MOTO PNEU

Komentáře

Transkript

MOTO PNEU
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 1
CGS TYRES je jedním z vedoucích evropsk˘ch v˘robcÛ
zemûdûlsk˘ch pneumatik, které vyrábí a celosvûtovû
distribuuje pod tfiemi znaãkami: vlastními Mitas a Cultor
a také pod licencovanou znaãkou Continental. CGS TYRES
dále pod znaãkou Mitas vyrábí a distribuuje ‰irok˘
sortiment industriálních a motocyklov˘ch pneumatik.
CGS TYRES se sv˘mi v˘robními závody v âeské republice
a v Srbsku a celosvûtovou obchodní sítí reprezentuje
divizi pneumatik holdingu âGS a.s.
MITAS a.s.
·vehlova 1900
106 25 Praha 10
âeská republika
Tel.: +420 267 111 522
Fax: +420 271 750 214
[email protected]
www.cgs-tyres.com
© âGS/M:11/2010/I
Obsah této publikace je urãen v˘luãnû pro informaci
a nezakládá Ïádné pfiebírání odpovûdnosti.
Prodejce:
V˘robky spoleãnosti CGS TYRES jsou plnû v souladu s limity
pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU),
stanovené Evropskou smûrnicí EC/2005/69
a nafiízením REACH EC/1907/2006.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 2
MOTOCYKLOVÉ PNEUMATIKY
TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 3
Pfiehled dezénÛ
C-01
C-02
C-04
C-05
C-06
C-10
C-11
C-12
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
XT-244
XT-434
XT-444
XT-454
XT-754
XT-644
XT-914
XT-946
XT-994
EF-05
EF-07
EF-06
EF-08
E-02
E-03
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
ET-01
SW-02
SW-03
SW-05
SW-09
SW-10
SW-11
SW-07
SW-08
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
H-06
H-07
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-19
H-06
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
M-02
M-03
M-04
M-06
K-01
K-02
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 4
Obsah
List of tyre sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tyre size markings . tyre structure . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tyre sidewall markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Legend . Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
General informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C
Motokros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
XT
Motokros Sport eXTrem . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C
Motokros pro voln˘ ãas . . . . . . . . . . . . . . . . 8
EF
Enduro FIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E
Enduro cestovní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ET
Enduro Trial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SW
Plochá dráha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
H
Silniãní motocykly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
S
Skútry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
M
Mopedy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
K
Motokáry
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Du‰e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Index nosnosti/Kategorie rychlosti . . . . . . . . . . . . . . 27
Znaãení rozmûru pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Srovnávací tabulka metrick˘ch a klasick˘ch rozmûrÛ
motocyklov˘ch pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PouÏití pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pfievodní tabulky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Doporuãené hu‰tûní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Legenda • Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
2
16.2.2011
21:49
Stránka 5
Motokros
MOTOKROS
C-10
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ vhodn˘ zejména
pro stfiednû tvrd˘ terén. Konstrukce
dezénu zaruãuje optimální vlastnosti ve v‰ech jízdních reÏimech.
C-20
Nov˘ typ dezénu vhodn˘ pro ‰irokou
fiadu terénÛ s vynikající Ïivotností.
Vhodn˘ pro stfiednû tvrd˘ aÏ tvrd˘
terén.
C-11
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ vhodn˘
zejména pro stfiednû tvrd˘
terén. Konstrukce dezénu
zaruãuje optimální vlastnosti
ve v‰ech jízdních reÏimech.
C-21
Dezén pro stfiednû tvrd˘ aÏ tvrd˘
terén. Smûs dezénu je optimalizovaná pro ãasté brzdûní a precizní
kontrolu pfii provozu motocyklu
v tvrdém terénu. Schváleno pro
provoz na pozemních komunikacích
podle DOT a evropské normy E75.
C-12
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ vhodn˘
zejména pro mûkk˘ terén.
Konstrukce dezénu zaruãuje
optimální vlastnosti ve v‰ech
jízdních reÏimech.
C-15
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ vhodn˘
zejména mûkk˘ terén. Konstrukce
dezénu zaruãuje optimální
vlastnosti ve v‰ech jízdních
reÏimech. Schváleno pro provoz
na pozemních komunikacích podle
DOT a evropské normy E75
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 6
Motokros
C-16
Dezén vhodn˘ pro zadní kola
motokrosov˘ch motocyklÛ
vhodn˘ pro kamenit˘ a velmi
tvrd˘ terén. Schváleno pro
provoz na pozemních komunikacích podle DOT a evropské
normy E75.
C-17
Dezén vhodn˘ pro pfiední kola
motokrosov˘ch motocyklÛ,
vhodn˘ pro kamenit˘ a velmi
tvrd˘ terén. Schváleno pro
provoz na pozemních komunikacích podle DOT a evropské
normy E75.
C-18
Dezén pro zadní kola pouÏiteln˘
ve stfiednû tvrdém aÏ mûkkém
terénu. Nová konstrukce zesílen˘ch
boãních blokÛ. Dezén zaruãuje
vynikající jízdní vlastnosti
a samoãisticí schopnosti. Schváleno
pro provoz na pozemních
komunikacích podle DOT
a evropské normy E75.
C-19
Dezén pro pfiední kola motocyklÛ
pouÏiteln˘ v stfiednû tvrdém aÏ
mûkkém terénu. Dezén zaruãuje
vynikající jízdní vlastnosti a samoãisticí schopnosti. Schváleno
pro provoz napozemních
komunikacích podle DOT
a evropské normy E75.
3
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
4
16.2.2011
21:49
Stránka 7
Motokros
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
DU·E
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
10” 26010
26024
26026
26028
12” 26001
26006
26008
26073
26018
26020
26022
14” 26039
26041
26043
26071
26035
26075
16” 26091
26092
17” 26160
26163
18” 26310
26312
26314
26316
26317
26318
26452
26456
26328
26344
26346
26500
26502
26553
26555
26556
26557
19” 26616
26617
26618
26598
26630
26640
26641
26642
26562
26538
26612
26613
26614
26626
26540
26558
2.50-10
2.75-10
2.75-10
2.75-10
80/100-12
80/100-12
80/100-12
90/100-12
2.50-12
2.50-12
2.50-12
60/100-14
60/100-14
60/100-14
90/90-14
90/100-14
90/100-14
90/100-16
90/100-16
70/100-17
70/100-17
100/100-18 M/C
100/100-18 M/C
100/100-18 M/C
110/100-18 M/C
110/100-18
110/100-18
100/100-18 M/C
110/100-18 M/C
110/90-18
120/90-18
120/90-18
120/90-18 M/C
120/90-18 M/C
120/90-18 M/C
120/90-18 M/C
120/90-18 M/C
120/90-18 M/C
70/100-19
70/100-19
70/100-19
100/90-19
100/90-19
100/90-19 M/C
100/90-19 M/C
100/90-19 M/C
100/90-19 M/C
100/90-19 M/C
110/90-19 M/C
110/90-19 M/C
110/90-19 M/C
110/90-19
110/90-19 M/C
110/90-19 M/C
33J
37J
37J
37M
50M
41M
41M
46M
37J
37J
37M
30M
30M
30M
46M
49M
49M
51M
51M
40M
40M
59R
59R
59M
64M
64R
64R
59M
64M
61M
65M
65M
65R
65R
65R
65R
65R
65R
42M
42M
42M
57M
57M
57M
57M
57M
57M
57M
62M
62M
62M
62M
62M
62M
C-12
C-10
C-10
C-20
C-20
C-10
C-10
C-20
C-11
C-11
C-19
C-11
C-11
C-19
C-21
C-10
C-20
C-10
C-20
C-11
C-19
C-18
C-20
C-16
C-16
C-18
C-20
C-16
C-16
C-12
C-12
C-12
C-20
C-20
C-18
C-18
C-18
C-18
C-11
C-19
C-11
C-10
C-12
C-18
C-18
C-20
C-16
C-16
C-20
C-18
C-18
C-12
C-16
C-16
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
WINT FRIC
WINT FRIC
PIT CROSS
WIN FRIC
WINT FRIC
PIT CROSS
WIN FRIC
WINT FRIC
ICE SOFT
COUNTRY CROSS
ICE SOFT
COUNTRY CROSS
SUPER LIGHT
WINT FRIC
SPEEDY CROC
SUPER LIGHT
WINT FRIC
SUPER LIGHT
WINT FRIC
1.50
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
2.15
1.75
1.75
1.75
1.40
1.40
1.40
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
1.60
1.60
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
1.60
1.60
1.60
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50-10
2.75/10
2.75-10
2.75-10
3.25/3.50-12
3.25/3.50-12
3.25/3.50-12
3.25/3.50-12
2.50-12
2.50-12
2.50-12
2.50-14
2.50-14
2.50-14
3.00-14
3.00-14
3.00-14
3.00/3.25-16
3.00/3.25-16
3.00-17
3.00-17
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
4.00/4.25-18
4.00/4.25-18
4.00/4.25-18
