industriální pneu

Komentáře

Transkript

industriální pneu
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:17
Stránka 2
Construction
EM, MPT & INDUSTRIÁLNÍ
PNEUMATIKY
TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 3
Pfiehled dezénÛ
MPT-20
MPT-21
MPT-22
MPT-01
MPT-02
MPT-03
MPT-04
MPT-05
MPT-06
MPT-07
MPT-08
ERL-20 (L-2/G-2)
ERL-30 (L-3/G-3)
ERD-20 (E-2)
ERD-30 (E-3)
EM-01
EM-02
CR-01
EM-20 (L-2)
EM-30 (L-3)
EM-50
EM-60 (L-3)
EM-70
EM-22
EM-23
EM-40
NB 38
NB 38 EXTRA
NB 57
NB 59 Reinforced
TR-12
TI-20
TI-22
TI-02
TI-04
TI-05
TI-06
TI-09
TD-03
TR-01
TR-09
COMPACTOR
TD-01
TG-02
UK 5
SK-01
SK-02
TR-10
FL-01
FL-02
FL-03
FL-04
FL-05
FL-06
FL-07
FL-08
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 4
Obsah
Pfiehled rozmûrÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Znaãení rozmûru pneumatiky . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4
Konstrukce pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Znaãení boãnice pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Legenda & Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MPT Víceúãelové radiální . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MPT Víceúãelové (diagonální) . . . . . . . . . . . . . . 10
ER
Pro stavební stroje radiální
. . . . . . . . . . . . 16
Kolov˘ nakladaã a grader
ER
Pro stavební stroje radiální
. . . . . . . . . . . . 20
Dumper
CR
Jefiábové
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
EM
Pro stavební stroje (diagonální)
EM
Pro r˘padla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TI
Traktorové industriální radiální . . . . . . . . . . 30
TI
Traktorové industriální (diagonální) . . . . . . . 32
TG
Grejdry a válce
SK
Smykem fiízené nakladaãe . . . . . . . . . . . . . 38
FL
VysokozdviÏné vozíky
. . . . . . . . 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . 40
PouÏívání a údrÏba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrukce pro montáÏ a demontáÏ . . . . . . . . . . . . . .
EM pneumatiky – v‰eobecné informace . . . . . . . . . .
Specifikace ráfkÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
48
1
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
2
20.5.2010
13:18
Stránka 5
Pfiehled rozmûrÛ
8-24”
ROZMùR
8’’
9’’
10’’
12’’
13’’
15’’
15.3’’
16.5’’
17.5’’
18’’
19.5’’
20’’
22.5’’
24’’
4.00-8
5.00-8
16x6-8
18x7-8
6.00-9
21x8-9
6.50-10
23x9-10
7.00-12
23x8.50-12
250/75-12 (27x10-12)
23x5
7.50-15
8.15-15
250-15
8.25-15
300-15
27x8.50-15
10.0/75-15.3 IND
10-16.5
12-16.5
14-17.5
10.5-18
12.5-18
12.5/80-18
335/80R18 (12.5R18)
365/70R18
405/70R18 (16/70R18)
18-19.5
8.25-20
9.00-20
10.00-20
10.00-20
11.00-20
11.00-20
11.00R20
10.5-20
12.5-20
14.5-20
16.0/70-20
16/70-20 (405/70-20)
405/70-20 (16/70-20)
13/80R20
335/80R20 (12.5R20)
365/80R20 (14.5R20)
405/70R20 (16/70R20)
500/45-20
18-22.5
500/60-22.5
600/40-22.5
13.00-24
14.00-24
405/70-24 (16/70-24)
14.9-24 IND
15.5/80-24
16.9-24 IND
17.5L-24 IND
DEZÉN
STRANA
DEZÉN
STRANA
DEZÉN
STRANA
DEZÉN
STRANA
FL-03
FL-01
FL-08
FL-08
FL-01
FL-08
FL-01
FL-08
FL-01
SK-01
FL-08
FL-05
FL-08
FL-04
FL-08
FL-06
FL-08
SK-02
SK-01
SK-02
SK-02
TR-10
MPT-01
MPT-01
TR-09
EM-02
EM-01
EM-01
MPT-02
EM-22
EM-22
EM-22
EM-40
NB 38
COMPACTOR
COMPACTOR
MPT-04
MPT-01
MPT-03
TR-09
MPT-02
MPT-01
COMPACTOR
MPT-20
MPT-20
MPT-21
TR-12
MPT-06
TR-12
TR-12
TG-02
TG-02
MPT-01
UK 5
TR-01
TI-04
TI-02
41
41
41
41
41
41
41
41
41
39
41
41
41
41
41
41
41
39
39
39
39
33, 39
11
11
33
8, 17
17
17
11
27
27
27
27
27
36
36
11
11
11
33
11
11
36
8
8
8
27
11
27
27
36
36
11
33, 36
33
33
33
FL-08
FL-03
41
41
FL-08
41
FL-02
41
FL-08
41
FL-02
41
FL-08
41
FL-02
SK-02
41
39
FL-08
41
FL-07
41
FL-08
41
FL-08
41
MPT-02
MPT-02
11
11
MPT-03
11
MPT-04
11
MPT-03
NB 38
EM-40
EM-23
NB 59 Reinf.
EM-22
COM. EXTRA
11
27
27
27
27
27
36
MPT-06
NB 38 Extra
NB 38
NB 38
11
27
27
27
MPT-08
11
NB 38 Extra
NB 38 Extra
27
27
NB-57
COM. SMOOTH
27
36
MPT-05
MPT-03
MPT-04
11
11
11
MPT-07
MPT-04
MPT-05
11
11
11
MPT-05
11
MPT-04
MPT-03
11
11
MPT-05
11
MPT-21
MPT-21
EM-01
8
8
17
EM-01
EM-01
17
17
MPT-04
11
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 6
Pfiehled rozmûrÛ
3
24-30”
ROZMùR
24’’
25’’
26’’
28’’
29’’
30’’
19.5L-24 IND
20-24 (22/70-24)
405/70R24 (16/70R24)
440/70R24 (17.5LR24)
445/70R24 (17.5LR24)
460/70-24 IND
460/70R24 IND
400/80-24 IND
500/70-24 IND
445/95R25
15.5-25
17.5-25
17.5R25
20.5-25
20.5R25
23.5-25
23.5R25
26.5-25
26.5R25
18.00-25
18.4-26 IND
480/80R26 IND
23.1-26
23.1-26 IND
16.9-28 IND
440/80R28 IND
26.5-29
16.9-30 IND
DEZÉN
STRANA
TI-05
EM-70
MPT-21
EM-02
MPT-22
TR-01
TI-22
TI-05
TI-05
CR-01
EM-20
EM-20
ERL-20
EM-20
ERD-20
EM-20
ERD-20
EM-20
ERD-30
EM-20
TI-06
TI-20
TD-01
UK 5
TI-06
TI-20
EM-30
TD-03
33
23
8
17
8
33
31
33
33
21
23
23
17, 20
23
20
23
20
23
20
23
33
31
36
33, 36
33
31
23
33
DEZÉN
STRANA
EM-01
17
TI-05
33
EM-30
EM-30
ERL-30
EM-30
ERD-30
EM-30
ERD-30
EM-30
ERL-30
EM-30
23
23
17, 20
23
20
23
20
23
17
23
TI-09
33
DEZÉN
STRANA
DEZÉN
STRANA
EM-50
EM-60
23
23
EM-60
23
EM-60
ERL-20
EM-60
ERL-20
EM-60
23
17
23
17
23
ERL-30
17
ERL-30
17
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
4
20.5.2010
13:18
Stránka 7
Znaãení rozmûru pneumatiky
405/70R24
405
70
R
24
·ífika pneumatiky (v mm)
Pomûr v˘‰ka/‰ífika pneumatiky (v %)
Radiální konstrukce
PrÛmûr ráfku (v palcích)
16/70-20
16
70
20
·ífika pneumatiky (v palcích)
Pomûr v˘‰ka/‰ífika pneumatiky (v %)
Diagonální konstrukce
PrÛmûr ráfku (v palcích)
27x8.50-12
27
8.5
12
PrÛmûr pneumatiky (v palcích)
·ífika pneumatiky (v palcích)
Diagonální konstrukce
PrÛmûr ráfku (v palcích)
17.5L-24
17.5
L
24
·ífika pneumatiky (v palcích)
SníÏen˘ profil
Diagonální konstrukce
PrÛmûr ráfku (v palcích)
12.5-18
12.5
18
·ífika pneumatiky (v palcích)
Diagonální konstrukce
PrÛmûr ráfku (v palcích)
23x5
23
5
PrÛmûr pneumatiky (v palcích)
·ífika pneumatiky (v palcích)
SW
OD
H
D
‰ífika profilu
prÛmûr pneumatiky
v˘‰ka pneumatiky
prÛmûr ráfku
Konstrukce pneumatiky
Běhoun
Nárazníkový kord
Vnitřní guma
Kostrový kord
Bočnice
Jádro
Patní lano
Diagonální pneumatika:
V kostfie pneumatiky se kordy
v jednotliv˘ch vrstvách vzájemnû
kfiíÏí a svírají s obvodovou kruÏnicí
úhel 30 aÏ 40°.
Radiální pneumatika:
V kostfie pneumatiky jsou jednotlivé
kordové nitû vzájemnû rovnobûÏné
a svírají úhel 90°. Kostra je vyztuÏena
nárazníkov˘m pásem.
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 8
Znaãení boãnice pneumatiky
MITAS
405/70R24
16/70R24
EM-01
146
B
158
A2
TUBELESS
Ochranná znaãka
Znaãení rozmûru pneumatiky
Alternativní oznaãení rozmûru
Název dezénu
Index nosnosti (LI 146=3000kg)
Kategorie rychlosti (B=50km/h)
Index nosnosti (LI 158=4250kg)
Kategorie rychlosti (A2=10km/h)
Bezdu‰ová pneumatika
Smûr rotace
5
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
6
20.5.2010
13:18
Stránka 9
Legenda & Definice
ZKRATKA
V¯ZNAM
DEFINICE
PR
Ply Rating
TYPE
Tubeless or Tube Type
LI
Index nosnosti
SS
Kategorie rychlosti
FR
DW
RÁFEK
Nepohánûná kola
Pohánûná (pohánûjící) kola
Doporuãen˘ ráfek
RÁFEK (DOVOLEN¯)
NOV¯
Dovolen˘ ráfek
Rozmûry nové pneumatiky
MAX. V PROVOZU
Maximální rozmûry
SW
·ífika profilu
Identifikace rozdíln˘ch verzí (nosnost/hu‰tûní) pro pneumatiky mající
stejné znaãení.
Tubeless (TL) - pneumatiky urãené pro montáÏ bez du‰e na vhodn˘ ráfek.
Bezdu‰ové pneumatiky mohou b˘t pouÏity obdobnû jako du‰ové.
âíseln˘ kód svázan˘ s maximálním zatíÏením pneumatiky pfii rychlosti
indikované jeho Kategorií rychlosti, za provozních podmínek
dan˘ch v˘robcem pneumatiky.
Indikace maximální rychlosti, pfii které mÛÏe pneumatika nést náklad
odpovídající jeho Indexu nosnosti, za provozních podmínek
dan˘ch v˘robcem pneumatiky.
Nepohánûná kola, nepfiená‰ející Ïádn˘ v˘kon/sílu na podloÏku, napfi. valníky.
Pohánûná kola, pfiená‰ející sílu na podloÏku, napfi. pohánûná kola traktoru.
Ráfek zaruãující nejlep‰í namontování pneumatiky za v‰ech podmínek
a typÛ provozu.
Ráfek, kter˘ mÛÏe b˘t povolen jako dal‰í k doporuãenému.
NezatíÏená pneumatika namontovan˘ na doporuãen˘ ráfek, nahu‰tûn˘
doporuãen˘m hu‰tûním a osamocenû stojící nejménû 24 hodin pfii bûÏné
pokojové teplotû. Hustící tlak musí b˘t opûtovnû upraven
na pÛvodní hodnotu.
Rozmûry nahu‰tûné pneumatiky, vãetnû v˘robních tolerancí a rÛstu pneumatiky
v provozu, pro v˘robce strojÛ pro navrÏení vÛlí kolem pneumatiky.
Deformace zpÛsobené zatíÏením, boãními a obvodov˘mi
silami nejsou zahrnuty.
·ífika nové nahu‰tûné pneumatiky (mûfieno vnû boãnic), bez popisÛ,
dekorací, ochrany boãnice a ochrann˘ch dráÏek.
OW
Maximální ‰ífika
pneumatiky v provozu
OD (NOV¯)
OD (MAX.)
Vnûj‰í prÛmûr pneumatiky
Maximální prÛmûr
pneumatiky v provozu
Statick˘ polomûr
(teoretick˘ nominální)
Úãinn˘ obvod
(teoretick˘ nominální)
Tread Width
SR
RC
·Í¤KA BùHOUNU
MIN. VZDÁLENOST
DVOJMONTÁÎE
¤ÍZENÉ KOLO
NOSNOST
Nosnost pneumatiky
P¤EPRAVA
Transport
NAKLÁDÁNÍ
Loading
HU·TùNÍ
ETRTO
Hustící tlak
The European Tyre and Rim
Technical Organisation
Nominální ‰ífika
pneumatiky
IND
REINFORCED
·ífika nahu‰tûné pneumatiky (mûfieno vnû boãnic), vãetnû v˘robních
tolerancí, tolerancí pro rÛst v provozu, popisÛ, dekorací, ochrany boãnice
a ochrann˘ch dráÏek.
Nejvût‰í prÛmûr nahu‰tûné pneumatiky.
Nejvût‰í prÛmûr nové nahu‰tûné pneumatiky, po 24 hodinovém
"odleÏení", vãetnû v˘robních tolerancí a tolerancí pro rÛst v provozu.
Polomûr nové pneumatiky, zatíÏené maximálním zatíÏením
a nahu‰tûného odpovídajícím hu‰tûním.
Obvod pneumatiky, zatíÏené maximálním zatíÏením a nahu‰tûnou
odpovídajícím hu‰tûním.
Plocha dotyku bûhounu s povrchem.
Minimální vzdálenost stfiedÛ ráfkÛ pfii dvojmontáÏi
pro optimální v˘kon dvojmontáÏe.
Nosnost fiídících kol pfii 16 mph (25 km/h) je definována pro pneumatiky na stranû
nakládacích mechanismÛ vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ, portálov˘ch vozíkÛ a portálov˘ch
zdviÏn˘ch vozíkÛ s maximální rychlostí 16 mph (25 km/h).
Maximální zatíÏení (v kg) pneumatiky, které je povoleno za dan˘ch provozních
podmínek. V pfiípadû dvoumontáÏe je potfieba aplikovat koeficient 1.76
na hodnotu nosnosti pneumatiky pfii standardní montáÏi.
Pfieprava je zpÛsob pfiemisÈování objektÛ z místa na místo. Objektem mÛÏou
b˘t pfiedmûty,osoby, informace nebo energie. Technologie, pouÏitá
prostfiedkÛ, dopravní infrastruktury k pfiepravû, se skládá z dopravních
a organizace dopravy.
Nakládání je termín, kter˘ zahrnuje uvolÀování zeminy, kamení atd. lopatou stroje,
naloÏení a vyloÏení z vozidla. Nosnost pneumatiky a její hu‰tûní umoÏÀuje
pfii rychlosti 10 km/h pfiepravní vzdálenost aÏ 100 m.
"Studen˘" tlak (v kPa) plynu, kter˘m je pneumatika nahu‰tûna.
Data v tomto technickém manuálu odpovídají standardu
ETRTO, tam lze téÏ nalézt dal‰í informace.
·ífika nahu‰tûné pneumatiky namontované na jemu pfiíslu‰ející teoretick˘
ráfek a uvádûná v oznaãení rozmûru.
Zemûdûlské pneumatiky pro zábûrová kola stavebních aplikací, u kter˘ch je hustící
tlak a nosnost rozdílná v porovnání s pneumatikami se stejn˘m znaãením pro pouÏití
na zemûdûlsk˘ch traktorech.
Zesílené provedení pro vy‰‰í ochranu proti po‰kození pneumatiky, toto zesílení
nemá vliv na nosnost pneumatiky a rozmûrové parametry pneumatiky.
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 10
Obecné informace
7
LOAD INDEX
LI
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
kg
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
LI
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
kg
850
875
900
925
950
975
1 000
1 030
1 060
1 090
1 120
1 150
1 180
1 215
1 250
1 285
1 320
1 360
1 400
1 450
1 500
1 550
LI
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
kg
600
650
700
750
800
850
900
950
000
060
120
180
240
300
360
430
500
575
650
725
800
900
LI
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
kg
000
075
150
250
350
450
550
650
750
875
000
125
250
375
500
625
750
875
000
150
300
450
LI
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
kg
5 600
5 800
6 000
6 150
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500
7 750
8 000
8 250
8 500
8 750
9 000
9 250
9 500
9 750
10 000
10 300
LI
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
kg
10 600
10 900
11 200
11 500
11 800
12 150
12 500
12 850
13 200
13 600
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500
19 000
19 500
KATEGORIE RYCHLOSTI
KATEGORIE RYCHLOSTI
RYCHLOST (km/h)
A2
10
A3
15
A4
20
A5
25
A6
30
A7
35
A8
40
B
50
D
65
E
70
F
80
G
90
J
100
K
110
JEDNOTKY HU·TùNÍ – P¤EPOâET
kPa
bar
p.s.i.
100
1.0
15
150
1.5
22
200
2.0
29
250
2.5
36
300
3.0
44
350
3.5
51
400
4.0
58
450
4.5
65
500
5.0
73
550
5.5
80
kPa
bar
p.s.i.
600
6.0
87
650
6.5
94
700
7.0
102
750
7.5
109
800
8.0
116
850
8.5
123
900
9.0
131
950
9.5
138
1000
10.0
145
1050
10.5
152
P¤EPOâET JEDNOTEK
Délka
1 milimetr (mm) = 0,03937“
1 palec (“) = 25,4 mm = 0,0254 m
1 metr (m) = 3,281 ft
1 stopa (ft) = 0,3048 m
1 kilometr (km) = 0,6214 mile
1 míle = 1609 m = 1,609 km
Hmotnost
1 pound (lb) = 0,4536 kg
1 kilogram (kg) = 2,205 lb
Objem
1 litr (l) = 0,21 gallon
1 britsk˘ galon (imp.gal) = 4,55 l
Tlak
1 p.s.i. (lb/in2) = 6,895 kPa
1 kg/cm2 = 98,066 kPa
1 bar = 100 kPa
-
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
8
20.5.2010
13:18
Stránka 11
Víceúãelové radiální
VÍCEÚâELOVÉ RADIÁLNÍ PNEUMATIKY
MPT-20
MPT-21
Univerzální dezén pro silniãní
a mimosilniãní aplikace. Zvlá‰tû
vhodn˘ pro komunální, vojenská
a dal‰í speciální vozidla.
ROZMùR
Nesmûrov˘ dezén pro univerzální
pouÏití na silnici i mimo ni s v˘born˘mi zábûrov˘mi vlastnostmi a úãinnou
samoãisticí schopností. Dezén je
vhodn˘ pfiedev‰ím pro víceúãelové
nákladní automobily a komunální
vozidla.
DEZÉN
LI / SS
TYP
18’’
335/80R18 (12.5R18)
EM-02
132G
TL
20”
335/80R20 (12.5R20)
MPT-20
147K
TL
335/80R20 (12.5R20)
MPT-21
139J
TL
365/80R20 (14.5R20)
MPT-20
152K
TL
365/80R20 (14.5R20)
MPT-21
152J
TL
405/70R20 (16/70R20)
MPT-21
152J
TL
405/70R24 (16/70R24)
445/70R24 (17.5LR24)
MPT-21
MPT-22
152J
151G
TL
TL
24”
MPT-22
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
11x18
(12x18)
11x20
(12x20)
11x20
(12x20)
11x20
(12x20)
11x20
(12x20)
13x20
(12x20)
13.0x24
DW15Lx24
