Směšovací uzly SUMX

Komentáře

Transkript

Směšovací uzly SUMX
12/2007
KATALOG
Smìšovací uzly SUMX
Smìšovací uzly
RP
Ventilátory
Technické informace
Užití smìšovacích uzlù
RO
Ventilátory
RQ
Ventilátory
Smìšovací uzel SUMX zajišuje spojitou regulaci výkonu
(proporcionální øízení analogovým napìovým signálem
0-10 V) a ochranu vodního ohøívaèe. Regulace výkonu je
zajišována zmìnou vstupní teploty vody pøi konstantním
prùtoku vody. Smìšovací uzel ve spojení s øídicí jednotkou a dalšími komponenty systému protimrazové ochrany úèinnì chrání ohøívaè proti zamrznutí a následné destrukci. Všechny níže uvedené informace platí pøimìøenì
i pro zapojení smìšovacích uzlù do systému chlazení s
vodním výmìníkem.
RS
Ventilátory
Provozní podmínky
...
Pøíslušenství
HRV
Rekuperátory
CHF
CHV
SUMX
VO
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
EO..
El. ohøívaèe
...
Regulátory
EX
Ventilátory
RPH
Ventilátory
Voda proudící smìšovacím uzlem nesmí obsahovat neèistoty, pevné pøímìsi a agresivní chemické látky, které
narušují mìï, mosaz, nerez, zinek, plasty, pryž, litinu.
Pøívodní vìtev topné soustavy musí být vždy vybavena
odkalovacím a èisticím filtrem. Bez tohoto filtru nelze
smìšovací uzel provozovat.
Nejvyšší povolené provozní parametry topné vody:
n maximální povolená teplota vody ................. +110 °C
n max. povolený tlak vody u SUMX 1–12 ....... 0,8 MPa
n max. povolený tlak vody u SUMX 18 ........... 0,3 MPa
n max. povolený tlak vody u SUMX 28-90 ...... 0,6 MPa
Pro instalace s teplotou topné vody do 130°C je možné
použít tzv. opaènou konfiguraci uzlu s èerpadlem na vratné vodì pøi zajištìní požadavku maximální povolené teploty vody 110 °C na výstupu z ohøívaèe. Doporuèujeme
konzultaci s výrobcem. Zároveò je nutno použít pøi montáži tìsnìní s odpovídajícími parametry.
n Pokud je teplonosnou nebo chladící kapalinou voda,
mùže být smìšovací uzel instalován pouze ve vnitøním,
temperovaném prostøedí, kde teplot a nikdy neklesne
pod bod mrazu.
n Instalace ve venkovním prostøedí je pøípustná pouze
je-li teplonosnou kapalinou nemrznoucí smìs na bázi
glykolu. Nemrznoucí smìsi na bázi solanky nedoporuècujeme, viz kapitola Vodní ohøívaèe.
n V pøípadech, kdy je nutné zabránit vychlazování vody
v primárním okruhu, nebo v pøípadech, kdy je nutné zabránit vzájemnému ovlivòování èerpadel primárního a sekundárního okruhu (nežádoucí zmìna prùtoku topné
vody ohøívaèem) je vhodné vybavit primární okruh obtokem (pøíp. termohydraulickým rozdìlovaèem). Obtok by
mìl být umístìn co nejblíže místu pøipojení smìšovacího
uzlu. Pøepouštìní topné vody pøes obtok zvyšuje teplotu
vratné vody, proto se v pøípadech použití moderních kondenzaèních kotlù nesmí obtok (termohydraulický rozdìlovaè) použít. Totéž platí v pøípadì, že je dodavatelem
topné vody zakázáno vracet do systému nedostateènì
vychlazenou topnou vodu.
Protože èerpadlo smìšovacího uzlu pøekonává pouze
tlakové ztráty sekundárního okruhu (okruhu ohøívaèe)
musí být èerpadlo primárního okruhu dimenzováno na
pokrytí všech tlakových ztrát až po smìšovací uzel,
a to pøi nominálním prùtoku vody, který byl stanoven návrhem vodního ohøívaèe. Je vhodné, aby v okruhu pro
ohøívaè nebyl zapojen další spotøebiè. Dále je nutné vybavit pøívod i odvod vody z primárního okruhu servisními
uzavíracími kulovými ventily a pøívod také odkalovacím
2
a èistícím filtrem (který je vhodné rovnìž oddìlit uzavíracím ventilem).
n Bez odkalovacího a èistícího filtru na pøívodní
vìtvi není možné smìšovací uzel provozovat.
