uživatelská příručka / user manual kočárek umbrella / umbrella stroller

Komentáře

Transkript

uživatelská příručka / user manual kočárek umbrella / umbrella stroller
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / USER MANUAL
KOČÁREK UMBRELLA / UMBRELLA STROLLER
VÝROBCE / PRODUCER
DISTRIBUCE A SERVIS /
DISTRIBUTION AND SERVICE
mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Lodz, Poland
www.mdh.pl
MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
tel.: +420 272 761 102
www.meyra.cz
Vydání / Edition: 01 2013
ÚDRŽBA:
Stav vozíku je potřeba pravidelně kontrolovat
(alespoň jednou za tři měsíce). Vozík před
kontrolou prosím očistěte (může to pomoci
odhalit skrytá poškození). Vždy je potřeba
zkontrolovat:
 účinnost brzd
 stav šroubových spojů
 stav pneumatik, ložisek kol (vozík
nadzvedněte tak, aby byla kola nad
zemí, kola by se měla otáčet volně,
přední kolečka je vždy potřeba
kontrolovat zablokované)
 zkontrolujte tlak v nafukovacích
pneumatikách
MAINTENANCE:
You should regularly (at least every three months) check
the wheelchair’s condition. Before a control, please, clean the wheelchair (it may help to disclose hidden damages). You should always check:
• brake efficiency
• condition of the screw joint
• condition of tyres, wheels bearing
(lift the wheelchair so that the wheel were above
the ground, the wheel should turn freely, front
weels should be always checked while blocked)
• check the pressure of pneumatic wheels
UPOZORNĚNÍ!!!
Pokud se vyskytne jakékoli viditelné poškození
nebo je některá z částí vozíku opotřebovaná
(opotřebovaná kola, poškozené polstrování,
nefunkční brzdy), je zakázáno vozík používat.
Veškeré opravy by měly být prováděny
kvalifikovanými pracovníky a v záruční době
pouze autorizovaným servisem.
ATTENTION!!!
If there are any visible damages or any of the wheelchair
parts are used (used wheels, damaged upholstery, brakes which do not work), you must not use the wheelchair. All repairs should be performed by qualified personnel and during the warranty only by an authorised
service point.
MATERIÁL:
kov, hliník, pryž, polyetylen, molitan, polyester,
bavlna.
MATERIAL:
metal, aluminium, rubber, polyethylene, sponge, polyester
fabric, cotton.
SÉRIOVÉ ČÍSLO: na výrobku.
SERIAL NUMBER: on the product.
ŽIVOTNOST: 5 let od data výroby.
DURABILITY: 5 years from production date.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:
Dětský kočárek se skládá z:
 hliníkového rámu
 sedačky z polyesteru
 polyesterové zádové opěry
s nastavitelným sklonem (dvě polohy)
 hliníkových stupaček s nastavitelnou
délkou a popruhů pro stabilizaci
chodidla
 otočných (pěnových nebo
nafukovacích) předních koleček
s aretací
 otočných (pěnových nebo
nafukovacích) zadních kol s tlumičem a
brzdou
 předního krytu a bezpečnostního pásu
k ochraně dítěte před vypadnutím
PRODUCT CHARACTERISITCS:
Children stroller consists of:
• aluminium frame
• polyester fabric seat
• polyester backrest of adjustable inclination (two positions)
• aluminium footrests of adjustable length and foot stabilizing belts
• swivel (foam or pneumatic) front wheels with blockade
• swivel (foam or pneumatic) rear wheels with shock absorber and brake
• front guard and seat belt to protect the child from falling out
POUŽITÍ:
Kočárek je určen pro děti s mozkovou obrnou,
spina bifida, onemocněním svalů, dysfunkcemi
USE:
Designed for children with cerebral palsy, spina bifida,
