Pro sociální energetickou politiku Historie a struktura

Komentáře

Transkript

Pro sociální energetickou politiku Historie a struktura
picture-alliance/dpa
Pro více demokracie
DIE LINKE chce, aby Německo bylo demokratickou
společností ve všech oblastech života. Demokracie není
žádným »konečným« stavem; demokracii prožívají
občanky a občané den co den: na mezinárodní, evropské
a spolkové úrovni až po obecní hospodářství. Možnosti
občanek a občanů ovlivňovat politiku nejen prostřed­
nictvím voleb ale i přímo proto musí být rozšířeny a
zaručeny na všech úrovních. DIE LINKE proto požaduje
například demokratickou kontrolu hospodářské moci
a referenda rovněž i na spolkové úrovni.
Chcete spoluutvářet Evropu?
Evropská Linke (zkratka: EL) byla založena v roce 2004
v Římě. Jde o spojení 37 evropských stran. Strana PDS
byla zakládajícím členem. DIE LINKE se dnes zasazuje
společně s ostatními stranami EL za mírovou, světu
otevřenou a sociální Evropu. EL nabízí mnoho možností
spolupráce, například na Letní univerzitě, v Síti žen a v
mezinárodních pracovních skupinách.
DIE LINKE požaduje spravedlivou energetickou politiku,
která se musí důsledně zaměřit na obnovitelné, ale
zároveň demokratizované zásobování energií. Energe­
tická a klimatická politika musí být vybavena sociální
spravedlností. Každý člověk má právo na cenově
dostupné zásobování energií.
Chcete DIE LINKE podpořit?
Hledáme snílky, idealisty a notorické zlepšovatele
světa. Ale také pragmatisty a realisty.
U nás může každý zůstat tím, kým je, u nás můžete být
aktivní a spolurozhodovat. Potřebujeme Vaše znalosti,
Vaše přesvědčení a Vaše nápady. U nás můžete být
také jednoduše jen členem. Existují alternativy: za mír,
rovnost šancí, sociální spravedlnost a demokracii! To
sice vyžaduje odvahu, ale jaký by byl náš svět bez
idealismu?
DIE LINKE požaduje účinný dozor nad cenami elektřiny
a plynu a poradní sbor spotřebitelek a spotřebitelů,
který odběratelkám a odběratelům proudu zaručí
nahlédnutí a právo spolurozhodování při tvorbě cen.
Rychlým zavedením sociálních sazeb může být domác­
nostem s nízkými příjmy okamžitě pomoženo.
Evropa pro všechny
Mír, demokracie, blahobyt a sociální spravedlnost: to
byla klíčová poselství evropské myšlenky, která v
průběhu desetiletí vedla k rozsáhlému ekonomickému
a politickému sjednocení Evropy. Ale zejména od
finanční a hospodářské krize v roce 2008 byla tato
evropská myšlenka politikou zrazena. Suverénním
členským státům Evropské unie jsou ukládány plány
úsporných opatření, které představují bezpříkladné
odbourávání sociálního státu a demokracie.
Střednědobě a dlouhodobě je výstup z fosilní jaderné
energetiky, zásobování energií z obnovitelných zdrojů,
stejně jako soudobě šetrné a efektivní zacházení s
energií jediným způsobem, jak zaručit cenově dostup­
nou energii.
picture-alliance/dpa
Ronald Friedmann
Pro DIE LINKE představuje demokracie navíc aktivní
ochranu občanských a základních práv. Samozřejmě
musí být veden obsahový boj proti rasismu, ale to
nestačí. Jakmile si začnou nacisté dělat nárok na
veřejný prostor, je na řadě odpor – antifašismus je naší
občanskou povinností. Toto se povede jen v případě,
že se zapojí mnoho občanek a občanů: v podnicích a
na úřadech, na demonstracích, protestech a stávkách,
stejně jako při rozhovoru mezi sousedy.
Pro sociální
energetickou politiku
www.die-linke.de
Předsednictvo strany DIE LINKE sídlí v domě Karla
Liebknechta na náměstí Rosy Luxemburgové v Berlíně.
Dům byl postaven v roce 1912 jako budova továrny a
má za sebou bohatou historii. Své jméno dostal v roce
1926 jako centrála strany KPD. V roce 1933 byl zaba­
ven národními socialisty. Po druhé světové válce byl z
velké části zničený dům předán straně SED, která jej
znovu vystavěla. Od roku 1977 je památkově chráněn.
V roce 1990 se zde nastěhovala PDS, o pět let později
jí bylo přisouzeno vlastnictví.
picture-alliance/dpa
Za účelem překonání hospodářské a finanční krize v
