Ústav imunologie a mikrobiologie Výroční zpráva za rok 2009

Komentáře

Transkript

Ústav imunologie a mikrobiologie Výroční zpráva za rok 2009
Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Výroční zpráva za rok 2009
Obsah
1
ZÁKLADNÍ INFORMACE ............................................................................................................................. - 4 -
2
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ............................................................................... - 4 -
3
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI .............................................................................................................................. - 4 -
4
3.1
Dosažené vědecké a pedagogické hodnosti, atestace, licence a jmenování .................. - 4 -
3.2
Významná ocenění pracovníků ÚIM............................................................................................. - 4 -
PEDAGOGICKÁ ČINNOST........................................................................................................................... - 4 4.1
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ................................................................................................................... - 4 -
4.1.1
4.2
MAGISTERSKÉ STUDIUM ................................................................................................................. - 5 -
4.2.1
Imunologie ..................................................................................................................................... - 5 -
4.2.2
Mikrobiologie ............................................................................................................................... - 5 -
4.2.3
Projekt JPD 3 ................................................................................................................................. - 6 -
4.3
POSTGRADUÁLNÍ VÝUKA................................................................................................................. - 6 -
4.4
ROZDĚLENÍ VÝUKOVÉ ČINNOSTI ................................................................................................. - 6 -
4.5
SYLABY .................................................................................................................................................... - 8 -
4.6
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ......................................................................................................- 13 -
4.7
PREGRADUÁLNÍ STUDIUM ............................................................................................................- 14 -
4.8
POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM .........................................................................................................- 15 -
4.8.1
Školitelé v postgraduálním studiu......................................................................................- 15 -
4.8.2
Předatestační příprava ...........................................................................................................- 16 -
4.8.3
Zkušební a hodnotící komise ................................................................................................- 16 -
4.9
5
Mikrobiologie ............................................................................................................................... - 4 -
SEMINÁŘE ÚIM...................................................................................................................................- 16 -
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST ..........................................................................................................- 17 5.1
Granty .....................................................................................................................................................- 17 -
5.1.1
Grantové projekty .....................................................................................................................- 17 -
5.1.2
Výzkumné záměry – spolupráce .........................................................................................- 19 -
-1-
6
PUBLIKANÍ ČINNOST ................................................................................................................................- 20 6.1
Přehled publikační činnosti ve letech 2005-2009 ................................................................- 20 -
6.2
Původní odborné práce ...................................................................................................................- 20 -
6.3
Přehledové články .............................................................................................................................- 22 -
6.4
Sborníky ................................................................................................................................................- 23 -
6.5
Statě ve sborníku konference .......................................................................................................- 23 -
6.6
Monografie ...........................................................................................................................................- 24 -
6.7
Kapitoly v monografii.......................................................................................................................- 24 -
6.8
Atestační, dizertační a výzkumné práce ...................................................................................- 24 -
6.9
Sdělení na internetu .........................................................................................................................- 24 -
6.10 Abstrakta přednášek ........................................................................................................................- 25 6.11 Přednášky v zahraničí ......................................................................................................................- 26 6.12 Postery v zahraničí ............................................................................................................................- 26 6.13 Přednášky a postery v ČR ...............................................................................................................- 27 7
OPONENTSKÉ POSUDKY, PROTOKOLY A RECENZE .....................................................................- 30 -
8
SPOLUPRÁCE MEZI KLINIKAMI A ÚSTAVY ......................................................................................- 31 8.1
LF UK ......................................................................................................................................................- 31 -
8.2
Spolupráce s jinými pracovišti v ČR ...........................................................................................- 31 -
8.3
Zahraniční styky .................................................................................................................................- 32 -
9
JINÁ ODBORNÁ ČINNOST ........................................................................................................................- 33 9.1
Organizace kongresů, symposií a postgraduálních akcí .....................................................- 33 -
9.2
Studijní pobyty, sjezdy a kurzy v zahraničí (chronologicky) ............................................- 33 -
9.3
Kurzy, sjezdy, semináře v ČR (chronologicky) .......................................................................- 34 -
9.4
Funkce ve vědeckých a profesních společnostech, komisích a radách .........................- 34 -
9.5
Členství v redakčních radách ........................................................................................................- 36 -
9.6
Členství v oborových a vědeckých společnostech ................................................................- 36 -
10
KONTAKTY ...............................................................................................................................................- 37 -
10.1 Adresa ....................................................................................................................................................- 37 10.2 Jmenovitý seznam pracovníků .....................................................................................................- 37 -
-2-
Vedení ÚIM
Přednostka
Zástupce pro léčebně
preventivní činnost
(primář)
Zástupce přednostky
Sekretariát
PO a BOZP
Inventární oddělení
Zástupce pro
výuku
mikrobiologie
Zástupce pro
výuku
imunologie
Zástupce pro
výuku v anglickém
jazyce
Zástupce
pro vědeckou
činnost
LABORATORNĚTECHNICKÝ
SEKTOR:
Lab. lékařské mikrob.
Prionová lab.
L. lék.mikrobiol
L. mol. biologie
L. bakteriologie
LVNMDS
KLMZNL
L. imunologická lab.
Vrchní sestra
OKIA
NRL pro tkáňové
helmintózy
Zástupce pro
předatestační výuku
a celoživ. vzdělávání
OTZ
Pozn.
OKIA – Oddělení klinické imunologie a alergologie
LVNMDS – Laboratoř výzkumu nových metod dekontaminace a sterilizace 1. LF UK, VŠCHT a ČVUT
KVNMDS – Kontrolní laboratoř pro mikrobiologické zkoušení nesterilních léčiv
OTZ – Oddělení technického zabezpečení (přípravna půd, laboratoř sterilit)
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
ÚIM má 88 zaměstnanců, z toho 49 VŠ. Sídlo ústavu je na Albertově - Studničkova 7, Praha 2, 128 00
a na Karlově náměstí – Fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 32, Praha 2.
Přednosta ústavu do 1.7.2009 prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.,
od 1.7.2009 prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,
primář klinické části – MUDr. Josef Krupička.
2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
Počet provedených klinických vyšetření
Počet dispenzarizovaných pacientů
Počet pacientů léčených alergenovou imunoterapii
35 842
15 243
1 237
Počet úvazků
VFN 19
1. LF 36,5
Počet zaměstnanců
VFN 29
1. LF 59
3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V dubnu 2009 proběhl konkurs na přednostu ústavu a od 1. července 2009 se novou přednostkou stala
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Vzhledem k tomu, ţe nová paní přednostka je zároveň i vedoucí NRL
pro tkáňové helmintózy, byl započat přesun této laboratoře do budovy Ústavu Hygieny a epidemiologie a
také úřední přesun laboratoře z IPVZ pod ÚIM.
3.1 Dosažené vědecké a pedagogické hodnosti, atestace, licence a jmenování



MUDr. Zdenka Hrušková - úspěšná obhajoba disertační práce, udělení titulu PhD.
MUDr. Dana Čechová - atestace v oboru Alergologie a klinická imunologie
Mgr. Peter Zanvit - úspěšná obhajoba disertační práce, udělení titulu PhD.
3.2 Významná ocenění pracovníků ÚIM