(EM-02)
Dezén s v˘born˘mi zábûrov˘mi
vlastnostmi a úãinnou samoãistící
schopností. Dezén je vhodn˘
pfiedev‰ím pro nakladaãe, teleskopické
manipulátory a dal‰í stroje. Dezén je
vhodn˘ také pro zemûdûlské aplikace.
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
SR
RC
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
OD
SW
OD
OW
993
340
1 025
354
448
2 979
2 000
350
1 044
340
1 076
354
480
3 132
3 075
650
1 044
340
1 076
354
480
3 132
2 430
450
1 092
367
1 128
374
495
3 318
3 550
625
1 092
360
1 128
374
493
3 276
3 550
625
1 076
407
1 110
423
492
3 228
3 550
600
1 178
1 255
407
465
1 212
1 292
423
471
538
573
3 534
3 765
3 550
3 450
500
410
DEZÉN
ROZMùR
335/80R18 (12.5R18)
335/80R20 (12.5R20)
365/80R20 (14.5R20)
405/70R20 (16/70R20)
405/70R24 (16/70R24)
445/70R24 (17.5LR24)
MPT-20
MPT-21
o
o
o
o
o
o
MPT-22
o
EM-02
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 12
Víceúãelové radiální
9
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU
ROZMùR
18’’
335/80R18
EM-02
20”
335/80R20
MPT-20
LI / SS
132G
147K
335/80R20
MPT-21
139J
365/80R20
MPT-20
152K
365/80R20
MPT-21
152J
405/70R20
MPT-21
152J
24”
405/70R24
MPT-21
152J
445/70R24
MPT-22
151G
0
10
40
1 913
2 738
3 250
3 763
4 463
5 000
3 300
4 500
5 600
6 563
7 438
7 688
2 430
3 060
3 650
4 215
4 835
5 340
5 850
3 613
5 000
6 438
7 500
8 625
8 875
2 800
3 525
4 875
6 150
7 450
8 650
8 950
2 780
4 270
5 635
7 030
8 210
8 950
3 225
4 085
4 920
5 750
6 545
7 390
8 165
8 950
3 000
4 825
6 625
7 525
8 450
8 625
1 185
1 690
2 045
2 370
2 840
3 190
2 376
3 240
4 032
4 725
5 355
5 535
1 515
1 845
2 260
2 555
3 015
3 330
3 650
2 510
3 485
4 420
5 375
6 240
6 390
1 745
2 225
3 090
3 790
4 595
5 400
5 600
1 765
2 740
3 600
4 505
5 240
5 600
1 990
2 525
3 035
3 535
4 065
4 555
5 055
5 600
2 150
3 470
4 770
5 430
6 080
6 210
890
1 260
1 490
1 715
2 040
2 300
1 518
2 070
2 576
3 019
3 421
3 536
1 155
1 445
1 715
1 985
2 300
2 545
2 790
1 662
2 300
2 961
3 450
3 968
4 083
1 260
1 620
2 255
2 725
3 325
3 930
4 080
1 270
1 980
2 620
3 305
3 815
4 080
1 435
1 820
2 200
2 575
2 940
3 315
3 675
4 080
1 380
2 220
3 050
3 470
3 880
3 970
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
RYCHLOST (km/h)
50
70
80
850
1 205
1 440
1 670
2 000
2 240
1 478
2 016
2 509
2 940
3 332
3 444
1 142
1 417
1 691
1 943
2 262
2 503
2 722
1 618
2 240
2 884
3 360
3 864
3 976
1 238
1 607
2 223
2 654
3 265
3 836
3 976
1 249
1 943
2 559
3 254
3 730
3 976
1 378
1 753
2 106
2 486
2 845
3 209
3 573
3 976
1 344
2 162
2 968
3 371
3 786
3 864
800
1 140
1 375
1 595
1 905
2 140
1 412
1 926
2 397
2 809
3 183
3 290
1 080
1 345
1 600
1 845
2 160
2 380
2 600
1 546
2 140
2 755
3 210
3 692
3 799
1 185
1 520
2 100
2 530
3 095
3 660
3 800
1 175
1 830
2 430
3 070
3 530
3 800
1 270
1 670
2 020
2 370
2 715
3 055
3 390
3 800
1 284
2 065
2 836
3 221
3 617
3 692
795
1 120
1 340
1 550
1 840
2 080
1 373
1 872
2 330
2 730
3 094
3 198
1 055
1 313
1 565
1 800
2 103
2 325
2 540
1 503
2 080
2 678
3 120
3 588
3 692
1 158
1 488
2 058
2 470
3 023
3 573
3 710
1 153
1 798
2 385
3 013
3 465
3 710
1 258
1 628
1 967
2 313
2 650
2 980
3 310
3 710
1 248
2 007
2 756
3 130
3 515
3 588
90
100
110
765
1 095
1 300
1 505
1 785
2 000
1 346
1 836
2 285
2 678
3 035
3 137
1 030
1 280
1 530
1 755
2 045
2 270
2 480
1 474
2 040
2 627
3 060
3 519
3 621
1 130
1 455
2 015
2 410
2 950
3 485
3 620
1 130
1 765
2 340
2 955
3 400
3 620
1 245
1 585
1 915
2 255
2 585
2 905
3 230
3 620
1 200
1 930
2 650
3 010
3 380
3 450
1 320
1 800
2 240
2 625
2 975
3 075
1 020
1 265
1 510
1 735
2 020
2 235
2 430
1 395
2 000
2 575
2 970
3 450
3 550
1 105
1 435
1 985
2 370
2 915
3 425
3 550
1 115
1 735
2 285
2 905
3 330
3 550
1 230
1 565
1 880
2 220
2 540
2 865
3 190
3 550
-
1 320
1 800
2 240
2 625
2 975
3 075
1 395
2 000
2 575
2 970
3 450
3 550
-
HU·TùNÍ
(kPa)
100
160
200
240
300
350
200
300
400
500
600
650
150
200
250
300
350
400
450
200
300
400
500
600
625
150
200
300
400
500
600
625
150
250
350
450
550
600
150
200
250
300
350
400
450
500
100
200
300
350
400
410
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 13
10 Víceúãelové (diagonální)
VÍCEÚâELOVÉ PNEUMATIKY
MPT-01
Dezén s velmi dobr˘mi zábûrov˘mi
vlastnostmi a samoãistící schopností.
Dezén je vhodn˘ pfiedev‰ím pro
v‰echny aplikace nakladaãÛ.
MPT-05
Univerzální dezén pro silniãní
a mimosilniãní aplikaci. Obzvlá‰tû
vhodn˘ pro komunální, vojenské,
silniãní a ostatní speciální vozidla.
MPT-02
Univerzální dezén pro rÛzné pouÏití
s dobr˘mi zábûrov˘mi vlastnostmi
a samoãisticími schopnostmi.
MPT-06
Dezén s v˘born˘mi zábûrov˘mi
vlastnostmi a zv˘‰enou stabilitou.
Dezén je obzvlá‰tû vhodn˘ pro
teleskopické nakladaãe a r˘padla.
MPT-03
Univerzální dezén pro silniãní a mimosilniãní aplikaci s dobr˘mi zábûrov˘mi vlastnostmi. Dezén je vhodn˘
pro komunální, silniãní, zemûdûlská
a speciální vozidla.
MPT-07
Nesmûrov˘ dezén obzvlá‰tû vhodn˘
pro speciální vozidla.
MPT-04
Dezén s vysokou odolností proti
opotfiebení a po‰kození. Maximální
smûrová schopnost na mûkkém
povrchu.
MPT-08
Robustní dezén s dobrou trakcí
a v˘bornou stabilitou. NavrÏen
pfiedev‰ím do tûÏkého terénu
pro mobilní r˘padla a teleskopické
manipulátory.
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 14
Víceúãelové (diagonální)
ROZMùR
DEZÉN
18’’ 10.5-18
10.5-18
MPT-01
MPT-02
12.5-18
MPT-01
12.5-18
MPT-02
12.5-18
MPT-03
12.5-18
MPT-04
19.5” 18-19.5
PR
LI / SS
TYP
RÁFEK
DOVOLEN¯
11
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
DU·E/VLOÎKA
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
OD
SW
OD
OW
SR
RC
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
1 900
1 650
1 850
2 030
2 180
1 950
375
300
375
300
350
300
300
350
450
300
350
500
450
10
8
10
10
12
10
130B
125D
129D
132B
135B
131D
TL
TL
9x18
9x18
10-18
10-18
905
905
270
270
927
927
292
292
419
419
2 660
2 660
TL
325
1 017
351
455
2 910
990
325
1 017
351
455
2 910
TL
990
325
1 017
351
455
2 910
TT/TL
11x18
(9x18)
12.5-18
12-18 HS
990
325
1 017
351
455
2 910
MPT-02
128G
131G
136G
131D
134D
144D
156B
12.5-18
12-18HS
12.5-18
12-18HS
12.5-18
12-18HS
990
10
12
16
10
12
16
16
11x18
(9x18)
11x18
(9x18)
11x18
(9x18)
TL
-
1 080
457
1 121
494
490
3 140
18-19.5
MPT-03
16
156D
TL
-
1 080
457
1 121
494
490
3 140
4 000
450
18-19.5
16
160A8
TL
-
1 100
470
1 129
505
508
3 280
4 500
450
20” 10.5-20
10.5-20
10.5-20
MPT-06
MPT-08
MPT-04
MPT-05
MPT-07
10.5-20
10.5-20
10.5-20
955
955
955
270
270
270
977
977
977
292
292
292
440
440
440
2 810
2 810
2 810
MPT-01
-
1 040
325
1 067
351
480
3 060
12.5-20
MPT-03
131D
128G
123G
128G
133B
136B
132G
TT/TL
TT/TL
TT
12.5-20
10
10
8
10
10
12
12
-
1 040
325
1 067
351
480
3 060
1 950
1 800
1 550
1 800
2 090
2 260
2 000
375
375
300
375
300
350
350
12.5-20
MPT-04
12.5-20
(11-20)
1 040
325
1 067
351
480
3 060
MPT-05
325
1 067
351
480
3 060
MPT-03
1 095
355
1 124
383
503
3 220
2 000
2 180
2 900
2 000
2 430
2 240
300
350
525
350
450
300
14.5-20
MPT-04
1 095
355
1 124
383
503
3 220
MPT-05
139D
142D
136G
TT/TL
14.5-20
12
14
12
1 095
355
1 124
383
503
3 220
2 430
2 650
2 240
300
350
300
14
148D
TL
12.5-20
(11-20)
14.5-20
(12.5-20)
14.5-20
(12.5-20)
14.5-20
(12.5-20)
-
1 040
14.5-20
132D
135D
145D
132G
139G
136G
TT/TL
12.5-20
10
12
16
12
16
12
14.00x19.5
(13.00x19.5)
14.00x19.5
(13.00x19.5)
14.00x19.5
(13.00x19.5)
9x20 (9-20SDC)
9x20 (9-20SDC)
9x20
(9-20SDC)
11x20
(11;12-20SDC)
11x20
(11;12-20SDC)
11x20
(11;12-20SDC)
1 800
1 950
2 240
1 950
2 120
2 800
4 000
1 076
407
1 116
440
495
3 165
3 150
350
14
145G
TT/TL
16-20
1 076
407
1 116
440
495
3 165
2 900
350
149B
152B
145G
TL
-
1 076
407
1 116
440
495
3 165
MPT-03
14
16
14
-
1 076
407
1 116
440
495
3 165
3 250
3 550
2 900
350
400
350
MPT-06
MPT-01
16
14
163A8
152B
TL
TL
16/70-24
1 166
1 178
460
407
1 197
1 218
494
440
542
545
3 480
3 465
4 850
3 550
450
400
MPT-04
14
151D
TL
16/70-24
1 178
407
1 218
440
545
3 465
3 450
400
16/70-20
(405/70-20)
16/70-20
(405/70-20)
405/70-20
(16/70-20)
405/70-20
(16/70-20)
22.5” 18-22.5
24” 405/70-24
(16/70-24)
405/70-24
(16/70-24)
MPT-02
MPT-04
MPT-05
MPT-01
TL
TL
TL
TL
TT/TL
TL
TL
TT/TL
TL
11x20
(11;12-20SDC)
11x20
(11;12-20SDC)
11x20
(11;12-20SDC)
11x20
(11;12-20SDC)
13x20
(13-20SDC)
13x20
(13-20SDC)
13x20
(13-20SDC)
13x20
(13-20SDC)
14.00x22.5
13x24
(13-24SDC)
13x24
(13-24SDC)
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 15
12 Víceúãelové (diagonální)
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
KATEGORIE RYCHLOSTI A8, B
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
18’’
10.5-18
MPT-01
10 PR
12.5-18
MPT-01
10 PR
12 PR
19.5” 18-19.5
MPT-02
16 PR
18-19.5
MPT-06
MPT-08
16 PR
20”
12.5-20
MPT-01
RYCHLOST (km/h)
PR
10 PR
12 PR
405/70-20
(16/70-20)
MPT-01
14 PR
16 PR
0
10
20
30
40
50
3 271
3 403
3 558
3 757
3 934
4 077
4 199
3 337
3 602
3 845
4 111
4 287
4 486
4 652
4 818
6 133
6 575
6 962
7 348
7 735
8 122
8 509
8 840
3 720
4 108
4 418
4 728
5 038
5 348
5 627
5 890
6 161
6 433
6 704
6 975
4 442
4 619
4 818
4 995
5 304
5 691
6 431
4 597
7 183
7 514
7 846
2 368
2 464
2 576
2 720
2 848
2 952
3 040
2 416
2 608
2 784
2 976
3 104
3 248
3 368
3 488
4 440
4 760
5 040
5 320
5 600
5 880
6 160
6 400
3 120
3 445
3 705
3 965
4 225
4 485
4 719
4 940
5 168
5 395
5 623
5 850
3 216
3 344
3 488
3 616
3 840
4 120
4 656
3 328
5 200
5 440
5 680
1 835
1 910
1 996
2 108
2 207
2 288
2 356
1 872
2 021
2 158
2 306
2 406
2 517
2 610
2 703
3 441
3 689
3 906
4 123
4 340
4 557
4 774
4 960
2 784
3 074
3 306
3 538
3 770
4 002
4 211
4 408
4 611
4 814
5 017
5 220
2 492
2 592
2 703
2 802
2 976
3 193
3 608
2 579
4 030
4 216
4 402
1 687
1 756
1 835
1 938
2 029
2 103
2 166
1 721
1 858
1 984
2 120
2 212
2 314
2 400
2 485
3 164
3 392
3 591
3 791
3 990
4 190
4 389
4 560
2 640
2 915
3 135
3 355
3 575
3 795
3 993
4 180
4 373
4 565
4 758
4 950
2 291
2 383
2 485
2 576
2 736
2 936
3 317
2 371
3 705
3 876
4 047
1 628
1 694
1 771
1 870
1 958
2 030
2 090
1 661
1 793
1 914
2 046
2 134
2 233
2 316
2 398
3 053
3 273
3 465
3 658
3 850
4 043
4 235
4 400
2 400
2 650
2 850
3 050
3 250
3 450
3 630
3 800
3 975
4 150
4 325
4 500
2 211
2 299
2 398
2 486
2 640
2 833
3 201
2 288
3 575
3 740
3 905
1 480
1 540
1 610
1 700
1 780
1 845
1 900
1 510
1 630
1 740
1 860
1 940
2 030
2 105
2 180
2 775
2 975
3 150
3 325
3 500
3 675
3 850
4 000
2 010
2 090
2 180
2 260
2 400
2 575
2 910
2 080
3 250
3 400
3 550
HU·TùNÍ
(kPa)
225
250
275
300
325
350
375
175
200
225
250
275
300
325
350
275
300
325
350
375
400
425
450
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
275
300
325
350
225
250
300
325
350
375
400
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 16
Multipurpose (diagonal)
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
13
KATEGORIE RYCHLOSTI A8, B
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
22.5’’ 18-22.5
MPT-06
16 PR
24”
405/70-24 (16/70-24)
MPT-01
HU·TùNÍ
(kPa)
RYCHLOST (km/h)
PR
14 PR
0
10
20
30
40
50
4 108
4 495
4 844
5 193
5 503
5 813
6 123
6 433
6 704
6 975
7 246
7 518
7 404
7 846
3 445
3 770
4 063
4 355
4 615
4 875
5 135
5 395
5 623
5 850
6 078
6 305
5 360
5 680
3 074
3 364
3 625
3 886
4 118
4 350
4 582
4 814
5 017
5 220
5 423
5 626
4 154
4 402
2 915
3 190
3 438
3 685
3 905
4 125
4 345
4 565
4 758
4 950
5 143
5 335
3 819
4 047
2 650
2 900
3 125
3 350
3 550
3 750
3 950
4 150
4 325
4 500
4 675
4 850
3 685
3 905
3 350
3 550
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
375
400
KATEGORIE RYCHLOSTI D
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
18’’
RYCHLOST (km/h)
PR
10.5-18
MPT-02
8 PR
10 PR
12.5-18
MPT-02
MPT-04
10 PR
12 PR
16 PR
19.5” 18-19.5
MPT-03
16 PR
20” 10.5-20
MPT-04
10 PR
0
10
20
30
40
50
60
65
3 525
3 700
3 900
4 125
4 250
4 450
4 625
3 381
3 611
3 864
4 117
4 324
4 485
4 692
4 876
6 072
6 325
6 440
6 383
6 843
7 245
7 648
8 050
8 453
8 855
9 200
3 312
3 496
3 680
3 864
4 071
4 278
4 485
2 327
2 442
2 574
2 723
2 805
2 937
3 053
2 426
2 591
2 772
2 954
3 102
3 218
3 366
3 498
4 356
4 538
4 620
4 579
4 909
5 198
5 486
5 775
6 064
6 353
6 600
2 376
2 508
2 640
2 772
2 921
3 069
3 218
1 833
1 924
2 028
2 145
2 210
2 314
2 405
1 911
2 041
2 184
2 327
2 444
2 535
2 652
2 756
3 432
3 575
3 640
3 608
3 868
4 095
4 323
4 550
4 778
5 005
5 200
1 872
1 976
2 080
2 184
2 301
2 418
2 535
1 622
1 702
1 794
1 898
1 955
2 047
2 128
1 691
1 806
1 932
2 059
2 162
2 243
2 346
2 438
3 036
3 163
3 220
3 191
3 421
3 623
3 824
4 025
4 226
4 428
4 600
1 656
1 748
1 840
1 932
2 036
2 139
2 243
1 495
1 569
1 654
1 749
1 802
1 887
1 961
1 558
1 664
1 781
1 897
1 993
2 067
2 162
2 247
2 798
2 915
2 968
2 942
3 154
3 339
3 525
3 710
3 896
4 081
4 240
1 526
1 611
1 696
1 781
1 876
1 972
2 067
1 466
1 539
1 622
1 716
1 768
1 851
1 924
1 529
1 633
1 747
1 862
1 955
2 028
2 122
2 205
2 746
2 860
2 912
2 886
3 094
3 276
3 458
3 640
3 822
4 004
4 160
1 498
1 581
1 664
1 747
1 841
1 934
2 028
1 424
1 495
1 576
1 667
1 717
1 798
1 869
1 485
1 586
1 697
1 808
1 899
1 970
2 060
2 141
2 666
2 778
2 828
2 803
3 005
3 182
3 358
3 535
3 712
3 889
4 040
1 454
1 535
1 616
1 697
1 788
1 879
1 970
1 410
1 480
1 560
1 650
1 700
1 780
1 850
1 470
1 570
1 680
1 790
1 880
1 950
2 040
2 120
2 640
2 750
2 800
2 775
2 975
3 150
3 325
3 500
3 675
3 850
4 000
1 440
1 520
1 600
1 680
1 770
1 860
1 950
HU·TùNÍ
(kPa)
225
250
275
300
325
350
375
175
200
225
250
275
300
325
350
450
475
500
275
300
325
350
375
400
425
450
225
250
275
300
325
350
375
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 17
14 Víceúãelové (diagonální)
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
KATEGORIE RYCHLOSTI D
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
20” 12.5-20
MPT-04
10 PR
12 PR
16 PR
14.5-20
MPT-04
12 PR
14 PR
16/70-20
(405/70-20)
MPT-02
MPT-04
14 PR
16 PR
24” 405/70-24
(405/70-24)
MPT-04
14 PR
HU·TùNÍ
(kPa)
RYCHLOST (km/h)
PR
0
10
20
30
40
50
60
65
4 439
4 600
4 807
5 014
5 290
5 520
5 750
5 980
6 210
6 440
6 670
4 669
4 991
5 290
5 589
5 842
6 095
5 359
5 739
6 486
6 866
7 245
7 590
7 935
6 118
6 325
6 509
7 015
7 935
3 185
3 300
3 449
3 597
3 795
3 960
