Instinct Quarterly Grant Thornton

Komentáře

Transkript

Instinct Quarterly Grant Thornton
Instinct Quarterly
Grant Thornton
Říjen 2013
Obsah
1
2
Zamezení dvojímu zdanění
3
International Business Report
5
DPH u skladovacích služeb
6
Private equity a nové podmínky
8
Aktuální stav daňové legislativy
10
Splatnost faktur a novela zákoníku
12
Místní příslušnost vs. přeregistrace
13
Nálada podnikatelů
15
DPH specifických případů
16
Instinct for Growth Party
Zamezení
dvojímu zdanění
Nové smlouvy o zamezení dvojího
zdanění
Ustanovení Protokolu se budou
provádět ve vztahu k daňovým
rokům a obdobím začínajícím
nejdříve od 1. ledna 2014.
Dne 26. června 2013 byl podepsán Protokol upravující
existující smlouvu o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oblasti daní z příjmu
a z majetku daňové smlouvě mezi Českou republikou
a Singapurskou republikou z 21. listopadu 1997.
Jak v České republice, tak v Singapurské republice nyní
bude následovat legislativní proces vedoucí ke vstupu
tohoto Protokolu v platnost.
Dne 31. května 2013 vstoupil v platnost již třetí
Protokol, který upravuje Smlouvu mezi
Československou socialistickou republikou
a Nizozemským královstvím o zamezení dvojímu
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 4.
března 1974. Tento protokol byl podepsán v Praze
dne 15. října 2012 a jeho text bude brzy publikován
ve Sbírce mezinárodních smluv.
2
International
Business Report
Světovou ekonomiku potáhne domácí
spotřeba – Naděje vkládané
do exportu slábnou
Naznačený trend je obdobný ve všech významných
ekonomikách. Ve státech G7 se mezikvartálně
zvýšilo očekávání ohledně růstu příjmů ze 43 %
na 45 %, ve státech BRIC pak ze 65 % na 67 %.
Očekávání růstu exportu se pak ve státech G7 snížilo
z 16 % na 13 %, ve státech BRIC pak z 21 %
na 18 %.
Podle nejnovějších zjištění celosvětového průzkumu
International Business Report (IBR) společnosti
Grant Thornton očekávají podnikatelé stabilizaci
svých příjmů nebo jejich mírný růst, jejich prognózy
týkající se exportu ale slábnou. Ukazuje se tak,
že firmy po celém světě stále více sázejí na své
domácí trhy.
Export – největší vývozci
skeptičtí
Byznysmeni ve třech největších exportních
ekonomikách – Číně, Německu a USA – jsou,
co se růstu exportu týče, podobně skeptičtí.
Optimismus ohledně příjmů,
pesimismus ohledně exportu
Podle International Business Report očekávalo
ve druhém čtvrtletí 2013 celých 50 % firem,
že se jejich příjmy v příštích 12 měsících zvýší –
což je o něco více, než 48 % deklarovaných
v předchozím kvartálu. Současně jen 17 % firem
očekává, že se v příštích 12 měsících zvýší jejich
export (což je méně ve srovnání s 21 % uváděnými
o tři měsíce dříve).
Ekonomika
Čína
Německo
USA
Svět
3
očekávání růstu
exportu
Q1/2013
Q2/2013
29%
15%
27%
19%
16%
14%
21%
17%
rozdíl
-14%
-8%
-2%
-4%
domácích spotřebitelů by mohlo
být tím momentem, který by
situaci domácí ekonomiky
stabilizoval. To však není úkol
jen pro byznysmeny.“
Jan Kincl, partner společnosti Grant Thornton
Advisory, komentuje výsledky průzkumu takto:
„Jsou-li byznysmeni ve všech významných světových
ekonomikách stále méně optimističtí ohledné
exportu a současně zvyšují svá očekávání týkající
se zisku, je jasné, že se v nejbližších 12 měsících
spoléhají na rostoucí spotřebitelský apetit svých
domácích trhů. Poslední vývoj v největších
exportních ekonomikách tento trend podporuje nové čínské vedení se snaží vyvážit svou ekonomiku
tak, aby ji už netáhly jen investice a export, ale
aby se důležitým stabilizačním prvkem stala domácí
spotřeba rostoucích středních vrstev. Pokračující
krize eurozóny znamená také pokračující nejistotu
pro německý export. A těžba břidlicového plynu
a nafty znamenají pro Spojené státy levnější energie
a nová pracovní místa, která s sebou přinášejí sílící
domácí poptávku.
Jan Kincl, Partner
T +420 736 772 341
E [email protected]
Česká republika se svou malou,
otevřenou a výrazně exportně
zaměřenou ekonomikou by
měla tento trend sledovat velmi
pozorně. Přestože nedávné
zprávy ohlašovaly konec recese
české ekonomiky, kterou
do černých čísel vytáhnul právě
export, zůstává velkou slabinou
Česka nevýrazná domácí
poptávka. Posílení důvěry