n Prvky primárního okruhu nejsou pøedmìtem dodávky
REMAK a.s.
Poloha a umístìní
Pøi návrhu umístìní smìšovacího uzlu doporuèujeme dodržovat následující zásady:
n Smìšovací uzel musí být upevnìn zásadnì tak, aby
høídel motoru èerpadla byla v horizontální poloze
n Smìšovací uzel musí být umístìn tak, aby mohlo být
provedeno odvzdušnìní.
n Pøi umístìní v podhledu je nutné zachovat kontrolní
a servisní pøístup k celému smìšovacímu uzlu.
n Smìšovací uzel se montuje nerezovými hadicemi pøímo na ohøívaè, pøírubový uzel za použití standardních topenáøských technik co nejblíže k ohøívaèi. Délku nerezových hadic, nebo pøipojovacích trubek je vhodné minimalizovat, tak aby nedocházelo ke zbyteènému
prodlužování regulaèní odezvy.
n Smìšovací uzel se upevòuje za integrovaný držák,
pøípadnì je nutné použít trubkové objímky. Nikdy nesmí
být hmotnost smìšovacího uzlu pøenášena na samotný
ohøívaè.
Smìšovací uzly v provedení s pøírubovými spoji jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Pøipojovací trubky nejsou souèástí dodávky.
Materiály
K výrobì smìšovacího uzlu jsou použity materiály
a komponenty, které se bìžnì používají v topenáøské
praxi. Smìšovací uzly jsou z mosazi a nerezavìjící oceli, pøípadnì litiny, v menší míøe z pozinkované oceli pøíp.
oceli. Tìsnìní jsou pryžová a plastová.
Použité materiály jsou peèlivì provìøovány, kontrolovány
a zaruèují dlouhodobou životnost a spolehlivost.
Tabulka 1 – typy smìšovacích uzlù
Typ
Èerpadlo
3-cestný
smìšovaè
Výtlaèná
výška
Typ
servopohonu
4m
4m
4m
6m
6m
8m
8m
8m
LMC24A-SR
LMC24A-SR
LMC24A-SR
LMC24A-SR
LMC24A-SR
LMC24A-SR
LMC24A-SR
LMC24A-SR
6m
6m
6m
6m
LMC24A-SR
LMC24A-SR
NM24A-SR
NM24A-SR
Provedení se šroubovanými komponenty
SUMX 1
SUMX 1,6
SUMX 2,5
SUMX 4
SUMX 6,3
SUMX 8
SUMX 12
SUMX 18
UPS 25-40
UPS 25-40
UPS 25-40
UPS 25-60
UPS 25-60
UPS 25-80
UPS 25-80
UPS 32-80
3MG 15-1
3MG 15-1,6
3MG 15-2,5
3MG 20-4
3MG 20-6,3
3MG 25-8
3MG 25-12
3MG 32-18
Provedení s pøírubovými komponenty
SUMX 28
SUMX 44
SUMX 60
SUMX 90
UPS 40-60
UPS 40-60
UPS 65-60
UPS 65-60
3F 32
3F 40
3F 50
3F 65
Smìšovací uzly
RP
Typová øada a provedení
Ventilátory
Technické informace
Obrázek 1 – typové oznaèení
Smìšovací uzly jsou dodávány ve 12 výkonových typech. Z toho je osm smìšovacích uzlù v provedení se
šroubovanými spoji vèetnì pøipojovacích hadic a ètyøi velikosti smìšovacích uzlù jsou v provedení s pøírubovými
spoji bez pøipojovacích hadic. Smìšovací uzly v provedení s pøírubovými spoji jsou dodávány v rozmontovaném
stavu. Pøipojovací trubky nejsou souèástí dodávky.
RQ
Ventilátory
Rychlost èerpadla
1/2/3
2,5 (3)
RO
Ventilátory
SUMX
Typ smìšovacího uzlu
Prùtok a tlak topného resp. chladicího média smìšovacím uzlem je dán velikostí èerpadla a velikostí tøícestného smìšovaèe s Kv v rozmezí 1,0 až 90 viz tabulka 1.
Výbìr a pøiøazení typu smìšovacího uzlu k ohøívaèi provádí automatizovanì návrhový software AeroCAD.
Kv ventilu
RS
Ventilátory
1 až 90
Typ a provedení
SUMX
RPH
Ventilátory
Oznaèení smìšovacího uzlu
El. ohøívaèe
...
Regulátory
EX
Ventilátory
Klíè pro oznaèování smìšovacích uzlù v projektech a objednávkách definuje obrázek 1.
V projektu musí být oznaèena také rychlost èerpadla,
která se nastavuje pøi montáži. Rychlost èerpadla je uvedena èíslicí v závorce za oznaèením.
Sekundární okruh (ohøívaè)
EO..
Obrázek 2 – schéma zapojení ohøívaèe a smìšovacího uzlu v topném systému
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
Primární okruh (kotel)
(pøíklad zapojení)
VO
Voda
výstup

