Motory MVVS

Komentáře

Transkript

Motory MVVS
50_52
12.09.2006 15:58
Stránka 50
Motory – test
Motory MVVS
adpis uvedeného testu vypadá pro modeláfiskou vefiejnost, jako hlas z nového svûta. Ale opravdu – nová „MVVS-ka“ je
elektromotor! Dlouholet˘ brnûnsk˘
v˘robce modeláfisk˘ch motorÛ se
rozhodl doplnit svÛj sortiment
o vlastní produkci elektropohonu.
Pro mnohé urãitû pfiekvapující informace má v‰ak logick˘ dÛvod. Je to
nárÛst zákaznického zájmu o tento
pohon, zejména v segmentu stfiedních v˘konÛ. Proto se také MVVS
pfiedstavuje novinkou této tfiídy: motory MVVS 3,5/1200 a MVVS
3,5/1000. JiÏ z jejich oznaãení je
zfiejmá zájmová skupina a zafiazení
motoru. âíslo 3,5 prezentuje korespondující spalovací motor, hodnota za lomítkem jmenovité
otáãky motoru.
N
Na konceptu motoru je ãiteln˘ rukopis konstruktéra pana
Paliãky. Jde tedy o motor s obûÏn˘m plá‰tûm a s pevn˘m
vnûj‰ím plá‰tûm. Jinak fieãeno, ryze ãeská a jedineãná
koncepce. Na druhé stranû je to, Ïe jde o v˘robek firmy
MVVS, zfiejmé z precizního provedení do posledního detailu, ve spojení s kvalitní strojírenskou technologií.
Proã tak rozsáhl˘ úvod? Po mnoho letech víceménû vzájemné rivality mezi „jménem“ MVVS a elektropohony dochází ke splynutí technologick˘ch moÏností vyvinut˘ch pfii
v˘robû proslaven˘ch spalovacích motorÛ s koncepcí v˘born˘ch elektromotorÛ. A já sám si mÛÏu fiíct, Ïe po mnoha letech létám opût s „MVVS-kou“.
Motory byly testovány s regulátorem JETI Master. Metoda
testování je z dÛvodu kompatibility stejná, jako v pfiedchozích testech, proto ji dále nepopisuji. ZároveÀ se ãtenáfiÛm
pfiedem omlouvám za velmi podobné formulace, jako pfii
jin˘ch testech. M˘m hlavním cílem je dát konkrétní technickou informaci, jistá uniformita je z tohoto pohledu spí‰e
nutností.
Technická data dle údajÛ v˘robce pro elektromotor MVVS 3,5/1200, pfiípadné údaje
v závorce platí pro motor MVVS 3,5/1000
hmotnost
délka
prÛmûr motoru
prÛmûr hfiídele
poãet závitÛ
prÛmûr upevÀovací
kruÏnice (4x M3)
max. zatíÏitelnost
poãet ãlánkÛ
50
186 g
57 mm
36 mm
5 mm
8 (10)
25 mm
55 A / 30 s (45 A / 30 s)
12 – 18 (14 - 24)
Informace o mechanickém a elektrickém provedení
motorÛ
Motory MVVS 3,5/1200 a 3,5/1000 jsou dvanáctipólové
motory s osmi resp. deseti závity na pólovém nástavci,
s rotorem s neodymov˘mi magnety, v bezsenzorovém
provedení. Oba motory mají shodné rozmûry, li‰í se pouze poãtem závitÛ, jak je zfiejmé z technick˘ch dat v˘robce,
MVVS 3,5 má délku statoru 18 mm a prÛmûr statoru 26
mm.
Mechanické provedení motoru lze posoudit po demontáÏi,
která je (za pfiedpokladu, Ïe vlastníte klíãe TORX – dodává rovnûÏ MVVS) velmi jednoduchá.
Hfiídel je, na rozdíl od vût‰iny ostatních elektromotorÛ,
soustruÏená, frézovaná, kalená a následnû brou‰ená
v hrotech, jak ve válcové ãásti, tak na dosedací plo‰e z ãela k rotoru. Je velmi tuhá, coÏ je nesporná v˘hoda pro klidn˘ chod i pfii ostr˘ch obratech (motor byl vyvinut zejména
RCM
9●2006
50_52
12.09.2006 15:58
Stránka 51
bez v˘fuku?!
pro létání v mal˘ch akrobatech). To zfiejmû ovlivÀuje cenu
oproti standardu této tfiídy motorÛ, která pouÏívá kalené
kolíky (standardizované díly, které jsou fiádovû levnûj‰í).
