum a vývoj
B žné ú etní období
Druh výzkumné innosti
Výdaje tis.K
Vývoj žacích malotraktor
2 667
Minulé ú etní období
Druh výzkumné innosti
Výdaje tis.K
Vývoj žacích malotraktor
8 523
9. Náklady a odm ny statutárnímu auditorovi
Statutární auditor – Ing. Anithea Škodová, Boleslavská 7/1905, 130 00 Praha 3, íslo
oprávn ní KA R 1161, zápis v seznamu auditor u Komory auditor eské republiky.
Popis služby
povinný audit ú etní záv rky
roku 2014
Auditorská odm na v K
bez DPH
250 000
jiné ov ovací služby
0
da ové poradenství
0
jiné neauditorské služby
0
Poznámky
Smlouva o provedení auditu
ze dne 20. 11. 2015
21

Podobné dokumenty

MC760 MC770 MC780 Příručka nastavení v2

MC760 MC770 MC780 Příručka nastavení v2 neovlivní platnost informací v ní uvedených. Zmínky o softwarových produktech vyrobených jinými společnostmi neznamenají nutně jejich doporučení výrobcem. I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, a...

Více

Nápověda - PDF factory

Nápověda - PDF factory Texty, které jsou součástí programu jako volby nabídek, názvy údajů, názvy agend apod. Dále klávesové zkratky pro vyvolání popisovaných akcí. Každou akci lze zpravidla vyvolat několika různými způs...

Více

09 / 2004 / září

09 / 2004 / září Jindřichem Jansou Marií Procházkovou

Více

Produkty, systémy a řešení pro pracoviště 2009/2010

Produkty, systémy a řešení pro pracoviště 2009/2010 Síť zástupců společnosti Nederman poskytuje komplexní nabídku zákaznické podpory na místních trzích. Mohou se opřít o skupinu centrálního zákaznického servisu společnosti Nederman, která pomáhá nap...

Více

knotek a spol., jičín

knotek a spol., jičín Zárodkem strojírenského závodu se stala strojírna s kovárnou, kterou zbudoval František Knotek v Ji ín v dom p. 21, pod ji ínskými kasárnami (kdysi zde bývala pekárna), zakoupeném v roce 1883. Po n...

Více

news 2010_Cz.indd

news 2010_Cz.indd nich získají Vaši specialisté cenné vědomosti. V 8 zemích nabízí Teximp SA kompetentní poradenství ve všech technologických a ekonomických otázkách.

Více

International Driving Event Nebanice 2016

International Driving Event Nebanice 2016 STARTOVNÍ LISTINA 1.kolo Délka 730 Tempo: 250 Překážek: 0 Stan.čas: 176

Více