4
Skladovací
služby
DPH u skladovacích služeb – judikát ESD
V létě letošního roku vydal Evropský soudní dvůr (ESD) judikát C-155/12
RR Donnelley týkající se určení místa plnění u skladovacích služeb.
Polská společnost RR Donnelley poskytuje svým zákazníkům skladovací
služby, které zahrnují příjem zboží do skladu, uložení zboží do vhodných
skladovacích regálů, úschovu tohoto zboží, balení zboží pro zákazníky,
jakož i výdej zboží, vykládku a nakládku zboží. Společnost podala dotaz
ke svému správci daně ohledně určení místa plnění u těchto služeb. Měla
za to, že místo plnění se stanoví na základě obecného pravidla a je jím sídlo
ekonomické činnosti příjemce. Polská daňová správa naopak zastávala
názor, že se jedná o službu související s nemovitostí, a tedy že místo plnění
je tam, kde se nemovitosti nachází. Spor nakonec skončil u Evropského
soudního dvora.
ESD primárně vyšel z toho, že komplexní služba skladování je jedinou
službou, jejíž hlavní plnění spočívá v uskladnění zboží. Soud dále řešil,
zda se jedná o službu související s nemovitostí. Dospěl k závěru, že pokud
příjemci takové služby skladování nemají například žádné právo přístupu k
5
části nemovitosti, ve které je jejich
zboží skladováno, nebo že
nemovitost, ve které musí být zboží
skladováno, nepředstavuje ústřední
a nepostradatelný prvek poskytování
služeb, nemůže být takové poskytnutí
služby považováno za související
s nemovitostí.
ESD tedy uzavřel tak,
že poskytování komplexní služby
skladování zboží má místo plnění
tam, kde se nachází nemovitost,
pouze v případě, že skladování
tvoří hlavní plnění jediné služby
a je-li příjemcům této služby
uděleno právo k užívání celé
výslovně určené nemovitosti
nebo její části.
Private equity
a nové podmínky
Fondy soukromého kapitálu se při
fundraisingu přizpůsobují novým
podmínkám na trhu
Jak vidíte současné
podmínky pro
fundraising?
Velmi pozitivně
Pozitivně
Neutrálně
Negativně
Velmi negativně
Společnost Grant Thornton zveřejnila v minulých
dnech svou nejnovější studii 2013 Global Private Equity
Report. Již potřetí přineslo toto šetření informace
o trendech v sektoru na základě výsledků rozhovorů
s více než 150 seniorními profesionály private equity
fondů (PE) z celého světa.
2013
2012
meziročně
0%
29%
25%
33%
13%
1%
11%
16%
33%
39%
-1 %
18%
+9 %
0
-26%
“Prakticky na všech hlavních světových trzích dnes
převládá optimističtější pohled na podmínky pro
fundraising. Procento respondentů, kteří označili
podmínky jako pozitivní, se zvýšilo v severní Americe,
Asii a pacifické oblasti, na Středním východě
a v severní Africe a dokonce i v Evropě,“ komentuje
situaci Martin Goddard, působící v pozici global
service line leader – transactions ve společnosti Grant
Thornton International Ltd.
Ústředním tématem studie je letos fundraising
a dokument ukazuje, jaké přístupy ke shromažďování
zdrojů fondy soukromého kapitálu preferují,
aby co nejvíce pozvedly své šance při získávání
investičních prostředků.
Fundraising: současná nálada
"Grant Thornton spolupracuje s PE sektorem
dlouhodobě a má vytvořenu specializovanou servisní
linii pro potřeby těchto vysoce specializovaných
a sofistikovaných subjektů. Předpokládáme, že s
postupným nárůstem aktivity v Evropě
Ačkoliv je shromažďování kapitálu stále obtížné,
situace se od loňského průzkumu zřetelně zlepšila.
Více než polovina dotazovaných manažerů (54 %)
uvedla ohledně fundraisingových vyhlídek pozitivní
nebo neutrální očekávání. Loni jich bylo pouze 27
%.
6
v souvislosti s celkovým ekonomickým oživením
výrazně vzroste aktivita těchto subjektů i v ČR,
a to jak na straně fundraisingu, tak v investování
získaných peněz. Zejména v situaci, kdy úrokové sazby
na dluhových instrumentech budou nadále
představovat v podstatě negativní reálné zhodnocení",
dodává Pavel Přikryl, reprezentující transakční
poradenství společnosti v ČR.
Jak se váš poslední fundraising lišil od těch předchozích?
Hloubka a rozsah due diligence vyžadovaná
investory
Míra čerpání prostředků
(časování, velikost commitment)
Množství schůzek s investory
(roadshows, návštěvy…)
Fondy mění svou strukturu
Šíře a hloubka kontaktů s investory
