CZ - Indesit

Komentáře

Transkript

CZ - Indesit
Kuchnia
Instalacja i obs³uga
Cooker
Installation and use
Êóõoííaÿ ïëèòà
Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå
sporák
instalace a použití
K3C76/U
CZ
Kuchnia elektryczna z p³yt¹ ceramiczn¹ i
piekarnikiem “Siedmiu kucharzy”
Instrukcja instalacji i obslugi
3
Cooker with new “7 cuochi” oven and ceramic
hob
Instructions for installation and use
16
Ïëèòà ñ íîâîé äóõîâêîé “7 Ïîâàðî┠è
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ èç
ñòåêëîêåðàìèêè
Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè
26
Sporák s troubou “7 kuchaøù”
Návod k instalaci a použití
36
Zalecenia eksploatacyjne
W celu zapewnienia SPRAWNEGO i BEZPIECZNEGO dzia∏ania urzàdzenia nale˝y:
– korzystaç wy∏àcznie z us∏ug AUTORYZOWANYCH serwisów
– stosowaç tylko ORYGINALNYCH cz´Êci zamiennych
1. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest do zastosowaƒ
domowych oraz nieprofesjonalnych.
2. Przed przystàpieniem do u˝ytkowania urzàdzenia, nale˝y starannie zapoznaç si´ z podr´cznikiem u˝ytkownika.
Zawiera on wa˝ne zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa
instalacji, obs∏ugi oraz konserwacji kuchenki. Podr´cznik
nale˝y zachowaç do póêniejszego u˝ytku.
3. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy w trakcie
transportu nie uleg∏o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje
˝adnych cz´Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci
nale˝y zasi´gnàç porady wykwalifikowanego technika.
Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka
poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale˝y przechowywaç w miejscach, do których nie majà dost´pu dzieci, poniewa˝ elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne.
4. Urzàdzenie powinno byç instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, przez wykwalifikowanego specjalist´. Niew∏aÊciwa instalacja mo˝e byç przyczynà niebezpiecznych wypadków i innego rodzaju zagro˝eƒ
zdrowia ludzi, zwierzàt lub innych obiektów. Za zagro˝enia tego typu producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci.
5. Instalacja elektryczna urzàdzenia b´dzie bezpieczna wy∏àcznie wtedy gdy kuchenka zostanie przy∏àczona do
sprawnej instalacji uziemiajàcej, spe∏niajàcej obowiàzujàce wymagania bezpieczeƒstwa. W przypadku wàtpliwoÊci co do posiadanej przez Paƒstwa instalacji uziemiajàcej zalecamy konsultacj´ wykwalifikowanego specjalisty. Producent urzàdzenia nie bierze odpowiedzialnoÊci
za szkody spowodowane przez urzàdzenie, które nie zosta∏o w∏aÊciwie uziemione.
6. Przed pod∏àczeniem urzàdzenia do zasilania nale˝y
sprawdziç czy dane podane na tabliczce znamionowej
odpowiadajà parametrom sieci zasilajàcej.
7. Nale˝y sprawdziç czy dopuszczalne obcià˝enie sieci
elektrycznej oraz gniazdek sieciowych pozwala na
przy∏àczenie urzàdzenia. Maksymalny pobór mocy podany jest na tabliczce znamionowej. W przypadku wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykwalifikowanego
technika.
8. Do pod∏àczenia urzàdzenia do sieci elektrycznej nale˝y
u˝yç wielobiegunowego wy∏àcznika sieciowego o odleg∏oÊci styków co najmniej 3 mm.
9. Je˝eli gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia nie pasujà do siebie, nale˝y zlecieç wykwalifikowanemu elektrykowi wymian´ gniazdka oraz sprawdzenie czy przekrój
kabli w gniazdku odpowiada maksymalnej pobieranej
mocy przez urzàdzenie. Stosowanie przejÊciówek, rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy nie jest zalecanie.
10. Nie nale˝y pozostawiaç urzàdzenia pod∏àczonego do zasilania jeÊli nie jest ono u˝ywane. Je˝eli urzàdzenie nie
jest u˝ywane nale˝y wy∏àczyç je wy∏àcznikiem g∏ównym
i zakr´ciç dop∏yw gazu.
11. Nie wolno zas∏aniaç szczelin wylotowych goràcego powietrza ani szczelin wentylacyjnych.
12. Nie wolno samodzielnie wymieniaç kabla zasilajàcego.
Uszkodzony kabel zasilajàcy mo˝e byç wymieniony wy∏àcznie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
13. Niniejsze urzàdzenie mo˝e byç stosowane wy∏àcznie
do celów, do jakich zosta∏o zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania (na przyk∏ad – ogrzewanie pomieszczeƒ) nale˝y uznaç za niew∏aÊciwe a tym samym
niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialnoÊci za szkody i zniszczenia wynik∏e z niew∏aÊciwego
lub nieodpowiedniego u˝ytkowania urzàdzenia.
14. Podczas korzystania z urzàdzeƒ elektrycznych nale˝y przestrzegaç kilku podstawowych zasad.
W szczególnoÊci:
• nie wolno dotykaç urzàdzenia mokrymi lub wilgotnymi d∏oƒmi ani stopami
• nie wolno korzystaç z urzàdzenia, przebywajàc w jego otoczeniu bez obuwia
• nie stosowaç przed∏u˝aczy, jeÊli b´dzie to konieczne
nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç,
• aby wy∏àczyç kabel zasilajàcy z gniazdka sieciowego w ˝adnym wypadku nie nale˝y ciàgnàç za kabel
• nie nara˝aç urzàdzenia na dzia∏anie czynników atmosferycznych (deszczu, s∏oƒca, itp.)
• z urzàdzania nie powinny korzystaç bez nadzoru
dzieci ani osoby nie znajàce urzàdzenia
15. Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac
konserwacyjnych nale˝y zawsze, za pomocà g∏ównego wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´ kabla zasilajàcego z gniazdka, od∏àczyç urzàdzenie od zasilania.
16. Je˝eli zauwa˝y si´ p´kni´cia na powierzchni p∏yty ceramicznej, nale˝y natychmiast od∏àczyç pràd. W celu
naprawienia uszkodzenia nale˝y zwróciç si´ wy∏àcznie
do autoryzowanego punktu naprawy i stosowaç wy∏àcznie oryginalne cz´Êci zamienne. Nie zastosowania
si´ do tej zasad mo˝e spowodowaç, ˝e urzàdzenie nie
b´dzie bezpieczne.
17. Je˝eli urzàdzenie ma pozostawaç przez jakiÊ czas nie
u˝ywane, radzimy od∏àczyç przewód zasilajàcy po
uprzednim wyj´ciu wtyczki z gniazdka pràdu. Nale˝y
ponadto odpowiednio zabezpieczyç te cz´Êci urzàdzenia, które mog∏yby stanowiç zagro˝enie, zw∏aszcza dla
dzieci, które mog∏yby w zabawie u˝yç urzàdzenia do
celów niezgodnych z jego przeznaczeniem
18. P∏yta ceramiczna jest odporna na wahania temperatury i uderzenia. Je˝eli jednak zostanie uderzona czymÊ
ostrym, jak nó˝ czy inne narz´dzia, mo˝e p´knàç.
W takim wypadku nale˝y natychmiast od∏àczyç zasilanie i zwróciç si´ do autoryzowanego punktu naprawy.
19. Nale˝y pami´taç, ˝e p∏ytki grzejne pozostajà ciep∏e
przez oko∏o pó∏ godziny po wy∏àczeniu. W tym czasie
nie nale˝y przypadkowo stawiaç na nich ˝adnych naczyƒ lub przedmiotów.
20. Nie wolno w∏àczaç powierzchni grzejnych, je˝eli znajduje si´ na nich folia aluminiowa lub tworzywa plastikowe.
3
21. Nie nale˝y zbli˝aç si´ do nagrzanych powierzchni.
22. U˝ywajàc drobnego sprz´tu AGD nale˝y zwróciç uwag´,
aby przewody zasilajàce tych urzàdzeƒ nie dotyka∏y rozgrzanych powierzchni.
23. U˝ywajàc do gotowania rondli, nale˝y zwróciç uwag´, by
ich ràczki by∏y skierowane do Êrodka, aby ich przypadkiem nie wywróciç.
24. Nie wolno pozostawiaç w∏àczonej powierzchni grzejnej,
je˝eli nic na niej nie gotujemy, poniewa˝ ulegnie ona bardzo szybkiemu rozgrzaniu, co mo˝e uszkodziç elementy grzejne.
25. Zalecenia przed pierwszym u˝yciem. Klej u˝yty do zabezpieczenia p∏yty mo˝e pozostawiaç t∏uste Êlady. Radzimy
usunàç go przed rozpocz´ciem u˝ytkowania urzàdzenia
za pomocà delikatnego (nie Êciernego) Êrodka czystoÊci.
Przez pierwszych kilka godzin u˝ytkowania mo˝e unosiç
si´ znad kuchni zapach gumy, który jednak szybko zniknie.
26. Je˝eli urzàdzenie uleg∏o awarii lub pracuje niew∏aÊciwie,
nale˝y od∏àczyç je od zasilania i pozostawiç je w spokoju
do czasu przybycia wezwanego technika. Wszelkie naprawy powinny byç wykonywane wy∏àcznie przez autoryzowany punkt serwisowy. Nale˝y zawsze ˝àdaç stosowania
oryginalnych cz´Êci zamiennych. Nieprzestrzeganie powy˝szych zasad mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszenia
bezpieczeƒstwa urzàdzenia.
27. W przypadku gdy zrezygnujà Paƒstwo z u˝ywania kuchenki lub innych elektrycznych urzàdzeƒ domowego
u˝ytku, dobrze b´dzie, po od∏àczeniu od zasilania, zabezpieczyç je przez odci´cie kabla zasilajàcego. Wykonanie tych czynnoÊci zmniejszy mo˝liwoÊç ulegni´cia
nieszcz´Êliwym wypadkom przez dzieci, które mog∏yby
u˝ywaç urzàdzenia jako zabawki.
28. Jednym z cz´stszych typów wypadków, które mogà zdarzyç si´ podczas korzystania z kuchenek sà poparzenia
ma∏ych dzieci. Mogà one powstaç w wyniku:
a) Dotkni´cia goràcych cz´Êci
b)Rozlania goràcych p∏ynów
c) gdy dziecko Êciàgnie na siebie naczynie, chwytajàc za
wystajàcy poza blat kuchenki uchwyt.
29. Nale˝y pami´taç, ˝e skóra ma∏ych dzieci jest o wiele bardziej wra˝liwa ni˝ skóra osób doros∏ych, przez co bardziej nara˝ona jest na pora˝enia. Dlatego te˝ zalecamy,
aby podczas korzystania z urzàdzenia oraz podczas jego stygni´cia po zakoƒczeniu gotowania uniemo˝liwiç
przebywanie w jego pobli˝u ma∏ych dzieci.
30. Aby zapobiec mo˝liwoÊci przypadkowego rozlania goràcej zawartoÊci, do gotowania na p∏ytkach elektrycznych
nie nale˝y u˝ywaç garnków z nierównym lub zdeformowanym dnem.
31. Szczególnej uwagi nale˝y do∏o˝yç podczas korzystania
z naczyƒ do sma˝enia frytek itp., aby uniknàç mo˝liwoÊci
rozlania goràcego oleju. Naczyƒ takich nie wolno w ˝adnym wypadku pozostawiaç bez nadzoru poniewa˝
przegrzany olej móg∏by zaczàç si´ gotowaç i zapaliç na
goràcym elemencie grzewczym.
32. W pobli˝u w∏àczonego urzàdzenia nie wolno u˝ywaç ∏atwopalnych p∏ynów, jak na przyk∏ad benzyna lub inne ∏atwopalne rozpuszczalniki.
33. Nie nale˝y pozwalaç dzieciom na zbli˝anie si´ do kuchenki, zw∏aszcza podczas korzystania z grilla lub piekarnika , poniewa˝ cz´Êci te podczas pieczenia stajà si´
bardzo goràce.
34. Je˝eli urzàdzenie nie jest u˝ywane nale˝y upewniç si´
czy wszystkie pokr´t∏a ustawione sà w po∏o˝eniu „•/O”.
35. Do szuflady kuchni nie wolno wk∏adaç goràcych naczyƒ
i materia∏ów ∏atwopalnych.
36. Kuchni´ nale˝y ustawiç na pod∏odze. W przypadku instalowania na cokole nale˝y jà w szczególny sposób zabezpieczyç przed przewróceniem.
Instalacja
Poni˝sze instrukcje przeznaczone sà dla wykwalifikowanego
specjalisty instalujàcego urzàdzenie. Instrukcje te majà na
celu zapewnienie mo˝liwie najbardziej profesjonalnego
i doÊwiadczonego wykonania czynnoÊci zwiàzanych z instalacjà i konserwacjà urzàdzenia.
Wa˝ne: wszelkie prace regulacyjne lub konserwacyjne nale˝y przeprowadzaç po od∏àczeniu kuchenki od zasilania.
Uwaga: Kuchnia zabudowana w klasie X nie mo˝e byç zabudowana wysokim meblem. Jednak w ka˝dym przypadku meble do zabudowy muszà mieç ok∏adzin´ oraz klej do jej przyklejenia odporny na temperatur´ 100°C. Niespe∏nienie tego
warunku mo˝e spowodowaç zdeformowanie powierzchni lub
odklejenia ok∏adziny. Je˝eli nie mamy pewnoÊci co do odpornoÊci termicznej mebli, kuchni´ nale˝y zabudowaç meblami
zachowujàc odst´p ok. 2 cm.
Instalacja kuchni
• Kuchnia gazowa pod wzgl´dem ochrony przed prze-
Przyk∏ad ustawienia kuchni (rys. A). Âciana znajdujàca si´ za
kuchnià powinna byç uodporniona na wysokie temperatury.
Podczas korzystania z kuchni, jej tylna Êciana mo˝e rozgrzaç
si´ do temperatury oko∏o 50°C, ponad temperatur´ otoczenia. W∏aÊciwa instalacja kuchni wymaga uwzgl´dnienia poni˝szych kwestii:
a) kuchni´ mo˝na ustawiç w kuchni, kuchnio-jadalni lub
pokoju spe∏niajàcym warunki techniczne wynikajàce
z przytoczonych przepisów; nie wolno jej instalowaç w ∏azience ani w pomieszczeniu z prysznicem,
grzaniem otaczajàcych powierzchni jest przyrzàdem klasy X i jako taka mo˝e byç zbudowana w ciàgu meblowym tylko do wysokoÊci p∏yty roboczej tj. 850 mm od posadzki. Zabudowa powy˝ej tego poziomu jest zabroniona.
• Odleg∏oÊç pomi´dzy palnikami nawierzchniowymi,
a okapem nadkuchennym powinna wynosiç min.
650 mm. Okap nale˝y – w przypadku braku w pomieszczeniu zblokowanej wentylacji nawiewno-wywiewnej –
u˝ywaç jako poch∏aniacz.
4
Pod∏àczenie do instalacji elektrycznej
b) meble znajdujàce si´ obok kuchni, które wystajà powy˝ej powierzchni kuchni, powinny znajdowaç si´ w odleg∏oÊci co najmniej 200 mm od kraw´dzi p∏yty z palnikami. Nie
wolno wieszaç zas∏on zaraz za kuchnià ani w odleg∏oÊci
110 mm od Êcianek bocznych kuchni,
c) okapy nale˝y montowaç zgodnie z instrukcjami podanymi w do∏àczonych do nich instrukcjach obs∏ugi,
d) szafki sàsiadujàce z okapem powinny znajdowaç si´
w odleg∏oÊci co najmniej 420 mm od powierzchni kuchni.
Minimalna odleg∏oÊç nad poziomem palników, w jakiej
mogà byç mocowane elementy umeblowania kuchni wykonane z materia∏ów nie zabezpieczonych termicznie wynosi 700 mm,
Aby zapobiec nagrzewaniu si´ kabla zasilajàcego nale˝y go
przed przystàpieniem do korzystania z kuchenki ca∏kowicie
rozwinàç. Kuchenki nale˝y pod∏àczaç do zasilania wed∏ug
poni˝szego diagramu:
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
1
230V 1N~
H07RN-F 3x2.5 CEI-UNEL 35364
1
2
N
3
R
2
5
T
S
R
4
3
4
5
4
5
S N
3
N
R
OKAP
420 mm
Min.
Min.
min. 650 mm z okapem
min. 700 mm bez okapu
Monta˝ kabla zasilajàcego
600 mm
420 mm
Min.
Otwarcie skrzynki zaciskowej:
• Odkr´ciç Êruby „V”.
• Pociàgnàç i otworzyç pokryw´ skrzynki zaciskowej
W celu pod∏àczenia kabla wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
• Wstawiç mostki A i B we w∏aÊciwe miejsca, w zale˝noÊci od typy pod∏àczenia, zgodnie ze schematem pokazanym powy˝ej
Uwaga: Mostki sà fabrycznie wkr´cone w pozycji pod∏àczenia kuchni do jednej fazy 230V (dwa mostki ∏àczà punkty 12-3 ). Mostek ∏àczàcy punkty 4-5 znajduje si´ w dolnej cz´Êci kostki przy∏àczeniowej.
• odkr´ciç Êruby przytrzymujàce kabel i trzy Êruby styków L – N – $
• zamocowaç kabelki pod g∏ówkami Êrub przestrzegajà kolorów: Niebieski (N) do gniazda 5; Bràzowy (R-S-T) do gniazda 1-2-3; ˚ó∏to – Zielony [ $ ]) do gniazda [ $]
• zamocowaç kabel zasilajàcy w odpowiedniej prowadnicy i zamknàç pokryw´
Rysunek A
e) Êciana stykajàca si´ z tylnà Êcianà kuchni powinna byç
wykonana z materia∏u ˝aroodpornego. Tylna Êciana kuchenki mo˝e si´ rozgrzaç podczas pracy do temperatury
wy˝szej o 50°C od temperatury otoczenia.
Poziomowanie kuchenki
Kuchenka wyposa˝ona jest w nó˝ki o zmiennej wysokoÊci
umo˝liwiajàce odpowiednie wypoziomowanie urzàdzania.
JeÊli jest to konieczne nale˝y wkr´ciç lub wykr´ciç nó˝ki
znajdujàce si´ w naro˝nikach podstawy kuchenki a˝ do uzyskania w∏aÊciwego wypoziomowania.
1
2
3
V
B
A
N
Monta˝ nó˝ek (niektóre modele)
Pod∏àczenie kuchni do instalacji elektrycznej
Przyrzàd do montowania nó˝ek w podstawie kuchni
Na kablu zasilajàcym nale˝y zamontowaç standardowà
wtyczk´, odpowiadajàcà maksymalnemu obcià˝eniu, które
podano na tabliczce znamionowej. Ewentualnie mo˝na pod∏àczyç urzàdzenie bezpoÊrednio do instalacji elektrycznej.
W tym przypadku nale˝y dodatkowo zamontowaç jednobiegunowy wy∏àcznik sieciowy o odleg∏oÊci styków co najmniej
3 mm i odpowiadajàcy obowiàzujàcym przepisom bezpieczeƒstwa (przewód uziemiajàcy nie mo˝e byç roz∏àczany
przez wy∏àcznik). Wy∏àcznik ten b´dzie odcina∏ kuchenk´ od
zasilania.
5
• instalacja elektryczna wyposa˝ona jest w skuteczny
Kabel zasilajàcy powinien byç u∏o˝ony w taki sposób, aby
temperatura w ˝adnym punkcie jego powierzchni nie mog∏a przekroczyç temperatury pokojowej powi´kszonej
o 50°C.
Przed wykonaniem po∏àczenia nale˝y sprawdziç czy:
• bezpiecznik oraz instalacja elektryczna wytrzymajà obcià˝enie kuchenki
system uziemiajàcy spe∏niajàcy wymagania aktualnych standardów i przepisów
• czy wtyczka lub wy∏àcznik sieciowy b´dà ∏atwo dost´pne.
• w przypadku wymiany kabla nale˝y zwróciç uwag´,
aby przewód uziemienia by∏ d∏u˝szy o oko∏o 2 cm od
pozosta∏ych przewodów.
Dane techniczne
Wymiary piekarnika
szerokoÊç 39 cm
g∏´bokoÊç 41 cm
wysokoÊç
34 cm
Napi´cie i cz´stotliwoÊç zasilania
230 V/400 V 3N~50/60 Hz
Urzàdzenie jest zgodne z nast´pujàcymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:
• 72/23/CEE z dnia 19/02/73 (Niskie Napi´cie) i póêniejsze
zmiany
• 89/336/CEE z dnia 03/05/89 (KompatybilnoÊç Elektromagnetyczna) i póêniejsze zmiany
• 93/68/CEE z dnia 22/07/93 i póêniejsze zmiany.
Obj´toÊç robocza piekarnika:
54 litry
Max. moc piekarnika
2700 W
Moce grza∏ek p∏yty
Lewa przednia
Lewa tylna
Prawa tylna
Prawa przednia
Uwaga:
Tabliczka znamionowa w zale˝noÊci od modelu umieszczona jest na:
• wewn´trznej stronie drzwiczek schowka
• wewn´trznej stronie lewego boku kuchni widoczna
po wysuni´ciu szuflady
1200 W
1700 W
1200 W
1700 W
Max. moc grza∏ek p∏yty
5800 W
Wymiary szuflady do podgrzewania ˝ywnoÊci:
szerokoÊç 42 cm
g∏´bokoÊç 44 cm
wysokoÊç
23 cm
104
Etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna jest zgodna z Dyrektywà UE
2002/40/CE (norma EN 50304).
60
50
85/90
Energoch∏onnoÊç podana dla trybu dynamicznego, z wymuszonym obiegiem
• pieczenie statyczne: wybrana funkcja „tryb tradycyjny”
Deklarowana klasa energoch∏onnoÊci podana dla trybu
statycznego
„piekarnik
• pieczenie dynamiczne: wybrana funkcja
z nawiewem”
6
Kuchnia elektryczna z p∏ytà ceramicznà i piekarnikiem „Siedmiu kucharzy”
E
F
G
K
L
M
N
O
Q
R
S
Panel sterujàcy
Regulowane nó˝ki
Taca na kapiàcy t∏uszcz lub do pieczenia
Kratka piekarnika
Pokr´t∏o wybierajàce opcje pracy piekarnika
Pokr´t∏o termostatu piekarnika
Pokr´t∏a grza∏ek p∏yty kuchni
Kontrolka uruchomienia termostatu piekarnika
Kontrolka w∏àczenia elektrycznej p∏ytki grzejnej
Elektroniczny programator
Blokada drzwi piekarnika (niektóre modele)
R
M O L
E
K
S
G
Q
F
N
Instrukcja obs∏ugi
Poszczególne funkcje kuchenki obs∏ugiwane sà za pomocà
pokr´te∏ znajdujàcych si´ na panelu sterujàcym.
czajàcà drzwi piekarnika, umieszczonà mi´dzy panelem sterujàcym, a drzwiami piekarnika. Otwarcie drzwi jest mo˝liwe
po lekkim uniesieniu blokady do góry.
Uwaga: Przed pierwszym u˝yciem piekarnika i grilla nale˝y
urzàdzenie wygrzaç. Wygrzewanie powinno trwaç oko∏o pó∏
godziny. W tym czasie piekarnik powinien byç pusty, termostat powinien byç ustawiony na najwy˝szà temperatur´,
drzwi powinny byç otwarte. Nale˝y równie˝ zapewniç odpowiednià wentylacj´ kuchni. Zapach, który odczuwany jest za
zwyczaj podczas wygrzewania kuchenki, zwiàzany jest z parowaniem substancji wykorzystywanych do zabezpieczenia
piekarnika na czas magazynowania.
Pokr´t∏a piekarnika (L) (M)
Pokr´t∏a te s∏u˝à do wyboru ró˝nych funkcji oraz do ustawiania temperatury w∏aÊciwej dla potraw pieczonych w piekarniku. Funkcje pieczenia sà ustawiane przez odpowiednie
operowanie dwoma pokr´t∏ami:
L – opcje pracy piekarnika
M – temperatura pieczenia
Piekarnik 7 Kucharzy ∏àczy zalety normalnego piekarnika
z mo˝liwoÊciami piekarnika z termoobiegiem. Jest urzàdzeniem wielofunkcyjnym, pozwalajàcym na wybranie jednego
z 7 sposobów przygotowania potrawy. Funkcje wybiera si´
przy pomocy pokr´t∏a funkcji roboczych „L” i pokr´t∏a termostatu „M” znajdujàcych si´ na panelu sterowania.
Uwaga: Dolnà pó∏k´ nale˝y wykorzystywaç podczas pieczenia na ro˝nie. W przypadku innych opcji piekarnika nie nale˝y stosowaç dolnej pó∏ki. Nie nale˝y nic k∏aÊç na dolnej cz´Êci piekarnika podczas pracy urzàdzenia – mo˝e to spowodowaç uszkodzenie emalii. Do pieczenia nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie kratk´ piekarnika
Po ustawieniu pokr´t∏a w dowolnym po∏o˝eniu, poza po∏o˝eniem „0”, zapali si´ lampka O sygnalizacyjna piekarnika.
Ustawienie pokr´t∏a na symbolu
umo˝liwia w∏àczenie
oÊwietlenia piekarnika bez koniecznoÊci w∏àczania ˝adnych
elementów grzejàcych. Podczas pieczenia oÊwietlenie piekarnika ca∏y czas jest w∏àczone, ˝eby przypominaç nam
o pracy urzàdzenia.
Wa˝ne: W kuchni wyposa˝onej w elektroniczny programator
przed uruchomieniem piekarnika nale˝ najpierw jednoczeÊnie wcisnàç przyciski V i W (na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol m )
Blokada drzwi piekarnika (nie wszystkie modele)
Niektóre modele zosta∏y wyposa˝one w blokad´ zabezpie-
1. Piekarnik statyczny
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” :
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç po∏o˝enie z zakresu pomi´dzy 50oC a Max
Po wybraniu tego programu zapali si´ lampka kontrolna piekarnika oraz w∏àczone zostanà oba elementy grzejne – górny i dolny. W tym trybie piekarnik pracuje podobnie do trady-
A
7
cyjnych pieców stosowanych przez nasze babki. Statyczny
piec konwekcyjny jest niezastàpiony w przygotowywaniu potraw sk∏adajàcych si´ z dwóch lub wi´kszej iloÊci oddzielnych sk∏adników, które po∏àczone tworzà ostateczne danie,
jak na przyk∏ad: kapusta i ˝eberka wieprzowe, dorsz na s∏ono po hiszpaƒsku, sztokfisz all’anconetana, krucha ciel´cina
z ry˝em, itp.
Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ podczas przyrzàdzania daƒ z wo∏owiny lub ciel´ciny, takich jak: mi´sa duszone, gulasze, dziczyzna, noga lub ∏opatka wieprzowe, itp. Wymagajà one powolnego pieczenia i stopniowego dodawania
bulionu lub p∏ynów. Ten tryb pieczenia nadaje si´ równie˝ doskonale do pieczenia kruchych ciastek lub herbatników jak
równie˝ deserów owocowych. W trybie statycznego pieca
konwekcyjnego zalecane jest korzystanie jedynie z jednego
poziomu piekarnika. Wykorzystanie wi´kszej iloÊci tac wp∏yn´∏oby negatywnie na rozk∏ad temperatury wewnàtrz piekarnika. Wybór jednego z poziomów w piekarniku umo˝liwia
zró˝nicowanie stopnia wypieczenia górnej i dolnej cz´Êci potrawy. Pieczenie na dwóch pierwszych dolnych poziomach
zapewni rozprowadzanie wi´kszej iloÊci ciep∏a w dolnej cz´Êci piekarnika.
wany jest przez wentylator znajdujàcy si´ w dolnej cz´Êci
piekarnika. To w∏aÊnie dzi´ki goràcemu powietrzu pieczona
potrawa przyrumienia si´ równomiernie i dok∏adnie. Dzi´ki
utrzymywaniu sta∏ej temperatury przez ca∏y czas pieczenia,
w trybie piekarnika z nawiewem istnieje mo˝liwoÊç równoczesnego pieczenia ró˝nych potraw, pod warunkiem, ˝e ich
czasy pieczenia sà jednakowe. W trybie tym mo˝na wykorzystaç trzy pó∏ki jednoczeÊnie, patrz rozdzia∏ „równoczesne
pieczenie na wielu pó∏kach”.
Kilka uwag na temat potraw, których przygotowywanie zalecane jest w tym trybie: tryb ten umo˝liwia uzyskanie doskona∏ych rezultatów przy pieczeniu daƒ wymagajàcych zapiekania i dosyç d∏ugiego czasu pieczenia, na przyk∏ad: lazania, pieczone makarony, risotto, vol-au-vent, itp. Ponadto,
dzi´ki doskona∏emu rozk∏adowi ciep∏a mo˝liwe jest stosowanie ni˝szych temperatur do przygotowywania pieczeni.
Dzi´ki ni˝szej temperaturze zmniejsza si´ wysychanie
i uzyskuje si´ bardziej kruche mi´so oraz zapobiega si´ jego kurczeniu. Tryb z nawiewem nadaje si´ szczególnie dobrze do pieczenia ryb z minimalnym dodatkiem przypraw –
pozwala to na zachowanie ich smaku i wyglàdu. Doskona∏e rezultaty uzyskuje si´ równie˝ przy duszeniu warzyw, na
przyk∏ad: kapusty, rzepy, marchewki, cukini, bak∏a˝anów,
papryki.
Desery: tryb ten gwarantuje równie˝ osiàgni´cie wyÊmienitych rezultatów przy pieczeniu ciast zakwaszanych, jak na
przyk∏ad biszkopt, bu∏eczki do herbaty, croissanty. Tryb z nawiewem mo˝e byç stosowany do rozmra˝ania mi´sa, ryb
i chleba – po ustawieniu temperatury na 80oC – 100oC. Aby
rozmroziç bardziej delikatne potrawy, nale˝y ustawiç pokr´t∏o termostatu na 60oC bàdê zastosowaç obieg zimnego powietrza, ustawiajàc termostat na 0oC.
2. Pieczenie ciasta
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” :
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç po∏o˝enie z zakresu pomi´dzy 50oC a Max
W tej funkcji zaczyna dzia∏aç termoobieg i wszystkie elementy zapewniajàce delikatne ciep∏o g∏ównie od do∏u. Ta funkcja
jest przeznaczona do gotowania delikatnych potraw,
w szczególnoÊci ciast, które muszà wyrosnàç, co u∏atwia
podgrzewanie od spodu.
5. Grill
Praktyczne rady:
• przed w∏o˝eniem potrawy piekarnik musi byç rozgrzany
• nie wolno piec wi´cej ni˝ jednà brytfann´
• potrawy nale˝y ustawiaç na kratce piekarnika
• kratk´ nale˝y wsunàç w pozycj´ nr 3
• nie otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : Max
W tym trybie, dania pieczone sà ciep∏em wypromieniowywanym z elektrycznego elementu grzejnego umieszczonego w górnej cz´Êci piekarnika. Wyjàtkowo wysoka temperatura grilla, po∏àczona z jej bezpoÊrednim dzia∏aniem,
umo˝liwia natychmiastowe przyrumienianie powierzchni
mi´s i pieczeni. Przysma˝ona powierzchnia pieczeni jest
jednoczeÊnie barierà zapobiegajàcà wysychaniu dania.
Funkcja ta pozwala, wi´c na otrzymywanie soczystych i kruchych daƒ mi´snych. Pieczenie w tym trybie zalecane jest
przede wszystkim do przygotowywania daƒ, które wymagajà wysokich temperatur na powierzchni, jak na przyk∏ad ciel´cina lub befsztyki, ˝eberka, filety, hamburgery, itp. ...
3. Pieczenie pizzy
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” :
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç po∏o˝enie z zakresu pomi´dzy 50oC a Max
W tej pozycji jest w∏àczone dolny i obwodowy element grzejny oraz termoobieg. Pozwala to na szybkie nagrzanie piekarnika dzi´ki dostarczanej du˝ej mocy, przy czym ciep∏o rozchodzi si´ g∏ównie z do∏u. Funkcja „pieczenie pizzy” jest
szczególnie zalecana do potraw wymagajàcych du˝ej iloÊci
ciep∏a, na przyk∏ad: pizzy i du˝ych pieczeni. Nale˝y u˝ywaç
tylko jednego poziomu gdy˝ w przypadku u˝ywania dwóch
poziomów nale˝y zamieniç potrawy miejscami w trakcie ich
przygotowywania.
6. Podwójny Grill
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : Max
W trybie tym element grzejny jest znacznie wi´kszy ni˝
w normalnych trybach. Dzi´ki nowemu kszta∏towi, grill ten
ma wydajnoÊç wi´kszà o oko∏o 50% od tradycyjnych. Eliminuje on ponadto obszary nie ogrzanego powietrza, które
mogà pojawiaç si´ w naro˝nikach piekarnika.
Uwaga z funkcji pieczenia: Grill nale˝y korzystaç przy zamkni´tych drzwiczkach osiàgniemy najlepsze rezultaty
pieczenia i zaoszcz´dzimy do 10% energii.
4. Piekarnik z nawiewem
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç po∏o˝enie z zakresu pomi´dzy 50oC a Max
W trybie piekarnika z nawiewem wymuszana jest cyrkulacja
goràcego powietrza. Ruch powietrza wokó∏ potrawy wywo∏y-
8
Ro˝en
Podczas korzystania z grilla ruszt nale˝y umieÊciç na najwy˝szym poziomie zgodnie z tabelà (praktyczne porady) i pod
rusztem umieÊciç tac´ na Êciekajàcy t∏uszcz.
Uruchamianie ro˝na.
Z ro˝na korzysta si´ w nast´pujàcy sposób:
a) wsunàç tac´ na kapiàcy t∏uszcz w prowadnic´ nr 1
b) zamontowaç ro˝en w otworze znajdujàcym si´ w tylnej
Êrodkowej cz´Êci piekarnika, sprawdzajàcy czy przednie
po∏àczenie ro˝na umieszczone zosta∏o poprawnie
w ramce mocujàcej
c) zdemontowaç plastikowy uchwyt i uruchomiç silnik obracajàcy ro˝en za pomocà pokr´t∏a wyboru funkcji (L) ustawiajàc w pozycji
d) Uruchomiç grza∏k´ grilla pokr´t∏em (M) pozycja Max
7. Podwójny grill z wentylacjà
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „L” : po∏o˝enie
• Po∏o˝enie pokr´t∏a „M” : wybraç po∏o˝enie z zakresu pomi´dzy 50oC a 200oC
Tryb ten ∏àczy wielokierunkowe promieniowanie cieplne
elementów grzejnych z cyrkulacjà goràcego powietrza. Po∏àczenie takie zapobiega przypalaniu si´ powierzchni potraw oraz umo˝liwia dotarcie energii cieplnej do wn´trza
daƒ. Tryb ten nadaje si´ doskonale do pieczenia mieszanych – warzywno-mi´snych kebabów, kie∏bas, ˝eberek, kotletów z jagni´cia, kurczaków, przepiórek, itp. Ponadto doskonale piecze tuƒczyka, steki z miecznika i nadziewanà
màtw´, itp.
Uwaga: z grilla (programy 5,6,7) nale˝y korzystaç przy zamkni´tych drzwiczkach.
Kontrolka piekarnika (O)
Sygnalizuje moment, w którym piekarnik grzeje. W momencie osiàgni´cia zadanej temperatury pokr´t∏em termostatu
kontrolka zgaÊnie. W∏àczy si´ ponownie kiedy grza∏ki znowu
zacznà grzaç a˝ do osiàgni´cia temperatury kiedy znowu
zgaÊnie. Kontrolka informuje o prawid∏owej pracy termostatu, który czuwa nad utrzymaniem sta∏ej temperatury w piekarniku.
Wn´ka do sk∏adowania pod piekarnikiem
Pod piekarnikiem znajduje si´ wn´ka, która mo˝e byç wykorzystywana do przechowywania patelni i akcesoriów kuchenki. Ponadto, podczas pracy piekarnika mo˝na jej u˝ywaç jako miejsce do podgrzewania i utrzymywania ciep∏a potraw.
9
Elektroniczny programator pieczenia
Funkcja ta umo˝liwia zaprogramowanie piekarnika lub grilla
w jeden z nast´pujàcych sposobów:
• opóênione rozpocz´cie pieczenia trwajàcego okreÊlonà
iloÊç czasu
• natychmiastowe rozpocz´cie pieczenia trwajàcego okreÊlonà iloÊç czasu
• minutnik
1. Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na wyÊwietlaczu pojawi si´ bie˝àcy czas.
Funkcje przycisków
Zapali si´ litera „A” przypominajàcy, ˝e d∏ugoÊç i godzina zakoƒczenia pieczenia zosta∏y zaprogramowane w trybie automatycznym. W ten sposób, piekarnik w∏àczy si´ automatycznie o 12:30 by po 30 minutach wy∏àczyç si´. Gdy piekarnik
jest w∏àczony, na wyÊwietlaczu, przez ca∏y czas pieczenia,
wyÊwietlany b´dzie symbol
. W dowolnej chwili procesu
pieczenia mo˝na wyÊwietliç ustawiony czas pieczenia przyciskajàc przycisk
oraz godzin´ zakoƒczenia pieczenia –
przyciskajàc przycisk
.
Zakoƒczenie ustawionego czasu pieczenia, zostanie zasygnalizowane kilkominutowym sygna∏em minutnika;
aby go wy∏àczyç – nale˝y po prostu przycisnàç dowolny
przycisk, poza przyciskami
i
.
Je˝eli zaprogramowano wy∏àcznie d∏ugoÊç (punkt 2) czasu
pieczenia, piekarnik w∏àczy si´ od natychmiast.
Kasowanie ustawieƒ programatora odbywa si´ po jednoczesnym wciÊni´ciu przycisków
i
.
: minutnik – godziny i minuty
: czas pieczenia
: czas koƒca pieczenia
: ustawianie czasu pieczenia – do ty∏u
: ustawianie czasu pieczenia – do przodu
Ustawianie zegara
Po pod∏àczeniu urzàdzenia do zasilania lub w przypadku
przerwy w zasilaniu, zegar zostanie automatycznie skasowany (ustawi si´ na godzin´ 0:00) i zacznie migaç.
i
a nast´p• przycisnàç jednoczeÊnie przyciski
nie ustawiç czas (w ciàgu 4 sekund) za pomocà przycisków
oraz
przycisk
przesuwa czas do przodu
przycisk
cofa czas
Za ka˝dym razem, gdy konieczne b´dzie ustawienie zegara
nale˝y wykonaç czynnoÊci opisane powy˝ej.
Minutnik
Minutnik umo˝liwia odliczanie ustalonego okresu czasu.
Funkcja ta nie w∏àcza ani nie wy∏àcza piekarnika – jedynie
sygnalizuje up∏yni´cie ustawionego czasu.
Po przyciÊni´ciu przycisku
na wyÊwietlaczu pojawi si´:
R´czne sterowanie pracà piecyka
Po ustawieniu czasu, programator prze∏àczy si´ automatycznie w tryb r´cznego sterowania piecykiem (zaÊwieci si´ symbol
).
Uwaga: Przestawianie piekarnika na sterowania r´czne i automatyczne odbywa si´ przez jednoczesne naciskanie
przycisków
i
.
Nast´pnie, za pomocà przycisków
i
nale˝y ustawiç
wybrany czas do odliczania.
Po zwolnieniu przycisku, minutnik zacznie odliczanie, a na
wyÊwietlaczu prezentowany b´dzie bie˝àcy czas.
Programowanie piekarnika
Podczas programowania konieczne jest ustawienie czasu
trwania pieczenia oraz czasu, kiedy pieczenie ma si´ zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e wyÊwietlacz pokazuje godzin´ 10:00.
1. Wybraç odpowiedni tryb pokr´t∏em trybu piekarnika
a pokr´t∏em termostatu odpowiednià temperatur´ (na
przyk∏ad – piekarnik konwencjonalny, temperatura
200oC);
2. Przycisnàç przycisk
a nast´pnie (w ciàgu czterech
sekund) rozpoczàç ustawianie czasu pieczenia, za pomocà przycisków
i
. Za∏ó˝my, ˝e chcemy ustawiç
czas pieczenia na 30 minut. Na wyÊwietlaczu pojawi si´:
Po osiàgni´ciu ustawionego czasu, rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny, który mo˝na wy∏àczyç przyciskajàc dowolny z przycisków (poza przyciskami
i
); wtedy znajdujàcy si´
do tej pory na wyÊwietlaczu symbol
zgaÊnie
Poprawianie/odwo∏ywanie ustawieƒ
• Wprowadzone dane mogà zostaç w dowolnym momencie
zmienione, przez przyciÊni´cie klawisza
lub
.
• Gdy odwo∏uje si´ ustawionà wartoÊç d∏ugoÊci pieczenia,
•
Po zwolnieniu przycisku, po oko∏o 4 sekundach, na wyÊwietlaczu pojawi si´ ponownie bie˝àca godzina, wraz z symbolem
i napisem auto.
3. Przycisnàç przycisk
a nast´pnie za pomocà przycisków
i
ustawiç godzin´, o której pieczenie ma
si´ zakoƒczyç. Za∏ó˝my, ˝e ma byç to godzina 1:00 po
po∏udniu.
dane godziny zakoƒczenia pieczenia zostanà równie˝ odwo∏ane i vice versa.
W trakcie programowania piekarnika, nie mo˝na wprowadziç godziny zakoƒczenia pieczenia wczeÊniejszej od godziny rozpocz´cia pieczenia.
Regulacja g∏oÊnoÊci sygna∏u dêwi´kowego
Po ustawieniu I zatwierdzeniu ustawieƒ zegara, przyciskiem
mo˝na dokonaç regulacji poziomu g∏oÊnoÊci sygna∏u
alarmowego (3 poziomy)
10
Pieczenie – porady
Kuchenka umo˝liwia Paƒstwu przyrzàdzanie potraw na wiele ró˝nych sposobów, umo˝liwiajàc wybór najlepszej metody dla danego rodzaju dania. Z czasem nauczà si´ Paƒstwo
najlepszych sposobów wykorzystania tego niezwykle wygodnego urzàdzenia. Przedstawione poni˝ej wskazówki sà
jedynie ogólnymi zaleceniami, które mogà byç zmieniane
odpowiednio do w∏asnego doÊwiadczenia.
ustawienie pokr´t∏a regulacji temperatury w pozycji – maximum, gdy˝ promienie podczerwone dzia∏ajà najskuteczniej
na potraw´ w wysokich temperaturach.
Funkcja
„podwójny grill” gwarantuje natomiast pe∏ne
wykorzystanie powierzchni rusztu. U˝ywaç dla równomiernie
roz∏o˝onych potraw, zajmujàcych ca∏à powierzchni´ rusztu
w celu uzyskania równo zrumienionej na z∏oty kolor skórki.
Wst´pne nagrzewanie piekarnika
Uwaga! Opiekanie nale˝y prowadziç przy zamkni´tych
drzwiach piekarnika, osiàgniemy wówczas lepsze rezultaty
i znacznà oszcz´dnoÊç energii (oko∏o 10%). Przy korzystaniu z ka˝dej funkcji z u˝yciem opiekacza, zaleca si´ ustawienie pokr´t∏a regulacji temperatury w pozycji- maximum. Wymóg ten ÊciÊle zwiàzany jest z zasadami, na których opiera
si´ funkcjonowanie opiekacza – optymalna wydajnoÊç promieni podczerwonych dzia∏ajàcych na potraw´ osiàgana jest
w wysokich temperaturach. W przypadku gdy jest taka potrzeba mo˝na oczywiÊcie obni˝yç temperatur´ w piekarniku,
gdy pracuje on w jednej z funkcji z u˝yciem opiekacza.
W tym celu, wystarczy za pomocà termoregulatora ustawiç
(ni˝szà od maksymalnej) ˝àdanà temperatur´.
W przypadkach, gdy zachodzi koniecznoÊç uprzedniego nagrzania piekarnika, w zasadzie ka˝dorazowo przy pieczeniu
potraw przygotowywanych z u˝yciem dro˝d˝y, zaleca si´ skorzystanie z funkcji roboczej „pieczenie pizzy”
pozwalajàcej na szybkie nagrzanie piekarnika, przy niewielkim zu˝yciu
energii. Po w∏o˝eniu potrawy do piekarnika, w zale˝noÊci od
potrzeby mo˝na skorzystaç z innej funkcji roboczej urzàdzenia.
Jednoczesne korzystanie
z wi´cej ni˝ jednego poziomu roboczego piekarnika
Jednoczesne pieczenie na dwóch poziomach roboczych piekarnika jest mo˝liwe jedynie przy w∏àczeniu funkcji „piekarnik
z nawiewem”. Zaleca si´ skorzystanie z drugiego i trzeciego
poziomu od gdy˝ pierwszy i czwarty sà bezpoÊrednio ogrzewane co mo˝e spowodowaç przypalenie si´ delikatnych potraw. U˝ywajàc trzech poziomów jednoczeÊnie nale˝y u˝ywaç
poziomów Êrodkowych, nale˝y tak˝e zamieniç miejscami potraw´ z trzeciego i czwartego poziomu podczas pieczenia.
Korzystajàc z trybu „piekarnik z nawiewem”
nale˝y
mieç poni˝sze sugestie na uwadze:
• Pó∏ka piekarnika ma pi´ç poziomów. Podczas pieczenia
w trybie z nawiewem, do pieczenia wybiera si´ dwa spoÊród trzech Êrodkowych poziomów. Poziom najwy˝szy
i najni˝szy wystawione sà na najbardziej bezpoÊrednie
dzia∏anie przep∏ywajàcego w piekarniku goràcego powietrza. Pieczenie na tych poziomach mo˝e doprowadziç do spalenia bardziej delikatnych potraw;
• Zasadniczo, dla daƒ wymagajàcych intensywniejszego
pieczenia zalecane jest stosowanie drugiego i czwartego poziomu. Na przyk∏ad, podczas równoczesnego
przygotowywania pieczeni wraz z innymi potrawami,
pieczeƒ umieszczana jest na drugim poziomie a czwarty poziom przeznaczany jest na dania bardziej delikatne;
• Podczas pieczenia potraw wymagajàcych ró˝nych
temperatur pieczenia lub czasów pieczenia, nale˝y
ustawiç Êrednià temperatur´ dla tych dwóch potraw
a danie bardziej delikatne umieÊciç na czwartym poziomie piekarnika. Jako pierwsze nale˝y wyjàç z piekarnika danie o krótszym czasie pieczenia;
• Na dolnym poziomie ustawia si´ tac´ a ruszt umieszcza si´ na poziomie wy˝szym;
grill z nawiewem” okazuje si´ niezastàpiona
Funkcja
„g
w przypadku koniecznoÊci szybkiego opiekania, ∏àczàc zalety opiekacza z korzyÊciami wynikajàcymi ze stosowania
funkcji termoobiegu: gotowa potrawa jest pi´knie przyrumieniona i dobrze wypieczona od do∏u. Umo˝liwia opiekanie du˝ych kawa∏ków mi´sa i drobiu bez u˝ycia ro˝na. Mo˝na równie˝ korzystaç z opisanej funkcji w koƒcowym etapie pieczenia potraw, w celu równomiernego przyrumieniania. Przy tej
funkcji ruszt nale˝y ustawiç na poziomie 2 lub 3. Aby zapobiec Êciekaniu t∏uszczu do komory piekarnika, u˝ywajàc
opiekacza nale˝y umieÊciç specjalnà blach´ na pierwszym
poziomie od do∏u. Podczas funkcji ro˝na mo˝na jednoczeÊnie piec inne potrawy umieszczone na blasze, np. ziemniaki itp.
Pieczenie ciast
Ciasta nale˝y wk∏adaç do nagrzanego piekarnika, piekarnik
osiàga w∏aÊciwà temperatur´, gdy zgaÊnie lampka kontrolna
„O”. Ârednia temperatura pieczenia wynosi ok. 160°C. Nie
nale˝y otwieraç drzwi piekarnika w trakcie pieczenia gdy˝ mo˝e to spowodowaç opadni´cie ju˝ wyroÊni´tego ciasta.
Masa wsadowa ciasta (ciasta ubijane) nie powinna byç zbyt
p∏ynna, w przeciwnym razie wyd∏u˝a to cykl pieczenia. Najcz´Êciej powtarzajàce si´ problemy w przypadku pieczenia
ciast:
Ciasto jest zbyt suche
Nast´pnym razem ustawiç temperatur´ wy˝sza o 10°C i skróciç czas
pieczenia
Ciasto „siada”
Masa wsadowa powinna byç g´stsza lub nale˝y obni˝yç o 10°C
temperatur´ pieczenia
Wierzch ciasta jest przypalony
UmieÊciç ciasto na ni˝szym poziomie piekarnika, ustawiç ni˝szà temperatur´, wyd∏u˝yç czas pieczenia
Ciasto ma zakalec
Nale˝y zrobiç suchszà mas´, zmniejszyç temperatur´ i wyd∏u˝yç czas
pieczenia.
Korzystanie z grilla
Wybranie funkcji „grill” odbywa si´ przez ustawienie pokr´t∏a na symbolu
. Z uwagi na fakt, i˝ tylko Êrodkowa
cz´Êç grzejnika opiekacza ˝arzy si´, potrawy umieszczone
w naro˝nikach rusztu piekarnika nie sà opiekane. Nale˝y, zatem pami´taç o w∏aÊciwym umieszczeniu potraw na ruszcie,
tj. w jego centralnej cz´Êci. Ruszt powinien byç umieszczony na pozycji trzeciej lub czwartej od do∏u piekarnika. Przy
korzystaniu z ka˝dej funkcji z u˝yciem opiekacza, zaleca si´
11
• W przypadku pieczenia na wi´cej ni˝ jednym pozio-
Ciasto przywar∏o do formy
Starannie wysmarowaç form´ i wysypaç màkà
W wyniku równoczesnego pieczenia ciast na dwóch ró˝nych
poziomach uzyskaliÊmy niezadowalajàcy rezultat w przypadku jednego z nich (ró˝nica w stopniu wypieczenia)
Ustawiç ni˝szà temperatur´. Równoczesne w∏o˝enie potraw do piekarnika, wcale nie oznacza, i˝ muszà one zostaç wyj´te w jednakowym czasie.
mie (maksymalnie na 3) zaleca si´ ustawienie temperatura na 220°C.
Potrawy mi´sne i rybne
Aby uniknàç nadmiernego wysuszenia mi´sa, zalecana minimalna masa ustalona zosta∏a na 1 kg. Drób i ryby powinny
byç pieczone w niskich temperaturach (150 – 175°C). Zalecana temperatura dla mi´s zale˝y natomiast w du˝ym stopniu od ˝àdanego stopnia wypieczenia. Je˝eli pragniemy, aby
mi´so by∏o „krwiste” nale˝y w pierwszej fazie pieczenia, ustawiç na krótki okres czasu wysokà temperatur´ rz´du 200220°C, by póêniej stopniowo ja obni˝aç. Przy wyborze odpowiedniej temperatury nale˝y kierowaç si´ nast´pujàcà zasadà: im wi´ksza porcja mi´sa, tym ni˝sza temperatura i d∏u˝szy czas pieczenia.
Pieczenie pizzy
W celu uzyskania najlepszych rezultatów, przy pieczeniu pizzy, nale˝y zastosowaç funkcj´
„pieczenie pizzy”:
• Wst´pnie nagrzaç piekarnik, nie krócej ni˝ przez 15
minut,
• UmieÊciç pizz´ w aluminiowej blasze i u∏o˝yç na ruszcie stanowiàcym wyposa˝enie piekarnika. Stosowanie
b´dàcej na wyposa˝eniu blachy do pieczenia, wyd∏u˝y∏oby niepotrzebnie czas pieczenia, a pizza nie by∏aby dostatecznie chrupiàca.
• Unikaç cz´stego otwierania drzwi piekarnika podczas
pieczenia.
• W przypadku pizzy z du˝à iloÊcià nadzienia (capricciosa, quattro stagioni) zaleca si´ dodanie mozzarelli
w po∏owie pieczenia.
U∏o˝yç mi´so na Êrodku rusztu i umieÊciç pod nim blach´
na kapiàcy t∏uszcz. Potrawa powinna znajdowaç si´ poÊrodku piekarnika. JeÊli chce si´ by by∏a ona bardziej ogrzewana
od do∏u, nale˝y skorzystaç z ni˝szych poziomów. Aby pieczeƒ zachowa∏a wszystkie walory smakowe (szczególnie
w przypadku kaczki i dziczyzny) nale˝y od góry ob∏o˝yç jà
boczkiem lub s∏oninà.
Opis p∏yty do gotowania
Opis p∏yty do gotowania
Uwagi na temat u˝ytkowania p∏yty ceramicznej:
P∏yta grzejna zosta∏a wyposa˝ona w cztery radiacyjne pola
grzejne. Pola uruchamia si´ pokr´t∏ami odpowiednio oznaczonymi.
