catalogue catalogue

Komentáře

Transkript

catalogue catalogue
CATALOGUE
CATALOGUE
WWW.FESTIVALGOLDENPRAGUE.CZ
9
4
49
TIVALL
S
E
F
ISION
STIVA
V
E
E
F
L
N
E
NAL TTE1L2EVISIO
O
I
T
A
N ION
7,L20 12 ACE
1A
–
3
INTER
T
1
A
R
NE
RB
, 2P0AL ACE
7ÍN
1
–
F
NCTTEO
3
IO
1
O
BUEER| Ž OFÍN PAL
O
T
G
C
A
O
R
P G UE | Ž
PRA
ÚVODNÍ SLOVA
INTRODUCTORY WORDS
Záštitu převzali
Under the patronage of
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslava Němcová, President of the Chamber of Deputies
Svět hudby a tance Vám doslova na dosah ruky
opět přinese v rámci Mezinárodního televizního
festivalu Zlatá Praha Česká televize. Ještě jako Československá televize ho organizovala a po všech
stránkách podporovala nepřetržitě už od roku 1964.
Jeho jedinečnost v mezinárodním srovnání tkví
v úzkém zaměření na televizní filmy a pořady s hudební nebo taneční tematikou. Dalším velkým přínosem festivalu je každoroční možnost setkání producentů, tvůrců a veřejnosti, ze kterého v minulosti
vzešel nejeden podnět, který vyústil až k realizaci
nového projektu. Pražský Žofín se také po dobu
jeho konání stává jediným místem na světě, kde
je v jeden moment soustředěno to nejlepší z hudební a taneční tvorby napříč hudebními žánry.
O mimořádnosti festivalu svědčí i osobní účast
mnoha významných světových režisérů, choreografů a dalších hostů, kteří přijeli prezentovat výsledky své tvorby. Ani letošní ročník nezůstane
bez své hvězdy – bude jí první sólistka Anglického
národního baletu v Londýně a bezesporu naše nejlepší primabalerína Daria Klimentová, která se svým
přirozeným šarmem uvede projekci dokumentu
Agony and Ecstasy mapujícího její uměleckou dráhu.
The world of music and dance will once again be
brought to us by Czech Television, at the International Television Festival Golden Prague. The TV
broadcaster, formerly Czechoslovakian Television,
has organised and supported the festival since
1964. Its uniqueness as in international festival lies
in its special focus on TV films and programmes
about music and dance. It is particularly beneficial in
offering a yearly meeting place for producers, filmmakers and the public, the latter being the stimuli
from which many ideas have historically led to new
projects. For a few days the Žofín palace becomes
the central place in the world where the best music
and dance programmes and films are celebrated.
The personal participation of many major world directors, choreographers and other guests, coming
to present their work, is proof of the exceptional
reputation of the festival. As ever, this year will not
be without its star - the principal soloist of the English National Ballet and without doubt our most celebrated prima ballerina, Daria Klimentová, will, with
her effervescent charm, introduce the screening of
Agony and Ecstasy, a documentary exploring her
artistic career.
V souvislosti se zvyšující se potřebou všeobecné
reflexe organizuje Česká televize společně s EBU
v rámci festivalu Zlatá Praha již druhý ročník pracovních seminářů na aktuální společenská témata.
Letošní setkání s názvem Nová média a právní prostředí v digitální éře se bude věnovat problematice
práva v nových médiích, rozvoji internetu a s tím
spojené problematice pirátství a vymáhání autorského práva.
Věřím, že letošní ročník festivalu Zlatá Praha naváže
na svou dlouhou a bohatou tradici a připraví půdu
i pro ty budoucí. Organizátorům přeji mnoho nadšených návštěvníků a návštěvníkům přeji mnoho
výjimečných uměleckých zážitků.
In connection with the increasing need for worldwide discourse, Czech Television together with EBU
will be running, for the second year at the Golden
Prague Festival, a series of workshops on current
social issues. This year the title of the debate is
‘New Media and Rights Management in the Digital
Era’ and it will be devoted to the issue of rights in
new media, the development of the internet and
the associated problems of piracy and the enforcement of copyrights. I believe that this year’s Golden
Prague Festival will build on its long and rich tradition and pave the way for the future. To the organisers I wish you many enthusiastic visitors and to
the visitors I wish many exceptional artistic experiences.
Na shledanou 13. října na Žofíně.
See you on the 13th October at Žofín.
Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy
Bohuslav Svoboda, Mayor of the City of Prague
2
Petr Dvořák,
Generální ředitel České televize
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 Petr Dvořák
General Director of Czech Television
3
ÚVODNÍ SLOVA
INTRODUCTORY WORDS
4
Vážení přátelé,
Dear Friends,
vítám Vás opět po roce na 49. Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha, který tradičně organizuje a pořádá Česká televize. Věřím, že Vám letošní
ročník – ačkoliv svou číslicí „49“ není nikterak „výročním“ – opět nabídne více než to, co od něj pravidelně očekáváte. Ať už to jsou nejlepší světové
televizní hudební a taneční pořady a filmy všech
žánrů v prestižní mezinárodní soutěži (s možností
jejich zhlédnutí v oblíbené videotéce), či bohatý
doprovodný program s workshopy, koncerty, prezentacemi televizních společností a setkáními s renomovanými světovými tvůrci a jejich tvorbou. Pro
profesionály budou určitě důležité i výsledky rokování na zasedání organizací – EBU a IMZ.
I welcome you again after a year to the 49th International Television Festival Golden Prague, traditionally organised by Czech Television. I believe that
this year – although the number ’49’ is by no means
an ‘anniversary’ – will again offer more than what
you may expect. The world’s best music and dance
television programmes and films of all genres will
compete in the prestigious international competition (all of which will be viewable in the video library),
alongside a programme of workshops, concerts,
presentations of television companies and meetings with world renowned creators and their works.
For those in the industry, the outcomes of the EBU
and IMZ conferences will be of great importance.
Věřím, že opět v několika dnech všichni získáme
velký přehled o nejnovějších světových hudebních
a tanečních filmech, že se dozvíme o tom, jak dnes
„zobrazují hudbu a tanec“ v různých místech zeměkoule a jaké přitom vznikají obsahové a formální
trendy. Těším se, že opět společně vytvoříme specifickou a nezaměnitelnou „zlatopražskou“ tvůrčí atmosféru s prostorem pro nové informace, podněty
a kontakty a především pro nové projekty budoucí
mezinárodní spolupráce.
I believe that as usual, in the space of a few days,
we will be given a comprehensive overview of the
latest music and dance films from across the globe,
learn how ‘music’ and ‘dance’ is nowadays depicted
in various parts of the world and how, in this process, various content and formal trends are developing. I look forward to the unique and special
‘Golden Prague atmosphere’ that we always manage to create, a space in which to share new information, ideas and contacts and plan new projects
for future international co-operation.
Letošní číslice festivalu „49“ se na první pohled
nezdá být ničím zajímavá. A přesto jedno důležité
výročí v sobě letošní ročník skrývá. Již podvacáté
je totiž MTF Zlatá Praha věnován výhradně hudebním a tanečním filmům a pořadům. Již po dvacáté
se stává zcela specifickým a ojedinělým místem pro
všechny tvůrce a příznivce tohoto žánru na obrazovce. Již dvacet let tak festival píše svou novodobou a jasně vyprofilovanou úspěšnou historii. A já
doufám a věřím, že i v dalších dvaceti letech bude
mít stále co nabídnout svým zahraničním i domácím účastníkům.
This year’s festival number ‘49’ doesn’t seem at first
glance too interesting. Yet it marks an important anniversary. For twenty years the ITF Golden Prague
has entirely devoted itself to music and dance films
and programmes. For the twentieth time it will be
the place, unique and unparalleled, for creators and
fans of this television genre. For twenty years the
festival has been writing its modern, clearly profiled
and successful history. I hope and believe that in
the next twenty years it will still have a lot to offer its
foreign and local participants.
Přeji Vám krásně prožité festivalové dny na Zlaté
Praze.
Vítězslav Sýkora,
ředitel MTF Zlatá Praha
I wish you a glorious few festival days at the ITF
Golden Prague
Vítězslav Sýkora,
Director of ITF Golden Prague
GOLDEN PRAGUE 2012
Festival Zlatá Praha je neobyčejným mezinárodním
hudebním setkáním, které si bezmála půlstoletí dokázalo udržet renomé jedné z nejprestižnějších evropských uměleckých akcí. Zlato v názvu festivalu
odkazuje nejen k nejznámějšímu přívlastku metropole České republiky, ale představuje i značku toho
nejlepšího, co televizní společnosti z celého světa
dokážou v rámci televizní hudební a taneční tvorby
představit.
Golden Prague Festival is an extraordinary international musical gathering that has maintained for
nearly half a century its reputation as one of the
most prestigious European art events. ‘Gold’ in the
festival’s title refers not only to the Czech Republic’s
capital city, but also to the fact that the festival presents the very best of what broadcasters from all
over the world have produced in the field of television music and dance programmes.
Tradice festivalu tvůrce zavazuje. Proto každoročně
v Praze vidíme náročnou přehlídku. Ukazuje vývoj
televizní tvorby v oblastech, které nikde na světě
(kromě specializovaných TV kanálů) netvoří dominantní programovou část.
The renowned name of the festival inspires dedication. Every year we are presented with a challenging series of programmes that illustrate the
development of television production in a field that
nowhere in the world (except on specialised TV
channels) form a dominant part of television programming.
Tím více však vyniká zaujetí tvůrců a interpretů soutěžních snímků. Vědí, že jejich talent vtělený do díla
je zaměřen na velmi náročné a vzdělané diváky.
Nepodceňují je, naopak jsou jim partnery. Protože
se tyto dvě skupiny – tvůrci i diváci – myšlenkově
„potkávají“, vzniká oboustranně silné pouto, které
každý další ročník soutěže posiluje.
Je mým přáním, aby toto spojení trvalo a sílilo, aby
přinášelo klid i vzruch, tradici i vizi. V každém případě však vysokou laťku.
Miroslava Němcová,
předsedkyně Poslanecké sněmovny
The commitment of the competition entries creators’ is thus brought to the fore at the festival. They
know that their artistic input is aimed at a highly
educated and discerning audience. They do not
belittle their viewers; on the contrary they consider
them their partners. As these two groups, the creators and the audience, intellectually ‘meet’, a strong
bond is forged and strengthened yearly.
It is my wish that this relationship grows and develops, to bring both peace and excitement, tradition
and vision. In any case, to set the bar as high as
possible.
Miroslava Němcová,
Chair of the Chamber of Deputies
GOLDEN PRAGUE 2012 5
ÚVODNÍ SLOVA
INTRODUCTORY WORDS
Vážení festivaloví hosté, milí diváci,
Dear Esteemed Festival Guests and Viewers,
zlato nepředstavuje jen okázalý symbol bohatství,
prestiže a vlivu, je také prvkem zahaleným pohádkovostí a jistou dávkou magie. Sama Praha by
mohla o zlatě vyprávět mnohé příběhy, a nejen to.
Do zlatého hávu se pravidelně zahaluje každý rok
na podzim. Pohled na Vltavu, její mosty a ostrovy,
přelité zapadajícím podzimním sluncem, nemohou
člověka omrzet.
Gold is not only a spectacular symbol of wealth,
prestige and influence, it also belongs to the
world of fairy-tales and magic. Prague alone could
tell its fair share of stories, not all of them myths,
about gold. Every autumn, Prague envelops itself
in a golden robe and one can’t grow weary of the
view of the Vltava River, its bridges and islands, lit
up by the setting autumn sun.
Na jednom z těchto ostrovů – na Žofíně – se rok co
rok odehrává festival, který přívlastek „zlatá“ přijal
přímo do svého názvu. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha již bezmála půlstoletí obohacuje
podzimní kulturní a společenský život v metropoli.
S historií sahající až do roku 1964 nepatří jen mezi
nejstarší, ale také mezi nejprestižnější festivaly
svého druhu. Postupem let se Zlatá Praha vyprofilovala jako přehlídka hudebních a tanečních pořadů,
což je oblast, která naší metropoli bezesporu sluší.
One of these islands, Žofín, is annually host to the
festival which has named itself after our ‘golden’
city. For nearly half a century the International Television Festival Golden Prague has enriched the cultural and social life of our metropolis. Dating back
to 1964, it is not only one of the oldest but also the
most prestigious festivals of its kind. Over the years,
the Golden Prague has established itself as a showcase of music and dance programmes, a genre that
certainly suits our capital city.
Přeji Vám všem, televizním tvůrcům a návštěvníkům festivalu, abyste se nechali inspirovat nejen
televizními a filmovými díly, které během pěti festivalových dnů zhlédnete, ale také krásou a magičností našeho hlavního města. Vaší pozornosti jistě
neunikne, že Zlatá Praha nekončí na břehu Žofína,
ale je také všude kolem.
I wish you all – TV professionals and visitors alike –
inspiration from the television and film works that
you watch during the five day festival, and the
beauty and magic of our capital. You certainly won’t
miss the fact that Golden Prague does not end at
the Žofín’s banks, but that it is all around you.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
primátor hlavního města Prahy
6
Pro naši skupinu expertů EBU pro tanec a hudbu
je velkým potěšením, že se její každoroční plenární zasedání opět uskuteční na půdě festivalu
Zlatá Praha. Společně s televizním festivalem a IMZ
(Mezinárodním hudebním a mediálním centrem)
budeme pracovat na tom, abychom udrželi svět
hudby a tance v televizi živý, pulzující a progresivní. Setkání ve zlatavém pražském podzimu jsou
každý rok důležitou událostí pro vysílatele, tvůrce
pořadů a celou uměleckou komunitu. V loňském
roce jsem v naší společné práci pocítil nový závan
naděje a kreativity. V letošním roce, z mého britského osobního pohledu, neobyčejně vzrostla bohatá škála uměleckých projektů po celé Velké Británii. Napomohly tomu dvě velké události: jubileum
královny Alžběty II. a tzv. Kulturní olympiáda, která
provází letošní Olympijské hry. Umění a hudba stojí
v samém středu olympijských slavností a prokazují
tak, že kultura, stejně jako sport, definuje naši společnost a lidské hodnoty. Doufejme, že naše podzimní setkání pomůže udržet tohoto ducha živého
i v hudebních a tanečních pořadech, které pro obrazovky vytvoříme v roce příštím.
Peter Maniura,
Předseda skupiny hudebních expertů EBU
Ředitel oddělení hudby a představení, televize BBC
This year the EBU Music and Dance Experts Group
is happy to be returning to the Golden Prague for
its annual Plenary Session and to be working with
the Festival and the IMZ to keep the world of music
and dance on television alive, vibrant, and forward
looking. These happy gatherings in the golden
Prague autumn are an important annual event for
broadcasters, programme makers, and the artistic
community. Last year I felt a new sense of hope
and creativity in our work together. This year, from
a personal and British perspective, the Queen’s Jubilee and the Cultural Olympiad have seen an extraordinary range and richness of artistic projects
throughout the UK. The arts and music have been
centre stage as part of our Olympic celebrations,
proving that culture, as much as sport, defines our
societies and our human values. Let’s hope that our
meetings this autumn will keep that spirit alive in
the music and dance we create for screens big and
small in the year ahead.
Peter Maniura,
Chair of the EBU Music Experts Group
Head of TV Classical Music & Performance,
BBC Television
Bohuslav Svoboda,
Mayor of Prague
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 7
ÚVODNÍ SLOVA
INTRODUCTORY WORDS
Vážení přátelé a kolegové,
Dear Friends and Colleagues,
v době, kdy jsem psal tyto řádky, byla Česká republika vyřazena z fotbalového šampionátu
Euro 2012 – její mezinárodní televizní festival Zlatá
Praha je ale naštěstí každoročně světovou jedničkou. Má své stálé místo mezi televizními festivaly, které se zabývají klasickou hudbou, a jeho
projekce a speciální zasedání lákají do Prahy odborníky z celého světa. Pro Mezinárodní hudební
a mediální centrum (IMZ) je velkým potěšením, že
může být s televizním festivalem opět spojeno
a že dostalo možnost spolu s kolegy z Evropské
vysílací unie (EBU) uspořádat workshop na aktuální téma, které nás všechny v době, kdy postupujeme dál do digitální éry, opravdu zajímá.
When I was writing this the Czech Republic had just
been knocked out of the Euro 2012 football competition – but fortunately it is a regular world-beater
with its Golden Prague International Television Festival. It holds pride of place among festivals concerned with classical music television and attracts
professionals worldwide to its screenings and special sessions. Once again the IMZ is delighted to be
associated with it, and to join colleagues from the
EBU in a workshop on a topic of up-to-the-minute
interest for us all as we tiptoe further into the digital
era.
V letošním roce představí Zlatá Praha v rámci doprovodného programu také kulturní televizi Arte,
několik velkých umělců včetně mého oblíbeného
choreografa Rolanda Petita a ve speciálních projekcích uvede i práci některých členů naší organizace
IMZ. Jsem velmi rád, že televizní festival Zlatá Praha
pořádá dokonce i akce pro děti. Jinými slovy, letošek bude zcela jistě pro Zlatou Prahu dalším dobrým rokem.
It also focuses on Arte, has a number of tributes to
great artists including a personal favourite of mine,
Roland Petit, showcases the work of some of our
IMZ members in special screenings, and I’m delighted to see that it even has a workshop for children. In other words, this year looks certain to be
another good year for the Golden Prague.
I look forward to joining you there!
Chris Hunt,
President, IMZ
Těším se na vás!
Chris Hunt,
Prezident IMZ
8
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 9
POROTA
FESTIVALOVÝ TÝM
JURY
FESTIVAL TEAM
Předseda/Chairman
Vítězslav Sýkora
ředitel/Director
POROTA
JURY
Arild Erikstad
Norsko/Norway
Johana Mücková
tajemnice a tisková mluvčí/Secretary General and Spokesperson
Členové v abecedním pořadí/Members in alphabetical order
Andrea Savane
manažerka/Manager
Sheena Macdonald
Kanada/Canada
Gabriela Froňková-Dousková
koordinátorka/Coordinator
Heidi Pruuli
Estonsko/Estonia
FESTIVALOVÝ TÝM
FESTIVAL TEAM
Karolína Šatalíková
ekonomka/Financial Manager
Leona Hájková
vedoucí produkce/Executive Production Manager
Robert Uxa
produkce/Production Manager
Vladimír Strakoš
Česká republika/Czech Republic
Zdena Nováková
produkce/Production Manager
Martin Traxl
Rakousko/Austria
Lukáš Jungbauer
mediální servis/Media Manager
Samuel Goldscheider
jazyková korektura/Sub-editor
Hana Kletečková
jazyková korektura/Sub-editor
Zora Kolářová
design/Designer
Vladimír Soukenka
architekt/Architect
Silvester Čermák, Karel Vrátil
audiovizuální technika/Audio-video
Jiří Hrázský, Tomáš Kouba
počítačová síť/Computer Network
Jiří Švanda
Spojové služby/Communications Services
10
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 11
PROGRAM FESTIVALU
FESTIVAL PROGRAMME
Sobota 13. října
Saturday, October 13
10.00–17.00
Palác Žofín a okolí
Prolog festivalu – Den České televize
10.00–17.00
Prologue to the Festival – Czech Television Day
Žofín Palace and surroundings
10.00
Michal Nesvadba
zábavná dětská show moderátora pořadu Kouzelná školka
11.00
Dětský hudební sbor Coro Piccolo
písničky z pohádek – první blok
10.00
Michal Nesvadba
An entertaining show for children presented by Michal Nesvadba from the children’s TV programme „Kouzelná školka“
11.30
Kouzelnická show Tomáše Koutského
kouzla, čáry, magie
11.00
Children’s music choir Coro Piccolo
Songs from fairy tales – part 1
12.15
Divadlo Pohádka
radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách
11.30
Magic show by Tomáš Koutský
Spells and magic
13.15
Dětský hudební sbor Coro Piccolo
písničky z pohádek – druhý blok
12.15
Theatre Pohádka
Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales
13.15
Children’s music choir Coro Piccolo
Songs from fairy tales – part 2
13.45
Jaroslav Uhlíř a hodina zpěvu
přijďte si opět zazpívat známé a dnes již zlidovělé písničky s jejich stále mladým autorem
14.00
Divadlo Pohádka
radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách
13.45
A singing lesson from Jaroslav Uhlíř
Come and sing the famous and already legendary songs of Jaroslav Uhlíř, accompanied by their ever youthful composer
15.00
Taneční show
14.00
Theatre Pohádka
Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales
15.30
Autogramiáda
moderátora Pavla Anděla a herců nového seriálu ENTENTÝKY a kapely Chinaski
15.00
Dance show
16.00
Chinaski
koncert skvělé kapely, která nazpívala hudbu k seriálu ENTENTÝKY
15.30
Autograph Session
with presenter Pavel Anděl, actors of the new series ENTENTÝKY and Chinaski band
DOPROVODNÝ PROGRAM
Supplementary Programme
prezentace časopisu České televize Kouzelná školka (uvádí dramaturgyně Markéta
Vaněčková a ilustrátorka Lucie Dvořáková) | Promítání Večerníčků | Maskoti ČT
(večerníčkové postavy Maxipes Fík, Křemílek a Vochomůrka, Bob a Bobek, Večerníček) –
prezentace večerníčků ČT | Nafukovací balonky s logem ČT | Soutěže o ceny | Malování
perníčků | Malování na obličej | PC hra TÝYÓ | Malířská školička
Presentation of the Czech Television magazine Kouzelná školka (presented by editor
Markéta Vaněčková and illustrator Lucie Dvořáková) | Screenings of Večerníček cartoons
(Classic evening children’s animated program) | Večerníček mascots: Křemílek and
Vochomůrka, Bob and Bobek, Maxipes Fík | Activities for children: painting, lessons in
gingerbread decoration, games with Czech TV prizes | Baloons with the Czech TV logo |
PC game TÝYÓ | Face painting, drawing workshops
Vstup je během celého dne volný | Změna programu vyhrazena! | Akce se koná
za každého počasí v prostorách krytého přístřeší.
12
Admission free of charge | Please be aware that the programme is subject to change
without prior notice! | In case of poor weather all events will be held indoors.
12.00–20.00
Foyer, Žofín
Registrace a informace
12.00–20.00
Foyer, Žofín
20.00–21.00
Velký sál, Žofín
Slavnostní zahajovací koncert – přenos ČT
špičkové české komorní soubory od klasiky přes folklór až po jazzrock
Zuzana Lapčíková – zpěv a cimbál | Kateřina Englichová – harfa | Kvarteto Apollon |
Smetanovo trio | Zuzana Lapčíková kvintet | Barocco sempre giovane | Zuzana Šimáková,
Radka Příhodová, Viktor Konvalinka, Adam Zvonař – sólisté baletu Národního divadla
v Praze
uvádí: Jitka Novotná
20.00–21.00Opening Gala Concert – broadcast on ČT
Great Hall,
A selection of tha best Czech chamber ensembles will take us on a musical journey Žofín
through classical, folk and even jazz-rock music
Zuzana Lapčíková – vocals and dulcimer | Kateřina Englichová – harp | Apollon Quartet |
Smetana Trio | Zuzana Lapčíková Quintet | Barocco sempre giovane | Zuzana Šimáková,
Radka Příhodová, Viktor Konvalinka, Adam Zvonař – soloists of the National Theatre
Ballet Prague
Presenter: Jitka Novotná
21.00–23.00
Zahradní stan,
Žofín
Welcome Drink
(vstup pouze s pozvánkou)
21.00–23.00
Garden Pavilion,
Žofín
GOLDEN PRAGUE 2012
PROGRAM FESTIVALU
FESTIVAL PROGRAMME
16.00
Chinaski
A concert given by our outstanding band whose music is used in the ENTENTÝKY TV programme
GOLDEN PRAGUE 2012 Registration and Information
Welcome Drink
(by invitation only)
13
Neděle 14. října
Sunday, October 14
10.00–19.00Videotéka
Velký sál, Žofín
osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru 10.00–19.00
Great Hall, Žofín
Video Library
Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice.
10.00–20.00
Foyer, Žofín
Registrace a informace
10.00–20.00
Foyer, Žofín
Registration and Information
15.00
Malý sál, Žofín
Golden Prague Premieres I.
nejnovější premiéry světových hudebních filmů
15.00
Small Hall, Žofín
Golden Prague Premieres I
The latest world premieres of music films
Plochá krabice – muzikál, SVT, Švédsko
speciální projekce muzikálu o slavné švédské
nábytkářské firmě
uvádí: Gunilla Jensen
Flat Pack – The Musical, SVT, Sweden
Special screening of the musical inspired by the famous
Swedish furniture company
Introduced by: Gunilla Jensen
17.00
Malý sál, Žofín
Golden Prague Premieres II.
nejnovější premiéry světových hudebních filmů
17.00
Small Hall, Žofín
Golden Prague Premieres II
The latest world premieres of music films
C(h)œurs, EuroArts, Německo
speciální projekce tanečně vokálního projektu Alaina Platela
uvádí: Bernd Hellthaler
Pocta… Daria Klimentová
reflexe tvorby české taneční hvězdy za její
osobní účasti včetně české premiéry filmu
Agony and Ecstasy – strhujícího pohledu na Anglický národní balet
a Dariu Klimentovou při přípravě Labutího jezera
20.00
Small Hall, Žofín
Tribute to… Daria Klimentová
Joined by the star herself, this evening will
explore the work of the Czech dancer, including the
Czech premiere of the film Agony and Ecstasy – a thrilling view of
the English National Ballet and Daria Klimentová during the preparation
of Swan Lake
PROGRAM FESTIVALU
FESTIVAL PROGRAMME
20.00
Malý sál, Žofín
C(h)œurs, EuroArts, Germany
Special screening of Alain Platel‘s vocal-dance project
Introduced by: Bernd Hellthaler
14
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 15
Pondělí 15. října
Monday, October 15
9.00–19.00
Great Hall, Žofín
Video Library
Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice.
9.00–20.00
Foyer, Žofín
Registrace a Informace
9.00–20.00
Foyer, Žofín
Registration and Information
12.00–14.00
Malý sál, Žofín Zasedání výboru IMZ
(uzavřené jednání)
12.00–14.00
Small Hall, Žofín
IMZ Board Meeting
(closed session)
15.00–16.30
Malý sál, Žofín
Festivalové zpívánky
dětské písničky nejen z pořadů České televize
a malování obrázků o ceny
vede: Zora Jandová
15.00–16.30
Small Hall, Žofín
Songs for children
Children’s songs from the Czech Television programmes
and painting contests
Introduced by: Zora Jandová
17.00–19.00
Rytířský sál, Žofín
Zasedání výboru EBU
(uzavřené jednání)
17.00–19.00
EBU Bureau Meeting
Knight’s Hall, Žofín (closed session)
18.00
Malý sál, Žofín
Zaostřeno na… TV ARTE
Dvě dekády evropského
kulturního kanálu
uvádí: Wolfgang Bergmann, ARTE Německo,
Emelie de Jong, ARTE Francie
18.00
Small Hall, Žofín
Focus on… TV ARTE
Twenty years of the European
cultural channel
Introduced by: Wolfgang Bergmann, ARTE Germany,
Emelie de Jong, ARTE France
20.00
Malý sál, Žofín
Pocta… Boris Eifman
ruská choreografická legenda osobně představuje
vrcholy své tvorby
20.00
Small Hall, Žofín
Tribute to… Boris Eifman
The legendary Russian choreographer presents his finest creations
PROGRAM FESTIVALU
FESTIVAL PROGRAMME
9.00–19.00Videotéka
Velký sál, Žofín
osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru
16
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 17
Úterý 16. října
Tuesday, October 16
9.00–19.00
Great Hall, Žofín
Video Library
Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice.
9.00–20.00
Foyer, Žofín
Registrace a informace
9.00–20.00
Foyer, Žofín
Registration and Information
10.00–13.00
Malý sál, Žofín
Nová média a právní prostředí v digitální éře
Společný Workshop IMZ a EBU
výzvy a příležitosti v sociálních médiích
pro vysílatele a soukromý sektor
10.00–13.00
Small Hall, Žofín
Rights Management in the Digital Era
Workshop IMZ and EBU
Challenges and opportunities in social media
for broadcasters and/or the private sector
13.00–14.30
Zahradní stan, Žofín
Networking Lunch
kontakty, poznání, diskuse
neformální setkání zahraničních účastníků festivalu nejen
s vedením ČT
(pouze na pozvánky)
13.00–14.30
Garden Pavilion,
Žofín
Networking Lunch
Contacts, invitations, discussions
An informal meeting for the foreign festival participants
not only with the Czech Television management
(by invitation only)
14.30–18.30
Rytířský sál,
Žofín
Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU
(uzavřené jednání)
14.30–18.30
Knight’s Hall,
Žofín
Plenary meeting of EBU music and dance experts
(closed session)
20.00
Malý sál, Žofín
Pocta… Roland Petit
francouzská choreografická hvězda ve filmových ukázkách
a vzpomínkách spolupracovníků
uvádí: Reiner Moritz a Denis Morlière
20.00
Small Hall, Žofín
Tribute to… Roland Petit
An exploration of the French choreographic star through
the memories of his colleagues and extracts from his films
Introduced by: Reiner Moritz and Denis Morlière
PROGRAM FESTIVALU
FESTIVAL PROGRAMME
9.00–19.00Videotéka
Velký sál, Žofín
osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru
18
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 19
Středa 17. října
Wednesday, October 17
9.00–19.00Videotéka
Rytířský sál, Žofín osobní projekce všech soutěžních i nesoutěžních pořadů dle Vašeho výběru
9.00–19.00
Video Library
Knight’s Hall, Žofín Watch any of the competition and non-competition programmes of your choice.
9.00–19.00
Foyer, Žofín
Registrace a informace
9.00–19.00
Foyer, Žofín
Registration and Information
9.00–13.00
Malý sál, Žofín
Plenární zasedání hudebních a tanečních expertů EBU
(uzavřené jednání)
9.00–13.00
Small Hall, Žofín
Plenary meeting of EBU music and dance experts
(closed session)
15.00
Malý sál, Žofín
Tisková konference s promítáním vítězného snímku
15.00
Small Hall, Žofín
Press conference with a screening of the Festival’s Grand Prize winning programme
20.00–21.00
Velký sál, Žofín
Slavnostní předávání cen – přenos ČT
dirigent Marko Ivanovič a všichni účinkující Vás provedou hudbou bez žánrových hranic
Talichova komorní filharmonie
Dan Bárta – zpěv
Petr Malásek – klavír
Jitka Hosprová – viola
František Kop Quartet
BraAgas
uvádí: Jitka Novotná
20.00–21.00Official Awards Ceremony – broadcast on ČT
Great Hall, Žofín
Conductor Marko Ivanovič and all the performers will take you on a boundless musical
journey
Talich Philharmonia Prague
Dan Bárta – vocals
Petr Malásek – piano
Jitka Hosprová – viola
František Kop Quartet
BraAgas
Presenter: Jitka Novotná
21.00–23.00
Závěrečná recepce
Zahradní stan, Žofín (vstup pouze s pozvánkou)
Farewell Reception
(by invitation only)
PROGRAM FESTIVALU
FESTIVAL PROGRAMME
21.00–23.00
Garden Pavilion,
Žofín
20
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 21
Den České televize
CZECH TELEVISION DAY
Sobota 13. 10. 2012, Praha, palác Žofín a okolí, 10.00–17.00
Saturday, October 13, Prague, Žofín Palace and surroudings, 10.00–17.00
HLAVNÍ PROGRAM
MAIN PROGRAMME
10.00
Michal Nesvadba
dětská zábavná show
10.00
Michal Nesvadba
An entertaining show for children
11.00
Dětský hudební sbor Coro Piccolo
písně z pohádek
11.00
Children’s music choir Coro Piccolo
Songs from fairy tales
11.30
Tomáš Koutský
kouzla, čáry, magie
11.30
Tomáš Koutský
Spells and magic
12.15
Divadelní pohádky
radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách
12.15
Theatre Pohádka
Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales
13.15
Dětský hudební sbor Coro Piccolo
písně z pohádek
13.15
Children’s music choir Coro Piccolo
Songs from fairy tales
13.45
Jaroslav Uhlíř (Hodina zpěvu)
zpívání u klavíru
13:45
A singing lesson from Jaroslav Uhlíř
Singing by the piano
14.00
Divadelní pohádky
radost, hravost, písničky a fantazie v divadelních pohádkách
14.00
Theatre Pohádka
Joy, play, songs and fantasy in theatre fairy tales
15.00
Taneční show
vystoupení tanečního páru
15.00
Dance Show
Dance performance
15.30Autogramiáda
kapely Chinaski a představení herců nového seriálu ENTENTÝKY
15.30
Autograph Session
with the Chinaski band and actors of the new series ENTENTÝKY
16.00
16.00
Live concert: Chinaski band
Koncert kapely Chinaski
DOPROVODNÝ PROGRAM
SUPPLEMENTARY PROGRAMME
– atrakce pro děti – malování, hry, soutěže o ceny
– jak vzniká časopis Kouzelná školka (diskuse, hry, soutěže)
– projekce Večerníčků
– maskoti České televize (Večerníček, Křemílek a Vochomůrka, Maxipes Fík, Bob a Bobek)
– malování na obličej
– malování perníčků
– PC hra TÝYÓ
– Activities for children: paintings, games, prize contests
– How the magazine Kouzelná školka came into being (discussions, games, competitions)
– Screenings of Večerníček cartoons
– Czech TV mascots (Večerníček, Křemílek and Vochomůrka, Maxipes Fík, Bob and Bobek)
– Facepainting
– Gingerbread decoration
– PC game TÝYÓ
Prologem 49. mezinárodního festivalu Zlatá Praha bude v sobotu 13. října Den České televize věnovaný tanci
a hudbě, se kterou se návštěvníci budou moci seznámit doslova ze všech stran.
Serving as a prologue to the 49th Golden Prague International Television Festival on Saturday 13th October,
Czech Television day will again be devoted to dance and music, which visitors will be able to experience in all
its varieties.
Od 10.00 do 17.00 bude probíhat v prostorách Paláce Žofín bohatý program doplněný řadou doprovodných
akcí.
Celým dnem nás bude provázet moderátor pořadu České televize Záhady Toma Wizarda Jan Adámek. V Malém sále Paláce Žofín odstartuje v 10.00 svou dětskou zábavnou show Michal Nesvadba, zazpívat písničky z pohádek nám přijde dětský hudební sbor Coro Piccolo a nebudou chybět ani divadelní pohádky. Se svou magií
nás přijde pobavit i překvapit kouzelník Tomáš Koutský a v „Hodině zpěvu“ si nás vyzkouší hudební skladatel
Jaroslav Uhlíř.
V prostorách Paláce Žofín bude po celý den připravena pro děti řada atrakcí, her a soutěží.
Chybět nebudou ani Křemílek s Vochomůrkou, Maxipes Fík, Večerníček či Bob a Bobek.
22
Between 10.00 and 17.00 the Žofín Palace and its surrounding area will be host to a rich programme of shows
and activities.