Základní tûleso rotoru je vyrobeno z jednoho kusu (tyãoviny) s frézovan˘mi paprsky náboje, které zároveÀ tvofií
chladicí ventilátor. âelo rotoru je brou‰ené a rotor je doplnûn mosazn˘mi vyvaÏovacími krouÏky. Jak jsem byl informován (a rovnûÏ si i ovûfiil), rotor je dynamicky vyvaÏován,
pfiiãemÏ „házivost“ rotoru je do 0,02 mm (obdobnû, jako
ãepy motoru klikového hfiídele sportovního motocyklu).
Rotor je uloÏen v pomûrnû robustních kuliãkov˘ch loÏiskách. Ve‰keré vûtrací otvory jsou zfiejmû obrobeny frézou
o malém prÛmûru, coÏ umoÏÀuje lépe vyuÏít plochu ãela
i víka pro vstup vzduchu (podstatnû levnûj‰í fie‰ení je nájezd frézou velkého prÛmûru, nebo navrtání nûkolika otvorÛ). Plá‰È motoru má tvrd˘ elox, kter˘ je velmi odoln˘ proti po‰krábání. Na pfiedním ãele motoru jsou ãtyfii upevÀovací otvory se závitem M3, s rozteãí otvorÛ 25 mm (obdobnû, jako u motorÛ Speed 600). V˘vody motoru jsou
standardní zlacené konektory 3,5 mm upevnûné na zadním ãele motorÛ. Chladicí otvory v plá‰ti umoÏÀují úãinn˘
odvod tepla ze statoru do okolí motoru.
Díky koncepci motoru se není tfieba zab˘vat problémem,
jak zajistit, aby se rotující plá‰È motoru nedostal do styku
s pfiívodními kabely. Navíc kontakty pro regulátor jsou na
zadním ãele motoru, Ïádn˘ kabel nám tedy v modelu nepfiekáÏí. Vzdálenost loÏisek motoru je dostateãnû velká.
Pro montáÏ v trupech elektroletÛ je navíc v˘hodou moÏnost mechanického kontaktu s plá‰tûm motoru (napfi. baterie se mÛÏe opfiít o motor).
DÛsledkem v˘‰e uvedené precizní strojírenské v˘roby je
doslova hedvábn˘ bûh motoru. A co více, po roztoãení se
motor dlouho dotáãí naprázdno, coÏ svûdãí o kvalitách
magnetického obvodu motoru. Velmi pfiíznivá hodnota
proudu naprázdno – cca 1,6 A / 10 V (1,1 A / 10 V) – to
potvrzuje. Jen pro informaci; pfii extrémní zkou‰ce pfii napûtí 30 V (rozhodnû nedoporuãuji jako pracovní oblast) byl
odbûr motoru MVVS 3,5/1000 pod 3 A. Motor se pfii tom
ani nezachvûl a nevydával Ïádné neÏádoucí zvuky.
Stacionární hodnocení pohonné jednotky
V následující tabulce je uveden pfiehled stacionárních mûfiení motorÛ s regulátorem a rÛzn˘m poãtem ãlánkÛ v pohonném akumulátoru a také s rÛzn˘mi vrtulemi. Pro vyhodnocení byla pouÏita korekce na teplotu a tlak vzduchu.
Vzhledem k jmenovit˘m otáãkám bylo mûfiení provedeno
pouze pro pfiím˘ pohon.
Motor MVVS 3,5/1200
poãet
ãlánkÛ
vrtule
rozmûr
(in)
3
APC E
9x6"
3
Aer. Cam Carb
9,5x5"
10230
10,3
23,5
195
81
19,5
lithium
3
Aer. Glas
9,5x6"
10000
10,2
25,5
208
80
19
lithium
3
APC E
10x7"
9420
10
30,5
237
78
21,5
lithium
3
Aer. Glas
10x6"
9740
10,1
27,8
222
79
18,9
lithium
3
Aer. Glas
10,5x7"
9080
9,9
33,3
251
76
20,4
lithium
3
Aer. Glas
10,5x8"
8710
9,8
36,3
263
74
22,5
lithium
3
APC E
11x7"
8440
9,7
38,5
271
72
18,6
lithium
3
Aer. Cam Carb
11x7"
8340
9,7
39,3
273
72
18,4
lithium
3
Aer. CAM Carb.
12x6,5"
7870
9,8
36,4
255
72
4
APC E
9x6"
12690
13,1
35
366
80
25,6
lithium
4
Aer. Cam Carb
9,5x5"
12640
13,1
35,3
368
80
24,1
lithium
4
Aer. Glas
9,5x6"
12280
13
37,9
385
78
23,4
lithium
8
Aer. Cam Carb
10x6"
8760
8,9
22,8
162
80
17
RC 2400
8
Aer. Glas
10,5x7"
8200
8,7
27,4
185
77
18,4
RC 2400
8