A – Pola grzewcze
B – Kontrolka ciep∏a szczàtkowego. Wskazuje, ˝e jedna lub
wi´cej p∏ytek majà temperatur´ ponad 60°C tak˝e po ich wy∏àczeniu. Niektóre modele majà cztery kontrolki ciep∏a
szczàtkowego, po jednej dla ka˝dej p∏ytki.
Aby osiàgnàç najlepsze rezultatu gotujàc na p∏ycie nale˝y
przestrzegaç kilku podstawowych zasad dotyczàcych gotowania i przygotowywania potraw.
• U˝ywaç garnków z p∏askim dnem, by byç pewnym ˝e
garnek przystaje do p∏ytki.
• U˝ywaç garnków o wystarczajàcej Êrednicy zakrywajàcych w ca∏oÊci p∏ytk´, tak by wykorzystywane by∏o
ca∏e ciep∏o.
A
A
• Upewniç si´ ˝e spód garnka jest czysty i suchy, co zaB
•
Opis elementów grzejnych
Elementy promieniste sk∏adajà si´ z okràg∏ych oporników.
Rozgrzewajà si´ w 10-20 sekund od w∏àczenia.
12
pewnia dobre przyleganie i d∏ugi u˝ytkowanie p∏ytek
i samych garnków.
Nie u˝ywaç naczyƒ u˝ywanych jednoczeÊnie na palnikach gazowych. Skoncentrowanie ciep∏a w palnikach
gazowych jest takie, ˝e mo˝e deformowaç dno garnka tak wi´c u˝ywajàc go nast´pnie na blacie ceramicznym nie osiàgnie si´ nigdy zamierzonego rezultatu.
Instrukcja obs∏ugi p∏yty ceramicznej
Pokr´t∏a
elektrycznych p∏ytek grzejnych kuchenki (N)
Po∏o˝enie
Kuchenki mogà byç wyposa˝one w p∏ytki grzejne zwyk∏e
lub szybko nagrzewajàce si´, w wielu ró˝nych konfiguracjach (p∏ytki szybko nagrzewajàce ró˝nià si´ od normalnych czerwonym kó∏kiem na ich Êrodku). Aby uniknàç rozpraszania energii cieplnej i przypalania daƒ, nale˝y stosowaç wy∏àcznie garnki o p∏askich dnach, o Êrednicach nie
mniejszych od Êrednicy p∏ytki. W poni˝szej tabeli przedstawiono zalecane po∏o˝enia pokr´te∏ do przygotowywania
ró˝nych potraw.
0
1
2
3
4
5
6
Lampka sygnalizacyjna p∏ytek elektrycznych (Q)
Lampka ta Êwieci si´ przez ca∏y czas gdy w∏àczona jest jakaÊ
p∏ytka elektryczna na blacie kuchenki.
13
P∏ytka normalna
lub szybko nagrzewajàca si´
wy∏àczona
gotowanie warzyw, ryb
gotowanie kartofli (na parze), zup, ciecierzycy, fasoli
Dalsze gotowanie du˝ych iloÊci jedzenia, minestrone
pieczenie (Êrednia intensywnoÊç)
pieczenie (bardziej intensywne)
przyrumienianie i osiàganie temperatury
wrzenia w krótkim czasie
Pieczenie w piekarniku – porady praktyczne
Pozycja pokr´t∏a
piekarnika
Rodzaj potrawy
1. Tryb
tradycyjny
Kaczka
Pieczeƒ ciel´ca
Pieczeƒ wieprzowa
Herbatniki
Tarta
2. Pieczenie
ciasta
Masa
(kg)
Poziom
od do∏u
Czas wst´pnego Pozycja pokr´t∏a
nagrzewania
regulatora
piekarnika (min.) temperatury
Czas
pieczenia
(min.)
1
1
1
–
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Kruche ciasta
Torty z owocami
Placki ze Êliwkami
Biszkopt
Paszteciki (na 2 poziomach)
Ciasteczka (na 2 poziomach)
Sernik (na 2 poziomach
Ciasto francuskie (na 3 poziomach)
0,5
1
0,7
0,5
1,2
0,6
0,4
0,7
3
2-3
3
3
2-4
2-4
2-4
1-3-5
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
180
20-30
45-50
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
3. Pieczenie
pizzy
Pizza
Pieczeƒ ciel´ca
Kurczak
0,5
1
1
3
2
2-3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
4. W∏àczony
termoobieg
Pizza (na kilku poziomach)
Lasagne
Tagliatelle zapiekane
Makaron zapiekany
Jagni´
Kurczak
Makrela
Kie∏czak Êródziemnomorski
Pieczony kurczak z ziemniakami
Placek ze Êliwkami
Ciasto francuskie (na 2 poziomach)
Herbatniki (na 2 poziomach)
Biszkopt (na 1 poziomie)
Biszkopt (na 2 poziomach)
1
1,8
1
1
1
1
1
1,5
1+1
1
0,5
0,5
0,5
1
2-4
3
3
3
2-4
2
2
2
2-4
2
2-4
2-4
3
2-4
15
10
10
10
10
15
10
10
15
15
10
10
10
15
230
180
180
180
180
200
180
180
200
170
190
180
170
170
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
50-55
55-60
60-70
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
1
1
1
1
4
4
4
3-4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
8
4
10
8-10
1
1,5
1
1
4 szt.
4
4
3
4
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
15-20
5
1
1
-
5
5
Max
Max
70-80
70-80
5. W∏àczony grill Sola i màtwa
Szasz∏yki z kalmarów i krewetek
Dorsz w plastrach
Warzywa z rusztu
6. Podwójny grill steki z ciel´ciny
kotlety
hamburgery
makrela
tosty
Ro˝no
Ciel´cina
Kurczak
7. Podwójny grill Kurczak pieczony
1,5
2
5
200
z nawiewem Màtwa nadziewana
1,5
2
5
200
Ro˝no
Ciel´cina
1,5
5
200
Kurczak
1,5
5
200
Szasz∏yki
Mi´sne
1
5
Max
Warzywne
0,8
5
Max
Uwaga: podane czasy pieczenia sà przybli˝one i mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od indywidualnych upodobaƒ.
14
55-60
40-45
70-80
70-80
40-45
25-30
Konserwacja i czyszczenie piekarnika
Przed przystàpieniem do czyszczenia lub innych prac konserwacyjnych nale˝y zawsze od∏àczyç urzàdzenie od zasilania, za pomocà g∏ównego wy∏àcznika lub wyjmujàc wtyczk´
kabla zasilajàcego z gniazdka.
Aby zapewniç d∏ugà ˝ywotnoÊç kuchenki nale˝y jà regularnie czyÊciç pami´tajàc, ˝e:
• do czyszczenia piekarnika zabrania si´ stosowania
urzàdzeƒ czyszczàcych parà.
• powierzchnie emaliowane i samo-czyszczàce powinny byç przemywane ciep∏à wodà – nie wolno u˝ywaç
substancji Êcierajàcych ani ˝ràcych;
• wn´trze piekarnika nale˝y czyÊciç mo˝liwie cz´sto;
mycie takie nale˝y przeprowadzaç gdy piekarnik jest
wcià˝ ciep∏y stosujàc do tego ciep∏à wod´ ze Êrodkiem myjàcym, na koniec piekarnik dobrze sp∏ukaç
i wytrzeç do sucha
• korony palników nale˝y myç mo˝liwie cz´sto w goràcej wodzie, stosujàc Êrodek myjàcy usuwajàcy osad;
sprawdziç czy otwory wylotowe gazu w koronie nie
zatka∏y si´
• je˝eli elementy ze stali nierdzewnej poddane zostanà
dzia∏aniu agresywnych detergentów (zawierajàcych
fosfor) lub wody o du˝ym st´˝eniu wapna zostanà
one nara˝one na korozje. Zaleca si´ przemywanie
tych cz´Êci oraz osuszanie ich zaraz po umyciu. Dobrà praktykà b´dzie równie˝ wycieranie do sucha
wszelkich rozlanych p∏ynów, kropli i plam wody;
przypadku nie nale˝y u˝ywaç gàbek lub produktów Êciernych, a tak˝e agresywnych chemicznie produktów takich jak
spraye do kuchenek lub odplamiacze.
Ârodki do czyszczenia
p∏yt ceramicznych
Dost´pne w
¸opatka do szyb z ostrzem
Sklepy gospodarstwa domowego,
autoryzowane serwisy „INDESIT”
Ostrza wyjmowane
Sklepy gospodarstwa domowego,
supermarkety, autoryzowane
serwisy „INDESIT”
P∏yn do czyszczenia
Autoryzowane serwisy „INDESIT”,
sklepy partnerskie „INDESIT”,
supermarkety.
Wymiana ˝arówki oÊwietlenia piekarnika
• wy∏àczyç
Czyszczenie p∏yty
•
•
Zanim zaczniesz gotowaç powierzchnia p∏yty musi byç wyczyszczona przy pomocy wilgotnej Êcierki tak by usunàç
kurz i resztki jedzenia. Powierzchnia p∏yty powinna byç
czyszczona regularnie przy u˝yciu letniej wody i nie Êciernego detergentu. Co jakiÊ czas nale˝y u˝ywaç Êrodka przeznaczonego specjalnie do czyszczenia p∏yt ceramicznych. Najpierw nale˝y usunàç z p∏yty wszystkie resztki jedzenia i t∏uszczu przy pomocy ∏opatki do czyszczenia na przyk∏ad CERA
(nie nale˝y do wyposa˝enia).
CzyÊciç p∏yt´ gdy jest letnia u˝ywajàc odpowiedniego Êrodka czyszczàcego i r´czników papierowych, wytrzeç wilgotnà
Êcierkà, a nast´pnie do sucha. Folia aluminiowa, plastikowe
przedmioty i materia∏y syntetyczne, które przypadkiem si´
roztopi∏y, podobnie jak cukier i potrawy z du˝à jego zawartoÊcià nale˝y natychmiast usunàç z jeszcze ciep∏ej p∏ytki przy
pomocy ∏opatki. Specjalne Êrodki czyszczàce tworzà na powierzchni warstw´ chroniàcà przed brudem. Chroni ona tak˝e powierzchnià przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi potrawami z du˝à zawartoÊcià cukru. W ˝adnym
•
•
•
•
15
zasilanie kuchenki, przekr´cajàc przycisk
wy∏àcznika sieciowego lub wyjmujàc wtyczk´ z kontaktu (o ile jest dost´pna)
odkr´ciç szklanà os∏on´ uchwytu lampki;
odkr´ciç lampk´ i wymieniç ˝arówk´ – musi to byç ˝arówka wysoko-temperaturowa (300°C) o nast´pujàcych parametrach:
Napi´cie: 230 V
moc: 25 W
gwint: E14
zamontowaç szklanà os∏on´ i przy∏àczyç kuchenk´ do
zasilania
Important
To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:
• call only the Service Centers authorized by the manufacturer
• always use original Spare Parts
1 This appliance is intended for non-professional use within
the home.
2 Before using the appliance, carefully read the instructions
contained in this manual, as they provide important
information for ensuring safe installation, use and
maintenance. Keep this manual as a reference guide.
3 Remove the packing and make sure the appliance hasn’t been
damaged during transport. If you have any doubts, don’t use
the appliance. Call a qualified technician for assistance. For
safety, keep packing materials (plastic bags, polystyrene foam,
tacks, etc.) away from children.
4 The appliance must be installed by a qualified technician in
accordance with the manufacturer’s instructions. No liability for
injury or damage to persons, animals or property will be accepted
by the manufacturer arising from failure to follow these
instructions.
5 The electrical safety of this appliance is ensured only if it is
correctly connected to an efficiently earthed system in
accordance with electrical safety regulations. Make sure this
basic safety requirement has been complied with. If in doubt,
have it checked by a qualified technician. No liability for damage
will be accepted by the manufacturer because of defective
earthing.
6 Before connecting the appliance, make sure the specifications
on the rating plate correspond with those of your power supply.
7 Check that your supply and sockets are sufficient for the total
load taken by your appliance which is stated on the rating plate.
If you have any doubts, contact a qualified technician for service.
8 A multipole circuit breaker with a space between contacts of 3
mm or more must be fitted for installation
9 If the socket and cooker plug are not compatible, have the socket
replaced with a suitable model by a qualified technician who
should also check that the cross-section of the socket cable is
suited to the power absorbed by the appliance. The use of
adaptors, multiple sockets and/or extensions, is not
recommended. If their use can not be avoided, remember to
use only single or multiple adapters and extensions which comply
with current safety regulations. In these cases, never exceed
the maximum current capacity indicated on the single adaptor
or extension and the maximum power indicated on the multiple
adapter.
10 Do not leave the appliance plugged in if it is not necessary.
Switch off the main switch and gas cock when you are not using
the cooker.
11 The openings and slots used for ventilation and dispersion
of heat must never be closed or plugged.
12 The user must not replace the supply cable of this appliance.
Always call an after-sales servicing centre authorised by the
manufacturer in the case of cable damage or replacement.
13 This appliance must be used for the purpose for which it was
expressly designed.
Any other use (e.g. heating rooms) is considered to be improper
and consequently dangerous.
The manufacturer declines all responsibility for damage resulting
from improper and irresponsible use.
14 A number of fundamental rules must be followed when using
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
16
electrical appliances. The following are of particular importance:
• do not touch the appliance when your hands or feet are wet
• do not use the appliance barefooted
• do not use extensions, but if these are necessary caution
must be exercised.
• never pull the power supply cable or the appliance to unplug
the appliance plug from the mains.
• never leave the appliance exposed to atmospheric agents
(rain, sun etc.)
• do not allow children or persons who are not familiar with
the appliance to use it, without supervision.
Always unplug the hob from the mains or switch off the main
switch before cleaning or carrying out maintenance operations.
If the surface of the glass breaks, disconnect the appliance
immediately. For repairs call only an authorised after-sales
servicing centre and request the use of original spare parts
only. Failure to comply with the above may compromise the
safety of the appliance.
If you are no longer using the appliance, remember to make it
unserviceable by unplugging the appliance from the mains and
cutting the supply cable. Also make all potentially dangerous
parts of the appliance, safe, above all for children who could
play with the appliance.
The vitreous china hob is resistant to temperature fluctuations
and shockproof. Remember however that sharp kitchen tools
or cutters may break the surface of the hob. If this happens,
unplug the cooker immediately from the mains and call your
local servicing centre.
Remember that the cooking surface remains hot for at least
half an hour after you switch off the surface. Do not place
containers or other objects on the hot surface.
Avoid setting anything on the glass surface of the cooktop.
Do not turn on the cooking surfaces if there are sheets of
aluminium foil or plastic on the hob.
Keep away from the hot surfaces.
When using small electrical household appliances close to the
hob, ensure that the power cable does not rest on the hot
surfaces
Keep pot handles turned inwards to avoid knocking the pot off
the hob.
When you turn on the cooking surface always place a pot on
the surface immediately as it will otherwise overheat very quickly
and possibly damage the heating elements.
Preliminary instructions. The glass sealant utilised may leave
traces of grease on the glass. Remember to wipe these away
with a normal non abrasive detergent before you turn on the
appliance. During the first few hours of use there may be a
smell of rubber which will disappear very quickly.
When the appliance is in use, the heating elements and
some parts of the oven door become extremely hot. Make
sure you don't touch them and keep children well away.
Make sure the knobs are in the “•”/”o” position when the appliance is not in use.
If the cooker is placed on a pedestal, take the necessary
precautions to prevent the same from sliding off the pedestal
itself.
Installation
The following instructions should be read by a qualified
technician to ensure that the appliance is installed,
regulated and technically serviced correctly in compliance
with current regulations.
Important: disconnect the cooker from the electricity when
making any adjustement, maintenance operation, etc.
Electrical connection
The power supply cable since its size depends on the
electric connection (see the following connection diagram).
Positioning
The appliance can be installed next to furniture units which
are no taller than the top of the cooker hob. For proper
installation of the cooker, the following precautions must
be taken:
a) Kitchen cabinets installed next to the cooker that are
taller than the top of the hob must be situated at least
200 mm from the edge of the hob.
b) Hoods must be installed according to the requirements
in the installation manual for the hoods themselves and
in any case at a minimum distance of 650 mm.
c) Place the wall cabinets adjacent to the hood at a
minimum height of 420 mm from the hob (see figure).
d) Should the cooker be installed beneath a wall cabinet,
the latter should be situated at least 700 mm
(millimetres) away from the hob, as shown in the figure.
e) the cut-out for the cooker cabinet should have the
dimensions indicated in the figure.
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
1
230V 1N~
H07RN-F 3x2.5 CEI-UNEL 35364
1
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
420 mm.
Min.
2
N
3
R
4
5
4
5
S N
3
2
5
T
S
R
4
3
N
R
• introduce the cables (N and $) as shown in the figure
and tighten the relative screws.
• fix the remaining cables on the 1-2-3 clips.
• fix the feeding cable in the special cable stop and close
the cover fastening it with the screw “V”.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
600 mm.
2
Feeding cable installation
Terminal block opening:
• Unscrew screw “V”
• Pull and open the junction block lid
For the installation of the feeding cable carry out the
following operations:
• position the small connection A-B according to the type
of connection that has to be performed using the
scheme shown in the figure.
Note: the small connections are prepared by the Factory
for the 230V monophase connection (contacts 1-2-3 are
connected to one another). The bridge 4-5 is situated in
the lower part of the terminal block.
HOOD
Min.
1
1
2
3
V
Levelling
In order to have a perfect levelling of the cooker adjustable
feets are supplyed. They can be screwed in the seats
positioned in the corners of the cooker base.
B
A
N
Connecting the supply cable to the mains
Fit a plug, normalised for the load indicated on the data
plate, on the cable; when making the connection directly
to the mains, an omnipoIar switch with a minimum opening
of 3 mm between the contacts, must be installed between
the appliance and the mains. This switch must be sufficient
for the load and must comply to regulations in force (the
earthing wire must not be interrupted by the switch). The
power supply cable must be positioned so that it does not
exceed 50°C more than room temperature at any point of
its length. Before making the connection check that:
• the limiter valve and the home system can support the
appliance load (see data plate);
• the power supply system has an efficient earthing
connection which complies with the provisions of
current regulations;
• the socket or omnipoar circuit-breaker is easily
accessible once the cooker has been installed.
17
Technical Specifications
Oven
Dimensions (WxDxH)
Volume
Oven absorption Max
%
39x41x34 cm
54 lt
2700 W
Ceramic Hob
Front Left
Back Left
Back Right
Front Right
Hob Ceramic absorption Max
This appliance conforms with the following
European Economic Community directives:
1200 W
1700 W
1200 W
1700 W
5800 W
-
ENERGY LABEL
Directive 2002/40/EC on the label of electric ovens
Norm EN 50304
Energy consumption for Natural convection
heating mode: a Convection
Declared energy consumption for Forced convection
Class
heating mode: L Ventilation
-
73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent
modifications;
89/336/EEC of 03/05/89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent modifications;
93/68/EEC of 22/07/93 and subsequent
modifications.
104
50
60
Voltage and frequency
230/400 V 3N AC 50 Hz
Inner Dimensions of the Food Warmer:
85/90
Width: 42 cm
Depth: 44 cm
Height: 23 cm
The cooker with new “7 cuochi” oven and ceramic hob
E. Control Panel
F. Adjustable Feet or Legs
G. Dripping Pan or Baking Sheet
K. Oven Rack
L. Selector knob
M. Thermostat Knob
N. The control knobs for the electric plates
O. Thermostat Light
Q. The green pilot lamp
R. The electronic cooking programmer
S. Door lock device (only on certain models)
R
M O L
E
K
S
G
Q
F
N
18
How To Use Your Appliance
The various features of cooker are controlled through the
knobs and buttons located on the control panel.
1.Convection Mode
- Position of the “L” knob: a
- Position of the “M” knob: between 50°C and Max
On this setting, the light comes on and the top and bottom
heating elements are activated. This is the classic, traditional type oven which has perfected, with exceptional heat
distribution and reduced energy consumption. The convection oven is still unequalled when it comes to cooking
dishes made up of several ingredients, e.g. cabbage with
ribs, stews, etc. Excellent results are achieved when preparing meat-based dishes as well (braised meats, stew,
goulash, wild game, ham etc.) which need to cook slowly
and require basting or the addition of liquid. It still remains
the best system for cooking pastries and fruit in general
and when using specific covered containers for oven cooking. When cooking in convection mode, only use one dripping-pan or cooking rack at a time, otherwise the heat
distribution will be uneven. Select from among the various
rack heights based on whether the dish needs more or
less heat from the top or bottom.
Notice: The first time you use your appliance, we recommend that you set the thermostat to the highest setting
and leave the oven on for about half an hour with nothing
in it, with the oven door shut. Then, open the oven door
and let the room air. The odour that is often detected during this initial use is due to the evaporation of substances
used to protect the oven during storage and until it is
installed.
Attention: Only use the bottom shelf of the oven when
using the rotisserie to cook (where present). For all other
types of cooking, never use the bottom shelf and never
place anything on the bottom of the oven when it is in
operation because this could damage the enamel. Always
place your cookware (dishes, aluminium foil, etc. etc.) on
the grate provided with the appliance inserted especially
along the oven guides.
N.B.: Should the appliance be equipped with an electronic
programmer, to use the electric oven, just press buttons
2. Pastry Mode
V and W at the same time (the m symbol will appear
on the display) before selecting the desired cooking
function.
- Position of the “L” knob: S
- Position of the “M” knob: between 50° and Max
The fan will start and all of the heating elements will turn
on. This provides a delicate heating process with a prevalence of heat from the bottom. This mode is ideal for baking and cooking delicate foods - especially pastries that
need to rise because the heat coming from the bottom
helps the leavening process. Some advice:
• Always preheat the oven;
• Never place more than one dish in the oven at a time;
• The rack (unless cooking directly on the dripping-pan)
should be used because it allows for better air circulation; In any case, do not leave unused dripping-pans in
the oven;
• Position the rack at the third or second height from the
bottom in order to take full advantage of the heat rising
from the bottom of the oven; Place the pastry pan in
the centre of the rack;
• Do not open the door when cooking pastries in order
to prevent rapid temperature changes that could impede the cooking process and make the pastry drop.
Door lock device (only present on some models)
Some models are equipped with a “door lock” device
situated between the control panel and the oven door. To
open the door, lift up device “A” indicated in the figure.
A
The Oven Control Knobs
The “7 Programms” oven combines all the advantages of
traditional “static” ovens with those of modern “ventilated”
ones.
The”7 Programms” oven is extremely versatile and offers
7 different but sure and easy ways of cooking. Use the
knobs to select the different cooking functions available
on the “7 Programms” oven:
L - selector knob;
M - thermostat knob.
When the selector knob is on any other setting than that
identified by the “o”, the oven light turns on. The setting
3. Pizza Mode
- Position of the “L” knob: U
- Position of the “M” knob: between 50°C and Max
The bottom and circular heating elements, as well as the
fan, will come on. This combination rapidly heats the oven
due to the large amount of power used by the appliance
(2700 W), which results in the production of considerable
heat coming prevalently from the bottom and from forced
air circulation. The pizza mode is ideal for foods which
need high temperatures to cook, like pizza and large roasts.
Use only one dripping-pan or rack at a time. However, if
more than one is used, they must be switched half way
through the cooking process.
identified by the 8 symbol makes it possible to turn the
oven light on without having any of the oven heating elements on. When the oven light is on, it means that the
oven is in use, and it will remain on for the entire time the
oven is being used.
19
4. Ventilation Mode
7. Ventilated Double Grill
- Position of the “L” knob: L
- Position of the “M” knob: between 50°C and Max
Since the heat remains constant and uniform throughout
the oven due to the fan at the bottom, the air cooks and
browns food uniformly over its entire surface. With this
mode, you can also cook various dishes at the same time,
as long as their respective cooking temperatures are the
same. A maximum of 2 rack levels can be used at the
same time, following the instructions in the section entitled, “Cooking On More Than One Rack”. This cooking
mode is ideal for au gratin dishes or those which require
an extended cooking time like lasagne etc...
Moreover, the excellent heat distribution makes it possible to use lower temperatures when cooking roasts. This
results in less loss of juices, meat which is more tender
and a decrease in the loss of weight for the roast. The
ventilated mode is especially suited for cooking fish, which
can be prepared with the addition of a limited amount of
condiments, thus maintaining their flavour and appearance.
Excellent results can also be attained when cooking vegetable like courgettes, aubergines, peppers, tomatoes, etc.
Desserts: leavened cakes are also perfect for the ventilated mode. Moreover, this mode can also be used to thaw
meat, fish and bread by setting the temperature to 80°100°C. To thaw more delicate foods, set the thermostat to
50°C or use only the cold air circulation feature by setting
the thermostat to 0°C.
- Position of the “L” knob: K
- Position of the “M” knob: between 50 and 200°C
This combination of features increases the effectiveness
of the unidirectional thermal radiation of the heating elements through forced air circulation of the air throughout
the oven. This helps prevents foods from burning on the
surface, allowing the heat to penetrate into the food. Excellent results are achieved with kebabs made with meats
and vegetables, sausages, ribs, lamb chops, chicken, quail,
pork chops, etc. This mode is also ideal for cooking fish
steaks, like swordfish, tuna, grouper etc.
In this function, the rotisserie motor will also turn on (where
present). Cooking with this function is especially recommended for meat dishes such as loins, poultry, etc….
Note: When using the grill (features 5, 6, 7), the oven
door must be closed.
Thermostat Light (O)
This light indicates that the oven is heating. When it turns
off, the temperature inside the oven has reached the setting made with the thermostat knob. At this point, the light
will turn on and off as the oven maintains the temperature
at a constant level.
Attention
Avoid the children touch the oven door because it is very
hot during the cooking.
The rotisserie
To operate the rotisserie, proceed as follows:
a) place the dripping-pan on the 1st rack;
b) insert the special rotisserie support on the 4th rack and
position the spit by inserting it through the special hole
into the rotisserie at the back of the oven;
c) to start the spit, set the oven selection knob (L) on
5. Grill
- Position of the “L” knob: F
- Position of the “M” knob: Max
The extremely high and direct temperature of the grill
makes it possible to brown the surface of meats and roasts
while locking in the juices to keep them tender. The grill is
also highly recommended for dishes that require high temperature on the surface: beef steaks, veal, entrecôte, filets, hamburger etc...
setting K
6. The “Double Grill”
- Position of the “L” knob: d
- Position of the “M” knob: Max
This oversized grill has a completely new design, increasing cooking efficiency by 50%. The double grill also eliminates pockets of unheated air in the corners of the oven.
