Plán odstranění zařízení s obsahem PCB nebo

Komentáře

Transkript

Plán odstranění zařízení s obsahem PCB nebo
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace
za ízení s obsahem PCB
Zpracovaly:
Ing. Ji ina Barchánková
Ing. Kate ina Poláková
Ing. Sv tla Pavlová
Praha, erven 2006
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Obsah:
1. Úvod............................................................................................................................ 4
2. Výroba PCB a jejich použití ...................................................................................... 4
3. Právní rámec problematiky PCB .............................................................................. 5
3.1. Právní úpravy p ípustných koncentrací PCB.........................................................5
3.2. Nakládání s PCB z hlediska právních p edpis životního prost edí ......................5
3.2.1. Zákon . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní ........................................... 6
3.2.2. Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní....................................... 6
3.2.3. Vyhláška MŽP . 384/2001 Sb., o nakládání s PCB ........................................... 7
3.2.4. Další provád cí p edpisy k zákonu o odpadech............................................... 8
3.2.5. Zákon . 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o
zm n n kterých dalších zákon , v platném zn ní .................................................... 9
4. Základní pojmy v právních p edpisech.................................................................... 9
5. Výskyt PCB ................................................................................................................ 9
6. Podmínky pro odstra ování nebo dekontaminaci PCB v R .............................. 10
7. Organizace inventarizace PCB ............................................................................... 10
7.1. Požadavky pro nakládání s PCB.........................................................................11
7.2. Shromaž ování, sb r, doprava a skladování......................................................11
7.3. Odstra ování PCB v R .....................................................................................11
7.4. Dekontaminace za ízení s obsahem PCB...........................................................12
7.5. Zhodnocení možností dekontaminace a odstran ní PCB v R ..........................12
8. Aktuální stav inventarizace za ízení ...................................................................... 13
9. Návrhy novely zákona v oblasti PCB ..................................................................... 13
10. P ílohy .................................................................................................................... 13
11. Literatura ................................................................................................................ 13
12. P ílohy .................................................................................................................... 15
P íloha . 1 - Celkový p ehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO
Strážské .....................................................................................................................16
P íloha . 2 - Seznam certifikovaných vzorka pov ených provád ním odb r
v rámci inventarizace PCB .........................................................................................17
P íloha . 3 - Seznam registrovaných laborato í oprávn ných k provád ní analýz
v rámci inventarizace PCB .........................................................................................29
P íloha . 4 - Vzor eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst.
(7) zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7)
zákona (p íloha . 2 vyhlášky . 384/2001 Sb.)..........................................................37
P íloha . 5 - Vzor eviden ního listu pro hlášení o zm n vlastnických vztah pro
inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a za ízení, u nichž se
prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona...........................................47
2
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 6 - Vzor malého eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek nad
rámec povinností § 39 odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27 odst. (7) zákona ........51
P íloha . 7 - Metodický pokyn pro shromaž ování a skladování za ízení s obsahem
PCB a pro dekontaminaci za ízení s obsahem PCB..................................................56
P íloha . 8 - Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB
(shromaž ování, sb r, doprava a skladování) ...........................................................57
P íloha . 9 - Seznam firem, které mají souhlas k odstra ování PCB........................71
P íloha . 10 - Dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny..72
P íloha . 11 - Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti
dekontaminace a odstran ní inventarizovaných za ízení a PCB v nich .....................77
P íloha . 12 - Výsledky inventarizace PCB v eské republice k 31.1.2006 ..............78
3
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
1. Úvod
Ze Sm rnice rady 96/59/ES ke zneškod ování polychlorovaných bifenyl
a
polychlorovaných terfenyl i ze zákona o odpadech . 185/2001 Sb., v platném zn ní, vyplývá
povinnost pro vlastníky, p ípadn provozovatele za ízení obsahujících PCB tato za ízení
dekontaminovat nebo odstranit v nejkratší možné dob , nejpozd ji však do konce roku 2010.
V tomto dokumentu jsou shrnuty všechny dostupné informace o nakládání s PCB v R
zahrnující témata jako právní rámec problematiky, seznam „certifikovaných“ vzorka , laborato í
a seznamy firem, které mají v této oblasti oprávn ní k nakládání s PCB.
2. Výroba PCB a jejich použití
Polychlorované bifenyly (PCB) byly poprvé syntetizovány v roce 1867 v N mecku
(Griefs). Pr myslová výroba byla zahájena v roce 1929. První izola ní kapalina na bázi PCB
(askarel – obecné ozna ení pro skupinu syntetických, neho lavých, chlorovaných aromatických
uhlovodík ) byla vyrobena pod obchodním názvem AROCLOR americkou firmou Swann
Chemical Company a zpo átku se používala jako nápl kondenzátor . Pozd ji se askarel za al
využívat i pro další aplikace. Na území bývalého eskoslovenska byly polychlorované bifenyly
vyráb ny pod obchodním názvem DELOR (synonymum pro askarel). Výroba PCB probíhala ve
velkých chemických kombinátech pr myslov -vysp lých zemích, odkud se dále rozší ily do
ostatních zemí v etn zemí rozvojových. Do distribuce se dodávaly pod r znými obchodními
názvy:
•
Pyroclor (Velká Británie)
•
Aroclor, Chlorextol, Diaclor, Pyranol, Asbestol, Dykanol, Hyvol, Inerteen (USA)
•
Clophen, Blacol (SRN)
•
Crophene (NDR)
•
Phenoclor, Pyralene (Francie)
•
Sovol, Sovtol (SSSR)
•
Kanechlor, Santotherm (Japonsko)
•
Fenclor, Apirolio, DK (Italie)
Na území bývalého
eskoslovenska byl jediným výrobcem chemický kombinát
CHEMKO Strážské. Jednotlivé vyráb né produkty a jejich využití:
•
Delor 103, Delor 104 - jako dielektrická nápl silových kondenzátor
•
Delotherm DH (Delor 103 + 20-30 % Delor 104) - jako teplonosná kapalina pro t žké
setrva níkové za ízení, (s ozna ením AP do 200 oC, s ozna ením HP pro vyšší teploty)
•
Hydelor 104 (Delor 104 + 10-25 % Delor 104 + 10-30 % vyšších polychlórbifenyl ),
Hydelor 103, Hydelor 30 - jako hydraulická kapalina pro hydraulická za ízení, lisy,
výv vy, kompresory, turbíny
•
Delor 105/80 - jako dielektrická a chladící kapalina pro nápln
transformátor
•
Delor 106 - jako plastifikátor do nát rových hmot a polymerních sm sí
•
Delor 106/90 X - jako plastifikátor i filmotvorná p ísada do nát rových hmot
kondenzátor
a
Od konce 60. let minulého století, kdy byl zjišt n jejich negativní vliv na životní prost edí,
byla výroba PCB postupn celosv tov omezována. Odhaduje se však, že celkem bylo
vyrobeno ve sv t p es 1,2 milionu tun polychlorovaných bifenyl - jen v USA bylo v letech
1931 až 1977 vyrobeno p es p l miliónu tun [1]. Výrobce CHEMKO Strážské ukon il oficiáln
4
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
výrobu t chto látek na ja e 1984 a jeho celková produkce byla (od roku 1959) p es 21 000 tun
[2].
Ve zpráv pro MŽP je uveden odhad výroby PCB na 20 000 tun [3] s tím, že asi polovina
tohoto množství byla exportována do zahrani í, množství importu v r zných za ízeních nebo
jako doporu ené kapaliny pod r zným ozna ením je velmi obtížné zjistit. Auto i p edpokládají,
že do životního prost edí se dostalo asi 20 % z tohoto množství. V p íloze . 1 tohoto textu je
uveden celkový p ehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské.
3. Právní rámec problematiky PCB
3.1. Právní úpravy p ípustných koncentrací PCB
Problematiky obsahu PCB v životním prost edí se dotýkají i právní p edpisy v oblasti vod
a to p edevším v provád cích p edpisech k zákonu o vodách, které se zabývají technickými
požadavky na kvalitu vypoušt ných odpadních vod a jakostí vody v tocích.
S ú inností od 1.1.2002 platí nový zákon o vodách . 254/2001 Sb., který byl v roce
2004 významn ji novelizován zákonem . 20/2004 Sb. Provád cím p edpisem k n mu je
na ízení vlády . 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p ípustného zne išt ní povrchových a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech. V tomto na ízení jsou limitní koncentrace na obsah PCB
v odpadních a povrchových vodách.
O PCB je zmínka pouze v p íloze . 3 tohoto na ízení. V ní jsou uvedeny imisní
standardy ukazatel p ípustného zne išt ní povrchových vod. Pod ozna ením „Suma
polychlorovaných bifenyl “ je uvedena íselná hodnota 0,012 g/l a pod arou vysv tleno, že
„platí pro sumu šesti kongener PCB, a to PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180“.
V p íloze . 4 je tabulka . 3 - Prahová množství vypoušt ných vybraných zvláš
nebezpe ných a nebezpe ných látek, p i jejichž p ekro ení se požaduje minimální etnost
sledování 12x za rok. Pro PCB jsou uvedeny íselné hodnoty 0,5 g/den a 0,15 kg/rok
s poznámkou, že se tyto hodnoty vztahují zejména na sledování pr sakových vod z odkališ , ze
skládek odpad i kontaminovaných zemin a jiných tzv. starých zát ží.
Do oblasti ochrany vody pat í i ochrana podzemních vod. V této oblasti neexistuje žádný
obecn závazný právní p edpis, který by stanovil koncentra ní limity v souvislosti s jejich
kvalitou. Ur itým zp sobem je tato v c ešena ve sfé e starých ekologických zát ží, kde je
možné uložit nápravu podle zákona o vodách. Pom ckou pro rozhodování je Metodický pokyn
Odboru ekologických škod MŽP . 3 z roku 1996 s názvem Kriteria zne išt ní zemin a
podzemní vody (dopl ující a zp es ující metodický pokyn Ministerstva pro správu národního
majetku a jeho privatizaci a Ministerstva životního prost edí k zabezpe ení § 6a zákona .
92/1991 Sb., v platném zn ní, vztahující se k první novele, tj. k zákonu . 92/1992 Sb.).
Hodnoty uvedené v Metodickém pokynu je t eba brát pouze jako orienta ní. Sou asná
praxe se stále více kloní k hodnocení, které vychází z hodnocení rizik. Výsledky (tzn. p ípustné
hodnoty škodlivin) jsou pak individuální, vycházející z místních podmínek a stavu kontaminace.
3.2. Nakládání s PCB z hlediska právních p edpis životního prost edí
Další oblastí práva jsou ekologické právní normy, které ovliv ují nebo upravují nakládání
s PCB. P edevším se jedná o právo vodní a odpadové a áste n i chemických látek. Všechny
tyto obory jsou v gesci MŽP. PCB a kapalné sm si PCB s jinými oleji (p ípadn i jiné sm si, tj.
PCB s jinými látkami) jsou z hlediska ochrany vod závadné látky, dokonce pat í do zvláštní
skupiny zvláš nebezpe ných závadných látek, z hlediska zákona o odpadech jsou to odpady, a
to v etn za ízení, ve kterém jsou umíst ny (pokud se jedná o vy azená za ízení). Odpadem
nejsou v p ípad , kdy se jedná o provozovaná za ízení. Nicmén i v tomto p ípad PCB a
5
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
za ízení, ve kterých se nacházejí, podléhají ur itým zp sobem režimu zákona o odpadech (jsou
považovány za vybrané výrobky resp. vybraná za ízení podle ásti tvrté zákona . 185/2001
Sb., o odpadech, v platném zn ní).
PCB uniklé do p írodního prost edí (zeminy, horninové prost edí, podzemní voda)
p edstavují z hlediska vodní legislativy kontaminaci p sobící zne išt ní nebo ohrožení
podzemních vod. Do sféry odpad pat í i r zné provozní hmoty, v d sledku užívání PCB jimi
kontaminované (v etn nap . sorp ních prost edk ), ale nejv tší objem kontaminovaných hmot
p edstavují zeminy a horniny („staré zát že“), které se stanou odpadem v právním slova smyslu
až tím, že jsou v d sledku sana ních prací vyt ženy. Legislativa chemických látek se PCB
pozitivn týká tím, že již zákonem . 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
p ípravcích a o zm n n kterých dalších zákon , byly výroba, dovoz, vývoz a distribuce PCB a
p ípravk , které je obsahují v množství v tším než 0,005 %, zakázány.
3.2.1. Zákon . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní
O závadných látkách pojednává § 39. Jsou to látky, které nejsou odpadními ani d lními
vodami a které mohou ohrozit jakost vod. Je stanoven zásadní požadavek, aby každý, kdo se
závadnými látkami zachází, u inil p im ená opat ení, „aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod a neohrozily jejich prost edí.“
Jsou stanoveny povinnosti pro p ípad, kdy uživatel závadných látek zachází s t mito
látkami ve v tším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno s vyšším nebezpe ím.
Opat ení spo ívají ve vypracování plánu pro p ípad havárie a ve stanovení povinnosti vedení
záznam o opat eních.
Vedle pojmu „závadné látky“ jsou v p íloze zákona vyjmenovány „nebezpe né závadné
látky“ a „zvláš nebezpe né závadné látky“. Pro tyto dv kategorie jsou stanoveny další
povinnosti, týkající se vhodného umíst ní za ízení v nichž se s t mito látkami jakkoli
manipuluje, vlastností lokalit a za ízení, kontroly a dalších.
Do zvláš nebezpe ných jsou za azeny i organohalogenové slou eniny, látky vykazující
karcinogenní, mutagenní a teratogenní vlastnosti a persistentní minerální oleje a uhlovodíky
ropného p vodu. Všechny tyto specifikace odpovídají PCB a obvykle se vyskytujícím sm sím
s PCB.
P i zjišt ných nedostatcích (nepln ní stanovených povinností) m že být uložena pokuta
a opat ení k náprav .
Provád cí vyhláškou k zákonu o vodách je vyhláška . 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, zp sobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškod ování a odstra ování jejich škodlivých následk .
V oblasti PCB vymezuje vyhláška podrobn ji pojmy užité zákonem. Definuje pojmy,
které zákon o vodách pouze uvádí, a to „zacházení se závadnými látkami ve v tším rozsahu“,
„zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpe ím pro vody“.
Principiální povinnosti spojené s ochranou životního prost edí p ed jejich úniky p i
skladování a p i dalších manipulacích jsou zakotveny v zákon o vodách. Lze je nalézt v § 39
zákona.
3.2.2. Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní
ada zásadních opat ení, která se mají v R v oblasti ochrany životního prost edí a
lidského zdraví p ed škodlivým p sobením PCB a n kolika podobných látek realizovat, má
základ v právních p edpisech EU a v ur ité mí e i v mezistátních smlouvách, ke kterým R
p istoupila (nap . Basilejská konvence, Stockholmská smlouva ad.).
6
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
St žejní povinností R bylo transponovat do eské legislativy sm rnici Rady 96/59/EC
ke zneškod ování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl (PCB/PCT).
Podstatná ást této sm rnice byla transponována do zákona o odpadech . 185/2001 Sb.
Výše citovaný zákon o odpadech byl zásadn dopln n a v p ípad PCB pon kud
pozm n n zákonem . 188/2004 Sb. Dosud nebyly vydány všechny provád cí p edpisy k této
novele. Krom toho vyšla další novela - zákon . 7/2005 Sb., která op t ustanovení týkající se
PCB pon kud pozm uje.
PCB jsou zákonem za azeny mezi „vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná
za ízení“ (§ 25) a speciáln se jim v nují další paragrafy (§ 26 a § 27). V této ásti zákona je
také stanovena zásadní povinnost, že „vlastníci (držitelé) PCB, odpad s obsahem PCB a
za ízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci jsou povinni … zajistit jejich odstran ní ….“
Jako nejzazší termín spln ní t chto povinností se uvádí konec roku 2010. Povinnost evidence
se vztahuje na provoz za ízení s obsahem PCB v tším než 5 litr , na skladování za ízení nebo
látek s obsahem PCB v celkové koncentraci v tší než 0,005 % hmotnostních (odpovídá
koncentraci 50 mg/kg). Tato a další podrobnosti týkající se evidence jsou uvedeny v § 39
zákona.
V novelizovaném zákon o odpadech jsou výslovn uvedeny p ípustné zp soby
odstra ování PCB (§ 26 písm. g) a v § 27 odst. (1) je uvedena „výjimka“ pro transformátory pro
koncentrace PCB nep evyšující 500 mg/kg. P ínosem je také zavedení ozna ení „odpady PCB“
- tj. odpady s koncentrací PCB nad 50 mg/kg.
Chybí zde však povinnost vytvo ení harmonogramu dekontaminace nebo odstran ní.
3.2.3. Vyhláška MŽP . 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
V technických aspektech nakládání s PCB odkazuje na vyhlášku o podrobnostech
nakládání s odpady (383/2001 Sb., v platném zn ní) a na dv technické normy. Jde o SN EN
50195 - P edpis pro bezpe né užití pln zapouzd ených elektrických za ízení pln ných PCB
v praxi a o SN EN 50225 - P edpis pro bezpe né užití pln zapouzd ených elektrických
za ízení pln ných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi.
V dalším uvádí vyhláška rozhod í postupy pro stanovení PCB v provozních kapalinách
za ízení a specifikuje, že odb ry vzork pro ú ely vedení evidence za ízení mohou provád t
pouze osoby certifikované podle SN 45013 a které spl ují odbornou zp sobilost podle
zvláštních p edpis (citována je vyhláška eského ú adu bezpe nosti práce a eského
geologického ú adu . 50/1978 Sb.).
Analytické metody vyhláška stanovuje direktivn . Jsou to p edevším normy EN 12766-1
a EN 12766–2, které jsou od roku 2002 platné, p i emž druhá z nich je interpreta ní. Podle ní je
závazným výsledkem stanovení bu analýza všech kongener nebo analýza pouze šesti
vybraných kongener , p i emž výsledek vlastní analýzy (sou et koncentrací vybraných šesti
kongener ) se musí násobit faktorem 5 pro získání kone ného výsledku. Ve vyhlášce jsou
uvedeny i podrobnosti o ozna ování za ízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci, o
ozna ování dekontaminovaných za ízení a o evidenci za ízení a látek s obsahem PCB a o
zp sobu jejich ohlašování. V p íloze vyhlášky jsou uvedeny tiskopisy a vzory pro evidenci.
V pr b hu inventarizace ovšem vyvstaly praktické problémy týkající se možného
nakládání s evidovanými za ízeními a z toho vyplývajících zm n v evidovaných skute nostech.
Pro hlášení t chto zm n v evidenci za ízení a látek s obsahem PCB, které se týkají zm ny
vlastníka (držitele) nebo provozovatele za ízení, proto vznikl formulá „Hlášení o zm n
vlastnických vztah pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a za ízení, u
nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona“ (formát .xls).
Formulá „Malý eviden ní list pro inventarizaci za ízení a látek nad rámec povinností §
39 odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27 odst. (7) zákona“ (formát .xls) vznikl na základ
zjišt ní, že velká množství PCB se vyskytují v tzv. malých kondenzátorech, které by p i pojetí
7
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
evidence v intencích zákona evidovány nemusely být v bec. Evidence „podp tilitrových“
za ízení je proto dobrovolná a co do rozsahu o poznání stru n jší.
Oba formulá e jsou ke stažení v elektronické podob
http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB / PCT.
na internetové adrese
Vyhláška . 384/2001 Sb. obsahuje také jedinou výjimku ze zákonné povinnosti
odstran ní všech za ízení s PCB do konce roku 2010. Jedná se o transformátory s koncentrací
PCB pod 500 mg/kg, které mohou být provozovány za dodržení ostatních podmínek do konce
své životnosti.
3.2.4. Další provád cí p edpisy k zákonu o odpadech
S problematikou PCB je úzce spojena vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.
Má íslo 383/2001 Sb. Na základ zákona . 188/2004 Sb. byla tato vyhláška novelizována a to
vyhláškou . 41/2005 Sb., a dále pak další novelou . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpad na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm n vyhlášky . 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Prakticky to znamená, že dnes platí navíc vyhláška .
294/2005 Sb., která p evzala z p vodní vyhlášky problematiku skládkování. Skládkovací
vyhláška uvádí pro možnou p ítomnost PCB v odpadu dv limitní hodnoty – jednak 1 mg/kg
sušiny pro p ípad skládky pro inertní materiál, jednak 0,2 mg/kg sušiny pro použití na terénu.
Dále stanoví, že uvedené hodnoty jsou výsledkem stanovení sedmi kongener , a k tomu
stanoví jako analytickou metodu DIN 38414–S20 - Schlamm und Sedimente - Bestimmung von
6 polychlorierten Biphenylen (PCB).
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje podrobnosti o obsahu žádostí
o souhlas s r znými odpadovými aktivitami, obecné požadavky na vlastnosti a vybavení
za ízení pro realizaci zmín ných aktivit, a další technické požadavky a náležitosti a zabývá se
také podrobnostmi evidence. Pokud jde speciáln o PCB, stanovuje, že odpadní oleje nesmí
být smíšeny (mj.) s PCB (p íloha . 15). V p íloze . 16 pak uvádí analytické metody pro
zkoušení odpadních olej ; pro PCB to je SN 656690 - Upot ebené ropné oleje pro regeneraci,
v jejíž p íloze je uveden postup pro stanovení PCB. Dalších provád cím p edpisem je vyhláška
. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad , ve zn ní vyhlášky . 502/2004
Sb.)
Vyhláška se zabývá mj. ud lováním pov ení k hodnocení nebezpe ných vlastností
odpad , p ípravou hodnotitel , metodami a postupy hodnocení. V nuje se také odb ru vzork
pro ú ely tohoto hodnocení.
Definice nebezpe ných vlastností a kriteria hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ,
v etn podrobností o užívaných metodách hodnocení, jsou uvedeny v p ílohách.
Specificky pro PCB je uvedena hodnota limitního obsahu pro hodnocení nebezpe né
vlastnosti H 13 - Schopnost uvol ovat nebezpe né látky do životního prost edí p i nebo po
jejich odstran ní. Tato hodnota iní 20 mg/kg sušiny (pro 6 kongener ) – viz tabulka 6.2
v p íloze . 6. Pokud jde o analytickou metodu stanovení, odkazuje tato vyhláška na vyhlášku .
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn ní. Další provád cí p edpis
je vyhláška . 381/2001 Sb., katalog odpad , která byla novelizována vyhláškou . 503/2004
Sb.
V roce 2003 vyšel další provád cí p edpis k zákonu a odpadech, a to na ízení vlády .
197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodá ství eské republiky. Pro PCB se v n m stanoví
n kolik závazných úkol , mj. p ipravit plány dekontaminací nebo odstran ní inventarizovaných
za ízení a PCB v nich obsažených.
8
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
3.2.5. Zákon . 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n
n kterých dalších zákon , v platném zn ní
Podle § 15 nesm jí výrobce, dovozce a distributor uvád t na trh nebezpe né látky, mj.
PCB a p ípravky, které jich obsahují více než 0,005 % hm. Totéž se týká PCT a n kolika
dalších vyjmenovaných látek. To platí od 1.1.1999.
Všechny výše zmín né zákony jednak p edevším definují v cný p edm t svého zájmu
(co to je voda, odpad, chemická látka) a dále stanovují, jak a za jakých podmínek s nimi
zacházet, nakládat s nimi a chovat se k nim. Jak je z výše uvedeného textu z ejmé, není ani
v sou asné dob vývoj eské legislativní základny pro odstran ní PCB ukon en. Trvá stav
postupného a pomalého pokroku (zde platí doslova „v mezích zákona“). Doufejme, že tento
vývoj skon í p ed rokem 2010.
4. Základní pojmy v právních p edpisech
PCB jsou právn definovány zcela jednozna n v § 26 písm. a zákona o odpadech jako
polychlorované
bifenyly,
polychlorované
terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetan,
monometyldichlordifenylmetan, monometyldibromdifenylmetan a veškeré sm si obsahující
jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci t chto látek vyšší než 50 mg/kg.
S významem PCB je úzce spjata identifikace PCB. V sou asnosti se pro analytické
stanovení používá tzv. kongenerový zp sob vyjad ování celkového obsahu PCB. Pro pot eby
zákona o odpadech . 185/2001 Sb. v platném zn ní, jsou metody stanovení uvedeny v p íloze
vyhlášky . 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, které vycházejí ze sm rnice Rady 96/59/ES.
Za ízením obsahujícím PCB je každé za ízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB a
nebylo dekontaminováno (§ 26, písm. b zákona).
Dekontaminací jsou veškeré postupy, které umožní, aby za ízení, objekty a materiály
obsahující PCB mohly být ... znovu používány, recyklovány nebo odstran ny a které mohou
zahrnovat i náhradu PCB vhodnými látkami neobsahujícími PCB.
Odstra ováním PCB jsou mín ny zp soby odstra ování uvedené pod kódy D8, D9,
D10, D12 a D15 v p íloze . 4 zákona.
5. Výskyt PCB
V souvislosti s definicí PCB se tedy ve sfé e p sobnosti eského zákona o odpadech
budou vyskytovat tyto varianty:
•
za PCB lze považovat obsah náplní (nádrží) provozovaných za ízení (provozní
kapaliny t chto za ízení), dále ”kontaminované” objekty (tj. budovy nebo jejich ásti,
nap . zdivo a omítka, pokud odpovídají kvalitativnímu a kvantitativnímu hledisku
základní definice) a zeminy in situ, které odpovídají kvalitativnímu a kvantitativnímu
hledisku základní definice,
•
za ízení obsahující PCB. Jsou to provozní za ízení (tj. všechna, která nebyla trvale
vy azena z provozu, ímž se stala odpadem),
•
odpadem PCB je pak všechno ostatní (op t nutno opakovan zd raznit základní
p edpoklad ”kvalitativní a kvantitativní hledisko základní definice”), tj. vy azená
za ízení, všechny provozní kapaliny mimo tato za ízení, v etn znehodnocených,
provozní odpady, kaly a sedimenty ze záchytných prostor a istíren odpadních vod,
stavební su a jiné zbytky, zeminy ex situ a všechny jiné odpady PCB.
Jiné formy PCB v praxi ani v právu neexistují.
9
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Tento návrh Plánu odstran ní je zam en výhradn na za ízení s obsahem PCB podle §
26 písm. c a písm. d.
6. Podmínky pro odstra ování nebo dekontaminaci PCB v R
Základní cíl Sm rnice i zákona je kontrolované odstran ní PCB, dekontaminace nebo
odstran ní za ízení obsahujících PCB, a to nejpozd ji do konce roku 2010. Základní podmínkou
pro spln ní výše uvedených cíl je stanovení jasných pravidel a povinností zakotvených v
právních p edpisech, na které navazují požadavky technického zabezpe ení inventarizace,
která je prvním krokem k odstran ní nebo dekontaminaci za ízení s obsahem PCB.
Právní rámec byl vytvo en transformací Sm rnice do právního ádu R a na základ
požadavk daných zákonem byl vytvo en systém inventarizace PCB v eské republice.
7. Organizace inventarizace PCB
Organizací inventarizace PCB byla p vodním odborem odpad MŽP R pov ena
odborná sekce Centrum pro hospoda ení s odpady p i Výzkumném ústavu vodohospodá ském
T.G. Masaryka (VÚV T.G.M. –. CeHO). Byl p ipraven systém inventarizace za ízení a látek
s obsahem PCB spo ívající v odborné p íprav pro odb ry vzork , analytické innosti, p íjmu a
správ eviden ních list pro vedení evidence podle vyhlášky . 384/2001 Sb. a poskytování
konzulta ních služeb.
Odb ry vzork PCB jsou zajišt ny jednak organizací odborných školení vzorka a jejich
následnou certifikací, tak p ípravou vzorkovnic. Seznam certifikovaných vzorka je uveden na
internetových stránkách http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB / PCT a v p íloze . 2 tohoto
textu.
Analytické innosti spojené s evidencí PCB jsou vykonávány laborato emi, které mají
zavedený a posouzený systém jakosti podle SN EN 45001 nebo SN EN 17025 nebo SN
EN ISO 9001 a podle metod uvedených v p íloze . 1 vyhlášky . 384/2004 Sb., které
korespondují s metodami uvedenými ve sm rnici Rady 96/59/ES. Seznam laborato í je uveden
na internetových stránkách http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB / PCT a v p íloze . 3 tohoto
textu.
Eviden ní list slouží pro evidování a ohlašování za ízení a látek s obsahem PCB, vzor
eviden ního listu pro vedení listinné evidence, tzv. Eviden ní list pro inventarizaci za ízení a
látek podle § 39 odst. (7) zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27
odst. (7) zákona, je uveden v p íloze .2 vyhlášky . 384/2001. Vzor eviden ního listu je uveden
také v p íloze . 4 tohoto textu.
Ohlašování evidovaných za ízení a látek podle § 39 odst. (8) je možné v listinné nebo
elektronické podob . Podrobné informace o zp sobu vedení evidence v etn elektronických
formulá ke stažení jsou uvedeny na internetových stránkách http://ceho.vuv.cz. Vypln né
eviden ní
listy
v elektronické
podob
jsou
p ijímány
na
e-mailové
adrese
[email protected], evidence listinná je p ijímána na poštovní adrese VÚV T.G.M. –
CeHO, Podbabská 30, 160 62 Praha 6. Eviden ní listy jsou kontrolovány, zpracovávány a 2x
ro n jsou ministerstvu poskytovány aktuální výsledky výskytu PCB v R.
Pro hlášení zm n v evidovaných skute nostech v rámci evidence za ízení a látek s
obsahem PCB, které se týkají zm ny vlastníka (držitele) nebo provozovatele za ízení, slouží
tzv. Hlášení o zm n vlastnických vztah pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7)
zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona. Formulá
je k dispozici v elektronické podob na internetových stránkách http://ceho.vuv.cz pod odkazem
PCB / PCT a je možné jej posílat elektronicky na e-mailovou adresu [email protected]
Vzor eviden ního listu je uveden také v p íloze . 5 tohoto textu.
10
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Konzulta ní innosti jsou poskytovány pr b žn r znými formami. Byly z ízeny
internetové stránky http://ceho.vuv.cz, kde jsou pod odkazem PCB / PCT uvedeny veškeré
informace týkající se procesu inventarizace.
Evidence za ízení s obsahem PCB a objemem nápln menším než 5 litr není povinná
ani podle m rnice ani podle zákona, ministerstvem je však doporu ována. Pro ú ely evidence
t chto za ízení byl vytvo en zjednodušený eviden ní list, tzv. Malý eviden ní list pro
inventarizaci za ízení a látek nad rámec povinností § 39 odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27
odst. (7) zákona, který je k dispozici v elektronické podob na internetových stránkách
http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB / PCT a je možné jej posílat elektronicky na e-mailovou
adresu [email protected] Vzor „malého“ eviden ního listu je uveden také v p íloze . 6
tohoto textu.
7.1. Požadavky pro nakládání s PCB
Vlastníci, pop ípad provozovatelé za ízení obsahujících PCB jsou povinni je
dekontaminovat nebo odstranit v nejkratší možné dob , nejpozd ji však do konce roku 2010.
Dekontaminace a odstran ní jsou definovány v § 26 písm. f a písm. g.
7.2. Shromaž ování, sb r, doprava a skladování
Další innosti, jako je shromaž ování, sb r, doprava a skladování, vlastní definice
nemají a ídí se obecnými pravidly zákona o odpadech (§§ 4, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 40, 41,
42, 43, 44, 66). Podrobnosti k nakládání se za ízeními obsahujícími PCB (respektive
s provozními nápln mi t chto za ízení), a to v etn za ízení a jejich provozních náplní, která se
stala odpadem, ve vazb na požadavky sm rnice Rady 96/59/EC o odstra ování PCB/PCT,
ustanovení § 25, § 26, § 27 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn ní, a vyhlášky
. 384/2001 Sb. jsou uvedeny v „Metodickém pokynu pro shromaž ování a skladování za ízení
s obsahem PCB a pro dekontaminaci za ízení s obsahem PCB“, který je uveden v p íloze . 7
tohoto textu.
Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání pro výše uvedené innosti, je uveden
v p íloze . 8 tohoto textu.
7.3. Odstra ování PCB v R
Odstra ování PCB je upraveno v § 26 zákona, kde v souladu se sm rnicí jsou uvedeny
zp soby odstra ování PCB. Jsou to zp soby odstra ování uvedené pod kódy D8, D9, D10,
D12, a D15.
V R existují v sou asnosti pouze dv firmy, které mají pro odstra ování PCB spln ny
podmínky technické i právní. Je to zp sob vysokotepelného spalování. SPOVO Ostrava, firma,
která poskytuje tyto služby již n kolik let, nabízí odstran ní následujících druh odpad (PCB):
13 01 01 Hydraulické oleje obsahující PCB
13 03 01 Odpadní izola ní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
16 01 09 Sou ástky obsahující PCB
16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10 Jiná vy azená za ízení obsahující PCB, nebo t mito látkami zne išt ná
neuvedená pod 16 02 09
17 09 02 Stavební a demoli ní odpady obsahující PCB (nap . t snící materiály
obsahující PCB, podlahoviny na bázi prysky ic obsahující PCB, ut sn né zasklené dílce
obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
11
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Od roku 2006 (p esn od 22.2.2006) má souhlas k provozování za ízení k odstra ování
odpad s obsahem PCB i firma ALFA SYSTÉM s.r.o. Dob í 2, Jino any. Odpady, které zde
mohou být odstra ovány, jsou vyjmenovány v rozhodnutí a jedná se mimo jiné o:
13 03 01 Odpadní izola ní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10 Jiná vy azená za ízení obsahující PCB, nebo t mito látkami zne išt ná
neuvedená pod 16 02 09
Souhlas je uveden pro kódy D9 a D15. Jedná se o za ízení, které je ur eno ke
skladování nebezpe ných odpad a p edúprav nebezpe ných odpad p ed termální desorpcí.
Za ízení se nachází v areálu bývalé šachty . 16 - Háje v katastrálním území P íbram - Háje.
textu.
Seznam firem, které mají souhlas k odstra ování PCB, je uveden v p íloze . 9 tohoto
7.4. Dekontaminace za ízení s obsahem PCB
Dekontaminace je definována v § 26 písm. f. Dekontaminace za ízení formou vým ny
provozní kapaliny na pozici umož uje jednak prodloužení životnosti drahého za ízení anebo
v p ípad , že se jedná o za ízení ur ené k vy azení, umožní odstranit provozní kapalinu
kontaminovanou PCB. Je to jednoduchý technologický postup, který je p i dodržení zásad
ochrany životního prost edí i bezpe ný a ekonomicky p ijatelný. Celý postup je sou ástí
„Metodického pokynu pro shromaž ování a skladování za ízení s obsahem PCB a pro
dekontaminaci za ízení s obsahem PCB“, který je uveden v p íloze . 7 tohoto textu.
Dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny byla vyzkoušena u
transformátoru aTO 392/22, výrobce BEZ Bratislava, který obsahoval provozní kapalinu
kontaminovanou PCB v koncentraci 143 mg/kg (resp. 717 mg/kg po vynásobení empirickým
faktorem 5). Hned po vým n provozní kapaliny klesla koncentrace pod 10 mg/kg –
koncentrace celkového obsahu PCB se po celé období sledování, tj. od za átku kv tna do
za átku íjna 2005 pohybovala v rozmezí 3,6 až 6,36 mg/kg (resp. 18 až 30,3 mg/kg), což p i
stanovení jednotlivých kongener znamená, že se jejich koncentrace pohybovaly v mezích
analytické chyby stanovení. Výsledkem je, že transformátor m že být za azen do kategorie bez
PCB (podle zákona o odpadech . 185/2001 Sb., v platném zn ní). Ú innost dekontaminace
byla 96,6 %. Popis dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny v etn
analytického a ekonomického zhodnocení je uveden v p íloze . 10 tohoto textu.
7.5. Zhodnocení možností dekontaminace a odstran ní PCB v R
Výsledky provedené dekontaminace, a to jak technické, tak ekonomické, ukazují, že
tento zp sob je možné použít v b žném provozu proto, aby za ízení mohlo být dále používáno,
nebo naopak v p ípad , že má být odstran no. Není nutno budovat nákladná dekontamina ní
za ízení. Provozovatel / vlastník, který se pro tento zp sob rozhodne, musí mít souhlas
k nakládání s odpady kontaminovanými PCB (za azení podle Katalogu odpad ), zajišt ný
odvoz vzniklého odpadu PCB a smlouvu na jeho kone né odstran ní. V sou asnosti je tento typ
odpadu odstra ován zp sobem vysokotepelného spalování.
Další možností, která se v R nabízí, je termická desorpce. Kontakty na poskytovatele
služeb jsou uvedeny v p íloze . 9 tohoto textu.
PCB obsažené v p ístrojích z domácností, svítidlech apod. jsou shromaž ovány ve
sb rných dvorech, které jsou pro sb r a skladování NO vybaveny.
12
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
8. Aktuální stav inventarizace za ízení
textu.
Stav inventarizace za ízení s obsahem PCB k 31.1.2006 je uveden v p íloze . 12 tohoto
Aktuální výsledky jsou zpracovávány 2x ro n (zpravidla k 31.1. a 31.8.) a jsou
poskytovány Ministerstvu životního prost edí, které je na internetových stránkách
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/PCB zve ej uje.
9. Návrhy novely zákona v oblasti PCB
Pro další uspíšení inventarizace a odstran ní PCB jsou navrženy ur ité úpravy zákona.
Návrh úprav je uveden v p íloze . 11 tohoto textu.
10. P ílohy
1. Celkový p ehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské
2. Seznam certifikovaných vzorka
inventarizace PCB
pov ených provád ním odb r
v rámci
3. Seznam registrovaných laborato í oprávn ných k provád ní analýz v rámci
inventarizace PCB
4. Vzor eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7)
zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7)
zákona (p íloha . 2 vyhlášky . 384/2001 Sb.)
5. Vzor eviden ního listu pro hlášení o zm n vlastnických vztah pro inventarizaci
za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a za ízení, u nichž se prokazuje
neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona
6. Vzor malého eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek nad rámec
povinností § 39 odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27 odst. (7) zákona
7. Metodický pokyn pro shromaž ování a skladování za ízení s obsahem PCB a
pro dekontaminaci za ízení s obsahem PCB
8. Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromaž ování, sb r,
doprava a skladování)
9. Seznam firem, které mají souhlas k odstra ování PCB
10. Dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny
11. Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace
a odstran ní inventarizovaných za ízení a PCB v nich
12. Výsledky inventarizace PCB v eské republice k 31.1.2006
11. Literatura
[1] Meyers. S.D., Kelly, J.J., Parrish, R.H.: A Guide to Transformer Maintenance, Transformer
Maintenance Institute, Division S.D.Maeyers, Inc., Akron, Ohio, 1981
[2] Kizlink. J.: Možnosti spracovania a zneškod ovania polychlórovaných bifenylov (PCB),
CHEMagazín, .2, ro ník IX, 1999
[3] Rábl. V. a kol.: Vliv polychlorovaných bifenyl na životní prost edí ve vztahu k oce ování
složek životního prost edí, Technická zpráva I. ást, 1991
[4] Realiza ní program pro dekontaminaci a odstran ní za ízení s obsahem PCB
13
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
[5] Kurz vzorkování pro ú ely evidence za ízení a látek s obsahem PCB
[6] Etapové zprávy VaV 750/5/01 - PCB/PCT
14
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
12. P ílohy
P íloha . 1 - Celkový p ehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO Strážské
P íloha . 2 - Seznam certifikovaných vzorka
inventarizace PCB
pov ených provád ním odb r
v rámci
P íloha . 3 - Seznam registrovaných laborato í oprávn ných k provád ní analýz v rámci
inventarizace PCB
P íloha . 4 - Vzor eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7)
zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona (p íloha
. 2 vyhlášky . 384/2001 Sb.)
P íloha . 5 - Vzor eviden ního listu pro hlášení o zm n vlastnických vztah pro inventarizaci
za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB
podle § 27 odst. (7) zákona
P íloha . 6 - Vzor malého eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek nad rámec
povinností § 39 odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27 odst. (7) zákona
P íloha . 7 - Metodický pokyn pro shromaž ování a skladování za ízení s obsahem PCB a pro
dekontaminaci za ízení s obsahem PCB
P íloha . 8 - Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromaž ování, sb r,
doprava a skladování)
P íloha . 9 - Seznam firem, které mají souhlas k odstra ování PCB
P íloha . 10 - Dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny
P íloha . 11 - Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace
a odstran ní inventarizovaných za ízení a PCB v nich
P íloha . 12 - Výsledky inventarizace PCB v eské republice k 31.1.2006
15
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 1 - Celkový p ehled výroby jednotlivých druh PCB v podniku CHEMKO
Strážské
DELOR
Rok
103
104
105
HHYDELOR
106
103
104
DELOTHERM Celkem
Export
[t]
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
144,8
120,4
102,2
129,3
208
311,3
308,8
919,4
1058,1
1103,3
1298,9
1263,7
1437,7
1408,4
1427,9
1480,8
1378,9
38,9
8,2
33,2
84,4
151,1
5,3
24,4
3,9
3,9
2,3
1,5
39,8
97
103,2
163,2
207,5
204,6
180,4
181,8
69,6
162,2
203,2
218,2
311,3
225,3
350,6
301,1
247,3
320,9
214,4
248,5
300,5
22,4
2,3
1,5
39,8
97
103,2
163,2
352,3
325
282,6
410,5
436,9
527,6
663,7
1214,6
1590,6
1647
1950,6
1990
1969,1
2043,2
1813,2
1977,6
1810,5
65,9
6
55
95
50
31
19
111
187
201
717
812
970
1050
981
1012
964
931
811
836
30
21 482
100
9 869
46
15
35,3
17,1
34,7
8,8
19,6
15,3
23,2
12,9
25
celkem [t] 14 141
41,4
265,2 4 381 206,9
[%]
65,8
0,2
1,23 20,4 0,96
zbytek v R v roce 1984 - 11 613 tun
1,2
22,2
19,8
16,7
0,3
2,5
8,2
4,6
75,5
0,35
48,8
57,6
54,8
184,3
267
292,3
405,6
268,8
288,2
158
223,3
122,9
2 372
11
16
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 2 - Seznam certifikovaných vzorka
Identifika ní
íslo
P íjmení
Jméno
Titul
pov ených provád ním odb r v rámci inventarizace PCB
Poznámka
Kontakt
Telefon
E-mail
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
11. a 12.12.2001
26.3.2002
19.10.2004
Odb ry z elektrických i neelektrických za ízení a z látek
0001
0002
0003
0004
0005
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
222 314 320
Jan
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
222 314 320,
606 657 134 [email protected]
11. a 12.12.2001
26.3.2002
19.10.2004
Vladimír
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
222 314 320
11. a 12.12.2001
26.3.2002
19.10.2004
Jaroslav
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
222 314 320
11. a 12.12.2001
26.3.2002
19.10.2004
Ji í
S E (Severo eská
energetika), a.s.,
Teplická 8, 405 49 D
IV
412 571 111
11. a 12.12.2001
26.3.2002
Petr
EZ Praha, a.s., Na Po í í
5-7, 111 47 Praha 1
267 193 581
11. a 12.12.2001
29.3.2002
19.10.2004
René
EZ Praha, a.s., Na Po í í
5-7, 111 47 Praha 1
267 193 581
11. a 12.12.2001
29.3.2002
19.10.2004
Karel
EMPLA, s.r.o., Za
Škodovkou 305, 503 11
Hradec Králové
495 217 499
12. a 13.3.2002
29.3.2002
19.10.2004
Aleš
Tasovická 276, 671 25
Hododnice
515 234 259
12. a 13.3.2002
29.4.2002
Seidenglanz Miroslav
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
Lannnova 16, 370 49
eské Bud jovice
387 863 310
[email protected]
jce.cz
11. a 12.4.2002
14.5.2002
19.10.2004
Valdhans
S E (Severo eská
energetika), a.s.,
Teplická 8, 405 49 D
IV
412 571 111
[email protected]
11. a 12. 12. 2001
26.3.2002
19.10.2004
[email protected]
em.cz
12. a 13. 3. 2002
29.3.2002
19.10.2004
[email protected]
11. a 12.12.2001
29.3.2002
19.10.2004
Justiz
Blažek
Hola
Brož
Brož
Meloun
Müller
Hladík
Houzar
Hole ek
Netušil
Pavel
Luboš
Miroslav
Ladislav
Ing.
ín
[email protected]
[email protected]
ín
Ecochem, a.s.,
Pospíšilova 281, 500 03
Hradec Králové