Cena ministryně zdravotnictví ČR udělená grantu IGA MZ 9077-3/2007 - Úloha Helicobacter pylori
při vzniku a vývoji orofaryngeálních patologií. Řešitel: doc. MUDr. J. Astl CSc., FN Motol,
spoluřešitel prof. I. Šterzl, členové týmu dr. E. Pavlík a dr. B. Potuţníková, ÚIM.
4 PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pedagogická činnost Ústavu imunologie a mikrobiologie je zaloţena na výuce dvou samostatných oborů:
Imunologie a Mikrobiologie. V rámci těchto oborů jsou v pregraduálním studiu vyučovány jednotlivé
předměty pro studenty bakalářského i magisterského studia. Ústav se téţ podílí na postgraduální výuce jak
vlastních doktorandů (PGS), tak výuky ve spolupráci s IPVZ Praha.
4.1 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
4.1.1
Mikrobiologie
Od školního roku 2005/06 zajišťuje pracoviště výuku předmětu Mikrobiologie a imunologie pro obory:
Ošetřovatelství, nově Všeobecná sestra (místo Ošetřovatelství) a od školního roku 2008/09 pro obor Nutriční
terapeut. Pracoviště zajišťuje tuto výuku i v rámci kombinované formy studia pro obor Všeobecná sestra. Pro
-4-
obor Zdravotnická technika je vyučován předmět Mikrobiologie a imunologie (1. ročník) a Laboratorní práce
mikrobiologické (3. ročník) včetně praktických cvičení. V roce 2009 byl předmět Mikrobiologie a
imunologie vyučován samostatně pro obory Ošetřovatelství, Všeobecná sestra, Zdravotnická technika a
Nutriční terapeut. Nově byla výuka Mikrobiologie a imunologie oborů Všeobecná sestra a Nutriční terapeut
zařazena do společného kmene. Celkem bylo v roce 2009 odučeno 130 hodin přednášek a 25 hodin
praktických cvičení a vyzkoušeno 95 studentů.
4.2 MAGISTERSKÉ STUDIUM
4.2.1
Imunologie
ÚIM zajišťuje výuku předmětů Základy imunologie pro obor Zubního lékařství – 2. ročník, dále Základy
imunologie 1 a Základy imunologie 2 pro obor Všeobecného lékařství (3 a 4. ročník). Od počátku
akademického roku 2009/2010 je vzhledem ke změně náplně předmětu a jeho posunu do klinického studia
předmět pojmenován Lékařská imunologie 1, 2. Další součástí výuky imunologie je nabídka povinně
volitelných předmětů (Klinická imunologie 1, Klinická imunologie 2, Základy imunoonkologie,
Ekoimunologie). Celkem bylo v roce 2009 odpřednášeno 322 hodin přednášek a seminářů a vyzkoušeno 63
studentů.
% zkoušení ZUB a AZUB 2008/2009 (celkem 61)
8%
prof. Fučíková
49%
prof.. Prokešová
43%
prof. Tlaskalová
Poznámka: v akad. roce 2008/2009 probíhal přesun výuky pro obor všeobecného lékařství do vyššího ročníku. Zkoušku
absolvovali pouze studenti oboru zubního lékařství.
4.2.2
Mikrobiologie
ÚIM zajišťuje výuku Mikrobiologie 1 a 2 (přednášky, praktická cvičení) a Integrovaného bloku
mikrobiologie a patologie posluchačů Všeobecného lékařství a Mikrobiologie (přednášky, praktická cvičení)
posluchačů Zubního lékařství v české a anglické paralelce. V rámci mikrobiologie bylo odpřednášeno
230 hodin a výuka v praktických cvičení činila 1050 hodin.
Celkem bylo vyzkoušeno v rámci předmětu Mikrobiologie 329 studentů, navíc pak 12 studentů zkoušku
opakovalo.
-5-
Procento vyzkoušených v roce 2009 dle zkoušejících
Ptáková
Kolářová
Pavlík
4.2.3
Julák
Projekt JPD 3
V roce 2007 pedagogové ÚIM zahájili řešení programu v rámci projektu JPD 3 č.: CZ.04.3.07/4.2.01.1/008
„Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií“. Za pomoci projektu byla
upravena a přístrojově dovybavena praktická výuka předmětu Mikrobiologie ve 2 a 3. ročníku všeobecného
směru magisterského oboru Lékařství v české i anglické paralelce i magisterského oboru Praktické zubní
lékařství v české i anglické paralelce. V bakalářských studijních směrech byli studenti seznámeni s principy
moderních diagnostických metod v mikrobiologii v rozsahu výuky magisterských směrů obecné
mikrobiologie. U oboru Zdravotnická technika byla praktická a teoretická výuka podrobnější a studenti měli
moţnost technické vybavení pouţít i pro přípravu svých diplomových prací. Podobnou moţnost měli i
doktorandi (PGS).
4.3 POSTGRADUÁLNÍ VÝUKA
Pracovníci ÚIM se ve spolupráci s IPVZ Praha účastnili na specializační průpravě klinických imunologů a
alergologů (odborné stáţe v ambulancích, přednášky), laboratorních imunologů (zkušební komise), lékařů
mikrobiologů pořádáním kurzů Molekulárně biologické techniky v mikrobiologické diagnostice. Obdobný
kurz byl uspořádán pro doktorandy (PGS) ÚIM. Podpora E-learningu je průběţně řešena během od roku
2009. Pracovníky ÚIM bylo do výukového portálu fakulty vloţeno 36 prezentací.
4.4 ROZDĚLENÍ VÝUKOVÉ ČINNOSTI
Ústav imunologie a mikrobiologie zajišťuje českou i anglickou výuku povinných i volitelných předmětů
imunologie a mikrobiologie posluchačů magisterského studia oborů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a
posluchačů bakalářského studia - Nutriční terapeut, Ošetřovatelství, Všeobecná sestra – prezenční i
kombinovaná forma studia, Zdravotnická technika.
-6-
Přehled vyučovaných předmětů na ÚIM
Kód
Název předmětu
Magisterské studium
Všeobecné lékařství – povinné předměty
B01309
Základy imunologie 1 – nově Lékařská imunologie 1
B81309
Basic Immunology 1 – nově Medical Immunology 1
B00033
Základy imunologie 2 – nově Lékařská imunologie 2
B80033
Basic Immunology 2 – nově Medical Immunology 2
B80035
Microbiology 1
B00035
Mikrobiologie 1
B00382
Mikrobiologie 2
B80382
Microbiology 2
B00054
Integrovaný blok mikrobiologie a patologie
B80054
Integrated Block Mikrobiology/Pathology
Zubní lékařství – povinné předměty
B01144
Imunologie v zubním lékařství
B81144
Immunology in Dentistry
B01153
Základy imunologie Z
B81153
Basic Immunology Z
B01148
Mikrobiologie
B81148
Microbiology
Bakalářské studium
Nutriční terapeut
B01718
Mikrobiologie
Zdravotnická technika
B00799
Mikrobiologie a imunologie T
B01121
Laboratorní práce mikrobiologické T
Ošetřovatelství
B00165
Mikrobiologie a imunologie N
Všeobecná sestra
B01841
Mikrobiologie a imunologie – kombinovaná forma
B01754
Mikrobiologie a imunologie – presenční forma
Ročník Semestr
3
3
4
4
2
2
3
3
3
3
LS
LS
ZS
ZS
LS
LS
ZS
ZS
ZS
ZS
2
2
2
2
2
2
LS
LS
LS
LS
LS
LS
2
ZS
1
3
LS
ZS
2
LS
1
1
LS
LS
Kód
Název předmětu
Ročník Studijní obory
Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Stomatologie, Bakalářské studium – volitelné
předměty
B00132
Klinická imunologie 1,2
4,5
LEK
B01666
Ekoimunologie
3,4,5,6 LEK,ZUB,STOM
B81672
Principles of Immunooncology 1,2
5,6
LEK
B01672
Základy imunoonkologie 1,2
5,6
LEK
Moderní diagnostické techniky v mikrobiologii a
B01670
imunologii
3,4,5,6 LEK,ZUB,STOM,BS
Modern Diagnostic Techniques in Medical
B81670
Microbiology and Immunology
3,4,5,6 LEK,ZUB,STOM,BS
Ve školním roce 2009/10 byl seznam PVP rozšířen o předmět Imunologické laboratorní metody. V dalších
školních letech plánujeme zařazení dalších předmětů: Klinická mikrobiologie v oblasti primární péče,
Klinická mikrobiologie – diagnostika a interpretace laboratorních nálezů. Klinická mikrobiologie v oblasti
nozokomiální péče a Nozokomiální infekce – organizace a prevence kontroly infekcí.
-7-
ÚIM zajišťuje dále kromě výše uvedených předmětů i vědeckou práci pregraduálních studentů, vedení
diplomových prací studentů z PřF UK, postgraduální výuku v rámci doktorského studia (vedení PGS
studentů) a předatestační přípravu v rámci oborů Alergologie a klinická imunologie a Lékařská
mikrobiologie, dále v rámci kurzů Celoţivotního vzdělávání. Výuka imunologie také probíhá formou
samostatných přednášek v rámci výuky interních a chirurgických oborů.
Kromě výuky předmětu Klinická imunologie 1 a 2, která se koná v budově Fakultní polikliniky, Karlovo
nám. 32, veškerá další výuka je zajišťována v oblasti Albertova (seminární místnost ústavu, praktikárny pro
mikrobiologii, zapůjčené přednáškové či seminární místnosti). Vlastní seminární místnost ÚIM má kapacitu
46 (48) osob.
4.5 SYLABY
B01666
Ekoimunologie
(Petanová J.)
Určen pro studenty magisterského i bakalářského studia s bazálními znalostmi imunologie, PVP.
 Obor zaměřený na sledování vlivů prostředí na imunitní systém, ovlivnění jeho funkcí.
- Ekoimunologie.
- Imunotoxikologie.
- Imunitní systém.
- Globální faktory prostředí, vliv emisí, dopravy.
- Individuální faktory ovlivňující imunitní systém.
- Psychoneuroimunologie.
- Působení léků, abusus návykových látek.
Imunologie v zubním lékařství
(Vyučující ÚIM ve spolupráci s Výzkumným ústavem stomatologickým-VÚS)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství.
 Základní mechanismy imunitního systému uplatňující se v rozvoji onemocnění zubů, parodontu a
ústní dutiny.
- Úvodní přednáška: Obranné mechanismy orální (vztah slizniční a systémové imunity).
- Imunitní mechanismy onemocnění sliznic a jejich projevy.
- Imunitní mechanismy onemocnění parodontu.
- Parodontitida jako rizikový faktor systémových onemocnění.
- Úloha polymorfismu genů v imunitních reakcích ve vztahu k orálnímu onemocnění.
- Dentální materiály a imunitní reakce.
- Lokální projevy koroze dentálních materiálů a aktivace imunitní reakce.
B01144
B81144
Immunology in Dentistry
(Vyučující ÚIM ve spolupráci s VÚS)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství v anglickém jazyce.
 The role of the immune system during the disease of the oral cavity with respect to mucosal
immunity. The importance of the oral tolerance to keep the oral health. Reactions to dental materials
used in stomatology.
- Oral cavity and mucosal immunology.
- Oral cavity diseases. Oral manifestations of systemic diseases.
- Dental materials and pigmentations.
- Galvanism and metal intolerance diagnostics.
- MELISA test + case studies.
Klinická imunologie 1,2
(Fučíková T., Svoboda J., jednotliví přednášející z ÚIM)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství od 4. ročníku, PVP.
 Základní diagnostika imunologická a alergologická, jednotlivé diagnosy a jejich moţná terapie.
- Indikace imunologického vyšetření, moţnosti vyšetřování parametrů nespecifické imunity,
vyšetřování parametrů humorální a buněčné imunity, autoprotilátky a diagnostika
autoimunitních stavů a jejich léčba, diagnostika a léčba imunodeficitních stavů,
B00132
-8-
vyšetřování alergických stavů a diagnostika alergií.
- Léčebné moţnosti v klinické imunologii.
Lékařská imunologie 1
(Prokešová L., Fučíková T., Říhová B., Tlaskalová H., Kamínková, J., Čechová D., Hrdá P.,
Hybenová M., Marečková H., Nováková M., Petanová J.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
 V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanizmy imunitního systému,
s regulacemi a kooperací jednotlivých sloţek obranných mechanismů za fyziologických podmínek i
patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk,
tkání a molekul imunitního systému.
- Imunitní systém, jeho funkce a dělení.
- Struktura imunitního systému.
- Přirozená imunita.
- Prezentace antigenu.
- Specifická imunita.
- T lymfocyty.
- B lymfocyty.
B01309
B81309
Medical Immunology 1
(Prokešová L., Říhová B.,Tlaskalová H., Kamínková J., Čechová D., Marečková H.,
Petanová J., Závadová E.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
 Structure of the immune system, its regulation and cooperation between separate components in
physiologic and pathologic situations. Antigen presentation.
- Introduction.
- Structure of immune system.
- Innate and specific immunity.
- T and B lymphocytes.
- Antigen presentation.
- Immunoglobulins.
Lékařská imunologie 2
(Prokešová L., Fučíková T., Říhová B., Tlaskalová H., Kamínková J., Čechová D., Hrdá P.,
Hybenová M., Marečková H., Nováková M., Petanová J.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
 V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanizmy imunitního systému,
s regulacemi a kooperací jednotlivých sloţek obranných mechanizmů za fyziologických podmínek i
patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk,
tkání a molekul imunitního systému. Hlavní náplní seminářů je vyuţití teoretických poznatků v
klinické praxi na příkladu jednotlivých kasuistik. V přednáškách a seminářích jsou také probírány
základní imunologické metody a jejich princip. Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se
základy nejen teoretické imunologie, ale naučit je získané vědomosti aplikovat do klinické praxe.
- Zánět.
- Imunopatologické reakce.
- Imunodeficience.
- Autoimunita.
- Alergie.
- Nádorová imunologie.
- Regulace imunity.
- Transplantace.
- Moţnosti vyšetřování a způsob diagnostické rozvahy, terapeutické postupy.
B00033
-9-
B80033
Medical Immunology 2
(Prokešová L., Říhová B., Tlaskalová H., Kamínková J., Čechová D., Marečková H.,
Petanová J., Závadová E.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
 Applied basic immunology: Immunopathologic reactions, inflammation, basic immunologic
diagnoses (immunodeficiences, autoimmune diseases, allergy), transplantations.
- Immunopathologic reactions.
- Inflammation.
- Basic immunologic diagnoses.
- Immunodeficiency.
- Autoimmune diseases.
- Allergy.
- Transplantations.
- Diagnostics, therapy.
Základy imunologie
(Prokešová L., Šterzl I., Petanová J.)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství.
 V přednáškách jsou studenti seznámeni se strukturou a základními mechanizmy imunitního systému,
s regulacemi a kooperací jednotlivých sloţek obranných mechanizmů za fyziologických podmínek i
patologických stavů. Výuka je zaměřena na pochopení komplexních interakcí různých typů buněk,
tkání a molekul imunitního systému. V přednášce a seminářích jsou také probírány základní
imunologické metody a jejich princip.
- Struktura imunitního systému, jeho dělení.
- Prezentace antigenu.
- Kooperace mezi buňkami imunitního systému.
- Zánět.
- Imunopatologické reakce.
- Imunodeficience.
- Autoimunita.
- Alergie.
- Nádorová imunologie.
- Transplantace.
B01153
B81153
Immunology
(Prokešová L., Petanová J.)
Určen pro studenty oboru zubního lékařství v anglickém jazyce.
 The structure of immune system, its regulation and cooperation between separate components in
physiologic and pathologic situations. Antigen presentation, immunopathologic reactions,
inflammation, basic immunologic diagnoses. Basic immunologic laboratory methods.
- Structure of immune system.
- Antigen presentation.
- Cooperation between cells.
- Inflammation.
- Immunopathologic reactions.
- Immunodeficiency.
- Autoimmunity.
- Allergy.
- Oncoimmunology.
- Transplantations.
- 10 -
Základy imunoonkologie 1,2
Principles of Immunooncology 1,2
(Závadová E.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství od 4. ročníku, PVP.
 Seminář seznamuje posluchače se základy imunoonkologie, hodnocení imunologických
laboratorních i klinických nálezů onkologických pacientů, moţnostmi imunomodulace.
- Základy nádorové imunologie.
- Kasuistiky konkrétních onkologických pacientů.
- Hodnocení imunologických laboratorních i klinických nálezů onkologických pacientů.
- Moţnosti imunomodulace.
B01672
B81672
B80035
Microbiology 1
(Pavlík E., Chýle J., Holada K., Kolářová L.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
 Provides basic information on general and specialised human medical microbiology, virology,
mycology and parasitology. Describes important human pathogens, their characteristic properties,
pathogenicity mechanisms of the diseases they induce, and basics of the antibiotic, antifungal,
antiviral and antioparasitic therapy of the diseases. In practical hands-on learning provides important
skills for bacteriological investigation of selected samples. The student will learn technics for
clinical specimen collection, strategy of microbial identification and anti-microbial therapy.
B00035
Mikrobiologie 1
(Julák J., Holada K., Jedličková A., Mělková Z., Pavlík E., Poislová M., Prokešová L.,
Ptáková M., Souček A., Šterzl I.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
 Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a
parazitologie. Seznamuje s nejdůleţitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy
patogeneze příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy
antibiotické, antivirové a antiparazitární terapie. Formou praktické výuky poskytne základní
dovednosti bakteriologického vyšetření, seznámí s metodami odběru klinických materiálů a
stanovením citlivosti bakterií na antibiotika.
B00382
Mikrobiologie 2
(Adámková V., Hrabák M., Petráš P., Jindrák J., Julák J., Kolářová L., Mělková Z.,
Němečková Š., Pavlík E., Zákoucká H.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
 Poskytuje základní informace ze speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parazitologie.
Seznamuje s nejdůleţitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogeneze
příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy
antibiotické, antivirové a antiparazitární terapie. Formou praktické výuky poskytne základní
dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, metodou jejich odběru,
identifikace izolovaných bakterií a se strategií antibiotické terapie.
B80382
Microbiology 2
(Pavlík E.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
 Provides basic information on general and specialised human medical microbiology, virology,
mycology and parasitology. Describes important human pathogens, their characteristic properties,
pathogenicity mechanisms of the diseases they induce, and basics of the antibiotic, antifungal,
antiviral and antioparasitic therapy of the diseases. In practical hands-on learning provides important
skills for bacteriological investigation of selected samples. The student will learn technics for
clinical specimen collection, strategy of microbial identification and anti-microbial therapy.
- 11 -
Integrovaný blok mikrobiologie a patologie
(Aster V., Bártová J., Ciprová V., Dušková J., Holub M., Chalupa P., Kaštánková V.,
Kopřiva F., Matěj R., Müllerová M., Nyč O., Pavlík E., Rozsypal M., Rusina R., Stříteský
M., Wallenfels J., Zákoucká H.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
 Patomorfologie jednotlivých infekčních chorob a jejich komplikací. Systémový přístup k infekčním
nemocem a jejich vyvolavatelům. Pětidenní blok přednášek mikrobiologa (patogeny působící infekci
traktu), patologa (jimi vyvolané morfologické změny) a klinika (příznaky onemocnění, diagnostika a
terapie).
B00054
B80054
Integrated Block Mikrobiology/Pathology
(Aster V., Bártová J., Ciprová V., Dušková J., Holub M., Chalupa P., Kaštánková V.,
Kopřiva F., Matěj R., Müllerová M., Nyč O., Pavlík E., Rozsypal M., Rusina R., Stříteský
M, Wallenfels J., Zákoucká H.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
 A five day block of lectures. Systemic approach to infectious diseases and their agents. Each topic
lectured by Microbiologist (pathogens infecting the tract), pathologist (morfological changes caused
by infection), Clinician (clinical symptoms, diagnostics and therapy).
B01148
Mikrobiologie
(ÚIM – Holada K., Pavlík E., Ptáková M., Prokešová L., Souček A. - ve spolupráci s VÚS)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství.
 Poskytuje základní informace z obecné mikrobiologie, speciální lékařské mikrobiologie, virologie a
parazitologie. Seznamuje s nejdůleţitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy
patogeneze příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky, se základy imunizace, se základy
antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie. Ve výuce jsou zdůrazněny aspekty mikroflóry
dutiny ústní a přilehlých oblastí, jejich význam pro stomatologickou praxi a rizika infekcí
vyvolaných touto mikroflórou při stomatologických zákrocích. Formou praktické výuky poskytne
základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s
metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií
antibiotické terapie. Seznámí se zásadami poţadavků na bakteriologické vyšetření a se základy
interpretace jeho výsledků.
B81148
Microbiology
(Pavlík E.)
Určen pro studenty oboru všeobecného lékařství v anglickém jazyce.
 Course provides basic knowledge of general and medical microbiology, special dental part of
microbiology, virology, mycology and parasitology, most important human patogens, their
properties, diagnostics, immunization, antibiotics, antibacterial and virostatic therapy, vaccination.
Microbiological apects of oral cavity microflora , special dental microbiological profile. Methods of
treatment. Practice: techniques of sample collection of biological materials, methods of
identification, stategy of antibacterial therapy - antibiotic centre, antibiotic policy, interpretation of
results of laboratory investigation.
- 12 -
B00799
Mikrobiologie a imunologie T (Potuţníková B.)
B00165
Mikrobiologie a imunologie N (Holada K.)
B01754
Mikrobiologie a imunologie – presenční forma (Potuţníková B., Pavlík E.)
B01841
Mikrobiologie a imunologie – kombinovaná forma (Potuţníková B.)
B01718
Mikrobiologie a imunologie (Kolářová L., Potuţníková B.)