Important: Always leave the oven door closed when
using the grill setting n order to achieve the best results
and save on energy (about 10%).
When using the grill, place the rack at the top rack heights
(see cooking table) and place the dripping-pan beneath
the oven rack to prevent grease from falling onto the bottom of the oven.
20
Electronic Cooking Programmer
P
This feature allows you to program the oven or the grill as
follows :
• delayed start for a specific length of time;
• immediate start for a specific length of time;
• timer.
Button Functions:
The letter “A” will light up reminding you that the length
and end cooking time were programmed in automatic
mode. At this point, the oven will turn on automatically at
12:30 and then turn off after 30 minutes. When the oven is
n
: timer - hours and minutes;
W
s
t
: end cooking time;
turned on, the m symbol will be displayed for the entire
cooking time. At any time during the cooking process, the
length of the cooking time can be displayed by pressing the
: set cooking time - backward;
V button, and the end cooking time by pressing the W
V : cooking time;
button.
After the cooking time has expired, the timer will ring
for several minutes; to turn it off, simply press any of
: set cooking time - forward.
How to reset the digital clock.
After the appliance has been connected to the power supply,
or when the power has gone out, the clock display will
automatically reset to 0:00 and begin to blink.
•
the buttons except the s and t buttons.
Immediate start with preset duration
By programming just the duration (points 1 and 2 of the
“Start delayed cooking with preset duration” section),
cooking will start up immediately.
Press the V and W buttons consecutively and
then reset the time (within 4 seconds) using the s and
t buttons.
The t button sets the time forward.
The s button sets the time backward.
To cancel a cooking schedule already programmed
Press the V and W buttons simultaneously.
Timer Feature
The timer feature allows you to enter a given amount of time
from which the timer begins to count down. This feature does
not turn the oven on or off; it merely sounds when the time
has expired.
Whenever the time must be reset, follow this same procedure.
Manual Operation of the Oven
After resetting the time, the program automatically switches
to the manual mode.
Note: To reset the manual mode after each “automatic”
When the n button has been pressed, the display will read
as follows:
cooking, press the V and W buttons simultaneously.
Q
Start delayed cooking with preset duration
The length of the cooking program as well as the time at
which the cooking program ends must be set. If we assume
that the time displayed on the timer is 10:00:
1. Turn the oven control knobs to the feature and temperature desired (e.g. conventional oven, 200°C);
2. Press the V button and then set the cooking time (within
Then use the t and s buttons to set the desired time.
After the button has been released, the timer will start to
count down and the current time will be displayed.
R
four seconds) using the s and t buttons. Let us suppose that we set the cooking time at 30 minutes. The
display will read as follows:
After the time has expired, an acoustical signal will be emitted,
which can be turned off by pressing any of the buttons (except
the t and s buttons) at this point the n symbol will also
turn off.
N
Correction/Cancellation of Data
• The data entered can be changed at any time by pressing
After the button has been released, the current time will
be displayed again after approximately 4 seconds, along
with the m symbol and the letter “A” (AUTO);
•
3. Press the W button and then use the s and t buttons
to set the time for when the cooking program should end.
Let us suppose this time to be 1:00 p.m.
•
O
the corresponding button and the t or s buttons.
When the data for the length of the cooking time is
cancelled, the data for the end cooking time are also
cancelled automatically, and vice versa.
If the oven has been programmed, it will not accept end
cooking times which are before the start of the cooking
process.
Buzzer volume control
Once you have made and confirmed the clock settings,
4. After the button has been released, the current time will
be displayed after approximately 4 seconds:
use button s to adjust the volume of the alarm buzzer.
21
Practical Cooking Advice
The oven offers a wide range of alternatives which allow
you to cook any type of food in the best possible way. With
time you will learn to make the best use of this versatile
cooking appliance and the following directions are only a
guideline which may be varied according to your own personal experience.
When using this function, place the grid on the 2nd or 3rd
oven rack from the bottom (see cooking table) then, to prevent fat and grease from dripping onto the bottom of the
oven and thus smoke from forming, place a dripping-pan on
the 1st rack from the bottom. When using this function together with the spit (only on some models), you can also
cook dishes on the dripping-pan situated on the 1st rack, for
example: potatoes, etc…….
Preheating
If the oven must be preheated (this is generally the case
when cooking leavened foods), the U “pizza mode”
(setting three) can be used to reach the desired temperature as quickly as possible in order to save on energy.
Once the food has been placed in the oven, the most appropriate cooking mode can then be selected.
Baking Pastries
When baking pastries, always place them in the oven after it has been preheated. Make sure you wait until the
oven has been preheated thoroughly (the red “O” light will
turn off). The temperature is normally around 160°C. Do
not open the door while the pastry is cooking in order to
prevent it from dropping. Batters must not be too runny,
as this will result in prolonged cooking times. In general:
Cooking on More Than One Rack
If you have to cook on more than one rack at the same
time, use only setting 4, L “ventilated mode,” which is
the only one that is appropriate for this type of cooking.
The rack heights used should be the three centre ones,
as the bottom and top racks receive too much direct heat,
which could burn more delicate foods. If three racks are
used at the same time, the food on the middle rack will
take a little longer to cook. Therefore, leave it in the oven
for an additional few minutes. If you are preparing a complete meal with all three racks at the same time, place the
dish that calls for a lower cooking temperature (generally
pastries) on the middle rack.
Pastry is too dry
Increase the temperature by 10°C and reduce the
cooking time.
Pastry dropped
Use less liquid or lower the temperature by 10°C.
Pastry is too dark on top
Place it on a lower rack, lower the temperature, and
increase the cooking time.
Using the Grill
The oven allows you to use two different grilling methods.
Use the no. 5 setting F “Grill” for small portions. Energy consumption for this feature is only 1200 W; however, it is ideal for grilling small dishes or portions, e.g.
toast, frankfurters, etc.
Place the food in the centre of the grill, as only the
centre of the heating element is turned on. Food in
the corners of the oven will not be cooked.
Cooked well on the inside but sticky on the
outside
Use less liquid, lower the temperature, and increase
the cooking time.
The pastry sticks to the pan
The no. 6 setting d “Double Grill” allows you to grill
along the entire surface area of the grill itself. Use this
feature when you have food distributed uniformly beneath
the grill and you want it to be browned evenly.
Important: Always leave the oven door closed when
using the grill setting n order to achieve the best results and save on energy (about 10%).
When using the grill settings, it is recommended that the
thermostat be set to maximum, as this is the optimal setting for the grill, which utilizes radiation produced by infrared rays. However, this does not mean that lower temperature settings cannot be used when necessary by simply turning the control knob.
When using the grill, place the rack at the 4 rack heights
(see cooking table) and place the dripping-pan beneath
the oven rack to prevent grease from falling onto the bottom of the oven.
Grease the pan well and sprinkle it with a dusting of
flour or use greaseproof paper.
I used more than one level and they are not all at
the same cooking point
Use a lower temperature setting. It is not necessary to
remove the food from all the racks at the same time.
Cooking Pizza
For best results when cooking pizza, use setting 3 U
“The Pizza Oven”:
• Preheat the oven for at least 15 minutes;
• Use a light aluminium pizza pan, placing it on the broiler
supplied with the oven. If the dripping-pan is used, this
will extend the cooking time, making it difficult to get a
crispy crust;
• Do not open the oven door frequently while the pizza
is cooking;
• If the pizza has a lot of toppings (three of four), it is
recommended that the mozzarella cheese be placed
on top halfway through the cooking process.
Setting 7 K “Ventilated Double Grill”, is extremely useful
for grilling foods rapidly, as the distribution of heat makes
it possible not only to brown the surface, but also to cook
the bottom part. It can also be used to grill large pieces of
meat or fowl. Moreover, it can also be used for browning
foods at the end of the cooking process.
22
Cooking fish and meat
When cooking white meat, fowl and fish use low
temperatures. (150°C-175°C). When red meat must be
superficially well-cooked but succulent inside, it is
advisable to start with a high temperature (200-220°C) for
a short time, and then to reduce it at a later point. Generally
speaking, the more meat there is, the lower the temperature and the longer the cooking time should be.Place the
meat in the centre of the grid and put a spill-tray underneath
to catch grease drips. Insert the grid so that it is in the
middle of the oven. If more heat from below is required,
use the 1° bottom shelf.
User’s instructions the ceramic hob
Description
The hobs have been provided with radiant electric heaters.
These heaters are incorporated under the surface of the
hob as zones which redden while they are in use.
A. Cooking area (A).
B. A lights which indicate whether the corresponding
heaters are at a temperature in excess of 60° C; even
if the hob/zone has been switched off.
A
Instructions for using the pyroceram top
To obtain the best results from your hob, there are some
basic rules to follow when cooking or preparing food.
• All types of pots and pans may be used on the ceramic
glass cooktop. However, the bottom surface must be
perfectly flat. Naturally, the thicker the bottom of the
pot or pan, the more uniformly the heat is distributed.
• Make sure that the base of the pan completely covers
the cooking ring, so as to make full use of the heat
produced
A
• Always make sure that the pan base is always dry and
clean so as to guarantee proper contact as well as
longer-lasting pans and the long life-span of the hob.
• Do not use the same pans which are used for cooking
on gas burners. The heat strength of gas burners may
deform the pan base and will not give the same results
if it is subsequently used on a glazed ceramic hob.
B
Description of the heating elements
The radiant heating elements are composed of circular
heating elements. They only become red after being turned
on for 10-20 seconds.
Pratical advice for using the electric plates
The cook-top electric plate control knobs (N)
The cookers may be equipped with standard, fast and
automatic electric plates in various combinations (the fast
plates distinguished from the others by a red dot in the
centre, the automatic ones by a round aluminium disk at
the centre.
To avoid heat dispersion and damage to the plates,
recommend using cooking vessels with flat bottoms in
diameters which are not smaller than the plate diameter.
Table shows the correspondence between the position
indicated on the knobs and the use for which the plates
advised.
Setting
Normal or Fast Plate
0
Off
1
Cooking vegetables, fish
2
Cooking potatoes (using steam) soups,
chickpeas, beans.
3
Continuing the cooking of large quantities
of food, minestrone
4
For roasting (average)
5
For roasting (above average)
6
For browning and reaching a boil in a
short time.
The green pilot lamp (Q)
This lights up when an electric plate is turned on.
23
Practical Cooking Advice
Selection
Knob Setting
1 Covection
Mode
Type of Food
Wt. Rack Position Preheating Thermostat
(Kg) From Oven
Time
Knob
Bottom
(minutes)
Setting
Cooking
Time
(minutes)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
2 Pastry Mode Cakes
Pies
S
Plum cake
Sponge cake
0.5
1
-
3
2/3
3
3
15
15
15
15
180
180
180
160
20-30
45-50
40-50
25-30
3 Pizza Mode
0.5
1
1
3
2
2/3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
1
1.8
1
1.5
1.5
1
1
1.5
1
0.5
0.5
1
2-4
3
3
3
2
2-4
2
2
3
2-4
2-4
2-4
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
230
180
180
180
180
200
180
180
160
190
180
165
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
20-25
2.5
2-4
15
200
a
U
4 Ventilation
Mode
L
5 Grill Mode
F
Duck
Roast beef
Roast pork
Biscuits
Tarts
Pizza
Roast beef
Chicken
Pizza (on 2 racks)
Lasagne
Pasta bakes au gratin
Baked Pasta
Lamb
Chicken + potatoes
Mackerel
Sea Bream
Plum cake
Cream puffs (on 2 racks
Biscuits (on 2 racks) Sponge
cake (on 2 racks)
Pasta bakes au gratin (on 2
racks)
K
35-40
1
1
1
1
4
4
4
3/4
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
8
4
10
8-10
1
1.5
1
1
n.° 4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
15-20
20
7
15-20
5
With rotisserie
Veal on the spit
Chicken on the spit
1.0
2.0
-
5
5
Max
Max
70-80
70-80
Grilled chicken
Cuttle-fish
Chicken (inserted on the spit) +
potatoes (on the dripping-pan)
1.5
1.5
1.5
-
2
2
2
5
5
5
5
200
200
200
200
55-60
30-35
70-75
70-75
With rotisserie
Veal on the spit
Chicken on the spit
Lamb on the spit
1.5
1.5
1.5
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
With multi-skewer rotisserie
(only a few models)
Meat kebabs
Vegetable kebabs
1.0
0.8
-
5
5
Max
Max
40-45
25-30
Sole and squid
Squid and shrimp on spits
Cod fillets
Grilled vegetables
6 Double Grill Veal steaks
Cutlets
d
Hamburgers
Caballas
Toasted sandwiches
7 Ventilated
Double Grill
10-15
20-25
NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill or
double grill or ventilated double grill, the dripping-pan must always be placed on the 1st oven rack from te bottom.
24
Routine maintenance and cleaning of the oven
Disconnect the oven from the source of electricity
before performing any maintenance or cleaning. To
ensure a long life for your oven, clean it frequently and
carefully, keeping in mind that:
• Do not use steam equipment to clean the appliance.
• the enamelled parts and the self-cleaning panels
should be washed with warm water without the addition
of abrasive powders or corrosive substances which
could damage the finish;
• The inside of the oven should be cleaned fairly often
while it is still warm, using warm water and detergent
followed by careful rinsing and drying;
• stainless steel may become marked if it comes into
contact with very hard water or harsh detergents
(containing phosphorous) for long periods of time. After
cleaning, it is advisable to rinse thoroughly and dry. It
is also recommended to dry any water drops;
• avoid dirt and grease accumulating on the control panel
by cleaning it frequently. Use non-abrasive sponges or
soft cloths to avoid scratching enamelled or shiny steel
parts.
Glass ceramic hob
cleaners
Available from
Window scraper Razor blade DIY Stores
scrapers
Cleaning the hob surface
Prior to cooking, the hob surface should always be cleaned
using a damp cloth to remove any dust or stray food
particles. The hob surface should be regularly cleaned
with a lukewarm solution of water and a mild detergent.
Periodically it may be necessary to use a proprietary
ceramic hob cleaner. First remove all spilt food and fat
with a window scrape, preferably the razor blade type
* (not supplied) or, failing that, the fixed blade
razor edge type.
Replacement blades
DIY Stores,
supermarkets,
chemists
COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER
Boots, Co-op stores,
department stores, Regional
Electricity Company shops,
supermarkets
Replacing the oven light bulb
• Either pull out the plug (if it is accessible) or disconnect
the oven from the mains by turning off the multipole
switch used for connecting the oven to the electricity
source;
• Remove the glass cover of the lamp holder;
• Unscrew the bulb and replace it with a high temperature resistant bulb (300°C) with the following
characteristics:
- Voltage 230/240 V
- Wattage 25W
- Type E14
• Replace the glass cover and reconnect the power
supply to the oven.
Then clean the hob while it is still warm to the touch with
a suitable cleaner and paper towel. Then rinse it and wipe
it dry with a clean cloth .If aluminium foil or plastic items
are accidentally allowed to melt on the hob surface they
should be immediately removed from the hot cooking area
with a scraper. This will avoid any possible damage to the
surface. This also applies to sugar or any food with a high
sugar content. Do not use abrasive sponges or scourers
of any type. Corrosive cleaners such as oven sprays and
stain removers should also not be used.
25
Áåçîïàñíîñòü — õîðîøàÿ ïðèâû÷êà
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ýòî îáîðóäîâàíèå ðàçðàáîòàíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
âíóòðè ïîìåùåíèé. Íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå
èñïîëüçóéòå îáîðóäîâàíèå íà óëèöå.
Ïëèòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ è ðàçîãðåâà ïèùè â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé. Èñïîëüçîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ íå ïî íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïðîìûøëåííîå èñïîëüçîâàíèå,
èñïîëüçîâàíèå ïëèòû â îôèñàõ, ïðåäïðèÿòèÿõ ñôåðû
îáñëóæèâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ è ò.ï. íå
ïðåäóñìîòðåíî. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âûõîä èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèÿ ïðè íàðóøåíèè äàííîãî ïóíêòà èíñòðóêöèè.
Äàííàÿ èíñòðóêöèÿ îòíîñèòñÿ ê îáîðóäîâàíèþ êëàññà
1 (ñâîáîäíàÿ óñòàíîâêà) è êëàññà 2 ïîäêëàññà 1 (óñòàíîâêà ìåæäó äâóìÿ øêàôàìè).
Ñíèìèòå óïàêîâêó; ýëåìåíòû óïàêîâêè (ïëàñòèêîâûå ïàêåòû, ïåíîïëàñò, ìåòàëëè÷åñêèå ñêðåïêè) ìîãóò áûòü
ïîòåíöèàëüíî îïàñíû äëÿ äåòåé, ïîýòîìó âûáðîñüòå
óïàêîâêó ñðàçó æå èëè óáåðèòå â íåäîñòóïíîå ìåñòî.
Óáåäèòåñü, ÷òî Âàøà ïëèòà íå ïîâðåæäåíà è ïîëíîñòüþ
óêîïëåêòîâàíà. Åñëè ó Âàñ åñòü ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñ
ïðîäàâöîì íåìåäëåííî.
Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàíèå óäëèíèòåëåé è ïåðåõîäíèêîâ.
Äëèíà êàáåëÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1,5 ì. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçãîðàíèÿ, ïðîèçîøåäøèå èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ òðîéíèêîâ è óäëèíèòåëåé,
à òàêæå ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ, ñå÷åíèå êîòîðîãî íå
ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáëÿåìîé îáîðóäîâàíèåì ìîùíîñòè.
Ïðè óñòàíîâêå íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðèñòèê ñåòè è ïëèòû. Íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â ñïåöèàëüíîé òàáëèöå íà çàäíåé ñòîðîíå
ïëèòû.
Ðîçåòêà è âèëêà äîëæíû áûòü îäíîãî òèïà.
Ïëèòà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ïðîèçâîäèòåëÿ è ñòàíäàðòàìè, äåéñòâóþùèìè íà
òåððèòîðèè ñòðàí ÑÍÃ. Íåïðàâèëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò
ïðèíåñòè âðåä ëþäÿì, æèâîòíûì èëè Âàøåé ñîáñòâåííîñòè.  ñëó÷àå íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè Ïðîèçâîäèòåëü ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Ýëåêòðè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíà òîëüêî ïðè
íàëè÷èè ýôôåêòèâíîãî çàçåìëåíèÿ, âûïîëíåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ýëåêòðè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ýòî òðåáîâàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî ñîáëþäàòüñÿ. Åñëè
âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì ïî óñòàíîâêå, êîòîðûé ïðîâåðèò Âàøó ñèñòåìó çàçåìëåíèÿ.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá,
âûçâàííûé îòñóòñòâèåì çàçåìëåíèÿ èëè åãî íåèñïðàâíîñòüþ.
Åñëè ïëèòà ïîäêëþ÷àåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ñåòè (áåç
âèëêè è ðîçåòêè), íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ìíîãîëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó ðàçâåäåííûìè
êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì, ëèíèÿ çàçåìëåíèÿ ïðè ýòîì
íå äîëæíà ðàçðûâàòüñÿ. Âûêëþ÷àòåëü äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ â ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå.
Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè èëè îòêëþ÷àéòå ýëåêòðè÷åñòâî íà Âàøåì ùèòêå ïåðåä ìîéêîé èëè äðóãèìè
îïåðàöèÿìè ïî ïðîôèëàêòèêå ïëèòû.
Íå òÿíèòå ïðîâîä, ÷òîáû âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: ýòî
î÷åíü îïàñíî. Íå ïåðåæèìàéòå è íå íàòÿãèâàéòå ñåòåâîé êàáåëü. Äëÿ çàìåíû ïîâðåæäåííîãî êàáåëÿ âûçûâàéòå ñïåöèàëèñòà èç îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèè.
Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ è
ùåëè â çàäíåé ÷àñòè ïëèòû è ïîä ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ
íå áûëè çàêðûòû, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçíèêàåò îïàñíîñòü ïðåâûøåíèÿ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ýëåêòðè÷åñêîé èçîëÿöèè è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.
14. Âàøà ïëèòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî äëÿ òîãî,
äëÿ ÷åãî îíà ðàçðàáîòàíà. Åñëè Âû ðåøèëè èñïûòàòü
ïëèòó äðóãîé ðàáîòîé, (íàïðèìåð, îòàïëèâàòü ïîìåùåíèÿ) äåëàéòå ýòî íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïîëîìêè,
âûçâàííûå íåíàäëåæàùèì èëè íåðàçóìíûì èñïîëüçîâàíèåì.
15. Íå êàñàéòåñü ïëèòû, åñëè Âàøè ðóêè èëè íîãè ìîêðûå
èëè ñûðûå, íå ïîëüçóéòåñü îáîðóäîâàíèåì áîñèêîì.
16. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè òðåáîâàíèÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé Ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû íå îñòàâëÿéòå ïëèòó áåç
ïðèñìîòðà.
17. Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì è ëèöàì, íå çíàêîìûì ñ íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé, ïîëüçîâàòüñÿ ïëèòîé â âàøå îòñóòñòâèå.
18. Çàïðåùàåòñÿ èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè ïëèòû è âìåøàòåëüñòâî ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì íà
ãàðàíòèéíûé ðåìîíò.
19. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàëûõ êóõîííûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ
ðÿäîì ñ ïëèòîé ñëåäèòå, ÷òîáû èõ ïèòàþùèå êàáåëè íå
êàñàëèñü ãîðÿ÷èõ ÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ.
20. Îòêëþ÷àéòå ïëèòó îò ñåòè, êîãäà óåçæàåòå íàäîëãî.
21. Íå èñïîëüçóéòå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè (àëêîãîëü, áåíçèí è ò.ï.) ðÿäîì ñ ðàáîòàþùèì îáîðóäîâàíèåì.
22. Íå ñòàâüòå íà ïëèòó ïîñóäó ñ íåðîâíûì èëè äåôîðìèðîâàííûì äíîì. Ñòàðàéòåñü ðàñïîëàãàòü ïîñóäó òàê,
÷òîáû ðó÷êè íå ïåðåãðåâàëèñü è ÷òîáû áûëî íåâîçìîæíî îïðîêèíóòü ïîñóäó, ñëó÷àéíî çàäåâ çà ðó÷êè.
23. Åñëè ïëèòà íå èñïîëüçóåòñÿ, ïðîâåðüòå, ÷òî ðóêîÿòêè
íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ïîëîæåíè諕»/ «î».
24. ×àñòè ïëèòû ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ äîëãîå âðåìÿ îñòàþòñÿ
ãîðÿ÷èìè. Áóäüòå îñòîðîæíû, íå ïðèêàñàéòåñü ê ïëèòå:
äîæäèòåñü, êîãäà îíà ïîëíîñòüþ îñòûíåò.
25. Ïðåäóïðåæäåíèå:íèêîãäà íå ïîìåùàéòå ãîðÿ÷óþ ïîñóäó è âîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îòäåëåíèå äëÿ
õðàíåíèÿ è ïîäîãðåâà.
Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå âêëþ÷åííûå êîíôîðêè ïóñòûìè
èëè ñ íåèñïîëüçóåìîé ïîñóäîé, òàê êàê ïîñóäà áûñòðî
íàãðåâàåòñÿ, ÷òî ìîæåò ïîâðåäèòü îáîðóäîâàíèå.
26. Ïðè óñòàíîâêå ïëèòû íà îïîðû, ñîáëþäàéòå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ÷òîáû èçáåæàòü ñîñêàëüçûâàíèÿ ïëèòû ñ îïîð.
27. Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåñòàíäàðòíîé ñèòóàöèè îòêëþ÷èòå
ïëèòó îò ñåòè, ïîçâîíèòå â ñåðâèñíûé öåíòð, òåëåôîí
êîòîðîãî óêàçàí â ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå (ãàðàíòèéíîì
òàëîíå, ñåðâèñíîé êíèæêå, ñåðâèñíîì ñåðòèôèêàòå).
28. Åñëè Âû ðåøèëè, ÷òî ïëèòà áîëüøå íå ãîäèòñÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè, ñäåëàéòå åå íåïðèãîäíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ: îòêëþ÷èòå îò ñåòè, îáðåæüòå ïèòàþùèé êàáåëü,
ñíèìèòå ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå ÷àñòè (ýòî îñîáåííî
âàæíî äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé, êîòîðûå ìîãóò èãðàòü ñ
íåèñïîëüçóåìûìè èëè âûáðîøåííûìè ïðèáîðàìè).
Âíèìàíèå!
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì:
• íå ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì;
• ïðè ðåìîíòå òðåáîâàòü èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé.
26
Óñòàíîâêà
Ýòîò ðàçäåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ òåõíèêîâ è ñîäåðæèò èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ
ïëèòû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè.
Âàæíî: ïåðåä ëþáûìè ðàáîòàìè ïî íàëàäêå, îáñëóæèâàíèþ
è ò.ï. îòêëþ÷èòå ïëèòó îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
Óñòàíîâêà ïëèòû
Ïëèòà ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ðÿäîì ñ êóõîííîé ìåáåëüþ, êîòîðàÿ, îäíàêî, íå äîëæíà áûòü âûøå ïëèòû.
Ïðè óñòàíîâêå ïëèòû íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè:
a) Êóõîííàÿ ìåáåëü, ïðåâûøàþùàÿ ïî âûñîòå ïëèòó, äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 200 ìì îò êðàÿ
ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ïëèòû.
á) Âûòÿæêè óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî èõ èíñòðóêöèÿì ïî ïî
ýêñïëóàòàöèè, è íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 650 ìì îò ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòè ïëèòû.
â) Ñòåííûå øêàôû, ñìåæíûå ñ âûòÿæêîé, íàâåøèâàþòñÿ íà
âûñîòå íå ìåíåå 420 ìì îò ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ïëèòû
(ñì. ðèñ.).
ã) Ïðè óñòàíîâêå ïëèòû ïîä ñòåííûìè øêàôàìè ðàññòîÿíèå ìåæäó øêàôàìè è ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ ïëèòû äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 700 ìì, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
å) Ðàçìåðû äëÿ âñòðàèâàíèÿ ïëèòû â ìîäóëü êóõîííîé
1
2
R
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
1
230V 1N~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
1
4
3
2
N
3
R
4
5
4
5
S N
3
2
5
T
S
N
R
òðåáîâàíèÿ ê òèïó êàáåëÿ).
 Ðîññèè: R=A, S=B, T=C.
Óñòàíîâêà ïèòàþùåãî êàáåëÿ
×òîáû îòêðûòü êîììóòàöèîííóþ êîëîäêó:
• âûâåðíèòå âèíò V (ðèñ. 2);
• ñíèìèòå êðûøêó êîëîäêè, ïîòÿíóâ åå íà ñåáÿ.
