Průvodce inovačními službami

Komentáře

Transkript

Průvodce inovačními službami
Pr
P r ů vod c e inova
inov a čn í mi sl u ž ba mi
I nn
n n ovation S e rvi
rv i ce s G u i de book
Če
s ká r epub
Čes
e pub li
l i ka / C z e c h R e p u b l i c
The project is implemented through the CENTRAL EUROPE
Programme and is co-financed by the European Regional
Development Fund.
2
3
Úvod
Tento Průvodce inovačními službami vznikl za přispění
všech partnerů projektu FREE. Česká verze byla
zpracována společností Karlovarský rozvojový institut,
o.p.s., která velmi úzce spolupracuje s českým partnerem
projektu, společností Klimentovská a.s.
Účelem vzniku tohoto průvodce bylo zmapování
inovačních služeb na úrovni EU a partnerských regionů
(CR, Maďarska Itálie, Slovinska). Tento materiál bude
Introduction
využíván převážně proškolenými odborníky transferu
technologií a v neposlední řadě také studenty,
výzkumnými ústavy, zástupci malých a středních podniků
apod.
Jeho cílem je rozšiřovat povědomí o možnostech šíření
znalostí, inovací a technologií, seznámit odborníky
s osvědčenými evropskými postupy (best practise)
a napomoci jejich uplatnění v České republice.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
This Guide to Innovative Services has been created
utilizing contributions from all FREE project partners.
Czech version of the document has been prepared by
Karlovarský rozvojový institut, o.p.s., an organisation
in close cooperation with Czech FREE project partner –
Klimentovská a.s.
The main purpose of this document was to map
the innovation services at EU and cooperating regions
level (Czech Republic, Hungary, Italy, Slovenia). The
outcomes of the study will find a direct application
among trained professionals working in the field
of technology transfer, as well as indirectly – amongst
students, researchers, SME representatives etc.
The key objective is to spread awareness about
the opportunities for knowledge, innovation and
technology dissemination, concurrently with introduction
of experts to European Best Practices and promotion
of their application in the Czech Republic.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
OBSAH
LIST OF CONTENTS
4
5
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Projekt FREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Project FREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Průvodce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kritéria pro rychlé posouzení každé služby. . . . . . 10
Criteria for Quick Assessment of Each Service . . . 11
Inovační služby
Innovation Services
CZ
The R & D Information System, Czech Republic . . . 67
EU
The Enterprise Europe Network,EU. . . . . . . . . . . 13
EU
The Innovating Regions
IT
Patent Monitoring, Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
EU
Enterprise Europe Network, EU . . . . . . . . . . . . . 12
IT
Monitoring patentů, Itálie . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SLO
List of contents
CZ
Informační systém výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, Česká republika . . . . . . . . . . . 66
e-VEM, Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Patlib Centre – Debrecen, Hungary . . . . . . . . . . . 71
HU
Baross Gábor Programme, Hungary . . . . . . . . . . 19
SLO
I Have an Idea!, Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Mám nápad!, Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
CZ
Innovation vouchers, Czech Republic . . . . . . . . . 21
IT
R2B Days: International
R2B Days: Mezinárodní Expofórum
EU
PRO INNO Europe®, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
HU
Regional Innovation Agencies, Hungary . . . . . . . . 25
[email protected] – Evropská síť
SLO
Young Researchers in the Economy, Slovenia . . . . 27
patentních databází, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
CZ
Brokerage Events, Czech Republic . . . . . . . . . . . . 29
CZ
Technology Watch, Czech Republic . . . . . . . . . . . 79
IT
Research by Commercial,
HU
Bioincubator Centre
e-VEM, Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Síť Inovační regiony Evropy (IRE), EU . . . . . . . . 68
SLO
HU
Baross Gábor Program, Maďarsko. . . . . . . . . . . . 18
HU
Patlib Centre – Debrecen, Maďarsko . . . . . . . . . . 70
CZ
Inovační vouchery, Česká republika . . . . . . . . . . 20
SLO
EU
PRO INNO Europe®, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
IT
HU
Regionální inovační agentury, Maďarsko . . . . . . . 24
SLO
Mladí ekonomičtí výzkumníci, Slovinsko . . . . . . . 26
CZ