SEG s.r.o., Chebská
241, 322 00 Plze -
[email protected]
378 002 356
17
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
P íjmení
Jméno
Titul
Poznámka
Kontakt
Telefon
E-mail
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
K imice
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
Trojan
Vykoupil
Hruška
Kube ek
Šeferna
ihák
Neumann
Va ák
Sovák
Kohút
Z E (Západo eská
energetika), a.s.,
Guldenerova 19, 303 28
Plze
Pavel
Z E (Západo eská
energetika), a.s.,
Chebská 241, 322 00
Plze - K imice
Miloslav
V E - transformátory,
s.r.o., Koutníkova 208,
503 01 Hradec Králové
Bohumil
V E - transformátory,
s.r.o., Koutníkova 208,
503 01 Hradec Králové
Stanislav
ELDIAG, s.r.o.,
Novosib inská 735, 190
16 Praha 9
Petr
ELDIAG, s.r.o.,
Novosib inská 735, 190
16 Praha 9
Michal
ELDIAG, s.r.o.,
Novosib inská 735, 190
16 Praha 9
Jacek
Jan
Karel
Milan
Ing.
Ing.
ELDIAG, s.r.o.,
Novosib inská 735, 190
16 Praha 9
Elektroenergetika, s.r.o.,
U Elektrárny 3030/1, 695
23 Hodonín
Energopoint, s.r.o.,
K ídlovická 20, 603 00
Brno
377 002 543
[email protected]
11. a 12.12.2001
29.3.2002
19.10.2004
377 002 626
[email protected]
11. a 12.12.2001
29.3.2002
19.10.2004
495 842 164
11. a 12.12.2001
29.3.2002
19.10.2004
495 842 164
11. a 12.12.2001
29.3.2002
19.10.2004
281 970 659
[email protected]
12. a 13.3.2002
29.4.2002
19.10.2004
281 970 659
[email protected]
12. a 13. 3. 2002
29.4.2002
19.10.2004
281 970 659
[email protected]
12. a 13. 3. 2002
29.4.2002
19.10.2004
281 970 659
[email protected]
12. a 13.3.2002
29.4.2002
19.10.2004
518 300 371
[email protected]
12. a 13.3.2002
30.4.2002
24.3.2005
12. a 13.3.2002
29.4.2002
543 237 554
18
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
0025
P íjmení
Štrýgl
Jméno
Titul
Pavel
U ík
Tomáš
Ing.
0027
Slávik
Jaroslav
Ing.
0029
íha
Michálek
Václav
0032
Ondra
Zden k
0033
Tuna
Kadlík
Petr
0035
Trnavský
Lubomír
0036
Vrba
Ji í
0037
Kubalík
ESS, s.r.o., D lní 97,
415 10 Teplice Sob druhy
ORGREZ, a.s., Hudcova
76, 612 00 Brno
ORGREZ, a.s., Hudcova
76, 612 00 Brno
Libor
0034
Jaroslav
Vav inec 81, 679 13
Sloup
ESS, s.r.o., D lní 97,
415 10 Teplice Sob druhy
Ji í
Kabát
HESIA, a.s.,
Pod bradská 777, 190
00 Praha 9
RIBEDO, v.o.s., Doubí
13, 391 11 Dubí 13
Jaroslav
0030
Kontakt
P í ní 3, 793 03
Prost jov
0026
0028
Poznámka
ORGREZ-R, a.s.,
Hudcova 76, 612 00
Brno
REVOS, s.r.o., Hudcova
76, 612 00 Brno
Bc.
Ing.
LABTECH, s r.o., Polní
23/25, 639 00 Brno
Z E (Západo eská
energetika), a.s.,
Guldenerova 19, 303 28
Plze
Telefon
E-mail
582 335 356
603 882 115
[email protected]
516 435 151
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
12. a 13.3.2002
30.4.2002
24.3.2005
12. a 13.3.2002
29.4.2002
12. a 13.3.2002
29.4.2002
381 270 145,
381 270 531 [email protected]
11. a 12.4.2002
30.4.2002
Certifikace
nebyla na
žádost
odb rá e
prodloužena
417 562 914
[email protected]
11. a 12.4.2002
30.4.2002
19.10.2004
417 562 914
[email protected]
11. a 12.4.2002
30.4.2002
19.2.2004
541 613 111
11. a 12.12.2001
26.3.2002
24.3.2005
541 613 111
11. a 12.12.2001
26.3.2002
24.3.2005
541 613 370
[email protected]
11. a 12.12.2001
26.3.2002
24.3.2005
541 613 629
[email protected]
11. a 12.12.2001
26.3.2002
24.3.2005
543 210 112
[email protected]
11. a 12.4.2002
30.4.2002
11. a 12.4.2002
14.5.2002
602 690 855
19.10.2004
19
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
0038
0040
0041
0042
P íjmení
Blecha
Kratochvíla
Švach
Zelenda
Jméno
Prudký
Theodor
0045
Mikulica
Old ich
0047
0048
0049
Pícha
Kone ný
Adamec
Energetické strojírny
Brno, a.s., Víde ská 267,
656 44 Brno
Ji í
0044
Fifka
EPS, a.s. Praha,
Elektrárenská 774/2, 101
52 Praha 10
Richard
Old ich
Aleš
Josef
Alois
Jan
Kontakt
Ing. Karel Sovák, U
Elektrárny 3030/1, 695
23 Hodonín
Michal
Kova ík
Poznámka
Z E (Západo eská
energetika), a.s.,
Guldenerova 19, 303 28
Plze
Milan
0043
0046
Titul
Energetické strojírny
Brno, a.s., Víde ská 267,
656 44 Brno
Dukelská 673/13, 293 01
Mladá Boleslav
696 18 Lužnice 79
Ing.
Ing.
Ing.
ALIACHEM, a.s. Praha,
odšt pný závod
SYNTHESIA, Pardubice
103, 532 17 Pardubice Semtín
USU Praha, s.r.o.,
Pražská 900, 252 10
Mníšek pod Brdy
Telefon
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
377 002 545
[email protected]
11. a 12.4.2002
14.5.2002
19.10.2004
518 300 371
[email protected]usebna.cz
12. a 13.3.2002
15.5.2002
24.3.2005
474 316 238,
728 058 704 [email protected]
11. a 12.4.2002
30.4.2002
19.10.2004
543 168 255
11. a 12.4.2002
14.5.2002
24.3.2005
543 168 255
11. a 12.4.2002
14.5.2002
24.3.2005
604 607 465
12. a 13.3.2002
15.5.200
518 358 056
12. a 13.3.2002
466 824 605
11. a 12.4.2002
318 599 115
Vodárenská, a.s.,
Sob šická 156, 638 01
Brno
I & C ENERGO, s.r.o.,
Elektrárny Pruné ov, 432
01 Kada
E-mail
[email protected]
20.5.2002
19.10.2004
11. a 12.4.2002
12. a 13.3.2002
474 303 516,
603 792 787
11. a 12.12.2001
19.10.2004
20
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
0050
0051
P íjmení
Van
ek
Klimeš
Jméno
Ji í
0053
Brázdil
Ji í
0055
0056
0057
0058
0059
0060
Dvo á ek
Vl ek
Brych
Štelcl
Bachleda
B lica
Franek
František
Václav
Tomáš
Ji í
Josef
Roman
Vlastimír
Kontakt
EPS, a.s. Praha,
Elektrárenská 774/2, 101
52 Praha 10
Jan
Staško
Poznámka
I & C ENERGO, s.r.o.,
Elektrárny Pruné ov, 432
01 Kada
Ji í
0052
0054
Titul
Zdravotní ústav se
sídlem v Ostrav , Odbor
hyg. Lab. Frýdek-Místek,
Partyzánské nám stí 7,
702 00 Ostrava
Ing., MBA
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
Telefon
E-mail
474 303 516,
604 866 105
ESS, s.r.o., D lní 97,
415 10 Teplice Sob druhy
STMEM, a.s., Tržní 8,
750 02 P erov
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Datum
certifikace
11. a 12.12.2001
474 316 238
[email protected]
11. a 12.4.2002
558 601 463
[email protected]
11. a 12.4.2002
222 314 320
[email protected]
Datum
recert.
Kurzu
19.10.2004
30.4.2002
19.10.2004
19.10.2004
26.7.2002
19.10.2004
18. a 19.9.2002
9.10.2002
24.3.2005
596 625 808, [email protected]
724 288 066 z
18. a 19.9.2002
18.10.2002
19.10.2004
417 562 914
18. a 19.9.2002
18.10.2002
19.10.2004
18. a 19.9.2002
18.10.2002
Hornická 7, 738 01
eský T šín
ORGREZ, a.s.,
Po áte ní 1879/19, 710
00 Ostrava 10
Datum kurzu
[email protected]
581 281 112,
602 531 492
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
21
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
P íjmení
Jméno
Titul
Poznámka
Kontakt
Telefon
E-mail
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
Ostrava
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
Indrák
Janí ek
Kou il
Mazal
Mi kal
Mikuš
Poncza
Puda
Ivan
Ludvík
Petr
Lud k
Jaromír
Bohumil
Miroslav
Radek
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
22
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
0069
0070
0071
0072
0074
0075
P íjmení
Šebík
Šlosar
Valiga
Zámorský
Mach
Opatrný
Jméno
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
Bronislav
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
Lannnova 16, 370 49
eské Bud jovice
Tomáš
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
Lannnova 16, 370 49
eské Bud jovice
Pavel
Novák
Petr
0078
Lobovský
Bed ich
Paul
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
Aleš
0077
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
František
Ladislav
Kontakt
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
Martin
ech
Poznámka
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
Miloslav
0076
0079
Titul
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
Ing.
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
OMZ Hranice s.r.o.,
Tovární 458, 753 01
Hranice
Telefon
E-mail
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
596 671 111
[email protected]
18. a 19.9.2002
18.10.2002
7.10.2004
387 863 310
[email protected]
jce.cz
18. a 19.9.2002
27.1.2003
19.10.2004
387 863 310
[email protected]
jce.cz
18. a 19.9.2002
27.1.2003
19.10.2004
222 314 320
[email protected]
cz
28. a 29.5.2003
17.6.2003
19.10.2004
222 314 320
[email protected]
28. a 29.5.2003
17.6.2003
19.10.2004
222 314 320
[email protected]
ez.cz
28. a 29.5.2003
17.6.2003
19.10.2004
581 604 012,
602 733 861 [email protected]
28. a 29.5.2003
20.6.2003
19.10.2004
23
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
P íjmení
Šlaj
Ba ovský
Bajer
Homola
Kovanda
Dvo ák
Kufa
Elis
Jméno
Karel
Zden k
Josef
Tomáš
Ji í
Mojmír
Miroslav
Milan
0088
Hrabal
Vladko
0089
Bedná
Miroslav
Titul
Ing.
Ing.
Poznámka
Kontakt
OMZ Hranice s.r.o.,
Tovární 458, 753 01
Hranice
NAP provoz Ž ár nad
Sázavou, U Táferny
239/3, 591 02 Ž ár nad
Sázavou
SEG s.r.o., Chebská
241, 322 00 Plze K imice
SEG s.r.o., Chebská
241, 322 00 Plze K imice
Z E (Západo eská
energetika), a.s. zkušební laborato e,
Chebská 241, 322 00
Plze
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
CHEMOPETROL ELSEV
s.r.o., Záluží 1 - Litvínov,
436 70 Litvínov
CHEMOPETROL ELSEV
s.r.o., Záluží 1 - Litvínov,
436 70 Litvínov
EEIKA Brno s.r.o.,
ahodová 54, 620 00 Brno
Telefon
E-mail
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
581 604 012
[email protected]
28. a 29.5.2003
20.6.2003
19.10.2004
566 622 255,
604 970 613
28. a 29.5.2003
17.6.2003
19.10.2004
378 002 356
28. a 29.5.2003
22.7.2003
24.3.2005
378 002 356
28. a 29.5.2003
22.7.2003
24.3.2005
28. a 29.5.2003
14.8.2003
19.10.2004
596 671 111
28. a 29.5.2003
22.7.2003
7.10.2004
596 671 111
28. a 29.5.2003
22.7.2003
7.10.2004
378 002 356
[email protected]
606 644 246
[email protected]
28. a 29.4.2004
27.5.2004
606 600 268
[email protected]
28. a 29.4.2004
27.5.2004
545 232 303
[email protected]
28. a 29.4.2004
27.5.2004
24
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
P íjmení
Zmrzlý
Fencl
Hlásek
Novák
Nový
Švec
Zachník
Jurosz
Lubina
Jméno
Titul
Ing.
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
K ižíkova 7, 370 49
eské Bud jovice
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
K ižíkova 7, 370 49
eské Bud jovice
Jaroslav
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
K ižíkova 7, 370 49
eské Bud jovice
Václav
Jaroslav
Kontakt
EEIKA Brno s.r.o.,
ahodová 54, 620 00 Brno
Pavel
Milan
Poznámka
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
K ižíkova 7, 370 49
eské Bud jovice
Datum kurzu
Datum
certifikace
28. a 29.4.2004
27.5.2004
387 864 012
28. a 29.4.2004
25.6.2004
602 114 670
28. a 29.4.2004
25.6.2004
732 638 296
28. a 29.4.2004
25.6.2004
Telefon
545 232 303
E-mail
[email protected]
Datum
recert.
Kurzu
603 310 899
28. a 29.4.2004
25.6.2004
Emanuel
J E (Jiho eská
energetika), a.s.,
K ižíkova 7, 370 49
eské Bud jovice
387 864 051
28. a 29.4.2004
25.6.2004
Ji í
ISPAT Nová hu a.s.,
závod 4 - Energetika,
Vratimovská 689, 707 02
Ostrava - Kun ice
595 688 348
28. a 29.4.2004
9.6.2004
19.10.2004
Miroslav
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
28. a 29.4.2004
25.6.2004
7.10.2004
Vladimír
SME (Severomoravská
energetika), a.s.,
Rozvodna Horní Životice
400/110 kV, 793 12
Horní Benešov
28. a 29.4.2004
25.6.2004
7.10.2004
Ing.
[email protected]
25
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
0099
0100
P íjmení
Fabriger
ulík
Jméno
Titul
Poznámka
Kontakt
Telefon
Arnošt
SME (Severomoravská
energetika), a.s., 28.
íjna 152, 709 02
Ostrava
596 671 111
Josef
SME (Severomoravská
energetika), a.s.,
Oblastní pracovišt , P.
Bezru e 5, 789 01
Záb eh
583 490 604,
583 490 600
E-mail
[email protected]
Datum kurzu
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
28. a 29.4.2004
25.6.2004
7.10.2004
28. a 29.4.2004
25.6.2004
26
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
P íjmení
Jméno
Titul
Poznámka
Kontakt
E-mail
Datum kurzu
Datum
certifikace
[email protected]
z.cz
11. a 12.12.2001
26.3.2002
Telefon
Datum
recert.
Kurzu
Odb ry z neelektrických za ízení a z látek
1001
1002
1003
1004
1005
1007
1008
1009
1010
Košanová
Šulc
Valenta
Píša
Pytlí ek
Vysoudil
Vl ek
Mikoška
Vilímková
ORGREZ, a.s., Vítkova
17, 186 00 Praha 8
222 314 320
Jan
SAMPLE SERVICE, Nad
Záme kem 15, 150 00
Praha 5
602 248 927, sample776 684 586 [email protected]
11. a 12.12.2001
26.3.2002
Vít zslav
Vodní zdroje GLS Praha,
a.s., Nad Kamínkou 5,
156 00 Praha 5
257 921 911
11. a 12.12.2001
26.3.2002
na základ
certifikace SJ
Vzorka a
hodnotitel
nebezpe ných
vlastností odpad
VHO
14.9.2001
Lenka
Ing.
RNDr.,
CSc.
[email protected]
Ing.
VÚHU (Výzkumný ústav
pro hn dé uhlí), a.s.,
Budovatel 2830, 434 37
Most
476 208 697
RNDr.
GEOVA, s.r.o.,
Ludvíkova, 716 00
Ostrava - Radvanice
596 227 549
Miloslav
LITOLAB, s.r.o., 783 21
Chudobín 83
585 377 001,
585 377 002
12. a 13.3.2002
30.4.2002
24.3.2005
Václav
Energetické strojírny
Brno, a.s., Víde ská 267,
656 44 Brno
543 168 230
11. a 12.4.2002
14.5.2002
24.3.2005
Laborato Morava, s.r.o.,
Butovická 828, 742 13
Studénka
556 400 333
12. a 13.3.2002
29.4.2002
24.3.2005
387 434 180
na základ
osv d ení o
absolvování kurzu
SJ Odb r
vzork odpad a
postup hodnocení
nebezpe ných
vlastností odpad
21.6.2002
19.10.2004
Václav
Jan
Josef
Olga
Ing.
Ing.
Ing.
vyhláška .
50/1978 Sb., §
4
ANECLAB, s.r.o., Dolní 2,
370 04 eské Bud jovice
[email protected]
[email protected]
11. a 12.4.2002
24.3.2005
27
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Identifika ní
íslo
1011
1012
1013
P íjmení
ížek
Rozehnal
Bo ková
Jméno
Zden k
Zden k
Marta
Titul
Ing., CSc.
Ing.
RNDr.
Poznámka
Kontakt
Analytické laborato e
Plze , s.r.o., Pod Vrchem
51, 312 08 Plze
OKD, DPB, a.s., divize
EKOTECHNIKA, Rudé
armády 637, 739 21
Paskov
ELCOM GROUP a.s.,
Místecká 1120/103, 703
00 Ostrava - Vítkovice
Datum
certifikace
Datum
recert.
Kurzu
na základ
certifikace SJ
Vzorka a
hodnotitel
nebezpe ných
vlastností odpad
VHO
3.8.2001
24.3.2005
558 612 371,
737 321 884 [email protected]
na základ
certifikace SJ
Vzorka a
hodnotitel
nebezpe ných
vlastností odpad
VHO
26.5.2001
19.10.2004
595 700 319
na základ
osv d ení o
absolvování kurzu
SJ Odb r
vzork odpad a
postup hodnocení
nebezpe ných
vlastností odpad
27.2.2004
Telefon
377 260 251
E-mail
[email protected]
Datum kurzu
Poznámka: Údaje jsou pr b žn aktualizovány, aktuální stav naleznete na internetové adrese http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB / PCT, kontrola
platnosti certifikace (3 roky) a poskytování aktuálních údaj o kontaktech na vzorka ích samotných.
28
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 3 - Seznam registrovaných laborato í oprávn ných k provád ní analýz v rámci inventarizace PCB
Laborato
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Telefon
Registrace
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0001
Povodí Labe, s. p. odbor
vodohospodá ských
laborato í, laborato
Hradec Králové, Ing.
Ji í Medek, Víta
Nejedlého 951, 500
03 Hradec Králové
1264
495 088 111
[email protected]
0002
LABTECH s.r.o.,
Zkušební laborato ,
RNDr. Kol ava,
Polní 23/25, 639 00
Brno
1147
543 213 985
[email protected]
0003
Vodní zdroje GLS
Praha a. s. laborato e, RNDr.
Vít zslav Valenta,
Nad Kamínkou
1197/5, 156 00
Praha 5 - Zbraslav
1257
0004
ELCOM
EKOTECHNIKA,
s.r.o., Ing. Lionel
Doležal, Místecká
1120/103, 70300
Ostrava - Vítkovice
1269
E-mail
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Kódy
osv d ených
metod
14.12.2001 AO 03, AO 08
19.9.2001
GC03, GC04
1.6.2000
595 700 319
4.8.2000
EKO-SOP010
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
30.6.2008
XII/2001
23.1.2002
14.2.2002
20.2.2002
31.3.2010
XII/2001
23.1.2002
14.2.2002
20.2.2002
31.1.2008
XII/2001
23.1.2002
14.2.2002
20.2.2002
30.11.2008
XII/2001
23.1.2002
14.2.2002
20.2.2002
Platnost
osv d ení
do:
Datum
registrace
29
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Laborato
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Telefon
Registrace
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
31.1.2009
XII/2001
23.1.2002
14.2.2002
20.2.2002
A.40
31.1.2009
XII/2001
23.1.2002
15.2.2002
20.2.2002
12.6.2001
SOP 35
31.10.2008
XII/2001
23.1.2002
18.2.2002
22.2.2002
7.1.2002
IMP 040, IMP
041
30.11.2007
XII/2001
23.1.2002
18.2.2002
22.2.2002
6.9.2001
SOP 32b
( SN EN ISO
6468)
30.9.2006
XII/2001
23.1.2002
19.2.2002
22.2.2002
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0005
Vodohospodá ské
laborato e s.r.o., Ing.
Zden k Šulí ek,
Teplého 2014,
53002 Pardubice
4036
466 304 832
[email protected]
12.1.1999
IP 1003-2, IP
1003-4
0006
Výzkumný ústav
vodohospodá ský
T.G. Masaryka,
pobo ka Ostrava,
Ing. Jan Sviták,
Macharova 5, 70200
Ostrava - P ívoz
4052
596 134 181
[email protected]
14.9.1998
0007
Zdravotní ústav se
sídlem v Ostrav ,
Odbor hygienických
laborato í Frýdek Místek, Chemická
laborato , Ing.
Tomáš Ocelka,
Palackého 121, 738
02 Frýdek-Místek
1393.3
558 601 452
0008
Výzkumný ústav pro
hn dé uhlí a.s., Ing.
Marcela Šafá ová,
Budovatel 2830,
43437 Most
1078
47/6208620
0009
Vodní zdroje
Holešov a.s., Ing.
Marie Chudárková,
Tovární 1423, 769
01 Holešov
1185
573 397 554
E-mail
[email protected]
[email protected]
Kódy
osv d ených
metod
Platnost
osv d ení
do:
Datum
registrace
30
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Laborato
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Registrace
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0010
Laborato Morava,
s.r.o., Zkušební
laborato , Ing. Josef
Mikoška, Butovická
828, 742 13
Studénka
0011
ORGREZ, a.s.,
Divize
elektrotechnických
laborato í, Ing. Ji í
Brázdil, Vítkova 17,
186 00 Praha 8 Karlín
222 314 320
[email protected]
0011
ORGREZ, a.s.,
pracovišt Ostrava,
Václav Vl ek,
Po áte ní 1879/19,
710 00 Ostrava 10
724 288 066
[email protected]
0012
ECOCHEM, a.s.,
Ing. Zika,
Dolejškova 3, 182
00 Praha 8
266 052 076
[email protected]
0013
MONITORING
s.r.o., Ing.
Jankovská,
Novákových 6, 180
00 Praha 8
Telefon
E-mail
1266
1163
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Kódy
osv d ených
metod
30.8.2001
SOP 13
9.8.1999
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
30.9.2008
XII/2001
23.1.2002
20.2.2002
22.2.2002
O-18/72
31.1.2005,
31.1.2007
XII/2001,
XI/2005
30.1.2002,
25.1.2006
21.2.2002,
26.1.2006
22.2.2002
18.2.2002
Q21-350015/02
28.2.2007
XII/2001
23.1.2002
26.2.2002
1.3.2002
30.3.2001
SOP 20
30.4.2003
XII/2001
23.1.2002
28.2.2002
5.3.2002
Platnost
osv d ení
do:
Datum
registrace
31
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Laborato
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Telefon
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0014
Zdravotní ústav se
sídlem v Ostrav ,
Odbor hygienických
laborato í Karviná,
RNDr. Šárka
Došká ová,
T reškovové 2206,
734 01 Karviná Mizerov
1393.6
596 200 111
0015
eská geologická
služba - pobo ka
Brno, odbor
zkušební laborato ,
RNDr. Zbyn k
Bohá ek, Leitnerova
22, 658 69 Brno
1049.2
543 429 200
Registrace
E-mail
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Kódy
osv d ených
metod
Platnost
osv d ení
do:
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
Datum
registrace
9.7.2001
SOP 212,
SOP 213
31.5.2005
XII/2001
23.1.2002
1.3.2002
8.3.2002
29.3.2001
SOP Z-2
28.2.2005
XII/2001
23.1.2002
6.3.2002
8.3.2002
0016
VÚOS a.s.,
laborato e CETA,
Ing. Kolb, 532 18,
Pardubice - Rybitví
27.2.2002
VP 5/1A
31.3.2007
XII/2001
23.1.2002
5.3.2002
11.3.2002
0017
Zdravotní ústav se
sídlem v Plzni,
Centrum laborato í
Klatovy, RNDr.
Krýsl, Plze ská 165,
339 56 Klatovy
1.1.2003
(6.3.2002)
SN EN
61619, SOP
37
31.1.2006
XII/2001
23.1.2002
15.2.2002
25.3.2002
[email protected]
32
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Laborato
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0018
OKD, DPB, a.s.,
Analytické
laborato e divize
Ekotechnika, RNDr.
Dombek, CSc.,
Rudé armády 637,
739 21 Paskov, okr.
Frýdek - Místek
1091
0019
Zdravotní ústav se
sídlem v Hradci
Králové, centrum
hygienických
laborato í, RNDr.
Petr Vágner, Jana
erného 361, 503
41 Hradec Králové
1388
495 211 121
0020
Zdravotní ústav se
sídlem v eských
Bud jovicích, Odbor
hygienických
laborato í, Ing. Jan
Votava, CSc., L.B.
Schneidera 32, 370
71 eské
Bud jovice
1383
0021
ELDIAG, s.r.o.,
elektrotechnická
diagnostika, Ing. Jan
Va ák, Jacek
Neumann,
Novosib inská 735,
190 16 Praha 9
1226
Telefon
Registrace
E-mail
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Kódy
osv d ených
metod
Platnost
osv d ení
do:
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
Datum
registrace
27.2.2002
SOP-16/II
( SN EN
61619)
31.3.2008
XII/2001
23.1.2002
15.3.2002
25.3.2002
[email protected]
2.10.2001
SOP/GC . 6
30.6.2007
XII/2001
23.1.2002
29.4.2002
30.4.2002
387 712 911
[email protected]
2.1.2002
SOP . 5.56
31.7.2007
XII/2001
23.1.2002
30.5.2002
6.6.2002
281 970 509
[email protected]
14.12.2001
SN EN
61619
30.11.2007
V/2002
25.6.2002
26.6.2002
26.6.2002
33
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Laborato
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Telefon
1332
569 623 175
Registrace
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Kódy
osv d ených
metod
30.11.2001
PCB-1
049/5630499 [email protected]
14.6.2002
1382
312 292 111
[email protected]
0025
ANECLAB s.r.o.,
Ing. Jaromír Kouba,
Dolní 2, 370 04
eské Bud jovice
1017
387 434 180
0026
Analytické
laborato e Plze
s.r.o., analytické,
diagnostické a
expertní centrum,
Ing. Pavel Vyhlídka,
Pod Vrchem 51, 312
80 Plze
1240
377 260
251-3
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0022
ENVIREX s.r.o., Ing.
Zuzana Vopršalová,
P íjemky 52, 583 01
Chot bo
0023
EMPLA, s.r.o., Ing.
Stanislav Eminger,
Jana Krušinky, 500
02 Hradec Králové
0024
Zdravotní ústav se
sídlem v Kolín ,
pobo ka Kladno,
Ing. Marie
Topinková,
Františka Kloze
2316, 272 01 Kladno
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
30.11.2009
V/2002
25.6.2002
26.6.2002
8.7.2002
SN EN
61619
31.3.2009
V/2002
25.6.2002
8.7.2002
9.7.2002
1.10.2004
S 14
31.8.2007
V/2002
25.6.2002
1.7.2002
9.7.2002
[email protected]
3.1.2002
PCB-K-2
30.11.2005
V/2002
25.6.2002
8.7.2002
10.7.2002
[email protected]
20.2.2002
SOP . 54 a
55
31.1.2008
V/2002
25.6.2002
4.7.2002
16.7.2002
E-mail
Platnost
osv d ení
do:
Datum
registrace
34