Ïîäñîåäèíåíèå ïèòàþùåãî êàáåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì :
• óñòàíîâèòå ïåðåìû÷êè À- ñîãëàñíî òðåáóåìîé ñõåìå
ñîåäèíåíèÿ (ðèñ. 3).
Ïðèìå÷àíèå: çàâîäñêàÿ ïðåäóñòàíîâêà âûïîëíåíà äëÿ îäíîôàçíîãî ñîåäèíåíèÿ 230  (êîíòàêòû 1-2-3 ñîåäèíåíû ìåæäó
ñîáîé). Ïåðåìû÷êà 4-5 íàõîäèòñÿ â íèæíåé ÷àñòè
êîììóòàöèîííîé êîëîäêè.
•
•
•
ïîäñîåäèíèòå ïðîâîäà (N è $) êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 3
è çàêðåïèòå èõ âèíòàìè;
çàôèêñèðóéòå îñòàâøèåñÿ ïðîâîäà â çàæèìàõ 1-2-3;
çàôèêñèðóéòå ïèòàþùèé êàáåëü â õîìóòå è çàêðîéòå êðûø-
1
2
3
V
ìåáåëè óêàçàíû íà ðèñóíêå.
Âûðàâíèâàíèå ïëèòû (òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
Âàøà ïëèòà ñíàáæåíà ðåãóëèðóåìûìè íîæêàìè, êîòîðûå
ñëóæàò äëÿ åå âûðàâíèâàíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, íîæêè âêðó÷èâàþòñÿ â îòâåðñòèÿ ïî óãëàì îñíîâàíèÿ ïëèòû
B
A
N
êó êîììóòàöèîííîé êîëîäêè, çàâåðíóâ âèíò V.
Ïîäñîåäèíåíèå êàáåëÿ ê ñåòè
Îñíàñòèòå ïèòàþùèé êàáåëü ñîîòâåòñòâóþùåé âèëêîé (ñì.
òàáëè÷êó õàðàêòåðèñòèê) èëè íåïîñðåäñòâåííî ïîäêëþ÷èòå
îáîðóäîâàíèå ê ñåòè (áåç âèëêè è ðîçåòêè).  ïîñëåäíåì ñëó÷àå äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí ìíîãîëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü,
ñîîòâåòñòâóþùèé íàãðóçêå îáîðóäîâàíèÿ, ñ ðàññòîÿíèåì
ìåæäó ðàçâåäåííûìè êîíòàêòàìè íå ìåíåå 3 ìì, ïðè÷åì
ëèíèÿ çàçåìëåíèÿ íå äîëæíà ðàçðûâàòüñÿ. Ïèòàþùèé êàáåëü
ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü òàê, ÷òîáû ïî âñåé äëèíå îí íèêîãäà íå
íàãðåâàëñÿ äî òåìïåðàòóðû, ïðåâûøàþùåé íà 50°Ñ
êîìíàòíóþ.
Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì óáåäèòåñü â òîì, ÷òî:
• ïðåäîõðàíèòåëè (ïðîáêè) èëè àâòîìàòè÷åñêèå âûêëþ÷àòåëè è ïðîâîäêà âûäåðæèâàþò ðàáî÷óþ íàãðóçêó îáîðóäîâàíèÿ (ñì. òàáëè÷êó õàðàêòåðèñòèê);
• çàçåìëåíèå ñîîòâåòñòâóåò ïðàâèëàì è òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûìè ê çàçåìëåíèþ áûòîâîé òåõíèêè;
• ðîçåòêà èëè ìíîãîëèíåéíûé âûêëþ÷àòåëü íàõîäÿòñÿ â
ëåãêîäîñòóïíîì ìåñòå.
(ðèñ. 1).
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß
Ýëåêòðè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ ãàðàíòèðóåòñÿ òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîì åãî çàçåìëåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ýëåêòðè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ïðîèçâîäèòåëü ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ëþáîé óùåðá, ïðè÷èíîé êîòîðîãî ÿâèëîñü íåïðàâèëüíîå
ïîäêëþ÷åíèå îáîðóäîâàíèÿ.
Ïàðàìåòðû ïèòàþùåãî êàáåëÿ çàâèñÿò îò òèïà ýëåêòðè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ (ñì. ñëåäóþùóþ òàáëèöó, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ è ïåðåìû÷åê
äëÿ àäàïòàöèè ýëåêòðîïëèò ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, à òàêæå
27
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà
íà ñîîòâåòñòâèå ÃÎÑÒàì:
Äóõîâêà
Ðàçìåðû (Øèðèíà x Ãëóáèíà x Âûñîòà) 39x41x34 cì
Îáúåì
54 ë
Ìîùíîñòü äóõîâêè (Max)
2700 Âò
Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâåðõíîñòü
(çîíû íàãðåâà)
Ïåðåäíÿÿ ëåâàÿ
Çàäíÿÿ ëåâàÿ
Çàäíÿÿ ïðàâàÿ
Ïåðåäíÿÿ ïðàâàÿ
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü
27570.0-87
27570.14-88
23511-79
Ð 50033-92
Ð 50696-94
Êîä îðãàíà
ïî ñåðòèôèêàöèè
ÌÅ 53
%
1200 Âò
1700 Âò
1200 Âò
1700 Âò
5800 Âò
Ýòî îáîðóäîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì äèðåêòèâàì
Åâðîïåéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà:
- 73/23/EEC îò 19/02/73 (Íèçêîå íàïðÿæåíèå) è ïîñëåäóþùèå
ìîäèôèêàöèè;
- 89/336/EEC îò 03/05/89 (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü)
è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè;
- 93/68/EEC îò 22/07/93 è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè.
ENERGIA TÁBLA
Az elektromos sütõk jelzéseirõl szóló 2002/40/EU elõírás.
EN 50304 szabvány
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè ïðè íàòóðàëüíîé
êîíâåêöèè
ôóíêöèÿ íàãðåâàíèÿ: a Ñòàòè÷åñêîå
Çàÿâëåíèå î ðàñõîäå ýëåêòðîýíåðãèè êëàññà
ïðèíóäèòåëüíîé êîíâåêöèè
104
ôóíêöèÿ íàãðåâàíèÿ: L Âåíòèëèðîâàííîå
50
60
Íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà ïèòàíèÿ
230 Â / 400 Â 3N AC 50 Ãö
Ðàçìåðû îòäåëåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ è ïîäîãðåâà:
Øèðèíà: 42 ñì
85/90
Ãëóáèíà: 44 ñì
Âûñîòà: 23 ñì
Êóõîííàÿ ïëèòà ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé äóõîâêîé
E
F
G
K
L
M
N
O
Q
R
S
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Ðåãóëèðóåìûå íîæêè èëè îïîðû
Ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà èëè ïðîòèâåíü
Ðåøåò÷àòàÿ ïîëêà äóõîâêè
Ðóêîÿòêà âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè
Ðóêîÿòêà òåðìîñòàòà
Ðóêîÿòêè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèìè êîíôîðêàìè
Èíäèêàòîð òåðìîñòàòà äóõîâêè
Çåëåíûé èíäèêàòîð ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê
Ýëåêòðîííûé ïðîãðàììàòîð
Óñòðîéñòâî áëîêèðîâêè äâåðöû äóõîâêè
(òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
E
K
S
G
Q
O
F
R
M
L
N
28
Èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
Äëÿ âûáîðà ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé ïëèòû ñëóæàò ðóêîÿòêè è
êíîïêè íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Ñòàòè÷íàÿ äóõîâêà îñîáåííî ïîäõîäèò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ìÿñíûõ áëþä, êîòîðûå äîëæíû ãîòîâèòüñÿ ìåäëåííî è â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ òðåáóþò äîáàâëåíèÿ æèäêîñòè, èëè
áëþä, ñîñòîÿùèõ èç äâóõ (è áîëåå) êîìïîíåíòîâ (íàïðèìåð,
ãóëÿø, ìÿñíûå çàïåêàíêè). Òàêæå ðåæèì ïîäõîäèò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñóõèõ áèñêâèòîâ, ïå÷åíüÿ, ãàëåò, çàïå÷åííûõ
ôðóêòîâ.
Äëÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëà èñïîëüçóéòå òîëüêî îäèí ïðîòèâåíü (èëè ðåøåòêó). Óðîâåíü ðàñïîëîæåíèÿ
ïðîòèâíÿ âûáèðàéòå â çàâèñèìîñòè îò íåîáõîäèìîñòè áîëüøåãî íàãðåâà áëþäà ñâåðõó èëè ñíèçó.
Âíèìàíèå: ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì äóõîâêè ìû ðåêîìåíäóåì ïðîêàëèòü ïóñòóþ äóõîâêó, óñòàíîâèâ òåðìîñòàò
â ìàêñèìàëüíîå ïîëîæåíèå. Çàòåì îòêðîéòå äâåðöó äóõîâêè è ïðîâåòðèòå êîìíàòó, ÷òîáû óäàëèòü çàïàõ ñìàçî÷íûõ
âåùåñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ êîíñåðâàöèè îáîðóäîâàíèÿ âî
âðåìÿ åãî õðàíåíèÿ äî óñòàíîâêè.
Ïðåäóïðåæäåíèå: èñïîëüçîâàíèå äíà äóõîâêè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè ðàáîòå âåðòåëà (ïðè íàëè÷èè). Âî âñåõ äðóãèõ
ñëó÷àÿõ ãîòîâüòå ïèùó òîëüêî íà ðåøåòêå èëè ïðîòèâíå,
âñòàâëÿÿ èõ ïî íàïðàâëÿþùèì. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ðàñïîëàãàéòå ïîñóäó (áëþäà, àëþìèíèåâóþ ôîëüãó è ò.ä.) íà äíå
äóõîâêè — ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ýìàëåâîå ïîêðûòèå.
2. ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÀŸ ÄÓÕÎÂÊÀ
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
S
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M:
ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàåò âåíòèëÿòîð è âñå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû. Ýòî îáåñïå÷èâàåò äåëèêàòíûé ïðîöåññ
íàãðåâà, ïîòîê ãîðÿ÷åãî âîçäóõà íàïðàâëåí ñíèçó ââåðõ.
Òåìïåðàòóðà â äóõîâêå äîñòèãàåò çíà÷åíèÿ, çàäàííîãî ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà è äàëåå îñòàåòñÿ íåèçìåííîé.
Ðåæèì èäåàëåí äëÿ äîâåäåíèÿ äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè ïîëóôàáðèêàòîâ (â ñïåöèàëüíûõ ôîðìàõ), óæå ãîòîâûõ ñíàðóæè,
íî ñûðûõ âíóòðè. Îí òàêæå ïîäõîäèò äëÿ âûïåêàíèÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, êîòîðûå äîëæíû ïîäíÿòüñÿ (ïèðîãîâ, òîðòîâ...).
Íåñêîëüêî ñîâåòîâ:
• âñåãäà ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåâàéòå äóõîâêó;
• íå ãîòîâüòå îäíîâðåìåííîâ äóõîâêå áîëåå îäíîãî áëþäà;
• ðàçìåùàéòå ôîðìó äëÿ âûïå÷êè (åñëè íå ãîòîâèòå ïðÿìî
íà ïðîòèâíå) íà ðåøåòêå — ýòî îáåñïå÷èâàåò íàèëó÷øóþ
öèðêóëÿöèþ ãîðÿ÷åãî âîçäóõà è ðàâíîìåðíûé íàãðåâ;
• âî âðåìÿ âûïå÷êè âûíèìàéòå âñå íåèñïîëüçóåìûå ïðîòèâíè è ðåøåòêè;
• ïîìåùàéòå ðåøåòêó íà âòîðîé èëè òðåòèé óðîâíè ñíèçó,
ôîðìó äëÿ âûïå÷êè – íà ñåðåäèíó ðåøåòêè;
• âî âðåìÿ âûïåêàíèÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé ñòàðàéòåñü íå
îòêðûâàòü äâåðöó äóõîâêè — ýòî èçìåíÿåò òåìïåðàòóðó â
äóõîâêå, îñòàíàâëèâàåò ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ è òåñòî â
ðåçóëüòàòå ìîæåò «íå ïîäíÿòüñÿ».
Ïðèìå÷àíèå: Åñëè ïëèòà îñíàùåíà ýëåêòðîííûì ïðîãðàììàòîðîì, òî ïåðåä âûáîðîì æåëàåìîãî ðåæèìà ïðèãîòîâëåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêîé äóõîâêå íàæìèòå îäíîâðåìåííî
êíîïêè V è W (ñèìâîë m ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå).
Óñòðîéñòâî áëîêèðîâêè äâåðöû äóõîâêè
(òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
Íåêîòîðûå ìîäåëè îñíàùåíû óñòðîéñòâîì áëîêèðîâêè äâåðöû äóõîâêè, ðàñïîëîæåííûì ìåæäó ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ è
äâåðöåé. ×òîáû îòêðûòü äâåðöó, ïîäíèìèòå óñòðîéñòâî “À”,
êàê ïîêàçàíî íà ðèñ.
A
Ðóêîÿòêè óïðàâëåíèÿ äóõîâêîé (L è M)
3. ÏÈÖÖÀ
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ äóõîâêà ñî÷åòàåò ïðåèìóùåñòâà òðàäèöèîííûõ ñòàòè÷íûõ äóõîâîê è ñîâðåìåííûõ äóõîâîê ñ ïðèíóäèòåëüíîé âåíòèëÿöèåé. Ýòî óíèâåðñàëüíîå îáîðóäîâàíèå ïðåäëàãàåò 7 ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ ïðèãîòîâëåíèÿ,
âûáîð êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ äâóõ ðóêîÿòîê:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
U
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M:
ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
ñâåò. Ïðè óñòàíîâêå ðóêîÿòêè â ïîçèöèþ 8 ñâåò çàæèãàåòñÿ
áåç âêëþ÷åíèÿ íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Ãîðÿùàÿ ëàìïî÷êà äóõîâêè ïîêàçûâàåò, ÷òî äóõîâêà èñïîëüçóåòñÿ. Ñâåò îñòàåòñÿ ãîðåòü â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè èñïîëüçîâàíèÿ
äóõîâêè.
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàþò íèæíèé è êðóãëûé íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû è âåíòèëÿòîð. Òàêàÿ êîìáèíàöèÿ ïîçâîëÿåò áûñòðî äîñòèãíóòü òåìïåðàòóðû, çàäàííîé
òåðìîñòàòîì. Ïîòîê ãîðÿ÷åãî âîçäóõà íàïðàâëåí ñíèçó ââåðõ.
 ýòîì ðåæèìå ïîòðåáëÿåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýíåðãèè
(2700 Âò).
Ðåæèì èäåàëåí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïðè âûñîêîé
òåìïåðàòóðå, íàïðèìåð, ïèööû è æàðêîãî. Èñïîëüçóéòå
îäíîâðåìåííî òîëüêî îäèí ïðîòèâåíü èëè ðåøåòêó. Ïðè èñïîëüçîâàíèè îäíîâðåìåííî äâóõ ïðîòèâíåé (ðåøåòîê) â ñåðåäèíå ïðèãîòîâëåíèÿ èõ ñëåäóåò ïîìåíÿòü ìåñòàìè.
1. ÑÒÀÒÈ÷ÍÀŸ ÄÓÕÎÂÊÀ
4. ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÀß ÄÓÕÎÂÊÀ
L — ðóêîÿòêè âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè;
M — ðóêîÿòêè òåðìîñòàòà.
Êîãäà ðóêîÿòêà âûáîðà ôóíêöèé äóõîâêè L íàõîäèòñÿ â ëþáîì ïîëîæåíèè, êðîìå «î» — âûêëþ÷åíî, â äóõîâêå ãîðèò
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L: a
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
L
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M:
ëþáîå ìåæäó 50°C è Max
Ãîðèò ëàìïà îñâåùåíèÿ, âêëþ÷åíû âåðõíèé è íèæíèé
íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû. Äóõîâêà íàãðåâàåòñÿ äî òåìïåðàòóðû, çàäàííîé ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà; âûáðàííàÿ òåìïåðàòóðà ïîääåðæèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ïîòîê ãîðÿ÷åãî
âîçäóõà íàïðàâëåí ñâåðõó âíèç. Ïðåâîñõîäíîå ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü â ýòîì ðåæèìå ìíîãèå
âèäû ïðîäóêòîâ.
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàþò îáà íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòà
è âåíòèëÿòîð. Äóõîâêà íàãðåâàåòñÿ äî òåìïåðàòóðû, çàäàííîé ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà; âûáðàííàÿ òåìïåðàòóðà ïîääåðæèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ýòîò ðåæèì ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü
ðàçëè÷íûå áëþäà íà äâóõ ðåøåòêàõ îäíîâðåìåííî (ñì. ðàçäåë «Ïðèãîòîâëåíèå íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ îäíîâðåìåííî»).
Ðåæèì èäåàëåí äëÿ áëþä, êîòîðûå òðåáóþò äëèòåëüíîãî
29
7. ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÛÉ ÄÂÎÉÍÎÉ ÃÐÈËÜ
ïðèãîòîâëåíèÿ. Òàêæå ýòîò ðåæèì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ æàðêîãî ïðè ìåíüøåé òåìïåðàòóðå. Ðåæèì
ïîçâîëÿåò ïðèãîòîâèòü ìÿñíûå ïðîäóêòû áîëåå ñî÷íûìè è
íåæíûìè. Ðåæèì âåíòèëèðóåìîé äóõîâêè õîðîøî ïîäõîäèò
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðûáû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåíüøåãî êîëè÷åñòâà ïðèïðàâ, ÷åì îáû÷íî, òàê êàê ïîçâîëÿåò ëó÷øå
ñîõðàíèòü âêóñ è àðîìàò áëþäà. Âåëèêîëåïíûå ðåçóëüòàòû
ïîëó÷àþòñÿ ïðè ãîòîâêå îâîùåé ( êàáà÷êè, áàêëàæàíû, ïåðöû, ïîìèäîðû è ò.ä.) è âûïå÷êå èçäåëèé èç äðîææåâîãî òåñòà.
Êðîìå òîãî, äàííûé ðåæèì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ ìÿñà, ðûáû è õëåáà ïðè óñòàíîâêå òåìïåðàòóðû
80–100°Ñ. Ïðè ðàçìîðàæèâàíèè â ýòîì ðåæèìå òðåáóåòñÿ
âäâîå ìåíüøå âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàçìîðàæèâàíèåì
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Äëÿ ðàçìîðàæèâàíèÿ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå íåëüçÿ íàãðåâàòü (òîðòîâ èç ìîðîæåíîãî, êðåìîâûõ èëè ôðóêòîâûõ òîðòîâ è ïð.), óñòàíîâèòå òåðìîñòàò â
ïîëîæåíèå 50°Ñ èëè ïîëîæåíèå «0» – öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.
5. ÃÐÈËÜ
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: ëþáîå ìåæäó 50 è 200°C
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ðàáîòàþò íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
ãðèëÿ è âåíòèëÿòîð. Íàïðàâëåííîå òåïëîâîå èçëó÷åíèå ñî÷åòàåòñÿ ñ ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèåé âîçäóõà âíóòðè
äóõîâêè. Ýòî ïðåäîõðàíÿåò ïîâåðõíîñòü ïèùè îò ïðèãîðàíèÿ è óñèëèâàåò ïðîíèêàþùóþ ñïîñîáíîñòü òåïëà. Ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòàòû äîñòèãàþòñÿ ïðè ãîòîâêå â ýòîì ðåæèìå
ìÿñíûõ øàøëûêîâ ñ îâîùàìè, ñîñèñîê, ñâèíûõ ðåáðûøåê,
êîòëåò èç áàðàíèíû, ïîðöèîííûõ öûïëÿò, ñâèííûõ îòáèâíûõ
è ò.ï. Âåíòèëèðóåìûé ãðèëü èäåàëåí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ðûáíûõ ñòåéêîâ, òóíöà, òðåñêè è ïð.
 ýòîì ðåæèìå ìîòîð òàêæå âðàùàåò âåðòåë (ïðè íàëè÷èè),
íà êîòîðîì ðåêîìåíäóåòñÿ ãîòîâèòü ìÿñíîå æàðêîå, äîìàøíþþ ïòèöó è ò.ä .
Âíèìàíèå: ïðè èñïîëüçîâàíèè ãðèëÿ (ðåæèìû 5, 6, 7) äâåðöà äóõîâêè äîëæíà áûòü çàêðûòà.
F
Èíäèêàòîð òåðìîñòàòà äóõîâêè (Î)
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: Max
Èíäèêàòîð ãîðèò, êîãäà äóõîâêà íàãðåâàåòñÿ. Èíäèêàòîð ïîãàñíåò, êîãäà òåìïåðàòóðà â äóõîâêå äîñòèãíåò çíà÷åíèÿ, çàäàííîãî ðóêîÿòêîé òåðìîñòàòà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà èíäèêàòîð
íà÷íåò ìèãàòü, ïîêàçûâàÿ, ÷òî òåðìîñòàò ðàáîòàåò ïðàâèëüíî, ïîääåðæèâàÿ â äóõîâêå ïîñòîÿííóþ òåìïåðàòóðó.
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò, ïèùà ïîäâåðãàåòñÿ òåïëîâîìó èíôðàêðàñíîìó èçëó÷åíèþ îò ðàñêàëåííîãî âåðõíåãî öåíòðàëüíîãî ýëåìåíòà. Ýòî èçëó÷åíèå íàãðåâàåò ïîâåðõíîñòü ìÿñà
íåïîñðåäñòâåííî (âîçäóõ íàãðåâàåòñÿ ñëàáî). Íà ìÿñå îáðàçóåòñÿ ðóìÿíàÿ êîðî÷êà, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ìÿñî ñî÷íûì
è ìÿãêèì.
Ãðèëü èäåàëåí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä, òðåáóþùèõ âûñîêîé òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè, òàêèõ êàê: áèôøòåêñû, òåëÿòèíà, ôèëå, ãàìáóðãåðû, ðîìøòåêñ è ò.ä.
6. ÄÂÎÉÍÎÉ ÃÐÈËÜ
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè L:
K
Âíèìàíèå: äâåðöà äóõîâêè â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ ñèëüíî íàãðåâàåòñÿ, íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì ïðèêàñàòüñÿ ê íåé.
Âåðòåë (òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
Ïðè èñïîëüçîâàíèè âåðòåëà, äåéñòâóéòå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
a) ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà íà 1-é óðîâåíü;
d
á) âñòàâüòå ðàìêó âåðòåëà íà 4-é óðîâåíü è ïîìåñòèòå íà
íåå âåðòåë, âñòàâèâ åãî â ñïåöèàëüíîå îòâåðñòèå â çàäíåé ñòåíêå äóõîâêè;
- Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè M: Max
 äóõîâêå ãîðèò ñâåò è ðàáîòàåò äâîéíîé íàãðåâàòåëüíûé
ýëåìåíò ãðèëÿ, ìîòîð âðàùàåò âåðòåë. Ýòîò ãðèëü áîëüøå
îáû÷íîãî, åãî ìîùíîñòü íà 50% ïðåâûøàåò ìîùíîñòü ïðîñòîãî ãðèëÿ. Ïðè ðàáîòå äâîéíîãî ãðèëÿ âîçäåéñòâèþ òåïëà
ïîäâåðãàþòñÿ äàæå óãëû äóõîâêè.
â) âêëþ÷èòå âåðòåë, óñòàíîâèâ ðóêîÿòêó L â ïîëîæåíèå
Âàæíî: ïðè ïîëüçîâàíèè ãðèëåì âñåãäà äåðæèòå äâåðöó
äóõîâêè çàêðûòîé. Ýòî ïîçâîëèò âàì ïîëó÷èòü ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòû è ñáåðåæåò ýëåêòðîýíåðãèþ (îêîëî 10%).
Ïîìåùàéòå ðåøåòêó íà âåðõíèå óðîâíè (ñì. òàáëèöó ãë.
“Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè â äóõîâêå”).
Ïîä ðåøåòêó ãðèëÿ ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà.
30
K.
Ýëåêòðîííûé ïðîãðàììàòîð
P
Ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììàòîðà ìîæíî ïðîãðàììèðîâàòü ñëåäóþùèå ôóíêöèè äóõîâêè èëè ãðèëÿ:
• çàäåðæêà íà÷àëà ïðèãîòîâëåíèÿ íà óñòàíîâëåííîå âðåìÿ;
• íåìåäëåííîå íà÷àëî ïðèãîòîâëåíèÿ ñ óñòàíîâëåííîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ;
• òàéìåð.
Ñâåòÿùàÿñÿ áóêâà “À” ïîêàçûâàåò, ÷òî â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå óñòàíîâëåíû ïðîäîëæèòåëüíîñòü è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ.  íàøåì ïðèìåðå äóõîâêà âêëþ÷èòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â 12.30 è ïðåêðàòèò ðàáîòó ñïóñòÿ 30 ìèíóò.
Êîãäà äóõîâêà âêëþ÷èòñÿ, ñèìâîë m áóäåò ïîäñâå÷èâàòüñÿ
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ.  ëþáîé ìîìåíò Âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ, íàæàâ êíîïêó V, èëè âðåìÿ åãî îêîí÷àíèÿ, íàæàâ
Íàçíà÷åíèå êíîïîê
n
: âêëþ÷åíèå òàéìåðà - ÷àñû è ìèíóòû;
V
: ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ;
êíîïêó W.
Ïî îêîí÷àíèè âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ ñðàáîòàåò çâóêîâîé ñèãíàë. Ñèãíàë áóäåò çâó÷àòü íåñêîëüêî ìèíóò; ÷òîáû îòêëþ÷èòü åãî, ïðîñòî íàæìèòå ëþáóþ èç êíîïîê, êðîìå
W : âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ;
s : óìåíüøåíèå âðåìåíè;
t : óâåëè÷åíèå âðåìåíè.
s è t.
Íåìåäëåííûé ñòàðò
Óñòàíîâêà öèôðîâûõ ÷àñîâ
Åñëè çàïðîãðàììèðîâàíà òîëüêî ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ (ï. 1 è 2), äóõîâêà íà÷íåò ðàáîòó íåìåäëåííî.
Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýëåêòðîñåòè èëè ïîñëå ñáîÿ â ýëåêòðîïèòàíèè íà äèñïëåå ìèãàåò: 0.00.
•
Íàæìèòå ïîñëåäîâàòåëüíî êíîïêè
V è W è çàòåì (â
Îòìåíà çàïðîãðàììèðîâàííîãî âðåìåíè
ïðèãîòîâëåíèÿ
òå÷åíèå 4-õ ñåêóíä) ñ ïîìîùüþ êíîïîê s è t óñòàíîâèòå òî÷íîå âðåìÿ.
