Koncepce společnosti ve skupině Witzenmann

Komentáře

Transkript

Koncepce společnosti ve skupině Witzenmann
KONCEPCE
SPOLEČNOSTI
Koncepce společnosti ve skupině Witzenmann
Witzenmann GmbH
Östliche Karl-Friedrich-Str. 134
75175 Pforzheim
Telefon +49 7231 581-0
Telefax +49 7231 581-820
[email protected]
www.witzenmann.de
0102cz/2/06/14/4
SKUPINA WITZENMANN
2
3
PŘEDMLUVA
Koncepce společnosti je základní součást pro funkci našeho koncernu a jeho budoucí rozvoj. Ta zahrnuje naši vizi společnosti
a popisuje cíle společnosti a strategie, pomocí nichž chceme realizovat naši vizi. K tomu využijeme nejen zásady společnosti,
které poslouží jako orientační postupy pro naše činnosti, ale i zásady řízení, podle kterých plní naši vedoucí činitelé své úkoly.
Naše obchodní činnosti určují v dlouhodobém horizontu vize, cíle i strategie. Ty budou ovlivňovány sociálními i technickými
změnami a rozvojem trhů a proto musí být neustále analyzovány a upravovány.
V uplynulých letech jsme společně dosáhli mnohého. Podařilo se nám stát světovou jedničkou v našem oboru, což pokládáme za milník v historii naší společnosti. Hlavními výzvami v nadcházejících letech se stane další integrace mezinárodních
trhů, rostoucí nároky na udržitelné, energeticky účinnější hospodaření a úsporné technologie i globální demografické přesuny.
Těmto výzvám budeme aktivně čelit nejen již nyní, ale i dále v budoucnosti. Vytvořili jsme proto spolu s obchodními společníky skupiny Witzenmann robustní a pracovně náročnou vizi společnosti v roce 2025. Díky této naší vizi společnosti
jsme nastavili kurz na další internacionalizaci, zachování vůdčí pozice v oblasti inovací a technologií i nárůstu zisků. Naše
cíle společnosti jsme doplnili o cíl trvale udržitelného rozvoje, zrevidovali zásady společnosti i zásady řízení a částečně je
znovu přeformulovali.
Jsme přesvědčeni, že pomocí koncepce společnosti je třeba navrhnout vizi budoucnosti skupiny Witzenmann, za kterou
se vyplatí osobně bojovat. Společně si přejeme zapracovat na nezbytných aktivitách, abychom byli hospodářsky úspěšná a
kosmopolitní společnost a současně realizovali svou vizi společnosti tak, jak je uvedeno v koncepci společnosti.
Dr. Gerhard FlöckDr. Hans-Eberhard Koch
4
Dr. Andreas Kämpfe
Dr. Hans-Eberhard Koch
Dr. Gerhard Flöck
Dr. Andreas Kämpfe
předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
5
Milé zaměstnankyně, milí zaměstnanci,
naše společnost vstoupila do víru výzev globální ekonomiky 21. století a vydala se energicky utvářet budoucnost. Tento
úkol vyžaduje odvážného podnikavého ducha, trvalé zvyšování inovační síly, jasnou vizi předsevzatého cíle a zejména Vaši
aktivní spolupráci na současném i budoucím utváření naší společnosti. Naší vizí je v příštím desetiletí upevnit a dále rozvíjet
vedoucí pozici našeho koncernu v globálně pojatém hospodaření v oboru flexibilních kovových dílů. Jaká poslání společnosti,
cíle a strategie se sledují při realizaci této vize a jaké výzvy a příležitosti se nabízí pro každou zaměstnankyni a zaměstnance, o tom
všem informuje tato koncepce společnosti.
Koncepce společnosti potvrzuje vůli obchodních společníků a představenstva vést koncern v budoucnu jako svůj vlastní
majetek a s podnikatelskou odpovědností rodiny Witzenmann. Rodinný podnik v Německu významně přispívá k prosperitě
a zabezpečení budoucnosti naší společnosti. Zejména v této oblasti vyniká rodinný podnik ve spolkové zemi Baden-Württemberg. V naší rodinné firmě nesou podnikatelskou odpovědnost již více než 150 let členové rodiny Witzenmann.