Technologické burzy, Česká republika. . . . . . . . . 28
IT
Výzkum dle komerčních, technologických
a vědeckých partnerů, Itálie . . . . . . . . . . . . . . . 30
EU
Enterprise e-Services Portal, EU . . . . . . . . . . . . . 32
SLO
Soutěž „Nejlepší výzkumník“, Slovinsko . . . . . . . . 34
HU
“Pázmány Péter” Program: Regionální znalostní centra při univerzitách, Maďarsko . . . . . . . . . . . . . . 36
průmyslových inovací, Itálie . . . . . . . . . . . . . . . 74
EU
CZ
Technology Watch, Česká republika . . . . . . . . . . 78
HU
Bioincubátor Centrum při Univerzitě
v Debrecenu, Maďarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SLO
Obchodní plán, který přivede investory!,
Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
IT
in Europe (IRE) network, EU . . . . . . . . . . . . . . . 69
HU
EU
Expoforum on Industrial Innovation, Italy . . . . . . 75
EU
of Patent Databases, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
at the Universityof Debrecen, Hungary . . . . . . . . 81
Technological and Scientific Partners, Italy. . . . . . . 31
EU
The Enterprise e-Services Portal, EU . . . . . . . . . . 33
SLO
The Best Researcher Competition, Slovenia . . . . . 35
HU
The “Pázmány Péter” Program: Regional
Studie technologické prognostiky
[email protected] - Europe’s Network
SLO
A business plan that attracts investors!,
Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
IT
Technology Foresight
Study in the Emilia-Romagna Region, Italy . . . . . . 85
Knowledge Centres at Universities, Hungary . . . . 37
regionu Emilia-Romagna, Itálie. . . . . . . . . . . . . . 84
IT
Technology Transfer Day, Italy . . . . . . . . . . . . . . 41
CORDIS, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
CZ
Clusters, Czech Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Innovation Europe, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Partneři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
EU
Innovation Europe, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Short cuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Inovační vouchery (Innocsekk Plusz), Maďarsko . . 48
Seznam zkratek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
HU
Innovation Voucher (Innocsekk Plusz), Hungary. . . 49
Start:up Slovinsko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SLO
Start:up Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
IT
We Tech Off, Itálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
IT
We Tech Off, Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
CZ
Podnikatelské inkubátory, Česká republika . . . . . . 54
CZ
Business Incubators, Czech Republic . . . . . . . . . . 55
EU
Evropský investiční fond, EU . . . . . . . . . . . . . . . . 56
EU
The European Investment Fund, EU . . . . . . . . . . . . 57
HU
Vzdělanostní centrum transferu technologií
HU
The Knowledge and Technology Transfer
IT
Dny transferu technologií, Itálie . . . . . . . . . . . . . 40
CZ
Klastry, Česká republika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
EU
HU
SLO
EU
při Univerzitě v Debrecenu, Maďarsko . . . . . . . . . 58
SLO
IT
EU
CORDIS, EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Office at the University of Debrecen, Hungary . . . . 59
Podnikatelský plán 1.4, Slovinsko . . . . . . . . . . . . 62
SLO
Business plan 1.4, Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
F1RST – Financování/Fondy pro inovace,
IT
F1RST – Financing/Funds for Innovation,
výzkum a technologický rozvoj, Itálie . . . . . . . . . 64
Research and Technology Development, Italy . . . . 65
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
PROJECT FREE
PROJEKT FREE
6
7
Projekt FREE
Project FREE
PROJEKT FREE
Záměrem projektu FREE je přispívat k regionálnímu
rozvoji Střední Evropy zavedením inovačních systémů,
metodologií a služeb schopných vytvořit most mezi
technickými
specialisty,
výzkumníky,
podnikateli
a administrativními činiteli. Je velmi důležité umět využít
kapacitu regionálních aktérů, jejich znalosti a dovednosti
jak přeměnit udržitelnou konkurenční výhodu, jež
má rozhodující význam pro hospodářskou výkonnost
jednotlivých oblastí, neboť řešení inovace je nejúčinější
na regionální úrovni, kde fyzická blízkost podporuje
partnerství mezi jednotlivci.
Obecnými cíly projektu je: stimulovat transfer technologií
a mechanismů za účelem výměny znalostí, podpora
přístupu k vědeckým poznatkům a využívání již existujících
znalostí, vytvoření a posílení aplikací operativní spolupráce
mezi vědou, výzkumem, technologickým rozvojem
a průmyslem.
