Podrobný obsah knihy – PDF

Komentáře

Transkript

Podrobný obsah knihy – PDF
Kryonova podobenství
Kryon
Kniha 4
Translation from the English language edition:
The Parables of Kryon
Copyright © 1996 Lee Carroll
All Rights Reserved
Czech language edition published by
WIKINA, Prague
Logo Kryon® je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA.
Kniha je pøekladem anglického originálu 2000 (1. vydání vyšlo v roce 1996):
THE PARABLES OF KRYON
Kryon Book 4
ISBN 1-56170-663-9
Tune into Hay House broadcasting at: www.hayhouseradio.com
Lee Carroll
Kryonova podobenství
Kniha 4
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému
nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost
tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob.
Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou
zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Veškerá práva vyhrazena
© Lee Carroll, 1996
© Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA
Translation © Zuzana Šiková
© WIKINA, Livornská 445, Praha 10
Lee Carroll: Kryon – Kryonova podobenství
WIKINA, Praha 2015
1. èeské vydání
ISBN 978-80-87925-12-6
Orig. ISBN 1-56170-663-9 Platinum Publishing House, USA
Obsah
Úvod ................................................................................................. 5
1
Podobenství o jámì s dehtem ........................................................ 7
2
Wo a místnosti uèení .................................................................... 13
3
Velká chlupatá housenka ............................................................. 23
4
Chybìjící most .............................................................................. 33
5
Otec a syn ...................................................................................... 39
6
Sára a stará bota........................................................................... 45
7
Dvì skupiny bojovníkù ................................................................ 49
8
Jason a jeskynì ............................................................................. 53
9
Vzteklá Jessica .............................................................................. 59
10
Otázky batolete ............................................................................. 65
11
Myška Marla ................................................................................. 73
12
Angenon a Veréhoo ...................................................................... 79
13
Pøíbìh dvou farmáøù ................................................................... 91
14
Angela a její pøátelé ..................................................................... 97
15
Indián David ............................................................................... 105
16
Minulé životy, souèasné strachy ................................................ 111
17
Léèitel John ................................................................................. 127
18
Pìt karmických lekcí .................................................................. 133
19
Aaron a glóbus esence ................................................................ 147
20
Wo a velká vichøice .................................................................... 153
Doslov .......................................................................................... 161
O autorovi ................................................................................... 161
Vìnováno tìm mnohým,
kteøí èetli tyto pøíbìhy a cítili lásku,
se kterou byly pøedány…
a energii, která pøitéká a pøináší životní zmìny.
Úvod
Podobenství je definováno jako jednoduchý pøíbìh, který ilustruje nìjaké pouèení nebo moudrost. V pøípadì Kryonových podobenství jsou to
pøíbìhy jednoduché, nìkdy až dìtinské, ale leckdy se skuteèný skrytý význam objeví až po opakovaném proètení. Za prostými slovy, ze kterých
se každý pøíbìh skládá, se èasto skrývá veliké moudro, a ty nejkratší pøíbìhy bývají nejsilnìjší.
Všechny následující pøíbìhy byly pøedány bìhem živých setkání v pøítomnosti stovek úèastníkù Kryonových semináøù. Nìkteré z pøíbìhù byly
již uvedeny v pøedchozích tøech Kryonových knihách, ale mnohé jsou zde
pøedstaveny vùbec poprvé. I ty, které již vyšly døíve, Kryon nyní pozmìnil,
aby nám poskytl novou možnost porozumìní v souèasných jasnìjších energiích. Nemìlo by vás pøekvapit, že v nìkterých z nich hraje významnou
roli humor.
Tyto pøíbìhy – nebo „cesty“, jak je nìkdy Kryon nazývá – jsou vždy
zamìøeny na jednotlivé osoby a na to, jak se chovají za urèitých okolností.
Jak se blížíme k novému tisíciletí a k „novému vìku“, mluví Kryon o nových darech od Boha. Pøedává nám do budoucna dobré zprávy a øíká,
že jsme zmìnili vibraci planety a tím jsme si tyto nové atributy zasloužili.
Tváøí v tváø pøedpovìdím plným strachu a zkázy, které vždy pøelom tisíciletí doprovází, najednou slyšíme od Kryona nìco úplnì jiného. Umožnili
jsme zmìnu a tím pøekonali pøedpovìdi o Armagedonu a konci svìta. Jsme
Bohem vøele milováni a „stáli jsme frontu“, abychom tu v tento èas mohli
být! Kryon je zde, aby svým pùsobením na magnetickou møížku navázal
na naši práci, a pøi té pøíležitosti nás informoval a radil nám… a aby každého
z nás miloval s takovým procítìním, jaké pøichází jen od stvoøitele.
Kryonova podobenství
5
Pøestože jsem autorem této knihy, pøíbìhy od Kryona, které jsem pøeložil, byly i pro mì nádherným zdrojem pouèení a inspirace. Pøirozenì mám
nìkolik oblíbených, o kterých se vám postupnì zmíním. Každý pøíbìh zahrnuje úvod a doslov, kde za sebe zmiòuji, jaké to bylo pøekládat je naživo
a co pro mì znamenají s odstupem èasu.
Stejnì jako døíve je tato kniha vytvoøena v lásce k lidstvu v této nové
dobì.
Lee Carroll
6
Kryon 4

Podobné dokumenty

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA ducha lesa a zakrátko k ní ten mocný tichý duch opravdu pøišel. Byl to nádherný duch, ale housence z nìj zùstalo mnoho skryto, protože jak bylo známo, nemìla ve zvyku opouštìt svou pohodlnou postel...

Více

Konec času Kryon Kniha 1

Konec času Kryon Kniha 1 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Návod k použití

Návod k použití (CZ) vzor (DE) Model (FR) le modéle (ES) modelo

Více

David Icke: Rakovina je houba a je léčitelná

David Icke: Rakovina je houba a je léčitelná pacientùm pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze nauèené bìhem studií medicíny. V podstatì od chvíle, kdy se zaèal vìnovat lékaøské praxi, si dnes a dennì uvìdomoval, jak lidé postižení tímto ...

Více