Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková

Komentáře

Transkript

Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 1, příspěvková organizace
za školní rok 2013 – 2014
1/ Základní údaje o škole:
a) Název : Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 1,příspěvková organizace
adresa: Ostrčilova 1/2557
702 00 Ostrava
Právní forma: od 01. 01. 1995 právní subjekt, od 01. 01. 2001 – příspěvková organizace
IČO : 61989037
IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: 601 145 123
IZO ŠKOLY:
102 508 011
IZO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
107 630 346
IZO ŠKOLNÍ DRUŽINY:
120 100 207
IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY:
102 956 511
b) Zřizovatel : Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Prokešovo náměstí 8/1803
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
c)
Ředitel :
Mgr. Hana KIMEROVÁ
Želazného 773/6
712 00 Ostrava – Muglinov
od 1. 8. 2014
d)
Mgr. Michal Pernecký
Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola zahrnuje :
Mateřská škola
-
kapacita :
stav k 30.6.2014
-
Základní škola 1. a 2. stupeň
kapacita :
stav k 30.6.2014
-
153 žáků,
142
780 žáků
712
Školní jídelna ZŠ
kapacita plánovaná:
stav k 30.6.2013
1200 jídel
730
- Školní družina
kapacita plánovaná:
stav k 30.6.2013
260 žáků
243
Odloučená pracoviště ZŠ :
- J.Lady 6, mateřská škola
- Ostrčilova 1, mateřská škola
e) Datum zařazení do sítě škol : 29. 04. 1998
f) Tabulka vzdělávacích programů
1.r.
2.r.
3.r
4.r.
5.r.
6.r.
7.r.
8.r.
9.r.
ŠVP
ŠVP
SVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP
g) Statistické údaje
Počet tříd
Celkový počet žáků
Počet žáků na 1
třídu
Počet žáků na 1
učitele
K 30.06.13
K 30.06.14
K 30.06.13
K 30.06.14
K 30.06.13
K 30.06.14
K 30.06.13
K 30.06.14
30
31
701
712
23,4
23
16,7
17,4
h)
Od 1.ledna 2005 vešel v platnost zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání,v platném znění, který upravuje a specifikuje vznik Školské rady.Rada
zřizovatele přijala usnesení ze dne 4.12.2008 a jmenovala členy Školské rady z řad zástupců zřizovatele a
vzala na vědomí výsledky voleb z řad zákonných zástupců a zaměstnanců. Byla ustanovena 6 členná Školská
rada na období od 1.1.2012 do 31.12.2014.
Členy jsou :
Mgr. Edita Kozinová.– za zřizovatele (od 1.9.2012 – předsedkyně školské rady)
Ing. Jan Krsička – za zřizovatele
Ing.Eva Schwarzová – za zákonné zástupce žáků
Ing. Zita Venhudová - za zákonné zástupce žáků (od 1.9.2012)
Mgr.Dalibor Tomáš – za zaměstnance školy
Mgr. Anna Václavíková – za zaměstnance školy
i)
Škola poskytuje základní vzdělávání, učí podle výše uvedených vzdělávacích programů. Od
01.09.2005 začala vyučovat podle školního vzdělávacího programu „ …více než jen škola“ . Ve školním roce
2013/2014 pokračovalo vzdělávání žáků v bilingvních třídách, kterých bylo otevřeno 7 s 119 žáky. Od
1.9.2013 probíhá výuka podle nového ŠVP, který vychází z aktualizovaného RVP platného k 1. 9. 2013.
j) Celkový počet učeben je 40, z toho je 7 odborných a 12 učeben pro výuku bilingvních tříd.
Odborné učebny :
Učebna fyziky – stupňovitá učebna s elektrorozvodem a připojením
k internetu a s interaktivní tabulí
Učebna chemie – stupňovitá učebna s připojením k internetu s interaktivní
tabulí (v rámci Projektu EU Peníze školám)
Počítačová učebna – nově vybavená učebna s 21 stolními PC (PC získala
škola v rámci projektu Modernizace škol)
Učebna jazyků a IC Fraus – vybavena interaktivní tabulí a připojením
k internetu a 21stolními PC ( PC , stoly a židle škola získala v rámci projektu
Modernizace škol)
Dílna kovo i dřevo – slouží pro výuku Člověk a svět práce
Cvičná kuchyně
Výtvarná učebna – moderně vybavená odborná učebna s interaktivní tabulí
(v rámci Projektu EU Peníze školám)
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
2 /20
Sportovní vybavení :
Tělocvična 1
Tělocvična 2
Sportovní areál – otevřený v roce 2002. Areál je víceúčelovým zařízením, které celoročně slouží veřejnosti.
Je opatřen umělými povrchy, je možné provozovat kopanou, vybíjenou, odbíjenou, košíkovou, stolní tenis,
atletické disciplíny, jsou zde hrací prvky pro nejmenší děti.
Otevřen je v letních měsících do 20 hodin, jaro, podzim do 19 hodin.
Od června 2009 byla zahájená činnost sportovního asistenta a zapůjčování sportovních potřeb.
V prosinci 2013 došlo k rekonstrukci obou tělocvičen z rozpočtu zřizovatele.
Od 31. 1. 2011 byla předána do užívání přístavba s 6 novými učebnami pro ŠD a technickým a hygienickým
zázemím k tělocvičnám.
Učebny pro bilingvní výuku:
12 plně multimediálních učeben, vybavených PC pro každé pracoviště žáka a učitele. 4 učebny jsou vybaveny
interaktivními tabulemi.
Od ledna 2012 vzniklo tak zázemí pro žáky navštěvující bilingvní školní družinu, nová knihovna, zázemí pro
výuku hudební a výtvarné výchovy.
2) Údaje o pracovnících školy :
Počet: celkem 89 zaměstnanců, z toho :
- 11 pedagogů MŠ
- 41 pedagogů ZŠ
- 1 asistent pedagoga
- 9 pedagogů ŠD
- 13 zaměstnanců školní jídelny
- 2 THP
- 10 uklízeček (6 ZŠ, 4 MŠ)
- 1 údržbář
- 1 školník
Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé MŠ
Rozpětí let
20-25
26-35
36-45
46-55
56-65
Průměrný věk
Počet osob
0
3
2
5
1
45,7
Učitelé ZŠ
Rozpětí let
20-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-70
Průměrný věk
Počet osob
3
17
12
6
3
0
38,9
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
3 /20
Vychovatelé ŠD
Rozpětí let
20-25
26-35
36-45
46-55
56-65
Průměrný věk
Počet osob
4
2
2
1
0
32,2
Absolventi, kteří nastoupili na školu
Počet
2
Tento školní rok – 2013/2014
aprobace
ŠD, Tv – 2.st.