Průvodce inovativními službami shromažďuje osvědčené
postupy, které jsou zaměřeny na akademickou sféru,
malé a střední podniky nebo obojí, a to nejen v zemích
partnerů projektu, ale také na úrovni celé EU. Převážně
slouží jako referenční materiál k pilotnímu projektu
tréninkových kurzů „Zprostředkovatelé v oblasti inovací“.
Analyzované převoditelné aspekty a inovační rysy lze
považovat za vhodné k přijetí osvědčených postupů
a zlepšení stávajících služeb.
Ostatní činosti doplňující projektovou misi jsou: vytvoření
Průvodce inovačními systémy; vytvoření Zlatých stránek
s daty o vědě, výzkumu a technologickém rozvoji
v jednotlivých partnerských regionech; vytvoření
sítě „zprostředkovatelů v oblasti inovací“ tj. síť osob
se souborem interdisciplinárních kompetencí, jež budou
podporovat transfer znalostí; vypracování tréninkového
modulu a organizace tréninků v regionech jednotlivých
partnerů projektu s cílem zvýšit podporu inovací;
vydávání Patent & Technology Newslettrů a organizace
Dní transferu technologií v jednotlivých regionech.
Projektové aktivity budou ukončeny v červnu 2011,
s výstupy připravenými k přijetí a jejich dalšímu rozvoji.
Projektový partneři: Univerzita Debrecen, Centrum
transferu technologií (Maďarsko), Město Velenje
(Slovinsko), TechnoCentrum při Univerzitě v Mariboru
(Slovinsko), Centuria RIT (Itálie), Amitié (Itálie),
Klimentovská a.s. (Česká republika), Víceúčelové sdružení
Kecskemét a jeho region (Maďarsko).
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
FREE intends to contribute to regional development
in Central Europe by setting up innovation systems capable
of bridging between technical experts, researchers,
entrepreneurs and regional and national authorities.
The capacity of regional actors to turn knowledge and skills
into sustainable competitive advantage is crucial to regions’
economic performance, as innovation is most effectively
addressed at regional level, where physical proximity fosters
the partnership between actors.
The project’s general objectives are: to stimulate technology
transfer and knowledge exchange mechanisms; to foster
access to scientific knowledge and the use of already
existing knowledge; to set up and intensify the applicationoriented cooperation between RTD and industry.
Innovation Services Guidebook gathers good practices,
which are aimed at academia, SMEs or both, in project
partners’ countries and also on the EU level. Principally,
it serves as a reference material to ‘innovators of mediation’
during training sessions and чpilot projects. With analyzed
transferable aspects and innovation features one can
consider adopting good practices or improving already
existing services.
PROJEKT FREE
Other activities, which complete the project’s mission, are:
creating Innovation Systems Guidebook; setting up RTD
Yellow Pages with data on RTD results in the partners’
regions; establishing a network of ‘mediators of innovation’,
i.e. individuals with a set of interdisciplinary competences
able to support the transfer of knowledge; elaborating
training modules and organizing training in each project
partner’s region regarding innovation support; issuing
the Patent and Technology Newsletter; organizing
the Technology Transfer Day.
Project activities will end in June 2011, with outputs ready
for adoption and further development.
Project partners: The University of Debrecen, Technology
Transfer Office (Hungary), Municipality of Velenje (Slovenia),
TechnoCenter at the University of Maribor (Slovenia),
Centuria RIT (Italy), Amitié (Italy), Klimentovska PLC (Czech
Republic), Multipurpose Union of Kecskemét and its Region,
Region Dél-Alföld (Hungary).
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
GUIDELINES
SMĚRNICE
8
9
Směrnice
Guidelines
Zobrazující přímý benefit
a hodnotu pro uživatele
In the present analysis key factors have been identified
value, and training and consulting are very important
k nimž je třeba přihlížet při zřizování inovativní služby,
which must be considered while setting up an innovation
elements in successful services.
či ke zlepšení stávajících služeb podniku. Tyto klíčové
Uživatelé hledají úsporu času v provozu, větší efektivnost,
service or undertaking the improvement of an existing
faktory představují pokyny institucím, které jsou schopné
vytváření znalostních sítí a finanční zhodnocení.
service.
