Obsah 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy

Komentáře

Transkript

Obsah 1.Základní údaje a stručná charakteristika školy
Obsah
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008
1.
Základní údaje a stručná charakteristika školy
2. Přehled oborů vzdělání,které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
3. Přehled pracovníků školy
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti-účast v soutěžích,činnost ŠSK Olymp,
mezinárodní spolupráce,akce pro žáky a zaměstnance školy
8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI aj.
9. Základní údaje o hospodaření školy
10. Přílohy(výroční zprávy MŠ,ŠD,ŠJ)
1.Základní údaje a stručná charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou se sídlem Bělá nad
Radbuzou,Pavlovická 352 je rozhodnutím MŠMT čj.6945/2006-21 s účinností od 19.dubna
2006 právnickou osobou (IZO 650 014 740,IČO 70 988 790) zapsanou ve školském rejstříku.
Základní vzdělávání poskytuje základní škola(IZO 102 004 226),předškolní vzdělávání
mateřská škola(IZO 107 540 029),školské služby poskytuje školní jídelna(IZO 102 604 177) a
školní družina(IZO 115 000 046).
Zřizovatelem je Město Bělá nad Radbuzou se sídlem Bělá nad Radbuzou,Náměstí
200,starostou Města je ing.Libor Picka.
Statutárním zástupcem právnické osoby vykonávající činnost školy je ředitel školy
Miroslav Nový,který má dva zástupce(zástupce statutárního orgánu Marie
Kadeřávková,zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání a Alena Konopová, zástupce
ředitele školy pro předškolní a mimoškolní vzdělávání).
Škola má hlavní telefonní číslo 379 495 231,faxové číslo 379 766 312 a e-mailovou
adresu [email protected] .
Školská rada byla zřízena Městem Bělá nad Radbuzou s účinností od 1.12.2005 a jejím
předsedou byl zvolen Miroslav Burda.
Základní škola měla ve školním roce 2007/2008 celkem 9 tříd, z toho 5 tříd na 1.stupni,
4 třídy na 2. stupni. Na konci školního roku byl stav 173 žáci, z toho bylo 96 chlapců a
77 dívek.Na 1. stupni bylo 88 žáků, z toho 47 chlapců a 41 dívka a na 2. stupni 85 žáků, z
toho 49 chlapců a 36 dívek.Průměrný počet žáků v ročníku byl tedy 19,2. Na 1.stupni je však
průměr výrazně nižší(17,6) než na druhém(21,25),z čehož vyplývá,že počet žáků v budoucích
letech se bude nadále snižovat.Předpoklad na další roky je snížení až na 150 žáků.Minimální
počet žáků na úplnou školu je zatím 153.Stále více se nabízí možnost sloučení některých
ročníků 2.stupně sousedních škol.
V základní škole pracovalo 15 pedagogů-učitelů, včetně ředitele školy a zástupce
ředitele, z toho na 1. stupni 5 učitelů, na 2. stupni 10 učitelů, dále pak 1 vychovatelka ve
školní družině a 8 provozních pracovníků v kuchyni a úklidu.
Co se povedlo – plnění hlavních úkolů školy?
Tvorba Školního vzdělávacího programu školy a jeho naplňování v 1. a 6.ročníku
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2 pedagogické pracovnice školy
dokončily slavnostní promocí vysokoškolské pedagogické studium a získaly titul
Magistra pedagogiky,1 pedagogická pracovnice ukončila úspěšně specializační
studium Koordinátor tvorby ŠVP a jeden pedagogický pracovník úspěšně ukončil
specializační studium Výchovné poradenství
V rámci školní i mimoškolní tělesné a sportovní výchovy vynikající výsledky
starších žáků v atletice(vítězství v okresním kole přespolního běhu,Poháru rozhlasu
a Čtyřboje ,vítězství v krajském kole a vynikající 6.místo na celorepublikovém
finále v atletickém čtyřboji) pod vedením Marie Maštalířské
Podpora výuky cizích jazyků prohlubováním družebního styku s partnerskými
školami v zahraničí VS Eslarn a Primarschule Hindelbank(ve školním roce
2007/2008 zakončili 4 žáci školy tříleté studium Informatiky na VS Eslarn složením
závěrečné zkoušky v německém jazyce)-zajišťovala Kamila Císlerová
Zefektivnění výuky informatiky a práce s informacemi zakoupením interaktivní
tabule prostřednictvím finančního daru rodičů(Stavební firma p.Vokurky).
V rámci prevence sociálně patologických,zvláště protidrogových jevů mají žáci
školy nadále možnost zapojení do množství zájmových kroužků,které organizuje
škola a vedou je učitelé školy(sportovní v rámci ŠSK Olymp,informatiky,
zdravotnické,lepší podmínky pro kroužky estetické vznikly vybudováním
Výtvarné dílny).
Školní jídelna svou doplňkovou činností(vaření obědů pro cizí strávníky) neustále
udržuje stav obědů z předcházejících let,přestože počet žáků neustále klesá.
V rámci ekologické výchovy uspořádání meziškolní soutěže pro žáky 1.st. Příroda
není na jedno použití a vítězství naší školy-organizovala Marie Kadeřávková
V rámci výchovy k ochraně obyvatelstva za mimořádných událostí vítězství naší
školy v okresním kole soutěže Mladý záchranář,družstvo vedla Světlana Triščová
Maximální bodový zisk a 1.místo mezi všemi žáky 3.ročníků okresu Domažlice
získal v matematické soutěži Matematický klokan,kategorie Cvrček, žák naší
školy Karel Nový,třídní učitelka Růžena Susková
Skvělé 3.místo žákyně 9.třídy Zuzany Ondrové v okresním kole chemické
olympiády a následný postup do krajského kola pod vedením Marie Kadeřávkové
Prezentace školy na ekologické akci Města Domažlice se zápisem do Guinessovy
knihy rekordů-Stavba domažlické věže z víček plastových lahví(žáci naší školy
během roku nasbírali a odevzdali 67 700 víček,na náměstí byla škola prezentována
vystoupením žáků pod vedením Anny Ulmanové,panely o činnosti školy a stavbou
věže za účasti 16 žáků školy pod vedením Světlany Triščové)
Co nás čeká v dalších školních letech?
Zajistit kvalifikovanou výuku českého jazyka a dějepisu
Vybudování moderní
jazykové laboratoře,rozšíření a zhodnocení učebny
informatiky-vybudování klimatizace,přeměna minimálně 1 kmenové učebny na
multimediální učebnu pro každý stupeň
Výměna oken ,rekonstrukce elektrických rozvodů
V poslechové místnosti nainstalovat počítače pro samostatnou práci žáků na
internetu-připojení připraveno
Oplocení areálu na západní straně a vybudování nové přístupové cesty do knihovny,
tělocvičny i nového sportovního areálu(s osvětlením)
Vybudování přístřešků před vchodovými dveřmi(ZŠ,MŠ,ŠJ) a bezbariérový přístup
do školní jídelny
Vybavení školní jídelny novým nábytkem pro děti MŠ i žáky ZŠ
2.Obory vzdělávání a učební program základní školy
Základní vzdělávání poskytuje základní škola(IZO 102 004 226),předškolní vzdělávání
mateřská škola(IZO 107 540 029),školské služby poskytuje školní jídelna(IZO 102 604 177) a
školní družina(IZO 115 000 046).
Ve školním roce 2007/08 probíhala výuka v 1.a 6.ročníku školy podle Školního
vzdělávacího programu Základní školy Bělá nad Radbuzou Pohodová škola, v ostatních
ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j. 16847 / 96 - 2, platného od 1. 9.
1996.
3.Údaje o pracovnících školy
Základní škola a Mateřská škola měla k 31. 8. 2008 celkem 28 pracovníků. Z tohoto
počtu bylo 20 pedagogů a 8 provozních pracovníků. Na škole pracovaly 2 pedagogické
pracovnice-důchodkyně.Během roku odešel do starobního důchodu další pedagogický
pracovník,na škole pokračoval v celém úvazku.Ze školy přechází na Gymnázium J.Š.Baara
stávající zástupce ředitele pro ZŠ a učitel Tv František Novák(ve funkci ZŘ ho střídá Marie
Kadeřávková) a místo něj na školu přichází absolventka PF(aprobace Bi-Ch) Martina
Hájková.
Pedagogičtí pracovníci-struktura:
- ředitel školy-statutární orgán
- statutární zástupce ředitele školy pro základní školu
- zástupkyně ředitele školy pro předškolní a mimoškolní činnost(MŠ,ŠD)
- 3 učitelky mateřské školy, všechny mají pedagogické vzdělání
- 5 učitelů 1.stupně(5 má vysokoškolské pedagogické vzdělání)
- 8 učitelů 2. stupně(6 má vysokoškolské pedagogické vzdělání, 1 vysokoškolské
pedagogické vzdělání bez obhajoby diplomové práce,1 dokončuje studium na PF)
- 1 vychovatelka školní družiny ,absolventka SPgŠ, dokončila studium PF
Nepedagogičtí pracovníci-struktura:
- 1 vedoucí školní jídelny a pokladní ZŠ
- 1 hlavní kuchařka, 2 kuchařky
- 1 pracovnice provozu školní jídelny
- 3 uklízečky
- 1 školník-domovník,během školního roku zemřel,jeho úvazek byl rozdělen mezi
uklízečky a učitele pracovních činností na dohodu o pracovní činnosti
Přehled o vzdělání, praxi a způsobilosti jednotlivých pracovníků základní školy:
Pedagogičtí pracovníci:
funkce
ředitel
ZŘŠ
TU 2
TU 3
TU 4
TU 5
TU 6
TU 1
TU 8,VP
TU 9
učitel
ICT koordin
učitel
učitel
učitel
vychovatelka
jméno
Miroslav
Marie
Dagmar
Růžena
Marie
František
Anna
Erika
Elemír
Kamila
Martina
Jan
Božena
Světlana
Nina
Alena
příjmení
vzdělání
ped.praxe
Nový
VŠ
30
Kadeřávková.
VŠ
37
Vorlíčková,Mgr.. VŠ
14
Susková, Mgr
VŠ
17
Maštalířská
VŠ
9
Holeček
VŠ
18
Ulmanová,Mgr.
VŠ
38
Koktová,Mgr.
VŠ
10
Vajda
VŠ
40
Císlerová,Mgr.,Ing. VŠ
19
Hájková,Mgr.
VŠ
2
Kadeřávek, Mgr. VŠ
4
Povová,
VŠ
39
Triščová,
VŠ-bez dipl.pr. 9
Picková,ing.
VŠ
7
Dolečková,Mgr.
SPgŠ,VŠ
10
aprobace
M, Z
Př,Ch
1.st.
1. st.
1.st.
1.st.
1. st.,Rj
1.st.
M,Pv
M,Ch
Př,Ch
M,Inf
Čj,1.st.
Aj,Ov
1.st.-stud.
1.st..
Nepedagogičtí pracovníci:
školník
uklízečka
uklízečka
vedoucí ŠJ
hl.kuchařka
kuchařka
kuchařka
pom.kuchařka
Andrej
Iveta
Marie
Jindřiška
Irena
Jana
Jarmila
Denisa
Marcela
Sándor
Schönová
Volfová1)
Cvachovcová
Kučerová
Kamicová
Vajdová
Kvítková
Müllerová
SOU
zemřel 3.9.2007
SOU
21
SOU
40
SHŠ
33
SOU
38
SHŠ
33
SOU
21 do 31.1.2008
SHŠ,SOU
8 od 01.2.2008
SOU
29
Pozn.: 1) pracovník se ZPS
Celkový počet pedagogických pracovníků byl 20(4 v MŠ).Z VÚDM Hostouň se vrátila na
školu(2.st.) ing.Nina Picková,důchodkyně Anna Ulmanová pracovala na celý úvazek a
důchodkyně Božena Povová na poloviční úvazek.Provozních zaměstnanců bylo 8(1 v MŠJaroslava Sándorová-školnice).