Aer. Cam Carb
12x8"
6870
8,3
37,9
218
69
20,4
RC 2400
10
Aer. Cam Carb
10x6"
10270
10,8
30,9
261
79
20,1
RC 2400
10
Aer. Glas
10,5x7"
9500
10,5
36,4
287
75
21,4
RC 2400
12
Aer. Glas
9,5x6"
11980
12,6
36,2
358
79
22,8
RC 2400
9●2006
RCM
otáãky
(ot/min)
napûtí
(V)
proud
(A)
v˘kon
(W)
10270
10,3
23,2
193
úãinnost letová
(%)
rychlost
(m/s)
81
20,7
baterie
lithium
lithium
51
50_52
12.09.2006 15:58
Stránka 52
Motor MVVS 3,5/1000
poãet
ãlánkÛ
vrtule
rozmûr
(in)
otáãky
(ot/min)
napûtí
(V)
proud
(A)
v˘kon
(W)
3
APC E
3
Aer. Glas
3
úãinnost letová
(%)
rychlost
(m/s)
baterie
10x7"
8190
10,4
18,7
155
80
18,7
lithium
10,5x7"
7950
10,4
20,7
168
78
17,9
lithium
Aer. Cam Carb
11x6"
7690
10,3
22,9
181
77
13,8
lithium
3
APC E
11x7"
7450
10,2
24,8
191
75
16,5
lithium
3
Aer. Cam Carb
12x6,5"
7240
10,1
26,5
199
74
16,7
lithium
3
Aer. Cam Carb
12x8"
6810
10
29,9
211
71
20,2
lithium
3
APC E
12x8"
6750
10
30,2
212
70
17,3
lithium
4
APC E
10x7"
10100
13,5
27,6
291
78
23,3
lithium
4
Aer. Glas
10,5x7"
9730
13,4
30,2
308
76
21,9
lithium
4
APC E
11x7"
8980
13,1
35,2
333
72
19,8
lithium
4
APC E
12x6"
8660
13
37,2
340
70
14,9
lithium
10
Aer. Glas
10,5x7"
8450
11,1
23,3
202
78
19
RC 2400
10
Aer. Cam Carb
11x6"
8140
11
25,6
215
76
15,3
RC 2401
10
Aer. Cam Carb
12x8"
7120
10,7
32,6
242
69
21,1
RC 2402
12
Aer. Glas
10,5x7"
9450
12,9
28,6
282
77
21,2
RC 2403
12
Aer. Cam Carb
11x6"
9170
12,8
32,3
307
74
17,2
RC 2404
12
APC E
11x7"
8810
12,7
34,4
315
72
19,4
RC 2400
Legenda k tabulce:
Poãet ãlánkÛ - poãet sériovû fiazen˘ch akumulátorÛ Sanyo RC 2400, respektive ãlánkÛ Konion. Vrtule - typ vrtule a v˘robce. Rozmûr - prÛmûr x stoupání vrtule. Rozmûry, s ohledem na zvyklosti v˘robcÛ, jsou uvedeny v palcích (znaãka
in). Vzhledem k tomu, Ïe skuteãné rozmûry vrtulí se od udávan˘ch li‰í zpravidla o více neÏ 5 mm, je tento údaj urãen
pouze k identifikaci vrtule. Otáãky - mûfieny optick˘m otáãkomûrem se stabilitou cca pûti fiádÛ. Vzhledem k moÏnému
rozptylu namûfien˘ch hodnot, dovoluji si udávat otáãky s rozli‰ením 10 ot/min. Napûtí - svorkové napûtí daného akumulátoru po 50% vybití. Pro ãerstvû nabit˘ akumulátor bude v˘stupní v˘kon motoru vy‰‰í. Napûtí je mûfieno digitálním voltmetrem s pfiesností 1 %. Proud - stfiední hodnota proudu odebíraného z akumulátoru. Hodnota mûfiena s pfiesností 5
%. Mûfiení proudu je vzhledem na pulzní charakter zatíÏeno systematickou chybou. V˘kon - v˘kon na hfiídeli motoru je
stanoven z v˘konov˘ch parametrÛ vrtule. Úãinnost - je stanovena v˘poãtem z pfiíkonu a v˘konu motoru. Smûrodatná
odchylka této veliãiny je 5%. Úãinnost je uvedena pro celou sestavu motor s regulátorem. Letová rychlost - rychlost letu, pro kterou bude mít uveden˘ pohon dobrou úãinnost.
Oblast pouÏití motorÛ
Motor MVVS 3,5/1200 je urãen pro pfiím˘ pohon vrtule v
oblasti proudÛ 25 aÏ 35 A. Jako pohonné baterie doporuãuji akumulátory Sanyo RC2400, respektive RC4/5SC,
nebo lépe lithiové Konion 2p - 3p ãi Li-Pol 3000 mAh a více. Vzhledem k proudovému odbûru nedoporuãuji pouÏití
men‰ích akumulátorÛ.
Pro pohon vûtronû je vhodná baterie 8 aÏ 10 ãlánkÛ NiCd,
respektive 2 aÏ 3 sériovû fiazené lithiové akumulátory a vrtule o prÛmûru 250 aÏ 300 mm (10 - 12"), se stoupáním