Smìšovací uzel SUMX
ß
A
ç
SUMX
CHV
Ž
Voda
vstup
odkalovací
a èistící filtr

Èerpadlo
kotlového
okruhu
CHF
Ohøívaè VO
ß
Komponenty smìšovacího uzlu SUMX:
1
nerezové pøipojovací hadice (pøipojovací trubky)
2
teplovodní obìhové èerpadlo
3
tøícestný regulaèní smìšovaè
4
servopohon smìšovaèe
Rozdìlovaè
vody
HRV
Œ
Rekuperátory
B
â
Sbìraè
vody
Kotel
...
+
Pøíslušenství
è
servisní uzavírací
kulové ventily
Œ
volitelné prvky obtoku
(termohydraulického
rozdìlovaèe)
à
3
Smìšovací uzly
Rozmìry a výkony
Tabulka 2 – parametry èerpadel
Pøíkon Proud Napájecí
Èerpadlo max. max.
napìtí
W
A
V
25-40
60
0,3
25-60
90
0,3
25-80
245
1
32-80
245
1,1
40-60/4F 340
1,3
65-60/4F 640
3,2
1 x 230 AC
RO
Ventilátory
RQ
Ventilátory
Základní dispozice smìšovacích uzlù jsou uvedeny na obr.
3a až 4b a v tabulce 4. Rozmìry jsou uvedeny v tabulce 1.
Technické a elektrické parametry použitých èerpadel a servopohonù jsou uvedeny v tabulce
2 a 3.
Napájecí napìtí
Krytí
Pøíkon
Dimenzování
Úhel natoèení
Èas otoèení
Krouticí moment
Øídicí signál
IP
44
LMC24A-SR NM24A-SR
V 24 AC / DC 24 AC / DC
IP
54
54
W
1
2
VA
2
4
°
max. 95
max. 95
sec max.150
max.150
Nm
min. 5
min. 10
V
DC 0-10
DC 0-10
Obrázek 3b – základní dispozice smìšovacích uzlù
RPH
Ventilátory
A
RS
Ventilátory
Obrázek 3a – základní dispozice smìšovacích uzlù
Tabulka 3 – parametry servopohonù
Krytí
RP
Ventilátory
Technické informace
Ventilátory
B
Regulátory
EX
Œ pøipojovací hadice
Ž tøícestný smìšovaè
 integrovaný držák
 obìhové èerpadlo
 servopohon ventilu
...
Obrázek 4a – základní dispozice smìšovacích uzlù