4. Zápis dětí k povinné školní docházce
18. ledna 2008 proběhl ve škole zápis dětí do prvních tříd s tímto výsledkem:
zapsáno(včetně dětí po odkladu)
18 dětí
odklad
3 děti
Těchto 15 dětí bude zařazeno do jedné 1. třídy.
5.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků v šk. roce 2007 /08:
ročník
počet žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
23
15
16
13
21
16
18
18
33
173
prospělo s
vyznamenáním
17
10
12
5
11
3
7
6
5
76
prospělo
3
5
4
8
10
13
11
10
28
92
Neprospělo
po OZ
3
0
0
0
0
0
0
2
0
5
Opravné zkoušky vykonali 3 žáci,1 se ke zkoušce nedostavil.Všichni s prospěchem
nedostatečně.2 žákyně opakují 1.ročník,1 žák postupuje do vyššího ročníku(již na
příslušném stupni ročník opakoval),1 ukončil povinnou školní docházku.
Počet žáků se sníženým stupněm z chování v 1. pololetí:
šk. rok 2006/07
3
(3 x 2. st.)
šk. rok 2007/08
2
( 2x 2. st.)
Počet žáků se sníženým stupněm z chování na konci šk. roku:
šk. rok 2006/07
4
( 4 x 2. st.)
šk. rok 2007/08
3
( 3 x 2. st.)
Počet neomluvených hodin na konci školního roku:
šk. rok 2005/06
54 hodin(6 žáků),41 hodin 1 žákyně 1.třídy
šk. rok 2006/07
39 hodin(4 žáci)
šk.rok 2007/08
23 hodin(8žáků ze 3 tříd)
volitelné předměty :75 žáků v 9 skupinách 6.-9.ročníku
Volitelný Aj,Volitelný Nj,Přírodopisné praktikum,Domácnost,Technické činnosti
nepovinné předměty: 99 žáků ve 8 skupinách 1.-9.ročníku
Konverzace v Nj7-9(spoluvyučuje Josef Rauch z VS Eslarn) ,Seminář Bi-Ch8-9,
Sborový zpěv1-5,Pohybové hry1-3,Konverzace v Aj,Výtvarná dílna,Cvičení z Čj,
Počítačová grafika
Srovnávací testy KALIBRO,SCIO,CERMAT:
Více než deset let získáváme podklady pro sebehodnocení školy srovnáváním úspěšnosti
našich žáků s ostatními žáky 5.,7. a 9.ročníků(poslední 2 roky i ve 3.ročníku) v celé
republice(více než 2 tisíce škol) pomocí testů Kalibro(český jazyk,matematika,přírodovědný
základ,humanitní základ a cizí jazyky),od tohoto školního roku i pomocí testů Scio a
Cermat.Zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a
odpovídá i pojetí prestižního mezinárodního testování žáků základních škol PISA.Zjišťujeme,
že největší zápornou odchylku od celostátního průměru mají žáci na konci 1.stupně,zápornou
odchylku však vykazují již žáci 3.ročníku),především v matematice.Postupně se tato odchylka
ve vyšších ročnících vyrovnává(v cizích jazycích a naukových předmětech dokonce někdy
procentuelně nad celostátní průměr).
3.ročník
5.ročník
7.ročník
9.ročník
2008
2007
2008
2007
2006
2005
2008
2007
2006
2005
2008
2007
2006
2005
Č
-8,1
-2,1
-8,0
-14,8
-5,6
+2,7
-1,6
-1,0
-3,4
-6,2
-2,2
-3,3
-4,0
-3,1
M
-9,9
-11,0
-11,9
-17,9
-12,3
-12,8
-5,4
-4,4
+1,5
-2,1
-5,3
-6,9
-4,6
-9,7
Hu
Př
A
-3,4
-7,0
-5,9
-1,8
-4,7
-1,3
-3,2
-5,0
-2,3
-3,1
-2,9
+2,7
-6,0
N
-5,4
-11,2
-13,6
-8,6
-2,6
-2,6
-3,4
-0,5
-8,2
-2,5
-6,2
-5,3
-4,7
+4,1
+10,1
+4,4
-2,0
+2,3
+2,9
+5,6
-6,4
-0,6
+0,5
+1,1
-10,4
-2,1
-5,0
-0,7
+3,2
V letošním roce jsme se opět zúčastnili i testování společnosti Scio,která srovnává školní
výsledky žáků s jejich studijními předpoklady.V říjnu 2007 jsme otestovali žáky
6.třídy,tedy na konci 1.stupně s těmito výsledky(OSP 32%,Čj 21% a M 24%,tzn.horší
výsledky než na co mají žáci předpoklady,tzn.že nebyl dostatečně využíván studijní
potenciál jednotlivých žáků,nad svůj studijní potenciál dosáhlo je 5 žáků v Čj a 6 v M,v
obou případech 3 žáci, shodou okolností ti s nejnižšími studijními předpoklady,rovněž se
ukázalo i to,že známka na konci 5.ročníku neodpovídala dosaženým výsledkům v testu).
V listopadu 2007 žáky 9.třídy(OSP 33%,Čj 27% a M 42%,tzn.mnohem lepší výsledky
v matematice než na co mají žáci předpoklady a o něco málo horší v českém jazyce;nad
svůj studijní potenciál dosáhla více než polovina třídy v M,čtvrtina v Čj,3 žáci dosáhli
extrémně nadprůměrného až špičkového výkonu(15% nejlepších),naopak 6 žáků velice
slabého výsledku(15% nejhorších),z toho 3 do této skupiny patřili i svými studijními
předpoklady).V dubnu 2008 jsme otestovali žáky 8.třídy v cizích jazycích.A
výsledky?Vysoce nad průměrem celorepublikových výsledků v Aj(68% naši osmáci a
52% průměr ČR) a lehce nad průměrem v Nj(48% naši osmáci a 46% průměr
ČR).Výsledky mezi skupinami žáků jednotlivých jazyků zkresluje fakt,že Aj se vyučuje
skupina 6 nadprůměrných žáků.V květnu 2008 potom tytéž žáky 8.třídy v trojici testů
klíčových kompetencí,tedy už podle cílů vzdělávání dle RVP(KK1-komunikativní,
sociální a personální 45%(ČR 51%),KK2-občanské a pracovní 56%(ČR 51%),KK3-k
učení a řešení problémů 42%(ČR 52%),tzn.mnohem lepších výsledků než v loňském
školním roce,zhruba v polovině zúčastněných škol).V postojové a dovednostní části
klíčových kompetencí dosáhli žáci nejlepších výsledků v ekologickém chování,v
pozitivním vztahu k vlastní budoucnosti.
Nejprůkaznější celonárodní testování žáků 9.tříd společností Cermat se
uskutečnilo 29.1.2008 a zúčastnilo se jej více než 77 tis.žáků formou 3 testů: Matematické
dovednosti,Dovednosti v ČJ a Obecné dovednosti. Nejlépe si naši žáci opět vedli
v matematice(záporná odchylka 3 % od průměru ČR),průměrně v českém jazyce(-9,3%) a
nejhůře v obecných dovednostech(-13 %).Zajímavé bylo sledovat sebehodnocení
žáků,kdy 71% žáků vykázalo značné přecenění v očekávání ve srovnání s realitou.
Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky:
Počet
celkem
25
gymnázia
2
Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
16
16
U
0
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
---------------2
1
Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia
---------------3
0
Počet žáků
- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku
do
SpŠ
2
do jiné
ZŠ
11
zvláštní způsob
plnění PŠD *
0
Jiné
0
dodatečný
odklad PŠD *
0
* PŠD = povinná školní docházka
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Dva pedagogičtí pracovníci dokončili vysokoškolské pedagogické vzdělání(učitelství
pro 1.stupeň ZŠ Alena Dolečková a učitelství pro 2.stupeň ZŠ Martina Hájková),jedna
pedagogická pracovnice si doplňuje vysokoškolské vzdělání(učitelství pro 1.stupeň ZŠ
ing.Nina Picková v 5.ročníku).
Růžena Susková ukončila 4 semestrové studium Koordinátor ŠVP a František Holeček
4 semestrové studium Výchovný poradce na ZČU Plzeň.
Polovina pedagogických pracovníků ZŠ se vzdělávala na 20 akcích Krajského centra
vzdělávání a Jazykové školy v Plzni převážně na seminářích k tvorbě a naplňování ŠVP dle
svých aprobací či předmětů,které vyučují(p.uč.Kadeřávková, Picková, Triščová, Susková,
Maštalířská, Koktová, Dolečková,Vorlíčková).
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti(Projekty
SIPVZ)i tento školní rok neprobíhalo z důvodu zastavení financování SIPVZ a škola ze svých
prostředků stanovila pro toto období jiné priority-ŠVP a výchovné poradenství.Instruktáž
kolegů v této oblasti provádí školní koordinátor ICT Jan Kadeřávek).
V dubnu proběhlo zdravotnické proškolení celého učitelského sboru v tématech 1.
pomoci.