Minulý školní rok – 2012/2013
počet
aprobace
4
ŠD, učitelé 1. stupně
Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Tento školní rok – 2013/2014
Nastoupili
Odešli
na jinou školu
3
Mimo školství
0
Minulý školní rok – 2011/2012
7
na jinou školu
Mimo školství
4
0
Počet pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků
Důchodový věk
Důchodci
Nekvalifikovaní
Tento školní rok – 2013/2014
0
3
10
Minulý školní rok – 2012/2013
0
4
10
3/ Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol :
Zápis do prvních tříd
Počet zapsaných žáků :
Počet odkladů k 31.08:
122
9
ZPŽ
Počet ZPŽ ( integrovaní ) :
22
Počet pedagogů, podílejících se na vzdělávání: 3
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0
Učební plán žáka 1. stupně - viz Příloha číslo 1.
Učební plán žáka 2. stupně - viz Příloha číslo 2.
Učební plán žáka bilingvních tříd – viz Příloha číslo 3.
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
4 /20
Informace o vycházejících žácích
Typ školy
Počet
žáků
Gymnázium
Lycea - technická
Lycea - ostatní
Strojírenské školy - čtyřleté
Chemické obory - čtyřleté
Telekomunikační obory - čtyřleté
Elektrotechnické obory - čtyřleté
Letecké obory - čtyřleté
Zdravotnictví - čtyřleté
Ekonomické obory - čtyřleté
Gastronomie - čtyřleté
IT obory - čtyřleté
Cestovní ruch - čtyřleté
Veřejnosprávní obory - čtyřleté
Obory umění - čtyřleté
Učební obory - tříleté
Celkem přijatých žáků
9
0
3
3
2
0
2
0
1
4
1
4
1
2
4
5
41
Název školy
Víceletá gymnázia
Konzervatoř
%
21,9
0
7,3
7,3
4,9
0
4,9
0
2,4
9,8
2,4
9,8
2,4
4,9
9,8
12,1
Počet přijatých žáků
18
4
4) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
ROČNÍK
1.
2.
3.
4.
5.
Počet žáků
31.08.13 31.08.14
127
76
91
131
66
93
65
69
108
69
Prospělo s vyznam.
31.08.13 31.08.14
126
70
87
127
54
82
51
51
77
44
Prospělo celkem
31.08.13 31.08.14
1
2
4
3
11
10
12
17
30
23
Neprospělo
31.08.13 31.08.14
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
Nehodnoceni
31.08.13 31.08.14
0
2
0
1
1
0
2
1
1
1
CELKEM
1.STUPEŇ
457
438
395
374
58
55
1
1
4
5
6.
7.
8.
9.
76
75
42
51
80
79
72
43
38
34
15
18
47
31
32
10
36
41
26
33
32
43
38
31
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
4
1
2
CELKEM
2.STUPEŇ
244
274
105
120
136
144
0
2
3
8
CELKEM
ŠKOLA
701
712
500
494
194
199
1
3
7
13
Snížený stupeň z chování
Stupeň
2
3
30.06.13
počet
4
0
30.06.14
%
0,057
0
počet
0
1
%
0
0,001
Celkový počet neomluvených hodin
30.06.2013
Počet hodin
Průměr na žáka
12
0,02
30.06.2014
Počet hodin
Průměr na žáka
6
0,008
:
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
5 /20
5/ Další údaje o škole:
a) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Název
Dopravní výchova
Historický seminář
Sportovní výchova (chlapci)
Základy administrativy
Konverzace v anglickém jazyce
Přírodovědné praktikum
Svět kolem nás
Základy administrativy
Etická výchova
Výchova k finanční gramotnosti
Ročník
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
b) ČLOVĚJK A SVĚT PRÁCE
Zaměření
Údržba oděvů a textilií v domácnosti
Příprava pokrmů – studená kuchyně
Práce s technickými materiály
Příprava pokrmů – teplá kuchyně
Práce s technickými materiály, Svět práce
Ročník
6.
6.
7. - chlapci
7. - dívky
8. - chlapci
Pěstitelství, Svět práce
8. - dívky
Svět práce, Drobná domácí údržba,Elektrotechnika kolem nás
9. - chlapci
Svět práce, Údržba a úklid domácnosti, Základy pletení a háčkování
9. - dívky
c/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NÁZEV
Angličtina pro Cambridgeské zkoušky
Dopravní výchova
Volejbal
Bouldering – lezecká stěna
Tvořivá dílna
Čeština hravě
Hrajeme si s češtinou
Zpěváčci
Škola hrou
Miniaerobic
POČET ŽÁKŮ
23
9
12
15
13
7
15
20
8
30
d/ ZÁJMOVÉ KROUŽJKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
NÁZEV
Mladý kuchtík - 1
Mladý kuchtík - 2
Barvičky
Barevní banditi
Šmoulohraní - 1
Dramatický kroužek - Snílci
Malí sportovci
Malí keramici
POČET ŽÁKŮ
15
14
20
20
21
21
12
16
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
6 /20
e/ ZÁJMOVÉ KROUŽKY BILINGVNÍCH TŘÍD
NÁZEV
British Club
Cook Healthy
Cooking
Drama club
Extra Science
Library
On the Farm
Science Seminar
Storytelling
Drama/Art Club
Cook Healthy - Tuesday
Jungle Fungle
Monkey Club 1
Monkey Club 2
Comics Club
Craft Club
Playful German
Housing and Gardening
Traditional Drama and Music (Folklore)
Rocket Science
Pottery and Craft
Games
Study and Multimedia Time
Cooking
Computer Graphics
Catch, Kick, Run!