4.00/4.25-18
4.00-19
4.00-19
4.00-19
4.00-19
3.00-19
3.00-19
3.00-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
68
72
72
72
80
80
80
90
68
68
68
60
60
60
90
90
90
90
90
69
69
101
101
101
109
109
109
101
109
109
119
119
119
119
119
119
119
119
69
69
69
101
101
101
101
101
101
101
109
109
109
109
109
109
389
399
399
399
465
465
465
485
440
440
440
476
476
476
518
536
536
586
586
572
572
657
657
657
677
677
677
657
677
655
673
673
673
673
673
673
673
673
623
623
623
663
663
663
663
663
663
663
681
681
681
681
681
681
80
90
90
90
86
86
86
97
85
85
85
75
75
75
113
112
112
113
113
86
86
126
126
126
136
136
136
126
136
136
149
149
149
149
149
149
149
149
86
86
86
126
126
126
126
126
126
126
136
136
136
136
136
136
406
416
416
416
485
485
485
507
449
449
449
490
490
490
530
558
558
608
608
588
588
681
681
681
703
703
703
681
703
679
699
699
699
699
699
699
699
699
639
639
639
685
685
685
685
685
685
685
705
705
705
705
705
705
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
230
230
230
230
250
250
250
175
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 8
Motokros
5
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
19” 26474
26476
26536
26554
20” 26106
21” 26712
26654
26655
26656
26658
26705
26708
26709
26710
26711
26712
26766
26768
120/90-19
120/90-19
120/90-19 M/C
120/90-19 M/C
90/100-20
80/100-21
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
80/100-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
80/100-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
66N
66N
66N
66N
54R
51R
54R
54R
51R
54R
54R
54R
54R
54R
54R
51R
54R
54R
C-12
C-12
C-16
C-16
C-21
C-17
C-21
C-21
C-17
C-17
C-17
C-17
C-19
C-19
C-19
C-17
C-15
C-15
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
2.75
2.75
2.75
2.75
2.15
1.85
2.15
2.15
1.85
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
1.85
2.15
2.15
ICE SOFT
WINT FRIC
SUPER
WINT FRIC
WINT FRIC
DAKAR
SUPER
SUPER LIGHT
COUNTRY CROSS
4.00-19
4.00-19
4.00-19
4.00-19
2.75-20
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
119
119
119
119
90
80
90
90
80
90
90
90
90
90
90
80
90
90
699
699
699
699
688
693
695
695
693
695
695
695
695
695
695
693
695
695
149
149
149
149
113
100
113
113
100
113
113
113
113
113
113
100
113
113
725
725
725
725
710
713
715
715
713
715
715
715
715
715
715
713
715
715
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
M/C oznaãení motoyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních komunikacích s prÛmûrem ráfku 13" a vy‰‰ím jako prevence proti
zámûnû s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
WIN FRIC - "WINTER FRICTION" provedení pro zimní pouÏití a pro hfiebování
ICE SOFT - provedení pro motoskijöring
DEZÉN
ROZMùR
2.50-10
2.75-10
80/100-12
2.50-12
90/100-12
60/100-14
90/90-14
90/100-14
90/100-16
70/100-17
100/100-18
100/90-18
110/100-18
110/90-18
120/90-18
70/100-19
100/90-19
110/90-19
120/90-19
90/100-20
80/100-21
90/90-21
C-10
Rear
C-11
Front
C-12
Rear
o
C-15
Front
C-16
Rear
C-17
Front
C-18
Rear
C-19
Front
o
o
C-20
Rear
C-21
Front
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Oznaãení pneumatik pro motokros
âerven˘ pruh – pneumatika pro motokros
Îlut˘ pruh – pneumatika pro FIM Enduro a Country Cross a verzi Dakar (zesílená kostra)
Zelen˘ pruh – pneumatika pro FIM Enduro, Country Cross s odlehãenou kostrou
pro pouÏití s elastickou v˘plní Moose
Bíl˘ pruh – pneumatika pro hfiebování a zimní pouÏití
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
6
16.2.2011
21:49
Stránka 9
Motokros sport eXTrem
MOTOKROS SPORT EXTREM
XT-244
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ vhodn˘
pfiedev‰ím pro zimní pouÏití
s hfieby.
XT-644
Univerzální dezén pro cestovní
enduro vhodn˘ pro jízdu na silnici
i v lehkém terénu. Schválen pro
provoz na pozemních komunikacích podle DOT a evropské
normy E 75.
XT-994
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch a enduro motocyklÛ urãen˘
pro velmi tvrd˘ a kamenit˘ terén.
V provedení Winter Friction vhodn˘
i pro zimní pouÏití s hfieby.
Schválen pro pro provoz na pozemních komunikacích podle DOT
a evropské normy E75
XT-434
Dezén pro pfiední kola mimosilniãních motocyklÛ pro velmi trvd˘
terén. V provedení Winter Friction
vhodn˘ pro zimní pouÏití s hfieby.
XT-754
Klasick˘ dezén pro zadní kola mimosilniãních motocyklÛ urãen˘ pro
poÏití v mûkkém aÏ stfiednû tvrdém
terénu s vynikající samoãistící
schopností. Schválen pro provoz
na pozemních komunikacích podle
DOT a evropské normy E75.
XT-444
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ vhodn˘
pfiedev‰ím pro zimní pouÏití
s hfieby.
XT-914
Univerzální dezén pro pfiední kola
motokrosov˘ch a enduro motocyklÛ vhodn˘ pro mûkk˘ a stfiednû
tvrd˘ terén. Schválen pro provoz
na pozemních komunikacích podle
DOT a evropské normy E75.
XT-454
Dezén pro zadní kola mimosilniãních motocyklÛ pro velmi tvrd˘
terén, ve verzi Wnter Friction
vhodn˘ pro zimní pouÏití s hfieby.
XT-946
Univerzální dezén urãen˘ pro zadní
kola mimosilniãních motocyklÛ
vhodn˘ pro stfiednû tvrd˘ terén
s vynikající Ïivotností.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 10
7
Motokros sport eXTrem
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
16” 28058
28067
28251
17” 28380
18” 28024
28078
28081
28062
28254
28023
28025
28004
28253
28339
28330
19” 28059
28055
28255
28063
28065
28021
28041
28008
28010
21” 28077
28076
28257
28079
28305
28256
28392
28393
28264
28379
ROZMùR
90/100-16
90/100-16
90/100-16
120/90-17 (4.75-17) M/C
110/100-18
110/100-18 M/C
110/100-18
110/100-18
110/100-18
120/90-18 M/C
120/100-18
120/100-18
4.40-18
4.40-18
130/80-18 (4.50-18) M/C
110/90-19
110/90-19
110/90-19
110/90-19 M/C
110/90-19
100/100-19
100/100-19 M/C
120/90-19
120/90-19
80/100-21
80/100-21
80/100-21
80/100-21 M/C
3.00-21
3.00-21
80/100-21
80/100-21
80/100-21
100/90-21(3.50-21) M/C
LI/SS
52M
52M
52M
62M
64M
64P
64M
64M
64M
63P
68M
68M
63M
63M
62M
62M
62M
62M
62M
62M
62M
62M
64M
64M
51M
51M
51M
51M
51M
51M
51M
51M
51M
54M
DEZÉN
XT-754
XT-754
XT-754
XT-644
XT-946
XT-754
XT-454
XT-454
XT-454
XT-754
XT-946
XT-946
XT-244
XT-244
XT-644
XT-454
XT-454
XT-454
XT-754
XT-946
XT-946
XT-754
XT-946
XT-946
XT-434
XT-434
XT-434
XT-914
XT-444
XT-444
XT-994
XT-994
XT-994
XT-644
TYP
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
VERZE
RÁFEK
2.15
WIN FRIC 2.15
SPIKE
2.15
ARMY
2.75
2.50
2.50
WIN FRIC 2.50
2.50
SPIKE
2.50
2.75
2.75
ICE SOFT 2.75
SPIKE
2.50
WIN FRIC 2.50
ARMY
3.00
2.50
WIN FRIC 2.50
SPIKE
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.75
ICE SOFT 2.75
1.85
WIN FRIC 1.85
SPIKE
1.85
1.85
WIN FRIC 1.85
SPIKE
1.85
1.85
WIN FRIC 1.85
SPIKE
1.85
2.50
·Í¤KA
PRÒMùR
·Í¤KA
PRÒMùR
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
90
90
90
119
109
109
109
109
109
119
119
119
119
119
129
109
109
109
109
109
101
101
119
119
80
80
80
80
80
80
80
80
80
101
586
586
586
648
677
677
677
677
677
673
697
697
679
679
665
681
681
681
681
681
683
683
699
699
693
693
693
693
703
703
693
693
693
713
113
113
113
149
136
136
136
136
136
149
149
149
146
146
161
136
136
136
136
136
126
126
149
149
100
100
100
100
92
92
100
100
100
126
608
608
608
674
703
703
703
703
703
699
725
725
699
699
689
705
705
705
705
705
707
707
725
725
713
713
713
713
723
723
713
713
713
735
230
230
230
280
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
2.25-16
2.25-16
2.25-16
2.50-17
2.50-18
2.50-18
2.50-18
2.50-18
2.50-18
2.75-18
2.75-18
2.75-18
2.50-18
2.50-18
3.00-18
2.50-19
2.50-19
2.50-19
2.50-19
2.50-19
2.50-19
2.50-19
2.75-19
2.75-19
1.85-21
1.85-21
1.85-21
1.85-21
1.85-21
1.85-21
1.85-21
1.85-21
1.85-21
2.50-21
M/C - oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních komunikacích s prÛmûrem ráfku 13" a vy‰‰ím jako prevence proti
zámûnû s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
WIN FRIC - "WINTER FRICTION" provedení pro zimní pouÏití a pro hfiebování
SPIKE - provedení s hfieby pro pouÏití sníh a led
ICE SOFT - provedení pro motoskijöring
DEZÉN
ROZMùR
90/100-16
120/70-17 (4.75-17) M/C
110/100-18
120/90-18
120/100-18
4.40-18
130/80-18 (4.50-18) M/C
110/90-19
100/100-19
120/90-19