7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
a) Mimoškolní aktivity, účast v soutěžích:
Jazyky:
- olympiáda v českém jazyce(Hájková,Povová):
účast školní kolo: 14 žáků-1.Zuzana Ondrová(9)
okresní kolo: 2 žákyně-10.místo Zuzana Ondrová(9)
Přírodní vědy:
- Pythagoriáda- matematická soutěž pro žáky 6.a7.ročníků(Ulmanová,Kadeřávek)
účast ve školním kole: 17 žáků
1.Václav Pangerl(7),Zdeněk Kopček(7),Radka Dolečková(7),Jan Dang Duy Vu(6)stejný počet bodů,nestačil však na postup do okresního kola
- Klokan - mezinárodní mat. soutěž
(Vorlíčková,Susková,Maštalířská,Holeček,Ulmanová,Vajda,Nový,Císlerová,Kadeřávek)
školní kolo: Cvrček -2. a 3. ročník 26 žáků 1.Karel Nový
60b
Klokánek- 4. a 5.ročník 32 žáci 1.Jan Náhlovský 94b
Benjamin - 6. a 7.ročník 14 žáků 1.Václav Pangerl 64b
Kadet
- 8. a 9.ročník 24 žáků 1.Zuzana Ondrová 51b
- biologická olympiáda(Hájková,Kadeřávková):
účast školní kolo C: 9 žáků-1.Lukáš Žižka(9)
okresní kolo C: 3 žáci -6.místo Marie Davidová(8)
10.místo Tereza Kubátová(8)
školní kolo D 12 žáků-1.Barbora Černá(7)
okresní kolo D: 2 žáci - 8.místo Barbora Černá(7)
-10.místo Lubomír Lakota(7)
- chemická olympiáda(Kadeřávková):
účast školní kolo:
okresní kolo:
krajské kolo:
6 žáků - 1.Zuzana Ondrová(9)
3 žáci - 3.místo Zuzana Ondrová(9)
5.místo Gabriela Píšková(9)
7.místo Lenka Pham(9)
1 žák -14.místo Zuzana Ondrová
Společenské vědy:
- dějepisná olympiáda(Hájková):
účast školní kolo: 4 žáci-1.Eliška Vachudová(8)
okresní kolo: 3 žáci-15.místo Silvie Beerová(8)
- zeměpisná olympiáda(Hájková):
účast školní kolo: xx žáků
okresní kolo: 2 žáci-15.místo Zdeněk Kopček(7)
Ostatní soutěže:
- Příroda není na jedno použití
okresní kolo ekologické soutěže pro žáky 3.-5.ročníků,kterou uspořádala naše škola
(organizátor Marie Kadeřávková) ve spolupráci se Sdružením obcí pro odpadové
hospodářství skládky Lazce
účast 12 družstev 6 škol okresu(Bělá n.R.,Hostouň,Horšovský Týn,Blížejov,Mrákov,
Domažlice K17
1.místo hlídky naší školy Jana Reifová(5),Martin Novák(4) a Kristýna Čechová(4) pod
vedením Růženy Suskové
- Mladý záchranář –okresní kolo soutěže,pro žáky 4.-7.ročníků,která je zaměřena na
prohloubení znalostí a dovedností dětí v problematice požární ochrany,ochrany
obyvatelstva,záchranného systému a zdravovědy se zaměřením na ochranu člověka za
mimořádných událostí
1.místo družstva naší školy pod vedením Světlany Triščové
Jan Náhlovský(5),Roman Kühn(5),Radka Dolečková(7),David Buba(7)
- Sudoku (Žákovský parlament,Marie Kadeřávková)
účast 53 žáků a učitelů ,5 kategorií(1-2,3-4,5-6,7-9,učitelé)
vítězové:Dominik Hepner(2),Kristýna Čechová(4),Kateřina Plašilová(6),
Radka Plašilová (9), Erika Koktová(TU1)
- soutěž ve zpěvu „Bělská pěnička“(Ulmanová )pro žáky 1.stupně
účast 19 žáků,3 kategorie(1,2-3,4-5)
vítězové: jednotlivci: Lada Klečková(1),Romana Šotová(3),David Dat(5)
skupiny: P.Vokurková,R.Šotová,L.Votava
(porota-Susková,Vorlíčková,Koktová,Dolečková)
- zdravotnická soutěž hlídek „Mladý zdravotník“(Kadeřávková):
školní kolo:
celoroční příprava v kroužku
účast okresní kolo:
4 hlídky,16 žáků (4.,5.,5 a 8.místo)
Činnost Školního sportovního klubu OLYMP-sportovní soutěže:vedoucí M.Maštalířská
Největší sportovním úspěchem roku byl postup na republikové finále do Bíliny
družstva starších žáků v atletickém čtyřboji pod vedením Marie Maštalířské!
Atletika
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Okresní kolo v Domažlicích :
Letos jsme obsadili všechny kategorie žáků a žákyň. Jednoznačně lépe se dařilo chlapcům.
Starší žáci ve velmi silné konkurenci 12 škol zvítězili v celkovém součtu bodů 7901 a
s obrovským náskokem více než 800 bodů postoupili do krajského finále Tachově.Sestava:
Tomáš Jarina(9)-2065 bodů(60m za 7.7s,dálka 521cm, koule 10,59m,1km za 3:12,8) a
celkově 1.místo,Václav Braun(9)-1975 bodů(60m za 7,8s,1km za 2:55,9,výška
150cm,míček 53m) a 3.místo, Michal Tesař(9)-1971 bod (60m za 7,5s,dálka
500cm,koule9,90m,1km za 3:21,2)a 4.místo,František Žaba(9)-1890 bodů(60m za 8,3s,
výška 165cm,míček 72m,1km za 3:20,9) a 7.místo.Martin Posclan získal 1834
body,celkově skončil 8.(60m za 8,2s,výška 155cm,koule 9,91m,1km za 3:19,1),ale do
našeho silného družstva už se nevešel!!!.Výsledky mladších žáků rovněž předčily očekávání4.místo z 12 škol a zisk 4485 bodů.Sestava:Pavel Jarina(7)-1313 bodů(60m za 8,4s) a celkově
4.místo,Dominik Frank(7)-1289 bodů(800m za 2:43,2 a dálka 416cm) a 7.místo,Lukáš
Kubík(7)-1159 bodů(míček 66m) a 15.místo,Lubomír Lakota(7)-894 body(výška 130cm) a
Václav Vach(7)-783 body. Starší dívky z 9.třídy neměly chuť a tak do Domažlic neodjela
děvčata v nejsilnější sestavě.Celkově skončily na 9.místě z 11 škol okresu.Výborná byla
Marie Davidová(8)-1689 bodů(60m za 9,0s,800m za 2:55,7,dálka 401cm a míček 49m) a
celkově skvělé 2.místo,dále výborně bojovaly a snažily se Žaneta Burianová(9)-931
bod,Tereza Kubátová(8)-836 bodů(výška 115cm) a Eliška Vachudová(8)-637 bodů(koule
6,94m).Mladší děvčata obsadila v konkurenci 10 škol 8.místo-3765 bodů v sestavě Barbora
Černá(7)-1062 body(dálka 360cm),Sandra Steinerová(7)-944 body(600m za 2:07,6),Radka
Palčová(7)-880 bodů(60m za 9,7s),Radka Dolečková(7)-879 bodů(výška 110 cm) a Aneta
Lešková(7)-696 bodů(míček 32m).
Krajské kolo v Tachově 22.5.2008
Přestože se hochům nedařilo v Tachově tak,jako na okresním kole v Domažlicích,a navíc byli
oslabeni o Vaška Brauna,který se při fotbale zranil,dokázali v závěrečné běhu na 1000 m
dohnat ztrátu na družstvo ZŠ Bor(odkud mimochodem v dubnu přišel Franta Žaba) a ziskem
7673 body obsadit 1.místo a tím vybojovat postup na republikové finále do
Bíliny!Výsledky:Tomáš Jarina(9)-2033body(60m za 7.9s,dálka 507cm,koule 10,90m,1km
za 3:09,6),František Žaba(9)-1923 body(60m za 8,2s,výška 160cm,míček 68,87m,1km za
3:12,5),Martin Podsclan(9)-1864 body(60m za 8,4s,koule 10,60m,výška 155cm,1km za
3:14,9)) a Michal Tesař(9)-1853 body(60m za 7,7s,dálka 498cm,míček 61,37m,1km za
3:18,9)
Republikové finále v Bílině 21.6.2008
Neuvěřitelné výkony a zlepšení všech našich borců.Vynikající parta a bojovnost znamenala
posun po poslední vyčerpávající disciplíně běhu na 1 km z 10.místa na skvělé 6.místo!
Nemocného Tomáše Jarinu nahradil Jakub Černý z 8.třídy.Fotografie hochů v cíli po běhu
na 1km stojí zato,aby je naprosto vyčerpané, viděli všichni!
CHLAPCI DÍKY ZA SKVĚLOU REPREZENTACI ŠKOLY,MĚSTA,OKRESU I KRAJE!
Výsledky:
1.ZŠ Moravská Třebová
2.ZŠ Dačice
3.ZŠ Zubří
4.ZŠ Břeclav
5.ZŠ Česká Lípa
6.ZŠ Bělá nad Radbuzou
7.FZŠ Praha Barrandov
8.ZŠ Týniště nad Orlicí
9.ZŠ Bohumín
10.ZŠ Sokolov
11.ZŠ Rakovník
12.ZŠ Velké Meziříčí
13.ZŠ Zábřeh
14.ZŠ Klášterec nad Ohří
8838 body
8763 body
8699 bodů
8658 bodů
8652 body
8262 body
8103 body
8025 bodů
7980 bodů
7972 body
7964 body
7919 bodů
7759 bodů
7595 bodů
František Žaba-2112 bodů(60m za 8,24s,výška skvělých 169cm a 4.místo,míček 69,98m
znamenal 6.místo a 1km za 3:06,44) a celkově 22.místo
Václav Braun-2100 bodů(60m za 7,81s,dálka 485cm,míček 60,63m a 1 km za 2:53,37 a
5.místo) a celkově 24.místo
Michal Tesař-2042 body(60m za 7,73s a 11.místo,dálka 501cm,koule 9,31m a 1km za
3:09,50) a celkově 29.místo
Martin Podsclan-2008 bodů(60m za 8,12s,výška 155cm a 13.místo,koule 9,81m a 1km za
3:08,57) a celkově 33.místo
Jakub Černý-1665 bodů(60m za 8,81s,dálka 434cm,skvělý míček 61,79 a 17.místo a
vynikající 1km za 3:01,76 a 13.místo) a celkově 63.místo za 70 startujících borců.
POHÁR ROZHLASU
Další 1.místo starších žáků a vynikající zisk 5 504 bodů znamenal postup do krajského finále
do Sušice,kde se hoši ještě dále zlepšili na 5689 bodů,ale i tento výkon stačil „jen“ na 5.místo
mezi 9 školami Plzeňského kraje.
Okresní finále v Domažlicích 21.5.2008
60m(Michal Tesař 7,5s,Tomáš Jarina 7,9s),1 500m(Václav Braun 4:44,1,Jakub Černý 5:08,6 a
Petr Suske 5:21,2),dálka(Michal Tesař 510cm,Martin Podsclan 490cm),výška(František Žaba
160cm,Martin Podsclan 150cm),koule(František Žaba 10,32m,Lukáš Merunka 9,93m) a
štafeta 4x60m(Tesař,Jarina,Braun,Posclan) 30,0s
Krajské finále v Sušici 11.6.2008
60m(Michal Tesař 7,99s,Václav Braun 7,98s),1 500m(Václav Braun 4:38,99,Jakub Černý
4:50,69),dálka(Michal Tesař 495cm,František Žaba 492cm),výška(František Žaba 165cm,
Martin Podsclan 155cm),koule(Lukáš Merunka 10,30m,Martin Podsclan 10,14m) a štafeta
4x60m(Tesař,Žaba,Braun,Posclan) 30,05s
Ostatní družstva z naší školy paběrkovala,především dívky,ale zaslouží pochvalu za
bojovnost:
Mladší žáci obsadili 6.místo(3202body a skvělé 1.místo Lukáše Kubíka(7) v míčku
65,50m,4.místo Pavla Jariny v běhu na 60metrů 8,4 a 5.místo Dominika Franka v běhu na
1000m 3:21,5)
Starší dívky - 8.místo (3123 body-nejlepších výsledků dosáhla Marie Davidová(8)-3.místo
v běhu na 800m 2:43,9 a 7.místo ve vrhu koulí 7.94m)
Mladší dívky - 10.místo (2358 bodů-a skvělé 1.místo Sandry Steinerové(7) v běhu na 600m
1:58,9,znamenající zisk 525 bodů).