Popis základních vlastnosti bakterií, virů, patogenních hub a parazitů. Antiinfekční imunita a
imunizace. Nejvýznamnější původci lidských nákaz a základy patogenese onemocnění. Komunitní,
nosokomiální infekce a oportunní infekce. Odběr materiálu pro mikrobiologické vyšetření a základy
diagnostiky. Základy terapie, antibiotika. Dezinfekce a sterilizace. Epidemiologie infekčních
onemocnění.
B01121
Laboratorní práce mikrobiologické T
(Potuţníková B.)
Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných
klinických materiálů, seznámí s metodami odběru a transportu vzorků, se strategií identifikace
bakterií, metodami dezinfekce a sterilizace a kontroly mikrobiálního znečištění.

B01670

B81670

Moderní diagnostické techniky v mikrobiologii a imunologii
(Pavlík E.)
Hlubší seznámení studentů s moderními technikami vyuţitelnými v rutinní mikrobiologické a
imunologické diagnostice, a to nejen v úrovni teoretické, nýbrţ i formou praktického provedení
vybraných technik. Předmět je doplněn exkurzí do diagnostické laboratoře.
Modern Diagnostic Techniques in Medical Microbiology and Immunology
(Pavlík E.)
The subject serves to make students familiar in more detail with modern techniques implemented in
routine diagnostics im microbiology and immunology not only in theory, but in hands-on practice
with selected techniques. Excurssion in a routine diagnostic laboratory will be added.
4.6 SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Mimo výuku pregraduální a postgraduální v rámci 1.LF UK se ústav podílí i na postgraduální výuce lékařů a
dalších vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pracujících v našich oborech ve formě přednáškové činnosti,
nebo i organizování celých kurzů pro IVPZ a ČLK.
IPVZ
Kolářová L. (lékařská mikrobiologie, vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, vyšetřovací
metody v parazitologii), Fučíková T. (lékařská imunologie), Janatková I. (laboratorní metody
v klinické imunologii), Jedličková A. (mikrobiologie, antibiotická terapie, antibiotická politika,
nozokomiální nákazy, antibiotická terapie infekčních onemocnění pro revizní lékaře), Marečková
H. (klinická imunologie), Pavlík E. (molekulární biologie, virologie), Poislová M. (poševní
biocenóza, parazitologie).
Stáţ
Vyšetřovací metody v parazitologii (vedoucí kurzu – Kolářová L.).
ČLK
Systém celoţivotního vzdělávání – Fučíková T., Marečková H., Svoboda J., Hrdá P., Závadová E.,
Petanová J. (klinická imunologie), Humlová Z. (alergologie), Kolářová L. (lékařská
mikrobiologie).
Kurz
Klinická imunologie pro praxi 14.3.2009 (vedoucí kurzu – Petanová J.).
- 13 -
4.7 PREGRADUÁLNÍ STUDIUM
V laboratořích ÚIM a v laboratoři KIA ÚKBLD pracuje pod vedením našich učitelů řada studentů
lékařských fakult a přírodovědecké fakulty UK a také studenti VŠCHT a ČVUT. Studenti zde mají moţnost
vypracovávat pod vedením zkušených pedagogů diplomové a bakalářské práce, nebo si jen vyzkoušet práci
v laboratoři a prezentovat své výsledky v rámci Studentské vědecké konference. Do pregraduálního
vzdělávání patří i přednáška věnovaná základům imunologie prof. Prokešové na gymnáziu Arabská.
Prokešová L.
Bc. Veronika Berková, diplomová práce na PřF UK, obor imunologie
Janatková I., Fučíková T.
Bcl. Alena Potměšilová, diplomová práce na PřF UK, obor imunologie
Janatková I.
Bc. Martina Klepišová, VOŠ, obor zdravotní laborant, absolventská práce
Hrdý J.
Adéla Dusilová, bakalářská práce na PřF UK, obor imunologie
Marečková H.
Bc. Eva Flídrová, diplomová práce na PřF UK, obor imunologie
Julák J.
Bc. Barbora Štěpánková, diplomová práce na Ústavu fyziky a měření,
Fakulta chemicko-inţenýrská, VŠCHT Praha. 4. roč.
Lucie Kommová, bakalářská práce na Ústavu fyziky a měření, Fakulta
chemicko-inţenýrská, VŠCHT Praha. 3. roč.
Soňa Kotúčová, bakalářská práce na Ústavu fyziky a měření, Fakulta
chemicko-inţenýrská, VŠCHT Praha. 2. roč.
Eva Kvasničková, bakalářská práce na Ústavu fyziky a měření, Fakulta
chemicko-inţenýrská, VŠCHT Praha. 2. roč.
Ing. Hana Soušková, PhD, bakalářská práce na Ústavu biochemie a
mikrobiologie, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT
Praha. 3. roč.
Ing. Vladimír Scholtz, PhD, kombinovaný doktorský program
Elektrotechnika a informatika, obor Umělá inteligence a biokybernetika na
katedře fyziky, FEL ČVUT Praha. 1. roč.
Ing. Josef Khun, PhD, kombinovaný doktorský program Elektrotechnika a
informatika, obor Teoretická elektrotechnika na katedře fyziky, FEL ČVUT
Praha. 1. roč.
Bc. Karol Bujaček, magisterský program Elektrotechnika a informatika,
diplomová práce na katedře fyziky, FEL ČVUT Praha. 3. roč.
Jan Boháč, bakalářský program Elektrotechnika a informatika, bakalářská
práce na Katedře fyziky, FEL ČVUT Praha. 2. roč.
Lukáš Koudela, bakalářský program Elektrotechnika a informatika,
bakalářská práce na katedře fyziky, FEL ČVUT Praha. 2. roč.
Holada K.
Bc. Anna Krejčiříková, diplomová práce na PřF UK
Rašíd Kamal, bakalářská práce na PřF UK
Kristýna Grobelná, studentka 1. LF UK, studentská vědecká činnost
Janoušková O.
Bc. Kristýna Hobzová, diplomová práce na PřF UK
- 14 -
4.8 POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM
Na našem ústavu pracovalo 25 studentů v rámci postgraduálního studia z různých biomedicínských oborů
(fyziologie a patofyziologie člověka, imunologie, molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie),
v prezenční (12) nebo kombinované (11) formě studia. Řada našich učitelů se podílí na vedení studentů
jiných ústavů jako školitelé specialisté. Studenti se zúčastňují SVK, jsou spolu se svými školiteli řešiteli
grantů GA UK a také se různou formou podílejí na výuce ústavu.
4.8.1 Školitelé v postgraduálním studiu
Seznam studentů podle svých školitelů spolu s biomedicínkým oborem, v němţ jsou zařazeni:
Marečková H.
- školitelka v oboru: fyziologie a patofyziologie člověka
MUDr. P. Habara
MUDr. M. Šafářová
MUDr. Z. Hrušková – obhájeno v roce 2009
MUDr. L. Skáčiková
RNDr. R. Veselá
MUDr. H. Březinová
- školitelka specialistka
Mgr. Lucie Šromová
Holada K.
- školitel v oboru: molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Mgr. M. Panigaj
Mgr. H. Glierová
Mgr. E. Dvořáková
Mgr. J. Kotáb
MVDr. H. Sicouret
Ing. A. Broučková
- školitel specialista
MUDr. J. Šemberová
Lubyová B.
- školitelka v oboru: molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Mgr. P. Barešová
Mělková Z.
- školitelka v oboru molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Mgr. J. Lišková
Mgr. M. Spišáková
MUDr. G. Yendewa
P. Shankaran, MSc.
Mgr. J. Knitlová
Pavlík E.
- školitel specialista
MUDr. P. Lukeš
MUDr. E. Nártová
Prokešová L.
- školitelka v oboru imunologie
Mgr. P. Zanvit
Mgr. J. Ţiţka
RNDr. J. Hrdý
N. Evdokimov, MD
Šterzl I.
- školitel v oboru: fyziologie a patofyziologie člověka
MUDr. M. Hybenová
Kolářová L.
- školitelka v oboru parazitologie 3. LF UK
Mgr. L. Lichtenbergová
Mgr. P. Kolbeková
- 15 -
4.8.2
Předatestační příprava
Příprava a revize vzdělávacích programů pro předatestační přípravu lékařů a jiných odborných
pracovníků ve zdravotnictví v oborech:
Lékařská mikrobiologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb. (Kolářová L.)
Klinický bioanalytik pro lékařskou mikrobiologii (Kolářová L.)
Laboratorní imunologie (Marečková H.)
4.8.3
Zkušební a hodnotící komise
Oborová rada doktorského studijního programu UK Praha a ČSAV
 Lékařská mikrobiologie (Julák J.)
 Parazitologie (Kolářová L.)
 Imunologie (Prokešová L., Marečková H.)
 Farmakologie (Prokešová L.)
Oborová rady studijního programu parazitologie MU Brno (Kolářová L.)
Komise pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a magisterské) ve studijním programu biologie,
specializace parazitologie PřF UK Praha (Kolářová L.)
Zkušební komise IPVZ – MZČR pro získání specializované způsobilosti v oborech:
 Hygiena a epidemiologie (Jedličková A.)
 Alergologie a klinická imunologie (Fučíková T.)
 Lékařská mikrobiologie (Kolářová L., Jedličková A.)
 Vyšetřovací metody v klinické imunologii (Marečková H.)
 Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii (Kolářová L.)
 Vyšetřovací metody v parazitologii (Kolářová L.)
Zkušební komise MZČR akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné zdravotnické laboratorní metody
(Marečková H., Kolářová L.)
Akreditační komise MZČR pro lékařskou mikrobiologii (Kolářová L.)
Akreditační komise MZČR pro alergologii a klinickou imunologii (Fučíková T.)
4.9 SEMINÁŘE ÚIM
Společné vědecko-výzkumné semináře Ústavu imunologie a mikrobiologie a III. kliniky infekčních a
tropických nemocí 1. LF UK v roce 2009:
21.1.
Holada K.: „Analysis of prion protein expression on sub-populations of blood cells utilizing
PrPtse conformational specific antibodies“ (ABS 2009, řešitel – Holada K.)
18.2.
Šterzl I.: Úloha Helicobacter pylori při vzniku a vývoji orofaryngeálních patologií“ (IGA MZ 90773, spoluřešitel – Šterzl I.)
18.3.
Julák J., Scholtz V.: „Interakce nízkoteplotního plasmatu s biologickými objekty“
(MSM0021620806, MSM 6046137306, řešitel – Julák J.)
30.4.
Nohýnková E.: „Kontrolní stanoviště v buněčném cyklu parazitického bičíkovce Giardia
intestinalis“ (GA ČR 204/09/1089, řešitel – Nohýnková E.)
20.5.
Prokešová L.: „Slizniční imunizace chřipkovým virem typu A“ (GA ČR 307/07/0875, řešitel
– Prokešová L.)
17.6.
Prakash S.: „Vliv redoxního potenciálu na růst a replikaci HIV-1“ (GA UK 28307, garant –
Mělková Z.)
16.9.
Holub M.: "Vyuţití imunologických markeru v časném určení bakteriálního původu
sepse" (IGA MZ NR/9316-3, řešitel – Holub M.)
21.10. Panigaj M.: „Vliv RNA interference genu Prnp na průběh erytroidní diferenciace in vitro“
(GA UK 203429, garant – Holada K.)
- 16 -
16.12. Knitlová J., Yendewa G.: „Patogeneze eczema vaccinatum: vytvoření myšího modelu
a charakterizace imunitní odpovědi na infekci virem vakcinie“ (GA UK 100307, garant –
Mělková Z.)
Další semináře pořádané ÚIM
24.11. Havlíčková I., Machala L. - Chřipka H1N1 – klinický seminář Fakultní poliklinika VFN
5 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
Vědecká činnost ústavu se vţdy opírala o studium širokého spektra otázek z mikrobiologické a imunologické
oblasti. Ze širšího hlediska je výzkum v oblasti mikrobiologie zaměřen na studium biologie mikroorganismů
se zvláštním zřetelem na jejich patogenitu, imunitní odpověď hostitelského organismu, rozvoj moderních
metod umoţňujících detekci a identifikaci infekčních agens i na molekulární úrovni s praktickým dopadem
na laboratorní diagnostiku, nových metod dezinfekce a sterilizace a v neposlední řadě i na moţnosti terapie
infekčních onemocnění. Ze specifických výzkumných problematik lze např. jmenovat studium vlastností
Helicobacter pylori, chemických vlastností bakteriálních imunomodulátorů zaloţených na bakteriích
Propionibacterium acnes a Bacillus firmus a jejich frakcí s praktickým dopadem na vývoj, výrobu a klinické
aplikace registrovaného léčiva imunomodulační vakcíny Corynebacterium parvum, instrumentálních metod
chemické analýzy v mikrobiální taxonomii, mikrobiální koroze kovů spojené s působením sulfátredukujících
bakterií s praktickým dopadem na protikorózní ochranu tranzitního plynovodu. Další výzkum se zabývá
sledováním účinků oxidu dusnatého na inhibici/stimulaci růstu viru vakcinie a HIV-1, studiem apoptózy
makrofágů infikovaných virem vakcinie, mechanismy účinku protoonkogenu Bcl-2 exprimovaného pomocí
rekombinačních virů vakcinie, exprese buněčného prionového proteinu na krevních buňkách v přenosu
priónových chorob krevní transfuzí, optimalizace metod pro detekci prionů v krvi a úlohy buněčného
prionového proteinu. V současné době se ústav zaměřuje i na řešení otázek z oblasti antibiotické rezistence.
V neposlední řadě se ke specifickým výzkumným cílům nově řadí i studie v oblasti biologie helmintárních
agens, vedoucí např. k charakterizaci biologických vlastností parazitů a jejich migračních drah
v hostitelském organismu. V oblasti imunologie jsou výzkumné cíle zaměřeny na studium vlivu infekčních
agens v patogenezi alergií a autoimunit. Ze specifických cílů lze jmenovat např. sledování vlivu farmak na
imunologické parametry a moţností ovlivnění imunitního systému bakteriemi a jejich sloţkami. Aplikovaný
výzkum vychází z klinické základny ústavu a zaměřuje se na studium střevní mikroflóry a kolostra dětí
alergických matek v prevenci alergických chorob, molekulárně biologické charakterizace buněk u vybraných
autoimunit, klinicky závaţných stavů, moţností diagnostické prevence (autoprotilátky), bakteriálních
imunomodulátorů na slizniční imunitu s cílem vývoje slizničních vakcín, apod. Výzkum probíhá v úzké
spolupráci s dalšími lékařskými obory (řešení problematiky recidivujících infekcí u pacientů s roztroušenou
sklerózou, vliv infekce Helicobacter pylori na změny imunitních funkcí pacientů, sledování pacientů
například s hematologickými malignitami a péče o ně v případě sekundárních imunodeficitních stavů,
sledování změn imunitních funkcí vyvolaných vlivy prostředí).
5.1 Granty
5.1.1
Grantové projekty
IGA MZ ČR NS9976-3/2008 (spoluřešitel Janatková I.): Sledování exprese genů v cirkulujících
nádorových buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce
metastatického procesu.
IGA MZ ČR NR/9273-3 (spoluřešitel Marečková H.) (2007 – 2009) Význam molekul "DASH systému" v
lokálních a systémových patogenetických procesech revmatoidní artritidy.
IGA MZ ČR 9375-3 (hlavní řešitel doc. E. Havrdová) (2007 - 2009) Úloha hematopoetických kmenových
buněk v regeneraci centrálního nervového systému u maligní roztroušené sklerózy. Marečková H., člen
týmu.
- 17 -
IGA MZ ČR NR/9414-R (hlavní řešitel Šterzl I.) 2007 - 2009 Sledování specifické buněčné imunitní
odpovědi vůči antigenům Helicobacter pylori u pacientů s autoimunitní tyreoiditidou. Hybenová M.,
Potuţníková B. členové týmu.
IGA MZ NS 10335-3 (hlavní řešitel Holada K.) Stanovení prionového proteinu v krvi a mozkomíšním
moku pacientů s Creutzfeld-Jacobovou nemocí, Panigaj M., Janoušková O., Glierová H. členové týmu.
GA UK 52608 (hl. řešitel Sčerbanovská P. spoluřešitel Marečková H.) (2008 – 2010) - Biomarkery u dětí s
periodickými autoinflamatorními syndromy.
GA UK 3209 (hlavní řešitel Habara P.) Nový marker aktivity glomerulonefritid: Podocalyxin pozitivní
elementy. garant: Marečková H.
GA UK 258111 (hlavní řešitel Glierová H.) – 2008-2010 – Úloha buněčného prionového proteinu
v erytropoéze, garant: Holada K.
GA UK 28307 (hlavní řešitel Lišková J.) – 2007-2009 –Vliv redoxního potenciálu na růst a replikaci HIV1, garant: Mělková Z.
GA UK 100307 (hlavní řešitel Knotková J.) – 2007-2009 – Patogeneze eczeme vaccinatum: vytvoření
myšího modelu a charakterizace imunitní odpovědi na infekci virem vakcínie, garant: Mělková Z.
GA ČR 310/07/0675 Slizniční imunizace chřipkovým virem typu A. Prokešová L. - hlavní řešitel.
GA ČR 310/08/H077 Regulace imunologických mechanismů ve zdraví a nemoci: vývoj nových
diagnostických a terapeutických postupů. Prokešová L. - spoluřešitel).
GA ČR 310/08/0878 (hlavní řešitel Holada K.) Úloha buněčného prionového proteinu v erytroidní
diferenciaci: možné spojení s periferní patogenezí prionových chorob, Panigaj M., Janoušková O.,
Glierová H., Šimková A. členové týmu.
GA ČR 310/09/P260 (hlavní řešitel Janoušková O.) – Propagace prionů v buněčných kulturách: vliv
podmínek kultivace buněčných linií a exprese endogenních retrovirů.
GA ČR 203/07/1517 (spoluřešitel Holada K., hl. řeš. Hlaváček) Chemická syntéza fluorescenčně
značených myších prionových proteinů využívající chemické ligace a studium jejich vlastností, členové týmu:
Dvořáková E.
Alliance Bisecure- Prion Blood primate (spoluřešitel Holada K., hl. řeš. Dr. Dernis, Francie Stanovení
prionové infektivity v krvi primátů a ovcí, zhodnocení účinnosti metod jejich odstranění, Glierová H.,
Janoušková O. členové týmu.
Bilaterární projekt Czech-Slovenian Intergovernmental S & T Cooperation Programme Project Proposal
(nositel za ČR dr. Holada K., nositel za Slovinsko Šerbec V.) – Development and utilization of anti-prion
monoclonal antibodies for detection PrPtse/PrPc in cell, Janoušková O., Glierová H., Dvořáková E.
členové týmu.