The whole day will be hosted by Jan Adámek, the presenter of Wizard Tom’s Mysteries, one of Czech Television’s most popular children’s shows. In the Small Hall at the Žofín Palace we will begin at 10.00 with an entertaining show for children by Michal Nesvadba, songs from children’s fairy tales will then be sung by the children’s
music choir Coro Piccolo, and we’ll even be treated to some theatre fairy tales. Magician Tomáš Koutský will
come to entertain and surprise us with his magic tricks and composer Jaroslav Uhlíř will test us during his ‘Singing Hour’. Many games and competitions for children will be taking place throughout the day at Žofín.
Odpočinek v nabitém dni najdou návštěvníci Žofína v projekč­ním koutku, kde bude po celý den probíhat promítání oblíbených Večerníčků.
Křemílek with Vochomurka, Maxipes Fik, Večerníček and Bob and Bobek have all promised to join us. Anyone
needing a rest during this busy day can head to the projection corner, where you can watch some of our favourite Večerníček stories all day long.
Vstup je během celého dne volný | Změna programu vyhrazena! | Akce se koná za každého počasí v prostorách krytého přístřeší.
Admission free of charge | Please be aware that the programme is subject to change without prior
notice! | In case of poor weather all events will be held indoors.
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 23
24
OČIMA
DARII KLIMENTOVÉ
THROUGH THE EYES OF
DARIA KLIMENTOVÁ
Fotografie světové taneční
hvězdy
Photography by the world dancing
star
Dariiným koníčkem je už po mnoho let fotografování. Její fotografie byly publikovány v různých evropských novinách, knihách a časopisech (The Independent,
­B alletto 2000 Magazine, Dance Europe, Dancing Times, Glamour Magazine).
Daria has always been interested in photography. Her pictures have been published throughout Europe:
in The Independent newspaper, Balletto 2000, Glamour Magazine, Dance Europe, the Dancing Times as well as
in several books.
Byla finalistkou prestižní soutěže Channel 4 Y2K a své dílo vystavovala v londýnské Photographers Gallery,
v Royal Albert Hall, Národním divadle a v několika pražských galeriích, v Českých centrech v New Yorku, Varšavě a Berlíně.
She was a finalist in the prestigious Channel 4 Y2K Competition and has exhibited at the Photographers Gallery
in London, the Royal Albert Hall, the National Theatre and several other galleries in Prague and at the Czech
Centres in New York, Warsaw and Berlin.
Mnoho tanečních organizací včetně Anglického národního baletu často používá její fotografie pro propagaci,
po mnoho let připravovala Daria oficiální kalendář Anglického národního baletu. Fotografovala také katalog
Moi Dance Wear.
Many Dance organisations including English National Ballet frequently use her pictures for promotion and for
many years Daria published the official English National Ballet Calendar herself. She has also photographed the
Wear Moi Dance Wear catalogue.
Po celou dobu trvání festivalu Zlatá Praha bude na Žofíně probíhat výstava jejích fotografií.
There will be an exhibition of her work at the Žofín Palace during the Golden Prague Festival.
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 25
ZAOSTŘENO NA…
FOCUS ON…
ARTE, dvě dekády
evropského kulturního kanálu
ARTE, two decades
of the European culture channel
ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne) je francouzsko-německý televizní kanál, který ve svém vysílání prezentuje širokou rozmanitost evropské kultury.
Jeho cílem je „vytvářet a produkovat televizní programy, které mají v širším slova smyslu kulturní a mezinárodní charakter a přispívají k posílení porozumění a spolupráce
mezi evropskými národy.“
ARTE (Association Relative à la Télévision Européenne) is a French-German culture TV channel that showcases Europe’s rich cultural diversity. Its purpose is “to conceive and produce television programmes which,
in a broad sense, are cultural and international in character and conducive to promoting understanding and
cooperation between European nations”.
Na základě dohody mezi Francií a Německem je ARTE v obou zemích financováno
z koncesionářských poplatků. Kanál je dále rozdělen mezi evropské zájmové hospodářské sdružení ARTE GEIE se sídlem ve Štrasburku a dvě členské společností ARTE
Deutschland a ARTE France coby redakční a výrobní centra. Tyto dvě společnosti dodávají 80 % programového obsahu v rovnocenném poměru, zbytek zajišťuje ARTE
GEIE a evropští partneři této televizní stanice. Struktura ARTE Deutschland se sídlem
v Baden-Badenu odráží decentralizovanou organizaci vysílání ve Spolkové republice
Německo. Jejími akcionáři jsou společnosti ARD a ZDF, které jsou rovným dílem zodpovědné za plánování návrhů a jejich realizaci. Samotné ARTE Deutschland se převážně
zabývá koordinací, smlouvami a komunikací ohledně programu tohoto kanálu v Německu.
Based on an agreement between France and Germany, ARTE is financed through the television license
fee in both countries. The channel is subdivided into the European economic interest grouping ARTE GEIE,
based in Strasbourg and the two member companies ARTE Deutschland and ARTE France, acting as editorial and program production centers. These two companies provide 80% of ARTE’s programming in equal
proportion, the remainder being provided by ARTE GEIE and the channel’s European partners. The structure of ARTE Deutschland, based in Baden-Baden, mirrors the decentralized organisation of German federal
broadcasting. Its shareholders are ARD and ZDF, which are responsible for programming proposals and
their realisation in equal parts. ARTE Deutschland itself is predominantly concerned with coordination, contract settlements and program-related communication in Germany.
ARTE přináší svým divákům pořady věnované divadlu, tanci a všem hudebním žánrům
od nejprestižnějších operních představení po ty nejlepší letní rockové festivaly, zákulisní rozhovory s hvězdami, velké množství moderní hudby, stejně tak jako širokou
škálu hudby klasické. Pořad Pop Culture se věnuje populární hudbě a kultuře, Tracks
sleduje nové trendy v experimentální avantgardní hudbě. Maestro zve diváky na koncerty zavedených umělců a mladých talentů, kteří s velkou virtuozitou a emocemi
interpretují klasickou a moderní hudbu. Několikrát ročně přeruší ARTE své obvyklé
programování a vysílá živě velké hudební, operní a divadelní události nebo festivaly
klasické hudby z Bayreuthu, Salcburku, Aix-en-Provence a Nantes. Milovníci múzických
umění se mohou spolehnout, že ARTE uvádí ta nejlepší živá vysílání i záznamy velkých
klasiků i méně známých děl. Kromě toho je stále více a více hudebních pořadů (přímých přenosů i záznamů) distribuováno na webových platformách jako je ARTE Live
Web a ARTE Creative.
26
With theatre, dance and every kind of music from the most prestigious opera halls to the summer’s best
rock festivals – as well as behind the scenes interviews with the stars – ARTE offers a large contingent of
modern music as well as a huge variety of classical music programs. On the time slot ‘Pop Culture’, for
example, ARTE is dedicated to popular music and culture, whilst ‘Tracks’ follows the latest trends in experimental avant-garde music. ‘Maestro’ invites viewers to concerts of established artists and young prodigies
performing classical and modern music, with virtuosity and high emotion. Several times a year, ARTE interrupts its usual programming to broadcast live musical, operatic and theatre events as well as classical music
festivals from Bayreuth, Salzburg, Aix-en Provence and Nantes. Performing arts fans can count on ARTE for
the best in live and pre-recorded broadcasts of great classics and lesser known works. Additionally more
and more music-programmes are distributed live or recorded on web platforms such as ARTE Live Web and
ARTE Creative.
O tomto úspěšném dvojjazyčném projektu budou hovořit vedoucí pracovníci z francouzské i německé strany, vysvětlí fungování ARTE a především budou prezentovat to
nejlepší z hudební a taneční tvorby.
Both French and German senior executives will talk about this successful bilingual project, explain how
ARTE works and most importantly will present the best of its music and dance productions.
uvádí: Emelie de Jong a Wofgang Bergmann
Malý sál Žofín, pondělí 15. října v 18.00
Introduced by: Emelie de Jong and Wofgang Bergmann
Small Hall Žofín, Monday, October 15 at 18.00
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 27
Golden Prague Premieres
Nejnovější premiéry světových hudebních filmů
The latest world premieres of music films
PLOCHÁ KRABICE – MUZIKÁL
FLAT PACK – THE MUSICAL
C(H)ŒURS
C(H)ŒURS
Muzikálová „nábytkářská sága“ o švédském
zázraku Ingvaru Kampradovi, zakladateli
společnosti IKEA. Partituru složil Erik Gedeon,
který také toto představení v Městském divadle
Malmö ve Švédsku dirigoval. Scénárista Klas
Abrahamsson s nadhledem říká: „Již bylo napsáno
mnoho písní o lásce, ale velmi málo o vývoji
produktů.“ V muzikálu účinkuje sedm zpívajících
herců a dva hudebníci. Titulní roli ztvárnil herec
a zpěvák Anders Ekborg, známý z muzikálů Šachy
a Kristina z Duvemåly. Muzikál Plochá krabice měl
svou premiéru v Hamburku, kde se stále hraje,
na podzim 2012 bude uveden i v Londýně.
A musical “Furniture Saga” about The Wonder of
Sweden – Ingvar Kamprad, the founder of IKEA.
The score is composed by Erik Gedeon, who also
directed this performance from Malmö Stadsteater
in Sweden. Script-writer Klas Abrahamsson says:
“Many songs about love are written, but very
few about product development.” Seven singing
actors and two musicians take part in the show.
The title role is played by actor/singer Anders
Ekborg, known from Chess and Kristina from
Duvemåla. “Flat Pack – the musical” opened in
Hamburg where it is still played and opens in
London in autumn 2012.
uvádí: Gunilla Jensen
Malý sál Žofín, neděle 14. října 2012 v 15.00
Introduced by: Gunilla Jensen
Small Hall Zofin, Sunday, October 14 at 15.00
Oslavovaný a uznávaný tanečně vokální projekt
světoznámého belgického choreografa Alaina
Platela. Po celá léta je ústředním tématem
Platelových představení vztah mezi jedincem
a společností. C(H)ŒURS je dosud největším
projektem tohoto choreografa, v němž se opět
zabývá tímto tématem. Spolu se svými tanečníky
a sboristy vytvořil pro španělské divadlo Real
ze sborů Verdiho a Wagnera strhující, vizuálně
podmanivou podívanou. Platel zkoumá emoce,
které vznikají při davovém shromáždění, reflektuje
dynamiku kolektivních hnutí a zaobírá se dimenzí,
ve které se pohybuje jedinec a společnost.
Do nádherných sborových scén se zapojilo více
než 80 zpěváků, tanečníků a hudebníků.
A Musical Theatre by Alain Platel. For years, the
tension between the group and the individual has
been the central theme in Platel’s performances.
In C(H)ŒURS, so far his biggest project, he
examines – together with his dancers and the
Teatro Real choir – how ‘dangerously beautiful’
a group can be. What is the relation between the
progressive 19th-century nationalism of Verdi and
Wagner and the increasing current tendency of
nations to cut themselves off? Platel questions
the emotions originated by the assemblage of
individuals and groups, he reflects about the
dynamic of collective movements and about
the public and the individual dimensions. Platel
creates an opera with magnificent choral scenes
featuring more than 80 singers, dancers and
musicians.
uvádí: Bernd Hellthaler
Malý sál Žofín, neděle 14. října 2012 v 17.00
Introduced by: Bernd Hellthaler
Small Hall Zofin, Sunday, October 14 at 17.00
EuroArts Music
International GmbH
28
Sveriges Television,
SVT
Erik Gedeon
Malmö Stadsteater
Bengt Svensson,
Irene Wiklund
EuroArts Music &
Teatro Real Madrid
in co-production
with 3sat & TVE,
Spain
Sweden
108'55"
Germany
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 Andreas Morell
Nyika Jancsó
100'
29
POCTA…
TRIBUTE TO…
DARIA KLIMENTOVÁ
DARIA KLIMENTOVÁ
Reflexe tvorby české taneční hvězdy za její osobní účasti včetně české
premiéry filmu Agony and Ecstasy – strhujícího pohledu na Anglický národní
balet a Dariu Klimentovou při přípravě Labutího jezera
Reflection of the Czech dance star that will be with us in person, including
Czech premiére of film Agony and Ecstasy – thrilling view of the English
National Ballet and Daria Klimentová during the preparation of Swan Lake
Daria Klimentová se narodila v Praze. Když jí bylo pět let, začala se věnovat gymnastice a coby budoucí olympijský talent byla svěřena do péče špičkových trenérů. V deseti letech pak zahájila svá studia na pražské Hudební
a taneční konzervatoři. Její učitelé v ní i zde okamžitě rozpoznali velký talent a potenciál. Během školních let
se zúčastnila mnoha mezinárodních baletních soutěží včetně Prix de Lausanne (vyhrála ocenění pařížské Taneční nadace) a Mezinárodní baletní soutěže v Pretorii (získala zlatou medaili). Po osmi letech Daria konzervatoř absolvovala s vyznamenáním a okamžitě jí byla nabídnuta sólová smlouva v baletním souboru Národního
divadla v Praze, kde působila tři roky. V roce 1991 (jen dva roky po pádu komunismu v Československu) přišla
nabídka angažmá v souboru Capab/Kruik Ballet v Kapském Městě v Jihoafrické republice. Dnes se se svým
tanečním partnerem Vadimem Muntagirovem do Jižní Afriky pravidelně vrací. Naposledy ve zdejším divadle
hostovali v dubnu 2012 v představení Giselle.
Daria Klimentová was born in Prague and at five years old she begun gymnastics. Spotted as a future Olympic
talent, she was soon placed under the guidance of the country’s top trainers. At the age of ten she entered the
Prague State Conservatoire of Music and Dance where once again her teachers picked her out as a great natural talent and placed her in a programme designed for future principal dancers. She entered numerous international ballet competitions including ‘Prix de Lausanne’ (winner of the ‘Prize of the Paris Dance Foundation’)
and the ‘International Ballet Competition in Pretoria’ (winner of the Gold Medal). After eight years Daria graduated with ‘honours’ and was immediately offered a soloist contract with the National Theatre Ballet Company
in Prague where she danced for three years. In 1991 (just two years after the fall of Communism in Czechoslovakia) she was invited to join the Capab/Kruik Ballet, based in Cape Town, South Africa. She regularly returns
to Cape Town with her present partner, Vadim Muntagirov, to guest-star, most recently in April 2012 as Giselle.
Po jedné sezóně v Kapském Městě jí nabídla angažmá tehdejší umělecká ředitelka souboru Scottish Ballet Galina Samsova. Daria nabídku přijala a ve skotském Glasgow tančila po další tři roky. Pak přišlo pozvání připojit
se k souboru tehdejšího uměleckého ředitele Anglického národního baletu Dereka Deana. Zde Daria působí
dodnes. Ve svém repertoáru má všechny důležité role klasických baletů a díla mnoha současných choreografů.
After one year in Cape town in 1992 she was invited to join The Scottish Ballet by the then Artistic Director, Galina
Samsova, where she stayed for 3 years before being invited to join English National Ballet by the then Artistic
Director, Derek Deane. Her repertoire encapsulates all the major classical ballet roles and works by many contemporary choreographers.
Daria je velmi žádaná jako hostující umělkyně, během své kariéry vystupuje prakticky po celém světě. Jen
v letošním roce už tančila na Tchaj-wanu, v Jižní Africe, USA, Vietnamu, Itálii, České republice, Japonsku, Hong
Kongu, Austrálii nebo Šanghaji. Giselle v pražské Státní opeře byla na jaře tohoto roku zaznamenána a následně pak vysílána na televizních obrazovkách. Česká televize také o životě této slavné tanečnice připravuje
další časosběrný dokument.
Daria has performed all over the world and is in great demand as a Guest Artist. This year alone has seen her
travel to Taiwan, South Africa, USA, Vietnam, Italy, the Czech Republic, Japan, Hong Kong, Australia and Shanghai. Her performance of Giselle in Prague has been filmed this year and broadcast on television. Czech Television has also made several documentaries on Daria’s life, following her across the globe.
V roce 2011 odvysílalo BBC sérii tří dokumentárních filmů s názvem Agony and Ecstasy (Utrpení a extáze).
Ve dvou epizodách dokumentu, který mapuje rok Anglického národního baletu, se představila Daria se svým
partnerem Vadimem Muntagirovem. Jedna z nich se zaměřila na přípravy slavného Labutího jezera v Royal
Albert Hall v Londýně, druhá divákům přiblížila poněkud chaotickou přípravu role Sugar Plum v novém Louskáčkovi Wayna Eaglinga v londýnském Coliseum Theatre.
Malý sál Žofín, neděle 14. října ve 20.00
In 2011 the BBC, having followed English National Ballet for a year, broadcast
a series of three documentaries entitled
‘Agony and Ecstasy’. These featured Daria
and Vadim Muntagirov in two of the episodes. One dealt with the preparations
for the famous ‘in the round’ Swan Lake
at the Royal Albert Hall in London and
the other showed the chaotic creation
of the Sugar Plum role in Wayne Eagling’s
new ‘Nutcracker at the Coliseum Theatre’,
London.
Small Hall Zofin, Sunday, October 14
at 20.00
30
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 31
POCTA…
TRIBUTE TO…
BORIS EIFMAN
BORIS EIFMAN
Ruská choreografická legenda osobně představuje vrcholy své tvorby
Russian choreographic legend himself presents the best of his work
Boris Eifman je jedním z mála, možná dokonce jediným ruským choreografem, který pokračuje ve své aktivní
tvůrčí práci již několik desetiletí. Snad žádný z jeho současníků se nemůže pochlubit takovými úspěchy jako on.
Na svém kontě má více než čtyřicet představení a je laureátem mnoha prestižních divadelních ocenění.
Boris Eifman is one of the few, if not the only Russian choreographer, who has led an active career for a number of decades. His achievements are arguably unparalleled; he has more than forty pieces to his name and
has been the laureate of many prestigious awards in theatre.
Boris Eifman se narodil na Sibiři. Vystudoval choreografické oddělení leningradské (později petrohradské)
konzervatoře. V roce 1977 založil soubor Leningradský nový balet (dnešní Eifmanův petrohradský balet), jediné soukromé divadlo v Rusku, které rozvíjí umění moderní choreografie. Podařilo se mu vytvořit originální
styl, který, ač založen na klasické škole, do sebe vstřebal novodobé umění. Zároveň také vychoval tým spřízněných duši, pro něž neexistují žádné neřešitelné úkoly.
Eifman was born in Siberia and studied at the Department of Choreography in the Leningrad (St. Petersburg)
Conservatoire. In 1977 he founded the Leningrad New Ballet (today called the Saint Petersburg Eifman Ballet)
whose mission was to develop the art of modern choreography and was at the time one of the only privately
managed theatres in Russia. Eifman’s new company did not only create an original style, which absorbed the
achievements of modern art whilst basing itself on the classical school, but also formed a close-knit team of
artists for whom no unsolvable task existed.
Současný repertoár souboru zahrnuje světově uznávaná díla, jako je například Requiem, Čajkovskij, Já, Don
Quijote, Karamazovi, Červená Giselle, Můj Jeruzalém, Ruský Hamlet, Don Juan aneb Molièrovy vášně, Kdo je
kdo, Musagete, Anna Karenina, Racek, Oněgin a nejnovější z nich, Rodin.
Boris Eifman je choreograf-filozof. Zabývá se problémy moderního světa, tajemstvím kreativity a kouzla
géniů, které se pokouší poodhalit ve svém výkladu osudů Čajkovského, Specivcevy, Molièra nebo Rodina.
Experimentuje s temnou sférou, jakou je lidská psychika (Idiot, Vrazi, Já, Don Quijote, Ruský Hamlet a Anna
Karenina) a vytváří na scéně obrazy jednotlivých stádií psychoanalýzy. Snaží se zobrazit extrémní stavy lidské
mysli a na šílenství hlavních hrdinů nepohlíží jako na nemoc, ale jako na schopnost pronikat do jiných světů.
Za pomoci fantazie svých postav choreograf neklade žádné hranice vlastní představivosti a prohlubuje otázky
duchovního a filozofického života člověka, které ho zajímají nejvíce.
Eifmanova touha zavést diváky do nevyčerpatelné studnice světa lidských vášní, vytvořit živé duchovní
spojení s publikem, ohromit jej brilancí a dynamikou plastického tanečního jazyka – to vše předurčuje soubor
k úspěchu, který již po celá desetiletí doprovází jeho představení na předních světových scénách.
The current Company’s repertoire includes a number of internationally acclaimed pieces, such as ‘Requiem’,
‘Tchaikovsky’, ‘I, Don Quixote’, ‘The Karamazovs’, ‘Red Giselle’, ‘My Jerusalem’, ‘Russian Hamlet’, ‘Don Juan, or
Moliere Passions’, ‘WHO is WHO’, ‘Musagete’, ‘Anna Karenina’, ‘The Seagull’, ‘Onegin’ and the most recent
‘Rodin’.
Eifman is both a choreographer and philosopher. His work explores the problems of the modern world, the secrets of creativity and the magic of genius, the latter two revealing themselves in his interpretations of figures
such as Tchaikovsky, Spesivtseva, Moliere and Rodin. He experiments with dark and fearful topics such as the
human psyche (‘Idiot’, ‘Murderers’, ‘I, Don Quixote’, ‘Russian Hamlet’ and ‘Anna Karenina’) and often portrays
the various stages of psychoanalysis. He strives to show extreme states of the human mind, regarding his
heroes` madness not as an illness but as a gift enabling them to penetrate into other worlds. Eifman pulls apart
the limits of his own imagination with the help of his heroes` fantasies, deepening his most important spiritual
and philosophical questions regarding human life.
Boris Eifman’s desire to draw his spectators into the inexhaustible world of human passion, to establish live
spiritual connections with his audience and to stun them with the brilliance and dynamic three-dimensional
language of ballet, has for decades determined the success of the Company’s performances on the leading
stages of the world.
Malý sál Žofín, pondělí 15. října ve 20.00
Small Hall Žofín, Monday, October 15 at 20.00
32
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 33
POCTA…
TRIBUTE TO…
ROLAND PETIT
ROLAND PETIT
Francouzská choreografická hvězda in memoriam ve vzpomínkách
spolupracovníků a ve filmových ukázkách
French choreographic star in screenings of extracts from his films and
memories of his colleagues
Denis Morlière a Reiner Moritz na letošním festivalu Zlatá Praha představí výběr těch nejvýznamnějších děl
choreografa Rolanda Petita z rozsáhlého archivu francouzské produkční společnosti Telmondis. Roland Petit
je jeden z nejúspěšnějších choreografů narativních baletů 20. století. Absolvoval taneční školu při Pařížské
opeře a brzy se proslavil coby choreograf. Je například autorem baletů Mladý muž a smrt, Carmen nebo Le
Rendez-Vous, pokud bychom měli zmínit jen několik z nich. To, že několik let žil a pracoval v Hollywoodu, nebo
že vlastnil a provozoval divadlo Casino de Paris, kde pro svou partnerku, tanečnici Zizi Jeanmaire pořádal oslnivá představení, vzbudilo v jeho okolí hodně závisti a vytvořilo o něm jakýsi obraz povrchnosti. Po krátkém
období, kdy působil jako ředitel baletu Pařížské opery, strávil Roland Petit další část svého uměleckého života
šéfováním souboru Ballet National de Marseille, který sám založil. Dál přitom vytvářel choreografie pro baletní
soubory po celém světě, včetně baletu Pařížské opery. Denis Morlière a Reiner Moritz přinesou nový pohled
na mimořádnou kariéru Rolanda Petita. Potvrdí, že byl jedním z největších choreografů naší doby, který měl
opravdu mimořádný cit pro možnosti tanečníků a velkou schopnost bavit své publikum.
The life of the late French choreographer, Roland Petit, will be explored by Denis Morlière and Reiner Moritz,
through memories documented by his former colleagues and the vast collection of visual recordings owned
by the production company Telmondis.
uvádí: Denis Morlière a Reiner Moritz
Malý sál Žofín, úterý 16. října ve 20.00
Roland Petit is arguably one of the most successful story-telling choreographers of the twentieth century.
Trained at the Ballet School of the Paris Opera he soon made a name for himself with ballets like ‘Le jeune
homme et la mort’, ‘Carmen’ and ‘Le rendez-vous’, to name but a few. Petit lived and worked in Hollywood
for a number of years and later owned and operated the Casino de Paris venue, where he put on glamorous
shows for his partner Zizi Jeanmaire. Such career ventures, however, aroused a great deal of jealousy amongst
his peers and did not help his artistic reputation. Following this he was for a short time the director of the Paris
Opera Ballet and then spent the latter part of his life with his company Le Ballet National de Marseille, whilst
choreographing for companies all around the world. Denis Morlière and Reiner Moritz will shed new light on
Roland Petit’s extraordinary career and illustrate why he was one of the greatest choreographers of our time,
with a wonderful understanding of his dancers and a knack for entertaining his audiences.
Introduced by: Denis Morlière a Reiner Moritz
Small Hall Žofín, Tuesday, October 16 at 20.00
34
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 35
NOVÁ MÉDIA A právNÍ
PROSTŘEDÍ v digitální éře
Rights management
in the digital era
WORKSHOP IMZ A EBU
IMZ and EBU Workshop
Čelíme významným změnám v mediálním prostředí. Konvergence v užití médií se stále zvyšuje a zákazník čím
dál tím méně dělá rozdíly mezi tiskem, rozhlasem, televizí, mobilními zařízeními, počítačem, sociálními médii,
atd.
Právní rámec je daleko za stávající realitou a producentům a tvůrcům začínají opravdu těžké časy při udržení
diváků. Zejména v oblasti kultury (vážná hudba, tanec, atd.) je čím dál obtížnější oslovit diváky prostřednictvím
všech dostupných komunikačních kanálů.
Prvořadým úkolem pro zachování kulturních pořadů v povědomí veřejnosti proto bude spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým sektorem. Na tomto společném workshopu EBU (Evropská vysílací unie) a IMZ
(Mezinárodní hudební a mediální centrum) se bude projednávat právní rámec pro veřejnoprávní a soukromé
producenty/vysílatele a budou se hledat modely spolupráce, které by oběma stranám přinesly zvýšení celkového počtu diváků kulturních pořadů.
Malý sál Žofín, úterý 16. října v 10.00
We are facing significant changes in the media landscape. The convergence in the use of media is increasing
day by day and the customer differentiates less and less between print, radio, TV, mobile devices, computer,
social media etc.
The legal framework is far behind the existing reality and producers and content providers are having a hard
time finding their audiences and creating revenue streams. Especially in the field of culture (classical music,
dance etc.) it becomes more and more difficult to address ones audiences through all of the available communication channels.
Therefore the cooperation between the public & private sectors will be paramount in keeping cultural programmes in the public eye. This EBU (European Broadcasting Union) and IMZ (International Music and Media
Centre) workshop will discuss the legal framework for public and private producers/broadcasters and will try
to find models of cooperation that will serve both fields and will ultimately increase audience numbers of cultural programmes.
Small Hall, Tuesday, October 16 at 10.00
36
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 37
INFORMACE O POŘADECH
PROGRAMME DETAILS
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
Číslo pořadu/číslo kategorie/rok výroby
No. of programme/No. of category/Year of
Production
Přihlašovatel/Competitor (Entrant)
Za správnost všech údajů o pořadu
i za technickou kvalitu dodaných videomateriálů
odpovídá přihlašovatel.
Koproducent(i)/Co-producer(s)
Země přihlašovatele/Competitor’s country
Režie/Director
Kamera/Camera
Stopáž/Duration
38
All data on the programmes and the technical
quality of the videotapes are the sole
responsibility of the competitor / entrant.
Redakční uzávěrka katalogu 31. 8. 2012
Last entries for this Catalogue on August 31, 2012
GOLDEN PRAGUE 2012
2011
21
2011
1982 – FRANKOVO LÉTO
ATTIS (ATYS)
Příběh jednoho chlapce a koncertu Franka Zappy
v Palermu dne 14. července 1982 – jediného,
který kdy měl v zemi svých předků. Koncert plný
výtržností neskončil dobře, mezi diváky a policisty
létalo kamení a stadionem se vznášela oblaka
slzného plynu (událost pak Zappa sarkasticky
připomněl na obalu svého alba The Man From
Utopia, 1983). Hrdina našeho příběhu prožívá
tyto momenty a zároveň prochází rokem, který
byl nejen pro Itálii, ale i pro celý svět velmi
mimořádný, intenzivní a zároveň tragický.
Attis, dílo, které se Ludvíku XIV. líbilo natolik,
že vešlo ve známost jako „Králova opera“,
zkomponoval na královském dvoře Jean-Baptiste
Lully. Dílo má velký dramatický náboj: je vůbec
první operou, jejíž děj se točí kolem lásky, a také
první francouzskou tragédií, jejíž hlavní postava
zemře přímo na jevišti. Zkombinováním tance
a expresivního zpěvu se Jeanu-Baptistovi Lullymu
a autorovi libreta Philippu Quinaultovi podařilo
vdechnout do konvenčních divadelních her cit
a poezii.
1982: FRANK’S SUMMER
ATYS
The story of a boy and of Frank Zappa’s concert
in Palermo on the 14th July 1982, the only one he
ever held in his homeland. The concert ended
brutally, with rocks hailing down and tear gas
being launched amidst the police and spectators
(the event was ironically called “The Man From
Utopia” on the front sleeve of his 1983 album). The
hero of this story travels through those moments
and that very particular, intense and tragic year for
Italy and for the whole world.
“Atys”, once so dear to Louis XIV that it became
known as the “the King’s opera”, was composed
by Lully at the court. With its unprecedented
dramatic intensity, “Atys” also happens to be
the first ever opera to have featured a plot
that revolved around love, and the first French
tragedy to have killed off its lead character on
stage. Combining dance and expressive singing,
Quinault and Lully breathed feeling and poetry
into a conventional theatre play.
François Roussillon
et Associés
Rai
Radiotelevisione
Italiana SpA
Salvo Cuccia
Abra&cadabra srl
Clarissa Cappellani
François Roussillon
et Associés, Opéra
Comique, Mezzo
Italy
30'
France
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
12
François Roussillon
multicam
195'
39
40
2011
41
2012
51
2011
62
2011
JULIUS CAESAR
UTAHOVÁNÍ ŠROUBU
MACHINACE
LA SPIRA
Na počátku 17. století nemohl William Shakespeare
odolat pokušení přivést na scénu Kleopatru,
okouzlující a impulzivní královnu Egypta, milenku
Caesara a Marka Antonia. O století později podlehl
jejímu kouzlu i Händel a složil jednu z nejlepších
a nejambicióznějších oper, v nichž tato postava
vystupuje. Julius Caesar v Egyptě byl poprvé
uveden v Královské hudební akademii v Londýně
v roce 1723. Opera byla složena pro největší pěvce
své doby: Senesina, Francescu Cuzzoniovou
či Margheritu Durastantiovou. Nová inscenace
Pařížské opery, kterou dirigovala Emmanuelle
Haïmová a režíroval Laurent Pelly, byla natočena
v Palais Garnier.
Osamělé sídlo na anglickém venkově, stará
a věrná hospodyně, dva malí sirotci a jejich nová
vychovatelka, která přijela z Londýna, aby se
o ně starala. Vše ale není tak poklidné, jak to
na první pohled vypadá. Mrtvé přízraky stále
častěji zasahují do říše živých. Brittenova skvělá
partitura a velmi přesvědčivá adaptace povídky
Henryho Jamese se zaobírá tématy dětské
nevinnosti a zkaženosti dospělých, které dovádí
do zničujících konců. Až děsivě zneklidňující
inscenace Jonathana Kenta byla natočena
na festivalu v anglickém Glyndebourne v roce
2011, Londýnský filharmonický orchestr dirigoval
Jakub Hrůša.
Čtyři ženy, čtyři hlasy, čtyři manipulativní stvoření
hovoří k publiku. Čtyři video obrazovky nad
nimi. Ženské hlasy oživují fonémy, nejmenší
součásti zvukové stránky řeči, které se pomalu
shlukují, aby se z nich staly útržky rozhovoru.
O něco dál sedí u počítače muž. Dívá se na čtyři
ženy, upravuje jejich hlasy i frázování a na jejich
obrazovky útočí grafickými prvky ze svého
počítačového programu. Fonémy a zvukové
objekty se mění a vytvářejí hudební konverzaci.
Machinace, které byly poprvé uvedeny v roce
2000, jsou nejživějším a zároveň nejdojemnějším
dílem, které kdy řecký skladatel Georges
Aperghis napsal. Hudba, texty a videa tvoří spolu
s interprety přímo alchymistickou kombinaci.
Spira Mirabilis je mimořádný projekt, který
sdružuje některé z nejlepších evropských
mladých hudebníků a přináší nový, radikální
přístup ke koncertům vážné hudby. Většinou je
těmto velmi talentovaným hráčům kolem dvaceti
let, zkouší a hrají bez dirigenta (a bez finanční
odměny!) a při vystoupeních se jim daří bourat
tradiční bariéry mezi umělcem a publikem.
Hudební experiment vytvořený skupinou
nadaných mladých hudebníků je hlavním
tématem filmu, který se pokouší zaměřit na ideál
obsažený v takovémto „společném hraní“ a který
nás v tomto duchu také zavede do prostředí
zkoušek, pracovních setkání i společného života
hudebníků.
GIULIO CESARE
THE TURN OF THE SCREW
In the early years of the 17th century, William
Shakespeare was unable to resist bringing the
character of Cleopatra to the stage, the bewitching
and impetuous queen of Egypt, mistress of
Caesar and Mark Anthony. A century later
Handel also succumbed to her charms, basing
one of his most brilliant and ambitious operas
on her. First performed by the Royal Academy
of Music in London in 1723, “Giulio Cesare in
Egitto” was written for the greatest singers of the
time: Senesino, Francesca Cuzzoni, Margherita
Durastanti. Emmanuelle Haïm conducted and
Laurent Pelly staged this new production by the
Paris Opera, filmed at the Palais Garnier.
A remote English country house, an old and
faithful housekeeper, two young orphan children
and an eager new governess sent down from
London to look after them. But all is not quite as
it seems in the sheltered world of Bly. Spirits from
the past increasingly encroach upon the realm of
the living. Britten’s brilliantly scored, insidiously
compelling adaptation of Henry James’s novella
takes its themes of childish innocence and adult
corruption and twists and turns them to disturbing
and ultimately devastating effect. Jonathan
Kent’s eerily unsettling staging was filmed at the
Glyndebourne Festival in 2011; maestro Jakub
Hrůša conducted the London Philharmonic
Orchestra.
MACHINATIONS
LA SPIRA
Four women, four voices, four manipulative
beings facing the public. Above them, four
video screens. The womens’ voices bring life to
phonemes, ancestors to human speech, that
slowly come together to become snippets of
conversation. A little further away, a man sits
facing a computer. He watches the four women,
traffics their voices, phrasing, and invades
their screens with graphical elements from his
computer program. The phonemes and sound
objects change, creating a musical conversation.
Machinations, first performed in 2000, is both
the liveliest and most moving piece he has
ever written by Georges Aperghis. Music, text,
video and performers enter into an alchemical
concoction.