4 125
4 290
4 455
4 620
4 785
3 350
3 581
3 795
4 010
4 191
4 373
3 845
4 117
4 653
4 925
5 198
5 445
5 693
4 389
4 538
4 670
5 033
5 693
2 509
2 600
2 717
2 834
2 990
3 120
3 250
3 380
3 510
3 640
3 770
2 639
2 821
2 990
3 159
3 302
3 445
3 029
3 244
3 666
3 881
4 095
4 290
4 485
3 458
3 575
3 679
3 965
4 485
2 220
2 300
2 404
2 507
2 645
2 760
2 875
2 990
3 105
3 220
3 335
2 335
2 496
2 645
2 795
2 921
3 048
2 680
2 869
3 243
3 433
3 623
3 795
3 968
3 059
3 163
3 255
3 508
3 968
2 046
2 120
2 215
2 311
2 438
2 544
2 650
2 756
2 862
2 968
3 074
2 152
2 300
2 438
2 576
2 692
2 809
2 470
2 645
2 989
3 164
3 339
3 498
3 657
2 820
2 915
3 000
3 233
3 657
2 007
2 080
2 174
2 267
2 392
2 496
2 600
2 704
2 808
2 912
3 016
2 111
2 257
2 392
2 527
2 642
2 756
2 423
2 595
2 933
3 104
3 276
3 432
3 588
2 766
2 860
2 943
3 172
3 588
1 949
2 020
2 111
2 202
2 323
2 424
2 525
2 626
2 727
2 828
2 929
2 050
2 192
2 323
2 454
2 565
2 677
2 353
2 520
2 848
3 015
3 182
3 333
3 485
2 687
2 778
2 858
3 081
3 485
1 930
2 000
2 090
2 180
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2 800
2 900
2 030
2 170
2 300
2 430
2 540
2 650
2 330
2 495
2 820
2 985
3 150
3 300
3 450
2 660
2 750
2 830
3 050
3 450
ROZMùR
10.5-18
12.5-18
18-19.5
10.5-20
12.5-20
14.5-20
16/70-20
405/70-20
18-22.5
405/70-24
MPT-01
o
o
MPT-02
o
o
o
o
MPT-03
o
o
o
o
o
o
DEZÉN
MPT-04 MPT-05
MPT-06
MPT-07
MPT-08
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
225
250
275
300
325
350
225
250
300
325
350
375
400
200
250
300
350
400
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 18
Víceúãelové (diagonální)
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
15
KATEGORIE RYCHLOSTI G
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
18’’ 12.5-18
MPT-03
10 PR
12 PR
16 PR
20” 10.5-20
MPT-05
MPT-07
8 PR
10 PR
12.5-20
MPT-03
MPT-05
12 PR
16 PR
14.5-20
MPT-03
MPT-05
12 PR
405/70-20
(16/70-20)
MPT-03
16/70-20
(405/70-20)
MPT-05
RYCHLOST (km/h)
PR
14 PR
14 PR
HU·TùNÍ
(kPa)
0
10
20
30
40
50
60
65
70
80
90
3 387
3 618
3 871
4 124
4 332
4 500
4 700
4 875
5 055
5 238
5 420
5 600
3 325
3 500
3 688
3 875
4 088
4 288
4 500
4 513
4 750
5 000
5 360
5 790
4 088
4 375
4 700
5 000
5 300
5 600
6 550
6 888
7 250
6 550
6 888
7 250
2 439
2 605
2 787
2 970
3 119
3 240
3 384
3 510
3 640
3 771
3 902
4 032
2 394
2 520
2 655
2 790
2 943
3 087
3 240
3 249
3 420
3 600
3 860
4 195
2 943
3 150
3 384
3 600
3 816
4 032
4 716
4 959
5 220
4 716
4 959
5 220
2 032
2 171
2 323
2 475
2 599
2 700
2 820
2 925
3 033
3 143
3 252
3 360
1 995
2 100
2 213
2 325
2 453
2 573
2 700
2 708
2 850
3 000
3 215
3 495
2 453
2 625
2 820
3 000
3 180
3 360
3 930
4 133
4 350
3 930
4 133
4 350
1 694
1 809
1 935
2 062
2 166
2 250
2 350
2 438
2 528
2 619
2 710
2 800
1 663
1 750
1 844
1 938
2 044
2 144
2 250
2 256
2 375
2 500
2 680
2 915
2 044
2 188
2 350
2 500
2 650
2 800
3 275
3 444
3 625
3 275
3 444
3 625
1 558
1 664
1 781
1 897
1 993
2 070
2 162
2 243
2 325
2 409
2 493
2 576
1 530
1 610
1 696
1 783
1 880
1 972
2 070
2 076
2 185
2 300
2 480
2 700
1 880
2 013
2 162
2 300
2 438
2 576
3 013
3 168
3 335
3 013
3 168
3 335
1 517
1 621
1 734
1 848
1 941
2 016
2 106
2 184
2 265
2 346
2 428
2 509
1 490
1 568
1 652
1 736
1 831
1 921
2 016
2 022
2 128
2 240
2 415
2 650
1 831
1 960
2 106
2 240
2 374
2 509
2 934
3 086
3 248
2 934
3 086
3 248
1 490
1 592
1 703
1 815
1 906
1 980
2 068
2 145
2 224
2 305
2 385
2 464
1 463
1 540
1 623
1 705
1 799
1 887
1 980
1 986
2 090
2 200
2 395
2 625
1 799
1 925
2 068
2 200
2 332
2 464
2 882
3 031
3 190
2 882
3 031
3 190
1 470
1 570
1 680
1 790
1 880
1 950
2 040
2 120
2 194
2 273
2 352
2 430
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
2 850
1 958
2 062
2 170
2 365
2 600
1 774
1 899
2 040
2 170
2 300
2 430
2 843
2 989
3 147
2 843
2 989
3 147
1 450
1 548
1 657
1 765
1 854
1 926
2 012
2 087
2 164
2 242
2 320
2 397
1 423
1 498
1 578
1 659
1 749
1 835
1 926
1 931
2 033
2 140
2 335
2 575
1 749
1 873
2 012
2 140
2 268
2 397
2 803
2 948
3 103
2 803
2 948
3 103
1 409
1 505
1 610
1 716
1 802
1 872
1 955
2 028
2 103
2 179
2 255
2 330
1 383
1 456
1 534
1 612
1 700
1 784
1 872
1 877
1 976
2 080
2 290
2 525
1 700
1 820
1 955
2 080
2 205
2 330
2 725
2 865
3 016
2 725
2 865
3 016
1 355
1 447
1 548
1 650
1 733
1 800
1 880
1 950
2 022
2 095
2 168
2 240
1 330
1 400
1 475
1 550
1 635
1 715
1 800
1 805
1 900
2 000
2 210
2 430
1 635
1 750
1 880
2 000
2 120
2 240
2 620
2 755
2 900
2 620
2 755
2 900
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
225
250
275
300
325
350
375
300
325
350
400
450
175
200
225
250
275
300
300
325
350
300
325
350
70
+7%
80
+4%
90
(0)
ZMùNA NOSNOSTI PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
Víceúãelové pneumatiky (diagonální)
RYCHLOST (KM/H)
KATEGORIE
RYCHLOSTI
A8
B
D
G
0
+55%
+121%
+130%
+150%
10
+30%
+60%
+65%
+80%
20
+16%
+24%
+30%
+50%
30
+10%
+14%
+15%
+25%
40
(0)
+10%
+6%
+15%
50
(0)
+4%
+12%
60
+1%
+10%
65
(0)
+8,5%
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 19
16 Pro stavební stroje radiální
Kolov˘ nakladaã a grader
PNEUMATIKY PRO STAVEBNÍ STROJE RADIÁLNÍ
Kolov˘ nakladaã a grader
ERL-20
(L-2/G-2)
Dezén s vynikající trakcí a samoãisticími
vlastnostmi. NavrÏen pro pouÏití na
kolov˘ch nakladaãích a strojích typu
grader na mûkkém aÏ bahnitém
povrchu. Celoocelová radiální
konstrukce zaruãuje vysokou odolnost,
pfiíznivou ekonomiku provozu
a vynikající jízdní komfort.
ERL-30
(L-3/G-3)
Robustní dezén pro pouÏití ve smí‰en˘ch podmínkách s vysokou odolností
proti opotfiebení a dobrou trakcí,
NavrÏen pro pouÏití na kolov˘ch
nakladaãích a strojích typu grader
na tvrdém i mûkkém povrchu.
Celoocelová radiální konstrukce
zaruãuje vysokou odolnost, pfiíznivou
ekonomiku provozu a vynikající
jízdní komfort.
EM-01
EM-02
Nesmûrov˘ dezén pro univerzální
pouÏití. Dezén je vhodn˘ pfiedev‰ím
pro nakladaãe, teleskopické nakladaãe, r˘padlové nakladaãe, dumpery
a dal‰í stroje.
Dezén s dobr˘mi zábûrov˘mi vlastnostmi a úãinnou samoãisticí schopností. Dezén je vhodn˘ pfiedev‰ím
pro nakladaãe, teleskopické manipulátory a dal‰í stroje. Dezén je moÏno
pouÏít také pro zemûdûlské aplikace.
POROVNÁNÍ DIAGONÁLNÍCH A RADIÁLNÍCH PNEUMATIK
DEZÉN
ROZMùR
335/80R18 (12.5R18)
365/70R18
405/70R18 (16/70R18)
335/80R20 (12.5R20)
365/80R20 (14.5R20)
405/70R20 (16/70R20)
405/70R24 (16/70R24)
440/70R24 (17.5LR24)
17.5 R 25
20.5 R 25
23.5 R 25
26.5 R 25
ERL-20 ERL-30 EM-01
EM-02
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 20
Pro stavební stroje radiální
17
Kolov˘ nakladaã a grader
DEZÉN
ROZMùR
18’’
20”
24“
335/80R18
(12.5R18)
365/70R18
EM-02
405/70R18
(16/70R18)
EM-01
LI / SS
P¤EPRAVA/
NAKLÁDÁNÍ
139B
151A2
135B
146A2
141B
153A2
156B
168A2
136B
147A2
141B
153A2
143B
155A2
146B
158A2
147B
164A2
EM-01
335/80R20
(12.5R20)
365/80R20
(14.5R20)
405/70R20
(16/70R20)
405/70R24
(16/70R24)
440/70R24
(17.5LR24)
EM-01
EM-01
EM-01
EM-01
EM-02
TYP
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
OD
SW
OD
OW
NOSNOST
SR
RC
P¤EPRAVA B NAKLÁDÁNÍ
(50km/h) A2 (10km/h)
HU·TùNÍ
(kPa)
TL
11x18
993
339
1025
354
448
2 990
2 430
3 450
380
TL
969
360
1000
400
437
2 915
2 180
3 000
375
TL
11x18
(12x18)
13x18
1 025
407
1070
452
462
3 085
2 575
3 650
375
TL
13x18
4 000
5 600
650
TL
TL
11x20
(12x20)
11x20
(12x20)
13x20
(11;12x20)
13x24
TL
W15Lx24
TL
TL
1 044
339
1076
366
470
3 140
2 240
3 075
375
1 092
360
1127
400
489
3 285
2 575
3 650
375
1 076
407
1121
452
487
3 240
2 725
3 875
375
1 178
407
1223
452
534
3 545
3 000
4 250
375
1 250
465
1299
490
563
3 750
3 075
5 000
320
KOLOV¯ NAKLADAâ
ROZMùR
25”
DEZÉN
LI/SS
TYP
17.5R25
ERL-20
ERL-30
,
176A2
TL
20.5R25
ERL-20
ERL-30
ERL-20
ERL-30
ERL-30
,
186A2
,
195A2
,,
209A2
TL
23.5R25
26.5R25
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
RYCHLOST 10 km/h
SR
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
494
588
7 100
450
OD
SW
OD
OW
1 348
445
1 405
1 493
521
1 561
578
647
9 500
450
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
19.50/2.5-25
1 617
597
1 695
663
697
12 150
450
TL
22.00/3.0-25
1 747
672
1 841
746
759
18 500
575
TYP
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
GRADER
ROZMùR
25”
DEZÉN
LI/SS
17.5R25
ERL-20
ERL-30
,
153A8
TL
20.5R25
ERL-20
ERL-30
ERL-20
ERL-30
ERL-30
,
161A8
,
170A8
,
178A8
TL
23.5R25
26.5R25
, ,,
/
- index nosnosti
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
RYCHLOST 40 km/h
SR
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
494
588
3 650
300
OD
SW
OD
OW
1 348
445
1 405
1 493
521
1 561
578
670
4 625
300
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
19.50/2.5-25
1 617
597
1 695
663
727
6 000
300
TL
22.00/3.0-25
1 747
672
1 841
746
792
7 500
300
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 21
18 Pro stavební stroje radiální
Kolov˘ nakladaã a grader
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
18’’
335/80R18
EM-02
139B/151A2
365/70R18
EM-01
135B/146A2
405/70R18
EM-01
141B/153A2
156B/168A2
20”
335/80R20
EM-01
136B/147A2
365/80R20
EM-01
141B/153A2
405/70R20
EM-01
143B/155A2
24”
RYCHLOST (km/h)
LI / SS
405/70R24
EM-01
146B/158A2
440/70R24
EM-02
147B/164A2
0
10
20
30
40
50
2 526
3 347
3 888
4 659
5 520
2 395
2 990
3 440
3 970
4 505
4 800
2 745
3 470
4 170
4 850
5 520
5 850
5 935
6 630
7 265
7 840
8 355
8 950
2 370
2 970
3 540
4 100
4 650
4 925
2 750
3 470
4 150
4 840
5 505
5 850
2 905
3 705
4 455
5 165
5 880
6 200
3 155
3 985
4 835
5 630
6 440
6 800
4 240
6 480
7 072
7 776
8 032
1 579
2 092
2 430
2 912
3 450
1 515
1 885
2 135
2 470
2 795
3 000
1 705
2 165
2 590
3 015
3 430
3 650
3 710
4 150
4 550
4 910
5 225
5 600
1 485
1 815
2 210
2 490
2 880
3 075
1 710
2 185
2 610
3 030
3 440
3 650
1 800
2 325
2 790
3 230
3 670
3 875
1 945
2 470
2 995
3 500
3 985
4 250
2 650
4 050
4 420
4 860
5 020
1 371
1 817
2 102
2 544
3 036
1 221
1 518
1 689
1 958
2 222
2 398
1 315
1 689
2 019
2 343
2 651
2 833
2 893
3 262
3 575
3 861
4 081
4 400
1 188
1 480
1 766
2 030
2 321
2 464
1 309
1 683
2 002
2 338
2 662
2 833
1 370
1 771
2 129
2 470
2 822
2 998
1 513
1 909
2 310
2 717
3 102
3 300
2 488
2 728
2 981
3 267
3 383
1 254
1 661
1 926
2 319
2 760
1 177
1 463
1 627
1 887
2 141
2 311
1 267
1 627
1 945
2 258
2 555
2 730
2 788
3 143
3 445
3 721
3 933
4 240
1 145
1 426
1 701
1 956
2 237
2 374
1 261
1 622
1 929
2 253
2 565
2 730
1 320
1 707
2 051
2 380
2 719
2 889
1 458
1 839
2 226
2 618
2 989
3 180
2 398
2 629
2 873
3 148
3 260
1 137
1 505
1 744
2 110
2 540
1 140
1 415
1 570
1 820
2 070
2 250
1 240
1 580
1 890
2 195
2 490
2 650
2 715
3 055
3 355
3 620
3 830
4 125
1 110
1 390
1 650
1 910
2 170
2 300
1 225
1 575
1 865
2 195
2 480
2 650
1 280
1 650
1 995
2 295
2 635
2 800
1 410
1 790
2 165
2 535
2 930
3 100
2 330
2 700
2 950
3 240
3 350
1 098
1 451
1 684
2 025
2 430
1 110
1 380
1 535
1 780
2 020
2 180
1 195
1 535
1 835
2 130
2 410
2 575
2 630
2 965
3 250
3 510
3 710
4 000
1 080
1 345
1 605
1 845
2 110
2 240
1 190
1 530
1 820
2 125
2 420
2 575
1 245
1 610
1 935
2 245
2 565
2 725
1 375
1 735
2 100
2 470
2 820
3 000
2 262
2 480
2 710
2 970
3 075
HU·TùNÍ
(kPa)
140
200
240
300
380
150
200
250
300
350
375
150
200
250
300
350
375
400
450
500
550
600
650
150
200
250
300
350
375
150
200
250
300
350
375
150
200
250
300
350
375
150
200
250
300
350
375
140
200
240
300
320
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 22
Pro stavební stroje radiální
Kolov˘ nakladaã a grader
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
KOLOV¯ NAKLADAâ
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
LI/SS
17.5R25
ERL-20
ERL-30
25’’
HU·TùNÍ
(kPa)
RYCHLOST (km/h)
,
176A2
20.5R25
ERL-20
ERL-30
,
186A2
23.5R25
ERL-20
ERL-30
,
195A2
26.5R25
ERL-30
,,
209A2
0
5
10
25
6 005
7 075
8 145
9 220
10 290
11 360
8 085
9 505
10 930
12 355
13 775
15 200
10 300
12 130
13 955
15 785
17 615
19 440
14 880
16 425
19 440
21 760
24 000
25 840
27 760
29 600
4 240
4 995
5 755
6 510
7 265
8 025
5 710
6 715
7 720
8 725
9 730
10 735
7 275
8 565
9 855
11 145
12 440
13 730
10 510
11 600
13 730
15 370
16 950
18 250
19 605
20 905
3 755
4 420
5 090
5 760
6 430
7 100
5 050
5 940
6 830
7 720
8 610
9 500
6 440
7 580
8 725
9 865
11 010
12 150
9 300
10 265
12 150
13 600
15 000
16 150
17 350
18 500
3 190
3 755
4 325
4 895
5 465
6 035
4 295
5 050
5 805
6 560
7 320
8 075
5 470
6 445
7 415
8 385
9 355
10 330
7 905
8 725
10 330
11 560
12 750
13 730
14 750
15 725
200
250
300
350
400
450
200
250
300
350
400
450
200
250
300
350
400
450
200
250
300
350
400
450
500
575
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
GRADER
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
17.5R25
ERL-20
ERL-30
20.5R25
ERL-20
ERL-30
23.5R25
ERL-20
ERL-30
26.5R25
ERL-20
25’’
,
153A8
,
161A8
,
170A8
,
178A8
, ,,
/
HU·TùNÍ
(kPa)
RYCHLOST (km/h)
LI/SS
15
20
30
40
50
2 825
3 400
3 970
3 790
4 410
5 030
4 860
5 690
6 525
5 830
6 910
8 100
2 775
3 340
3 900
3 720
4 330
4 940
4 770
5 590
6 410
5 775
6 850
8 025
2 675
3 215
3 755
3 585
4 170
4 760
4 600
5 385
6 175
5 562
6 590
7 725
2 600
3 125
3 650
3 485
4 055
4 625
4 470
5 235
6 000
5 400
6 400
7 500
2 525
3 035
3 545
3 385
3 935
4 490
4 340
5 080
5 825
5 240
6 210
7 275
200
250
300
200
250
300
200
250
300
200
250
300
- index nosnosti
ROZMùRY „O“ KROUÎKÒ (mm)
ROZMùR
17.5R25
20.5R25
23.5R25
26.5R25
VNIT¤NÍ PRÒMùR
581 ± 2
PRÒMùR PRÒ¤EZU
6.6 ± 0.5
OBVOD
1825 ± 6
568 ± 2
9.8 ± 0.5
1784 ± 6
19
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 23
20 Pro stavební stroje radiální
Dumper
PNEUMATIKY PRO STAVEBNÍ STROJE RADIÁLNÍ
Dumper
ERD-20
ERD-30
(E-2)
Dezén s vynikající trakcí a samoãisticími vlastnostmi. NavrÏen pro pouÏití
na strojích typu dumper na mûkkém
aÏ bahnitém povrchu. Celoocelová
radiální konstrukce zaruãuje vysokou
odolnost, pfiíznivou ekonomiku
provozu a vynikající jízdní komfort.
(E-3)
Robustní dezén pro pouÏití ve smí‰en˘ch podmínkách s vysokou odolností
proti opotfiebení a dobrou trakcí.
NavrÏen pro pouÏití na strojích typu
dumper na tvrdém i mûkkém povrchu.
Celoocelová radiální konstrukce
zaruãuje vysokou odolnost, pfiíznivou