80/100-21
3.00-21
100/90-21 (3.50-21) M/C
T-244 T-454
o
o
o
T-754 T-946 T-434 T-444 T-914 T-994 T-644
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
8
16.2.2011
21:49
Stránka 11
Motokros pro voln˘ ãas
MOTOKROS PRO VOLN¯ âAS
C-01
Figurov˘ dezén universálního
krosového charakteru urãen˘
pro pfiední i zadní kola mimosilniãních motocyklÛ.
C-06
Dezén pro zadní kola motokrosov˘ch motocyklÛ urãen˘
pfieváÏnû pro stfiednû mûkk˘
a polotvrd˘ terén. Dezén zaji‰Èuje
optimální jízdní vlastnosti
ve v‰ech reÏimech provozu.
C-02
Plá‰È pro zadní kola motokrosov˘ch a sajdkárkrosov˘ch
motocyklÛ s velmi dobr˘mi
vlastnostmi v terénech s tvrd‰ím
podkladem.
C-10
Dezén pro zadní kola mimosilniãních motocyklÛ pro stfiednû
tvrd˘ terén. Konstrukce dezénu
zaruãuje optimální jízdní vlastnosti
ve v‰ech jízdních reÏimech.
C-04
Zadní motokrosov˘ plá‰È pro
stfiednû mûkk˘ aÏ polotvrd˘
terén. Dezén zaji‰Èuje optimální
jízdní vlastnosti ve v‰ech reÏimech
provozu.
C-11
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch a enduro motocyklÛ
pro stfiednû tvrd˘ terén.
Konstrukce dezénu zaruãuje
optimální jízdní vlastnosti
ve v‰ech jízdních reÏimech.
C-05
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch motocyklÛ urãen˘
pfieváÏnû pro mûkk˘ terén,
v˘bornû drÏí stopu i pfii velk˘ch
náklonech.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:49
Stránka 12
Motokros pro voln˘ ãas
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
16” 26069
17” 26131
18” 26301
26322
26336
26338
26351
26357
26362
26458
19” 26579
26608
26472
26566
21” 26706
26726
26755
3.50-16
130/80-17 M/C
110/90-18
110/90-18
120/90-18
120/90-18
120/90-18
130/90-18
120/90-18 M/C
110/100-18 M/C
110/80-19
110/90-19
120/90-19
120/90-19 M/C
80/100-21
80/100-21
90/90-21M/C
58P
65N
61N
61M
65M
65M
71N
69N
71N
71N
59 M
62M
66N
66N
51R
51R
54R
C-01
C-02
C-04
C-10
C-10
C-10
C-04
C-04
C-02
C-02
C-06
C-10
C-10
C-02
C-05
C-11
C-11
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
LEISURE
SPEEDY CROC
SPEEDY CROC
COUNTRY CROSS
LEISURE
LEISURE
LEISURE
SPEEDY CROC
SPEEDY CROC
LEISURE
SPEEDY CROC
SPEEDY CROC
2.15
3.00
2.50
2.50
2.75
2.75
2.75
3.00
2.75
2.50
2.50
2.75
2.75
2.75
1.85
1.85
2.15
3.50-16
4.00-17
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
4.00/4.25-18
4.00/4.25-18
4.00/4.75-18
4.00/4.25-18
4.00/4.75-18
3.25/3.50-18
3.50-19
3.50-19
4.00-19
4.00-19
2.75-21
2.75-21
2.75-21
93
129
109
101
119
119
119
129
119
101
109
109
119
119
80
80
90
598
640
655
637
673
673
673
691
673
657
659
681
699
699
693
693
695
M/C - oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních
komunikacích s prÛmûrem ráfku 13“ a vy‰‰ím jako prevence proti zámûnû
s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
Oznaãení pneumatik pro motokros
Îlut˘ pruh - verze Country Cross
107
161
136
126
149
149
148
161
148
126
136
136
149
149
100
100
113
9
622
664
679
659
699
699
699
719
699
681
681
705
725
725
713
713
715
280
230
230
230
230
230
280
230
280
230
230
230
230
230
230
230
230
DEZÉN
ROZMùR
3.50-16
130/80-17 M/C
110/90-18
110/100-18 M/C
100/90-18
120/90-18
130/90-18
110/80-19
110/90-19
120/90-19
120/90-19 M/C
80/100-21
90/90-21
C-01
o
C-02
o
o
o
o
C-04
C-05
C-06
C-10
C-11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 13
10 Enduro FIM
ENDURO FIM
EF-05
EF-06
Moderní typ zadního plá‰tû
pro soutûÏe FIM pouÏiteln˘
pro ‰irok˘ rozsah terénÛ.
Vynikající adhezní vlastnosti
a velmi nízká abraze i v tûÏkém
terénu.
EF-07
Moderní typ pfiedního plá‰tû
pro soutûÏe FIM pouÏiteln˘ pro
‰irok˘ rozsah terénÛ. Vynikající
adhezní vlastnosti a velmi nízká
abraze i vtûÏkém terénu. Vhodn˘
i pro motokros a sajdkárkros.
EF-08
Nejnovûj‰í typ dezénu pro sportovní enduro FIM. Konstrukce
byla vyvinuta ve spolupráci
se ‰piãkov˘mi jezdci sportovního
endura. Dezén zaruãuje optimální
jízdní vlastnosti v nej‰ir‰ím
rozsahu terénÛ.
Dezén pro pfiední kola motokrosov˘ch a enduro FIM motocyklÛ
vhodn˘ pro pouÏití do mûkãích
terénÛ.
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
NOVÉ
DU·E
MAX. V PROVOZU
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
18” 26406
26276
26280
26446
19” 26522
21” 26734
26746
SUPER
REINF
M/C
120/90-18 M/C
130/90-18 M/C
140/80-18 M/C
140/80-18 M/C
120/80-19 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
71R
69R
70R
70R
63R
54R
54R
EF-07
EF-07
EF-07
EF-05
EF-05
EF-06
EF-08
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
REINF SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
2.75
3.00
3.50
3.50
2.75
2.15
2.15
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
4.00/4.75-18
4.00/4.75-18
3.50-19
2.75-21
2.75-21
119
129
142
142
119
90
90
673
691
681
681
675
695
695
149
161
178
178
149
113
113
699
719
707
707
699
715
715
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
280
230
230
230
230
230
230
– pro pouÏití s du‰í nebo elastickou v˘plní "Mousse"
– zesílená kostra
– oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních komunikacích s prÛmûrem ráfku 13“ a vy‰‰ím jako prevence proti zámûnû
s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
Oznaãení pneumatik pro Enduro FIM
Îlut˘ pruh – provedení SUPER
DEZÉN
ROZMùR
120/90-18 M/C
130/90-18 M/C
140/80-18 M/C
120/80-19 M/C
90/90-21 M/C
EF-05 EF-06 EF-07 EF-08
o
o
o
o
o
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 14
Enduro FIM
11
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 15
12 Enduro cestovní
ENDURO CESTOVNÍ
E-02
Universální figurov˘ dezén
pro pfiední i zadní kola. Vhodn˘
pro jízdu na udrÏovan˘ch
i neudrÏovan˘ch silnicích.
E-07
Moderní figurov˘ dezén pro
pfiední i zadní kola pro cestovní
enduro. Velmi dobré jízdní
vlastnosti jak na silnici, tak
i v lehãím terénu.
E-03
Universální figurov˘ dezén
pro pfiední i zadní kola. Vhodn˘
pro jízdu na udrÏovan˘ch
i neudrÏovan˘ch silnicích.
E-08
Moderní dezén pro pfiední i zadní
kola cestovních enduro motocyklÛ.
Velmi dobré jízdní vlastnosti
na silnici i vlehkém terénu.
E-05
Dezén typu Trial Universal pro
pfiední i zadní kola. Velmi dobré
jízdní vlastnosti v lehãím terénu.
E-09
Moderní figurov˘ dezén pro pfiení
i zadní kola enduro motocyklÛ.
Velmi dobré jízdní vlastnosti
na silnici i vestfiednû tûÏkém
terénu.
E-06
Figurov˘ dezén universálního
krosového charakteru pro pfiední
i zadní kola s vyuÏitím zejména
v terénu.
E-10
Univerzální dezén pro cestovní
enduro vhodn˘ pro udrÏované
silnice i lehk˘ terén. Velmi dobr˘
zábûr v terénu, vysok˘ kilometrov˘
v˘kon a vynikající pomûr uÏitn˘ch
vlastností k cenû.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 16
Enduro cestovní
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
DU·E
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
16” 26049
17” 24136
24140
24146
24150
24151
24110
24111
24120
24124
24125
24132
24152
24153
*24406
24155
24156
24157
24158
24160
*24049
24161
*24045
24039
18” 23187
24432
24450
24451
24460
24461
24402
24411
24412
24413
24414
24419
24430
24421
*24406
24422
24423
*24164
*24404
*
*24168
*
24162
19” *24546
*24547
*24439
*24109
24108
24548
2.75-16 M/C
120/90-17 M/C
120/90-17 M/C
120/90-17 M/C
120/90-17 M/C
120/90-17 M/C
130/80-17 M/C
130/80-17 M/C
130/80-17 M/C
130/80-17 M/C
130/80-17 M/C
130/80-17 M/C
140//80-17 M/C
140/80-17 M/C
140/80-17 M/C
140/80-17 M/C
140/80-17 M/C
140/80-17 M/C
140/80-17 M/C
140/80 B 17 M/C
150/70-17 M/C
150/70-17 M/C
150/70-17 M/C
150/70 B 17 M/C
3.50-18 M/C
110/80-18 M/C
4.10-18 M/C
4.10-18 M/C
4.10-18 M/C
4.10-18 M/C
120/80-18 M/C
130/80-18 M/C
130/80-18 M/C
130/80-18 M/C
130/80-18 M/C
130/80-18 M/C
130/80-18 M/C
130/80-18 M/C
140/80-18 M/C
140/80-18 M/C
140/80 B 18 M/C
140/80-18 M/C
150/70-18 M/C
140/80-18 M/C
150/70-18 M/C
150/70-18 M/C
150/70 B 18 M/C
100/90-19 M/C
100/90-19 M/C
110/80-19 M/C
110/80-19 M/C
100/90-19 M/C
100/90-19 M/C
46P
64S
64T
64T
64T
64T
65T
65T
65T
65T
65T
69T
69H
69T
69T
69T
69T
69T
69T
69T
69T
69H
69T
69T
62R
58P
60P
60P
60P
60P
62S
72T
72T
72T
72T
72S
72S
72S
70T
70T
70T
70T
70T
70T
70T
70T
70T
57T
57H
57T
59H
57H
57T
E-06
E-07
E-09
E-09
E-08
E-08
E-09
E-09
E-09
E-08
E-08
E-07
E-08
E-07
E-07
E-08
E-09
E-09
E-09
E-10
E-07
E-08
E-09
E-10
E-03