150 aÏ 200 mm (6 - 8"). Tento pohon je vhodn˘ pro vûtronû o rozpûtí 1,6 aÏ 2 m a s hmotností do 2 kg.
Pro motorové modely doporuãuji pfiím˘ náhon s vrtulí o
prÛmûru 230 aÏ 280 mm (9 - 11"), se stoupáním 150 aÏ
200 mm (6 - 8"), s 8. aÏ 12 ãlánky NiCd, respektive 3. aÏ
4. sériovû fiazen˘mi lithiov˘mi akumulátory. Jak jiÏ z názvu vypl˘vá, je tato jednotka urãena k pohonu modelÛ se
standardním motorem o objemu 3,5 cm3. Motor je vzhledem ke sv˘m jmenovit˘m otáãkám vhodn˘ i pro sviÏnûj‰í
akrobaty.
Základní doporuãení:
● Fun-Fly o hmotnosti 1,1 - 1,3 kg, baterie Kokam 3200
3s1p, vrtule APC elektro 12x6"
52
● Akrobat o hmotnosti okolo 1,4 kg, baterie Konion 3s2p,
vrtule APC elektro 11x7" (Aeronaut Cam Carbon 11x7-8")
● Pomal˘ model o hmotnosti do 2 kg, baterie Konion
3s2p, vrtule Aeronaut Glas 10,5x7"
Model jsem testoval v modelu Rivalle od fy ModellStudio
CZ (univerzální vûtroÀ o rozpûtí 2100 mm, profil E205,
hmotnost 1700 g). S baterií Sanyo 10x RC4/5SC a vrtulí
Aeronaut Cam Carbon 11x7" létal jako hotliner a letûl i obrácen˘ pfiemet ze stoupavého letu. Doba letu závisela na
stylu létání, 15 aÏ 25 minut.
V motorov˘ch modelech, pro které je motor zejména urãen, jsem motor zkou‰el v modelu Benji od fy SVOR (model o rozpûtí 1100 mm, letová hmotnost 1000 g, profil polosymetrick˘). Mám jej ponûkud upraven. VOP je umístûna o 50 mm v˘‰e do SOP. Tak se z Benjiho stal velmi poslu‰n˘ letoun. Pro napájení byla pouÏita baterie Konion
3s2p a vrtule Aeronaut Cam Carbon 10x6". Dynamika letu byla skvûlá – vertikální stoupavé v˘kruty atd. Na jedno
nabití baterií jsou k dispozici dva osmiminutové lety.
Abych si zároveÀ ovûfiil i pouÏití elektromotoru v typickém
modelu pro spalovací motor o objemu 3,5 cm3, osadil jsem
jej do modelu Faster 20 od fy Hacker Model
RCM
9●2006
53_54_priloha
12.09.2006 15:59
Stránka 53
Production (cviãn˘ model o rozpûtí 1300 mm, s polosymetrick˘m profilem). S baterií 3s1p Xpower 4000
mAh má hmotnost 1500 g, shodnû (nebo ménû), jako
verze se spalovacím motorem. S vrtulí APC E 10x7"
létal model v rukou mého devítiletého syna pfiemety
z horizontálního letu. S vrtulí Aeronaut elektro 10,5x7"
dokázal to, co s motorem spalovacím, pouze starty
a vertikální obraty byly dynamiãtûj‰í. A doba letu? Na
jedno nabití tûchto akumulátorÛ – v závislosti na stylu
létání – okolo dvaceti aÏ pûtadvaceti minut. Domnívám se, Ïe tím motor potvrdil oprávnûnost svého
oznaãení. Abych si udûlal pfiedstavu o moÏnostech,
osadil jsem nakonec model vrtulí APC E 9x6" a baterií 4s1p Xpower 4000 mAh. Hmotnost narostla sice
o necel˘ch 100 g, ale model létal po obloze, jako by
dostal ladûn˘ v˘fuk (motor pfiedával vrtuli pfies 360 W,
tedy okolo pÛl koÀské síly – omlouvám se zároveÀ za
nestandardní jednotku, ale u spalovacích motorÛ dává
neustále zajímavou informaci).
Motor MVVS 3,5/1000 je urãen pro pfiím˘ pohon vrtule v oblasti proudÛ 20 aÏ 30 A. Jako pohonné baterie
doporuãuji akumulátory RC4/5SC, nebo lépe lithiové
Konion 2p – 3p ãi Li-Pol 3000 mAh a podobné.
Pro pohon vûtronû je vhodná baterie 10 ãlánkÛ NiCd,