School Band
Read and Relax
Modern Art Club
Extra English
Herectví
Sports Club
Jolly Music
Hrátky z látky
Study Corner 4E
Surprise Club 1
Surprise Club 2
English Conversation
Spy Club
History Club
Extra English 3E
Board Games 1
Board Games 2
Library Club
English Reading
Playful Science
Tales Club
Chinese
Funny Sporting
Study Corner 5E
English Conversation 2
Flute Tuition
Football Training
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
1. pololetí
18
16
20
12
15
all
16
20
19
5
11
17
11
12
23
16
9
14
12
14
13
20
6
19
11
13
12
18
18
10
24
12
17
14
9
13
13
----------------37 kroužků
522
2. pololetí
--19
-15
all
16
--9
-17
19
--13
-12
--14
17
-14
--12
-10
10
14
13
14
14
9
17
10
20
18
20
19
8
9
10
16
17
10
20
10
13
20
10
11
38 kroužků
519
7 /20
f/ AKTIVITY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Září 2013
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Adaptační výlet 2E1
Divadelní představení „Láska s červeným nosem“ – DLO – 5.A,B
Exkurze do ZOO – 4.B
Zahájení plavecké výuky – 3. ročníky
Divadelní představení „Čtyřlístek zasahuje“ – DLO – 2.A, 2.C, 2.D, 4.E
Burza učebnic do anglického jazyka
Divadelní představení „Kocourek Modroočko“ – DLO – 2.B, 3.A
Koncert Ivy Bittové a operního studia – Divadlo Antonína Dvořáka – 6.E
Výměnný pobyt v rámci projektu Příhraniční spolupráce – Polsko Istebna – vybraní žáci 8. ročníků
Vzdělávací program „Naši ilustrátoři“ – klub Ámos – 1.E, 3.A
Exkurze do Archivu města Ostravy – 6.A
Dopravní hřiště – 4ročníky
Zahájení akce Evropský den jazyků
Exkurze „Badatelský svět“ – 5.E, 6.E
Schůzka Žákovské rady
Animace v Galerii Sokolská – 2.E1, 3.E, 6.E
Mobilní planetárium „Jak Měsíc putoval…“ – 1.A,B,C, 2.C, 5.B
Říjen 2013
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Divadelní představení „Poslední samuraj“ – Divadlo Jiřího Myrona – 6.E
Vzdělávací program „Doba měst a hradů“ – klub Ámos – 3.E
Animace v Galerii Sokolská – 2.E2,5.E
Preventivní program „Řekni drogám NE“ – Masarykovo náměstí
Preventivní program „Čas proměn“ – dívky 6. ročníků
Vzdělávací program „Doba měst a hradů“ – klub Ámos – 4.E, 5.E
Školní výlet – Tarzanie – Trojanovice – 8.A
Běh naděje – sad Dr. M. Horákové – 6. ročníky
Projekt „72 hodin“ – čtení v DPS Gajdošova – žáci 6.E
Výukový program „Doma v Evropě“ – ZOO Ostravě
Projekt „72 hodi“ – úklid v parku – Komenského sady – 1.E-6.E
Přírodovědný klokan
Divadelní představení „Zlatovláska“ –DLO – 2.E1
Filmové představení ve francouzském jazyce – Minikinokavárna – 7.-9. roč.
Exkurze do Dolní oblasti Vítkovic – bilingvní třídy
Recitační soutěž ve francouzském jazyce – 7. -9. Ročník
Matematický šampionát – Wichterlovo gymnázium – 9. Ročník
Exkurze v SPŠ Kratochvílova – chlapci 8., 9.ročník
Exkurze v ZOO – 1.E, 2.E2
Schůzka Žákovské rady
Prima pokusy – 3.B, 1.B
Nebojte se Halloweenu – projekt ve výuce anglického jazyka
Listopad 2013
o Odjezd na ozdravný pobyt – lázně Jeseník – 3.A, 4.A, 5.A
o Halloween – program žáků 2. stupně pro žáky stupně 1
o Divadelní představení „Ze starých pověstí českých“ – DLO – 4.B
o Program „Motýlek“ – 1.A, 1.C
o Taneční koncert – JKO – bilingvní třídy
o Procházka s lampióny – 1. ročníky
o Coca-Cola Cup – turnaj ve fotbale – Hlučín - chlapci 7. – 9. Ročníků
o Soutěž v anglickém zpěvu a recitaci – žáci 1. – 7. Ročníků
o Soutěž o nejlepšího fyzika – školní kolo
o Preventivní program „Vztahy ve třídě“ – 5.B
o Projekce o Austrálii – kino Luna – žáci předmětu Svět kolem nás
o Filmové představení „Já padouch 2“ – Minikinokavárna – ŠD
o Předkolo soutěže Kvarteto – žáci 5. ročníků
o „Jablíčkový den“ – projektový den – 1.C, 2.D
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
8 /20
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Soutěž v ZOO – žáci 7. – 9. ročníků
Matematicko-fyzikální soutěž – žáci 9. ročníků
Schůzka Žákovské rady
Florbalový turnaj – žáci 8. -9. ročníků
Slavnostní setkání u příležitosti udělení titulu „Senior roku 2013“
Filmové představení – španělský film – Minikinokavárna
Česko-korejské dny – DKMO – 2.E2
Soutěž v německé výslovnosti „Brich dir die Zunge nicht!“- žáci 8. roč.
Přednáška JUDr. Živěly – 9.A, 9.B
Dějepisná olympiáda – školní kolo – žáci 7. - 9. ročníků
„Thanksgiving Day“ – projekt v hodinách Aj
Divadelní představení „Lucerna“ – 7. ročníky, 6.E
Prosinec 2013
o Odjezd na ozdravný pobyt – lázně Jeseník – 3.E, 4.E, 5.E, 5.B
o Schůzka Žákovské rady
o Olympiáda v českém jazyce – školní kolo – žáci 8. – 9. ročníků
o „Dny vánočních řemesel“ – klub Ámos – 2.ročníky, 4.B, 5.B
o Mikulášská nadílka – 1. – 3. ročníky
o Mikulášská nadílka pro dětské pacienty MNO – žáci 6.B a 7.B
o Soutěž „Mladý chemik“ – Gymnázium Olgy Havlové – žáci 9. roč.
o Přebor škol v šachu – výběr žáků 1. – 2. ročníků bilingvní sekce
o Divadelní představení „Od čerta k Ježíškovi“ – DKMO – 2.E1, 2.E2
o Den otevřených dveří
o Vánoční jarmark s koncertem
o Art Craft Workshop – bilingvní sekce
o Soutěž k lidským právům – Gymnázium Olgy Havlové – žáci 9. roč.
o Vystoupení pro klienty LDN Ostrava – Radvanice – 6.A + 7.B
o Divadelní představení „Liška Bystrouška“ – DLO – 6.A, 6.B
o Mistrovství světa žen ve florbale – ČEZ Aréna – 6.-9. roč.
o Výstava „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“ – Černá louka – 8. – 9. roč.
o Vánoční koncert – Masarykovo náměstí
o Divadelní představení „The Canterbury Tales“ – 8. – 9. roč.
o Vyhodnocení preventivního programu „Život bez závislosti“
o Olympiáda v německém jazyce – školní kolo – písemná část
o Filmové představení v originále „Krabat“ – Minikinokavárna – 7.-8.roč.