GA ČR 204/09/0773 (hl. řešitel Lubyová B.) – 2009-2013 – Využití metody RNA interference (RNAi)
v studiu onkogenních vlastností vIRF-3, který je kódovaný virem Kaposiho sarkomu (KSHV), Barešová P.
člen týmu.
IGA AV ČR IAA501050701 (hl. řešitel Lubyová B.) – 2007-2010 – Onkogenní vlastnosti genu vIRF-3
kódovaného virem Kaposiho sarkomu (KSHV): úloha v patogenezi B-buněčného lymfomu, Barešová P. člen
týmu.
- 18 -
IGA AV ČR IAA500200801 (spoluřešitel Humlová Z.): Potravinová alergie na pšeničné bílkoviny.
Janatková I. člen týmu.
Grant 310/08/1624 Studium migrace škrkavek rodu Toxocara do CNS in vivo. Kolářová L. (řešitelka).
5.1.2
Výzkumné záměry – spolupráce
VZ 0021620807
(hlavní řešitel prof. J. Škrha) -2005-2010 - Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence,diagnostiky
a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění - členové týmu:
Fučíková T., Humlová Z., Janatková I., Hrušková Z.
VZ 0021620812
(spoluřešitel Šterzl I., Marečková H., hl. řešitel prof. Bartůňková J.) - 2005-2010 - Chronická onemocnění
vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné
diagnostiky a léčby.
MSM 0021620806
(spoluřešitel Mělková Z., hl. řeš. prof. Elleder M.) - 2005-2011 – Molekulární biologie a patologie buňky za
normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů, členové týmu: Holada K., Prokešová L.,
Lubyová B., Lišková H., Knotková J., Hájková, V., Shankaran P., Yendewa G., Janoušková O.,
Glierová H., Panigaj M., Kotáb J., Sicouret P., Dvořáková E., Novotná O., Čechová D., Zanvit P.,
Hrdý J., Evdokimov N., Šimková A., Hobzová K., Sabela A., Grobelná J.
- 19 -
6 PUBLIKANÍ ČINNOST
6.1 Přehled publikační činnosti v letech 2005-2009
(Přehled obsahuje pouze citační ohlasy prací dedikovaných 1. lékařské fakultě UK v Praze)
Články v časopise s
IF
Články v časopise
bez IF
Monografie jako
celek
Kapitoly v
monografiích
Učebnice jako celek
Kapitoly v
učebnicích
Příručky, manuály,
slovníky,
encyklopedie
Patenty
Citační ohlasy dle
WoS
2005
2006
2007
2008
2009
12
25
36
33
28
13
31
18
17
11
0
2
1
0
2
1
2
10
1
6
0
1
1
1
1
16
0
1
0
1
0
1
1
2
1
0
1
0
0
0
455
478
182*
250*
6.2 Původní odborné práce
ALDHOUN J. A., KOLÁŘOVÁ L., HORÁK P., SKÍRNISSON K.: Bird schistosome diversity in Iceland:
molecular evidence. Journal of Helminthology, 2009, 89, s. 173-180.
BOUČEK J., BETKA J., KASTNER J., ECKSCHLAGER T., ŘÍHOVÁ B.: Regulační T lymfocyty a jejich
význam pro zhoubné novotvary hlavy a krku. Praktický lékař, 2009, 89, s. 16-19.
BROUČKOVÁ A., HOLADA K.: Cellular prion protein in blood platelets asosociates with both lipid rafts
and the cytoskeleton. Thrombosis and Haemostasis, 2009, 102, s. 966-974.
ČERMÁK P., PTÁKOVÁ M., KUBELE J., ČERMÁKOVÁ R., JEDLIČKOVÁ A.: Detekce močových
infekcí systémem Uro-quick a kvantitativní stanovení ředicí metodou. Klinická mikrobiologie a infekční
lékařství, 2009, 15, s. 166-170.
ETRYCH T., STROHALM J., KOVÁŘ L., KABEŠOVÁ M., ŘÍHOVÁ B., ULBRICH K.: HPMA
copolymer conjugates with reduced anti-CD20 antibody for cell-specific drug targeting. I. Synthesis and in
vitro evaluation of binding efficacy and cytostatic activity. Journal of Controlled Release, 2009, 140, s. 1826.
FROLOVÁ L., SMETANA K., BOROVSKÁ D., KITANOVIČOVÁ A., KLIMEŠOVÁ K., JANATKOVÁ
I., MALÍČKOVÁ K., LUKÁŠ M., DRASTICH P., BENEŠ Z., TUČKOVÁ L., MANNING J. C., ANDRE
S., GABIUS H.-J., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H.: Detection of galectin-3 in patients with
inflammatory bowel diseases: new serum marker of active forms of IBD? Inflammation Research, 2009, 58,
s. 503-512.
FUJIKURA Y., KUDLÁČKOVÁ P., VOKURKA M., KRIJT J., MĚLKOVÁ Z.: The effect of nitric oxide
on vaccinia virus-encoded ribonucleotide reductase. Nitric Oxide - Biology and Chemistry, 2009, 20, s. 114121.
- 20 -
FUNDOVÁ P., NAVARA M., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H.: Patogenetické mechanismy u nosní
polypózy. Alergie, 2009, 11, s. 67-71.
HOZÁKOVÁ-LUKÁČOVÁ L., KOLÁŘOVÁ L., ROŢNOVSKÝ, L., HIEMER I., DENEMARK L.,
ČUŘÍK R., DVOŘÁČKOVÁ J.: Alveolární echinokokóza - nově se objevující onemocnění? [kazuistika].
Časopis lékařů českých, 2009, 148, s. 132-136.
HRUBÝ M., KOŇAK Č., KUČKA J., VĚTŘÍK M., FILIPPOV S. K., VĚTVIČKA D., MACKOVÁ H.,
KARLSSON G., EDWARDS K., ŘÍHOVÁ B.: ULBRICH K.: Thermoresponsive, hydrolytically degradable
polymer micelles intend for radionuclide delivery. Macromolecular Bioscience, 2009, 2009, 9, s. 1016-1027.
HRUŠKOVÁ Z., MAREČKOVÁ H., JANČOVÁ E., RYŠAVÁ R., TESAŘ V.: Rituximab v rukou
nefrologa - první zkušenosti. Česká revmatologie, 2009, 17, s. 127-133.
HRUŠKOVÁ Z., ŘÍHOVÁ B., MAREČKOVÁ H., JANČOVÁ, E., RYŠAVÁ, R., ZÁVADA, J., MERTA
M., LÖSTER T., TESAŘ V.: Intracellular cytokine production in anca-associated vasculitis: Low levels of
interleukin -10 in remission are associated with a higher relapse rate in the long-term follow-up. Archives of
Medical Research, 2009, 40, s. 276-284.
HUDCOVIC T., KOZÁKOVÁ H., KOLÍNSKÁ J., ŠTĚPÁNKOVÁ R., HRNČÍŘ T., TLASKALOVÁHOGENOVÁ H.: Monocolonization with Bacteroides ovatus protects immunodeficient SCID mice from
mortality in chronic intestinal inflammation caused by long-lasting dextran sodium sulfate treatment.
Physiological Research, 2009, 58, s. 101-110.
KULDOVÁ M., SVOBODA J., KOVÁŘŮ F., VANNUCCI L., KOVÁŘŮ H., FIŠEROVÁ A.: N.K. cellmediated cytotoxicity modulation by A(2) adenosine receptor agonist in different mammalian species. Folia
Microbiologica, 2009, 54, s. 364-368.
KVÍČALA J., HRDÁ P., ZAMRAZIL V., NĚMEČEK J., HILL M., JIRÁNEK V.: Effect of selenium
supplementation on thyroid antibodies. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2009, 280, s.
275-279.
MATUŠKOVÁ Z., TUNKOVÁ A., ANZENBACHEROVÁ E., ZÍDEK Z., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ
H., ANZENBACHER P.: Influence of probiotics on rat liver biotransformation enzymes.
Neuroendocrinology Letters, 2009, 30, s. 41-45.
MĚSTECKÝ J., MOLDOVEANU Z., SMITH P. D., HEL Z., RASHADA C.A.: Mucosal Immunology of
the genital and gastrointestinal tracts and HIV-1 infection. Journal of Reproductive Immunology, 2009, 83, s.
196-200.
MĚSTECKÝ J., RUSSELL M. W.: Specific antibodyactivity, glycan heterogeneity and polyreactivity
contribute to the protective activity of S-IgA at mucosal surfaces. Immunology Letters, 2009,124, s. 57-62.
NÁRTOVÁ E., LUKEŠ P., PAVLÍK E., ŠTERZL I., ASTL J., BETKA J.: Přítomnost Helicobacter pylori
v orofaryngu a její vztah k ţaludeční infekci. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2009, 58, s. 97-101.
OTOVÁ B., HRDÝ J., VOTRUBA I., HOLÝ A.: In vivo modulation of angiogenic gene expression by
acyclic nucleoside phosphonates PMEDAP and PMEG. Anticancer Research, 2009, 29, s. 1295-1302.
PETNICKI-OCWIEJA T., HRNČÍŘ T., LIU YUEN-J., BISWAS A., HUDCOVI T., TLASKALOVÁHOGENOVÁ H., KOBAYASHI K.: Nod2 is required for the regulation of commensal microbiota in the
intestine. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2009, 106, s. 15813-15818.
- 21 -
POLA R., STUDENOVSKÝ M., PECHAR M., ULBRICH K., HOVORKA O., VĚTVIČKA D., ŘÍHOVÁ
B.: HPMA-copolymer conjugates targeted to tumor endothelium using synthetic oligopeptides. Journal of
Drug Targeting, 2009, 17, s. 773-786.
PROCHÁZKOVÁ M., ZANVIT P., DOLEŢAL T., PROKEŠOVÁ L., KRŠIAK M.: Increased gene
expression and production of spinal cyclooxygenase 1 and 2 during experimental osteoarthritis pain.
Physiological Research, 2009, 58, s. 419-425.
PROKEŠOVÁ L., ZANVIT P., HAVLÍČKOVÁ M., TURNER J., JIRKOVSKÁ M., NOVOTNÁ O.,
ČECHOVÁ D., JULÁK J.: Stimulation of protective and cross-protective immunity against influenza b
virus after adjuvant mucosal immunization of mice. Folia Microbiologica, 2009, 54, s. 549-552.
PYTLÍK R., STEHLÍK D., SOUKUP T., KALBÁCOVÁ M., RYPÁCEK F., TRC T., MULINKOVÁ K.,
MICHNOVÁ P., KIDERYOVÁ L., ZIVNÝ J., KLENER P., JR, VESELÁ R., TRNENÝ M., KLENER P.:
The cultivation of human multipotent mesenchymal stromal cells in clinical grade medium for bone tissue
engineering. Biomaterials. 2009, 30, s. 3415-3427.
ŘÍHOVÁ B.: Clinical experience with anthracycline antibiotics-HPMA copolymer-human immunoglobulin
conjugates. Advanced Drug Delivery Reviews, 2009, 61, s. 1149-1158.
ŠPIČÁKOVÁ M., ČÍŢEK Z., MĚLKOVÁ Z.: Ethacrynic and alpha-lipoic acids inhibit vaccinia virus late
gene expression. Antiviral Research, 2009, 81, s. 156-165.
SUŢUJI H., FAN R., ZHANG Z.X., BROWN R., HALL S., JULIAN B.A., CHATHAM W., SUŢUJI Y.,
WATT R.J., MOLDOVEANU Z., LEE J.Y., ROBINSON J., TOMANA M., TOMINO Y., MĚSTECKÝ J.,
NOVAK J.: Aberrantly glycosylated IgA1 in IgA nephropathy patients is recognized by IgG antibodies with
restricted heterogeneity. Journal of Clinical Investigation, 2009, 119, s. 1668-1677.
ŠEMBEROVÁ J., DE PAOLI LACERDA S., ŠIMAKOVÁ O., HOLADA K., GELDERMAN M. P.,
SIMAK J.: Carbon nanotubes activate blood platelets by inducing extracellular Ca2+ influx sensitive to
calcium entry inhibitors. Nano Letters, 2009, 9, s. 3312-3317.
TOMALA J., CHMELOVÁ H., MRKVAN T., ŘÍHOVÁ B., KOVÁŘ M.: In vivo expansion of acivated
naive CD8+ T cells and NK cells driven by complexes of IL-2 and anti-IL-2 monoclonal antibody as novel
approach of cancer immunotherapy. Journal of Immunology, 2009, 183, s. 4904-4912.
VANNUCCI L., ŠTĚPÁNKOVÁ, R., GROBÁROVÁ V., KOZÁKOVÁ H., ROSSMANN P.,
KLIMEŠOVÁ K., BENSON V., ŠÍMA P., FIŠEROVÁ A., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H.: Colorectal
carcinoma: Importance of colonic environment for anti-cancer response and systemic immunity. Journal of
Immunotoxicology, 2009, 6, s. 217-226.
VĚTVIČKA D., HOVORKA O., KOVÁŘ L., ŘÍHOVÁ B.: Establishment of Imeagable Model of T-cell
Lymphoma Growing in Syngenic Mice. Anticancer Research, 2009, 29, s. 4513-4518.
VĚTVIČKA D., HRUBÝ M., HOVORKA O., ŠTRYCH T., VĚTŘÍK M., KOVÁŘ L., KOVÁŘ M.,
ULBRICH K., ŘÍHOVÁ B.: Biological evaluation of polymeric micelles with covalently bound
doxorubicin. Bioconjugate Chemistry, 2009, 20, s. 2090-2097.
6.3 Přehledové články
ANDERS M., KITZLEROVÁ E., SÁNCHEZ D., TUČKOVÁ L., PEKÁRIKOVÁ A., TLASKALOVÁHOGENOVÁ H.: Intestinum- klíč ke vzniku depresivních poruch?. Psychiatrie, 2009, 13, s. 17-18.
FUČÍKOVÁ T.: Imunologie a my. Alergie, 2009, 11, s. 3-5.
MAREČKOVÁ H.: Alergolog-imunolog-revizní lékař. Alergie, 2009, 11, s. 291-293.
- 22 -
PETANOVÁ J.: Vliv vnějšího prostředí na imunitní systém. Alergie, 2009, 11, 4, s. 285-290, ISSN 12123536.
PETRŢELKA L., ZÁVADOVÁ E.: Systémová léčba metastazujícího maligního melanomu. Zdravotnické
noviny - příloha Lékařské listy, 2009, 58, s. 11-14.
ŘÍHOVÁ B., KOVÁŘ L., KOVÁŘ M., HOVORKA O.: Cytotoxicity and immunostimulation: double attack
on cancer cells with polymeric therapeutics. Trends in Biotechnology, 2009, 27, s. 11-17.
SKÍRNISSON K.; ALDHOUN J.A., KOLÁŘOVÁ L.: A review on swimmers itch and the occurence of
bird schistosomes in Iceland. Journal of Helminthology, 2009, 83, s. 165-171.
6.4 Sborníky
HEJDY P. J., HANSON L.A., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H., RUSCH, V. (Eds.): Old Herborn
University Seminar Monograph, 1. Old Herborn University, 2009, 144 s.
6.5 Statě ve sborníku konference
BÁRTOVÁ J., KRÁTKÁ Z., SVOBODOVÁ K., JANATOVÁ T., PODZIMEK Š., PROCHÁZKOVÁ J.,
JANATKOVÁ I., KREJSA O.: Periodontitis - risk factors of atherosclerosis? Proceedings of the 2nd
European Congress of Immunology - ECI. Bologna, Medimond SR L, 2009.
BÁRTOVÁ J., KRÁTKÁ, Z., SVOBODOVÁ, K., JANATOVÁ, T., PODZIMEK Š., PROCHÁZKOVÁ J.,
JANATKOVÁ I., KREJSA O.: Periodotitis - risk factors of atherosclerosis? Absracts of 2nd European
congres of Immunology - ECI, Berlin, Medimont, 2009.
BLAND P.W., WILLIAMS A.M., ŠTĚPÁNKOVÁ R., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H., PROBERT
CH.S.J.: Early antigen experience shapes the mucosal T cell repertoire. In: Hejdy P. J., Hanson L.A.,
Tlaskalová-Hogenová H. and Rusch V. (Eds.), Old Herborn University Seminar Monograph. 1. Old
Herborn University, 2009, s. 67-74.
HANSON L. A., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H.: Biological consequences of host-microbe interactions:
summary of the seminar. In: Hejdy P. J., Hanson L.A., Tlaskalová-Hogenová H. and Rusch V. (Eds.), Old
Herborn University Seminar Monograph. 1. Old Herborn University, 2009, s. 135-141.
JULÁK J., SCHOLTZ V., ŠTĚPÁNKOVÁ B.: Decontamination or sterilization of surfaces and liquids by
various arrangements of corona discharge. In: Second International Conference on Plasma Medicine,
Program and Abstracts. Philadelphia: Drexel Plasma Institute, Drexel University, 2009.
KONIPÁSEK B., ZÁVADOVÁ E., MAREŠ P., PETRŢELKA L.: Vícečetná nádorová nemoc a
imunologická vyšetření. In: 14. dny profesora Vladimíra Staška. Praha, We Make Media, s.r.o., 2009.
KOZÁKOVÁ H., REPA A., SCHWARZER M., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H., ŠTĚPÁNKOVÁ R.,
HUDCOVI T., WIEDERMANN U.: The role of gut microflora in mucosal tolerance induction to birch
pollen in mouse allergy model. In: Hejdy P. J., Hanson L.A., Tlaskalová-Hogenová H. and Rusch V. (Eds.),
Old Herborn University Seminar Monograph. 1. Old Herborn University, 2009, s. 11-19.
KVERKA M., KLIMEŠOVÁ K., ZÁKOSTELSKÁ Z., FROLOVÁ L., HUDCOVI T., HRNČÍŘ T.,
ROSSMANN P., TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H.: Probiotics and bacterial components in intestinal
inflammation therapy and prevention. In: Hejdy P. J., Hanson L.A., Tlaskalová-Hogenová H. and Rusch V.
(Eds.), Old Herborn University Seminar Monograph. 1. Old Herborn University, 2009, s. 75-92.
- 23 -
SCHOLTZ V., JULÁK J.: The „cometary“ discharge, a possible new type of DC electric discharge in air at
atmospheric pressure and its properties. In: Proceedings of 16th International summer school on vacuum,
electron and ion technologies VEIT 2009. Sofia: Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences.,
2009.
SCHOLTZ V., JULÁK J.: The bactericidal effect of the corona discharge low temperature plasma at
atmospheric pressure. In: Workshop 09. Praha, Czech Technical University in Prague, 2009.
6.6 Monografie
HRDÁ P., NOVÁK Z., ŠTERZL I.: Endokrinní orbitopatie. Praha, Maxdorf Jessenius, 2009, 109 s.
JULÁK J.: Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie. 2. přepracované vydání, Praha,
Karolinum, 2009, 113 s.
6.7 Kapitoly v monografii
BEDNÁŘOVÁ V., HRUŠKOVÁ Z.: Léčba diabetické nefropatie (diabetického onemocnění ledvin). In:
Praktická léčba diabetu, 1. vyd. Praha, Mladá fronta, 2009. Kap. 17, s. 303-336.
FUČÍKOVÁ T.: Základní imunologická vyšetření. In: Klener P. et al. (Eds.) Propedeutika ve vnitřním
lékařství, 3. přepracované vydáním, Galen, Praha, 2009, s. 156-158.
FUČÍKOVÁ T.: Zánět - obranný a adaptačný princip chorob. In. Ferenčík M. a kol.: Zápal - fundamentálny
princíp vzniku chorob. 1. vydání, Balneotherma, Bratislava, 2009, s. 10-11.
KOLÁŘOVÁ L.: Schistosomóza. In: Stejskal F. (Ed.) Cestovní medicína. Odborný rádce lékaře s
praktickými informacemi při cestách do zahraničí. 1. vydání, Dr. Josef Raabe, Praha, 2009, s. 311-321.
ŘÍHOVÁ B., HOVORKA O., KOVÁŘ L., KOVÁŘ M., MRKVAN T., ŠÍROVÁ M., ŠUBR V., ULBRICH
K.: Macromolecular Anticancer Therapeutics. In: HPMA-Anticancer Drug Conjugates 1. vydání, Springer,
Humana Press, New York, 2009, s. 87-132.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H.: Gastrointestinální systém. In: Toman M. a kol. (Eds.) Veterinární
imunologie. 2. vydání, Grada Publishing, a.s., Praha, 2009, s. 45-49.
TLASKALOVÁ-HOGENOVÁ H., KREJČÍ J.: Imunita gastrointestinálního traktu. In: Toman M. a kol.
(Eds.) Veterinární imunologie. 2. vydání, Grada Publishing, a.s., Praha, 2009, s. 110-112.
6.8 Atestační, dizertační a výzkumné práce
ČECHOVÁ D.: Adjuvancia jako soucasti vakcín (od empirickeho přístupu k cílenému výzkumu), Atestační
práce. IPVZ, Praha, 30 s.
ZANVIT P.: Adjuvant mucosal immunization of mice against influenza virus, disertační práce (Ph.D.), 1. LF
UK, Praha, 2009. 199 s.
PETANOVÁ J.: Odborný jazykový kurz - anglický jazyk, výzkumná zpráva, FRVŠ 630/2008, Ústav
imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, FRVŠ, Praha, 2009, 2 s.
6.9 Sdělení na internetu
HUMLOVÁ Z.: Imunopatologická přecitlivělost na léky, portál Ordinace.cz (http://www.ordinace.cz),
