Podrobný obsah knihy – PDF

Komentáře

Transkript

Podrobný obsah knihy – PDF
Dopisy z domova
Láskyplné zprávy od rodiny
Kryon
Kniha 7
Translation from the English language edition:
Letters from home
Loving Messages from the Family
Copyright © 1999 Lee Carroll
All Rights Reserved
Czech language edition published by
WIKINA, Prague
Logo Kryon® je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA.
Kniha je pøekladem anglického originálu 14. vydání 2001 (1. vydání vyšlo v roce 1999):
LETTERS FROM HOME
Loving Messages from the Family
Kryon Book 7
ISBN 1-888053-12-7
Lee Carroll
Dopisy z domova
Láskyplné zprávy od rodiny
Kniha 7
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému
nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost
tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob.
Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou
zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Veškerá práva vyhrazena
© Lee Carroll, 1999
© Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA
Translation © Marie Kuchaøová
© WIKINA, Livornská 445, Praha 10
Lee Carroll: Dopisy z domova
WIKINA, Praha 2016
1. èeské vydání
ISBN 978-80-87925-15-7
Orig. ISBN 1-888053-12-7
Rodina – definice:
1.
Osoby, které sdílí cíle a hodnoty a mají vùèi sobì dlouhodobé
závazky.
2.
Skupina osob, které mají spoleèný rodový pùvod.
3.
Rodová linie – zejména vznešená rodová linie.
Domov – definice:
1.
Prostøedí poskytující štìstí a bezpeèí.
2.
Cenìné místo považované za útoèištì nebo rodištì.
3.
Místo, kde je nìco objeveno, založeno, vyvinuto nebo
propagováno; zdroj.
Obsah
Pøedmluva pøekladatelky ...................................................................................... 8
Pøedmluva autora ................................................................................................. 9
New Age (kapitola první) ....................................................17
Co je to New Age? (Lee Carroll) ....................................................................... 18
Integrita Boha (Salt Lake City, Utah) ................................................................ 27
Dopisy z domova (kapitola druhá) .....................................53
Èást 1. – Atributy rodiny (Idaho Falls, Idaho & Sydney, Austrálie) ................. 55
Èást 2. – Úkoly rodiny (Idaho Falls, Idaho & Melbourne, Austrálie) ............... 75
Èást 3. – Síla uvìdomìní (Portland, Oregon & Adelaide, Austrálie) ................ 91
Èást 4. – Obnovení rodiny (Breckenridge, Kolorádo & Perth, Austrálie) ...... 113
Èást 5. – Smysl života (Laguna Hills, Kalifornie) .......................................... 139
Znalosti o pøechodu
do nového tisíciletí (kapitola tøetí) ...................................169
Absolutní moc lásky (Detroit, Michigan) ........................................................ 171
Temnota a svìtlo (Reno, Nevada) .................................................................... 197
Zlatý podnos (Banff, Alberta – Kanada) .......................................................... 219
Prùvodci a andìlé (Coal Creek Canyon, Kolorádo) ........................................ 241
Zemì – vᚠpartner tisíciletí (kapitola ètvrá) ..................257
Zemì a vy (San Francisco, Kalifornie) ............................................................ 259
Krystalická møížka a stín zániku (St. Luise, Missouri) ................................... 277
4
Dopisy z domova
Channeling pro OSN (kapitola pátá) ...............................297
Channeling pro OSN 1998 (New York) ........................................................... 299
Rozdìlení (kapitola šestá) .................................................313
Autorovy poznámky ......................................................................................... 314
Pìt propastí New Age (Indianapolis, Indiana) ................................................. 317
Pìt propastí – dovìtek (od Anne K. Hudec) .................................................... 334
Vìda (kapitola sedmá) .......................................................343
Autorovy poznámky – Kryon a vìda ............................................................... 344
Kosmická møížka, 1. a 2. èást (New Hampshire) ............................................ 351
Vyrovnávací technika EMF – møížka v akci – Peggy Dubro .......................... 385
Pro Židy (kapitola osmá) ..................................................409
Izraelský rozhovor ............................................................................................ 410
Autorovy poznámky ......................................................................................... 421
Nejèastìjší otázky (kapitola devátá) ................................425
Aktuální astrologie ........................................................................................... 427