V této analýze budou identifikovány klíčové faktory,
to institutions, capable of setting up specialized services
Displaying direct benefit and value
for the user
a střední podniky či veřejné výzkumné ústavy s účelem
Bezpečnostní opatření
that can be useful for SMEs and public research institutes
Users seek time-saving operations, better efficiency,
přiblížení je k sobě a usnadnění jejich výměnu poznatků.
V procesu realizace služby jsou poskytovateli služeb
in the context of bringing them closer to each other and
knowledge, networking and financial reward.
Analýza byla vytvořena za účelem pochopení různých
velmi často zobrazovány důvěrné informace. Nezbytně
facilitating the exchange of knowledge. The analysis
mechanismů a souvislostí, které umožňují výsledky
tedy musí být přijata bezpečnostní opatření za účelem
has been carried out to understand the different
Security measures
vědy, výzkumu a technologického vývoje transformovat
ochrany informací uživatelů, získání jejich důvěry
mechanisms and contexts which allow knowledge and
In the process of implementing the service, users’
do nových produktů, služeb či inovativních řešení.
a zajištění spolehlivosti.
RTD results to be transformed into new products,
confidential information is in many cases displayed
services and innovative solutions.
to the service provider. Security measures must thus
poskytovat specializované služby užitečné pro malé
Po
počátečním
seznámení
s
pokyny
vám
budou
These
key
factors
represent
guidelines
Poskytování více služeb jednomu uživateli
be undertaken to protect users’ information and to gain
v následující části představeny nejúspěšnější služby
Služby nabízející uživateli mnoho výhod najednou
Following the initial introduction of the guidelines,
v oblasti inovací na územích partnerů spolu s prezentací
se ukazují být efektivnější a lépe přijímány.
the following sections introduce the most successful
innovation services in partners’ territories along with
Providing multiple benefits for the user
Dosažení spolupráce a / nebo
konkurenceschopnost mezi uživateli
a presentation of Europe- wide services.
Services offering many benefits for the user at once
Úspěšná služba může podporovat spolupráci mezi
řady evropských služeb.
KLÍČOVÉ FAKTORY
ÚSPĚŠNOSTI INOVAČNÍCH SLUŽEB
trust and guarantee reliability.
prove to be more effective and better accepted.
Soulad s inovační strategií. Silná strategie skupiny
uživateli, stejně tak jako v některých bodech i jejich
KEY FACTORS OF SUCCESSFUL
INNOVATION SERVICES
akcí by měla vést k součinnosti a zvýšení jejich vlivu
konkurenceschopnost.
Coherence with the innovation strategy. A strong
Achieving cooperation
and/or competitiveness among users
strategy behind a group of actions induces synergy
Successful services promote cooperation between users,
as well as competitiveness at some points.
na regionální rozvoj. Poskytované inovační služby musí
být v souladu s národními a regionálními inovačními
Spolupráce s ostatními partnery
and increases their impact on regional development.
politikami a strategií inovačního systému.
Organizace poskytující služby spolupracuje s vládou,
The innovation services provided must be in line with
s dobře zavedenými firmami, institucemi, individuálními
national and regional innovation policy and strategy and
Cooperating with other partners
odborníky a dalšími organizacemi ve všech potřebných
with the innovation system.
The organization providing the service cooperates
Zaměření na konkrétní cíl
Nejefektivnější
služby
usilují
o
dosažení
určitého
with the government, well established companies,
oblastech.
Focusing on a specific goal
institutes, individual experts and other organizations
Neustále zlepšování a učení
The most effective services aim to achieve a certain
in all necessary areas.
Služba sama o sobě se mění a inovuje. Nezbytné
positive result and thus narrow the focus down to address
Zaměření na specifickou skupinu uživatelů
je neustálé shromažďování zpětné vazby, monitorování
one of the objectives within the innovation strategy.
Služba se stává efektivnější, je-li zaměřena pouze
a hodnocení.
pozitivního výsledku, a proto je důležité úzké zaměření
na řešení jednoho z konkrétních cílů inovační strategie.
na jednu skupinu uživatelů.
Silně podporovaný tým
Tým
poskytující
službu
Constantly improving and learning
The service itself is changing and innovating. Gathering
Focusing on a specific group of users
feedback, monitoring and evaluation are therefore
By specializing the service for just one group of users,
indispensable.
the service becomes more effective.
musí
být
profesionální,
kompetentní, snadno dosažitelný v případě, je-li třeba
A strong supportive team
dodatečná podpora a asistence.