Obrázek 4b – základní dispozice smìšovacích uzlù
SUMX
B

Œ pøipojovací armatury  obìhové èerpadlo
Ž tøícestný smìšovaè  servopohon ventilu
...
Pøíslušenství
HRV
Rekuperátory
CHF
CHV
Charakteristika smìšování tøícestného ventilu v závislosti na úhlu
otoèení høídele servopohonu je vyznaèena v grafu 1. Èísla 0–10 jsou
polohy vyznaèené na štítku tøícestného ventilu.
Poloha 0 odpovídá 0 % topného
výkonu, poloha è.10 odpovídá
100 % topného výkonu. Ventily
ESBE se vyznaèují vynikající tìsností. Díky minimální konstrukèní
vùli jsou netìsnosti maximálnì
1 % prùtoku.
Hodnota tlakové ztráty ventilu
∆pw 3cv , která je vyznaèena v grafech na následujících stranách,
slouží pouze pro kontrolu platnosti
podmínky ∆pw sum < ∆pw 3cv.
4
 Ž
Pøipojovací armatura je buï jedna nebo dvì podle
pøipojovacího prùmìru smìšovací klapky.
Tabulka 4 – rozmìry, hmotnost
Typ
Œ
Šíøka A*
(mm)
Délka B*
(mm)
Rozmìr
pøipojení
uzlu
Graf 1 – charakteristika smìšování
Hmotnost
(kg)
SUMX 1
90
860
G1
7
SUMX 1,6
90
860
G1
7,5
SUMX 2,5
90
860
G1
7,5
SUMX 4
90
860
G1
7,5
SUMX 6,3
90
860
G1
7,5
SUMX 8
90
810
G1
8,5
SUMX 12
100
830
G1
8,5
SUMX 18
110
830
G1 1/4
11,5
SUMX 28
350
690
DN 40
41
SUMX 44
350
570
DN 40
39
SUMX 60
350
875
DN 65
62
SUMX 90
350
710
DN 65
59
* Pøibližný rozmìr, mùže se lišit podle
síly utažení a velikosti jednotlivých komponent
Podíl horké vody [%]
VO
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
EO..
A
El. ohøívaèe
  Ž
Œ
Nastavení ventilu podle stupnice na štítku ventilu
(0 – zavøeno, 10 – plnì otevøeno)
Smìšovací uzly
∆pw 3CV -
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
1
2
3
4
∆p w 3CV -
5
10
1
3
4 5
10
15
20
RP
RQ
Ventilátory
RO
Ventilátory
RS
Ventilátory
RPH
Ventilátory
EX
Ventilátory
...
Regulátory
30
SU
30
SUMX 1,0
1,0
MX
25
20
SU
15
(3
1,0
MX
1,
)
(2
0(
)
1)
10
5
SU
40
35
MX
SU
30
25
SU
20
1,6
MX
MX
SUMX 1,6
(3)
1,6
1,6
VO
35
MX
(2)
SUMX
SU
(1)
15
10
CHV
40
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
5
0
0.05
∆pw 13CV -
0.35
0.4
0.15
0.2
0.25
0.3
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
0.1
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
1
2
3 4 5
10
15
20
0
∆p w 3CV -
30
0.1
0.3
0.2
0.7
0.8
0.4
0.5
0.6
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
1
2
3 4 5
10
15
20
25
0.9
35
CHF
0
70
MX
30
SU
25
20
MX
MX
2,5
2,5
2,5
SUMX 2,5
(3)
(2)
(1)
15
10
5
0
60
SU
50
SU
MX
40
SU
30
20
MX
MX
4,0
4,0
SUMX 4,0
4,0
(3)
HRV
SU
Rekuperátory
35
(2)
(1)
...
SU
40
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
45
Pøíslušenství
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
2
45
0
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
15
45
EO..
Pøíklad – návrh soustavy VO+SUMX
Vstupní hodnoty:
vodní ohøívaè VO 60-35, prùtok vzduchu 2.800 m3/h, teplotní
spád vody+90/+70 °C, výpoètová venkovní teplota vzduchu
-15 °C, požadovaná výstupní teplota vzduchu +22 °C.
Øešení, výpoèet:
n Z nomogramu pro ohøívaè VO 60-35 (kapitola Vodní
ohøívaèe) lze pro zadaný prùtok vzduchu 2.800 m3/h,
vstupní teplotu do ohøívaèe -15 °C a teplotní spád vody
+90/+70 °C odeèíst maximální výstupní teplotu vzduchu
cca +39 °C pøi výkonu 40 kW a prùtoku vody 1,80 m3/h.
n Protože maximální výstupní teplota vzduchu je vyšší
než teplota požadovaná, splòuje ohøívaè výkonovou podmínku s rezervou.
n Pro dosažení zadané (nižší) výstupní teploty vzduchu
je potøeba snížit výkon ohøívaèe. Z výpoètu výkonu pro
zadaný teplotní spád na stranì vzduchu -15/+22 °C vychází upravený výkon:
∆ t = (2800/3600.1,2).1010.(22-(-15)) = 34,9kW
Q = m.c.∆
n Z nomogramu pro ohøívaè VO 60-35 / 2R na str. 162
nebo z celkového grafu pro všechny ohøívaèe na str.143
lze pro výkon 35 kW (zaokrouhl. 34,9 kW) odeèíst potøebný prùtok vody 1,56 m3/h, pøi kterém bude tlaková
ztráta vody v ohøívaèi VO 60-35/2R ∆pw = 5 kPa.
n Prùtoku vody 1,56 m3/h, pøi tlakové ztrátì 5 kPa nejlépe vyhovuje uzel SUMX 4,0 (2), viz graf na stranì 181.
n Soustava ohøívaè – uzel bude mít reálný pracovní bod
na charakteristice SUMX 4,0 (2) s hodnotami qw sum =
1,65 m3/h, ∆pw sum = 6 kPa. Výsledný bod leží ve vyznaèené pracovní oblasti pøi tlakové ztrátì tøícestného ventilu ∆pw 3cv = 17 kPa. Soustava splòuje doporuèenou podmínku ∆pw 3cv > ∆pw sum, tj. ztráta tøícestného ventilu je
vyšší než výsledná ztráta ohøívaèe.
El. ohøívaèe
