1. Slovo patronky........................................................

Komentáře

Transkript

1. Slovo patronky........................................................
obsah
1.
Slovo patronky ...................................................................................................................... 4
II.
Slovo předsedy správní rady ................................................................................................. 5
III.
Struktura Nadace Terezy Maxové v roce 2003 .................................................................... 8
IV.
Statut ..................................................................................................................................... 8
V.
Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové ......................................................................... 9
VI.
Kalendář akcí......................................................................................................................10
VII.
Projekty ...............................................................................................................................16
VIII. Prezentace nadace v médiích .............................................................................................22
IX.
Audit výroční zprávy ..........................................................................................................23
X.
Finanční část .....................................................................................................................24
Finanční výsledky: Rozvaha ...............................................................................................25
Finanční výsledky: Finanční zdroje....................................................................................26
Finanční výsledky: Struktura nákladů ..............................................................................27
Audit řádné účetní závěrky ................................................................................................28
Finanční výsledky: Auditorská zpráva o ověření dodatku výroční zprávy NIF ...............29
Informace o správě příspěvku z Nadačního investičního fondu .......................................30
Statutární pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace ....................31
Audit řádné účetní závěrky ...............................................................................................32
Vyúčtování povodňového konta ........................................................................................38
Celkový přehled dárců a darovaných částek v rámci povodní za rok 2002 a 2003 .........39
Příspěvky „Dejme šanci dětem“ ..........................................................................................40
Poskytnuté příspěvky .........................................................................................................41
Dary v rámci projektu Dejme šanci dětem .......................................................................45
Peněžní neúčelové dary od firem .......................................................................................46
Peněžní neúčelové dary od občanů ...................................................................................47
XI.
Prezentace partnerů .........................................................................................................48
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové 

slovo patronky
slovo předsedy SR
slovo patronky
Drazí přátelé,
Stalo se již tradicí, že mám tu milou příležitost oslovit Vás
Podívám-li se na počet
obdarovaných, mám
dobrý pocit.
pravidelnou účast, chování a lidskou péči dobrovolníků. Tento
v úvodu této výroční zprávy s upřímným poděkování a krát-
projekt se prozatím týkal jen Kojeneckého ústavu v Aši, pevně
kým zhodnocením činnosti Nadace Terezy Maxové v uplynu-
však věřím, že se jej postupně podaří rozšířit i na další ústavy
lém, již sedmém, roce své existence.
v zemi. Více se o něm dozvíte v sekci projekty…
Začala bych krátkým komentářem či zhodnocením roku
V daný rok se podařilo navázat spoustu zajímavých kon-
2003. Podívám-li se na počet obdarovaných, mám dobrý pocit.
taktů a spoluprácí nejen doma, ale i v zahraničí. Aktivně se do
Mimo projektů a příspěvků, které jste již měli možnost v mi-
činnosti nadace například zapojily děti z Monacké mezinárodní
nulosti zaregistrovat v nabídce nadace, přibylo ještě spoustu
školy, či modelky světového formátu jako Alek Wek, Eva Herzi-
nových, zajímavých aktivit pomáhajících dětem bez rodičů
gová či Petra Němcová.
usnadnit jejich nelehký osud.
Z nových projektů bych ráda jmenovala například ty, které
mají za cíl aktivní motivaci a přípravu na budoucí profese.
Mám-li tedy hodnotit uplynulý rok, myslím, že byl plodný
a v mnoha směrech naplněný. Říkám-li naplněný a plodný,
nemyslím tím jen a pouze výsledky práce nadace, ty by zdaleka
V přehledu akcí se určitě dozvíte více o Dnu s kadeřníkem,
nemohly být takové, nebýt vaší všestranné podpory a vložené
který je ukázkovým příkladem výše zmíněného. Vedle moti-
důvěry.
vačních projektů zařadila nadace i další nové aktivity, jejichž
A proto mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste svým
hlavní záměr je pomoc dětem, které se po odchodu z dět-
dílem přispěli k rozvoji činnosti a postupnému naplňování cílů
ských domovů staví na vlastní nohy. Činnost nadace se však
nadace. Vám všem patří nejen můj dík, ale zejména všech těch,
nekoncentrovala jen a pouze na děti starší, tedy ty, umístěné
jichž se tato pomoc bezprostředně dotýká. Vážíme si Vaší
v dětských domovech…
důvěry. Ať se Vám daří.
Nové projekty se týkaly i těch nejmenších dětí v kojeneckých ústavech. Mimo již standardní projekt Adopce.com,
zpřístupňující nejširší veřejnosti informace o náhradní rodinné
péči, podpořila nadace i dobrovolnický projekt Otevřená
náruč, který zajistil dětem ve vybraném kojeneckém ústavu

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - SLOVO PATRONKY
Vaše Tereza Maxová
slovo předsedy SR
Vážení přátelé,
podotknout že nečekané, plody – jeho vlastní zájem o pomoc
jiným dětem bez rodičů.
uplynul další, v pořadí již sedmý, rok práce a činnosti Na-
Příběh je to možná až románový – Štefan se v nadaci
dace Terezy Maxové. Jak stručně zhodnotit a rekapitulovat tak
pracovně osvědčil, záhy založil samostatné občanské sdružení
dlouhé a především rozmanité celoroční hospodářské období?
pomáhající opuštěným dětem, začal pracovat jako vychovatel
Jak to učinit věrohodně a především výstižně nad rámec ná-
v dětském domově. Také v soukromí na sebe pozitiva nedala
sledujících přehledů, grafů a vyčerpávajících informací? To jsou
dlouho čekat – Štefan se zamiloval a se svou partnerkou se
otázky, které vedou k opravdu vážnému zamyšlení – jak nejlépe
osamostatnil i v otázce bydlení. Jestli ho někdy náhodou po-
charakterizovat právě tento rok?
tkáte – neshledáte na něm žádný handicap, žádnou závislost na
Bylo by nevhodným klišé opakovat na tomto místě stěžejní
poslání Nadace Terezy Maxové – přesto to má v souvislosti
dále uvedeného svůj význam. Zdůrazněním hlavního účelu
pomoci druhých. Dnes je v něm inspirující hrdost, síla a odhodlání pomáhat ostatním.
Jeho příběh je příběhem nadačního poslání a současně tak
– pomoci opuštěným dětem - totiž odkrýváme to podstatné.
příběhem Vaším – příběhem všech dosavadních dárců. Vaše
Tato pomoc má mnoho podob a tváří, množství forem a způ-
pokračující podpora Nadace Terezy Maxové i v dalších letech
sobů a přece vždy a všude stojí mnohdy nevyslovený otazník
dává naději, že i ostatní, na svém startu sice znevýhodnění, ale
– jak ta naše pomoc dopadne, jak přesně se u daného dítěte
životaschopní, jedinci dostanou šanci. Šanci se plnohodnotně
projeví, co konkrétně to opuštěné dítě ocení a zúročí?
zařadit mezi ty z Vás, kteří svou finanční podporou „napsali“
Celá oblast problematiky opuštěných dětí je o snaze napravit
či alespoň zmírnit sociální a citový handicap, o snaze alespoň
všechny další stránky v této Výroční zprávě. Děkujeme Vám.
Uplynul v pořadí
již sedmý rok práce
a činnosti Nadace
Terezy Maxové...
Bylo mi ctí k těm Vašim stránkám napsat tento krátký úvod.
částečně posunout jejich nevýhodnou životní startovní čáru. Jak
v této ryze lidské, psycho-sociální poloze vůbec měřit dosažené
V osobní úctě
výsledky? Natožpak během jednoho roku? Právě to je však úkol
Ing. František Francírek
neziskových institucí, obzvláště pak nadací. Neboť právě ony
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY NADACE
jsou svým dárcům, sponzorům a sympatizantům zodpovědné
za efektivní zhodnocení jejich finančních prostředků. Úkol
primární a nejdůležitější, současně však také velmi obtížný a ve
zmíněné oblasti „pozitivní regulace lidského osudu“ jen těžce
realizovatelný.
I proto bych rád charakterizoval nadační práci za rok 2003
příběhem jedné pomoci jednomu opuštěnému dítěti. Na
sklonku roku předešlého byla nadace kontaktována dotazem
na možnost krátkodobé brigády jednoho již bývalého chovance
dětského domova – 22 letého Štefana. Neseriózní jednání jeho
zaměstnavatele spolu s arogantním přístupem našich úřadů
nasměrovaly tohoto jinak velmi ambiciózního mladého muže do
slepé uličky. Naše pozitivní odpověď tak rozvinula běh událostí
a upřímný zájem nadace o jeho osud přinesl brzy své, nutno
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - SLOVO PŘEDSEDY SR

struktura NTM v roce 2003
statut NTM
grantová pravidla NTM
kalendář akcí
Str uktura NTM v roce 2003
Správní rada:
Ing. František Francírek – předseda SR
Ing.Tomáš Maxa
Ing.Vlastimil Roun
Revizor:
Ing. Hana Veselá
Výkonný tým:
Mgr.Terezie Plášková – výkonná ředitelka
Bc. Pavlína Krátká – public relations
Naděžda Kubisková, MBA – projektové oddělení
Šárka Francírková – grantové oddělení
Bc. Radek Kryšpín – civilní služba
Ing. Marcela Hroncová – účetnictví
Statut N TM
Posláním Nadace Terezy Maxové je řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo
rámec přirozeného prostředí biologické rodiny.
Prvořadým zájmem Nadace Terezy Maxové je proto úsilí o celistvé uchopení dané problematiky spolu
s úsilím o její věrohodné zveřejnění, úsilí o harmonické
partnerství a zodpovědné rodičovství spolu s úsilím
o realizaci náhradní rodinné péče, stejně jako úsilí
o kompenzaci nedostatku rodičovské péče, zájmu a pozornosti.
Nadace Terezy Maxové tak deklaruje snahu o obnovu
úcty ke každému narozenému lidskému životu, pomoc
při probouzení zájmu o osud a úděl těchto dětí, podporu uvědomování si sounáležitosti lidské rodiny, v níž
jeden nese odpovědnost za druhého i patronát nad
těmi, jež vyrůstají v prostředí ústavní výchovy.
Nadace Terezy Maxové představuje všestrannou
finanční i materiální pomoc a podporu takových aktivit
a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně
jej naplňují.

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - STRUKTURA NTM V ROCE 2003  STATUT NTM
Grantová prav idla Nadace Terezy Max ové
Nadace Terezy Maxové (dále jen nadace) poskytuje
nadační příspěvky takovým subjektům, jejichž aktivity
a činnosti naplňují statutární poslání nadace – řešení problematiky opuštěných dětí, tedy dětí vyrůstajících mimo
rámec přirozeného prostředí své lidské rodiny.
Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je možné podávat celoročně. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku
je třeba předložit a formulovat v předepsané podobě
a požadované skladbě. Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je nutné zaslat písemně na adresu nadace. Žádost
o poskytnutí nadačního příspěvku je možné konzultovat
s pracovnicí grantového oddělení.
Grantové řízení probíhá průběžně po celý kalendářní rok
pravidelně každý kalendářní měsíc a zahrnuje zpracování
a posouzení žádosti grantovým oddělením nadace, grantovou komisí nadace a správní radou nadace. Poskytnutí
nadačního příspěvku nadace je vázáno na rozhodnutí
správní rady nadace, vycházejícího z doporučení grantového oddělení nadace s přihlédnutím k názoru grantové
komise nadace. Při posuzování každé konkrétní žádosti
o přidělení nadačního příspěvku vychází každý jeho zodpovědný účastník z Grantových kritérií.
Grantová kriteria jsou jednoznačně předem stanovená
měřítka a hlediska, dle kterých dochází v rozhodovacím
procesu Grantového řízení k posouzení každé konkrétní
žádosti o přidělení nadačního příspěvku. Grantová kriteria
jsou věcného a finančního charakteru. Věcná grantová
kriteria spočívají v korespondenci posuzované žádosti
s Grantovým programem nadace, s cílovou skupinou klientů, s reálným cílovým záměrem řešícím konkrétní problém
v rámci dílčí Programové kategorie nadace. Finanční grantová kriteria pak spočívají v korespondenci požadované
výše nadačního příspěvku s Grantovým rozpočtem nadace, s principem finanční spoluúčasti žadatele, stejně jako
s principem vícezdrojového financování.
Nadace je povinna sdělit žadateli o poskytnutí nadačního příspěvku rozhodnutí o jeho žádosti. Toto rozhodnutí
není nadace povinna zdůvodňovat. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
Poskytnutý nadační
příspěvek je možné použít
výhradně na nadací
schválený účel...
Rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku je úspěšnému žadateli sděleno formou Příslibu poskytnutí nadačního
příspěvku, který stanovuje konkrétní podmínky grantu.
Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně
na žadatelem deklarovaný a nadací schválený účel. Poskytnutý nadační příspěvek je možné použít výhradně při
splnění konkrétních podmínek specifikovaných Příslibem
poskytnutí nadačního příspěvku.
Poskytnutý nadační příspěvek je žadatel povinen vrátit
v té výši, v které zůstal nevyčerpán, případně v té výši,
v které byl použit na jiný, než žadatelem deklarovaný a nadací schválený účel, případně v celkové výši, pokud nebyly
splněny konkrétní podmínky specifikované Příslibem poskytnutí nadačního příspěvku.
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové 2003 - GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE TEREZY MAXOVÉ