Spira Mirabilis is an extraordinary new project
drawing together some of Europe’s finest young
players. It offers a radical new approach to the
classical music concert. Mostly in their 20s,
practising and performing without a conductor
(and without any fee!), these highly-skilled players
break down the traditional barriers between
performer and audience. The musical experiment
developed by this group of young and talented
musicians will be the main theme of our film,
which will attempt to focus on the ideal embedded
in this manner of “playing music together,” to
follow the practice in the course of work sessions
and scenes from collective life.
François Roussillon
Idéale Audience
Anna-Célia Kendall
Ideale Audience
Gérald Caillat
multicam
François Roussillon
et Associés
François Roussillon
et Associés,
Glyndebourne
Enterprises Ltd
multicam
Ircam-Centre
Pompidou
Eric Guichard
Videomante
Etienne Carton de
Grammont
218'
France
115'
France
53'
France
89'
François Roussillon
et Associés
François Roussillon
et Associés, Opéra
national de Paris,
Mezzo
François Roussillon
France
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
31
41
2011
81
2011
2011
KATHLEEN FERRIEROVÁ
ČAS DEŠTĚ
POPELKA
Pro milovníky hudby je Kathleen Ferrierová
opravdovým fenoménem. Její vrcholná kariéra
trvala pouhých osm let (1946 – 1953), ale i tak
málo stačilo, aby se zařadila mezi největší
pěvkyně všech dob. Na základě velkého
množství nedávno objevených materiálů včetně
soukromých záznamů a fotografií vrhá film nové
světlo na pozoruhodný život této zpěvačky a její
raketový vzestup ke hvězdné slávě. Ve filmu se
objeví digitálně upravené nahrávky nejlepších
vystoupení Kathleen Ferrierové, z nichž některé
nebyly dosud zveřejněny, nebo unikátní rozhovor,
který poskytla na vrcholu své kariéry a který
propůjčuje příběhu její vlastní osobitý hlas.
Čas deště, filmový koncert Artura Psarjova ,
jednoho z nejlepších ruských zvoníků; kostelní
zvonkohra a staré sibiřské písně. Film vznikl
ve zvonici kostela Povýšení svatého Kříže
v sibiřském městě Irkutsk.
Venkovský pán Pandolfe se oženil s panovačnou
hraběnkou, paní de la Haltière. Ona a její dcery
Noémie a Dorothée šikanují Pandolfovu dceru
z prvního manželství Lucette,známou jako
Popelka. Pandolfe Popelku sice miluje, ale má ze
své ženy příliš velký strach na to, aby jí pomohl.
Díky dobré kmotře Víle se Popelka dostane
na ples a setká se s princem, který se do ní
zamiluje… Pak ale odbije půlnoc…
THE RAIN TIME
The Rain Time is a Film-concert by Arthur
Psaryov – one of the best bell-ringers in Russia.
Excerpts include church chime and ancient Siberia
songs and the film was recorded at the bell tower
of Irkutsk Cross Exaltation church.
KATHLEEN FERRIER
For lovers of music, Kathleen Ferrier is truly
unique. Her international career spanned just
eight years between 1946 and 1953, but it was
enough to place her among the greatest singers
of all time. Drawing on a wealth of recently
discovered material, including intimate home
movies and photographs, this moving film sheds
new light on her remarkable life and meteoric
rise to fame. Intertwined with digitally remastered
recordings of her finest performances, including
some never before released, the film features
a rare sound interview recorded at the peak of her
career that lends Ferrier’s own distinctive voice to
the story.
Idéale Audience
Les Films de la
mémoire, Création
et Mémoire, Arte
France
France
42
91
CENDRILLON
Pandolfe, a country gentleman, has married
Madame de la Haltière, an imperious countess.
She and her daughters Noémie and Dorothée
bully Pandolfe’s daughter from his first marriage,
Lucette (know as Cendrillon) and whilst Pandolfe
loves Cendrillon he is too frightened of his wife
to help her. Thanks to her fairy godmother,
Cendrillon goes to the ball and meets the prince
who falls in love with her… but at midnight..
Arthur Psaryov,
Yuri Dorokhin
Diane Perelsztejn
Arthur Psaryov
John Davey
Arthur Psaryov,
Yuri Dorokhin
Andrei
Zakablukovsky,
Yuri Dorokhin
68'
Russia
24'50"
GOLDEN PRAGUE 2012
102
2011
BRUNDIBÁR – ZPÍVAT A TANČIT BEZ
HRANIC
Na začátku nikdo nevěděl, jak tento projekt
dopadne: děti se navzájem neznaly, mluvily
různými jazyky, jeho organizátoři přijeli
z Nizozemska, Norska i Polska. Autor projektu
Frank Overhof a kameraman Alexander Huf byli
téměř každý den přítomni na zkouškách. Děti
a mládež celou dobu provázeli, navštívili některé
z nich i v jejich domovech a byli jim nablízku
v příjemných, náročných i veselých situacích.
Dětská opera Brundibár Hanse Krásy a Adolfa
Hoffmeistera se proslavila především díky úloze,
kterou sehrála v koncentračním táboře Terezín.
BRUNDIBAR – SINGING AND DANCING
ACROSS BORDERS
At the beginning, nobody knew how the project
would end: the children did not know each other,
they spoke different languages and the project’s
organisers came from the Netherlands, Norway
and Poland. Almost every day author Frank
Overhof and cameraman Alexander Huf assisted
at the rehearsals. They followed the children and
teenagers, visited some of them at home and
accompanied them in lovely, difficult and funny
situations. The children’s opera “Brundibár”
by Hans Krása and Adolf Hoffmeister has
especially become famous due to its role in the
concentration camp Theresienstadt.
Idéale Audience
Olivier Simmonet
Rundfunk Berlin
Brandenburg
Frank Overhof
Royal Opera
House – London
David Gopsill
–
Alexander Huf
France
155'
Germany
44'
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
72
43
44
2011
122
2012
132
2011
141
2012
VOJCEK
NEZVEDENÁ DCERA
LANG LANG – UMĚNÍ BÝTI VIRTUOSEM
Násilnický, utiskovaný a zmatený Vojcek se
zoufale snaží přežít ve světě plném vysokých
nároků. Alban Berg mistrovsky zhudebnil slavný
stejnojmenný fragment hry Georga Büchnera.
Jedná se o barvitou a údernou interpretaci díla
v podání mezinárodně uznávaného režijního dua
Cariny Reichové a Bogdana Szybera a v televizní
režii Ditty Feukové.
Čtyřiatřicetiletá začínající filmařka Stéphanie
Argerichová, dcera pianistů Marthy Argerichové
a Stephena Kovaceviche, se rozhodla o svých
rodičích natočit film. Tento intimní portrét dvou
hudebních velikánů obsahuje zhruba třicet pečlivě
propracovaných scén a přináší velmi působivý
pohled na rozvětvenou rodinu, ve které jde veselí
a šílenství ruku v ruce s všudypřítomnou hudbou.
WOZZECK
BLOODY DAUGHTER
Violent, opressed and confused, Wozzeck
desperately tries to survive in a demanding
world. With incomparable orchestral flow and an
extreme range of voices, Alban Berg paints his
personal picture of the modern world. A colourful,
sharp interpretation by the internationally
acclaimed directing duo Carina Reich and Bogdan
Szyber. Television direction by Ditte Feuk.
34-year old apprentice film maker Stéphanie
Argerich, the daughter of pianists Martha Argerich
and Stephen Kovacevich, has decided to make
a film about her parents. This intimate portrait
of two musical giants, filmed from the inside
of a larger-than-life family, where gaiety and
madness rub shoulders with omnipresent music,
will comprise of 30 or so carefully-developed
scenes.
Čínský klavírista Lang Lang je dnes jednou
z největších hvězd klasické hudby. Tento úžasný
virtuoz, který kvůli práci hodně cestuje a je
miláčkem publika, představuje v 21. století obdobu
velkého virtuoza dějin a lva salónů Ference Liszta.
Cenami ověnčený režisér Thomas Grube přináší
hluboký vhled do života virtuoza moderní doby
a do mechanismů, které mu umožňují uhranout
milióny milovníků klasické hudby po celém
světě. Koncertní klipy z londýnského iTunes
festivalu, kde se Lang Lang stal prvním klasickým
hudebníkem, který tu vystoupil, jsou umělcovou
poctou Ferenci Lisztovi při příležitosti dvoustého
výročí jeho narození.
Finský národní balet oslavil devadesát let
od svého vzniku nádherným gala koncertem.
Na hlavní scéně Helsinské opery uvedli tanečníci
Národního baletu fantastické představení složené
z čísel klasického baletu a moderního tance.
Program slavnostního večera obsahuje výňatky ze
slavných klasických děl jako je Labutí jezero a Don
Quijote, současné balety jako je Anna Kareninová
Alexeje Ratmanského nebo Šeherezáda Kennetha
Grevea. Uvedena byla také některá z největších
děl moderního tance, jako například Minus 7
od Ohada Naharina či Walking Mad od Johana
Ingera.
LANG LANG – THE ART OF BEING
A VIRTUOSO
90th ANNIVERSARY GALA OF THE
FINNISH NATIONAL BALLET
Chinese pianist Lang Lang is one of today’s
greatest classical music stars. As an amazing
virtuoso, travelling musician und darling of
the audiences he represents something like
a 21st-century version of the great historical
virtuoso and lounge lizard Franz Liszt. Awardwinning filmmaker Thomas Grube shares deep
insights into a modern virtuoso’s life and into
the mechanisms of how to fascinate millions of
music lovers worldwide. Concert clips from the
London “iTunes-Festival” – where Lang Lang was
the first classical musician to enter the stage – are
the virtuoso’s hommage to Franz Liszt on the
occasion of his 200 birthday.
The Finnish National Ballet celebrates its 90-year
history with a magnificent anniversary gala. On
the main stage of the Helsinki Opera House,
the dancers of the National Ballet give fabulous
performances of ballet and modern dance. The
gala programme includes excerpts from such
famous ballet classics as Swan Lake and Don
Quixote, and from contemporary ballets such
as Anna Karenina by Alexei Ratmansky and
Scheherazade by Kenneth Greve. The gala also
features some of the greatest works of modern
dance, such as Minus 7 by Ohad Naharin and
Walking Mad by Johan Inger.
Thomas Grube
YLE Finnish
Broadcasting
Company
Tiina Siniketo
Boomtown Media
Nicolas Hudak,
Derek Pennell
Finnish National
Ballet
Mika Paavilainen
Germany
45'19"
Finland
89'
Stephanie Argerich
Zweites Deutsches
Fernsehen
Intermezzo films,
Arte France, TSR
Luc Peter
France
94'
Sveriges Television
Carina Reich &
Bogdan Szyber
Idéale Audience
NorrlandsOperan &
Swedish Radio SR
Per-Olof Lantto
Sweden
98'
GOLDEN PRAGUE 2012
GALA KONCERT K 90. VÝROČÍ
FINSKÉHO NÁRODNÍHO BALETU
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
111
45
2011
NEDĚLE ZE SVĚTLA (SONNTAG AUS
LICHT) – SVĚTOVÁ PREMIÉRA OPERY
KARLHEINZE STOCKHAUSENA
Dokument „Neděle ze světla – světová premiéra
opery Karlheinze Stockhausena“ sleduje proces
přípravy představení od prvních zkoušek až
po vynikající premiéru v Kolíně nad Rýnem
v dubnu 2011. Film zavede diváka na emotivní
cestu do světa Stockhausenovy hudby, upozorní
na nejlepší momenty stejně jako na kritické
okamžiky procesu zkoušení. Hudebníci
a dlouholetí spolupracovníci jako Kathinka
Pasveerová odhalí důvěrné zákulisní informace.
SUNDAY FROM LIGHT (SONNTAG AUS
LICHT) – THE WORLD PREMIERE OF
KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S OPERA
The documentary “Sunday from Light (Sonntag
aus licht) – the world première of Karlheinz
Stockhausen’s opera” accompanies the
production process from the first rehearsals to
the outstanding opening-night performance in
Cologne in April 2011. The film takes the viewer
on an emotional journey into the world of
Stockhausen’s music showing highlights as well
as critical moments of the rehearsing process.
Musicians and long-time collaborators such as
Kathinka Pasveer reveal intimate background
information.
46
162
2011
171
2011
181
2011
LAMAČ ZVUKU (SOUNDBREAKER)
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
MACBETH
Soundbreaker je filmovou odyseou, jež sleduje
některá dobrodružství jednoho z nejodvážnějších
a nejvíce strhujících umělců světa – Kimma
Pohjonena z Finska. Jeho více než dvacetiletá
hudební historie obsahuje projekty z oblasti
rocku, folku, avantgardy, improvizace, klasické,
taneční a divadelní hudby. Pohjonenova práce je
ve svém tvůrčím zkoumání dosud neobjevených
zvukových podnětů velmi různorodá
a přesvědčivá. Všechny radikální, poetické či
divoké zvuky vycházejí nejen z Pohjonenova
akordeonu, ale vytváří je i jeho vlastní silný hlas.
Nestárnoucí příběh Lewise Carrolla je základem
nového velkolepého díla Christophera
Wheeldona, v němž má hlavní roli Lauren
Cuthbertsonová, primabalerina londýnského
Královského baletu. Podmanivý design Boba
Crowleyho, poutavá a vášnivá hudba Jobyho
Talbota a Wheeldonova dechberoucí choreografie
vytváří slovy recenzenta The Times „velkolepou
rodinnou zábavu oživenou s obrovskou divadelní
vervou“.
Černá, červená, smetanová a zlatá: to jsou barvy
nové inscenace Verdiho Macbetha. Působivé pojetí
Shakespearovy hry v režii Phyllidy Lloydové bylo
uvedeno v londýnské Královské opeře. Některé
postavy této opery, jako jsou lstivé a prohnané
čarodějnice v šarlatových turbanech, připomínají
nádherné gotické fresky. V roli zachmuřeného,
urostlého Macbetha se představil v Británii
debutující Simon Keenlyside, jeho ženu Lady
Macbeth pak ztvárnila Ljudmyla Monastyrska. Oba
předvedli majestátní a zároveň delikátní výkony.
Představení, které jde za hranice pouhého hluku
a vřavy, mistrně dirigoval Antonio Pappano.
SOUNDBREAKER
Lewis Carroll’s ever-popular story provides the
basis for Christopher Wheeldon’s spectacular
new work, starring Royal Ballet Principal Lauren
Cuthbertson. Captivating designs by Bob Crowley,
an engaging and passionate score by Joby Talbot,
and Wheeldon’s breathtaking choreography
combine to produce in the words of The Times
“spectacular family entertainment brought to life
with enormous theatrical verve.”
Soundbreaker is a film Odyssey that follows some
of the sonic adventures of one of the world’s
most exciting and fearless artists – Finland’s
Kimmo Pohjonen. His musical history goes back
more than twenty years in rock, folk, avantgarde, improvisation, classical, dance and theater
music projects. Pohjonen’s work is diverse
and compelling in its creative exploration of
undiscovered soundscapes. Radical, poetic and
wild, all the sounds originate from Pohjonen’s
accordion and his own powerful voice.
ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
MACBETH
Black, red, cream and gold are the colours
that define Phyllida Lloyd’s Royal Opera House
staging of Verdi’s robust, yet penetrating setting
of Shakespeare’s Scottish play. Manipulated by
a whole coven of cunning, scarlet-turbanned
witches, the characters often evoke figures in
a splendid Gothic fresco. With Simon Keenlyside
making his British debut, as an athletic, brooding
Macbeth and Liudmyla Monastyrska as his Lady,
both imperious and subtle, this performance,
masterfully conducted by Antonio Pappano, goes
far beyond mere sound and fury.
WDR
Enrique Sánchez
Lansch
YLE Finnish
Broadcasting
Company
Kimmo Koskela
Opus Arte
Jonathan Haswell
Opus Arte
Phyllida Lloyd
Opera of Cologne
Hubert Schick,
Norbert Tinnefeld
Gernot Steinweg
Kimmo Koskela
BBC
Steve Plant
L’Opera National
de Paris
James Day
Germany
59'
Finland
86'
United Kingdom
120‘
United Kingdom
170'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
152
47
2012
2011
211
2011
221
2012
ANNA NICOLE
TOSCA
TRIPTYCH
LINES BALLET ALONZA KINGA
Svým tragikomickým pohledem na extrémy
současného kultu celebrit přidali hudební
skladatel Mark Anthony Turnage, libretista Richard
Thomas a režisér Richard Jones do operní galerie
zkažených a sklíčených dívek i Annu Nicole
Smithovou. Silikonová modelka časopisu Playboy,
která se provdala za téměř devadesátiletého
miliardáře, se před svou smrtí předávkováním
léky dočkala až groteskní publicity. Jazzově laděná
hudba a hvězdný výkon sopranistky Evy-Marie
Westbroekové v hlavní roli dotvářejí, řečeno slovy
recenzenta New York Times, „poutavou, šokující,
zábavnou a krajně dojemnou operu“.
Působivá hudba, poutavý příběh a tragický konec:
to je Pucciniho nesmrtelná Tosca s báječným
obsazením v provedení londýnské Královské
opery. Mezi hvězdnými zpěváky nechybí Angela
Gheorghiuová, Jonas Kaufmann nebo Bryn
Terfel. V inscenaci se představí operní sbor
a orchestr pod taktovkou hudebního ředitele
Královské opery Antonia Pappana. Předvedou
tak skvělé party, jako je „Te Deum“ nebo árie
„Vissi d’arte“ a „E lucevan le stelle“. Drama, vášeň
a nádherná hudba – Tosca jednozačně patří
k nezapomenutelným operním zážitkům.
Triptych přináší první kompletní uvedení všech
tří jednoaktových oper Giacoma Pucciniho
v londýnské Královské opeře od roku 1965. Přední
britský operní režisér Richard Jones nastudoval
komický titul Gianni Schicchi pro Královskou operu
již v roce 2007 a nyní triptych doplnil zbývajícími
jednoaktovkami.
Šeherezáda choreografa Alonza Kinga v podání
mimořádných tanečníků jeho souboru
Lines Ballet je inspirována starými sbírkami
perských, sanskrtských a arabských příběhů
Tisíce a jedné noci. Toto zpracování přináší vizi
transformativního potenciálu starých příběhů:
umožňuje nám zaposlouchat se do hlasu, který
může změnit náš život, a předvádí sílu, s jakou
může umění osvětlit zákoutí našeho srdce. Nová
partitura mistra hry na tabla Zakira Hussaina nově
interpretuje původní hudbu Rimského-Korsakova,
do které zakomponovává jak tradiční perské, tak
západní hudební nástroje. Kingova Šeherezáda
vznikla na objednávku Monackého tanečního fóra
ke stému výročí Ruského baletu Monte Carlo.
TOSCA
ANNA NICOLE
In a tragic-comic take on the extremes of celebrity
culture, composer Mark Anthony Turnage,
librettist Richard Thomas and director Richard
Jones add Anna Nicole Smith to opera’s gallery of
bad, sad girls. A pneumatic Playboy model who
married an octogenarian billionaire, she achieved
grotesque fame before her destitute, drug-riddled
death. With its jazz-coloured score and Eva-Maria
Westbroek’s starry performance, this is, as the
New York Times said: “an engrossing outrageous,
entertaining and, ultimately deeply moving opera”.
48
201
Powerful music, a gripping story and a tragic
end: Puccini’s ever-popular Tosca performed
at the Royal Opera House with a fabulous cast.
Among the star singers in this revival are Angela
Gheorghiu, Jonas Kaufmann and Bryn Terfel.
The Royal Opera Chorus and The Orchestra of
the Royal Opera House are under the baton of
Antonio Pappano, Music Director of the Royal
Opera for a score that includes such great set
pieces as the Act I ‘Te Deum’ and the arias ‘Vissi
d’arte’ and ‘E lucevan le stelle’. Drama, passion
and fabulous music – Tosca is one of opera’s great
nights out.
IL TRITTICO
This is The Royal Opera’s first complete
presentation of Puccini’s Il trittico since 1965.
Leading director Richard Jones staged his witty,
darkly comic realization of Gianni Schicchi for The
Royal Opera in 2007, and here he completes the
trio.
ALONZO KING LINES BALLET
Alonzo King’s Scheherazade is a re-envisioning
of the ancient collection of Persian, Sanskrit,
and Arabic stories of 1,001 Nights. The exquisite
dancers of Lines Ballet present a vision of the
transformative potential these stories possess:
the way that we are offered a chance to listen to
a voice that can change our lives, the power of
art to illuminate all the chambers of our hearts.
The new score by tabla master Zakir Hussain reinterprets the original music by Rimsky-Korsakov,
incorporating traditional Persian as well as
Western instruments. Alonzo King LINES Ballet’s
Scheherazade was commissioned by the Monaco
Dance Forum to inaugurate the Centenary of the
Ballets Russes de Monte Carlo.
Opus Arte
Richard Jones
Opus Arte
Duncan Macfarland
Opus Arte
Richard Jones
ZDF, 3sat
Andreas Morell
BBC
Francesca Kemp
Royal Opera House
James Day
BBC
Chris Goor
Arthaus Musik,
Berlin
Lou Weinert
United Kingdom
120'
United Kingdom
125'
United Kingdom
180'
Germany
109'37"
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
191
49
2011
SYMFONIE, EPIZODA 1 – GENEZE
A GÉNIUS (PRVNÍ ČÁST ČTYŘDÍLNÉHO
SERIÁLU)
Britský herec a hudební historik Simon Russell
Beale radikálně přehodnocuje postavení symfonie
v moderním světě a rozebírá překvapivý způsob,
jakým tento hudební útvar utváří lidskou historii
a identitu. První díl série začíná v době Velké
francouzské revoluce příchodem Josepha Haydna,
kterému se přezdívá „otec symfonie“, do Anglie.
Setkáváme se také s Mozartem, géniem, který
napsal svou první symfonii ve věku pouhých osmi
let, a Beethovenem, revolucionářem, který vytvořil
představu umělce jako hrdiny a jehož symfonie
Eroica změnila hudbu navždy. V dokumentu
vystupuje pod taktovkou Sira Marka Eldera slavný
britský soubor dobových nástrojů – Orchestr
doby osvícenství.
SYMPHONY EPISODE 1 GENESIS AND
GENIUS (EP 1 OF 4 PART SERIES)
Simon Russell Beale presents a radical reappraisal
of the place of the symphony in the modern
world and explores the surprising way in which
it has shaped our history and identity. The first
episode begins amidst the turmoil of the French
Revolution with the arrival in England of Joseph
Haydn, dubbed “The Father of the Symphony”.
We also meet Mozart, the genius who wrote his
first symphony at the age of 8; and Beethoven,
the revolutionary who created the idea of the
artist as hero and whose Eroica Symphony
changed music for ever.
50
262
2012
272
2012
282
2012
PRACOVNÍ NÁZEV: ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
SBOR SVATÉHO TOMÁŠE
BOGODAR KOTOROVIČ – ÚVAHY
Dokumentární film o dospívání Alexe Priora,
zázračného hudebního talentu, který se narodil
v Londýně do rodiny ruské matky a britského
otce. Již v pouhých deseti letech se chlapec stal
celosvětově známým zpěvákem. Jeho rodiče
se zapojili do hudebního byznysu, aby zajistili,
že talent jejich syna nebude promarněn a že se
zařadí mezi významné skladatele jednadvacátého
století. Filmový štáb začal Alexe a jeho oddané
rodiče sledovat v době, kdy čtrnáctiletý chlapec
započal svá studia na petrohradské konzervatoři
v oboru skladba – dirigování.
V roce 2012 oslavil Chlapecký sbor svatého
Tomáše z německého Lipska 800. výročí své
existence. Jedná se o neuvěřitelně dlouhé období,
vezmeme-li v úvahu, že toto těleso přečkalo dobré
i zlé časy evropské historie a dokázalo si po celá
staletí nepřetržitě udržet své tradice a zavedené
zásady, jako je zapojení starších chlapců
do vzdělávání těch mladších. Film mapuje jeden
rok života tohoto pěveckého sboru. Ponořte se
tedy i Vy do jedinečného chlapeckého světa mezi
motety, internátní školou a fotbalovým hřištěm,
do života, pro který je určující úspěch a tlak
na dobrý výkon a v němž najdete jak pochybnosti,
tak hrdost, ale i stesk po domově a ryzí přátelství.
„Housle v jeho rukou mluví,“ říkalo se o Bogodaru
Kotorovičovi. Tento ukrajinský mistr byl geniálním
houslistou, kterému se dostalo bouřlivých ovací
prakticky na všech kontinentech. Bogodar
Kotorovič byl kosmopolita, současně se ale během
celého svého tvůrčího života snažil popularizovat
ukrajinskou hudbu. Slavný houslista, zakladatel
moderní ukrajinské houslové školy a ředitel
národního komorního souboru Kyjevští sólisté
neměl rád jednotvárnost ani v životě, ani ve své
tvůrčí práci a uměl být dobrým přítelem a duchem
každé společnosti. Bogodar Kotorovič sice
zemřel, ale úvahy o jeho umělecké práci můžeme
obdivovat dál.
DIE THOMANER
BOHODAR KOTOROVYCH –
REFLECTIONS
Working Title: Wunderkind
A documentary about the coming of age of the
musical prodigy Alex Prior, who was born in
London to a Russian mother and British father
and at the age of 10 already made his international
name as a singer. In order to ensure that their
son becomes THE composer of the 21st Century,
Prior’s mother and father became involved in the
music industry. The film crew started to follow
Alex and his devoted parents when the fourteenyear boy entered the St Petersburg Conservatoire
as a composer-conductor.
BBC Classical Music
Television
Andy King Dabbs
Baltic Film
Production
Open University
John-Martin White
United Kingdom
59'04"
In 2012 the St. Thomas Boys Choir Leipzig
celebrates its 800th anniversary. An almost
unbelievable period of time, if one considers
that the choir outlasted all the ups and downs
of European history, the choir has maintained
its centuries-old traditions and held onto such
established principles as the inclusion of the
elder boys in the education of the younger ones.
The film accompanies the choir over a period of
one year, delving into a unique world of motets,
boarding school and football pitches, into a life
that is shaped by success and pressure to
perform, doubts and pride, homesickness and
genuine friendship.
Paul Smaczny
National TV
Company of
Ukraine
Svitlana Revenko
MDR
Michael Boomers,
Christian Schulz
–
Andrii Dudko, Yuri
Komarov
Germany
113'88"
Ukraine
44'
Marianna Kaat
Accentus Music
GmbH & Co. KG
–
Rein Kotov
Estonia
57'
GOLDEN PRAGUE 2012
“The violin spoke in his [Bohodar Kotorovych’s]
hands”. A genial violinist, a Ukrainian Master, he
received standing ovations on all continents. He
was a cosmopolitan, whilst at the same time he
popularised Ukrainian music. Founder of the
modern Ukrainian violin school and the Manager
of the National Chamber Ensemble “Kyiv Soloists”,
Kotorovych was opposed to routine in both his
personal and creative life and he was known to
be a good friend and the soul of every soiree.
Bohodar Kotorovych has passed away, but the
reflections of his creative work still excite us.
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
232
51
2012
302
2012
311
2011
HUDBA V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
ANTOINOVA ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
MODERNÍ LÁSKA
Během posledních padesáti let se hudba
v televizním vysílání objevuje v různých
podobách. Již v jeho počátcích byla důležitou
součástí programových schémat a stejně
tomu je i dnes. Sofistikovanější než kdy jindy,
živá a poháněná událostmi se hudba dostává
přes televizní obrazovky k milionům diváků –
každopádně k většímu množství lidí, než kteří se
s ní setkávají v operních domech, koncertních
síních či na jiných místech. Zveme vás na cestu
po dějinách zejména klasické hudby na televizní
obrazovce, která slouží zároveň jako jakési
pomyslné audiovizuální muzeum. Ponoříme se
do pokladů různých archivů, abychom ukázali, co
všechno televize udělala pro šíření hudby.
Antoine je malý zrzavý chlapec, stejně jako byl
Antonio Vivaldi. Ke svým desátým narozeninám
dostane od dědečka knihu. A to ne jen tak
ledajakou … na obalu je Antoinovo jméno. A je
to kniha kouzelná – hraje Vivaldiho Čtyři roční
období!
Moderní láska je remakem úspěšného představení
Alpha Boys nizozemské taneční skupiny Club Guy
& Roni. Příběh se odehrává na svatební afterparty.
Většina hostů odešla domů, na večírku zůstalo
už jen několik blízkých přátel. A tehdy si ženich
uvědomí, co vlastně udělal…
ANTOINE’S FOUR SEASONS
MODERN LOVE
Antoine is a little redheaded boy just like Antonio
Vivaldi. For his 10th birthday, his grandfather gives
him a book. But not just any book… on its cover
appears Antoine’s name. It’s magical: it plays the
“Four Seasons” music as he draws on it!
Modern Love is a remake of Club Guy & Roni’s
succesfull performance ‘Alpha Boys’. Modern Love
is set at an afterparty of a wedding. Most guests
went home but a few close friends stayed for the
afterparty. And then the groom realizes what he
did…
MUSIC IN THE AIR
RM Creative
52
Sodaperaga
Dominique
Crespel, Mike
Connolly
Germany
60'
2012
SCHUMANN V PIER 2 – FILMOVÝ
KONCERT PAAVA JÄRVIHO A NĚMECKÉ
KOMORNÍ FILHARMONIE BRÉMY
Schumann tak, jak jste ho ještě nikdy neslyšeli!
To bylo při realizaci tohoto projektu cílem Paava
Järviho a Německé komorní filharmonie z Brém.
Podle ohlasů tisku a publika není pochyb o tom,
že své mety dosáhli. Po mezinárodně uznávaném
cyklu věnovaném Beethovenovi rozpracoval
tento jedinečný orchestr se svým mimořádným
šéfdirigentem svou vizi uměleckého bohatství
Schumannových symfonií.
SCHUMANN AT PIER 2 – A CONCERT
FILM WITH PAAVO JÄRVI AND THE
DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE
BREMEN
Schumann as he has never been heard before!
This and nothing else was the goal of Paavo Järvi
and the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
in the realization of their Schumann project; and
according to the press and the audience there’s
no doubt that they’ve achieved their aim. After
their internationally celebrated Beethoven cycle,
this truly unique orchestra and its extraordinary
principal conductor have now elaborated their
vision of the artistic wealth of the Schumann
symphonies.
Music on television has come in various guises
over the last 50 years. It was already part of the
programme mix at the very beginning and is still
around, more sophisticated than ever, live and
event driven and at its best reaching millions – at
any rate more people than those experiencing
music in opera houses, concert halls or other
venues. We invite you to a journey through the
history of mainly classical music on television
which also serves as a kind of audiovisual ‘musée
imaginaire’. We shall dive into the treasure trove
of the various archives to demonstrate what
television has done for the dissemination of
music.
Reiner E. Moritz
322
Camera lucida
productions
Gordon & Philippe
Béziat
NTR
Joost van Krieken
France Télévisions
Christophe Graillot
Club Guy & Roni
Jan Rein Hettinga,
Carrien Dijkstra
France
35'
Netherlands
20'52"
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 Deutsche Welle
Christian Berger
Unitel Classica
Radio Bremen,
Arte
Henning
Brümmer, Heiko
Rahnenführer
Germany
98'
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
292
53
2011
2011
351
2011
SVĚT MATTHEWA BOURNEA
JUDITA
RAKOUSKO ZPÍVÁ – FINÁLE
Již po celé čtvrtstoletí vyvolává britský choreograf
Matthew Bourne svými adaptacemi nejznámějších
baletních a operních děl nadšení u publika
po celém světě. Jeho projekty jsou velmi úspěšné
a oceňované hudební kritikou – od Bizetovy
Carmen s nápaditě zpracovanou taneční
choreografií, zasazenou mimo jiné do prostředí
americké garáže (The Car Man), až po oslňující,
cenami ověnčené Labutí jezero. Pro ty, kteří znají
Bourneovo dílo, znamená film skvělou šanci vidět
úryvky jeho největších hitů a pro diváky, kteří
ještě nejsou obeznámeni s jeho prací, je to zkrátka
cesta magickými světy, které vypráví své příběhy
pomocí tance.
Jeden z nejúspěšnějších projektů Katariny
Livljanićové, význačné muzikoložky a zpěvačky,
profesorky na pařížské Sorbonně a umělecké
ředitelky uznávané středověké hudební skupiny
Dialogos, byl konečně převeden do televizního
formátu. Jedná se o starozákonní příběh hrdinné
Judity zpracovaný podle stejnojmenného
textu chorvatského básníka Marko Maruliće.
Hudba obsahuje vybrané klenoty dalmatského
glagolského a gregoriánského hudebního
dědictví. V projektu se objeví sama Katarina
Livljanićová, hráč na fidulu Albrecht Maurer či
flétnista Norbert Rodenkirchen. Televizní záznam
vznikl v nezvyklém prostředí robustní rotundy z 9.
století v kostele svatého Donáta v Zadaru.
Rakousko je zemí zpěváků a hudebníků. Televize
ORF pozvala všechny pěvecké sbory v zemi
k účasti v soutěži Rakousko zpívá. Jejím záměrem
bylo dát dohromady tisíce amatérských zpěváků
a umožnit jim díky profesionálnímu vedení
společně zazpívat skvost světového hudebního
odkazu, Beethovenovu Ódu na radost. Velmi
úspěšné soutěžní finále v květnu 2011 zároveň
otevřelo Vídeňské festivalové týdny (Wiener
Festwochen). Pěvecké sbory z celé země byly
propojeny v živých vstupech, což umožnilo, že tak
skutečně zpívalo celé Rakousko.
THE WORLD OF MATTHEW BOURNE
For 25 years, Matthew Bourne has been setting
theatres and audiences around the world alight
with his adaptations of some of the world’s bestknown and loved ballets and operas. From Bizet’s
Carmen, imaginatively reset as a dance piece in an
American garage – The Car Man – to the dazzling,
award-winning Swan Lake, he has a string of
critically-acclaimed hit shows that continue to
tour worldwide. For those who know Bourne’s
stage work there will be a chance to spot extracts
from many of his biggest hits but for audiences
less familiar with his work this is simply a journey
through a series of magical worlds where stories
are told through dance.
54
341
JUDITA
Judita, one of the most successful projects by
Katarina Livljanić, a distinguished musicologist
and singer, a professor at the Paris Sorbonne and
the art director of the widely acclaimed medieval
music ensemble Dialogos, has finally reached our
television screens. The Old Testament story of the
heroic Judita, based on the text of the Croatian
Humanist poet Marko Marulić of the same name,
has been set to music that was based on the
chosen pearls from the Dalmatian Glagolitic and
Gregorian musical heritage. The project involving
Katarina Livljanić herself, the vielle player Albrecht
Maurer and flautist Norbert Rodenkirchen, has
been recorded for television in an unusual setting,
a robust 9th century rotunda, the St. Donat church
in Zadar.
AUSTRIA SINGS – THE FINAL
Austria is a land of singers and musicians. The
ORF (the Austrian Broadcasting Company) has
invited all choirs in the country to participate in the
competition Austria Sings. The aim was to unite
thousands of amateur singers and enable them,
via professional coaching, to perform a showpiece
from the musical legacy of the world: Beethoven’s
“Ode To Joy”! The competition’s final doubled as
the opening of the Wiener Festwochen (Vienna
Festival Weeks) in May 2011 – and turned out to be
hugely successful. Other choirs from all over the
country were connected via live feeds, thus truly
making all of Austria sing.
