EKO-Plus Uzavírací šoupátko PN 10 a PN 16 - Tran-Sig-Ma

Komentáře

Transkript

EKO-Plus Uzavírací šoupátko PN 10 a PN 16 - Tran-Sig-Ma
EKO-Plus Uzavírací šoupátko PN 10 a PN 16
s měkkotěsnicím klínem a volným ovládacím koncem - připojení přírubové
Šoupátko z tvárné litiny, vřeteno točivé nestoupající se
závitem uvnitř šoupátkové komory.
Stavební délky: Řada 14 EN 558-1 (dříve krátká F4),
a řada 15 EN 558-1 (dříve dlouhá F5).
NABÍDKA
EKO-Plus
PN
Stavební délka
Typ 301
PN 16
řada 14 EN 558-1
Typ 302
PN 10
řada 14 EN 558-1
Typ 303
PN 16
řada 15 EN 558-1
Typ 304
PN 10
řada 15 EN 558-1
Jmenovitá světlost DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
Příklad objednávky: EKO-Plus typ 301 DN 80 (s ručním kolem)
POPIS
Určení
Pro plynná paliva a vzduch při dovolené pracovní teplotě
do 50 °C.
Dovolený pracovní přetlak:
Typ 302 a typ 304 max. 1,0 MPa,
typ 301 a typ 303 max. 1,6 MPa.
Použití
Obousměrná uzavírací armatura.
Připojovací rozměry
Podle EN 1092-2 s přírubami typ 21, tvar B.
Rozměry viz tabulka na další straně.
Materiály hlavních dílů
Těleso, víko a klín je z tvárné litiny, klín s pryží NBR,
vřeteno nerezové 13 %Cr, šrouby nerez A2-70,
ucpávkové těsnění pryž NBR, vřetenová matice a ucpávkový
šroub je z mosazi.
Ovládání
Ručním kolem, šoupátkovým klíčem, nebo pomocí zemní
soupravy. Uzávěr zavírá, otáčíme-li ovládacím koncem doprava.
Požadavek na ruční kolo ... uveďte do objednávky.
Ochrana proti korozi
Těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK.
Litinové díly vně i uvnitř epoxidový nástřik - odstín žlutý.
Montáž a údržba
Do všech poloh s ohledem na dostupnost při ovládání,
vhodné i k zakopání do země.
Další viz NÁVOD KAT 10 30-B.
Zkoušení
Zkoušeno vzduchem dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A.
Po dohodě jsou možné úpravy.
3
EKO-Plus Šoupátko PN 10 a PN 16
ROZMĚRY (mm)
Jmenovitá světlost
Stavební délka L
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
řada 14
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
řada 15
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
Konstrukční rozměry
Připojovací rozměry PN 10
A
121
121
206
206
206
228
252
330
413
472
Dk
200
200
250
250
300
300
300
400
500
500
s
14,3
14,3
17,3
17,3
19,3
19,3
19,3
24,3
27,3
27,3
V
228
233
273
278
310
347
386
493
606
670
V1
-
-
-
-
-
-
-
537
650
714
b
20
22
24,5
D
340
400
455
Jsou shodné s PN 16.
d2
K
Volte šoupátko PN 16.
počet děr n
šroub
Připojovací rozměry PN 16
19
19
19
19
19
19
20
22
24,5
185
200
220
250
285
340
400
455
d2
19
19
19
19
19
19
23
23
28
28
K
110
125
145
160
180
210
240
295
355
410
4
4
4
8 1)
8
8
8
12
12
12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M24
M24
10
12,5
18
20,5
20,5
25,5
30,5
34
43
51
0,20
0,17
0,15
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
0,09
0,07
8,2
9,2
13,5
15,5
17,9
25,7
32,4
52
96,9
114,1
8,7
9,7
14,5
16,9
22,5
27,8
34,7
typ 302
typ 303
typ 304
KAT 10 32-A díl 1, vydání 1.
Tran-Sig-Ma
Dukelských hrdinů 19
170 00 Praha 7
Czech Republic
12
M20
165
typ 301
4 díry u PN 10 jen na požadavek.
12
M20
19
2)
2)
8
M20
150
Otáčky / zdvih
1)
23
400
b
šroub
Hmotnost (kg)
23
350
D
počet děr n
Ztrátový součinitel
23
295
52,5
99,6
115
56,9
110,5
131,8
57,3
112
132,3
Měřeno v poloze zcela otevřeno.
Tel: 00420 233 373 040,
00420 233 370 903,
00420 233 380 185
fax : 00420 233 380 302
E-mail: [email protected]
http://www.tran-sig-ma.cz
Podnik
Group
Prohlášení o shod