E-09
E-08
E-08
E-09
E-09
E-07
E-08
E-07
E-08
E-08
E-09
E-09
E-09
E-07
E-07
E-10
E-09
E-07
E-09
E-09
E-09
E-10
E-07
E-07
E-07
E-08
E-08
E-08
TT
TT
TL
TT
TT
TL
TL
TT
TT
TT
TL
TT
TL
TT
TL
TL
TT
TL
TT
TL
TL
TL
TL
TL
TT
TT
TT
TL
TT
TL
TT
TT
TT
TT
TL
TT
TL
TT
TL
TT
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TT
TL
TL
TL
TL
TT
REINF
1.85
2.75
DAKAR
MT2.75
2.75
2.75
2.75
DAKAR
MT3.00
DAKAR
3.00
3.00
3.00
MT3.00
3.00
MT3.50
3.50
MT3.50
MT3.50
DAKAR
3.50
DAKAR
MT3.50
3.50
MT3.50
MT4.25
MT4.25
MT4.25
MT4.25
REINF
2.15
2.50
2.50
MT2.50
2.50
MT2.50
2.75
REINF HOBBY MOTARD 3.00
REINF
3.00
REINF
3.00
REINF
MT3.00
REINF
3.00
REINF
MT3.00
REINF DAKAR
3.00
MT3.50
3.50
MT3.50
MT3.50
MT4.25
DAKAR
MT3.50
MT4.25
DAKAR
MT4.25
MT4.25
2.50
MT2.50
MT2.50
MT2.50
MT2.50
2.50
2.50/2.75-16
3.50-17
3.50-17
3.50-17
4.00-17
4.00-17
4.00-17
4.00-17
4.00-17
4.00-17
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
4.00-18
4.00-18
4.00-18
4.00-18
4.00-18
4.00-18
4.00-18
3.50-19
3.50-19
75
119
119
119
119
119
129
129
129
129
129
129
142
142
142
142
142
142
142
142
151
151
151
151
93
109
108
108
108
108
119
129
129
129
129
129
129
129
142
142
142
142
151
142
151
151
151
101
101
101
109
101
101
562
648
648
648
648
648
640
640
640
640
640
640
656
656
656
656
656
656
656
656
642
642
642
642
649
659
639
639
639
639
649
665
665
665
665
665
665
665
681
681
681
681
667
681
667
667
667
663
663
663
659
663
663
86
131
131
131
131
131
142
142
142
142
142
142
156
156
156
156
156
156
156
156
166
166
166
166
107
120
127
127
124
124
131
142
142
142
142
142
142
142
156
156
156
156
166
156
166
166
166
111
111
111
120
111
111
580
672
672
672
672
672
664
664
664
664
664
664
682
682
682
682
682
682
682
682
656
656
656
656
673
655
654
654
654
654
671
689
689
689
689
689
689
689
707
707
707
707
693
707
693
693
693
685
685
685
681
685
685
13
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
280
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
280
230
230
230
230
230
230
280
280
280
280
280
280
280
230
230
230
230
230
280
230
280
230
230
230
230
230
230
230
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 17
14 Enduro cestovní
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
VERZE
TYP
RÁFEK
DU·E
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
19” 24550
24552
*24441
24437
24890
21” 24648
24682
24683
24686
23325
23324
24638
*
24642
24643
24647
24649
24650
*
*
24655
100/90-19 M/C
100/90-19 M/C
110/80-19 M/C
110/80 B 19 M/C
4.00-19 M/C
80/90-21 M/C
2.75-21 M/C
2.75-21 M/C
2.75-21 M/C
3.00-21 M/C
3.00-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90-21 M/C
90/90 B 21 M/C
57T
57T
59T
59T
65M
48P
45P
45P
45P
54S
54S
54T
54T
54T
54T
54T
54T
54T
54T
54T
54T
E-09
E-09
E-09
E-10
E-05
E-09
E-08
E-08
E-09
E-02
E-05
E-07
E-07
E-08
E-08
E-09
E-09
E-09
E-09
E-09
E-10
TT
TL
TL
TL
TT
TT
TT
TL
TT
TT
TT
TT
TL
TL
TT
TT
TT
TT
TL
TL
TL
DAKAR
DAKAR
DAKAR
2.50
MT2.50
MT2.50
MT2.50
2.50
1.85
1.85
MT1.85
1,85
1.85
1.85
2.15
MT2.15
MT2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
MT2.15
MT2.15
MT2.15
3.50-19
2.50-19
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
2.75-21
3.00-21
3.00-21
3.00-21
3.00-21
3.00-21
101
101
109
109
108
80
75
75
75
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
663
663
659
659
697
677
689
689
689
703
703
695
695
695
695
695
695
695
695
695
695
111
111
120
120
117
86
86
86
86
92
92
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
685
685
681
681
723
695
707
707
707
723
723
715
715
715
715
715
715
715
715
715
715
REINF – zesílená kostra
M/C – oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních komunikacíchs prÛmûrem ráfku 13“ a vy‰‰ím jako prevence proti zámûnû
s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
Îlut˘ pruh - speciální verze pro DAKAR se zesílenou kostrou
* v pfiípravû
DEZÉN
ROZMùR
2.75-16 M/C
120/90-17 M/C
130/80-17 M/C
140/80-17 M/C
150/70-17 M/C
3.50-18 M/C
4.10-18 M/C
110/80-18 M/C
120/80-18 M/C
130/80-18 M/C
140/80-18 M/C
150/70-18 M/C
100/90-19 M/C
110/80-19 M/C
4.00-19 M/C
80/90-21 M/C
2.75-21 M/C
3.00-21 M/C
90/90-21 M/C
E-02
E-03
E-05
E-06
o
E-07
E-08
E-09
E-10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
230
230
230
230
225
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 18
Enduro trial
15
ENDURO TRIAL
ET-01
Klasick˘ typ dezénu pro závodní
trial motocykly. Vhodn˘ pro pfiední
i zadní kola trial motocyklÛ.
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
DU·E
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
18” 24883
21” 24667
4.00R18
2.75-21
64M
45M
ET-01
ET-01
TL
TL
2.50
1.85
108
75
671
689
124
86
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
697
707
230
230
DEZÉN
ROZMùR
4.00R18
2.75-21
ET-01
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 19
16 Plochá dráha
PLOCHÁ DRÁHA
SW-02
SW-03
Dezén pro pfiední kolo plochodráÏních motocyklÛ pro klasickou
i dlouhou plochou dráhu.
Dezén pro zadní kola motocyklÛ
pro dlouhou plochou dráhu
s velmi dobr˘mi jízdními
vlastnostmi ve v‰ech jízdních
reÏimech. NesplÀuje poÏadavky
pfiedpisu FIM.
SW-08
SW-09
Hladk˘ dezén pro zadní kola
plochodráÏních motocyklÛ vyvinut˘
speciálnû pro pouÏití s hfieby pro
závody na ledové ploché dráze.
Pro pouÏití tûchto pneu je doporuãeno pouÏití speciální du‰e
2,75-21 ICE SPEEDWAY (se zesílenou
stûnou).
Lamelovan˘ dezén urãen˘ pro
zadní kola motocyklÛ pro závody
na klasické ploché dráze. Úpravou
konstrukce koruny bûhounu
je dosaÏeno vy‰‰í Ïivotnosti a stabilní
jízdy v zatáãkách. Nová konstrukce
boãních figur umoÏÀuje vy‰‰í trakci
pfii startu. SplÀuje v‰echny poÏadavky
pfiedpisu FIM.
SW-05
Dezén pro zadní kola plochodráÏních motocyklÛ pro klasickou
plochou dráhu s velmi dobr˘mi
jízdními vlastnostmi, zejména
pfii jízdû v zatáãkách. Dezén
je bohatû lamelován.
SW-10
Dezén vyvinut˘ speciálnû pro
zadní kola dûtsk˘ch plochodráÏních
motocyklÛ s vynikajícími fiídicími
vlastnostmi ve v‰ech jízdních
reÏimech.
SW-07
Dezén pro zadní kola plochodráÏních motocyklÛ podle nového
pfiedpisu FIM pro klasickou
plochou dráhu. Lamelovan˘
dezén se zesílenou boãnicí
má vynikající jízdní vlastnosti
pfii startu i v zatáãkách.
SW-11
Dezén pro pfiední kola dûtsk˘ch
plochodráÏních motocyklÛ.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 20
Plochá dráha
17
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
17” 24100
19” 24575
24532
24533
24544
24796
21” 24696
24698
22” 24801
23” 24851
24852
3.00-17
3.75-19
3.75-19
3.75-19
3.75-19
21/4-19
3.00-21
3.00-21
2.75-22
2.75-23
2.75-23
50P
61P
61P
61P
61P
30P
57P
57P
50P
48P
48P
SW-10
SW-05
SW-07
SW-09
SW-07
SW-11
SW-08
SW-08
SW-03
SW-02
SW-02
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
BL
ICE SPEEDWAY
HOBBY MOTARD
ICE SPEEDWAY
1.85
2.15
2.15
2.15
2.15
1.50
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
3.00-17
3.50-19
3.50-19
3.50-19
3.50-19
2.25-19
2.75-21
2.75-21
2.75-22
2.75-23
2.75-23
80
99
99
99
99
60
80
80
75
75
75
602
687
697
697
697
607
703
703
715
740
740
92
129
129
129
129
69
92
92
86
86
86
622
711
711
711
711
625
723
723
733
758
758
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
HOBBY MOTARD - speciální provedení s mûkkou bûhounovou smûsí pro pfiední kola motokrosov˘ch nebo enduro motocyklÛ pro závody "Hobby motard"
ICE SPEEDWAY - provedení pro ledovou plochou dráhu
DEZÉN
ROZMùR
3.00-17
2¼-19
3.75-19
3.00-21
2.75-22
2.75-23
SW-02 SW-03 SW-05 SW-07 SW-08 SW-09 SW-10 SW-11
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 21
18 Silniãní motocykly
SILNIâNÍ MOTOCYKLY
H-01
Silniãní pásov˘ dezén pro pfiední
i zadní kola motocyklÛ vhodn˘
pro kvalitní silnice.
H-05
Kombinace pásového a figurového
dezénu pro pfiední i zadní kola
cestovních motocyklÛ urãen˘
pro udrÏované silnice.
H-02
Silniãní universální dezén pro
pfiední i zadní kola motocyklÛ
vhodn˘ pro motocykly kategorie
veterán.
H-06
Kombinace pásového a figurového
dezénu pro pfiední i zadní kola
cestovních motocyklÛ urãen˘
pro udrÏované silnice.
H-03
Figurov˘ silniãní dezén pro
pfiední i zadní kola cestovních
motocyklÛ vhodn˘ i pro ménû
udrÏované silnice.
H-07
Silniãní dezén pro pfiední i zadní
