Lisovací technologie

Komentáře

Transkript

Lisovací technologie
lisovací technologie
moderní systém objemové redukce odpadů
U středně velkých a velkých původců odpadů je nutné nejdříve odpad objemově redukovat přímo v místě jeho
vzniku tak, aby se docílilo výrazných finančních úspor při jeho dalším nakládání. K tomuto účelu společnost
Pražské služby, a.s., nabízí program dlouhodobého pronájmu níže uvedených vysoce účinných, moderních
mechanismů.
NABÍZÍME NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TYPY LISOVACÍ TECHNIKY
STACIONÁRNÍ LISY A PŘÍPOJNÉ KONTEJNERY
jsou určeny pro lisování kartonu, papíru, plastů a případně směsného komunální odpadu. Podle typu lisu je maximální lisovací síla 32 nebo 45 t.
Ke stacionárním lisům se připojují velkoobjemové kontejnery o objemu 20, 25 a 30 m3,
které mají kónické stěny.
Rozměry přípojných kontejnerů:
délka: od 4812 do 7102 mm
SP 380 (LR/LH)
šířka: 2380 a výška: 2445 mm
SP 45 (LR/LH)
MOBILNÍ SAMOLISOVACÍ KONTEJNERY (TZV. MONOBLOKY)
jsou určeny především pro lisování a převoz směsných komunálních odpadů, kartonů, papíru a plastů. Mobilní samolisovací kontejnery se standardně
vyrábějí o objemu 10, 20 a 24 m3. Stabilní spojení
lisu s kontejnerem umožňuje jeho operativní umístění bez ohledu na podklad.
ASK (10–24 m3)
Svozová technika
PAKETOVACÍ LISY (JEDNOKOMOROVÉ A DVOUKOMOROVÉ)
jsou především určeny k lisování
kartonů a fólií u malých a středně
velkých původců odpadů. Paketovací lisy vytvářejí normované
EURO balíky, které odpovídají rozměrům europalety. U některých
lisů je možné jejich rozšíření na 2,
3 nebo 4 lisovací komory (pro lisování více odpadových složek najednou). Na obrázcích jsou uvedeny
příklady jednotlivých typů lisů.
Nejmenší
balíkovací
lis na trhu
Balíkovací lis
s parkovací
dráhou
lis L3-VK
Lis se dvěma
komorami
lis L5-1
lis PL-K2
PRAŽSKÉ SLUŽBY – NEPŘEKONATELNÝ SERVIS
A Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
T Call Centrum + 420 284 091 888
E [email protected]
W www.psas.cz
press technologies
modern way to dispose of waste
For middle and large volume waste it becomes necessary to reduce waste volume directly on the spot. This
reduces cost of the loading. To this end Pražské služby, a.s., offers a program of a long term hire of the
following, highly effective and modern machinery.
WE OFFER MOST COMMONLY USED TYPES OF PRESS TECHNOLOGY
STATIONARY PRESSES AND CONNECTING CONTAINERS
are meant for pressing cardboard, paper, plastic and mixed communal
waste. Depending on type, maximum pressing power is 32 or 45 tonnes.
Large volume containers are connected to
stationary presses of 20, 25, 30 cubic metres,
equipped with conical walls.
Sizes of connecting containers:
length: from 4812 to 7102 mm
width: 2380 mm; height: 2445 mm
SP 45 (LR/LH)
SP 380 (LR/LH)
MOBILE SELF-PRESSING CONTAINERS (SO-CALLED MONO BLOCKS)
are meant for pressing and transport of mixed communal waste, cartons, paper, plastic. Mobile selfpressing containers are manufactured at 10,20 and
24 cubic metres. Stable connection of the press to
the container makes for its operative placement regardless of base.
Transportation
ASK (10 – 24 m3)
PACKING PRESSES (ONE AND TWO-CHAMBERED)
The smallest
packaging press
on the market
are meant mainly for pressing of
cardboard and foil from small and
medium waste generators. They
make standard EURO packets,
which fit on an euro palette.
Some presses may be extended to
2,3 or 4 pressing chambers (for
pressing more types at the same
time). Examples of different types
of presses are in the picture.
Packaging
press with
a parking space
lis L3-VK
Two-chambered
press
lis L5-1
lis PL-K2
PRAŽSKÉ SLUŽBY – UNBEATABLE SERVICE
A Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9
T Call Center + 420 284 091 888
E [email protected]
W www.psas.cz

Podobné dokumenty

Živnostenské a průmyslové odpady

Živnostenské a průmyslové odpady Původcem živnostenského a průmyslového odpadu jsou fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, při jejichž podnikatelské/obchodní činnosti tento odpad vzniká. Tito původci jsou dále povi...

Více

pražské služby – nepřekonatelný servis

pražské služby – nepřekonatelný servis Období svozu bioodpadu trvá celkem 8 měsíců, tj. od 1. 4. oo 30. 11. každého kalendářního roku v četnosti 1x za 14 dní (v sobotu).

Více

Ruční čištění komunikací

Ruční čištění komunikací We provide manual cleaning of pedestrian footpaths, car parks, pedestrian zones, parks, roads and other places, which are: inaccessible to heavy vehicles due to their size frequented by large numbe...

Více