Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov

Komentáře

Transkript

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov
Slavkovský
zpravodaj
3
2011
Ukončení činnosti
porcelánky Haas & Czjzek
strana 5
Parkovací místa zbytečně
zabírají autovraky
strana 5
Lyžařský vlek
v Horním Slavkově
je opět v provozu
strana 2
úvodem
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítáme vás nad stránkami březnového zpravodaje.
Minulý měsíc nám přinesl jednu velmi nepříjemnou, a svým dopadem pro naše občany, zásadní událost. Po 219 letech provozu náhle, ze
dne na den, ukončila činnost porcelánka Haas
& Czjzek a propustila přes sto svých zaměstnanců. Tato skutečnost ovlivnila život mnohých našich občanů, především těch, kteří v této porcelánce pracovali mnohdy
i s celou rodinou. Situace je o to vážnější, že zaměstnanci porcelánky neobdrželi za měsíc leden mzdu a dle dostupných informací nemá porcelánka ani na výplatu odstupného. Město umožní našim občanům, kteří se pod tíhou této události dostali do neřešitelné finanční situace, vždy po individuálním zvážení každé žádosti a po schválení zastupitelstva města, čerpání finanční půjčky. Městský
úřad je připraven zaměstnancům porcelánky pomoci i prostřednictvím dávek
sociální podpory, bližší informace jsou obsaženy ve výzvě na str. 5.
V závěru minulého roku zahájilo Ministerstvo dopravy ČR správní řízení, jehož účelem je rozhodnout, zda definitivně zrušit železniční trať Krásný Jez Horní Slavkov - Loket předměstí. Naše město, město Bečov i Karlovarský kraj
vyjádřily v tomto správním řízení se zrušením nesouhlas. Myslíme si, že tato železniční trať má stále své opodstatnění a to nejen pro případnou osobní přepravu. V našem městě působí přední evropský výrobce lokomotiv a železničních
nákladních vagónů spol. Legios a.s., která by pro svůj další rozvoj železniční
trať potřebovala. Rozvoj této společnosti a železniční trati by měl i zásadní vliv
na zvýšení zaměstnanosti v regionu Horního Slavkova. Ministerstvo dopravy
řízení o zrušení trati přerušilo na dobu 6 měsíců, v této lhůtě bude prověřovat i
možnost odprodeje železniční tratě.
Otázka zachování železniční tratě je stále otevřená a čas ukáže, jaký záměr ministerstvo dopravy bude preferovat. O dalším postupu vás budeme informovat.
Přeji vám brzké jarní dny
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města
aktuálně
Den se starostkou
Dne 16. 3. 2011 se od 15. do 17. hodin koná v kanceláři starostky města Den
se starostkou. Občané se v této době mohou dostavit k paní starostce a konzultovat s ní své stížnosti, připomínky a nápady.
Splatnost místních poplatků je prodloužena
Termín splatnosti místních poplatků za odpady, za psy a prodloužení termínu splatnosti za nájemné z pozemků bude prodloužen. Složenky budou
rozeslány občanům v průběhu měsíce dubna t. r. a splatné budou do 31. 5.
2011.
Tyto místní poplatky je možné uhradit i před obdržením složenky v pokladně městského úřadu ve 2. patře.
Lyžařský vlek v Horním Slavkově byl otevřen
3. února 2011 byl opět po několika letech zprovozněn a slavnostně otevřen
slavkovský lyžařský vlek. Vlek se nachází za lesoparkem. Aktuální informace o jeho provozu naleznete vždy na webových stránkách města v sekci volný čas.
Nábor nových členů do výjezdové
jednotky hasičů města Horní Slavkov
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Horní Slavkov hledá muže starších 18 let v dobré zdravotní, fyzické i psychické kondici ochotné pomáhat
druhým se zájmem stát se členem jednotky. Členství v jednotce je vykonáváno na základě dohody o pracovní činnosti. Před zařazením do výjezdové jednotky Vám zajistíme veškerou potřebnou přípravu. Řidičské oprávnění skupiny „C“ je výhodou nikoliv nutností.
Máte-li zájem, přijďte mezi nás dne 12. 3. 2011 v 09.00 na zbrojnici v Horním Slavkově (ul. Hasičská), další informace získáš na tel: 728 878 176 Michal Štefka nebo na tel. 721 710 603, Ludvík Halaši.
Zasedání zastupitelstva města
Dne 9. 3. 2010 se bude od 16.00 hodin konat zasedání zastupitelstva města.
Zasedání proběhne v zasedací místnosti na radnici v 1. patře.
0. sportovní ples
města Horní Slavkov
Sobota 26. 3. 2011 od 20 hodin
Vstupné 150 Kč,
vstupenky můžete zakoupit
na recepci na radnici
Hudba kapela Panorama
(stejná jako na reprezentačním plese města)
Program:
vyhlášení nejlepších sportovců
tombola
taneční vystoupení
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Krásné osmdesáté narozeniny oslavil v těchto dnech pan
Josef Dolní. S gratulací ho navštívila paní starostka.
2
z radnice
3 2011
Jak zamezuje městský úřad
zneužívání sociálních dávek?
Čas od času můžeme v médiích zaslechnout informace, jak někteří občané pobírající sociální dávky této pomoci státu zneužívají. Slýcháme rovněž, jakým způsobem některé městské úřady
proti tomuto zneužívání sociálních dávek zamezují, mnohdy až způsobem bojovým.
Městský úřad Horní Slavkov patří mezi
ty úřady, který sociální dávky poskytuje a
patří rovněž mezi ty, které se snaží preventivně zamezit jejich zneužívání. To
však neznamená, že po vyplacení sociální dávky neprobíhá ověření oprávněnosti její vyplacení.
Úřad ještě před vydáním rozhodnutí zkoumá příjmy za předešlé tři měsíce,
majetkové a sociální poměry a možnosti
klientů na získání finančních prostředků
na živobytí z jiných zdrojů. Náš úřad je
totiž posledním místem v systému sociální pomoci, který dorovnává příjmy občanů do životního minima.
Jednou z povinností, kterou klienti pobírající dávky hmotné nouze musí splnit
je, předložit při podání žádosti potvrzení
nevlastnění motorového vozidla. V případě, že klient motorové vozidlo vlastní,
má dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
šest měsíců na to, aby tento majetek využil k zajištění svých nákladů na živobytí, pokud ovšem nemá k vlastnictví motorového vozidla vážné důvody, např.
zdravotní.
Mnohdy poukazují občané na to, že
dotyčný pobírá sociální dávky a přitom
řídí vozidlo. Bohužel užívání/řízení vozidla nemá vliv na poskytování sociálních
dávek. Jako teprve druhý úřad v Karlovarském kraji jsme přistoupili k výplatě sociálních dávek formou poukázek,
které lze využít výhradně k nákupu potravin, drogerie, oblečení a školních potřeb a naopak za ně nelze nakoupit alkoholické a tabákové výrobky (informovali jsme vás ve Slavkovském zpravodaji č.