Kalendář akcí
Leden-březen
Začátkem roku 2003 vrcholila první fáze celostátní Imageové
kampaně Nadace Terezy Maxové, kterou vytvořila partnerská
Květen
Oriflame dětem 2003
Druhý ročník charitativního projektu Oriflame dětem 2003
reklamní agentura McCann Erickson Prague za finanční pod-
se již tradičně konal v měsíci lásky, květnu. Nadaci Terezy
pory společnosti Transgas a.s. Cílem kampaně bylo seznámit
Maxové byla předána částka 700.000 na podporu ozdravných
veřejnost s úsilím nadace – efektivní pomoci konkrétním
pobytů dětí umístěných v kojeneckých ústavech. Jak jsme
opuštěným dětem. Kampaň trvala do konce roku 2003.
k této částce dospěli, přiblíží generální ředitel společnosti
Oriflame, Jonas Hedberg - „Minulý rok jsme se přesvědčili
Březen
o potřebnosti podpory ozdravných pobytů a tak jsme i letos
První jarní ples Moravskoslezského kraje a Nadace
Terezy Maxové
v květnu věnovali 50 haléřů za každý prodaný výrobek v tom-
Rok 2003 položil základy dnes již tradiční charitativní akci
to měsíci. Stejnou částkou přispívali i naši zákazníci a tím se
celá částka zdvojnásobila.
První jarní ples Moravskoslezského kraje a Nadace Terezy
Maxové. Smyslem plesu, který se konal pod patronátem pana
Červen
hejtmana, ing. Evžena Tošenovského, bylo přímo podpořit děti
Mezinárodní den dětí,
bez rodičů v ústavní a pěstounské péči. Nadace vytvořila speciál-
1. června 2003, se otevřely brány pražské ZOO nejen dě-
ní Moravskoslezský fond, z něhož transparentně v průběhu roku
tem. Kromě klasické prohlídky zvířecího osazenstva zahrady si
podporovala vzdělávací aktivity opuštěných dětí. Díky Prvnímu
všichni mohli zasoutěžit a prohlédnout si či koupit výrobky dětí
jarnímu plesu přibylo do výše zmíněného fondu 609.000 Kč. Ty
z Dětského domova ve Vizovicích. K dispozici nám byl stánek
převzala patronka nadace, paní Tereza Maxová, 26.3.2003 v Ost-
k prodeji či prezentaci naší činnosti naproti výběhu velbloudů
ravském hotelu Atom, kde ples probíhal. Plesu se mimo význam-
a psounů. Děkujeme ZOO Praha.
ných společností a osobností kraje, účastnili i umělci jako například Helena Vondráčková, Těžkej Pokondr, Miro Žbirka a další.
Koncertem bravurně provázeli Jana Štefánková a Petr Rychlý.
Přátelské fotbalové utkání osobností
7.června se v Ostravě Polance na podporu dětí bez rodičů
v Moravskoslezském kraji uskutečnilo Přátelské fotbalové utkání
Duben
osobností. Mezi osobnostmi byla taková jména českého hokeje
Czech Top 100 obdivovaných firem
jako je Pavel Kubina, Vladimír Vůjtek či Jaromír Jágr. Získaná
V dubnu 2003 získala Nadace Terezy Maxové poprvé
částka bude rozdělena v rámci Moravskoslezského fondu
ocenění Czech Top 100 obdivovaných firem a to v kategorii
podpory dětí bez rodičů v ústavní a v náhradní rodinné péči.
sociální. Toto ocenění je každý rok udělováno vybraným spo-
Za skvělou organizaci děkujeme paní Žanetě Ličkové z agentu-
lečnostem v 25 kategoriích. Umístění nadace v tomto žebříčku
ry Sense Production.
bylo velikým oceněním práce celého týmu, Správní rady a patronky, Terezy Maxové. Současně však je třeba zmínit upřímné
poděkování všem partnerům, dárcům i dobrovolníkům, kteří
pravidelně podporují všestranné nadační aktivity.
Koncert dětem,
který již tradičně zorganizovala pro Nadaci agentura Sense
Production. Koncert se uskutečnil 19. června v Betlémské
kapli. Mezi umělce, kteří jej svoji účastí podpořili bez nároku na
honorář, byli Dan Bárta s Illustratosphere, Čechomor, Anna K,

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové 2003  KALENDÁŘ AKCÍ
Edita Adlerová a Richard Krajčo s doprovodem. Zpěváci vy-
Říjen
stoupili v doprovodu těch nejtalentovanějších dětí z dětských
Šperky a hodinky očima dětí.
domovů. Mezi nimi zazářili Bohunka a Míra Bartošovi, Natálka
30. října 2003 byly v pražském Paláci FLÓRA předány
Neméthyová, Kačenka Heráková a děti z Dětského domova
dětem z dětských domovů Brušperk, Dolní Lánov, Liptál a Pot-
Nymburk. Výtěžek koncertu, jež činil 1.535.600 Kč bude rozdě-
štejn ceny za jejich účast v kreslířské soutěži Šperky a hodinky
len k podpoře tří projektů nadace a to Adopce.com, Oriflame
očima dětí. Tuto soutěž pro děti vyhlásila prodejna Šperky
dětem a Resocializace drogově závislých matek.
Jitka Kudláčková ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové, která
také poskytla pro výherce ceny v podobě hodinek a malých
Červenec
šperků. Mezi porotci, kteří vybírali mezi 70 obrázky byly známé
Děti našeho světa,
osobnosti jako paní Veronika Žilková, Vilma Cibulková, Aňa
je občanské sdružení, které založily děti, které vyrůstaly
Geislerová, Jana Štefánková a v neposlední řadě paní Tereza
v dětských domovech za pomoci nadace Terezy Maxové a to
Maxová. Všem dětem také osobním dopisem srdečně poděko-
jak finanční, tak i poradenské. Cílem tohoto sdružení je pořá-
vala a popřála mnoho úspěchů první dáma naší republiky paní
dat nespočet akcí pro své vrstevníky v dětských domovech,
Livie Klausová.
stejně jako motivační projekty,
Listopad
Srpen
České Budějovice, Módní přehlídka Art Models,
Manželka ministra vnitra Moldávie navštívila Nadaci Terezy Maxové
uskutečnila módní přehlídka pro 1500 diváků, kteří shlédli kolek-
7. srpna dopoledne navštívila manželka ministra vnitra
ce předních světových značek – Versace, Dolce Gabbana, Bogner,
11. listopadu se ve sportovní hale v Českých Budějovicích
Moldávie, paní Inna Papuc Nadaci Terezy Maxové a posléze
Tuzzi, Diesel, Replay, Next. Prezentace módních trendů jara
i Kojenecký ústav v Praze Krči, který má právě Nadace Terezy
2004 byla zúčastněným doplněna o představení činnosti Nadace
Maxové pod patronací. Do Prahy paní Papuc doprovázela
Terezy Maxové.Výkonná ředitelka nadace Mgr.Tereza Plášková
svého manžela, ministra vnitra Moldávské republiky, Gheorghe
převzala šek na částku v barterové hodnotě 100.000,- Kč, která
Papuca, který zavítal do České republiky na pozvání ministra
byla určena k rozvoji dětí bez rodičů v jihočeském kraji.
vnitra ČR Stanislava Grosse. Toto přátelské setkání je do programu Inny Papuc zařazeno na její výslovné přání v souvislosti
s jejími charitativními aktivitami doma.
Galavečer s Nadací Terezy Maxové v Brně
19.listopadu se uskutečnil již potřetí v Jihomoravském regionu, Gala večer s Nadací Terezy Maxové na podporu dětí bez
Srpen-září
rodičů umístěných v ústavní a náhradní rodinné péči. Jsme
Vyhodnocení a uzavření povodňového konta.
velmi poctění tím, že se záštity nad touto charitativní akcí ujal
Rok od ničivých povodní, které postihly Českou republiku,
hejtman Jihomoravského kraje, pan Ing. Stanislav Juránek.
uzavřela nadace čerpání z povodňového konta, na nějž se
Večer, který se konal v Besedním domě, byl pořádán pouze
v průběhu roku střádaly finanční dary na pomoc postiženým
pro zvané hosty, kterým bylo tímto způsobem poděkováno
ústavům. Mezi obdarovanými byly nejen dětské domovy, ale
za jejich důvěru a laskavou pomoc. V průběhu večera pro-
i pěstounské rodiny. Přesné vyúčtování je uvedeno v sekci pro-
běhla módní přehlídka dámské i pánské kolekce předních
jekty. Děkujeme všem štědrým dárcům za podporu a pomoc.
českých návrhářů (Klára Nademlýnská, Helena Leizner-Krof-
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí
tová) a světové značky Jackpot a Cottonfield. Modely před-
odborový svaz, Tav Export Import a Czechoslovak models,
vedly známé české modelky a modelové spolu s MISS ČR
posloužil ke zřízení speciálního dětského hřiště pro mentálně
Monikou Žídkovou, Ivou Kubelkovou či Terezií Dobrovolnou.
i tělesně postižené děti v Ústavu sociální péče Litvínov – Janov.
Hudební vystoupení předvedla slovenská skupina NO NAME,
Organizaci akce měla na starosti přední modelingová agentura
stejně jako i talentované děti bez rodičů, jejichž nadání podpo-
Czechoslovak Models.
ruje a tím i rozvíjí právě Nadace Terezy Maxové. Moderování
se ujala Terezie Dobrovolná a Radek Erben. Patronka nadace,
Prosinec
paní Tereza Maxová, převzala z rukou generálního partnera
Fotbalisté AC Sparta Praha pomáhají v rámci Hvězdy plné přání
večera, společnosti Mittag, s.r.o., která zaštítila dárce daného
regionu, šek na 300 tisíc korun k podpoře činnosti nadace
11.prosince 2003 podpořili dětské domovy nákupem vá-
v Jihomoravském kraji.
nočních dárků pro konkrétní děti i fotbalisté AC Sparta Praha
Zahájení projektu Hvězda plná přání
Metropole Zličín, kde projekt Hvězda plná přání probíhá, se
Karel Poborský a Tomáš Hübschman. Do nákupního centra
22. 11. byla oficiálně zahájena vánoční charitativní akce
přišli připojit svým papírovým kroužkem do vánočního řetězu
Hvězda plná přání, která prostřednictvím štědrých dárců plní
dárců k již bezmála třem stovkám těch, kteří jsou ochotni
dětem bez rodičů jejich tajná přání. Stejně jako loni se akce
pomáhat potřebným.
konala v předvánočním čase v nákupním a zábavním centru
Metropole Zličín. Akci oficiálně zahájila patronka nadace, paní
Tereza Maxová, která rovněž koupila první dáreček. Spolu s ní
První narozeniny projektu ADOPCE.COM
17.prosince ve Slovanském domě v Praze se v rámci oslav
akci podpořili i herci Aňa Geislerová a Peter Butko. Konec
prvního výročí projektu náhradní rodinné péče Adopce.com
této tradiční akce byl, podobně jako slavnostní předání dárků
uskutečnila tisková konference, na níž byl zhodnocen dosavad-
dětem, naplánován na 22.12.
ní průběh projektu. Zástupci Nadace Terezy Maxové a Nestlé
Česko rovněž představili záměry, které by projekt měly pro-
Módní přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové
24.11.2003 v 19:30 hod ve Smetanově síni Obecního domu
vázet v příštím roce. Gratulanty našeho batolete byly paní
Tereza Maxová – patronka nadace, MUDr. Lukešová – primářka
uskutečnila exkluzivní módní přehlídka pro Nadaci Terezy Maxo-
Kojeneckého ústavu v Praze Krči, Lucie Benešová – odbornice
vé, na níž zazářily světově proslulé topmodelky - Eva Herzigová,
na náhradní rodinnou péči, zástupce z řad pěstounů a zástupci
Petra Němcová, Alek Wek a v neposlední řadě patronka nadace
dárce a partnera projektu společnosti Nestlé Česko s.r.o.
Tereza Maxová. Kromě výše zmíněných topmodelek, podpořili
přehlídku i přední návrháři a to Olivier Lapidus, Alexandr Gapchuk
a společnost Cartier by Carollinum (šperky).
Módní přehlídka pro Nadaci Terezy Maxové je charitativní
Vánoční koncert předních interpretů české hudby v příjemné, vánoční atmosféře a útulných prostorách Slovanského
akcí, jejímž primárním cílem je podpořit myšlenku pomoci
domu byl míněn co by poděkování partnerům, dobrovolníkům
opuštěným dětem, které má pod patronátem nadace a to jak
a výrazným individualitám, které významně přispěly k pomoci
finančně, tak mediálně. Výtěžek akce ve výši 2 700 000 korun,
dětem bez rodičů
který byl složen z darů společností Sekyra Group, Henkel,
Brněnské veletrhy a výstavy, Rockwool, Carollinum, Český

Vánoční koncert
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - KALENDÁŘ AKCÍ
Vánoční bazar
O víkendu, 20-21. prosince herci Aňa Geislerová, Peter Serge Butko
a Tatiana Vilhelmová spolu s kavárnou Diskafe a divadlem Disk uspořádali pro děti bez rodičů pod patronátem Nadace Terezy Maxové
vánoční bazar. Na bazaru byl prostor k věnování či zakoupení nejrůznějších dárků či věcí, které potěší a současně pomohou dobré
věci. Díky neúnavné práci organizátorů bylo Nadaci Terezy Maxové
předáno 42.650,-Kč.
Vánoční Oriflame dětem
K projektu Oriflame dětem, díky němuž odjíždí pravidelně stovky dětí z kojeneckých ústavů ČR na ozdravné pobyty, patří i jeho
vánoční pokračovaní, jehož cílem je zakoupit výše zmíněným dětem
motivační hračky pro stimulaci motoriky. V roce 2003 bylo takto
obdarováno 10 kojeneckých ústavů v celé ČR. 18. prosince pak
zástupci Oriflamu spolu s Nadací Terezy Maxové osobně předali
vánoční překvapení dětem v Kojeneckém ústavu v Praze 4 Krči.
Ostatním ústavům byly dárky dovezeny firmou Timeout
Ukončení projektu Hvězda
22. prosince byla v nákupním centru Metropole Zličín slavnostně ukončena vánoční charitativní akce Hvězda plná přání. Stejně
jako loni, čekal na děti bohatý zábavný program, jehož se účastnila
například Anna K,Yvetta Blanarovičová, soutěže, či kouzelník. Po
programu byly děti pozvány do kina na představení a poté do
McDonald´s na občerstvení.
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - KALENDÁŘ AKCÍ

projekty
prezentace nadace v médiích
audit výroční zprávy
Projekty
Dejme šanci dětem – www.sance.cz
Kompenzace problému opuštěných dětí
Obecná charakteristika:
• je první charitativní internetový výchovně-vzdělávací program Nadace Terezy Maxové určený k adresné pomoci
opuštěným dětem v dětských domovech v České republice. Projekt byl odstartován 9. září 1999. Virtuální dětský
domov můžete navštívit na adrese www.sance.cz,
• cílem je podpora individuálního duševního a fyzického
rozvoje dítěte ve věku od 6 do 18 let, jeho nadání a talentu
formou zajištění studia, mimoškolních činností a vzdělávání
dětí, přání dětí jsou rozdělena do čtyř kategorií – sportovci,
podnikavci, umělci a profíci
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí,
• partneři projektu jsou společnosti Nokia Czech Republic s. r. o, TV Prima, InterBis Technologies, s.r.o. a Netstudio.
• projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo dopravy a spojů.
Projekt v roce 2003:
V roce 2003 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech
kategoriích.
Kategorie Profíci – nabízí šanci všem, kdo se chtějí stát skutečným profesionálem ve svém oboru ať už se jedná o budoucí
profesi či koníček. Zde jsou zařazeny přání typu – chci být
kadeřnicí a mít vlastní salon či baví mě práce s počítačem, chci
být programátor.
Kategorie Podnikavci – je určená všem dětem, kterým není cizí
odvaha a podnikavost.Tato kategorie jim pomůže například odjet na
jazykový kurz do zahraničí či zřídit si v domově modelářskou dílnu.
Kategorie Umělci – je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj
umělecký talent a nadání. Pomoc v rámci této kategorie jim
může usnadnit první krůčky např. v natočení svého prvního
filmu, vydání knihy básní či namalování obrazu.
Kategorie Sportovci – nabízí všem malým zapáleným sportovcům lepší vybavení, tréninky, soustředění atp.