Radislav Jovanov
Gonzo
Österreichischer
Rundfunk – ORF
362
2011
PRIMA DELLA PRIMA – SICILSKÉ
NEŠPORY
Pořad Rosaria Bronzettiho Prima della Prima nás
zavede do zákulisí neapolského divadla Teatro San
Carlo na představení Sicilských nešpor, původního
mistrovského díla Giuseppe Verdiho, velké opery
o pěti dějstvích na motivy historického povstání
Sicilanů proti Francouzům v roce 1282. Je to příběh
plný vlasteneckých vášní, politických ideálů,
touhy po spravedlnosti a právu na svobodu,
ale hlubokých a hořkých úvah o smyslu dějin
a lidského osudu.
PRIMA DELLA PRIMA – I VESPRI
SICILIANI
Rosaria Bronzetti’s programme, Prima della Prima,
takes us behind the scenes at the Teatro San Carlo
in Naples for “Les vepres siciliennes” (I Vespri
Siciliani) the original version of Giuseppe Verdi’s
masterpiece – a grand-opéra in five acts based on
the story of the Sicilian Vespers in 1282. It is a story
of patriotism, political ideals, a desire for justice
and the right to freedom, along with a deep and
bitter reflection on the meaning of history and
man’s destiny.
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
331
Felix Breisach
RAI
Radiotelevisione
Italiana
Roberto Giannarelli
Leopard Films
Ross Macgibbon
HRT, Croatian
Television
Channel 4
Brett Turnball
Ensemble Dialogos
Branko Cahun
Austrian Choir
Organization
Felix Breisach
–
–
United Kingdom
48'11"
Croatia (Hrvatska)
64'45"
Austria
102'
Italy
31'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 55
2011
LÁSKA DANÁ HVĚZDAMI – ZE SERIÁLU
HRA OSUDU
Milostný příběh maďarského klavírního virtuóza
a skladatele Ference Liszta a Caroliny, princezny
ze Sayn-Wittgenstein, která pocházela z města
Woronince v ukrajinském Podolí. Je to příběh
dvou milujících srdcí. Vzhledem k tomu, že se
narodili v různých zemích, možná by k jejich
setkání v Kyjevě v roce 1847 nikdy ani nedošlo.
Přivedli je k sobě lidé, a zase je oddělili, obrali
je a zradili. Ale tihle dva měli svůj dopředu
nalinkovaný osud – svou lásku danou hvězdami.
LOVE GIVEN BY THE STARS FROM
SERIAL “GAME OF FATE”
The love-story of Ferenc Liszt and Princess zu
Sayn – Carolyne Wittgenstein from Podolia,
Woronince in Ukraine. Two loving-hearts, their
meeting in Kiev in 1847 could have never occurred
because they were born in different countries.
People joined them and separated them. Robbed
them and betrayed them. But these two had their
fate – their love given by the stars.
382
2011
391
2011
401
2012
OBNOVA VELKÉHO DIVADLA V MOSKVĚ
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
MAGNIFICAT
Díky kombinaci 3D záběrů, animace, filmových
záběrů a rozhovorů můžeme v doprovodu Denise
Sneguireva znovu prožít historii Velkého divadla
od jeho počátků až po současnost. Staneme
se svědky jeho záchrany a vzkříšení. Záběry
z ruských a sovětských archivů zavedou diváky
zpět do doby, kdy na jevišti Velkého divadla
ještě zářily hvězdy jako Galina Višněvská, Jurij
Grigorovič, Ivan Vasiljev, Jekatěrina Maximova
nebo Maja Plisecká, kdy baletní a operní produkce
sdílely pódium s obří propagandistickou mašinérií,
která nutila neohrožené komunistické dělníky jít
stále vpřed…
Nová verze Šípkové Růženky Maria Petipy
na hudbu Čajkovského byla poprvé inscenována
legendárním choreografem Jurijem Grigorovičem
v roce 1973. Nyní se stala prvním baletem
uvedeným na nově zrekonstruované historické
scéně moskevského Velkého divadla. Jurij
Grigorovič a italský scénograf Ezio Frigerio
udělali vše pro to, aby se pohádka stala
skutečností. Oscarem oceněná výtvarnice
Franca Scuarcciapinová navrhla přes 400
nových kostýmů, které svým třpytem oslní i to
nejnáročnější publikum. V představení září dvě
světově proslulé hvězdy, Světlana Zacharovová
jako princezna Aurora a David Hallberg jako Princ
Desiré.
V tomto představení plynou obrazy, nápady
a myšlenky bez jediného zastavení a divák k nim
ani nepotřebuje žádný komentář. Švýcarský
choreograf Heinz Spoerli se zabývá především
podmínkami a předpoklady pro hlubokou víru,
která dnes bývá často doprovázena odmítáním,
vyloučením jedince z kolektivu, nejistotou a izolací.
„Heinz Spoerli je kouzelník, který používá své triky,
aby nám pomohl zapomenout na teoretickou
nudu. A tak prožíváme 70 úžasných minut. Tanec
a hudba se v nich propojují skvělým způsobem,
který je po smrti choreografa Uwa Schulze možné
najít pouze v Curychu.“ (Andrea Kachelriessová,
Stuttgarter Nachrichten).
BOLSHOI, A RENAISSANCE
By combining 3D images, animation, film footage
and interviews, Denis Sneguirev relives the history
of the Bolshoi from its origins to the present day
and invites us to witness the rescue and revival
of a legendary theatre. Images from Russian and
Soviet archives take viewers back to a time when
stars like Galina Vishnevskaya, Yuri Grigorovich,
Ivan Vassiliev, Ekaterina Maximova and Maya
Plisetskaya graced the Bolshoi, when classical
ballet and opera productions shared the stage
with a giant propaganda machine that urged the
valiant communist workers ever onward…
Magnificat
The Sleeping Beauty
First staged in 1973 by legendary choreographer
Yury Grigorovich, this new version of “The
Sleeping Beauty”, by Marius Petipa to the music
by Tchaikovsky, is the first ballet performed on
the newly reconstructed historical stage of the
Bolshoi. To make the fairytale come true, Yury
Grigorovich and Italian set designer Ezio Frigerio
work their fingers to the bone. Over 400 new
costumes were specially tailored under the
designs of Oscar-winning Franca Scuarcciapino,
and will dazzle even the most demanding public.
The production stars the two world renowned
Svetlana Zakharova as Princess Aurora and David
Hallberg as Prince Desire.
This is a performance in which images, ideas
and thoughts run together without the need
for narration, pause nor offering a moment to
applaud. Heinz Spoerli is concerned above all
with the conditions and prerequisites of profound
faith – which is frequently accompanied by
rejection, ostracism, insecurity and isolation, but
“Heinz Spoerli is a magician, who uses sleight
of hand to make us forget theoretical tedium.
And so we experience 70 astonishing minutes in
which dance and music fuse to a degree which
is to be found only in Zurich, since the death
of Uwe Scholz” (Andrea Kachelrieß, Stuttgarter
Nachrichten).
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
372
VIATEL Film Studio
International
Renaissance
Foundation
Ukraine
56
Vasyl Viter
Bel Air Media
Denis Sneguirev
Bel Air Media
Vincent Bataillon
Bel Air Media
Andy Sommer
Georgij
Kryvoshejenko
Arte France,
Summa Group
Denis Sneguirev
ARTE France NHK
Vladimir Kusakov
Opernhaus Zurich,
Mezzo, SRF, AMP
Martial Barrault
35'
France
54'
France
154'
France
70'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 57
2011
2011
431
2012
442
2011
MÉDEA
KDOKOLI (HRA O BOHATCI)
VINETA – ZTRACENÉ MĚSTO
ARTURO TOSCANINI – RYTMUS DUCHA
Tři roky od prvního uvedení opery Médea se
Krzysztof Warlikowski a Christophe Rousset
setkávají v divadle La Monnaie, aby tuto
nezapomenutelnou inscenaci opět oživili. Jejich
produkce akcentuje drsnost, napětí a krutost
tohoto příběhu. Tuto operu podle starověké
Euripidovy tragédie napsal v roce 1797 italský
hudební skladatel Luigi Cherubini. Jedná
se o jedno z nejvýraznějších děl operního
repertoáru. Vypráví o kruté pomstě ženy, pro
kterou je vražda vlastních dětí jediným řešením
vlastního ponížení v lásce. Cherubiniho dílo, které
navazuje na Gluckovu hudbu, je plné velkých
emocí a zároveň rafinované, děsivé a zoufalé
předzvěsti blížící se neodvratné tragédie.
Hra rakouského básníka Huga von Hofmannsthala
o umírání bohatého muže je neodmyslitelně
spjata s historií Salcburského festivalu, kde je
po desetiletí pravidelně uváděna. Tento výjimečný
filmový projekt vznikl spojením archivních úryvků,
které byly natočeny v průběhu devadesáti let
a dohromady tvoří celou hru. Úspěšné dílo je
v tomto filmu prezentováno zcela neobvyklým
způsobem – v jakési koláži nebo kulturněhistorické skládance, která zahrnuje různé verze
představení, tou od Alexandera Moissiho (1920)
počínaje a produkcí Nicholase Ofczareka (2010)
konče.
Sbor Bavorského rozhlasu a jeho vystoupení,
které je inspirováno severoněmeckým mýtem
o dávném městě nazvaném Vineta, které se
nacházelo na pobřeží Baltského moře. Jako
trest za pýchu a hamižnost obyvatel toto město
před tisíci lety pohltily při obrovské bouři vlny.
Čtyřicetičlenný smíšený sbor pod taktovkou
nizozemského dirigenta Petera Dijkstry
nevystupuje v koncertní síni, ale v televizním
studiu. Zpěváci jsou všichni oblečeni v bílém a stojí
před obrovskou cykloramou, na niž se promítají
fotky ztracených měst. Kaleidoskop barev se
umně mísí s různými vrstvami hlasů.
Příběh Artura Toscaniniho, hudebního génia
obdařeného charismatem, nekompromisností
a schopností dirigovat zároveň impulzivně
i s vášní. V tomto filmu nevypráví skladatelův
příběh jen unikátní dokumenty a fotografie,
především je poskládán ze vzpomínek jeho
vnoučat, spolupracovníků a jiných velkých
dirigentů. Jeho svobodný duch se musel
vyrovnat s nástupem Benita Mussoliniho k moci.
V roce 1937, kdy měl za sebou i nadšené přijetí
v Metropolitní opeře v New Yorku, opustil
Toscanini svou rodnou zemi a odjel do Spojených
států. Do Itálie se tento velký umělec vrátil až
po pádu fašismu.
JEDERMANN REMIXED
VINETA – THE LOST CITY
MÉDÉE
Hugo von Hofmannsthal’s play about the dying
of a rich man is inextricably linked to the history
of the Salzburg Festival. By combining nine
decades worth of clips exhumed from archives,
this exceptional film project re-creates a complete
“Jedermann” performance. In a manner never
seen before, the success story of the famous play
and phenomenon is thus presented in a single
montage: a cultural-historical puzzle that includes
performances from Alexander Moissi (1920) to
Nicholas Ofczarek (2010).
With powerful and moving harmonies, the Chor
des Bayerischen Rundfunks invokes the myth
of Vineta, a city on the Baltic Sea. Legend has it
that Vineta was swallowed up by the sea during
a storm tide a thousand years ago. Under the
baton of Peter Dijkstra, the forty-strong mixed
choir performs not in a concert hall, but in a TV
studio. Dressed in white, they stand before an
enormous cyclorama onto which pictures of lost
cities are projected. A kaleidoscope of colours that
artfully blends with the various layers of voices.
Three years after the creation of Médée,
Krzysztof Warlikowski and Christophe Rousset
are together again at La Monnaie for the revival
of this memorable production whose staging
reinforces the violence, tension and cruelty of
this tragedy. Written in 1797, Cherubini’s faithful
version of Euripides’ ancient tragedy is one of
the most savage and powerful works of the
opera repertoire, relating the cruel vengeance of
a wounded woman for whom infanticide seems
to be the only solution to her humiliation in love.
As a continuation of Gluck’s music, Cherubini’s
work is of boundless emotion, at once a refined,
terrifying and desperate portent of a tragic
outcome.
58
421
Hannes Rossacher
Bayerischer
Rundfunk,
Bavarian Television
ARTURO TOSCANINI – IL RITMO DELLO
SPIRITO
The story of Arturo Toscanini, a musical genius
endowed with charisma, rigour and a way
of conducting that was both passionate and
impetuous at the same time. This is a story
told through unprecedented documents
and photographs and especially through the
recollections of his grandchildren, of those
who worked with him and other great musical
conductors. His indomitably free spirit, in fact,
had to come to terms with the rise of Benito
Mussolini to power. In 1937, after already having
been acclaimed at the Metropolitan in New York,
Toscanini left Italy and was welcomed into the
United States. The great Maestro only returned to
Italy after the fall of Fascism.
Elisabeth Malzer
RAI
Radiotelevisione
Italiana
Massimo Favia
Bel Air Media
Stéphane Metge
Österreichischer
Rundfunk – ORF
Théâtre de la
Monnaie Mezzo
Raphaël Bauche
–
various
BR
Dieter Nothhaft,
Moritz Kipphardt
–
–
France
140'
Austria
90'
Germany
43'57"
Italy
55'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
411
59
2011
GIUSEPPE SCARLATTI: KDE JE LÁSKA,
JE I ŽÁRLIVOST – HISTORICKÁ
REKONSTRUKCE OPERNÍHO
PŘEDSTAVENÍ
Po stovky let se v barokním divadle v Českém
Krumlově neuváděly žádné opery. Toto divadelní
„muzeum“ bylo však nyní oživeno pro televizní
natáčení opery Giuseppa Scarlattiho Kde je
láska, je i žárlivost. V roce 1768 zde toto dílo mělo
premiéru. Pro dosažení maximální autenticity
a dokonalé iluze barokní scenérie bylo nezbytné
spolupracovat s renomovanými tvůrci, připravit
náročné kostýmy a respektovat všechna pravidla
a principy typické pro barokní divadlo.
GIUSEPPE SCARLATTI: DOVE
È AMORE È GELOSIA – A HISTORICAL
RECONSTRUCTION OF OPERA
PERFORMANCE
For hundreds of years, no operas have been
performed at the Baroque Theatre at Český
Krumlov. This theatrical museum was revived only
for a TV recording of Giuseppe Scarlatti’s opera
“Dove è amore è gelosia” which was premiered
there in 1768. In order to reach a maximum level
of authenticity and create an illusion of baroque
scenery, it was necessary to cooperate with
renowned creators, to prepare exacting costumes
and to respect all the traditions, principals and
tools typical for the baroque theatre.
462
2011
Germany
60
2012
ZADNÍ STRANA
KOUZELNÝ OSTROV
Tento pořad přináší neobvyklou tvůrčí hru –
dvanáct umělců z různých oborů účinkuje
v televizním příběhu, který sami vytvořili.
Na základě původní povídky Zadní strana, kterou
napsal spisovatel Juan Jose Millas, interpretuje
jedenáct dalších umělců z nejrůznějších oblastí
jednotlivé fragmenty tohoto příběhu pomocí
nástrojů a jazyka jejich umění. Výsledný
film vypráví ucelený příběh spojením všech
jednotlivých částí.
Metropolitní opera uvedla světovou premiéru
opery Kouzelný ostrov, čímž se navrací k tradici
18. století, kdy se v operních domech zcela
běžně uváděly inscenace, v nichž se spojovala
již existující hudba různých skladatelů se zcela
novým textem. Partitura sestává z výběru
z více než 30 oper, kantát a oratorií od Händela,
Vivaldiho, Rameaua a dalších mistrů období
baroka. Libreto napsal britský divadelní umělec
Jeremy Sams. Dějová linie propojuje postavy
a motivy dvou známých Shakespearových
her. Dva mladé milenecké páry ze Snu noci
svatojánské ztroskotají na Prosperově ostrově
z Bouře, což slibuje komickou, dramatickou
a zároveň romantickou zápletku.
THE BACK SIDE
This program offers a creative play, in which
12 artists from different art disciplines create
and perform a story for television. Based on an
original tale written by novelist Juan Jose Millas
(The back side), eleven other artists from the
most varied creative fields reinterpret different
fragments of this story using the tools and the
language of their artcraft. The result is a film that
brings together all the pieces and tells the story.
THE ENCHANTED ISLAND
“The Enchanted Island” is a world premiere opera
that combines great music of the Baroque era
with an all-new, English-language story. The score
brings together selections from more than 30
operas, cantatas, and oratorios by Handel, Vivaldi,
Rameau, and other masters of the Baroque
period. The story, by the English theater artist
Jeremy Sams, compounds two of Shakespeare’s
best-known plays in a lighthearted “mash-up.”
The four young lovers from “A Midsummer
Night’s Dream” find themselves shipwrecked on
Prospero’s island from “The Tempest”, leading to
a tortuous web of comic and dramatic romantic
entanglements.
Clasart Classic
Clasart Classic
BVA, Clasart
Classic, Česká
televize, NHK
471
Ondrej Havelka
Corporacion RTVE
Pablo Lopez Leis
Richard Spur
TVE
Luis Campoy
The Metropolitan
Opera, Clasart
Classic
88'
Spain
25'
Germany
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 481
2011
KONCERT PRO NEW YORK,
PRO VZPOMÍNKU A OBNOVU –
MAHLEROVA SYMFONIE Č. 2
Newyorská filharmonie, která je špičkovým
americkým symfonickým orchestrem, uvedla
tento koncert u příležitosti desátého výročí
teroristických útoků z 11. září 2001. A které dílo
by mohlo být pro tuto příležitost vhodnější než
Mahlerova symfonie Vzkříšení? Jak říká hudební
ředitel filharmonie Alan Gilbert, symfonie „evokuje
každý aspekt života“ a přináší „hluboký pocit
naděje“. Tento koncert se stal nezapomenutelnou
událostí, šlo o vystoupení „poutavé v každém
okamžiku“, s „působivými výkony hráčů“,
„skvostnými“ sólisty a „vynikajícím“ sborem (The
New York Times).
A CONCERT FOR NEW YORK –
IN REMEMBRANCE AND RENEWAL,
GUSTAV MAHLER’S SYMPHONY NO. 2
The New York Philharmonic – America’s
preeminent symphony orchestra – gave A Concert
for New York to mark the tenth anniversary of the
events of 9/11. What work could be better suited
to the occasion than Mahler’s “Resurrection”
Symphony with its “evocation of every aspect
of life” and “its profound sense of hope”, as the
Philharmonic’s Music Director Alan Gilbert put
it? This concert became an unforgettable event,
a “consistently impressive” performance with
“gripping playing”, “magnificent” soloists and an
“excellent” chorus (The New York Times).
Barbara Willis
Sweete
ACCENTUS Music
Michael Beyer
Ron Washburn
ZDF, Arte and
Thirteen, WNET
various
196'
Germany
83'53"
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
451
61
2011
2012
BOŽSKÝ SKLADATEL
PLOCHÁ KRABICE – MUZIKÁL
Známý britský herec Simon Russell Beale
pokračuje ve své cestě za duchovní hudbou
v pořadu, který připomíná 400. výročí úmrtí
velkého španělského renesančního skladatele
Tomáse Luise de Victoria. Tento učenec, mystik,
kněz, pěvec, varhaník a skladatel zasvětil celý
svůj život církvi a jeho hudba je tedy hluboce
duchovní. Harry Christophers, zakladatel
a umělecký ředitel vokálního sboru The Sixteen se
domnívá, že Victoria byl tím nejlepším sborovým
skladatelem celé renesance. Šedesátiminutový
pořad obsahuje přibližně 45 minut Victoriovy
hudby, se kterou se prolínají krátké dokumentární
sekvence, ve kterých Beale diváky provede
skladatelovým životem a dobou.
Muzikálová „nábytkářská sága“ o švédském
zázraku Ingvaru Kampradovi, zakladateli
společnosti IKEA. Partituru složil Erik Gedeon,
který také toto představení v Malmö Stadsteater
ve Švédsku dirigoval. Scénárista Klas
Abrahamsson s nadhledem říká: „Již bylo napsáno
mnoho písní o lásce, ale velmi málo o vývoji
produktů.“ V muzikálu účinkuje sedm zpívajících
herců a dva hudebníci. Titulní roli ztvárnil herec
a zpěvák Anders Ekborg, známý z muzikálů Šachy
a Kristina z Duvemåly. Muzikál Plochá krabice měl
svou premiéru v Hamburku, kde se stále hraje,
na podzim 2012 bude uveden i v Londýně.
GOD’S COMPOSER
A musical “Furniture Saga” about The Wonder of
Sweden – Ingvar Kamprad, the founder of IKEA.
The score is composed by Erik Gedeon, who also
directed this performance from Malmö Stadsteater
in Sweden. Script-writer Klas Abrahamsson says:
“Many songs about love are written, but very
few about product development.” Seven singing
actors and two musicians take part in the show.
The title role is played by actor/singer Anders
Ekborg, known from Chess, and Kristina from
Duvemåla. “Flat Pack – the musical” opened in
Hamburg where it is still played and opens in
London in autumn 2012.
Simon Russell Beale continues his Sacred Music
journey with this special celebration marking
the 400th anniversary of the death of the great
Spanish Renaissance composer Tomás Luis de
Victoria. Harry Christophers, founder and artistic
director of The Sixteen, believes that Victoria is
the greatest choral composer of the Renaissance.
Scholar, mystic, priest, singer, organist and
composer, Victoria devoted his life to the church
and his music is profoundly spiritual. This 60
Minute programme will contain approximately 45
minutes of Victoria’s music interwoven with short
documentary sequences where Beale will take us
through the life and times of this great Spanish
composer.
62
501
FLAT PACK – THE MUSICAL
511
2011
PRODANÁ NEVĚSTA – SVĚTOVÁ
PREMIÉRA PRVNÍ NĚMECKÉ VERZE,
KTEROU SI OBJEDNAL SÁM SMETANA
Na vesnici začíná pouť a mladí lidé divoce oslavují
své mládí a svobodu. Později se s příchodem
závazků všechno změní, v manželství na muže
a ženy nic dobrého nečeká. Všichni začnou tančit,
pouze Mařenka se svým hochem Jeníkem se
drží zpátky. Dohazovač oznámil, že dnes přijde
na námluvy ženich, kterého Mařence vybrali
rodiče – její otec má totiž letitý dluh vůči bohatému
sedlákovi a dal mu proto slovo, že dá svou dceru
jeho synovi…
THE BARTERED BRIDE – WORLD
PREMIERE OF THE FIRST GERMAN
VERSION, COMMISSIONED BY SMETANA
HIMSELF
It’s the church consecration festival. The young
people are boisterously celebrating their youth
and their freedom. Later, when they get married,
everything will change. Nothing good awaits the
men and women in marriage. They start to dance,
with only Marie staying back with her friend
Jeník. For her today is a terrible day. The marriage
broker has announced that he will introduce her
to her future husband – her father signed an
agreement a long time ago with a rich farmer to
whom he is indebted…
Sveriges Television,
SVT
Erik Gedeon
John-Martin White,
Steve Plant
Malmö Stadsteater
Bengt Svensson,
Irene Wiklund
–
Erhard Seidl,
Helmut Simbürger,
Josef Krainer
59'06"
Sweden
108'55"
Austria
179'
Jonathan Haswell &
Alison Grist
TVE, Sixteen, ZDF,
Arte
United Kingdom
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 2012
ODKAZ MERCE CUNNINGHAMA
Dva roky po smrti Merce Cunninghama se vracíme
k práci tohoto skvělého choreografa a k jeho
poslednímu turné s obrovským závazkem: zajistit,
že taneční repertoár umělce bude žít dál. Jde
o výjimečné lidské dobrodružství v samém srdci
amerického moderního umění, v zemi, která
odstartovala své tažení za dobytím vesmíru
a nesmrtelnosti.
MERCE CUNNINGHAM, THE LEGACY
Two years after his death, amid a formidable
digital undertaking to ensure his repertory lives
on, a look back on the last tour, and work of
Merce Cunningham, the great choreographer.
An exceptional human adventure at the heart
of American modern art, in a country that
has embarked on the conquest of space and
immortality.
Philipp
Harnoncourt,
Volker Grohskopf
Steirische
Kulturveranstaltun­
gen GmbH
BBC Classical Music
Television
522
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
492
Arte France
Marie-Hélène
Rebois
Daphnie
Productions
Hélène Louvart,
Nicolas Duchêne
France
56'
63
2012
2012
551
2012
562
2012
WAGNERŮV SEN
LOUSKÁČEK
GOZARAN – PLYNUTÍ ČASU
C(H)ŒURS
Vizionářský kanadský režisér Robert Lepage
a kompletní cyklus Wagnerova operního opusu
Prsten Nibelungův v newyorské Metropolitní
opeře. Jedná se o zákulisní pohled na uvedení
díla, které patří mezi inscenačně nejnáročnější
opery vůbec. Film zaznamenal celou pětiletou
cestu za vytvořením nejambicióznější inscenace
v historii Metropolitní opery. Důležitou roli v ní
hraje obří projekční zařízení vážící 45 tun, kterému
se přezdívá „Stroj“. Sopranistka Deborah Voigtová
se během příprav na svůj debut v roli Brünnhildy
zmítá mezi nadšením a strachem a nečekané
drama se objevuje ve chvíli, kdy do inscenace
pouhých několik dnů před světovou premiérou
vstupuje Jay Hunter Morris, nový představitel
titulní role Siegfrieda.
Louskáček, Čajkovského nesmrtelná klasika
v choreografii Vasilije Vainonena, je taneční
produkcí, která zapůsobí na všechny divácké
smysly: propojuje dokonalý tanec a mistrovství
moderních technologií. Toto úspěšné představení
bylo zaznamenáno exkluzivně pro společnost
EuroArts Music. Výborně natočený film přináší
divákům velkolepé obrazy z této skvělé baletní
produkce. Jedinečný Louskáček v režii Andrease
Morella je zkrátka neopakovatelným zážitkem.
V roce 2005 byl íránský skladatel Nader
Mashayekhi požádán, aby stanul v čele
Teheránského symfonického orchestru. Věděl,
že kvůli slabé pozici, kterou má západní klasická
i soudobá hudba v Íránu, to bude těžký úkol.
Výzvu však přijal a poté, co strávil několik let
života studiem a prací ve Vídni, se vrátil do své
země. Jak sám říká: „Měl jsem jedno zavazadlo,
které obsahovalo pouze jedinou věc – sen tvořit
hudbu ve svém rodném městě.“ Netrvalo to ani
další dva roky a Mashayekhi se vrátil do Rakouska,
v kufru svůj sen rozbitý na malé kousky…
Oslavovaný a uznávaný tanečně vokální projekt
světoznámého belgického choreografa Alaina
Platela. Po celá léta je ústředním tématem
Platelových představení vztah mezi jedincem
a společností. C(H)ŒURS je dosud největším
projektem tohoto choreografa, v němž se opět
zabývá tímto tématem. Spolu se svými tanečníky
a sboristy vytvořil pro španělské divadlo Real
ze sborů Verdiho a Wagnera strhující, vizuálně
podmanivou podívanou. Platel zkoumá emoce,
které vznikají při davovém shromáždění, reflektuje
dynamiku kolektivních hnutí a zaobírá se dimenzí,
ve které se pohybuje jedinec a společnost.
WAGNER’S DREAM
The stakes could not be higher as visionary
director Robert Lepage and the Metropolitan
Opera tackle Wagner’s Ring cycle. A backstage
look at the enormous theatrical and musical
challenges of staging opera’s most monumental
work, the film chronicles the five-year journey
to create the most ambitious staging in Met
history, featuring a 90,000-pound set nicknamed
“The Machine.” Soprano Deborah Voigt is torn
between excitement and fear as she prepares to
take on the role of Brünnhilde for the first time,
while unexpected drama arises as a new tenor,
Jay Hunter Morris, steps in as the Ring’s hero,
Siegfried – days before the production’s world
premiere.
64
541
THE NUTCRACKER
The Nutcracker, Tchaikovsky’s eternal classic,
coreographed by Vasily Vainonen, is a colorful and
sensuous dance production: dance of the highest
perfection with mastery of modern technology.
This successful production is recorded exclusively
for EuroArts Music. This film creates spectacular
images of this great ballet production for the
viewer. Under the direction of Andreas Morell, this
unique Nutcracker promises to be a breathtaking
experience.
GOZARAN – TIME PASSING
In 2005, Iranian composer Nader Mashayekhi was
asked to lead the Tehran Symphony Orchestra.
He knew the weak position of Western classical
and contemporary music in Iran would make this
a difficult task. But he took on the challenge, and
having spent several years in Vienna studying,
living and working, he returned to his country.
As he puts it, “with only one suitcase containing
only one thing: my dream to make music in my
hometown.” Less than two years later he returned
to Austria, his suitcase filled with the pieces of his
broken dream…
C(H)ŒURS
Musical Theatre by Alain Platel. For years, the
tension between the group and the individual has
been the central theme in Platel’s performances.
In C(H)ŒURS, so far his biggest project, he
examines – together with his dancers and the
Teatro Real choir – how ‘dangerously beautiful’
a group can be. What is the relation between the
progressive 19th-century nationalism of Verdi and
Wagner and the increasing current tendency of
nations to cut themselves off? Platel questions
the emotions originating from the assemblage
of individuals and groups, he reflects about the
dynamic of collective movements and about the
public and the individual dimensions.
Clasart Classic
Susan Froemke
EuroArts Music
International GmbH
Andreas Morell
EuroArts Music
International GmbH
Frank Scheffer
EuroArts Music
International GmbH
Andreas Morell
The Metropolitan
Opera
Don Lenzer
Mariinsky Theatre,
St. Petersburg
Axel Rothenburg
Pieter van Huystee
Film, Dreyer Gaido
Melle van Essen
Teatro Real Madrid,
3sat & TVE, Spain
Nyika Jancsó
Germany
115'
Germany
101'
Germany
85'
Germany
100'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
532
65
2011
BRUCKNEROVA PÁTÁ – CLAUDIO
ABBADO A LUCERNSKÝ FESTIVALOVÝ
ORCHESTR
Když hraje Lucernský festivalový orchestr
hudbu skladatele Antona Brucknera pod
taktovkou italského dirigenta Claudia Abbada,
pějí odborné kritiky samou chválu. Abbadův
přístup k Brucknerově hudbě je jednou měkký
a melodický, jindy napjatý a naléhavý, ale bez
ustání plný vřelého citu. Podnětná interpretace
skladatelovy páté symfonie odráží jeho kvality
a vynikající kompoziční umění. Jak uvedl deník
Guardian: „Můžeme se domnívat, že sám skladatel
by Abbada považoval za ideálního interpreta své
hudby.“
BRUCKNER 5 – CLAUDIO ABBADO &
LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA
“Abbado’s approach to the music of Bruckner is
soft and songlike, at times tense and urgent, but
constantly filled with warmth of feeling” – not
only the Neue Zürcher Zeitung is full of praise
when Claudio Abbado and the Lucerne Festival
Orchestra play Bruckner. Their interpretation
of his awe-inspiring Fith Symphony reflects the
composer’s burgeoning powers and exquisite
compositional artistry. As the Guardian poetically
states: “The composer himself, one suspects,
might have leapt to embrace Abbado as an ideal
interpreter.”
66
581
2011
592
2012
602
2011
OPERA PRIMA IN MOTION
ERIC(H) ZEISL – NEDOKONČENÝ ŽIVOT
DANZA, KUBÁNSKÝ ZÁZRAK
Opera Prima in Motion je mexická reality show,
která má na rozdíl od jiných pořadů tohoto
žánru kulturní a výchovný obsah. Jejím cílem je
objevit a podporovat nové talenty klasického
baletu a vzdělávat širokou veřejnost, pokud jde
o tuto uměleckou disciplínu, její historii, základní
techniky, nejslavnější díla a tanečníky. To vše
s nadějí, že se podaří v divácích vyvolat širší zájem
o toto umění. Estetika pořadu, dynamika, krása
a charisma soutěžících přiměla jejich učitele,
stejně tak jako publikum, aby si je oblíbili. A díky
této reality show posléze opravdu vzrostl i počet
uchazečů o zápis do mexických baletních škol.
Erich (Eric) Zeisl (1905–1959) byl židovský skladatel,
který žil v Rakousku. V roce 1938 musel uprchnout
z vlasti, nejprve odjel do Paříže, pak se přesunul
do New Yorku a nakonec do Los Angeles. Zatímco
ve Vídni slavil umělecké úspěchy, v Americe se
musel nuzně protloukat a vydělávat si na živobytí
skládáním filmové hudby a výukou. Vlastní tvorba
tak musela jít stranou. Po Zeislově smrti (zemřel
v pouhých 53 letech) byly jeho moderní skladby
zapomenuty. Dnes je díky dirigentům jako James
Conlon nebo aktivitám jeho jediné dcery (která se
provdala za syna Arnolda Schönberga) jeho dílo
znovu objevováno.
Po příjezdu do kubánského hlavního města
Havany se dostaneme do jiného světa,
pronikneme na druhou stranu místního
„tropického zrcadla“. Právě zde sídlí taneční
soubor Danza Contemporanea de Cuba,
postavený na kouzlu tanečníků a směsi jim vlastní
exotiky a sexuality. Temperamentní tanečníci
se vyjadřují velmi otevřeně a pravidla života
a vzdělání se v jejich světě objevují tak, jak plyne
čas. Tady začíná příběh o tanečnících, jejichž
kvality se utváří zcela nahodile. Je to vyprávění
o mimořádných uměleckých schopnostech,
napsané na zadní straně pohlednice.
OPERA PRIMA IN MOTION
ERIC(H) ZEISL – AN UNFINISHED LIFE
DANZA, THE CUBAN MIRACLE
Opera Prima in Motion is a Mexican reality show
with a truly cultural and formative content. Its
purpose is to discover and promote new talent
in classical ballet and to educate the general
audience regarding this artistic discipline: its
history, its basic techniques and its most famous
works and dancers, all in the hope of creating
a wider interest in this performing art. The
aesthetics of the programme, the dynamism,
beauty and charisma of the contestants endeared
them to their teachers as well as the audience. As
a result of this, enrollment in ballet schools has
increased in Mexico.
Erich (Eric) Zeisl (1905–59) was a Jewish-Austrian
composer, who in 1938 had to flee his homeland –
first to Paris, then to New York and finally to Los
Angeles. In Vienna, he had started to become
quite successful, but now he had to eke out
a living by composing for the movies and by
teaching. The creation of own works often took
second place. After his death at age 53, his
moderately modern compositions were forgotten.
Today Zeisl is getting re-discovered, thanks to
conductors like James Conlon, but also because of
the activities of his only daughter (a Daughter-inlaw of Arnold Schönberg).