ekonomiku provozu a vynikající
jízdní komfort.
DEZÉN
ROZMùR
17.5R25
20.5R25
23.5R25
26.5R25
ERL-20 ERL-30 ERD-20 ERD-30
o
o
o
o
o
o
o
DUMPER
25”
ROZMùR
DEZÉN
LI/SS
TYP
17.5R25
ERL-20
ERL-30
,
157B
TL
20.5R25
ERD-20
ERD-30
ERD-20
ERD-30
ERD-30
,,
177B
,,
185B
,,
193B
TL
23.5R25
26.5R25
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
NOVÉ
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
19.50/2.5-25
TL
22.00/3.0-25
TRANSPORT 50 km/h
MAX. V PROVOZU
SR
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
OD
SW
OD
OW
1 348
445
1 405
494
588
4 125
350
1 493
521
1 561
578
670
7 300
450
1 617
597
1 695
663
727
9 250
450
1 747
672
1 841
746
783
11 500
450
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
DUMPER
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
25’’
17.5R25
ERL-20
ERL-30
20.5R25
ERD-20
ERD-30
23.5R25
ERD-20
ERD-30
26.5R25
ERD-30
LI/SS
,
157B
,,
177B
,,
185B
,,
193B
, ,,
/
- index nosnosti
RYCHLOST (km/h)
20
30
40
50
55
3 445
3 995
4 540
6 545
7 290
8 030
8 295
9 235
10 175
10 450
11 550
12 650
3 320
3 850
4 375
6 310
7 025
7 740
7 990
8 900
9 805
10 070
11 130
12 190
3 225
3 740
4 250
6 130
6 825
7 520
7 765
8 645
9 530
9 785
10 815
11 845
3 130
3 630
4 125
5 950
6 625
7 300
7 540
8 395
9 250
9 500
10 500
11 500
3 070
3 550
4 045
5 830
6 495
7 155
7 390
8 225
9 065
9 310
10 290
11 270
HU·TùNÍ
(kPa)
250
300
350
350
400
450
350
400
450
350
400
450
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 24
Jefiábové
21
JE¤ÁBOVÉ PNEUMATIKY
CR-01
Nesmûrov˘ asymetrick˘ dezén
pro pouÏití na jefiábech. Nabízí vysokou
odolnost, vynikající jízdní komfort
a nízkou hluãnost pfii vysok˘ch
provozních rychlostech. Otevfiené
dezénové bloky poskytují skvûl˘
zábûr a dobré samoãisticí vlastnosti.
ROZMùR
25”
445/95R25
DEZÉN
LI/SS
TYP
CR-01
174F
TL
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
NOVÉ
11.00/1.7CR-25
(11.25/2.0-25)
MAX. V PROVOZU
OD
SW
OD
OW
1 483
440
1 570
483
SR
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
688
6 700
900
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
25’’ 445/95R25
CR-01
RYCHLOST (km/h)
LI/SS
174F
0
5
10
20
30
40
50
65
70
80
85
10 395
12 125
13 590
15 160
16 750
8 780
10 255
11 465
12 795
14 070
7 575
8 855
9 885
11 035
12 060
6 360
7 430
8 280
9 255
10 050
5 320
6 215
6 915
7 740
8 375
4 900
5 720
6 365
7 125
7 705
4 775
5 570
6 195
6 940
7 505
4 585
5 350
5 950
6 665
7 205
4 475
5 220
5 805
6 510
7 035
4 260
4 970
5 525
6 195
6 700
4 135
4 820
5 360
6 010
6 500
HU·TùNÍ
(kPa)
500
600
700
800
900
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 25
22 Pro stavební stroje (diagonální)
PNEUMATIKY PRO STAVEBNÍ STROJE
EM-20 (NB 38) (L-2) EM-30 (NB 57) (L-3) EM-50
Dezén s v˘born˘mi zábûrov˘mi
a samoãistícími schopnostmi.
Bezdu‰ová pneumatika pro
stavební stroje.
EM-70
Dezén s vynikající Ïivotností
a odolností proti prÛrazu. Vhodn˘
pro nakladaãe, dumpery v tûÏk˘ch
provozních podmínkách.
EM-60
(L-2)
Nízkoprofilov˘ dezén s vynikajícími
zábûrov˘mi vlastnostmi v tûÏkém
terénu. Ochrana boãního smyku
pfii práci v terénu.
(L-3)
Dezén navrÏen˘ pfiedev‰ím pro
velmi tûÏké stavební stroje a stroje
v kombinovaném provozu. Dezén má
velmi dobré samoãistící vlastnosti.
(E-2/L-2)
Dezén s dobr˘m zábûrem a minimálním prokluzem kola, s vynikajícími
tlumícími a samoãisticími vlastnostmi.
DEZÉN
ROZMùR
20-24 (22/70-24)
15.5-25
17.5-25
20.5-25
23.5-25
26.5-25
26.5-29
18.00-25
EM-20
EM-30
EM-50
EM-60
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
EM-70
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 26
Pro stavební stroje (diagonální)
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
ROZMùR
24’’
25”
20-24
(22/70-24)
15.5-25
15.5-25
17.5-25
17.5-25
17.5-25
20.5-25
20.5-25
DEZÉN
PR
LI / SS TYP
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
OD
SW
OD
OW
SR
NAKLÁDÁNÍ 10 km/h
·Í¤KA NOSNOST
(kg)
BùHOUNU
HU·TùNÍ
(kPa)
EM-70
12
158B
TL
16.00T-24 SDC
1 390
545
1 452
585
633
460
6 500
300
EM-20
EM-30
EM-50
EM-60
EM-20
EM-30
EM-60
12
149B
TL
1 277
394
1 328
437
590
325
5 600
400
12
149B
TL
1 277
394
1 328
437
590
355
5 600
400
16
158B
TL
12.00/1.3-25
(13.00/1.4-25)
12.00/1.3-25
(13.00/1.4-25)
14.00/1.5-25
1 348
445
1 405
494
620
370
7 300
475
16
158B
TL
14.00/1.5-25
1 348
445
1 405
494
620
392
7 300
475
22
171B
TL
14.00/1.5-25
1 348
445
1 405
494
620
370
10 000
700
16
167B
TL
1 492
520
1 561
577
682
450
8 250
350
16
20
16
20
28
16
20
28
28
32
28
32
26
34
167B
170B
171B
177B
183B
171B
177B
183B
188B
192B
188B
192B
189B
195B
TL
1 492
520
1 561
577
682
470
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
19.50/2.5-25
1 617
597
1 696
663
734
530
TL
19.50/2.5-25
1 617
597
1 696
663
734
540
TL
22.00/3.0-25
1 750
673
1 839
747
791
590
TL
22.00/3.0-25
1 750
673
1 839
747
791
605
TL
TL
22.00/3.0-29
(24.00/3.0-29)
1 851
673
1 940
747
834
600
8 250
9 500
9 500
10 900
13 600
9 500
10 900
13 600
15 500
17 000
15 500
17 000
16 000
19 000
350
450
300
375
550
300
375
550
475
550
475
550
450
600
13.00/2.5-25
(15.00/2.5-25)
13.00/2.5-25
(15.00/2.5-25)
1 615
498
1 693
553
734
404
13 600
650
1 615
498
1 693
553
734
404
13 600
15 000
650
750
EM-20
EM-60
EM-20
EM-30
EM-60
23.5-25
EM-20
EM-30
23.5-25
EM-60
26.5-25
26.5-25
EM-20
EM-30
EM-60
29”
26.5-29
EM-30
25’’
18.00-25
EM-20
28
180B
TL
18.00-25
EM-30
28
32
180B
183B
TL
V pfiípadû pouÏití pneumatik L-2 a L-3 pro jiné stroje neÏ jsou kolové nakladaãe, gradery,
teleskopické manipulátory a dozery, kontaktujte v˘robce.
23
V‰eobecné informace pro EM pneumatiky naleznete na stranû 44.
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 27
24 Pro stavební stroje (diagonální)
KOLOV¯ NAKLADAâ
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
24’’
PR
20-24
(22/70-24)
EM-70
12 PR
25”
15.5-25
EM-20
EM-30
EM-50
EM-60
12 PR
17.5-25
EM-20
EM-30
EM-60
16 PR
22 PR
20.5-25
EM-20
EM-30
EM-60
16 PR
20 PR
0
RYCHLOST (km/h)
5
10
6 880
7 520
8 160
8 720
9 280
9 840
10 400
6 800
7 160
7 480
7 800
8 160
8 560
8 960
7 600
8 080
8 560
8 960
9 440
9 840
10 240
10 640
11 040
11 360
11 680
14 520
15 280
16 000
8 720
9 440
10 080
10 720
11 360
12 000
12 640
13 200
13 760
14 240
14 720
15 200
4 859
5 311
5 763
6 159
6 554
6 950
7 345
4 803
5 057
5 283
5 509
5 763
6 046
6 328
5 368
5 707
6 046
6 328
6 667
6 950
7 232
7 515
7 797
8 023
8 249
10 255
10 792
11 300
6 159
6 667
7 119
7 571
8 023
8 475
8 927
9 323
9 718
10 057
10 396
10 735
4 300
4 700
5 100
5 450
5 800
6 150
6 500
4 250
4 475
4 675
4 875
5 100
5 350
5 600
4 750
5 050
5 350
5 600
5 900
6 150
6 400
6 650
6 900
7 100
7 300
9 075
9 550
10 000
5 450
5 900
6 300
6 700
7 100
7 500
7 900
8 250
8 600
8 900
9 200
9 500
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
150
175
200
225
250
275
300
250
275
300
325
350
375
400
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
650
675
700
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
ROZMùR
25’’
23.5-25
EM-20
EM-30
EM-60
PR
16 PR
20 PR
28 PR
26.5-25
EM-20
EM-30
EM-60
28 PR
32 PR
29”
26.5-29
EM-30
26 PR
34 PR
25”
18.00-25
EM-20
EM-30
28 PR
32 PR
0
RYCHLOST (km/h)
5
10
12 800
13 600
14 400
15 200
16 000
16 800
17 440
19 600
20 640
21 760
20 320
21 120
21 760
22 400
23 200
24 000
24 800
25 600
26 400
27 200
23 200
24 000
24 800
25 600
27 200
28 800
30 400
17 280
18 400
18 880
20 000
20 480
20 960
21 760
22 880
24 000
9 040
9 605
10 170
10 735
11 300
11 865
12 317
13 843
14 577
15 368
14 351
14 916
15 368
15 820
16 385
16 950
17 515
18 080
18 645
19 210
16 385
16 950
17 515
18 080
19 210
20 340
21 470
12 204
12 995
13 334
14 125
14 464
14 803
15 368
16 159
16 950
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
10 900
12 250
12 900
13 600
12 700
13 200
13 600
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
14 500
15 000
15 500
16 000
17 000
18 000
19 000
10 800
11 500
11 800
12 500
12 800
13 100
13 600
14 300
15 000
ZMùNA NOSNOSTI PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
Pneumatiky pro stavební stroje – kolov˘ nakladaã
RYCHLOST (km/h)
NOSNOST
0
+60%
1
+30%
5
+13%
10
(0)
15
-7%
20
-12%
25
-15%
ROZMùRY „O“ KROUÎKÒ (mm)
ROZMùR
15.5-25
17.5-25
18.00-25
20.5-25
23.5-25
26.5-25
26.5-29
VNIT¤NÍ PRÒMùR
581 ± 2
PRÒMùR PRÒ¤EZU
6.6 ± 0.5
OBVOD
1 825 ± 6
568 ± 2
9.8 ± 0.5
1 784 ± 6
655 ± 2
9.8 ± 0.5
2 058 ± 6
HU·TùNÍ
(kPa)
225
250
275
300
325
350
375
500
525
550
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
375
400
425
450
500
550
600
425
475
500
550
575
600
650
700
750
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 28
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:18
Stránka 29
26 Pro r˘padla
PNEUMATIKY PRO KOLOVÁ R¯PADLA
EM-22
Nová generace pneumatik pro r˘padla.
Upraven˘ dezén NB 38, kter˘ má
velmi dobré zábûrové a samoãistící
vlastnosti. Dezén má o 7% ‰ir‰í
bûÏnou plochu v porovnání s dezénem
NB 38. Dezén je vhodn˘ pro moderní
r˘padla.
EM-23
EM-40
Vy‰‰í odolnost proti prÛrazu a opotfiebení bûhounu díky vy‰‰ímu zaplnûní
dezénu. Dezén je urãen˘ pro kamenit˘
a tvrd˘ povrch, navrÏen˘ speciálnû
pro uÏití na rypadlech.
NB 38
Univerzální dezén s velmi dobr˘mi
zábûrov˘mi vlastnostmi a smûrovou
stabilitou v mûkkém terénu. Dezén
má velmi dobré samoãistící schopnosti a je vhodn˘ pro stavební stroje,
r˘padla a dal‰í stroje pracující v terénu.
Klasick˘ dezén pro univerzální uÏití
s dobr˘mi zábûrov˘mi a samoãistícími
vlastnostmi.
TR-12
Dezén s vynikající trakcí a flotaãními
vlastnostmi, navrÏen jako náhrada
dvojité montáÏe pro mûkk˘ aÏ blátiv˘
terén. MoÏno pouÏít i pro zemûdûlské
aplikace.
DEZÉN
ROZMùR
EM-22
8.25-20
9.00-20
10.00-20
11.00-20
500/45-20
500/60-22.5
600/40-22.5
o
o
o
o
EM-23
EM-40
NB 38
o
o
o
o
o
o
o
NB 38
Extra
o
o
o
NB 57
TR-12
NB 59
o
o
o
o
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 30
Pro r˘padla
NB 38 Extra
NB 57
·ir‰í bûÏná plocha v porovnání
s NB 38 o 23-25 %. Lep‰í stabilita
dezénu díky ‰ir‰í bûÏné plo‰e.
ROZMùR
20’’
DEZÉN
PR LI / SS
8.25-20
NB 38
14
122B
TT
8.25-20
14
122B
TT
8.25-20
NB 38
Extra
EM-22
14
122B
TT
9.00-20
NB 38
14
140B
TT
9.00-20
14
140B
TT
9.00-20
NB 38
Extra
EM-22
14
140B
TT
9.00-20
EM-40
14
140B
TT
10.00-20
NB 38
16
146B
TT
NB 38 14
Extra
EM-22 16
EM-23
EM-40
NB 59
Reinforced
NB 38 16
145B
TT
146B
TT
149F
TT
148B
TT
10.00-20
10.00-20
10.00-20
11.00-20
11.00-20
EM-22
16
148B
TT
11.00-20
NB 57
16
140E
TT
TR-12
TR-12
TR-12
-
160A8
152A8
169A8
TL
TL
TL
500/45-20
22.5” 500/60-22.5
600/40-22.5
NB 59 Reinforced
Vy‰‰í odolnost proti prÛrazu a ojetí
bûhounu díky vy‰‰ímu vyplnûní bûÏné
plochy. Dezén je urãen˘ pro kamenit˘
a tvrd˘ dezén.
RÁFEK(DOTYP
VOLEN¯)
27
DU·E/
VLOÎKA
6.5-20
(6.0;7.0-20)
6.5-20
(6.0;7.0-20)
6.5-20
(6.0;7.0-20)
7.0-20
(6.5;7.5-20)
7.0-20
(6.5;7.5-20)
7.0-20
(6.5;7.5-20)
7.0-20
(6.5;7.5-20)
7.5-20
(7.0;8.0-20)
7.5-20
(7.0;8.0-20)
7.5-20
(7.0;8.0-20)
8.25-20
20/1 eHD
8.25-20
20/1 eHD
8.25-20
20/1 eHD
9.00-20
20/1 eHD
9.00-20
20/1 eHD
9.00-20
20/1 eHD
9.00-20
20/1 eHD
10.00-20
20/2 eHD
10.00-20
20/2 eHD
10.00-20
20/2eHD
7.5-20
(7.0;8.0-20)
8.0-20
(7.5-20)
8.0-20
(7.5-20)
8.0-20
(7.5-20)
16.0DCx20
16.00x22.5
20.00x22.5
10.00-20
20/2eHD
11.00-20
20/2 eHD
11.00-20
20/2 eHD
11.00-20
20/2 eHD
-
Klasick˘ dezén pro zesílenou
pneumatiku 10.00-20, speciální
fie‰ení dvojité montáÏe pro r˘padla
pracující také na kolejích (Rail&Road
aplikace).
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
MIN.
·Í¤KA VZDÁLENOST NOSNOST
BùHOUNU DVOJMONT.
(kg)
(mm)
HU·TùNÍ
(kPa)
SR
RC
253
462
2 940
185
269
1 500
675
993
253
462
2 940
220
269
1 500
675
234
993
253
462
2 940
210
269
1 500
675
1 012
256
1 037
276
481
3 070
190
297
2 500
700
1 012
256
1 037
276
481
3 070
234
297
2 500
700
1 012
256
1 037
276
481
3 070
203
297
2 500
700
1 012
256
1 037
276
481
3 070
205
297
2 500
700
1 050
275
1 077
297
498
3 180
215
316
3 000
750
1 050
275
1 077
297
498
3 180
264
316
2 945
650
1 050
275
1 077
297
498
3 180
230
316
3 000
750
1 050
275
1 077
297
498
3 180
-
316
3 250
900
1 080
291
1 109
314
511
3 275
240
335
3 200
725
1 080
291
1 109
314
511
3 275
254
335
3 200
725
1 080
291
1 109
314
511
3 275
-
335
2 500
500
980
1 192
1 050
490
503
600
1 030
1 234
1 107
530
543
642
445
519
473
2 910
3 504
3 146
-
-
4 500
3 550
5 800
600
360
600
OD
SW
OD
OW
970
234
993
970
234
970
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 31
28 Pro r˘padla
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
20’’
8.25-20
14 PR
9.00-20
14 PR
10.00-20
14 PR
16 PR
10.00-20
NB 59 Reinforced
11.00-20
0
10
20
30
40
50
70
2 825
2 910
3 000
4 710
4 850
5 000
6 380
6 575
6 790
7 000
2 260
2 330
2 400
3 770
3 880
4 000
4 595
4 735
4 850
5 000
1 885
1 940
2 000
3 200
3 300
3 400
3 830
3 945
3 880
4 000
1 542
1 586
1 635
2 572
2 649
2 725
3 117
3 210
3 172
3 270
1 457
1 499
1 545
2 431
2 503
2 575
2 946
3 033
2 997
3 090
1 415
1 455
1 500
2 360
2 430
2 500
2 860
2 945
2 910
3 000
-
149F
140E
16 PR
500/45-20
160A8
22.5” 500/60-22.5
152A8
600/40-22.5
169A8
HU·TùNÍ
(kPa)
RYCHLOST (km/h)
PR LI/SS
600
650
675
650
675
700
600
650
725
750
3 250 kg pfii 80 km/h
4 900
6 350
6 550
6 750
6 990
7 200
6 831
7 128
7 425
5 264
5 478
5 693
5 858
3 201
3 597
3 993
4 373
4 496
4 868
5 198
8 085
8 399
8 696
8 993
9 290
9 570
4 100
4 650
4 790
4 900
5 050
5 200
5 795
6 050
6 300
4 466
4 648
4 830
4 970
2 715
3 050
3 390
3 710
3 815
4 130
4 410
6 860
7 125
7 380
7 630
7 880
8 120
2 550
2 750
2 950
4 042
4 180
4 300
5 215
5 440
5 670
4 019
4 183
4 347
4 473
2 445
2 745
3 050
3 340
3 435
3 715
3 970
6 175
6 415
6 640
6 865
7 095
7 310
2 562
2 747
2 943
3 278
3 390
3 488
4 640
4 840
5 040
3 573
3 718
3 864
3 976
2 175
2 440
2 710
2 970
3 050
3 305
3 530
5 490
5 700
5 900
6 105
6 305
6 495
900
2 421
2 596
2 781
3 098
3 203
3 296
4 140
4 320
4 500
3 190
3 320
3 450
3 550
1 940
2 180
2 420
2 650
2 725
2 950
3 150
4 900
5 090
5 270
5 450
5 630
5 800
2 350
2 520
2 700
3 008
3 110
3 200
3 725
3 890
4 050
2 871
2 988
3 105
3 195
1 745
1 960
2 180
2 385
2 455
2 655
2 835
4 410
4 580
4 745
4 905
5 065
5 220
2 180
2 340
2 500
-
400
450
500
650
700
725
520
560
600
280
300
320
360
120
150
180
210
220