The team behind the service must be professional,
competent and easily accessible if additional support
Nabízející vysokou kvalitu znalostí
and assistance is required.
Investice do znalostí, nové cesty k vytváření přidané
hodnoty, tréninky a konzultace jako velice důležité
Offering a high level of knowledge
elementy úspěšnosti služeb.
Investments in knowledge, new ways of creating added
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
CRITERIA FOR QUICK ASSESSMENT OF EACH SERVICE
KRITÉRIA PRO RYCHLÉ POSOUZENÍ KAŽDÉ SLUŽBY
10
11
Kritéria pro rychlé posouzení každé služby
Criteria for Quick Assessment of Each Service
Pokud služba nemohla být posuzována přímo těmito kritérii, byly body uděleny smysluplně ve vztahu k nim.
If the service couldn’t be assessed directly by these criteria,
the points were meaningfully awarded in relation to them.
Výnosnost
Profitability
5 bodů
Vysoký zisk (více než 20% nákladů).
4 body
Mírný zisk (méně než 20 % nákladů).
3 body
Malý zisk (méně než 5% nákladů).
2 body
Nepřímá ziskovost (na příklad: prostřednictvím
vrácených daní, sponzorů atd.).
1 bod
Dostatečný příjem na pokrytí nákladů
– nulový zisk.
0 bodů
Služby jsou poskytovány bezplatně – žádný zisk.
Počáteční zdroje
5 bodů
4 body
Velice vysoké finanční zdroje (převyšující 1 mil. €).
Vysoké finanční zdroje (pod 1 mil. €).
3 body
Nižší finanční zdroje (pod 500.000 €).
2 body
Malé finanční zdroje (pod 100.000 €).
1 bod
Velice nízké finanční zdroje v rámci instituce
poskytující služby (pod 5.000 €).
0 bodů
Velmi spojené s programem a financováno s jinými
organizacemi.
0 bodů
Kompletně spojené s programem a financováno
s jinými organizacemi bez kterých by implementace služby nebyla možná.
Měkké faktory
5 bodů
Plný servis obsahující poradenství, tréninky, studie
proveditelnosti.
4 body
Personální služby jako jsou konzultace, tréninky,
studie proveditelnosti.
3 body
Interaktivní skupinové tréninky a konzultace.
2 body
1 bod
0 bodů
Kompletně nezávislé, zahrnující pouze vnitřní
zaměstnance a členy, financování z vlastních
zdrojů.
5 POINTS
High profit (more than 20% of the costs).
4 POINTS
Moderate profit (under 20 % of the costs).
3 POINTS
Minor profit (under 5% of the costs).
2 POINTS
Indirect profitability (for example: through returned taxes, sponsors).
1 POINT
Enough income to cover the costs – zero profit.
0 POINTS
Services are provided free of charge – no profit.
Initial resources
Personalized service such as consultancy, training,
feasibility studies.
3 POINTS
Interactive group trainings and consultancy.
2 POINTS
Seminars, conferences, partner search.
1 POINT
Just offering information (guidelines, manuals, databases).
Žádné měkké faktory.
2 POINTS
Minor financial resources
(under 100.000 €).
0 POINTS
No soft factors.
1 POINT
Very low financial resources within
the institution implementing the service
(under 5.000 €).
0 POINTS
Services are provided free of charge
– no profit.
2 body
Potenciální přístup k vyšší finančním prostředkům
(převyšující 200.000 eur, pokud jsou splněna určitá
kritéria).
0 bodů
4 POINTS
Moderate financial resources
(under 500.000 €).
Nízké finanční zdroje (pod 100.000 €).
Mírně spojené s programem a financováno s jinými
organizacemi.
Full set of personalized services such as consultancy, training, feasibility studies.
3 POINTS
3 body
2 body
5 POINTS
Pouze nabízející informace (průvodci, manuály,
databáze).
Nižší finanční zdroje (pod 500.000 €).
3 body
Soft factors
High financial resources (under 1 mio €).
4 body
1 bod
Completely connected in programme and financing
with other organizations, without which the service
will not be possible.
4 POINTS
Vysoké finanční zdroje (převyšující 500.000 €).
Málo propojené s programem a financováno jinými
institucemi.
0 POINTS
Semináře, konference, hledání partnerů.
5 bodů
Nezávislé na programu, závislé na financování.
Greatly connected in programme and financing
with other organizations.