kola cestovních motocyklÛ. Dobré
adhezní vlastnosti zaji‰Èuje
kombinace lamel a otvorÛ v páse
u dezénu.
H-04
Pásov˘ vodicí dezén pro pfiední
kola cestovních motocyklÛ,
urãen˘ pro udrÏované silnice.
H-10
Klasick˘ vodicí dezén pro pfiední
kola cestovních motocyklÛ.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 22
Silniãní motocykly
19
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
16” 23025
23065
23035
23083
23103
18” 23121
23123
23141
23161
23171
23173
23179
23181
23183
23511
19” 23211
23130
23156
23261
23281
23292
23311
23312
20” 23320
2.50-16 M/C
80/90-16 M/C
2.75-16 M/C
3.25-16 M/C
3.50-16 M/C
2.75-18 M/C
2.75-18 M/C
3.00-18 M/C
3.25-18 M/C
3.25-18 M/C
3.25-18 M/C
90/90-18 M/C
3.50-18 M/C
3.50-18 M/C
4.00-18 M/C
2.50-19 M/C
2.75-19 M/C
80/90-19 M/C
3.00-19 M/C
3.25-19 M/C
3.50-19 M/C
4.00-19 M/C
4.00-19 M/C
3.00-20 M/C
41L
48P
46P
55P
65S
48P
48P
52P
59P
59P
59P
58S
62P
62P
64S
41L
43P
46T
49P
54P
63P
71P
71P
64Q
H-04
H-07
H-06
H-05
H-06
H-03
H-06
H-03
H-03
H-04
H-06
H-07
H-03
H-06
H-06
H-02
H-01
H-10
H-01
H-01
H-02
H-02
H-02
H-02
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF
REINF SUPER SIDE
1.50
1.85
1.85
2.15
2.15
1.85
1.85
1.85
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.50
1.50
1.85
1.85
1.85
2.15
2.15
2.50
2.50
1.85
2.50-16
3.00/3.25-16
2.50/2.75-16
3.00/3.25-16
3.50-16
2.50/3.00-18
2.50/3.00-18
2.50/3.00-18
3.25-18
3.25-18
3.25-18
3.25-18
3.25/3.50-18
3.25/3.50-18
4.00/4.75-18
2.50/2.75-19
2.50/2.75-19
3.00-19
3.00-19
3.00/3.25-19
3.50-19
4.00-19
4.00-19
3.00/3.25-20
64
80
75
89
93
75
75
80
89
89
89
90
93
93
108
64
75
80
80
89
93
108
108
80
542
550
562
588
598
613
613
627
639
639
639
619
649
649
671
619
639
627
653
665
675
697
697
672
70
88
81
96
100
81
81
86
96
96
96
99
100
100
117
70
81
88
86
96
100
117
117
86
554
560
574
600
612
625
625
639
651
651
651
631
663
663
697
631
651
637
665
677
689
711
711
684
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
230
230
230
230
230
230
230
280
280
230
REINF - zesílená kostra
M/C - oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních komunikacích s prÛmûrem ráfku 13“ a vy‰‰ím jako prevence proti
zámûnû s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
SUPER SIDE - pneumatika pro kolo pfiívûsného vozíku sajdkárkrosov˘ch motocyklÛ
DEZÉN
ROZMùR
2.50-16 M/C
2.75-16 M/C
80/90-16 M/C
3.25-16 M/C
3.50-16 M/C
2.75-18 M/C
3.00-18 M/C
3.25-18 M/C
90/90-18 M/C
3.50-18 M/C
4.00-18 M/C
80/90-19 M/C
2.50-19 M/C
2.75-19 M/C
3.00-19 M/C
3.25-19 M/C
3.50-19 M/C
4.00-19 M/C
3.00-20 M/C
H-01
H-02
H-03
H-04
o
H-05
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
H-06
H-07
H-10
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 23
20 Silniãní motocykly
SILNIâNÍ MOTOCYKLY
H-11
Moderní pln˘ silniãní dezén
pro zadní kola motocyklÛ.
H-15
Moderní dezén pro zadní kola
silniãních motocyklÛ. Vhodn˘
zejména pro mûstsk˘ provoz
H-12
Nov˘ typ silniãního dezénu
pro pfiední kola motocyklÛ.
Urãen i pro ménû kvalitní
silnice.
H-16
Nov˘ typ dezénu pro pfiední kola
silniãních motocyklÛ vyznaãující
se stabilním chváním ve v‰ech
jízdních reÏimech, poskytuje v˘bornou ovladatelnost a optimální
zábûr na mokré i suché vozovce
s vynikajícím pomûrem ceny
a kilometrového v˘konu. PouÏití
v kombinaci s dezénem H-17.
H-13
Nov˘ typ silniãního dezénu
pro zadní kola motocyklÛ.
Urãen i pro ménû kvalitní silnice.
H-17
Nov˘ typ dezénu pro pfiední kola
silniãních motocyklÛ vyznaãující
se stabilním chváním ve v‰ech
jízdních reÏimech, poskytuje v˘bornou ovladatelnost a optimální
zábûr na mokré i suché vozovce
s vynikajícím pomûrem ceny
a kilometrového v˘konu. PouÏití
v kombinaci s dezénem H-16.
H-14
Moderní dezén pro pfiední kola
silniãních motocyklÛ vhodn˘
zejména pro mûstsk˘ provoz.
H-19 Hobby Motard
Speciální typ hladkého dezénu
vyvinutého pro závody Supermoto
v kategorii hobby. Dezén je vyroben
z velmi mûkké smûsi, která je
vhodná pro ãasté prÛjezdy
zatáãkami.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 24
Silniãní motocykly
21
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
ROZMùR
LI/SS
DEZÉN
TYP
VERZE
RÁFEK
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
·Í¤KA PRÒMùR ·Í¤KA PRÒMùR
16” 23107
17” 23112
23109
23400
23401
23388
23392
*
23410
23411
*23390
*23394
*
*
18” 23132
23143
23396
23398
23421
*
*
*
*
23425
*
19”
*
23433
*
23437
*
23435
130/90-16 M/C
80/90-17 M/C
100/80-17 M/C
100/80-17 M/C
100/80-17 M/C
110/70-17 M/C
110/80-17 M/C
120/70-17 M/C
130/70-17 M/C
130/70-17 M/C
130/70-17 M/C
130/80-17 M/C
140/80-17 M/C
150/70-17 M/C
2.75-18 M/C
3.60-18 M/C
100/90-18 M/C
110/80-18 M/C
4.00-18 (110/90-18) M/C
4.00-18 (110/90-18) M/C
4.00-18 M/C
130/70-18 M/C
130/80-18 M/C
120/90-18(4.50-18) M/C
120/90-18(4.50-18) M/C
120/90-18 M/C
3.25-19 M/C
90/90-19(3.00-19) M/C
90/90-19(3.00-19) M/C
100/90-19(3,50-19) M/C
100/90-19 M/C
140/80-19 M/C
67T
47P
54P
52H
52T
54H
57H
58H
62H
62T
62H
65H
69H
69H
42P
51P
56H
56H
64T
64T
64H
63H
66H
65T
65T
65H
54H
52T
52H
57T
57H
71H
H-11
H-12
H-13
H-14
H-14
H-16
H-16
H-16
H-15
H-15
H-17
H-17
H-17
H-17
H-14
H-14
H-16
H-16
H-15
H-15
H-17
H-17
H-17
H-15
H-15
H-17
H-16
H-14
H-14
H-14
H-14
H-19
TT
TT
TT
TL
TT
TL
TL
TL
TL
TT
TL
TL
TL
TL
TT
TT
TL
TL
TT
TL
TL
TL
TL
TL
TT
TL
TL
TT
TL
TT
TL
TT
REINF - zesílená kostra
M/C - oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz
na pozemních komunikacích s prÛmûrem ráfku 13“ a vy‰‰ím jako
prevence proti zámûnû s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské
stroje s ráfkem stejného prÛmûru
* v pfiípravû
HOBBY MOTARD - speciální provedení s mûkkou bûhounovou
smûsí pro zadní kola motokrosov˘ch nebo enduro motocyklÛ
pro závody "Hobby motard"
3.00
1.85
2.50
MT2.50
2.50
MT3.00
MT2.50
MT3.50
MT3,50
3.50
MT3.50
MT3.00
MT3.50
MT4.25
1.85
2.15
MT2.50
MT2.50
2.50
MT2.50
MT2.50
MT3.50
MT3.00
MT2.75
2.75
MT2.75
MT2.15
2.15
MT2.15
2.50
MT2.50
HOBBY MOTARD 3.50
4.00-16
3.00/3.25-17
3.25/3.50-17
3.25/3.50-17
4.00-17
2.75-18
3.50-18
4.00/4.75-18
4.00/4.75-18
3.00-19
3.50-19
3.50-19
4.00-19
129
80
101
101
101
106
109
122
129
129
129
129
142
151
75
93
101
109
108
108
108
129
129
119
119
119
89
90
90
101
101
142
640
576
592
592
592
586
608
600
614
614
614
640
656
642
613
615
637
633
671
671
671
639
665
673
673
673
665
663
663
663
663
735
142
88
111
111
111
120
120
134
142
142
142
142
156
166
81
100
111
120
117
117
117
142
142
131
131
131
96
99
99
111
111
156
656
586
604
604
604
596
620
612
626
626
626
654
672
656
625
627
649
645
685
685
685
651
679
689
689
689
677
657
657
675
675
753
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
300
300
230
230
230
230
230
230
225
300
300
230
230
230
DEZÉN
ROZMùR
130/90-16 M/C
80/90-17 M/C
100/80-17 M/C
110/70-17 M/C
110/80-17 M/C
120/70-17 M/C
130/70-17 M/C
130/80-17 M/C
140/80-17 M/C
150/70-17 M/C
2.75-18 M/C
3.50/3.60-18 M/C
100/90-18 M/C
110/80-18 M/C
4.00-18 (110/90-18) M/C
130/70-18 M/C
130/80-18 M/C
120/90-18(4.50-18) M/C
3.25-19 M/C
90/90-19(3.00-19) M/C
100/90-19(3.50-19) M/C
140/80-19 M/C
H-11
Rear
o
H-12
Front
o
H-13
Rear
H-14
Front
o
o
H-15
Rear
o
o
o
o
o
o
o
H-16
Front
o
o
o
o
o
o
H-17
Rear
H-19
Rear
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 25
22 Skútry
SKÚTRY
S-03
Klasick˘ silniãní dezén vhodn˘
i pro kola pfiívûsn˘ch vozíkÛ.
S-11
Dezén pro pfiední i zadní kola
skútrÛ, vhodn˘ pfiedev‰ím pro
jízdu mimo silnici. Konstrukce
dezénu umoÏÀuje pouÏití také
na silnici. Pneumatiku s tímto
dezénem je moÏné pouÏít také
v zimním provozu nebo hfiebovat.
S-04
Klasick˘ silniãní dezén vhodn˘
i pro kola pfiívûsn˘ch vozíkÛ.
H-06
Silniãní dezén pro pfiední i zadní
kola skútrÛ, vhodn˘ pro kvalitní
silnice.
S-05
Silniãní pásov˘ dezén pro pfiední
i zadní kola skútrÛ, vhodn˘ pro
kvalitní silnice.
S-06
Plá‰È pro pfiední i zadní kola
skútrÛ, vhodn˘ i pro ménû
udrÏované silnice.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 26
Skútry
S-07
Silniãní dezén pro pfiední i zadní
kola skútrÛ s adhesivní bûhounovou smûsí.
S-08
Silniãní dezén pro pfiední i zadní
kola skútrÛ, vhodn˘ pro mûstsk˘
provoz.
S-09
Moderní silniãní dezén pro pfiední