250
280
450
480
510
540
570
600
ZMùNA NOSNOSTI PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
500/45-20 TR-12
500/60-22.5 TR-12
600/40-22.5 TR-12
RYCHLOST (km/h)
NOSNOST
0
+65%
10
+40%
15
+33%
20
+26%
25
+19%
30
+12%
35
+5%
40
(0)
45
-5%
50
-10%
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 32
Pro r˘padla
29
POUÎITÍ DEZÉNÒ
Kamenná drÈ
·tûrk
EM-23
NB 57
EM-22
NB 38
NB 38 Extra
EM-40
TR-12
NB 59
Silnice
Písek
Hlína
Bláto
Rail&Road
ZÁBùR
TR-12
EM-40
EM-22
NB 38
NB 38
Extra
EM-23
NB 57
ODOLNOST
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 33
30 Traktorové industriální Radiální
TRAKTOROVÉ INDUSTRIÁLNÍ RADIÁLNÍ
PNEUMATIKY
TI-20
Nová generace dezénu, kter˘ je urãen
pro stavební, silniãní a zemûdûlské
práce s poÏadavkem zábûru. Dezén
je vhodn˘ pro blátivé podmínky
s velmi dobrou odolností proti
po‰kození.
TI-22
(R-4)
Dezén s excelentní trakcí, vynikajícími
samoãisticími vlastnostmi a dobrou
odolností proti po‰kození. Vhodn˘
pfiedev‰ím pro rypadlové nakladaãe,
kolové nakladaãe, teleskopické manipulátory a podobné lehãí stroje
a zafiízení. Vhodn˘ téÏ pro zemûdûlské
aplikace.
DEZÉN
ROZMùR
340/80R18
460/70R24
480/80R26
440/80R28
TI-20
o
TI-22
o
o
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 34
Traktorové industriální Radiální
ROZMùR
DEZÉN
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
LI / SS
FR/DW
TYP
18”
340/80R18
TI-20
143A8
TL
24’’
460/70R24 IND
TI-22
159A8
TL
26’’
28”
480/80R26 IND
440/80R28 IND
TI-20
TI-20
160A8
156A8
TL
TL
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
NOVÉ
11x18
(12x18, W10x18, W11x18)
DW14L (DW15L,
DW16L, 14, 16, TW14L)
W15L (W16L)
W14L (W15L)
MAX. V PROVOZU
SR
RC
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
OD
SW
OD
OW
1 001
343
1 023
360
449
2 011
2 725
400
1 254
455
1 280
478
559
3 700
4 375
400
1 428
1 415
500
441
1 458
1 445
525
466
640
640
4 250
4 235
4 500
4 000
320
320
ZMùNA NOSNOSTI PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
Traktorové industriální radiální pneumatiky
RYCHLOST (km/h)
TRVALÉ ZATÍÎENÍ
CYKLICKÉ APLIKACE
0
+130%
+130%
5
+45%
+67%*
10
+25%
+50%**
15
+13%
+34%
20
+9%
+23%
25
+6%
+11%
30
+4%
+7%
35
+2%
+3%
40
(0)
(0)
45
-4%
-4%
50
-9%
-9%
ZMùNA NOSNOSTI PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
18’’
340/80R18
TI-20
24’’
460/70R24 IND
TI-22
26”
480/80R26 IND
TI-20
28”
440/80R28 IND
TI-20
143A8
159A8
160A8
156A8
HU·TùNÍ
(kPa)
RYCHLOST (mph)
LI/SS
0
10
10 cykly
20
30
40
50
3 760
4 390
5 015
5 635
6 265
6 010
7 020
8 035
9 050
10 065
7 073
7 705
8 165
8 625
9 200
9 775
10 350
6 440
6 900
7 245
7 935
8 395
8 913
9 200
2 045
2 390
2 725
3 060
3 405
3 265
3 815
4 365
4 920
5 470
3 844
4 188
4 438
4 688
5 000
5 313
5 625
3 500
3 750
3 938
4 313
4 563
4 844
5 000
2 450
2 865
3 270
3 675
4 090
3 920
4 580
5 240
5 900
6 565
4 613
5 025
5 325
5 625
6 000
6 375
6 750
4 200
4 500
4 725
5 175
5 475
5 813
6 000
1 780
2 080
2 375
2 670
2 970
2 845
3 330
3 805
4 290
4 770
3 352
3 652
3 870
4 088
4 360
4 633
4 905
3 052
3 270
3 434
3 761
3 979
4 224
4 360
1 700
1 985
2 270
2 550
2 835
2 715
3 175
3 635
4 090
4 550
3 198
3 484
3 692
3 900
4 160
4 420
4 680
2 912
3 120
3 276
3 588
3 796
4 030
4 160
1 635
1 910
2 180
2 450
2 725
2 610
3 055
3 495
3 935
4 375
3 075
3 350
3 550
3 750
4 000
4 250
4 500
2 800
3 000
3 150
3 450
3 650
3 875
4 000
1 570
1 740
1 985
2 230
2 480
2 375
2 780
3 180
3 580
3 980
2 798
3 049
3 231
3 413
3 640
3 868
4 095
2 548
2 730
2 867
3 140
3 322
3 526
3 640
200
250
300
350
400
200
250
300
350
400
200
220
240
260
280
300
320
200
220
240
260
280
300
320
31
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 35
32 Traktorové industriální (diagonální)
TRAKTOROVÉ INDUSTRIÁLNÍ PNEUMATIKY
TI-02
(R-4) TI-04
Klasická verze dezénu pro industriální uÏití.
TI-09
TR-10
Industriální dezén pro uÏití na r˘padlo-nakladaãích s nápravou 4x4.
(R-4) TD-03
Dezén s velmi dobr˘mi zábûrov˘mi
a samoãisticími vlastnostmi. Dezén
vhodn˘ zejména pro industriální
aplikace.
(R-4) TI-06
Robustní industriální dezén s vynikajícími zábûrov˘mi vlastnostmi, vhodn˘
pro r˘padlo-nakladaãe a ostatní typy
nakladaãÛ.
(R-1) TR-01
Traktorov˘ dezén vhodn˘ pro nároãn˘
provoz díky optimálnímu poãtu zábûrov˘ch zubÛ.
(R-4) UK 5
Dezén vhodn˘ pro vût‰í smykem
fiízené nakladaãe nebo teleskopické
plo‰iny.
(R-4) TI-05
(R-4)
Masivní industriální dezén obzvlá‰È
vhodn˘ pro zadní nápravu r˘padlo-nakladaãÛ. Vy‰‰í odolnost dezénu
proti prÛrazu a opotfiebení bûhounu.
(R-4) TR-09
Dezén s vynikající trakcí, vhodn˘
pro zemûdûlské aplikace strojÛ
a zafiízení, pfiedev‰ím pro teleskopické
a kolové nakladaãe.
(R-4)
Dezén s dobr˘mi zábûrov˘mi vlastnostmi, vhodn˘ pro pfiední kola r˘padlo-nakladaãÛ, kolov˘ch nakladaãÛ atd.
(R-3)
Dezén vhodn˘ pro industriální
a silniãní stavební stroje.
DEZÉN
ROZMùR TI-02 TI-03 TI-04 TI-05
14-17.5
12.5/80-18
16.0/70-20
400/80-24 IND
o
16.9-24 IND
o
17.5L-24 IND
o
460/70-24 IND
o
19.5L-24 IND
o
500/70-24 IND
o
18.4-26 IND
23.1-26 IND
16.9-28 IND
o
16.9-30 IND
TI-06 TI-09 TD-03 TR-09 TR-10 UK 5
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 36
Traktorové industriální (diagonální) 33
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
ROZMùR
17.5’’ 14-17.5
18” 12.5/80-18
20” 16.0/70-20
ROZMùR
24’’
DEZÉN PR
TR-10
TR-09
TR-09
DEZÉN
14
12
14
LI
FR/DW
SS
139
138/125
150/138
B
A8
A8
PR
TYP
TL
TL
TL
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
10.50x17.5
11x18 (9x18)
13 SDC-20
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
OD
SW
OD
OW
910
987
1 095
355
308
408
932
1 014
1 125
383
323
450
NOSNOST (kg)
SR
RC
FR
DW
HU·TùNÍ
(kPa)
430
465
504
2 858
2 900
3 220
3 350
2 360
3 350
2 430
1 650
2 360
550
370
350
ROZMùRY PNEUMATIKY (mm)
LI / SS
FR / DW
TYP
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
NOVù
14.9-24 IND
15.5/80-24
400/80-24 IND
16.9-24 IND
17.5L-24 IND
19.5L-24 IND
460/70-24 IND
UK 5
TR-01
TI-05
TI-04
TI-02
TI-05
TR-01
8
12
10
12
-
128A8
163/151A8
162A8
149A8
144A8
151A8
159A8
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
460/70-24 IND
TI-05
-
159A8
TL
500/70-24 IND
TI-05
-
164A8
TL
26”
18.4-26 IND
23.1-26 IND
TI-06
UK-5
16.9-28 IND
16.9-30 IND
16.9-30 IND
TI-06
TI-09
TD-03
156A8
158A8
162A8
152A8
154A8
154A8
TL
TL
28”
30”
12
10
12
12
14
14
W13
W12 (W13, W14L)
DW13 (DW14L, 13, 14, TW14L)
W15L (W14L)
W15L (W14L)
W16L
DW14L(DW15L, DW16L,
14, 16, TW14L)
DW14L(DW15L, DW16L,
14, 16, TW14L)
DW16L (DW15L, W15L,
W16L, 16)
W16L (W15L)
DW20Ax26
TL
TL
TL
W15L (W14L)
W15L (W14L)
W15L (W14L)
MAX. V PROVOZU
SR
RC
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
OD
SW
OD
OW
1 250
1 269
1 250
1 310
1 241
1 314
1 254
395
394
404
429
445
495
455
1 285
1 293
1 294
1 355
1 278
1 356
1 300
425
414
436
463
481
535
494
580
585
573
610
580
610
565
3 710
3 730
3 688
3 865
3 660
3 865
3 700
1 800
3 450
4 750
3 250
2 800
3 450
4 375
180
475
500
260
220
230
400
1 250
455
1 300
494
580
3 660
4 375
400
1 310
503
1 360
528
589
3 865
5 000
400
1 425
1 580
467
587
1 470
1 635
504
634
665
750
4 190
4 660
1 410
1 460
1 485
429
429
429
1 455
1 500
1 530
463
463
463
660
685
695
4 160
430
4 380
4 000
4 250
4 750
3 550
3 750
3 750
250
170
190
260
290
290
ZMùNA NOSNOSTI PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
Traktorové industriální – pfiední pneumatiky
RYCHLOST (km/h)
A8
NEPOHÁNùNÁ KOLA
(40 km/h)
A8
POHÁNùNÁ KOLA
(40 km/h)
LLV
HLV
LLV
HLV
0
+65%
+98%
+135%
+193%
10
+40%
+68%
+40%
+100%
15
+33%
+60%
+33%
+90%
20
+26%
+51%
+26%
+80%
25
+19%
+43%
+19%
+70%
30
+12%
+34%
+12%
+60%
35
+5%
+26%
+5%
+50%
40
(0)
+20%
(0)
+43%
45
-5%
+14%
-5%
+36%
50
-10%
+8%
-10%
+29%
LLV = Malá zmûna zatíÏení
HLV = Velká zmûna zatíÏení je, kdyÏ pomûr mezi naloÏen˘m a nenaloÏen˘m stavem je vût‰í neÏ "2". Hu‰tûní pro HLV aplikaci musí b˘t zv˘‰eno, kontaktujte v˘robce pneumatiky.
V pfiípadû HLV aplikace, by celková vzdálenost nemûla pfiekroãit 1 km. KdyÏ bude vzdálenost vût‰í, kontaktujte v˘robce pneumatiky.
Traktorové industriální – zadní pneumatiky
RYCHLOST (km/h)
TRVALÉ ZATÍÎENÍ
CYKLICKÉ APLIKACE
* Jednosmûrná vzdálenost 150 m.
** Jednosmûrná vzdálenost 600 m.
0
+130%
+130%
5
+45%
+67%*
10
+25%
+50%**
15
+13%
+34%
20
+9%
+23%
25
+6%
+11%
30
+4%
+7%
35
+2%
+3%
40
(0)
(0)
45
-4%
-4%
50
-9%
-9%
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 37
34 Traktorové industriální (diagonální)
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
ZADNÍ KOLA
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
24’’
14.9-24 IND
UK 5
6 PR
8 PR
15.5/80-24
TR-01
151A8
400/80-24 IND
TI-05
162A8
16.9-24 IND
TI-04
12 PR
17.5L-24 IND
TI-02
10 PR
19.5L-24 IND
TI-05
10 PR
12 PR
460/70-24 IND
TR-01
TI-05
159A8
500/70-24 IND
TI-05
164A8
26” 18.4-26 IND
TI-06
12 PR
HU·TùNÍ
RYCHLOST (km/h)
PR
0
10
10 cykly
20
30
40
50
3 265
3 565
3 865
4 140
7 360
7 648
7 935
5 975
6 800
7 625
8 450
9 275
10 100
10 925
3 795
4 335
4 875
5 395
5 865
6 360
6 900
7 190
7 475
3 935
4 600
5 265
5 590
5 760
6 105
6 440
4 510
5 095
5 680
6 270
7 075
7 510
7 935
6 555
7 430
8 305
9 175
10 065
7 705
8 650
9 600
10 550
11 500
5 200
5 795
6 360
6 900
7 420
7 935
8 570
9 200
1 775
1 938
2 100
2 250
4 000
4 156
4 313
3 245
3 695
4 145
4 590
5 040
5 490
5 940
2 065
2 355
2 650
2 930
3 190
3 455
3 750
3 905
4 065
2 140
2 500
2 865
3 040
3 130
3 320
3 500
2 450
2 770
3 090
3 405
3 845
4 080
4 315
3 565
4 040
4 515
4 990
5 470
4 185
4 700
5 220
5 735
6 250
2 825
3 150
3 455
3 750
4 030
4 315
4 655
5 000
2 130
2 325
2 520
2 700
4 800
4 988
5 175
3 895
4 435
4 975
5 510
6 050
6 585
7 125
2 475
2 830
3 180
3 520
3 825
4 150
4 500
4 690
4 875
2 565
3 000
3 435
3 645
3 760
3 985
4 200
2 940
3 325
3 705
4 090
4 615
4 900
5 175
4 275
4 845
5 415
5 985
6 565
1 935
2 112
2 289
2 453
4 360
4 530
4 701
2 830
3 220
3 615
4 005
4 395
4 785
5 180
1 800
2 055
2 310
2 555
2 780
3 015
3 270
3 405
3 545
1 865
2 180
2 495
2 650
2 730
2 895
3 050
2 140
2 415
2 690
2 970
3 350
3 560
3 760
3 105
3 520
3 935
4 350
4 770
3 650
4 100
4 550
5 000
5 450
2 465
2 745
3 015
3 270
3 515
3 760
4 060
4 360
1 477
1 612
1 747
1 872
3 328
3 458
3 588
2 700
3 075
3 450
3 820
4 195
4 565
4 940
1 715
1 960
2 205
2 440
2 650
2 875
3 120
3 250
3 380
1 780
2 080
2 380
2 525
2 605
2 760
2 910
2 040
2 305
2 570
2 835
3 200
3 395
3 590
2 965
3 360
3 755
4 150
4 550
3 485
3 910
4 340
4 770
5 200
2 350
2 620
2 875
3 120
3 355
3 590
3 875
4 160
1 420
1 550
1 680
1 800
3 200
3 325
3 450
2 595
2 956
3 315
3 675
4 030
4 390
4 750
1 650
1 885
2 120
2 345
2 550
2 765
3 000
3 125
3 250
1 710
2 000
2 290
2 430
2 505
2 655
2 800
1 960
2 215
2 470
2 725
3 075
3 265
3 450
2 850
3 230
3 610
3 990
4 375
3 350
3 760
4 175
4 585
5 000
2 260
2 520
2 765
3 000
3 225
3 450
3 725
4 000
1 292
1 411
1 529
1 638
2 912
3 026
3 140
2 365
2 690
3 020
3 340
3 670
3 995
4 325
1 500
1 715
1 930
2 135
2 320
2 515
2 730
2 845
2 960
1 555
1 820
2 085
2 210
2 280
2 415
2 550
1 785
2 015
2 250
2 480
2 800
2 970
3 140
2 595
2 940
3 285
3 630
3 980
3 050
3 425
3 800
4 175
4 550
2 055
2 295
2 515
2 730
2 935
3 140
3 390
3 640
5 640
6 260
6 880
7 500
3 390
3 780
4 150
4 500
4 840
5 175
5 590
6 000
(kPa)
120
140
160
180
425
450
475
200
250
300
350
400
450
500
100
120
140
160
180
200
220
240
260
120
140
160
170
180
200
220
110
130
150
170
190
210
230
200
250
300
350
400
200
250
300
350
400
110
130
150
170
190
210
230
250
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 38
Traktorové industriální (diagonální) 35
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
ZADNÍ KOLA
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
26’’
23.1-26 IND
UK 5
10 PR
12 PR
28” 16.9-28 IND
TI-06
10 PR
12 PR
30” 16.9-30 IND
TI-09
TD-03
10 PR
14 PR
HU·TùNÍ
RYCHLOST (km/h)
PR
(kPa)
0
10
10 cykly
20
30
40
50
7 865
8 625
9 405
9 775
10 925
4 360
4 970
5 590
6 130
6 670
7 050
7 245
7 705
8 165
4 740
5 245
5 750
6 325
7 095
7 475
7 995
8 315
8 625
4 275
4 690
5 115
5 315
5 940
2 370
2 700
3 040
3 330
3 625
3 830
3 940
4 190
4 440
2 575
2 850
3 125
3 435
3 855
4 060
4 340
4 515
4 685
5 130
5 625
6 135
6 375
7 125
2 845
3 240
3 645
4 000
4 350
4 600
4 725
5 025
5 325
3 090
3 420
3 750
4 125
4 625
4 875
5 210
5 420
5 625
3 730
4 090
4 460
4 635
5 180
2 065
2 355
2 650
2 905
3 160
3 340
3 435
3 650
3 870
2 245
2 485
2 725
2 995
3 360
3 540
3 785
3 940
4 085
3 555
3 900
4 255
4 420
4 940
1 970
2 245
2 525
2 770
3 015
3 190
3 275
3 485
3 690
2 140
2 370
2 600
2 860
3 205
3 380
3 610
3 755
3 900
3 420
3 750
4 090
4 250
4 750
1 895
2 160
2 430
2 665
2 900
3 065
3 150
3 350
3 550
2 060
2 280
2 500
2 750
3 085
3 250
3 475
3 615
3 750
3 110
3 415
3 720
3 870
4 325
1 725
1 965
2 210
2 425
2 640
2 790
2 865
3 050
3 230
1 870
2 070
2 275
2 500
2 805
2 955
3 160
3 285
3 410
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTICÍM TLAKU
120
140
160
170
190
110
130
150
170
190
210
220
240
260
110
130
150
170
200
220
250
270
290
P¤EDNÍ KOLA
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
17.5’’ 14-17.5
TR-10
10 PR
14 PR
18”
12.5/80-18
TR-09
10 PR
12 PR
20”
POHÁNùNÁ KOLA (km/h)
PR
16.0/70-20
TR-09
10 PR
14 PR
HU·TùNÍ
NEPOHÁNùNÁ KOLA (km/h)
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
(kPa)
2 760
2 890
3 030
3 165
3 345
3 565
3 780
1 890
2 015
2 170
2 235
2 310
2 460
2 590
2 730
2 870
3 005
3 135
3 305
2 480
2 600
2 730
2 850
3 010
3 205
3 400
1 700
1 815
1 955
2 010
2 080
2 210
2 330
2 455
2 580
2 700
2 822
2 975
2 205
2 315
2 425
2 530
2 675
2 850
3 025
1 510
1 615
1 735
1 790
1 850
1 965
2 070
2 185
2 295
2 400
2 510
2 645
1 970
2 065
2 165
2 260
2 390
2 545
2 700
1 350
1 440
1 550
1 595
1 650
1 755
1 850
1 950
2 050
2 145
2 240
2 360
1 775
1 860
1 950
2 035
2 150
2 290
2 430
1 215
1 295
1 395
1 435
1 485
1 580
1 665
1 755
1 845
1 930
2 015
2 125
3 890
4 060
4 240
4 410
4 640
4 930
5 210
2 675
2 865
3 050
3 200
3 305
3 430
3 625
3 815
3 905
4 100
4 390
4 690
3 505
3 655
3 820
3 970
4 175
4 435
4 685
2 405
2 575
2 745
2 880
2 975
3 090
3 265
3 435
3 515
3 690
3 950
4 220
3 115
3 250
3 395
3 530
3 715
3 940
4 166
2 140