o Vyhlášení soutěže „Kola pro Afriku“
o Vánoční besídky
o Coffee Morning – bilingvní sekce
Leden 2014
o Beseda s příslušníky Městské policie Ostrava „Malé děti, velké nebezpečí“ - 1.A, 1.B, 1.C, 4.B
o Beseda s příslušníky Městské policie Ostrava „Chodec“- 2.ročníky, 4.E.,5.ročníky
o Schůzka Žákovské rady
o Soutěž „Mladý Demosthénes“ – školní kolo - žáci 2. Stupně
o Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce – 2. Stupeň
o Divadelní představení „Ošklivé káčátko“ – DLO – 1.E
o „Mladý Demosthenes“ – regionální kolo – Mendelovo gymnázium Opava
o „Mladý chemik“ – regionální kolo – SPŠ Heyrovského
o Přednáška o zubní hygieně – 1. a 2. ročníky
o Šachový turnaj – krajské kolo – Orlová – bilingvní sekce
o Historické představení – Pernštejnové – 2.stupeň
o Olympiáda v anglickém jazyce – 1. stupeň
o Olympiáda v německém jazyce – ústní část – školní kolo
o Zimní škola v přírodě – Velké Karlovice – 2.E1 (do 26. ledna)
o Přednáška o zubní hygieně – 2.B, 2.C, 2.D
o Divadelní představení „Královna Koloběžka“ – DLO – 5.E
o Lyžařský kurz – Skalka – 2.A, 2.B, 3.B., 3.C
o Pythagoriáda – školní kolo – 5. – 8. ročníky
o Pěvecká soutěž Skřivánek – školní kolo – 2. stupeň
o Závěrečné představení kroužku „Drama Art Club“ – Café Industrial
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
9 /20
o
o
o
o
Exkurze do firmy Hyundai – Nošovice – 8.B, část 8.C
Představení kroužku „Drama Art Club“ – 4.E, 5.E
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – ZŠ Mitušova
Exkurze do firmy VOKD – Mariánské Hory – 1.C
Únor 2014
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Soutěž ve zpěvu lidových písní „Skřivánek“ – Domov Slunečnice – 1.-3. roč., 4.-6.ročník, 7.-9.ročník
Zahájení plaveckého výcviku 2. ročníků
Exkurze do firmy Hyundai – Nošovice – 8.A, část 8.C
Soutěž „Harry Potter´s Day“ – AHOL – žáci 2. stupně
Divadelní představení „Dárek z pekla“ – DLO – 4.A, 4.B, 3.E, 5.E
Ekoolympiáda – školní kolo – žáci 8. roč.
Divadelní představení „Broučci“ – DLO – 3.E
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo – SVČ Ostrčilova
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo – SVČ Ostrčilova – 2. stupeň
Zahájení programu „Moje první školička“
Anketa „Zlatý Ámos“ – regionální kolo - Vratimov
Divadelní představení „Ze starých pověstí českých“ – DLO – 4.A, 4.E
Vzdělávací program „Hlavolamy v uličkách“ – klub Ámos – 3.E, 4.E
Projekt „Přes hranice za sportem“ –Dolní Moravice - žáci 8. ročníků
Přehlídka dětských recitátorů – obvodní kolo – SVČ Ostrčilova
Anglické divadelní představení – SVČ Korunka – 3.A, 3.B, 3.C
Karneval školní družiny
Projektový den „Malý chemik“ – 3.A, 3.C
Přednáška Městské policie o krádežích – 1.A, 1.C, 2.D, 1.E
Březen 2014
o Preventivní program Městské policie Ostrava – 3.ročníky
o Natáčení televizního pořadu „Šikulové“ (bilingvní třídy)
o Okresní přehlídka dětských recitátorů (žákyně Chramostová, 2.B)
o Knihovna města Ostravy – beseda v knihovně (1.ročníky)
o Vyhlášení výsledků soutěže „Hledáme mladého chemika“ (9.A – vybraní žáci)
o Regionální kolo pěvecké soutěže „Zpěváček“ (žákyně Duráková, 3.E)
o Exkurze do knihkupectví (2.E2, 1.E)
o Odjezd na Ozdravný pobyt (Horní Bečva) – 8. ročníky
o Návštěva Divadla loutek – „Dívka s pomeranči“ (9. A, 9. B)
o Beseda se senátorem p. Sulovským (bilingvní třídy)
o Odjezd na Ozdravný pobyt (Horní Bečva) – 9. ročníky + část žáků 7.A
o Exkurze do Vítkovice Machinery Group (8.A, 8.B, 8.C – chlapci)
o Čtení s Xaverem (2.E1)
o Školní kolo – matematický Klokan (2.–5. ročníky)
o Obvodní kolo – recitační soutěž „Rolnička“ (vybraní žáci 2.- 5. roč.)
o DK Akord – koncert Jumping Drums (bilingvní třídy 1.–6. E, 5. B)
o Dny velikonočních řemesel – klub Ámos (4.A, 4.B)
o Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou (bilingvní třídy 1.–5. roč.)
o Obvodní kolo – recitační soutěž „Rolnička“ (vybraní žáci 2. stupně)
o Beseda s p. Holbou (školní družina)
Duben 2014
o Dopravní hřiště - ročníky
o Coca Cola – školský pohár (vybraní chlapci 2. stupně)
o Beseda o Kanadě s rodilým mluvčím (7. B)
o Filmové představení „Šíleně smutná princezna“ – Minikinokavárna (školní družina)
o Exkurze na ÚP Ostrava Poruba – 8.ročník
o Výstava velikonočních výrobků – DPS Gajdošova (bilingvy)
o Velikonoční vystoupení pro seniory – DPS Gajdošova (1. E, 2. E2)
o Florbalový turnaj (výběr chlapců 6. – 7. roč.)
o Easter Fun Day (bilingvní třídy)
o Den Země nám. SNP (výběr 8. ročníků)
o Návštěva LDN Radvanice – Velikonoční dílna (výběr žáků 7. B, 5. A)
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
10 /20
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Divadelní představení „O víle menší než zrnko máku“ – DLO (1. E)
Dopravní soutěž (výběr 7. ročníků)
Divadelní představení „Mach a Šebestová“ – DLO (3. B, 3. C)
Hodiny španělského jazyka – Maratón ve čtení Dona Quijota (vybraní žáci 7. – 9. ročníků)
Easter Egg Roll – školní hřiště (1. – 3. ročníky)
Krajské kolo recitační soutěže – SVČ Korunka
Finále sportovní soutěže
Soutěž Let´s Play with English (vybraní žáci 4. ročníků) – ZŠ A. Hrdličky
Earth Fun Day (2. – 5. E, bilingvní třídy)
Den země – Komenského sady (7. B + ŠD)
Den země – Dětmarovice (1. E)
Program „Zdravotní klaun“ (3. B, 3. C)
16. ročník městského kola soutěže English Nightingal, městské kolo – ZŠ Gajdošova (8. ročník)
Večerní procházka ZOO Ostrava (výběr žáků 8. ročníků)
Květen 2014
o Akce pro rodiče s dětmi – Smažení vaječiny, Prašivá (2. C)
o Vystoupení ke Dni matek – LDN Radvanice (vybraní žáci)
o Filmové představení Bella a Sebastián – Minikinokavárna (školní družina)
o Filmové představení Šíleně smutna princezna – DLO (5. E)
o Ostravské školní hry (výběr žáků 2. stupně)
o Projektový den „Malý vynálezce“ (1. stupeň)
o Soutěž „Jazyky hrou“ (vybraní žáci 2. stupně)
o Soutěž Bezpečná Ostrava (vybraní žáci)
o Soutěž mladých cyklistů (vybraní žáci)
o Divadelní představení Broučci – DLO ( 2.E
o Vícedenní školní výlet – 3. B, 1. B, 2.C., 4.B., 2.E2
o Školení ke kyberšikaně (žáci 2. stupně)
o Přednáška o Kanadě s rodilým mluvčím (7. A )
o Divadelního představení „Liška Bystrouška“ – DLO (6. E)
o 11 světů, interaktivní výstava současných ilustrátorů – Klub Ámos (bilingvy)
o Výukový program – ZOO Ostrava (žáci přírodovědného praktika)
o Environmentální program „Planeta Země“ (1. a 2. ročníky a vybraní žáci 9. roč.)