2009.
- 24 -
6.10 Abstrakta přednášek
DRAHOSOVA M., MADAR J., JANATKOVA I., JANKOVICOVA K.: Diagnostic of infertility immunological laboratory markers. J Reprod Immunol 2009, 81: 168-169.
KNITLOVA J., YENDEWA G. A., MELKOVA Z.: Immune response to vaccinia virus in atopic mice,
FEBS Journal, 2009, 276: 262-263.
LISKOVA J., ZAJICOVA J., MELKOVA Z.: Activation of caspases in cells lytically infected with
vaccinia virus, Cytokine, 2009, 48: 61.
LUBYOVÁ B., FRISANCHO J.A., PITHA P.M.: Employing the method of RNA interference to study the
function of Kaposis sarcoma-associated herpesvirus-encoded viRF-3. Cytokine, 2009; 48: 60.
LUBYOVA B., FRISANCHO J.A., PITHA P.M.: The role of Kaposis sarcoma-associated herpesvirusencoded vIRF-3 ibn activation of viral interleukin-6, FEBS Journal, 2009; 276: 263.
JANATKOVA I., MALICKOVA K., POTMESILOVA A., POTUZNIKOVA B., FUCIKOVA T.: Coincidence of serum anti-ganglioside antibodies aand microbial infection in patiens with inflammatory
peripheral neuropathy. In: Conrad K., et al. (Eds.) From Pathogenesis to Therapy of Autoimmune Diseases.
Autoantigens, Autoantibodies, Autoimmunity 2009, 6: 428.
MALICKOVA K., JAROSOVA R., KALOUSOVA M., JANATKOVA I., REZABEK K.: Concentrations
of sRAGE in serum and follicular fluid in assisted reproductive cycles--a pilot study, J Reprod Immunol
2009, 81: 145-146.
MAREČKOVÁ H., KRASULOVÁ E., HAVRDOVÁ E., KOVÁROVÁ I., TRNENY M., VACKOVÁ B.,
POHLREICH D., KOZÁK T., LHOTÁKOVÁ P., ŠTERZL I.: Long-time follow-up of CD4+ T cells in
peripheral blood after autologous hematopoietic stem cells transplantation in multiple sclerosis patiens.
Analytical cytometry V: 137-138.
MARECKOVA H., HRUSKOVA Z., Z JANCOVA E., RYSAVA R., TESAR V.: Long term follow up of
lymfocyte subopulations and intracellular cytosine production in patients with ANCA associated vasculitis
treated with rituximab. Abstrakts of 4th International Conference on Autoimmunity. Mechanisms and Novel
Treatment 2009: 73.
PANIGAJ M., GLIEROVA H., SIMKOVA A., HOLADA K.: Study of cellular prion protein (prPc) role
in erythroid differentiation in vitro. FEBS Journal, 2009, 276: 117.
SHANKARAN P., KNITLOVA J., CIZEK Z., MELKOVA Z.: Effect of the ethacrynic acid on immune
responses towards vaccinia virus. FEBS Journal, 2009, 276: 268.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., STERZL I., PROKESOVÁ L.: Different properties of
cord blood cells of newborns of healthy and allergic mothers. 2nd European Congress of Immunology,
September 13-16, 2009, Berlin, Germany, Europ J Immunol 2009, 39: S375.
ZANVIT P., TICHOPAD A., HAVLÍČKOVÁ M., TÁČNER J., JIRKOVSKÁ M., NOVOTNA O.,
EVDOKIMOV N., JULAK J., STERZL I., PROKESOVA L.: Effect of bacterial adjuvant Bacillus firmus
in mucosal immunisation of mice against influenza A. 2nd European Congress of Immunology, September
13-16, 2009, Berlin, Germany, Europ J Immunol 2009, 39: S702.
KAŠNÝ M., LICHTEBERGOVÁ L., KOLAROVÁ L., HORAK P.: Identification and characterization of
dominant antigen sof the bird schistosome Trichobilharzia regenti. Abstract book of 3rd Workshop on Bird
schistosomes and Cercarial dermatitis, 6th-10th July 2009, Hotel Kouty, Rejčkov 20, Ledeč nad Sázavou,
Czech Republic: 21.
- 25 -
6.11 Přednášky v zahraničí
HRUŠKOVÁ Z., MAREČKOVÁ H., JANCOVÁ E., RYSAVÁ R., TESAR V.: Long-term follow up of
lymphocyte subpopulations and intracellular cytokines in patients with ANCA-associated vasculitis treated
with rituximab. XIV International Vasculitis and ANCA Workshop, June 6-9, 2009, Lund, Švédsko
HRUŠKOVÁ Z., HABARA P., MAREČKOVÁ H., JANATKOVÁ I., JANCOVÁ E., TESAR V.:
Retrospective assesment of routine anca detection: long-term single-centre experience. XIV International
Vasculitis and ANCA Workshop, June 6-9, 2009, Lund, Švédsko
HYBENOVÁ M., PROCHAZKOVA J., STEJSKALOVA V., ŠTERZL I.: The role of environmental
factors in autoimmune thyroiditis. 14th MELISA Study Group, May 29-31, 2009, Valencia, Španělsko
JULÁK J., SCHOLTZ V., ŠTĚPÁNKOVÁ B.: Decontamination or Sterilization of Surfaces and Liquids by
Various Arrangements of Corona Discharge. Second International Conference on Plasma Medicine, Drexel
Plasma Institute, San Antonio, Texas, USA, March 16.-20. 2009. Book of Abstract p. 30
KOLÁŘOVÁ L.: Infection by bird schistosomes: An overlooked problem? In Book of Abstrakts of the 3rd
Symposium of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology, 16-18 April, 2009, Riga, Latvia: 3 –
PLENÁRNÍ
KOLBEKOVÁ P., VĚTVIČKA D., KOLÁŘOVÁ L.: The study on Toxocara migration route in mice using
an epifluorescence method. In Book of Abstracts of the 3rd Symposium of the Scandinavian-Baltic Society for
Parasitology, 16-18 April, 2009, Riga, Latvia
MALÍČKOVA K., JAROŠOVÁ R., KALOUSOVÁ M., JANATKOVÁ I., REŢÁBEK K.: Concentrations
of sRAGE in serum and follicular fluid in assisted reproductive cycles--a pilot study. 7th European Congress
of Reproductive Imunology, Sept. 17 -20. Marathon, Řecko.
BENCKO V., VASILIEVA E., PETANOVÁ J.: Health aspects of exposure to emissions from burning
beryllium-rich coal. 2009 – SEGH- ISEE, SEGH 3rd multitude workshop, 25.8.2009, Dublin, Irsko.
LICHTENBERGOVÁ L., HORÁK P., KOLAROVÁ L.: The pathogenic Effect of Trichobilharzia regenti
migration on mouse nervous tissue. In Abstrakt book of 3rd Workshop on Bird schistosomes and Cercarial
dermatitis, 6th-10th July 2009, Hotel Kouty, Rejčkov 20, Ledeč nad Sázavou, Czech Republic: 20.
6.12 Postery v zahraničí
DRAHOSOVA M., MADAR J., JANATKOVA I., JANKOVICOVA K.: Diagnostic of infertility immunological laboratory markers. 7th European Congress of Reproductive Imunology, Sept. 17 -20.
Marathon, Řecko.
HUMLOVÁ Z., JANATKOVÁ I., ŠOTKOVSKÝ P., TUČKOVÁ L.: Cross-reactivity between wheat flour
proteins, rice and pollen allergens. EAACI Pediatric Allergy and Astma Meeting 12-14 November 2009,
Venice, Itálie.
LUBYOVA B., FRISANCHO J.A., PITHA P.M.: Employing the method of RNA interference to study the
function of Kaposis sarcoma-associated herpesvirus-encoded vIRF-3. Tri-societe annual conference of the
International Cytokine Society, Oct 17-21, 2009, Lisabon, Portugalsko.
LIŠKOVÁ J., ZAJÍCOVÁ J., MĚLKOVÁ Z.: Activation of caspases in cells lytically infected with
vaccinia virus. Tri-societe annual conference of the International Cytokine Society, Oct 17-21, 2009,
Lisabon, Portugalsko.
- 26 -
JANOUSKOVA O., VRANAC T., GLIEROVA H., COMOY E.E., CURIN SERBEC V., DESLYS J.P.,
HOLADA K.: Expresion of prion protein on blood cells of healthy and TSE infected cynomolgus macaques.
III. international symposium on the new prion biology: basic science, diagnosis and therapy, 2. – 4. 4. 2009,
Venezia, Itálie.
JANOUSKOVA O., VRANAC T., GLIEROVA H., COMOY E.E., CURIN SKRBEC V., DESLYS J.P.,
HOLADA K.: Anylysis of PrPc/PrPTSE expression on monocytes and circulating dendritic cells of healthy
and TSE infected cynomolgus macaques (Macaca fascicularis). Conference Prion 2009, 22.-25.9 2009,
Chalkidiki, Řecko.
MALICKOVA K., LUKAS M., BORTLIK M., KOMAREK V., DURICOVA D., JANATKOVA I.:
Monitoring patietns treated with infliximab: assessing anti-infliximab antibodies. Euromedlab, June 7-11,
Innsbruck, Rakousko.
MARECKOVA H., HRUSKOVA Z., JANCOVA E., RYSAVA R., TESAR V.: Long term follow up of
lymfocyte subpopulations and intracellular cytosine production in patients with ANCA-associated vasculitis
treated with rituximab. 4th International Conference on Autoimmunity: Mechanisms and Novel Treatments,
Kréta, Řecko, říjen 2009.
PANIGAJ M., GLIEROVA H., HOLADA K.: Involvement of cellular prion protein (PrPc) in erythroid
differentiation in vitro. Conference Prion 2009, 22.-25.9 2009, Chalkidiki, Řecko.
SCHOLTZ V., JULÁK J.: The „cometary“ discharge, a possible new type of DC electric discharge in air at
atmospheric pressure ant its properties. 16th International summer school on vacuum, electron and ion
technologies VEIT 2009, 28.9.-2.10 2009, Sunny Beach, Bulgaria. Proceedings: pp. 47-48.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., ŠTERZL I., PROKEŠOVÁ L.: Differences in
immunological properties of T cells and dendritic cells of newborns of healthy and allergic mothers. World
Immune Regulation Meeting III, March 22-25, Davos, Switzerland.
ZANVIT P., HAVLÍČKOVÁ M., TÁČNER J., JIRKOVSKÁ M., NOVOTNÁ O., ČECHOVÁ D.,
JULÁK J., ŠTERZL I., PROKEŠOVÁ L.: Protective and cross-protective effect of mucosal immunization
with inactivated influenza A virus using bacterial adjuvant Bacillus firmus in mice. 14th International
Congress of Mucosal Immunology, July 5-9, 2009, Boston, USA.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., ŠTERZL I., PROKEŠOVÁ L.: Different properties of
cord blood cells of newborns of healthy and allergic mothers. 2nd European Congress of Immunology,
September 13-16, 2009, Berlin, Germany.
ZANVIT P., TICHOPAD A., HAVLÍČKOVÁ M., TÁČNER J., JIRKOVSKÁ M., NOVOTNÁ O.,
EVDOKIMOV N., JULÁK J., ŠTERZL I., PROKEŠOVÁ L.: Effect of bacterial adjuvant Bacillus firmus
in mucosal immunisation of mice against influenza A. 2nd European Congress of Immunology, September
13-16, 2009, Berlin, Germany
6.13 Přednášky a postery v ČR
FUČÍKOVÁ T.: Aktuality v imunologii. Postgraduální kurz IPVZ, Imumed Praha, leden 2009.
GLIEROVÁ H., HOLADA K.: Detection of cellular prion protein on surface of lymphocytes and
circulating dendritic cells is affected by blood storage. Konference Analytical Cytometry V, Olomouc, 5.-8.9.
2009.
HRDÁ P., DVOŘÁKOVÁ M.: Izohormonální terapie v léčbě šítíné ţlázy. Endokrinologické podzimní
sympozium, Benice, 23-24.10.2009. (přednáška)
- 27 -
HRUŠKOVÁ Z.: Long-term follow-up of cellular immunity parameters in patients with ANCA-associated
vasculitis treated with rituximab. Young Investigator Forum, October 23-24 2009, Prague, Czech Republic.
HUMLOVÁ Z.: Alergie. Kurz – Klinická imunologie pro praxi, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF
UK, Praha, 14.3.2009 (přednáška).
HYBENOVÁ M., ŠTERZL I.: Vliv vnějších faktorů na autoimunitní tyreoiditidu. XXXII. Endokrinologické
dny, 24.-26.září 2009, Český Krumlov (přednáška).
LIŠKOVÁ J., MĚLKOVÁ Z.: Activation of caspases in cells lytically infected with vaccinia virus.
Konference Analytical Cytometry V, Olomouc, 5.-8.9. 2009.
KOLÁŘOVÁ L., PAVLÍK E.: Výuka mikrobiologie na 1.LF UK. Výroční zasedání Společnosti pro
lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Kongresové centrum
Nemocnice na Homolce, Praha 19.-20.6.2010.
KNITLOVÁ J., YENDEWA G., MĚLKOVÁ Z.: Immune response to vaccinia virus in atopic mice. 34th
Congress FEBS, Praha, 4.-9. 7. 2009.
LIŠKOVÁ J., MĚLKOVÁ Z.: Activation of caspases in cells lytically infected with vaccinia virus. 34th
Congress FEBS, Praha, 4.-9. 7. 2009.
PAVLÍK E.: Sérologické a molekulárně biologické techniky v diagnostice virové hepatitidy B. Seminář
Hepatitida B v roce 2009, Hotel Diplomat Praha, 28.3.2009, www.ceska-hepatologie.cz/Akce CHS/Seminar
Hepatologie v roce 2009.
PAVLÍK E.: Seminář GALI spol. s r.o., zámek Dětěnice, 1.-2.června 2009.
PAVLÍK E.: Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí a XVII. Moravsko-slovenské
mikrobiologické dny, Olomouc 29.-31.10.2009.
PAVLÍK E.: Sérologické a molekulárně biologické techniky v diagnostice virové hepatitidy B. Seminář
Hepatitida B v roce 2009, Hotel Diplomat Praha, 28.3.2009.
PAVLÍK E.: Chlamydiové infekce člověka. Seminář GALI spol. s r.o., zámek Dětěnice, 1.-2.června 2009.
PAVLÍK E.: Moderní molekulárně biologická diagnostika – současný stav a vývojové trendy. Kongres
klinické mikrobiologie a infekčních nemocí a XVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Olomouc 29.31.10.2009.
PAVLÍK E.: Management diagnostiky a léčby – jak to začalo v České republice, jaká je současnost a
moţnosti. Symposium Laboratorbní diagnostika vybraných infekčních nemocí, Hotel Troja Praha, 2.3.11.2009.
PAVLÍK E., KAISLEROVÁ L.: Problematika chlamydiových infekcí. Výroční zasedání České asociace
sester, VFN Praha, 6.-7.11.2009.
PAVLÍK E.: Chřipkové viry, struktura, replikace, antigeny, genetické zvláštnosti. Sympozium Chřipka –
závažné i podceňované onemocnění, Clarion Congress Hotel Praha, 7.11.2009.
PAVLÍK E.: Chřipkové viry, struktura, replikace, antigeny, genetické zvláštnosti. Sympozium Chřipka –
závažné i podceňované onemocnění, Clarion Hotel Gomel, České Budějovice, 21.11.2009.
- 28 -
PAVLÍK E.: Uplatnění molekulárně biologických technik v diagnostice chřipky. Sympozium Chřipka –
závažné i podceňované onemocnění, Clarion Hotel Gomel, České Budějovice, 21.11.2009.
SHANKARAN P., KNITLOVA J., CIZEK Z., MĚLKOVÁ Z.: Effect of the ethacrynic acid on immune
responses towards vaccinia virus. 34th Congress FEBS, Praha, 4.-9. 7. 2009.
PANIGAJ M., GLIEROVÁ H., ŠIMKOVÁ A., HOLADA K.: Study of cellular prion protein (PrPc) role
in erythroid differentiation in vitro - 34th Congress FEBS, Praha, 4.-9. 7. 2009.
LUBYOVA B., FRISANCHO J.A., PITHA P.M.: The role of Kaposis sarcoma-associated herpesvirusencoded vIRF-3 in activation of viral interleukin-6. 34th Congress FEBS, Praha, 4.-9. 7. 2009.
SCHOLTZ V., ŠTĚPÁNKOVÁ B., JULÁK J.: Korónový výboj a jeho sterilizační vlastnosti. Workshop 09,
18. ročník vědeckého semináře ČVUT. Praha 16.-20. 2. 2009.
SCHOLTZ V., JULÁK J.: The bactericidal effect of the corona discharge low termperature plasma at
atmospheric pressure. Workshop 09 A, Czech Technical University in Prague. Praha 16.-20. 2. 2009.
MARECKOVA H.: Není astma, jako astma. XIV. českolipský den astmatu a alergií. 21.5.2009.
MAREČKOVÁ H.: Alergologie v revizním lékařství. X. setkání dětských alergologů a klinických
imunologů. 12.-13.červen 2009, Telč.
MIKULOVÁ V., JANATKOVA I., ZIMA T., CABINAKOVA M., TESAROVA P., VALCHAR J.,
PAVLASEK J., PINTEROVA D., KOLOSTOVA K.: Prognostic value of circulating tumor cells in breast
cancer. 34th Congress FEBS, Praha, 4. – 9.7.2009.
SKÁČIKOVÁ L., JAROŠOVÁ R., MALÍČKOVÁ K., MAREČKOVÁ H.: Intracelulární produkce TNF
alfa v CD3+94+ NKT lymfocytech u ţen s primární idiopatickou sterilitou – pilotní studie. 19.Sympozium
asistované reprodukce. 12.-12.11.2009, Brno.
HRDÝ J.: Imunologické vlastnosti buněk pupečníkové krve dětí zdravých a alergických matek. Den
imunologie, 29.4.2009, Praha – přednáška.
HRDÝ J., KOCOURKOVÁ I., PROKEŠOVÁ L.: Imunologické vlastnosti buněk pupečníkové krve dětí
zdravých a alergických matek. 10. Studentská vědecká konference, 27.5. 2009, Praha – přednáška.
HRDÝ J., NOVOTNÁ O., KOCOURKOVÁ I., ŠTERZL I., PROKEŠOVÁ L.: Different properties of
cord blood cells of newborns of healthy and allegic mothers. Konference Česká společnost analytické
cytometrie V (CSAC), 5.-8.9.2009, Olomouc.
VANĚK T., PLAGURA P., KOLÁŘOVÁ L.: Schistosomóza močového měchýře-kazuistika. 12. seminář
mladých patologů a sjezd Společnosti českých patologů, 17.-18.4.2009, Litomyšl.
- 29 -
7 OPONENTSKÉ POSUDKY, PROTOKOLY A RECENZE
Fučíková T.
oponentský posudek grantového projektu GA ČR a IGA MZ ČR
Recenze monografie: Ferenčík, M a kol. Zápal–fundamentálny princíp vzniku chorob,
Balneotherma s.r.o., 2009, s.359
Holada K.
recenze článku pro časopis Transfusion, 2009
recenze článku pro časopis British Journal of Haematology, 2009
oponentský posudek na grant GA UK, 2009
Hrušková L.
recenze pro časopisy KBPR a Autoimmunity
Kolářová L.
zpravodaj projektů
oponentský posudek GA UK
Mělková Z.
recenze článku pro časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2009
Marečková H.
oponentské posudky pro GA UK, IGA MZ ČR
oponteské posudky disertačních prací
Prokešová L.
recenze pro Folia Microbiologica
recenze pro Acta Biochimica Poloican
oponentské posudky disertačních pr
oponentské posudky pro GA UK
recenze pro BMC (BioMed Central)
oponentský posudek pro Americké vědecké informační středisko
Petanová J.
oponentské posudky pro MUNI (interní soutěţ Masarykovy univerzity: projekty a závěrečné zprávy)
recenze pro časopis Medicína pro praxi, Int. J. Hyg. Epid
Potuţníková B.
recenze publikace Julák J., Pavlík E.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. Nakladatelství
Karolinum, Praha.
- 30 -
8 SPOLUPRÁCE MEZI KLINIKAMI A ÚSTAVY
8.1 LF UK