10/2010). Jejich zneužití zásadně brání
to, že tyto poukázky nesou jméno osoby pobírající sociální dávku. Výsledkem
je tedy sociální pomoc v pravém smyslu
slova, kdy si klient místo mnohdy obvyklého alkoholu nakoupí potraviny apod.
Dalším opatřením, jak zajistit ochranu
finančních prostředků ze státního rozpočtu jsou úhrady nájemného přímo na
účet pronajímatele bytu. Nájemné není
hrazeno v plné výši, ale máme jistotu, že
alespoň ta část, kterou klientům přiznáme je využita k účelu, ke kterému je určena. Tento systém je velmi účelný, protože
se jím jednak brání ve zneužívání dávek
a také tímto přecházíme tomu, aby klienti přicházeli o bydlení. Výhoda je to také
pro pronajímatele bytu, který tam má jistotu, že mu nájemné bude uhrazeno. V
poukázkách byly sociální dávky vyplace-
ny dosud v hodnotě 46 750 Kč.
Město Horní Slavkov umožňuje občanům možnost zvýšit si sociální dávku zapojením se do pracovního procesu
v rámci výkonu veřejné služby. V současné době takto je zapojeno 35 občanů.
Tyto občany můžete vidět každý pracovní den na různých místech města při
úklidu veřejných prostranství. Samotný
výkon veřejné služby je vysoce efektivní
a jeho pozitivní efekt se projevuje nejen
v čistotě města, ale i v získávání pracovních návyků osob, které jsou mnohdy několik let bez pracovního poměru. Pokud
je u těchto osob evidován dluh vůči městu, jsou tyto osoby motivovány k pravidelné úhradě svého dluhu.
I my bychom si dokázali představit
zcela konkrétní změny v zákoně, které
by výrazně napomohly k omezení zneužití sociálních dávek, na kterých se, prostřednictvím zaplacených daní, podílíme
všichni. Bohužel zákon je takový jaký je
a musíme pracovat s tím, co nám zatím
umožňuje. Určitou pozitivní změnou jistě bude možnost exekuovat sociální dávky, (legislativní přípravu provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí), vždyť
občan, splňující zákonem předepsaná
kritéria, má právo na sociální dávku, ale
měl by si také uvědomit, že s právy jdou
v ruku v ruce i povinnosti.
OSVŠK
Podávání daňových přiznání na MěÚ nebude letos možné
V roce 2009 a 2010 mohli občané za
asistence pracovníků finančního úřadu
podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob (občanů) na Městském úřadě v Horním Slavkově. Finanční úřad tuto službu pro malý zájem občanů z předchozích let a z důvo-
du omezené pracovní kapacity finančního úřadu nebude v letošním roce zabezpečovat.
Finanční úřad v Sokolově bude v letošním roce organizovat rozšířené úřední dny v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů, které
bude sloužit v objektu finančního úřadu ve dnech od 21. března do 1. dubna
2011, a to každý den od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin.
Formuláře k daňovému přiznání si můžete vyzvednout v recepci MěÚ.
Finanční úřad Sokolov
Informace o veřejném projednání nového územního plánu města
Horní Slavkov již několik let zpracovává nový územní plán, který na další
období bude řešit využití pozemků ve
městě a jeho okolí - město včetně Bošířan, Kfel, Ležnice, Ležničky a Třídomí
(dosavadní územní plán tuto lokalitu
neřešil) a odkaliště. Příprava územní-
ho plánu se již blíží k jeho závěru, proto v letošním roce se již předpokládá
jeho schválení zastupitelstvem města. Nezbytnou procedurou, však ještě bude veřejné projednávání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu. Toto projednávání se bude
konat dne 14. 3. 2011 v 15.00 hodin
v městském kulturním středisku ve
velkém sále. Prohlédnout návrh před
vlastním jednáním si můžete v budově MěÚ H. Slavkov 2. patro číslo dveří
325 od 1. 2. 2011.
Odbor výstavby
a životního prostředí MěÚ
VYSÍLÁNÍ MĚSTSKÉHO ROZHLASU
Připomínáme, že občané mohou vysílání městského rozhlasu sledovat na svých televizních přijímačích
ve stejnou chvíli, kdy je toto vysílání prováděno.
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
Kontakty na MěÚ
www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00-17.00
úterý, čtvrtek
8.00-15.00
pátek
8.00-14.00
Recepce (ústředna) 352 350 666
[email protected]
Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
[email protected]
352 350 663
602 110 501
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
[email protected]
352 350 677
602 287 441
odbor kancelář starostky a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro
[email protected]
352 350 680
602 110 499
Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí
2. patro
[email protected]
352 350 685
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního a vnitřních
věcí
2. patro
[email protected]
352 350 661
602 284 680
Jana Brendlová
pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru
2. patro
[email protected]
352 350 676
602 284 661
Alena Urbánková
pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí, školství a kultury
1. patro
[email protected]
352 350 671
723 310 398
Ing. Jan Kvasnička
pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města
1. patro
[email protected]
352 350 664
602 123 373
Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu
(vyřízení neodkladných úkonů mimo
budovu MěÚ), pro její využití využijte výše uvedená telefonní spojení.
3
aktuality
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Jak jste již jistě slyšeli, na konci
března 2011 se na celém území České republiky uskuteční sčítání lidu,
domů a bytů. Toto sčítání se v roce
2011 koná jednotně ve všech členských státech Evropské unie.
Rozhodným okamžikem sčítání,
tj. okamžikem, ke kterému se všechny zjišťované údaje vztahují, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. To znamená, že údaje bude
občan uvádět do formulářů ve stavu
k tomuto dni, i když formulář bude
vyplňovat v den jiný. Vyplňuje se sčítací list osoby, za každou domácnost
jeden bytový list a za každý dům, ur-
čený k bydlení, jeden domovní list.
Město Horní Slavkov vás bude o
nadcházejícím sčítání blíže informovat nejpozději 11. března 2011.
Na úřední desce a webových stránkách města bude zveřejněno Oznámení Českého statistického úřadu
(dále jen ČSÚ) o sčítání lidu, domů a
bytů 2011, zároveň bude zveřejněno
vymezení sčítacích obvodů na území našeho města a dále jména, čísla
služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře. Všechny tyto
údaje budou zároveň k dispozici na
internetových stránkách www.scitani.cz, další informace můžete zís-