Správné dimenzování smìšovacího uzlu je základní podmínkou plynulé regulace vodního ohøívaèe. Výbìr smìšovacího uzlu rozhodujícím zpùsobem ovlivòuje optimální
chování topné soustavy. Smìšovací uzel je ideálnì dimenzován tehdy, když pøi nominálním prùtoku vody pøedstavuje tlaková ztráta tøícestného ventilu minimálnì stejnou hodnotu jako tlaková ztráta ohøívaèe. Èím vyšší je
podíl odporu tøícestného ventilu na celkovém odporu soustavy, tím lepší budou regulaèní parametry (plynulost
a stabilita regulace).
Graf každého uzlu je tvoøen tøemi charakteristikami podle otáèek èerpadla (1), (2), (3). Pracovní charakteristika
je vzájemná závislost prùtoku vody (qw sum) a tlaku (∆pw
) smìšovacího uzlu pøi vybraných otáèkách (rychlosti)
sum
èerpadla. V pracovní charakteristice je vyznaèena také
tlaková ztráta tøícestného ventilu (∆pw 3cv). Pro prùtok
a tlak vody daný ohøívaèem je vhodné volit smìšovací
uzel, který bude mít tlakovou ztrátu tøícestného ventilu
vyšší než je výsledná tlaková ztráta vodního ohøívaèe, t.j.
∆pw 3cv > ∆pw sum.
Výpoèet a návrh smìšovacího uzlu provádí návrhový software AeroCAD automaticky. Níže uvedený postup je doporuèen pro pøípady, kdy komplexní návrh zaøízení není
provádìn v software AeroCAD.
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
Charakteristiky, návrh uzlu
Ventilátory
Pracovní charakteristiky
10
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
2.4
5
Smìšovací uzly
RP
Ventilátory
Pracovní charakteristiky
∆pw 3CV -
∆pw 3CV -
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
1
2
3 4 5
10
15
1
6,3
40
SU
30
MX
6,3
(3)
)
10
70
M
MX
X
8
60
8(
(2
)
50
40
30
20
10
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3.2
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
0.8
2
3
4 5
10
15
20
25
0.5
0
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
∆pw 3CV -
30
1
1.5
80
70
SU
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
1
2
3
4 5
10
M
50
40
30
)
18
(1
(1
20
)
10
60
X
12
20
(3)
M
X
30
SUMX 18
18
SU
40
MX
70
)
)
SU
80
(2
50
(2
M
EO..
10
0
1
0.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
0
1
3
2
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
3
4
5
10
∆pw 3CV -
15
5
6
7
8
9
20
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
2
3
4
5
10
15
50
SU
45
MX
28
40
SU
35
MX
28
30
25
SU
20
M
X
28
15
(2
(1
SUMX 28
(3)
)
)
10
5
45
SU
40
MX
SUMX 44
44
(3)
35
SU
30
MX
25
20
SU
15
MX
10
44
44
(2
(1
)
)
5
0
4
5
6
∆pw 3CV -
7
8
9
10
11
12
13
14
15
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
4
5
10
20
25
1,2
35
SU
30
25
SU
20
15
MX
MX
M
X
60
60
60
(1
(2
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
SU
40
SUMX 60
(3)
)
)
10
35
22
26
30
34
SU
30
25
SU
20
3
MX
MX
M
X
90
90
90
15
11
12
13
14
15
16
17
18
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
4
5
10
15
(2
(1
SUMX 90
(3)
)
)
10
5
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
10
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
40
0
18
9
2
SU
45
0
14
8
50
5
10
7
∆pw 3CV -
15
50
45
6
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
3
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
4
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
VO
SUMX
25
18
12
SUMX 12
(3)
0
CHV
20
X
X
12
50
CHF
15
5
M
60
MX
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
SU
2
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
2
2.5
3
3.5
4
4.5
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
90
90
∆pw 3CV -
HRV
SUMX 8
3)
0
0.4
SU
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
RPH
Ventilátory
SU
SU
EX
SU
80
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
Rekuperátory
30 35 40
)
(1)
20
0
...
20 25
(1
6,3
(2
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
RQ
RO
MX
MX
0
Pøíslušenství
15
8
Ventilátory
SU
50
SUMX 6,3
1
6
10
X
RS
SU
∆pw 3CV -
Ventilátory
4 5
M
Ventilátory
60
0
...
3
90
0
Regulátory
2
SU
∆p w SUM - statický tlak smìšovacího uzlu (kPa)
Ventilátory
70
El. ohøívaèe
tlaková ztráta tøícestného ventilu (kPa)
20
10
15
20
25
30
35
qw sum - prùtok vody smìšovacím uzlem (m3/h)
40
Smìšovací uzly
n Pøi umístìní nad podhledem a pro snadné pøipojení
kabelù elektroinstalace je nutno zachovat kontrolní
a servisní pøístup k celému smìšovacímu uzlu.
n Pøírubové uzly SUMX 28 - 90 se k výmìníkùm pøipojují pomocí standardních topenáøských technik, pøièemž