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Laborato
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Telefon
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0027
Vodárenská akciová
spole nost, a.s.,
Divize technická,
Vodohospodá ské a
ekologické
laborato e, Ing. Alois
Kone ný, Brn nská
634, 664 42 Mod ice
1249
547 212 417
0028
Zdravotní ústav se
sídlem v Olomouci,
Laboratorní centrum
Olomouc, RNDr.
Vladimír Sázel,
Wolkerova 6, 779 11
Olomouc
1392
068/5719309
0029
Zdravotní ústav se
sídlem v Liberci, Eva
Hube áková, U Sila
1139, 463 11
Liberec
1387
482 751 578
0030
ÚNS - Laboratorní
služby s.r.o., Ing.
Miroslav Perný,
Vít zná 425, 284 03
Kutná Hora
1066
327 511 871
0031
Sokolovská uhelná,
a.s., Ing. Alena
Filasová, Staré
nám stí 69, 356 00
Sokolov
1360
352 465 650
Registrace
E-mail
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Kódy
osv d ených
metod
[email protected]
12.6.2002
SOP . 34
11.10.2001
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
30.4.2008
V/2002
25.6.2002
28.6.2002
18.7.2002
SOP 3112
30.9.2008
V/2002
25.6.2002
18.7.2002
19.7.2002
7.1.2002
Metoda 083 a
SOP . 14
30.11.2008
V/2002
25.6.2002
22.7.2002
25.7.2002
[email protected]
27.6.2002
MPCHA-5
( SN EN
61619)
31.5.2008
XII/2001
23.1.2002 15.10.2002
29.10.2002
[email protected]
20.6.2002
SCL 4.3.1.2.
( SN 61619)
30.6.2007
V/2002
25.6.2002 22.11.2002
2.12.2002
[email protected]
Platnost
osv d ení
do:
Datum
registrace
35
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Laborato
Registrace
íslo
laborato e
p id lené
akredita ním
orgánem
(NEUVÁDÍ SE
V
EVIDEN NÍM
LISTU)
Telefon
E-mail
1012
469 681 495
Datum
osv d ení
o
posouzení
systému
jakosti
Kódy
osv d ených
metod
[email protected]
z
25.7.2002
SOP 04/2/00
[email protected]
17.7.2003
5.8.2005
Registr.
íslo (Kód
laborato e)
Název, odpov dná
osoba, adresa
0032
BIOANALYTIKA CZ,
s.r.o., Mgr. Pavel
Van ura, Ing. Eva
Novotná, Píš ovy
820, 537 01
Chrudim
0033
AQUATEST a.s.,
Ing. R. Mrá ková Dvo áková,
Geologická 4, 152
00 Praha 5 Barrandov
234 607 180
0034
LITOLAB s.r.o.,
RNDr. Pavel Kuba,
783 21 Chudobín 83
585 377 001,
585 377 002 [email protected]
Datum
absolvování
MPZ
Datum
osv d ení
o
úsp šnosti
MPZ
Žádost o
registraci
dne
31.12.2005
XI/2002
22.1.2203
28.3.2003
1.4.2003
SOP 7.1.3.
31.3.2008
XI/2002
22.1.2003
20.1.2004
27.1.2004
SOP 82
30.6.2008
V/2002
25.6.2002
30.9.2005
5.10.2005
Platnost
osv d ení
do:
Datum
registrace
Poznámka: Údaje jsou pr b žn aktualizovány, aktuální stav naleznete na internetové adrese http://ceho.vuv.cz pod odkazem PCB / PCT.
36
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 4 - Vzor eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst.
(7) zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7)
zákona (p íloha . 2 vyhlášky . 384/2001 Sb.)
P íloha . 2 k vyhlášce . 384/2001 Sb.
EVIDEN NÍ LIST ÍSLO 0 pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7)
zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona
0
List íslo
Vlastník (držitel):
I
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4)
Ulice:
PS
Pov ená osoba
C Z
Jméno:
P íjmení:
Telefon:
E-mail:
Za správnost (jméno,
p íjmení, podpis a razítko
zástupce vlastníka
(držitele)):
KONEC ODDÍLU
EVIDEN NÍ LIST ÍST 1 pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona
a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona
Registra ní íslo eviden ního listu
/
1
List íslo
Inventarizaci provádí:
I
Provozovatel
Vlastník (držitel)
vlastníka (držitele)
Provozovatel:
I
37
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4)
Ulice:
PS
Pov ená osoba
C Z
Jméno:
P íjmení:
Telefon:
E-mail:
Místo umíst ní za ízení:
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Specifikace místa:
Za ízení
Výrobní íslo za ízení / Jiná identifikace:
Kód / Hermetizace za ízení
Up esn ní druhu
za ízení (platí pro kódy
30, 70 a 90):
/
Rozlišení odd l. ástí :
Vazba na mate ské za ízení:
Typ za ízení:
Výrobce za ízení:
Rok výroby za ízení
Jmenovitá nap tí [kV]:
Jmenovitý výkon [MVA]:
Druh provozní kapaliny
Up esn ní druhu provozní
kapaliny (platí pro kód
99):
Obchodní název provozní
kapaliny:
Výrobce provozní
kapaliny:
Množství provozní kapaliny [kg] / Zp sob zjišt ní
/
Za správnost (jméno,
p íjmení, podpis a razítko
zástupce provozovatele /
držitele (vlastníka)):
EVIDEN NÍ LIST ÍST 2 pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona
a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona
38
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Registra ní íslo eviden ního listu
/
2
List íslo
Inventarizaci provádí:
I
Provozovatel
Vlastník (držitel)
vlastníka (držitele)
Za ízení
Výrobní íslo za ízení / Jiná identifikace:
Kód / Hermetizace za ízení
/
Zp sob prokázání (ne)existence PCB
estným prohlášením výrobce
Identifikace prohlášení:
Analytickým stanovením
íslo protokolu:
Ode tením ze štítku
Protokol o odb ru vzorku
Za ízení:
V provozu
Mimo provoz
Specifikace místa odb ru:
Datum odb ru vzorku
.
.
íslo vzorku
Identifika ní íslo osoby provád jící odb r
Jméno:
Zástupce provozovatele
P íjmení:
(vlastníka) p ítomný
odb ru
Podpis:
………………………
Poznámka:
Protokol o analytickém stanovení nebo obsahu dle prohlášení výrobce
Kód laborato e
íslo protokolu
Datum analýzy
.
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Koncentrace PCB v
náplni [mg/kg], tj. [ppm]
Celkem
.
,
,
,
,
,
,
,
Prohlášení o obsahu PCB
39
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Za ízení obsahuje PCB:
Ano
Ne
Za správnost (jméno,
p íjmení, podpis a razítko
zástupce provozovatele /
vlastníka (držitele)):
KONEC ODDÍLU
EVIDEN NÍ LIST ÍSLO 3 pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7)
zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona
Registra ní íslo eviden ního listu
/
3
List íslo
I
vlastníka (držitele)
Za ízení
Výrobní íslo za ízení / Jiná identifikace:
Kód / Hermetizace za ízení
Protokol o zneškodn ní nebo odstran ní PCB
Datum nakládání
.
Hmotnost za ízení [kg]
Z toho kapalina [kg]
P edání oprávn né osob ke spálení
P edání oprávn né osob k dekontaminaci
/
.
P edání oprávn né osob k vývozu za ú elem zneškodn ní
i odstran ní
Jiné
Zp sob nakládání
Oprávn ná osoba:
I
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4)
Ulice:
PS
Telefon:
E-mail:
Specifikace jiného
zp sobu nakládání:
C Z
40
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Za ízení p edal
Jméno:
P íjmení:
Datum p edání
Podpis:
………………………
Za ízení p evzal
Jméno:
P íjmení:
Datum p edání
Podpis:
.
.
.
.
………………………
Za správnost (jméno,
p íjmení, podpis a razítko
oprávn né osoby):
41
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Zp sob vypl ování formulá e uvedeného v p íloze . ? k vyhlášce . ?/200? Sb.
(EVIDEN NÍ LIST pro inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a za ízení,
u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona)
LIST . 0
Obsahuje identifika ní údaje vlastníka (držitele) za ízení i látek. Vypl uje se tehdy, pokud
dot ený subjekt vlastní alespo jedno za ízení (látku) podléhající podle zákona inventarizaci.
Vlastník (držitel) - vypl uje se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu
I - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když má organizace I o
mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst
Obec, okres – vyplní se název obce (okresu), kde firma sídlí
Kód obce, okresu - uvádí se kód obce i okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle
Jednotného íselníku obcí nebo okres
R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná
eským statistickým ú adem)
Ulice, PS , telefon, e-mail - vypl uje se p esná a úplná adresa a kontakt
Pov ená osoba – rozumí se zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB
Za správnost – údaj ru í a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele) za ízení (látky)
LIST . 1
Registra ní íslo eviden ního listu – první ty íslí je identifika ní íslo osoby provád jící odb r
vzorku ( íslo p id lené resortním pracovišt m pov eným organizací evidence po získání
personální certifikace) / více íslí tvo í po adové íslo vzorkovnice. V p ípad , že není
provád n odb r vzorku a existenci PCB prokazuje pouze provozovatel nebo vlastník (držitel),
první ty íslí se ídí dle následující tabulky / více íslí bude p id leno
První ty íslí
Zp sob prokázání
identifika ní íslo osoby provád jící odb r Analytickým stanovením po 1. 1. 2002 (v
vzorku / po adové íslo vzorkovnice
registrované laborato i rozhod í analytickou
metodou dle DIN 51527 nebo
SN EN
61619), což znamená, že údaje "Identifika ní
íslo osoby provád jící odb r" a "Kód
laborato e" znáte
9999/……
Ode tením
ze štítku nebo
estným
prohlášením výrobce za ízení i s originální
(stávající) náplní a ješt nevíte, zda nápl
PCB obsahuje, anebo víte, že nápl PCB
obsahuje
8888/……
Analytickým stanovením p ed 1. 1. 2002 (v
laborato i se zavedeným a posouzeným
systémem jakosti dle SN EN 45001 nebo
SN EN ISO 9001 rozhod í analytickou
metodou dle DIN 51527), což znamená, že
údaje "Identifika ní íslo osoby provád jící
odb r" a "Kód laborato e" jste ješt neznali
7777/……
Ode tením
ze štítku nebo
estným
prohlášením výrobce za ízení i s originální
(stávající) náplní a víte, že nápl PCB
neobsahuje
Inventarizaci provádí – k ížkem ozna te správnou možnost. Je-li vlastník (držitel) za ízení
zárove provozovatelem za ízení, zaškrtne se pouze Vlastník (držitel).
42
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
I vlastníka (držitele) - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když
má organizace I o mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst, pokud
je vlastník (držitel) zárove provozovatelem, budou ob I totožná
Provozovatel - vypl uje se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu. Pokud je provozovatel totožný s vlastníkem (držitelem), potom se
vyplní v identifika ních údajích provozovatele pouze I . V kolonce Inventarizaci provádí
se potom zaškrtne „vlastník (držitel).“
I - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když má organizace I o
mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst
Obec, okres – vyplní se název obce (okresu), kde firma sídlí
Kód obce, okresu - uvádí se kód obce i okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle
Jednotného íselníku obcí nebo okres
R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná
eským statistickým ú adem)
Ulice, PS , telefon, e-mail - vypl uje se p esná a úplná adresa a kontakt
Pov ená osoba – rozumí se zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB
Místo umíst ní za ízení - je ur eno názvem provozovny, kde je za ízení umíst no, rozumí se
provozovna podle § 5 zákona . 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve zn ní pozd jších
p edpis
Obec – vyplní se název obce, kde provozovna sídlí
Kód obce - uvádí se kód obce, na jehož území se provozovna nachází, podle Jednotného
íselníku obcí R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná eským statistickým
ú adem)
Specifikace místa – rozumí se specifikace místa uložení za ízení
Za ízení – rozumí se za ízení, na které se vztahuje vedení evidence dle zákona 185/2001 Sb.,
§ 26 pís. d), látka jako PCB dle zákona 185/2001 Sb., § 26 pís. a) a látka s obsahem PCB
v celkové koncentraci v tší než 50 mg/kg (dle zákona 185/2001 Sb. , § 39 odst. 7) U látek
s PCB se dále vypl ují pouze relevantní kolonky.
Výrobní íslo za ízení (jiná identifikace) – uvede se íslo ze štítku výrobce, rozumí se výrobní
íslo základního za ízení nebo výrobní íslo odd lené ásti napln né provozní kapalinou, která
má své vlastní výrobní íslo nebo jiná identifikace uskladn ní provozní kapaliny s PCB (platí pro
kódy 81, 82, 83 a 90). Platí i pro za ízení, pokud nelze výrobní íslo dohledat. Pro rozlišení, zda
se jedná o výrobní íslo nebo o jiný identifikátor, uvede se v p ípad identifikátoru na jeho
konci bez mezery zna ka (i). U látek s PCB se dále vypl ují relevantní kolonky.
Kód za ízení / Hermetizace za ízení – uvede se kód druhu za ízení nebo zp sobu uskladn ní,
na které se vztahuje vedení evidence, dle následující tabulky / Hermetizace za ízení – vypl te
„H“ v p ípad hermetizovaného za ízení a „N“ nehermetizovaného za ízení
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
Za ízení elektrická:
Výkonový transformátor
Tlumivka
Reaktor
Transformátor elektrofiltru (odlu ova )
Pr chodka
P epína odbo ek (v transformátoru)
P ístrojový (m ící) transformátor nap tí (PTN)
P ístrojový (m ící) transformátor proudu (PTP)
P ístrojový (m ící) transformátor kombinovaný (PTK) – nap tí + proud
Kondenzátor (DZ)
Kondenzátorová baterie (MZ)
Motor (MZ)
Kód
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
43
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
Rozvad ová sk í (MZ)
Vypína
Ostatní elektrická za ízení s kapalným dielektrikem
Za ízení ostatní:
Hydraulické d lní za ízení
Vakuové erpadlo
Pr myslové za ízení s oh evem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna
drti apod.)
Jiné za ízení
Látky:
Nádrž s provozní kapalinou s PCB
Cisterna s provozní kapalinou s PCB
Sud s provozní kapalinou s PCB
Jiný zp sob uskladn ní provozní kapaliny s PCB
Kód
23
25
30
40
50
60
70
81
82
83
90
(MZ) – Mate ské za ízení
(DZ) – Díl í za ízení
Up esn ní druhu za ízení (platí pro kódy 30, 70 a 90) – uvede se druh za ízení i zp sobu
uskladn ní, na které se vztahuje vedení evidence a na které nelze použít jiný kód než 30, 70
nebo 90
Rozlišení odd lených ástí napln ných provozní kapalinou – uvede se tehdy, pokud za ízení
obsahuje více odd lených ástí napln ných provozní kapalinou (o obsahu více než 5
litr ) a které nemají své vlastní výrobní íslo (nap . jednotlivé póly u vypína e)
Vazba na mate ské za ízení – uvede se výrobní íslo základního za ízení (nap . výrobní íslo
transformátoru se použije pro identifikaci pr chodek a p epína e odbo ek), nevypl uje se,
pokud za ízení neobsahuje odd lené ásti napln né provozní kapalinou (o obsahu více
než 5 litr ) s vlastním výrobním íslem
Typ za ízení – uvede se ze štítku výrobce
Výrobce za ízení - uvede se ze štítku výrobce
Rok výroby za ízení - uvede se ze štítku výrobce ve formátu rrrr
Jmenovitá nap tí – uvedou se jmenovitá nap tí za ízení v kV, nap . 110/22 nebo 120/0,44
Jmenovitý výkon – uvede se jmenovitý výkon za ízení, nap . 0,63
Druh provozní kapaliny – uvede se druh provozní kapaliny, dle následující tabulky
Provozní kapalina
Minerální izola ní olej
Syntetický izola ní olej
Minerální turbinový olej
Syntetický turbinový olej
Minerální hydraulický olej
Syntetický hydraulický olej
Minerální olej vakuový
Syntetický olej vakuový
Askarel nebo jiná provozní kapalina na bázi PCB
Jiný druh provozní kapaliny
Kód kapaliny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
Up esn ní druhu provozní kapaliny (platí pro kód 99) – uvede se druh provozní kapaliny
v p ípad , že nelze použít jiný kód než 99
Obchodní název provozní kapaliny - uvede se obchodní název provozní kapaliny
Výrobce provozní kapaliny – uvede se výrobce provozní kapaliny
Množství provozní kapaliny / zp sob zjišt ní – uvede se hmotnost provozní kapaliny v za ízení
(látce) v kilogramech / „V“ (údaj od výrobce), „M“ (údaj nam ený) a „O“ (údaj odhadnutý)
44
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Za správnost – údaj ru í a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele) za ízení (látky) nebo
provozovatele
LIST . 2
Registra ní íslo eviden ního listu – viz. LIST
Inventarizaci provádí – viz. LIST
.1
vlastníka (držitele) - viz. LIST
.1
I
.1
Za ízení – rozumí se za ízení, na které se vztahuje vedení evidence dle zákona 185/2001 Sb.,
§ 26 pís. d), látka jako PCB dle zákona 185/2001 Sb., § 26 pís. a) a látka s obsahem PCB
v celkové koncentraci v tší než 50 mg/kg (dle zákona 185/2001 Sb. , § 39 odst. 7)
Výrobní íslo za ízení (jiná identifikace) – viz. LIST . 1
Kód za ízení / Hermetizace za ízení – viz. LIST . 1
Zp sob prokázání (ne)existence PCB - k ížkem ozna te správnou možnost
Identifikace prohlášení nebo íslo protokolu - íslo nebo jiná identifikace listu p id lené
vypl ujícím subjektem (výrobcem, provozovatelem nebo držitelem (vlastníkem))
Protokol o odb ru vzorku – rozumí se údaje o podmínkách odb ru vzorku
Za ízení: v provozu / mimo provoz – k ížkem ozna te správnou možnost, v provozu se rozumí
i za ízení do asn v odstávce z provozních d vod , mimo provoz se rozumí za ízení
vy azené nebo ve skladu, a to trvale
Specifikace místa odb ru – platí pro více odb rných míst na jednom za ízení, co nejp esn ji se
uvede místo odb ru vzorku ze za ízení
Datum odb ru vzorku – uvede se datum odb ru vzorku ve formátu dd.mm.rrrr
íslo vzorku – vyplní se íslo uvedené na vzorkovnici
Identifika ní íslo osoby provád jící odb r – rozumí se p id lené identifika ní íslo po získání
personální certifikace, íslo p id lí resortní pracovišt pov ené organizací evidence
Zástupce provozovatele (vlastníka) p ítomný odb ru – rozumí se zástupce provozovatele nebo
vlastníka (držitele) za ízení p ítomný odb ru a svým podpisem stvrzuje platnost uvedených
údaj
Poznámka – uvede se jakýkoli údaj, který by bylo vhodné uvést
Protokol o analytickém stanovení PCB – rozumí se zápis výsledk analýzy nebo údaj
z prohlášení výrobce
Kód laborato e – rozumí se identifikátor laborato e, která provedla analýzu. Každé laborato i
oprávn né k provád ní analýz v rámci inventarizace p id lí kód resortní pracovišt
pov ené organizací evidence.
íslo protokolu – rozumí se íslo protokolu o analytickém stanovení, které p id lí laborato
Datum analýzy – uvede se datum analýzy ve formátu dd.mm.rrrr
Koncentrace PCB v náplni - uvede se výsledek chemické analýzy pro jednotlivé kongenery,
pokud n který kongener nebyl stanoven, p íslušné pole se proškrtne, hodnoty se vpisují vždy
nejblíže vlevo a vpravo k nazna ené desetinné árce
Celkem - rovná se sou tu všech stanovených (výše uvedených) kongener
Prohlášení o obsahu PCB – rozhodující informace pro evidenci za ízení
Za ízení obsahuje PCB – rozumí se PCB v intencích § 26 písm. a) a b) zákona 185/2001 Sb.,
obsahem PCB se rozumí p ípad, kdy údaj „Celkem“ je v tší než 50 mg/kg, k ížkem ozna te
správnou možnost
Za správnost – údaj
provozovatele
ru í a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele) za ízení nebo
LIST . 3
45
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Registra ní íslo eviden ního listu – viz. LIST
I
vlastníka (držitele) - viz. LIST
.1
.1
Za ízení – rozumí se za ízení, na které se vztahuje vedení evidence dle zákona 185/2001 Sb.,
§ 26 pís. d), látka jako PCB dle zákona 185/2001 Sb., § 26 pís. a) a látka s obsahem PCB
v celkové koncentraci v tší než 50 mg/kg (dle zákona 185/2001 Sb. , § 39 odst. 7)
Výrobní íslo za ízení / identifikace – viz. LIST . 1
Kód za ízení / Hermetizace za ízení – viz. LIST . 1
Protokol o zneškodn ní nebo odstran ní PCB – rozumí se informace o zp sobu nakládání se
za ízením obsahujícím PCB
Datum nakládání– uvede se datum, ve kterém bylo za ízení p edáno ke zneškodn ní nebo
odstran ní, nebo p ípadn p edáno (prodáno) jinému uživateli ve formátu dd.mm.rrrr
Hmotnost za ízení – rozumí se hmotnost za ízení, s nímž je nakládáno, v kilogramech
Z toho kapalina - uvede se hmotnost provozní kapaliny v kilogramech
Zp sob nakládání – k ížkem ozna te správnou možnost
Specifikace jiného zp sobu nakládání – uve te co nejp esn ji výše neuvedený zp sob
nakládání se za ízením obsahujícím PCB
Oprávn ná osoba – vypl uje se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu
I - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když má organizace I o
mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst
Obec, okres – vyplní se název obce (okresu), kde firma sídlí
Kód obce, okresu - uvádí se kód obce i okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle
Jednotného íselníku obcí nebo okres
R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná
eským statistickým ú adem)
Ulice, PS , telefon, e-mail - vypl uje se p esná a úplná adresa a kontakt
Za ízení p edal – rozumí se osoba, která za ízení obsahující PCB p edala další oprávn né
osob k nakládání
Datum p edání – uvede se datum p edání dot eného za ízení ve formátu dd.mm.rrrr
Za ízení p evzal – rozumí se oprávn ná osoba (pop ípad její zástupce), která za ízení
obsahující PCB p evzala k dalšímu nakládání
Datum p evzetí – uvede se datum p evzetí dot eného za ízení ve formátu dd.mm.rrrr
Za správnost - údaj ru í a podpisem stvrzuje zástupce oprávn né osoby
46
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 5 - Vzor eviden ního listu pro hlášení o zm n vlastnických vztah pro
inventarizaci za ízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a za ízení, u nichž se
prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona
P íloha . ? k vyhlášce . ???/200? Sb.
HLÁŠENÍ O ZM N VLASTNICKÝCH VZTAH pro inventarizaci za ízení a látek podle
§ 39 odst. (7) zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27
odst. (7) zákona
Registra ní íslo eviden ního listu
/
4
List íslo
Inventarizaci provedl:
I
I
Provozovatel
Vlastník (držitel)
p vodního vlastníka (držitele)
p vodního provozovatele
Za ízení
Výrobní íslo za ízení / Jiná identifikace:
Kód / Hermetizace za ízení
Nový vlastník (držitel):
I
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4)
Ulice:
PS
Pov ená osoba
/
C Z
Jméno:
P íjmení:
Telefon:
E-mail:
Nový provozovatel:
I
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4)
Ulice:
PS
Pov ená osoba
Jméno:
C Z
47
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íjmení:
Telefon:
E-mail:
Za ízení p edal
Jméno:
P íjmení:
Datum p edání
Podpis:
………………………
Za ízení p evzal
Jméno:
P íjmení:
Datum p evzetí
Podpis:
.
.
.
.
………………………
Za správnost (jméno,
p íjmení, podpis a razítko
zástupce subjektu):
48
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Zp sob vypl ování formulá e uvedeného v p íloze . ? k vyhlášce . ?/200? Sb.
(HLÁŠENÍ O ZM N VLASTNICKÝCH VZTAH pro inventarizaci za ízení a látek podle §