i zadní kola skútrÛ, vhodn˘
i pro ménû udrÏované silnice.
23
S-10
Klasick˘ silniãní dezén pro mûstsk˘
provoz.
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 27
24 Skútry
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
8”
10”
12”
13”
22021
22086
22096
22035
22041
22043
22049
22201
22221
22251
22202
22204
22206
22211
22212
22214
22216
22229
22261
22051
22071
22234
22236
22076
22078
22281
22247
22241
22245
22285
ROZMùR
LI/SS
4.00-8
4.00-8C
4.00-8/4.80-8 C
3.00-10
3.50-10
90/90-10
100/90-10
120/90-10
120/90-10
120/90-10
120/90-10
120/90-10
120/90-10
130/90-10
130/90-10
130/90-10
130/90-10
130/90-10
130/90-10
3.25-12
3.50-12
120/80-12
130/80-12
120/70-12
130/70-12
120/70-12
130/70-12
130/60-13 M/C
130/60-13 M/C
140/60-13 M/C
63J
66L
66J
50J
59J
50J
61M
66M
57M
57M
66M
66M
66M
70M
70M
70M
70M
61M
61M
55J
64J
55M
60M
51M
56M
51M
56M
53M
53M
56M
DEZÉN
S-03
S-04
S-04
H-06
S-06
S-07
S-07
S-07
S-09
S-10
S-11
S-11
S-11
S-07
S-11
S-11
S-11
S-09
S-10
S-05
S-05
S-09
S-09
S-08
S-08
S-10
S-10
S-08
S-10
S-10
TYP
VERZE
RÁFEK
TT
2.5
TT
2.5
TT TRAILER
2.5
TT
REINF
2.15
TT
REINF
2.50
TL
MT2.15
TL
REINF
MT2.50
TL
MT2.75
TL
MT2.75
TL
MT2.75
TL
MT2.75
TL WINT FRIC MT2.75
TL ICE SOFT MT2.75
TL
MT3.00
TL
MT3.00
TL WINT FRIC MT3.00
TL ICE SOFT MT3.00
TL
MT2.75
TL
MT3.00
TT
2.15
TT
2.50
TL
MT2.75
TL
MT3.00
TL
MT3.50
TL
MT3.50
TL
MT3.50
TL
MT3.50
TL
MT3.50
TL
MT3.50
TL
MT3.75
·Í¤KA
PRÒMùR
·Í¤KA
PRÒMùR
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
4.00-8
4.00-8
4.00-8
3.00-10
3.50-10
105
108
108
80
92
90
101
119
129
119
119
119
119
129
129
129
129
129
129
84
92
119
129
122
129
122
129
129
129
139
415
415
415
413
437
416
434
470
470
470
470
470
470
488
488
488
488
488
488
475
488
497
513
473
487
473
487
486
486
498
113
113
113
86
99
97
109
129
129
129
129
129
129
139
139
139
139
139
139
91
99
129
139
132
139
139
139
142
142
153
429
429
429
424
450
428
446
486
486
486
486
486
486
504
516
516
516
504
504
487
501
511
527
485
499
485
499
496
496
510
250
250
250
325
325
250
300
250
250
175
250
250
250
250
250
250
250
250
175
250
250
250
250
230
230
230
230
230
230
230
3.25-12
3.50-12
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
REINF - zesílená kostra
M/C - oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních komunikacích s prÛmûrem ráfku 13“ a vy‰‰ím jako prevence proti
zámûnû s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
ICE SOFT - provedení pro zimní provoz
DEZÉN
ROZMùR
4.00-8
4.00-8C
4.80/4.00-8C
3.00-10
3.50-10
90/90-10
100/90-10
120/90-10
130/90-10
3.25-12
3.50-12
120/80-12
130/80-12
120/70-12
130/70-12
130/60-13
140/60-13 M/C
H-06
S-03
o
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
S-09
S-10
S-11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 28
Mopedy
25
MOPEDY
M-02
M-03
Klasick˘ dezén pro pfiední i zadní
kola mopedÛ, vhodn˘ i pro ruãní
manipulaãní vozíky.
M-04
Klasick˘ dezén pro pfiední i zadní
kola mopedÛ, vhodn˘ i pro ruãní
manipulaãní vozíky.
M-06
Moderní dezén pro pfiední
i zadní kola vhodn˘ pro kvalitní
silnice, zejména v mûstském
provozu.
Moderní dezén pro pfiední
i zadní kola vhodn˘ pro kvalitní
silnice.
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
16”
17”
19”
821026
821028
21200
21208
21212
21222
21228
21234
821310
821350
ROZMùR
2¼-16
2¼-16
60/100-16 (2¼-16 M/C)
70/90-16(2½-16 M/C)
80/90-16(2¾-16 M/C)
60/100-17(2¼-17 M/C)
70/90-17(2½-17 M/C)
80/90-17(2¾-17 M/C)
2-19
21/4-19
LI/SS
26B
26B
33J
36J
43J
33J
38J
44J
24B
30B
DEZÉN
M-03
M-04
M-06
M-06
M-06
M-06
M-06
M-06
M-02
M-02
TYP
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
VERZE
RÁFEK
1.50
1.50
1.50
1.60
1.85
1.50
1.60
1.85
1.35
1.50
·Í¤KA
PRÒMùR
·Í¤KA
PRÒMùR
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
62
62
59
69
80
60
69
80
55
62
532
532
526
532
550
552
558
576
595
609
66
66
65
72
80
65
72
88
58
66
540
540
532
541
560
560
567
586
603
617
250
250
230
230
230
250
230
230
250
250
MAX. IN SERVICE
NOVÉ
DU·E
2.25-16
2.25-16
2.25-16
2.50/2.75-16
2.50/2.75-16
2.25-17
2.50/2.75-17
2.50/2.75-17
2-19
2.25-19
M/C - oznaãení motocyklov˘ch pneumatik schválen˘ch pro provoz na pozemních komunikacích s prÛmûrem ráfku 13" a vy‰‰ím jako prevence proti
zámûnû s pneumatikami pro osobní vozidla a zemûdûlské stroje s ráfkem stejného prÛmûru
DEZÉN
ROZMùR
M-02 M-03 M-04 M-06
21/4-16
o
o
60/100-16 (21/4-16 M/C)
o
70/90-16(21/2-16 M/C)
o
80/90-16(23/4-16 M/C)
o
60/100-17(21/4-17 M/C)
o
70/90-17(21/2-17 M/C)
o
80/90-17(23/4-17 M/C)
o
2-19
o
21/4-19
o
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 29
26 Motokáry
MOTOKÁRY
K-01
K-02
Hladk˘ dezén pro pfiední i zadní
kola motokár urãen˘ pro kategorii
"Hobby" s maximální rychlostí
do 100 km/h.
Zábûrov˘ dezén pro terénní
motokáry typu "Buggy" a pro
aplikaci na malou zahradní
techniku.
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
KÓD
5”
8”
25250
25252
25141
25143
25280
25282
22104
22108
22111
ROZMùR
10x4.50-5
10x4.50-5
11x6.00-5
11x6.00-5
11x7.10-5
11x7.10-5
145/70-8
145/70-8
145/70-8
DEZÉN
ROZMùR
10x4.50-5
11x6.00-5
11x7.10-5
145/70-8
K-01
o
o
o
K-02
o
LI/SS
10J
10J
24J
24J
24J
24J
26B
26B
52F
DEZÉN
K-01
K-01
K-01
K-01
K-01
K-01
K-02
K-02
K-02
TYP
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TT
TT
TT
VERZE
HA
SO
HA
SO
HA
SO
SO
HA
RÁFEK
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
·Í¤KA
PRÒMùR
·Í¤KA
PRÒMùR
MAX.
HUSTÍCÍ
TLAK
(kPa)
140
140
175
175
200
200
139
139
139
260
260
265
265
270
270
412
412
412
155
155
195
195
210
210
145
145
145
275
275
280
280
285
285
430
430
430
400
400
400
400
400
400
230
230
230
4.00-8
4.00-8
4.00-8
MAX. V PROVOZU
NOVÉ
DU·E
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 30
Du‰e
27
STANDARDNÍ DU·E (âERNÁ BARVA)
Rozmûr du‰e
Typ ventilu
2.75/3.00-10
3.50/4.00-10
3.25/3.50-12
3.00-14
2.25/2.50-16
2.50/2.75-16
3.00/3.25-16
3.50-16
2.25-17
3.00/3.25-17
4.00-17
2.50/2.75/3.00-18
3.25/3.50-18
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
4.00/4.75-18
2.25-19
2.50/2.75-19
3.00/3.50-19
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
4.00/4.50-19
2.75/3.00-21
2.75-22
2.75/3.00-23
TR 4
TR 4
TR 4
TR 4
Doporuãené pouÏití
3.00-10 , 90/90-10
3.50-10, 100/90-10, 110/90-10
3.25-12, 3.50-12, 100/90-12
3.00-14, 90/100-14
21/4-16, 60/100-14
21/4-16, 23/4-16, 2.75-16
3.25-16,80/90-16, 90/90-16, 90/100-16
3.50-16
21/4-17, 60/100-17
23/4-17, 70/90-17, 80/90-17, 90/90-17
120/70-17,130/70-17, 4.00-17, 4.75-17
2.75-18, 3.00-18
3.25-18, 3.50-18, 4.10-18, 90/90-18, 90/100-18, 120/80-18, 110/80-18, 110/90-18, 100/100-18,
110/100-18, 120/90-18, 130/80-18,
4.00-18, 4.50-18,110/90-18, 120/90-18, 110/100-18, 130/90-18, 140/80-18
21/4-19
2.50-19
3.00-19,80/90-19, 90/90-19, 70/100-19, 3.50-19,3.75-19, 100/90-19,
110/80-19,110/90-19, 120/80-19
110/90-19, 120/80-19 ,4.00-19, 140/80-19
2.75-21,3.00-21, 80/90-21, 80/100-21, 90/90-21
2.75-22
2.75-23
SOUTùÎNÍ DU·E ZESÍLENÉ (âERNÁ BARVA)
Rozmûr du‰e
Typ ventilu
3.25/4.10-18 CROSS
TR 6
4.00/5.10-18 CROSS
3.25/3.50-19 CROSS
4.00-19 CROSS
2.75/3.00-21 CROSS
TR 6
TR 6
TR 6
TR 6
Doporuãené pouÏití
3.25-18, 3.50-18, 4.10-18, 90/90-18, 90/100-18, 120/80-18, 110/80-18, 110/90-18, 100/100-18,
110/100-18, 120/90-18, 130/80-18,140/80-18
4.00-18, 4.50-18,110/90-18, 120/90-18, 110/100-18, 130/90-18, 140/80-18
90/90-19, 70/100-19, 3.50-19, 100/90-19, 110/80-19,110/90-19, 120/80-19
110/90-19, 120/80-19 ,4.00-19, 140/80-19
2.75-21,3.00-21, 80/90-21, 80/100-21, 90/90-21
Index nosnosti/Kategorie rychlosti
INDEX NOSNOSTI
KATEGORIE RYCHLOSTI
LI
kg
lb
LI
kg
lb
LI
kg
lb
Kategorie rychlosti
Rychlost (km/h)
Rychlost (MPH)
10
20
24
26
30
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
60
80
90
95
106
115
118
121
128
132
136
140
145
150
155
160
132
176
198
209
234
254
260
276
282
291
300
309
320
331
342
353
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
165
170
175
180
185
190
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
364
375
386
397
408
419
430
441
454
467
481
494
507
520
536
551
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
257
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
567
584
600
617
639
661