Arriving in Havana, passing through the other side
of the tropical mirror, we penetrate into a world
where logic has no currency anymore. Havana is
the city of the company Danza Contemporanea
de Cuba. Here, the temperaments of the dancers
express themselves openly and the rules of life
and education emerge as time goes by. Here
begins the story, the one of the dancers, that is
molded in the imponderable. Here is the tale of
an artistic prowess which is written on the back of
a postcard.
Accentus Music
GmbH & Co. KG
Michael Beyer
Televisión
Metropolitana, S.A.
de C.V. Canal 22
NHK
various
CONACULTA, INBA,
FONCA
Staff Canal 22
Vaughan Video
Herbert Krill,
Katharina
SchulenbergLeduc
Germany
74'34"
Mexico
78'
Austria
Enrique Strauss
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
571
Les Films Figures
Libres, France
Herbert Krill
Ronald P. Vaughan,
Jürg Viktor Walther
Danza
Contemporanea de
Cuba
59'18"
France
Sonia Paramo
Ernesto Granado,
Patrick Lauze
60'
67
2011
621
2011
632
2012
2012
KRONIKA VELKÉ SOUTĚŽE
DÉŠŤ
TAJEMSTVÍ ZEDNÁŘSKÉ HUDBY
LÁSKA KRVÁCÍ (LOVE LIES BLEEDING)
Dokument o 14. Mezinárodní houslové soutěži
Henryka Wieniawského v Poznani
(8.–23. října 2011).
Déšť je neobvyklý filmový záznam
stejnojmenného představení novocirkusové
divadelní skupiny Cirque Éloize. Jedinečný
a dojímavý cirkusový zážitek v sobě snoubí
hudbu, tanec a dechberoucí akrobacii. Nejedná se
o běžný záznam živé show, režisér Mario Janelle
umístil kamery na pódium, aby se dostal do co
nejbližšího kontaktu s umělci a jejich výkony.
Dokázal tak přivést na obrazovku momenty,
které jsou z pohledu publika leckdy sotva patrné.
Pohledem filmové kamery jsou zdůrazněny jemné
nuance ve vztazích jednotlivých protagonistů,
milostné příběhy, tajné vášně a fragmenty intimity.
Mnozí významní hudební skladatelé patřili mezi
Svobodné zednáře a mnoho hudebních děl –
od jednoduchých lidových písní přes opery,
kantáty až po improvizované jazzové kusy – bylo
proto inspirováno zednářskými ideály.
Love Lies Bleeding je neobyčejný hodinový
televizní speciál, oslavující život a hudbu Eltona
Johna v kouzelné taneční choreografii. Dílo
vytvořil pro kanadský soubor Alberta Ballet jeho
umělecký ředitel a známý choreograf Jean GrandMaître. Moderní semi-abstraktní balet se zabývá
unikátním fenoménem, který ovlivnil svět hudby
a inspiroval miliony fanoušků po celém světě.
Představením vás provede známý moderátor CBC,
spisovatel a hudebník Jian Ghomeshi.
CHRONICLE OF A GREAT COMPETITION
Film about the 14th International Henryk
Wieniawski Violin Competition in Poznań
(October 8–23, 2011).
THE MYSTERY OF MASONIC MUSIC
Many major composers were Freemasons and
many musical works from simple folk songs to
operas, from cantatas to improvised jazz pieces –
have been inspired by Masonic ideals.
Cirque Eloize’s Rain is a nouveau cirque show
that combines music, dance and breathtaking
acrobatics for a unique and touching experience
of the circus. This cinematic presentation of Rain
is anything but the usual recording of a live show:
director Mario Janelle took the cameras to the
stage to get up close and personal with the artists
and their performances. While the beauty of the
live show is brought to life, moments sometimes
barely perceivable from the audience are brought
to light on the screen. The intricate subtleties in
the protagonists’ relationships, love stories, secret
passions, and fragments of intimacy become
enhanced under the gaze of the camera.
Henryk Wieniawski
Music Society in
Poznań
Echo Media
–
Robert Cwiklinski
Mirosław
Skrzypczak,
Stanisław
Marcinkowski
Luc Châtelain,
Jeannot Painchaud,
Marie-Odile Demay
Sylvain Brault,
Geoffroy
Beauchemin
Poland
90'
Canada
90'
Mario Janelle
GOLDEN PRAGUE 2012
LOVE LIES BLEEDING
“Love Lies Bleeding” is an extraordinary hour-long
television special celebrating the life and music of
Elton John through the magic of choreography
and dance. Created by Jean Grand-Maître for the
Alberta Ballet, with illuminating introductions
into the performances offered by renowned CBC
broadcaster, writer and musician, Jian Ghomeshi,
this wild and spectacular television adaptation
as seen through the eyes of an adoring fan,
explores the victories, trials and sacrifices of
a unique musical phenomenon whose intensity,
melancholia and sheer force of will influenced the
world of music and inspired compassion and joy
in millions of people.
RAIN
68
641
Michael Meert
Filmproduktion
Michael Meert
White Iron Pictures
Inc.
Moze Mossanen
WDR, ARTE, ORF
Mathias Schulze
–
Dylan MacLeod
Germany
53'
Canada
45'
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
612
69
2012
2012
671
2012
682
2012
SALUT SALON – FILM
MALÁ OPERA
ANDRIS NELSONS – ZAPÁLENÝ GÉNIUS
KARAJAN – DRUHÝ ŽIVOT
Jedná se o záznam přímých přenosů koncertů
ženského hudebního kvarteta Salut Salon
z hamburského divadla Thalia a berlínského
divadla Admiralspalast. Film představuje výběr
toho nejlepšího z programů Za cokoliv na světě
a Žralok v akváriu. Natáčení s virtuozkami
probíhalo také v jejich domovském městě
Hamburku, vzniklo i několik rozhovorů. Výsledný
film obsahuje výběr koncertních klipů, je trochu
dokumentem a trochu portrétem. Důmyslné
umístění kamer s různými úhly záběrů umožnilo
zachytit fascinující výkon interpretek a jejich
interakce, sledovat jejich komunikaci s pohledy
a gesty a zprostředkovat tak divákům neuvěřitelný
smysl pro humor, který z kvarteta na jevišti čiší.
Tento film si klade za cíl odhalit, jak hluboko je
v italsko-americkém vnímání světa ukotven vliv
opery. Film přináší obrázek o tom, jak zásadní je
opera pro budování kolektivní představivosti italoamerické komunity od jejího příchodu do Nového
světa na konci 19. století. Prostřednictvím příběhů
a vzpomínek přiblíží divákům to, jak byla tato
komunita operou fascinována a jaký vliv měla
na italo-americké kolektivní vědomí.
Lotyšský dirigent Andris Nelsons buď mlčky sedí
na židli zahloubán sám do sebe, nebo z něj tryská
energie, kterou rozhazuje plnými hrstmi do svého
okolí. Je to buď, a nebo, není nic mezi tím. Nic
„obyčejného“ v životě tohoto dirigenta totiž
neexistuje a ve skutečnosti jeho život nikdy ani
obyčejným nebyl. Již od útlého dětství byl Nelsons
opravdu výjimečným a nyní, ve věku pouhých
dvaatřiceti let, diriguje tento mimořádně nadaný
hudebník ty největší světové orchestry. Režisérka
Astrid Bscherová zaznamenávala život Andrise
Nelsonse po dobu dvou let.
Film Karajan – Druhý život přináší dosud neviděné
filmové záběry a fascinující pohled na hudební
vystoupení světoznámého rakouského dirigenta
Herberta von Karajana. Výňatky ze soukromých
nahrávek telefonních hovorů mezi maestrem
a jeho zvukovým technikem Günterem
Hermannem poskytují velmi autentický náhled
na Karajanovu práci. Během svého života natočil
Karajan na postu dirigenta víc nahrávek než
kdokoliv z jeho kolegů. Ústřední otázkou nyní
je, co z jeho ambiciózního uměleckého odkazu,
který nemá ve světě obdoby, zůstane zachováno.
Pro dokumentární film přinesli své výpovědi
Karajanovi přátelé jako Anne-Sophie Mutterová,
Brigitte Fassbaenderová, Peter Alward a další.
SALUT SALON – THE FILM
These shows were recorded live at the Thalia
Theater in Hamburg and at the Admiralspalast in
Berlin. This film presents a selection of the best
numbers from the programmes “For Anything
in the World” and “A Shark in the Aquarium”.
The “virtuosas” were also filmed in their home
city of Hamburg and several in-depth interviews
were conducted with them. The result is a cross
between concert clips, a documentary and
a portrait. Sophisticated, multi-angle camera
placement enabled us to capture the fascinating
ensemble performance and interaction between
the performers, to observe their communication
with looks and gestures and to convey the
incredible sense of fun that the quartet emanates
on stage.
70
662
LITTLE OPERA
This film aims to reveal how the influence of
opera can be found seated at the very heart of
the Italian-American vision. The film will paint
a picture of how opera has been fundamental in
forging the collective imagination of the ItalianAmerican community since their arrival in the New
World at the end of the 19th century. The film will
relive the community’s fascination with opera and
its influence on the collective Italian-American
psyche by means of anecdotes and memories.
ANDRIS NELSONS – GENIUS ON FIRE
Andris Nelsons is either silently anchored to his
chair; deeply reflective and monosyllabic – or, he’s
flowing; pouring every ounce of energy into his
surroundings. It is either/or and there is nothing
in-between. There is no ‘normal’, and whatever
normal may mean, it doesn’t happen in his life. In
fact, it never did. From earliest childhood Nelsons
was exceptional – is exceptional. An exceptionally
talented musician who now, at the tender age of
32 lives an extremely unusual life conducting the
world’s greatest orchestras. Director Astrid Bscher
has accompanied the Latvian conductor Andris
Nelsons for two years.
The film “Karajan – The Second Life” offers neverbefore-seen film footage and a fascinating look
at the musical performances of the conductor
Herbert von Karajan. Excerpts from private
recordings of phone calls between the maestro
and his sound engineer Günter Hermanns provide
an authentic insight into Karajan’s work. The
central question is what will remain of Karajan,
who made more recordings than anyone else,
and his unprecedented ambitious artistic legacy.
Interviews with important companions of Karajan
such as Anne-Sophie Mutter, Brigitte Fassbaender,
Peter Alward and others provide insight to this
question and much more.
Astrid Bscher
ServusTV
Fernsehgesel­
lschaft m.b.H
Eric Schulz
WDR, Arte
Andreas
Schneegans
Unitel Classica
Fariba Nilchian
Germany
52'22"
Austria
54'
Seelmannfilm
GmbH
Ralf Pleger
Bel Air Media
Louis Wallecan
Filmfritz GmbH
Salut Salon GbR
Reiner Bauer, Bris
Fromageot
François Duplat &
Patricia Houtart
Julien Véron
Germany
82'22"
France
54'
GOLDEN PRAGUE 2012
KARAJAN – THE SECOND LIFE
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
651
71
2011
2012
RAKOUSKO ZPÍVÁ – CESTA DO FINÁLE
JOLANTA – PERSEFONA
Rakousko je již tradičně zemí zpěváků
a hudebníků. Televize ORF pozvala všechny
pěvecké sbory v zemi k účasti v soutěži Rakousko
zpívá. Její vítězové v květnu 2011 slavnostně
otevřeli Vídeňské festivalové týdny (Wiener
Festwochen) a potěšili masy nadšených diváků.
Ostatní pěvecké sbory z celé země se zúčastnily
této akce v živých vstupech, což umožnilo, že tak
skutečně zpívalo celé Rakousko. Dokumentární
film Rakousko zpívá – Cesta do finále nabízí
pohled do zákulisí této významné události.
Ukazuje jak intenzivní přípravy na soutěž, tak
i nervozitu účastníků a jejich odhodlání zvítězit.
Nová velkolepá produkce Petera Sellarse získala
jednomyslné uznání světového tisku. Dvě
mistrovská díla Čajkovského a Stravinského byla
jedním z vrcholů loňské sezóny Gerarda Mortiera
v madridském Teatro Real. Ve vizuálně vzrušujícím
a hudebně dokonalém programu se představilo
to nejlepší možné obsazení: večer dirigoval
Teodor Currentzis a vystoupili v něm například
Jekatěrina Ščerbačenková, Dmitrij Uljanov, Paul
Groves nebo francouzská herečka Dominique
Blancová. Ve výrazné nové choreografii zatančila
kambodžská skupina Amrita.
AUSTRIA SINGS – THE WAY TO THE
FINAL
Traditionally, Austria has always been a country of
singers and musicians. The ORF has invited all of
Austria’s many choirs to participate in its AUSTRIA
SINGS competition. In May 2011, the winners
opened the Wiener Festwochen (Vienna Festival
Weeks), delighting a massive and enthusiastic
audience. Other choirs from all over the country
were connected via live feeds, thus truly making
all of Austria sing! The documentary “Austria
Sings! The Way to the Final” provides a glimpse
behind the scenes of this major event. It shows
the intense preparations for the competition, the
nervousness, and the determination to win.
72
701
IOLANTA – PERSEPHONE
Unanimously acclaimed by the international press,
Peter Sellars’ spectacular new production of these
two masterpieces by Tchaikovsky and Stravinsky
was one of the great highlights of Gerard Mortier’s
season at the Teatro Real in Madrid. Visually
exhilarating and musically sublime, the double
bill features the best possible cast for both works,
conducted by Teodor Currentzis, including
Ekaterina Scherbachenko, Dmitry Ulianov, Paul
Groves and French actress Dominique Blanc, with
a striking new choreography by the Cambodian
group Amrita for Perséphone.
712
2011
O LÁSCE, SMRTI A ONOM SVĚTĚ –
ZA POZNÁNÍM MAHLEROVY SYMFONIE
VZKŘÍŠENÍ
Film O lásce, smrti a onom světě nás zavede
zpět do doby, kdy byli skladatelé považováni
za proroky schopné odhalit skryté pravdy.
Dokument přibližuje, jak se sedmadvacetiletý
Gustav Mahler při psaní velkolepé symfonie
Vzkříšení věnoval těm nejhlubším otázkám, které
se týkají lidského života. Mnozí interpretovali
jeho druhou symfonii jako vylíčení tradičního
náboženského pohledu na posmrtný život. Film
je ale ukázkou toho, jak Mahler rozvíjel své vlastní
bohaté představy o životě a smrti, které převracejí
známé dogma naruby.
OF LOVE, DEATH AND BEYOND –
EXPLORING MAHLER’S
“RESURRECTION” SYMPHONY
“Of Love, Death and Beyond” takes us back
to a time when composers were regarded as
prophets capable of revealing hidden truths.
The documentary explores how a 27 year old
Gustav Mahler engaged the most profound
questions of life in writing his monumental
“Resurrection” Symphony. Many people have
interpreted the symphony as a depiction of
a conventional religious account of the afterlife.
But as the film demonstrates, Mahler was
developing his own rich ideas about life and death
that turn familiar dogma on its head.
Jason Starr
Patrick Pleisnitzer
Teatro Real de
Madrid
Peter Sellars
Cultural Media
Collaborative Inc.
Austrian Choir
Organization
Patrick Pleisnitzer
Mezzo, Television
Espaňola
David Gopsill, Paul
Freeman
–
Juan Barerra,
Tobias Corts, David
Smith
Austria
45'
Spain
164'
United States of
America
88'
Österreichischer
Rundfunk – ORF
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 722
2011
ANDREAS VOLLENWEIDER – JEMNÝ
ODPOR
Andreas Vollenweider je jediným švýcarským
hudebníkem, který vyhrál cenu Grammy. Tento
harfenista si vytvořil nezaměnitelný zvuk, který
mu pomohl prodat více než 15 milionů desek
po celém světě. První celovečerní dokument
pro švýcarskou televizi o něm natočila režisérka
Cristina Karrerová. Věnuje se nejen klíčovým
milníkům v kariéře umělce, ale zaměřuje se
i na méně známé aspekty jeho tvorby. Připojila se
k němu například na cestě po Jižní Africe, kde se
Andreas Vollenweider mezi tamější černošskou
populací těší obdivu hraničícímu s kultem.
ANDREAS VOLLENWEIDER – DER
SANFTE WIDERSTAND
He is Switzerland’s only musician to have won
a Grammy: Andreas Vollenweider, the man with
the harp, has created an unmistakable sound,
which has helped him sell more than 15 million
records worldwide. For Swiss television, filmmaker Cristina Karrer has shot the first featurelength documentary on Vollenweider. In addition
to covering key milestones in his career, she also
focuses on lesser known aspects. For example,
she joined him on a journey through South Africa,
where he enjoys cult status among the black
population.
Schweizer Radio
und Fernsehen
(SRF)
Cristina Karrer
–
Laurent Stoop
Switzerland
56'25"
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
692
73
2012
PŘEDSTAVENÍ MAHLERA Z 11. BŘEZNA
Ten den mělo na koncert vynikajícího, světově
proslulého, mladého britského dirigenta Daniela
Hardinga do tokijského koncertního sálu Sumida
Triphony Hall přijít na 1800 diváků. Ale nakonec
jich dorazilo pouhých 105. 11. března 2011 totiž
Japonsko postihla největší přírodní katastrofa
v historii země. Zatímco většina koncertů byla
zrušena, ten v Sumida Triphony Hall se konal
a Harding před 105 hosty předvedl svůj energický
výkon. V Mahlerově páté symfonii ten večer
krystalizoval smutek, láska, naděje a hluboké
emoce.
PERFORMING MAHLER ON MARCH 11
That day, there was to be a full house in the
1800 seater Sumida Triphony Hall for a concert
with world renowned and eminent young British
conductor Daniel Harding. But only 105 audience
members had made their way to the hall. It was
night on that day, March 11th. While most of the
concerts were cancelled that day, the decision
was made to keep the schedule at Sumida,
and Harding gave his spirited performance to
the 105 guests. The sorrow, love, hope and
deep emotions were crystallized in Mahler’s 5th
Symphony of that night, a historically excellent
performance.
74
742
GEORGE GRUNTZ – 40 LET TĚLESA
GEORGE GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
George Gruntz Concert Jazz Band, skupina, která
byla založena v roce 1972 ve Švýcarsku, je dnes
světově významnou bigbandovou formací. Její
kapelník George Gruntz patří mezi špičkové
osobnosti švýcarské a evropské jazzové hudby.
Kapela hraje hudbu se žánrovým přesahem,
kořeny má v jazzu, ale sahá i hluboko do jiných
hudebních žánrů, jako je klasická hudba,
švýcarská lidová hudba nebo tradiční hudba
mimoevropských kultur. Výsledný film, který
obsahuje sedm hudebních čísel z koncertů i velké
množství vzácných archivních záběrů, zavede
diváky na cestu po čtyřicetileté historii kapely.
751
2011
762
2011
ORCHESTR BENNYHO ANDERSSONA
BACH PRO BUDOUCNOST
Benny Andersson – hudební génius švédské
hudební skupiny ABBA – bere každé léto svůj
akordeon a vyráží se svou folkovou skupinou
na turné. Jejich letní koncerty jsou pro publikum
již desátým rokem velkým hudebním a tanečním
lákadlem.
Sven-David Sandström je jedním z nejplodnějších
současných švédských hudebních skladatelů. Film
vypráví o jeho touze jít ve stopách J. S. Bacha tak,
aby byl po jeho vzoru prospěšný hudebníkům,
zpěvákům i církvi.
BENNY ANDERSSON ORCHESTRA
Every summer, Benny Andersson – the musical
genius of ABBA – brings his accordion and his folk
band on tour to thousands of happy people for
dancing and listening. This is summer magic, and
has turned out to be a major music and dance
attraction now in its 10th year on the road.
BACH TO THE FUTURE
Sven-David Sandström is the most prolific and
productive of Swedish composers. This film is on
his ambition to follow in the footsteps of J S Bach,
making himself useful to musicians, singers and
the church.
GEORGE GRUNTZ – 40 YEARS OF
GEORGE GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
The George Gruntz Concert Jazz Band, founded
in 1972 in Switzerland, is one of the world’s
outstanding big-band formations. Band leader
George Gruntz has been a major influence on
Swiss and European jazz for decades. The band
plays music that transcends boundaries, rooted in
big-band jazz but leading deep into other musical
genres such as classical music, Swiss folk music
and traditional music of non-European cultures.
The resulting film is based on seven pieces of
music from the concert and takes viewers on
a journey through 40 eventful years of band
history, with plenty of rare archive footage.
Beat Häner
Sveriges Television
SVT
Bengt
WennehorstNorrman
Sveriges Television,
SVT
Camilla Lundberg
–
Beat Häner
–
Michael
Kinmanson
–
Sven-Åke Visén
Switzerland
49'22"
Sweden
58'
Sweden
58'
Junko Iizuka
Schweizer Radio
und Fernsehen
(SRF)
–
Daisuke Souma
Japan
50'
NHK (Japan
Broadcasting
Corp.)
2011
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
732
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 75
2012
DELIUS KOMPONUJÍCÍ, MILUJÍCÍ,
ZÁHADNÝ
Anglický hudební skladatel Frederick Delius byl
často zobrazován jako slepý, ochrnutý a jízlivý
starý muž. V pozdním věku se jím opravdu stal,
coby mladík byl ale vysoký, pohledný, okouzlující
a energický – po většinu svého života se ostatně
ani nejmenoval Frederick, ale Fritz. Tento
současník Elgara a Mahlera si vytvořil vlastní
hudební jazyk, kterým se vždy snažil zachytit
radost z okamžiku. Za pomoci svědectví jeho
přítele, australského skladatele Percyho Graingera,
který prohlašoval, že Delius „praktikoval
nemravnosti s puritánskou houževnatostí“,
prozkoumává film Johna Bridcuta nejrůznější
rozpory Deliova pestrého života.
782
2011
792
2012
801
2011
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
BERMUCHA
LA COMMEDIA
Prostřednictvím skladby pro smyčcový kvartet
Ainsi La Nuit, kterou složil v roce 1976 francouzský
hudební skladatel Henri Dutilleux, vypráví tento
film o pětadvacetileté plodné spolupráci mezi ním
a kvartetem Quatuor Rosamonde.
Co je tajemstvím starověkého adžarského
válečného tance „chorumi“ a kdy lidé zpívají
„Chasanbeguru“, historickou baladu gruzínského
regionu Gurie? Přidejte do této směsice zvuk
nástroje čiboni a tradiční domácí máslo… O všech
těchto věcech tento film vypráví.
Zvídavé kamery italské televize Classica se
tentokrát zaměřily na milánský industriální
prostor Hangar Bicocca, v němž byla ve světové
premiéře uvedena La Commedia, nejnovější
práce Emia Greeka a Pietera Scholtena. Nová
produkce je založena na čtení, či spíše rozebírání
Božské komedie. Po trilogii Hell (2006), Popopera
(2008) a Para | Diso (2010) se s představením
La Commedia uzavírá pomyslný kruh. Tanec
a divadlo pomáhají interpretovat soudobý svět,
který se řídí pravidly hromadných sdělovacích
prostředků, populismem a korupcí, a současně
jsou možná i zbraněmi proti těmto dnešním
zhoubám.
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
Via the music of the quartet “Ainsi La Nuit”, this
film documents the collaboration enriched by 25
years exchange between the composer Henri
Dutilleux and the Quatuor Rosamonde.
BERMUKHA
What is the secret of the ancient Achara Dance
“Khorumi” and when people are singing
“Khasanbegura”? Put in the DNA the Chiboni voice
and handmade butter… These are things which
the movie will be saturated with.
LA COMMEDIA
DELIUS: COMPOSER, LOVER, ENIGMA
Classica’s cameras patrol the Hangar Bicocca with
a curious eye, discovering the world premiere
of La Commedia, the latest work of Emio Greek
and Pieter Scholten. A recent production that is
based on a reading, or rather, deconstruction of
the Divina Commedia. The last stop in a tetralogy
after Hell (2006), and Popopera (2008) and Para |
Diso (2010); La Commedia is closing the circle. In
a world governed by the rule of the mass media,
populism and corruption; dance and theater
interpret, and, at the same time, are possible
weapons against today’s defects.
The composer Frederick Delius is often pictured
as the blind, paralysed and caustic old man
he eventually became, but in his youth he was
tall, handsome, charming and energetic – not
Frederick at all for most of his life, but Fritz. He was
a contemporary of Elgar and Mahler, yet forged
his own musical language, with which he always
tried to capture the pleasure of the moment.
Using evidence from his friend, the Australian
composer Percy Grainger, who reported that
Delius ‘practised immorality with puritanical
stubbornness’, this film by John Bridcut explores
the multiple contradictions of his colourful life.
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
772
Reunion 3
76
BBC
John Bridcut
Crux Productions
Jonathan Partridge
Les Films de la
Lys, Hypnos Films,
WEO
United Kingdom
90'
France
Vincent Bataillon
MZE TV
Beso Kikvadze
Classica TV Sky
Francesca Pedroni
Cécile Trelluyer
–
Dimitri
Khandamashvili
–
Agazzi, Cerri,
Pedroni, Mazza
58'
Georgia
26'
Italy
85'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 77
2011
MR SZIMFONIK ŽIVĚ
MR Szimfonik je speciální živé vystoupení
Symfonického orchestru Maďarského rozhlasu
s nejpopulárnějšími maďarskými kapelami
na festivalu Sziget 2011. Rádio MR2 Petöfi
úspěšně představilo pořad s názvem Szimfonik
již v roce 2010. Z fúze maďarské rockové
kapely a symfonického orchestru tehdy vznikla
orchestrální verze známé písně Ez szerelem
od Heaven Street Seven, která se stala obrovským
hitem. O rok později pozval Maďarský rozhlas
k živému vystoupení na festivalu Sziget dvanáct
slavných maďarských kapel a umělců.
MR SZIMFONIK LIVE
MR Szimfonik Live. A special performance of the
MR Symphonic Orchestra with Hungary’s most
popular bands at Sziget Festival 2011. Radio MR2
Petőfi successfully introduced a programme
called Szimfonik in 2010. From the fusion of a rock
band and a symphony orchestra an exciting
orchestral version of a well known rock song was
created and became a huge hit. This was the song
“Ez a szerelem” from Heaven Street Seven. A year
later in 2011 the Hungarian Radio invited twelve
famous Hungarian bands and artists to be part of
a live performance at Sziget Festival.
78
821
2011
KONCERT ERIKY MIKLÓSOVÉ A DAVIDA
D’ORA
Koncert umělkyně, která si svým zvláštním
hlasem podmanila celý svět. Představení bylo
uvedeno v srpnu 2011 v synagoze v budapešťské
ulici Dohány. Jedná se o klasický operní repertoár,
který je doplněn lehčím písňovým žánrem.
Hostem pořadu je izraelská hvězda David D’Or,
který zastupuje svět klasické hudby. Představení
v Maďarské státní opeře za doprovodu orchestru
Failoni dirigoval László Kovács.
ERIKA MIKLÓSA AND DAVID D’OR IN
CONCERT
The concert of an artist who conquered the world
with her special voice. Performed in August 2011
in the Dohány Street Synagogue. A repertoire of
opera classics with a trip to the world of lighter
song genres. The show’s guest is David D’Or, the
star of Israel, representing the world of classical
music. Accompanied by the Failoni Orchestra of
the Hungarian State Opera conducted by László
Kovács.
831
2012
841
2012
RUSALKA
AJÖ (SBOHEM)
Opera Antonína Dvořáka je zasazena do prostředí
čarokrásné říše vodních panen. Vodní víla Rusalka
se beznadějně zamiluje do prince. Je ochotna
obětovat svůj hlas, aby získala lidskou podobu
nezbytnou k tomu, aby s ním mohla zůstat.
Rozdíly mezi nimi se však nakonec ukážou být
až příliš propastné. Produkce Stefana Herheima
je moderní verzí lyrického pohádkového příběhu
Antonína Dvořáka. Pohádkové prvky nabraly
v této interpretaci realistických rozměrů, leckdo
by tedy mohl okouzlující produkci vnímat jako
psychoanalytickou studii mužských fantazií
a ženských archetypů.
Legendární tanečnice Sylvie Guillemová hraje
hlavní roli ve filmu Ajö choreografa Matse
Eka . Film vypráví o ženě, která si v určité fázi
svého života potřebuje odpočinout. Rozhovor,
který vede sama se sebou, ji vede k novým
zkušenostem.
AJÖ (BYE)
Choreographer Mats Ek’s film “Ajö”, with Sylvie
Guillem about a woman who takes leave of
a certain stage in her life. It is a conversation
that she has with herself that leads to new
experiences.
RUSALKA
Antonín Dvořák’s penultimate opera draws its
substance from the underwater wonderland of
little mermaids: the water nymph Rusalka falls
hopelessly in love with a prince, and although
she is willing to sacrifice her voice to acquire the
human form she needs in order to stay with him,
the disparity between them proves to be too
large. Stefan Herheim produces a contemporary
version of Antonín Dvořák’s lyrical fairy tale. In
this widely acclaimed interpretation, the fairytale
elements sometimes assume frighteningly realistic
dimensions so that one might see this enchanting
production as a psychoanalytical study of male
fantasies and female archetypes.
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
811
MTV
Eszter Petrovics
MTV
Eszter Petrovics
VRT Belgium
Willy Vanduren,
Guido De Bruyn
Byltet AB
Mats Ek
MR2 Petőfi and
MTVA
András Szobrász
MTVA
Adrienne Horváth
De Munt, La
Monnaie
Dieter Dedecker,
Carla Penninckx
Dansens Hus,
Sadler’s Wells
Raymond
Wemmenlöv
Hungary
54'
Hungary
50'
Belgium
162'41"
Sweden
22'01"
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 79
2011
2012
TAJEMSTVÍ HUDBY
CELEBRATION JAZZ
Televizní vzdělávací série věnovaná hudbě
odkrývá mnohá tajemství, která by jinak zůstala
našim očím i uším skryta. Výchozí premisou pro
tvůrce seriálu bylo, že „čas vše prověří“. Hudba
je kouzelná, neviditelná substance, která dokáže
vyjádřit myšlenky a pocity, může mluvit o Bohu,
zemi, lidech, lásce a nenávisti. Pořad se snaží
zodpovědět, jaký druh ducha je v hudbě obsažen.
Ve všech pěti dílech seriálu se objevuje herec
Saša Tabakovič. Klade různé otázky, setkává se
s nejrůznějšími skladateli, hudebníky a odborníky,
kteří se zabývají tím, jakou moc, vliv či funkci může
mít hudba v lidské společnosti.
Klavírista, skladatel a aranžér Karel Růžička
patří k evropské jazzové špičce. Během své
kariéry koncertoval s takovými jazzmany, jako
je Tony Scott, George Mraz, Jiří Stivín, Jean Luc
Ponty, Carmell Jones, Andrew Cyrille, Jean Toots
Thielemans, Tomasz Szukalski a mnoha dalšími.
V roce 1979 zvítězil se skladbou Echoes (Ozvěny)
v mezinárodní soutěži Concours International de
Composition de Themes de Jazz Monte Carlo,
kde později působil jako člen poroty a pedagog
na tamní hudební akademii. Jeho skladby byly
s velkým úspěchem uvedeny na Festivalech
Pražské jaro, na Evropských kulturních
týdnech v německém Passau a na koncertech
ve Spojených státech amerických.
MYSTERIES OF MUSIC
This educational series regarding the art of
music unearths numerous mysteries of music,
which otherwise stay hidden to our ears and
eyes. The creators structured the series on the
premise of “time which questions everything”.
Music is a magical, invisible substance which
can communicate ideas and feelings; can talk
about God, earth, humans, love and hatred.
These programmes seek answers about the
sort of spirit presented in the music and the kind
of nature which lives within. The anchor of this
five part series is the actor Saša Tabakovič. In
each programme, he asks different questions
and meets different composers, musicians and
experts, who are connected with music in various
ways and who also study its power, influence, and
functions, etc.
80
862
CELEBRATION JAZZ
Pianist, composer and arranger Karel Růžička
belongs to the European jazz elite. During his
career he has performed with such musicians
as Tony Scott, George Mraz, Jiří Stivín, Jean
Luc Ponty, Carmell Jones, Andrew Cyrille, Jean
Toots Thielemans, Tomasz Szukalski and many
others. With the song Echoes (Echo) he won the
international competition ‘Concours International
de Composition de Themes de Jazz Monte Carlo’
in 1979, where he later worked as a jury member
and teacher at the Academy of Music. His works
were very succesfully introduced at the Prague
Spring International Music Festival, the European
Weeks Festival in German Passau and concerts in
the United States of America.
872
2011
881
2011
VŠECHNY TY ZÁZRAČNÉ DĚTI…
SETKÁNÍ DRUHÉ
BAROKNÍ KLENOTY MAGDALENY
KOŽENÉ
V roce 2005 jsme na soutěži malých klavíristů
Amadeus v Brně potkali osm zajímavých dětí
ze střední Evropy ve věku od pěti do jedenácti
let. Film Všechny ty zázračné děti… odhalil jejich
výrazné osobnosti a představy o budoucnosti.
Po šesti letech jsme se k nim vrátili ve filmu
Všechny ty zázračné děti…setkání druhé. Dnešní
teenageři ušli k naplnění svých snů dlouhou
cestu, ne vždy klavírní a ne vždy hudební. Přesto
potvrdili svou originalitu a vytrvalost a užívají
si první velké úspěchy. V tomto hudebněsociologickém projektu hodlá ČT pokračovat
i do budoucna…
Program koncertu světově proslulé
mezzosopranistky Magdaleny Kožené nabízí
árie z oper barokních velikánů Antonia Vivaldiho
(Griselda, Farnace) a Georga Friedricha Haendela
(Theodora, Joshua, Hercules, Ariodante),
doplněný o jejich instrumentální kompozice.
Slavnostní koncert v novém moderním sále
ve Zlíně je doprovázen nejlepším dnešním
českým barokním ansámblem Collegium 1704
pod taktovkou proslulého italského dirigenta
Andrey Marconiho. Překvapením večera je Anna
Fuseková, fenomenální sólistka Vivaldiho koncertu
pro sopraninovou flétnu.
ALL THE PRODIGIES… THE SECOND
ENCOUNTER
BAROQUE JEWELS BY MAGDALENA
KOŽENÁ
In 2005, at the small piano competition ‘Amadeus’
in Brno we met eight interesting children
from Central Europe aged 5 to 11. The film
“All the Prodigies…” revealed their distinctive
personalities and ideas about their future. After
six years, we get back to them in the film “All
the Prodigies… the Second Encounter”. Todays
teenagers have come a long way to fulfil their
dreams, not necessarily in the world of piano or
music. Yet they have confirmed their originality
and perseverance, and now enjoy their first big
successes. Czech Television intends to continue in
this musical-sociological project in the future…
A programme of the concert of world famous
mezzo-soprano Magdalena Kožená that offers
beautiful arias from operas by Baroque masters
Antonio Vivaldi (Griselda, Farnace) and Georg
Friedrich Haendel (Theodore, Joshua, Hercules,
Ariodante) supplemented by their instrumental
compositions. A gala concert in the new modern
hall in Zlín is accompanied by today’s best,
the Czech Baroque ensemble Collegium 1704,
under the baton of Italian conductor Andrea
Marconi. Surprise of the evening is Anna Fusek,
a phenomenal soloist performing Vivaldi’s
Concerto for Sopranino Flute.