Přes optimismus ohledně nejbližší budoucnosti
fundraisingu uvádějí respondenti průzkumu,
že proces shromažďování kapitálu je dnes
nákladnější a obtížnější. Opakuje se informace
o tom, že se stále více smývá hranice mezi
„fundraisingem“ a „vztahy s investory“. Fundraising
tak dnes správci fondů vnímají více jako průběžné
budování vztahů s investory a méně jako opakující se
jednorázový úkol.
27%
Slevy pro první investory (early-bird concessions)
Vyšší zapojení správce fondu
(Greater GP commitment to fund)
Oddělené účty (segregated accounts)
16%
9%
Na otázku jak se jejich poslední fundraising změnil
v porovnání s s předchozími zkušenostmi obvykle
správci PE uváděli jako největší změnu podrobnou
due diligence vyžadovanou ze strany investorů.
Dalšími změnami byl prodloužení času, který si
investoři berou na rozmyšlenou a narůstající
množství schůzek s investory.
Které z následujících strategií pro přilákání investorů
uvažujete využít při příštím fundraisingu?
Zastoupení ve správní radě
16%
“S tím, jak stále více vlivu získávají investoři, smiřují
se správci fondů s jejich novými nároky a pobídkami,
které nyní vyžadují (slevy na poplatcích, místa
ve správních radách, práva při spolufinancování
a podobně). Tímto způsobem správci investory
motivují především počátečním stadiu
shromažďování financí.“ – Global Private Equity
Report 2013, Grant Thornton.
Fundraising: delší, pomalejší, obtížnější
35%
20%
Kromě toho, že se správci PE vždy snaží být dobře
připraveni na oficiální start fundraisingu, snaží se
investory přesvědčit i dalšími pobídkami.
Většina správců PE z celého světa (56 %) nicméně
očekává, že se v nejbližších třech letech zvýší
množství alternativně strukturovaných fondů.
Investoři totiž stále častěji požadují nové typy
podílnictví. Nejčastěji uváděná struktura je
„deal-by-deal“, kdy jsou investorům představovány
jednotlivé investiční příležitosti a oni rozhodují o své
investici případ od případu.
Spoluinvestování (co-investment)
53%
14%
8%
Pavel Přikryl, Head of M&A Advisory
T +420 603 433 884
E [email protected]
7
Aktuální stav daňové
legislativy v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva
Dne 12. 9. 2013 Senát Parlamentu České republiky zamítl návrh zákona
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1004/0) a také nový zákon
o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk 1003/0).
daně ve výši 15 %.).
Na ostatní fondy by se vztahovala
standardní sazba daně z příjmů
právnických osob ve výši 19%.
Hlavními důvody pro neschválení návrhu zákona byly pro většinu senátorů
úplné osvobození dividend pro právnické i fyzické osoby a snížení zdanění
u investičních fondů.
Návrh zákonného opatření
obsahoval také zavedení
mimořádných odpisů, kdy
je poplatníkům daně umožněno
hmotný majetek zařazený
do 1. a 2. odpisové skupiny nově
pořízený v pevně stanoveném
období odepsat během dvanácti
následujících měsíců od pořízení.
Neschválením tohoto návrhu zákona by od 1. 1. 2014, data účinnosti
nového občanského zákoníku, byla ohrožena právní jistota v daňovém
právu, protože návrh zákona měl za cíl novelizovat daňové zákony tak,
aby tyto odpovídaly odlišné právní úpravě a novým pojmům v novém
občanském zákoníku. Pokud by nastala účinnost nového občanského
zákoníku bez současné účinnosti novely daňových zákonů, nastal
by od ledna 2014 tzv. legislativní zmatek a nebylo by jasné, jak některé
příjmy danit.
Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna již byla rozpuštěna, nemohla
projednat a Senátu předložit nově upravené znění návrhu daňového
zákona. Vláda na vzniklou situaci zareagovala návrhem dvou zákonných
opatření Senátu.
Osvobození dividend pro právnické i fyzické osoby je obsaženo již
v zákoně č. 458/2011 Sb., o jednotném inkasním místu (JIM), který má
nabýt účinnosti 1. ledna 2015. Senátem zamítnutý návrh zákona posouval
účinnost osvobození již na rok 2014. V návrhu zákonného opatření
posunutí účinnosti osvobození dividend nebylo obsaženo.
Návrh zákonného opatření dále upravoval také oblast investičních fondů
zavedením nulové sazby daně z příjmů pouze u těch fondů, které splní
vybraná kritéria. Nulová sazba daně byla navržena pouze pro tzv. základní