677
694
716
739
761
783
805
827
853
882
B
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
50
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
270
300
31
62
68
75
81
87
93
99
106
112
118
124
130
149
168
186
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 31
28 Znaãení rozmûru pneumatiky
PouÏití
DOT oznaãení
Dezén
Datum v˘roby
(rok/t˘den)
PÛvod
Rozmûr
62 M
Znaãka v˘robce
Index nosnosti/Kategorie rychlosti
·ífika profilu v
mm
Pomûr
‰ífika/v˘‰ka
Konstrukãní
znaãení
Ráfek
(prÛmûr v palcích)
Index nosnosti
Kategorie rychlosti
110
90
–
19
62
M
·ífika profilu v
mm
Pomûr
‰ífika/v˘‰ka
Konstrukãní
znaãení
Ráfek
(prÛmûr v palcích)
Index nosnosti
Kategorie rychlosti
4.10
–
–
19
62
M
SROVNÁVACÍ TABULKA METRICK¯CH A KLASICK¯CH ROZMùRÒ MOTOCYKLOV¯CH PNEUMATIK
Rozmûr
Index nosnosti
Rozmûr
Ráfek dovolen˘
MH 90-16
MH 90-16
MJ 90 - 16
ML 90-16
MM 90-16
100
80/100-16
90/100-16
100/100-16
100/100-16
100/100-16
v mm
90
80/90-16
90/90-16
100/90-16
100/90-16
110/90-16
80
90/80-16
100/80-16
110/80-16
110/80-16
120/80-16
1.50-1.85
1.60-2.15
2.15-3.00
1.85-3.00
2.50-3.50
MH 90-17
MH 90-17
MR 90-17
MS 90-17
MT 90-17
80/100-17
90/100-17
110/100-17
100/100-17
110/100-17
80/90-17
90/90-17
130/90-17
110/90-17
130/90-17
90/80-17
100/80-17
140/80-17
120/80-17
140/80-17
48
52
59
62
62
69
69
69
69
69
1.50-1.85
1.60-2.15
1.85-2.50
1.85-2.50
1.85-2.50
2.15-3.00
1.85-3.00
1.85-3.00
2.15-3.00
1.85-3.00
MH 90-18
MH 90-18
MJ 90 -18
ML 90-18
MH 90-18
MN 90-18
ML 90-18
MM 90-18
ML 90-18
MR 90-18
80/100-18
90/100-18
100/100-18
100/100-18
100/100-18
110/100-18
100/100-18
110/100-18
110/100-18
110/100-18
80/90-18
90/90-18
100/90-18
100/90-18
90/90-18
120/90-18
100/90-18
110/90-18
120/90-18
120/90-18
90/80-18
100/80-18
110/80-18
110/80-18
100/80-18
130/80-18
110/80-18
120/80-18
130/80-18
130/80-18
49
54
54
52
54
54
57
54
1.60-2.15
1.85-2.50
1.85-2.50
1.85-2.50
MH 90-19
MJ 90-19
ML 90-19
MH 90-19
90/100-19
100/100-19
100/100-19
100/100-19
90/90-19
100/90-19
100/90-19
90/90-19
100/80-19
110/80-19
110/80-19
100/80-19
45
51
54
57
1.50-1.85
1.60-2.15
MH 90-21
MH 90-21
80/100-21
90/100-21
80/90-21
90/90-21
90/80-21
100/80-21
2.75-16
3.00-16
3.25-16
3.50-16
4.60-16
standardní
40
40
48
52
58
zesílen˘
46
48
55
58
59
1.50-1.85
1.60-2.15
1.85-2.50
1.85-2.50
1.85-3.00
2.75-17
3.00-17
4.50-17
4.60-17
5.10-17
41
41
50
50
50
47
50
67
62
67
2.75-18
3.00-18
3.25-18
3.50-18
3.60-18
4.00-18
4.10-18
4.25/85-18
4.25-18
4.60-18
42
47
52
56
51
64
60
64
66
63
3.00-19
3.25-19
3.50-19
3.60-19
2.75-21
3.00-21
Abecední
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 32
PouÏití pneumatik
29
POUÎITÍ PNEUMATIK PRO ENDURO
Dezén
100
90
80
70
Silnice (%)
60
50
40
30
20
10
10
20
30
40
Terén (%)
50
60
70
80
90
100
E-01, 02, 03
E-04
E-05
E-07
E-08
E-09
E-10
POUÎITÍ PNEUMATIK PRO ENDURO FIM
Dezén
Písek-bláto
Stfiednû mûkk˘ terén
Stfiednû tvrd˘ terén
Such˘, kamenit˘ terén
EF-05
EF-06
EF-07
EF-08
POUÎITÍ PNEUMATIK PRO MOTOKROS
Dezén
Pozice kola
C-01
Pfiední
C-02
Zadní
C-04
Zadní
C-05
Pfiední
C-06
Zadní
C-10
Zadní
C-11
Pfiední
C-12
Zadní
C-15
Pfiední
C-16
Zadní
C-17
Pfiední
C-18
Zadní
C-19
Pfiední
C-20
Zadní
C-21
Zadní
XT-454
Zadní
XT-754
Zadní
XT-946
Zadní
XT-644
Pfiední, Zadní
XT-434
Pfiední
XT-914
Pfiední
XT-994
Pfiední
Písek-bláto
Stfiednû mûkk˘ terén
Stfiednû tvrd˘ terén
Such˘, kamenit˘ terén
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 33
30 Pfievodní tabulky
SILNIâNÍ PNEUMATIKY Front Tyres
Pfiední pneumatiky
v mm
80/90
90/90
100/90
110/90
120/80
120/90
130/90
Rear Tyres
v palcích
2.50/2.75
2.75/3.00
3.25/3.50
3.75/4.00
4.25/4.50
4.25/4.50
5.00/5.10
Zadní pneumatiky
v mm
110/90
120/90
130/80
130/90
140/80
140/90
150/80
150/90
abecední
MH90
MJ90
MM90
MN90
MR90
MT90
v palcích
4.00/4.25
4.50/4.75
5.00/5.10
5.00/5.10
5.50/6.00
5.50/6.00
6.00/6.25
6.00/6.25
abecední
MP85
MR90
MT90
MU90
MV85
MV85
U.S. abecední znaãení
H 3.15 palce
J 3.50 palce
L 3.65 palce
M 3.75 palce
N 4.10 palce
P 4.10 palce
R 4.50 palce
S 4.75 palce
T 5.10 palce
U 5.60 palce
V 5.90 palce
MIMOSILNIâNÍ PNEUMATIKY
Pfiední pneumatiky
v mm
60/100
70/100
80/100
v mm
90/80
90/80
100/80
Zadní pneumatiky
v mm
80/100
90/100
100/100
110/100
120/100
v palcích
2.50/2.75
2.75/3.00
3.00/3.25
v mm
80/90
110/90
120/80
130/80
140/80
v palcích
2.50/3.60
3.60/4.10
4.00/4.10
4.00/4.50
5.00/5.10
POUÎITÍ MIMOSILNIâNÍCH PNEUMATIK
Objem motoru (ccm)
50
60
80
100
Pfiední
Zadní
2.50-12 (2.50-10)
2.50-10
3.00-12
2.50-14 (90/100-14)
2.75-17 (70/100-17) 4.10-14 (980/100-14)
70/100-19
90/100-16
Objem motoru (ccm)
Pfiední
Zadní
Zadní
125
250
500
80/100-21 or 90/90-21
80/100-21 or 90/90-21
80/100-21 or 90/90-21
100/100-18
110/100-18
120/100-18
100/90-19
110/90-19
120/90-19
Doporuãené hu‰tûní
Pfiední
PouÏití pneumatiky
Zadní
psi
bar
kPa
psi
bar
kPa
Motokros – tvrd˘ terén
10-12
0,66-0,80
66-80
10-12
0,66-0,80
66-80
Motokros – stfiední terén
12-14
0,80-0,93
80-93
12-14
0,80-0,93
80-93
Motokros – mûkk˘ terén
12-14
0,80-0,93
80-93
12-14
0,80-0,93
80-93
Pou‰È/Enduro
14-18
0,93-1,20
93-120
14-18
0,93-1,20
93-120
Dual Sport
18-22
1,20-1,46
120-146
16-26
1,06-1,73
106-173
JEDNOTKY HU·TùNÍ – P¤EPOâET
kPa
100
150
200
300
350
400
450
500
bar
1.0
1.5
2.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Ib / in2(p.s.i.)
15
22
29
44
51
58
65
73
kgIcm2
1.0
1.5
2.0
3.1
3.6
4.1
4.6
5.1
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 34
Legenda & Definice
ZKRATKA
PR
V¯ZNAM
Ply Rating
TYPE
Tubeless nebo Tube Type
LI
Index nosnosti
SS
Kategorie rychlosti
RÁFEK
Doporuãen˘ ráfek
NOVÉ
Rozmûry nového plá‰tû
MAX. V PROVOZU
Maximální rozmûry
plá‰tû v provozu
SW
·ífika profilu
OW
Maximální ‰ífika
plá‰tû v provozu
OD (NOVÉ)
OD (MAX.)
Vnûj‰í prÛmûr plá‰tû
Maximální prÛmûr
plá‰tû v provozu
Nosnost plá‰tû
NOSNOST
HU·TùNÍ
ETRTO
Nominální ‰ífika
plá‰tû
REINFORCED
Husticí tlak
The European Tyre and Rim
Technical Organisation
DEFINICE
Identifikace rozdíln˘ch verzí (nosnost/hu‰tûní) pro plá‰tû mající
stejné znaãení.
Tubeless (TL) – plá‰tû urãené pro montáÏ bez du‰e na vhodn˘ ráfek.
Bezdu‰ové plá‰tû mohou b˘t pouÏity obdobnû jako du‰ové.
âíseln˘ kód svázan˘ s maximálním zatíÏením plá‰tû pfii rychlosti
indikované jeho Kategorií rychlosti, za provozních podmínek dan˘ch
v˘robcem plá‰tû.
Indikace maximální rychlosti, pfii které mÛÏe plá‰È nést náklad
odpovídající jeho Indexu nosnosti, za provozních podmínek dan˘ch
v˘robcem plá‰tû.
Ráfek zaruãující nejlep‰í namontování plá‰tû za v‰ech podmínek a typÛ
provozu.
NezatíÏen˘ plá‰È namontovan˘ na doporuãen˘ ráfek, nahu‰tûn˘
doporuãen˘m hu‰tûním a osamocenû stojící nejménû 24 hodin
pfii bûÏné pokojové teplotû. Husticí tlak musí b˘t opûtovnû upraven
na pÛvodní hodnotu.
Rozmûry nahu‰tûného plá‰tû, vãetnû v˘robních tolerancí a rÛstu
v provozu, pro v˘robce strojÛ pro navrÏení vÛlí kolem plá‰tû.
Deformace zpÛsobené zatíÏením, boãními a obvodov˘mi silami nejsou
zahrnuty.
·ífika nového nahu‰tûného plá‰tû (mûfieno vnû boãnic), bez popisÛ,
dekorací, ochrany boãnice a ochrann˘ch dráÏek.
·ífika nahu‰tûného plá‰tû (mûfieno vnû boãnic), vãetnû v˘robních
tolerancí, tolerancí pro rÛst v provozu, popisÛ, dekorací, ochrany
boãnice a ochrann˘ch dráÏek.
Nejvût‰í prÛmûr nahu‰tûného plá‰tû.
Nejvût‰í prÛmûr nového nahu‰tûného plá‰tû, po 24 hodinovém
„odleÏení“, vãetnû v˘robních tolerancí a tolerancí pro rÛst v provozu.
Maximální zatíÏení (v kg) plá‰tû, které je povoleno za dan˘ch
provozních podmínek. V pfiípadû dvoumontáÏe je potfieba aplikovat
koeficient 1.76 na hodnotu nosnosti plá‰tû pfii standardní montáÏi.
„Studen˘“ tlak (v kPa) plynu, kter˘m je plá‰È nahu‰tûn.
Data v tomto technickém manuálu odpovídají standardu
ETRTO, tam lze téÏ nalézt dal‰í informace.
·ífika nahu‰tûného plá‰tû namontovaného na jemu pfiíslu‰ející teoretick˘
ráfek a uvádûná v oznaãení rozmûru.
Zesílené provedení pro vy‰‰í ochranu proti po‰kození plá‰tû, toto
zesílení nemá vliv na nosnost plá‰tû a rozmûrové parametry plá‰tû.
31
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
32 Poznámky
16.2.2011
21:50
Stránka 35
Mitas MOTO velky 10-CS.qxd:1
16.2.2011
21:50
Stránka 36
Poznámky
33