PŘESPOLNÍ BĚH
Okresní finále v Domažlicích 9.10.2007
16 žáků reprezentovalo naši školu ve 4 kategoriích,starší žákyně jely jen 2 a do soutěže
družstev nemohly zasáhnout
Ml.žákyně běžely 1km-celkově 3.místo(1.Sandra Steinerová(7)-3:18,7.Marina Počikaeva(6)3:36,9.Jaroslava Vebrová(4)-3:45,15.Veronika Lakotová(6)-4:34)
Ml.žáci běželi 2km-celkově 5.místo(16.Marek Moucha(7)-7:58,19.Lubomír Lakota(7)8:19,26.David Buba(7)-9:02 a 29.Zdeněk Kubík(7)-10:13)
St.žákyně běžely 2km-1.Marie Davidová(8)-7:27,4.Tereza Kubátová(8)-9:07
St.žáci běželi 3km-celkově 1.místo a postup do krajského finále(1.Václav Braun(9)9:30,5.Petr Suske(8)-10:54,6.Jura Kondrys(9)-10:56,8.Jan Brůha(9)-10:58,23.Jiří Svoboda(8)15:37 a 25.Petr Kořínek(8)-16:00)
Krajské finále v Plasích 24.10.2007
St.žáci běželi 3km-celkově 2.místo a postup na republikové finále utekl jen o 3 body v součtu
umístění jednotlivců(postoupila ZŠ Klatovy,Plánická ul.)
1.místo Václav Braun-10:42,3.místo Jakub Černý-11:01,16.místo Petr Suske-12:01,22.místo
Jan Brůha(9)-12:12,27.místo Juraj Kondrys(9)-12:35 a 30.místo Michal Tesař(9)-12:48
V soutěži děvčat na 2km běžela mimo soutěž Marie Davidová a skončila na 4.místě v čase
5:58.
ATLETICKÁ LIGA ŠKOL
Po 1.kole,ve kterém soutěžili mladší žáci(*94 a mladší) se naši neztratili a obsadili 6.
místo,když nejlepších výsledků dosáhli Marie Davidová(8)-1.místo v běhu na 600 m-1:51,7
a v hodu míčkem 41,80m,Lukáš Kubík(7)-4.místo v hodu míčkem 51,50m,Barbora
Černá(7)-v běhu na 150m-23,7s a Sandra Steinerová(7)-6.místo v běhu na 600m-2:10,7.
Ve 2.kole se utkali starší žáci(*92 a mladší) a naši obsadili skvělé 4.místo.Nejlépe si vedli
Marie Davidová(8)-1.místo v běhu na 800m-2:39,0,Václav Braun(9) v běhu na 1500m4:44,1,Michal Tesař(9)-v běhu na 60m-7,7s a 5.místo v dálce-471cm,Jakub Černý(8)2.místo v běhu na 1500m-5:07,6,Sandra Steinerová(7)-5.místo v běhu na 800m2:54,8,Tomáš Jarina(9)-6.místo ve skoku vysokém-150cm a Juraj Kondrys(9)-8.místo v běhu
na 1500m-5:22,3.
Ve 3.kole,ve kterém opět soutěžili mladší žáci(*95 a mladší),naši znovu obsadili 6. místo,
když nejlepších výsledků dosáhli Dominik Frank(7)-1.místo v běhu na 1000 m-3:21,9,
Václav Vach(7)-4.místo v hodu míčkem 50,50m a 5.místo ve skoku dalekém 390cm,Radka
Palčová(7)-4.místo v běhu na 150m-23,0s a Jana Reifová(5)-4.místo ve skoku dalekém 358
cm.
V závěrečném 4.kole se utkali starší žáci(*93 a mladší) a naši obsadili 5.místo.Nejlépe si
vedli Marie Davidová(8)-1.místo v běhu na 800m-2:47,0 a 7.místo ve vrhu koulí-7,90m,
Michal Tesař(9)-1.místo v běhu na 60m-7,5s a 2.místo v běhu na 150m-18,1s,Jakub
Černý(8)-2.místo v běhu na 1500m-4:56,9 a 7.místo ve vrhu koulí-8,83m.
Po všech 4 kolech se naše škola umístila na skvělém 5.místě mezi 13 soutěžícími školami
okresu se stejným ziskem 28 hlavních bodů jako ZŠ Domažlice,Msgre Staška na 4.místě.
Před námi skončily jen domažlické školy,ZŠ H:Týn a ZŠ Klenčí.
DALŠÍ ATLETICKÉ AKCE
13.09. 2007 – 3.ročník Bělské míle: ve vložených závodech žactva byli vidět i naši žáci.
V běhu na 1 km Vašek Braun(9) 2:54,80,Jan Brůha(9) 3:26,51,Jura Kondrys(9) 3:35,81 a
Jaroslav Veleta(6) 4:14,36 proháněli atlety AC Domažlice! V běhu na 60 m Matěj Šot(SOU)
7,84,Michal Tesař(9) 8,03 a Tomáš Jarina(9) 8,19s.Mezi dívkami Marina Počikaeva(6) 9,80
,Barbora Černá(7) 9,99 a Silvie Beerová(8) 10,11 elektronicky!V běhu na 800 metrů zvítězila
Marie Davidová(8) za 2:41,17 a na 3.místě doběhla Sandra Steinerová(7) za 3:01,5.V hlavním
závodě na 1 míli byl vidět i bývalý žák Matěj Picka,který doběhl na 4.místě v čase 4:55,55.
12.10.2007 – Štafety Emila Zátopka(mladší 5km,starší maratón 42x1km+195m-letošní čas
2:56:13hod-4. nejlepší čas historie!(nejlépe si vedli Vašek Braun(9) 3:09,6,Kuba Černý(8)
3:21,7(11.čas historie) a Marie Davidová(8) 3:28,4(1.čas historie).Nejlepší čas štafety
v historii zaběhli žáci 29.9.1997 a to 2:49:51,2(ten rok dokonce škola musela postavit 2
štafety,tj.82 dětí-bude se to ještě někdy opakovat?Pod 3 hodiny jsme to svedli ještě 4x v roce
2002,2001,1999 a při startu v roce 1992).Mezi mladšími v běhu na 1 kolo byli nejúspěšnější
Lukáš Sobolík a Aneta Balíková(1),Robin Pham a Jana Palčová(2),Luboš Černý a Štěpánka
Černá (3),v běhu na 2 kola Kuba Bočan a Michaela Balínová(4) a v běhu na 1km Vojta Jakl
4:34,6 a Jaroslava Vébrová 4:20,1(4) ,Aleš Zavadil 4:05,3 a Jana Reifová 4:04,5(5)!
12.4.2008 Oblastní mistrovství Plzeňského kraje v přespolním běhu v Bělé n/R.
-s naší účastí,jinak žáci i učitelé Elemír Vajda,Marie Maštalířská,Marie Kadeřávková,Erika
Koktová,Jan Kadeřávek se výrazně podíleli na hladkém průběhu této další mimořádné akce.
Výsledky: 2.místo Daniel Svoboda(3),3.místoSandra Steinerová(7),4.místo Jakub Černý(8),
5.místo Jana Reifová(5),Luboš Černý(3),7.místo Štěpánka Černá(3),8.místo Marie Davidová(8),
Robin Pham(2),Jaroslava Vébrová(4),10.místo Pavel Kühn(3),
13.5.2008 – Kinderiáda oblastní kolo žáků 1.stupně ZŠ(8 členná družstva škol po 1 chlapci a
1 dívce z 2.-5.ročníku)-naši žáci se umístili na 10. a 12.místě ze 13 škol Plzeňského
kraje.Nejlepší výkony jednotlivců:Luboš Černý(3)-1.místo v běhu na 60m-9,8s a 4.místo
v hodu plným míčem-5,58m,Štěpánka Černá(3)-3.místo v hodu plným míčem 5,58m,Jana
Reifová(5)-4.místo ve skoku dalekém-343cm a 7.místo v běhu na 60m-10,44s,Romana
Šotová(3)-6.místo v hodu plným míčem.5,04mDaniel Svoboda(3)-5.místo v běhu na 60m10,54s a 6.místo v hodu plným míčem,Michaela Balínová(4)-6.místo v hodu míčkem23,92m,Kristýna Čechová(4)-7.místo v hodu míčkem-22,80m,Martin Novák(4)-7.místo
v hodu míčkem-33,50m
Ostatní sportovní soutěže
11.9.-17.9. 2007 – plavecký výcvik 4.a 5.ročníků v Domažlicích – nejlépe si v závodě na 25
m volný způsob vedli ve 4.třídě Jaroslava Vébrová(27,0s),Kristýna Čechová a Vojtěch
Jakl(32,4s),Michaela Balínová(34,6s), Oleg Zahradník(37,9s) a Martin Novák(38,5s) a v
5.třídě v závodě na 50m volný způsob Jiří Vošický(56,7s),Tereza Poláčková(59,8s),Jana
Reifová(1:00,8),Martin Veleta(1:04,9),Filip Kuranda(1:05,3) a Linda Phanová(1:12,2)
31.10. 2007 – Přimdský delfín-jednotlivci,plavecký závod na 25m a 50 m volným způsobem:
Ve 4 kategoriích 1-3,4-5,6-7,8-9 si nejlépe vedli na 2.místě Štěpánka Černá(3) 32,8 a Karel
Nový(3) 36,6s,na 3.místě Romana Šotová(3) 44,0s,Daniel Häusler(3) 36,9,Patrik Cingroš(5)
68,6s a Jan Brůha(9) 44,5s,na 4.místě Filip Kuranda(5) 71,9s,Tomáš Phan(6) 49,7s a Lada
Fanfulová(9) 57,6s,na 5.místě Ladislav Votava(3) 38,4s a David Buba(7) 50,2s,na 6.místě
Luboš Černý(3) 42,0s,Jana Reifová(5) 64,0s,Michaela Votavová(6) 71,5s a Roman Plašil(9)
55,0s.
7.12.2007 – přebor školy ve florbalu
turnaj uspořádal a rozhodoval František Holeček-zvítězilo družstvo 8.ročníku(Marinov,
J.Černý,R.Černý,Svoboda),před družstvem 9.ročníku(Jarina,Häusler,Podsclan,Kondrys) a
7.ročníku(Kubík,Kopček,Jarina,Frank)
13.12.2007 - přebor školy v šachu– výsledky jednotlivců
turnaj uspořádali a rozhodovali Jan Kadeřávek s Erikou Koktovou ve2 kategoriích(na 1.stupni
si nejlépe vedli 1. Náhlovský Jan(5), 2. Zahradník Oleg(4), 3. Pham Robin(na 2.stupni Brůha
Jan (9), 2. Phan Tomáš(6),3. Marinov Marin(8).Celkem se přeboru zúčastnilo 15 šachistů(jen
jediná dívka Michaele Králová(4)).
20.12.2007 – okresní přebor 4 členných družstev 1. a 2.stupně v Domažlicích
2.místo mladších žáků:Náhlovský Jan, Zahradník Oleg, Phan Linda, Pham Robin a postup
do kraje!
3.místo starších žáků:Nguyen Luboš, Phan Tomáš, Brůha Jan, Marinov Marin .