kat také na bezplatné telefonní lince
800 87 97 02.
V roce 2011 mají sčítané osoby
poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě – podrobné pokyny k tomu budou uvedeny na informačních letácích ČSÚ,
které budou doručeny do každé domácnosti, a na internetových stránkách www. scitani.cz. Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ
www. czso. cz. Město Horní Slavkov bude pro tyto účely zabezpečovat bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení, o podrobnostech vás budeme ještě infor-
movat.
První předběžné výsledky sčítání pak budou publikovány koncem
roku 2011, většina definitivních podrobných výsledků, včetně údajů za
obce a města, budou k dispozici ve
druhém pololetí roku 2012 na webových stránkách ČSÚ www.czso.cz.
Odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, nebo úmyslné uvedení
nepravdivých údajů, může být v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou až do výše 10 tisíc Kč v závislosti na rozsahu a závažnosti přestupku.
odbor správní a vnitřních věcí
Společnost BYTY-TEPLO s.r.o. informuje...
Programová nabídka kabelové tv
Kabelová televize je ve městě rozdělena na dvě samostatné části - na Kounici a na sídliště. Na Kounici je možný příjem omezené základní nabídky (prozatím pouze 16 analogových programů), na sídlišti je k dispozici plná základní nabídka (16 analogových programů a 22 digitálních), spolu s rozšířenou
nabídkou (dalších 16 analogových programů). V nejbližší době se na sídlišti plánuje přidání dalších 4-5
digitálních programů.
Pro příjem digitálních programů je nutná novější televize s digitálním tunerem DVB-T, nebo externí
DVB-T set-top-box ke stávající starší TV. Pro individuální možnost zapojení rozšířené nabídky je nutný
rozvod v domě typu hvězda, který umožňuje připojení (nebo i odpojení) každého bytu samostatně. Bližší informace o typu rozvodu ve vašem domě je možné
získat u správce domu, nebo v sídle naší společnosti.
Po vyřešení problémů s hlášenými výpadky programů a odladění systému je nyní TKR stabilní. Samozřejmě se mohou (a budou) vyskytovat závady (jde o
složitý a rozsáhlý technický systém), které je ovšem
potřebné nahlásit na dispečink společnosti BYTYTEPLO, s.r.o. na nonstop tel. číslech 352 350 376,
733 125 536, popř. e-mailem na [email protected] Bližší informace o provozu TKR a internetu naleznete na stránkách společnosti: www.bytyteplo.cz.
R10
212,5 MHz
Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool,
Barrandov
Sídliště (rozšířená nabídka):
S22 - PRO 7
311,25 MHz
S23 - AXN CRIME
319,25 MHz
S24 - VIASAT EXPLORER
327,25 MHz
S25 - NOVA SPORT
335,25 MHz
S26 - MGM
343,25 MHz
S27 - AXN
351,25 MHz
S28 - UNIVERSAL
359,25 MHz
S29 - CS FILM
303,25 MHz
S30 - EUROSPORT
375,25 MHz
S32 - DISNEY
391,25 MHz
S33 - ANIMAL PLANET
399,25 MHz
S34 - VIASAT HISTORY
407,25 MHz
S35 - DISCOVERY
415,25 MHz
S37 - ZONE REALITY
431,25 MHz
S39 - RTL
447,25 MHz
S41 - ZDF
463,25 MHz
Kounice (omezená základní nabídka):
S05 - ČT 4 SPORT
133,25 MHz
S16 - SPORT
1266,25 MHz
S06 - DUHA
140,25 MHz
S17 - ARD
273,25 MHz
S08 - PRIMA
153,25 MHz
S19 - ZDF
287,25 MHz
R(C)06 - NOVA
175,25 MHz
S20 - ÓČKO
294,25 MHz
R(C)08 - ČT 1
191,25 MHz
S21 - NOVA CINEMA
303,25 MHz
S13 - STV 1
245,25 MHz
S24 - ČT 2
327,25 MHz
S14 - ČT 24
252,25 MHz
UHF 21.k - PRIMA COOL
471,25 MHz
S15 - SAT 1
259,25 MHz
UHF 22.k - TV BARANDOV
479,25 MHz
Cena za základní nabídku:
120 Kč vč. DPH/měsíčně
Cena za rozšířenou nabídku:
430 Kč vč. DPH/ 3 měsíce
(cena neobsahuje platbu za základní nabídku).
Cena za základní nabídku:
99 Kč vč. DPH/měsíčně
Sídliště (základní nabídka):
S04 - ČT 2
126,25 MHz
S05 - ČT 4 SPORT
133,25 MHz
S06 - ČT 1
140,25 MHz
S07- PRIMA
147,25 MHz
S08 - NOVA
154,25 MHz
S09 - INFOKANÁL
161,25 MHz
S10 - DUHA
168,25 MHz
S11 - TV BARRANDOV
231,25 MHz
S12 - ARD
238,25 MHz
S13 - STV 1
245,25 MHz
S14 - ČT 24
252,25 MHz
S15 - SAT 1
259,25 MHz
S16 - SPORT 1
266,25 MHz
S17 - Br
273,25 MHz
S18 - NOVA CINEMA
280,25 MHz
S19 - PRIMA COOL
287,25 MHz
S20 - ÓČKO
294,25 MHz
digitální pásmo:
R05
177,5 MHz
STV 1, STV 2, TA 3, Óčko, Public TV
R06
184,5 MHz
Arte, Phoenix, EinsPlus, das Erste
R07
191,5 MHz
Bayer, FS Nord, Br α, HR-ferns., MDR
üringen
R08
198,5 MHz
prozatím neobsazeno, připravujeme
R09
ČT1, ČT2, ČT4, ČT24
205,5 MHz
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
4
aktuality
3 2011
Ukončení činnosti porcelánky
Haas & Czjzek Horní Slavkov
Porcelánka Haas & Czjzek, založená v roce 1792, zcela náhle ukončila činnost a hromadně propustila
k 31. 1. 2011 přes 100 jejich zaměstnanců. Porcelánka byla v roce 2009
prodána ruskému podnikateli, který se rozhodl z důvodu zvýšení dovozních cel do Ruska ukončit výrobu.
Rusko bylo jedním z největších odběratelů výrobků porcelánky.
Historie slavkovské porcelánky sahá
do roku 1792, kdy první manufakturu
v českých zemích zde založil Johann
Georg Paulus. O velký rozkvět porcelánky se zasloužil v letech 1803-1843
Autovraky v ulicích města
slavkovský rodák, důlní fyzik a lékař
Georg Lippert. Od roku 1867 se ujali vedení Georg Haas a Johann Czjzek. Ve světě se tehdy poprvé objevuje značka Haas & Czjzek, která se léty
stala proslulou a dodnes znamená pojem v oboru porcelánu.
Slavkovské zboží se vždy těšilo zájmu zákazníků a společnost
Haas & Czjzek patřila v poslední čtvrtině 19. století a v meziválečném Československu k největším výrobcům
porcelánu. V roce svého 200. výročí
založení byla slavkovská porcelánka
prohlášena kulturní památkou.
VÝZVA PRO ZAMĚSTNANCE PROPUŠTĚNÉ
Z PORCELÁNKY HAAS & CZJZEK H. SLAVKOV
Odbor sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu Horní Slavkov
vyzývá propuštěné zaměstnance z porcelánky Haas & Czjzek Horní Slavkov, aby v případě tíživé finanční situace vzniklé náhlým ukončením pracovního poměru bez vyplacení mzdy navštívili tento odbor a informovali
se o možnostech řešení této nelehké životní situace.
S každým bude individuálně projednána jeho situace a poskytnuta rada,
jakým způsobem lze za využití zákona o pomoci v hmotné nouzi tuto nepříznivou situaci překlenout.
Systém dávek hmotné nouze nabízí tyto možnosti finanční podpory:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc
Odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ
Asi každé město řeší problémy
s nedostatkem parkovacích míst.
Nejinak je tomu i v našem městě.