muscular diseases, lower limb dysfunctions. In order to
dolních končetin. Kočárek je možno použít pro
děti starší 2 let.
use the stroller a child must be above
2 years old.
VYBAVENÍ VOZÍKU:
Standard:
Stříška, mezinožní popruh, opěrka hlavy, přední
kryt, popruhy, pláštěnka, spací pytel, nákupní
košík.
WHEELCHAIR ACCESSORIES:
Standard:
Canopy, crotch strap, headrest, front guard, suspenders,
rain cover, sleeping bag, shopping basket.
KONTRAINDIKACE:
Pasivní vertikalizace.
CONTRAINDICATIONS:
contraindications for passive verticalization.
UPOZORNĚNÍ!
Nenechávejte dítě v kočárku příliš dlouho – u
osob s neurologickými problémy může
dlouhodobé sezení v jedné poloze vést ke
kožním problémům a proleženinám.
ATTENTION!
Do not leave a child in a stroller for too long - for people
with neurological problems, sitting in one position for a
long time may result in skin problems and bed-sores.
POUŽITÍ:
Před prvním použitím si prosím přečtěte tuto
příručku a namontujte zadní kola. Pro dosažení
maximální bezpečnosti uživatele a při volbě
nejlepší polohy a nastavení kočárku je zapotřebí
poradit se s lékařem.
USE:
Please, read the manual before first use and assemble the
rear wheels. In order to provide a user with maximum safety you should consult your physiotherapist to choose
the best stroller position and regulations.
MONTÁŽ:
1 Odblokujte aretaci: posuňte plastovou
bezpečností západku dozadu a poté vytáhněte
aretační prvek nahoru. (Obr. 1)
ASSEMBLING:
1 Unlock the blockade: move the plastic safety- catch
backwards and then pull the blockade element up. (Fig. 1)
2 Uchopte madla, potáhněte je nahoru a
zmáčkněte páčku na zadní straně kočárku,
dokud nebude kočárek zcela rozložen – uslyšíte
a ucítíte „CVAKNUTÍ“. (Obr. 2)
2 Grip the handles, pull them up and press the lever at
the back of the stroller until the stroller is fully unfolded
– you will hear and feel a “CLICK”. (Fig. 2)
3 Zkontrolujte, zda jsou aretační lišty
zablokované v přímé linii. (Obr. 3)
3 Check if the blocking bars are blocked in a straight
line. (Fig. 3)
4 Uzamkněte aretace umístěné na boční straně
kočárku – vložte zarážku na rámu do otvoru
aretačního prvku. Poté posuňte aretaci
dopředu. (Obr. 4)
4 Lock the blockades placed on the stroller’s side - put
the pin placed on the frame into a hole of blocking element. Then move the blockade forward. (Fig. 4)
5 Namontujte pod stupačkami tyč. (Obr. 5)
5 Install the rod under the footrest. (Fig. 5)
6 Stupačky rozložte tím, že je sklopíte směrem
dolů.
6 Unfold the footrests by leaning them downwards.
7 Namontujte přední kryt.
7 Install the front guard.
8 Na kryt připevněte mezinožní popruh.
8 Fasten the crotch strap to the guard.
SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU:
1 Odepněte mezinožní popruh a nastavte jej
směrem dopředu.
2 Odstraňte přední kryt.
3 Složte stupačky tím, že je zvednete nahoru.
4 Odstraňte tyč namontovanou pod stupačkou.
5 Sklopte obě lišty, jak je znázorněno na
obrázku. (Obr. 6)
6 Zvedněte páčku nahoru a madla zatlačte
dopředu, dokud nebude kočárek zcela složený.
(Obr. 7)
7 Zablokujte aretace tak, aby se nemohl kočárek
při přepravě rozložit. (Obr. 8)
FOLDING THE STROLLER:
1 Unfasten the crotch strap and direct it forward.
2 Remove the front guard.
3 Fold the footrests by lifting them up.
4 Remove the rod installed under the footrest.
5 Fold both bars as shown in the picture. (Fig. 6)
6 Pull the lever up and push the handles forward till the
moment the stroller if fully folded. (Fig. 7)