investiční fondy, u nichž dojde k následnému zdanění fondem vyplaceného
podílu na zisku
(u právnických osob sazbou daně ve výši 19 % a u fyzických osob sazbou
8
Další zákonné opatření Senátu,
které vláda navrhla, se týkalo
zákona o veřejné prospěšnosti,
který Senát také dříve zamítl.
V uvedeném případě došlo pouze
k upřesnění pojmů použitých
v zákoně. Současný pojem
„poplatník, který není založen
nebo zřízen za účelem podnikání“
by měl být nahrazen pojmem
„veřejně prospěšný poplatník“.
Návrh zákonného opatření obsahoval jednu zásadní změnu v oblasti daně
z nabytí nemovitých věcí, a to tu, aby měly smluvní strany možnost určit si,
která ze stran bude poplatníkem daně.
Dne 9. a 10. října 2013 proběhla 14. schůze Senátu, při které byl vládní
návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí schválen
beze změn.
Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změnách některých
zákonů byl schválen se změnami.
Senát odhlasoval zdanění základních investičních fondů daní se sazbou ve
výši 5 %. U právnických osob, které splní podmínky evropské směrnice o
dividendách, bude nulové zdanění a u ostatních právnických osob, stejně
tak jako u fyzických osob se bude zdaňovat sazbou daně ve výši 15%. Bod
týkající se mimořádných odpisů byl Senátem vypuštěn.
Zákonné opatření ještě musí projednat a schválit nová Poslanecká
sněmovna, která vznikne po předčasných volbách konajících se ve dnech
25. a 26. října 2013. Pokud by se tak nestalo, zákonné opatření pozbývá
platnosti.
9
Jitka Patschová, IB Grant Thornton
T +420 296 152 111
E [email protected]
Splatnost faktur
a novela zákoníku
Novela dále stanovuje, že maximální doba splatnosti
cen za zboží či služby v obchodních vztazích mezi
podnikateli činí rovněž 30 dní. Pokud se podnikatelé
dohodnou, může být doba splatnosti prodloužena
až na 60 dní. Delší splatnost je možné stanovit pouze
za podmínky, že to není vůči věřiteli hrubě
nespravedlivé. Hrubě nespravedlivá pro věřitele
je např. dohoda vylučující úrok z prodlení, či dohoda,
která vylučuje náhradu nákladů spojených
s uplatněním pohledávky.
Splatnost faktur a náhrady nákladů
spojených s uplatněním pohledávky
dle novely obchodního zákoníku
K 1. červenci 2013 nabyla účinnosti novela zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, která
promítá do české právní úpravy evropskou směrnici
o postupu proti opožděným platbám v obchodních
transakcích.
Ani v ostatních případech však nelze vyvozovat,
že prodloužení splatnosti nad 60 dní není vůči věřiteli
hrubě nespravedlivé, pokud s ním souhlasí ve
smlouvě. Je proto vhodné, aby bylo pro každý určitý
případ ve smlouvě uvedeno rozumné odůvodnění
prodloužené splatnosti a dále skutečnosti potvrzující,
že prodloužení splatnosti nelze považovat za hrubě
nespravedlivé vůči věřiteli. Pokud v praxi nastane
situace, že bude sjednána doba splatnosti v rozporu
s pravidly stanovenými novelou, pak je taková dohoda
o splatnosti neplatná.
Podle novely musí veřejní zadavatelé za dodávky
zboží a poskytnutí služeb zaplatit do 30 kalendářních
dnů. Ve výjimečných případech může být splatnost
prodloužena až na 60 dnů, ale to pouze v případech
odůvodněných povahou závazku.
Lhůta 60 dní nesmí být nikdy
překročena. Tato pravidla platí
i v případech, kdy je závazek plněn
prostřednictvím subdodavatelů.
10
Pokud si strany smluvně splatnost faktur nestanoví,
platí povinnost zaplatit do 30 dnů ode dne:
•
doručení faktury nebo jiné výzvy podobné
povahy,
•
doručení zboží či převzetí služby, pokud
bude faktura doručena dříve či nebude
možno určit den doručení faktury,
•
převzetí zboží nebo služby, bylo-li
Gabriela Magsumová, Head of Tax
T +420 296 152 111
E [email protected]
sjednáno.
Ustanovení o maximální době splatnosti faktur je
obsaženo rovněž v novém občanském zákoníku,
který má nabýt účinnosti dne 1. ledna 2014.
Novela dále zavádí nárok na úhradu minimální výše
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, aniž by
se musela prokazovat jejich výše. Věřitel má právo
požadovat po dlužníkovi úhradu nákladů spojených
s vymáháním každé jednotlivé pohledávky
minimálně ve výši 1 200 Kč.
Zdroj:
Zákon č. 179/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června