RTV, TV Slovenija
Aleš Žemlja
Česká televize
Jan Mudra
Česká televize
Rudolf Chudoba
Česká televize
Libor Kodad
–
Janez Kališnik,
Bojan Kastelic
–
Jan Mudra
–
Petr Vejslík
–
Petr Vejslík
Slovenia
36'30"
Czech Republic
57'
Czech Republic
52'
Czech Republic
69'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
852
81
82
2012
902
2011
912
2012
922
2012
INTIMNÍ PORTRÉT JANY K.
LETENKA DO RÁJE
KLENOT BAROKA
JOHN CAGE: CESTY ZVUKU
Životní příběh legendární české jazzové zpěvačky
Jany Koubkové aneb Bzz bzz… Jana Koubková
už léta patří k předním osobnostem českého
jazzu. Zpívá už od svých šesti let ve sborech,
vokálních skupinách i sólově. Jako jazzová sólistka
se prosadila v r. 1975 v Jazz Sanatoriu Luďka
Hulana. Od té doby si prošla mnoha stylovými
seskupeními, od blues, swingu, mainstreamu přes
bebop, latin, free, až po world-ethno a fusion.
Založila každoroční festival VOKALÍZA (1981–2000)
pro jazzové, bluesové a rockové zpěváky. Šest let
působila na Pražské státní konzervatoři v oboru
interpretace. Zúčastnila se mnoha festivalů nejen
v Evropě, ale i na Kubě, v Alžírsku, Senegalu,
Pobřeží slonoviny, Libanonu, Izraeli, Maroku…
Dokument je téměř intimním portrétem slavné
české mezzosopranistky Dagmar Peckové,
v němž s překvapivou otevřeností mluví o tom,
co bylo, ale nikdo se jí na to nikdy nezeptal,
protože je hvězdou operního nebe. Se stejnou
otevřeností zvažuje i svou pěveckou krizi
a neúspěch v Rusalce v roce 2009 v Národním
divadle. I to ale patří k profesi pěvkyně a přetavilo
se to v hodnotnou zkušenost této osobnosti,
která se profesně nebabrá ve vlastním žalu, ale
snaží se negativní zkušenost kladně zúročit pro
věci budoucí. Dokument bohatě využívá zcela
ojedinělou možnost nahlédnout do soukromého
videoarchivu Dagmar Peckové i pozvání
na německou oslavu jejích 50. narozenin.
Hrad a zámek v Českém Krumlově jsou zapsány
v seznamu světového dědictví UNESCO. Součástí
zámeckého areálu je barokní divadlo. Jde
o opravdu unikátní památku, která v podstatě
nemá ve světě obdoby, protože se dochovalo
i se svým původním technickým zařízením,
kulisami a dekoracemi. Dokument vypráví příběh
rekonstrukce divadla, které bylo v roce 1989
téměř v troskách. Dnes do Českého Krumlova
jezdí tento jedinečný kousek kulturního dědictví
obdivovat lidé z celého světa. Film diváky zavede
i do procesu příprav opery, která byla vytvořena
na objednávku pro knížete Josefa Adama ze
Schwarzenbergu.
U příležitosti 100. výročí narození amerického
skladatele Johna Cage vzdává německá
produkční společnost Accentus Music svým
novým televizním pořadem hold jedné
z nejpozoruhodnějších osobností hudby 20.
století. Pořad režíroval Oscarem ověnčený Allan
Miller, kterého noviny New York Times označily
za „předního amerického tvůrce dokumentárních
snímků věnovaných klasické hudbě“, na režii se
spolupodílel Paul Smaczny. Dokumentární film
Cesty zvuku oslavuje fascinujícího amerického
avantgardního skladatele. Natočen byl v Americe,
Německu a Japonsku.
A JEWEL OF THE BAROQUE
AN INTIMATE PORTRAIT OF JANA K.
TICKET TO PARADISE
The life story of legendary Czech jazz singer
Jana Koubková. For years she has been one of
the leading figures of Czech jazz. She has been
singing since six years old in choirs, vocal groups
and as a soloist. As a jazz soloist, Koubková
became famous in 1975 in the Jazz Sanatorium of
Luděk Hulan. Since then she has sung with many
music groups in all genres from blues, swing,
bebop through to mainstream, latin, free to the
world-ethno and fusion. She founded an annual
festival VOKALÍZA (1981–2000 for jazz, blues and
rock singers. For six years she also taught at
the Prague State Conservatory. Koubková has
participated at many festivals not only in Europe
but also in Cuba, Algeria, Senegal, Ivory Coast,
Lebanon, Israel, Morocco…
This documentary is an almost intimate portrait of
the famous Czech mezzo-soprano singer Dagmar
Pecková, who, surprisingly, openly speaks about
her life and answers questions nobody has ever
asked this opera star. With the same frankness
she weighs up her singing crisis and failure in
National Theatre’s Rusalka in 2009. It however
belongs to the profession of a singer and for
Pecková it changed into valuable experience,
while she tried to extract from this negative
experience positive things for the future. This
documentary richly uses entirely unique frames
from Pecková’s private video archive and also
from the celebration of her 50th birthday.
The Český Krumlov castle and chateau feature on
UNESCO’s list of the world’s cultural and natural
heritage sites. Forming a part of the chateau area
is a unique Baroque theatre – unique, since it is
only here that the original Baroque stage and its
machinery, still operated in the old manual way,
can be found. The stage sets are the oldest that
have been inherited from the whole Baroque era
still in production anywhere in the world. Our
documentary tells the story of the reconstruction
of the theatre, abandoned and almost in ruins by
1989. Today, art historians and many other people
from all over the world travel to Český Krumlov to
admire this unique piece of cultural heritage. We
also follow the preparations for the performance
of the very opera commissioned by Prince Josef
Adam of Schwarzenberg.
JOHN CAGE: JOURNEYS IN SOUND
On the occasion of the 100th birthday of the
American composer in autumn 2012, the German
production company Accentus Music will honour
one of the most extraordinary protagonists
of 20th century music with a television tribute.
The program will be directed by Oscar winner
Allan Miller, whom the “New York Times” called
“America’s foremost filmmaker of documentaries
on classical music”, and co-directed by Paul
Smaczny. The documentary “Journeys in Sound”
pays tribute to the fascinating American avantgarde composer. It was shot in America, Germany
and Japan.
Česká televize
Dagmar Smržová
Česká televize
Zbyněk Mikulík
BVA International
Ltd
Ondřej Havelka
Accentus Music
GmbH & Co. KG
Allan Miller & Paul
Smaczny
–
Petr Koblovský
Zbyněk Mikulík
David Hahn,
Zbyněk Mikulík
–
Jan Malíř
WDR
Nyika Janscó,
Michael Boomers
Czech Republic
52'
Czech Republic
53'
Czech Republic
52'
Germany
58'
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
892
83
2012
JÁ JSEM TVŮJ LABYRINT
Německý hudební skladatel Wolfgang Rihm
zkomponoval dílo, pro něž ho inspirovaly
chvalozpěvy Friedricha Nietzscheho věnované
řeckému bohu nespoutané životní síly Dionýsovi.
Nietzscheho extatická poezie a starověké
mýty jsou v Rihmově pojetí zestručněny: „Mé
libreto čerpá z kompletního vydání Dionýských
dithyrambů, které jsem ve své podstatě uchopil
jako divadelní dílo svého druhu. Text libreta
jsem sestavil já, každé slovo však vychází
z Nietzscheho.” Film dokumentuje tvůrčí
proces vzniku opery a její premiéru na festivalu
v Salcburku. Zavede diváky i do švýcarského
Engadinu, kde Nietzsche čerpal svou inspiraci.
I AM THY LABYRINTH
Composer Wolfgang Rihm has written an artists’
opera: Friedrich Nietzsche’s late hymns to
Dionysos, the wild god of the ancient Greeks,
are the inspiration and point of departure for his
new musical theatre piece. Nietzsche’s ecstatic
poetry and the ancient myths condense in Rihm’s
thinking to a subject: “My libretto is drawn from
the complete Dithyrambs of Dionysos, which
I read as a kind of theatrical work. The text is by
me, every word comes from Nietzsche.” The film
documents the creative process of the opera
premiered at the Salzburg Festival and follows
Nietzsche’s traces into the mountainous world of
the Engadin, the chosen homeland of the writer.
bce films & more
GmbH
84
Bettina Ehrhardt
WDR, Arte
H. Kober.
C. Knöpfle,
H. A. Lusznat
Germany
53'
941
2012
952
2012
DIONÝSOS – OBRAZY A DITHYRAMBY,
OPERNÍ FANTAZIE WOLFGANGA RIHMA
NA SALCBURSKÉM FESTIVALU
NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZVUKŮ, PLI
SELON PLI, MALLARMÉŮV PORTRÉT
OD PIERRA BOULEZE
Cyklus básní Friedricha Nietzscheho Dionyské
dithyramby, který napsal na sklonku svého
života, se stal inspirací a výchozím bodem pro
nejnovější produkci německého hudebního
skladatele Wolfganga Rihma. Světovou premiéru
si představení odbylo na známém festivalu
v Salcburku. Režisér Pierre Audi spolupracoval
při přípravě produkce s výtvarným umělcem
Jonathanem Meesem, který se Nietzschem již
dříve opakovaně zabýval.
Film dokumentuje proces zkoušek a samotné
koncertní provedení skladby Pierra Bouleze Pli
selon pli (Mallarméův portrét) pro sólový soprán
a orchestr v podání ansámblu musikFabrik
z Kolína nad Rýnem, sopranistky Yeree Suhové,
pod taktovkou dirigenta Pascala Rophé.
Setkání s francouzským hudebním skladatelem
Pierrem Boulezem přinášejí divákům hlubší
porozumění jeho dílu. Každá z pěti vět vychází
z Mallarméových básní, od té první, nazvané Don
du Poème, až po poslední Tombeau.
DIONYSOS – SCENES AND DITHYRAMBS
WOLFGANG RIHM’S OPERA PHANTASY
AT THE SALZBURG FESTIVAL
Friedrich Nietzsche’s last cycle of poems
Dithyrambs of Dionysus is the inspiration and
point of departure for Wolfgang Rihm’s latest
musical theatre work, which was given its world
première at the Salzburg Festival. Stage director
Pierre Audi collaborated with the artist Jonathan
Meese, who has repeatedly dealt with the subject
of Nietzsche before.
bce films & more
GmbH
Bettina Ehrhardt
WDR, Arte
H. Kober.
C. Knöpfle.
H. A. Lusznat
Germany
120'
GOLDEN PRAGUE 2012
SOUND MYRIADS, PIERRE BOULEZ’S
“PLI SELON PLI, PORTRAIT OF
MALLARMÉ”
The film documents the rehearsals and the
concert of Pierre Boulez’s grand composition
“Pli selon pli, Portrait de Mallarmé” for solo
soprano and orchestra, by the Cologne Ensemble
musikFabrik, with soprano Yeree Suh and
conductor Pascal Rophé. Interviews with Pierre
Boulez provide insight on the piece. Each of the
five movements is based on a Mallarmé poem,
moving from the early “Don du poème” in the first
movement to the late “Tombeau” in the last.
WDR
Bettina Ehrhardt
Guido
Hammelstein,
Hans Albrecht
Lusznat
Germany
60'
bce films & more
GmbH
GOLDEN PRAGUE 2012 962
2012
VZPOMÍNKY NA SVJATOSLAVA
RICHTERA
Jurij Bašmet, slavný houslista, vzpomíná na setkání
s brilantním pianistou a vynikajícím umělcem
Svjatoslavem Richterem. Jedná se o živé vyprávění
o jejich společných vystoupeních v různých
koncertních sálech. Bašmet se pokusil vystihnout
povahu jedinečné osobnosti a podstatu
geniality Svjatoslava Richtera. Při hraní na klavír
dovedl Richter zázraky, jeho výkon byl pokaždé
kouzelný. A navíc nebyl jen skvělým hudebníkem.
Jeho životní příběh je plný dramatu, humoru
a nostalgie.
REMEMBERING SVYATOSLAV RICHTER
Yury Bashmet, the famous violist, shares his
memories of the meetings with the brilliant pianist
and outstanding person Svyatoslav Richter. This
is a lively story about their joint performances at
different concert halls. Yury Bashmet attempts to
determine the nature of the unique personality
of Svyatoslav Richter and the whole essence of
his genius. Richter worked wonders while playing
piano, his performances were magic, yet he was
more than a musician. These stories are full of
drama, humor and nostalgia.
SOUTĚŽNÍ SEKCE
COMPETITION SECTION
932
Alexander Gasilin
Civilization World
–
Alexey Gorbatov,
Alexander Arharov,
Nicolay Spitsyn
Russia
39'
85
NESOUTĚŽNÍ SEKCE
NON-COMPETITION SECTION
2011
DVĚ MĚSTA PODÉL ŘEKY VLTAVY,
ČESKÝ KRUMLOV A PRAHA
Vizuální impresionismus, báseň Dolfa Enterse
a originální hudba složená Merijnem Romboutem.
TWO CITIES ALONG THE RIVER VLTAVA –
MOLDAU, CESKY KRUMLOV AND
PRAGUE
Visual impressionism and poem by Dolf Enters
and original composed music by Merijn Rombout.
21N
MARRIS JANSONS DIRIGUJE
BEETHOVENŮV KLAVÍRNÍ KONCERT Č. 3
A JANÁČKOVU GLAGOLSKOU MŠI
Sólistkou v Beethovenově Klavírním koncertu
č. 3 v podání světoznámého Symfonického
orchestru Bavorského rozhlasu pod vedením
šéfdirigenta Marisse Jansonse je významná
pianistka Mitsuko Uchidová, známá pro své
vynikající interpretace klavírních děl Schuberta,
Mozarta a Beethovena. Glagolská mše Leoše
Janáčka, napsaná ve staroslověnštině, jazyce,
kterým se mluvilo před zhruba tisíci lety, je jednou
z nejvelkolepějších a nejdojemnějších mší.
In this performance of Beethoven’s Piano
Concerto No. 3 with the world-famous Bavarian
Radio Symphony Orchestra under the direction
of its chief conductor Mariss Jansons, the soloist
is the distinguished star pianist Mitsuko Uchida,
who is known for her outstanding interpretations
of the piano works of Schubert, Mozart and
Beethoven. The Glagolitic Mass by Leoš Janáček is
one of the grandest, most moving masses, written
in a language last spoken about a thousand years
ago.
Clasart Classic
DOEN Producties
86
–
Zbynek Olmer sen
Bayerischer
Rundfunk, Clasart
Classic
Netherlands
11'16"
Germany
41N
2011
2011
MARRIS JANSONS CONDUCTS
BEETHOVEN’S PIANO CONCERTO NO. 3
AND JANÁČEK’S GLAGOLITIC MASS
Dolf Enters
2011
Brian Large,
Michael Beyer
GIOACHINO ROSSINI: HRABĚ ORY
CHARLES GOUNOD: FAUST
Když Cecilia Bartoliová vstupuje na scénu
v této produkci Rossiniho opery Hrabě Ory,
jen stěží byste věřili, že tato upjatá a korektní
maloměšťačka je opravdu ona. Ale když začne
zpívat, je jasné, že posloucháme její vášnivé
a energické bel canto. V hlavní roli se nicméně
představuje mexický tenor Javier Camarena,
který vyniká nejen citlivým hlasem, ale také velmi
vtipným jevištním projevem. Opera v produkci
režisérů Moshe Leisera a Patrice Cauriera z roku
1960 jemně naznačuje skryté téma sexuální
represe, ale více než cokoli jiného je to čistá a ryzí
zábava.
Jonas Kaufmann v titulní roli, René Pape jako
ďábel a Marina Poplavskaja jako Markétka –
jen stěží by mohlo být klasické Gounodovo
převyprávění legendy o Faustovi lépe obsazeno.
Režisér Des McAnuff (nositel Tony Award) zasadil
příběh do první poloviny 20. století. Jeho Faust
je postaven na skutečné postavě fyzika Jacoba
Bronowského, který po svržení atomové bomby
na Hirošimu opustil vědu a věnoval se od té
doby humanismu. Faust, vědec a milenec, jehož
smlouva s ďáblem vede k zatracení, je na poslední
chvíli vykoupen svou láskou k Markétce.
GIOACHINO ROSSINI: LE COMTE ORY
When Cecilia Bartoli makes her stage entrance
in this production of Rossini’s “Le Comte Ory,”
one can hardly believe that this prim and proper
bourgeoise is really her. But when she starts
singing, it is clear that we have the passionate
powerhouse of bel canto before us. The title role,
however, is that of Mexican tenor Javier Camarena,
who stands out not only with his sensitive voice
but also proves a witty stage presence. Set by
stage directors Moshe Leiser and Patrice Caurier in
1960s France, the production subtly delineates the
underlying theme of sexual repression; but more
than anything, it is pure, unadulterated fun.
Zurich Opera
House, Clasart
Classic
89'
Germany
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 With Jonas Kaufmann in the title role, René
Pape as the devil, and Marina Poplavskaya as
Marguerite, Gounod’s classic retelling of the
Faust legend couldn’t be better served. Tony
Award-winning director Des McAnuff updates
the story to the first half of the 20th century. His
Faust is modeled on the real-life physicist Jacob
Bronowski, who abandoned physics after the
atom bomb was dropped over Hiroshima, and
devoted himself from then on to humanism.
Faust, the scientist and lover whose pact with the
devil seems to lead to damnation, is redeemed in
his final moments by his love for Marguerite.
Clasart Classic
Clasart Classic
Andreas
Caninenberg
CHARLES GOUNOD: FAUST
Olivier Simonnet
Thomas Gilot
The Metropolitan
Opera, Clasart
Classic
145‘
Germany
Barbara Willis
Sweete
Ron Washburn
140‘
87
NESOUTĚŽNÍ SEKCE
NON-COMPETITION SECTION
11N
31N
51N
2012
GIOACHINO ROSSINI: OTHELLO,
MOUŘENÍN BENÁTSKÝ
Cecilia Bartoliová znovu zaznamenala velký
úspěch v koloraturní roli, která jí umožňuje
předvést nejen svou virtuozitu, ale také
nesmírnou ladnost. Jako Desdemona v Rossiniho
opeře Othello, mouřenín benátský, která volně
vychází ze Shakespeara, vnáší Bartoliová
do tohoto díla jiskru, s níž dominuje jevišti.
Bezchybně ji podporují tři brilantní tenoři, John
Osborn, Javier Camarena a Edgardo Rocha,
a orchestr, který hraje na dobové nástroje.
GIOACHINO ROSSINI: OTELLO OSSIA IL
MORO DI VENEZIA
Cecilia Bartoli has struck gold once again with
a coloratura role that lets her showcase not
only her virtuosity, but also her overwhelming
gracefulness. As Desdemona in Rossini’s “Otello
ossia il Moro di Venezia” – loosely based on
Shakespeare –, Bartoli injects this early work with
stage-dominating life, supported by the three
brilliant tenors John Osborn, Javier Camarena
and Edgardo Rocha and an orchestra playing on
period instruments.
Germany
88
2012
VÁLEČNÉ REQUIEM
Benjamin Britten napsal své Válečné requiem
v roce 1962 na protest proti šílenství války.
Podnětem se mu stalo vysvěcení nové katedrály
v Coventry, postavené na místě té původní, která
byla kompletně zničena během druhé světové
války. Válečné rekviem je jedním z největších
mistrovských děl 20. století. Britten protkává
latinský liturgický text mše za zemřelé básněmi
vojáka a básníka Wilfreda Owena, v nichž líčí
své děsivé zážitky z bojů první světové války.
V koncertu účinkují Královský vlámský orchestr,
Sbor Symfonického orchestru města Birmingham
a Dětský sbor Vlámské opery pod taktovkou
Martyna Brabbinse.
WAR REQUIEM
Benjamin Britten wrote the War Requiem in 1962 in
protest against the madness of war. The occasion
was the consecration of the new cathedral in
Coventry, the old one having been completely
destroyed during the Second World War. The
War Requiem is one of the major masterpieces
of the 20th century. Britten intertwines the Latin
requiem text with poems by the War Poet Wilfred
Owen, referring to the savage brutality of World
War I. The performers of this concert are the
Royal Flemish Orchestra, the City of Birmingham
Symphony Chorus and the Children’s Choir of
the Flemish Opera under the direction of Martyn
Brabbins.
Johan Cloetens
Olivier Simonnet
VRT Belgium
Thomas Gilot
–
C. Penninckx,
T. Bonroy,
G. Vanhove
155'
Belgium
86'34"
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 89
NESOUTĚŽNÍ SEKCE
NON-COMPETITION SECTION
Clasart Classic
Zurich Opera
House, Idéale
Audience, Clasart
Classic
61N
PODLE ČESKÝCH NÁZVŮ POŘADŮ
INDEX OF CZECH TITLES
číslo pořadu/číslo kategorie
N = nesoutěžní, tj. informativní sekce
No. of programme/No. of category
N = Non-competition section
1/2
1982 – FRANKOVO LÉTO
1982: FRANK’S SUMMER
79/2
BERMUCHA
BERMUKHA
84/1
AJÖ (SBOHEM)
AJÖ (BYE)
28/2
BOGODAR KOTOROVIČ – ÚVAHY
BOHODAR KOTOROVYCH – REFLECTIONS
17/1
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
49/2
BOŽSKÝ SKLADATEL
GOD’S COMPOSER
72/2
ANDREAS VOLLENWEIDER – JEMNÝ ODPOR
ANDREAS VOLLENWEIDER – DER SANFTE
WIDERSTAND
57/1
BRUCKNEROVA PÁTÁ – CLAUDIO ABBADO
A LUCERNSKÝ FESTIVALOVÝ ORCHESTR
BRUCKNER 5 – CLAUDIO ABBADO & LUCERNE
FESTIVAL ORCHESTRA
67/1
ANDRIS NELSONS – ZAPÁLENÝ GÉNIUS
ANDRIS NELSONS – GENIUS ON FIRE
19/1
ANNA NICOLE
ANNA NICOLE
30/2
ANTOINOVA ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
ANTOINE’S FOUR SEASONS
44/2
ARTURO TOSCANINI – RYTMUS DUCHA
ARTURO TOSCANINI – IL RITMO DELLO SPIRITO
2/1
ATTIS (ATYS)
ATYS
76/2
BACH PRO BUDOUCNOST
BACH TO THE FUTURE
88/1
BAROKNÍ KLENOTY MAGDALENY KOŽENÉ
BAROQUE JEWELS BY MAGDALENA KOŽENÁ
90
10/2
BRUNDIBÁR – ZPÍVAT A TANČIT BEZ HRANIC
BRUNDIBAR – SINGING AND DANCING ACROSS
BORDERS
56/2
C(H)ŒURS
C(H)ŒURS
77/2
DELIUS KOMPONUJÍCÍ, MILUJÍCÍ, ZÁHADNÝ
DELIUS: COMPOSER, LOVER, ENIGMA
55/1
GOZARAN – PLYNUTÍ ČASU
GOZARAN – TIME PASSING
62/1
DÉŠŤ
RAIN
78/2
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
94/1
DIONÝSOS – OBRAZY A DITHYRAMBY,
OPERNÍ FANTAZIE WOLFGANGA RIHMA
NA SALCBURSKÉM FESTIVALU
DIONYSOS – SCENES AND DITHYRAMBS
WOLFGANG RIHM’S OPERA PHANTASY AT THE
SALZBURG FESTIVAL
29/2
HUDBA V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
MUSIC IN THE AIR
1/1N
DVĚ MĚSTA PODÉL ŘEKY VLTAVY, ČESKÝ
KRUMLOV A PRAHA
TWO CITIES ALONG THE RIVER VLTAVA – MOLDAU,
CESKY KRUMLOV AND PRAGUE
59/2
ERIC(H) ZEISL – NEDOKONČENÝ ŽIVOT
ERIC(H) ZEISL – AN UNFINISHED LIFE
14/1
GALA KONCERT K 90. VÝROČÍ FINSKÉHO
NÁRODNÍHO BALETU
90TH ANNIVERSARY GALA OF THE FINNISH
NATIONAL BALLET
74/2
GEORGE GRUNTZ – 40 LET TĚLESA GEORGE
GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
GEORGE GRUNTZ – 40 YEARS OF GEORGE GRUNTZ
CONCERT JAZZ BAND
3/1N
GIOACHINO ROSSINI: HRABĚ ORY
GIOACHINO ROSSINI: LE COMTE ORY
8/1
ČAS DEŠTĚ
THE RAIN TIME
5/1N
GIOACHINO ROSSINI: OTHELLO, MOUŘENÍN
BENÁTSKÝ
GIOACHINO ROSSINI: OTELLO OSSIA IL MORO DI
VENEZIA
86/2
CELEBRATION JAZZ
CELEBRATION JAZZ
4/1N
CHARLES GOUNOD: FAUST
CHARLES GOUNOD: FAUST
45/1
GIUSEPPE SCARLATTI: KDE JE LÁSKA, JE
I ŽÁRLIVOST – HISTORICKÁ REKONSTRUKCE
OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ
GIUSEPPE SCARLATTI: DOVE È AMORE È GELOSIA –
A HISTORICAL RECONSTRUCTION OF OPERA
PERFORMANCE
60/2
DANZA, KUBÁNSKÝ ZÁZRAK
DANZA, THE CUBAN MIRACLE
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 REJSTŘÍKY
INDEXES
REJSTŘÍKY
INDEXES
89/2
INTIMNÍ PORTRÉT JANY K.
AN INTIMATE PORTRAIT OF JANA K.
93/2
JÁ JSEM TVŮJ LABYRINT
I AM THY LABYRINTH
92/2
JOHN CAGE: CESTY ZVUKU
JOHN CAGE: JOURNEYS IN SOUND
70/1
JOLANTA – PERSEFONA
IOLANTA – PERSEPHONE
34/1
JUDITA
JUDITA
3/1
JULIUS CAESAR
GIULIO CESARE
68/2
KARAJAN – DRUHÝ ŽIVOT
KARAJAN – THE SECOND LIFE
7/2
KATHLEEN FERRIEROVÁ
KATHLEEN FERRIER
42/1
KDOKOLI (HRA O BOHATCI)
JEDERMANN REMIXED
91/2
KLENOT BAROKA
A JEWEL OF THE BAROQUE
82/1
KONCERT ERIKY MIKLÓSOVÉ A DAVIDA D’ORA
ERIKA MIKLÓSA AND DAVID D’OR IN CONCERT
91
38/2
OBNOVA VELKÉHO DIVADLA V MOSKVĚ
BOLSHOI, A RENAISSANCE
65/1
SALUT SALON – FILM
SALUT SALON – THE FILM
40/1
MAGNIFICAT
Magnificat
52/2
ODKAZ MERCE CUNNINGHAMA
MERCE CUNNINGHAM, THE LEGACY
27/2
SBOR SVATÉHO TOMÁŠE
DIE THOMANER
66/2
MALÁ OPERA
LITTLE OPERA
58/1
OPERA PRIMA IN MOTION
OPERA PRIMA IN MOTION
75/1
ORCHESTR BENNYHO ANDERSSONA
BENNY ANDERSSON ORCHESTRA
80/1
LA COMMEDIA
LA COMMEDIA
2/1N
MARRIS JANSONS DIRIGUJE BEETHOVENŮV
KLAVÍRNÍ KONCERT Č. 3 A JANÁČKOVU
GLAGOLSKOU MŠI
MARRIS JANSONS CONDUCTS BEETHOVEN’S PIANO
CONCERTO NO. 3 / JANÁČEK’S GLAGOLITIC MASS
32/2
SCHUMANN V PIER 2 – FILMOVÝ KONCERT PAAVA
JÄRVIHO A NĚMECKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE
BRÉMY
SCHUMANN AT PIER 2 – A CONCERT FILM
WITH PAAVO JÄRVI AND THE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
50/1
PLOCHÁ KRABICE – MUZIKÁL
FLAT PACK – THE MUSICAL
39/1
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
The Sleeping Beauty
6/2
LA SPIRA
LA SPIRA
41/1
MÉDEA
MÉDÉE
9/1
POPELKA
CENDRILLON
33/1
SVĚT MATTHEWA BOURNEA
THE WORLD OF MATTHEW BOURNE
16/2
LAMAČ ZVUKU (SOUNDBREAKER)
SOUNDBREAKER
31/1
MODERNÍ LÁSKA
MODERN LOVE
26/2
PRACOVNÍ NÁZEV: ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
Working Title: Wunderkind
13/2
LANG LANG – UMĚNÍ BÝTI VIRTUOSEM
LANG LANG – THE ART OF BEING A VIRTUOSO
81/1
MR SZIMFONIK ŽIVĚ
MR SZIMFONIK LIVE
23/2
SYMFONIE, EPIZODA 1 – GENEZE A GÉNIUS
(PRVNÍ ČÁST ČTYŘDÍLNÉHO SERIÁLU)
SYMPHONY EPISODE 1 GENESIS AND GENIUS (EP1
OF 4 PART SERIES)
37/2
LÁSKA DANÁ HVĚZDAMI – ZE SERIÁLU HRA
OSUDU
LOVE GIVEN BY THE STARS FROM SERIAL „GAME OF
FATE“
15/2
NEDĚLE ZE SVĚTLA (SONNTAG AUS LICHT) –
SVĚTOVÁ PREMIÉRA OPERY KARLHEINZE
STOCKHAUSENA
SUNDAY FROM LIGHT (SONNTAG AUS LICHT) – THE
WORLD PREMIERE OF KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S
OPERA
47/1
KOUZELNÝ OSTROV
THE ENCHANTED ISLAND
61/2
KRONIKA VELKÉ SOUTĚŽE
CHRONICLE OF A GREAT COMPETITION
64/1
LÁSKA KRVÁCÍ (LOVE LIES BLEEDING)
LOVE LIES BLEEDING
90/2
LETENKA DO RÁJE
TICKET TO PARADISE
95/2
NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZVUKŮ, PLI SELON PLI,
MALLARMÉŮV PORTRÉT OD PIERRA BOULEZE
SOUND MYRIADS, PIERRE BOULEZ’S „PLI SELON PLI,
PORTRAIT OF MALLARMÉ“
22/1
LINES BALLET ALONZA KINGA
ALONZO KING LINES BALLET
12/2
NEZVEDENÁ DCERA
BLOODY DAUGHTER
54/1
LOUSKÁČEK
THE NUTCRACKER
71/2
O LÁSCE, SMRTI A ONOM SVĚTĚ – ZA POZNÁNÍM
MAHLEROVY SYMFONIE VZKŘÍŠENÍ
OF LOVE, DEATH AND BEYOND – EXPLORING
MAHLER’S „RESURRECTION“ SYMPHONY
18/1
MACBETH
MACBETH
92
73/2
PŘEDSTAVENÍ MAHLERA Z 11. BŘEZNA
PERFORMING MAHLER ON MARCH 11
36/2
PRIMA DELLA PRIMA – SICILSKÉ NEŠPORY
PRIMA DELLA PRIMA – I VESPRI SICILIANI
51/1
PRODANÁ NEVĚSTA – SVĚTOVÁ PREMIÉRA PRVNÍ
NĚMECKÉ VERZE, KTEROU SI OBJEDNAL SÁM
SMETANA
THE BARTERED BRIDE – WORLD PREMIERE OF
THE FIRST GERMAN VERSION, COMMISSIONED BY
SMETANA HIMSELF
69/2
RAKOUSKO ZPÍVÁ – CESTA DO FINÁLE
AUSTRIA SINGS – THE WAY TO THE FINAL
GOLDEN PRAGUE 2012
35/1
RAKOUSKO ZPÍVÁ – FINÁLE
AUSTRIA SINGS – THE FINAL
83/1
RUSALKA
RUSALKA
GOLDEN PRAGUE 2012 REJSTŘÍKY
INDEXES
5/1
MACHINACE
MACHINATIONS
48/1
KONCERT PRO NEW YORK, PRO VZPOMÍNKU
A OBNOVU – MAHLEROVA SYMFONIE Č. 2
A CONCERT FOR NEW YORK – IN REMEMBRANCE
AND RENEWAL, GUSTAV MAHLER’S SYMPHONY
NO. 2
85/2
TAJEMSTVÍ HUDBY
MYSTERIES OF MUSIC
63/2
TAJEMSTVÍ ZEDNÁŘSKÉ HUDBY
THE MYSTERY OF MASONIC MUSIC
20/1
TOSCA
TOSCA
21/1
TRIPTYCH
IL TRITTICO
4/1
UTAHOVÁNÍ ŠROUBU
THE TURN OF THE SCREW
6/1N
VÁLEČNÉ REQUIEM
WAR REQUIEM
43/1
VINETA – ZTRACENÉ MĚSTO
VINETA – THE LOST CITY
93
53/2
WAGNERŮV SEN
WAGNER’S DREAM
87/2
VŠECHNY TY ZÁZRAČNÉ DĚTI… SETKÁNÍ DRUHÉ
ALL THE PRODIGIES… THE SECOND ENCOUNTER
46/2
ZADNÍ STRANA
THE BACK SIDE
PODLE ANGLICKÝCH NEBO PŮVODNÍCH NÁZVŮ POŘADŮ
INDEX OF ENGLISH OR ORIGINAL TITLES
96/2
VZPOMÍNKY NA SVJATOSLAVA RICHTERA
REMEMBERING SVYATOSLAV RICHTER
číslo pořadu/číslo kategorie
N = nesoutěžní, tj. informativní sekce
No. of programme/No. of category
N = Non-competition section
1/2
1982: FRANK’S SUMMER
1982 – FRANKOVO LÉTO
19/1
ANNA NICOLE
ANNA NICOLE
14/1
90th ANNIVERSARY GALA OF THE FINNISH
NATIONAL BALLET
GALA KONCERT K 90. VÝROČÍ FINSKÉHO
NÁRODNÍHO BALETU
30/2
ANTOINE’S FOUR SEASONS
ANTOINOVA ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
48/1
A CONCERT FOR NEW YORK – IN REMEMBRANCE
AND RENEWAL, GUSTAV MAHLER’S SYMPHONY
NO. 2
KONCERT PRO NEW YORK, PRO VZPOMÍNKU
A OBNOVU – MAHLEROVA SYMFONIE Č. 2
91/2
A JEWEL OF THE BAROQUE
KLENOT BAROKA
84/1
AJÖ (BYE)
AJÖ (SBOHEM)
17/1
ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
87/2
ALL THE PRODIGIES… THE SECOND ENCOUNTER
VŠECHNY TY ZÁZRAČNÉ DĚTI… SETKÁNÍ DRUHÉ
22/1
ALONZO KING LINES BALLET
LINES BALLET ALONZA KINGA
89/2
AN INTIMATE PORTRAIT OF JANA K.
INTIMNÍ PORTRÉT JANY K.