Jak dokazuje snímek pořízený dne
15. 2. 2011 z Poštovní ulice, i v našem městě se nacházejí vlastníci vozidel, kteří zabírají parkovací místa ostatním tím, že své nepojízdné
vozidlo odstaví - zaparkují na veřejné komunikaci. Zákon definuje autovrak jako silniční vozidlo, které je
trvale nezpůsobilé provozu a není
opatřeno registrační značkou nebo
je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Přestože se pracovníci městského úřadu průběžně snaží sledovat umisťování autovraků v
ulicích našeho města, může se stát,
že se na nějakém místě autovrak objeví. V takovém případě žádáme občany, aby nás kontaktovali jakýmkoliv způsobem. Městský úřad zajistí na náklady vlastníka a za pomoci Policie ČR odstranění autovraku a
umožní tím uvolnění místa pro provozovaná vozidla občanů.
Spolek horníků Barbora navštívil Senát ČR
Ve středu, 2. února 2011, byl pro
náš „Spolek horníků Barbora“ velmi významný den. Spolu s „Nadací Georgia Agricoly“ jsme byli pozváni, jako členové Sdružení hornických
a hutnických spolků ČR (SHHS ČR),
na návštěvu Senátu PČR od jeho místopředsedy MUDr. Přemysla Sobotky. Toto setkání navazovalo na účast
místopředsedy Senátu na 14. setkání hornických měst a obcí letos v září
ve Stříbře. Jednotlivé spolky se představily v plné parádě se svými vlajkami a prapory a ve slavnostních uniformách.
Byli jsme přijati ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce panem
místopředsedou, který k nám promluvil o osobním vztahu k hornictví
a horníkům. Za Sdružení odpověděl
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
perkmistr SHHS Ing. Miroslav Šťastný z Příbrami. Připomněl, že toto setkání hornické veřejnosti s vysokým
ústavním činitelem se koná po velmi dlouhé době. O významu hornictví pro rozvoj průmyslu v minulosti i
současnosti hovořil předseda Českého báňského úřadu Ing.Pěgřimek.
Po těchto oficialitách všichni společně zazpívali hornickou hymnu a
formou volné debaty seznámili postupně zástupci spolků pana místopředsedu se svou činností. Také my
jsme se aktivně účastnili debaty a pan
místopředseda dostal od nás publikace, věnující se těžbě cínu v našem revíru a také publikaci o Kulturních památkách Karlovarského kraje.
Pro nás je důležité, že pan místopředseda přijal pozvání od Ing. Hory,
covníci o možnostech, jak udržet památky a tradice hornické činnosti v
regionu Horní Slavkov-Krásno.
Na 16. dubna 1996 bylo svoláno zasedání zájemců, kterých se sešlo 32.
Na tomto jednání byla dohodnuta
rámcově činnost, forma a zvolen přípravný výbor. Byl navržen a schválen
název - Spolek horníků Barbora (patronka horníků) a cíle spolku - oživení a udržení hornických tradic,záchrana a údržba památek na hornickou činnost.
V přípravném výboru se angažovali pí. Ing. Fejlková, Ing. Tomíček, p.
Král, Heřman, Podracký, Čeliš. PříZ historie spolku horníků Barbora pravný výbor vypracoval stanovy
Po skončení dolové činnosti na spolku, 4. 5. 1996 byl podán na MV
šachtě Stannum Rudných dolů s p. návrh na registraci spolku 10. 6. 1996
Příbram uvažovali mnozí bývalí pra- byl spolek oficiálně registrován.
starosty města Chodova, na 15. setkání hornických měst a obcí, a převzal záštitu nad tímto počinem, který
se uskuteční ve dnech 16. až 18. září
2011.
Zhruba za hodinu bylo toto setkání ukončeno, neboť pana místopředsedu čekaly ještě jiné povinnosti. Část
besedníků se pak odebrala k prohlídce budovy Senátu, kterou je provedli
pracovníci kanceláře Senátu.
Petr Čeliš za Spolek horníků Barbora, Ing. Rudolf Tomíček - Za Nadaci
Georgia Agricoly – Region Slavkovský les
5
školství, volný čas
Základní škola praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov
ve školním roce 2011/2012
otevírá
střípky z ŠD
CO CHYSTÁME V BŘEZNU?
19. března
rodinný zájezd do Plzně ( návštěva Techmánie a nově otevřeného
Domu pohádek - www.dumpohadek.cz)
24. března
tvořivé odpoledne VÍTÁNÍ JARA
od 13.00 - 15.00 hod. pro děti ze
ŠD,
od 15.00 - 17.00 hod. pro ostatní
děti, (počet je omezený - zájemci hlaste se předem v DDM, poplatek za použitý materiál činí
30 Kč)
Výuka probíhá
podle školního
vzdĢlávacího plánu
zá k l ad n í š ko l y.
Přehlídka dětského
scénického tance
VÝUKA 1. - 2. T\ÍDY
JE OBOHACENA:
•
o 2 hodiny Ǝeēové výchovy
na podporu komunikaēních
dovedností
•
o 1 hodinu smyslové
výchovy na rozvoj
zrakového a sluchového
vnímání a prevenci poruch
uēení
•
o individuální logopedickou
péēi, vēetnĢ konzultací
s rodiēi, dle potƎeb žáka
•
o 1 hodinu individualizace
výuky, s vlastním výbĢrem
relaxaēních cviēení
-
logoterapie
arteterapie
muzikoterapie
ergoterapie
pohybová a taneēní výchova
zdravotní tĢlesná výchova
Vážení rodiÂe,
Vzhledem k tomu, že základní škola poskytující odbornou
logopedickou péēi v Sokolovském regionu dosud chybí, pƎicházíme
s nabídkou nového typu vzdĢlávání. Chceme tak reagovat na
stoupající poēet dĢtí s Ǝeēovým oslabením, které jim znesnadŸuje
dosahovat kvalitní školní výsledky.
Cílem 1. a 2. logopedické tƎídy je poskytnout žákƽm výuku podle
programu Základní školy, aby se po pƎekonání problému mohli co
nejdƎíve vrátit do své spádové školy. Na žádost rodiēƽ lze výuku ve
tƎídách základní školy prodloužit, max. však po dobu docházky na 1.
stupni ZŠ.
TƎídy se zamĢƎením na logopedii, jsou urēeny dĢtem s
9 vývojovými poruchami Ǝeēi
9 pƎetrvávající vadou artikulace
9 hyperaktivitou a problémy v koncentraci pozornosti
9 kombinovanými potížemi
9 autismem (s možností zapojení asistenta pedagoga)
Výuku zajišƛují speciální pedagogové, kteƎí preferují individuální
pƎístup a umí obsah výuky pƎizpƽsobit konkrétnímu oslabení. Každý
žák se tak mƽže nauēit ēíst ēi psát jinou výukovou metodou.
Takovou, která bude jeho potƎebám odpovídat nejlépe.
Bližší informace vám rádi podají pracovníci školy
nebo logopedie. TĢšíme se na setkání s vámi.
Kontakty: 352 688 248, 724 214 223
ZUŠ Horní Slavkov vás zve na
krajskou postupovou přehlídku
dětských skupin scénického tance 31. března 2011 od 13.00 hod.
v divadelním sále MěKS Horní Slavkov. Své choreografie zde
předvedou taneční soubory a skupiny z Karlovarského kraje. Nominované soubory postupují do
28. celostátní přehlídky dětských
skupin scénického tance v Kutné
Hoře.
Poděkování
MŠ Duhová kulička
Děkujeme všem našim rodičům
a obyvatelům, kteří se připojili
k naší akci – SBÍRÁNÍ PAPÍRU.
Jsme velice pěkně překvapeni z tak