39 odst. (7) zákona a za ízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7)
zákona)
Obsahuje identifika ní údaje nového vlastníka (držitele) nebo provozovatele za ízení i látek, na
které se vztahuje vedení evidence dle zákona 185/2001, § 39 odst. 7.
Registra ní íslo eviden ního listu – vypl uje se Registra ní íslo eviden ního listu tak, jak je
uvedeno v eviden ním listu dot eného za ízení
LIST . 4
Inventarizaci provedl – k ížkem ozna te správnou možnost tak, jak je uvedeno v eviden ním
listu dot eného za ízení. Byl-li vlastník (držitel) za ízení zárove provozovatelem za ízení,
zaškrtne se pouze Vlastník (držitel).
I p vodního vlastníka - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když
má organizace I o mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst tak, jak
je uvedeno v eviden ním listu dot eného za ízení
I p vodního provozovatele - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno);
když má organizace I o mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst
tak, jak je uvedeno v eviden ním listu dot eného za ízení
Za ízení – rozumí se za ízení, na které se vztahuje vedení evidence dle zákona 185/2001 Sb.,
§ 26 pís. d), látka jako PCB dle zákona 185/2001 Sb., § 26 pís. a) a látka s obsahem PCB
v celkové koncentraci v tší než 50 mg/kg (dle zákona 185/2001 Sb. , § 39 odst. 7)
Výrobní íslo za ízení (jiná identifikace) – vypl uje se Výrobní íslo za ízení (jiná identifikace)
tak, jak je uvedeno v eviden ním listu dot eného za ízení. Uvede se íslo ze štítku výrobce,
rozumí se výrobní íslo základního za ízení nebo výrobní íslo odd lené ásti napln né
provozní kapalinou, která má své vlastní výrobní íslo, nebo jiná identifikace uskladn ní
provozní kapaliny s PCB (platí pro kódy 81, 82, 83 a 90). Platí i pro za ízení, pokud nelze
výrobní íslo dohledat. Pro rozlišení, zda se jedná o výrobní íslo nebo o jiný identifikátor,
uvede se v p ípad identifikátoru na jeho konci bez mezery zna ka (i). U látek s PCB se dále
vypl ují relevantní kolonky, a to tak, jak je uvedeno v eviden ním listu dot eného za ízení.
Kód za ízení / Hermetizace za ízení – uvede se kód druhu za ízení nebo zp sobu uskladn ní,
na které se vztahuje vedení evidence, dle následující tabulky / Hermetizace za ízení – vypl te
„H“ v p ípad hermetizovaného za ízení a „N“ nehermetizovaného za ízení tak, jak je uvedeno
v eviden ním listu dot eného za ízení
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
Za ízení elektrická:
Výkonový transformátor
Tlumivka
Reaktor
Transformátor elektrofiltru (odlu ova )
Pr chodka
P epína odbo ek (v transformátoru)
P ístrojový (m ící) transformátor nap tí (PTN)
P ístrojový (m ící) transformátor proudu (PTP)
P ístrojový (m ící) transformátor kombinovaný (PTK) – nap tí + proud
Kondenzátor (DZ)
Kondenzátorová baterie (MZ)
Motor (MZ)
Rozvad ová sk í (MZ)
Vypína
Kód
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
49
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
Ostatní elektrická za ízení s kapalným dielektrikem
Za ízení ostatní:
Hydraulické d lní za ízení
Vakuové erpadlo
Pr myslové za ízení s oh evem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna
drti apod.)
Jiné za ízení
Látky:
Nádrž s provozní kapalinou s PCB
Cisterna s provozní kapalinou s PCB
Sud s provozní kapalinou s PCB
Jiný zp sob uskladn ní provozní kapaliny s PCB
Kód
30
40
50
60
70
81
82
83
90
(MZ) – Mate ské za ízení
(DZ) – Díl í za ízení
Nový vlastník (držitel) - vypl uje se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu
I - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když má organizace I o
mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst
Obec, okres – vyplní se název obce (okresu), kde firma sídlí
Kód obce, okresu - uvádí se kód obce i okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle
Jednotného íselníku obcí nebo okres
R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná
eským statistickým ú adem)
Ulice, PS , telefon, e-mail - vypl uje se p esná a úplná adresa a kontakt
Pov ená osoba – rozumí se zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB
Nový provozovatel - vypl uje se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu. Pokud je nový provozovatel totožný s novým vlastníkem (držitelem),
potom se vyplní v identifika ních údajích nového provozovatele pouze I . V kolonce
Inventarizaci provádí se potom zaškrtne „vlastník (držitel).“
I - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když má organizace I o
mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst
Obec, okres – vyplní se název obce (okresu), kde firma sídlí
Kód obce, okresu - uvádí se kód obce i okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle
Jednotného íselníku obcí nebo okres
R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná
eským statistickým ú adem)
Ulice, PS , telefon, e-mail - vypl uje se p esná a úplná adresa a kontakt
Pov ená osoba – rozumí se zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB
Za ízení p edal – rozumí se osoba, která za ízení p edala dalšímu subjektu
Datum p edání – uvede se datum p edání dot eného za ízení ve formátu dd.mm.rrrr
Za ízení p evzal – rozumí se osoba, která za ízení p evzala od p vodního subjektu
Datum p evzetí – uvede se datum p evzetí dot eného za ízení ve formátu dd.mm.rrrr
Za správnost - údaj
provozovatele
ru í a podpisem stvrzuje zástupce nového vlastníka (držitele) nebo
50
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 6 - Vzor malého eviden ního listu pro inventarizaci za ízení a látek nad rámec
povinností § 39 odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27 odst. (7) zákona
MALÝ EVIDEN NÍ LIST pro inventarizaci za ízení a látek nad rámec povinností § 39
odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27 odst. (7) zákona
1
List íslo
Registra ní íslo Eviden ního listu
Inventarizaci provádí:
6 6 6 6 /
Provozovatel
Subjekt
I
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Okres:
Kód okresu (CZ - NUTS 4)
Ulice:
PS
Pov ená osoba
Vlastník (držitel)
C Z
Jméno:
P íjmení:
Telefon:
E-mail:
Místo umíst ní
mate ského za ízení:
Obec:
Kód obce (I ZÚJ)
Specifikace místa:
Mate ské za ízení
Výrobní íslo m. za ízení / Jiná identifikace:
Kód m. za ízení
Up esn ní druhu m.
(platí pro kódy 30, 70 a
90):
Typ m. za ízení:
Výrobce m. za ízení:
Rok výroby m. za ízení
Díl í za ízení
Kód / Hermetizace d. za ízení
/
51
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Up esn ní druhu d.
za ízení (platí pro kódy
30, 70 a 90):
Po et typ d. za ízení (platí pro kód kapaliny 9)
Po et d. za ízení [ks] celkem (platí pro kód kapaliny 9)
Množství provozní kapaliny [kg] celkem (platí pro kód kapaliny
9)
Druh provozní kapaliny
,
9
Obchodní název provozní
kapaliny:
Výrobce provozní
kapaliny:
Zp sob prokázání existence PCB
estným prohlášením výrobce
Identifikace prohlášení:
Analytickým stanovením
íslo protokolu:
Ode tením ze štítku
Prohlášení o obsahu PCB
Za ízení obsahuje PCB:
Ano X
Ne
Za správnost (jméno,
p íjmení, podpis a razítko
zástupce vlastníka
(držitele), provozovatele):
52
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Zp sob vypl ování formulá e (Malý eviden ní list pro inventarizaci za ízení a látek nad
rámec povinností § 39 odst. (7) zákona a za ízení mimo § 27 odst. (7) zákona)
LIST . 1
Obsahuje identifika ní údaje vlastníka (držitele) nebo provozovatele za ízení i látek.
List íslo – rozumí se po adové íslo samostatného listu Eviden ního listu
Registra ní íslo eviden ního listu – první ty íslí bude „6666“ / více íslí bude p id leno
Inventarizaci provádí – k ížkem ozna te správnou možnost
Subjekt - vypl uje se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu
I - vypl uje se identifika ní íslo organizace (pokud bylo p id leno); když má organizace I o
mén než osmi íslicích, doplní se zleva nuly na celkový po et míst
Obec, okres – vyplní se název obce (okresu), kde firma sídlí
Kód obce, okresu - uvádí se kód obce i okresu, na jehož území se provozovna nachází, podle
Jednotného íselníku obcí nebo okres
R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná
eským statistickým ú adem)
Ulice, PS , telefon, e-mail - vypl uje se p esná a úplná adresa a kontakt
Pov ená osoba – rozumí se zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB
Za správnost – údaj ru í a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele) za ízení (látky)
Místo umíst ní za ízení - je ur eno názvem provozovny, kde je za ízení umíst no, rozumí se
provozovna podle § 5 zákona . 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve zn ní pozd jších
p edpis
Obec – vyplní se název obce, kde provozovna sídlí
Kód obce - uvádí se kód obce, na jehož území se provozovna nachází, podle Jednotného
íselníku obcí R (Klasifikace územních statistických jednotek vydaná eským statistickým
ú adem)
Specifikace místa – rozumí se specifikace místa uložení za ízení (nap . kompenza ní stanice
apod.)
Mate ské za ízení – rozumí se za ízení, na které se nevztahuje vedení evidence dle zákona
185/2001 Sb., a to takové, které obsahuje více za ízení s objemem nápln menším než 5 litr a
s obsahem provozní kapaliny s kódem 9
Výrobní íslo m. za ízení (jiná identifikace) – uvede se íslo ze štítku výrobce, rozumí se
výrobní íslo mate ského za ízení. Platí i pro mate ské za ízení, pokud nelze výrobní íslo
dohledat. Pro rozlišení, zda se jedná o výrobní íslo nebo o jiný identifikátor, uvede se v p ípad
identifikátoru na jeho konci bez mezery zna ka (i).
Kód m. za ízení – uvede se kód druhu za ízení nebo zp sobu uskladn ní dle následující
tabulky
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
Za ízení elektrická:
Výkonový transformátor
Tlumivka
Reaktor
Transformátor elektrofiltru (odlu ova )
Pr chodka
P epína odbo ek (v transformátoru)
P ístrojový (m ící) transformátor nap tí (PTN)
P ístrojový (m ící) transformátor proudu (PTP)
Kód
10
11
12
13
14
15
16
17
53
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
P ístrojový (m ící) transformátor kombinovaný (PTK) – nap tí + proud
Kondenzátor (DZ)
Kondenzátorová baterie (MZ)
Motor (MZ)
Rozvad ová sk í (MZ)
Vypína
Ostatní elektrická za ízení s kapalným dielektrikem
Za ízení ostatní:
Hydraulické d lní za ízení
Vakuové erpadlo
Pr myslové za ízení s oh evem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna
drti apod.)
Jiné za ízení
Látky:
Nádrž s provozní kapalinou s PCB
Cisterna s provozní kapalinou s PCB
Sud s provozní kapalinou s PCB
Jiný zp sob uskladn ní provozní kapaliny s PCB
Kód
18
20
21
22
23
25
30
40
50
60
70
81
82
83
90
(MZ) – Mate ské za ízení
(DZ) – Díl í za ízení
Up esn ní druhu za ízení (platí pro kódy 30, 70 a 90) – uvede se druh za ízení i zp sobu
uskladn ní, na které nelze použít jiný kód
Typ za ízení – uvede se ze štítku výrobce
Výrobce za ízení - uvede se ze štítku výrobce
Rok výroby za ízení - uvede se ze štítku výrobce ve formátu rrrr
Díl í za ízení – rozumí se za ízení, na které by se vztahovalo vedení evidence dle zákona
185/2001 Sb., byl-li by objem nápln s provozní kapalinou v tší než 5 litr
Kód za ízení / Hermetizace za ízení – uvede se kód druhu za ízení nebo zp sobu uskladn ní,
na které se vztahuje vedení evidence, dle následující tabulky / Hermetizace za ízení – vypl te
„H“ v p ípad hermetizovaného za ízení a „N“ nehermetizovaného za ízení
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
Za ízení elektrická:
Výkonový transformátor
Tlumivka
Reaktor
Transformátor elektrofiltru (odlu ova )
Pr chodka
P epína odbo ek (v transformátoru)
P ístrojový (m ící) transformátor nap tí (PTN)
P ístrojový (m ící) transformátor proudu (PTP)
P ístrojový (m ící) transformátor kombinovaný (PTK) – nap tí + proud
Kondenzátor (DZ)
Kondenzátorová baterie (MZ)
Motor (MZ)
Rozvad ová sk í (MZ)
Vypína
Ostatní elektrická za ízení s kapalným dielektrikem
Kód
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
30
54
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Za ízení s obsahem provoní kapaliny nebo zp sob uskladn ní provozní
kapaliny s PCB
Za ízení ostatní:
Hydraulické d lní za ízení
Vakuové erpadlo
Pr myslové za ízení s oh evem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna
drti apod.)
Jiné za ízení
Látky:
Nádrž s provozní kapalinou s PCB
Cisterna s provozní kapalinou s PCB
Sud s provozní kapalinou s PCB
Jiný zp sob uskladn ní provozní kapaliny s PCB
Kód
40
50
60
70
81
82
83
90
(MZ) – Mate ské za ízení
(DZ) – Díl í za ízení
Po et typ d. za ízení (platí pro kód kapaliny 9) – uvede se po et r zných typ díl ích za ízení
s obsahem provozní kapaliny s kódem 9 (viz. tabulka níže) v jednom samostatném mate ském
za ízení
Po et díl ích za ízení [ks] celkem (platí pro kód kapaliny 9) – uvede se po et všech kus díl ích
za ízení s obsahem provozní kapaliny s kódem 9 (viz. tabulka níže) v jednom samostatném
mate ském za ízení
Množství provozní kapaliny [kg] celkem (platí pro kód kapaliny 9) – uvede se množství provozní
kapaliny s kódem 9 (viz. tabulka níže), které se získá sou tem
Druh provozní kapaliny – uvede se druh provozní kapaliny, dle následující tabulky
Provozní kapalina
Minerální izola ní olej
Syntetický izola ní olej
Minerální turbinový olej
Syntetický turbinový olej
Minerální hydraulický olej
Syntetický hydraulický olej
Minerální olej vakuový
Syntetický olej vakuový
Askarel nebo jiná provozní kapalina na bázi
PCB
Jiný druh provozní kapaliny
Kód kapaliny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
99
Obchodní název provozní kapaliny - uvede se obchodní název provozní kapaliny
Výrobce provozní kapaliny – uvede se výrobce provozní kapaliny
Zp sob prokázání (ne)existence PCB - k ížkem ozna te správnou možnost
Identifikace prohlášení nebo íslo protokolu - íslo nebo jiná identifikace listu p id lené
vypl ujícím subjektem (výrobcem, provozovatelem nebo držitelem (vlastníkem))
Prohlášení o obsahu PCB – rozhodující informace pro evidenci za ízení
Za ízení obsahuje PCB – rozumí se PCB v intencích § 26 písm. a) a b) zákona 185/2001 Sb.,
obsahem PCB se rozumí p ípad, kdy údaj „Celkem“ je v tší než 50 mg/kg, k ížkem ozna te
správnou možnost
Za správnost – údaj
provozovatele
ru í a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele) za ízení nebo
55
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 7 - Metodický pokyn pro shromaž ování a skladování za ízení s obsahem
PCB a pro dekontaminaci za ízení s obsahem PCB
Text metodického pokynu je ve formátu .pdf ke stažení na internetové adrese
http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPJMFD9ETU5.
56
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 8 - Seznam firem, které mají souhlas pro nakládání s PCB (shromaž ování,
sb r, doprava a skladování)
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
.A.S.A. EKO
Znojmo, s.r.o.
Jihomoravský
Dobšická 10a,
Znojmo
Mobilní sb r,
sb rna
Dobšická
Znojmo
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
.A.S.A. EKO
Posázaví, s.r.o.
St edo eský
Pr myslová 1037,
285 22 Zru nad
Mobilní sb r
Sázavou
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
.A.S.A., spol.s
r.o.
Jiho eský,
Liberecký,
Karlovarský,
Moravskoslezský,
Jihomoravský,
Pardubický,
Královéhradecký,
Plze ský, Vyso ina,
St edo eský, Praha
áblická 791/89,
Praha 8
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
A.S.A. EWM,
s.r.o. Skládka
Lodín
Královéhradecký
áblická 791/89,
182 00 Praha 8
Skládka S NO
Lodín
17 09 02
Inf. KÚ
A.S.A., s.r.o.
Pardubický,
Královéhradecký,
Praha, Olomoucký
áblická 791/89,
182 00 Praha 8
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
A.S.A., s.r.o.
Liberecký
Kaplického 370,
Liberec,Ing T.
Pale ek
Sb r, výkup,
13 01 01, 13 03 01, 16
shromaž ování, 01 09, 16 02 09, 16 02
p eprava
10, 17 09 02
Inf. KÚ
ADAST, a.s.
Jihomoravský
Firma
ADC služby s.r.o. Jihomoravský
Mírová 2, Adamov Mobilní sb r
Sb r,
Pražská 636,
skladování,
Brno, Ing.
p eprava,
Nábilek, tel.: 547
provozovna
228 242
Podb ežice
Nakládání s NO
Jest ebická
p i stavební
648/16, Praha 8
innosti
Revolu ní 18,
Mobilní sb r
Hovor ovice
AG - Stav Plus
spol. s r.o.
St edo eský
Agrio s.r.o.
St edo eský
Agrochem a.s.
Pardubický
Dvo ákova 87,
Lanškroun
Praha
K Verneráku
13/17, Praha 4
AHV ekoogický
servis s.r.o.
16 02 09
Inf. KÚ
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
17 09 02
Inf. KÚ
16 01 09, 17 09 02
Inf. KÚ
Nakládání s NO
16 01 09
Inf. KÚ
Mobilní sb r
Druhy odpad
uvedeny v provozním
ádu, který nebyl k
dispizici
Ano
13 03 01
Inf. KÚ
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Inf. KÚ
Shromaž ování,
t íd ní,
skladování,
p eprava,
doprava,
využívání,
odstra ování
Sb rna
Adamov, ul.
Mírová
Aliachem, a.s.,
odšt pný závod
Synthesia
Pardubický
Pardubice .p.
103, Pardubice Semtín, 532 17
AMBR TRUST
s.r.o.
Jihomoravský
Zborovská
1401/12, Brno 16
ANBOS Brno
s.r.o.
Jihomoravský
Vlhká 21, Brno
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01,
16 02 09, 17 09 02
A.P.E. s.r.o.
Praha
Jívanská 1746,
Praha 9
Mobilní sb r,
výkup,
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09
57
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
Sb r a výkup
13 03 01, 16 01 09
Inf. KÚ
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
skladování
Aston – služby v
ekologii s.r.o.
Plze ský, Jiho eský
Autodoprava
Veselý
St edo eský, Praha, Bystrá 1730, 193
Liberecký
00 Praha 9
AVE CZ odpad.
hospodá ství
Liberecký
AVE CZ odpad.
hospodá ství
St edo eský, Praha,
Olomoucký,
Rumunská 1, 120
Plze ský,
00 Praha 1
Karlovarský,
Jiho eský
Bartovská
Hildegarda
Moravskoslezský
Makaremkova
1229, Karviná
Sb r a výkup
16 01 09
Inf. KÚ
BEC odpady
s.r.o.
Praha, Ústecký,
Pardubický,
Liberecký,
Karlovarský,
Jiho eský
Prosmycká 2/88,
410 02 Lovosice
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Becker Plze ,
s.r.o.
Plze ský
Hrádecká 7, 312
00 Plze
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Blaha Miroslav
Jihomoravský
Fry ajova 536,
Brno
Recyklace,
Cihelní Brno
16 01 09
Inf. KÚ
Bohuslav Mrozek
Pardubický,
Jiho eský, Plze ský
Byst ice
Mobilní sb r
13 03 01, 16 02 09, 17
09 02
Inf. KÚ
Buchen
Ekoservis, s.r.o.
Ústecký
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01
Inf. KÚ
Bujoková Sylvie
St edo eský
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
ECH-ODPADY
s.r.o
Jiho eský
Sb r a výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Nám. Fr. K ižíka
1886, Tábor
Liberecká 558,
Nový Bor
Smetanova 519,
Litvínov
Nýdek 516, 739
95 Byst ice nad
Olší
Šach 15, 380 01
Volfí ov
Olomouc –
Ne edín
Družstevní 1, 779
00
Van urova 569,
239 05 Mladá
Boleslav
CENTRIA s.r.o.,
Olomoucký
COMPAG Mladá
Boleslav s.r.o.
St edo eský,
Liberecký
CS Waste
Marketing, spol
.s.r.o.
Jihomoravský
Sadová 9,
Hodonín
Mobilní sb r
13 03 01, 17 09 02
Inf. KÚ
CZ BIJO a.s
Praha, Pardubický,
Liberecký, Plze ský,
Karlovarský,
Jiho eský
Tiska ská 10,
Praha 10, Ing. L.
Nagyová, tel.: 234
054 161
Mobilní sb r,
výkup,
skladování,
p eprava
13 03 01,16 01 09, 16
02 09, 16 02 10
Inf. KÚ
CZ-BIJO a.s.
Plze ský, Jiho eský
Tiska ská 10,
Praha 10, Ing. L.
Mobilní sb r
Nagyová, tel.: 234
054 161
13 03 01, 16 02 09, 16
02 10
Inf. KÚ
Czech
Precisionforge,
a.s.
Plze ský
Senovážné nám.
978, 301 00 Plze
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Nakládání NO
58
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
eské dráhy, a.s. Jiho eský
Adresa
Nakládání
Náb eží Ludvíka
Svobody 1222/12, Nakládání s NO
110 15 Praha 1
Katalogová ísla
Ov ení
13 03 01, 16 02 09
Inf. KÚ
eskomoravský
cement, závod
Mokrá
Jihomoravský,
Královéhradecký
Beroun 600
Spalování v
rota ní peci,
Mokrá
13 01 01, 13 03 01
Inf. KÚ
D + P REKONT
s.r.o
Plze ský
Pod Všemi
svatými 20, Plze
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Dekonta, a.s.
Ústecký,
St edo eský
Podho í 328, 400
10 Ústí n.L.
Spalovna NO,
sana ní práce
ve Spolan
16 01 09, 16 02 09
Inf. KÚ
DIAMO s.p.,
závod GEAM
Vyso ina
592 51 Dolní
Rožínka, Ing.
Kubí ek, tel.: 566
593 510
Sb r, p eprava,
skladování
16 02 09
Inf. KÚ
E.ON eská
Republika
Olomoucký,
Jiho eský
Lannova 205/16,
Nakládání s NO
eské Bud jovice
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
ECO-F Systém
s.r.o.
Plze ský, Jiho eský
Palmová 1674,
370 08 eské
Bud jovice
13 03 01
Inf. KÚ
ECO-F Systém
s.r.o.
St edo eský,
Prdubický
Palmová 1647/31, Nakládání p i
270 08 eské
san ních
Bud jovice
pracích
13 03 01
Inf. KÚ
ECO-F Systém
s.r.o.
St edo eský,
Jiho eský
Palmová 1674,
370 08 eské
Bud jovice
Sb r, výkup,
skladování
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
ECO-F Systém
s.r.o.
Praha
Tiska ská 10,
Praha 10
Sb r, výkup,
skladování
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
ECO-F Systém
s.r.o.
Plze ský
13 03 01
Inf. KÚ
ECO trend s.r.o.
Jiho eský
13 01 01, 16 02 09, 16
02 10
Inf. KÚ
ECOWAY spol.s
r.o.
Jihomoravský,
Olomoucký
Šibeníku 154/3,
Olomouc
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
EKOAQUA PLUS
spol. s r.o.
Olomoucký
Varenská 36,
Ostrava 1
Mobilní sb r
13 03 01
Inf. KÚ
Ekohelp-RCP,
s.r.o
Ústecký, Liberecký,
Karlovarský
Holzova 730,
Brno
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
EKO CZ s.r.o.
Liberecký
Sb r a výkup
16 02 09
Inf. KÚ
EKO logistik
s.r.o.
St edo eský
Nakládání NO
16 01 09
Inf. KÚ
EKOLTES
Hranice, a.s.
Olomoucký
Sb r, výkup
13 01 01
Inf. KÚ
EKOM, s.r.o.
Jihomoravský,
Ústecký,Plze ský,
Královéhradecký,
St edo eský ,
Liberecký
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10
Inf. KÚ
Nakládání s NO
Palmová 1674,
370 08 eské
Nakládání NO
Bud jvice
Št tkova 1638/18,
Sb r a výkup
140 68 Praha 4
Bánskobystrická
122, Liberec
Tyršova 68, 281
26 Týnec nad
Labem
Lannova 205/16,
370 49 eské
Bud jovice
Sokolovská
228/1251, Praha
59
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
EKOM, s.r.o.
Královéhradecký,
Praha, Olomoucký
Sokolovská
228/1251, 190 00
Praha 9
Mobilní sb r,
sklad
Št rboholská
571
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10
Inf. KÚ
EKOM, s.r.o.