72/2
ANDREAS VOLLENWEIDER – DER SANFTE
WIDERSTAND
ANDREAS VOLLENWEIDER – JEMNÝ ODPOR
67/1
ANDRIS NELSONS – GENIUS ON FIRE
ANDRIS NELSONS – ZAPÁLENÝ GÉNIUS
94
REJSTŘÍKY
INDEXES
11/1
VOJCEK
WOZZECK
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 44/2
ARTURO TOSCANINI – IL RITMO DELLO SPIRITO
ARTURO TOSCANINI – RYTMUS DUCHA
2/1
ATYS
ATTIS (ATYS)
69/2
AUSTRIA SINGS – THE WAY TO THE FINAL
RAKOUSKO ZPÍVÁ – CESTA DO FINÁLE
35/1
AUSTRIA SINGS – THE FINAL
RAKOUSKO ZPÍVÁ – FINÁLE
76/2
BACH TO THE FUTURE
BACH PRO BUDOUCNOST
88/1
BAROQUE JEWELS BY MAGDALENA KOŽENÁ
BAROKNÍ KLENOTY MAGDALENY KOŽENÉ
75/1
BENNY ANDERSSON ORCHESTRA
ORCHESTR BENNYHO ANDERSSONA
79/2
BERMUKHA
BERMUCHA
12/2
BLOODY DAUGHTER
NEZVEDENÁ DCERA
28/2
BOHODAR KOTOROVYCH – REFLECTIONS
BOGODAR KOTOROVIČ – ÚVAHY
95
82/1
ERIKA MIKLÓSA AND DAVID D’OR IN CONCERT
KONCERT ERIKY MIKLÓSOVÉ A DAVIDA D’ORA
70/1
IOLANTA – PERSEPHONE
JOLANTA – PERSEFONA
40/1
Magnificat
MAGNIFICAT
57/1
BRUCKNER 5 – CLAUDIO ABBADO & LUCERNE
FESTIVAL ORCHESTRA
BRUCKNEROVA PÁTÁ – CLAUDIO ABBADO
A LUCERNSKÝ FESTIVALOVÝ ORCHESTR
50/1
FLAT PACK – THE MUSICAL
PLOCHÁ KRABICE – MUZIKÁL
42/1
JEDERMANN REMIXED
KDOKOLI (HRA O BOHATCI)
74/2
GEORGE GRUNTZ – 40 YEARS OF GEORGE
GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
GEORGE GRUNTZ – 40 LET TĚLESA GEORGE
GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
92/2
JOHN CAGE: JOURNEYS IN SOUND
JOHN CAGE: CESTY ZVUKU
2/1N
MARRIS JANSONS CONDUCTS BEETHOVEN’S
PIANO CONCERTO NO. 3 / JANÁČEK’S GLAGOLITIC
MASS
MARRIS JANSONS DIRIGUJE BEETHOVENŮV
KLAVÍRNÍ KONCERT Č. 3 A JANÁČKOVU
GLAGOLSKOU MŠI
34/1
JUDITA
JUDITA
41/1
MÉDÉE
MÉDEA
68/2
KARAJAN – THE SECOND LIFE
KARAJAN – DRUHÝ ŽIVOT
52/2
MERCE CUNNINGHAM, THE LEGACY
ODKAZ MERCE CUNNINGHAMA
7/2
KATHLEEN FERRIER
KATHLEEN FERRIEROVÁ
31/1
MODERN LOVE
MODERNÍ LÁSKA
3/1
GIULIO CESARE
JULIUS CAESAR
80/1
LA COMMEDIA
LA COMMEDIA
81/1
MR SZIMFONIK LIVE
MR SZIMFONIK ŽIVĚ
45/1
GIUSEPPE SCARLATTI: DOVE È AMORE È
GELOSIA – A HISTORICAL RECONSTRUCTION OF
OPERA PERFORMANCE
GIUSEPPE SCARLATTI: KDE JE LÁSKA, JE
I ŽÁRLIVOST – HISTORICKÁ REKONSTRUKCE
OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ
6/2
LA SPIRA
LA SPIRA
29/2
MUSIC IN THE AIR
HUDBA V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
13/2
LANG LANG – THE ART OF BEING A VIRTUOSO
LANG LANG – UMĚNÍ BÝTI VIRTUOSEM
85/2
MYSTERIES OF MUSIC
TAJEMSTVÍ HUDBY
49/2
GOD’S COMPOSER
BOŽSKÝ SKLADATEL
66/2
LITTLE OPERA
MALÁ OPERA
55/1
GOZARAN – TIME PASSING
GOZARAN – PLYNUTÍ ČASU
37/2
LOVE GIVEN BY THE STARS FROM SERIAL „GAME
OF FATE“
LÁSKA DANÁ HVĚZDAMI – ZE SERIÁLU HRA OSUDU
71/2
OF LOVE, DEATH AND BEYOND – EXPLORING
MAHLER’S „RESURRECTION“ SYMPHONY
O LÁSCE, SMRTI A ONOM SVĚTĚ – ZA POZNÁNÍM
MAHLEROVY SYMFONIE VZKŘÍŠENÍ
10/2
BRUNDIBAR – SINGING AND DANCING ACROSS
BORDERS
BRUNDIBÁR – ZPÍVAT A TANČIT BEZ HRANIC
56/2
C(H)ŒURS
C(H)ŒURS
86/2
CELEBRATION JAZZ
CELEBRATION JAZZ
9/1
CENDRILLON
POPELKA
4/1N
CHARLES GOUNOD: FAUST
CHARLES GOUNOD: FAUST
61/2
CHRONICLE OF A GREAT COMPETITION
KRONIKA VELKÉ SOUTĚŽE
60/2
DANZA, THE CUBAN MIRACLE
DANZA, KUBÁNSKÝ ZÁZRAK
77/2
DELIUS: COMPOSER, LOVER, ENIGMA
DELIUS KOMPONUJÍCÍ, MILUJÍCÍ, ZÁHADNÝ
27/2
DIE THOMANER
SBOR SVATÉHO TOMÁŠE
94/1
DIONYSOS – SCENES AND DITHYRAMBS
WOLFGANG RIHM’S OPERA PHANTASY AT THE
SALZBURG FESTIVAL
DIONÝSOS – OBRAZY A DITHYRAMBY, OPERNÍ
FANTAZIE WOLFGANGA RIHMA NA SALCBURSKÉM
FESTIVALU
3/1N
GIOACHINO ROSSINI: LE COMTE ORY
GIOACHINO ROSSINI: HRABĚ ORY
5/1N
GIOACHINO ROSSINI: OTELLO OSSIA IL MORO DI
VENEZIA
GIOACHINO ROSSINI: OTHELLO, MOUŘENÍN
BENÁTSKÝ
78/2
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
93/2
I AM THY LABYRINTH
JÁ JSEM TVŮJ LABYRINT
18/1
MACBETH
MACBETH
21/1
IL TRITTICO
TRIPTYCH
5/1
MACHINATIONS
MACHINACE
59/2
ERIC(H) ZEISL – AN UNFINISHED LIFE
ERIC(H) ZEISL – NEDOKONČENÝ ŽIVOT
96
64/1
LOVE LIES BLEEDING
LÁSKA KRVÁCÍ (LOVE LIES BLEEDING)
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 REJSTŘÍKY
INDEXES
38/2
BOLSHOI, A RENAISSANCE
OBNOVA VELKÉHO DIVADLA V MOSKVĚ
58/1
OPERA PRIMA IN MOTION
OPERA PRIMA IN MOTION
73/2
PERFORMING MAHLER ON MARCH 11
PŘEDSTAVENÍ MAHLERA Z 11. BŘEZNA
36/2
PRIMA DELLA PRIMA – I VESPRI SICILIANI
PRIMA DELLA PRIMA – SICILSKÉ NEŠPORY
62/1
RAIN
DÉŠŤ
97
83/1
RUSALKA
RUSALKA
63/2
THE MYSTERY OF MASONIC MUSIC
TAJEMSTVÍ ZEDNÁŘSKÉ HUDBY
65/1
SALUT SALON – THE FILM
SALUT SALON – FILM
54/1
THE NUTCRACKER
LOUSKÁČEK
32/2
SCHUMANN AT PIER 2 – A CONCERT FILM
WITH PAAVO JÄRVI AND THE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
SCHUMANN V PIER 2 – FILMOVÝ KONCERT PAAVA
JÄRVIHO A NĚMECKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE
BRÉMY
8/1
THE RAIN TIME
ČAS DEŠTĚ
95/2
SOUND MYRIADS, PIERRE BOULEZ’S „PLI SELON
PLI, PORTRAIT OF MALLARMÉ“
NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZVUKŮ, PLI SELON PLI,
MALLARMÉŮV PORTRÉT OD PIERRA BOULEZE
4/1
THE TURN OF THE SCREW
UTAHOVÁNÍ ŠROUBU
15/2
SUNDAY FROM LIGHT (SONNTAG AUS LICHT) – THE
WORLD PREMIERE OF KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S
OPERA
NEDĚLE ZE SVĚTLA (SONNTAG AUS LICHT) –
SVĚTOVÁ PREMIÉRA OPERY KARLHEINZE
STOCKHAUSENA
23/2
SYMPHONY EPISODE 1 GENESIS AND GENIUS (EP1
OF 4 PART SERIES)
SYMFONIE, EPIZODA 1 – GENEZE A GÉNIUS (PRVNÍ
ČÁST ČTYŘDÍLNÉHO SERIÁLU)
46/2
THE BACK SIDE
ZADNÍ STRANA
51/1
THE BARTERED BRIDE – WORLD PREMIERE OF
THE FIRST GERMAN VERSION, COMMISSIONED
BY SMETANA HIMSELF
PRODANÁ NEVĚSTA – SVĚTOVÁ PREMIÉRA PRVNÍ
NĚMECKÉ VERZE, KTEROU SI OBJEDNAL SÁM
SMETANA
REJSTŘÍKY
INDEXES
47/1
THE ENCHANTED ISLAND
KOUZELNÝ OSTROV
16/2
SOUNDBREAKER
LAMAČ ZVUKU (SOUNDBREAKER)
98
26/2
Working Title: Wunderkind
PRACOVNÍ NÁZEV: ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
96/2
REMEMBERING SVYATOSLAV RICHTER
VZPOMÍNKY NA SVJATOSLAVA RICHTERA
11/1
WOZZECK
VOJCEK
39/1
The Sleeping Beauty
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
33/1
THE WORLD OF MATTHEW BOURNE
SVĚT MATTHEWA BOURNEA
90/2
TICKET TO PARADISE
LETENKA DO RÁJE
20/1
TOSCA
TOSCA
1/1N
TWO CITIES ALONG THE RIVER VLTAVA –
MOLDAU, CESKY KRUMLOV AND PRAGUE
DVĚ MĚSTA PODÉL ŘEKY VLTAVY, ČESKÝ KRUMLOV
A PRAHA
43/1
VINETA – THE LOST CITY
VINETA – ZTRACENÉ MĚSTO
53/2
WAGNER’S DREAM
WAGNERŮV SEN
6/1N
WAR REQUIEM
VÁLEČNÉ REQUIEM
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 99
4/1
UTAHOVÁNÍ ŠROUBU
François Roussillon et Associés
číslo pořadu/číslo kategorie
N = nesoutěžní, tj. informativní sekce
No. of programme/No. of category
N = Non-competition section
Belgie
Finsko
83/1
RUSALKA
VRT Belgium
14/1
GALA KONCERT K 90. VÝROČÍ FINSKÉHO
NÁRODNÍHO BALETU
YLE Finnish Broadcasting Company
7/2
KATHLEEN FERRIEROVÁ
Idéale Audience
REJSTŘÍKY
INDEXES
PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ČESKY)
INDEX OF COUNTRIES (IN CZECH)
Japonsko
73/2
PŘEDSTAVENÍ MAHLERA Z 11. BŘEZNA
NHK (Japan Broadcasting Corp.)
Kanada
6/1N
VÁLEČNÉ REQUIEM
VRT Belgium
16/2
LAMAČ ZVUKU (SOUNDBREAKER)
YLE Finnish Broadcasting Company
6/2
LA SPIRA
Ideale Audience
5/1
MACHINACE
Idéale Audience
62/1
DÉŠŤ
Echo Media
64/1
LÁSKA KRVÁCÍ (LOVE LIES BLEEDING)
White Iron Pictures Inc.
12/2
NEZVEDENÁ DCERA
Idéale Audience
Maďarsko
9/1
POPELKA
Idéale Audience
82/1
KONCERT ERIKY MIKLÓSOVÉ A DAVIDA D’ORA
MTV
60/2
DANZA, KUBÁNSKÝ ZÁZRAK
Les Films Figures Libres, France
81/1
MR SZIMFONIK ŽIVĚ
MTV
78/2
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
Reunion 3
Mexiko
Česká republika
Francie
91/2
KLENOT BAROKA
BVA International Ltd
88/1
BAROKNÍ KLENOTY MAGDALENY KOŽENÉ
Česká televize
86/2
CELEBRATION JAZZ
Česká televize
89/2
INTIMNÍ PORTRÉT JANY K.
Česká televize
90/2
LETENKA DO RÁJE
Česká televize
87/2
VŠECHNY TY ZÁZRAČNÉ DĚTI… SETKÁNÍ DRUHÉ
Česká televize
Chorvatsko
34/1
JUDITA
HRT, Croatian Television
52/2
ODKAZ MERCE CUNNINGHAMA
Arte France
40/1
MAGNIFICAT
Bel Air Media
66/2
MALÁ OPERA
Bel Air Media
Gruzie
41/1
MÉDEA
Bel Air Media
79/2
BERMUCHA
MZE TV
38/2
OBNOVA VELKÉHO DIVADLA V MOSKVĚ
Bel Air Media
Itálie
39/1
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Bel Air Media
80/1
LA COMMEDIA
Classica TV Sky
30/2
ANTOINOVA ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Camera lucida productions
44/2
ARTURO TOSCANINI – RYTMUS DUCHA
RAI Radiotelevisione Italiana
2/1
ATTIS (ATYS)
François Roussillon et Associés
36/2
PRIMA DELLA PRIMA – SICILSKÉ NEŠPORY
RAI Radiotelevisione Italiana
3/1
JULIUS CAESAR
François Roussillon et Associés
1/2
1982 - FRANKOVO LÉTO
Rai Radiotelevisione Italiana SpA
Estonsko
26/2
PRACOVNÍ NÁZEV: ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
Baltic Film Production
100
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 58/1
OPERA PRIMA IN MOTION
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Canal 22
Německo
48/1
KONCERT PRO NEW YORK, PRO VZPOMÍNKU
A OBNOVU - MAHLEROVA SYMFONIE Č. 2
ACCENTUS Music
57/1
BRUCKNEROVA PÁTÁ – CLAUDIO ABBADO
A LUCERNSKÝ FESTIVALOVÝ ORCHESTR
Accentus Music GmbH & Co. KG
92/2
JOHN CAGE: CESTY ZVUKU
Accentus Music GmbH & Co. KG
27/2
SBOR SVATÉHO TOMÁŠE
Accentus Music GmbH & Co. KG
101
56/2
C(H)ŒURS
EuroArts Music International GmbH
94/1
DIONÝSOS - OBRAZY A DITHYRAMBY, OPERNÍ
FANTAZIE WOLFGANGA RIHMA NA SALCBURSKÉM
FESTIVALU
bce films & more GmbH
55/1
GOZARAN – PLYNUTÍ ČASU
EuroArts Music International GmbH
93/2
JÁ JSEM TVŮJ LABYRINT
bce films & more GmbH
95/2
NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZVUKŮ, PLI SELON PLI,
MALLARMÉŮV PORTRÉT OD PIERRA BOULEZE
bce films & more GmbH
4/1N
CHARLES GOUNOD: FAUST
Clasart Classic
3/1N
GIOACHINO ROSSINI: HRABĚ ORY
Clasart Classic
54/1
LOUSKÁČEK
EuroArts Music International GmbH
67/1
ANDRIS NELSONS – ZAPÁLENÝ GÉNIUS
Filmfritz GmbH
63/2
TAJEMSTVÍ ZEDNÁŘSKÉ HUDBY
Michael Meert Filmproduktion
29/2
HUDBA V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
RM Creative
10/2
BRUNDIBÁR – ZPÍVAT A TANČIT BEZ HRANIC
Rundfunk Berlin Brandenburg
Polsko
Španělsko
61/2
KRONIKA VELKÉ SOUTĚŽE
Henryk Wieniawski Music Society in Poznań
46/2
ZADNÍ STRANA
Corporacion RTVE
Rakousko
70/1
JOLANTA – PERSEFONA
Teatro Real de Madrid
42/1
KDOKOLI (HRA O BOHATCI)
Österreichischer Rundfunk - ORF
69/2
RAKOUSKO ZPÍVÁ – CESTA DO FINÁLE
Österreichischer Rundfunk - ORF
68/2
KARAJAN – DRUHÝ ŽIVOT
ServusTV Fernsehgesellschaft m.b.H
84/1
AJÖ (SBOHEM)
Byltet AB
51/1
PRODANÁ NEVĚSTA – SVĚTOVÁ PREMIÉRA PRVNÍ
NĚMECKÉ VERZE, KTEROU SI OBJEDNAL SÁM
SMETANA
Steirische Kulturveranstaltungen GmbH
11/1
VOJCEK
Sveriges Television
45/1
GIUSEPPE SCARLATTI: KDE JE LÁSKA, JE
I ŽÁRLIVOST – HISTORICKÁ REKONSTRUKCE
OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ
Clasart Classic
15/2
NEDĚLE ZE SVĚTLA (SONNTAG AUS LICHT) –
SVĚTOVÁ PREMIÉRA OPERY KARLHEINZE
STOCKHAUSENA
WDR
47/1
KOUZELNÝ OSTROV
Clasart Classic
22/1
LINES BALLET ALONZA KINGA
ZDF/3sat
8/1
ČAS DEŠTĚ
Arthur Psaryov
2/1N
MARRIS JANSONS DIRIGUJE BEETHOVENŮV
KLAVÍRNÍ KONCERT Č. 3 A JANÁČKOVU
GLAGOLSKOU MŠI
Clasart Classic
13/2
LANG LANG – UMĚNÍ BÝTI VIRTUOSEM
Zweites Deutsches Fernsehen
96/2
VZPOMÍNKY NA SVJATOSLAVA RICHTERA
Civilization Word
Nizozemsko
Slovinsko
1/1N
DVĚ MĚSTA PODÉL ŘEKY VLTAVY, ČESKÝ KRUMLOV
A PRAHA
DOEN Producties
85/2
TAJEMSTVÍ HUDBY
RTV, TV Slovenija
32/2
SCHUMANN V PIER 2 – FILMOVÝ KONCERT PAAVA
JÄRVIHO A NĚMECKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE
BRÉMY
Deutsche Welle
102
71/2
O LÁSCE, SMRTI A ONOM SVĚTĚ – ZA POZNÁNÍM
MAHLEROVY SYMFONIE VZKŘÍŠENÍ
Cultural Media Collaborative Inc.
Švédsko
65/1
SALUT SALON – FILM
Seelmannfilm GmbH
53/2
WAGNERŮV SEN
Clasart Classic
Spojené státy americké
35/1
RAKOUSKO ZPÍVÁ – FINÁLE
Österreichischer Rundfunk - ORF
5/1N
GIOACHINO ROSSINI: OTHELLO, MOUŘENÍN
BENÁTSKÝ
Clasart Classic
59/2
ERIC(H) ZEISL – NEDOKONČENÝ ŽIVOT
Vaughan Video
REJSTŘÍKY
INDEXES
43/1
VINETA – ZTRACENÉ MĚSTO
Bayerischer Rundfunk / Bavarian Television
75/1
ORCHESTR BENNYHO ANDERSSONA
Sveriges Television SVT
76/2
BACH PRO BUDOUCNOST
Sveriges Television, SVT
Rusko
50/1
PLOCHÁ KRABICE - MUZIKÁL
Sveriges Television, SVT
Švýcarsko
72/2
ANDREAS VOLLENWEIDER – JEMNÝ ODPOR
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
74/2
GEORGE GRUNTZ - 40 LET TĚLESA GEORGE GRUNTZ
CONCERT JAZZ BAND
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
31/1
MODERNÍ LÁSKA
NTR
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 103
28/2
BOGODAR KOTOROVIČ - ÚVAHY
National TV Company of Ukraine
37/2
LÁSKA DANÁ HVĚZDAMI - ZE SERIÁLU HRA OSUDU
VIATEL Film Studio
PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ANGLICKY)
INDEX OF COUNTRIES (IN ENGLISH)
33/1
SVĚT MATTHEWA BOURNEA
Leopard Films
17/1
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Opus Arte
číslo pořadu/číslo kategorie
N = nesoutěžní, tj. informativní sekce
No. of programme/No. of category
N = Non-competition section
19/1
ANNA NICOLE
Opus Arte
Austria
Croatia (Hrvatska)
69/2
AUSTRIA SINGS – THE WAY TO THE FINAL
Österreichischer Rundfunk – ORF
34/1
JUDITA
HRT, Croatian Television
35/1
AUSTRIA SINGS – THE FINAL
Österreichischer Rundfunk – ORF
Czech Republic
Velká Británie
77/2
DELIUS KOMPONUJÍCÍ, MILUJÍCÍ, ZÁHADNÝ
BBC
49/2
BOŽSKÝ SKLADATEL
BBC Classical Music Television
23/2
SYMFONIE, EPIZODA 1 - GENEZE A GÉNIUS (PRVNÍ
ČÁST ČTYŘDÍLNÉHO SERIÁLU)
BBC Classical Music Television
REJSTŘÍKY
INDEXES
Ukrajina
18/1
MACBETH
Opus Arte
20/1
TOSCA
Opus Arte
42/1
JEDERMANN REMIXED
Österreichischer Rundfunk – ORF
21/1
TRIPTYCH
Opus Arte
68/2
KARAJAN – THE SECOND LIFE
ServusTV Fernsehgesellschaft m.b.H
51/1
THE BARTERED BRIDE – WORLD PREMIERE OF
THE FIRST GERMAN VERSION, COMMISSIONED BY
SMETANA HIMSELF
Steirische Kulturveranstaltungen GmbH
59/2
ERIC(H) ZEISL – AN UNFINISHED LIFE
Vaughan Video
Belgium
83/1
RUSALKA
VRT Belgium
91/2
A JEWEL OF THE BAROQUE
BVA International Ltd
87/2
ALL THE PRODIGIES… THE SECOND ENCOUNTER
Česká televize
89/2
AN INTIMATE PORTRAIT OF JANA K.
Česká televize
88/1
BAROQUE JEWELS BY MAGDALENA KOŽENÁ
Česká televize
86/2
CELEBRATION JAZZ
Česká televize
90/2
TICKET TO PARADISE
Česká televize
Estonia
6/1N
WAR REQUIEM
VRT Belgium
26/2
Working Title: Wunderkind
Baltic Film Production
Canada
Finland
62/1
RAIN
Echo Media
64/1
LOVE LIES BLEEDING
White Iron Pictures Inc.
104
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 14/1
90TH ANNIVERSARY GALA OF THE FINNISH
NATIONAL BALLET
YLE Finnish Broadcasting Company
105
6/2
LA SPIRA
Ideale Audience
France
5/1
MACHINATIONS
Idéale Audience
52/2
MERCE CUNNINGHAM, THE LEGACY
Arte France
38/2
BOLSHOI, A RENAISSANCE
Bel Air Media
66/2
LITTLE OPERA
Bel Air Media
95/2
SOUND MYRIADS, PIERRE BOULEZ’S „PLI SELON PLI,
PORTRAIT OF MALLARMÉ“
bce films & more GmbH
4/1N
CHARLES GOUNOD: FAUST
Clasart Classic
60/2
DANZA, THE CUBAN MIRACLE
Les Films Figures Libres, France
78/2
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
Reunion 3
5/1N
GIOACHINO ROSSINI: OTELLO OSSIA IL MORO DI
VENEZIA
Clasart Classic
Georgia
45/1
GIUSEPPE SCARLATTI: DOVE È AMORE È GELOSIA –
A HISTORICAL RECONSTRUCTION OF OPERA
PERFORMANCE
Clasart Classic
40/1
Magnificat
Bel Air Media
79/2
BERMUKHA
MZE TV
41/1
MÉDÉE
Bel Air Media
Germany
39/1
The Sleeping Beauty
Bel Air Media
48/1
A CONCERT FOR NEW YORK – IN REMEMBRANCE
AND RENEWAL, GUSTAV MAHLER‘S SYMPHONY NO.
2
ACCENTUS Music
30/2
ANTOINE‘S FOUR SEASONS
Camera lucida productions
2/1
ATYS
François Roussillon et Associés
3/1
GIULIO CESARE
François Roussillon et Associés
4/1
THE TURN OF THE SCREW
François Roussillon et Associés
12/2
BLOODY DAUGHTER
Idéale Audience
57/1
BRUCKNER 5 – CLAUDIO ABBADO & LUCERNE
FESTIVAL ORCHESTRA
Accentus Music GmbH & Co. KG
27/2
DIE THOMANER
Accentus Music GmbH & Co. KG
92/2
JOHN CAGE: JOURNEYS IN SOUND
Accentus Music GmbH & Co. KG
43/1
VINETA – THE LOST CITY
Bayerischer Rundfunk / Bavarian Television
9/1
CENDRILLON
Idéale Audience
94/1
DIONYSOS – SCENES AND DITHYRAMBS
WOLFGANG RIHM’S OPERA PHANTASY AT THE
SALZBURG FESTIVAL
bce films & more GmbH
7/2
KATHLEEN FERRIER
Idéale Audience
93/2
I AM THY LABYRINTH
bce films & more GmbH
106
3/1N
GIOACHINO ROSSINI: LE COMTE ORY
Clasart Classic
2/1N
MARRIS JANSONS CONDUCTS BEETHOVEN’S PIANO
CONCERTO NO. 3 / JANÁČEK’S GLAGOLITIC MASS
Clasart Classic
47/1
THE ENCHANTED ISLAND
Clasart Classic
63/2
THE MYSTERY OF MASONIC MUSIC
Michael Meert Filmproduktion
29/2
MUSIC IN THE AIR
RM Creative
10/2
BRUNDIBAR – SINGING AND DANCING ACROSS
BORDERS
Rundfunk Berlin Brandenburg
65/1
SALUT SALON – THE FILM
Seelmannfilm GmbH
15/2
SUNDAY FROM LIGHT (SONNTAG AUS LICHT) – THE
WORLD PREMIERE OF KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S
OPERA
WDR
22/1
ALONZO KING LINES BALLET
ZDF/3sat
13/2
LANG LANG – THE ART OF BEING A VIRTUOSO
Zweites Deutsches Fernsehen
Hungary
53/2
WAGNER‘S DREAM
Clasart Classic
32/2
SCHUMANN AT PIER 2 – A CONCERT FILM
WITH PAAVO JÄRVI AND THE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
Deutsche Welle
56/2
C(H)ŒURS
EuroArts Music International GmbH
55/1
GOZARAN – TIME PASSING
EuroArts Music International GmbH
54/1
THE NUTCRACKER
EuroArts Music International GmbH
67/1
ANDRIS NELSONS – GENIUS ON FIRE
Filmfritz GmbH
GOLDEN PRAGUE 2012
REJSTŘÍKY
INDEXES
16/2
SOUNDBREAKER
YLE Finnish Broadcasting Company
GOLDEN PRAGUE 2012 82/1
ERIKA MIKLÓSA AND DAVID D’OR IN CONCERT
MTV
81/1
MR SZIMFONIK LIVE
MTV
Italy
80/1
LA COMMEDIA
Classica TV Sky
44/2
ARTURO TOSCANINI – IL RITMO DELLO SPIRITO
RAI Radiotelevisione Italiana
36/2
PRIMA DELLA PRIMA – I VESPRI SICILIANI
RAI Radiotelevisione Italiana
107
Spain
United Kingdom
46/2
THE BACK SIDE
Corporacion RTVE
77/2
DELIUS: COMPOSER, LOVER, ENIGMA
BBC
70/1
IOLANTA – PERSEPHONE
Teatro Real de Madrid
49/2
GOD‘S COMPOSER
BBC Classical Music Television
Japan
73/2
PERFORMING MAHLER ON MARCH 11
NHK (Japan Broadcasting Corp.)
23/2
SYMPHONY EPISODE 1 GENESIS AND GENIUS (EP1
OF 4 PART SERIES)
BBC Classical Music Television
Sweden
Mexico
58/1
OPERA PRIMA IN MOTION
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Canal 22
84/1
AJÖ (BYE)
Byltet AB
33/1
THE WORLD OF MATTHEW BOURNE
Leopard Films
11/1
WOZZECK
Sveriges Television
Netherlands
1/1N
TWO CITIES ALONG THE RIVER VLTAVA – MOLDAU,
CESKY KRUMLOV AND PRAGUE
DOEN Producties
31/1
MODERN LOVE
NTR
75/1
BENNY ANDERSSON ORCHESTRA
Sveriges Television SVT
76/2
BACH TO THE FUTURE
Sveriges Television, SVT
REJSTŘÍKY
INDEXES
1/2
1982: FRANK‘S SUMMER
Rai Radiotelevisione Italiana SpA
21/1
IL TRITTICO
Opus Arte
18/1
MACBETH
Opus Arte
20/1
TOSCA
Opus Arte
United States of America
71/2
OF LOVE, DEATH AND BEYOND – EXPLORING
MAHLER‘S „RESURRECTION“ SYMPHONY
Cultural Media Collaborative Inc.
17/1
ALICE‘S ADVENTURES IN WONDERLAND
Opus Arte
19/1
ANNA NICOLE
Opus Arte
50/1
FLAT PACK – THE MUSICAL
Sveriges Television, SVT
Poland
61/2
CHRONICLE OF A GREAT COMPETITION
Henryk Wieniawski Music Society in Poznań
Russia
8/1
THE RAIN TIME
Arthur Psaryov
96/2
REMEMBERING SVYATOSLAV RICHTER
Civilization Word
Slovenia
85/2
MYSTERIES OF MUSIC
RTV, TV Slovenija
108
Switzerland
72/2
ANDREAS VOLLENWEIDER – DER SANFTE
WIDERSTAND
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
74/2
GEORGE GRUNTZ – 40 YEARS OF GEORGE GRUNTZ
CONCERT JAZZ BAND
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Ukraine
28/2
BOHODAR KOTOROVYCH – REFLECTIONS
National TV Company of Ukraine
37/2
LOVE GIVEN BY THE STARS FROM SERIAL „GAME OF
FATE“
VIATEL Film Studio
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 109
číslo pořadu/číslo kategorie
N = nesoutěžní, tj. informativní sekce
No. of programme/No. of category
N = Non-competition section
ACCENTUS Music
Germany
Německo
Baltic Film Production
Estonia
ESTONSKO
48/1
A CONCERT FOR NEW YORK – IN REMEMBRANCE
AND RENEWAL, GUSTAV MAHLER’S SYMPHONY NO.
2
KONCERT PRO NEW YORK, PRO VZPOMÍNKU
A OBNOVU – MAHLEROVA SYMFONIE Č. 2
26/2
Working Title: Wunderkind
PRACOVNÍ NÁZEV: ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
Accentus Music GmbH & Co. KG
Germany
Německo
57/1
BRUCKNER 5 – CLAUDIO ABBADO & LUCERNE
FESTIVAL ORCHESTRA
BRUCKNEROVA PÁTÁ – CLAUDIO ABBADO
A LUCERNSKÝ FESTIVALOVÝ ORCHESTR
43/1
VINETA – THE LOST CITY
VINETA – ZTRACENÉ MĚSTO
BBC
United Kingdom
Velká Británie
95/2
SOUND MYRIADS, PIERRE BOULEZ’S “PLI SELON PLI,
PORTRAIT OF MALLARMÉ”
NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZVUKŮ, PLI SELON PLI,
MALLARMÉŮV PORTRÉT OD PIERRA BOULEZE
87/2
ALL THE PRODIGIES… THE SECOND ENCOUNTER
VŠECHNY TY ZÁZRAČNÉ DĚTI… SETKÁNÍ DRUHÉ
Bel Air Media
France
Francie
38/2
BOLSHOI, A RENAISSANCE
OBNOVA VELKÉHO DIVADLA V MOSKVĚ
66/2
LITTLE OPERA
MALÁ OPERA
41/1
MÉDÉE
MÉDEA
77/2
DELIUS: COMPOSER, LOVER, ENIGMA
DELIUS KOMPONUJÍCÍ, MILUJÍCÍ, ZÁHADNÝ
92/2
JOHN CAGE: JOURNEYS IN SOUND
JOHN CAGE: CESTY ZVUKU
BBC Classical Music Television
United Kingdom
Velká Británie
Arte France
France
Francie
49/2
GOD’S COMPOSER
BOŽSKÝ SKLADATEL
52/2
MERCE CUNNINGHAM, THE LEGACY
ODKAZ MERCE CUNNINGHAMA
23/2
SYMPHONY EPISODE 1 GENESIS AND GENIUS (EP1
OF 4 PART SERIES)
SYMFONIE, EPIZODA 1 – GENEZE A GÉNIUS (PRVNÍ
ČÁST ČTYŘDÍLNÉHO SERIÁLU)
8/1
THE RAIN TIME
ČAS DEŠTĚ
Česká televize
Czech Republic
Česká republika
40/1
Magnificat
MAGNIFICAT
27/2
DIE THOMANER
SBOR SVATÉHO TOMÁŠE
Arthur Psaryov
Russia
Rusko
110
Bayerischer Rundfunk / Bavarian
Television
Germany
Německo
93/2
I AM THY LABYRINTH
JÁ JSEM TVŮJ LABYRINT
39/1
The Sleeping Beauty
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
BVA International Ltd
Czech Republic
Česká republika
91/2
A JEWEL OF THE BAROQUE
KLENOT BAROKA
Byltet AB
Sweden
Švédsko
84/1
AJÖ (BYE)
AJÖ (SBOHEM)
bce films & more GmbH
Germany
Německo
94/1
DIONYSOS – SCENES AND DITHYRAMBS
WOLFGANG RIHM’S OPERA PHANTASY AT THE
SALZBURG FESTIVAL
DIONÝSOS – OBRAZY A DITHYRAMBY, OPERNÍ
FANTAZIE WOLFGANGA RIHMA NA SALCBURSKÉM
FESTIVALU
GOLDEN PRAGUE 2012
Camera lucida productions
France
Francie
30/2
ANTOINE’S FOUR SEASONS
ANTOINOVA ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
GOLDEN PRAGUE 2012 REJSTŘÍKY
INDEXES
PODLE PŘIHLAŠOVATELŮ
INDEX OF COMPETITORS / ENTRANTS
89/2
AN INTIMATE PORTRAIT OF JANA K.
INTIMNÍ PORTRÉT JANY K.