o Třídní besídka – oslava Dne matek (1. E)
o Školní ostravské hry – Sportovní areál Ostrava –Poruba (vybraní žáci 6. – 9. ročníků)
o Anglický desetiboj – ZŠ Gajdošova (vybraní žáci 3. C)
o Návštěva výstavy – Výstavní síň Sokolská (8. A)
o Návštěva „Pohádkového sklepa“ – Černá louka (školní družina)
o Kouzla a čáry – Černá louka (1. B, 2. A, B)
o Ty a kůň – Klub Ámos (1. E)
Červen 2014
o Vícedenní školní výlet – 1. A, 1. C, 1.E, 2. D, 2.A, 2.E1, 3.C., 6.A, 7.A, 7.B, 6.B, 9.A
o Projekt ke kyberšikaně „Nebuď oběť“ (5. – 9. roč.)
o Vystoupení ke Dni dětí – MNO (vybraní žáci)
o Divadelní představení „Marvin“ (4. A, 4. E, 5. B)
o Soutěž „Malování s umělcem“ – DLO (vybraní žáci)
o Jednodenní školní výlet – 5. B, 5.E, 1.A, 1.C, 2.B, 3.E, 4.E, 4.A, 4.B, 5.A
o Ekologický program „Tonda Obal na cestách“ (bilingvní třídy)
o Exkurze na vyhlídkovou věž – Nová radnice (1. E)
o Exkurze na Landek (5. E)
o Filmové představení v anglickém jazyce – Minikinokavárna (8. C, 9. A, 9. B
o Beseda s pracovníkem diagnostického ústavu (6. E)
o Hravé odpoledne – Dětský ráj (školní družina)
o Pasování žáků 5. ročníků (5. a 8. ročníky)
o Beseda s M. Powellem, prohlídka města (bilingvní třídy)
o Divadelní představení „Čtyřlístek zasahuje“ – DLO (1. A, 1. B, 1. C)
o Čaroděj ze země Oz – Cooltour (1. E, 5. E, 2. E1, 2. E2)
o Vernisáž výtvarných prací – Industrial Café (1. E)
o Sportovní den MŠ – školní hřiště (spolupráce s žáky 9. A)
o Sportovní den ŠD – školní hřiště (školní družina)
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
11 /20
o
o
o
o
o
o
Graduace žáků 5. ročníku – Industrial Café(5. E)
Workshop „Mé vlastní loutkové divadlo“ – Alternativní scéna DLO (3. A)
Filmové představení „Rio 2“ – Cinema City (1. stupeň)
Filmové představení „Captain America“ – Cinema City (2. stupeň)
Běh olympijského dne – Slezskoostravský hrad (2. stupeň)
Odjezd na vícedenní školní výlet – Žďářský potok (6. E)
Aktivity žáků mateřské školy
o
Celoroční akce MŠ
 Kroužek angličtiny pro děti z běžných tříd
 Keramika ve spolupráci s agenturou Magna
 Kroužek plavání v zařízení Sareza
 Divadelní představení v mateřské škole
 Dětiády organizované SVČ na Ostrčilově ulici v Ostravě
o
Další aktivity
 Drakiáda
 Hallowen party – dopolední akce v multilingvních třídách
 Návštěva Divadla loutek
 Mikulášská nadílka – dopolední akce ve všech třídách
 Vánoční dílny – celodenní akce s rodiči, výroba vánočních dekorací
 Vánoční besídky – dopolední akce ve všech třídách
 Návštěva dětí v základní škole
 Karneval – tradiční akce v odpoledních hodinách v Radniční restauraci na Prokešově náměstí
v Ostravě – společná akce dětí s rodiči
 Vystoupení s pejskem
 Velikonoční dílny – celodenní akce s rodiči, výroba velikonočních dekorací
 Besídky ke Dni matek
 Škola v přírodě – leden 2014 Penzion Ámos, Dolní Bečva
Červen 2014 Hotel Mesit , Horní Bečva
Atletický trojboj pro předškolní děti
Zahradní slavnost
Natáčení výukového audiovizuálního díla s názvem MOVING and MOVIE ( KVIC)
Aktivity školní družiny
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Vlastní kroužky
Návštěva Minikinokavárny
Mikulášská a Vánoční besídka
Karneval „Hrátky se zvířátky“
Návštěva vodícího pejska Pedra
Den Země
Sportovní den v rámci projektu „Sport jako cesta ke zdraví“
Návštěva ZOO
Návštěva dětského ráje
Návštěva vyhlídkové věže Nové radnice
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
12 /20
g) SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 – ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY
SPORT
Název soutěže
ČEZ Street Hockey – 6., 7. ročníky, kvalifikace do Velkého
finále
ČEZ Street Hockey – 6., 7. ročníky, Velkého finále
Kopaná pořadatel Coca cola – 7.-9. ročníky, 1. kolo
celorepublikového turnaje
Kopaná pořadatel Coca cola – 7.-9. ročníky, 2. kolo
celorepublikového turnaje
Ostravské školní hry – 6., 7. roč., vybíjená
Ostravské školní hry – 8. roč., Streetball
Ostravské školní hry – 8. roč., Inline
Ostravské školní hry – 6., 7. roč., vybíjená, finále
Ostravské školní hry – 8. roč., Streetball, finále
Ostravské školní hry – 8. roč., Inline, finále
Soutěž mladých cyklistů – městské kolo 1. kat., 2. kat.
Soutěž mladých cyklistů – obvodní kolo 1. kat., 2. kat.