Podobné dokumenty

Zastupitelstvo Městyse Katovice

Zastupitelstvo Městyse Katovice nájemnéhopro byty ve vlastnictvíměstyse d|e platnéprávní pravy. Zastupitelstvo píedložen,|návrh na pravy nájemného schválilo. ,Í Hlasování 2 pro, o se zdržel, o proti

Více

Mitas MOTO 2003

Mitas MOTO 2003 urãen˘ pfieváÏnû stfiednû mûkk˘ a polotvrd˘ terén. Desén zaji‰Èuje optimální jízdní vlastnosti ve v‰ech reÏimech provozu.

Více

SERVO

SERVO nastavitelná a je ji‰tûna proti pfietoãení. VÏdy ve správné poloze vÛãi traktoru a s optimální v˘‰kou vyklonûní.

Více

industriální pneu

industriální pneu Nosnost fiídících kol pfii 16 mph (25 km/h) je definována pro pneumatiky na stranû nakládacích mechanismÛ vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ, portálov˘ch vozíkÛ a portálov˘ch zdviÏn˘ch vozíkÛ s maximální rychlos...

Více

Označování motoplášťů

Označování motoplášťů Size conversion chart for motorcycle tyres Pfiepoãtová tabulka rozmûrÛ motocyklov˘ch pneumatik On-road tyres / cestovní motoplá‰tû Front tyres / Pfiední pneumatiky metric

Více

Asfaltové ‰indele Isola

Asfaltové ‰indele Isola Napojení na komínové oplechování: 1. Napojení na boãních stranách ·indel poloÏte min. 12 cm pfies komínové oplechování, ufiíznûte 2 - 2,5 cm od hrany komína a pfiilepte dvûma prouÏky tmele Isola. 2. N...

Více

Katalog Kleber

Katalog Kleber Tlak je uveden v barech (1 bar=1 kgf/cm_ _ 2%), zatížení je uvedeno v kg (1kgf=1 daN _ 2%). Při měření zatížení na pneumatiku je nutné vážit traktor se zapřaženým a zdviženým nářadím. • 10 km/h : P...

Více