7 Lock the blockades so that the stroller could not
unfold while transported. (Fig. 8)
NASTAVENÍ DÉLKY STUPAČKY:
Pro nastavení délky stupačky je potřeba
odšroubovat regulační šrouby umístěné na
obou stranách stupačky. Zvolte délku stupačky a
regulační šroub našroubujte zpět.
ADJUSTING THE FOOTREST LENGTH:
In order to adjust the footrest length you should
unscrew the regulation bolts placed on both sides of
the footrest. Choose the footrest length and screw in
the regulation bolts.
BRZDA:
Zamáčkněte dolů zarážku umístěnou na zadním
kole, jak je znázorněno na obrázku.
BRAKE:
Push down the stopper placed on the rear wheel as
shown in the picture.
ZABLOKOVÁNÍ OTOČNÝCH KOLEČEK:
Pro zablokování otočných koleček nastavte
kolečka ve směru jízdy a zatlačte zarážku
umístěnou nad kolečkem. Pro uvolnění koleček
zarážku vytáhněte nahoru.
BLOCKING THE SWIVEL WHEELS:
In order to block the swivel front wheels, place the
wheel according to the driving direction and push the
blockade placed over the wheel. In order to release the
swivel wheels, pull the blockade up.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KOL:
Pro montáž nebo demontáž kol zatlačte střed
kola dovnitř do osy. Uvolněním středu dojde
k zablokování kola na ose. Před montáží
vnitřních zadních kol vždy kočárek rozložte.
INSTALLING AND REMOVING THE WHEELS:
In order to install or remove the wheels, put the handle of
wheel hub inside the axis. Releasing the handle will block
the wheel on the axis. Before assembling the inner rear
wheels, always unfold the stroller.
NASTAVENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY:
Pro sklopení zádové opěry odepněte zip
umístěný na obou stranách sedáku.
Bezpečnostní popruhy by měly být zapnuté a
měly by mít takovou délku, aby zádovou opěrku
chránily.
BACKREST REGULATION:
In order to recline the backrest unfasten the zips placed on
both sides of the seat. The safety bands should be fastened
and the should have such a length to protect the backrest.
STŘÍŠKA:
V případě potřeby, například při přepravě, je
možné stříšku sundat.
CANOPY:
In case of need, a canopy can be removed for example during transport.
NAFUKOVACÍ KOLA (VOLITELNÉ):
Maximální tlak by měl být: 0,5 atm pro malá
kolečka a 0,6 atm pro velká kola.
PNEUMATIC WHEELS (OPTION):
Max pressure should be: 0,5 atm for small wheels, 0,6 atm
for large wheels.
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ A PÉČE:
1 Rám je potřeba čistit vlhkým hadříkem.
2 Polstrování je po sundání možné prát ručně ve
vlažné vodě pomocí neagresivních čisticích
prostředků. Nepoužívejte chlor, neždímejte,
nesušte v blízkosti umělých zdrojů tepla.
Nežehlete.
3 Vozík je potřeba chránit před deštěm a
přímým sluncem.
4 Nikdy se nesmí překračovat maximální
nosnost.
5 Alespoň jednou za měsíc zkontrolujte polohu
šroubů. V případě potřeby šrouby dotáhněte.
6 Osy vozíku je potřeba mazat nanesením pár
kapek oleje mezi osu a střed kola.
7 Pravidelně kontrolujte tlak v nafukovacích
kolech.
Pro udržení vozíku v dobrém stavu je nezbytné
jej pravidelně čistit a uchovávat na vhodném
místě. Skladování vozíku v místech s vysokou
vlhkostí (prádelna, lázně) nebo v exteriéru,
společně s nedostatkem čistoty, může vést ke
ztrátě jeho vlastností.
EVERYDAY USE AND CONSERVATION:
1 Frame should be cleaned with a moist cloth.
2 After remo-ving, upholstery can be hand-washed in lukewarm water using gentle detergents. Do not chlorinate, do