Šachový přebor škol – 2. roč. – městské kolo
Školní policejní akademie – 2. stupeň
Umístění
1. místo
účast
postup do 2. kola
účast
1. místo a 2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
účast
2. místo a 2. místo
2. a 3. místa
4. místo
HUMANITNÍ VĚDY
Název soutěže:
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – 2. roč – obvodní kolo
Celostátní přehlídka dětských recitátorů - 2. roč. – okresní kolo
Pěvecká soutěž „Skřivánek“ – 2. roč. – městské kolo
Kreativní soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ – 2. roč. - celostátní
Výtvarná soutěž „Irsko očima dětí „ – 2. roč. - celostátní
Šachový přebor škol – 2. roč. – městské kolo
Pěvecká soutěž „Skřivánek“ – 3. roč. - městské kolo
Let´s Play with English – 4. roč. – městská soutěž
Jazyky hrou – 1. stupeň, městské kolo ZŠ A. Hrdličky
Výtvarná soutěž „Honzíkova cesta Evropou“ – 5. roč. – krajská
soutěž
Celostátní přehlídka dětských recitátorů – 8. roč., obvodní kolo
Olympiáda v jazyce českém – okresní kolo
Řečnická soutěž – Mladý Démosthénes – regionální kolo
Recitační soutěž Rolnička, městské kolo – 6., 7., 8., 9. ročník
English Nightingale – 2. stupeň, městské kolo
Harry Potter ´s Day – 7. ročník
Olympiáda AJ (okres. kolo) – kat. I
Olympiáda AJ (okres. kolo) – kat. II
Soutěž Dny frankofonie – Praha – 2. stupeň
Olympiáda v dějepise – okresní kolo
Soutěž k lidským právům – žáci 9. roč., Gymnázium Olgy Havlové
Besip – výtvarná soutěž „Děti, pozor červená“, 1. stupeň
Literárněvýtvarná soutěž „Pohádky děti dětem“ – 2. stupeň
Pěvecká soutěž „Skřivan“ – 2. stupeň, městské kolo
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
Umístění
1. místo, 4. místo
2. místo
čestné uznání
ocenění
ocenění
2. a 3. místa
1. místo
1. a 5. místa
5. místo
2. místo
3. místo
účast
1. místo a 3. místo
1. místo a 3. místo, čestné
uznání
účast
3. místo
12. – 21. místo
4. – 7. místo
účast
3. místo
1., 2. a 3. místo
čestné uznání
4. místo
1. místo
13 /20
PŘÍRODNÍ VĚDY
Název soutěže
Příroda s otazníky – 6. ročníky, městské kolo
Pythagoriáda – 7. ročník, okresní kolo
Mezinárodní soutěž MF NÁBOJ – 8., 9. ročník, krajské
kolo
SPŠCH – Hledáme nejlepšího chemika – 9. ročník, okresní
kolo
Umístění
1. místo, 2. a 3. místo
6. místo
2. místo
16. a 18. místo
Matematický Klokan
h) AKTIVITY ŽÁKŮ V HUMANITÁRNÍCH PROJEKTECH, ŽÁKOVSKÁ RADA
1. Adopce v ZOO – sponzorování tygra ussurijského – 8 257,00 Kč
2. Adopce na dálku ( Arcidiecézní charita Praha) – adopce dvou indických dětí –12 349,00 Kč
3. Adoptuj panenku a zachráníš dítě ( UNICEF) – děvčata 8. ročníku našili 30 panenek, tato aktivita školy
trvá již 11 let.
4. Ekologické aktivity
5. Spolupráce s Léčebnou dlouhodobě nemocných Radvanice
6. Spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava
7. Humanitární sbírka „Řetěz pro Afriku“
8. Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
9. Sbírka krmiva pro opuštěné pejsky
Všechny žákovské aktivity byly iniciovány Žákovskou radou. Žákovská rada na škole pracuje již několik let.
Chystala výše zmíněné humanitární aktivity, organizovala volbu do soutěže Zlatý Ámos, organizovala
průzkumy názorů žáků na různá témata. Žákovská rada spolupracuje s vedením školy, které je zastoupeno
zástupkyní ředitele pro II.stupeň. Vedení školy získává zpětnou vazbu o tom, co se žákům líbí, co by naopak
chtěli změnit. Žáci se v tomto orgánu učí komunikovat s dospělými a přiměřeným způsobem obhajovat své
požadavky. Žákovská rada pracuje systematicky a schází se jedenkrát až dvakrát měsíčně.
Náplň práce Žákovské rady:
Činnosti rady se soustředila do těchto hlavních oblastí:
1.
2.
3.
4.
Humanitární projekty – Adopce v ZOO, Adopce na dálku, atd.
Ekologické aktivity – sběr víček od PET lahví, sběr použitých baterií a sběr papíru.
Volby učitelské a žákovské osobnosti
Hodnocení akcí pořádaných školou – krátké písemné či ústní zprávy projednávané na schůzkách Rady
i) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE, PREFVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Na škole jsou vypracovány tyto dokumenty:
 Strategie proti šikanování
 Školní preventivní strategie školy na roky 2013 – 2016
 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014
1. Zařazení tématiky do jednotlivých předmětů
 Dotazníková šetření školního klimatu pod vedení lektorů PPP
 Dramatická výchova
 Dny prevence
2. Návštěva vzdělávacích pořadů, pořádaných jinými subjekty:
 Renarkon
 Policie ČR a Městská policie – besedy s žáky
 Dopravní hřiště
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
14 /20
3. Průběžně probíhalo další vzdělávání metodika prevence a účast na pravidelných seminářích
metodiků prevence.
4. K řešení problémů výchovných i vzdělávacích zasedala výchovná komise.
Ve školním roce 2013/2014 se školní prevence zaměřila na několik oblastí:
- komunikace mezi žáky a učitelem,
- zlepšení vztahů mezi žáky ve třídách i mezi různými třídami,
- škodlivost cigaret a dalších drog,
- následky při nevhodném – kriminálním chování,
- problematika šikany a kyberšikany,
- netolismus.
V průběhu celého školního roku docházel školní metodik prevence do jednotlivých tříd (především na druhém
stupni) a vedl komunitní kruhy. Komunity se dělaly podle potřeby a na žádost třídních učitelů. Nejčastěji se
řešily vztahy ve třídě a vzájemná komunikace mezi žáky.
Preventivní aktivity jsou zařazeny do výuky v rámci ŠVP (jazyk český, komunikační a mediální výchova,
chemie, jazykové vyučování, společenská výchova, zeměpis, přírodopis aj.).
Ke spolupráci a dobrým vztahům mezi třídami v jednotlivých ročnících napomohly i čtrnáctidenní ozdravné
pobyty v rámci dotace SMO Podpora z Fondu pro dětí ohrožené znečištěním ovzduší.
Škola se zapojila do dlouhodobého projektu „Pro život bez závislosti“ pořádaném Městskou policií Ostrava.
Projekt odstartoval již v předchozím školním roce a tento školní rok dobíhal. Zúčastnilo se ho 16 žáků z
osmých a devátých ročníků, kteří byli proškoleni pracovníky policie a pracovníkem Renarkonu na téma
závislost, drogy, cigarety a jejich následky a rizika. Následně začali tito žáci seznamovat své spolužáky ze
školy se svými získanými vědomostmi. Seznamování probíhalo formou besed, výrobou transparentů a letáčků
a na závěr vytvořením dramatické scénky na téma závislost. Cílem projektu bylo, že se žáci proškolí sami
navzájem. Myšlenka byla, že informace o nevhodnosti drog přijmou žáci lépe od svých vrstevníků než od
dospělé osoby. Bonusem navíc bylo kromě spousty nových zážitků a vědomostí první místo v soutěži a tím i
hmotné ceny pro soutěžící.