respektive 3 sériovû fiazené lithiové akumulátory a vrtule o prÛmûru 280 aÏ 330 mm (11 - 13"), se stoupáním 150 aÏ 200 mm (6 - 8"). Takov˘ pohon je vhodn˘
pro pomalej‰í vûtronû o rozpûtí 1,6 aÏ 2,4 m, s hmotností do 2 kg.
Pro motorové modely doporuãuji pfiím˘ náhon s vrtulí
o prÛmûru 250 aÏ 300 mm (10 - 12"), se stoupáním
180 aÏ 230 mm (7 - 9") s 10 aÏ 12 ãlánky NiCd, respektive 3. aÏ 4. sériovû fiazen˘mi lithiov˘mi akumulátory. Tato jednotka je schopna pohánût modely pro pohon standardním motorem 3,5 cm3.
Základní doporuãení:
● FunFly o hmotnosti 1,2 - 1,4 kg, baterie Kokam
3200 4s1p, vrtule APC elektro 12x6"
● Akrobat o hmotnosti okolo 1,5 kg, baterie Konion
4s2p, vrtule Aeronaut Glas 10,5x7"
● Pomal˘ model o hmotnosti do 2 kg, baterie Konion
3s2p, vrtule APC elektro 12x8"
● Pomal˘ vûtroÀ o hmotnosti do 2 kg, baterie Konion
3s2p, vrtule Aeronaut Cam Carbon 12x6,5"
Motor jsem zkou‰el v modelu Diablo mini od fy JR Models (akrobat o rozpûtí 1300 mm, hmotnost 1600 g).
S baterií 4s1p Xpower 4000 mAh a vrtulí Aeronaut
Glas 10,5x7" byl model motorizován optimálnû pro plnû akrobatické létání. Doba letu 15 aÏ 20 minut vyhoví pro dva starty.
Motor jsem vyzkou‰el rovnûÏ v modelu Summerwind
od fy ModellStudio CZ (termick˘ vûtroÀ o rozpûtí 2400
mm, profil E205, hmotnost 2300 g). S baterií Konion
3s4p a vrtulí Graupner CAM fold prop 13x7". Letov˘
ãas bez termiky se pfiiblíÏil jedné hodinû. Dynamika letu odpovídala typu modelu (stoupavost okolo 5 m/s).
Motor jsem zkou‰el i v pomalém modelu Monarcha od
Leopolda Walka (viz RC modely 6/2006, rozpûtí 2800
mm, profil E387, hmotnost 1300 g). S baterií Konion
3s2p a vrtulí Aeronaut CAM Carbon 11x6" skvûle
stoupá. Celková doba letu bez termiky pfiesahuje jednu hodinu (doba chodu motoru je nad 6 minut). Na letové odpoledne jsem zatím druhou sadu baterií nepotfieboval.
9●2006
RCM
Poznámka na závûr
Se jménem MVVS se opûtovnû vynofiuje otázka, jaká
je tedy v˘konová / hmotnostní ekvivalence mezi spalovacím motorem 3,5 cm3 a motorem MVVS 3,5/1xxx?
Spalovací motor má na startu zpravidla do 0,075
kW/cm3, tedy do 0,25 kW. Teprve po rozjetí se v˘kon
nav˘‰í. Testovan˘ elektromotor má v˘kon na startu
obdobn˘ nebo vy‰‰í, v horizontu mÛÏe ponûkud zaostávat. Pfiitom spalovací „tfiiapÛlka“ dovolí vrtuli o prÛmûru do 230 mm, elektromotor otáãí s vrtulí o 50 milimetrÛ vût‰í. Lze ji zároveÀ snáze pfiizpÛsobit modelu
a tak lépe v˘konu vyuÏít. Obecnû start elektropohonu
pÛsobí dynamiãtûji, neÏ s motorem spalovacím.
A hmotnost? Standardní spalovací „tfiiapÛlka“ má
hmotnost vãetnû tlumiãe v˘fuku cca 250 aÏ 300 g. Pokud k tomu pfiipoãítáme servo, nádrÏ 0,1 l a pfiijímaãovou baterii, jsme na celkové hmotnosti 500 aÏ 550 g.
Elektromotor s baterií 3s1p Xpower 4000 mAh má
hmotnost 500 g. Je sice pravda, Ïe na pln˘ plyn je
k dispozici pfiibliÏnû jen asi 7 minut chodu motoru, naproti tomu v‰ak pfii citlivé práci s plynem jde o letové
ãasy nad 15 minut a to je hodnota srovnatelná s letem
na nádrÏ o objemu 0,1 l.
Elektromotor nehluãí (nezpívá), nesmrdí (nevoní)…
Pak jiÏ je rozhodování jen otázkou vkusu a modeláfisk˘ch tuÏeb.
RNDr. Zdenûk Hubáãek
Najdete nás na Model hobby
(28. 9. – 1. 10. 2006)
stánek ãíslo 116
53