2 290
2 440
2 560
2 650
2 745
2 900
3 050
3 125
3 280
3 510
3 750
2 780
2 900
3 030
3 150
3 315
3 520
3 720
1 910
2 045
2 180
2 285
2 360
2 450
2 590
2 725
2 790
2 930
3 135
3 350
2 500
2 610
2 725
2 835
2 985
3 170
3 350
1 720
1 840
1 960
2 055
2 125
2 205
2 330
2 450
2 510
2 640
2 820
3 015
320
350
380
410
450
500
550
250
280
310
340
370
200
225
250
275
300
325
350
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 39
36 Grejdry a válce
PNEUMATIKY PRO GREJDRY A VÁLCE
COMPACTOR (C-1) TD-01
Speciální pneumatika pro válce.
Stejn˘ dezén pro Compactor,
Compactor Extra a Compactor
Smooth.
TG-02
(R-1)
Zábûrov˘ dezén s dobrou Ïivotností,
vhodn˘ pro prÛmyslové a zemûdûlské aplikace.
Dezén s dobr˘mi zábûrov˘mi
a samoãistícími vlastnostmi.
ROZMùR
20’’
26”
PR
LI/SS
11.00-20
COMPACTOR 16 164A3
11.00-20
11.00R20
13/80R20
13.00-24
COMPACTOR
EXTRA
COMPACTOR
SMOOTH
COMPACTOR
COMPACTOR
TG-02
14.00-24
TG-02
14.9-24 IND
23.1-26
23.1-26 IND
UK 5
TD-01
UK 5
11.00-20
24”
DEZÉN
TYP
DU·E/
VLOÎKA
TT
8.0-20 (7.5-20) 11.00-20
20/2 eHD
18 170A2 TT 8.0-20 (8.5-20) 11.00-20
20/2 eHD
18 156A5 TT 8.0-20 (8.5-20) 11.00-20
20/2 eHD
157A3 TT
8.00-20
11-00-20
164A3 TT
9.0-20
13/80-20
12 143A8 TT/TL 8.00TG SDC 13.00-24
(9.00/1.5 (DC))
16 153A8 TT/TL 8.00TG SDC 14.00-24
(10.00 VA SDC)
8 128A8 TL
W13
14 156A8 TL
DW20Ax26 (23.1-26)
10 158A8 TL
DW20Ax26 (23.1-26)
12 162A8
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
(R-3)
Dezén vhodn˘ pro prÛmyslové
a stavební stroje.
ROZMùR PNEUMATIKY (mm)
RÁFEK
(DOVOLEN¯)
UK 5
(R-4)
SR
RC
MIN. VZDÁL.
DVOJMONTÁÎE
(mm)
NOSNOST
(kg)
HU·TùNÍ
(kPa)
OD
SW
OD
OW
1 040
290
1 062
314
493
3 150
335
5 000
900
1 064
294
1 086
314
504
3 225
340
6 000
830
1 070
291
1 092
314
507
3 240
335
4 000
1000
1 069
1 050
1 278
293
322
333
1 097
1 072
1 318
316
348
360
579
3 210
3 150
3 770
352
387
-
4 125
5 000
2 725
700
850
300
1 348
362
1 392
391
608
3 975
-
3 650
375
1 250
1 605
1 580
395
587
587
1 285
1 660
1 635
425
634
634
580
760
750
3 710
4 720
4 660
-
1 800
4 000
4 250
4 750
180
200
170
190
* Hustící tlaky pro UK 5 najdete na stranû 35.
ZMùNA NOSNOSTI PNEUMATIKY V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI
23.1-26 TD-01
RYCHLOST (km/h)
NOSNOST
0
+130%
5
+70%
10
+50%
15
+34%
20
+23%
25
+11%
30
+7%
35
+3%
V‰echny polní aplikace: A8 pneumatiky – hodnota v tab. + 7 %
Hustící tlak musí b˘t zv˘‰en pro: silniãní pfiepravu a dlouhou pfiepravu s návûsem + 30 kPa; Ïací stroje a traktorové pfiední nakladaãe + 40 kPa
40
(0)
45
-4%
50
-9%
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 40
Grejdry a válce
37
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU
ROZMùR
20’’
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
PR
11.00-20
COMPACTOR
16 PR
11.00-20
COMPACTOR
EXTRA
18 PR
11.00-20
COMPACTOR SMOOTH
18 PR
11.00R20
COMPACTOR
157A3
13/80R20
COMPACTOR
164A3
HU·TùNÍ
RYCHLOST (km/h)
LI/SS
0
8
10
15
25
7 984
8 272
8 488
8 712
9 000
9 216
9 600
6 109
6 311
6 468
6 624
7 360
-
1 400
2 020
2 640
3 240
3 800
4 350
4 900
5 480
6 000
-
4 990
5 170
5 305
5 445
5 625
5 760
6 000
3 818
3 945
4 042
4 140
4 600
1 500
1 900
2 250
2 625
2 950
3 300
3 925
4 550
5 150
2 520
3 100
3 660
4 260
4 840
5 420
5 710
6 000
1 350
1 900
2 480
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
1 200
1 525
1 800
2 100
2 375
2 625
3 150
3 650
4 125
2 240
2 760
3 260
3 790
4 310
4 820
5 000
-
3 320
3 430
3 515
3 600
4 000
-
(kPa)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
625
655
690
725
760
800
830
725
760
800
830
1000
150
200
250
300
350
400
500
600
700
300
400
500
600
700
800
850
900
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
24’’
13.00-24
TG-02
12 PR
14.00-24
TG-02
16 PR
HU·TùNÍ
RYCHLOST (km/h)
PR
5
10
15
25
40
3 502
4 012
4 633
5 049
5 653
6 205
3 090
3 540
4 088
4 455
4 988
5 475
2 760
3 162
3 652
3 980
4 456
4 891
2 287
2 620
3 025
3 297
3 691
4 052
2 060
2 360
2 725
2 970
3 325
3 650
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
ROZMùR
26’’
23.1-26
TD-01
10 PR
14 PR
200
250
300
325
350
375
HU·TùNÍ
RYCHLOST (km/h)
PR
(kPa)
0
10
20
30
40
50
5 934
6 670
7 475
8 395
9 200
3 870
4 350
4 875
5 475
6 000
3 175
3 565
4 000
4 490
4 920
2 760
3 100
3 480
3 905
4 280
2 580
2 900
3 250
3 650
4 000
2 348
2 639
2 958
3 322
3 640
(kPa)
90
110
140
170
200
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 41
38 Smykem fiízené nakladaãe
PNEUMATIKY PRO SMYKEM ¤ÍZENÉ NAKLADAâE
SK-01
Standardní dezén s dobr˘mi zábûrov˘mi vlastnostmi a ochranou boãnice.
SK-02
Robustní (Heavy Duty) dezén se
zesílenou stfiední ãástí dezénu. Vy‰‰í
odolnost proti prÛrazu a opotfiebení
dezénu a zesílená boãnice.
TR-10
Dezén vhodn˘ pro vût‰í smykem
fiízené nakladaãe nebo teleskopické
plo‰iny.
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 42
Smykem fiízené nakladaãe
ROZMùRPNEUMATIKY (mm)
ROZMùR
DEZÉN
PR
LI / SS
TYP
RÁFEK
DU·E/
NOVÉ
VLOÎKA
23x8.50-12
SK-02
15” 27x8.50-15
15.3” 10.0/75-15.3 IND
SK-02
SK-01
16.5” 10-16.5
12-16.5
17.5” 14-17.5
SK-02
SK-02
TR-10
12’’
6
10
6
8
10
8
10
14
99A4
115A4
99A4
122A6
127A6
131A3
140A3
139B
MAX. V PROVOZU
OD
SW
OD
OW
39
NOSNOST
HU·TùNÍ
SR
RC
(kg)
(kPa)
775
1 215
775
1 500
1 750
1 950
2 500
2 430
250
380
250
425
525
375
450
550
TL
7.00x12
-
575
214
589
231
258
1 690
TL
TT/TL
7.00ix15
9.00x15.3
680
780
214
264
695
800
231
277
317
360
2 000
2 295
TL
TL
TL
8.25x16.5
9.75x16.5
10.50x17.5
10-15 HS
10/75-15
-
773
831
910
264
307
355
792
851
932
285
331
383
345
370
430
2 340
2 515
2 858
ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU
ROZMùR
12’’
PR
23x8.50-12
SK-01
SK-02
6 PR
23x8.50-12
SK-02
10 PR
15”
27x8.50-15
SK-02
6 PR
15.3” 10.0/75-15.3
SK-01
8 PR
10 PR
16.5” 10-16.5
SK-02
8 PR
12-16.5
SK-02
10 PR
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
POHÁNùNÁ KOLA (km/h)
10
15
20
30
505
550
650
745
840
930
1050
1134
1212
1338
1458
610
700
790
865
930
1430
1505
1585
1665
1745
1815
1890
1970
2045
2120
1640
1730
1825
1915
2005
2090
2075
2210
2330
2440
2525
2575
2750
2690
470
515
605
695
785
870
980
1058
1131
1249
1361
570
655
740
805
870
1355
1430
1505
1580
1655
1725
1800
1870
1945
2015
1530
1615
1700
1785
1870
1950
1935
2060
2170
2280
2360
2400
2450
2500
420
460
540
620
700
775
875
945
1010
1115
1215
510
585
660
720
775
1300
1370
1440
1515
1585
1650
1720
1790
1860
1925
1365
1440
1520
1595
1670
1740
1730
1840
1940
2035
2105
2145
2290
2240
400
435
515
590
665
735
831
898
960
1059
1154
485
555
625
685
735
1180
1245
1310
1375
1440
1500
1565
1625
1690
1750
1195
1265
1335
1400
1465
1525
1520
1615
1700
1785
1845
1880
2010
1965
HU·TùNÍ
(kPa)
125
150
175
200
225
250
280
300
320
350
380
150
175
200
225
250
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
250
275
300
325
350
375
250
275
300
325
350
400
425
450
ROZMùR
PR
17.5’’ 14-17.5
TR-10
10 PR
14 PR
NOSNOST PNEUMATIKY (kg)
POHÁNùNÁ KOLA (km/h)
10
20
30
40
50
2 760
2 890
3 030
3 165
3 345
3 565
3 780
2 480
2 600
2 730
2 850
3 010
3 205
3 400
2 205
2 315
2 425
2 530
2 675
2 850
3 025
1 970
2 065
2 165
2 260
2 390
2 545
2 700
HU·TùNÍ
(kPa)
1 775
1 860
1 950
2 035
2 150
2 290
2 430
320
350
380
410
450
500
550
DEZÉN
ROZMùR
23x8.50-12
27x8.50-15
10.0/75-15.3 IND
10-16.5
12-16.5
14-17.5
SK-01
o
SK-02
o
o
TR-10
o
o
o
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 43
40 VysokozdviÏné vozíky
PNEUMATIKY PRO VYSOKOZDVIÎNÉ VOZÍKY
FL-01
Dezén navrÏen˘ do ztíÏen˘ch provozních podmínek. Dobrá smûrová
stabilita.
FL-05
Klasick˘ typ pásového dezénu , kter˘
je urãen˘ pro normální provoz. Dezén
s dobrou stabilitou a odolností proti
smyku.
FL-02
Typ kombinovaného pásového
a blokového dezénu s dobr˘mi zábûrov˘mi vlastnostmi. Dobrá smûrová
kontrola v rÛzn˘ch podmínkách
provozu.
FL-06
Kombinace pásového a blokového
dezénu.
FL-03
Pásov˘ dezén pouÏívan˘ u 8“ pneumatik. Dezén s dobrou stabilitou
a odolností proti smyku.
FL-07
Kombinace pásového a blokového
dezénu.
FL-04
Blokov˘ dezén urãen˘ pro tûωí
provozní podmínky. Dezén s dobr˘mi
zábûrov˘mi vlastnostmi a odolností
proti prÛrazu.
FL-08
Vy‰‰í vyplnûní dezénu. Dezén navrÏen˘
do ztíÏen˘ch provozních podmínek
s dobrou smûrovou stabilitou.
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 44
VysokozdviÏné vozíky
ROZMùR PNEUMATIKY (mm)
ROZMùR
8’’
9”
10”
12”
13“
15”
DEZÉN
4.00-8
FL-03
4.00-8
FL-08
5.00-8
16x6-8
18x7-8
FL-01
FL-03
FL-08
FL-08
FL-08
6.00-9
FL-01
6.00-9
FL-02
6.00-9
FL-08
21x8-9
FL-08
6.50-10
FL-01
6.50-10
FL-02
6.50-10
FL-08
23x9-10
7.00-12
FL-08
FL-01
7.00-12
FL-02
7.00-12
FL-08
250/75-12
(27x10-12)
FL-08
23x5
FL-05
23x5
FL-07
7.50-15
FL-08
8.15-15
FL-04
FL-08
FL-06
FL-08
FL-08
FL-08
8.25-15
8.25-15
250-15
300-15
PR
LI/SS
6 90A5
8 94A5
10 97A5
6 90A5
8 94A5
10 97A5
8 106A5
16
8
14
16
10
12
10
12
10
12
10
14
16
10
12
10
12
10
12
14
20
12
14
12
14
12
14
16
14
16
20
6
10
6
10
14
16
14
113A5
111A5
121A5
125A5
118A5
121A5
118A5
121A5
118A5
121A5
122A5
131A5
134A5
122A5
125A5
122A5
125A5
122A5
125A5
128A5
142A5
133A5
134A5
133A5
134A5
133A5
134A5
136A5
143A5
146A5
152A5
106B
118B
113A5
121A5
144A5
146A5
146A5
14
18
18
22
149A5
153A5
153A5
165A5
TYP
TT
RIM
DU·E/
VLOÎKA
NOVÉ
MAX. V PROVOZU
SR
OD
SW
OD
OW
4.00-8
414
112
422
121
188
NOSNOST (kg)
MIN. VZDÁL.
DVOJMONT.
(mm)
NOSNÁ
KOLA
¤ÍZENÁ
KOLA
780
870
950
780
870
950
1 235
600
670
730
600
670
730
950
800
900
1 000
800
900
1 000
825
1 150
1 090
1 450
1 650
1 320
1 450
1 320
1 450
1 320
1 450
1 500
1 950
2 120
1 500
1 650
1 500
1 650
1 500
1 650
1 800
2 650
2 060
2 120
2 060
2 120
2 060
2 120
2 240
2 725
3 000
3 550
950
1 320
1 150
1 450
2 800
3 000
3 000
1 000
700
900
1 000
850
1 000
850
1 000
850
1 000
625
900
1 000
775
900
775
900
775
900
1 000
1 000
850
900
850
900
850
900
1 000
700
800
1 000
600
800
525
800
925
1 000
1 000
3 250
3 650
3 650
5 150
800
1 000
950
1 000
4.00-8
414
115
422
124
188
TT
3.00D-8
3 1/4I-8
3 1/4I-8
3.00D-8
3 1/4I-8
3 1/4I-8
3.00D-8
5.00-8
467
132
476
143
208
134
138
138
134
138
138
158
TT
TT
4.33R-8
4.33R-8
16x6-8
18x7-8
425
462
152
173
434
471
164
187
192
206
175
199
TT
4.00E-9
6.00-9
540
160
551
173
240
192
TT
4.00E-9
6.00-9
540
160
551
173
240
192
TT
4.00E-9
6.00-9
540
160
551
173
240
192
TT
6.00E-9
21x8-9
535
200
546
216
234
230
TT
5.00F-10
(5.50F-10)
5.00F-10
(5.50F-10)
5.00F-10
(5.50F-10)
6.50-10
588
177
600
191
262
212 (218)
6.50-10
588
177
600
191
262
212 (218)
6.50-10
588
177
600
191
262
212 (218)
TT
TT
6.50F-10
5.00S-12
23x9-10
7.00-12
595
672
225
192
607
685
243
207
260
303
259
230
TT
5.00S-12
7.00-12
672
192
685
207
303
230
TT
5.00S-12
7.00-12
672
192
685
207
303
230
TT
8.00G-12
250/75-12 681
(27x10-12)
261
697
274
314
293
TT
3.75P-13
23x5
635
155
654
167
295
186
TT
3.75P-13
23x5
635
155
654
167
290
186
TT
7.50-15
772
212
787
229
350
254 (260)
TT
6.0-15
(6.5-15)
7.0-15
28x9-15
707
216
721
233
322
248
1 495
1 415
1 885
2 145
1 715
1 885
1 715
1 885
1 715
1 885
1 950
2 535
2 755
1 950
2 145
1 950
2 145
1 950
2 145
2 340
3 440
2 680
2 755
2 680
2 755
2 680
2 755
2 910
3 545
3 900
4 615
1 495
1 885
3 640
3 900
3 900
TT
TT
TT
TT
6.5-15
6.5-15
7.50-15
8.00-15
8.25-15
8.25-15
250-15
300-15
836
836
735
840
234
234
250
300
853
853
750
857
253
253
270
324
376
376
340
366
281
281
288
345
4 225
4 745
4 745
6 695
TT
TT
TT
41
HU·TùNÍ
(kPa)
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 45
42 VysokozdviÏné vozíky
APLIKACE VZV
25 km/h
35 km/h
NOSNÁ KOLA
¤ÍZENÁ KOLA
NOSNÁ KOLA
¤ÍZENÁ KOLA
MAX. NOSNOST PNEUMATIKY (% Z DOPORUâENÉ NOSNOSTI)
130
100
125
92.5
APLIKACE BOâNÍCH VZV
STATIC
25 km/h
35 km/h
MAX. NOSNOST PNEUMATIKY (% Z DOPORUâENÉ NOSNOSTI)
151
100
92.5
APLIKACE OSTATNÍCH VOZIDEL
10 km/h
25 km/h
40 km/h
50 km/h
MAX. NOSNOST PNEUMATIKY (% Z DOPORUâENÉ NOSNOSTI)
130
100
89
84
DEZÉN
ROZMùR
4.00-8
5.00-8
16x6-8
18x7-8
6.00-9
21x8-9
6.50-10
23x9-10
7.00-12
250/75-12
23x5
7.50-15
8.15-15
250-15
8.25-15
300-15
FL-01
FL-02
o
o
o
o
o
o
o
FL-03
o
o
FL-04
FL-05
FL-06
o
FL-07
FL-08
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 46
PouÏívání a údrÏba
SKLADOVÁNÍ
Skladujte pneumatiky ãisté a mimo zdroje tepla, svûtla, ozónu nebo uhlovodíkÛ (organick˘ch rozpou‰tûdel).
Vyvarujte se dlouhotrvajícímu vystavení pneumatik pfiímému sluneãnímu záfiení.
ZabraÀte jakémukoli kontaktu s tuky, benzínem, tûkav˘mi rozpou‰tûdly nebo dal‰ími ãiniteli, které mohou po‰kodit pryÏ.
Vyvarujte se horizontálnímu skladování bezdu‰ov˘ch pneumatiky, pouze malé pneumatiky mohou b˘t skladovány horizontálnû (maximálnû 6 mûsícÛ). Pokud jsou
pneumatiky skladovány horizontálnû, musí b˘t poloÏeny zub proti zubu.
Pokud jsou pneumatiky skladovány namontované na ráfku, sniÏte hustící tlak.
Ujistûte se, Ïe uvnitfi pneumatiky není voda nebo vlhkost.
Nikdy neskladujte dlouhodobû pneumatiky pfiímo v kontaktu se zemí.
OPRAVY PNEUMATIK
Z bezpeãnostních dÛvodÛ mohou pneumatiky opravovat pouze odborníci se správn˘mi nástroji.
SPRÁVNÉ POUÎÍVÁNÍ PNEUMATIK
Pfii zatíÏení pneumatiky je potfieba brát v potaz souvislost mezi rychlostí, hustícím tlakem a nosností pneumatiky. PfietûÏování zpÛsobuje pfiedãasné zniãení pneumatiky.
PouÏívejte technickou dokumentaci a tabulky hu‰tûní, které definují zatíÏení a hu‰tûní pro rozdílné provozní rychlosti.
Podhu‰tûní nezpÛsobuje pouze nesprávné sjíÏdûní pneumatiky, ale téÏ separace vloÏek, pfiípadnû jiné po‰kození vloÏek pneumatiky.
Pfiehu‰tûní zvy‰uje tvrdost pneumatiky a sniÏuje odolnost proti nárazÛm, vedoucím k poniãení vloÏek pneumatiky.
Instrukce pro montáÏ a demontáÏ
MontáÏ a demontáÏ pneumatik mÛÏe b˘t nebezpeãná, a mûla by b˘t provádûna pouze ‰kolen˘m a kvalifikovan˘m personálem, pouÏívajícím správné náfiadí a pracovní postupy.
Nesprávné dodrÏení tûchto postupÛ mÛÏe znamenat chybné nasazení pneumatiky na ráfek, a následnû zpÛsobit destrukci pneumatiky s explozivní silou, která mÛÏe
znamenat váÏné zranûní nebo smrt.
MontáÏ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ujistûte se, Ïe ráfek, pneumatika a du‰e jsou kompatibilní.
Zkontrolujte, zda je pneumatika pro zafiízení/stroj vhodná. PouÏívejte pouze ráfky doporuãené, pfiípadnû schválené v˘robcem pneumatiky.