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PROJEKTY
V témže roce se podařilo navázat významnou spolupráci
s TV PRIMA v rámci pořadu Prima jízda a jeho programové části
Vetešárna. Díky této spolupráci mohou diváci TV Prima pravidelně
přispívat na přání dětí v projektu Dejme šanci dětem.
Nejmilejší koncert
Obecná charakteristika:
• celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů. Jedná se o významný počin k podpoře
zájmových aktivit a talentů,
• podporuje snahu dětí a jejich píli, sebevědomí a pocit z vítězství. U nesporných talentů, které mohou být objeveny v rámci
koncertu, přistupuje nadace k individuální podpoře,
• během roku probíhají v jednotlivých krajích oblastní kola
a před prázdninami proběhne celostátní kolo v Mladé
Boleslavi, kterého se zúčastní výherci oblastních kol. Ti pak
společně s řadou umělců vystoupí na finále,
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí,
• projekt realizuje Federace dětských domovů České republiky FICE,
• partnerem nadace byly společnosti Eurotel a Oriflame,
které koncert podpořily materiálně, krásnými dárky.
Projekt v roce 2003:
Dopolední i večerní akce se zúčastnily stovky zájemců z řad veřejnosti. Děti tak měly možnost předvést své velkolepé vystoupení
v důstojném prostředí a odnesly si mimo vřelého potlesku diváků
i spoustu zážitků a vzpomínek na nové kamarády.
Hvězda plná přání
Obecné informace:
• jedná se o předvánoční akci pořádanou ve spolupráci
s nákupním a zábavním centrem Metropole Zličín,
• cílem akce je zajistit vánoční dárky dle individuálních přání
dětí z dětských domovů a kojeneckých ústavů a splnit jim
tak jejich tajné sny. Na závěr akce jsou děti pozvány do
Prahy, kde kromě dárečků na ně čeká v Metropoli zajímavý
vánoční program,
• dětské domovy jsou oslovovány postupně tak, aby se na
Vánoce.org
Obecné informace:
všechny dostala řada,
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kompenzace problému opuštěných dětí,
• je inovace a internetová verze projektu Hvězda plná přání
Nadace Terezy Maxové,
• partnerem akce je Metropole Zličín.
• cílem projektu je nabídnout veřejnosti informace o konání
Projekt v roce 2003:
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu kom-
vánočních charitativních akcí po celé republice,
V roce 2003 se podařilo díky štědré podpoře dárců splnit
582 přání, což dokládá níže uvedená tabulka. Nejčastějšími přání-
penzace problému opuštěných dětí,
• partnerem projektu je společnost Nokia Czech Republic.
mi byla kosmetika, knížky, drobná elektronika a hračky.
Zámeček
Poděkování patří nejen všem dárcům, ale též agentuře Sense
Production, umělcům, kteří vystoupili na závěrečném předání
dárků pro děti bez nároku na honorář.
Obecné informace:
• časopis, který nese jméno Zámeček, je časopisem dětí
z dětských domovů.
• sledovaným cílem je informovat 1/ děti o všem, co je zajímá
Veliké díky patří i hercům Anně Geislerové, Peteru Butkovi,Táně
Vilhelmové a celé Mokré čtvrti za finanční podporu a patronát.
a nemají s kým si o tom popovídat, 2/ o aktivitách Nadace Terezy Maxové určených dětem a za 3/ preventivně
a osvětově působit na zdraví, rozvoj, motivaci a vzdělání
Seznam přání dle domovů:
č. 1 – č. 46
opuštěných dětí,
DD Čechy pod Kosířem
č. 47 – č. 56
SDD Pepa – Příbram
č. 57 – č. 97
DD Nepomuk
č. 98 – č. 122
DD Lipník nad Bečvou
č. 123 – č. 195
DD Opava
č. 196 – č. 199
děti v pěstounské péči
č. 200 – č. 229
DD Aš
• časopis je zasílán do 200 ústavů a je ke shlédnutí na našich
webových stránkách www.nadacetm.cz,
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu Kompenzace problému opuštěných dětí.
• projekt realizuje Duha - sdružení pro volný čas dětí, přírodu a recesi,
Projekt v roce 2003:
č. 230 – č. 268
KÚ Praha – Krč
č. 269 – č. 311
DD Jetřichovice
č. 312 – č. 351
DD Olomouc
z dětských domovů a zejména pak o projektech Make a Con-
č. 352
DD Dolní Počernice
nection-Připoj se! a Dejme šanci dětem, dále pak o motivační akci
č. 353 – 362
KÚ Teplice
Den s kadeřníkem. V rámci časopisu zřídila nadace i pravidelné
č. 363 – 373
DVÚ Hodkovičky, Praha 4
vkládání příloh se soutěžemi a kvízy o atraktivní ceny.
č. 374 – 379
děti v pěstounské péči
Nadace pravidelně informovala o možnostech podpory dětí
č. 380 – 424
KÚ Karlovy Vary
Skleník – Človíček pomocníček
č. 425 - 543
DD do 3 let Ostrava
Obecné informace:
č. 544 – 549
děti v pěstounské péči
• jedná se o víkendové či vícedenní akce na hradech či
č. 550 – 582
DD Ostrava – Hrabová
v chráněných krajinných oblastech,
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PROJEKTY

Projekty
• cílem projektu je podpora motivace a angažování dětí
• Výměnný program
z dětských domovů do pomoci určité komunitě – zejména
• Vitamínový program
v oblasti ochrany životního prostředí a záchrany kulturních
• Potravinový program
památek – za svoji pomoc dostávají motivační kapesné,
• Základní zdravotní péče
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu
kompenzace problému opuštěných dětí,
• projekt realizuje občanské sdružení Malý princ.
• Sociální poradenství
• HIV testy
• Asistence při zajišťování dokladů
• Odesílání do LK, nebo jiných zařízení
Projekt v roce 2003:
Akce projektu Človíčka pomocníčka hodnotíme velice
• Rodinné a individuální psychoterapie
• Socioterapie
pozitivně hned z několika důvodů:
• Gravitesty
1/ děti měly možnost dostat se za brány ústavu a strávit
• Metadonový program
víkend v překrásné přírodě
2/ užily si mnoha her a vyzkoušely si svoji dovednost
• Gynekologicko-porodnická péče
• Pediatrická péče
3/ děti poznaly, co obnáší práce pro komunitu a záchranu
českého kulturního dědictví
4/ naučily se, že výše odměny je přímo úměrná vynaloženému úsilí
Hippoterapie
Obecné informace:
• léčebné jízdy na koních, takto lze laicky přeložit metodu
5/ velice oceňujeme organizační přínos partnera, občanského
hippoterapie zvláště vhodné k léčebné rehabilitaci dětí
sdružení Malý princ, za bezproblémovou spolupráci, pří-
s centrální i periferní poruchou motoriky, s mentálním,
pravu nesčetných zajímavých her a láskyplnou péči o děti.
smyslovým a kombinovaným postižením.
• je to jediná rehabilitační metoda, která působí i při pasivi-
Resocializace drogově závislých matek
tě pacienta, což je možné využívat u zvlášť těžkých hyb-
Obecné informace:
ných poruch. Využívá specifiky vycvičené koňské chůze
• jedná se o projekt zaměřený na resocializaci matek užívajících
návykové látky a monitoring jejich dětí v dětských domovech
a kojeneckých ústavech. Finanční prostředky jsou využity
v trojsměrném pohybu.
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu
kompenzace problému opuštěných dětí.
v oblasti sekundární a terciální protidrogové prevence,
• cílem je záchrana rodiny, pomoc problematickým rodinám
s cílem zamezit odloučení a umístění dětí do ústavní péče,
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu
rodina a prevence,
• projekt realizuje Středisko prevence a léčby drogových
závislostí DROP IN, o. p. s., Praha.
Projekt v roce 2003:
Projekt se v roce 2003 rozšířil o široké spektrum služeb,
které lze shrnout do těchto oblastí:

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PROJEKTY
Projekt v roce 2003:
Hippoterapie je Nadací Terezy Maxové podporovaná již několik let v rámci tradiční akcentované spolupráce s Kojeneckým
ústavem při FTN v Praze 4 Krči. Děti jezdí v průběhu celého
roku do areálu v Bohnicích. Díky obětavé práci tamních terapeutů, lze pozorovat určité zlepšení diagnóz, takto léčených dětí.
Zaostřeno na přírodu:
Obecné informace:
• jedná se o víkendové či vícedenní akce převážně v chráně-
ných krajinných oblastech, akce je určena pro děti od 12 let,
• cílem projektu je ekologická výchova, zamyšlení nad vzta-
• Kruh života – DD Staňkov
Cílem projektu je spolupráce dětí z DD a důchodců
hem k přírodě, pochopení životního prostředí, vztah k pří-
z Penzionu prostřednictvím společných kulturních akcí
rodě, soužití s přírodou, ekologická zodpovědnost, atd...
a výrobou dárků pro důchodce. Projekt je tedy určen
• dle statutu nadace je projekt zařazen do programu kompenzace problému opuštěných dětí,
dětem z DD Staňkov a důchodcům z Penzionu v Domažlicích, v těchto dvou místech bude také realizován.
• projekt realizuje občanské sdružení Malý princ,
• projekt vznikl ve spolupráci se švédskou oděvní společností KappAhl.
• Vytvoření možnosti smysluplné činnosti – DPC
Heřmánek
Cílem projektu je umožnit klientům Domu na půli cesty
Make a Connection – Připoj se! :
získat pracovní dovednosti, které využijí v budoucím živo-
Obecné informace:
tě po odchodu ze zařízení. Dalším velice důležitým cílem
• společnost Nokia a Nadace rozvoje občanské společ-
je využití těchto dovedností k opravě zařízení Domu na
nosti zahájily tento projekt, jež je součástí celosvětové
půli cesty a Domu pro matky s dětmi. Místem realizace
iniciativy, v České republice.
jsou výše uvedená zařízení v Karviné.
• Nadace Terezy Maxové program realizuje v síti dětských
domovů, jako jeden z šesti lokálních partnerů NROS
(Nadace rozvoje občanské společnosti)
• formou grantů a školení umožní tento program účast-
• Tancem k poznání – DD Ústí nad Labem
Cílem projektu je nácvik tanečních vystoupení, šití kostýmů,
mixáž hudby a prezentace vystoupení s myšlenkami "Tanec
níkům přispět svou aktivitou do života určité komunity
spojuje všechny národy, všechny věkové kategorie a překážkou
a zároveň rozvinout praktické životní znalosti a doved-
není žádný handicap", "Štěstí je rozdávat radost". Projekt je
nosti na základě realizace svých projektů
určen dětem i dospělým. Místem realizace je DD Ústí nad
• projekt spadá dle statutu do programu kompenzace
Labem, a místa, kde budou probíhat vystoupení.
• financuje Nokia prostřednictvím NROS
Projekt v roce 2003:
V rámci projektu Make a connection - Připoj se byly vybrány
nezávislou komisí k podpoře následující dětské projekty.
• Hobby dílna a Šatník klubu dětí a mládeže Javornicka – DPC Esterka
Cílem projektu je vytvořit Hobby dílnu - přilákat mládež
a dát jí příležitost se snažit o něco pozitivního - oprava
kola, výroba krmítek, postavit klec pro domácí mazlíčky
Takto popsali své projekty jejich realizátoři:
• Prázdná zeď – DD Čechy pod Kosířem
a Šatník - sbírka oblečení pro sociálně slabé rodiny, získání
oblečení sponzorsky. Tým tedy uklidí a upraví prostory
Cílem projektu je umělecky pokrýt zeď, která je součástí
a od října 2003 plánuje zahájení Hobby dílny a Šatníku.
zámeckého parku, jež navštěvují občané obce, návštěvníci
Místem realizace je Středisko dětí a mládeže Javornicka při
z ČR i zahraničí. Projekt je určen, kromě turistů, především
Domu na půli cesty. Projekt je určen široké cílové skupi-
dětem a starým občanům obce, jež park navštěvují nejvíce.
ně - dětem a mládeži Javornicka, jejich rodičům.
Projekt bude realizován v obci Čechy pod Kosířem.
• O krok dál – DPC Valašské Meziříčí
Cílem projektu je úprava hřiště v blízkosti Domu na půli
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PROJEKTY

Projekty
cesty, výsadba keřů a trávníku, dokázat, že „děti z děcáků a Rómové“ něco umí a dokážou vrátit to, co dostaly.
Zahrada je u Domů na půli cesty ve Valašském Meziříčí.
Projekt je určen všem dětem z okolí pro trávení volného
času a dospělým pro příjemné posezení.
ky regionu zaměřenou na vaření a ochutnávku vybraných
jídel. Místem realizace je DD Vizovice, Městský dům dětí
a mládeže, Městský úřad a knihovna, farma Bolka Polívky.
Projekt je určen všem z Vizovic a přilehlého okolí.
Projekt v roce 2003:
• Friend´s of Streetball – DD Potštejn
Cílem projektu je pořádání street-ballových turnajů v rámci
okolí - plnohodnotně vyplnit volný čas mládeže, což bude
naplněno společným úsilím všech zúčastněných v projektu,
uspořádání turnajů pro profíky i amatéry. Cílovou skupinou
je prioritně mládež, ale i ostatní věkové skupiny. Místem
realizace je město Vamberk -hřiště ZŠ (příp. tělocvična).
Přínosem má být kooperace, přátelství, podpora zdravé
soutěživosti.
• Branný závod čtyřčlenných hlídek – DD Smolina
Cílem projektu je zavedení tradice konání závodu hlídek
dětí z DD Zlínského kraje a do budoucna rozšíření i o kraj
Jihomoravský s cílem napomáhat k rozšiřování přátelských
vztahů a sbližování dětí při společné smysluplné zájmové
činnosti. Tým si stanovil tyto úkoly - příprava materiálů na
konání závodu - startovní čísla, putovní pohár, zajištění zdravotní služby, sepsání pozvánek a propozic, zajištění náčiní busoly, stopky atd. návrh tratě, zhotovení diplomů a zajištění
cen a zorganizování celé akce včetně vyhodnocení. Projekt je
určen dětem z DD Zlínského kraje, místem realizace je areál
DD Valašské Klobouky.
• Country poupata – DD Liptál
Cílem je tancem obohatit život v domovech důchodců,
navázat nové kontakty s dětmi v regionu prostřednictvím
nácviku nových sestav, radou pro začínající soubory a vystoupením ve městech a domovech důchodců. Projekt je
určen dětem z jiných škol a domovům důchodců v Podlesí,
Vsetíně, Liptálu a veřejnosti v Liptálu, Vsetíně - což jsou
místa realizace.
• Vizovická kuchařka – DD Vizovice
Cílem projektu je vytvořit kuchařku místních specialit
v knižní a CD podobě, uspořádat besedu o stravě na
vizovicku v minulých dobách a besedu s významnými rodá-