Ústav patologické fyziologie (Petrák J., Ţivný J.) – vliv exprese prionového proteinu na metabolismus
ţeleza v buňce: Holada K.
Ústav buněčné biologie a patologie (Raška I.) – intracelulární lokalizace prionového proteinu v buňce:
Holada K.
Ústav buněčné biologie a patologie (Raška I.) – studium morfogeneze viru vakcínie a jeho ovlivnění
kys. ethakrynovou: Mělková, Z.
Ústav patologie (histologická laboratoř) – příprava histologických preparátů
Ústav dědičných metabolických poruch (Elleder M.) – prohlíţení histologických preparátů pod
mikroskopem: Mělková Z., Knotková J.
Spolupráce mezi Odd. obecné imunologie ÚIM a Ústavem histologie a embryologie (Jirkovská M.):
Prokešová L., Zanvit P.
Spolupráce s 3. Klinikou infekčních a tropických nemocí a Výzkumným ústavem stomatologickým 1.
LF UK Praha v rámci výuky „Intregrovaného bloku“
Spolupráce 3. Klinikou infekčních a tropických nemocí na výuce „Lékařské parazitologie“
Klinika otolaryngologie a chirurgie krku 1.LF (Astl, F.) – problematika Helicobacter pylori
v orofaryngu: Pavlík E., Potuţníková B., Šterzl I.
8.2 Spolupráce s jinými pracovišti v ČR














Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Tučková L., Humlová Z., Janatková I. – spolupráce na
grantovém projektu GA AV ČR IAA500200801: Potravinová alergie na pšeničné bílkovin.
ČLS JEP a MPSV: Vypracování diagnostických a posudkových kriterií pro nemocné s poruchami
imunity, Fučíková T. a spol.: Kapitola III, nová verze pro Seznam nemocí, s 21, 2009, Prezentace
9.4.2009, Poslanecká sněmovna.
V rámci smlouvy o vědeckovýzkumné spolupráci hostují na ÚIM 1. LF UK studenti VŠCHT a FEL
ČVUT, u všech školitel-specialista Julák J.
SEKK: odborný garant činnosti Marečková H. (imunofenotypizace lymfocytů).
Imunoterapie chronické myeloidní leukémie - terapeutické vakcíny a příprava klinické studie:
Humlová Z., Janatová I.
3. LF UK v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika, Oddělení nádorové biologie (Bobek J.,
Kološtová K., Pintérová D.) - spolupráce na grantu IGA MZ ČR NS9976-3/2008: Sledování exprese
genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako součást procesu
individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu: Janatová I.
PřF UK – Ústav organické a jaderné chemie (Kotora M.) – syntéza derivátů kyseliny ethakrynové:
Mělková Z.
Národní referenční laboratoř pro BSE (SVÚ Jihlava, Vodráţka P.) – studium glykoforem prionového
proteinu u případů BSE a scrapie: Holada K.
Národní referenční laboratoř TSE-CJN (FTNsP, Praha, Matěj R.) – studium exprese prionového
proteinu u pacientů s CJN v rámci projektu IGA: Holada K.
Neurologická klinika (FTNsP, Praha, Rusina R.) – studium exprese prionového proteinu u pacientů
s CJN v rámci projektu IGA: Holada K.
Laboratoř buněčné diferenciace (ÚMG, AV ČR, Bartůněk P.) – studium konformační plasticity
rekombinantného prionového proteinu: Holada K.
Laboratoř molekulární spektroskopie (ÚOCHB, AVČR, Bednárová L.) – úloha prionového proteinu
v erythropoéze: Holada K.
Laboratoř buněčné fyziologie (FGÚ, AV ČR, Stuchlík A.) – úloha prionového proteinu v patogenezi
Alzheimerovy choroby: Holada K.
Oddělení obecné imunologie (Prokešová L.) vytváří spolu s Laboratoří specifické buněčné imunity
(Tlaskalová H.) a Laboratoří molekulární biologie bakteriálních patogenů (Šebo P.) MBÚ AV ČR
společné pracoviště „Laboratoř pro slizniční imunologii a vakcíny“ (smlouva z roku 2003). Mezi
uvedenými laboratořemi jsou dlouholeté pracovní kontakty.
- 31 -






Oddělení obecné imunologie: Prokešová L., Zanvit P., Novotná O.
Národní referenční centrum pro chřipku SZÚ (Havlíčková M.).
Oddělení obecné imunologie Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí: Prokešová L., Hrdý J.
Oddělení obecné imunologie Ústavu molekulární patologie Univerzity obrany v Hradci Králové:
Prokešová L., Čechová D., Nováková M.
Ústav lékařské mikrobiologie 3. LF UK Praha (Bednář M.) – spolupráce na výuce a výchově
postgraduálních studentů: Kolářová L.
Katedra parazitologie PřF UK Praha (Horák P.) - spolupráce v oblasti ptačích schistosom: Kolářová L.
8.3 Zahraniční styky













Bayhill Therapeutics Inc., Palo Alto, USA: Imunofenotypizační vyšetření likvoru nemocných s RS po
vakcinaci: Marečková H.
Food and drug Administration , Bethesda, Maryland, USA, Laboratory of of cellular hematology,
center for Biologics Evaluation and Research: Holada K.
University of Ljubljana, Dr. V. Čurin-Šerbec (associate professor of Biochemistry at Medical School),
Slovinsko: Holada K., Janoušková O., Dvořáková, Glierová H.
Institute of Emerging Diseases and Innovative Therapies, CEA, Fontenay-aux-Roses, Francie (Dr. E.
Comoy): Holada K., Janoušková O., Glierová H.
Johns Hopkins University, Baltimore, The Sydney Kimmel Comprehensive Cancer Center,
Department of Molecular Biology and Genetics, USA (prof. P.M. Pitha) – Mělková Z., Lubyová B.
Universidad Autónoma Madrid, Centro Nacional de Biotecnología, Španělsko (prof. M. Esteban):
Mělková Z., Lišková J.
University of Iceland (dr. K. Skírnisson): výzkum schistosom u taţných ptáků: Kolářová L.
Université de Reims Champagne – Ardenne (dr. H. Ferté, dr. D. Jouet) - výzkum schistosom u taţných
ptáků: Kolářová L.
109th General Meeting of the American Society for Microbiology, Philadelphia May
21st – 25th, 2009: Pavlík E.
6th European Meeting on Molecular Diagnostics „Scheveningen Meeting“, October 22-23, 2009:
Pavlík E.
17.7.2009 – zákaznická konzultace vývojového plánu výrobního programu v Roche Molecular
Systems Inc., Pleasanton, California, USA: Pavlík E.
18.7.2009 – návštěva diagnostických laboratoří Stanford University, Palo Alto, California, USA:
Pavlík E.
- 32 -
9 JINÁ ODBORNÁ ČINNOST
9.1 Organizace kongresů, symposií a postgraduálních akcí
Organizace akcí předatestační přípravy pro IPVZ ve vzdělávacích programech oborů:
Lékařská mikrobiologie, Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, Vyšetřovací metody v parazitologii a
Klinický bioanalytik pro lékařskou mikrobiologii - celkový počet účastníků: 86 (prof. RNDr. L. Kolářová,
CSc.)
Kurz - Klinická mikrobiologie infekcí u hospitalizovaných pacientů
(vedoucí: MUDr. V. Jindrák, 5.10.-8.10.2009, IPVZ- Nemocnice na Homolce)
Specializační odborná stáţ - Lékařská parazitologie
(vedoucí: prof. RNDr. L. Kolářová,CSc., 12.10.- 16.10.2009, IPVZ)
Kurz - Nemocniční epidemiologie a hygiena
(vedoucí MUDr. V. Jindrák a MUDr. D. Hedlová, 15.10.-16.10.2009, IPVZ- Nemocnice Na Homolce)
Specializační odborná stáţ - Lékařská virologie
(vedoucí: RNDr. V. Němeček, 2.11.-6.11.2009, IPVZ-SZÚ)
Specializační odborná stáţ - Laboratorní diagnostika stafylokokových a střevních infekcí
(vedoucí: RNDr. P. Petráš, CSc., 9.11.-13.11.2009, IPVZ-SZÚ)
Kurz - Rezistence bakterií k antibiotikům
(vedoucí RNDr. P. Urbášková, CSc., 1.12.-2.12.2009, IPVZ)
Mimořádná odborná stáţ – Mikrobiologická diagnostika řádu Actinomycetales pozn.
(vedoucí MUDR. J. Scharfen, CSc., 15.12.-16.12.2009, IPVZ-Nemocnice Trutnov)
9.2 Studijní pobyty, sjezdy a kurzy v zahraničí (chronologicky)















14th MELISA Study Group, May 29-31, 2009, Valencia, Španělsko – Hybenová M.
109th General Meeting of the American Society for Microbiology, Philadelphia May 21st – 25th, 2009 Pavlík E.
6th European Meeting on Molecular Diagnostics „Scheveningen Meeting“, October 22-23, 2009Pavlík E.
XIV International Vasculitis and ANCA Workshop, June 6-9, 2009, Lund, Švédsko – Hrušková
Euromedlab, June 7-11, Innsbruck, Rakousko – Janatková, I. Malíčková K.
9th Dresden Symposium on Autoantibodies, September 2-5, 2009 Dresden, Německo – Janatková I.
7th European Congress of Reproductive Imunology, Sept. 17 -20. Marathon, Řecko - Janatková I.,
Malíčková K.
XXVI. Kongres slovenských a českých alergológov a klinických imunológov, Ţilina (14-17.10.2009) –
Hybenová M., Čechová D.
EAACI Pediatric Allergy and Astma Meeting, 12-14 November 2009, Venice, Itálie – Humlová Z.
14th International Congress of Mucosal Immunology, Boston 2009 - Prokešová, L., Zanvit P. (poster)
2nd European Congress of Immunology, Berlin 2009 – Prokešová, L., Zanvit, P., Hrdý J., Evdokimov
N. (postery)
WIRM (World Immune Regulation Meeting), Davos 2009 – Prokešová L., Hrdý J. (poster)
4th ENII-MUGEN SUMMER SCHOOL in advanced immunology, Sardinie 2009 - Evdokimov N.
XXVI. kongres CSAKI a SSAKI, 14.-17.10.2009, Ţilina - Čechová D., Hybenová M.
3rd Symposium of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology, 16-18 April, 2009, Riga, Latvia: 3
– Kolářová L.
- 33 -
9.3 Kurzy, sjezdy, semináře v ČR (chronologicky)