je nutné realizovat mj. pøechod na závitové pøipojení výObrázek 8 – rozklad pøírubového uzlu
RP
RQ
Ventilátory
RO
Ventilátory
RS
Ventilátory
RPH
Ventilátory
Ventilátory
EX
...
Regulátory
EO..
El. ohøívaèe
VO
Obrázek 5 – montហna závìsné tyèe
SUMX
hadicemi pøímo na ohøívaè. Pokud to vyžadují dispozièní
podmínky, mohou být hadice pøed montáží ještì zkráceny.
n V žádném pøípadì nesmí být smìšovací uzel zatìžován pnutím a kroucením pøipojeného potrubí.
n Smìšovací uzly je možné montovat s využitím integrovaného držáku na samostatné závìsy nebo pomocí
topenáøských objímek (obrázek 5).
CHV
Montáž
n Smìšovací uzly SUMX 1-18 se pøipojují nerezovými
mìníkù – viz technické údaje k výmìníkùm. K upevnìní
pøírubových uzlù na závìsy èi
Obrázek 6
nosné konzoly je vhodné použít potrubních topenáøských
pohled zespodu
objímek.
n Smìšovací uzel je nutno
instalovat tak, aby mohl
vzduch unikat do míst odvzdušnìní ohøívaèe nebo odvzdušnìní kotlového okruhu.
Zejména propojovací nerezové hadice musí být po namontování vytvarovány, aby
nevytváøely sifon.
n Smìšovací uzel musí být zásadnì upevnìn tak, aby
høídel motoru èerpadla byla
v horizontální poloze!
Obrázek 7
n Po zavodnìní systému je
cesta 3
nutno odvzdušnit obìhové
èerpadlo podle pokynù výrobce.
n V projektu je za typovým
oznaèením smìšovacího
uzlu v závorce uvedena rychlost èerpadla. Napø. smìšocesta 1
vací uzel SUMX 6,3 (3) pro
zkosená ploška
øídicí systém má èerpadlo
UPS 25-60 nastavené na
rychlost 3 podle èísla v závorce (3). Rychlost èerpadla
se nastavuje otoèným plastovým koleèkem na èerpadle
pøi montáži (obr. 6).
n Pøi zapojování smìšovacího uzlu je nutno zkontrolovat správné nastavení tøícestného ventilu a servopohonu.
Ventil má ze tøí cest uzavøenou vždy tu cestu, ke které
smìøuje zkosená ploška na høídeli ventilu (obrázek 7).
U smontovaného smìšovacího uzlu lze nastavení rozeznat podle záøezu na èele prodloužení høídelky.
Toto prodloužení je vlastnì válcovou redukcí, která je
upnutá v objímce servopohonu (obrázek 9).
Záøez smìøuje vždy k uzavøené vodní cestì.
Upozornìní! Dùležitá je poloha záøezu a nikoliv plastového kroužku, kterým lze volnì otáèet.
n Pøírubové uzly se dodávají v rozmontovaném stavu,
sestavení je nutno provést v souladu s obrázkem è. 8.
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
Èerpadlo  zajišuje konstantní prùtok (cirkulaci) vody
v ohøívaèi. Tøícestný smìšovaè Ž ovládaný servopohonem  zajišuje regulaci výkonu smìšováním vratné
vody z ohøívaèe a vody, která je pøivádìna od kotle. Pokud je øídícím systémem požadován plný výkon, proudí
voda ve velkém okruhu, tzn. z kotle pøes rozdìlovaè topné vody, odkalovací a èistící filtr, servisní a uzavírací ventil, vstup do SUMX, tøícestný smìšovaè Ž (pouze ve
smìru A), èerpadlo , vodní ohøívaè, výstup vody ze
SUMX, servisní a uzavírací ventil do sbìraèe topné vody.
Není-li požadován plný výkon ohøívaèe, zaène tøícestný
smìšovaè Ž propouštìt èást vody ze smìru B a tím
plynule snižuje teplotu vody, která proudí ohøívaèem.V
pøípadì, že není požadován žádný topný výkon, proudí
voda pouze v okruhu ohøívaèe, tzn. tøícestný smìšovaè
Ž propouští vodu pouze ve smìru B.
cesta 2
Regulace výkonu ohøívaèe
Ventilátory
Montáž, servis, údržba
Rekuperátory
CHF
standard
Pøíslušenství
(1) ventil, (2) èerpadlo, (3) T kus, (4) vyrovnávací kus, (5) tìsnìní, (6)
držák servopohonu, (7) redukce D18/81, (8) šroub M8x10, (9) šroub
M12x45, (10) šroub M5x25, (11) podložka 13, (12) matice M12, (13)
servopohon, (14) tìsnìní
...
(1) ventil, (2) èerpadlo, (3) T kus, (4) vyrovnávací kus, (5) tìsnìní, (6)
držák servopohonu, (7) redukce D18/81, (8) šroub M8x10, (9) šroub M5x25,
(10) podložka 13, (11) matice M12, (12) šroub M12x45, (13) servopohon,
(14) tìsnìní
HRV
opaèná
konfigurace
7
Smìšovací uzly
RP
Ventilátory
Montáž, servis, údržba
n Polohy A, B (obrázek 9) jsou krajní polohy chodu ser-
Ventilátory
vopohonu. Otáèí-li se servopohon nesprávnì, je potøeba
pouze pøestavit pøepínaè smìru otáèení do druhé polohy.
Obrázek 11 – pøipojení smìšovacího uzlu
RQ
VO
NS12
Obrázek 9 – krajní polohy chodu servopohonu
B topení 100%
SUMX
ç
RO
Ventilátory
A topení 0%
A
ç
NS12
0
B
ç
0R
NS 13
ç
RS
Ventilátory
záøez
RPH
Ventilátory
0
NS 10
230 V, 50Hz (CYKY 3C x 1,5)
EX
Ventilátory
Elektroinstalace