2013, kterým se mění nařízení vlády
č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví
výše úroků z prodlení a poplatku
z prodlení podle občanského
zákoníku
11
Místní příslušnost
vs. přeregistrace
Generální finanční ředitelství vydalo novelizaci stanoviska č. j. 2233/12-2111011654 k aplikaci ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu.
Daňový subjekt má povinnost registrace k daním, ke kterým mu vznikla povinnost, a to podáním přihlášky.
Daňový subjekt podává přihlášku k místně příslušnému správci daně. Místní příslušnost správce daně se řídí
místem, kde má daňový subjekt místo pobytu (bydliště) nebo místo sídla. Správce daně na základě přihlášky
rozhodne o registraci daňového subjektu.
Dojde-li ke změně údajů, které má daňový subjekt povinnost uvádět v přihlášce, je povinen tuto změnu
oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Je-li takovouto změnou např. změna sídla
nebo místa pobytu, či změna místa provozovny daňového subjektu, může na žádost daňového subjektu či na
podnět správce daně nejblíže nadřízený správce daně rozhodnout o delegaci místní příslušnosti. K delegaci
místní příslušnosti daňového subjektu může také dojít, jestliže jsou ke správě daní daňového subjektu
potřebné mimořádné znalosti. Včas podané odvolání proti rozhodnutí o delegaci má odkladný účinek.
Změní-li se okolnosti, kvůli kterým bylo o delegaci místní příslušnosti rozhodnuto, rozhodne správce daně,
který rozhodnutí vydal, o zrušení, změně nebo potvrzení delegace. Včas podané odvolání proti rozhodnutí
má opět odkladný účinek.
Oznámením změn registračních údajů tedy nedochází k přeregistraci daňového subjektu, ale rozhodne-li o
tom správce daně, může dojít k delegaci daňového spisu k jinému správci daně. Na druhou stranu pominou-li
okolnosti, kvůli kterým k delegaci došlo, může nebo nemusí být původní rozhodnutí o delegaci zrušeno.
12
Nálada
podnikatelů
Nálada mezi podnikateli: americký optimismus,
čínská skepse
Nálady ve dvou největších ekonomikách světa se dramaticky změnily
Nová zpráva International Business Report (IBR) ukazuje dramatickou
změnu nálad ve dvou největších světových ekonomikách. Zatímco
američtí byznysmeni jsou přesvědčeni o budoucím růstu své
ekonomiky i svého vlastního podnikání, optimismus mezi jejich
čínskými protějšky se propadnul na nejnižší úroveň za celou dobu,
kdy průzkum probíhá.
International Business Report ukázal, že optimismus mezi americkými
byznysmeny dosáhnul ve druhém čtvrtletí hodnoty 55 %, což
je jednak výrazné zlepšení oproti 33 % zaznamenaným v prvním
čtvrtletí, jednak nejvyšší hodnota tohoto ukazatele od roku 2005.
Zdrojem pozitivního naladění je zvláště očekávání budoucího růstu
tržeb. 59 % firem očekává v příštích 12 měsících nárůst tržeb,
ve srovnání se 46 % zaznamenanými v prvním čtvrtletí. Podobně 48
% firem očekává nárůst zisku, což znamená opět nárůst oproti 42 %
zaznamenaným v předchozím čtvrtletí.
V příkrém kontrastu s náladou v USA je současný stav v Číně.
Optimismus se mezi čínskými byznysmeny propadnul ve druhém
čtvrtletí na pouhá 4 %, když v prvním čtvrtletí dosahoval ještě 25 %.
Čtyři procenta znamenají nejnižší úroveň tohoto ukazatele od roku
2006, kdy byli ekonomičtí lídři v Číně poprvé průzkumem
13
International Business Report dotazováni. Méně firem v Číně
očekává v příštích 12 měsících také růst tržeb (60 % oproti 72 %
v předchozím čtvrtletí), exportu (15 %
oproti předchozím 29 %) a ziskovosti (42 % oproti předchozím 69
%).
Jan Kincl,l, partner společnost Grant Thornton Advisory výsledky
průzkumu komentoval takto: „Podle ekonomických ukazatelů začíná Čína
zpomalovat a USA se naopak vymanily z ekonomického útlumu
posledních let – z tohoto pohledu jsou změny nálad podnikatelů v obou
zemích
ch pochopitelné. Je třeba si ale uvědomit, že rozdíl v náladách je třeba
poněkud relativizovat - Čína zpomaluje z růstu, který vysoce překonával
USA i Evropu, zatímco USA za sebou mají období velmi mírného růstu
či dokonce poklesu HDP.
Z uvedeného průzkumu
mu vyplývá důležitý závěr i pro Českou republiku –
ukazuje, jak významný dopad na náladu podnikatelů mají ekonomická
data.
S ohledem na poslední optimistický odhad