skvělé podpory od obyvatelstva
našeho města.
Veškerý výtěžek je k nahlédnutí
v naší Mš , i jak s tímto výtěžkem
bylo naloženo.
Za kolektiv MŠ a naše děti :
Iveta Svobodová
Muzeum Horní Slavkov informuje
otvírací doba:
Celoročně
Středa - Neděle
9.00 - 12.00 a 13.00 -17.00
zavírací dny:
Pondělí a Úterý
Mimo otevírací dobu po předchozím objednání.V současné době zde
probíhá výstava s názvem TAJEMNÉ POUŠTĚ (POD)KRUŠNOHOŘÍ.
Výstava potrvá do 13. 3. 2011.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Příjem inzerce:
tel.: 354 597 403,
mobil: 739 544 445,
e-mail: [email protected]
6
události ve městě, pozvánky
3 2011
Maškarní rej v MěKS...
Sobotní odpoledne 29. ledna
v Městském kulturní středisku Horní
Slavkov patřilo jen a jen dětem v maskách. Pro všechny kašpárky, princezny, kovboje a ostatní pohádkové bytosti byly u vstupu připraveny sladkosti a malý dáreček, který připravily
děti ze školní družiny. Svůj um ukázaly děti ze zájmových kroužků: Mažoretky, Čokoláda, Kick box, Disco.
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
Celým odpolednem nás v roli moderátora a DJ provázel Jiří Němec.
Již tradičně jsme se všichni těšili na
bohatou tombolu.
Maškarní rej je jednou z nejoblíbenějších akcí. O tom vypovídá hojná
účast, masek se sešlo celkem 147 a
rodičů, prarodičů a ostatních milých
návštěvníků bylo 196.
Těšíme se na vás opět zase za rok.
7
kino, aktuality, pozvánky
Městské kulturní středisko informuje:
11. Ležnický Masopust
úterý 1. března 17.00 a 19.30 hod.
Megamysl
Animovaná komedie, 96 min., dabing,
V českém znění: Petr Rychlý, Lukáš Hlavica, Lucie Vondráčková, Otakar Brousek ml.
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné planetě posadili do
vesmírného vozítka a poslali do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své
smůle však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora. A protože ředitel věznice na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho drobečka mohou nechat, reagoval kladně, získal Megamysl hned celou řadu tatínků se zločineckými sklony…
úterý 8. března 17.00 a 19.30 hod.
Cizinec
komedie, 105 min., titulky
Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton,
Johnny Depp hraje ve filmu CIZINEC amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou vede k celé řadě intrik, romantických hrátek a nebezpečí. Během nepřipravovaného výletu do Evropy, aby si zahojil zlomené srdce, se Frank nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou …
úterý 15. března 17.00 a 19.30 hod.
Letopisy Narnie
PĢijčte s námi oslavit konec
Masopusta na Ležnici 5. bĢezna od 14.00 hod.
O zábavu se postarají obyvatelé Ležnice
Program:
14.00 hod. Mše v Kapli Jana Nepomuckého
14.30 povolení Masopustního reje
- volba krále Masopusta
-prĪvod masek vesnicí za doprovodu hudby
- vyhodnocení masek
- volná zábava
Na vĒdomost se dává,že
Masopust nám konĀí a všichni
se s ním louĀí.
dobrodružný, 114 min., dabing
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter, Liam Neeson,
Bill Nighy
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých
příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu
vzpomínají na Narnii a na dobrodužství, které tam zažili…
PĢijčte v maskách,
pro nejhezĀí masky
jsou pĢipraveny
sladké odmĒny.
úterý 22. března 17.00 a 19.30 hod.
Fotři jsou lotři
komedie , 98 min. , dabing
Hrají: Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand,
Owen Wilson, Jessica Alba, Harvey Keitel, Laura Dern
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán Jack Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb stačil zvyknout. Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi seznamování, svatebních příprav, dokonce i vzájemného setkání rodičů Grega a
jeho ženy Pam (Teri Polo). Ve třetím díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se
ovšem schyluje k Velkému třesku. Greg se chce konečně stát neformální hlavou
rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty brání.
Na vaši návštĒvu
se tĒší obyvatelé Ležnice.
Městské kulturní středisko Horní Slavkov
úterý 29. března 17.00 a 19.30 hod.
Na vlásku
Vás srdečně zve na
animovaná komedie, 100 min., dabing
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce,
která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je
unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí
temperamentního bandity provést velký husarský kousek. Locika a její komplici
nacházejí dobrodružství, srdce, humor a vlasy… spoustu vlasů. Prozrazení jejího
královského původu visí na nitce a její únosce je jim v patách.
pátek 4.3. 2011
od 20.00 do 2.00 hod.
POZVÁNKA
Program:
Zveme nové zájemce o kulturistiku či kondiční cvičení
do posilovny Bunkr (pod spořitelnou).
Kontakt: p. Janeček 732 354 535
Soutěže masek
p. Zajíček 724 578 424
Vyhodnocení nejlepší masky
Nádherné ceny
Skvělá hudba k tanci a poslechu
DUO DOMINANT Karlovy Vary
MěKS vás zve na diskotéku pro Pepíky
v sobotu 19. března 2011 od 20.00 do 3.00 hod.
Skvělou hudbu k tanci nejen pro mladé i pokročilé zajišťuje DJ J. NĚMEC.
Vstupné: 50 Kč
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Místo konání: taneční sál MěKS
Taneční vystoupení ZUŠ Horní Slavkov
Vstupné:
s maskou 50,- Kč
bez masky 80,- Kč
8
sport
3 2010
5. ročník Maister Cupu v kopané
Oddíl kopané Spartaku Horní Slavkov pořádal 5. ročník turnaje Maister Cup
pro mladší žáky.
Turnaj byl sehrán 29. 1. 2011 od 10.00 v hale ISŠTE v Sokolově. Zúčastnila se
jej mužstva Spartak Horní Slavkov, FC Cheb, FK Union Cheb 2001, SK Toužim,
Baník Habartov, FK Nejdek, Baník Union Nové Sedlo a FC Viktorie Plzeň - dívky. Hrálo se každý s každým.
Slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen provedl Ing. Roman Doubrava
obchodní ředitel firmy Maister hlavního sponzora turnaje.
Jménem pořádajícího oddílu a všech zúčastněných bych chtěl poděkovat firmě
Maister za významnou podporu mladým sportovcům.
Z přiložené tabulky jsou zřejmé výsledky jednotlivých zápasů.
1. místo
FC Viktorie Plzeň - dívky
2.místo
FK Nejdek
3.místo
FK Union Cheb 2001
4.místo
Spartak Horní Slavkov
5.místo
SK Toužim
6.místo
Baník Union Nové Sedlo
7.místo
Baník Habartov
8.místo
FC Cheb
Nejlepším brankářem turnaje se stal Jaroslav Nemček z Baníku Union Nové
Sedlo.
Nejlepším hráčem se stal Jiří Prágr ze Spartaku Horní Slavkov.
Nejlepším střelcem se stal Jakub Jílek z FK Nejdek.