DECLARATION OF CONFORMITY
podle zákona . 22/1997 Sb., na ízení vlády . 26/2003 Sb. a jejich novelizací,
a podle sm rnice o tlakových za ízeních 97/23/ES
according to Directive 97/23/EC
Výrobce :
The manufacturer :
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
I O : 63486831
prohlašuje, že tlakové za ízení / herewith declares, that the pressure equipment
Druh / Type : EKO-Plus typ 301,302,303,304,313,314
DN 40 až DN 300
PN 16
spl uje požadavky sm rnice o tlakových za ízeních 97/23/ES
corresponds to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC
Postup hodnocení shody / Conformity assessment procedure :
Module B+C1
Použité normy / Applied standards:
EN 1092-2
EN 13774
EN 1171
EN 19
EN 558-1
EN 12 266-1
Spolupracující notifikované osoby / Engaged notified bodies:
Dohled nad systémem jakosti / Surveillance of the QS-systém:
TÜV CERT of TÜV Managment Service GmbH, München (TÜV Süddeutschland)
P ezkoušení a dohled b hem výroby / Examination / inspections / test during manufacturing:
DVGW, notifikovaná osoba ES 0085, Josef-Wirmer-Strasse 1-3, D-53123 Bonn
Vydané certifikáty / Certificates which are included
ES p ezkoušení typu íslo: / EC-Type Examination Certificate No.:
V Hodonín dne:
16.7.2007
CE-0085BS0222
Ing. Ivo Hauner
vedoucí konstrukce
PR O H L Á ŠEN Í O SH O D Ě
číslo 003/09
podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel
Výrobce (Dovozce) :
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
IČO : 63486831
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :
EKO-Plus GAS uzavírací šoupátko PN 10,16 DN 40 – 300 (přírubové připojení dle EN 1092-2,
BAIO připojení DN80,100,125,150,200 a s PE konci DN50-200) splňuje základní požadavky
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 26/2003 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. a je za
podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými
zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
požadavky.
Popis a určení výrobku :
Uzavírací víkové šoupátko s nestoupajícím vřetenem. Šoupátko je určeno pro zemní plyn, svítiplyn,
plynné složky butanu a ostatní plyny netečné k použitému materiálu jako uzavírací armatury, určené
pro jmenovitý tlak do PN 16.
K posouzení shody byly použity technické normy :
ČSN 13 3060-1 : 1988
ČSN 13 3005-1 : 1994
ČSN 13 3060-2 : 1978
ČSN 13 0010 : 1990
ČSN 13 3060-4 : 1993
ČSN EN 13774 : 2004
ČSN EN 1171: 2003
DVGW VP 600 : 2001
ČSN EN 1092-2 : 1999
ČSN EN 19 : 2003
ČSN ISO 2768-1 : 1992
ČSN EN 558-1 : 1997
ČSN EN 12266-1 : 2003
97/23/ES
Údaje o autorizované osobě :
Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno,
IČO : 00001490 vydal závěrečný protokol č. 30-4481 ze dne 31.3.2005 a certifikát výrobku č. B-3000174-05 ze dne 31.3.2005.
Postup hodnocení shody : Modul B+C1 dle 97/23/ES
Přezkoušení a dohled během výroby :
Strojírenský zkušební ústav s.p., notifikovaná osoba ES 1015, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno,
IČO : 00001490
Přezkoušení typu :
DVGW, notifikovaná osoba ES 0085, Josef-Wirmer-Strasse 1-3, D-53123 Bonn vydal závěrečný
protokol č. 08/102/4313/967 ze dne 15.12.2008 a certifikát výrobku č. CE-0085BS0222 ze dne
25.5.2009.
Výrobce vlastní certifikát systému jakosti podle EN ISO 9001 vystavený od TÜV CERT of TÜV
Managment Service GmbH, München (TÜV Süddeutschland).
V Hodoníně dne 5.8.2009
Ing. Ivo Hauner
vedoucí konstrukce

Podobné dokumenty