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PROJEKTY
V daném roce proběhly 2 workshopy s divadelním představením v experimentálním prostoru pražského klubu Roxy. Do
projektu bylo zapojeno 200 děti. Dále byl projekt realizován
i v prostředí dětských domovů Středočeského kraje.
Odjinud a přece spolu
Obecné informace:
• Cílem projektu je přispět k zajištění vzdělanosti a rozvoje
zájmů u populace romských dětí a mládeže vyrůstající
v dětských domovech.
• Do projektu jsou mimo jiné zapojeni i romští studenti,
kteří se podílejí na aktivitách volného času. Pro děti znamená toto setkání kontakt se starším kamarádem, stejného
etnika, zkvalitnění využití volného času, vzájemné sdílení
a výchova k toleranci.
• Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace.
• Projekt realizuje Středisko náhradní rodinné péče.
Projekt v roce 2003:
Projekt probíhal v dětských domovech po celé České republice. Více než polovina zúčastněných domovů leží v malých,
těžko dostupných vesnicích, kde mají děti jen omezené možnosti
rozvíjet všestranně své zájmy a záliby. V roce 2003 proběhlo 96
odpoledních a 16 víkendových setkání.
Oriflame dětem 2003
Obecné informace:
• Cílem projektu Oriflame dětem je
1/ snížení nemocnosti dětí z kojeneckých ústavů trpícími
respiračními onemocněními
2/ umožnit těmto dětem rozšířit obzory, které jsou úzce
spojeny se stereotypním prostředím ústavní péče,
3/ navázání užších sociálních kontaktů ( jedna sestra v rámci
pobytu pečuje o 1 – 2 děti, zatímco v ústavu se jedná
o 15-20 dětí)
4/ vyzkoušení nových návyků, které jsou běžné pro děti
v úplných rodinách, terapie v přírodě
• Projekt spadá dle statutu do programu kompenzace…..
• Projekt je financován švédskou kosmetickou společností
Oriflame Czech Republic, s.r.o.
Projekt v roce 2003:
II. ročník charitativního projektu „Oriflame dětem“ byl výrazně
úspěšnější než ten uplynulý. Ze shromážděné částky 700.000 Kč
budou v období od června do listopadu roku 2003 financovány
ozdravné pobyty pro děti z dvanácti kojeneckých ústavů. Cílem
těchto ozdravných pobytů je poskytnout bezmála třem stovkám
dětí bez rodičů nejen možnost odpočinku a pobytu ve zdravém
prostředí, díky kterému dochází ke snížení nemocnosti dětí, ale dát
jim také možnost poznat denní režim dítěte v běžném rodinném
prostředí.
• dle statutu nadace tento projekt spadá do programu
Připravenosti a informovanosti žadatelů o náhradní
rodinnou péči
• projekt pomáhá nadaci realizovat Občanské sdružení
Člověk hledá člověka a Středisko náhradní rodinné péče
Projekt v roce 2003
Jednotlivé části projektu:
• Informační webová stránka www.adopce.com:
jedná se o informační portál obsahující všechny důležité
informace o náhradní rodinné péči – osvojení a pěstounské péči. Jedná se hlavně o vysvětlení základních pojmů,
právní úpravu, názory odborníků, důležité kontakty,
příběhy, doporučenou literaturu a statistické údaje.
• Informační telefonní linka 233 356 701 - linka bude k dis-
Ředitel společnosti Oriflame, Jonas Hedberg komentuje II. ročník náslovně: „Minulý rok jsme se přesvědčili o potřebnosti podpory ozdravných pobytů a tak jsme i letos v květnu věnovali 50
haléřů za každý prodaný výrobek v tomto měsíci. Stejnou částkou
přispívali i naši zákazníci a tím se celá částka zdvojnásobila. Prodejem výrobků v měsíci květnu jsme shromáždili částku 647.000 Kč,
kterou jsme se rozhodli zaokrouhlit na rovných 700.000 Kč. Jsme
opravdu hrdí na to, že můžeme v tomto rozsahu pomoci opuštěným dětem z kojeneckých ústavů.“
pozici každé pondělí od 13-18 hodin a každou středu od
9 do 13 hodin. Dotazy budou zodpovídat sociální pracovnice a odbornice na právo z oblasti náhradní rodinné
péče.
• Informační plakáty – o vzniku projektu se informovalo
pomocí 5.000 ks plakátu formátu A2, které byly distribuovány na krajské úřady (od 1. 1. 2003 pověřené obce
třetího typu), do dětských domovů a kojeneckých ústavů,
lékáren, gynekologií, pediatrií, odborných organizací,
Adopce.com
Obecné informace:
• z dlouhodobé zkušenosti Nadace Terezy Maxové vyplývá
porodnic.
• Informační brožury – jedná se o příručku žadatelů o náhradní rodinnou péči, jež jim má usnadnit cestu celým
akutní potřeba informovanosti v oblasti náhradní rodinné
procesem a zodpovědět mnoho důležitých otázek.
péče a pomoci najít opuštěným dětem novou náhradní ro-
Objednat ji lze zdarma na www.adopce.com.
dinu. Z výše uvedeného důvodu připravila Nadace Terezy
Maxové ve spolupráci se společností Nestlé Česko s. r. o.
V tomto roce navštívilo webové stránky www.adopce.com
projekt, který zájemcům o adopci či pěstounskou péči
12.028 návštěvníků, na infolince se zodpovědělo celkem 189
nabídne kvalitně zpracované informace formou brožury
dotazů a brožurka v nákladu 5000 ks byla zcela rozdána, jak
distribuované v okruhu pohybu cílových skupin, informač-
odborným organizacím, tak i jednotlivcům.
ního portálu na adrese www.adopce.com a telefonní linky
233 356 701.
• projekt byl spuštěn v prosinci roku 2002
Koncem roku 2003 bylo zajištěno 2. vydání brožurky, opět
v nákladu 5000 ks. Významnou slevu na tisk plakátů a brožur
poskytla společnost Dream Productions s.r.o. – velice děkujeme.
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PROJEKTY

Prez entace nadace v médiích
deníky (148)
P. R. (177)
magazíny (120)
rozhovor s patronkou (6)
inzerce (68)

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PREZENTACE NADACE V MÉDIÍCH
Audit v ý roční z práv y
Audit v ý roční zpráv y
Auditorská zpráva o ověření dodatku v ý roční zpráv y NIF

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - SLOVO PATRONKY
Zpráva o NIF – Nadačním investičním fondu
Informace o správě příspěvku z Nadačního
investičního fondu
Výše a datum připsaných prostředků z Nadačního
investičního fondu
Dodatek k výroční zprávě za rok 2003
2. 4. 2002 připsáno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.253.000,--Kč
3. 4. 2003 připsáno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.454.000,--Kč
V roce 2001 se nadace Terezy Maxové zúčastnila druhé
18. 12. 2003 připsáno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.114.000,--Kč
etapy výběrového řízení vyhlášeného úřadem vlády České
republiky na přidělení finančních prostředků z Nadačního
investičního fondu.
Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu
Celková částka připsaných prostředků z Nadačního investičního fondu je ve výši 25.821.000,--Kč
Výše výnosů
České republiky č. 1946 ze dne 12.prosince 2001 a usnesení
2. 4. 2002 – 31. 12. 2002
vlády ČR č. 1025/01 ze dne 10.1.02001 Nadace Terezy Ma-
úroky z termínovaného vkladu u KB, a.s. . . . . . 291.460,31 Kč
xové uspěla ve výběrovém řízení o rozdělení finančních pro-
1. 1. 2003 – 31. 12. 2003
středků k podpoře nadací v České republice.
úroky z termínovaného vkladu u KB, a.s. . . . . .292.032,73 Kč
Příspěvek z Nadačního investičního fondu vložila Nadace
Terezy Maxové do nadačního jmění.
Nadace Terezy Maxové
uspěla ve výběrovém
řízení o rozdělení
finančních prostředků
Užití výnosů
Výnosy z prostředků Nadačního investičního fondu jsou
z 20% používány na náklady spojené s provozem nadace, 80%
Finanční příspěvek byl převeden na základě Smlouvy
00092-2002-211-S-N-48 o převodu zbývajících prostředků
z výnosů je určeno na granty. O konkrétním použití těchto
prostředků pak rozhoduje grantová komise.
určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pro účely podpory nadací a Dodatku č.1 00092-2002-211-
Výnosy za rok 2002 byly v celkové výši 233.168,25 (80%
-D-N-48-01 k této smlouvě. Smlouva byla uzavřena na částku
z celkové výše výnosů za rok 2002) použity na projekt Výzku-
16.253.000,00Kč a dodatkem bylo usneseno, že přidělená
my v dětských domovech. Tento projekt, jehož celkový rozpo-
částka není konečná a zbytek finančních prostředků bude
čet činí 465.420,00 Kč, je zaměřen na terénní šetření psycho-
převeden po úplném prodeji akcií strategických společností.
sociálních a materiálních potřeb opuštěných dětí vyrůstajících
Zbytek finančních prostředků byl převeden na základě Dodat-
v zařízeních ústavní výchovy.
ku 00092-2003-211-D-N-48-03 dne 17.3.2003 a 00092-2003211-D-N-48-04 ze dne 1.12.2003.
Výnosy za rok 2003 v celkové výši 233.626,23 Kč (80%
z celkových výnosů roku 2003) byly zařazeny do grantové-
Obdržené prostředky Nadace Terezy Maxové uložila na
zvláštní účet u Komerční banky, a.s.
ho řízení. O jejich konkrétním využití rozhodne a přerozdělí
grantová komise do konce roku 2004.
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - ZPRÁVA O NIF

finanční část
Rozvaha
AKTIVA
STÁLÁ AKTIVA
dlouhodobý hmotný majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
OBĚŽNÁ AKTIVA
zásoby
pohledávky
poskytnuté zálohy
finanční hotovost
peníze na bankovních účtech
PASIVA
VLASTNÍ KAPITÁL
nadační jmění
neúčelové přijaté dary
fondy ( účelové přijaté dary )
zisk běžného roku
CIZÍ ZDROJE
závazky z dodavatelům
přijaté zálohy
závazky k zaměstnancům
závazky k institucím soc. a zdr. pojištění
přímé daně
účelově vázané peněžní dary
PŘECHODNÉ ÚČTY
výdaje příštích období
2003
30 320 362 Kč
45 876 Kč
45 876 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
30 274 486 Kč
194 830 Kč
111 072 Kč
24 874 Kč
46 233 Kč
29 897 477 Kč
2002
21 762 400 Kč
45 876 Kč
45 876 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
21 716 523 Kč
804 186 Kč
79 778 Kč
66 213 Kč
30 138 Kč
20 736 209 Kč
2001
3 853 725 Kč
45 876 Kč
45 876 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
3 807 849 Kč
33 538 Kč
8 971 Kč
21 633 Kč
815 Kč
3 742 892 Kč
2000
4 098 027 Kč
0 Kč
0 Kč
66 420 Kč
0 Kč
-66 420 Kč
4 098 027 Kč
177 597 Kč
0 Kč
26 444 Kč
62 036 Kč
3 831 950 Kč
30 320 362 Kč
29 824 848 Kč
26 321 000 Kč
297 298 Kč
3 552 626 Kč
-346 076 Kč
495 514 Kč
488 493 Kč
0 Kč
5 251 Kč
0 Kč
1 770 Kč
21 762 400 Kč
21 373 949 Kč
16 753 000 Kč
534 077 Kč
4 086 872 Kč
0 Kč
388 451 Kč
336 459 Kč
0 Kč
31 718 Kč
9 085 Kč
11 189 Kč
4 098 027 Kč
3 808 157 Kč
500 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
3 853 725 Kč
3 690 153 Kč
500 000 Kč
167 176 Kč
2 889 244 Kč
133 732 Kč
163 572 Kč
147 119 Kč
0 Kč
12 175 Kč
3 158 Kč
1 120 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
3 302 218 Kč
5 939 Kč
261 520 Kč
49 640 Kč
150 000 Kč
3 432 Kč
220 Kč
17 016 Kč
41 211 Kč
28 350 Kč
28 350 Kč
dlouhodobý hmotný majetek
nadační jmění
zásoby
neúčelové přijaté dary
pohledávky
fondy (účelové přijaté dary)
poskytnuté zálohy
zisk běžného roku
finanční hotovost
závazky k dodavatelům
peníze na bankovních účtech
přijaté zálohy
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - ROZVAHA