Tito hráči obdrželi dárkový poukaz na zájezd pořádaný CK skému utkání Inter Milan a FC Janov, který se hraje první víkend v březnu na stadionu San
Siro v Milaně.
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu
www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
k03-93x64_CMYK.indd 1
14.2.2011 16:12:10
Zápis – MŠ v Dlouhé ulici
bude probíhat od 5. 4. do 7. 4 20011,
Hrátky s batolátky
každou stĜedu od 15. 30
zaþínáme 9. 3. 2011
v pĜízemí ZŠ praktické a ZŠ speciální
vždy od 9.30 hod. do11.30 hod.
Maminky, přijďte se s dětmi podívat, pohrát si a zapsat Vaše dítě do školky .
Rády Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy týkající se předškolního vzdělávání
v naší MŠ.
Těšíme se na Vaše děti i na Vás.
Za všechny pracovnice ředitelka školy: Bc. Iveta Svobodová
(vchod od fontány)
Základní škola Horní Slavkov, Školní ulice informuje:
pĜípravný kurz pro všechny pĜedškoláky pokraþuje!
Program pro dČti od 2 do 4 let:
j Podpora pohybových, hudebních a výtvarných dovedností
j Spoleþné pĜípravy na Velikonoce, putování za zvíĜátky
j Kontakt s vrstevníky a podpora sociálních dovedností
Cena kurzu: 350,- Kþ (do þervna 2011)
Samostatná platba: 50,- Kþ (za 1 lekci)
Lektor: Bc. Vendula Svobodová, tel. 605 101 051, 352 688 248
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
TĜetí setkání probČhne ve znamení další známé pohádky, tentokrát
OpČt Vás þeká odpoledne plné her, soutČží a zábavných úkolĤ
na míru šitých budoucím prvĖáþkĤm.
Sejdeme se ve stĜedu 23. bĜezna v 16 hodin v budovČ naší školy na sídlišti.
(Prosíme, pĜezĤvky s sebou.)
Na dČti i jejich rodiþe se tČší kolektiv uþitelek 1. stupnČ.
9
sport, inzerce
+RNHMY.DUORYêFK9DUHFK]ĤVWiYi3RPĤåH
WiYi3RPĤåH
*DPHLPDMLWHONOXEX
DPHLPDMLWHONOXEX
HLPDMLWHONOXE
VSROHþQRVW6/27*DPHLPDMLWHONOXEX
+RNHMLVWp+&(QHUJLH.DUORY\9DU\SĜHGVHERX
PDMt UR]KRGXMtFt ERMH Y H[WUDOLJRYp VH]RQČ
1HMEOLåãt]iSDV\UR]KRGXMtR~VSČFKX
D QH~VSČFKX 7Hć MGH R YãHFKQR (QHUJHWLFL
SRWĜHEXMt L 9DãL SRGSRUX 7ČãtPH VH QD 9iV Y
.9 $UHQČ $NWXiOQt UR]SLV XWNiQt QDOH]QHWH QD
ZZZKRNHMNYF]
9êERUQt NDUORYDUãWt MXQLRĜL VWDUãt GRURVWHQFL
L GDOãt POiGHåQLFNp NDWHJRULH EXGRX OHWRV
ERMRYDWRWLWXO\PLVWUĤýHVNpUHSXEOLN\3ĜLMćWH
VH SRWČãLW NYDOLWQtP KRNHMHP D SRGSRĜWH
EXGRXFt KRNHMRYp KYČ]G\ 9VWXSQp QD XWNiQt
NDUORYDUVNpPOiGHåHMH]GDUPD
1DXWNiQt9iVVUGHþQČ]YRX
Generální
Generáln
Gene
G
eneráln
rálníí p
pa
partne
partner:
rtnerrr::
rtne
rtner:
+ODYQtSDUWQHĜL
+ODY
+O
Qtt SDUWQ
SDUWQHĜL
HĜL
ĜL
'O Kp êG E OL N UORYDUãWtIDQGRYpYQDSČWtDåSĜH
'ORXKpWêGQ\E\OLNDUORYDUãWtIDQGRYpYQDSČWtDåSĜHGXWNiQtP
ORYDUãWtIDQGRYpYQDSČWtDå
UããW
ãWt
tt
tID
IDQG
ID
I QG
QGRY
GRY
RYp
pY
pp
YQD
Y
QDSČ
QD
SČWt
SČ
ČWt
Wt
t
Då
Dåå SĜ G Ni t
9DUHFK
VH =OtQHP VH Y\MDVQLOR
\MDVQLOR
VQL
QLOR
OR
OR
([
([WU
([WUDOLJD
WUDO
WU
DOLJ
DO
LJD
LJ
D MH
MH Y
Y .
.D
.DUO
.DUORYêFK 9DUHFK
]DFKUiQČQD ÄÄ9
9 WXWR
WXWR
WX
WR FKY
WR
FFKYtOL
KYtO
KY
tOLL
tO
L QH
QHQt
QHQt
Qt SUR
Qt
S
SURGHM
URGH
UR
GHMM OLFHQ
GH
OLFHQFH Q
QD SRĜDGX
GQH-VHPWHQSRVOHGQtNGRE\WRFKWČOXGČODW3RNXGDOH
HPWHQSRVOHGQtNGRE\WRFKWČOXGČODW3RNXG
PWHQSRVOHGQtNGRE\WRFKWČOXGČODW3RN
WHQ
WH
QSR
Q
SRVO
SR
VOHG
VO
HGQt
HG
Qt
Qt
NG
NGR
NG
RE\
R
E\W
E\
WR
W
RFK
R
FKWČ
FK
WČO
WČ
OXG
O
XGČO
XG
ČODW
ČO
DW
DW
3
3
EXGXGRWODþHQRNROQRVWPLGRVLWXDFHNG\WRMLåViPQHEXGX
X GRWODþHQRNROQRVWPLGRVLWXDFHNG\WRMLåViPQHEXGX
GRWODþHQRNROQRVWPLGRVLWXDFHNG\WRMLåViPQHEXG
RWWOD
ODþH
þHQ
þH
Q RN
Q
RNRO
ROQR
RO
QRVW
QR
VWPL
VW
PLG
PL
GR
G
RVL
R
VLWX
VL
WXDF
WX
DFH
DF
HN
H
NG\
N
G\W
G\
WR
W
RML
R
MLå
ML
åVi
å
åVi
ViP
PQH
P
PQH
QHE
E
PRFL
XþLQLW³
SURKOiVLO
PRFL
RFL
FL XWiKQRXW
XWi
WiKQ
KQRX
KQ
RXW
RX
W EXGX
W
EXG
EXG
XGX
X WHQWR
WHQW
QWR
WR NURN
N
QXFHQ XþLQLW
X
þLLQLW
QLLW³
³ SU
SURK
SURKOiVLO
RKOi
RK
OiVL
Oi
VLLO
PDMLWHONOXEXSDQKarel
Holoubek
PDMLWHONOXEXSD
PDM
PD
MLWH
ML
WHO
WH
ONO
O
NOXE
NO
XEX
XE
XSD
X
SDQ
SD
QKarel
Q
Ka l Holoubek
Hol
6LWXDFL
]YêãHQêP
6
6LWX
6L
LWXDFL
WXDF
WX
DFL
DF
L VH
VH S
SRGDĜLOR
RGDĜLOR DOHVSRĖ
RG
DOHVS Ė þiV
þiVWHþQČ Y\ĜHãLW
Y HãLW ]Yêã
]YêãHQê
QêP
Qê
P
YODVWQtP
SĜtVSČYNHP
SĜtV
SĜ
tVSČ
tV
SČYN
SČ
YNHP
YN
HP MHGQRKR
HP
KR
R ]] Yê]
Y
Yê]QDPQêFK
Yê]QDPQêFK
ê]QD
ê]
QDPQ
QD
PQêF
PQ
ê
VSRQ]RUĤ YODVW
YODVWQt
QtP
tP
SĜtVSČYNHP
UR]ãtĜHQt
SĜtV
SĜ
tVSČ
tV
VSČYNHP
SČYNHP PDMLWHOH
MLWHOH
HOH
HO
H NO
NOXE
NOXEX
XEX
XE
X L SĜ
SĜtV
SĜtVOLEHP
tVOL
tV
OLEH
OL
EHP
EH
P PRåQRVWL UR]ãt
UR]ãtĜH
HQt
Qt
SRGSRU\]HVWUDQ\PČVWDÄ&KFL]DYVWĜtFQêSĜtVWXSSRGČNRYDW
SRGSR
SRG
SR
GSRU\]HVWUDQ\PČVWDÄ
DQ\PČVWDÄ
Q\
\PČ
\
PČVW
PČ
VWD
VW
D &KFL]DYVWĜtFQêS
D
&KFL]DYVWĜtFQêSĜtVWXSSRGČNRY
FLL ]D
DYV
YVWĜ
YV
WĜtF
WĜ
tFQê
tF
Qê
NRY
YDW
DW
SDQX0LOXWLQX3HULþRYLPDMLWHOLVSROHþQRVWL6/27*DPHD
SDQX0LOXWLQX3HULþRYLPDMLWHOLVSROHþQRVWL6/27*DPH
QX3HULþRYLPDMLWHOLVSROHþQRVW
X 3H
X
3HUL
ULþR
UL
þRY
þR
Y
OLV
OL
VVSR
SROH
OHþQ
OH
þQR
þQ
R
HD
D
VNWHUêYQHMWČåãtFKYtOLSĜLãHODĜHNOåHKRNHMY.DUORYêFK
VNWHUêYQHMWČåãtFKYtOLSĜLãHODĜHNOåHKRNHMY.DUORY
WHUêYQHMWČåãtFKYtOLSĜLãHODĜHNOåHKRNHMY.DUORYê
MWČåãtFKYtOLSĜLãHODĜHNOå
WČå
Čåãt
ãtF
FKY
FKY
HOD
HO
D
DĜ
ĜHN
HNOO
HN
YêF
êFK
K
K
9DUHFK PXVt
Vt
t EêW
EêW ]DFKRYiQ
]DFFK
]D
FKRY
FKRY
RYiQ
iQ 1DG UiPHF
UiPHF
P
VYp YêUD]Qp
êUD
UD]Q
]Qp
]Qp
]Q
NDåGRURþQt
SRGSRU\
NDåGRURþQt
NDå
ND
åGRURþQt SRG
RGSR
RG
SRU\
SR
U\ SĜLVSČO
U\
SĜLVSČO
SĜL
ĜL ČO GDOãtPL GYČPD
YČPD
YČ
PD PLOLRQ\
PLOLR \ 'iOH
PiPHRGPČVWDSĜtVOLEQDWLVtFNRUXQ]HVSRUWRYQtKR
Pi
iPHRGPČVWD
PHRGPČVWD
VWD
WD
DSĜ
SĜtV
SĜ
tVOLEQDWLVtFNRUXQ]H
tVOL
tV
tVOLEQDWLVtFNRUXQ]
tVOLEQDWLVtFNRUXQ]HVSRUWRYQt
OLE
OL
EQD
E
QD
FN
NRU
RUXQ
XQ
SRUWRYQtKR
KR
R
JUDQWX
SĜtVSČYNX
JU
UDQWX
QWX D Y MHGQiQt
GQiQt
QiQt
Qi
Qt MH
Qt
MHH WDNp
WDNp
WD
Np PRåQRVW
Np
PRå
RåQR
QRVW
QR
VW GDOãtKR
VW
GDOãt
GDO
GD
DO
SĜtVSČYNX
SĜtVSČY
NX ]
NX
]
PLPRĜiGQpKRYêQRVX.DUORYDUVNpWHSOiUHQVNp3RNXGVH
PLP
PL
LPRĜiGQpKRYêQRVX.DUORYDUVNpWHSOiUHQVNp3RNXGVH
PRĜiGQpKRYêQRVX.DUORYDUVNpWHSOiUHQVNp
YêQRVX.DUORYDUVNpWHSOi
êQR
QRVX
QR
VX.
VX
.
.DU
DUOR
ORYD
OR
YDUV
YD
UVNp
UV
NpW
Np
WWHS
3RNX
3R
NXG
NX
GVH
G
VH
VH
FK\EČMtFtFKPLOLRQXNRUXQ]SRVOHGQtKRNRPSURPLVQtKR
FK\E
FK
\EČMtFtFKPLOLRQXNRUXQ]SRVOHGQtKRNRPSURPLVQtKR
\E
ČMtFtFKPLOLRQXNRUXQ]SRVOHGQtKRN
LRQXNRUXQ]SRVOHG
QX
X NR
NRUX
UXQ
UX
Q]
Q]
]SR
S VOO
SR
PSU
SURP
RPLV
RP
LVQt
QtKR
tKR
KR
R
QiYUKX
=iURYHĖ
QiYU
Qi
YUKX
YU
KX QHSRGDĜt ]tVNDW GRSODWtP
KX
G O
YãH
YãH ]H
]H VYpKR
VYpK
VY
pKR
pK
R =iURYH
R
=iU
=iU
iURY
RY
RY
YHĖ
HĖ
REURYVNRX
FKFL
FKFL
FK
FL SRGČNRYDW
FL
SRG
SRG
RGČN
ČNR
ČN
RYDW WDNp
WDNp YãHP
YãHP IDQRXãNĤP
IDQ
DQRX
RXãN
RX
ãNĤP