Plze ský, Liberecký
Sokolovská
228/1251, 190 00
Praha 9
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10
Inf. KÚ
EKO-komplex
s.r.o.
St edo eský
Praha 6
Nakládání p i
sana ních
pracech
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ekomex s.r.o.
Praha
Kun tická 2, 121
03 Praha
Mobilní sb r,
sklad
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
EKOPRIM s.r.o.
Jihomoravský,
Plze ský,
St edo eský,
Pardubický,
Liberecký,
Jiho eský
Chýnovská
1917/9, Tábor
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Eko-service
2000, s.r.o.
Královéhradecký
eských brat í
563, 547 01
Náchod
Sb r a
skladování
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Eko servis
Varnsdof, s.r.o.
Ústecký, Liberecký
Svatopluka echa
1277, 407 47
Mobilní sb r
Varnsdorf
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ekosev s.r.o
Liberecký
Sb r a výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ekotermex a.s.
Jihomoravský
Horní Sytová 64,
Víchová nad
Jizerou
Pustim ské
Prusy 268,
Pustim
Spalovna
16 01 09, 16 02 09, 16
02 10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ekosystém s.r.o.
Ústecký,
Jihomoravský,
Pardubický,
Jiho eský
Podková ská 6,
Praha 9
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
Ekus CZ s.r.o.
Pardubický
Lib any
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Eliod servis s.r.o
Praha, Plze ský
V esová 494, 330
08 Zru -Senec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09
Inf. KÚ
EnviCon G s.r.o.
Ústecký, Olomoucký
Prosmycká 1,
Lovosice
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
Envisan-GEM
a.s.
Plze ský
Dolní 2, eské
Bud jovice, pí.
Šnajdrová, tel.:
387 423 027
Sb r,
skladování
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
ESKO-.A.S.A.,
s.r.o.
St edo eský
Ke Spolan 665,
Mobilní sb r
277 11 Neratovice
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Esokovošrot
s.r.o
Pardubický
Milheimova ul.,
Pardubice
Sb r a výkup
16 02 09
Inf. KÚ
Eurosup s.r.o.
Ústecký
Kladno, Hu ská
1294
Skládka NO
17 09 02
Inf. KÚ
Eva Fišerová
Plze ský
Mlýnská 214,
Janovice nad
Úhlavou
Sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17
09 02
Inf. KÚ
Excalibur army
s.r.o.
Pardubický
Mobilní sb r
13 03 01
Inf. KÚ
60
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Frýdecká
skládka a.s.
Moravskoslezský
Geosan Grup
s.r.o
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
Zámecké nám stí Sb r a výkup,
26, Frýdek-Místek mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ústecký
Velim,
Zahradnická 418
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
Geova s.r.o
Moravskoslezský,
Olomoucký
Ludvíkova ,
Ostrava
Mobilní sb r
16 02 09
Inf. KÚ
Gesta a.s.
Liberecký
Rynoltice 149
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Havex - eko,
s.r.o.
Královéhradecký,
St edo eský,
Pardubický,
Libebecký
Na b lidle 503,
543 01 Vrchlabí,
Provozovna
Hradec Králové
Sb r, výkup,
p edúprava,
skladování,
mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
HS Ekometal
s.r.o
Liberecký
Pernerova 8,
Praha 8
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Hubník Josef
Jihomoravský,
St edo eský
Vrchlického 2707,
Žatec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01
Inf. KÚ
Humeco, a.s.
Ústecký
Most-Kopisty p.
1, 434 01 Most
Sb r a
skladování
13 03 01, 16 02 09
Inf. KÚ
Chemingstav
s.r.o
Liberecký
Machnín 220,
Liberec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ingeo s.r.o.
St edo eský,
Liberecký
Malé nám. 124,
500 03 Hradec
Králové
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
IMP- servis s.r.o.
Praha, St edo eský
Bochovská 3, 158
00 Praha 5
Sb r, výkup,
skladování
Pod bradská
Praha 9
Druhy odpad
uvedeny v provozním
ádu, který nebyl k
dispizici
Inf. KÚ
Ing Martin
Špa ek
Moravskoslezský
Peškova 960, 152
Mobilní sb r
00 Praha 5
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ing Milan Zbo il
Pardubický,
Královéhradecký,
Jihomoravský,
Liberecký,
Olomoucký
J.Š. Baara 31,
783 35 Olomouc Chomoutov
Mobilní sb r
13 01 01 (pouze HK),
16 02 09
Inf. KÚ
Ing. Václav Popp
Plze ský
Druztová 196
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ing. Vladimír
Procházka
Olomoucký
Jana Koziny 1,
772 00 Olomouc
Mobilní sb r
13 01 01 , 16 02 09
Inf. KÚ
Ing. Vladana
Gotvaldová
St edo eský
Hájkova 1632,
130 00 Praha 3
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ing. Vlastimil
Ladý
Plze ský, Ústecký,
Pardubický,
Liberecký,
Karlovarský,
Jiho eský
Hornická 2627,
eská Lípa
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 02 09
Inf. KÚ
Ing. Milan Zbo il
Pardubický,
Královéhradecký
J.Š. Baara 31,
783 35 Olomouc Chomoutov
Mobilní sb r
13 01 01 (pouze HK),
16 02 09
Inf. KÚ
61
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ingeo s.r.o.
Liberecký
Lomnice nad
Popelkou
Sb r a výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
INORGA RERO,
spol.s r.o.
Jihomoravský
Chel ického 4,
Ostrava
Mobilní sb r
13 01 01, 16 01 09, 16
02 09, 17 09 02
Inf. KÚ
INORGA-RERO
s.r.o.
Jihomoravský,
Olomoucký, Praha,
Vyso ina - mobilní
sb r,
Moravskoslezský i
skladování
Janá kova 1194,
M. Ostrava, Ing.:
J.Rudolf, tel.: 596
114 451
Mobilní sb r,
skladování,
p eprava,
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Jaroslav Hladký,
Likor
Ústecký, Liberecký
Kada ská 2145,
Žatec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Jesis CZ s.r.o.
Liberecký
Paní Zdislavy
2353, eská Lípa
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Josef Hubník
Královéhradecký,
Praha, Vyso ina,
Liberecký,
Karlovarský
Vrchlického 2702,
438 01 Žatec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01
Inf. KÚ
Josef PacltPATOK
Jihomoravský
H ivice 191
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
JUDr. Petr
Lindental
Olomoucký
Jind ichov 476
Nakládání s NO
13 01 01 , 16 02 09
Inf. KÚ
KAP spol.s r.o.
St edo eský,
Ústecký, Plze ský
Trojská 92, 171
00 Praha
Nakládání s NO
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 17 09 02
Inf. KÚ
Kaiser servis,
spol.s r.o.
Jihomoravský,
St edo eský, Praha,
Bezru ova 608,
Pardubický,
Blansko
Liberecký,
Olomoucký
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Karel Blahoš
D.E.F.
Praha
Žufanova 1099,
163 00 Praha
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Klio s.r.o.
St edo eský, Praha
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Komunální
služby s.r.o.
St edo eský
Pevná sb rna
13 01 01
Inf. KÚ
Ko ínek Milan
St edo eský
Na Mlejnku 1238,
147 00 Praha 4
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Pardubický
Dvo isko 12 19,
565 37 Choce
Shromaž ování
v míst vzniku,
smí p edávat
pouze A.S.A.
16 02 09
Inf. KÚ
Jihomoravský
K ižíkova 68/188,
Brno
Mobilní sb r
13 03 01, 16 02 09, 16
02 10
Inf. KÚ
Ústecký
Modlany 34, 417
13 Modlany
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
Kruhová 239/5,
Ústí nad Labem
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
KÖGEL, a.s.
Královopolská
strojírna Brno,
a.s.
Krušnohorské
komunální
služby, a.s.
LM Technologies
Karlovarský
s.r.o.,
Nám. 5. kv tna
15, 252 25
Jino any
Pod nádražím
654, 268 01
Ho ovice
Ov ení
62
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
L.N.O. s.r.o
Jihomoravský,
Pardubický,
Olomoucký
Hudcova 250,
Brno
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
LARUS s.r.o.
Jiho eský
Kpt. Jaroše 2408,
390 02 Tábor
Sb r a výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ladislav Podlas
Pardubický,
Olomoucký
Olomouc Ne edín
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 17 09 02
Inf. KÚ
Ladislav Rund
Pardubický
Nový Ples
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ladý Vlastimil,
Ing.
St edo eský,
Ústecký
Hornická 2627,
eská Lípa
Pevné i mobilní
za ízení ke
sb ru
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
LEIS a.s.
Jihomoravský,
Kaštanová 392,
Brno
Nakládání s NO
16 02 01, 17 09 02
Inf. KÚ
Lidrone, s.r.o.
Plze ský
Železni ní 34,
Plze
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Liko Svitavy a.s.
Pardubický
Mobilní sb r,
sklad NO
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Likto s.r.o.
Liberecký
U Kolory 322,
Liberec
Mobilní sb r
13 03 01
Inf. KÚ
Lindrone s.r.o.
Plze ský
Železni ní 34,
Plze , sl. Otcová,
tel.: 377 003 832
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Marius Pedersen
a.s.
Jihomoravský,
Moravskoslezský
Malé nám stí
124, Hradec
Králové
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Marius Pedersen, Pardubický,
a.s.
Královéhradecký
Malé nám stí
124, 500 03
Hradec Králové
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
Plze ský, Praha,
St edo eský,
Marius Pedersen,
Ústecký, Liberecký,
a.s.
Olomoucký,
Karlovarský
Malé nám stí
124, 500 03
Hradec Králové
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
M
Ústecký
Mírová 63, Povrly
Nakládání s NO
16 02 09
Inf. KÚ
Megawaste spol.
s r.o., Praha
Praha, Ústecký,
St edo eský,
Liberecký,
Olomoucký
Partyzánská 34,
695 04 Hodonín
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
MikroChem LKT
spol. s r.o.,
Jiho eský
P eseka 52, 379
01 T ebo
Sb r a výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Milan Ko ínek
Olomoucký
Na Mlejnku
1238/2A
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
MHM Eko s.r.o.
Pardubický,
Vyso ina
147 00, Praha 4
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
MND Holding a.s. Jihomoravský
Úprkova 807,
Hodonín
Nakládání s NO
13 02 01, 16 02 09
Inf. KÚ
Micron Praha
s.r.o.
Beranových 130,
Praha 18
Mobilní sb r
13 01 01, 16 01 09, 16
02 09
Inf. KÚ
Povrly a. s.
Praha
63
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
Milan Ko ínek ZETA
Praha, Pardubický,
Liberecký
Na Mlejnku 1238,
Praha 9
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Miloslav Odvárka
Pardubický
ODAS
Nám. Republiky
61, 591 01 Ž ár
nad Sázavou
Mobilní sb r
13 01 01, 16 01 09, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
Mittal steel
Ostrava a.s.
Malé nám stí
124, Hradec
Králové
Sb r, výkup,
skladování
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Moravské
Jihomoravský
naftové doly, a.s.
Úprkova 807,
Hodonín
Mobilní sb r
13 03 01, 16 02 09
Inf. KÚ
Mostecké
odpady s.r.o
D lnická 164,
Most
Mobilní sb r
17 09 02
Inf. KÚ
13 03 01,16 02 09,16
02 10,17 09 02
Inf. KÚ
Moravskoslezský
Ústecký
Mrozek Bohuslav Jihomoravský
Byst ice 1272
MUS-DTS
Vrbenský a.s.
Ústecký
Most-Komo any
3485
Nakládání s NO
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10
Inf. KÚ
Mykol spol s r.o.
Jihomoravský
Tyršova 143,
Kyjov
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Nature, s.r.o.
Jihomoravský,
Moravskoslezský,
Olomoucký
Domamyslická
126, Prost jov
Mobilní sb r
17 09 02
Inf. KÚ
NATURODPADY, s.r.o.
Jihomoravský,
Moravskoslezský,
Olomoucký
Uhelní 287,
Valašské Mezi í í
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Nehlsen T inec,
s.r.o.
Moravskoslezský
Jablunkovská
392, T inec
Sb r, výkup,
mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Nykos a.s.
St edo eský
Ždánice 71, 281
63 Kostelec nad
ernými Lesy
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Odpady 98, s.r.o.
Pardubický
St edo eský
Okružní 705, 530
03 Pardubice
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Orgrez -R, a.s.
St edo eský,
Ústecký,
Jihomoravský,
Pardubický,
Plzer ský,
Karlovarský
Hudcova 76, 612
00 Brno
Nakládání s NO
16 02 09, 16 02 10
Inf. KÚ
OZO Ostrava
s.r.o
Moravskoslezský
Frýdecká 680,
Ostrava
Sb r a výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Ozobel, a.s.
Pardubický ,
Olomoucký
Frýdecká 444,
719 00 Ostrava Kun ice
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
Pardubická CZ
s.r.o.
St edo eský,
Pardubický
S.K.Neumanna
230, Pardubice
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09
Inf. KÚ
Partr, s.r.o.
Ústecký
Všemina 234, 763
Mobilní sb r
15 Slušovice
16 02 09, 16 02 10
Inf. KÚ
Pasp CZ s.r.o.
Pardubický,
Vyso ina
Lib any 28
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Mobilní sb r
64
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
P-EKO s.r.o.
Ústecký
Ústí nad Labem,
Masarykova
109/62
Sb r a výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
Firemní
01 09, 16 02 09, 16 02
materiály
10, 17 09 02
P-Eko, s.r.o.
Ústecký
Masarykova 109,
400 01 Ústí nad
Labem
Sklad
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10
Inf. KÚ
Perena Liberec
s.r.o.
Liberecký
Nákupní 33,
Liberec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10
Inf. KÚ
Pergo a.s.
St edo eský
Sázavská 706,
285 04 Uhlí ské
Janovice
Mobilní sb r
16 02 09
Inf. KÚ
Plze ský, Ústecký,
Petr B ezina APB
St edo eský,
Plze
Plze ský
Losiná 303, 332
04 Nezv stice
Nakládání NO
16 02 09, 17 09 02
Inf. KÚ
Petr Kopka
Ecoservis
Liberecký
Husova 1776,
Jablonec nad
Nisou
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Petr Slima ík
Plze ský
Dalimilova 47,
Olomouc
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Petr Veselý
Praha
Vyso anská 232,
Praha 9
Mobilní sb r
17 09 02
Inf. KÚ
PreventCom s.r.o Vyso ina, Jiho eský
Fugnerova 853,
390 02 Tábor
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Prospecta
Liberec s.r.o.
Pardubický,
Liberecký
Dr.Milady
Horákové1072,
Liberec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Prote s.r.o
Ústecký,
Jihomoravský,
Pardubický,
Liberecký,
Jiho eský
Nad Hradním
potokem 109,
Praha 6
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Purum s.r.o.
Jihomoravský,
St edo eský,
Ústecký, Praha,
Pardubický,
Liberecký,
Olomoucký,
Jiho eský, Plze ský
Fibichova 2,
Praha
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
RCP-Recycling
park Šumperk
Jihomoravský,
Olomoucký
Jesenická 621,
Šumperk
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Recyklace
odpad a
skládky
Jiho eský
Písecká 290, 386
01 Strakonice
Sb r a výkup
13 03 01, 16 02 09, 16
02 10
Inf. KÚ
Regios a.s.
St edo eský
Úholi ky 215, 252
64 Velké P ílepy
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Rekka s.r.o.
Jiho eský
Novohradská 3,
Mobilní sb r
eské Bud jovice
16 01 09
Inf. KÚ
Remondis s.r.o.
Praha, Liberecký,
Jiho eský
B lohorská 259,
Praha 6
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Mobilní sb r
Ov ení
65
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
REO-Holding a.s. Praha
Pražská 1321,
Praha 10
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
RESON spol. s
r.o.
Novosady 616,
N m ice nad
Hanou
S-NO
16 02 10,16 01 09,17
09 02
Inf. KÚ
Rethmann-Je ala
Jihomoravský
Recycling, s.r.o.
Praha 6, Na
d lost ílnách
1060/4
Mobilní sb r,
p eprava, sklad
Boskovice
13 01 01, 13 03 01*),
16 01 09, 16 02 09*),
17 09 02, *)sklad
Boskovice
Inf. KÚ
Rethmann-Je ala Královéhradecký,
Recycling, s.r.o. Pardubický
B lohorská
41/259, Praha 6 B evnov
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01
Inf. KÚ
Na d lost ílnách
1060, Praha 6
Mobilní sb r
pevných i
tekutých
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
B lohorská
41/259, Praha 6 B evnov, Ing. J.
Salavová, tel.:
602 172 991
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10
Olomoucký
Plze ský, Praha,
St edo eský,
Rethmann-Je ala Ústecký,
Recycling, s.r.o. Pardubický,
Olomoucký,
Karlovarský
Všechny kraje
Rethmann-Je ala
republiky (dle Ing.
Recycling, s.r.o.
Salavové)
Revos s.r.o
Ústecký,
Pardubický,
Plze ský,
Karlovarský
Hudcova 76, Brno Nakládání s NO
16 02 09, 16 02 10
Inf. KÚ
Roman Pechan
Plze ský
V Podhájí 234/40,
Plze
Nakládání s NO
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
RWE Umwelt
s.r.o.
Jihomoravský,
Pardubický,
Karlovarský
Okružní 3, Brno
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
RPS-Ekolgie
s.r.o.
Jihomoravský,
St edo eský
Okružní 3, Brno
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
RTT, spol.s r.o.
Liberecký, Praha
St edo eský,
Olomoucký,
Plze ský
Vrchlabí, Na
valech 304
Sb r a výkup
16 02 09, 16 02 10, 17
09 02
Inf. KÚ
Ruml-CZ a.s.
Pardubický
Sezemice-Chote
Sb r, výkup
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Rumpold 01 Vod any, s.r.o.
Jiho eský
Stožická 1241,
389 01 Vod any
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Rumpold s.r.o.
Jiho eský
í anská 7,
Praha 10
Úprava odpad
R12, mobilní
sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, (16 02 13)
Inf. KÚ
Rumpold s.r.o.
Praha, Ústecký,
Olomoucký
í anská 7,
Praha 10, Ing.
Stefanišin, tel.:
602 755 054
Mobilní sb r
Druhy odpad
uvedeny v provozním
ádu, který nebyl k
dispizici
Inf. KÚ
Rumpold UHB,
s.r.o.
Jihomoravský
P edbranská 415,
Uherský Brod
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Rumpold-P s.r.o.
Plze ský
Úslavská 27, 301
44 Plze
Sb rný dv r v
Sušici
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
66
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
Rumpold-R
Rokycany, s.r.o.
Plze ský,
St edo eský,
Pardubický
Jiráskova 32,
Rokycany
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
SANEKO CZ,a.s.
Jihomoravský
Národní t ída
2188
13 01 01
Inf. KÚ
SATESO, s.r.o.
Jihomoravský
echova 384/25,
Šlapanice
13 01 01, 16 01 09, 16
02 09, 17 09 02
Inf. KÚ
SAVE CZ s.r.o.
Pardubický
Hlinsko
13 01 01, 17 09 02
Inf. KÚ
SHAPE, spol.s
r.o., Hodonín
Jihomoravský
Štefánikova 37,
Hodonín
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Scheele
Bohemia, s.r.o.
Královéhradecký,
í anská 7, 101
St edo eský, Praha,
00 Praha 10
Jiho eský
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Sedlák Jan, Ing.
St edo eský
Za ízení ke
sb ru
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Severo eské
komunální
služby s.r.o
Liberecký
Sb rný dv r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
SITA Bohemia
a.s,.
Jihomoravský,
Jiho eský
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Kon vova
1107/54, 13000
Praha 3
Sklad
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Kon vova
1107/54, 13000
Praha 3
Mobilní
sb r,sb r, sklad
Praha Vino
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Sita Moravia, a.s. Jihomoravský,
Brno
Pardubický
Holzova 14, Brno,
provoz Syrovice
Biodegradace
16 02 09, 16 02 10, 17
09 02
Inf. KÚ
Sita Moravia, a.s. Pardubický
Provozovna
Ostrava, Frýdecká
Mobilní sb r
444, 719 00
Ostrava - Kun ice
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Plze ský, Ústecký,
Sita Bohemia a.s. Pardubický,
Olomoucký
Sita Bohemia a.s.
Vyso ina, Praha,
St edo eský
Moskevská 2718,
Tábor
Jatecká Semily,
Smetanova 91,
Jablonec nad
Nisou
Rudolfovská
151/60, eské
Bud jovice
Provozovna
Olomouc, Na
Sita Moravia, a.s. Pardubický, Ústecký
Šibeníku 154/3,
779 00 Olomouc
Sita Moravia, a.s. Pardubický
Sita Moravia, a.s. Pardubický
Sb rna
Šlapanice a
Dlouhá,mobilní
sb r
Sklad NO
Mobilní sb r
Provozovna
Rapotín, Na
Mobilní sb r
St elnici 633, 788
14 Rapotín
Provozovna
Valašské Mezi í í, Mobilní sb r
Uhelná ul.287
Sita Moravia, a.s. Ústecký
Vinohrady 794,
639 00 Brno
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
Vyso ina, Praha,
Jihomoravský,
Moravskoslezský,
Sita Moravia, a.s. Liberecký,
Olomoucký,
Plze ský,
Karlovarský
Holzova 730, 628
00 Brno, Ing.
Srbecká, tel.: 544
425 011
Mobilní sb r,
využívání
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
67
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
SITA Moravia,
a.s.
Jihomoravský
Holzova 14, Brno
Biodegradace
Hrušky
16 01 09
Inf. KÚ
SK-EKO
Pardubice s.r.o.
St edo eský,
Pardubický,
Jiho eský
Semtín 80,
Pardubice, Ing.
Sochor, tel.: 466
825 612
13 01 01, 13 03 01, 16
Shromaž ování,
01 09, 16 02 09, 16 02
doprava
10, 17 09 02
Inf. KÚ
SK systém s.r.o.
St edo eský,
Praha, Liberecký,
Jiho eský
Semtín 80, 533 53
Mobilní sb r
Pardubice
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Služby m sta
Pardubice a.s.
Pardubický
Pardubice
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
SNOG HK s.r.o.
Pardubický
Lib any
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
SOP, a.s.
Královéhradecký,
St edo eský,
Pardubický
Pardubická 1430,
535 01 P elou
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
SPOVO s.r.o.
Moravskoslezský
Slovenská 2071,
Ostrava, Ing.
Dvorník, tel.: 596
644 910
Skladování,
odstra ování
13 01 01, 13 03 01, 16
Firemní
01 09, 16 02 09, 16 02
materiály
10, 17 09 02
Spektra spol. s
r.o.
St edo eský
V Hlinkách 1548,
266 01 Beroun
Mobilní sb r
13 01 01, 17 09 02
Inf. KÚ
Stanislav
Kopecký
Olomoucký
Ludslavice 24,
768 52
Mobilní sb r
13 01 01,13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10,17 09 02
Inf. KÚ
Stavby silnic a
železnic a.s.
Jihomoravský,
Pardubický,
Olomoucký,
Plze ský
Národní 10, Praha Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
Stef Recycling
a.s.
Liberecký
Sokolská 1619,
Praha 2
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Strejcius Ji í
Jihomoravský
Hudcova 72, Brno Mobilní sb r
16 02 09
Inf. KÚ
Sunex s.r.o
Ústecký
Bechy ská 640,
Praha 9
Nakládání s NO
17 09 02
Inf. KÚ
SVOBODA
ODPADY s.r.o.
Plze ský
Domažlická 21,
Plze
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
16 01 09, 17 09 02
Inf. KÚ
17 09 02
Inf. KÚ
Švára-Micron
Praha
Talpa RPF s.r.o.
Moravskoslezský
TS m sta
Byst ice nad
Pernštejnem
Pardubický
Mobilní sb r
Za ízení ke
Ruská 971, Praha sb ru,
10
výkupu,využití a
odstran ní
Holvekova 36,
Skládka
Ostrava
Byst ice nad
Pernštejnem
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Technické služby
Ústecký
D ín a.s.
B ezová 402,
D ín
Sb rný dv r
16 01 09, 17 09 02
Inf. KÚ
Technické služby
Královéhradecký
Hradce králové
Na Brn 362, 500
08 Hradec
Králové
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
Technické služby
Ústecký
m sta Litom ice
Na Kocand 22,
Litom ice
Sb rna
16 01 09
Inf. KÚ
68
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
Technické služby
m sta Ústí nad
Ústecký
Labem
Nešt mická 779,
Ústí nad Labem
Mobilní sb r
13 03 01, 16 01 09, 16
02 09, 16 02 10, 17 09
02
Inf. KÚ
Technické služby
Pardubický
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
TOP-ENVI Tech
Brno s.r.o.
Olomoucký
Zábrdovická 10,
615 00 Brno
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
T.O.P. Umwelt
spol. s r.o.
St edo eský
U Suši ky 674,