V lokalitě Pforzheim pracují společně pod jednou střechou tři generace zaměstnanců. Stali jsme se tedy během uplynulých
let rodinným podnikem v širším slova smyslu.
Stejně jako v minulosti se musíme i nyní spolehnout na Vaši vynikající spolupráci, abychom mohli úspěšně rozvíjet naši
společnost. Pomocí koncepce společnosti si přejeme se s Vámi podělit v mateřském podniku ve Pforzheimu o strategické
úvahy o našem rodinném podniku v nadcházejících letech. Nyní je důležité realizovat vizi skupiny Witzenmann v každodenním
životě a aby se rovněž stala zažitou skutečností
6
Prof. dr. Herbert Paschen
Dr. Jakob William von Trotha
Předseda dozorčí rady
Zástupce předsedy dozorčí rady
7
KONCEPCE
SPOLEČNOSTI
Kapitola
01
VIZE SPOLEČNOSTI
Kapitola
02
CÍLE
SPOLEČNOSTI
Kapitola
04
ZÁSADY
SPOLEČNOSTI
03
POSLÁNÍ
SPOLEČNOSTI
Kapitola
Kapitola
05
STRATEGIE
SPOLEČNOSTI
OBOR
PŮSOBNOSTI
8
Kapitola
06
ZÁSADY
ŘÍZENÍ
CENTRÁLNÍ
ÚSEKY
9
VIZE SPOLEČNOSTI
2025
„Do roku 2025 posílíme naši globální přítomnost
díky vedoucí pozici na trhu také v
Americe a Asii. Roční obrat skupiny Witzenmann
přesáhne miliardu Euro.“
1 MLD 7
ve 2025
01
10
11
CÍLE
SPOLEČNOSTI
02
12
NÁR ŮS T Z I SKŮ
C E L O S V Ě T O V Ý DODAVA T E L
L Í DR V O B L A S T I
T E C H N O L O G I Í A I NO V A C Í
V EDOUC Í P OS T A V E N Í V K VA L I T Ě
OSO BN Í DOKONA L OS T
F I NANČN Í S OB Ě S T AČNOS T
T R VA L E UDR Ž I T E L NÝ R O Z VO J
Nárůst zisků
Usilujeme o trvalý růst zisků, který vyžaduje silné
zaměření na růst tržeb a odbyt. Zabezpečení naší
konkurenceschopnosti provádíme důsledným
zaměřováním na potřeby klientů a efektivním využíváním našich dostupných zdrojů.
Celosvětový dodavatel
Těžištěm naší činnosti je sblížení s našimi klienty
na národní i mezinárodní úrovni. Důsledně se
držíme strategie globalizace a působení po celém
světě a tak budujeme návaznost na globální tvorbu
hodnot.
Lídr v oblasti technologií a inovací
Vynikající inženýrství a inovativní trendy v oblasti
produktů, procesů a výroby tvoří hlavní pilíř skupiny
Witzenmann. I přes soustavné vyhledávání nových
využití našich výrobků si zajišťujeme svou pozici
lídra v oblasti technologií a inovací a nadále ji upevňujeme. Soustavně a cíleně pracujeme na nových
řešeních nesnází našich klientů. Změny v technologiích a na trzích jsou pro společnost Witzenmann šancí stát se hnací silou inovace v oboru.
Vedoucí postavení v kvalitě
Abychom splnili očekávání našich zákazníků, stanovuje si skupina Witzenmann vysoké standardy v
oblasti produktů, služeb a kvality procesů. Neustálá
zdokonalování produktů a procesů zajišťují naši
kvalitu. Toto chápání kvality přenášíme do našich
vztahů s našimi zaměstnanci a dodavateli.