Finanč ní z droje
Přijaté dary
peněžní neúčelové dary od právnických osob
peněžní neúčelové dary od fyzických osob
peněžní dar NROS - projekt Připoj se
Dotace na projekt Phare
peněžní účelové dary od právnických osob - projekt „ŠANCE“
peněžní účelové dary od fyzických osob - projekt „ŠANCE“
nepeněžní neúčelové dary - hmotné
nepeněžní neúčelové dary - nehmotné (služby)
peněžní účelový dar - veřejná sbírka HVĚZDA
celkem
2000
4 476 137,26 Kč
2 093 156,81 Kč
2001
3 912 627,60 Kč
1 028 268,10 Kč
2002
7 339 640,80 Kč
1 735 149,57 Kč
53 309,00 Kč
453 591,83 Kč
511 815,00 Kč
0,00 Kč
3 250,00 Kč
533 263,00 Kč
1 595 686,50 Kč
339 400,00 Kč
302 971,00 Kč
258 333,00 Kč
6 931 188,93 Kč
25 750,00 Kč
7 588 009,90 Kč
7 412 495,20 Kč
16 593 033,30 Kč
2003
5 962 870,50 Kč
686 466,23 Kč
540 000,00 Kč
771 048,00 Kč
244 494,00 Kč
283 350,00 Kč
2 855 532,37 Kč
174 166,60 Kč
64 500,00 Kč
11 582 427,70 Kč
částka
137 841,25 Kč
150 000,00 Kč
442 997,00 Kč
23 347,00 Kč
754 185,25 Kč
částka
99 617,89 Kč
222 800,00 Kč
1 248 824,50 Kč
6 312,10 Kč
1 577 554,49 Kč
částka
366 302,96 Kč
0,00 Kč
533 901,00 Kč
0,00 Kč
900 203,96 Kč
částka
2 618 027,56 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 618 027,56 Kč
Přijaté dary + vlastní výnosy celkem
8 342 195,15 Kč
8 990 049,69 Kč
17 493 237,26 Kč
14 200 455,26 Kč
Poskytnuté příspěvky
příspěvky právnickým osobám z vlastních zdrojů nebo neúčelových darů
příspěvky fyzickým osobám z vlastních zdrojů nebo neúčelových darů
příspěvky právnickým osobám z účelově vázaných peněžních darů
příspěvky fyzickým osobám z účelově vázaných peněžních darů
příspěvky právnickým osobám z neúčelově vázaných nepeněžních darů
celkem
částka
6 503 006,93 Kč
94 107,80 Kč
210 515,00 Kč
578 591,90 Kč
494 988,00 Kč
7 881 209,63 Kč
částka
4 533 612,40 Kč
167 986,70 Kč
288 912,10 Kč
761 751,50 Kč
1 739 745,40 Kč
7 492 008,10 Kč
částka
7 407 868,38 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
598 619,35 Kč
6 160 541,09 Kč
14 167 028,82 Kč
částka
5 814 178,10
206 420,00 Kč
0,00 Kč
464 802,22 Kč
3 464 888,66 Kč
9 950 288,98 Kč
Vlastní výnosy
výnosy z finančního majetku
výnosy z vlastní činnosti - placené
výnosy z vlastní činnosti - hrazené formou barteru
ostatní výnosy
celkem
peněžní neúčelové dary od
právnických osob
peněžní neúčelové dary od fyzických
osob
peněžní účelové dary od právnických
osob - projekt „ŠANCE“
příspěvky fyzickým osobám
z vlastních zdrojů nebo
neúčelových darů
peněžní účelové dary od fyzických
osob – projekt „ŠANCE“
příspěvky právnickým osobám
z účelově vázaných peněžních darů
nepeněžní účelové dar – veřejná sbírka
HVĚZDA
příspěvky fyzickým osobám
z účelově vázaných peněžních darů
výnosy z finančního majetku
výnosy z vlastní činnosti – placené
příspěvky právnickým osobám
z neúčelově vázaných nepeněžních
darů
výnosy z vlastní činnosti – hrazené
příspěvky pro občanská sdružení
ostatní výnosy

příspěvky právnickým osobám
z vlastních zdrojů nebo
neúčelových darů
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - FINANČNÍ ZDROJE
Str uktura nákladů
Náklady
spotřeba materiálu
náklady na pořízení zboží (aukce)
spotřeba služeb
náklady na reprezentaci
osobní náklady
ostatní daně a poplatky
odpisy majetku
finanční náklady
(včetně kurzových ztrát)
ostatní náklady
daň z příjmu
celkem
1998
124 581 Kč
0 Kč
828 058 Kč
93 746 Kč
871 142 Kč
1 000 Kč
33 480 Kč
1999
14 627 Kč
0 Kč
443 759 Kč
9 333 Kč
212 899 Kč
4 570 Kč
0 Kč
2000
2 750 Kč
0 Kč
31 059 Kč
0 Kč
104 556 Kč
0 Kč
0 Kč
2001
0 Kč
131 300 Kč
56 307 Kč
0 Kč
97 801 Kč
2 070 Kč
0 Kč
2002
222 184 Kč
0 Kč
1 091 314 Kč
35 298 Kč
404 159 Kč
0 Kč
0 Kč
2003
212 886 Kč
0 Kč
2 440 834 Kč
11 620 Kč
467 619 Kč
70 Kč
0 Kč
618 643 Kč
0 Kč
205 800 Kč
2 776 449 Kč
20 766 Kč
0 Kč
16 800 Kč
722 754 Kč
23 750 Kč
0 Kč
60 450 Kč
222 565 Kč
41 538 Kč
6 992 Kč
8 990 Kč
344 998 Kč
118 686 Kč
23 772 Kč
0 Kč
1 895 412 Kč
51 295 Kč
18 449 Kč
0 Kč
3 202 774 Kč
spotřeba materiálu
spotřeba služeb
náklady na reprezentaci
osobní náklady
ostatní daně a poplatky
finanční náklady
(včetně kurzovních ztrát)
ostatní náklady
daň z příjmu
osobní náklady
ostatní náklady
náklady na reprezentaci
finanční náklady (včetně
kurzových ztrát)
spotřeba služeb
odpisy majetku
náklady na pořízení zboží (aukce)
spotřeba materiálu
ostatní daně a poplatky
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - STRUKTURA NÁKLADŮ

Statutární pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace
Definice nákladového pravidla dle článku. V. Náklady na správu nadace Statutu nadace:
„Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 30% hodnoty nadačního jmění k 31. 12. téhož roku.“
Kalkulace plnění nákladového pravidla:
Výše nadačního jmění k 31. 12. 2003: 26.321.000 Kč
Výše celkových nákladů nadace za rok 2003: 3.202.774 Kč
Poměr celkových nákladů k nadačnímu jmění za rok 2003: 12,17 %
Zhodnocení dodržení nákladového pravidla:
Celkové roční náklady nadace související se správou nadace dosáhly v roce 2003 12,17% hodnoty
nadačního jmění k 31. 12. 2003, čímž bylo dodrženo stanovené nákladové pravidlo (nepřevýšení 30%
hodnoty nadačního jmění k 31. 12. téhož roku).
V Praze dne 31.7.2004
Ing. František Francírek
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY NADACE

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - STATUTÁRNÍ PRAVIDLO PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADACE
Audit řádné účetní závěrky
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - SLOVO PŘEDSEDY SR

Audit řádné účetní závěrky
Ministerstvo financí
Schváleno MF č.283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu
ROZVAHA
k 31. 12. 2003
(v celých tis. Kč)
2.
Oprávky k
3.
Dlouhodobý
hmotný
majetek
4.
Oprávky k
5.
Dlouhodobý
finanční
majetek

Nadace Terezy Maxové
Jankovcova 2
170 88 Praha
IČO
65996631
AKTIVA
A.
1.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
Úč NO 1- 01
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
a
Stálá aktiva
ř. 9 - 15 + 26 - 33 + 41
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
Software
(013)
Ocenitelná práva
(014)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
(041)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
Součet ř. 2 až 8
nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
softwaru
(073)
ocenitelným právům
(074)
drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
Součet ř. 10 až 14
Pozemky
(031)
Umělecká díla a předměty
(032)
Stavby
(021)
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
Základní stádo a tážná zvířata
(026)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(042)
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
Součet ř. 16 až 25
stavbám
(081)
samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(082)
pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
Součet ř. 27 až 32
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
(061)
Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
(062)
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
(063)
Půjčky podnikům ve skupině
(066)
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
Pořízení dlouhodobého finančního majektu
(043)
Součet ř. 34 až 40
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  – AUDIT ŘÁDNÝ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
číslo
řádku
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu
účetního období dni účetního období
1
2
46
46
0
0
0
0
46
46
46
46
0
0
0
0
AKTIVA
a
Oběžná aktiva ř.
52 + 71 + 80 + 85
Materiál na skladě
(112)
Materiál na cestě
(119)
Nedokončená výroba
(121)
Polotovary vlastní výroby
(122)
Výrobky
(123)
Zvířata
(124)
Zboží na skladě
(132)
Zboží na cestě
(139)
Poskytnuté zálohy na zásoby
( z účtu 314)
Součet ř. 43 až 51
2.
Odběratelé
(311)
(312)
Pohledávky Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
Poskytnuté provozní zálohy
(314 mimo ř.51)
Ostatní pohledávky
(315)
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
(336)
Daň z příjmu
(341)
Ostatní přímé daně
(342)
Daň z přidané hodnoty
(343)
Ostatní daně a poplatky
(345)
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(346)
Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348)
Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
Pohledávky z pevných termínových operací
(373)
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(375)
Jiné pohledávky
(378)
Opravná položka k pohledávkám
(391)
Součet ř. 53 až 69 minus 70
3.
Pokladna
(211)
(213)
Krátkodobý Ceniny
Bankovní účty
(221)
finanční
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
majetek
Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
Ostatní cenné papíry
(256)
Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
Peníze na cestě
(±261)
Součet ř. 72 až 79
4.
Náklady příštích období
(381)
(385)
Přechodné Příjmy příštích období
(386)
účty aktivní Kursové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
(388)
Součet ř. 78 až 81
ÚHRN AKTIV
ř.1+42
B.
1.
Zásoby
číslo
řádku
b
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu
účetního období dni účetního období
1
2
21 716
30 274
804
195
804
16
195
66
25
89
47
5
17
17
146
30
136
46
20 736
29 897
20 766
29 943
0
21 762
0
30 320
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  – AUDIT ŘÁDNÝ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Audit řádné účetní závěrky
PASIVA
a
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv
ř. 91+ 95
Vlastní jmění
(901)
Fondy
(911)
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
(±921)
Součet ř. 88 a 90
2.
Účet hospodářského výsledku
(±963)
Hospodářský Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
(±931)
výsledek
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(±932)
Součet ř. 92 až 94
B.
Cizí zdrojeř. 97 + 103 + 121 + 128+ 133
1.
Zákonné rezervy
(941)
2.
Emitované dluhopisy
(953)
Dlouhodobé Závazky z pronájmu
(954)
závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy
(955)
Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
Součet ř. 97 až 102
3.
Dodavatelé
(321)
Krátkodobé Směnky k úhradě
(322)
závazky
Přijaté zálohy
(324)
Ostatní závazky
(325)
Zaměstnanci
(331)
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění
(336)
Daň z příjmů
(341)
Ostatní přímé daňě
(342)
Daň z přidané hodnoty
(343)
Ostatní daňě a poplatky
(345)
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
(346)
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samostprávních celků (348)
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
(367)
Závazky k účastníků sdružení
(368)
Závazky z pevných termínoných operací
(373)
Jiné závazky
(379)
Součet ř. 104 až 120
4.
Dlouhodobé bankovní úvěry
(951)
Bankovní
Krátkodobé bankovní úvěry
(231)
výpomoci
Eskontní úvěry
(232)
a půjčky
Emitované krátkodobé dluhopisy
(241)
Vlastní dluhopisy(-)
(255)
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(249)
Součet ř. 122 až 127
5.
Výdaje příštích období
(383)
Přechodné Výnosy příštích období
(384)
účty
Kursové rozdíly pasivní
(387)
pasivní
Dohadné účty pasivní
(389)
Součet ř. 129 až 132
ÚHRN PASIV
ř. 87 + 96
A.
1.
Jmění

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  – AUDIT ŘÁDNÝ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
b
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu
účetního období dni účetního období
3
4
21 374
29 825
16 753
26 321
4 621
3 504
21 374
x
29 825
x
0
388
0
495
0
336
0
488
32
5
9
11
2
388
495
0
0
0
21 762
0
30 320
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2003
Ministerstvo financí
Schváleno MF č.283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace
(v celých tis. Kč)
Nadace Terezy Maxové
Jankovcova 2
170 88 Praha
IČO
65996631
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu
Číslo
účtu
Úč NO 2- 01
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Činnosti
číslo
řádku
hlavní
hospodářská
5
6
Spotřeba materiálu
1
213
502
Spotřeba energie
2
503
Spotřeba ostatních neskladových dodávek
3
0
504
Prodáné zboží
4
0
511
Opravy a udržování
5
0
512
Cestovné
6
513
Náklady na reprezentaci
7
12
12
501
Název ukazatele
Celkem
7
8
213
0
0
518
Ostatní služby
8
2441
2441
521
Mzdové náklady
9
408
408
524
Zákonné sociální pojištění
10
60
60
525
Ostatní sociální pojištění
11
527
Zákonné sociální náklady
12
0
528
Ostatní sociální náklady
13
0
531
Daň silniční
14
0
532
Daň z nemovitosti
15
0
538
Ostatní daně a poplatky
16
0
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
0
542
Ostatní pokuty a penále
18
0
543
Odpis nedobytné pohledávky
19
0
544
Úroky
20
0
0
545
Kursové ztráty
21
546
Dary
22
51
51
0
548
Manka a škody
23
0
549
Jiné ostatní náklady
24
551
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
25
0
552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku
26
0
553
Prodáné cenné papíry
27
0
554
Prodaný materiál
28
0
556
Tvorba zákonných rezer
29
0
559
Tvorba zákonných opravných položek
30
0
581
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami
31
0
582
Poskytnuté příspěvky
32
0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32)
33
18
3 203
18
0
0
3 203
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  – AUDIT ŘÁDNÝ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Audit řádné účetní závěrky
Číslo
účtu
číslo
řádku
Název ukazatele
601
Tržby za vlastní výrobky
602
Tržby z prodeje služeb
604
Tržby za prodané zboží
611
Změna stavu zásob nedokončené výroby
612
Změna stavu zásob polotovarů
613
Změna stavu zásob výrobků
614
Změna stavu zvířat
621
Aktivace materiálu a zboží
622
Aktivace vnitroorganizačních služeb
623
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
Ostatní pokuty a penále
643
Platby za odepsané pohledávky
644
Úroky
645
Kursové zisky
648
Zúčtování fondů
649
Jiné ostatní výnosy
652
Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hmot. majetku
653
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
654
Tržby z prodeje materiálu
655
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656
Zúčtování zákonných rezerv
657
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
659
Zúčtování zákonných opravných položek
681
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
682
Přijaté příspěvky
684
Přijaté členské příspěvky
691
Provozní dotace
Účtová třída 6 celkem
(řádek 34 až 62)
Hospodářský výsledek před zdaněním
(řádek 63 - 33)
591
Daň z příjmů
595
Dodatečné odvody daně z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění (řádek 64 - 65 - 66) (±)
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
osoby:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
hlavní
5
Činnosti
hospodářská
6
2 857
-346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328
0
0
2290
0
0
0
0
0
0
0
0
239
0
0
2 857
-346
-346
0
0
-346
328
2290
239
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
Telefon: 221 733 350

výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  – AUDIT ŘÁDNÝ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Celkem
8
7
Okamžik sestavení:
Audit řádné účetní závěrky
PŘÍLOHA k účetní závěrce
k 31. 12. 2003
Ministerstvo financí
Schváleno MF č.283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace
(v celých tis. Kč)
IČO
65996631
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu
Úč NO 2- 01
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Nadace Terezy Maxové
Jankovcova 2
170 88 Praha
Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona doplňující údaje:
č. ř.
Název údaje
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)
Z toho:
systémové dotace na dlouhodobý majetek
Z toho na:
vědu a výzkum
vzdělávání pracovníků
informatiku
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem)
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávních celků
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
Z toho na:
vědu a výzkum
vzdělávání pracovníků
informatiku
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávních celků
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz
Pohledávky celkem (účt. sk. 31, 34, 35 s účet 378)
Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379)
Přijato
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
x
x
Skutečnost
2
136
495
Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující
pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel ( jako další část dodatku).
V roce 2003 obdržela nadace z nadačního investičního fondu 9 568 000,- Kč. Tato částka byla použita k navýšení nadačního jmění.
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
osoby:
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:
Okamžik sestavení:
Telefon: 221 733 350
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  – AUDIT ŘÁDNÝ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Vy ú č t o v á n í p o v o d ň o v é h o k o n t a
Společnosti Nadace Terezy Maxové v roce 2003
Obdarovaný dětský domov
DD Žíchovec
předmět daru
oprava příjezdové cesty
vybavení dílny
kuchyňský sporák
vybavení šaten
barvy na sklo - výzkum
ošacení
dětská obuv
oblečení
sportovní vybavení
hřiště
ozdravný pobyt
telefonní karty
125 001,00
18 915,00
65 720,00
82 174,40
5 000,00
37 758,00
68 096,00
28 125,00
19 486,00
49 749,00
133 698,00
3 998,10
637 720,50
pračka
bazén
99 225,00
144 742,30
100 000,00
100 000,00
106 503,50
33 000,00
15 750,00
499 995,80
9 333,00
8 772,00
28 040,00
34 330,00
70 000,00
91 611,00
841 306,80
100 000,00
Celkem DD Žíchovec
DDÚ Dobřichovice
celkem bazén
sportovní vybavení
sportovní vybavení
obuv
obuv
šatní skříňky
šatní skříňky
Celkem DDÚ
DD Hora sv. Kateřiny
DD Solenice
oprava hřiště
pobyty u moře
Dofinancování turistického srazu

čerpaná částka daru
celkem DD Solenice
Culková Danuše
rodina Hrdličkova
domácí spotřebiče
ústřední topení
DD Solenice + DD Žíchovec
ochranné pomůcky
Celkem DD Solenice
+ DD Žíchovec
Občanské sdružení ŠVAGR
Naděje, domov pro děti
Obdarovaný dětský domov
prázdninové a víkendové pobyty dětí
Ozdravný pobyt
předmět daru
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - VYÚČTOVÁNÍ POVODŇOVÉHO KONTA
74 500,00
42 880,00
14 500,00
18 120,00
36 150,00
186 150,00
43 420,00
20 000,00
1 996,00
1 777,70
3 773,70
47 300,00
30 000,00
čerpaná částka daru
Výchovný ústav pro děti
a mládež, Žlutice
Os Malý princ
Vodácký tábor
5 000,00
Ozdravné pobyty - Človíček pomocníček
Ozdravné pobyty - Zaostřeno na přírodu
Celkem Os Malý princ
Dětské domovy
Výzkum v DD
Přátelé DD Chomutov
Materiál a ceny do soutěží na letní tábor
CELKOVÁ ČÁSTKA VYPLACENA OBDAROVANÝM
75 514,80
34 245,80
109 760,60
15 075,00
11 734,60
2 051 241,20
Celkový přehled dárců a darovaných částek
V rámci povodní za rok 2003
Platba
Firma
Celkem
3.1.2003
SVOBODA Marek
50 000,00 Kč
10.1.2003
MASTNÍK Viktor
400,00 Kč
10.1.2003
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.
500,00 Kč
10.1.2003
STERN Matthew
10 000,00 Kč
21.1.2003
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.
214 720,00 Kč
26.6.2003
STRAKOVÁ
200,00 Kč
14.8.2003
ŘÍHOVÁ Michaela
100,00 Kč
6.11.2003
STRAKOVÁ
200,00 Kč
17.12.2003
POLÁK Pavel
500,00 Kč
5.2.2003
připsaný úrok
13,41 Kč
31.3.2003
připsaný úrok
809,13 Kč
30.6.2003
připsaný úrok
806,87 Kč
30.9.2003
připsaný úrok
389,05 Kč
31.12.2003
připsaný úrok
4,63 Kč
278 643,09 Kč
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - CELKOVÝ PŘEHLED DÁRCŮ A DAROVANÝCH ČÁSTEK
V RÁMCI POVODNÍ ZA ROK 2003

P ř í s p ě v k y „ D e j m e š a n c i d ě t e m“
Datum
31.1.2003
31.1.2003
31.1.2003
31.1.2003
5.2.2003
12.2.2003
17.2.2003
17.2.2003
18.2.2003
19.2.2003
20.2.2003
21.2.2003
26.2.2003
26.2.2003
26.2.2003
27.2.2003
17.3.2003
17.3.2003
17.3.2003
17.3.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
29.4.2003
5.5.2003
5.5.2003
22.5.2003
22.5.2003
22.5.2003
22.5.2003
22.5.2003
22.5.2003
22.5.2003

Obdarované
Částka dítě
Dar
kosmetické
5 000,00 Kč 23 Martin vybavení
výtvarné
6 000,00 Kč 356 Martina potřeby
sportovní
8 000,00 Kč 383 Barbara vybavení
10 000,00 Kč 390 Dagmar šicí stroj
5 000,00 Kč 371 Lukáš školní tanec
6 000,00 Kč 375 Josef
jízdní kolo
taneční výbava
1 100,00 Kč 369 Petra
-ELIOT
5 549,00 Kč 361 Růžena taneční výbava
taneční
1 644,00 Kč 343 Lenka vybavení
8 000,00 Kč 389 Saša
výbava do bytu
kadeřnické
10 000,00 Kč 354 Lukáš pomůcky
3 500,00 Kč 301Martina psací stroj
šicí stroj a
příslušenství
10 989,00 Kč 298 Jana
7 996,00 Kč 297 Ivana šicí stroj
1 770,00 Kč 361 Růžena taneční výbava
6 000,00 Kč 376 Andrea horské kolo
4 299,00 Kč 384 Pavel
jízdní kolo
2 499,60 Kč 8 Marcel
kopačky
vybavení
3 996,90 Kč 296 Honza domáctnosti
vybavení
8 470,00 Kč 296 Honza domáctnosti
fotbalová
5 000,00 Kč 9 Marek
výbava
5 000,00 Kč 10 Gustav taneční výbava
4 500,00 Kč 11 Dušan
taneční výbava
sportovní
3 500,00 Kč 40 Pepča
vybavení
2 000,00 Kč 16 Marie
taneční kostým
1 500,00 Kč 17 Roman rugby míč
výtvarné
1 499,00 Kč 18Kristýna potřeby
taneční
3 857,40 Kč 343 Lenka vybavení
knihy DD
5 778,00 Kč 391 Robert Čeladná
rámečky na
2 000,00 Kč 39Lukáš
obrázky
výtvarné
3 000,00 Kč 38 Jitka
potřeby
2 000,00 Kč 36 Radek
kopačky
12 000,00 Kč 49 Barbora závodní kolo
kopačky
1 400,00 Kč 5 Berta
výtvarné
potřeby
1 000,00 Kč 33 Ilona
6 720,00 Kč 337 Ivana řidičský průkaz
2 000,00 Kč 45 Petra
psací stroj
5 300,00 Kč 48 Martin řidičský průkaz
6 000,00 Kč 30 Pavel
řidičský průkaz
Datum
22.5.2003
10.6.2003
10.6.2003
10.6.2003
10.6.2003
10.6.2003
10.6.2003
9.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
18.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
25.7.2003
31.7.2003
21.8.2003
21.8.2003
21.8.2003
21.8.2003
21.8.2003
17.9.2003
17.9.2003
17.9.2003
17.9.2003
19.9.2003
24.9.2003
24.9.2003
2.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
Obdarované
Částka dítě
Dar
4 977,60 Kč 340 Mirka dětské kolo
14 826,00 Kč 345 Robin počítač
kosmetické
3 990,00 Kč 23 Martin vybavení
sportovní
4 000,10 Kč 355 Jarda
vybavení
2 990,00 Kč 56 Jana
fotoaparát
1 600,00 Kč 361 Růžena taneční výbava
souprava bicích
8 000,00 Kč 81Radek
nástrojů
2 000,00 Kč 2 Josef
sportovní obuv
999,00 Kč 364 Marie žádný dárek
fotbalové
2 000,00 Kč 4 Radek
vybavení
taneční kurz
999,00 Kč 61 Jiřina
TV Prima
keramické
2 170,40 Kč 60 Martin potřeby
vybavení na
999,00 Kč 373Jana
taneční kroužek
6 000,00 Kč 47 Vendula šicí stroj
1 990,00 Kč 32Miroslav kopačky
sportovní
2 000,00 Kč 50 Michal oblečení
taneční
1 100,00 Kč 364 Marie vybavení
2 500,00 Kč 22 Pavel
skateboard
taneční kurz
1 100,00 Kč 61 Jiřina
TV Prima
1 500,00 Kč 34 Pavlína taneční kostým
taneční
vybavení
1 620,00 Kč 28 Iveta
vybavení na
1 100,00 Kč 373Jana
taneční kroužek
jízdní kolo +
4 991,00 Kč 42 Denisa helma
5 000,00 Kč 64Marie
taneční kostým
hudební
nástroj-kytara
4 990,00 Kč 25David
4 995,00 Kč 26Petra
přehrávač
3 458,40 Kč 28 Iveta
dětská obuv
hudební
5 490,00 Kč 37Michal
nástroj-kytara
1 950,00 Kč 67Michal
sálové kopačky
4 000,00 Kč 70Tibor
kolo
1 999,00 Kč 73 Jitka
akvárium
2 990,00 Kč 55 Alena
fotoaparát
5 000,00 Kč 83Jaroslav kolo
oblečení na
2 000,00 Kč 71 Silvie
aerobik
3 000,00 Kč 72 Lukáš
běžky a výbava
2 484,10 Kč 188 Blanka školní potřeby
1 600,00 Kč 6 Jára
rybářský prut
3 000,00 Kč 385 Filip
kopačky
2 657,00 Kč 305Jarek
kopačky
3 654,00 Kč 330Mirek
kopačky
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PŘÍSPĚVKY „DEJME ŠANCI DĚTEM“
Obdarované
Částka dítě
Dar
kolečkové
29.10.2003 1 990,00 Kč 66 Luboš
brusle
cyklistická
29.10.2003 4 990,00 Kč 24 Zdeněk výbava
29.10.2003 5 600,00 Kč 342 Alena kurz autoškoly
kombinéza
29.10.2003 1 500,00 Kč 69 Petr
na lyže
činky a
sportovní
29.10.2003 5 999,00 Kč 386 Denisa vybavení
barmanský
kurz a
30.10.2003 2 700,00 Kč 343 Lenka příslušenství
látka na
3.11.2003
3 200,00 Kč 57 Maruška kostýmy
látka na
3.11.2003
1 800,00 Kč 57 Maruška kostýmy
10.11.2003 11 978,10 Kč
laboratorní
18.11.2003 12 000,00 Kč 352 Monika pomůcky
výtvarné
18.11.2003
200,00 Kč 370 Franti potřeby
výtvarné
18.11.2003 1 890,00 Kč 370 Franti potřeby
sportovní
18.11.2003 1 788,00 Kč 343 Lenka vybavení
taneční výbava
18.11.2003 2 045,00 Kč 369 Petra
ELIOT
dětská
24.11.2003 9 994,00 Kč 244 Honza výbavička
sportovní
24.11.2003 1 898,00 Kč 386 Denisa vybavení
24.11.2003 1 977,62 Kč 294 Žaneta školní potřeby
laboratorní
1.12.2003
1 492,00 Kč 352 Monika pomůcky
potřeby pro
1.12.2003
1 997,00 Kč 82Marek
modeláře
vzdělání
- kytara
1.12.2003
4 000,00 Kč 52 Ondra
1.12.2003
3 000,00 Kč 53 Nicol
kytara
elektronické
1.12.2003
2 000,00 Kč 54 Jana
varhany
taneční výbava
1.12.2003
6 460,00 Kč 369 Petra
laboratorní
8.12.2003
1 508,00 Kč 352 Monika pomůcky
laboratorní
8.12.2003
18,00 Kč 352 Monika pomůcky
boty na koně,
15.12.2003 2 000,00 Kč 68 Jana
čistící pomůcky
soubor čistících
pomůcek pro
15.12.2003 2 000,00 Kč 51 Martina koně
tesařské
15.12.2003 3 999,00 Kč 367 Libor
vybavení
3.11.2003
4 941,00 Kč
10.11.2003 36 150,00 Kč
sportovní
3.11.2003
2 100,00 Kč 372Jaroslav vybavení
CELKEM 464 802,22 Kč
Datum
Posky tnuté př í spě vky ostatní
datum
2.1.2003
2.1.2003
2.1.2003
2.1.2003
6.1.2003
9.1.2003
10.1.2003
10.1.2003
13.1.2003
13.1.2003
13.1.2003
13.1.2003
27.1.2003
27.1.2003
30.1.2003
31.1.2003
6.2.2003
10.2.2003
10.2.2003
19.2.2003
21.2.2003
26.2.2003
4.3.2003
6.3.2003
7.3.2003
8.3.2003
10.3.2003
10.3.2003
17.3.2003
17.3.2003
17.3.2003
17.3.2003
17.3.2003
17.3.2003
20.3.2003
20.3.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
9.4.2003
10.4.2003
10.4.2003
11.4.2003
17.4.2003
18.4.2003
19.4.2003
obdarovaný
Soukromý DD SOS 92, o.p.s. Korkyně
DD Bojkovice
DD Dobřichovice
DD Čeladná
DD Dolní Lánov
DD Vrbno pod Pradědem
pí. Kuncířová
Šárka Dvorská
OS Člověk hledá člověka
OS Člověk hledá člověka
OS Duha Psohlavci
DD Smolina
Středisko náhradní rodinné péče
Děti z pěstounských rodin Valašské Meziříčí
DD Ústí nad Labem
DD Smolina
DD Ústí nad Labem
pí. Kuncířová
Šárka Dvorská
DD Potštejn
OS Člověk hledá člověka
DD a SŠ Žatec
DD Liptál
OS Člověk hledá člověka
MUDr. Zdeněk Novotný
DD Smolina
pí. Kuncířová
Šárka Dvorská
OS Duha Psohlavci
živá planeta
DD a sš Žatec
Dětský domov Sluníčko
DD Dobřichovice
DD Vrané
Poradna pro občanství,obč.a lidská práva
Středisko náhradní rodinné péče
OS Člověk hledá člověka
Středisko náhradní rodinné péče
DD Palkovice
DD Dobřichovice
DD Chomutov
pí. Kuncířová
Šárka Dvorská
Jílková Adéla
OS Člověk hledá člověka
OS Člověk hledá člověka
DD Smolina
podpora
kytara a zpěvníky
truhlářské nářadí
výstavba bazénu
knihy
podpora v rámci projektu Make a connection
vybavení do bytu
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
výzkum
výzkum v rámci projektu Adopce
grant na výrobu časopisu Zámeček
podpora v rámci projektu Make a connection
infolinka
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
podpora v rámci projektu Make a connection
byty na půli cesty
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Make a connection
byty na půli cesty
podpora pěstouna
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
grant na výrobu časopisu Zámeček
podpora v rámci projektu Člověk v nás
podpora v rámci projektu Make a connection
hudební kurz
výstavba bazénu
časopis Bravo
podpora v rámci projektu Návrat dítěte do původní rodiny
infolinka
výzkum
časopis Náhradní péče
podpora v rámci projektu Make a connection
výstavba bazénu
Nejmilejší koncert
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
Bravo Kosmos
byty na půli cesty
kulturní akce
podpora v rámci projektu Make a connection
částka
6 000,00 Kč
5 998,00 Kč
125 001,00 Kč
3 631,00 Kč
600,00 Kč
14 870,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
4 420,00 Kč
95 580,00 Kč
87 075,20 Kč
7 500,00 Kč
18 260,00 Kč
17 787,60 Kč
2 898,00 Kč
2 500,00 Kč
17 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
200 000,00 Kč
8 000,90 Kč
5 600,00 Kč
170 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 353,80 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
91 339,00 Kč
26 897,00 Kč
14 316,80 Kč
1 750,00 Kč
200 000,00 Kč
472,50 Kč
44 677,70 Kč
9 130,00 Kč
25 000,00 Kč
80 000,00 Kč
5 253,10 Kč
48 750,00 Kč
9 940,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
13 336,00 Kč
15 000,00 Kč
100 000,00 Kč
8 120,00 Kč
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové 2003 - POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