Autismus ........................................................................................................... 428
Delfíni a velryby .............................................................................................. 429
Duchovní energie ............................................................................................. 430
Duchovní jména ............................................................................................... 431
Ježíš a Pavel ..................................................................................................... 433
Lidská duše (a klonování) ................................................................................ 437
Lidská evoluce ................................................................................................. 438
Neutrální implantát/osvobození ....................................................................... 439
Odstranìní karmy ............................................................................................. 441
Dopisy z domova
5
Pozemské energetické zdroje ........................................................................... 443
Sebeúcta ........................................................................................................... 443
Smlouvy ........................................................................................................... 444
Tajná svìtovláda ............................................................................................... 446
Vyšší vibrace .................................................................................................... 447
Vzestup ............................................................................................................. 448
Ztráta spánku .................................................................................................... 450
6
Dopisy z domova
Díky!
Opìt dìkuji tìm, kteøí jsou souèástí Kryonovy práce, kteøí tak upøímnì
vìnovali svùj talent i energii a kteøí mi obrovsky pomohli v uplynulých
dvou letech.
Garret Annofsky
Louise Hay
Linda Benyo
Barbara Rob Harris
Zehra Boccia
Geoffrey Hoppe
Jennifer Borchers
Anne K. Hudec
Robert Coxon
Jill Kramer
Norma Delaney
Gary Liljegren
Peggy Steve Dubro
Jan Liljegren
Trisha Winston Ellis
Sarah Rosman
Janie Emerson
John Stahler
Jean Flores
Marc Valleé
Patricia Gleason
Martine Valleé
A pochopitelnì Jan Toberové, která stála po mém boku od samého
poèátku prezentace Kryonovy práce.
Pøedmluva pøekladatelky
Co najdeme v Kryonovì Knize Sedm, to vyplývá již ze samotného
„poøadového èísla“ této knihy. Sedmièka je totiž dle Kryonovy numerologické definice o celistvosti, dokonalosti a studiu života.
Pøemýšleli jste nìkdy o širším obraze naší spoleèné Rodiny? Jaké jsou
naše atributy, úkoly, proè a èím vším procházíme a jaký je vùbec smysl
života? Trápíte se nad každodenními drobnými problémy i velkými výzvami a netušíte, kde hledat øešení? Divili jste se, jak je možné, že i v našich
kruzích (mimo tradièní doktríny) panuje tak velký rozkol? Proè si vzájemnì
nerozumíme? Nejen to se doètete právì v této knize.
A pokud mezi praktickými informacemi toužíte i po troše „vesmírné
a planetární vìdy“, pokud chcete blíže poznat „mechanismus zázrakù“, pak
vás možná potìší kapitoly vìnované krystalické a tzv. kosmické møížce,
vèetnì bonusu v podobì èlánku od dlouholeté èlenky Kryonova týmu –
Peggy Phoenix Dubro o tom, jak se dá s touto møížkou energeticky pracovat.
Jako vždy je „dechberoucí“, jak aktuální Kryon je, pøestože se tato
kniha doèkala èeského pøekladu až po 17 letech od svého prvního vydání
v originále!
Ostatnì – pøesvìdète se sami…
Marie Kuchaøová
8
Dopisy z domova

Podobné dokumenty

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

HR Giger v Praze - the little HR Giger Page

HR Giger v Praze - the little HR Giger Page kam to vlastně zabloudila. „Tak to by stačilo, nějaké jiné otázky?" zastavila dotazy na tetování. Jednu chvíli vyvedla z míry i samotného Gigera, protože v němčině nepochytila j m é n o režiséra Ri...

Více

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA Nato jí duch lesa vysvìtlil, jak by pøemìna probíhala. Vysvìtlil jí, že se housenka musí odhodlat s koneènou platností, protože když jednou zmìna zaène, nedá se zvrátit. Popsal také, jakým zpùsobem...

Více

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Konec času Kryon Kniha 1

Konec času Kryon Kniha 1 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 zvládnutelný nástroj, který pomáhá pro zlepšení dýchacích obtíží dětí a zároveň v nich probudí touhu po rozvíjení svého hudebního talentu. Délka: 32,5 cm.

Více

napojak rum.cdr

napojak rum.cdr rumem, jehož základ tvoøí vysoce kvalitní rum v kombinaci s delikátními ovocnými esencemi lesních malin. Tento drink si v minulých letech získal pro svou nezamìnitelnou chu mnoho pøíznivcù po celé...

Více