Trvale udržitelný rozvoj
Jako podnikatelé se hlásíme k myšlence trvale
udržitelného rozvoje. Trvale udržitelné hospodaření a obchodování pro nás znamená, že příroda a
životní prostředí musí být zachovány pro budoucí
generace a že náš způsob hospodaření má trvalý
základ pro získání blahobytu.
Osobní dokonalost
Kvalifikace a motivace našich zaměstnanců a
vedoucích činitelů je základním kamenem
úspěšné spolupráce s našimi klienty. Usilujeme o
osobní dokonalost v našem oboru a naše zaměstnance příslušně stimulujeme a podporujeme.
Pro rozvoj zaměstnanců vytváříme na Akademii
Witzenmann další vzdělávací programy.
Ve srovnání s problémy v oblasti životního prostředí se řídíme zásadou prevence. Následujeme
iniciativy na zvýšení povědomí o životním prostředí
ve společnosti za účelem účinnějšího využívání
zdrojů a energie. Podporujeme a urychlujeme
vývoj a šíření ekologických technologií.
Finanční soběstačnost
Ve snaze přežít v budoucnu jako nezávislý rodinný
podnik je finanční soběstačnost skupiny Witzenmann
více než důležitá. Naši obchodní partneři se
mohou spolehnout na naši zdravou hospodářskou
a finanční strukturu a stabilitu.
Pro zajištění bezpečného a zdravého pracovního
prostředí pro naše zaměstnance neustále pracujeme
na zdokonalování bezpečnosti na pracovišti a zdraví
našich pracovníků.
13
POSLÁNÍ
SPOLEČNOSTI
Poslání společnosti
Skupina Witzenmann je globálním partnerem pro náročnou
inženýrskou problematiku v oboru dilatace kmitání, zachycení
kmitání, rozvodu médií a kompenzace montáže.
Jako zkušený vývojový partner nabízíme našim zákazníkům
díky vlastním flexibilním kovovým dílům inteligentní a promyšlená řešení.
Naše poslání společnosti demonstruje podnikové motto
„řízení flexibility“.
03
14
15
ZÁSADY
SPOLEČNOSTI
1-6
1
Sociální a společenská
odpovědnost
2
Nezávislý
rodinný podnik
3
Spolehlivý
partner
4
Trvale udržitelné ekonomické
smýšlení
5
04
16
6
Znalosti a učení
Rovnost příležitostí
a kulturní rozmanitost
17
1
Sociální zodpovědnost
Sociální odpovědnost je pro společnost Witzenmann mimořádný
závazek. Přejeme si, abychom našim pracovníkům poskytovali
bezpečná a dobrá pracovní místa i stabilní životní podmínky.
Pracovní procesy i kariérní posty ve společnosti utváříme proto tak,
aby se naši zaměstnanci mohli cítit spokojení a zároveň se vyhovělo
potřebám a požadavkům jejich rodin.
Jako rodinný podnik se společnost Witzenmann ztotožňuje zejména
se zásadou soustavného zdokonalování souladu profesního a rodinného života mužů a žen.
Starším zaměstnancům nabízíme pracovní podmínky, které jim
umožní nalézt uspokojivé pracovní prostředí i v pokročilém produktivním věku.
Pomáháme zaměstnancům s migračním pozadím a podporujeme je
ve vzdělávání i profesním rozvoji.
2
Společenská odpovědnost
Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti. Měli bychom proto
v naší společnosti podniku věnovat pozornost projektu Global Compact,
abychom docílili zajištění dodržování mezinárodních lidských práv a
potírání všech forem korupce a úplatkářství i nucené a dětské práce.
Chování všech zaměstnanců dle platných zákonů je v našem podniku
samozřejmostí.
Se zástupci zaměstnaneckých odborů spolupracujeme úzce a
důvěrně. Respektujeme práva zaměstnanců na svobodu sdružování
a kolektivní vyjednávání. Z hlediska kultury závazku společnosti je
podnik otevřen propagaci a podpoře společenského zařazení.
3
4
Nezávislý rodinný podnik
Společnost Witzenmann je samostatný, nezávislý, následovníky
zakladatelů rodiny vedený koncern se sídlem ve Pforzheimu.