n Elektrickou instalaci mùže provádìt pouze pracovník
s oprávnìním dle obecnì platných pøedpisù.
n Èerpadlo smìšovacího uzlu se pøipojuje pøes vlastní
El. ohøívaèe
...
Regulátory
svorkovnici podle jeho návodu. Servopohon má vyvedený
pøipojovací kabel, který je nutno napojit v instalaèní krabici (krabice není souèástí dodávky).
n Èerpadlo a servopohon smìšovacího uzlu jsou napájeny a ovládány z øídicí jednotky.
EO..
Obrázek 10 – schéma pøipojení smìšovacího uzlu
Pøipojení servopohonu
VO
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
Pøipojení èerpadla
SUMX
Èerpadlo
uzlu SUMX
1 x 230V + PE + N +I
CHV
PE . svorka pro ochranný vodiè
N ... nulový vodiè
L .... fázový vodiè
Servopohon
pro SUMX
1....svorka pro uzemnìní
2....24 V AC
3....øídicí signál
4....mìøicí napìtí
CHF
n Elektrické schéma pøipojení uzlu je na obrázku 10.
n Principiální schéma pøipojení uzlu k øídicí jednotce je
uvedeno na obrázku 11.
n Po pøipojení smìšovacího uzlu je nutno zkontrolovat
...
Pøíslušenství
HRV
Rekuperátory
správný smìr otáèení servopohonu v závislosti na øídicím
signálu (topit–netopit).
n Po spuštìní èerpadla je potøeba zmìøit proud, který
nesmí pøekroèit maximální povolený proud Imax. uvedený
na výrobním štítku èerpadla.
8
0
24 V ~, 0 až 10 V= (CYSY 3B x 0,5)
24 V = (JYTY 2 x 0,5)
øídicí
jednotka
Smìšovací uzly
RP
Ventilátory
Montáž, servis, údržba
Provoz, údržba a servis
n Smìšovací uzel vyžaduje pravidelnou kontrolu minimálnì na zaèátku a na konci topné sezóny.
RQ
Ventilátory
n Pøi provozu je potøeba zejména kontrolovat, aby sou-
RPH
Ventilátory
RS
Ventilátory
RO
Ventilátory
stava byla správnì odvzdušòována a nedocházelo
k úniku vody. Je tøeba dohlížet na správnou funkci èerpadla, servopohonu a zejména peèovat o èistotu filtrù pøed
regulaèním uzlem. Pøi zastavení vzduchotechnického zaøízení v dùsledku ochranné protimrazové funkce, je nutno
zjistit a odstranit pøíèinu podle postupu uvedeného v odstavci „Nástin možných závad“.
Všechny dùležité bezpeènostní funkce systému, mezi
nìž patøí také ochrana ohøívaèù proti zamrznutí, musí
neustále kontrolovat øídicí jednotka.
Pozor! V zimním období proto nesmí být øídicí jednotka na delší dobu odpojena od elektrické sítì!
Zvl᚝ nebezpeèný je výpadek napájení za chodu
vzduchotechnického zaøízení!
Nástin možných závad
EX
Ventilátory
Pøi oživení vìtracího systému se mohou projevit nìkteré
nežádoucí stavy. V následujícím textu jsou uvedeny nejèastìjší závady a jejich možné pøíèiny:
...
Pøíslušenství
HRV
Rekuperátory
CHF
CHV
SUMX
VO
Pøímé chladièe Vodní chladièe Smìšovací uzly Vodní ohøívaèe
EO..
El. ohøívaèe
...
Regulátory
n Trvale nízká výstupní teplota vzduchu
– malý prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu
– nízká teplota vody v kotlovém okruhu
– nastavená nízká teplota vzduchu na øídicím systému
– nízké otáèky (rychlost) èerpadla v uzlu SUMX
– zanesené sítko pøed uzlem SUMX
– špatnì nastavený tøícestný ventil a servo v uzlu SUMX
– zavzdušnìné èerpadlo (pøíp. celý systém)
– špatný návrh soustavy VO a SUMX
n Trvale vysoká výstupní teplota vzduchu
– velký prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu
– nastavená vysoká teplota vzduchu na øídicím systému
– špatnì nastavený tøícestný ventil a servo v uzlu SUMX
– špatný návrh soustavy VO a SUMX
n Kolísání výstupní teploty vzduchu
– velký prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu
– špatnì nastavený tøícestný ventil a servo v uzlu SUMX
– špatný návrh soustavy VO a SUMX
n Opakovaná aktivace protimrazové ochrany
– malý prùtok a tlak teplé vody v kotlovém okruhu
– nízká teplota vody v kotlovém okruhu
– nastavená nízká teplota vzduchu na øídicím systému
– nízké otáèky (rychlost) èerpadla v uzlu SUMX
– zanesené sítko pøed uzlem SUMX
– špatnì nastavený tøícestný ventil a servopohon SUMX
– zavzdušnìné èerpadlo (pøíp. celý systém)
– špatný návrh soustavy VO a SUMX
Opakovanou aktivaci protimrazové ochrany mohou zpùsobit také
pøíliš velké výkmity teploty. Pøíèiny jsou uvedeny v pøedešlém bodì.
Pokud je teplota výstupní vody z ohøívaèe trvale a evidentnì (již
podle doteku) nad +30 °C, mùže poruchu zpùsobovat závada øídicího systému, pøípadnì èidla.
9
REMAK a.s.
Zuberská 2601
756 61 Rožnov pod Radhoštìm
Czech republic
tel.: +420 571 877 778
fax: +420 571 877 777
www.remak.eu