•
×òîáû îòìåíèòü óæå çàïðîãðàììèðîâàííîå âðåìÿ ïðèãîòîâ-
Ïðè íàæàòèè êíîïêè t âðåìÿ âîçðàñòàåò.
ëåíèÿ, íàæìèòå îäíîâðåìåííî êíîïêè
Ïðè íàæàòèè êíîïêè s âðåìÿ óáûâàåò.
Òàéìåð
Òàéìåð ïîçâîëÿåò çàäàâàòü íóæíîå âðåìÿ, êîòîðîå îí áóäåò
îòñ÷èòûâàòü â îáðàòíóþ ñòîðîíó. Òàéìåð íå âêëþ÷àåò è íå
âûêëþ÷àåò äóõîâêó, à ïðîñòî ïî èñòå÷åíèè çàäàííîãî
ïðîìåæóòêà âðåìåíè âêëþ÷àåò çâóêîâîé ñèãíàë.
Äëÿ ëþáîãî èçìåíåíèÿ âðåìåíè ïîâòîðèòå âûøåîïèñàííóþ ïðîöåäóðó.
Ðàáîòà äóõîâêè â ðó÷íîì ðåæèìå
Ïîñëå òîãî, êàê Âû óñòàíîâèëè âðåìÿ, ïðîãðàììàòîð íà÷èíàåò ðàáîòàòü â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíîâà âåðíóòüñÿ â ðó÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïîñëå êàæäîãî ïðèãîòîâëåíèÿ â «Àâòîìàòè÷åñêîì» ðå-
Íàæìèòå êíîïêó
æèìå, íàæìèòå îäíîâðåìåííî êíîïêè V è W.
Ìîæíî óñòàíîâèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîöåññà ïðèãîòîâëåíèÿ è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ. Ïðåäïîëîæèì,
äèñïëåé ïîêàçûâàåò âðåìÿ 10.00:
2.
Q
.
Ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè, ñðàáîòàåò çâóêîâîé
ñèãíàë, êîòîðûé ìîæíî âûêëþ÷èòü íàæàòèåì ëþáîé èç êíîïîê
(êðîìå t è s), â ýòîò ìîìåíò ñèìâîë n íà äèñïëåå òàêæå
ïîãàñíåò.
Èñïðàâëåíèå èëè îòìåíà óñòàíîâîê
•
N
Çàïðîãðàììèðîâàííûå äàííûå â ëþáîå âðåìÿ ìîæíî
èçìåíèòü íàæàòèåì ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè èëè êíî-
Îòïóñòèòå êíîïêó, ÷åðåç 4 ñåêóíäû äèñïëåé ñíîâà áóäåò
•
ïîêàçûâàòü öèôðîâîå çíà÷åíèå òåêóùåãî âðåìåíè, ñèìâîë m è áóêâó “À” (AUTO).
Íàæìèòå êíîïêó V è óñòàíîâèòå âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
•
ãîòîâëåíèÿ, èñïîëüçóÿ êíîïêè s è t, íàïðèìåð, 13.00.
4.
íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ:
R
Ïîâîðîòîì ðóêîÿòîê óïðàâëåíèÿ óñòàíîâèòå æåëàåìûé
ðåæèì è òåìïåðàòóðó ïðèãîòîâëåíèÿ (íàïðèìåð, «Ñòàòè÷åñêàÿ äóõîâêà», 200°Ñ).
Íàæìèòå êíîïêó V, à çàòåì óñòàíîâèòå (â òå÷åíèå 4-õ
ñåêóíä) ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ ñ ïîìîùüþ
êíîïîê s è t. Ïðåäïîëîæèì óñòàíàâëèâàåòñÿ âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ 30 ìèíóò, íà äèñïëåå Âû óâèäèòå:
3.
n,
Çàòåì ñ ïîìîùüþ êíîïîê t è s óñòàíîâèòå òðåáóåìîå
âðåìÿ.
Êîãäà Âû îòïóñòèòå êíîïêó, íà÷íåòñÿ îáðàòíûé îòñ÷åò âðåìåíè è íà äèñïëåå âûñâåòèòñÿ çíà÷åíèå òåêóùåãî âðåìåíè:
Ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè ïðèãîòîâëåíèÿ
1.
VèW.
O
ïîê t è s.
Êîãäà îòìåíÿþòñÿ äàííûå î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðèãîòîâëåíèÿ, òî àâòîìàòè÷åñêè îòìåíÿåòñÿ è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ, è íàîáîðîò.
Åñëè äóõîâêà óæå çàïðîãðàììèðîâàíà, òî íîâàÿ óñòàíîâêà îêîí÷àíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ, ââåäåííàÿ ïåðåä ñòàðòîì, âîñïðèíÿòà íå áóäåò.
Ðåãóëÿöèÿ ãðîìêîñòè çâóêîâîãî ñèãíàëà
Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ è ïîäòâåðæäåíèÿ ðåãóëÿöèè ÷àñîâ ïðè
Êîãäà Âû îòïóñòèòå êíîïêó, ÷åðåç 4 ñåêóíäû íà äèñïëåå
îïÿòü ïîÿâèòñÿ öèôðîâîå çíà÷åíèå òåêóùåãî âðåìåíè
ïîìîùè êíîïêè s ìîæíî îòðåãóëèðîâàòü ãðîìêîñòü çâóêîâîé
ñèãíàëèçàöèè.
31
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
Øèðîêèé äèàïàçîí ôóíêöèé äóõîâêè ïîçâîëÿåò ïðèãîòîâèòü ïèùó íàèëó÷øèì ñïîñîáîì. Ñî âðåìåíåì Âû ïðèîáðåòåòå ñîáñòâåííûé îïûò, êîòîðûé ïîçâîëèò íàèáîëåå
ïîëíî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå
òîãî, Âàì ïîìîãóò ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:
òåìïåðàòóðà ïðèãîòîâëåíèÿ ïðèìåðíî 160°C. Íå îòêðûâàéòå äâåðöó äóõîâêè âî âðåìÿ âûïåêàíèÿ, ÷òîáû òåñòî íå
îñåëî. Òåñòî íå äîëæíî áûòü ñëèøêîì æèäêèì, èíà÷å âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìîæåò çàòÿíóòüñÿ.
Îáùèå çàìå÷àíèÿ:
Ïðåäâàðèòåëüíûé íàãðåâ äóõîâêè
Åñëè ïèðîã ñëèøêîì ñóõîé:
Åñëè íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî íàãðåòü äóõîâêó, èñïîëü-
â ñëåäóþùèé ðàç ïîâûñüòå òåìïåðàòóðó íà 10°C
è ñîêðàòèòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
çóéòå ðåæèì 3 U — «Ïèööà», ïðèìåíåíèå êîòîðîãî ïîçâîëèò Âàì áûñòðî äîñòè÷ü æåëàåìîé òåìïåðàòóðû è
ñýêîíîìèò ýíåðãèþ. Çàòåì ïîìåñòèòå áëþäî â äóõîâêó è
âûáåðèòå æåëàåìûé ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ.
Åñëè ïèðîã ñëèøêîì ñûðîé:
â ñëåäóþùèé ðàç ïîíèçüòå òåìïåðàòóðó íà 10°C èëè
ñîêðàòèòå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ïðè çàìåøèâàíèè òåñòà.
Ïðèãîòîâëåíèå
íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ îäíîâðåìåííî
Åñëè ïîâåðõíîñòü ïèðîãà ñëèøêîì òåìíàÿ:
Òîëüêî ðåæèì 4 L — «Âåíòèëèðóåìàÿ äóõîâêà» ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü îäíîâðåìåííî íà íåñêîëüêèõ ðåøåòêàõ.
Èñïîëüçóéòå òðè öåíòðàëüíûõ óðîâíÿ; âåðõíèé è íèæíèé
óðîâíè íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ñ ãîðÿ÷èì
âîçäóõîì, ïîýòîìó «äåëèêàòíûå» áëþäà íà íèõ ìîãóò ïðèãîðåòü. Ãîòîâÿ îäíîâðåìåííî íà òðåõ óðîâíÿõ äóõîâêè, ó÷òèòå,
÷òî áëþäî íà ñðåäíåì óðîâíå áóäåò ãîòîâèòüñÿ äîëüøå, ïîýòîìó îñòàâüòå åãî â äóõîâêå åùå íà íåñêîëüêî ìèíóò. Åñëè
âû èñïîëüçóåòå îäíîâðåìåííî òðè óðîâíÿ äóõîâêè, áëþäî,
òðåáóþùåå áîëåå íèçêîé òåìïåðàòóðû ïðèãîòîâëåíèÿ
(âûïå÷êà) ïîìåñòèòå íà ñðåäíèé óðîâåíü.
ïîìåñòèòå ôîðìó íà áîëåå íèçêèé óðîâåíü, óìåíüøèòå
òåìïåðàòóðó è óâåëè÷üòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
Åñëè ïèðîã õîðîøî ïðîïå÷åí ñíàðóæè, à âíóòðè ñûðîé:
ñîêðàòèòå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè ïðè çàìåøèâàíèè òåñòà,
óìåíüøèòå òåìïåðàòóðó è óâåëè÷üòå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
Åñëè ïèðîã ïðèãîðàåò ê ôîðìå:
õîðîøî ñìàæüòå è ïîñûïüòå ìóêîé ôîðìó.
Èñïîëüçîâàíèå ãðèëÿ
Êîãäà ãîòîâèòñÿ ñðàçó íåñêîëüêî áëþä, áëþäà
äîõîäÿò äî ãîòîâíîñòè íå îäíîâðåìåííî:
Ìíîãîïðîãðàììíàÿ äóõîâêà èìååò òðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìà ðàáîòû ãðèëÿ.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàëûõ ïîðöèé ïèùè èñïîëüçóéòå ðåæèì
óìåíüøèòå òåìïåðàòóðó. Áëþäà, êîòîðûå Âû ãîòîâèòå,
äîëæíû èìåòü îäèíàêîâîå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ.
5 F «Ãðèëü». Ïðè ýòîì ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè áóäåò âñåãî
1200 Âò, íî äëÿ ìàëûõ êîëè÷åñòâ ïèùè, òàêèõ êàê òîñòû è
ò.ï., ýòîãî äîñòàòî÷íî.
Ïèùó ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü â öåíòðå ðåøåòêè, ò.ê. ðàáîòàåò òîëüêî öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü âåðõíåãî íàãðåâàòåëüíîãî
ýëåìåíòà, è ïèùà, ïîñòàâëåííàÿ â óãëàõ ðåøåòêè, îñòàíåòñÿ íåïðèãîòîâëåííîé.
Ïðèãîòîâëåíèå ïèööû
Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà èñïîëüçóéòå ðåæèì
3 U «Ïèööà».
Âàæíî: äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåâîñõîäíûõ ðåçóëüòàòîâ è ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè (îêîëî 10%) ïðè ïîëüçîâàíèè ãðèëåì
äåðæèòå äâåðöó äóõîâêè çàêðûòîé.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ëþáîãî èç òðåõ ðåæèìîâ ãðèëÿ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâêà ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðû, ïîñêîëüêó ðàáîòà ãðèëÿ îñíîâàíà íà èíôðà-êðàñíîì èçëó÷åíèè. Îäíàêî,
ïðè íåîáõîäèìîñòè, Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü òåìïåðàòóðó ïî
ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
Ïðè ïîëüçîâàíèè ãðèëåì ïîñòàâüòå ðåøåòêó íà 4-é óðîâåíü, à ïîä ðåøåòêó ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà.
Ðåæèì 7
K — «Äâîéíîé âåíòèëèðóåìûé ãðèëü» óäîáåí
•
Ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåéòå äóõîâêó (íå ìåíåå 15 ìèíóò).
•
Èñïîëüçóéòå ëåãêèé àëþìèíèåâûé ïðîòèâåíü, ðàçìåñòèòå åãî íà æàðîâíå (ðåøåòêå), âõîäÿùåé â êîìïëåêò
ïîñòàâêè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ãëóáîêîãî ïðîòèâíÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèãîòîâëåíèÿ äîëüøå è ñëîæíåå ïîëó÷èòü
õðóñòÿùóþ êîðî÷êó.
•
Íå îòêðûâàéòå äâåðöó äóõîâêè â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ ïèööû.
•
Ïðè ãîòîâêå ïèööû ñ íåñêîëüêèìè íàïîëíèòåëÿìè â
ñåðåäèíå ïðèãîòîâëåíèÿ ïîëîæèòå íà ïèööó ñûð «Ìîööàðåëëà».
Ïðèãîòîâëåíèå ðûáû è ìÿñà
×òîáû èçáåæàòü ïåðåñóøèâàíèÿ, ãîòîâüòå ìÿñî êóñêàìè íå
ìåíüøå 1 êèëîãðàììà. Êîãäà ãîòîâèòå áåëîå ìÿñî, ïòèöó èëè
ðûáó, çàäàâàéòå íèçêóþ òåìïåðàòóðó (150–175°Ñ). Ïðè ïðèãîòîâëåíèè êðàñíîãî ìÿñà, êîòîðîå äîëæíî áûòü õîðîøî ïðîïå÷åííûì ñíàðóæè è ñî÷íûì âíóòðè, íà êîðîòêèé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïîâûñüòå òåìïåðàòóðó äî 200–220°Ñ,
à çàòåì óñòàíîâèòå ïðåæíåå çíà÷åíèå.  îñíîâíîì ÷åì
áîëüøå æàðêîå, òåì íèæå òåìïåðàòóðà è äîëüøå âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ. Ïîëîæèòå ìÿñî íà ñåðåäèíó ðåøåòêè, à ïîä
íåå ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà. Ïîñòàâüòå ðåøåòêó
íà ñðåäíèé (öåíòðàëüíûé) óðîâåíü äóõîâêè. Åñëè Âû õîòèòå
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî òåïëà ñíèçó, èñïîëüçóéòå íèæíèé
óðîâåíü äóõîâêè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âêóñíîé êîðî÷êè ïîëèâàéòå ìÿñî ðàñòîïëåííûì æèðîì èëè îáëîæèòå êóñî÷êàìè áåêîíà, ðåøåòêó ïîìåñòèòå â âåðõíþþ ÷àñòü äóõîâêè.
äëÿ áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ. Áëþäî ïðèãîòàâëèâàåòñÿ âíóòðè, à ñíàðóæè îáðàçóåòñÿ ïðèÿòíàÿ êîðî÷êà. Òàê ìîæíî
ïðèãîòîâèòü áåç èñïîëüçîâàíèÿ âåðòåëà êðóïíûå êóñêè ìÿñà
èëè ïòèöó. Êðîìå òîãî, ðåæèì ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïîäðóìÿíèâàíèÿ áëþäà â êîíöå åãî ïðèãîòîâëåíèÿ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ðåæèìà ñòàâüòå ðåøåòêó íà 2-é èëè
3-é ñíèçó óðîâíè (ñì. òàáë. ïî ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè â äóõîâêå), à íà 1-ì óðîâíå ðàçìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ðåæèìà âìåñòå ñ âåðòåëîì (ïðè
íàëè÷èè) Âû ìîæåòå òàêæå ïðèãîòîâèòü íà ïîääîíå äëÿ ñáîðà
æèðà (1-é óðîâåíü) êàðòîôåëü è ò.ï.
Âûïå÷êà ïèðîãîâ
Ïåðåä âûïå÷êîé ïèðîãîâ âñåãäà ïðîãðåâàéòå äóõîâêó (ïðèìåðíî 15 ìèí.). Óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî äóõîâêà ïîëíîñòüþ ïðîãðåëàñü (êðàñíûé èíäèêàòîð Î äîëæåí ïîãàñíóòü). Îáû÷íî
32
Èñïîëüçîâàíèå ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ïîâåðõíîñòè
Îïèñàíèå
Èñïîëüçîâàíèå ïîñóäû íà ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé
ïîâåðõíîñòè
Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü îáîðóäîâàíà ðàäèàëüíûìè êîíôîðêàìè, âñòðîåííûìè ïîä ïîâåðõíîñòü êàê çîíû íàãðåâà, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ êðàñíûìè âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ.
A. Îáëàñòè äëÿ ãîòîâêè (A).
Â. Èíäèêàòîðû îñòàòî÷íîãî òåïëà — ïîêàçûâàþò, ÷òî òåìïåðàòóðà ñîîòâåòñòâóþùåé çîíû íàãðåâà (êîíôîðêè)
âûøå 60°Ñ, äàæå åñëè íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò óæå âûêëþ÷åí.
A
Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè
ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
• Èñïîëüçóéòå êóõîííóþ ïîñóäó ñ ãîðèçîíòàëüíûì è ãëàäêèì äíîì. Ýòî îáåñïå÷èò ïîëíûé êîíòàêò äíà ïîñóäû ñ
çîíîé íàãðåâà. Èñïîëüçîâàíèå êàñòðþëü ñ äåôîðìèðîâàííûì (âûãíóòûì èëè âîãíóòûì) äíîì íåäîïóñòèìî.
A
•
Èñïîëüçóéòå êóõîííóþ ïîñóäó äîñòàòî÷íîãî äèàìåòðà:
÷òîáû îíà ïîëíîñòüþ çàêðûâàëà çîíó íàãðåâà. Êðîìå
òîãî, ðàñïîëàãàéòå ïîñóäó òî÷íî íàä âûáðàííîé çîíîé
íàãðåâà, ÷òî ñïîñîáñòâóåò íàèáîëåå ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ òåïëà.
•
Âñåãäà ïðîâåðÿéòå, ÷òîáû äíî êàñòðþëü è ñêîâîðîä
áûëî ñóõèì è ÷èñòûì. Ýòî îáåñïå÷èò õîðîøèé êîíòàêò
ìåæäó ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ è êóõîííîé ïîñóäîé è
ïðîäëèò ñðîê èõ ñëóæáû.
Íå ïîëüçóéòåñü ïîñóäîé, â êîòîðîé ãîòîâèëè íà ãàçîâîé
ïëèòå. Êîíöåíòðèðîâàííîå òåïëî îò ãàçîâîé ãîðåëêè ìîæåò äåôîðìèðîâàòü äíî êóõîííîé ïîñóäû, ÷òî íå îáåñïå÷èò ïîëíûé êîíòàêò ïîñóäû ñ ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ.
B
Îïèñàíèå íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
Ðàäèàëüíûå êîíôîðêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðóãëûå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû, êîòîðûå íàãðåâàþòñÿ äî êðàñíà
÷åðåç 10–20 ñåêóíä ïîñëå âêëþ÷åíèÿ.
•
Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê
ÐÓÊÎßÒÊÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌÈ
ÊÎÍÔÎÐÊÀÌÈ (N)
Ïîçèöèÿ Îáû÷íàÿ èëè áûñòðàÿ êîíôîðêà
Ïëèòû ìîãóò áûòü îáîðóäîâàíû îáû÷íûìè, áûñòðîíàãðåâàþùèìèñÿ è àâòîìàòè÷åñêèìè ýëåêòðè÷åñêèìè êîíôîðêàìè
â ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèÿõ (áûñòðîíàãðåâàþùèåñÿ êîíôîðêè ìîæíî îòëè÷èòü ïî êðàñíîìó êðóæêó â öåíòðå, àâòîìàòè÷åñêèå — ïî àëþìèíèåâîìó äèñêó â öåíòðå).
×òîáû èçáåæàòü ïîòåðü òåïëà è ïîð÷è ïîñóäû, ðåêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü ïîñóäó ñ ïëîñêèì äíîì, äèàìåòð êîòîðîãî íå
ïðåâûøàåò äèàìåòð êîíôîðêè.
Òàáëèöà ïîêàçûâàåò ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ïîçèöèåé ðóêîÿòêè è öåëüþ, äëÿ êîòîðîé îíà èñïîëüçóåòñÿ.
0
Âûêëþ÷åíî
1
Ïðèãîòîâëåíèå îâîùåé,ðûáû
2
Ïðèãîòîâëåíèå êàðòîôåëÿ íà ïàðó,
ñóïîâ,ôàñîëè
3
Ïðèãîòîâëåíèå è âûäåðæèâàíèå
áîëüøèõ êîëè÷åñòâ ïèùè
4
Æàðåíüå (ñðåäíåå)
5
Æàðåíüå (óñèëåííîå)
6
Æàðåíüå äî êîðî÷êè,êèïÿ÷åíèå
Çåëåíûé èíäèêàòîð ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê (Q)
Èíäèêàòîð ãîðèò, êîãäà âêëþ÷åíà õîòÿ áû îäíà ýëåêòðè÷åñêàÿ êîíôîðêà.
33
Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû
Ïîçèöèÿ ðóêîÿòêè
âûáîðà
ôóíêöèé
äóõîâêè
Áëþäî
Âåñ,
êã
Óðîâåíü
ïðîòèâíÿ
ñíèçó
Âðåìÿ
ïðåäâàðèòåëüíîã
î ðàçîãðåâà
äóõîâêè, ìèí
Ïîçèöèÿ
ðóêîÿòêè
òåðìîñòàòà,
Ñ°
Âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ,
ìèí
3
3
3
3
3
3
2/3
3
3
3
2
2/3
2-4
3
3
3
2
2-4
2
2
3
2-4
2-4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
200
200
200
180
180
180
180
180
160
220
220
180
230
180
180
180
180
200
180
180
160
190
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
45-50
40-50
25-30
15-20
25-30
60-70
15-20
30-35
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
20-25
10-15
2-4
10
165
20-25
2-4
4
4
4
3-4
4
4
3
4
15
5
5
5
5
5
5
5
5
200
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
Ìàõ
35-40
8
4
10
8-10
15-20
20
7
5
2
2
-
5
5
5
5
5
Ìàõ
Ìàõ
200
200
200
70-870-80
55-60
30-35
70-75
2
5
200
70-75
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
-
5
5
Ìàõ
Ìàõ
40-45
25-30
1. Ñòàòè÷íàÿ
äóõîâêà
1
Óòêà
1
Æàðêîå èç ãîâÿäèíû
1
Æàðêîå èç ñâèíèíû
Áèñêâèòû
1
Òîðòû
2. Êîíäèòåðñêàÿ
0,5
Êåêñû
äóõîâêà
1
Òîðòû
Ñëèâîâûé ïèðîã
Âîçäóøíûé ïèðîã (áèñêâèò)
3. Ïèööà
0,5
Ïèööà
1
Æàðêîå èç ãîâÿæèíû
1
Êóðèöà
4. Âåíòèëèðóåìàÿ Ïèööà (íà 2-õ óðîâíÿõ)
1
äóõîâêà
1,8
Ëàçàíüÿ
1
Çàïå÷åííàÿ ëàïøà íà ðåøåòêå
1,5
Çàïå÷åííàÿ ëàïøà
1,5
Áàðàíèíà
1
Êóðèöà ñ êàðòîôåëåì
1
Ñêóìáðèÿ
1,5
Ìîðñêîé ëåù
1
Ñëèâîâûé ïèðîã
0,5
Ñëîéêè ñ êðåìîì (íà 2-õ óðîâíÿõ)
0,5
Áèñêâèòû (íà 2-õ óðîâíÿõ)
Âîçäóøíûé ïèðîã (áèñêâèò)
1
(íà 2-õ óðîâíÿõ)
Çàïå÷åííàÿ ëàïøà íà ðåøåòêå (íà 2-õ
2,5
óðîâíÿõ)
5. Ãðèëü
1
Ìîðñêàÿ êàìáàëà è êàëüìàðû
1
Øàøëûê èç êàëüìàðîâ è êðåâåòîê
1
Ôèëå òðåñêè
1
Çàïå÷åííûå îâîùè
6. Äâîéíîé ãðèëü Áèôøòåêñû èç òåëÿòèíû
1
1,5
Êîòëåòû
1
Ãàìáóðãåðû
4 øò.
Çàïå÷åííûå áóòåðáðîäû
Áëþäà íà âåðòåëå
1,0
Òåëÿòèíà
2,0
Êóðèöà
7. Âåíòèëèðóåìûé Êóðèöà-ãðèëü
1,5
äâîéíîé ãðèëü
1,5
Êàðàêàòèöà
1,5
Êóðèöà (íà âåðòåëå) +
êàðòîôåëü (íà ïîääîíå äëÿ ñáîðà
æèðà)
Áëþäà íà âåðòåëå
1,5
Òåëÿòèíà
1,5
Êóðèöà
1,5
Áàðàíèíà
Áëþäà íà ìíîãîøàìïóðíîì
âåðòåëå (òîëüêî äëÿ íåêîòîðûõ
ìîäåëåé)
1,0
Øàøëûêè èç ìÿñà
0,8
Øàøëûêè èç îâîùåé
a
S
U
L
F
d
K
Ïðèìå÷àíèå: âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûììîæåò
è
èçìåíÿòüñÿ ïî Âàøåìó óñìîòðåíèþ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåæèìîâ ãðèëÿ íà íèæíèé óðîâåíü äóõîâêè ïîìåñòèòå ïîääîí äëÿ ñáîðà æèðà.
34
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
Ïåðåä ëþáîé îïåðàöèåé ïî óõîäó è ÷èñòêå îòêëþ÷àéòå
äóõîâêó è ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.
×èñòÿùèå ñðåäñòâà, îñîáåííî äëÿ ñòåêëîêåðàìèêè, îñòàâëÿþò çàùèòíóþ ïëåíêó íà ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ ïðåäîòâðàùàåò íàðàùèâàíèå æèðà è ïèùåâûõ îñòàòêîâ. Ýòà ïëåíêà
òàêæå ñëóæèò äëÿ çàùèòû ïîâåðõíîñòè îò ïîâðåæäåíèé,
âûçâàííûõ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
ñàõàðà.
Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå æåñòêèå ãóáêè (ùåòêè) è àáðàçèâíûå ïðåïàðàòû. Êðîìå òîãî, íå äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ õèìè÷åñêè àêòèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
î÷èñòêè äóõîâîê è óäàëåíèÿ ðæàâ÷èíû.
Äóõîâêà
Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ íåîáõîäèìî
òùàòåëüíî è ðåãóëÿðíî åãî ÷èñòèòü, èìåÿ â âèäó, ÷òî:
•
•
•
•
•
Äëÿ ÷èñòêè íå èñïîëüçîâàòü ïàðîâûå àãðåãàòû.
Ýìàëèðîâàííûå ÷àñòè è ñàìîî÷èùàþùèåñÿ ïîâåðõíîñòè ìîéòå òåïëîé âîäîé áåç ïðèìåíåíèÿ àáðàçèâíûõ è
ðàçúåäàþùèõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ìîãóò èñïîðòèòü èõ.