Českého statistického úřadu ohledně mezi
mezičtvrtletného růstu HDP a tedy konce recese
českého hospodářství můžeme očekávat změnu
nálady i v mezi českými podnikateli. S ohledem
na to, že optimistická čísla hlásí také Německo,
se můžeme domnívat, že se po dlouhé době
konečně dočkáme podnikatelského optimismu
i u nás.“
14
DPH specifických
případů
Informace GFŘ k ručení z titulu DPH u faktoringu a dalších
specifických případech platebních transakcí
GFŘ připravuje informaci k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109
odst. 2 písm. c) zákona o DPH (z důvodu provedení úhrady na nezveřejněný účet
poskytovatele zdanitelného plnění) v případě faktoringových transakcí, úhrad
prostřednictvím notářských a advokátních úschov, plateb kartami, plateb
při exekučním nebo insolvenčním řízení a úhrad v případě podnikání ve sdružení.
Společným znakem těchto transakcí je skutečnost, že příjemce zdanitelného plnění
nehradí za toto plnění na účet poskytovatele plnění, ale na účet třetí osoby.
Není proto splněna podmínka v ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH,
aby úhrada za plnění byla poskytnuta na zveřejněný účet poskytovatele plnění,
a příjemce plnění se tak dostává do pozice ručitele.
V případě faktoringu nebude správce daně aplikovat úpravu pro ručení v případě,
že faktoringová společnost bude hradit na zveřejněný účet poskytovatele plnění
a bude průkazně doložena celá transakční stopa platby od příjemce plnění přes
faktoringovou společnost až na zveřejněný účet poskytovatele plnění.
15
Instinct
For Growth
Party
Obdobný postup je v informaci popsán pro
platby prostřednictvím advokátní či notářské
úschovy
(tj. zveřejněný účet příjemce, doložení transakční
stopy).
V případě úhrad platebními kartami v praxi
až na výjimky nedochází k překročení
navrhovaného limitu pro ručení 700.000 Kč.
13. listopadu
v MeetFactory
V případě exekučního a insolvenčního řízení,
kdy bude poukázána platba na účet exekutora
či insolvenčního správce, se dle informace GFŘ
příjemce plnění nemůže dostat do pozice ručitele.
Zveme Vás
na výroční party
Grant Thornton
V případě sdružení a skupiny nemá ručení nastat,
pokud bude úhrada provedena na zveřejněný účet
fakturujícího člena sdružení nebo skupiny.
V závěru informace odkazuje na možnost využití
(v praxi problematického) zajištění daně podle
ustanovení § 109 odst. 2 c) zákona o DPH.
Letošní slavnostní večer pořádáme
u příležitosti oficiálního vyhlášení
vítěze soutěže pro mladé umělce,
Instinct for Growth Award.
Informace GFŘ nezmiňuje případ individuálního
postoupení pohledávky, kdy tedy ručení bude
pravděpodobně nastávat vždy.
V rámci Instinct for Growth Party jsme pro Vás připravili
koncert kapely Republic of Two, premiéru divadelního
představení vítěze IFGA a prodlouženou otevírací dobu
v Galerii MeetFactory.
Ohlasy odborné veřejnosti na tuto informaci
GFŘ jsou zatím vesměs negativní.
Program večera:
Recepce | Welcome drink a slavnostní raut 19
00
IFGA | Vyhlášení vítěze soutěže
00
Koncert | Republic of Two 20
Premiéra | Nikdy nevíš, čím tě život nakonec překvapí 21
13. listopadu 2013, 1900, MeetFactory ,
Ke Sklárně 3213/15,
150 00 Praha 5
RSVP na [email protected]
do 7. 11. 2013
16
00
www.grantthornton.cz / www.gti.org
© 2013 Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton
Consulting s.r.o. All rights reserved.
Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o. a IB Grant Thornton
Consulting s.r.o. jsou členy Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Odkazy na Grant Thornton se
vztahují na Grant Thornton International nebo jeho členské společnosti. Grant Thornton International a jeho členové netvoří
mezinárodní partnerství. Služby jsou poskytovány navzájem nezávislými členskými společnostmi.
/ Grant Thornton Advisory s.r.o., Grant Thornton Valuations, a.s., IB Grant Thornton Audit s.r.o., IB Grant Thornton
Consulting s.r.o. are member firms of Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). References to Grant
Thornton are to Grant Thornton International or its member firms. Grant Thornton International and the member firms are not
a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.
17