Podobné dokumenty

Servopohony pro topení,větrání a klimatizaci

Servopohony pro topení,větrání a klimatizaci média: studená a teplá voda, voda s obsahem glykolu až max. 50% teplota média: +5°C… +110°C (nižší a vyšší teploty na vyžádání) přípustný tlak ps: viz tabulka níže netěsnost: vzduchotěsné (BO 1, DI...

Více

D375A-5

D375A-5 Sání ...................................... Pøeplòované s pøedchladièem vzduchu

Více

Vodohospodářský dispečink (modul VHD)

Vodohospodářský dispečink (modul VHD) (HTML, DHTML, XML, ActiveX, Java, Visual Basic, ASP, Microsoft .NET, …). Z tohoto øešení vychází koncepce, která zajišuje, že celý dispeèink (projekt) se vytváøí a administruje jako bìžný WWW proj...

Více

Dílenská příručka

Dílenská příručka .Pøi výmìnì kuželíkového ložiska je nutno vymìnit všechna kuželíková ložiska, která se nacházejí na témže høídeli. Použít, pokud možno, ložiska jednoho výrobce! .Pøed montáží nahøát vnitøní kroužky...

Více

ivar cs - Atria.sk

ivar cs - Atria.sk monost instalovat elektrické, pneumatické, manuální a øetìzové servopohony,

Více

Elektromagnetické ventily pro paliva

Elektromagnetické ventily pro paliva Tøícestné ventily lze zapojit jako smìšovací - dva vstupy a jeden výstup, tak i jako rozboèovací - jeden vstup a dva výstupy. Tlakový rozsah je pou;itelný na všech tøech vstupech.

Více

potrubní jednotky

potrubní jednotky RQ 20-4D Ex –––––––––––––––––––––––––– 11 620 ––––––– 1273 –––––––––––– VRQ00 20--4XZ RQ 22-4D Ex –––––––––––––––––––––––––– 12 900 ––––––– 1836 –––––––––––– VRQ00 22--4XZ RQ 28-4D Ex –––––––––––––...

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB jsou kompaktní řídicí a silové rozvaděče pro decentrální regulaci a ovládání vzduchotechnických zařízení. Propracované regulační algoritmy zaručují stabilitu systému, komfortní ...

Více