5 POINTS
Tvrdé faktory
4 body
1 POINT
Very high financial resources
(increasing 1 mio €).
Počáteční zdroje nejsou potřeba.
Nezávislost
5 bodů
1 bod
Hard factors
5 POINTS
High financial resources (increasing 500.000 €).
4 POINTS
Moderate financial resources (under 500.000 €).
3 POINTS
Minor financial resources (under 100.000 €)
Independence
5 POINTS
Completely independent, including only internal
staff and members, financing from own funds.
4 POINTS
Independent in programme, dependent in financing.
2 POINTS
Potential access to higher funds (increasing
200.000 €; if certain criteria are fulfilled).
Potenciální přístup k nižším či malým finančním
prostředkům (nižší než 200.000 €, pokud jsou
splněna určitá kritéria).
3 POINTS
Weakly connected in programme
and financing with other organizations.
1 POINT
Potential access to minor or moderate funds (under
200.000 €; if certain criteria are fulfilled).
Žádné finanční prostředky nebo potenciální přístup
k finančním prostředkům.
2 POINTS
Moderately connected in programme and financing
with other organizations.
0 POINTS
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
No funds or potential access to funds.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
12
13
Enterprise Europe Network, EU
Enterprise Europe Network, EU
Enterprise Europe Network (EEN) je největší síť
kontaktů a dat poskytující informace a poradenství
v evropských záležitostech společnostem působícím
na území EU, zejména malým a středním podnikům
(SME). EEN poskytuje praktické odpovědi na konkrétní otázky v rodném jazyce. Nabízí širokou škálu
služeb jako ‘one-stop shop’ pro podniky ve více
než 40 zemích. Síť nabízí konkrétní a efektivní
řešení pro podnikatele a firmy ve více než 40 zemích,
včetně 27 členských států EU, tří kandidátských zemí
(Chorvatska, Makedonie a Turecka), členských států
Evropského hospodářského prostoru (EHP) a dalších
zúčastněných třetích zemí.
The Enterprise Europe Network is the largest network of contact points providing information
and advice to EU companies on EU matters, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs).
EEN provides practical answers to specific questions in the native language. It offers a wide range
of services as ‘A one-stop shop’ for businesses
in over 40 countries. The Network offers concrete
and effective solutions to entrepreneurs and companies in more than 40 countries, including the 27 EU
member states, three EU candidate countries (Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia
and Turkey), members of the European Economic
Area (EEA) and other participating third countries.
•••• ◦ výnosnost
•••• ◦ počáteční zdroje
••• ◦◦ nezávislost
•••• ◦ měkké faktory
•• ◦◦◦ tvrdé faktory
Enterprise Europe Network je jedinečná jak z hlediska svého
širokého geografického dosahu, tak i širokým rozsahem
integrovaných služeb, které poskytuje malým a středním
podnikům a jiným podnikatelským subjektům. To je možné
díky koordinované práci téměř 600 místních partnerských
organizací, které zaměstnávají přibližně 3.000 zkušených
zaměstnanců, kteří mají za cíl podporovat konkurenceschopnost podniků EU. Nové integrované sítě nabízí ‘one-stop
shop’ (vše na jednom místě) k uspokojení všech informačních
potřeb malých a středních podniků a společností v Evropě.
Nástroje zahrnují hledání obchodních partnerů díky rychlému
přístupu do technologických databází vyhledávajících vhodné
obchodní příležitosti.
Individuální návštěvy společností mají za cíl vyhodnotit jejich
potřeby a díky nim mohou pracovníci sítě nabídnout vytvoření
široké škály propagačních a informačních materiálů. Zástupci
sítě mohou také pomoci podnikům pochopit právní předpisy
EU, poradí jim jak je aplikovat na jejich podnikání a jak co nejlépe využít vnitřní trh a programy EU. Síť Enterprise Europe
Network plně využívá součinnosti mezi všemi podpůrnými
službami a asistenčními službami zaměřenými na evropské
podniky. ‘One-stop shop’ služba je doprovázena politikou
‘není špatných dveří’ a podnikatel nebo obchodní společnost
může oslovit zástupce sítě prostřednictvím jakéhokoli kontaktního místa a bude mu poskytnuta asistence při osobním
řízení služby nebo dalších organizačních kroků. Enterprise
Europe Network nabízí snadný přístup a dostupnost místních
služeb pro malé a střední podniky, čímž si vytváří regionální
obchodní brány. Regionální sdružení spolupracují s cílem
vytvořit souvislé podpůrné struktury pro místní společnosti,
podporovat profil regionu a jeho konkurenceschopnost.