not spin, do not dry close to artificial warmth source. Do not
iron.
3 The wheelchair should be protected against rain and
strong sun.
4 The maximal capacity should be always obeyed.
5 Control the screws position at least every month. In case
of need, screw the screw cup.
6 The wheelchairs axis sho-uld be oiled by letting couple drops
of machine oil betwe-en the axis and wheel hub.
7 Check regularly the pressure in pneumatic wheels.
In order to keep the wheelchair in a good condition, it is
crucial to clean it regularly and store in an appropriate place. Storing the wheelchair in places of high humidity (laundry, bath house) or outside, together with lack of hygiene,
may result in losing its parameters.
BEZPEČNOST POUŽITÍ:
1 Vozík je navržen k přepravě jediného dítěte.
2 Je zakázáno na madla zavěšovat dodatečnou
zátěž (tašky).
3 Je zakázáno s vozíkem vyjíždět do schodů,
pokud v něm sedí dítě.
4 Pokud se vozík nepoužívá, vždy jej zablokujte.
5 Nepoužívejte žádné další podsedáky kromě
těch, které jsou speciálně přizpůsobené a
umožňují používání bezpečnostních pásů a
abdukčního klínu.
6 Je zakázáno nechávat dítě ve vozíku bez
dozoru.
7 Při sezení ve vozíku by dítě mělo být vždy
chráněno správně nastavenými bezpečnostními
pásy.
8 Vždy musí být nainstalovaný mezinožní
popruh a opěrka hlavy.
9 Nikdy neprovádějte nastavení a úpravy, pokud
sedí ve vozíku dítě.
10 Při spojování rámu vždy dbejte zvýšené
opatrnosti – nebezpečí skřípnutí prstů!
11 Pokud nenainstalujete tyč pod stupačku,
může dojít k samovolnému složení kočárku.
SAFETY OF USING:
1 Wheelchair is designed to transport only one child.
2 You must not hang additional ballast (bag) on the handle.
3 You must not climb the stairs with a child sitting in a
wheelchair.
4 When the wheelchair is not being used, its wheels should be
always blocked.
5 Do not use any addi-tional mattress, except especially
adapted which make possible to use the safety belts and
abduction wedge.
6 You must not leave a child in a wheelchair unattended.
7 While sitting in a wheelchair, a child should be always
protected by appropriately adjusted seat belts.
8 The crotch strap and the headrest should be always
installed.
9 Never do any regulations or adjustments when a child is
sitting in a wheelchair.
10 Always pay attention to frame jo-ints- risk of finger
pinching!
11 Not installing the rod under
the footrest can make self-folding the stoller.
Technické parametry / Technical parameters:
Velikost stupačky / Footrest
Šířka sedu / Seat width
Hloubka sedu / Seat depth
Výška zádové opěry / Backrest height
Úhel náklonu zádové opěry / Backrest tilt angle
Max. šířka kočárku / Max. stroller width
Max. délka kočárku / Max. stroller lenght
Max. výška kočárku / Max. stroller height
Průměr předních kol / Front wheels diameter
Průměr zadních kol / Rear wheels diameter
Hmotnost kočárku / Stroller weight
Velikost ve složeném stavu / Size while folded
Nosnost / Max. user weight
Max. výška uživatele / Max. user height
Obr. / Fig. 1
Obr. / Fig. 2
20-35 cm
39 cm
30 cm
54 cm
0-40°
60 cm
100 cm
116 cm
18,5 cm
22,5 cm
11,5 kg
126x50x40 cm
30 kg
130 cm
Obr. / Fig. 3
Obr. / Fig. 4
Obr. / Fig. 5
Obr. / Fig. 6
Obr. / Fig. 7
Obr. / Fig. 8

Podobné dokumenty

Návod k obsluze

Návod k obsluze (Pročtěte si návod k obsluze invalidního vozíku, pro upoutání vozíku na určených bodech.) Attach rear retractable belts to the wheelchair. (Always consult your wheelchair manual and ensure that y...

Více