Posky tnuté př í spě vky ostatní

datum
23.4.2003
28.4.2003
29.4.2003
29.4.2003
29.4.2003
29.4.2003
7.5.2003
10.5.2003
10.5.2003
20.5.2003
20.5.2003
20.5.2003
22.5.2003
22.5.2003
5.6.2003
obdarovaný
MUDr. Zdeněk Novotný
DD a SŠ Žatec
Poradna pro občanství,obč.a lidská práva
Občanské sdružení Duha Psohlavci
Středisko náhradní rodinné péče
KÚ Krč
Občanské sdružení Děti našeho světa
pí. Kuncířová
Šárka Dvorská
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
Občanské sdružení ŠVAGR
Poradna pro občanství,obč.a lidská práva
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
DD Solenice
DD Slezská Ostrava
5.6.2003
5.6.2003
5.6.2003
5.6.2003
5.6.2003
5.6.2003
5.6.2003
5.6.2003
10.6.2003
10.6.2003
10.6.2003
10.6.2003
11.6.2003
24.6.2003
24.6.2003
24.6.2003
25.6.2003
30.6.2003
30.6.2003
30.6.2003
30.6.2003
2.7.2003
7.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
9.7.2003
10.7.2003
10.7.2003
24.7.2003
Federace DD ČR
Občanské sdružení Duha Psohlavci
Růžová linka
Federace DD ČR
KÚ Krč
DD Vizovice
Psychiatrická léčebna Bohnice
Dětské Domovy
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
DD Dobřichovice
pí.‚ Kuncířová
Šárka Dvorská
Občanské sdružení Duha Psohlavci
DD Horní Benešov
SMŠ pro děti s více vadami
Kojenecký ústav
Baláž Ondřej
DD Milotice nad Opavou
DD Boženy Hrejsové
Malý princ
Malý princ
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
OS Děti našeho světa
Centrum pro integraci
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
VÚ Žlutice
Středisko náhradní rodinné péče
DD Ostrov
pí. Kuncířová
Šárka Dvorská
DD Valašské Meziříčí
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové 2003 - POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
podpora
podpora pěstouna
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Návrat dítěte do původní rodiny
grant na výrobu časopisu Zámeček
infolinka
Hippoterapie
projekt Integrace
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
kulturní akce
vánoce na Hawaii
podpora v rámci projektu Návrat dítěte do původní rodiny
výzkum
ozdravné pobyty
ozdravný pobyt
podpora v rámci Nejmilejšího koncertu - deštníky
s potiskem
grant na výrobu časopisu Zámeček
konference Násilí na dětech
Nejmilejší koncert
ozdravný pobyt
ošacení, vybavení
Hippoterapie
výzkum v DD
výzkum
výstavba bazénu
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
ceny do soutěže
ozdravný pobyt
ozdravný pobyt
hippoterapie
příspěvek do života
ozdravný pobyt
výzkum v DD
človíček pomocníček
zaostřeno na přírodu
kulturní akce
projekt Integrace
vytvoření databáze
setkání s osobností
vodácký tábor
infolinka
ozdravné pobyty
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
podpora v rámci projektu Make a connection
částka
9 000,00 Kč
3 000,00 Kč
9 000,00 Kč
47 716,50 Kč
9 130,00 Kč
900,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
4 000,00 Kč
52 000,00 Kč
74 500,00 Kč
20 000,00 Kč
38 563,00 Kč
110 007,00 Kč
80 000,00 Kč
123 271,50 Kč
146 360,00 Kč
133 698,00 Kč
2 100,00 Kč
10 000,00 Kč
212 000,00 Kč
144 742,30 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
101 000,00 Kč
20 000,00 Kč
16 900,00 Kč
600,00 Kč
1 500,00 Kč
6 825,00 Kč
5 075,00 Kč
7 835,80 Kč
7 780,80 Kč
20 100,00 Kč
30 000,00 Kč
40 000,00 Kč
97 000,00 Kč
5 000,00 Kč
36 520,00 Kč
6 120,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
1 600,00 Kč
datum
obdarovaný
podpora
29.7.2003
29.7.2003
29.7.2003
29.7.2003
1.8.2003
4.8.2003
4.8.2003
4.8.2003
4.8.2003
10.8.2003
10.8.2003
18.8.2003
21.8.2003
25.8.2003
25.8.2003
25.8.2003
27.8.2003
5.9.2003
6.9.2003
9.9.2003
10.9.2003
10.9.2003
10.9.2003
10.9.2003
10.9.2003
12.9.2003
12.9.2003
12.9.2003
15.9.2003
22.9.2003
23.9.2003
23.9.2003
23.9.2003
27.9.2003
30.9.2003
30.9.2003
2.10.2003
2.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
3.10.2003
7.10.2003
15.10.2003
15.10.2003
20.10.2003
20.10.2003
20.10.2003
DD a SŠ Vrbno pod Pradědem
DD Uherský Ostroh
DD Slezská Ostrava
DD Dobřichovice
DD Solenice
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
Středisko náhradní rodinné péče
DD Dobřichovice
DD Dobřichovice
pí. Kuncířová
Šárka Dvorská
Dům na půli cesty Karviná
DD Hora sv. Kateřiny
Drop In, o.p.s.
DD Opava
VÚ Ostrava-Hrabůvka
Centrum pro integraci
DD Valašské Meziříčí
DD Staňkov
Poradna pro občanství,obč.a lidská práva
Asociace DD
DD a SŠ Frýdek-Místek
DD Milotice nad Opavou
Tokárovi
Lila - domov pro postižené děti
Centrum pro integraci
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
Středisko náhradní rodinné péče
Baláž Ondřej
Občanské sdružení Děti našeho světa
Občanské sdružení Duha Psohlavci
Živá planeta
Středisko náhradní rodinné péče
Dětské domovy
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
MUDr. Zdeněk Novotný
Culková Danuše
DD Solenice
KÚ Krč
Lila - domov pro postižené děti
KÚ a DD Šumperk
Občanské sdružení Tereza
Rodina Kršňákova
Radost
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
Středisko náhradní rodinné péče
Rodina Hrdličkova
ozravný pobyt
encyklopedie, slovník
ozdravný pobyt
sportovní vybavení
ozdravné pobyty
výzkum
časopis Náhradní péče
výstavba bazénu
ozdravné pobyty
podpora pěstouna
příspěvek na asistenta
podpora v rámci projektu Make a connection
oprava hřiště
resocializace matek
ozdravné pobyty
sportovní potřeby
vytvoření databáze
podpora v rámci projektu Make a connection
lístky do kina
podpora v rámci projektu Návrat dítěte do původní rodiny
ozdravný pobyt
ozdravný pobyt
ozdravný pobyt
podpora pěstouna
ozdravný pobyt
vytvoření databáze
výzkum
infolinka
příspěvek do života
Projekt Integrace
grant na výrobu časopisu Zámeček
podpora v rámci projektu Člověk v nás
infolinka
lístky do kina
výzkum
podpora pěstouna
podpora pěstouna
ozdravné pobyty
ozdravné pobyty
ozdravný pobyt
ozdravný pobyt
seminář
podpora pěstouna
podpora sdružení Radost
výzkum
infolinka
podpora pěstouna
částka
20 000,00 Kč
29 997,00 Kč
37 500,00 Kč
9 333,00 Kč
57 380,00 Kč
34 000,00 Kč
80 000,00 Kč
106 503,50 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
30 000,00 Kč
100 000,00 Kč
8 500,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
4 000,00 Kč
499,00 Kč
1 386,00 Kč
3 489,40 Kč
26 400,00 Kč
20 000,00 Kč
3 600,00 Kč
5 000,00 Kč
35 800,00 Kč
27 000,00 Kč
32 000,00 Kč
9 130,00 Kč
4 060,00 Kč
16 000,00 Kč
84 660,00 Kč
30 682,00 Kč
3 999,10 Kč
2 105,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
43 420,00 Kč
18 120,00 Kč
119 152,40 Kč
8 242,50 Kč
48 149,00 Kč
17 000,00 Kč
25 000,00 Kč
80 000,00 Kč
51 000,00 Kč
9 130,00 Kč
20 000,00 Kč
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové 2003 - POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