Èçíóòðè äóõîâêó ïðîìûâàéòå ïîêà îíà åùå íå îñòûëà
òåïëîé âîäîé ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì, çàòåì òùàòåëüíî
îïîëîñíèòå è âûòðèòå.
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü ìîæåò ïîòåðÿòü ñâîè ñâîéñòâà ïðè
äëèòåëüíîì êîíòàêòå ñ æåñòêîé âîäîé èëè àãðåññèâíûìè ÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè (ñîäåðæàùèìè ôîñôîð). Ðåêîìåíäóåòñÿ êîìïîíåíòû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
ïðîìûâàòü âîäîé è âûòèðàòü íàñóõî, íå îñòàâëÿÿ ïîäòåêîâ.
Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå ïàíåëü óïðàâëåíèÿ îò ãðÿçè è æèðà
íåàáðàçèâíîé ãóáêîé èëè ìÿãêîé òêàíüþ, ñòàðàÿñü íå
ïîöàðàïàòü ýìàëèðîâàííûå èëè áëåñòÿùèå ìåòàëè÷åñêèå ÷àñòè.
×èñòÿùèå ñðåäñòâà äëÿ
êåðàìè÷åñêîé
Ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè
ïîâåðõíîñòè
Óõîä çà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè åå íåîáõîäèìî î÷èñòèòü âëàæíîé òðÿïî÷êîé îò ãðÿçè è îñòàòêîâ ïèùè.
Î÷èùàéòå ïîâåðõíîñòü ðåãóëÿðíî ðàñòâîðîì òåïëîé âîäû
è ìÿãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Ïåðèîäè÷åñêè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èç êåðàìè÷åñêîãî ñòåêëà. Ñíà÷àëà óäàëèòå âñå
îñòàòêè ïèùè è æèðà îêîííûì ñêðåáêîì, ïðåäïî÷òèòåëüíî
ñ áðèòâåííûì ëåçâèåì * (íå âõîäèò â êîìïëåêò
ïîñòàâêè) èëè ëåçâèåì ïîäîáíîãî òèïà .
Ñêðåáêè
Ñìåííûå ëåçâèÿ
Ôèðìåííûå ìàãàçèíû,
óíèâåðìàãè, ñóïåðìàðêåòû.
COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER
ìàãàçèíû ýëåêòðîáûòîâîé
òåõíèêè, õîçÿéñòâåííûå
ìàãàçèíû.
Çàìåíà ëàìïû â äóõîâêå
(äàííàÿ ïðîöåäóðà íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèéíûì
ðåìîíòîì)
•
•
•
•
Î÷èùàéòå ïîâåðõíîñòü ïîêà îíà åùå òåïëàÿ, èñïîëüçóÿ
ïîäõîäÿùåå ÷èñòÿùåå ñðåäñòâî è áóìàæíûå ïîëîòåíöà,
çàòåì ïðîòðèòå åå âëàæíîé è ñóõîé òêàíüþ.
Àëþìèíèåâàÿ ôîëüãà, ïëàñòìàññà èëè ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ñàõàð èëè ïðîäîâîëüñòâåííûå ïðîäóêòû ñ âûñîêèì åãî ñîäåðæàíèåì, ïëàâÿòñÿ íà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè è
äîëæíû áûòü íåìåäëåííî óäàëåíû ñêðåáêîì, ïîêà ïîâåðõíîñòü åùå òåïëàÿ.
Îòêëþ÷èòå äóõîâêó îò ñåòè, âûêëþ÷èâ ìíîãîïîëÿðíûé
âûêëþ÷àòåëü èëè (ïðè íàëè÷èè) âûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè.
Ñíèìèòå ñòåêëÿííóþ êðûøêó ñ äåðæàòåëÿ ëàìïû.
Âûâåðíèòå ëàìïó (ñì. ðèñ.) è çàìåíèòå åå ëàìïîé, âûäåðæèâàþùåé íàãðåâ äî 300îÑ ñî ñëåäóþùèìè õàðàêòåðèñòèêàìè:
- íàïðÿæåíèå
230 Â,
- ìîùíîñòü
25 Âò,
- òèï
Å14.
Ïîìåñòèòå ñòåêëÿííóþ êðûøêó äåðæàòåëÿ íà ìåñòî è
ïîäêëþ÷èòå äóõîâêó ê ñåòè.
Merloni Elettrodomestici spa
Ñðîê ñëóæáû
10 ëåò
ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ
âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ, íå óõóäøàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ.
Íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè,
ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíûìè.
Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè
çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò óêàçàííûõ âåëè÷èí.
35
K3C76/U
Sporák s troubou “7 kuchaøù”
Návod k instalaci a použití
Vážený zákazníku,
dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.
Pøi vybírání pøístroje peèlivì zvažte, jaké èinnosti a funkce od pøístroje
požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdìjším nárokùm,
nemùže být dùvodem k reklamaci. Pøed prvním použitím si pozornì
pøeètìte pøiložený èeský návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkùm, a dùslednì se jím øiïte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou urèeny
výrobky specializovaných výrobcù. Všechny doklady o koupi a o
eventuálních opravách Vašeho výrobku peèlivì uschovejte pro poskytnutí
maximálnì kvalitního záruèního i pozáruèního servisu.
Dodržování tìchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V pøípadì jejich
nerespektování však nemùžeme uznat pøípadnou reklamaci.
Doporuèujeme Vám po dobu záruèní lhùty uchovat pùvodní obaly k
výrobku.
Než budete kontaktovat servisní støedisko, peèlivì prostudujte návod na
obsluhu a záruèní podmínky uvedené v záruèním listì. Pokud bude pøi
opravì zjištìno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady
zákazník.
Upozornìní
Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z
všeobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mùže
dojít k situaci, že nìkteré funkce, ovládací prvky a pøíslušenství nejsou
urèeny pro vᚠvýrobek. Dìkujeme za pochopení.
35
CZ
Dùležité
Aby byla zajištìna øádná ÚÈINNOST a BEZPEÈNOST tohoto zaøízení, doporuèujeme Vám:
l Kontaktovat servisní støedisku, které je autorizováno výrobcem
l Vždy používat originální náhradní díly.
14 Nikdy nevymìòujte síový pøívod tohoto spotøebièe. V pøípadì
poškození nebo výmìny síového pøívodu se vždy obrate
na servisní støedisko autorizované výrobcem.
15 Tento spotøebiè musí být používán k úèelùm, pro které je
urèen. Jakékoliv jiné použití (napø. pro vytopení místnosti) je
považováno za nesprávné a tedy nebezpeèné. Výrobce
nenese odpovìdnost za škody zpùsobené nesprávným a
nezodpovìdným použitím spotøebièe.
16 Pøi používání el. spotøebièù je tøeba dodržet nìkolik
základních pravidel. Ta následující jsou obzvláštì dùležitá:
l
Nikdy se nedotýkejte spotøebièe, máte-li mokré ruce nebo
nohy.
l
Nikdy se spotøebièem nemanipulujte, jste-li naboso.
l
Nepoužívejte prodlužovací kabely, je-li jejich použití
nezbytné, manipulujte s nimi opatrnì.
l
Neodpojujte spotøebiè ze zásuvky tahem za kabel
síového pøívodu nebo za vlastní spotøebiè.
l
Spotøebiè nevystavujte pùsobení atmosférických vlivù
(d隝, pøímé sluneèní záøení atd.).
l
Zabraòte dìtem a nezpùsobilým osobám, aby se dostaly
do styku se spotøebièem bez dozoru.
17 Pøed èištìním nebo provádìním údržby vždy vytáhnìte síový
pøívod spotøebièe ze zásuvky nebo vypnìte jeho napájení.
18 Pokud zaøízení vyøazujete z provozu, zabezpeète jej tím,
že odøíznete síový pøívod (nejprve jej odpojte ze sítì).
Také zabezpeète všechny poten-ciálnì nebezpeèné èásti
zaøízení pøed dìtmi, které by si s vyøazeným zaøízením
mohly hrát.
19 Abyste zabránili náhodnému rozlití vaøené tekutiny,
nepokládejte na hoøáky varné desky nádobí s nerovným nebo
deformovaným dnem. Držadla hrncù a pánví ohnìte dovnitø,
abyste zabránili jejich náhodné srážce.
20 Nìkteré èásti trouby mohou být zahøáté na vysokou teplotu i
dlouho poté, co byla trouba vypnuta. Dbejte
na to, abyste se jich nedotkli.
21 V blízkosti spotøebièe, který je právì v provozu, nikdy nepoužívejte hoølavé kapaliny jako napø. líh nebo benzín atd.
22 Používáte-li v blízkosti varné desky malá elektrická zaøízení,
zabraòte tomu, aby se síový pøívod zaøízení dostal do styku
se zahøátým povrchem spotøebièe.
23 Jestliže spotøebiè nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou
regulaèní knoflíky nastaveny do polohy „l”/„o”.
24 Bìhem používání zaøízení jsou topná tìlesa a nìkteré èásti
dvíøek trouby zahøátá na vysokou teplotu Dbejte na to, abyste
se jich nedotkli, a zabraòte dìtem, aby se dostaly do
bezprostøední blízkosti.
25 Plynová zaøízení vyžadují dostateènou ventilaci. Jedinì tak
je zajištìn jejich perfektní provoz. Pøi instalaci sporáku
vezmìte na vìdomí pokyny uvedené v kapitole nazvané
„Umístìní”.
26 Varování: horké nádoby nebo pøedmìty z hoølavého
materiálu nikdy nevkládejte do prostoru pod troubou
sloužícího k ohøívání pokrmù.
27 Je-li sporák umístìn na soklu, proveïte všechna nezbytná
opatøení zabraòující tomu, aby sporák ze soklu sklouzl.
1 Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití
v domácnostech.
2 Tyto pokyny platí jen pro zemì, jejichž symboly jsou uvedeny
v pøíruèce nebo na typovém štítku výrobku.
3 Tento návod k obsluze je urèen pro zaøízení tøídy 1 (samostatnì stojící) nebo zaøízení tøídy 2 podtøídy 1 (vestavné).
4 Pøed použitím spotøebièe si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené
v tomto návodu k obsluze, protože zde naleznete všechny
pokyny nezbytné pro zajištìní bezpeèné instalace, použití a
údržby spotøebièe. Tento návod k obsluze mìjte vždy po ruce.
5 Ihned po vybalení spotøebièe pøekontrolujte, zda spotøebiè
není poškozen. Pokud máte nìjaké pochybnosti, spotøebiè
nepoužívejte a kontaktujte nejbližší servisní støedisko Ariston.
Nikdy nenechávejte obaly od výrobku (napø. plastové pytle,
polystyrénové díly, høebíky atd.) v dosahu dìtí, jelikož mohou
být zdrojem nebezpeèí
6 Spotøebiè smí být nainstalován pouze kvalifikovaným
technikem v souladu s poskytnutými instrukcemi. Výrobce
se pøedem zøíká odpovìdnosti za pøípadné škody na majetku
nebo zranìní osob, které vzniknou nesprávným
nainstalováním spotøebièe.
7 Z elektrického hlediska je spotøebiè bezpeèný jen tehdy, je-li
øádnì a úèinné uzemnìn tak, jak to vyžadují pøíslušné
pøedpisy. Vždy se ujistìte, že uzemnìní je úèinné; máte-li
nìjaké pochybnosti, obrate se na kvalifikovaného elektrikáøe,
který systém zkontroluje. Výrobce nenese odpovìdnost za
škodu zpùsobenou systémem, který nebyl uzemnìn.
8 Pøed zapojením spotøebièe do sítì se pøesvìdète, že
specifikace uvedená na typovém štítku (na zaøízení/na obalu)
odpovídá specifikaci elektrorozvodné nebo plynorozvodné
sítì ve Vaší domácnosti.
9 Zkontrolujte, zda je elektrická pøípojka, vèetnì pojistky,
dostateènì dimenzována na zátìž, kterou spotøebiè
pøedstavuje (uvedeno na typovém štítku). Máte-li jakékoliv
pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
10 Do síového pøívodu je tøeba zaøadit vícepólový vypínaè, jehož
kontakty musí být ve vypnutém stavu alespoò 3 mm od sebe.
11 Nelze-li vidlici síového pøívodu zapojit do elektrické zásuvky,
obrate se na kvalifikovaného technika, který zásuvku nahradí
vhodnìjším modelem. Kvalifikovaný technik by mìl zároveò
zkontrolovat, zda je prùøez síového pøívodu vhodný pro
napájení spotøebièe. Použití adaptérù, vícenásobných
zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelù se nedoporuèuje.
Pokud se nelze jejich použití vyhnout, použijte vždy pouze
jednoduché nebo vícenásobné adaptéry nebo prodlužovací
kabely, které vyhovují požadavkùm platných bezpeènostních
norem. V tìchto pøípadech nikdy nepøekraèujte maximální
bìžnou výkonnost uvedenou na jednoduchém adaptéru nebo
prodlužovacím kabelu a maximální výkon uvedený na
vícenásobném adaptéru.
12 Pokud spotøebiè nebudete používat, vypnìte napájení
spotøebièe a zavøete kohout na plynové pøípojce.
13 Nikdy nezakrývejte ventilaèní štìrbiny a štìrbiny pro odvod
pøebyteèného tepla.
CZ
36
Instalace
Následující pokyny jsou urèeny pro odborné pracovníky,
aby podle platných ustanovení mohli provádìt instalaci,
seøízení a technickou údržbu zaøízení.
Dùležité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích prací
nebo údržby odpojte zaøízení od sítì.
Elektrické pøipojení
Napájecí kabel, nebo jeho rozmìr závisí na pøipojení (viz
následující diagram).
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
Umístìní
Zaøízení mùže být umístìno vedle kuchyòského nábytku,
který sporák nepøevyšuje. Aby byla instalace sporáku
provedena správnì, je zapotøebí uèinit následující opatøení:
a) Kuchyòské skøíòky umístìné vedle sporáku a pøevyšující sporák musí být umístìny alespoò 200 mm od
okraje sporáku.
b) Odsavaèe par musí být instalovány dle požadavkù
uvedených v návodu k jejich obsluze. V každém pøípadì
musí být odsavaè umístìn alespoò 650 mm nad
sporákem.
c) Nástìnné kuchyòské skøíòky umístìné vedle odsavaèe
par je zapotøebí umístit do výšky alespoò 420 mm nad
úrovní varné desky (viz obrázek).
d) Má-li být sporák umístìn pod nástìnnou kuchyòskou
skøíòkou, spodek skøíòky musí být umístìn ve výšce
alespoò 700 mm nad sporákem, viz obrázek.
e) Výøez pro skøíòku sporáku by mìl mít rozmìry uvedené
na obrázku.
1
230V 1N~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
1
•
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
4
3
2
N
3
R
4
5
4
5
S N
3
2
5
T
S
R
400V 2N~
H05RR-F 4x2.5 CEI-UNEL 35363
•
•
600 mm.
2
N
R
Instalace napájecího kabelu
Otevøení svorkovnice:
• Vyšroubujte šroub „V”
• Tahem otevøete kryt svorkovnice
Pøi zapojování napájecího kabelu postupujte následovnì:
• Podle požadovaného zpùsobu zapojení nastavte malý
propojovací mùstek A-B (viz obr. 3).
Poznámka: Propojky jsou výrobcem nastaveny na jednofázový rozvod 230 V (kontakty 1-2-3 jsou navzájem
propojeny). Mùstek 4-5 je umístìn ve spodní èásti
svorkovnice.
HOOD
Min.
1
Podle obrázku zapojte vodièe (N a $), utáhnìte
pøíslušné šrouby.
Pøipojte zbývající vodièe na svorky 1-2-3.
Kabel upevnìte do speciální kabelové svìrky, zavøete
kryt svorkovnice a zajistìte šroubem „V”.
1
2
3
V
Vyrovnání
Zaøízení mùžete dokonale vyrovnat pomocí dodávaných
nastavitelných nožièek (viz obr. 1), které zašroubujete do
závitù v rozích podstavce sporáku.
B
A
N
Pøipojení napájecího kabelu k síti
Na síový pøívod pøipevnìte vhodnou síovou vidlici, která
odpovídá zátìži uvedené na typovém štítku. Pokud
zaøízení musí být pøipojeno pøímo k síti, je tøeba se mezi
pøístroj a sí zapojit vícepólový vypínaè (jistiè) s minimální
vzdáleností kontaktù v rozpojeném stavu 3 mm, který je
dimenzován na pøíslušné zatížení a odpovídá platným
normám (ochranný vodiè uzemnìní nesmí být vypínaèem
pøerušen). Síový pøívod musí být umístìn tak, aby na
žádném místì nebyl vystaven teplotì, která by byla o 50°
vyšší, než je teplota v pokoji.
Pøed provedením pøipojení se pøesvìdèete:
• zda je dostateènì dimenzována elektrická pøípojka
(pojistky, jistièe), zjištìné údaje porovnejte s hodnotami
na typovém štítku;
• zda je v bytovém (domovním) rozvodu zajištìno øádné
uzemnìní odpovídající platným pøedpisùm;
• zda je k zásuvce, popø. vícepólovému vypínaèi
nainstalovaného zaøízení snadný pøístup.
37
CZ
Technické údaje
%
Trouba
Rozmìry
39 × 41 × 34 cm
Objem
54 litrù
Max. pohlcení tepla v troubì
2700 W
Sklokeramická varná deska
Pøední levá varná zóna
1200 W
Zadní levá varná zóna
1700 W
Zadní pravá varná zóna
1200 W
Pøední pravá varná zóna
1700 W
Max. pohlcení tepla keramickou varnou deskou
5800 W
Toto zaøízení vyhovuje následujícím smìrnicím EHS:
-
73/23/EEC z 19. 2. 1973 (Nízké napìtí) a následným
úpravám;
89/336/EEC z 3. 5. 1989 (Elektromagnetická
kompatibi-lita) a následným úpravám;
93/68/EEC z 22. 7. 1993 a následným úpravám.
ENERGY LABEL (ENERGETICKÝ ŠTÍTEK)
Smìrnice 2002/40/CE o energetických štítcích pro
elektrické trouby
Norma EN 50304
Spotreba energie u nucené konvekce
104
50
60
funkce ohøevu: a Statický ohøev
Prohlášení o spotøebì energie pro tøídu pøirozené
konvekce.
85/90
Funkce ohøevu: L Ventilátor
Napájecí napìtí a frekvence
230V/400V 3N AC 50 Hz
Vnitøní rozmìry prostoru pro ohøev pokrmu
Šíøka: 42 cm
Hloubka: 44 cm
Výška: 23 cm
Sporák s troubou “7 kuchaøù”
E
F
G
K
L
M
N
O
Q
Ovládací panel
Nastavitelné nohy
Plech na odkapávání, popø. peèící plech
Peèící rošt
Knoflík volby peèících režimù
Knoflík pro nastavení teploty v troubì (termostat)
Regulaèní knoflíky elektrických plotýnek
Indikátor zahøívání trouby
Zelená kontrolka (Indikátor zahøívání elektrické
plotýnky)
R Tlaèítko elektronického peèícího programátoru
S Zaøízení pro zablokování dvíøek trouby (pouze
u urèitých modelù)
E
K
S
G
Q
O
F
R
CZ
M
L
N
38
Návod k používání zaøízení
1. Statický režim
Rùzné peèící režimy, kterými je trouba vybavena, lze volit
pomocí regulaèních knoflíkù umístìných na ovládacím
panelu.
- Poloha knoflíku “L”: a
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Pokud je vybrána tato poloha, zapne se osvìtlení trouby,
horní a spodní topná tìlesa zaènou høát. V tomto režimu
pracuje trouba pøesnì tak, jako trouba Vaší babièky, i když
toto zaøízení samozøejmì dosahuje lepšího rozložení tepla
a úspory energie. Trouba se statickým ohøevem totiž dosud
nebyla pøekonána. Velmi vhod pøijde, pøipravujete–li jídla
o dvou nebo více složkách, napø. vepøové žebírko se zelím,
dušené maso apod. Vynikajících výsledkù dosáhnete pøi
pøípravì pokrmù z masa, napø. dušeného èi vaøeného
masa, guláše, zvìøiny a vepøové peèenì, nebo se musí
pøipravovat pomalu a neustále podlévat. Je to také nejlepší
metoda peèení cukroví, èajového peèiva, jakož i ovocných
dezertù. Je to také nejlepší metoda peèení, pokud
používáte nádoby s víkem speciálnì urèené pro peèení
v troubì. Ve statickém režimu pøipravujte pokrm pouze
na jednom pekáèi, nebo více pekáèù poruší rovnomìrné
rozložení teploty uvnitø trouby. Zvolte optimální úroveò
v závislosti na tom, zda je pro pøípravu pokrmu spíše
vyžadováno teplo pùsobící odspodu nebo svrchu.
2. Pozvolné peèení
Pozor: Pøed prvním použitím trouby a grilu troubu pøibližnì
na pùl hodiny zapnìte naprázdno. Pøesvìdète se, zda
uvnitø trouby nic není a termostat nastavte na nejvyšší
teplotu. Otevøete dvíøka a v místnosti zajistìte øádné
vìtrání. Trouba se musí takto vypálit. Možná, že ucítíte
zápach, protože se vypalují zbytky konzervaèních èinidel,
které troubu a gril chránily bìhem skladování.
Pozor: Spodní patro trouby používejte pouze tehdy,
pøipravujete-li pokrm v režimu grilování na rožni (je-li jím
sporák vybaven). Pøi pøípravì pokrmù v jakémkoliv jiném
režimu peèení nikdy nepoužívejte spodní patro a nikdy
nestavte nádoby s pokrmem pøímo na dno trouby. Došlo
by k poškození glazury na peèící nádobì. Peèící nádoby
(nádoby, alobal apod.) vždy umisujte na rošt zasunutý
do drážek po stranách trouby. Rošt je souèástí
dodávaného pøíslušenství.
Poznámka: Je-li zaøízení vybaveno elektronickým
programátorem a chcete-li zaèít používat troubu,
jednoduše souèasnì stisknìte tlaèítka
displeji se zobrazí symbol
požadovaný režim peèení.
m)
V a W (na
- Poloha knoflíku “L”: S
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Zapne se ventilátor a všechna topná tìlesa zaènou høát.
Tento režim zabezpeèí jemné peèení, pøièemž v
pøevládající míøe teplo pùsobí zespoda. Tento režim je
ideální pro peèení jemných pokrmù - obzvláštì jemného
peèiva, které mají v troubì “nabìhnout”, èemuž napomáhá
pùsobení tepla zespoda.
Zde je nìkolik rad:
l Troubu vždy pøedehøejte;
l V tomto režimu pøipravujte pouze jeden pokrm;
l V tomto režimu by mìl být vždy použit rošt (pokud
pokrm nepøipravujete pøímo na pekáèi), nebo zlepšuje
cirkulaci vzduchu uvnitø trouby; v žádném pøípadì
nenechávejte bìhem peèení v troubì prázdný pekáè;
l Abyste co nejoptimálnìji využili tepla pùsobícího
odspodu, umístìte pokrm na druhou nebo tøetí úroveò
odspodu; plech s koláèem umístìte doprostøed roštu;
l Bìhem peèení neotevírejte dvíøka trouby, aby nedošlo
k náhlému poklesu teploty uvnitø trouby. Výsledkem
by mohl být pokleslý koláè.
a teprve poté zvolte
Zaøízení pro zablokování dvíøek (pouze u nìkterých
modelù)
Nìkteré modely jsou vybaveny zaøízením pro blokaci
dvíøek umístìným mezi ovládacím panelem a dvíøky
trouby. Chcete-li dvíøka trouby otevøít, vytáhnìte zaøízení
A
“A” zobrazené na obrázku.
Knoflíky pro ovládání trouby
Trouba “7 programù”v sobì spojuje výhody tradièní peèící
“statické” trouby s pøednostmi moderního horkovzdušného
ohøevu s nuceným obìhem horkého vzduchu.
Využití trouby “7 programù” je mnohostranné, mùžete si
volit mezi 7 rùznými peèícími režimy. Všech 7 peèících
režimù trouby “7 programù” lze nastavit pomocí knoflíkù
umístìných na ovládacím panelu:
L - knoflík volby peèících režimù
M - knoflík pro nastavení teploty v troubì.
Pokud je knoflík výbìru peèícího režimu v jiné poloze než
”o ”, zapne se osvìtlení trouby. Pøi nastavení knoflíku do
polohy 8 mùžete osvìtlit prostor trouby bez zapínání
topných tìles. Je-li zapnuto osvìtlení trouby, znamená to,
že trouba je v provozu. Osvìtlení zùstane zapnuto po celou
dobu, po kterou je trouba používána.
3. Pizza
- Poloha knoflíku “L”: U
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Zapnou se dolní a kruhová topná tìlesa a také ventilátor.
V tomto režimu dojde díky velkému množství energie
(2700 W), které tato trouba vydá, k velice rychlému zahøátí
trouby. Výsledkem je vytvoøení velkého množství tepla
pùsobícího pøevážnì zespoda. Tento režim je ideální pro
pøípravu pokrmù, které vyžadují peèení za vysoké teploty
jako napø. pizza nebo velké peèenì. Použijte pouze jeden
peèící plech nebo rošt. Pokud použijete více než jeden
peèící plech nebo rošt, musíte je uprostøed peèení vymìnit.
39
CZ
7. Dvojitý gril s ventilací
4. Horkovzdušný režim
- Poloha knoflíku “L”: L
- Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a Max
Vzhledem k tomu, že díky cirkulaci zajištìné vìtrákem
umístìným vzadu pùsobí horký vzduch ve všech èástech
trouby stejnì, je výsledný pokrm upeèený dozlatova,
stejnomìrnì a dokonale. V tomto režimu lze souèasnì
pøipravovat více pokrmù (za pøedpokladu, že tyto vyžadují
pøibližnì stejnou dobu peèení). Mùžete péci maximálnì
na dvou roštech najednou – viz odstavec ”Vaøení na
jednom nebo více roštech najednou”. Tento režim je
vhodný pro pøípravu gratinovaných pokrmù nebo pokrmù,
které vyžadují dlouhé peèení, napø. lasagne, apod.
Navíc Vám tento režim umožòuje snížit teplotu peèení,
nebo teplo pùsobí uvnitø trouby rovnomìrnì. Maso tak
bude mnohem šavnatìjší, zùstane mìkké a neztratí na
objemu. Výbornì se tento režim hodí též k pøípravì ryb.
Vystaèíte s velmi malým množstvím oleje, ryba zùstane
vzhledovì i chuovì takøka nezmìnìna. Výborných
výsledkù dosáhnete také s dušenou zeleninou: lilky,
paprikami, rajèaty apod.