Evropě požadujeme restrukturalizaci bankovního sekto­
ru, nezávislost státních financí na finančních trzích a
celoevropské daně na finanční operace a velká vlast­
nictví. Ale nejedná se zde jen o hospodářství. Evropě
hrozí zlom k nacionalistické, pravicově populistické a
do určité míry fašistické politice. Tento trend musíme
za každou cenu zastavit.
Dům Karla Liebknechta na
náměstí Rosy Luxemburgové
DIE LINKE na internetu
Na stránce www.die-linke.de je dokumentováno a
komentováno aktuální dění. Zde najdete nejnovější
akce a kampaně, stejně jako početné informace z
pozadí a kontaktní údaje.
Neustále aktuální zůstanete s německé jazykové
newsletterem strany. Takto budete každý týden
informováni o aktuální politice a aktivitách strany,
zemských svazech a členění. Další aktuální média
jako jsou německé jazykové newsletter na téma žen a
genderové politiky nebo na téma politického vzdělávání
slouží Vašemu zájmu o speciální politické otázky.
DIE LINKE je navíc zastoupena na Facebooku, Youtube,
Flickru a účty jednotlivých političek a politiků na
Twitteru. Sdílejte a komentujte obsahy nebo zveřejněte
vlastní videa, fotky a akce.
Vstup do strany: http://mitglied.die-linke.de
Hotline: +49(0)30/24 009 555
Historie a struktura
strany DIE LINKE
Pro spravedlivou a
sociální společnost
16. června 2007 byla v Berlíně založena strana DIE
LINKE sloučením stran Linkspartei.PDS a Wahlalterna­
tive für Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG).
Během pěti let vznikla ze dvou stran s rozdílným
pozadím ale stejnými cíly celoněmecká levá alternativa.
DIE LINKE důsledně usiluje ve spolkovém sněmu o
sociální spravedlnost, demokracii a mír. Je otevřená
lidem zajímajícím se o politiku a pocházejícím ať již ze
sociálních hnutí, odborů nebo prostě jen z přesvědčení.
Vedle dobré mzdy za dobrou práci a zrušení odchodu
do důchodu až od 67 let požadujeme obnovu původní­
ho důchodového vzorce. Zaměstnanci s průměrným
příjmem musí pobírat důchod, se kterým se dá žít. Pro
osoby, které nemohly dostatečně platit do důchodové­
ho zabezpečení, musí být k dispozici zákonný minimál­
ní důchod. Ve stáří by nikdo neměl žít v chudobě, všich­
ni by měli mít šanci na důstojné stáří. Životní výkon
východoněmeckých důchodkyň a důchodců musí být
uznáván stejným způsobem.
Válka není politickým
prostředkem
Sociální spravedlnost je v Německu možné znovuzřídit
jen cíleným zdaněním velkého jmění. DIE LINKE
požaduje obnovené zavedení majetkové daně v podobě
milionářské daně. Tato daň by měla zasáhnout jen
opravdu bohaté. Kdo vlastní méně jako jeden milión
eur, ten tuto daň neplatí. Vlastnictví, které tuto hranici
přesahuje, bude zdaněno pěti procenty. Naproti tomu
chceme daňové úlevy poskytnout příjemkyním a
příjemcům nízkých a středních příjmů.
Chceme omezit vojenský potenciál Německa – a EU –
a snížit rozpočet na obranu. DIE LINKE se jako alterna­
tivy k vojenskému nasazení domáhá civilního předchá­
zení konfliktů a jejich řešení, proto by měla být
vynaložena větší částka na rozvojovou spolupráci a na
civilní předcházení krizím. Německá zahraniční politika
se musí stát mírovou politikou.
DIE LINKE odmítá všechna nasazení spolkové armády
v zahraničí a požaduje její okamžité stažení z Afghánis­
tánu, stejně jako ze všech ostatních oblastí nasazení.
Přítomnost armády nepomáhá civilní obnově ani huma­
nitární pomoci. Německo musí omezit úkol spolkové
armády na obranu země a na pomoc při katastrofách.
Celosvětové odzbrojení a zákaz všech zbraní hromad­
ného ničení musí stát opět na programu mezinárodních
jednání. Spolková vláda musí dodržet slovo a aktivně
usilovat o nerozšiřování útočných zbraní a o odzbrojení.
Musí být zakázán vývoz zbraní. DIE LINKE chce
dosáhnout vypovězení umístění atomových zbraní v
Německu a definování odzbrojení jako úkol státu.
Dobré vzdělání pro všechny
DIE LINKE chce, aby všechny děti měly stejné šance.
Ale k tomu má německý vzdělávací systém daleko.
Původ, finanční situace a vzdělání rodičů nesmí