Spolehlivý partner
Ve skupině Witzenmann se stáváme jedním čestným celkem.
Klientům a dodavatelům jsme kompetentním a spolehlivým partnerem,
v soutěžích čestnou konkurencí.
Trvale udržitelné ekonomické smýšlení
Jako tradiční rodinný podnik jsme se zavázali k trvale udržitelnému
ekonomickému smýšlení. Myšlení na tržby v krátkodobém horizontu
neodpovídá představám o hodnotě skupiny Witzenmann.
Znalosti a učení
Znalosti, učení a motivace jsou naším stěžejním kapitálem. Duševní
bystrost, ochota se změnit a s nadšením reagovat kreativními řešeními
na výzvy současnosti i budoucnosti mají pro nás vysoký význam.
Rovnost příležitostí a kulturní rozmanitost
Společnost Witzenmann nabízí jako zaměstnavatel všem svým
zaměstnancům stejné příležitosti bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství, etnický původ, sexuální orientaci nebo zdravotní omezení.
Kulturní rozmanitost našich pracovníků je přínosem pro naši společnost i předpoklad pro úspěch koncernu.
5
6
04
18
19
STRATEGIE
SPOLEČNOSTI
01
06
Globální strategie
a strategie skupiny
03
Technologická strategie
07
03
01
04
01
Růstová strategie
02
05
1 MLD
VE 2025
02
04
05
20
04
Kvalitativní strategie
05
Strategie lidských zdrojů
05
06
Finanční strategie
06
03
07
02
07
Strategie trvalé udržitelnosti
21
05
22
01
Růstová strategie
Trvalého růstu dosahujeme díky konsekventnímu vývoji budoucích generátorů příjmů, prodejním iniciativám
na našich klíčových trzích a zakládáním mezinárodních společných podniků. Trvalého zisku dosahujeme
důslednou analýzou budoucího ziskového potenciálu a trvalým růstem efektivity.
02
Globální strategie a strategie skupiny
Cíl být k dispozici klientům po celém světě také vyžaduje budoucí systematický rozvoj strategicky
významných budoucích a růstových trhů. Budeme proto kromě založení kompetenčního střediska ve
Pforzheimu také sledovat vývoj mezinárodní regionální politiky.
03
Technologická strategie
Cílem technologické strategie je integrace efektivního vývoje produktů a účinné technologie výroby i
zajištění neustálé inovace. Za tímto účelem vyvíjíme komplexní patentovou strategii, sestavujeme
správu inovací a využíváme moderní metody vývoje.
04
Kvalitativní strategie
Cíle naší kvalitativní strategie zahrnují optimalizaci interních procesů ve výrobě, vývoj a správu, snižování
nákladů za kvalitu a kvalitu s eliminací veškerých chyb u našich výrobků.
05
Strategie lidských zdrojů
Strategie lidských zdrojů je zaměřena na skutečnost, že skupina Witzenmann vždy disponuje kvalifikovanými pracovníky v požadovaném počtu, kteří jsou také vysoce motivováni, efektivní a maximálně zodpovědní, aby dosahovali stanovených cílů a podíleli se na budování úspěchu skupiny Witzenmann.
Za tímto účelem společnost Witzenmann investuje do výstavby akademie „Corporate Academy“, která
je orientována na systém motivací, školení junior zaměstnanců a přijímání opatření na sladění rodinného a
profesního života.
06
Finanční strategie
Finanční nezávislost je zajištěna dobrými výnosy, zvýšením vlastního kapitálu,
optimalizací financí společnosti, oběžného kapitálu a investic.
07
Strategie trvalé udržitelnosti
Koncept udržitelného rozvoje je zohledněn prostřednictvím doporučení deseti základních cílů projektu
Spojených národů Global Compact. V naší společnosti posilujeme povědomí o životním prostředí a zpřísňujeme podmínky projektů a zdokonalujeme využívání zdrojů a energií, péči o zdraví a bezpečnost práce.