253 01 Hostivice
Mobilní sb r
13 01 01, 17 09 02
Inf. KÚ
Transport
Trutnov, s.r.o.
Královéhradecký
Polská 92, 541 01
Sb r a výkup
Trutnov
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
TRIFON spol.s
r.o.
Jihomoravský
Sadová 344,
Adamov
Sklad
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
TS m sta a.s.
Jihomoravský
Na Ciheln 469,
Byst ice nad
Pernštejnem
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Unitrnd s.r.o.
Liberecký
Borový Vrch 172,
Liberec
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01,
16 02 09, 16 02 10, 17
09 02
Inf. KÚ
UZU Praha s.r.o.
St edo eský
Pražská 980 ,
Míšek pod Brdy
Sb r,doprava,
skladování
13 01 01,13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10
Inf. KÚ
V+V služby s.r.o.
Jihomoravský
Komenského
nám. 606, Rosice
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Václav Bedna ík
Jihomoravský
Na rybní ku 583,
Dub any
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Praha,
Van Gansewinkel Jihomoravský,
a.s.
St edo eský,
Moravskoslezský
Havlí kova 592,
664 42 Mod ice
Mobilní sb r,
sb rna Mod ice
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 17 09
02
Inf. KÚ
Va eka Radek
Olomoucký
Horní Sukolom
35, Uni ov
Sb r,výkup
16 01 09
Inf. KÚ
Vladana
Gotvaldová
Liberecký
Hájovka 3, Praha
3
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Západo eská
energetika, a.s.
Karlovarský
Guldenerova 19,
Plze
Nakládání NO
13 03 01, 16 02 09, 16
02 10
Inf. KÚ
Východo eská
energetika, a.s.
Královéhradecký
Sladkovského
215, 501 03
Hradec králové
Nakládání NO
16 02 09
Inf. KÚ
Západo eské
odpady, s.r.o.
Plze ský,
Pardubický
Loveská 15, 301
46 Plze
Sklad
13 01 10, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Západo eské
odpady, s.r.o.
Plze ský
Loveská 15, 301
46 Plze
Sklad
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Zdar a.s.
Vyso ina
Jihlavská 759/4,
591 01 Ž ár nad
Sázavou
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Zden k Novák
CHEOPS
Liberecký
Jáchymovská
283, Liberec
Mobilní sb r
13 01 01,16 02 09,16
02 10
Inf. KÚ
69
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Firma
Zem d lské a
inženýrské
stavby a.s.
ZES - EKO s.r.o
(d íve ZESlikvidace Deloru
s.r.o.)
Kraj, kde má firma
souhlas
Adresa
Nakládání
Katalogová ísla
Ov ení
Olomoucký
U Panelárny 2,
772 11 Olomouc
Mobilní sb r
17 09 02
Inf. KÚ
Sb r,
skladování
doprava
13 03 01, 16 02 09, 16
02 10 (16 02 13)
Inf. KÚ
Mobilní sb r
16 02 09
Firemní
materiály
Sb r a výkup
16 02 09
Firemní
materiály
Plze ský
Vítkov 105,
Tachov, pí.
Zavadilová, tel.:
377 240 044
Pod erným
lesem 683,
Žamberk
Pod erným
lesem 683,
Žamberk
ZEZ SILKO,
s.r.o.
Zlínský, Vyso ina,
Královéhradecký,
Jihomoravský
ZEZ-SILKO, s.r.o
Královéhradecký
Z.K.Eko
St edo eský
Pr b žná 13, 110
00 Praha 10
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01, 16
01 09, 16 02 09, 16 02
10, 17 09 02
Inf. KÚ
Zeta CZ s.r.o.
St edo eský,
Ústecký Praha,
Moravskoslezský,
Pardubický,
Plze ský,
Karlovarský
Za Zastávkou
377, 109 00
Praha 10
Mobilní sb r
13 01 01, 13 03 01
Inf. KÚ
ŽS Brno, a.s.
Ústecký, Pardubický
Burešova 938/17,
Nakládání NO
660 02 Brno-st ed
16 02 09
Inf. KÚ
Vysv tlivky:
Inf. KÚ - Údaje z materiál KÚ, oficiální údaje o ud lení souhlasu k nakládání
Firemní materiály - Údaje získané na firemních internetových stránkách
Poznámka: Do tabulky nejsou zahrnuty firmy, které mají povoleno nakládání s odpady PCB pro
svoji vlastní pot ebu
70
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 9 - Seznam firem, které mají souhlas k odstra ování PCB
SPOVO, s.r.o.
Slovenská .p. 2071
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 596 644 902
fax: 596 644 914
e-mail: [email protected]
ALFA System s.r.o.
Dob í 2
252 25 Jino any
tel.: 257 111 300, 257 111 301
e-mail: [email protected]
71
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 10 - Dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny
Dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny
1. Cíl ešení
Cílem tohoto úkolu bylo zdokumentovat a vyhodnotit dekontaminaci transformátoru tak,
aby byly spln ny požadavky ochrany životního prost edí s ohledem na ekonomiku a technické
podmínky procesu.
2. Postup ešení
2.1. Popis a vyhodnocení dekontaminace transformátoru
Inventarizací PCB byl v Aliachem, a.s., odšt pném závod Fatra Napajedla, zjišt n
obsah PCB ve výkonovém transformátoru ozna eném v eviden ním protokolu výrobním íslem
88387, typ za ízení aTO 392/22, výrobce BEZ Bratislava, více než 50 mg/kg, konkrétn 87,5
mg/kg. Vynásobením výsledku empirickým faktorem 5 je celkový obsah PCB v daném za ízení
437,5 mg/kg. Vzorek provozní kapaliny byl analyzován v laborato i LABTECH, s.r.o. Brno dne
29.11.2002. Laborato spl uje podmínky vyhlášky . 384/2001 Sb. a je vedena na seznamu
laborato í pod íslem 0002.
Odpov dní zam stnanci firmy rozhodli tento transformátor dekontaminovat formou
vým ny provozní kapaliny na pozici a po dekontaminaci dále používat.
Aliachem, a.s., odšt pný závod Fatra Napajedla, má souhlas Krajského ú adu Zlínského
kraje, odboru ŽP k nakládání s nebezpe nými odpady, které jsou v tomto rozhodnutí uvedeny.
V oblasti PCB to jsou tyto odpady podle nomenklatury vyhlášky . 381/2001 Sb., Katalogu
odpad :
•
13 03 01 - odpadní izola ní nebo teplonosné oleje s obsahem PCB,
které budou vznikat p i odb ru vzork olej ze za ízení, nebo p i od erpávání olejových
náplní ze za ízení p ed dekontaminací i odstra ování takových za ízení,
•
16 02 09 - transformátory a kondenzátory obsahující PCB,
•
16 02 10 - jiná vy azená za ízení obsahující PCB nebo t mito látkami zne išt ná
neuvedená pod íslem 16 02 09,
s nimiž bude manipulováno po jejich odpojení a p i shromaž ování p ed p edáním
osob oprávn né k jejich p evzetí,
•
17 09 02 - stavební a demoli ní odpady obsahující PCB (nap . t snící materiály
obsahující PCB, podlahoviny na bázi prysky ice obsahující PCB, ut sn né zasklené
dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB),
které budou vznikat p i odstra ování stavebních ástí za ízení s prokázanou p ítomností
PCB látek, shromaž ované p ed p edáním osob oprávn né k jejich p evzetí.
Souhlas k nakládání s nebezpe nými odpady je dále vázán na podmínky, které jsou
v dokumentu stanoveny a mezi nimiž je rovn ž podmínka zabezpe ení ochrany vod p ed
závadnými látkami. Vzhledem k tomu, že se jedná o první známý p ípad dekontaminace
za ízení tímto zp sobem, rozhodli jsme se tento proces zdokumentovat, vyhodnotit a zve ejnit.
Tento zp sob dekontaminace je, podle našeho názoru, finan n i technologicky zajímavý. Bude
užite né srovnání a vyhodnocení s ostatními zp soby dekontaminace.
Dokumentace obsahuje popis pr b hu dekontaminace, výsledky analýz vzork
odebíraných 1-krát m sí n a zhodnocení celého procesu jak po stránce ú innosti odstran ní
PCB, tak z pohledu ekonomického.
72
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
2.2. Odb r vzork
Vzorky byly odebírány certifikovaným vzorka em (z firmy ORGREZ, a.s.) a analyzovány
v laborato ích VÚV T.G.M. a ORGREZ. Ob laborato e spl ují požadavky vyhlášky
. 384/2001 Sb. dané pro stanovení PCB. Výsledky analýz byly vyhodnoceny ve VÚV T.G.M. –
CeHO ve spolupráci s ORGREZ.
2.3. Pr b h dekontaminace
P ed dekontaminací byl transformátor zatížen cca 2 dny na 75 % jmenovitého výkonu.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám (noc -1 až +2 oC, den +8 až +12 oC) se teplota oleje
ustálila na +30oC. Vlastní dekontaminace transformátoru prob hla dne 31.3.2005 vým nou
provozní kapaliny, a to na pozici. Od erpání bylo provedeno p es spodní výpustný kohout
transformátoru hadicí do sud o objemu 200 l. Transformátor byl ponechán do následujícího
dne na odkapání zbytk z vinutí a izolace. 1.4.2005 byl transformátor napln n novým olejem.
Vypušt ný olej v etn použitých sorbent a odpad již d íve shromaž ovaných na
k tomu ur eném a zabezpe eném míst , byl p edán 1.4.2005 firm SITA Moravia a.s.
k odstran ní (spálení ve spalovn oprávn né ke spalování PCB látek). Z vypušt ného oleje a
z oleje pln ného do transformátoru byly odebrány vzorky a p edány k analýze.
2.4. Analytická stanovení PCB
Problematikou analytického stanovení PCB a vyjád ení jejich celkového obsahu
v r zných matricích se zabýval díl í úkol projektu VaV 720/5/01. Byly zhodnoceny analytické
metody uvedené v p íslušných legislativních podkladech, jejich vzájemná srovnatelnost,
možnosti praktického použití a také zp soby vyjad ování obsahu PCB.
S využitím moderních a citlivých analytických metod lze v reálných vzorcích
kontaminovaných PCB prokázat asi 150 kongener a sou tem jejich koncentrací tak stanovit
celkový obsah PCB v dané matrici. Tento zp sob je však pracný a finan n náro ný a proto je
jeho aplikace možná pouze ve velmi omezeném po tu špi kov vybavených laborato í a
v širším m ítku není použitelná. Stanovení celkového obsahu PCB se proto omezilo na
analýzu n kolika vybraných indika ních kongener PCB, jejichž sou et, p ípadn vynásobení
empirickým koeficientem p edstavuje jejich celkový obsah. Základem je výb r šesti kongener
PCB (28, 52, 101, 138, 153 a 180), z nichž každý indikuje ur itou skupinu kongener podle míry
jejich chlorace a v tšinou v ní bývá dominantní. V n kterých právních p edpisech je tento vý et
dále rozši ován o další kongenery, nap . PCB 118 nebo 194. Tyto zp soby stanovení celkového
obsahu PCB však nezajiš ují dostate nou v rohodnost a mezilaboratorní srovnatelnost
stanovení celkového obsahu PCB v širokém spektru r zných typ vzork . Výstupem projektu
VaV 720/5/01 s názvem PCB/PCT byl mimo jiné návrh metody (metoda Amod.), která odstra uje
výše uvedené nevýhody, v etn té finan ní. Její podstatou je výb r a analýza dostate n
rozsáhlého a p esn definovaného po tu kongener PCB, jejichž sou et prezentuje celkový
obsah PCB nezávisle na matrici. V rámci analýz vzork provozní kapaliny p ed dekontaminací
byly odebrané vzorky analyzovány rovn ž novou navrženou metodou Amod.
3. Výsledky
Výsledky analýz odebraných vzork jsou tabelárn zpracovány. V tabulkách jsou
uvedeny jednotlivé analyzované kongenery, celkový obsah PCB je uveden jako suma šesti
kongener (28, 52, 101, 153, 138 a 180) a jako suma šesti kongener vynásobená empirickým
faktorem 5 a v p ípad p vodního vzorku provozní kapaliny (p ed dekontaminací) byly dva
vzorky analyzovány rovn ž metodou Amod.
73
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Tabulka: Výsledky jednotlivých analýz vzork provozní kapaliny
Eviden ní íslo
Datum odb ru
1129
31.03.
143,3
716,5
944
05.05.
3,6
18,00
1538
21.06.
4,05
20,25
2176
27.07.
6,36
31,8
2177
24.08.
6,05
30,3
2502
07.10.
5,46
27,3
Σ PCB [mg/kg]
Σ PCB x 5 [mg/kg]
Tabulka: Výsledky stanovení jednotlivých kongener PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 153
PCB 180
36,7
33,6
26,4
0,80
0,70
1,1
0,5
0,40
0,90
1,0
1,0
0,7
0,06
0,60
1,5
1,6
1,6
1,0
24.08.
0,05
0,60
1,4
1,5
1,5
1,0
07.10.
0,06
0,60
1,2
1,4
1,3
0,90
Eviden ní
íslo
Datum
odb ru
1129
25.05.
1,2
13,7
31,7
944
05.05.
0,1
0,40
1538
21.06.
0,05
2176
27.07.
2177
2502
PCB 138
[mg/kg]
Poznámka: Ú innost dekontaminace, po ítaná z celkové sumy PCB (143 mg/kg) byla 96,2 %.
Tabulka: Ú innost dekontaminace u jednotlivých kongener PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
[mg/kg]
1,2
13,7
31,7
36,7
33,6
26,4
0,06
0,60
1,2
1,4
1,3
0,90
ú innost [%]
96,2
95,0
96,2
96,2
96,1
96,6
Tabulka: Zp sob stanovení celkového obsahu PCB metodou Amod
Kongener PCB
Datum analýzy
14.4.2005
4.11.2005
.vzorku
626
1129
popis vzorku
jednotka
76
77
87
95
99
Transformátorový olej
[mg/kg]
[mg/kg]
0,29
8,78
12,44
23,46
8,96
0,43
10,77
16,43
30,43
11,68
74
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Datum analýzy
14.4.2005
4.11.2005
.vzorku
626
1129
Kongener PCB
popis vzorku
jednotka
101
105
110
118
126
138
141
148
149
151
153
156
158
163
167
168
169
170
171
174
177
180
182
183
187
194
Poznámka: * pms – pod mezí stanovitelnosti
Transformátorový olej
[mg/kg]
[mg/kg]
31,00
10,11
26,67
20,92
pms*
33,73
10,18
pms*
28,30
12,11
33,15
6,07
6,13
9,80
2,51
13,04
1,15
14,73
4,27
11,50
7,28
24,96
0,97
7,05
10,06
4,20
33,81
pms*
34,02
22,99
pms*
39,41
11,33
pms*
34,59
13,51
36,22
7,87
8,26
11,20
2,89
15,28
4,68
17,52
5,61
14,68
9,68
27,23
1,09
8,86
13,07
5,01
Suma 56 kongener
(met. Amod )
452,5
527,8
Suma 6 kongener
138,7
152,1
5x Suma 6 kongener
(met. B)
693,3
760,3
Metoda B v
153,2
144,0
Tabulka: Porovnání celkové koncentrace PCB
i metod A mod. [%]
Jak ukazuje tabulka, jednotlivé zp soby stanovení celkového obsahu PCB poskytují
neshodné výsledky. Ze dvou výsledk nelze d lat žádné záv ry, ale z již d íve uvedených
stanovení (uvedených v projektu VaV 720/5/01) a z principu té metody lze íci, že nejmén
správná je metoda založená na pouhém sou tu šesti kongener , protože úzký vý et pouze 6
kongener nem že být s univerzální platností základem výpo tu "celkového obsahu PCB".
75
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
4. Náklady na dekontaminaci
Tabulka: Náklady na dekontaminaci transformátoru aTO 392/22
Váha za ízení v etn
provozní kapaliny
Cena celkem (cena nové
nápln v etn odstran ní
všech odpad )
Specifická cena za
dekontaminaci
Poznámka:* Uvedené ceny jsou bez DPH
[kg]
4 400*
[K ]
172 000*
[K /kg]
39,1*
Cena dekontaminace za ízení provád né firmami ABB a ORION (SRN a Holandsko) se
pohybuje od 1-1,2 , to je 30 až 32 K za kg za ízení (uvažováno 30 K / ) bez dopravy.
P ibližná cena dekontaminace v etn dopravy je uvád na v rozmezí 3,5 až 5
za ízení, tj. p i p epo tu 30 K za 105 až 150 K /kg za ízení.
za 1 kg
Informace o cenách byly poskytnuty zástupci firem p i jednání na MŽP.
5. Zhodnocení dekontaminace
Dekontaminace transformátoru metodou vým ny provozní kapaliny byla uskute n na u
transformátoru aTO 392/22, výrobce BEZ Bratislava, který obsahoval provozní kapalinu
kontaminovanou PCB v koncentraci 143 mg/kg (resp. 717 mg/kg po vynásobení empirickým
faktorem 5). Ihned po vým n provozní kapaliny klesla koncentrace pod 10 mg/kg –
koncentrace celkového obsahu PCB se po celé období sledování, tj. od za átku kv tna do
za átku íjna pohybovala v rozmezí 3,6 až 6,36 mg/kg (18 až 30,3 mg/kg), což p i stanovení
jednotlivých kongener znamená, že se jejich koncentrace pohybovaly v mezích analytické
chyby stanovení. Výsledkem je, že transformátor m že být za azen do kategorie bez PCB
(podle zákona o odpadech . 185/2001 Sb., v platném zn ní). Ú innost dekontaminace byla
96,6 %.
76
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 11 - Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti
dekontaminace a odstran ní inventarizovaných za ízení a PCB v nich
Návrh a zpracování novely zákona o odpadech zejména v oblasti dekontaminace a
odstran ní inventarizovaných za ízení a PCB v nich.
Cílem návrhu je, aby v zákon byly stanoveny povinnosti pro vlastníky / provozovatele
za ízení týkající se dekontaminace a odstran ní inventarizovaných za ízení a PCB v nich.
V sou asnosti platný zákon ukládá, aby vlastníci odpad PCB je odstranili a vlastníci za ízení
s PCB je odstranili nebo dekontaminovali a to vše do konce roku 2010.
P i emž:
1. Vlastník je ten, komu za ízení s náplní PCB nebo odpad PCB skute n pat í. Je
to bu provozovatel elektroza ízení nebo osoba pov ená ke sb ru odpad nebo
osoba oprávn ná k fyzickému odstran ní odpad .
2. Odstran ní jsou v p ípad PCB zp soby D8, D9, D10, D12 a D15 z p ílohy . 4
zákona.
Povinnost podle § 27 odst. (1) je uložena vlastník m, tj. t m vyjmenovaným v bod 1.
Žádný z nich by 1.1.2011 nem l vlastnit PCB (podle § 26 písm. a zákona). To však není
z pohledu dnešního zákona možné, protože podle D15 (D 15 – Skladování odpad p ed jejich
odstran ním n kterým z postup uvedených pod ozna ením D1 až D14) je PCB odstran no, i
když vlastn leží ve skladu a eká na své jiné odstran ní. A p itom m že ležet i u p vodce, tj.
prvního vlastníka (z hlediska odpadu), m že tam být dost dlouho, protože už je odstran n
(zp sobem D15).
V cné ešení spo ívá ve vyžadování povinností uvedených v zákon a zavedení úplné
samostatné evidence PCB, ze které by byl patrný pohyb PCB a hlavn jejich kone né
odstran ní.
Návrh úpravy zákona v tomto sm ru m že být velmi jednoduchý a respektuje p edstavu,
že odstranit = do asn skladovat. Do zákona se pak p idá odstavec:
„Osoby, které budou k 1.1.2011 vlastnit odpad PCB, odstran ný podle zp sobu D15
(p íloha . 4 zákona), tj. jeho p vodci a osoby oprávn né podle § 12 odst. 3 zákona, jsou
povinny podat o této skute nosti do 31.3.2011 oznámení ministerstvu. V oznámení uvedou
množství, charakter a složení tohoto odpadu. Podrobnosti stanoví provád cí p edpis.“
Nutným p edpokladem je však zavedení jednotné a úplné evidence PCB.
77
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
P íloha . 12 - Výsledky inventarizace PCB v eské republice k 31.1.2006
CELKEM
Po et subjekt v R, které vlastní nebo provozují za ízení a látky s obsahem
PCB:
224
Listinná evidence PCB
Za ízení obsahuje PCB: Ano
Druh za ízení
Kód druhu
za ízení
Po et
kus
Hmotnost
nápln [kg]
Za ízení obsahuje PCB: ???
Hmotnost
nápln [t]
Po et
kus
Hmotnost
nápln [kg]
Hmotnost
nápln [t]
Výkonový transformátor
10
48
168080
168,08
1195
2124593
2124,593
Tlumivka
11
0
0
0
54
65410
65,41
Reaktor
12
0
0
0
2
29920
29,92
Transformátor
elektrofiltru (odlu ova )
13
0
0
0
41
30675
30,675
Pr chodka
14
0
0
0
0
0
0
P epína odbo ek (v
transformátoru)
15
0
0
0
0
0
0
P ístrojový (m ící)
transformátor nap tí
(PTN)
16
0
0
0
16
2741
2,741
P ístrojový (m ící)
transformátor proudu
(PTP)
17
0
0
0
16
2588
2,588
P ístrojový (m ící)
transformátor
kombinovaný (PTK) –
nap tí + proud
18
0
0
0
0
0
0
Kondenzátor (DZ)
20
7284
75327,5
75,3275
2715
29543,5
29,5435
Kondenzátor (mén než
5 l)
20
6993
31824,53
31,82453
186
566
0,566
Kondenzátorová baterie
(MZ)
21
0
0
0
0
0
0
Motor (MZ)
22
0
0
0
0
0
0
Rozvad
ová sk í (MZ)
23
0
0
0
0
0
0
Vypína
25
0
0
0
1626
64516,88
64,51688
Ostatní elektrická
za ízení s kapalným
dielektrikem
30
0
0
0
1602
616736,1
616,7361
Hydraulické d lní
za ízení
40
0
0
0
1057
244107,5
244,1075
Vakuové erpadlo
50
0
0
0
0
0
0
Pr myslové za ízení
s oh evem teplonosnou
kapalinou (duplikátor,
obalovna drti apod.)
60
2
4600
4,6
2
1000
1
Jiné za ízení
70
0
0
0
240
67759
67,759
Nádrž s provozní
kapalinou s PCB
81
0
0
0
3
2093
2,093
Cisterna s provozní
kapalinou s PCB
82
0
0
0
0
0
0
78
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Sud s provozní kapalinou
s PCB
83
0
0
0
1
200
0,2
Jiný zp sob uskladn ní
provozní kapaliny s PCB
90
0
0
0
0
0
0
Celkem
14327 279832,03 279,83203
a 7 026 kg za ízení s PCB
(nespecifikováno)
8756 3282448,98 3282,44898
Elektronická evidence PCB ve formátu ".xls" a ".txt"
Za ízení obsahuje PCB: Ano
Druh za ízení
Kód druhu
za ízení
Po et
kus
Hmotnost
nápln [kg]
Za ízení obsahuje PCB: ???
Hmotnost
nápln [t]
Po et
kus
Hmotnost
nápln [kg]
Hmotnost
nápln [t]
Výkonový transformátor
10
76
118251
118,251
199
185572
185,572
Tlumivka
11
4
10541
10,541
0
0
0
Reaktor
12
0
0
0
0
0
0
Transformátor
elektrofiltru (odlu ova )
13
0
0
0
22
13614
13,614
Pr chodka
14
0
0
0
0
0
0
P epína odbo ek (v
transformátoru)
15
0
0
0
2
2000
2
P ístrojový (m ící)
transformátor nap tí
(PTN)
16
0
0
0
6
480
0,48
P ístrojový (m ící)
transformátor proudu
(PTP)
17
0
0
0
0
0
0
P ístrojový (m ící)
transformátor
kombinovaný (PTK) –
nap tí + proud
18
0
0
0
0
0
0
Kondenzátor (DZ)
20
1925
37472
37,472
0
0
0
Kondenzátor "malý" (DZ)
20
3073
13339,37
13,33937
13
65
0,065
Kondenzátorová baterie
(MZ)
21
0
0
0
0
0
0
Motor (MZ)
22
0
0
0
0
0
0
Rozvad
ová sk í (MZ)
23
0
0
0
0
0
0
Vypína
25
0
0
0
27
858
0,858
Ostatní elektrická
za ízení s kapalným
dielektrikem
30
0
0
0
6
1045
1,045
Hydraulické d lní
za ízení
40
0
0
0
0
0
0
Vakuové erpadlo
50
0
0
0
0
0
0
Pr myslové za ízení
s oh evem teplonosnou
kapalinou (duplikátor,
obalovna drti apod.)
60
0
0
0
0
0
0
Jiné za ízení
70
0
0
0
6
8290
8,29
Nádrž s provozní
kapalinou s PCB
81
0
0
0
0
0
0
Cisterna s provozní
kapalinou s PCB
82
0
0
0
0
0
0
Sud s provozní kapalinou
s PCB
83
0
0
0
0
0
0
79
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
Jiný zp sob uskladn ní
provozní kapaliny s PCB
90
Celkem
0
0
0
0
0
0
5078
179603,37
179,60337
281
211924
211,924
CELKEM
Za ízení obsahuje PCB: Ano
Druh za ízení
Kód druhu
za ízení
Po et
kus
Hmotnost
nápln [kg]
Za ízení obsahuje PCB: ???
Hmotnost
nápln [t]
Po et
kus
Hmotnost
nápln [kg]
Hmotnost
nápln [t]
Výkonový transformátor
10
124
286331
286,331
1394
2310165
2310,165
Tlumivka
11
4
10541
10,541
54
65410
65,41
Reaktor
12
0
0
0
2
29920
29,92
Transformátor
elektrofiltru (odlu ova )
13
0
0
0
63
44289
44,289
Pr chodka
14
0
0
0
0
0
0
P epína odbo ek (v
transformátoru)
15
0
0
0
2
2000
2
P ístrojový (m ící)
transformátor nap tí
(PTN)
16
0
0
0
22
3221
3,221
P ístrojový (m ící)
transformátor proudu
(PTP)
17
0
0
0
16
2588
2,588
P ístrojový (m ící)
transformátor
kombinovaný (PTK) –
nap tí + proud
18
0
0
0
0
0
0
Kondenzátor (DZ)
20
9209
112799,5
112,7995
2715
29543,5
29,5435
Kondenzátor "malý" (DZ)
20
10066
45163,9
45,1639
199
631
0,631
Kondenzátorová baterie
(MZ)
21
0
0
0
0
0
0
Motor (MZ)
22
0
0
0
0
0
0
Rozvad
ová sk í (MZ)
23
0
0
0
0
0
0
Vypína
25
0
0
0
1653
65374,88
65,37488
Ostatní elektrická
za ízení s kapalným
dielektrikem
30
0
0
0
1608
617781,1
617,7811
Hydraulické d lní
za ízení
40
0
0
0
1057
244107,5
244,1075
Vakuové erpadlo
50
0
0
0
0
0
0
Pr myslové za ízení
s oh evem teplonosnou
kapalinou (duplikátor,
obalovna drti apod.)
60
2
4600
4,6
2
1000
1
Jiné za ízení
70
0
0
0
246
76049
76,049
Nádrž s provozní
kapalinou s PCB
81
0
0
0
3
2093
2,093
Cisterna s provozní
kapalinou s PCB
82
0
0
0
0
0
0
Sud s provozní kapalinou
s PCB
83
0
0
0
1
200
0,2
Jiný zp sob uskladn ní
provozní kapaliny s PCB
90
0
0
0
0
0
0
Celkem
19405
459435,4
459,4354
a 7 026 kg za ízení s PCB
(nespecifikováno)
9037 3494372,98 3494,37298
80
Plán odstran ní za ízení s obsahem PCB nebo dekontaminace za ízení s obsahem PCB
erven 2006
81