rozhodovat o budoucnosti dětí. DIE LINKE ručí za
sociální vzdělávací systém, který nabízí všem rovné
šance. To sahá od práva na místo v celodenní školce
pro každé dítě a delšího společného učení, přes
zaručené místo pro vyučení až po studium bez poplat­
ků. Soužití musí být místo sociálního vyloučení defino­
váno moderním vzděláním.
DIE LINKE má v současné době 69 500 členů, kteří
jsou organizováni v 16 zemských svazech a 359
krajských svazech. Téměř 37 procent členů tvoří ženy
– tím zaujímá DIE LINKE vedoucí místo ve srovnání se
všemi stranami zastoupenými ve spolkovém sněmu. Od
založení DIE LINKE v roce 2007 vstoupilo do strany
velmi mnoho lidí, kteří společně bojují za spravedlivou
zemi, více demokracie, sociální politiku životního
prostředí a svět plný míru.
Na špici DIE LINKE stojí dva rovnoprávní předsedové:
Katja Kipping a Bernd Riexinger. Po boku jim jsou čtyři
zástupkyně a zástupci, spolkový jednatel, spolkový
pokladník, jakož i čtyři další členové ve výkonném
výboru strany. 44členné předsednictvo strany rozhodu­
je mezi sjezdy o politických a organizačních otázkách.
Aris Papadopoulos
DIE LINKE požaduje zavedení celostátní zákonem
stanovené minimální mzdy a zákaz agenturního
zaměstnávání. „Mini-práce“ musí být převedeny na
řádné zaměstnanecké poměry a musí dojít ke zlepšení
situace jak zaměstnanců tak i nezaměstnaných.
Pracovní doba musí být zkrácena a pracovní zatížení
sníženo. Sociální reforma Hartz IV uvádí nezaměstnané
do všeobecného podezření, že nechtějí pracovat. Toto
hledisko odmítáme. DIE LINKE požaduje postupné
zrušení Hartz IV a zavedení bezsankčního minimálního
zajištění.
Zde
je
Nebo nás podpořte darem.
Dary: http://spenden.die-linke.de nebo
Předsednictvo strany DIE LINKE
IBAN DE38 1009 0000 5000 6000 00
BIC BEVODEBB
Heslo: Spende
Uveďte prosím Vaše jméno a adresu.
Na přání Vám vystavíme potvrzení o daru.
Náš týdenní s německé jazykové newsletter si můžete
objednat na adrese http://newsletter.die-linke.de.
Přidejte se!
DIE LINKE je pluralistickou stranou, která nabízí mnoho
možností jak být aktivní. Například v pracovních
společenstvích a jiných sdruženích, která se zabývají
specifickými tématy a která přinášejí impulzy pro práci
ve straně. Tato společenství mohou být členy volně
tvořena a mají také na sjezdech strany právo spoluroz­
hodování. Anebo se můžete angažovat v místním
krajském sdružení. Spolupráce je možná i v mládežnic­
kém svazu Linksjugend [‚solid], který startuje s kultur­
ně a politicky pokrokovými koncepcemi ofenzívu zleva
pro zcela jiný celek – pro socialistickou společnost.
Studentský svaz DIE LINKE.SDS bojuje za lepší studijní
podmínky na vysokých školách a chápe to jako část
obsáhlého společenského hnutí.
Kontakt:
Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin, Německo
Telefon: +49(0)30/24 009 999
Telefax: +49(0)30/24 009 541
Odpovědná osoba
ve smyslu tiskového zákona:
Matthias Höhn
Chci více informací.
Chci pohovor v místě.
Je souhaite devenir membre.
Paní
Pan
Příjmení, jméno
Datum narození
Povolání
Ulice, číslo domu
PSČ
místo
Telefon
E-mail
Vyplnit a poslat poštou na níže uvedenou adresu
nebo faxem na +49(0)30/24 009 480.
www.die -linke.de
Říci tohle vyžaduje odvahu a hluboký cit.
Stejně, jako notorická víra v lepší svět.
Ale jaký by byl náš svět bez idealismu?
www.die-linke.de
Mám
te rád!

Podobné dokumenty

Sylabus M7

Sylabus M7 Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation - www.ecdl.org a lokalizovaná verze na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ - www.ecd...

Více

Jak dělat takovou filozofii, která bude mít smysl?

Jak dělat takovou filozofii, která bude mít smysl? filozofie skončí jako svého druhu poezie, kde její texty vzbuzují určité estetické nadšení u určité skupiny lidí, ale jejíž výsledky nelze zobecnit. Jelikož praktickými výsledky neoplývá, je nasnad...

Více

JD - Český drezurní pohár

JD - Český drezurní pohár FINÁLE ČESKÝ DREZÚRNÍ POHÁR 2015 Závod: Datum: Pořádá:

Více