Podobné dokumenty

Test motorů MVVS 2 RNDr. Zdeněk Hubáček

Test motorů MVVS 2 RNDr. Zdeněk Hubáček 210x130 mm). Při letové zkoušce jsem měřil stoupavost výškoměrem pana Sysaly. Stoupavost modelu (bez rozběhu v horizontálním letu) byla nad 16 m/s při odběru proudu okolo 18 A. Model je motorizován...

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro rozbu‰ky. Velmi efektivní je pouÏití barevn˘ch ‰títkÛ oznaãujících základní údaje o rozbu‰ce (typ, údaje o zpoÏdûní, délka vodiãÛ ãi detonaãní trubiãky). V rámci obchodního vztahu zákazník obdrÏí v...

Více

Test série motorů MVVS 2,5

Test série motorů MVVS 2,5 Motor MVVS 2,5/1120 je určen pro přímý pohon vrtule v oblasti proudů 15 - 25 A. Jako pohonné baterie doporučuji akumulátory Power Ion 1300 mAh, popřípadě LiPol o kapacitě nad 1500 mAh. Pro pohon vě...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 divadelního spolku VOSTO5.

Více

PDF 2600kB

PDF 2600kB kaÏdoroãním mezinárodním semináfiÛm, které sdruÏení vûnuje problematice v˘stavby zahrad japonského typu. Jak ukazuje pfiíklad sdruÏení, lze s minimem prostfiedkÛ vykonat pro (Per) obãany mnohé.

Více

OM, CS2147, CS2152, CS 2147, CS 2152, 2003-09

OM, CS2147, CS2152, CS 2147, CS 2152, 2003-09 povede k potíÏím pfii startu. JestliÏe je fietûz nesprávnû nastaven, bude to mít za následek zv˘‰ené opotfiebení nebo po‰kození li‰ty, hnacího fietûzového koleãka a fietûzu.

Více

Obsah ročníků

Obsah ročníků Otočení servokonektorů.....................1/2000/15 Měření proudu bočníkem................2/2000/16

Více