Průtoková cytometrie - Odborný seminář I.T.A Interact, Praha, 14.1.2009 – Marečková H., Petanová J.
XIV. Českolipský den astmatu a alergií „Kasuistiky v imunologii a alergologii“, 21.5.2009, Česká
Lípa – Marečková H., Petanová J.
IV. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika, 13.5.2009, Praha – Petanová J.
Severočeská imunologická konference, ČSAKI, ČLS JEP, Ústí nad Labem, 18.-19.9.2009 – Humlová
Z., Petanová J.
Podzimní seminář o specifické imunoterapii, 3.11.2009, Praha – Petanová J.
XVI. Luhačovické dny, 27.-28.3.2009 – Hybenová M., Petanová J.
XXXII. Endokrinologické dny, 24.-26.9.2009, Český Krumlov – Hybenová M.
Pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie (1. čtvrtek v měsíci) Marečková H., Petanová J., Hybenová M., Čechová D., Macurová H., Mazáková H., Hrdá P.,
Fučíková T., Ţáková M., Skáčiková L.
X. setkání dětských alergologů a klinických imunologů, 12.-13.červen 2009, Telč. – Marečková H.
Motolský kurz cytometrie, 2.-3.11.2009, Praha - Mělková Z., Lišková J., Glierová H.
12. seminář mladých patologů a sjezd Společnosti českých patologů, 17.-18. duben 2009, Litomyšl. –
Kolářová L.
Cestovní medicína - paraziti stále aktuálnější, 7. dubna 2009, Praha – Lékařský dům – Kolářová L.
17. Helmintologické dny, 11. – 15. května 2009, Vranov nad Dyjí (MEZINÁRODNÍ) – Kolářová L.
Tri-Society Annual Conference 2009: Cellular and Cytokine Interactions in Health and Disease,
October 18-21, 2009, Lisbon, Portugal – Mělková Z., Lišková J.
Konference České společnosti pro analytickou cytometrii: Analytická cytometrie V., 5.-8.9.2009,
Olomouc – Mělková Z., Marečková H.
34th FEBS Congress, 4. - 9.7.2009, Praha – Mělková Z., Lišková J., Shankaran P.
10. studentská vědecká konference 1. LF UK – Zanvit P., Hrdý J. (přednášky)
5. kongres CSAC (Česká společnost analytické cytometrie), Olomouc 2009 – Hrdý J. (poster)
Den imunologie – MBÚ AV ČR, 29.4.2009 – Hrdý J. (přednáška)
Motolský cytometrický minikurz (CLIP), Praha - Hrdý J.
Buněčné a molekulární základy imunologie 2009 - Evdokimov N.
Pokroky v molekulární biologii a genetice 2009 – Evdokimov N.
Aktuální problémy lékařské parazitologie, 20.5.-22.5.2009, Velké Karlovice, Horský wellnes hotel
Tatra – Kolářová L.
9.4 Funkce ve vědeckých a profesních společnostech, komisích a radách
Fučíková T.:
 člen ediční komise 1. LF
 člen oborové komise pro postgraduální studium PhD v oborech:
 Biomedicina (ČAV), Experimentální chirurgie (LF), Fyziologie a patologie člověka (LF)
 Členka komise ČSAV pro udělování titulu DrSc v oboru imunologie
 Předsedkyně komise pro habilitační a jmenovací řízení v oboru Lékařská imunologie
 Členka Akreditační komise MZ ČR pro obor Alergologie a klinická imunologie
 Soudní znalec obor zdravotnictví, různá zdravotnická odvětví se zvláštní specializací imunologie
Holada K.:
 oborová rada PGS programu: biochemie a patobiochemie
 oborová rada PGS programu: molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 odborná komise pro práci s laboratorními zvířaty 1. LF UK – člen
Janatková I.:
 členka výboru Sekce laboratorní imunologie ČSAKI ČLS JEP
- 34 -
Jedličková A.:
 člen akreditační komise pro lékařskou mikrobiologii MZ ČR
 člen etické komise VFN a 1. LF UK Praha
 člen lékové komise VFN
 člen poradního orgánu pro antiinfektiva SÚKL
 člen týmu nozokomiálních nákaz (TNN) VFN
 člen vědecké rady ČLK ČR
 externí posuzovatel ČIA dle normy ISO 15189 a ISO 17025:2005
Julák J.:
 člen oborové rady doktorských studijních programů Mikrobiologie a Lékařská mikrobiologie pro PřF
UK, AV ČR, 1., 2. a 3. LF UK
Lubyová B.:
 člen oborové rady PGS programu: molekulární a buněčná biologie, genetika, virologie
Marečková H.:
 předsedkyně SLI ČSAKI ČLS JEP
 členka výboru Neuroimunologické společnosti ČLS JEP
 členka výboru České imunologické společnosti
 člen oborové rady PGS obor Imunologie
 člen atestační komise pro obor Vyšetřovací metody v klinické imunologii
 člen zkušební komise akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné zdravotnické laboratorní metody
Mělková Z.:

člen oborové rady PGS programu: biochemie a patobiochemie

člen oborové rady PGS programu: fyziologie a patofyziologie člověka

člen oborové rady PGS programu: molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Potuţníková B.:
 člen Komise pro práci s geneticky modifikovanými organismy při MŢP.
Prokešová L.:
 členka Oborové rady imunologie pro doktorské studium
 členka Oborové rady farmakologie pro doktorské studium
 členka Oborové rady pro lékařské vědy GA UK
 členka výboru ČIS
Kolářová L.:
 členka oborové rady doktorského studijního programu parazitologie
 externí členka katedry parazitologie a hydrobiologie
 členka komise pro státní závěrečné zkoušky (bakalářské a magisterské) ve studijním programu
biologie, specializace parazitologie Přírodovědecké fakulty UK Praha
 členka zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu biologie, specializace
parazitologie Přírodovědecké fakulty UK
 členka komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu parazitologie
Přírodovědecké fakulty UK Praha
 členka oborové rady studijního programu parazitologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
Univerzity, Brno
 členka komise pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu parazitologie
Přírododovědecké fakulty UK
- 35 -






předsedkyně akreditační komise MZČR pro obor Lékařská mikrobiologie
členka výboru Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
členka Oborové rady IGA MZ ČR
členka výboru European Federation of Parasitologists
členka Poradního sboru pro parazitologii při CEM SZÚ
členka Národního komitétu pro biologické vědy AV ČR
9.5 Členství v redakčních radách





Fučíková T.
Jedličková A.
Pavlík E.
Prokešová L.
Kolářová L.
- Alergie
- Causa Subita
- Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
- Central European Journal of Imunology
- Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
9.6 Členství v oborových a vědeckých společnostech

































American Association for Advancement of Science: Pavlík E.
American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB): Lubyová B.
American Society of Hematology: Holada K.
American Society of Microbiology: Pavlík E., Mělková Z., Holada K.
Česká endokrinologická společnost: Hrdá P., Šterzl I.
Česká imunologická společnost: Janatová A., Marečková H., Fučíková T., Hybenová M., Prokešová L.,
Čechová D., Zanvit P., Hrdý J., Petanová J.
Česká internistická společnost: Fučíková T., Marečková H.
Česká lékařská komora: Fučíková T., Humlová Z., Marečková H., Hybenová M., Hrdá P., Šterzl I.,
Prokešová L., Čechová D., Petanová J., Mazáková H., Ţáková M., Krupička J.
Česká parazitolologická společnost: Poislová M., Kolářová L.
Česká pneumoftizeologická společnost: Mazáková H.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie: Fučíková T., Humlová Z., Janatková I., Jedličková A.,
Marečková H, Hybenová M., Šterzl I., Hrdá P., Prokešová L., Čechová D., Petanová J., Mazáková H.,
Ţáková M., Krupička, J.
Česká společnost chemická: Julák J.
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP: Janatková I.
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii: Glierová H., Janoušková O.
Česká zoologická společnost: Poislová M.
Československá společnost mikrobiologická: Jedličková A., Pavlík E., Julák J., Potuţníková B.
Česká společnost pro analytickou cytologii: Petanová J.
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie: Petanová J.
European Association of Allergology and Clinical Immunology: Fučíková T., Humlová Z.
European Society for Microbiology and Infection Diseases: Jedličková A., Kolářová L., Pavlík E.
European Society of Clinical Investigation: Janatková I.
Chemoterapeutická sekce České internistické společnosti ČLS JEP: Jedličková A.
International Society for Advancement of Cytometry: Holada K.
International Society of Analytical Cytology: Marečková H., Glierová H.
International Society for Interferon and Cytokine Research (ISICR): Mělková Z., Lubyová B., Lišková J.
International Society of Mucosal Immunology: Prokešová L., Zanvit P., Šterzl I.
Nitric Oxide Society: Mělková Z.
Slovenská lekárska komora: Hybenová M.
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP: Jedličková A., Kolářová L.
Společnost klinické medicíny: Jedličková A.
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii: Jedličková A., Pavlík E., Posilová M., Ptáková M.,
Prokešová L.
Společnost pro klinickou mikrobiologii ČLS JEP: Jedličková A., Pavlík E., Ptáková M., Smělá G.
Společnost pro probiotika a prebiotika: Prokešová L., Hrdý J.
- 36 -



World Allergy Organisation: Humlová Z., Marečková H.
Scandinavian-Baltic Society for Parasitology: Kolářová L.
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP: Kolářová L.
10 KONTAKTY
10.1 Adresa
Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN
Institute of Immunology and Microbiology of the First Faculty of Medicine and General
University Hospital (NS 351)
Adresa (Address):
Telefon (Phone):
Fax:
E-mail:
128 00 Praha 2, Studničkova 7
+420-224 968 472
+420-224 968 496
[email protected]
10.2 Jmenovitý seznam pracovníků
Přednostka (Head):
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Zástupkyně přednostky
(Vice-head):
MUDr. Helena Marečková, CSc.
Oddělení klinické imunologie a alergologie (Department of Clinical Immunology and
Allergology):
Primář (Head):
MUDr. Josef Krupička
Adresa (address): 121 11 Praha 2, Karlovo nám. 32
tel./fax. (phone): +420-224 966 264
Národní referenční laboratoř pro helmintózy 1. LF UK a VFN
(National Reference Laboratory for Tissue Helminthoses):
Vedoucí (Head):
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Adresa (address): 128 00 Praha 2, Studničkova 7
tel.(phone): + 420-224 968 589
Oddělení obecné imunologie (Department of General Imunology):
Vedoucí (Head):
prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Adresa (address): 128 00 Praha 2, Studničkova 7
tel.(phone): + 420-224 968 455
Oddělení lékařská mikrobiologie (Department of Medical Microbiology):
Vedoucí (Head):
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Adresa (address): 128 00 Praha 2, Studničkova 7
tel.(phone): + 420-224 968 507
Kontrolní laboratoř pro mikrobiologické zkoušení nesterilních farmaceutických výrobků)
(Laboratory for Microbiological Control of pharmaceutical products):
Vedoucí (Head):
RNDr. Běla Potužníková
Adresa (address): 128 00 Praha 2, Studničkova 7
tel.(phone): + 420-224 968 498
- 37 -
Náměstci pro magisterské a bakalářské studium
v českém a anglickém jazyce
(Czech and English-taught courses
and vice-heads for magister and bachelor studies):
Imunologie (Imunology)
Microbiology
MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
Tel. (phone): +420-224 968 449
MUDr. Emil Pavlík, CSc.
Tel. (pohone): +420-224 968 445
Mikrobiologie
Vice-head for postgradaual study:
RNDr. Běla Potuţníková
Tel. (phone) + 420-224 968 498
MUDr. Terezie Fučíková, CSc.
Tel. (Phone): +420-224 968 506
Sekretářky (Secretaries)
Mgr. Monika Muchová
Tel. (pohone): +420-224 968 472
Ing. Blanka Tahtahová
Tel. (pohone): +420-224 968 507
Profesoři (Professors)
Docenti (Associate Professors)
MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.
MUDr. Jiří Městecký, CSc.
MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.
RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
RNDr. Jaroslav Julák, CSc.
MUDr. Jana Kamínková, DrSc.
Odborní asistenti a asistenti (Asistent professors and assistents)
RNDr. Věra Hájková
MUDr. Dana Čechová
Mgr. Hana Glierová
Dr. Ing. Karel Holada
MUDr. Pavlína Hrdá
MUDr. Monika Hybenová
Mgr. Jana Lišková
MUDr. Helena Marečková, CSc.
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Mgr. Michaela Nováková
Mgr. Martin Panigaj
MUDr. Emil Pavlík, CSc.
MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc.
RNDr. Marie Poislová
RNDr. Běla Potuţníková
MUDr. Miluška Ptáková
MUDr. Jaroslav Svoboda
RNDr. Milada Šírová
MUDr. Hana Zákoucká
Mgr. Peter Zanvit, Ph.D.
Vědečtí pracovníci (Researcher workers)
Mgr. Karolina Absolonová
Mgr. Olga Janoušková, Ph.D.
Mgr. Barbora Lubyová, Ph.D.
Mgr. Olga Novotná
Laboratorní pracovníci (Technicians)
Ludmila Absolonová
Alena Hudáková
Jitka Bedrníková
Monika Kaplanová
Věra Fialová
Eva Formánková
Alena Pšeničková
Dagmar Váchalová
Kristýna Hobzová
- 38 -
Postgraduální studenti (Postgraduate Students)
Ing. Adéla Broučková
MUDr. Březinová Hana
Mgr. Eva Dvořáková
Nikolay Evdokimov, MD
MUDr. Jiří Habara
RNDr. Jiří Hrdý
MUDr. Hrušková Zdena
MUDr. Monika Hybenová
MUDr. Michaela Koberová
Mgr. Jarmila Knitlová
MVDr. Eduardo Harvey Sicouret Pérez
Prakash Shankaran, MSc.
MUDr. Lucia Skáčiková
RNDr. Romana Veselá
Mgr. Jan Ţiţka
- 39 -

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za rok 2010 - Ústav imunologie a mikrobiologie

Výroční zpráva za rok 2010 - Ústav imunologie a mikrobiologie mikrobiologie, dále v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání. Výuka imunologie také probíhá formou samostatných přednášek v rámci výuky interních a chirurgických oborů. Kromě výuky předmětu Klinická ...

Více

4. pedagogická činnost - Ústav imunologie a mikrobiologie

4. pedagogická činnost - Ústav imunologie a mikrobiologie a klinická imunologie a Lékařská mikrobiologie, dále v rámci kurzů Celoživotního

Více

Výroční zpráva 2013 ÚIM 1. LF a VFN

Výroční zpráva 2013 ÚIM 1. LF a VFN mikrobiologie, dále v rámci kurzů Celoživotního vzdělávání. Výuka imunologie také probíhá formou samostatných přednášek v rámci výuky interních a chirurgických oborů. Kromě výuky předmětu Klinická ...

Více

XXII. kurs a minisymposium pro mladé české a

XXII. kurs a minisymposium pro mladé české a nepoznaná, protože recentních studií o rašeliništích existuje podstatně méně v porovnání s jinými vodními ekosystémy, hojně využívanými pro monitoring krajiny. V praktické části své bakalářské prác...

Více

company profile firemní profil

company profile firemní profil online rezervačnímu systému získáváme každý rok tisíce nových zákazníků. Neustále rozšiřujeme naše luxusní domácí i zahraniční autobusové linky a patříme mezi největší dopravce v České republice i ...

Více

Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL) Tento

Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL) Tento Tento seznam obsahuje frekvence, u kterých byl zaznamenán úspěch (lékaři, vědci či běžnými uživateli frekvenčních generátorů) při jejich použití na konkrétní mikroorganismus či nemoc. Máte tak možn...

Více

Základní principy transgenoze rostlin a její využití pro produkci

Základní principy transgenoze rostlin a její využití pro produkci - intermediární vektor je malý plazmid s krátkými úseky s levou a pravou hraniční sekvencí, mezi nimiž jen vložen zájmový gen a gen selekční - je schopen replikace v E. coli, nikoliv však v agrobak...

Více