Podnikatelské subjekty jsou vyzývány ke sdílení, definování
a šíření osvědčených postupů v oblastech, jako jsou inovace,
expanze na nové trhy, rozšíření klientské základny, zlepšení
postavení na trhu, atd. V důsledku toho Enterprise Europe
Network pomáhá malým a středním podnikům realizovat
jejich potenciál v oblasti nárůstu regionálních pracovních
míst.
Síť se také snaží zlepšovat vztah mezi Evropskou komisí
a podnikáním. Síť zástupců Komisi poskytuje pravidelné
zpětné vazby týkající se politiky EU, problémů malých
a středních podniků působících v EU a účinnosti programů EU.
Toto vše může pomoci upravovat vztahy EU, které budou více
obchodně-přátelské a budou stimulovat růst a konkurenceschopnost celé EU. Síť je podporována Evropskou komisí
a napomáhá při podpoře podnikání.
Síť nabízí celou řadu služeb
• Poskytování informací a poradenství týkajících se obchodních a tržních příležitostí, evropské legislativy a politiky týkající se přímo podniku či odvětví,
• pomoc SME najít vhodného obchodního partnera pomocí
databáze nabízející obchodní a technologickou spolupráci,
• rozvoj vědecko-výzkumných kapacit malých a středních
podniků,
• pomoc malým a středním podnikům při sdílení výsledků
výzkumu vývoje, podílení se na výzkumných programech
a se žádostmi o financování,
• zapojení malých a středních podniků a podnikatelských
subjektů do tvorby obchodní politiky.
Webové stránky
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
•••• ◦ profitability
•••• ◦ initial resources for setting up the service
••• ◦◦ independence
•••• ◦ soft factors
•• ◦◦◦ hard factors
The Enterprise Europe Network is unique both in terms
of its wide geographic reach and of the wide range of integrated services it provides to SMEs and other business actors. This is made possible thanks to the coordinated action
of nearly 600 local partner organizations, employing around
3 000 experienced staff working to support the competitiveness of EU businesses. The new integrated Network offers
a ‘one-stop shop’ to meet all the information needs of SMEs
and companies in Europe. Instruments include business
partner search within technology and business cooperation
databases and fast access to information on funding opportunities.
Individual on-site visits to companies to assess their needs
and a broad range of promotional and informational material can be organised. Representatives of the Network can
also help businesses understand EU law, how it applies
to their business and how to make the most of the internal
market and EU programmes.
tact point, and will then be assisted and personally directed
to the relevant service or organization.
The Enterprise Europe Network offers easy access
and proximity to local services for SMEs, thus creating
regional business gateways. Regional consortia cooperate
to create a coherent support structure for local companies,
boosting the region’s profile and its competitiveness.
Business actors are encouraged to share, define and disseminate best practices in fields such as innovation, expansion to new markets, enlargement of the client base,
improvement of market position, etc. As a result, the Enterprise Europe Network helps SMEs realize their potential
in terms of growth and regional job creation.
The Network will also improve the relationship between
the European Commission and business. Network representatives will provide the Commission with regular feedback on EU policy, the difficulties SMEs face operating
in the EU and the effectiveness of the EU’s programmes.
All this will help shape EU law that is more business-friendly
and will stimulate growth and competitiveness across the
EU. The Network is there to support the European Commission and help it to help business.
The Network offers a whole host of services:
• Providing information and practical advice on market
opportunities, European legislation and policies relevant
to a company or sector.
• Helping SMEs to find suitable business partners using
its business and technology cooperation database.
• Developing the research and innovation capacities
of SMEs.
• Helping SMEs to share research results, participate in
research programs and apply for funding,
• Involving SMEs and business actors in the policy-making
process.