Ve škole proběhlo několik aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci mezi žáky a snížení nevhodných
vztahů v jednotlivých ročnících i mezi jednotlivými třídami. Akce pořádali žáci devátých ročníků ve
spolupráci s žáky osmých ročníků. Vše si museli sami vymyslet, naplánovat a zorganizovat.
První aktivitou bylo vítání prvňáčků při jejich vstupu do školy, další byl Halloween, při kterém museli žáci
prvních až třetích tříd projít řadou stanovišť a úkolů s Halloweenskou tématikou. V druhém pololetí se
připravila celodenní akce „Planeta Země“ zaměřená nejen na spolupráci mezi dětmi, ale i na ochranu přírody a
opět se jí účastnili žáci prvních až třetích tříd. Na závěr školního roku žáci osmých ročníků a tudíž budoucí
deváťáci, pasovali páťáky a tedy své budoucí spolužáky na druhém stupni a přivítali je tak mezi sebou.
Spolupracovali jsme s organizací Nebuď oběť! a zaměřili se na aktuální téma kyberšikana. Všichni žáci od
pátých tříd výše byli proškoleni na toto téma, stejně tak i učitelé. Dále proběhl projektový den, který
zorganizovali žáci osmých ročníků a cílem bylo prohloubit vědomosti na toto téma a především donutit žáky
přemýšlet nad nebezpečím, které se skrývá v kyberprostoru a možnostmi, jak se bránit popřípadě chránit.
j ) VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Funkci výchovného poradce vykonává vyučující 1.stupně, která v roce 2013 ukončila studium výchovného
poradenství na PF OU.
Činnost výchovné poradkyně je specifikovaná v Příloze č. 4.
Ukazatele efektivity poradenského programu v Příloze č.5.
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
15 /20
k) EVALUACE
Testování – vlastní a komerčními produkty:
o Srovnávací testy na 1.stupni
o Testování SCIO Modul A - Čj, M, OSP 8.ročník – pro zájemce
o Testování SCIO SCATE – zjišťování úrovně znalostí anglického jazyka dle Evropského referenčního
rámce (5.E – bilingvní třída)
o Účast a umístění žáků v soutěžích – školní, obvodní, okresní, městská, celorepubliková
o Ocenění žákovské a učitelské osobnosti, žákovského kolektivu
Hospitační činnost
Pedagogická diagnostika ve třídách
Evaluace preventivních činností
Spolupráce se žákovskou radou
Vedení školy za školní rok zpracovává ucelený dokument, který vypovídá o činnosti školy.
l) ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Spolupráce se ZOO Ostrava:
Již poněkolikáté jsme se zúčastnili soutěže Mladých zoologů, kterou pořádá ZOO pro žáky 7. – 9.
ročníků.
V rámci pořádaných výukových programů EVVO v ZOO Ostrava jsme se s žáky 8. ročníků
účastnili programů DOMA V EVROPĚ a OHROŽENÁ ZVÍŘATA A VÝZNAM ZOO. Děti měli
příležitost ověřit si dosavadní znalosti, ale zároveň se dovědět spoustu nových
a zajímavých informací.
Přednostně jsme přihlašovali žáky z přírodovědně vedených volitelných předmětů ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
a PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM.
Večerní prohlídky ZOO byly nabídkou SVČ Ostrava Poruba. Této možnosti využili žáci druhého stupně
(7.a 8. třídy). Výhodou akce byla možnost navštívit prostory zoologické zahrady v době po uzavření a to i
s rodiči. Vše probíhalo s odborným výkladem zaměstnanců zoologické zahrady.
Sběr starých mobilních telefonů: po domluvě se ZOO Ostrava jsme ve vestibulu školy umístili speciálně
upravený box připomínající mobilní telefon. Do tohoto boxu mohli žáci nebo jejich rodiče vkládat staré a
nepoužívané mobilní telefony.
Přístroje jsou určeny k recyklaci, aby kvůli těžbě vzácných kovů nebyly káceny velké plochy pralesů. Díky
recyklaci jsme tak pomohli k ochraně nejen tropických lesů, ale především k ochraně zvířat (slona
pralesního, gorily)! 28 vybraných telefonů bylo odevzdáno přímo v ZOO Ostrava.
Další soutěže:
Žáci 2. stupně se zúčastnili v říjnu Přírodovědného klokana, kde si ověřili přehled a znalosti
přírodovědných oborů jako : přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, matematika…
Žáci 6. tříd se účastnili dvoukolové soutěže PŘÍRODA S OTAZNÍKY s názvem „Příroda ve městě“.
Den Země:
V letošním roce měly děti možnost využít několika míst, kde probíhala prezentace škol (základních i
středních), ale také středisek volného času v akcích věnovaných Dni Země…
Žáci naší školy navštívili akci ke Dni země v blízkých Komenského sadech a dále na náměstí SNP v Ostravě
Zábřehu (6.,7. a 8.třídy) .
V neposlední řadě jmenujme Den Země pořádaný nejstaršími žáky naší školy pro ty úplně nejmladší
spolužáky (1.-3.třídy). Připravené aktivity byly velice líbivé a děti si užili u nich spoustu legrace u plnění
úkolů jako je třídění odpadu, recyklace, čištění vody, sběr PET víček a jejich další využití…
Další akce pořádané školou:
Projekt voda – vzhledem k tomu, že rok 2013 byl „rokem vody“, snažili jsme se tohoto tématu využít i ve
výuce.
Výroba ptačích krmítek:
Ze získaných odřezků dřeva bylo vyrobeno celkem 10 ptačích krmítek, které byly instalovány na příslušná
místa. Na výrobě se podíleli chlapci 8. tříd z předmětu Člověk a svět práce.
Ozdravné pobyty s environmentálním programem:
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
16 /20
Pro 3 .- 5. ročníky proběhl ozdravný pobyt s intenzivním programem vedeným odborníky na EVVO. Pobyt se
uskutečnil v Jeseníkách v Priessnitzových lázních v měsíci listopadu a prosinci.
Ekoolympiáda:
Jednalo se opět o akci školy. Pětičlenné skupiny ze 7. a 8. ročníků se utkaly v boji, který se skládal z pěti
úkolů, zaměřených na ekologii.
1.Ekologický provoz školy – dlouholeté aktivity školy
 Sběr papíru
 Sběr víček od PET lahví
 Sběr použitých el. článků a baterií
 Třídění odpadů ve třídách
2. Ekologie ve vyučování
 Témata ekologické výchovy jsou integrována v jednotlivých předmětech
m) MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ŠKOLY
Naše škola se zúčastnila projektu „Přes hranice za sportem“. Projekt byl administrativně a organizačně
zajišťován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika.
Cílem projektu bylo rozvíjet spolupráci mezi čtyřmi základními školami v obvodu – ZŠ Gajdošova, ZŠ Gen.