Podobné dokumenty

file - Grant Thornton

file - Grant Thornton také novelu zákona o daních z příjmů, je novela daňového řádu. Ta v §§ 259a a 259b obsahuje nová ustanovení umožňující daňovému subjektu individuálně požádat o prominutí penále či úroku z prodlení....

Více

5096_EY ITA SQL

5096_EY ITA SQL Divize podnikového poradenství pro finanční instituce (FSA - Financial Service Advisory), která je jednou z nejrychleji rostoucích v EY CZ a poskytuje poradenství největším finančním institucím nap...

Více

Právní aktuality / Legal update Prosinec / December

Právní aktuality / Legal update Prosinec / December vyrobenou v nových zdrojích uvedených do provozu v daném roce. Elektřina vyrobená v elektrárnách uvedených do provozu dříve bude i nadále vykupována za výkupní ceny platné pro rok, v němž byly tyto...

Více

Koncepce účasti ČR na EXPO 2015

Koncepce účasti ČR na EXPO 2015 Zatímco obchod s automobily a strojními zařízeními lze považovat za ustálený, jeví se jako perspektivní právě export českých zemědělských produktů a energií – Itálie je sice ve smyslu potravinářské...

Více

file - Grant Thornton

file - Grant Thornton Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o nový postup v rámci povinnosti činit podání elektronicky, bude po přechodné období roku 2015 ze strany správce daně akceptováno i podání učiněné datovou schránk...

Více

Vyrocni_zprava_2012

Vyrocni_zprava_2012 handicapem, stejně jako k dospělým či seniorům a též za hranice České republiky. Proto se Nadace rozhodla mít ne jednoho, ale více patronů. Patronka pomoci seniorům Kamila Moučková je přesvědčená, ...

Více