23
ZÁSADY
ŘÍZENÍ
1-7
1
Úvod: skupinový styl vedení
2
Podnikatelské chování
3
Orientace na výkon
4
Zodpovědnost a podpora
5
Integrita a spolupráce
6
Ztvárnění změn
7
Vedení orientované na zdraví
06
24
25
06
26
Úvod: skupinový styl vedení
Ve skupině Witzenmann udržujeme skupinový
styl řízení, který se odráží v našich zásadách
řízení. Jako rodinný podnik klademe velký důraz na
zajištění toho, aby chování našich vedoucích činitelů
bylo prováděno v souladu s našimi zásadami společnosti, obchodními cíli a zásadami řízení.
Orientace na výkon
Jako vedoucí činitelé společnosti jsme orientováni
na výkon. Na své zaměstnance přenášíme výkon,
který odpovídá náročným úkolům a utváříme
prostředí, ve kterém mohou svůj výkon rozvíjet.
Při tom pečujeme o to, aby naše očekávání výkonu
byla za všech okolností transparentní.
Podnikatelské chování
Jako vedoucí činitelé zastáváme zájmy společnosti.
Jednáme s ohledem na výsledky a úspěch společnosti. S našimi zaměstnanci jsme schopni plnit
náročné úkoly za účelem dosažení cílů a společně
určovat naše priority dle stanovených cílů. Jako
vedoucí činitelé jsme zodpovědní za realizaci a
řízení svých i společných cílů.
Zodpovědnost a podpora
Jako vedoucí činitelé jsme připraveni převzít zodpovědnost a náročné úkoly a přenést je na naše
zaměstnance. Proto podporujeme své zaměstnance
tak, aby jednali zodpovědně a nezávisle.
Spoléháme se na sílu a znalosti našich zaměstnanců. Poukazujeme na možnosti jejich rozvoje a
kariérní příležitosti ve společnosti a podporujeme
je v jejich dalším osobním a profesním rozvoji.
Jako vedoucí činitelé pečlivě dbáme na to, aby
se každému zaměstnanci dostalo stejné podpory,
pomoci a možnosti rozvoje.
Integrita a spolupráce
Vždy se snažíme o vzorné a důvěryhodné chování.
Se zaměstnanci a obchodními partnery jednáme
vždy s respektem a úctou. Ve společnosti se
chováme a jednáme jako jeden tým a to i napříč
divizemi po celém světem. Podporujeme úkoly a
cíle dalších organizačních jednotek a sdílení svých
znalostí a informací ve prospěch společnosti.
Klademe důraz na vzájemné čestné a poctivé
jednání. Osvojujeme si objektivní kritiku, poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu a kladně
hodnotíme úspěch a odhodlání. Chybu vnímáme i
jako příležitost k zdokonalení společnosti. Aktivně
se angažujeme v boji proti jakékoliv formě diskriminace a psychického týrání.
Vedení orientované na zdraví
Zdraví je pro nás vysoce ceněná komodita.
Jako vedoucí činitelé se staráme o to, aby byla
zajištěna bezpečnost práce a nebylo negativně
ovlivněno zdraví zaměstnanců, obchodních
partnerů a dalších zainteresovaných stran naším
pracovním procesem. Ze zdravotního hlediska je
naším cílem vytvořit trvale udržitelné pracovní
podmínky. Jako vedoucí činitelé realizujeme v naší
sféře odpovědnosti pracovní procesy, úkoly, cíle
a výkonnostní požadavky tak, že se s nimi naši
zaměstnanci mohou snadno vyrovnat a nejsou
příčinou vzniknu zdravotních omezení.
Ztvárnění změn
Jako vedoucí činitelé jsme připraveni na vlastní
změnu. Bereme iniciativy jako způsob ztvárnění
změn ve společnosti. Povzbuzujeme své zaměstnance, aby realizovali návrhy změn a zdokonalování
společnosti. Vždy dbáme na to, aby z toho naše
společnost mohla těžit. Jsme zodpovědní za
úspěch zlepšovacích návrhů ve společnosti a podporujeme své zaměstnance při realizaci návrhů.
27

Podobné dokumenty