20.12.2007 – přebor školy ve volejbalu
turnaj uspořádala a rozhodovala Marie Maštalířská-zvítězilo družstvo ŇYC(Davidová,
Vachudová,R.Plašilová,Fanfulová,Plašil a Žižka),před družstvem VK Drůbežárna Klatovy
(Podsclan,Jarina,Tesař,Braun,Chmelíř,Suske),VK Tepláky Plzeň(Svoboda,J.Černý, Paumer,
Nguyen Lukáš,Häusler a L:Černý) a Mrkve(Koktová,Berkyová,Balíková,Beerová,Laiblová,
Brůha a Mořkovská)
16.1.2008 – okresní kolo ve florbalu st.žáků
V konkurenci 12 škol se florbalistům nedařilo(Tomáš Jarina(9),Jura Kondrys(9),Martin
Podsclan(9),Kuba Chgmelíř(9),Kuba Häusler(9),Radek Černý(8) a Pavel Jarina(7)),skončili
ve skupině na 3.místě a celkově se dělili o 7.-9.místo.2x těsně prohráli 2:1(s Hostouní a
Domažlicemi K17) a ani výrazné vítězství 7:0 nad Mrákovem nenaplnilo očekávání
12.1. 2008 – krajský přebor 6 členných družstev mladších žáků v Domažlicích
Chludil David(3), Hepner Dominik(3), Černý Martin(2), Novák Martin(4), Zahradník Oleg(4)
a jeden hostující hráč z Jiskry Domažlice se umístili na 8. místě
21.1.-31.1. 2008 – plavecký výcvik 2.a 3.ročníků v Domažlicích – nejlépe si v závodě na 10
m volný způsob vedli ve 2.třídě Marek Kindl(16,1s) a Pavel Kühn(16,1s),Jana Palčová(26,5s)
a Michal Lochner(29,7s) a ve 3.třídě v závodě na 25m volný způsob Ladislav
Votava(30,3s),Daniel Häusler(33,8s),Štěpánka Černá(34,0s),Romana Šotová(36,2s),Miloš
Hoang(37,3s) a Ludmila Rohlenová(49,4s)
30.1.2008 – krajský přebor 4 členných družstev v Plzni
skvělé 5.místo mladších žáků:Náhlovský Jan(5), Zahradník Oleg(4), Phan Linda(5) a Chludil
David(3) .
18.3.2008 – okresní kolo ve volejbalu st.žáků v Domažlicích
skvělé 2.místo našich žáků-Martin Podsclan(9),Václav Braun(2),Tomáš Jarina(9),Marin
Marinov(8),Petr Suske(8),Lukáš Nguyen(8),Jakub Černý(8),Michal tesař(9)
26.3.2008 – okresní kolo v basketbalu mladších žákyň Nestle Basket Cup v Mrákově
poháru se zúčastnila jen 2 družstva –naše škola a domácí,a tak si mezi sebou zahrála děvčata
ze 6.-7.třídy(tady jsme prohráli) a 4.-5.třídy(a tady zápas skončil remízou)
2.4.2008 – okresní kolo ve vybíjené žáků 3.-5.ročníků v Domažlicích
4.místo našich žáků-David Chludil(3),Ladislav Votava(3),Oleg Zahradník(4),Patrik Cingroš
(5), Daniel Svoboda(3),Martin Novák(4),Jakub Bočan(4),Jaroslava Vébrová(4),Martin Veleta
(5),Aleš Zavadil(5),Jiří Vošický(5),Roman Kühn(5)
24.4.2007 – okresní kolo v minifotbale
V konkurenci 11 škol se fotbalisté prezentovali výbornou hrou,ale bohužel také
neproměňováním šancí.A to v 10minutových zápasech rozhodovalo.Nedostali jsme gól,ale
dali ve skupině jen 2 (Kdyně0:0,K17 0:0,Hostouň 1:0,Mrákov 0:0,Holešov 0:0) a skončili na
nepostupovém 3.místě,celkově 5.-6-místo.Škoda ,měli jsme silné družstvo a rozhodně navíc !
(Václav Braun(9),Tomáš Jarina(9),Jura Kondrys(9),Kuba Chmelíř(9),Kuba Häusler(9),Marin
Marinov(8),Jakub Černý(8),Petr Suske(8),Pavel Jarina(7) a Dominik Frank(7)).
30.04. 2008 – Přimdský delfín-družstva,plavecký závod na 50 m volným způsobem:
V podstatě utkání ZŠ Přindá a ZŠ Bělá nad Radbuzou,ve kterém zvítězili domácí,když získali
v 12 kategoriích 4-9H,D devětkrát 1.místo.Z našich dokázali zvítězit jen Jirka Vošický(5)
62,2s,Tomáš Pham(6) 48.8s a David Buba(7) 44,9s!
04.5.2008 – Okresní kolo v minikopané McDonalds Cup 1.-3.třída,kterého jsme se
nezúčastnili.Přechod internetového připojení z České sítě na ADSL O2,znamenal 14denní
výpadek a ztrátu pošty,ve které byly i propozice na tuto akci.Škoda,měli jsme ambice na
vítězství a postup do krajského kola.
11.5.2008 – McDonaldsCup v minikopané 4.-5.tříd a celkově 7.místo. Družstvo hrálo ve
složení:Martin Novák(4),Luboš Černý(3),Ladislav Votava(3),Daniel Svoboda(3),David
Chludil(3),Hoang Miloš(3),Karel Nový(3),Daniel Häusler(3),Pavel Kühn(2),Tomáš
Novák(2),),Martin Černý(2),Lukáš Sobolík(1),Martin Kien(1),Jiří Vošický(5),Martin
Kuneš(5),Aleš Zavadil(5).Družstvo vedli pan učitel Holeček a Novák.
15.5.2008 – okresní kolo ve florbalu ml.žáků Jaga Oxygen Cup
V konkurenci 4 škol se malým florbalistům ze 3.-5.třídy dařilo(Aleš Zavadil,Jan
Náhlovský,Martin Veleta,Pavel Kühn,Vlastimil Kadečka,David Dat z 5.třídy,Kuba Bočan(4)
a Danda Svoboda(3) prohráli jen s Domažlicemi 2:1 a obsadili skvělé 2.místo,když porazili
Klenčí 4:2 a remizovali s Holýšovem 2:2!
V červnu se někteří žáci šachového kroužku se zúčastnili víkendového soustředění na
Babyloně. Tomáš Phan(6), Linda Phan(5), Martin Novák(4) a Oleg Zahradník(4) se
zdokonalovali nejen v šachách, ale hráli i fotbal, bojové hry v příjemném okolním prostředí.
Tomáš a Linda Phanovi společně s domažlickými šachisty využili účasti na mistrovství
republiky 6 členných družstev v Kyjově jako náhradníci.Soutěžilo 26 družstev postupujících
z krajských kol, 1 družstvo s divokou kartou a 1 družstvo pořádající turnaj. Domažlické
družstvo skončilo na 25. místě.
b) Zájmové útvary organizované školou:
název kroužku
Počítačový 2-3
Basketbal 4-5
Výtvarný 1-2
Šachy 2-9
Zdravotnický 2-9
Sportovní hry 5-9
Internetový klub 6-9
počet žáků
19
22
13
18
21
10
15???
počet kroužků/vedoucí
1/Sus
1/Hol
1/Vor
2/Kok,Kd
2/Kdá
1/Maš
1/Kd
c) Mezinárodní aktivity
Spolupráce
se
zahraničními
školami
v Eslarnu(SRN)
a
Hindelbanku(Švýcarsko) pokračuje i v tomto školním roce.Poté, co byl na škole v Eslarnu
zrušen 2.stupeň a přesunut do sousední školy v Moosbachu,pokračuje spolupráce s třídami a
učiteli 2.stupně právě tam. Spolupráce se sousední školou v Eslarnu završila 17 let a
pokračuje dál ,ale už pouze na úrovni 1.stupně.Nadále pokračuje tradiční společné vyučování
výchov,matematiky a praktických činností na 1.stupni(p.uč.Susková,Vorlíčková,Koktová)
společné vaření žáků 7.-9.ročníků v předmětech Domácnost a Hauswirtschaft (p.uč.Povová,
Císlerová),společné řešení Projektů žáků 7.-9.ročníků-v letošním školním roce „Školské
systémy v SRN a ČR“ se zaměřením na učňovské školství(p.uč.Císlerová,Josef Rauch) a
samozřejmostí jsou společné výlety žáků všech ročníků i učitelů.V tomto školním roce
pokračoval třetím rokem už v 9.ročníku tříletý projekt,kdy 5 žáků se účastní výuky
informatiky na škole v Eslarnu s vykonáním závěrečných zkoušek v němčině. Na naší škole
dále probíhala výuka nepovinného předmětu Konverzace v Nj pod vedením p.uč.Císlerové a
kolegy z Eslarnu Josefa Raucha,na eslarnské škole vedla kroužky češtiny p.uč. Ulmanová.
Společný zájmový útvar Sportovní hry vedla na naší škole p.uč.Maštalířská každé úterý.
Spolupráce se švýcarskou Primarschule v Hindelbanku u Bernu probíhala tento rok formou
vzájemné korepondence žáků obou škol(p.uč.Císlerová).
Prostředky na tyto aktivity jsou částečně získávány z evropských fondů,částečně od rodičů a
příspěvku Města,letos opět za podpory sponzorů- firem ORI a KEL.
Společné akce a výlety
2.třída:
V letošním roce opět probíhalo společné učení s německými „spolužáky“ ze 2. třídy
z VS Eslarn. Druháci se učili tato témata(Představení, pozdravení,Školní potřeby,Čísla 1- 5,
Dny v týdnu,Části těla,Části oblečení,Barvy,Zvířata).Všechny okruhy byly probrány. Děti se
snažily,něco se i naučily.Při hodinách mezi sebou příliš nespolupracovaly, o přestávkách mezi
nimi vznikaly konflikty.S kolegyněmi byla dobrá spolupráce, ale do budoucna se budu snažit
o domluvení jiných forem učení, více her, kde je nutná spolupráce a domluva dětí, než jen
dril. I počty žáků byly nevyhovující. Každý český žák by měl mít „svého“ německého
spolužáka.Kolegyně Ramona Mensch a Kerstin Bauer pro nás přichystaly společný výlet do
Furth im Waldu, kde se děti prošly po zahradě se zajímavými rostlinami a živočichy a
dozvěděly se mnoho nových věcí(Dagmar Vorlíčková)
3.třída:
V tomto školním roce probíhala spolupráce s mladou paní učitelkou Brittou Faldik.
Paní učitelka se učila češtinu, domlouvaly jsme se tedy spolu česko – německy. Na hodiny se
vždy výborně připravila, a proto byly zajímavé a pro děti atraktivní. Probíraly jsme tato
témata(Opakování ze 2. třídy-představení, pozdravy, školní potřeby, čísla od 1 do 10, dny
v týdnu,Druhé opakování ze 2. třídy-části těla, oblečení, barvy, zvířata,Ve městě-obchody,
Moje rodina,V domě-místnosti,Ovoce,Zaměstnání,Roční koloběh-roční období a závěrečné
opakování.S paní učitelkou jsme si vzájemně vycházely vstříc a předávaly si zajímavé
nápady. Díky tomu probíhalo učení tak, jak bych si představovala – ne drilem, ale zábavou a
hrou. Ke spolupráci byly děti dotlačeny nenásilně.Jediný problém byl o velké přestávce
venku, kdy docházelo mezi českými a německými dětmi ke konfliktům.Je velká škoda, že
Britta ze školy v Eslarnu odchází. Obávám se, zda bez ní spolupráce pro příště zůstane na
stejné úrovni(Růžena Susková)
7-9.třída: Společné akce v roce 2007/2008 s VS Eslarn a VS Moosbach
10.-11.října - „ Za historií II. světové války“ 20 žáků z IX. a VIII. třídy a 20žáků z Eslarnu
navštívili památník v Lidicích, město Kladno,vystoupali na horu Říp, druhý den navštívili
památník v Terezíně a muzeum českého granátu v Třebenicích.
17. listopadu – poprvé se letos konala akce „Den proti válkám a násilí“ u nás v Bělé.