Posky tnuté př í spě vky ostatní

datum
obdarovaný
podpora
24.10.2003
29.10.2003
29.10.2003
29.10.2003
3.11.2003
3.11.2003
3.11.2003
3.11.2003
3.11.2003
3.11.2003
3.11.2003
10.11.2003
10.11.2003
10.11.2003
10.11.2003
14.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
24.11.2003
24.11.2003
28.11.2003
28.11.2003
28.11.2003
1.12.2003
5.12.2003
8.12.2003
8.12.2003
10.12.2003
10.12.2003
12.12.2003
12.12.2003
15.12.2003
18.12.2003
18.12.2003
19.12.2003
21.12.2003
30.12.2003
30.12.2003
celkem
Občanské sdružení Děti našeho světa
DD Valašské Meziříčí
Dětské Domovy
DD Žíchovec
DD a SŠ Boskovice
DD Milovice
Dětské centrum Znojmo
DD Mladá Boleslav
SZŠ a Zvl. Š. Louny
DD Uherský Ostroh
DD a SŠ Liptál
Drop In, o.p.s.
Občanské sdružení Tereza
DD Smolina
DD Solenice
Občanské sdružení Děti našeho světa
DD Vizovice
Středisko náhradní rodinné péče
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
Severomoravská energetika, a.s.
DD Aš
Občanské sdružení Duha Psohlavci
Psychiatrická léčebna Bohnice
DD Čechy pod Kosířem
Občanské sdružení Děti našeho světa
DD Ústí nad Labem
DD Vizovice
Občanské sdružení Duha Psohlavci
Občanské sdružení Člověk hledá člověka
DD Žíchovec
KÚ Krč
DVÚ Býchory
DD Solenice
DD Liptál
Občanské sdružení Letní dům
Centrum pro integraci
Středisko náhradní rodinné péče
DD Vrané
kompenzace v oblasti rodiny
výsadba zahrady
cestovné
průmyslová pračka
doprava na exkurze
ozdravný pobyt
ozdravný pobyt
ozdravný pobyt
ozdravný pobyt
výzkum v DD
šicí stroj
resocializace matek
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Make a connection
turistický pobyt
projekt Integrace
letní putovní tábor
infolinka
tisk brožur Adopce
ozdravný pobyt
letní tábor
grant na výrobu časopisu Zámeček
hipporehabilitační služby
podpora v rámci projektu Make a connection
projekt Integrace
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Make a connection
grant na výrobu časopisu Zámeček
výzkum
výstavba hřiště
hipporehabilitační služby
kostýmy na tanec
podpora v rámci projektu Make a connection
podpora v rámci projektu Make a connection
terapeutické programy
vytvoření databáze
infolinka
sportovní vybavení
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
částka
12 500,00 Kč
14 911,10 Kč
3 397,00 Kč
99 225,00 Kč
1 781,00 Kč
25 000,00 Kč
49 922,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
4 992,30 Kč
4 941,00 Kč
18 049,90 Kč
17 000,00 Kč
5 600,00 Kč
36 150,00 Kč
5 673,00 Kč
15 000,00 Kč
9 130,00 Kč
74 420,00 Kč
52 250,00 Kč
20 000,00 Kč
11 327,60 Kč
600,00 Kč
5 937,00 Kč
11 000,00 Kč
9 985,00 Kč
12 065,00 Kč
42 830,00 Kč
15 000,00 Kč
49 749,00 Kč
2 100,00 Kč
3 000,00 Kč
1 603,00 Kč
2 373,00 Kč
100 000,00 Kč
7 355,00 Kč
5 130,90 Kč
8 772,00 Kč
5 472 910,20 Kč
Peněžní dar y - projekt Šance
Dary na projekt ŠANCE - fyzické osoby
Dárce
ŠMERDA Štěpán Ing
VOTAVOVÁ Gabriela
STREJCOVSKÝ Jiří
VODÁKOVÁ Michaela
VALENTOVÁ Ivana
VOSOLOVÁ Markéta
POSSELTOVÁ Jana ing.
neznámý dárce
PITRINEC Jiří
KOVÁRNA Pavel
KLIKA Martin
MRÁZ Jiří SCIENTIA
PLASSOVÁ Helena
SOUKUP Pavel
PÍCHOVÁ Martina
VOTAVA Martin
TVARUŽKOVÁ Blanka
KRUPOVÁ Mirka MUDr.
NEUMANNOVÁ Lenka
PTÁČKOVÁ Miroslava
ŠIROKÝ Jan
TINAJ Peter
MILSIMEROVÁ Jana
FESSL Ondřej
DRNEK Vladimír
KOLMANOVÁ Renata
KOREJS Michal
MACH Petr
NEUMANNOVÁ Denisa
SCHMIDT Luděk
SITTER Tomáš
SNAJDER Jakub
HUDRLIK Erich
Částka
50 000,00 Kč
24 500,00 Kč
24 000,00 Kč
15 000,00 Kč
12 400,00 Kč
12 000,00 Kč
11 900,00 Kč
8 500,00 Kč
7 150,00 Kč
6 400,00 Kč
5 300,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 000,00 Kč
3 600,00 Kč
3 500,00 Kč
3 200,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 500,00 Kč
2 400,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 800,00 Kč
Dárce
KOUTSKY Petr
LEBLOCH Petr
KOHOUT Michal
VILDOVÁ Lenka
DOMINOVÁ Jana
PROKOPCOVÁ Lenka
SOUKUPOVÁ Ivana
NOSKOVÁ Lea
PROCHÁZKOVÁ Irena
BRUŠOVÁ Eva
JUNGOVÁ Pavla
ZITKOVÁ Taťana
BEJČKOVÁ Iva
FRIEDL Marek
HULOVÁ Jana
CHMELOVÁ Petra
KRATOCHVÍL Jan
MASTNÁ Irena
OTRUBA Filip
PATLOKOVÁ Hana
ROTTOVÁ Martina
DUBÁNEK Ladislav
FIALOVÁ Anna
FRIEDLOVÁ Anna
PELESKWAI Taťána
PARTHON Radek
BOŘILOVÁ Zuzana
CEMPÍREK Václav
neznámý dárce
neznámý dárce
DOSEK Jaroslav
DUFKOVÁ Eva
HANDLOVÁ Libuše
JARA Sylva
Částka
1 800,00 Kč
1 800,00 Kč
1 600,00 Kč
1 600,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 350,00 Kč
1 250,00 Kč
1 200,00 Kč
1 100,00 Kč
1 100,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
900,00 Kč
750,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
600,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
Dárce
KOZAK Lukáš
LUKAVEC Martin
MATELOVÁ Bohdana
NOVÁK Jiří
RUSNOK Vásclav Ing.
SIMANDL Pavel
HEPOVÁ Lucia
OTTOVÁ Martina
ZEMEK Michal
HRUBEC Pavel Ing.
OSMANI Jana
POLZ
SVOBODOVÁ Iveta
TESAŘÍKOVÁ Hana
ŠINDELÁŘOVÁ Irena
HEJNOVÁ Kamila
ISLAMOVÁ Dagmar
MALON Vladimír
MIKULAŠTÍK Ondřej
NECHYBOVÁ Vlastimila
SKOKANOVÁ Lenka
VASILEVOVÁ Lenka
Veronika
BELAS Martin
KOTRNCOVÁ Bohumila
MÍKOVÁ Kateřina
neznámý dárce
neznámý dárce
neznámý dárce
neznámý dárce
Celkem fyzické osoby
Částka
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
450,00 Kč
400,00 Kč
350,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
250,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
283 350,00 Kč
Dary na projekt ŠANCE - firmy
Dárce
FTV PREMIÉRA, spol. s r.o.
Asociace rozhodčích ledního hokeje
ČESKÝ NÁRODNÍ PODNIK
GAZDIK - GANA Servis
Celkem firmy
Celkem
Částka
175 994,00 Kč
60 000,00 Kč
8 000,00 Kč
500,00 Kč
244 494,00 Kč
527 844,00 Kč
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - Příspěvky „Dejme šanci dětem“

Peněžní neúčelové dar y od f irem
Dárce
Ing. Jan Pešťál - JP OPTIK
1.Vojenská družstevní záložna
ALSTOM Power, s.r.o.
APS RENOMIA s.r.o.
ArkAdiA, s.r.o.
AV ČR MOLEKULÁRNÍ GENETIKY
B - Perspektiva v.o.s
Baletní JOUBOL
BE RETAIL s.r.o.
Brněnské komunikace
Clifford Chance, organizační složka
COLLEGIUM 1704
COMS, a.s.
Czech Casinos a.s.
Czechoslovak Models
Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů
Česká spořitelna, a.s
Český odborový svaz
Dalkia Morava, a.s.
Dassel s.r.o.
ECONOMIA a.s.
e-FRACTAL, s.r.o.
FEROSTA PJ s.r.o.
FORMA PRAHA s.r.o.
GANYMED CZ, spol. s r.o.
GARFIELD a.s.
HALLA Izabella
Hayes Lemmerz Autokola, a.s.
HENKEL ČR, spol. s r.o.
JAGUAR MORAVIA a.s.
JAGUAR MORAVIA a.s.
KappAhl Czech Republic s.r.o.
KOBIT s.r.o.
KOMANDOR CZECH REPUBLIC
KRM COMPANY s.r.o.
LCS Business Centre a.s.
LUMICA - NEMOVITOSTI, a.s.

Částka
10 000,00 Kč
1 200,00 Kč
3 000,00 Kč
74 999,00 Kč
1 500,00 Kč
3 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 500,00 Kč
35 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
400 000,00 Kč
60 000,00 Kč
1 926,00 Kč
250 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 890,00 Kč
100,00 Kč
3 000,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
109 999,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
400 000,00 Kč
50 000,00 Kč
9 000,00 Kč
86 910,00 Kč
2 400,00 Kč
12 000,00 Kč
30 000,00 Kč
1 500,00 Kč
9 999,00 Kč
Dárce
MARK BBDO, a.s.
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.
MODEON - JÁNSKÝ
MP MEDIA s.r.o.
MRAMORKA s.r.o.
MV CAMP
Nestlé Česko s.r.o.
NOVA Trade - ŠTAUD, s.r.o.
Novartis, s.r.o.
OKmont-STM, spol. s r.o.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
PANASONIC CZECH REPUBLIC
PELING, spol. s r.o.
Radio ČAS s.r.o.
RD AGENCY, s.r.o.
REO-RWE Entsorgung s.r.o.
ROCKWOOL, a.s.
Sanoma Magazines Praha s.r.o.
Severomoravská energetika, a.s.
SKANSKA Property Czech Republic, s.r.o.
Smile Company, s.r.o.
STASPO, spol. s r.o.
SUJB PRAHA
Tav Export Import, spol. s r.o.
THE BAXTER INT. FOUNDATION
THE RIDGEFIELD FOUNDATION
TIPSPORT a.s.
TRAINER s.r.o.
Transfinance a.s.
Transgas, a.s.
Travelex Czech Republic a.s.
TV Produkce a.s.
Veletrhy Brno, a.s.
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD FIREM
Částka
7 500,00 Kč
215 220,00 Kč
50 000,00 Kč
12 500,00 Kč
4 500,00 Kč
35 000,00 Kč
1 191,00 Kč
800 000,00 Kč
750,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
700 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
120 000,00 Kč
5 000,00 Kč
100 000,00 Kč
225,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
100 000,00 Kč
30 000,00 Kč
340,00 Kč
15 000,00 Kč
85 255,50 Kč
51 466,00 Kč
165 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
100 000,00 Kč
3 000,00 Kč
250 000,00 Kč
5 962 870,50 Kč
Peněžní neúčelové dar y od občanů
Dárce
LOUKA Josef
MUDr. Iveta Vondorvá
PAŘÍKOVÁ Ludmila
SVOBODA Marek
ČERNÍK František
GEISLEROVÁ Aňa
PAVLÍK Aleš
LIČKOVA
ČERNÁ Elen
neznámý dárce
KOLLÁR Ján
GRONICHOVÁ Dana
LÁŽA Jiří
VOJTKOVÁ Helena
KOIŠ Milan
CRHA Pavel
FESSL Ondřej
Ing. Arch. Michal Kristen
REJCHRT
STERN Matthew
ČÁP Zdeněk PhDr.
neznámý dárce
FRANCÍRKOVÁ Šárka
HALAMÁSKOVÁ
Markéta
JENÍČEK Ladislav
JUDr. Erik Orlet
KUNEŠ Rostislav Ing.
KŘESTAN Michal
ADÁMKOVÁ Lenka
Svatopluk Křížek
MUDr. Alena JANUROVÁ
PÁVEK Michal
FORT František Ing.
KVOCH Petr
VILÍMEK Květoslav
PETRASEK
JANOUŠEK Libor MUDr.
SKUČKOVÁ Tereza
Honza
JONÁŠ Roman
Klimo Milan
PAVEK
TATÍČKOVÁ Martina
KNOBLOCH František
HRUBÝ Jiří Ph.D.
Částka
124 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
49 999,00 Kč
44 150,00 Kč
25 000,00 Kč
21 900,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
16 380,00 Kč
12 144,34 Kč
12 000,00 Kč
11 573,89 Kč
11 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
8 000,00 Kč
7 500,00 Kč
5 973,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 500,00 Kč
4 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
2 400,00 Kč
2 292,00 Kč
2 100,00 Kč
2 050,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 800,00 Kč
1 700,00 Kč
1 500,00 Kč
Dárce
SEVERINOVÁ Věra
DEDEK Jaroslav
KLEKNEROVÁ Jindřiška
ONDRÁŠKOVÁ
PÁRALOVÁ Judita
PETROUŠKOVÁ Hana
RYCHECKÁ Kristina
CRHA Jiří
CHOMATOVÁ Ludmila
KUNOVÁ Barbara
neznámý dárce
PECKL
PŘIBYL Milan Mgr.
neznámý dárce
neznámý dárce
neznámý dárce
TATEROVÁ Irena
PEJCEL Zdeněk
BEHINA Daniel
KŘÍŽOVÁ Kateřina
ŠNOREK Michal
Základní škola
CAIROLA Jiří
DUBSKÁ Marie
FOJTÍKOVÁ Zuzana
Bc. MAXA Radoslav
BRYCHTOVÁ
KOZLOVÁ Petra
POLÁK Pavel
ŽÁČKOVÁ Martina
neznámý dárce
neznámý dárce
MASTNÍK Viktor
ODELGA Jan
STRAKOVÁ
HAVLÍKOVÁ Silvie
DOLEŽAL Jakub
LÍZAL Petr
SEBEK Ondřej
SMRČKOVÁ Markéta
TUČEK Tomáš
KUKAČKA Jan
neznámý dárce
HRDLIČKOVÁ Iveta
KUKUEZKA Pavel
KUNÁŠKOVÁ M.
Částka
1 500,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 200,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
900,00 Kč
750,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
670,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
600,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
400,00 Kč
400,00 Kč
400,00 Kč
360,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
225,00 Kč
220,00 Kč
209,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
Dárce
SCHULDESOVÁ Božena
SIPKOVÁ
STRUMFA Michal
VOTAVA Martin
FIALOVÁ Venuše
LINHARTOVÁ Petra
REJMAN Pavel
SEBESTIAN Jan
BEZOUŠKOVÁ Ivana
BEZOUŠKOVÁ Ivana
ISLAMOVÁ Dagmar
KYMLOVÁ Věra Ing.
MAKAL Jan
POLACKOVA Renata
ŘÍHOVÁ Michaela
ŘÍHOVÁ Michaela
KLEČKOVÁ Linda
VEBROVÁ Sandra
Částka
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
150,00 Kč
150,00 Kč
150,00 Kč
120,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
686 466,23 Kč
výroční zpráva Nadace Terezy Maxové  - PENĚŽNÍ NEÚČELOVÉ DARY OD OBČANŮ

D ěkujeme, že našemu snažení dáváte konkrétní smysl!
D ěkujeme, že našemu snažení dáváte konkrétní smysl!
Zvláštní poděkování za partnerskou spolupráci:
Nadace Terezy Maxové si tímto dovoluje poděkovat partnerským společnostem za dlouhodobou spolupráci a finanční
podporu nadace v rámci fundraisingových aktivit v regionech ČR i Praze.
Český Telecom a.s.
Rockwool a.s.
Čez a.s.
Tip Sport a.s.
Garfield a.s.
Czech Puma Dasseler s.r.o.
Vairon Consulting s.r.o.
Renomia.s.
Jaguar Moravia a.s.
Mittag s.r.o.
Pro bank Security a.s.
Severomoravská energetika a.s.
Hewlett Packard a.s.
Kvados a.s.
Auto Heller s.r.o.
Českomoravské štěrkovny a.s.
Haimex s.r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
Techni sercit s.r.o.
Vesna Interiors s.r.o.
Thermotemp s.r.o.
Api Communications s.r.o.
Poděkování za vstřícnost a skvělou spolupráci patří
Celostátním spolupracujícím médiím
MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Ekonom, Euro, Instinkt, Maminka, Xantypa, deníky Bohemia, Metro.
Regionálním spolupracujícím mediím
Radio Orion ,Radio Hellax, Vltava Labe Press – Ostrava, Rovnost

Podobné dokumenty

specifikace V2.indd - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

specifikace V2.indd - Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR životního stylu. Časopis je vydávaný Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. – společností specializovanou na mimosoudní řešení majetkových sporů. Nejedná se primárně o odborné periodikum, ale...

Více

ZDE - PKI.cz

ZDE - PKI.cz Kancelář Tel. Mob. WWW E-mail

Více

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2002 potřebu zachování dítěte v rodině. Pracovně se nazývá „PREVENCE").

Více

Annual report 2010 - Nadace Terezy Maxové

Annual report 2010 - Nadace Terezy Maxové péče a profesionalizace pěstounské péče. • Kompenzace nedostatků ústavní péče je oblast úzce spojená s  podporou dětí vyrůstajících v  kojeneckých ústavech a dětských domovech. V této oblasti je p...

Více