Zákusky: tento režim je ideální pro pøípravu kynutých
koláèù. Horkovzdušný režim mùžete též používat pro
rozmrazování masa, ryb a chleba. Staèí nastavit teplotu
mezi 80°C a 100°C. Pøi rozmrazování choulostivìjších
pokrmù nastavte teplotu na 50°C nebo využijte pouhé
cirkulace vzduchu o pokojové teplotì. V takovém pøípadì
nastavte termostat na 0°C.
-
Poloha knoflíku “L”:
-
K
Poloha knoflíku “M”: mezi 50°C a 200°C
Tento režim spojuje výhody jednosmìrného sálavého
tepla a nuceného obìhu vzduchu v troubì, který zabraòuje
spálení pøipravovaného pokrmu a zajišuje jeho optimální
prohøátí. Vynikajících výsledkù dosáhnete pøi použití tohoto
režimu k pøípravì mletého masa, zeleniny, klobás,
vepøových žebírek, jehnìèích kotlet, kuøat, køepelek
a vepøových øízkù. Gril s ventilací je velmi vhodný i pro
úpravu rùzných rybích specialit, napø. steakù z meèouna,
tuòáka nebo plnìné chobotnice.
U této funkce se motor grilu (je-li jím trouba vybavena)
také otáèí. Pøípravu pokrmu v tomto režimu je obzvláštì
vhodné použít pøi pøípravì pokrmù z masa jako napø.
ledvin, drùbeže apod.
Dùležité: Bìhem doby, kdy používáte gril (režim 5, 6, 7),
je tøeba ponechat dvíøka trouby zavøená.
Indikátor zahøívání trouby (O)
Tato kontrolka svítí v prùbìhu ohøívání trouby a zhasne
tehdy, jakmile je v troubì dosažena požadovaná teplota
nastavená knoflíkem termostatu. Støídavé rozsvìcování
a zhasínání kontrolky od tohoto okamžiku svìdèí o tom,
že termostat pracuje správnì a že teplota v troubì bude
udržována v požadované výši.
5. Gril
Pozor
Zabraòte dìtem, aby se dotkly dvíøek trouby, protože ta
jsou bìhem provozu trouby zahøátá na vysokou teplotu.
6. Dvojitý gril
Otáèející se rošt
Pro obsluhu otáèejícího se roštu proveïte následující:
a) umístìte plech pro zachycení odkapávajícího tuku na
první úroveò ;
b) na ètvrtou úroveò umístìte speciální podporu
otáèejícího se roštu a jeden konec roštu zasuòte do
speciálního otvoru v podpoøe umístìného u zadní
strany trouby;
c) rošt uvedete do provozu nastavením knoflíku volby
- Poloha knoflíku “L”: F
- Poloha knoflíku “M”: Max
Pøímým pùsobením vysoké teploty se maso pøi grilování
rychle opeèe dohnìda. Tak se zabrání ztrátì tekutin
z masa, které je pak vláèné a šavnaté. Grilování je
vhodnou úpravou pokrmù, jež vyžadují vysokou teplotu
na povrhu: telecí èi hovìzí steaky, žebírka, filé, hamburgery
atd.
- Poloha knoflíku “L”: d
- Poloha knoflíku “M”: Max
Tento gril je vìtší než bìžný a vyniká zcela novým
provedením: z hlediska možnosti pøípravy pokrmù má
kapacitu o 50% vyšší. Dvojitý gril nezná tzv. rohové zóny,
tj. místa, kde døíve teplo pùsobilo nerovnomìrnì.
Dùležité: Bìhem doby, kdy používáte gril, je tøeba
ponechat dvíøka trouby zavøená. Dosáhnete tak lepších
výsledkù a ušetøíte energii (cca 10%).
Pokud používáte gril, umístìte peèící rošt na horní patra
(viz tabulka pøípravy pokrmù). Pod peèící rošt umístìte
plech zachycující odkapávající omastek. Zabráníte tak,
aby se tuk pøipaloval na dnì trouby.
CZ
režimù (L) do polohy
40
K.
Elektronické programování hodin
P
Programátor Vám umožní pøednastavit u trouby a grilu:
dobu spuštìní peèení s pøednastavenou délkou
peèení;
l okamžité spuštìní peèení s pøednastavenou délkou
peèení;
l èasový spínaè.
l
Svítí-li na displeji písmeno “A” znamená to, že byla
pøednastavena délka peèení a doba ukonèení peèení
v automatickém režimu.Ve 12:30 se trouba automaticky
zapne a peèení bude ukonèeno po uplynutí 30 minut. V
okamžiku, kdy se trouba zapne, se na displeji objeví symbol
m, který bude na displeji zobrazen po celou dobu peèení.
Funkce tlaèítek
n
: Èasovaè s hodinami a minutami;
W
s
t
: Doba ukonèení peèení;
Bìhem peèení mùžete kdykoliv stisknout tlaèítko V, chceteli, aby se na displeji zobrazila nastavená doba peèení. Chceteli, aby se na displeji zobrazila doba ukonèení peèení , stisknìte
tlaèítko W.
Nastane-li doba ukonèení peèení, zazní zvukový signál
oznamující, že peèení bylo ukonèeno. Chcete-li jej
vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì tlaèítek s
V : Délka peèení;
: Nastavená doba peèení - zpìt;
: Nastavená doba peèení - vpøed.
Jak znovunastavit digitální hodiny
Poté, co jste vidlici síového pøívodu trouby zapojili do zásuvky
nebo došlo-li k výpadku napájecí sítì, digitální hodiny zaènou
blikat a budou nastaveny na 0:00:
l Stisknìte souèasnì tlaèítka V a W. Poté tlaèítky
a t).
Okamžité zahájení peèení s pøednastavenou délkou
peèení
Nastavíte-li pouze délku peèení (bod 1 a 2 oddílu s názvem
“Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou délkou
peèení”), trouba se zapne okamžitì.
s a t (do 4 sekund) nastavte pøesný èas.
Použijte tlaèítko t, chcete-li nastavit èas po smìru
hodinových ruèièek.
Použijte tlaèítko s, chcete-li nastavit èas proti smìru
hodinových ruèièek.
Pøi vzniku nutnosti nastavit hodiny, vždy postupujte stejným
zpùsobem.
Zrušení pøednastavené délky peèení
Stisknìte souèasnì tlaèítka V a W.
Q
Režim ruèního ovládání trouby
Poté, co byly hodiny nastaveny, nastaví se programátor
automaticky do režimu ruèního ovládání.
Poznámka: Chcete-li se vždy po ukonèení “automaticky
øízeného” peèení navrátit do režimu ruèního ovládání,
stisknete-li souèasnì tlaèítka V a W.
Režim èasového spínaèe
Èasový spínaè se používá pro odpoèítávání nastaveného
èasu. Nevypíná ani nezapíná troubu, pouze vydá zvukový
signál v okamžiku, kdy uplynul nastavený èas.
Odložená doba zahájení peèení s pøednastavenou
délkou peèení
Délka peèení a doba ukonèení peèení musí být nastaveny.
Pøedpokládejme, že na displeji je zobrazen èas 10:00.
1. Knoflíkem volby peèících režimù nastavte vhodný
režim peèení a knoflíkem pro nastavení teploty v troubì
nastavte požadovanou teplotu (pøíklad: statický režim,
teplota 200°C).
2. Stisknìte tlaèítko V a tlaèítky s a t (bìhem 4
sekund) nastavte délku peèení. Pøedpokládejme, že
délka peèení byla nastavena na 30 minut Na displeji
je znázornìno:
R
Stiskem tlaèítka n se na displeji zobrazí:
Potom tlaèítky s a t nastavte požadovaný èas.
Jakmile uvolníte stisk tìchto tlaèítek, zaène èasovaè ihned
odpoèítávat nastavený èas. Na displeji se zobrazí aktuální
èas.
Po uplynutí nastaveného èasu zazní zvukový signál. Chceteli jej vypnout, stisknìte jakékoliv tlaèítko (kromì tlaèítek s
a t). Symbol n zobrazený na displeji zmizí.
N
Zmìna a zrušení nastavení
l Nastavení lze zmìnit v jakémkoli okamžiku a to tak,
že stisknete odpovídající tlaèítko a poté tlaèítko
Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund
se na displeji opìt objeví aktuální èas se symbolem
tlaèítka m a písmenem “A” (AUTO).
l
3. Stisknìte tlaèítko W a tlaèítky s a t nastavte dobu
ukonèení peèení. Pøedpokládejme, že doba ukonèení
peèení byla nastavena na 1:00 odpoledne.
l
O
s
nebo t.
Je-li zrušeno nastavení délky peèení, zruší se také
nastavení doby ukonèení peèení a naopak.
V režimu automatického ovládání trouba nelze zadat
dobu ukonèení peèení pøed dobou zahájení peèení.
Nastavení hlasitosti akustického signálu
Po nastavení èasu a jeho potvrzení, je možné
prostøednictvím tlaèítka s nastavit hlasitost akustického
signálu alarmu.
4. Uvolnìte stisk tlaèítka a bìhem následujících 4 sekund
se na displeji zobrazí aktuální èas.
41
CZ
Praktické rady pøi peèení
Trouba Vám nabízí rùzné zpùsoby umožòující pøipravit
jakýkoliv druh pokrmu co nejlepším zpùsobem. Postupem
èasu se jistì nauèíte maximálnì využívat všech výhod
tohoto všestranného sporáku. Následující pokyny jsou
pouze orientaèní, v pøípadì potøeby je mùžete obmìòovat.
zabarvení pokrmu dozlatova po uvaøení pokrmu
Pokud používáte tento režim, umístìte rošt na druhou nebo
tøetí úroveò odspodu (viz tabulka). Na první úroveò odspodu
umístìte plech, který bude zachycovat odkapávající tuk a
zabraòovat tak jeho pøipalování na dnì trouby. Pokud
používáte tento režim ve spojení s otoèným roštem (pouze
u nìkterých modelù), mùžete také pøipravovat pokrm na
plechu urèeném pro zachycení odkapávajícího tuku napø.
peèené brambory…
Pøedehøívání
Pokud je tøeba troubu pøedehøát, což je nutné pøi pøípravì
vìtšiny kynutých pokrmù, doporuèujeme použít režim ”pizza” U (nastavení tøi), který umožòuje rychle dosáhnout
požadovanou teplotu a šetøit tak energií. Po vložení pokrmu
do trouby již mùžete nastavit jiný, vhodnìjší režim.
Hotové peèivo je pøíliš suché
Zvyšte teplotu o 10°C a zkrate dobu peèení.
Pøíprava pokrmù na více roštech najednou
Potøebujete-li pøipravovat pokrm na více roštech najednou,
Dort se slehl
použijte režim L ”Horkovzdušný” (nastavení ètyøi),
nebo jde o jediný režim, který tuto pøípravu umožní. Pøi
pøípravì s pomocí horkého vzduchu používejte tøi
prostøední výšková patra, protože první dolní a první horní
jsou vystaveny pøímému pùsobení horkého vzduchu, takže
choulostivìjší pokrmy by se mohly pøipálit. Potøebujete-li
souèasnì použít tøi rošty najednou, vyžaduje pokrm
umístìný na prostøedním roštu o trochu více èasu. Proto
jej ponechejte péct v troubì o nìkolik minut déle.
Pøipravujete-li pokrm na všech tøech roštech najednou,
umístìte pokrm vyžadující nižší teplotu peèení (obvykle
koláèe) na prostøední rošt.
Použijte hustšítìsto nebo snižte teplotu o 10°C.
Hotové peèivo je na povrchu pøíliš tmavé
Pøi peèenípeèivo umístìte do nižšípolohy, snižte
teplotu a prodlužte dobu peèení.
Tìsto je zvenèídobøe upeèeno, ale uvnitøzùstává
lepivé.
Použijte hustšítìsto, snižte teplotu a prodlužte dobu
peèení
Použití grilu
Trouba nabízí dva rùzné režimy grilování. Pro grilování
Tìsto se pøilepilo ke stìnám formy (pekáèe)
menších porcí postaèí režim F ”Gril” (nastavení 5). Pøi
tomto nastavení se topné tìleso zapne na výkon pouhých
1200 W, což pro menší porce naprosto staèí. Napø. u
sendvièù, toastù èi párkù jsou výsledky vynikající.
Pokrm položte na grilovací rošt doprostøed, protože
v tomto režimu vyzaøuje jen prostøední úsek horního
topného tìlesa a pokrm umístìný v rohu by zùstal
nedovaøený.
Nádobu dobøe vymažte a vysypte strouhankou nebo
moukou.
Pøi peèenína více roštech (v horkovzdušném
režimu) nejsou všechny pokrmy hotové stejnì
rychle
Nastavte nižšíteplotu. Nenínutné vyndávat z trouby
všechny pokrmy najednou.
Nastavení 6 d ”Dvojitý gril” odpovídá režimu, v nìmž
mùžete pøi grilování využít celou plochu roštu. Pokrm musí
být rozložen na celé ploše roštu stejnomìrnì. Docílíte
krásného zabarvení dozlatova.
Dùležité: Pøipravujete-li pokrm v režimu grilování,
ponechejte dvíøka trouby zavøená. Nejenže docílíte
lepších výsledkù, ale také uspoøíte cca 10% energie.
Pøi používání jednoho z grilovacích režimù se doporuèuje
nastavit na termostatu maximální teplotu, nebo gril využívá
pøenosu tepla sáláním a pøi maximální teplotì je i
vyzaøování nejúèinnìjší. Samozøejmì mùžete na
termostatu nastavit i nižší teplotu, je-li tøeba.
Pøi grilování umístìte rošt na ètvrtou úroveò (viz tabulka) a
zásadnì používejte odkapávací plech umístìný pod
roštem, aby nedošlo ke zneèištìní dna trouby
odkapávajícím omastkem.
Režim
Peèení koláèù
Sladké peèivo vždy vkládejte až do vyhøáté trouby. Pøed
vložením koláèe do trouby se ujistìte, že trouba byla
zahøátá na požadovanou teplotu (èervená kontrolka ”O”
zhasne). Bìžná teplota uvnitø vyhøáté trouby je 160° C.
Bìhem peèení neotevírejte dvíøka trouby, koláè by mohl
klesnout. Syrové tìsto nesmí být pøíliš øídké, aby se doba
peèení pøíliš neprodlužovala. Obecnì platí:
Peèení pizzy
Nejlepších výsledkù pøi pøípravì pizzy dosáhnete, použijete-
li režim ”Pizza” U (nastavení 3):
l Pøedehøívejte troubu po dobu alespoò 15 minut;
l Použijte hliníkovou peèící formu urèenou pro pøípravu
pizzy a umístìte ji na rošt, který je dodáván spolu se
zaøízením. Používáte-li peèící plech, bude pizza
vyžadovat delší dobu peèení a bude obtížnìjší
dosáhnout, aby mìla køupavou kùrku;
l Bìhem peèení pizzy neotvírejte troubu pøíliš èasto;
l Má-li pizza mnoho vrstev (tøi nebo ètyøi), doporuèujeme
sýr (mozzarellu) umístit na povrch pizzy až bìhem
peèení (pøibližnì v polovinì).
K ”Dvojitý gril s ventilací” (nastavení 7) je velice
užiteèný pøi rychlém grilování pokrmu. Rozložení tepla
umožòuje nejen zabarvit pokrm krásnì dozlatova, ale také
dolní èást pokrmu uvaøit. Tento režim je vhodné použít pøi
grilování vìtších porcí masa nebo drùbeže bez grilu. Tento režim je dále vhodné použít k docílení krásného
CZ
42
Pokyny k používání keramické varné desky
Popis
Varná deska je vybavena varnými zónami pracujícími
na bázi sálavého tepla. Topná tìlesa jsou umístìna pod
povrchem keramické desky, v zapnutém stavu èervenì
svítí.
A. Varná zóna
B. Kontrolka udávající, zda je pøíslušná varná zóna
v provozu, svítí i po vypnutí plotýnky/varné zóny, dokud
její teplota pøesahuje 60°C.
A
Používání keramické varné desky
Chcete–li s varnou deskou dosahovat optimálních
výsledkù, øiïte se pøi pøípravì pokrmù následujícími
pokyny:
• Pro vaøení na sklokeramické varné desce lze používat
všechny typy pánví a hrncù. Jejich dno ovšem musí
být perfektnì rovné. Èím silnìjší je dno pánve nebo
hrnce, tím lépe je teplo rozloženo.
•
Používejte nádoby s odpovídajícím prùmìrem. Nádoba
by mìla pokrýt celou plochu varné zóny, aby bylo
maximálnì využito uvolòované teplo.
•
Ujistìte se, že dno nádoby je suché a èisté. Zajistíte
tak lepší kontakt a delší životnost varné desky i samotného nádobí.
Na keramické desce nevaøte nikdy v nádobí, které
používáte na plynovém sporáku. Intenzivní žár z plynového hoøáku mùže totiž zdeformovat dno nádoby.
Ta pak pøi vaøení na keramické desce nebude
dosahovat požadovaných výsledkù.
A
B
Popis topných prvkù
Varné zóny se sálavým teplem jsou tvoøeny kruhovým
topným prvkem. Èervené svìtlo se na nich rozsvítí až po
zhruba 10 – 20 sekundách po zapnutí.
•
Praktické rady pøi používání elektrických plotýnek
Regulaèní knoflíky elektrických plotýnek (N)
Sporáky mohou být vybaveny rùznými kombinacemi
standardních, „rychlých” a automatických plotýnek („rychlé” plotýnky mají ve støedu èervenou teèku, automatické
hliníkový kotouè).
Abyste zamezili úniku tepla nebo pøípadnému poškození
plotýnek, doporuèujeme používat nádoby s rovným dnem
a prùmìrem, minimálnì stejnì velkým, jako je prùmìr
plotýnky.
V tabulce jsou uvedeny pøíklady použití plotýnek pøi
Poloha
Normální nebo rychlovarná plotýnka
0
Vypnuto
1
Zelenina, ryby
2
Brambory (dušené), polévky, cizrna,
fazole
3
Vaøenívelkých množství jídla a „eintopfù"
4
Peèení (støední)
5
Peèení (prudší)
6
Opékání dozlatova nebo rychlé zahøátí
na provozní teplotu
nastavení regulaèních knoflíkù na odpovídající stupeò.
Indikátor zahøívání elektrické plotýnky (Q)
Tato kontrolka svítí v prùbìhu ohøívání elektrické plotýnky.
43
CZ
Obvyklé èištìní a údržba
Pøed každým èištìním vypnìte sporák ze sítì.
Pro dosažení dlouhé životnosti pøístroje je nezbytnì nutné
jej pravidelnì celý vyèistit. Dbejte však na následující
pokyny:
•
•
•
•
•
Necistete prostrednictvím zarízení využívajících páru.
Smaltované èásti a samoèistící panely omývejte pouze
teplou vodou. Zásadnì nepoužívejte žádný písek ani
jiné abrasivní prostøedky. Vyhnìte se také agresivním
chemickým èinidlùm, protože všechny tyto látky tìmto
èástem škodí;
Vnitøek trouby èistìte co nejèastìji a to bìhem doby,
kdy je ještì teplý. Používejte teplotu vodu s pøídavkem
saponátu. Poté jej dùkladnì opláchnìte a vysušte.
Dlouhodobý styk s vodou o vysokém obsahu vápníku
nebo s èistícími prostøedky na bázi fosforu mùže na
nerezové oceli zanechat skvrny. Doporuèujeme proto
rám po èištìní dostateènì opláchnout a utøít do sucha.
Mìli byste též urychlenì odstranit vodu, která pøíp.
pøeteèe z hrncù;
Zabraòte tomu, aby na ovládacím panelu zaschly
neèistoty nebo mastnota. Používejte jemné houby nebo
mìkké hadøíky, aby nedošlo k poškrábání
smaltovaných èástí nebo ploch z lesklé oceli.
Èištìní povrchu varné desky
Pøed vaøením je vždy nutné keramickou desku otøít vlhkým
hadøíkem, abyste odstranili prach a zbytky jídla. Desku je
tøeba pravidelnì èistit vlažnou vodou s jemným
saponátem. Obèas mùže být potøeba vyèistit povrch
speciálním èistícím prostøedkem na sklokeramické desky.
Nejprve odstraòte zbytky jídla a tuku pomocí stìrky typu
B (není souèástí dodávaného pøíslušenství) nebo
žiletky.
Prodejna, kde jej mùžete
zakoupit
Èistícístìrka, škrabka
Prodejny pro stavebníky
a kutily,
Náhradní ostøído škrabky
Prodejny pro stavebníky
a kutily,
Drogerie,
Supermarkety
COLLO luneta
HOB BRITE
Prostøedek na èištìní
sklokeramických varných
desek
SWISSCLEANER
Drogerie, Obchody
s obuví, Železáøství,
Specializované prodejny
elektrospotøebièù,
Supermarkety a obchodní
domy
Výmìna žárovky osvìtlení vnitøku trouby
Buï vytáhnìte síový pøívod trouby ze zásuvky (je-li to
možné) nebo troubu odpojte od sítì vypnutím
vícepólového pøepínaèe používaného pro pøipojení
trouby ke zdroji el. energie.
• Odšroubujte sklenìný kryt žárovky;
• Vyšroubujte žárovku a nahraïte ji novou žáruvzdornou
(300°C) žárovkou s následujícími parametry:
- Napìtí 230/240 V
- Pøíkon 25 W
- Závit E14
• Zašroubujte zpìt sklenìný kryt a troubu pøipojte k síti.
•
Potom, dokud je deska ještì teplá, ji vyèistìte vhodným
èistícím prostøedkem a papírovým ruèníkem.
Varnou desku nakonec opláchnìte a vytøete do sucha
èistým hadøíkem. Pokud se na povrchu desky nataví
pøedmìty z umìlé hmoty nebo hliníkové fólie, odstraòte
je ihned, ještì z horkého povrchu škrabkou. Zabráníte
tak pøípadnému poškození povrchu sklokeramické varné
desky. Pokud se na povrchu varné desky nataví cukr nebo
pokrmy s obsahem cukru, také je ihned odstraòte. Na
èištìní nepoužívejte drsné houby, drátìnky a korozívní
èistící prostøedky jako napø. spreje na èištìní trub nebo
odstraòovaèe skvrn.
CZ
Prostøedek na èištìní
keramické varné desky
44
Praktické rady pøi peèení
Poloha knoflíku
volby režimu
1 Statický režim
a
2 Pozvolné
peèení
S
3 Pizza
U
4 Horkovzdušný
režim
L
5 Gril
F
6 Dvojitý gril
d
7 Dvojitý gril
s ventilací
K
200
200
200
180
180
180
180
180
160
220
220
180
230
180
Doba
vaøení
(min.)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
45-50
40-50
25-30
15-20
25-30
60-70
15-20
30-35
10
10
10
15
10
10
10
180
180
180
200
180
180
160
20-30
20-30
40-45
60-70
30
55-60
40-50
2-4
2-4
10
10
190
180
20-25
10-15
1
2-4
10
165
20-25
2,5
1
1
1
1
1
1,5
1
1
4 kusy
2-4
4
4
4
3/4
4
4
3
4
4
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
200
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
35-40
8
4
10
8-10
15-20
20
7
15-20
5
1,0
2,0
1,5
1,5
1,5
2
2
-
5
5
5
5
5
Max
Max
200
200
200
70-80
70-80
55-60
30-35
70-75
-
2
5
200
70-75
1,5
1,5
1,5
-
5
5
5
200
200
200
70-80
70-80
70-80
1,0
0,8
-
5
5
Max
Max
40-45
25-30
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1,8
Poloha
roštu
(odspodu)
3
3
3
3
3
3
2/3
3
3
3
2
2/3
2-4
3
Doba
pøedehøe
vu (min)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
1
1,5
1,5
1
1
1,5
1
3
3
2
2-4
2
2
3
0,5
0,5
Pøipravovaný pokrm
Hmotnost
(kg)
Kachna
Hovìzípeèenì
Vepøová peèenì
Snìhové peèivo
Sušenky
Koláèe
Závin
Švestkový koláè
Piškotový øez
Pizza
Hovìzípeèenì
Kuøe
Pizza (na 2 úrovních)
Lasagne
Gratinované zapeèené
tìstoviny
Zapeèené tìstoviny
Jehnìèí
Kuøe + brambory
Makrela
Pražma
Švestkový koláè
Krémové lehké peèivo
(na 2 úrovních)
Cukroví (na 2 úrovních)
Piškotový øez (na 2
úrovni)
Gratinované zapeèené
tìstoviny (na 2 úrovních)
Platýz a sépie
Chobotnice a garnáty
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí steaky
Kotlety
Hamburgery
Makrela
Sendviè
S otáèejícím se roštem
Telecína rožni
Kuøe na rožni
Grilované kuøe
Sépie
Kuøe (napíchnuté na
rožni) + brambory (na
plechu zachycujícím tuk)
S otáèejícím se roštem
Telecína rožni
Kuøe na rožni
Jehnìèína rožni
S otáèejícím se roštem
s více rameny (pouze u
nìkterých modelù)
Masový špíz
Zeleninový špíz
Nastavení
termostatu
Poznámka: Doby peèeníjsou pouze orientaènía mohou se mìnit v závislosti na Vašich osobních preferencích
Pokud používáte režim grilu, dvojitého grilu nebo dvojitého grilu s ventilací, vždy na prvnípatro odspodu umístìte
plech, který bude zachycovat kapající tuk.
45
CZ
Seznam servisních støedisek je uveden na internetových
stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz
Garantem servisu pro Èeskou republiku je firma
AP servis AR s.r.o., tel.: 02/71 74 20 67
Merloni Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3,
Èeská republika
www.Merloni.com
viale Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano
tel. 0732/6611 - telex 560196 - fax 0732/662954
47
CZ
Merloni Elettrodomestici
Cucina con forno nuovo “7 cuochi” e piano VTC (Spec. Polonia)
06/04 - 195045087.00
Viale Aristide Merloni 47
60044 Fabriano
Italy
Tel +39 0732 6611
Fax +39 0732 662501
www.merloni.com

Podobné dokumenty

CZ - Indesit

CZ - Indesit 4. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg∏o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje ˝adnych cz´Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykw...

Více

Kuchnia Instalacja i obs³uga Cooker Installation and use sporák

Kuchnia Instalacja i obs³uga Cooker Installation and use sporák 4. Po rozpakowaniu kuchenki nale˝y sprawdziç czy w trakcie transportu nie uleg∏o ono uszkodzeniu i czy nie brakuje ˝adnych cz´Êci. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci nale˝y zasi´gnàç porady wykw...

Více

Operating Instructions

Operating Instructions Fitting the power supply cable

Více