VÏdy pouÏívejte pouze správné speciální zafiízení a nástroje.
Ráfek musí b˘t ãist˘ a v perfektním stavu (neponiãené atd.), pokud je to nutné, oãistûte ráfek brusn˘m papírem. V Ïádném pfiípadû nemontujte pneumatiky
na ráfky s prasklinami, váÏnû deformované, nesoucí stopy po opravách svafiováním atd.
Pozornû zkontrolujte vnitfiní, a také vnûj‰í stranu pneumatiky, za úãelem identifikace pfiípadného po‰kození. Pokud rozsah po‰kození neumoÏÀuje opravu,
pneumatika by mûla b˘t znehodnocena.
V pfiípadû montáÏe s du‰í, vÏdy pouÏijte správnou novou du‰i a vloÏku pro dan˘ rozmûr. Pro montáÏ bezdu‰ov˘ch pneumatik, na bezdu‰ové ráfky, vÏdy
pouÏijte nov˘ bezdu‰ov˘ ventil.
Pfied montáÏí, namaÏte ráfek a patky pneumatiky. PouÏívejte pouze vhodn˘ lubrikant, kter˘ nezniãí pneumatiku (nikdy nepouÏívejte lubrikanty na bázi silikonu
nebo benzínu).
Doporuãujeme vertikální montáÏ. V pfiípadû horizontální montáÏe, je nezbytné zkontrolovat zda spodní patka správnû dosedá.
Nasaìte pneumatiky na ráfek pfiesnû naproti otvoru pro ventil (respektujte, pokud je uveden, správn˘ smûr otáãení pneumatiky). Za pomoci montáÏní páky
postupnû pfievlíknûte první patku pfies lem ráfku. Následnû vloÏte do pneumatiky lehce nahu‰tûnou du‰i, dostateãnû o‰etfienou klouzkem (pokud je montována).
Umístûte ventil a lehce ho zajistûte pojistn˘m krouÏkem. Nasaìte druhou patku, postupujte postupnû, tak aby jste skonãily u ventilu.
Pro správné dosednutí a vycentrování pneumatiky, namontujte vnitfiní vloÏku ventilu. Pomalu hustûte a kontrolujte správné dosednutí patky pneumatiky.
Ujistûte se, Ïe patka pneumatiky neskfiípla du‰i.
Bûhem hu‰tûní dodrÏujte bezpeãnou vzdálenost, vÏdy pouÏívejte bezpeãnostní klec, pokud moÏno pfiipevnûnou ke zdi nebo pojistn˘m fietûzem. Bûhem
odeãítání tlaku, se ubezpeãte, Ïe Ïádná ãást va‰eho tûla není v moÏné trajektorii vnitfiních ãástí ventilu nebo jeho krytky. Je doporuãeno pouÏít vhodné zafiízení
pro omezení hustícího tlaku. PouÏijte filtr a odvlhãovaã pro stlaãen˘ vzduch nutn˘ pro odstranûní vlhkosti a prachu. Nikdy nepouÏívejte pro dosednutí patky
pneumatiky kladivo.
Pokraãujte v hu‰tûní. Ujistûte se, Ïe pneumatika není nahu‰tûna na více neÏ 250 kPa, pokud nejsou patky pneumatiky správnû - nedosednou a nejsou vycentrovány na kole.
Pokud patky nedosednou správnû, odpusÈte vzduch, lubrikujte a znovu nahustûte. Opakujte tuto operaci dokud patky nesedí správnû.
Následnû pfiekontrolujte smontování ventilu. Nahustûte pneumatiku podle zatíÏení - viz. tabulky v manuálu.
Ujistûte se, Ïe se ventil nedot˘ká ráfku, brzdov˘ch bubnÛ a dal‰ích pevn˘ch mechanick˘ch ãástí.
DemontáÏ
Nikdy nezkou‰ejte demontovat patky nahu‰tûné pneumatiky.
VÏdy demontujte vnitfiní vloÏku ventilu.
Zkontrolujte pfied demontáÏí, zda je pneumatika kompletnû bez vzduchu. Nikdy nepouÏívejte nástroje, které mohou po‰kodit ráfek nebo patky pneumatiky.
43
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 47
44 EM pneumatiky –
v‰eobecné informace
PNEUMATIKY PRO STAVEBNÍ STROJE
PNEUMATIKY TYP „L“
Pneumatiky typu „L“ jsou pouÏívány na v‰ech typech kolov˘ch nakladaãÛ a buldozerÛ. Provoz vût‰ina pneumatik pro nakladaãe (typ „L“),
je z dÛvodu jejich extrémnû masivní konstrukce, limitována velmi nízkou rychlostí provozu na velmi krátkou vzdálenost (rychlost 10 km/h
a maximální vzdálenost 250 m ).
Kolov˘ nakladaã
Kolov˘ buldozer
Typ provozu – kolov˘ nakladaã:
uzavfien˘ pracovní cyklus
rychlost do 10 km/h
vzdálenost do 250 m
Typ provozu – kolov˘ buldozer:
pfiesun nebo rovnání materiálu
rychlost do 10 km/h
rozdílná vzdálenost
Typ provozu - nakládka a pfievoz:
naloÏení a pfieprava materiálu
rychlost do 25 km/h
vzdálenost do 600 m
Pneumatiky typu „L“ se rozli‰ují kódem, typem a hloubkou dezénu
Kód
L-2
L-3
Typ
zábûrov˘ dezén
dezén pro kamenit˘ povrch
Hloubka dezénu
standardní hloubka dezénu
standardní hloubka dezénu
NíÏe jsou uvedeny pfiíklady pneumatik Mitas typu „L“
L-2
L-2
L-3
Oznaãení kódu (písmenem a ãíslem) je uvedeno na boãnici pneumatiky
L-2 zábûrov˘ dezén pneumatiky s maximálním zábûrem v písku a mûkkém povrchu.
L-3 dezén pro kamenit˘ povrch nabízející dobré zábûrové vlastnosti a odolnost na tvrdém povrchu
pfii obvykl˘ch ãinnostech spojen˘ch nakladaãe.
L-3
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 48
EM pneumatiky –
v‰eobecné informace
Ilustrace zobrazuje rozdíl v pomûrech mezi mezerami a zuby u jednotliv˘ch typÛ dezénu.
Zábûrov˘ typ L-2 Typ pro kamenit˘ dezén L-3
Dezén
Dezén
Pro pneumatiky typu „L“ je pouÏita níÏe uvedená srovnávací tabulka.
Poznámka: : jako základ pro porovnání jsou pouÏity hodnoty pro pneumatiku L-3.
Napfiíklad: pneumatika L-2 má o 20% lep‰í zábûr neÏ L-3.
Je zfiejmé, Ïe konstrukce zafiízení mÛÏe zásadnû ovlivnit toto porovnání.
NíÏe uvedené hodnoty se mÛÏou li‰it dle provozu nebo dle rozmûrÛ pneumatiky.
Pneumatiky typu "L"
Zábûr
Odol. proti kamení
Opotfiebení bûhounu
L-2
120
90
90
L-3
100
100
100
Pomûr zaplnûní dezénu
1:1
2:1
PNEUMATIKY TYPU „E“
Pneumatiky typu „E“ jsou pouÏívány k pfiepravû materiálu pfii mimosilniãních aplikacích. Tyto pneumatiky pomáhají pfiepravovat
materiál po nerovném – nezpevnûném povrchu pfii rychlosti do 50 km/h, na vzdálenost do 4 km (jedna cesta). Stroj se vrací bez
nákladu k místu nakládky. Tyto pneumatiky jsou uÏívány na strojích typu dumper.
Pneumatiky typu „E“ se rozli‰ují kódem, typem a hloubkou dezénu
Kód
E-2
E-3
Typ
zábûrov˘ dezén
kamenit˘ dezén
Hloubka dezénu
stand. hloubka dezénu
stand. hloubka dezénu
NíÏe je pfiíklad pneumatiky typu „E“
E-2
E-3
Stanovení hustícího tlaku pro nakladaãe
1 –
•
•
Zji‰tûním zatíÏení na osu stroje (váÏením) - toto je nejlep‰í zpÛsob jak stanovit správné hu‰tûní,
pro nejlep‰í v˘kon.
Pro pfiední osu: s nákladem, se zatíÏenou pfiední osou (plná lÏíce)
Pro zadní osu: bez nákladu , se zatíÏenou zadní osou (prázdná lÏíce)
Urãete maximálního zatíÏení kaÏdé pneumatiky podle zji‰tûné hmotnosti.
PouÏijte tabulku „závislost nosnosti na hustícím tlaku pro nakladaãe“ a urãete hustící tlak
45
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 49
46 EM pneumatiky –
v‰eobecné informace
2 – V˘poãtem s pouÏitím údajÛ v˘robce stroje
Pfii nakládce, kdyÏ lÏíce proniká do materiálu, se ãasto stroj (nakladaã) zaãne pfieklápût smûrem dopfiedu.
Toto je situace, kdy jsou pfiední pneumatiky maximálnû zatíÏeny.
• stanovte maximální zatíÏení pneumatiky na pfiední a zadní ose.
P¤EDNÍ osa
ZatíÏení na pfiední ose se rovná celkové hmotnosti nezatíÏeného stroje a zatíÏení, kdy se stroj zaãne pfieklápût
(toto zatíÏení pfii pfieklopení je uvedeno v˘robcem stroje).
ZADNÍ osa (prázdná lÏíce)
• pouÏijte hodnoty v˘robce stroje pro nezatíÏen˘ stroj pro zadní osu nebo
• pouÏijte 60 % celkové hmotnosti nezatíÏeného stroje dle hodnot v˘robce
Pfiíklad v˘poãtu (pro nakladaã s uveden˘mi parametry):
Rozmûr pneumatiky:
23.5-25 16PR EM-30 TL
Hmotnost nezatíÏeného stroje:
Pfiední osa:
Zadní osa:
Celkem:
ZatíÏení pfii pfieklopení stroje:
8 000 kg
8 500 kg
16 500 kg
(1)
(2)
(3)
13 900 kg
(4)
Maximální zatíÏení pfiední osy (statické*)
(3) + (4) = 30 400 kg, tzn. 15 200 kg na pneumatiku
Maximální zatíÏení zadní osy
(2) = 8 500 kg, tzn. 4 250 kg na pneumatiku
Základní hustící tlak dle tabulky „závislost nosnosti na hustícím tlaku“
Pfiední= 300 kPa (* rozdíl mezi statick˘m zatíÏení a zatíÏením pro 10 km/h je 60%, tzn. 15 200/1,6=9 200 kg)
Zadní = 250 kPa (kalkulováno s bezpeãnostní rezervou pro rychlost 25 km/h)
DÒLEÎITÉ
Stanovení hustícího tlaku v˘poãtem je urãeno pro standardní pouÏití nakladaãe a není upraveno pro pfiípadné dal‰í
specifické pouÏití nakladaãe. Vypoãtené hustící tlaky pro nakladaãe jsou minimální a mohou b˘t nav˘‰eny pro lep‰í
ovladatelnost, nebo pro konkrétní aplikaci (musí v‰ak zÛstat v souladu s uveden˘mi parametry pro rozmûr a typ
pneumatiky).
V pfiípadû provozu pneumatiky na del‰í vzdálenost (napfi. pfieprava nového stroje, pfieprava z jednoho pracovního
místa na druhé atd.) je nutné vzít v úvahu následující zvlá‰tní opatfiení:
Pfieprava vozidla:
•
bûhem pfiepravy musí b˘t stroj bez nákladu
•
pouÏijte hustící tlak u studené pneumatiky dle maximální hodnoty povolené dle tabulky
„závislost nosnosti na hustícím tlaku pro nakladaãe“
•
maximální rychlost vozidla 35 km/h
•
pfiestávka na 30 minut po 50 km pfiepravy z dÛvodu ochlazení pneumatiky
•
pfieprava na del‰í vzdálenost neÏ je 100 km není doporuãena a vozidlo musí b˘t pfiepraveno na trajleru.
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 50
EM pneumatiky –
v‰eobecné informace
Bûhem pfiepravy, pokud se pneumatiky zahfiejí, se mÛÏe hustící tlak zv˘‰it. Pokud jsou pneumatiky zahfiáté hustící
tlak nemusí b˘t sníÏen.
Stanovení hustícího tlaku pro buldozery
Vzhledem k podmínkám provozu jsou pneumatiky na buldozeru pouÏívány jin˘m zpÛsobem neÏ na nakladaãi.
•
zatíÏení na pfiední ose je maximální, kdyÏ radlice proniká do materiálu
•
zatíÏení na zadní ose je maximální, kdyÏ radlice hrne materiál
Z praktického hlediska je maximální zatíÏení na kterékoliv ze dvou os pfiibliÏnû rovné 2/3 hmotnosti stroje.
•
uÏití této metody stanovuje zatíÏení na kaÏdou pneumatiku
•
pouÏijte tabulku „závislost nosnosti na hustícím tlaku“
Stanovení hustícího tlaku pro teleskopické nakladaãe
V pfiípadû teleskopick˘ch nakladaãÛ by mûlo b˘t pouÏito hustícího tlaku, kter˘ je doporuãen v˘robcem stroje. Toto hu‰tûní
je doporuãeno v˘robcem stroje po provedení „testu naklonûní“ pro zaji‰tûní dostateãné stability. Pokud není doporuãení
v˘robce stroje uvedeno, je nutno vyuÏít tlaku odpovídajícího maximálnímu normalizovanému zatíÏení, jak je uvedeno v tabulce
„závislost nosnosti na hustícím tlaku“ pro nakladaãe.
ZÁBùR
PROVOZNÍ PODMÍNKY
EM-20
EM-70
ERL-20
EM-50
EM-60
ERL-30
EM-30
TYP POVRCHU
pracovní podmínky
poÏadující zábûr
- bláto
Lehké pracovní podmínky
- jíl
- písek
- bahno - zem
Tûωí pracovní podmínky
- ‰tûrk
- zem s kamenem
- slín
- tvrdé a hladké povrchy
47
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 51
48 Specifikace ráfkÛ
A
G
D
95.2 25.4 330.2
110.0 28.6 381.0
G
Ploch˘ ráfek
RÁFEK
3.75P-13
4.33R-8
Hmin
A
G
D
82.5 15.8 202.4
127.0 31.3 308.8
D
5° dûlen˘ ráfek
RÁFEK
3 1/4 I - 8
5.00S-12
Pmin
DW
W
A
P
G
D
202.4
227.8
227.8
253.2
253.2
253.2
308.8
304.0
G
17.5
19.8
19.8
22.2
22.2
22.2
31.3
27.9
A
A
Pmin
D
A
76.2
101.6
152.4
127.0
139.7
165.1
127.0
203.2
D
614.4
665.2
716.0
766.8
G
5° ráfek
RÁFEK
3.00D-8
4.00E-9
6.00E-9
5.00F-10
5.50F-10
6.50F-10
5.00S-12
8.00G-12
nominal
24’’
26’’
28’’
30’’
Hmin
H min.
20.6
20.6
20.6
27.0
27.0
27.0
27.0
C
G P min.
25.4 27.0
25.4 33.0
25.4 33.0
28.6 50.8
25.4 36.5
25.4 50.8
28.6 41.3
D
W and DW ráfek
RÁFEK
A
W14L
355.6
W15L
381.0
W16L
406.4
DW20A
508.0
DW15L
381.0
DW18
457.2
DW20
508.0
A
D
G
P
A
D
G
P
Ploch˘ dûlen˘ ráfek
RÁFEK
A
G
D
4.33R-8
110.0 27.8 205.1
A
D
G
C
P
D
512.8
512.8
512.8
512.8
614.4
614.4
614.4
614.4
A
P
G
G
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
35.7
35.7
43.2
D
5° poloprohlouben˘ ráfek
RÁFEK
A
9x20 SDC
228.6
11x20 SDC
279.4
12x20 SDC
304.8
13x20 SDC
330.2
13x24 SDC
330.2
8.00TGx24 SDC 203.2
16.00T-24 SDC
406.4
10.00VAx24SDC 254.0
5° prohlouben˘ ráfek
RÁFEK
A
G
D
7.00x12
177.8 20.5 304.0
7.00x15
177.8 20.5 380.2
D G
A
P¤ÍKLAD OZNAâENÍ RÁFKU
DAL·Í P¤IKLADY OZNAâENÍ
DW18L x 38
DW
18
L
x
38
W
D
SDC
H2
DC
V¯ZNAM
Tvar ráfku
Nominální ‰ífika ráfku v palcích
Kód v˘‰ky okraje ráfku
Jednodíln˘ ráfek
Nominální prÛmûr ráfku v palcích
Roz‰ífien˘, jednou prohlouben˘ ráfek
Roz‰ífien˘, dvakrát prohlouben˘ ráfek
Polo-prohlouben˘ ráfek
Více-díln˘ ráfek
Dvojit˘ hump
Prohluben˘ ráfek
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:19
Stránka 52
Ráfek Specification
5° plnû zkosen˘ ráfek
RÁFEK
A
G
D
12.00/1.3-25
304.8 33.0 635.0
14.00/1.5-25
355.6 38.1 635.0
17.00/1.7-25
431.8 43.2 635.0
5° prohlouben˘ ráfek
RÁFEK
A
G
D
9.00/1.5-24
228.6 38.0 614.4
13.00/1.4-25
330.2 35.8 635.0
14.00/1.3-25
355.6 33.0 635.0
15° prohlouben˘ ráfek
RÁFEK
A
8.25x16.5
209.6
9.75x16.5
247.6
10.50x17.5
266.5
13.00x19.5
330.2
14.00x19.5
355.6
14.00x22.5
355.6
16.00x22.5
406.4
20.00x22.5
508.0
G
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
D
419.1
419.1
444.5
495.3
495.3
571.5
571.5
571.5
5° prohlouben˘ ráfek
RÁFEK
A
6.0-15
152.4
6.5-15
165.1
7.0-15
177.8
6.0-20
152.4
6.5-20
165.1
7.0-20
177.8
7.5-20
190.5
8.0-20
203.2
8.5-20
215.9
G
33.0
35.6
38.1
33.0
35.6
38.1
40.6
43.2
45.7
D
387.4
387.4
387.4
514.4
514.4
514.4
514.4
514.4
514.4
D G
A
G
P
D
D
635.0
635.0
635.0
635.0
635.0
736.6
736.6
A
P
G
G
63.5
63.5
50.8
50.8
76.2
76.2
76.2
D
5° plnû zkosen˘ ráfek
RÁFEK
A
13.00/2.5-25
330.2
15.00/2.5-25
381.0
17.00/2.0-25
431.8
19.50/2.5-25
495.3
22.00/3.0-25
558.8
22.00/3.0-29
558.8
24.00/3.0-29
609.6
A
A
P
D G
D
388.8
462.0
462.0
462.0
512.8
512.8
512.8
512.8
512.8
614.4
614.4
A
D G
G
19.0
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.5
25.4
25.4
A
D G
5° prohlouben˘ ráfek
RÁFEK
A
9.00x15.3
228.6
9x18
228.6
11x18
279.4
12x18
304.8
9x20
228.6
11x20
279.4
12x20
304.8
13x20
330.2
16.0x20
406.5
13x24
330.2
13.0x24
330.2
49
Mitas Constr 10 CS.qxd:1
20.5.2010
13:17
Stránka 1
CGS TYRES je jedním z vedoucích evropsk˘ch v˘robcÛ
zemûdûlsk˘ch pneumatik, které vyrábí a celosvûtovû
distribuuje pod tfiemi znaãkami: vlastními Mitas a Cultor
a také pod licencovanou znaãkou Continental. CGS TYRES
dále pod znaãkou Mitas vyrábí a distribuuje ‰irok˘
sortiment industriálních a motocyklov˘ch pneumatik.
CGS TYRES se sv˘mi v˘robními závody v âeské republice
a v Srbsku a celosvûtovou obchodní sítí reprezentuje
divizi pneumatik holdingu âGS a.s.
MITAS a.s.
·vehlova 1900
106 25 Praha 10
âeská republika
Tel.: +420 267 111 522
Fax: +420 271 750 214
[email protected]
www.cgs-tyres.com
© âGS/M:6/2010/I
Obsah této publikace je urãen v˘luãnû pro informaci
a nezakládá Ïádné pfiebírání odpovûdnosti.
Prodejce:
V˘robky spoleãnosti CGS TYRES jsou plnû v souladu s limity
pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU),
stanovené Evropskou smûrnicí EC/2005/69
a nafiízením REACH EC/1907/2006.
C