V 18.00 jsme se všichni setkali v bělském kostele, kde proběhla společná mše. Žáci naší školy
si připravili hudební doprovod pod vedením Jitky Drábkové . Pak jsme položili vzpomínkové
kytice k pomníku na náměstí. Poté jsme přešli do školní jídelny, kde jsme se občerstvili a
pobesedovali.
4.prosince - Vyrazili jsem ráno v 5.45 do Mnichova. Dopoledne jsem navštívili Technické
německé muzeum, pak následovala prohlídka Landtagu, beseda s poslanci a na závěr jsem si
prohlédli mnichovské vánoční trhy.
21.prosince – Jsme se zúčastnili vánoční besídky v Moosbachu. Žáci naší školy při hodinách
konverzace nastudovali v němčině divadelní hru„Druhá šance“ a s touto hrou přispěli do
programu besídky.
23. prosince – Jsme hráli divadelní hru „Druhá šance“ v penziónu ve Waidhausu
27.prosince - Návštěva Regensburku, průvod „Tří králů“ městem ke katedrále ukončen mší,
kterou sloužil regensburský biskup.
12. ledna - Projekt „ Školský systém u nás a v Německu“. Navštívili jsme Střední
odborné učiliště v Horšovském Týně - zaměřili jsme se na učební obor automechanik.
Prohlédli jsme si odborné dílny a také školu. Pak jsme přejeli do Domažlic, kde jsme se
zaměřili na učební obory, které zpracovávají kovy. Na závěr jsme si prohlédli celou školu se
všemi obory- kadeřnice, kosmetička,truhlář, kuchař-číšník……
26.února - Pokračovali jsme v projektu o školských systémech a navštívili školu ve
Weidenu, kde jsme se opět zaměřili na povolání automechanik. Na závěr jsme navštívili
Odbornou vysokou školu ve Weidenu.
14. března – Prezentace projektu „Školské systémy“ ve Spaarkase v Eslarnu.Akce se
zúčastnila také paní ředitelka z Moosbachu, starostové z Bělé , z Moosbachu a z Eslarnu,
zástupci Rotary klubu a další.
7.-10. dubna – Výlet k Bodamskému jezeru společně se žáky z Eslarnu a Moosbachu.
V Kostnici jsme navštívili „Mořské akvárium“, památník Jana Husa, jeho muzeum a
historické centrum. Ve městě Kostnice jsme byli také ubytováni v mládežnické ubytovně. Pak
jsme jeli do Švýcarska do Schafhaussenu na rýnské vodopády, do městečka Salem do opičí
obory, do Unteruhldingenu do muzea, jak se dříve žilo u jezera, do Rustu,kde jsme celý den
strávili v zábavném parku , navštívili jsme ostrov Mainau a na závěr město Lindau.
30. dubna - Naši školu navštívili členové rodičovské rady ze školy v Eslarnu
v doprovodu pana ředitele. Po prohlídce školy jsme besedovali ve cvičné kuchyňce a
plánovali další spolupráci obou škol.
27. května- Sehráli žáci obou škol přátelské fotbalové utkání Bělá proti Eslarnu a
Moosbachu. Naši žáci vyhráli 8:1. Žáky doprovázeli učitelé z Moosbachu, kteří zde byli
poprvé – prohlédli si celou školu a pak jsme návštěvu zakončili besedou ve cvičné kuchyňce.
4. června- Obě partnerské školy a žáci z IX. a VIII třídy vyrazili společně do Prahy.
Prohlédli jsme si Zrcadlové bludiště, Petřínskou rozhlednu a Pražský hrad. Pak jsme přešli do
Valdštejnského paláce, kde sídlí Senát. Prohlédli jsme si palác, shlédli jsme zasedání a
pobesedovali se senátorkou Rippelovou. Dále následovala procházka Prahou přes Malou
Stranu, Staroměstské náměstí až na Václavské náměstí.
10.června - V rámci předmětu Domácnost a Hauswirtschaft jsme navštívili jízdárnu a
Pavlánský klášter ve Světcích. Pak jsme přejeli do Mariánských Lázní, kde jsme prošli
kolonádu a navštívili Hotelovou školu s ukázkou slavnostního servírování.
23. června – Čtyři žáci vykonali závěrečné kvalifikační zkoušky z informatiky ve škole v
Eslarnu (Tesař,Kuranda,Podsclan,Häusler-Tomáš Jarina nemohl pro dlouhodobé onemocnění
zkoušky vykonat) a obdrželi vysvědčení(Kamila Císlerová)
d) Spolupráce s dalšími subjekty
Spolupráce s rodiči
Škola se chce stále více otevírat rodičům. Dny otevřených dveří , kdy umožňujeme
rodičům, aby se s dětmi posadili přímo do třídy a zúčastnili se výuky,se však nesetkaly
s větším zájmem rodičů. Přesto v nich chceme opět pokračovat.Málo akcí je pořádáno pro děti
společně s jejich rodiči .Tyto neformální akce určitě dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke
škole.Změna nebude jednoduchá – bude nutno překonávat bariéry jak ze strany rodičů, tak i
pedagogů.Ve větší míře bude nutno zásobovat místní noviny pravidelnými příspěvky,
osvědčilo se informování v místním rozhlase i veřejné vývěsní skříňce,a především zhotovení
webových stránek ( www.belanr.cz ).Při propagaci se zaměřujeme na různé cílové skupiny –
například mateřskou školu a školní družinu,které jsou naší součástí.Změny stále probíhají –
nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili. Spíše s dotažením akce
právě v oblasti propagace a zapojení rodičů.
Vánoční besídka
Nejoblíbenějšími měsíci v roce pro děti školou povinné, jsou zřejmě prosinec a červen.
Oba jsou totiž dobou čekání na něco. To ,,něco“ je příjemné – prázdniny, dárky.Snad čekání
na ,,ježíška“ má větší příchuť slavnostního okamžiku. I když červen a deváťáci ?….. Nu, ať si
to každý rozhodne sám . Já se teď soustředím na prosinec. Na 19. prosince 2007 nachystaly
děti se svými vyučujícími pro rodiče a blízké dárky. Byly připraveny v poslechové místnosti
základní školy .Tam se hosté scházeli, aby se mohli zúčastnit ,,rozbalování vánočních
překvapení“. A překvapeni někteří rodiče, ale i dědečkové, či babičky, opravdu byli. Mile,
samozřejmě! Obdivovali výkony svých ratolestí, které nebojácně na malém pódiu tančily,
zpívaly, recitovaly a hrály pohádky.Na malém jevišti se vystřídaly děti od nejmenších
prvňáčků po dívky z deváté třídy. Červenou nití celého programu bylo vystupování dvou
skřítků , Lenošínka a Moudřínka. Ti řešili problém snědených vanilkových rohlíčků. Naštěstí
úspěšně. Při přemýšlení jim na konci pořadu pomáhal i Matýsek, mladší synek paní učitelky
Maštalířské. Oba skřítci ho tak zaujali, že s nimi trávil čas nejen mimo scénu, ale statečně se
za nimi rozběhl i na pódium. Odbýt se nenechal. Měl chuť si také zahrát.Na závěr si všichni účinkující i diváci – zazpívali společně vánoční koledu Nesem vám noviny a děti se
rozeběhly ke svým rodinám s přáníčky. Odměnou malých herců a hereček byla plná
poslechová místnost. Diváci byli pozorní , evidentně se i dobře bavili.Paním učitelkám –
Koktové, Vorlíčkové, Suskové, Maštalířské a Ulmanové, která programem i provázela, patří
poděkování za přípravu vánoční besídky.Vždyť se mohla uskutečnit jen díky jejich nadšení a
nápadům(Mgr.Anna Ulmanová)
Příkladná je spolupráce s TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU( při využití obou
hřišť,při vedení mládežnických oddílů,reprezentaci Města na sportovních soutěžích. Školní
sportovní klub „Olymp“ je jedním z oddílů TJ Start) a místní samosprávou MĚSTEM
BĚLÁ NAD RADBUZOU(kulturní vystoupení žáků na všech akcích Města ( např. kulturní
pásma při „Vítání občánků“, při předávání plaket dárcům krve,při výročích sňatku- stříbrné a
zlaté svatby,při Mikulášské nadílce),dále výroba plakátů pro všechny akce Města je
samozřejmou náplní práce žáků školy).
Spolupráce s ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM-úřadu oblastního spolku Domažlice
v poskytování prostorů k pravidelnému čtvtletnímu bezpříspěvkovému odběru krve.