Píky, ZŠ Matiční a ZŠ a MŠ Ostrčilova – a polským partnerem Gimnazium nr. 2 w Raciborzu.
V rámci projektu se uskutečnilo 5 akcí, do kterých se zapojila cílová skupina - žáci ve věku 14 - 16 let.
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
17 /20
n) PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU Z CIZÍCH ZDROJŮ
Název projektu
Moje první školička
Rok vědy a techniky
Atletika hravě - MŠ
Tvořivé dílny pro děti a rodiče - MŠ
Děti dětem
Ostraha hřiště v rámci projektu Bezpečné
sportování pro všechny
Podpora výuky v bilingvních třídách
Podpora z Fondu pro dětí ohrožené
znečištěním ovzduší
Ostrava – Evropské město sportu 2014
Sport jako cesta ke zdraví
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do
základního vzdělávání dětí osob se státní
příslušností jiného členského státu Evropské
unie
Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků – cizinců
z třetích zemí
Oranžové hřiště - MŠ
Výše dotace
10 000,00 Kč
(žádáno 12 000,00)
20 000,00 Kč
(žádáno 51 000,00)
5 000,00 Kč
(žádáno 25 000,00)
20 000,00 Kč
(žádáno 51 000,00)
20 000,00 Kč
(žádáno 43 000,00)
65 000,00 Kč
(žádáno 120 000,00)
600 000,00 Kč
450 000,00 Kč
(žádáno 900 000,00)
50 000,00 Kč
(žádáno 50 000,00)
15 260,00 Kč
(žádáno 31 040,00)
13 200,00 Kč
(žádáno 28 150,00)
nevyhověno
(žádáno 272 000,00)
Poskytovatel
MOb MOaP
MOb MOaP
MOb MOaP
SMO
SMO
SMO
SMO
SMO
SMO
MŠMT
MŠMT
NADACE ČEZ
V rámci projektu „Dovybavení hřišť otevřených veřejností“(financováno ze státního rozpočtu v rámci
Programu prevence kriminality a z rozpočtu SMO) a „Bezpečné sportování pro všechny“ – je hřiště
bezplatně otevřeno pro veřejnost s možností zapůjčení sportovních potřeb za dohledu správce hřiště.
o) AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Moje první školička – projekt, jehož účelem bylo minimalizovat počet odkladů školní docházky. Od února do
června pracoval tým pedagogů s budoucími žáky 1.tříd i jejich rodiči, děti si formou her rozvíjejí ty psychické
funkce ( oblast zrakového a sluchového vnímání, logického uvažování, paměti, koncentrace, oblast řečová –
rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost, oblast grafomotoriky), které by mohly být jednou z příčin
neúspěšného startu do 1. třídy. Domníváme se, že touto „pedagogickou terapií“ můžeme podpořit nejen
dozrávání jednotlivých funkcí, ale i snížit riziko vzniku specifických poruch učení.
V letošním školním roce navštívilo tento kurz 74 dětí.
Kurzy jazyka českého pro cizince – v rámci projektů MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená
potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“ škola poskytuje 70 hodinové kurzy českého jazyka pro tyto cizince.
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
18 /20
Ozdravné pobyty
1) Podpora z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší – v rámci dotace statutárního města
Ostrava se zúčastnilo 14-ti denního ozdravného pobytu na Horní Bečvě celkem 98 žáků 6.,7.,
9.ročníků.
2) 136 žáků 1. stupně se účastnilo 11denního ozdravného pobytu v Priessnitzových lázních
Jeseník v rámci projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“.
Projekt je koordinován a spolufinancován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a
byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva
životního prostředí ČR.
Ocenění žáků a učitele zřizovatelem
Richard Aschenbrenner
Mgr. Alexandra Blažková
9.A
učitel 2. stupně
Ocenění žáků a žákovských kolektivů Statutárním městem Ostrava
Martin Borák
Xu Jing Hui
5.B
9.B
Partnerská škola Nakladatelství FRAUS
V dubnu 2010 proběhlo slavnostní otevření v pořadí již sedmého Informačního centra Nakladatelství Fraus
v České republice a prvního v Moravskoslezském kraji.
Cílem infocentera je přiblížit novinky z oblasti vzdělávání pedagogické i laické veřejnosti. Je možné si zde
prohlédnout vzorky učebnic, slovníků a dalších materiálů Nakladatelství Fraus, vyzkoušet si práci s
interaktivní tabulí a další moderní technikou využitelnou při výuce. Pořádají se zde semináře zaměřené na
vyučované předměty na základních školách, výpočetní techniku a internet, řízení školy, právo a osobní rozvoj
a konference a konzultace s odborníky.
V dopoledních hodinách zde probíhá výuka cizích jazyků pro žáky školy s využitím interaktivní tabule a PC s
připojením na internet. V rámci projektu „Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd“ byla tato
učebna dovybavena v září 2011 21 stolními počítači se sluchátky.
Specializovaná učebna informatiky – v prosinci 2011 byla vybudována nová učebna informatiky, vybavení
mimo počítačů škola zajistila z vlastních zdrojů, vybavení 20 stolními počítači se uskutečnilo v rámci projektu
„Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální
vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd“
p) ÚDAJE ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ
PROJEKT EU Peníze do škol – projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4. - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách,
registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2603, název klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT.
Cílem aktivity bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních
technologií. Podporovány byly takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakcí mezi
učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány
byly aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.
Škola v rámci projektu vybavila 14 učeben interaktivními tabulemi, 23 notebooky a 20 pedagogů se podílelo
na tvorbě digitálních učebních materiálů.
Projekt byl ukončen v lednu 2014.
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
19 /20
6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků – viz Příloha č. 7
7) Základní údaje o hospodaření školy - viz Příloha č.6
8) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 25. – 27. 2. 2014 proběhla na škole kontrola ČŠI zaměřená na :
- dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a
souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu
strávníků a s ohledem na typ kontrolované osoby, pro který školské zařízení zajišťuje služby.
Kontrolované období v termínu byl rok 2013 k termínu kontroly.
-
kontrolu poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a vedení
dokumentace školy
kontrolu plnění odpovědnosti školy za poskytované stravovací služby podle § 1 až 5 vyhlášky
č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném období
kontrolu formálního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování školního
stravování a dodržování jejich ustanovení
Závěr kontroly: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů
9) Odborová organizace
Na škole pracuje Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství zastoupená
Dagmar Šarounovou, předsedkyní, v odborech je 5 členů, a dne 2.1.2012 byla uzavřená Kolektivní smlouva na
období 2012-2015 s účinnosti od 3.1.2012.
Zpracovala: Mgr Hana Kimerová
V Ostravě 26. 9. 2014
Mgr. Michal Pernecký
ředitel školy
ZŠ Ostrava, Ostrčilova 1
20 /20

Podobné dokumenty