Podobné dokumenty

Profil města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 2004

Profil města Olomouce a mikroregionu Olomoucko 2004 Město Olomouc je významným centrem také celého regionu střední Moravy. Toto konstatování platí v podstatě po všech stránkách – hospodářství, vzdělání, doprava, kultura a další a je dáno polohou i h...

Více

Rozbory - Správa CHKO Třeboňsko

Rozbory - Správa CHKO Třeboňsko zástavba lidového rázu. Výnos je již obsahov a legislativn zastaralý, od doby vyhlášení v n m nebyly provád ny žádné zm ny. Základní principy ochrany chrán né krajinné oblasti jsou zakotveny v § 25...

Více

Staroměstském orloji

Staroměstském orloji hodiny. Podle archiválií však Mistr Jan R že (Hanuš) spravoval orloj až do své smrti, po n m p evzal tuto práci Mistr Jakub, p íjmením ech (asi jeho syn). Kamenická výzdoba orloje je pravd podobn d...

Více

Jaderná paliva - Podještědské gymnázium

Jaderná paliva - Podještědské gymnázium je pot eba, aby drti e a mlýny byly sp aženy s vhodným typem t ídi e. Pokud mají ástice nevhodnou velikost (pak jsou nazývány písky), jsou vráceny zp t do drti e resp. mlýna. V opa ném p ípad je tz...

Více

zpráva o činnosti za rok 2009

zpráva o činnosti za rok 2009 a p inášíme o nich informace. Poskytujeme služby ve ejnosti v této oblasti, doporu ujeme soubory i jednotlivce na p ehlídky, výstavy, sout že, p ipravujeme a nabízíme vzd lávací akce, zprost edková...

Více