Podobné dokumenty

Stavební pneu, Pneu na vysokozdvižné vozíky a

Stavební pneu, Pneu na vysokozdvižné vozíky a Indikace maximální rychlosti, při které může plášť nést náklad odpovídající jeho Indexu nosnosti, za provozních podmínek daných výrobcem pláště. Nepoháněná kola, nepřenášející žádný výkon/sílu na p...

Více

Ceník

Ceník Všechny ceny jsou v Kč, bez kostry a DPH Ostatní dezény - rozměry na požádání

Více

Bridgestone 2010

Bridgestone 2010 1 524 Kč 1 828 Kč 1 828 Kč 1 828 Kč 1 920 Kč 1 488 Kč 1 488 Kč 1 432 Kč 745 Kč 2 266 Kč 1 749 Kč 2 149 Kč 2 149 Kč 1 990 Kč 2 402 Kč 2 266 Kč 1 950 Kč 1 767 Kč 1 496 Kč 1 451 Kč 1 057 Kč 2 924 Kč 2...

Více

TRUCK TYRES

TRUCK TYRES ·Í¤KA STATICK¯ ÚâINN¯ DVOJMONT. V kg V kg PRÒMùR PLÁ·Tù POLOMùR OBVOD

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze 8. Spotiebitelpozbiv, nerokna zil.Llku,jestliZ€v z6rudnidobdprovedls6m,nebodal provdstlieti osobou jakoukolivzmdnuneboopravuvadndhovirobku bezv6domia souhlasu vilobce, neboprovedl-li piipadndjin6 o...

Více

TITLE: 525-60 AGRI COMPACT LOADALL DATE: JUNE

TITLE: 525-60 AGRI COMPACT LOADALL DATE: JUNE Dalším prvkem stroje JCB 525-60 Agri je vrtule chladiče s variabilní rychlostí, která je zapínána a vypínána v závislosti na teplotě motoru, z tohoto důvodu dochází až k 9% šetření účinnosti motor...

Více

Zemědělské pneumatiky

Zemědělské pneumatiky RD-02 (profil 70%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RD-70 (profil 70%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY

ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY Index nosnosti (LI 142=2650kg) Kategorie rychlosti (A8=40km/h) Index nosnosti (LI 139=2430kg) Kategorie rychlosti (B=50km/h) Bezdu‰ová pneumatika Smûr rotace US oznaãení dezénu

Více