ãN
ĤP ]D
ĤP
]D REURYVN
REUR
RE
URY
UR
YVNR
Y
VNRX
SRGSRUX3RGSHWLFLVHSRGHSVDORIDQRXãNĤ8OHYLORVH
S
SR
SRGSRUX3RG
RGS
GSRU
RUX3RG
RUX
RU
X3
X
3RG
3
RGS
RG
SHW
S
HWLFLVH
HWLF
HW
LFL
LF
LVH
L
VHS
VH
SRG
S
RGHS
RG
HSVD
HS
VDORIDQRXãNĤ8OHYLORVH
VDORIDQRXãNĤ8OHYL
VDORIDQRXãNĤ8OH
VDOR
VD
OR
OR
ID
IDQR
ID
QRXã
QR
XãNĤ
Xã
NĤ
NĤ
8O
8
8O
PLåHKRNHMQHGČOiPMHQSURVHEHDOHSURFHOêNDUORYDUVNê
PLåHKRN
åHKRN
KRN
RNHM
HMQ
HM
MQHGČOiP
QHGČOiP
QHG
Q
HGČO
HG
ČOiP
ČO
iPM
iP
MHQ
M
HQ
HQS
SUR
S
URVHEHDOH
URV
UR
VHE
V
HEH
HE
HD
H
DOH
D
OHS
OH
SUR
S
URFHO
URF
UR
URFHOê
FHO
F
HOê
HO
êND
ê
NDU
N
NDUORYDUVNê
NDUOR
D
region,“GRSOQLO.DUHO+RORXEHN6SROHþQRVW6/27*DPHD
region,“
“GRSOQLO.DUHO+RO
GRSOQLO.DUHO+RORX
GRSOQLO.DUHO+RORXEHN6SROHþQRVW
LO . O + XEH
EHN
N6
N
6
6SR
SROH
OHþQ
OH
þQRV
þQ
RVW
RV
W 6/
W
6/
6/2
/2
/27*DPHD
s.MHMLåRVPOHWMHGQtP]QHMYê]QDPQČMãtFKSDUWQHUĤNOXEXD
P]QHMYê]QDPQČMãtFKS
]QHMYê]QDPQČMãtFK
QHM
HMYê
Yê]Q
Yê
]QDP
]Q
DPQČ
DP
QČMã
QČ
MãtF
Mã
tFK
tF
K
NDUORYDUVNpKRNHMRYpPOiGHåH
NDUORYDUVNpKRNHMRYpP
RYp
YpPOi
POi
OiGH
GHåH
GH
åH
åH
.OXEREOpNi
Novoroční turnaj ve stolním tenise
Dne 15. 1. 2011 se konal 6. ročník Novoročního turnaje ve dvouhře ve stolním
tenise. Sešlo se 14 hráčů. Po těžkých a vyrovnaných bojích pořadí dopadlo takto:
1. místo Kurfürst Oldřich
2. místo Šafrata Josef
3. místo Petrides Jaroslav
Všichni obdrželi pěkné ceny díky těmto sponzorům:
LÉKÁRNA ARNIKA, JÁCHYM AKRMAN, DROGERIE EVA
PORCELÁNKA HAAS – CZJEK, POTRAVINY SPAR,
ŘEZNICTVÍ KOSMÁK
Děkujeme také DDM a ŠD za poháry pro nejlepší.
Těšíme se opět za rok nashledanou.
Jana Šafratová, vedoucí kroužku
LIPOSUKCE
B E Z
J E H E L
Přístroj využívá současně
radiofrekvenci a ultrazvuk
Nejnovější neinvazivní terapie
pro redukci tukové tkáně.
tvaruje postavu
DO PLAVEK
BEZ CHLOUPKŮ
IPL pulzní světlo
• účinná epilace •
• omlazení pokožky •
• pigmentové skvrny •
• léčba akné •
zlepšuje elasticitu strukturu
pokožky a projevy celulitidy
najednou možné ošetřit
více ploch
Kosmetický salon Dana Honková
tel.: 352 698 502
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
Kosmetický salon Dana Honková
tel.: 352 698 502
10
inzerce
3 2010
Karlovarská kardiologie získá
nové přístroje za 60 milionů Kč
-LåYSUYQtSRORYLQČOHWRãQtKRURNX
VHPĤåHNDUGLRORJLFNpRGGČOHQtQHPRFQLFHY.DUORYêFK9DUHFKWČãLWQD
]FHODQRYpSĜtVWURMHYKRGQRWČEH]PiOD PLOLRQĤ NRUXQ QD QČå SĜL-
SOLFQtYHQWLODFL
&tOHPSURMHNWXÄ0RGHUQL]DFHDREQRYDSĜtVWURMRYpKRY\EDYHQtNDUGLRYDVNXOiUQtKRFHQWUDQHPRFQLFH.DUORY\ 9DU\³ MH GRY\EDYHQt NDUGLRORVSČMHþiVWNRXPLOLRQĤNRUXQ(Y- JLFNpKR RGGČOHQt QRYêPL SĜtVWURML
URSVNiXQLH](YURSVNpKRIRQGXSUR DE\ VH MHKR ~URYHĖ ]YêãLOD QD ~URYHĖY\VRNpKRVWDQGDUGXNDUGLRFHQUHJLRQiOQtUR]YRM
9UiPFLSURMHNWX]tVNiVSHFLDOL]R- WHU ýHVNp UHSXEOLN\ 'RWDFL YH YêYDQp SUDFRYLWČ NWHUp MH MLå RG URNX ãL QiNODGĤ SRVN\WQH (YURSVNi
]DĜD]HQR GR VtWČ NDUGLRYDV- XQLH]E\OêFKEXGHXKUD]HQR]
NXOiUQtFK FHQWHU ý5 DQJLRJUD¿F- NUDMVNpKRUR]SRþWX
NRX OLQNX NWHUi XPRåĖXMH PLPR ML.DUORYDUVNpNDUGLRYDVNXOiUQtFHQQp RãHWĜRYDW SDFLHQW\ V LQIDUNWHP WUXP MH VSiGRYêP SUDFRYLãWČP SUR
P\RNDUGXQHMPRGHUQČMãtIRUPRXMH- RE\YDWHO .DUORYDUVNpKR
KR OpþE\ 'iOH EXGH SRĜt]HQ UHQW- NUDMH 5RþQČ SURYHGH QD VUJHQ SUR NRPSOH[Qt HOHNWURI\]LROR- GHþQtFK NDWHWUL]DFt NRURQiUJLFNp Y\ãHWĜHQt HOHNWURI\]LRORJLFNp QtFK DQJLRSODVWLN D LPSODQWDFt
]i]QDPRYp ]DĜt]HQt D HFKRNDUGLR- NDUGLRVWLPXOiWRUĤ
JUDI1DSDFLHQW\EXGHþHNDWLREQRYHQê PRQLWRURYDFt V\VWpP NRURQiUQt MHGQRWN\ ]YêãHQê SRþHW WHOHPHWULFN\ PRQLWRURYDQêFK OĤåHN D QRYê
LQWUDYDVNXOiUQtXOWUD]YXN.YDOLWXSpþH]YêãtLW]YDEODþQtMHGQRWNDDQHMPRGHUQČMãt YHQWLOiWRU\ SUR XPČORX
Lékařská služba 1. pomoci - zubní
služba zajištěna v Karlových Varech v budově vedle areálu Nemocnice
K. Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ul.,
tel. č.: 353 115 630, 353 230 894
• všední den 16.00 - 19.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 16.00 hod.
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro
tel. č.: 352 520 195
• všední den 16.00 - 21.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00 hod.
Lékařská služba první pomoci pro děti
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro
tel. č.: 352 520 430
• všední den 16.00 - 21.00 hod.
• sobota, neděle, svátky 9.00 h - 19.00 hod.
Dispečink rychlé záchranné služby:
pro celý kraj na tel. č. : 353 232 000. Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život!
Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku 353 502 502, na které je možné získat 24 hodin denně informace
o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci.
2
Kombinovaná spotřeba: 5,5–6,0 l/ 100 km, emise CO : 135–150 g/ km.
RODINNÝ BODYGUARD
První diesel na světě s technologií MIVEC
Asistent rozjezdu do kopce
Nízká spotřeba jen 5,5 l/100 km
Volitelný pohon 4x4
Největší zavazadlový prostor ve své třídě
7 airbagů v základní výbavě
Cena od 429 900 Kč vč. DPH
www.noveasx.cz
AUTO PALACE Spořilov s.r.o.
ALGON
Na Chodovci 2457/1,
141 00PLUS
Praha–4,AUTO, a.s.
Tel.: 296 574 344,Stará
348, e-mail:
[email protected]
Ovčárna
2146, 356 01 Sokolov
WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
„­–­
AUTO PALACE Vysočany
Tel.: s.r.o.
352 600 539
Kolbenova 15, 190 00 Praha 9,
e-mail:
[email protected]
Tel: 283 019 556, e-mail: [email protected]
ws|zêÀêh|{v
11
inzerce
3 2010
Máme pro Vás řešení
í
n
e
l
d
y
Jak vylepšit b
KOUPELNY • KUCHYNĚ • O
Y
D
A
BKL
VIZÍ
E
R
Ě
N
Y VODY, PLY
NU, ELEKTŘINY A ODPADŮ VČET
LIKVID
ACE ST
U
ÁVAJÍCÍH
ERIÁL
T
A
M
O JÁDRA NA SK
A
LÁDKU • DOPRAV
ROZVOD
až
1 0 % sleva
tov
Na zaká
ě v ho
b
t
zky uzavře
a
l
p
né do konce března je sleva 8% a při
í
dalš
osti
tel.:6
2%
04
693
3
85
Evžen VALENTA - ZEDNICKÉ SLUŽBY • Na vyhlídce 935, Horní Slavkov
Vydalo Město Horní Slavkov • Vyšlo 1. března 2011, ročník II, číslo 2 • Náklad 3 000 ks • Zdarma • Registrováno referátem kultury Okresního úřadu v Sokolově pod
číslem: kult. MK ČR E 12589 • Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 H. Slavkov • IČO: 00259322 • Internetová adresa: www.horni-slavkov.cz • Odpovědný redaktor:
Bc. Julie Charvátová • e-mail: [email protected] • Redakční rada: Mgr. Jana Vildumetzová, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Anna Raiskupová, Naděžda Štefková • Uzávěrka příštího čísla: 15. 3. 2011, uzávěrka inzerce 10. 3. 2011 • Grafika a tisk: Žurnál Media a. s., tel. 354 597 403, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov

Slavkovský zpravodaj - Město Horní Slavkov Problémy mohou vzniknout v případě žádosti vlastníka bytové jednotky o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občanů, kteří se v tomto bytě v minulosti zdržovali a již nezdržují, kdy vlastník bytové...

Více

Almanach k 220. výročí školy v Hrotovicích

Almanach k 220. výročí školy v Hrotovicích NURN\]DĜtGLWL3RGHOãtGHEDWČDNRQIHUHQFtFKE\ORNRQHþQČXVQHVHQRåHQD~WUDW\ YUFKQRVWLQRYiãNROQtEXGRYDSRVWDYHQDEêWLPXVtNþHPXåPXVt SĜLVSČWNRVWHO

Více

Stahnout 1 české vydání

Stahnout 1 české vydání probíhat jednosměrně a že do tohoto procesu musí být zapojeni jak integrující se cizinci, tak i česká společnost. Nedostatečná informovanost majoritní společnosti o cizincích a zemích jejich původu...

Více

Formát PDK 071_0

Formát PDK 071_0 Podskupina ZP je členění VZP pro výrobky ZP. Zrcadlí se automaticky z číselníků VZP ZP. Seznam podskupin je uveden v pomocném číselníku podskup.txt. Zrcadlí údaj LIM1 z číselníku SCAU u přípravků s...

Více

Formát číselníku PDK - verze 073 Pharmdata s.r.o.

Formát číselníku PDK - verze 073 Pharmdata s.r.o. Hodnota "A" v tomto poli znamená, že u firmy Pharmdata je pro smluvní partnery k dispozici HEM Dostupnost HEM Pharmdata pro případ kontroly apod., nevyplněno znamená že není. Hodnota "A" v tomto po...

Více