e) Další akce pro žáky a učitele
Další poznávací a kulturní akce žáky:
Září 3.9.076 – Slavnostní zahájení školního roku, 13.9.07-exkurze žáků 2.a3.třídy do
obory v Podrážnici,25.9.07-dopravní výchova(teroetická část) ve 4.třídě(Autoškola
Domažlice,p.Jung),26.9.07-hudební pořad Pavla Hrabě z Plzně(3 vystoupení pro žáky
1.-9.třídy),
Říjen 12.10.07-štafety E.Zátopka,15.10.07-dopravní výchova(praktická část)pro žáky
4.-5.třídy na dopravním cvičišti v Domažlicích, 18.-19.10.07-podzimní prázdniny
žáků 23.10.07-beseda s knihovnicí Města p.Bartoníčkovou a kronikářkou Města
p.Janissovou(pro každý stupeň zvláště), 29.10.07-úvodní seznámení žáků 2.třídy
s projektem Police ČR Ajax,31.10.07-žáci 8.třídy připravili pro všechny žáky školy
oslavu Halloweenu
Listopad 2.11.07 – dopravní výchova „Realita dopravní nehody“-emotivně
koncipovaná show pro žáky 9.třídy v Domažlicích,5.11.07-beseda s primářem
gynekologie Domažlice MUDr.Jakubem Machem pro děvčata 7.-9.třídy o očkování
proti rakovině děložního čípku, 8.11.07-Na rovinu-protidrogový motivační hudební
program Harmonia Mundi z Českých Budějovic pro žáky 6.-9.třídy,14.11.07pedagogická rada 1.čtvrtletí,třídní schůzky, 20.-22.11.07-testování Scio žáků
9.třídy,23.11.07-divadelní představení Kytice v Horšovském Týně pro žáky 6.třídy
Prosinec 1.12.07 den boje proti AIDS-žákyně 9.třídy rozdávaly materiály podporující
osvětu proti AIDS a vybíraly příspěvky na konto Červená stužka,5.12.07-školní
Mikulášská nadílka žáků 9.ročníku, 6.12.07. Mikulášská nadílka na náměstí v Bělé za
učinkování dětí MŠ i žáků školy ze skupiny sborového zpěvu(Ulm),křest knihy Půl
kopy pohádek a pověstí z Plzeňského kraje,kterou pak žákům 1.třídy věnovalo Město
Bělá nad Radbuzou, ,12.12.07-společné zpívání koled na náměstí za spolupráce
Českého rozhlasu Plzeň,13.12.07-Vánoční koncert ZUŠ H.Týn pro žáky a učitele naší
školy v prostoru šaten,17.12.07-Vánoční Maxishow v kulturním domě za účasti Petra
Salavy,Jana Čenského,Miloše Nesvadby,Stanislava Hložka a Dashy,20.12.07ukončení Adventní prodejní výstavky –výrobky školní družiny v knihovně Města,
21.12.07-vánoční besídky ve třídách
Leden 4.-8.1.08-testování Kalibro žáků 7.a9.třídy,9.1.08 –Renesanční vojenství(3.díl
vzdělávacího programu skupiny historického šermu Pernštejni v tělocvičně školy pro
všechny žáky školy),18.1.87 – zápis dětí do 1.ročníku 2008/2009(vedoucím zápisu
p.Susková),28.01.08-pololetní pedagogická rada,29.1.08-testování Cermat žáků
9.třídy,31.1.08-vydání pololetního vysvědčení,potřetí jen výpisy)
Únor 1.2.08 -jednodenní pololetní prázdniny 6.2.08-divadelní představení Tři
mušketýři v Divadle Alfa v Plzni pro žáky 5.třídy, 14.2.08 uspořádali žáci 8. třídy
Valentinskou diskotéku,18.-24.2.08 jarní prázdniny žáků
Březen 18.3.08-divadelní představení Mrazík v Horšovském Týně pro žáky
6.třídy,19.3.08-divadelní představení Princ Bajaja v Horšovském Týně pro žáky 1.2.třídy,20.-21.3.08-velikonoční prázdniny žáků,27.3.08-celorepubliková soutěž
v matematice KLOKAN , odpoledne ke světovému dni vody byl prezentován projekt
žáků 4.,6.,8.a 9.třídy pod vedením Marie Kadeřávkové v jídelně školy za účasti
starosty Města ing.Libora Picky
Duben 16.4.08 pedagogická rada 3.čtvrtletí a třídní schůzky . V rámci měsíčních
projektů měla místo hudba-třídy o velké přestávce prezentovaly svůj výběr, průvodní
slovo a nabídku poznávání not A. Ulmanová
Květen 2.5.08-Den Země(úprava areálu školy a hřiště,ekologická výuka,vycházky do
okolí vodních toků),7.5.08-Bělská pěnička,soutěž ve zpěvu,Svátek Slabikáře pro žáky
1.třídy s předáním knih věnovaných Městem 9.5.07 ředitelské volno,15.5.08divadelní představení pro žáky 1.st.Divadělka KOS z Č.Budějovic Poslední
loupežník,20.5.08-„Akce víčka“ Stavba domažlické věže na domažlickém náměstí
s prezentací školy,beseda s pracovníkem Lesů ČR p.Černým o myslivosti,21.5.08beseda s pamětníky 2.republiky a Protektorátu pro žáky 9.třídy,23.5.08-fotografování
tříd a sboru provedl opět pan Balcer z ReprobyDomažlice,26.5.08-pasování žáků
1.třídy na „Čtenáře“ v knihovně Města,31.5.08-divadelní představení pro žáky 6.třídy
a jejich rodiče v dIvadle J.K.Tyla v Plzni Zpívání v dešti
Červen 4.6.08-zakončení Projektu Policie ČR Ajax ve 2.třídě,5.6.08-cirkusové
představení ke Dni dětí Šmíd Plzeň,6.6.08-exkurze do Obory
Kollowrat(Diana,Přimda) pro žáky 1.a2.třídy,11.6.08-Žákovský parlament připravil
pro ostatní žáky školy Den dětí(a skvěle),12.6.08-přípravná návštěva žáků 1.třídy VS
Eslarn pro spolupráci v příštím školním roce,13.6.08-žáci 8.třídy navštívili
v Domažlicích Den se Integrovaným záchranným systémem,19.6.08-letní koncert
ZUŠ H.Týn pro žáky školy,závěrečná pedagogická rada,20.6.08-Cvičení
v přírodě(první pomoc,ochrana osob,dopravní výchova,topografie)pro žáky 1.až
8.třídy,23.6.-25.6.08-dny třídních učitelů,výlety, 26.6.08-slavnostní zakončení
školního roku v kulturním domě s odměňováním nejlepších žáků a pasováním
absolventů školy,27.6.08-vydání závěrečného vysvědčení
Třídní výlety:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
23.6.08 a 24.6.08 Bystřičák,Růžov,Svržno(farma s koňmi)
23.6.08 a 25.6.08 Bystřičák,Růžov,Sycherák
23.6.08,24.6.08 a 26.6.07Bystřičák,Růžov,H.Týn(zámek),Sycherák
23.6.08-24.6.08 Váhavé údolí,kola
23.6.-25.6.08 Babylon(Srub),Pec p.Čerchovem,Česká Kubice
23.6.08 a 25.6.08 okolí Bělé(sklářské hutě),Plzeň(středověké podzemí)
23.6.08-25.6.08 Sušice,Annín,Hartmanic ,Svatobor
23.6.08-25.6.08 Konstatntinovy Lázně,Bezdružice,Polžice
18.6.08-20.6.08 Č.Budějovice,Hluboká n.Vlt.,Bezdrev
Akce pro zaměstnance školy
7.11.07-prezentace výukového softwaru Silcom Didacta pro učitele školy
15.11.07-školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2006/2007 a 2
nové členy z řad učitelského sboru Marii Kadeřávkovou a Růženu Suskovou
11.12.07-pro všechny učitele školy připravila koordinátorka ŠVP Růžena Susková akci
DVPP na téma Hodnocení a sebehodnocení žáků
20.12.07-tradiční vánoční turnaj v košíkové(letos již jako 5.ročník Memoriálu
Václava Kadeřávka)
07.03.08-společné posezení zaměstnaců školy ve cvičné kuchyňce-MDŽ show
19.03.08-volejbalový turnaj zaměstnanců škol v Domažlicích a druhá účast naší
školy Maštalířská,Kadeřávek,Kadeřávková,Hájková,Dolečková,Koktová,
Nový,Holeček a jako hosté Marie Kadeřávková ml.,Petr Kamic, Břéťa
Kocourek a Monika Nováková)-a opět skvělé 4.místo
14.03.08-školení Požární hlídky(Vajda,Kučerová,Cvachovcová),
01.04.08-prezentace interaktivní tabule Activeboard pro učitele školy v učebně Cj
23.04.08-zdravotnický kurs první pomoc pro všechny pedagogické pracovníky školy
ve sborovně školy
25.04.08-pravidelné výroční setkání zaměstnanců a důchodců(FKSP) – restaurace
U Sv.Jána v Trhanově
13.05.08-školení učitelů pro výuku na interaktivní tabuli,software Activstudio
14.05.08-pro všechny učitele školy připravila koordinátorka ŠVP Růžena Susková
s kolegyněmi 1.stupně akci DVPP na téma Aktivizující metody ve vyučování
8. Výsledky inspekční a kontrolní činnosti
.
1)Kontrolní zjištění Krajské hygienické stanice PK (26.09.2007)-Marie Sladká(0121)provoz školní kuchyně odpovídá požadavkům nařízení ES 852/2004 a zákona 258/2000Sb.
2)Kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,územní pracoviště v Domažlicích(za období
1.1.2003-31.8.2007)-Jitka Vítková.Zjištěn přeplatek organizace ve výši 23 618,-Kč,o kterou
byla ponížena platba splatná 15.11.2007.
3) Kontrola hospodaření Městem Bělá nad Radbuzou(29.11.2007)-Ludmila Janissovávedoucí kontrolní skupiny,DiS Zdeněk Vejskal a Dana Sudová.Organizaci zastupovaly
vedoucí školní jídelny a pokladní Jindřiška Cvachovcová a účetní Jana Bogášová.Při kontrole
hospodaření s veřejnými prostředky nebyla zjištěna žádná závažná pochybení.Prostředky
zřizovatele nebyly použity k jinému účelu,než na jaký byly určeny
4)Kontrola ČŠI,Plzeňský inspektorát ve dnech 29.2.08,2.3.-4.3.2008(Mgr.Ivana
Krýslová,Mgr.Hana Ratzová a Helena Pojarová)-hodnocení podmínek,průběhu a výsledků
vzdělávání poskytované mateřskou školou podle § 174 odst.2 písm. b) školského
zákona.Závěry: Mateřská škola dobře plní své poslání a má nastaven směr dalšího
rozvoje.Učitelky pochopily filozofii rámcového vzdělávacího programu a postupně jej uvádějí
do praxe.Kvalita předškolního vzdělávání má vzestupnou tendenci.Od poslední inspekce(v
roce 2000) se opět znatelně zvýšila.Celkové hodnocení -standardní úroveň.Některé dílčí
oblasti byly výrazně nadprůměrné(řízení subjektu-provázanost předškolního a základního
vzdělávání,výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu,řečový vzor učitelek ,podpora
samostatnosti dětí aj.).
5)Kontrola Úřadu práce v Domažlicích(1.4.2008)-Jan Reitspies(IČ13),Milena
Schleissová(IČ39)-dodržování pracovněprávních předpisů(Zákon č.435/2004 Sb.,o
zaměstnanosti-písemné ohlášení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením)- doručeno Úřadu práce v Domažlicích 17.3.2008).
6)Kontrolní zjištění Krajské hygienické stanice PK (30.05.2008)-Marie Sladká(0121)zdravotní průkazy,zásobování vodou,stavebně-technický stav,manipulace křížení činností,
technologický postup,uvádění pokrmů do oběhu,školení osob činných ve stravování,
manipulace s odpady-bez závad.
9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2007
Samostatná příloha výroční zprávy,stejně jako zprávy MŠ,ŠD,ŠJ.
V Bělé nad Radbuzou 30.9.2008
Miroslav Nový,ředitel školy
Schváleno Školskou radou 12.10.2008
Miroslav Burda,předseda školské rady
Výroční zpráva za školní rok 2007/08
Mateřská škola
1.Charakteristika:
Mateřská škola je součástí Základní školy v Bělé nad Radbuzou,společně tvoří jeden
právní subjekt. Vedením školy byla v tomto školním roce pověřena Alena Konopová. Dále
zde pracují 3 učitelky na plný pracovní úvazek,všechny jsou plně kvalifikované. Škola má 1
pracovnici na úklid,která má dělené směny a pradlenu.
Škola je dvoutřídní,obě třídy s celodenním provozem.Kapacita školy je 60 dětí,
protože děti je možno organizačně rozdělit do 3 skupin. Zapsáno bylo v září 07 -51 dětí, v
červnu 08 byl stav dětí 56. Z tohoto počtu byly 3 dětí vietnamské národnosti,všechny se
statutem rezidenta EU, 1 dítě německé národnosti.
Nebylo integrováno žádné dítě se zdravotním postižením. Do základní školy odešlo 13
dětí,čtyřem dětem byla odložena školní docházka o 1 rok. K zápisu do mateřské školy,který se
konal v únoru 2008 se dostavilo 9 dětí. Během školního roku pak ještě dalších 5 dětí.
2. Předškolní vzdělávání:
Učitelky s dětmi pracují ve třech skupinách podle věku. Práce s dětmi se uskutečňuje
na základě vzdělávacího programu s názvem Od jara do zimy. Součástí programu jsou
projekty a tématické celky směřující k celostnímu rozvoji dětské osobnosti.Tento vzdělávací
program byl v březnu 2008 Českou školní inspekcí hodnocen velmi kladně. Byl shledán
srozumitelným,dobře zpracovaným a velmi dobře funkčním.Škola nabízí též adaptační
program pro nově přijímané děti, týdenní plavecký výcvik, logopedickou péči pro děti s
vadami řeči a to nejen pro děti navštěvující mateřskou školu. Součástí nabídky byla opět
pravidelná návštěva divadelních a filmových představení ve spolupráci s MŠ Poběžovice a
Hostouň. Tyto akce jsou financovány v plné míře rodiči / vstupné i doprava autobusem/. V
tomto roce se změnily podmínky pro přepravu dětí v autobuse a bude proto nutné hledat jiné
řešení kulturních akcí. V tomto školním roce se uskutečnilo několik tradičních akcí Mikulášská nadílka,vánoční besídka,masopust,pálení čarodějnic,vystoupení k Svátku
matek,rozloučení s mateřskou školou a další akce ve spolupráci se základní školou,školní
družinou nebo městem. Děti se také pravidelně účastní různých výtvarných soutěží. V tomto
školním roce pokračovala spolupráce s Kindergarten Sankt Elizabeth v Eslarnu. Letos se
uskutečnilo pouze jedno setkání a to návštěva německých dětí u nás v červnu. Připravili jsme
pro ně sportovní dopoledne ve spolupráci s dětmi z 8. a 9. třídy ZŠ. Zimní plánovaná návštěva
v Eslarnu se nekonala pro nepříznivé sněhové podmínky. Naplánován byl výlet do zimního
sportovního areálu se sáňkováním. Další akce - naše návštěva v Eslarnu je plánována na
začátek šk. roku 2008/09.