88/1
BAROQUE JEWELS BY MAGDALENA KOŽENÁ
BAROKNÍ KLENOTY MAGDALENY KOŽENÉ
86/2
CELEBRATION JAZZ
CELEBRATION JAZZ
90/2
TICKET TO PARADISE
LETENKA DO RÁJE
Civilization Word
Russia
Rusko
96/2
REMEMBERING SVYATOSLAV RICHTER
VZPOMÍNKY NA SVJATOSLAVA RICHTERA
Clasart Classic
Germany
Německo
4/1N
CHARLES GOUNOD: FAUST
CHARLES GOUNOD: FAUST
3/1N
GIOACHINO ROSSINI: LE COMTE ORY
GIOACHINO ROSSINI: HRABĚ ORY
5/1N
GIOACHINO ROSSINI: OTELLO OSSIA IL MORO DI
VENEZIA
GIOACHINO ROSSINI: OTHELLO, MOUŘENÍN
BENÁTSKÝ
45/1
GIUSEPPE SCARLATTI: DOVE È AMORE È GELOSIA –
A HISTORICAL RECONSTRUCTION OF OPERA
PERFORMANCE
GIUSEPPE SCARLATTI: KDE JE LÁSKA, JE
I ŽÁRLIVOST – HISTORICKÁ REKONSTRUKCE
OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ
111
47/1
THE ENCHANTED ISLAND
KOUZELNÝ OSTROV
53/2
WAGNER’S DREAM
WAGNERŮV SEN
Classica TV Sky
Italy
Itálie
80/1
LA COMMEDIA
LA COMMEDIA
Corporacion RTVE
Spain
Španělsko
46/2
THE BACK SIDE
ZADNÍ STRANA
Cultural Media Collaborative Inc.
United States of America
Spojené státy americké
71/2
OF LOVE, DEATH AND BEYOND – EXPLORING
MAHLER’S “RESURRECTION” SYMPHONY
O LÁSCE, SMRTI A ONOM SVĚTĚ – ZA POZNÁNÍM
MAHLEROVY SYMFONIE VZKŘÍŠENÍ
Deutsche Welle
Germany
Německo
32/2
SCHUMANN AT PIER 2 – A CONCERT FILM
WITH PAAVO JÄRVI AND THE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
SCHUMANN V PIER 2 – FILMOVÝ KONCERT PAAVA
JÄRVIHO A NĚMECKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE
BRÉMY
Henryk Wieniawski Music Society in
Poznań
Poland
Polsko
DOEN Producties
Netherlands
Nizozemsko
1/1N
TWO CITIES ALONG THE RIVER VLTAVA – MOLDAU,
CESKY KRUMLOV AND PRAGUE
DVĚ MĚSTA PODÉL ŘEKY VLTAVY, ČESKÝ KRUMLOV
A PRAHA
HRT, Croatian Television
Croatia (Hrvatska)
Chorvatsko
Echo Media
Canada
Kanada
34/1
JUDITA
JUDITA
62/1
RAIN
DÉŠŤ
EuroArts Music International GmbH
Germany
Německo
Idéale Audience
France
Francie
12/2
BLOODY DAUGHTER
NEZVEDENÁ DCERA
56/2
C(H)ŒURS
C(H)ŒURS
9/1
CENDRILLON
POPELKA
55/1
GOZARAN – TIME PASSING
GOZARAN – PLYNUTÍ ČASU
7/2
KATHLEEN FERRIER
KATHLEEN FERRIEROVÁ
54/1
THE NUTCRACKER
LOUSKÁČEK
Ideale Audience
France
Francie
Filmfritz GmbH
Germany
Německo
67/1
ANDRIS NELSONS – GENIUS ON FIRE
ANDRIS NELSONS – ZAPÁLENÝ GÉNIUS
François Roussillon et Associés
France
Francie
6/2
LA SPIRA
LA SPIRA
Idéale Audience
France
Francie
5/1
MACHINATIONS
MACHINACE
2/1
ATYS
ATTIS (ATYS)
Leopard Films
United Kingdom
Velká Británie
3/1
GIULIO CESARE
JULIUS CAESAR
Les Films Figures Libres, France
France
Francie
60/2
DANZA, THE CUBAN MIRACLE
DANZA, KUBÁNSKÝ ZÁZRAK
Michael Meert Filmproduktion
Germany
Německo
63/2
THE MYSTERY OF MASONIC MUSIC
TAJEMSTVÍ ZEDNÁŘSKÉ HUDBY
MTV
Hungary
Maďarsko
82/1
ERIKA MIKLÓSA AND DAVID D’OR IN CONCERT
KONCERT ERIKY MIKLÓSOVÉ A DAVIDA D’ORA
81/1
MR SZIMFONIK LIVE
MR SZIMFONIK ŽIVĚ
MZE TV
Georgia
79/2
BERMUKHA
BERMUCHA
National TV Company of Ukraine
Ukraine
Ukrajina
28/2
BOHODAR KOTOROVYCH – REFLECTIONS
BOGODAR KOTOROVIČ – ÚVAHY
NHK (Japan Broadcasting Corp.)
Japan
Japonsko
73/2
PERFORMING MAHLER ON MARCH 11
PŘEDSTAVENÍ MAHLERA Z 11. BŘEZNA
33/1
THE WORLD OF MATTHEW BOURNE
SVĚT MATTHEWA BOURNEA
4/1
THE TURN OF THE SCREW
UTAHOVÁNÍ ŠROUBU
112
61/2
CHRONICLE OF A GREAT COMPETITION
KRONIKA VELKÉ SOUTĚŽE
REJSTŘÍKY
INDEXES
2/1N
MARRIS JANSONS CONDUCTS BEETHOVEN’S PIANO
CONCERTO NO. 3 / JANÁČEK’S GLAGOLITIC MASS
MARRIS JANSONS DIRIGUJE BEETHOVENŮV
KLAVÍRNÍ KONCERT Č. 3 A JANÁČKOVU
GLAGOLSKOU MŠI
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 113
36/2
PRIMA DELLA PRIMA – I VESPRI SICILIANI
PRIMA DELLA PRIMA – SICILSKÉ NEŠPORY
31/1
MODERN LOVE
MODERNÍ LÁSKA
Rai Radiotelevisione Italiana SpA
Italy
Itálie
Opus Arte
United Kingdom
Velká Británie
1/2
1982: FRANK’S SUMMER
1982 – FRANKOVO LÉTO
17/1
ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Reunion 3
France
Francie
19/1
ANNA NICOLE
ANNA NICOLE
78/2
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
21/1
IL TRITTICO
TRIPTYCH
RM Creative
Germany
Německo
18/1
MACBETH
MACBETH
29/2
MUSIC IN THE AIR
HUDBA V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
20/1
TOSCA
TOSCA
RTV, TV Slovenija
Slovenia
Slovinsko
Österreichischer Rundfunk – ORF
Austria
Rakousko
85/2
MYSTERIES OF MUSIC
TAJEMSTVÍ HUDBY
69/2
AUSTRIA SINGS – THE WAY TO THE FINAL
RAKOUSKO ZPÍVÁ – CESTA DO FINÁLE
Rundfunk Berlin Brandenburg
Germany
Německo
35/1
AUSTRIA SINGS – THE FINAL
RAKOUSKO ZPÍVÁ – FINÁLE
10/2
BRUNDIBAR – SINGING AND DANCING ACROSS
BORDERS
BRUNDIBÁR – ZPÍVAT A TANČIT BEZ HRANIC
42/1
JEDERMANN REMIXED
KDOKOLI (HRA O BOHATCI)
RAI Radiotelevisione Italiana
Italy
Itálie
44/2
ARTURO TOSCANINI – IL RITMO DELLO SPIRITO
ARTURO TOSCANINI – RYTMUS DUCHA
114
74/2
GEORGE GRUNTZ – 40 YEARS OF GEORGE GRUNTZ
CONCERT JAZZ BAND
GEORGE GRUNTZ – 40 LET TĚLESA GEORGE
GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
Seelmannfilm GmbH
Germany
Německo
65/1
SALUT SALON – THE FILM
SALUT SALON – FILM
ServusTV Fernsehgesellschaft m.b.H
Austria
Rakousko
68/2
KARAJAN – THE SECOND LIFE
KARAJAN – DRUHÝ ŽIVOT
Steirische Kulturveranstaltungen GmbH
Austria
Rakousko
51/1
THE BARTERED BRIDE – WORLD PREMIERE OF
THE FIRST GERMAN VERSION, COMMISSIONED BY
SMETANA HIMSELF
PRODANÁ NEVĚSTA – SVĚTOVÁ PREMIÉRA PRVNÍ
NĚMECKÉ VERZE, KTEROU SI OBJEDNAL SÁM
SMETANA
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Switzerland
Švýcarsko
72/2
ANDREAS VOLLENWEIDER – DER SANFTE
WIDERSTAND
ANDREAS VOLLENWEIDER – JEMNÝ ODPOR
REJSTŘÍKY
INDEXES
NTR
Netherlands
Nizozemsko
50/1
FLAT PACK – THE MUSICAL
PLOCHÁ KRABICE – MUZIKÁL
Teatro Real de Madrid
Spain
Španělsko
70/1
IOLANTA – PERSEPHONE
JOLANTA – PERSEFONA
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Canal 22
Mexico
Mexiko
58/1
OPERA PRIMA IN MOTION
OPERA PRIMA IN MOTION
Vaughan Video
Austria
Rakousko
59/2
ERIC(H) ZEISL – AN UNFINISHED LIFE
ERIC(H) ZEISL – NEDOKONČENÝ ŽIVOT
VIATEL Film Studio
Ukraine
Ukrajina
Sveriges Television
Sweden
Švédsko
37/2
LOVE GIVEN BY THE STARS FROM SERIAL “GAME OF
FATE”
LÁSKA DANÁ HVĚZDAMI – ZE SERIÁLU HRA OSUDU
11/1
WOZZECK
VOJCEK
VRT Belgium
Belgium
Belgie
Sveriges Television SVT
Sweden
Švédsko
83/1
RUSALKA
RUSALKA
75/1
BENNY ANDERSSON ORCHESTRA
ORCHESTR BENNYHO ANDERSSONA
6/1N
WAR REQUIEM
VÁLEČNÉ REQUIEM
Sveriges Television, SVT
Sweden
Švédsko
WDR
Germany
Německo
76/2
BACH TO THE FUTURE
BACH PRO BUDOUCNOST
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 115
16/2
SOUNDBREAKER
LAMAČ ZVUKU (SOUNDBREAKER)
White Iron Pictures Inc.
Canada
Kanada
22/1
ALONZO KING LINES BALLET
LINES BALLET ALONZA KINGA
64/1
LOVE LIES BLEEDING
LÁSKA KRVÁCÍ (LOVE LIES BLEEDING)
Zweites Deutsches Fernsehen
Germany
Německo
YLE Finnish Broadcasting Company
Finland
Finsko
13/2
LANG LANG – THE ART OF BEING A VIRTUOSO
LANG LANG – UMĚNÍ BÝTI VIRTUOSEM
PODLE KATEGORIÍ SOUTĚŽNÍ SEKCE
INDEX BY CATEGORY OF THE COMPETITION SECTION
KATEGORIE Č. 1
CATEGORY NO. 1
Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů)
Music on the TV screen (music and dance programmes, including live concert recordings)
ZDF/3sat
Germany
Německo
Number = No. of programme
číslo = číslo pořadu
14
90th ANNIVERSARY GALA OF THE FINNISH
NATIONAL BALLET
GALA KONCERT K 90. VÝROČÍ FINSKÉHO
NÁRODNÍHO BALETU
48
A CONCERT FOR NEW YORK – IN REMEMBRANCE
AND RENEWAL, GUSTAV MAHLER’S SYMPHONY
NO. 2
KONCERT PRO NEW YORK, PRO VZPOMÍNKU
A OBNOVU – MAHLEROVA SYMFONIE Č. 2
14/1
90TH ANNIVERSARY GALA OF THE FINNISH
NATIONAL BALLET
GALA KONCERT K 90. VÝROČÍ FINSKÉHO
NÁRODNÍHO BALETU
84
AJÖ (BYE)
AJÖ (SBOHEM)
17
ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
22
ALONZO KING LINES BALLET
LINES BALLET ALONZA KINGA
67
ANDRIS NELSONS – GENIUS ON FIRE
ANDRIS NELSONS – ZAPÁLENÝ GÉNIUS
19
ANNA NICOLE
ANNA NICOLE
2
ATYS
ATTIS (ATYS)
35
AUSTRIA SINGS – THE FINAL
RAKOUSKO ZPÍVÁ – FINÁLE
88
BAROQUE JEWELS BY MAGDALENA KOŽENÁ
BAROKNÍ KLENOTY MAGDALENY KOŽENÉ
116
REJSTŘÍKY
INDEXES
15/2
SUNDAY FROM LIGHT (SONNTAG AUS LICHT) – THE
WORLD PREMIERE OF KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S
OPERA
NEDĚLE ZE SVĚTLA (SONNTAG AUS LICHT) –
SVĚTOVÁ PREMIÉRA OPERY KARLHEINZE
STOCKHAUSENA
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 75
BENNY ANDERSSON ORCHESTRA
ORCHESTR BENNYHO ANDERSSONA
57
BRUCKNER 5 – CLAUDIO ABBADO & LUCERNE
FESTIVAL ORCHESTRA
BRUCKNEROVA PÁTÁ – CLAUDIO ABBADO
A LUCERNSKÝ FESTIVALOVÝ ORCHESTR
9
CENDRILLON
POPELKA
94
DIONYSOS – SCENES AND DITHYRAMBS
WOLFGANG RIHM’S OPERA PHANTASY AT THE
SALZBURG FESTIVAL
DIONÝSOS – OBRAZY A DITHYRAMBY, OPERNÍ
FANTAZIE WOLFGANGA RIHMA NA SALCBURSKÉM
FESTIVALU
82
ERIKA MIKLÓSA AND DAVID D’OR IN CONCERT
KONCERT ERIKY MIKLÓSOVÉ A DAVIDA D’ORA
50
FLAT PACK – THE MUSICAL
PLOCHÁ KRABICE – MUZIKÁL
3
GIULIO CESARE
JULIUS CAESAR
45
GIUSEPPE SCARLATTI: DOVE È AMORE È
GELOSIA – A HISTORICAL RECONSTRUCTION OF
OPERA PERFORMANCE
GIUSEPPE SCARLATTI: KDE JE LÁSKA, JE
I ŽÁRLIVOST – HISTORICKÁ REKONSTRUKCE
OPERNÍHO PŘEDSTAVENÍ
55
GOZARAN – TIME PASSING
GOZARAN – PLYNUTÍ ČASU
117
83
RUSALKA
RUSALKA
70
IOLANTA – PERSEPHONE
JOLANTA – PERSEFONA
65
SALUT SALON – THE FILM
SALUT SALON – FILM
42
JEDERMANN REMIXED
KDOKOLI (HRA O BOHATCI)
34
JUDITA
JUDITA
51
THE BARTERED BRIDE – WORLD PREMIERE OF
THE FIRST GERMAN VERSION, COMMISSIONED
BY SMETANA HIMSELF
PRODANÁ NEVĚSTA – SVĚTOVÁ PREMIÉRA PRVNÍ
NĚMECKÉ VERZE, KTEROU SI OBJEDNAL SÁM
SMETANA
80
LA COMMEDIA
LA COMMEDIA
47
THE ENCHANTED ISLAND
KOUZELNÝ OSTROV
64
LOVE LIES BLEEDING
LÁSKA KRVÁCÍ (LOVE LIES BLEEDING)
54
THE NUTCRACKER
LOUSKÁČEK
18
MACBETH
MACBETH
8
THE RAIN TIME
ČAS DEŠTĚ
5
MACHINATIONS
MACHINACE
39
The Sleeping Beauty
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
40
Magnificat
MAGNIFICAT
4
THE TURN OF THE SCREW
UTAHOVÁNÍ ŠROUBU
41
MÉDÉE
MÉDEA
33
THE WORLD OF MATTHEW BOURNE
SVĚT MATTHEWA BOURNEA
31
MODERN LOVE
MODERNÍ LÁSKA
20
TOSCA
TOSCA
81
MR SZIMFONIK LIVE
MR SZIMFONIK ŽIVĚ
43
VINETA – THE LOST CITY
VINETA – ZTRACENÉ MĚSTO
58
OPERA PRIMA IN MOTION
OPERA PRIMA IN MOTION
11
WOZZECK
VOJCEK
KATEGORIE Č. 2
CATEGORY NO. 2
Dokumentární pořady o hudbě a tanci
Documentary programmes dedicated to music and dance
číslo = číslo pořadu
Number = No. of programme
1
1982: FRANK’S SUMMER
1982 – FRANKOVO LÉTO
38
BOLSHOI, A RENAISSANCE
OBNOVA VELKÉHO DIVADLA V MOSKVĚ
91
A JEWEL OF THE BAROQUE
KLENOT BAROKA
10
BRUNDIBAR – SINGING AND DANCING ACROSS
BORDERS
BRUNDIBÁR – ZPÍVAT A TANČIT BEZ HRANIC
87
ALL THE PRODIGIES… THE SECOND ENCOUNTER
VŠECHNY TY ZÁZRAČNÉ DĚTI… SETKÁNÍ DRUHÉ
89
AN INTIMATE PORTRAIT OF JANA K.
INTIMNÍ PORTRÉT JANY K.
86
CELEBRATION JAZZ
CELEBRATION JAZZ
61
CHRONICLE OF A GREAT COMPETITION
KRONIKA VELKÉ SOUTĚŽE
30
ANTOINE’S FOUR SEASONS
ANTOINOVA ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
60
DANZA, THE CUBAN MIRACLE
DANZA, KUBÁNSKÝ ZÁZRAK
44
ARTURO TOSCANINI – IL RITMO DELLO SPIRITO
ARTURO TOSCANINI – RYTMUS DUCHA
77
DELIUS: COMPOSER, LOVER, ENIGMA
DELIUS KOMPONUJÍCÍ, MILUJÍCÍ, ZÁHADNÝ
69
AUSTRIA SINGS – THE WAY TO THE FINAL
RAKOUSKO ZPÍVÁ – CESTA DO FINÁLE
27
DIE THOMANER
SBOR SVATÉHO TOMÁŠE
76
BACH TO THE FUTURE
BACH PRO BUDOUCNOST
59
ERIC(H) ZEISL – AN UNFINISHED LIFE
ERIC(H) ZEISL – NEDOKONČENÝ ŽIVOT
79
BERMUKHA
BERMUCHA
74
GEORGE GRUNTZ – 40 YEARS OF GEORGE
GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
GEORGE GRUNTZ – 40 LET TĚLESA GEORGE
GRUNTZ CONCERT JAZZ BAND
28
BOHODAR KOTOROVYCH – REFLECTIONS
BOGODAR KOTOROVIČ – ÚVAHY
GOLDEN PRAGUE 2012
56
C(H)ŒURS
C(H)ŒURS
72
ANDREAS VOLLENWEIDER – DER SANFTE
WIDERSTAND
ANDREAS VOLLENWEIDER – JEMNÝ ODPOR
12
BLOODY DAUGHTER
NEZVEDENÁ DCERA
62
RAIN
DÉŠŤ
118
REJSTŘÍKY
INDEXES
21
IL TRITTICO
TRIPTYCH
GOLDEN PRAGUE 2012 49
GOD’S COMPOSER
BOŽSKÝ SKLADATEL
119
36
PRIMA DELLA PRIMA – I VESPRI SICILIANI
PRIMA DELLA PRIMA – SICILSKÉ NEŠPORY
93
I AM THY LABYRINTH
JÁ JSEM TVŮJ LABYRINT
96
REMEMBERING SVYATOSLAV RICHTER
VZPOMÍNKY NA SVJATOSLAVA RICHTERA
92
JOHN CAGE: JOURNEYS IN SOUND
JOHN CAGE: CESTY ZVUKU
32
SCHUMANN AT PIER 2 – A CONCERT FILM
WITH PAAVO JÄRVI AND THE DEUTSCHE
KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
SCHUMANN V PIER 2 – FILMOVÝ KONCERT PAAVA
JÄRVIHO A NĚMECKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE BRÉMY
68
KARAJAN – THE SECOND LIFE
KARAJAN – DRUHÝ ŽIVOT
7
KATHLEEN FERRIER
KATHLEEN FERRIEROVÁ
6
LA SPIRA
LA SPIRA
13
LANG LANG – THE ART OF BEING A VIRTUOSO
LANG LANG – UMĚNÍ BÝTI VIRTUOSEM
66
LITTLE OPERA
MALÁ OPERA
37
LOVE GIVEN BY THE STARS FROM SERIAL “GAME
OF FATE”
LÁSKA DANÁ HVĚZDAMI – ZE SERIÁLU HRA OSUDU
52
MERCE CUNNINGHAM, THE LEGACY
ODKAZ MERCE CUNNINGHAMA
29
MUSIC IN THE AIR
HUDBA V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ
85
MYSTERIES OF MUSIC
TAJEMSTVÍ HUDBY
71
OF LOVE, DEATH AND BEYOND – EXPLORING
MAHLER’S “RESURRECTION” SYMPHONY
O LÁSCE, SMRTI A ONOM SVĚTĚ – ZA POZNÁNÍM
MAHLEROVY SYMFONIE VZKŘÍŠENÍ
73
PERFORMING MAHLER ON MARCH 11
PŘEDSTAVENÍ MAHLERA Z 11. BŘEZNA
120
95
SOUND MYRIADS, PIERRE BOULEZ’S “PLI SELON
PLI, PORTRAIT OF MALLARMÉ”
NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZVUKŮ, PLI SELON PLI,
MALLARMÉŮV PORTRÉT OD PIERRA BOULEZE
16
SOUNDBREAKER
LAMAČ ZVUKU (SOUNDBREAKER)
15
SUNDAY FROM LIGHT (SONNTAG AUS LICHT) – THE
WORLD PREMIERE OF KARLHEINZ STOCKHAUSEN’S
OPERA
NEDĚLE ZE SVĚTLA (SONNTAG AUS LICHT) –
SVĚTOVÁ PREMIÉRA OPERY KARLHEINZE
STOCKHAUSENA
23
SYMPHONY EPISODE 1 GENESIS AND GENIUS (EP1
OF 4 PART SERIES)
SYMFONIE, EPIZODA 1 – GENEZE A GÉNIUS (PRVNÍ
ČÁST ČTYŘDÍLNÉHO SERIÁLU)
REJSTŘÍKY
INDEXES
78
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
HENRI DUTILLEUX: AINSI LA NUIT
PODLE KATEGORIÍ NESOUTĚŽNÍ SEKCE
INDEX BY CATEGORY OF THE NON-COMPETITION SECTION
KATEGORIE Č. 1
CATEGORY NO. 1
Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů)
Music on the TV screen (music and dance programmes, including live concert
recordings)
Number = No. of programme
číslo = číslo pořadu
4
CHARLES GOUNOD: FAUST
CHARLES GOUNOD: FAUST
3
GIOACHINO ROSSINI: LE COMTE ORY
GIOACHINO ROSSINI: HRABĚ ORY
5
GIOACHINO ROSSINI: OTELLO OSSIA IL MORO DI
VENEZIA
GIOACHINO ROSSINI: OTHELLO, MOUŘENÍN
BENÁTSKÝ
1
TWO CITIES ALONG THE RIVER VLTAVA –
MOLDAU, CESKY KRUMLOV AND PRAGUE
DVĚ MĚSTA PODÉL ŘEKY VLTAVY, ČESKÝ KRUMLOV
A PRAHA
6
WAR REQUIEM
VÁLEČNÉ REQUIEM
2
MARRIS JANSONS CONDUCTS BEETHOVEN’S
PIANO CONCERTO NO. 3 AND JANÁČEK’S
GLAGOLITIC MASS
MARRIS JANSONS DIRIGUJE BEETHOVENŮV
KLAVÍRNÍ KONCERT Č. 3 A JANÁČKOVU
GLAGOLSKOU MŠI
46
THE BACK SIDE
ZADNÍ STRANA
63
THE MYSTERY OF MASONIC MUSIC
TAJEMSTVÍ ZEDNÁŘSKÉ HUDBY
90
TICKET TO PARADISE
LETENKA DO RÁJE
53
WAGNER’S DREAM
WAGNERŮV SEN
26
Working Title: Wunderkind
PRACOVNÍ NÁZEV: ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
GOLDEN PRAGUE 2012
GOLDEN PRAGUE 2012 121
OBSAH
CONTENTS
ÚVODNÍ SLOVA................................................................................................................................................................................ 3
INTRODUCTORY WORDS.............................................................................................................................................................. 3
POROTA........................................................................................................................................................................................... 10
JURY................................................................................................................................................................................................. 10
FESTIVALOVÝ TÝM......................................................................................................................................................................... 11
FESTIVAL TEAM.............................................................................................................................................................................. 11
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
PROGRAMME EVENTS
PROGRAM FESTIVALU.........................................................................................................................................................12
FESTIVAL PROGRAMME..................................................................................................................................................... 13
DEN ČESKÉ TELEVIZE..........................................................................................................................................................22
CZECH TELEVISION DAY.....................................................................................................................................................23
OČIMA DARII KLIMENTOVÉ................................................................................................................................................24
THROUGH THE EYES OF DARIA KLIMENTOVÁ..............................................................................................................25
ZAOSTŘENO NA…...............................................................................................................................................................26
FOCUS ON…......................................................................................................................................................................... 27
GOLDEN PRAGUE PREMIERES...........................................................................................................................................28
GOLDEN PRAGUE PREMIERES...........................................................................................................................................28
POCTY…................................................................................................................................................................................ 30
TRIBUTES TO…..................................................................................................................................................................... 31
WORKSHOP IMZ AND EBU................................................................................................................................................ 37
WORKSHOP IMZ A EBU..................................................................................................................................................... 36
INFORMACE O POŘADECH
PROGRAMME DETAILS
SOUTĚŽNÍ SEKCE................................................................................................................................................................ 39
COMPETITION SECTION .................................................................................................................................................... 39
NESOUTĚŽNÍ SEKCE........................................................................................................................................................... 86
NON-COMPETITION SECTION ......................................................................................................................................... 86
REJSTŘÍKY
INDEXES
PODLE ČESKÝCH NÁZVŮ POŘADŮ................................................................................................................................. 90
INDEX OF CZECH TITLES................................................................................................................................................... 90
PODLE ANGLICKÝCH NEBO PŮVODNÍCH NÁZVŮ POŘADŮ...................................................................................... 95
INDEX OF ENGLISH OR ORIGINAL TITLES...................................................................................................................... 95
PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ČESKY)......................................................................................................................100
INDEX OF COUNTRIES (IN CZECH)................................................................................................................................ 100
PODLE ZEMÍ PŘIHLAŠOVATELŮ (ANGLICKY)...............................................................................................................105
INDEX OF COUNTRIES (IN ENGLISH)..............................................................................................................................105
PODLE PŘIHLAŠOVATELŮ................................................................................................................................................ 110
INDEX OF COMPETITORS / ENTRANTS.......................................................................................................................... 110
PODLE KATEGORIÍ SOUTĚŽNÍ SEKCE
KATEGORIE Č. 1: Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů)......... 117
KATEGORIE Č. 2: Dokumentární pořady o hudbě a tanci...............................................................................119
PODLE KATEGORIÍ NESOUTĚŽNÍ SEKCE
KATEGORIE Č. 1: Hudba na obrazovce (hudební a taneční pořady, včetně záznamů koncertů).........121
INDEX BY CATEGORY OF THE COMPETITION SECTION
CATEGORY NO. 1: Music on the TV screen
(music and dance programmes, including live concert recordings).......................................................... 117
CATEGORY NO. 2: Documentary programmes dedicated to music and dance........................................119
INDEX BY CATEGORY OF THE NON-COMPETITION SECTION
CATEGORY NO. 1: Music on the TV screen
(music and dance programmes, including live concert recordings)..........................................................121
Praha – hlavní město České republiky
Zákaznická karta
Pražské plynárenské
Hlavní město České republiky Praha leží v samém středu Evropy, na místě, které je od pradávna
křižovatkou kontinentálních obchodních cest. V 9. století byl založen Pražský hrad a od desátého
století byla Praha sídelním městem českých knížat a králů. V polovině 14. století se stala centrem
svaté říše římské a počtem obyvatel třetím největším městem Evropy. I v habsburské monarchii
zůstala hlavním městem Českých zemí, které se v průběhu 19. století staly hospodářsky nejsilnější
částí tehdejšího Rakousko-Uherska.
Praha se vyvíjela jako významné centrum, kde se stýkala kultura česká, německá i židovská. Po
vzniku Československé republiky v roce 1918 se stala hlavním městem nového státu. Došlo k rozšíření jejího území a velkému stavebnímu rozmachu. V současné době je milionovým velkoměstem
rozkládajícím se téměř na 500 km2. Po společensko-hospodářských změnách v roce 1989 Praha
prohloubila své historicky silné vazby s dalšími městy střední Evropy a postupně získává stále lepší
postavení v kontinentální struktuře velkých měst. Praha tak má všechny předpoklady být dobrým
a uznávaným městem.
Staletý stavební vývoj vedl ke vzniku světově unikátního celku, výjimečného svou velikostí
i koncentrací památek. Prolínají se zde různé stavební slohy a styly, jejichž symbióza vytváří neopakovatelnou atmosféru města. Nejcennější část městského centra o rozloze 866 ha byla v roce 1971
vyhlášena Pražskou památkovou rezervací a v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Praha je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu – parlamentu,
vlády, prezidenta, jsou zde nejvýznamnější společenské, kulturní a vzdělávací instituce. Je vstupní
branou do České republiky.
Poloha
Zeměpisná šířka:
50˚ 05’ severní šířky
Zeměpisná délka:
14˚ 25’ východní délky
Nadmořská výška:
maximální 399 m n. m., minimální 177 m n. m.
Rozloha:
496 km2
Klimatické podmínky
Převládající směry větrů:
JZ, Z, J
Průměrná teplota:
9 ˚C
Průměrné lednové teploty:
- 0,9 ˚C
Průměrné červencové teploty:
19 ˚C
Roční úhrn srážek:
520 mm/rok
Naše další trefa
Zapojte se i Vy do věrnostního programu,
který nabízí zvýhodněné služby v oblastech cestování,
ubytování, kultura, sport, restaurace, vzdělávání,
auto-moto, zdraví a krása nebo plynové spotřebiče.
www.praha.eu
http://magistrat.praha.eu
http://stovezata.praha.eu
Karol Dobiaš a Antonín Panenka
fotbaloví internacionálové a mistři Evropy z roku 1976
Další dobrý důvod, proč být s námi
t: 840 555 333
www.ppas.cz
Prague – the capital of the Czech Republic
The capital city of the Czech Republic, Prague, is situated in the very heart of Europe, on a place
that has been an intersection of continental merchant routes since time immemorial. It was the
seat of Czech princes and kings from the tenth century A. D. In the mid-14th century, Prague was
the centre of the Holy Roman Empire and Europe’s third largest city in terms of population. As part
of the Hapsburg monarchy, Prague remained the capital of Czech lands, which became the
strongest part of the Austro-Hungarian Empire in terms of economy during the 19th century.
Prague was developing as an important centre where Czech, German and Jewish cultures met
and mingled. Following the establishment of the Czechoslovak Republic in 1918, Prague became
the metropolis of the new country. It experienced a growth of its territory and a great building
boom. Currently, Prague is a large city of more than one million people, spreading over almost 500
square kilometres. Following the social and economic changes in 1989, Prague enhanced its historically strong ties with other cities in Central Europe, and has gradually been gaining a continuously
improving position within the continental structure of big cities. Prague therefore deserves its
recognition as being a high quality city.
Centuries of construction gave rise to an exceptional integrated architectural complex, unique
in the world as regards its size and concentration of cultural heritage. Different architectural styles
mingle and intertwine here, and their symbiosis creates the city’s unique atmosphere. The most
valuable part of the city’s centre (866 ha) was declared the Prague Heritage Reserve in 1971, which
was included in UNESCO’s world cultural heritage list in 1992.
Prague is the seat of the top-level legislative, administrative and political bodies of the country
the parliament, government, and president; and the most important social, cultural and educational institutions reside here. The city is the entrance gate to the Czech Republic.
Location
Latitude:
50° 05’ north
Longitude: 14° 25’ east
Elevation:
maximum 399 m above sea level, minimum 177 m above sea level
Area:
496 sq km
Climatic conditions
Prevalent wind direction:
Southwest, west, south
Average temperature:
9° C
Average January temperature:
- 0,9° C
Average July temperature:
19° C
Annual precipitation total:
520 mm/year
3RPiKiPHY\WYiķHW
místa pro setkání.
3URSRMXMHPHŖLYRWDSUiFLGtN\FHORVYĎWRYpWHOHNRPXQLNDĀQtLQIUDVWUXNWXķHVOXŖEiPLQIRUPDĀQtFKWHFKQRORJLt
DV\VWpPRYpLQWHJUDFL
Experience style and luxury
in the only Prague city centre boutique hotel!
94 luxurious air-conditioned guest rooms / FREE Wi-Fi connection / Modern conference
facilities for up to 250 people / COMO Restaurant – one of Prague’s most popular eateries /
Ideal location in the heart of the city
Václavské nám. 45
Prague 1, Czech Republic
tel: +420 222 822 111
e-mail: [email protected]
www.hoteljalta.com
Eco-Friendly Hotel
A unique combination of comfort and affordability
87 refurbished and air-conditioned guest rooms / Restaurant
/ Meeting room / Fitness room / Free Wi-Fi / 10 minutes to the centre of Prague
ZZZWV\VWHPVF]
Ortenovo nám. 22
Prague, Czech Republic
tel: + 420 220 407 082
e-mail: [email protected]
www.plazahotelalta.com
Pronájem Pražské křižovatky
Přáním Nadace VIZE 97 je pořádat v Pražské křižovatce akce různého charakteru, včetně
těch charitativních. Proto, aby bylo možné objekt důstojně udržovat a poskytovat jej na
různé bohulibé akce, snažíme se o jeho pronájem také komerčním subjektům a peníze
takto získané věnovat zpět na program Pražské křižovatky. Budeme velmi rádi, pokud nás
touto formou podpoříte a v Pražské křižovatce uskutečníte své výroční zasedání, recepci,
koncert, divadelní představení či jiné aktivity.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 234 097 811
Fax.: +420 234 097 812
E-mail: [email protected]
www.prazskakrizovatka.cz, www.vize.cz
č.ú.: 2102134244/2700
www.radioservis-as.cz
foto © Esther Haase/DG
klasická hudba, jazz a world music
jsou vaše oči
do světa klasické hudby
Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8
e-mail: [email protected], tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127
on-line na http://www.muzikus.cz
49. MTF ZLATÁ PRAHA
49th ITF GOLDEN PRAGUE
KATALOG
Redakční uzávěrka: 31. srpna 2012
Vydala Česká televize
Editor: Johana Mücková
Překlad: Johana Mücková
Korektura: Hana Kletečková, Samuel Goldscheider
Grafický návrh: Zora Kolářová
Grafické zpracování: Karel Polánecký
Tisk: QT studio, s.r.o., Praha
CATALOGUE
Deadline: August 31, 2012
Published by Czech Television
Editor: Johana Mücková
Translation: Johana Mücková
Sub-editors: Hana Kletečková, Samuel Goldscheider
Layout: Zora Kolářová
Produced by Karel Polánecký
Printed by QT studio, s.r.o., Prague
ISBN 978-80-7404-100-6
© Česká televize, říjen 2012
ISBN 978-80-7404-100-6
© Czech Television, October 2012
CATALOGUE
GENERAL PARTNER
MAIN PARTNERS
CONTACTS
www.festivalgoldenprague.cz
+420 261 137 014
+ 420 261 137 179
[email protected]
[email protected]
49th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE
PARTNERS

Podobné dokumenty