3. Materiálně technické zajištění školy:
Díky velmi dobré spolupráci s vedením školy a jejím zřizovatelem je škola vybavena
vším,co ke své práci potřebuje.Prostředí školy je příjemné,třídy jsou vybaveny
nábytkem,který naprosto vyhovuje potřebám dětí. V tomto roce probíhala v budově školy a
jejím okolí pouze běžná údržba,nebyly uskutečněny žádné finančně náročnější akce.Do
budoucna stále zůstává aktuální plán na řešení vstupního prostoru do MŠ a rekonstrukce
jídelny.
4.Personální obsazení školy:
V mateřské škole pracují 4 kvalifikované učitelky a 1 uklízečka - všechny na plný úvazek.
Péči o prádlo pro celou školu zajišťuje důchodkyně Vlasta Šleglová s níž má škola uzavřenou
dohodu o činnosti.
Alena Konopová
Hana Volfíková
Ivana Csingerová
Marta Hájková
Jaroslava Sándorová
51let
50let
41let
36let
50let
zást.ředitele
učitelka
učitelka
učitelka
uklízečka
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
5.Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Všechny učitelky se zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Z nabídek si
vybírají akce blízké svému zaměření nebo kde mohou získat poznatky ke zkvalitnění své
práce. Využívány jsou zejména akce KCVJŠ v Plzni,pořádané v našem okrese. V tomto roce
byla nabídka vzdělávání pro učitelky málo pestrá,což bylo potvrzeno i školní inspektorkou.
V tomto roce byly navštíveny tyto akce:
Nebojte se práce s příběhem - 20.3.2008 v Domažlicích
Relaxační hry s dětmi - 6.11. 2007 v Domažlicích
Podzimní nálada - cvičení - 25.9.2007 v Domažlicích
Ekoatelier - štíhlé pruhy - 23.10.2007 v Domažlicích
Hospitační činnost v MŠ - 2.4.2008 v Domažlicích
Kurz němčiny 1x týdně celoročně v Domažlicích
Kurz němčiny 1x týdně celor. v Bělé n.R. - samoplátce
p. Hájková
p.Hájková
p.Csingerová
p.Volfíková
p.Konopová
p.Konopová
p.Volfíková
Všechny akce kromě německého kurzu p.Volfíkové pořádalo KCVJŠ v Plzni
Poznatky z těchto akcí přenese školená učitelka do kolektivu a jsou využívány ke zkvalitnění
další práce s dětmi.
Kromě akcí KCVJŠ se učitelky dále vzdělávají formou samostudia.K tomu využívají
odborných časopisů,zejména Informatorium 3-8, dostupnou pedagogickou literaturu a také
internetové stránky www.rvp.cz.
6. Spolupráce s partnery:
Škola vykazuje velmi dobrou spolupráci s učitelkou 1.třídy ZŠ . V tomto školním roce
se v rámci RVP uskutečnilo několik vzájemných návštěv dětí v 1.třídě a v MŠ, na školní
zahradě s dětmi ze školní družiny.
Po odborné stránce spolupracujeme s SPC v Horšovském Týně,zejména v oblasti posouzení
školní zralosti dětí a péče o děti ze zhoršeného sociokulturního prostředí.
Ve finančních záležitostech jsou našimi dobrými partnery Město Bělá, ORI Praha,
Kel-montážní technika i někteří další drobní sponzoři. Peníze z rozpočtu města jsou
využívány zejména pro běžný každodenní provoz školy a pro finančně náročnější akce.
Firma ORI připravuje každoročně pro děti Mikulášskou nadílku, firma KEL - montážní
technika přispívá zejména na nákup vánoční nadílky pro děti. Z peněz ostatních drobných
sponzorů jsou pořizovány např. knihy nebo CD a DVD s dětskými nahrávkami, drobné dárky
v rámci různých školních akcí apod.
7.Závěrečné hodnocení školního roku a priority pro příští šk.rok:
Jako velmi dobré lze hodnotit výsledky tohoto školního roku,byly splněny všechny
plánované akce a úkoly,dařilo se dobře plnit také prioritní úkoly.Veškerý personál pracuje
zodpovědně,na vysoké odborné úrovni a pružně reaguje na aktuální situace. Práce učitelek je
dostatečně kreativní. Velmi se osvědčilo dělení dětí do menších skupin podle věku. Při práci
je tak větší klid,pohoda a učitelky se mohou více věnovat dětem individuálně.
Česká školní inspekce,která navštívila školu v prvních březnových dnech zhodnotila
práci naší MŠ velmi pozitivně,na úrovni dobrého standartu,v některých oblastech
nadstandardně.
Jedním z prioritních úkolů MŠ je zlepšení spolupráce s rodinou. V plnění tohoto
dlouhodobého úkolu jsme zaznamenali v letošním roce poměrně výrazný úspěch. Rodiče se
aktivně zapojili do většiny pořádaných akcí.Nedostatky přetrvávají ve spolupráci s některými
rodinami romských dětí a další sociálně slabou rodinou ve městě. Proto i v příštím roce bude
tento úkol patřit mezi priority v naší práci. Další oblastí,kam se chceme více zaměřit jsou
řečové dovednosti a schopnosti dětí. Stále přetrvávají nedostatky zejména ve výslovnosti u
nejstarších dětí. Naší další prioritou v příštím roce bude další rozvíjení spolupráce s
mateřskou školou v Eslarnu, zejména se zaměříme na odstraňování jazykové bariéry. Dvě
učitelky v současné době navštěvují kurzy německého jazyka.Snaha o vzájemnou domluvu je
patrná i ze strany německých kolegyň.
V oblasti materiální zůstává aktuální úkol řešit úpravu vstupního prostoru do
MŠ/neuskutečnil se z důvodu jiných prioritních záležitostí/.Výhledově bychom chtěli řešit
úpravu jídelny pro mateřskou školu.
Datum: 24.9.2008
zpracovala: Alena Konopová
zást.ředitele pro MŠ a ŠD
Výroční zpráva školní jídelny
za školní rok 2007/2008
1.Údaje o zaměstnancích:
Ve školní jídelně pracuje 5 zaměstnankyň:vedoucí - Jindřiška Cvachovcová,
3 kuchařky - Irena Kučerová, Jana Kamicová a Jarmilu Stočkovou nahradila 1.2.2008 Denisa
Kvítková.1 pracovnice provozu - Marcela Müllerová.Občasné zástupy v době nepřítomnosti
zaměstnankyň zajišťuje Božena Petrů-důchodce.
2.Provozní záležitosti:
Školní jídelna zajišťuje stravování pro všechny věkové kategorie. Vaří pro děti v MŠ až po
důchodce. Z toho vyplývá i rozdělení pracovních úvazků. Hlavní činností se rozumí vaření pro
děti v MŠ a školní děti (0,5 úvazku) a doplňkovou činností je vaření pro cizí strávníky (0,5
úvazku).
Pro děti v MŠ se připravují i dopolední a odpolední svačiny, které se donášejí do školky.
Samozřejmostí pro školní děti je tzv. pitný režim, což znamená, že v jídelně je po celý den
termos s čajem a děti se mohou kdykoli přijít napít.
Největším odběratelem obědů pro cizí strávníky je pečovatelská služba, která dováží denně
obědy 70 – 90 důchodcům. Tyto obědy se plní do termonádob, které zajišťují předepsanou
teplotu jídla.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků se nepodařilo dokončit stavební úpravu vstupu do
školní jídelny pro cizí strávníky.
Ve školním roce 2007/08 bylo uvařeno 67 240 obědů v 239 dnech, tj. průměrně 282 obědů denně
a 11 395 svačin v 224 dnech, tj. průměrně 51 denně.
Průměrné počty jídel snižují prázdniny. Běžný měsíc se vaří pro MŠ cca 700 obědů a 1200
svačin. O prázdninách, kdy byl zajišťován provoz v MŠ v měsíci srpnu, bylo pouze 88 obědů a
99 svačin.
Statistické údaje:
- kapacita
- počet pracovnic
- průměrné počty
=
=
=
=
- celkem 390 zapsaných
V Bělé n.R. 16. 9. 2008
400
5
děti v MŠ
54
děti ZŠ
137
zaměstnanci ZŠ 27
cizí strávníci
172
strávníků
Jindřiška Cvachovcová,vedoucí ŠJ
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007
Školní družina
Charakteristika
Školní družina je součástí Základní a Mateřské školy v Bělé nad Radbuzou.
Zařízení má jednu třídu a na plný úvazek zde pracuje jedna kvalifikovaná
vychovatelka Alena Dolečková, která ukončila studium učitelství 1.stupně ZŠ PF
UJEP v Ústí nad Labem. Do zařízení bylo zapsáno 36 dětí, průměrná docházka byla
75,2 %. Z tohoto počtu byly 3 děti vietnamské národnosti.
Mimoškolní výchova
Provoz školní družiny vymezují dva bloky, ranní a dopolední dále členěné do
organizovaných a spontánních činností. S dětmi je pracováno ve věkově
heterogenních skupinách se zaměřením na kooperativní činnosti jako prevenci
šikany. Práce s dětmi se uskutečňuje na základě Ročního tématického plánu, v němž
je věnována pozornost všestrannému rozvoji osobnosti dítěte. Tato činnost je
rozvíjena pomocí projektů z nich můžeme jmenovat např.: projekt VESMÍR, ZEMĚ,
AMERIKA, ASIE, AFRIKA, ANTARKTIDA, AUSTRÁLIE, EVROPA, ČECHY,
CHODSKO. V tomto školním roce se uskutečnilo několik akcí např. Podzimní
strašení, Sv. Martin, Čertovská škola, vánoční besídka, Čarodějný den apod.
Materiálně-technické vybavení
Školní družina měla k dispozici dvě třídy z nichž jedna je vybavena
videem,PC,dále tělocvičnu, poslechovou místnost a školní zahradu. Po materiální
stránce je dostupné vše, co je třeba pro práci s dětmi.
Spolupráce s partnery
Družina úzce spolupracuje s učiteli 1. st. při organizování nejrůznějších akcí, ale
i při řešení problémových situací. Dále s Mateřskou školou – společné akce.
Ve finančních záležitostech jsou našimi dobrými partnery Město Bělá a někteří
drobní sponzoři.
Závěrečné hodnocení
Výsledky tohoto školního roku lze hodnotit jako velmi dobré. Plánované úkoly se
podařilo splnit. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni.
Datum: 18.9. 2008
zpracovala: Alena Dolečková
vychovatelka ŠD

Podobné dokumenty