Website
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
Contact
Kontakt
Použijte webový formulář na internetové stránce:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/contact
European Commission
Directorate-General for Enterprise and Industry:
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
The Enterprise Europe Network fully exploits the synergies between all support services and helpdesks aimed
at European businesses. The ‘one-stop shop’ service is accompanied by a ‘no wrong door’ policy: an entrepreneur
or business actor can enter the Network through any con-
Use the online form at:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/contact
European Commission
Directorate-General for Enterprise and Industry:
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
14
15
Monitoring patentů (Patent Monitoring), Itálie
Patent Monitoring, Italy
Služba monitoringu patentů je založena na sle-
Závěr
dování specializovaných mezinárodních databází
Patent
with
It is often necessary to monitor the status and on-going
s cílem identifikace patentů potenciálního zájmu
se na výzkum a vývoj v konkrétních zájmových oblastech,
the aim of identifying patents of potential interest
activity of pending patent applications or the patents
pro podniky. Tato služba je poskytována společností
seznamuje ho s nově vydanými patenty a patentovými
for enterprises. The service is provided by Centuria
themselves, and to protect and defend patents as new
Centuria RIT, Vědeckotechnického parku regionu
přihláškami v určitých odvětvích, pomáhá získat poznat-
RIT, a Science and Technology Park in the Emilia-
information becomes available. The service supports
Emilia-Romagna.
ky o trhu a plánech jeho konkurentů.
Romagna Region.
enterprises by saving them time and money.
• ◦◦◦◦ výnosnost
•••• ◦ počáteční zdroje
•••• ◦ nezávislost
••• ◦◦ měkké faktory
◦◦◦◦◦
umožňuje
uživateli
soustředit
od patentových přihlášek až po patenty samotné, v tomto
období, než jsou dispozici nové informace, je nutná ochrana
patentu. Služba podporuje podniky převážně tím, že jim
šetří čas a peníze.
Monitoring pracuje v souladu s různými způsoby:
vyhledávání podle klíčových slov; vyhledávání podle
jména zájemce / jména nabyvatele - v tomto případě,
kdy se vyhledávání zaměřuje na individuální subjekt
či subjekt vlastnící určitý patent existuje specifický
způsob vyhledávání, týkající se zjištění aktuálního stavu
v určitém specifickém sektoru či technologii.
Silné stránky služby
aspekty
činnosti
jsou
šity
na
míru
jednotlivým podnikům,
• bezplatná,
a jedná se o službu určenou především přidruženým
partnerům společnosti Centuria RIT v regionu EmiliaRomagna.
nepřetržitě
fungující
služba
(vyhledávání pomocí klíčových slov),
• služba poskytující podnikům velkou úsporu času
(často nemají čas ani prostředky na tento druh činnosti),
• specifické,
ad
hoc
informace:
Centuria
RIT
prověřuje, vybírá a sumarizuje výsledky dle požadavků
Služba Patent monitoringu je partnerům poskytována zdarma, přičemž náklady na ni jsou již zahrnuté
do ročního členského poplatku. Externí společnosti mají
přístup do databáze financované regionálním projektem. Poplatek může být někdy vyžadován v závislosti
na požadovaném vyhledávání např. při specializovaném
výzkumu či dlouhodobějším sledování určitého patentu.
Podniky využívající služby Patent monitoringu pocházejí z 2 hlavních odvětví, z výroby a zemědělskoprůmyslu
a
získáváním
informací
o patentech mohou zjistit současný stav v daném sektoru či provádět strategický výzkumu v oblasti možné
spolupráce. Tato služba zlepšuje přístup k inovacím
a konkurenceschopnost podniků na národní i mezinárod-
specialized
consists
international
of
a
monitoring
databases,
• ◦◦◦◦ profitability
•••• ◦ initial resources
•••• ◦ independence
••• ◦◦ soft factors
◦◦◦◦◦
hard factors
dalities: search by keywords; search by applicant/as-
• služba ad hoc/osobní,
• hlavní
of
Monitoring
The monitoring is conducted according to different mo-
• odpověď podnikům na jejich potřeby a změny,
Činnost Patent Monitoru byla zahájena v roce 2002
ní úrovni.
monitoring
Často je nutné sledovat stav probíhající činnosti
tvrdé faktory
potravinářského
Patent
podniků či odvětví,
• Centuria RIT poskytuje podporu v identifikaci výzkumu a v analýze výstupů; služba má progresívní
strukturu: první částí je výtah hlavních informací,
poté rozšíření dle vlastní volby a konečná kompletace textu patentu (zdarma),
• zdroje dat využívané službou: volné mezinárodní
specializované databáze (Espacenet, USPTO, UIBM,
Depatisnet, atd.) jsou dostupné všem,
• tato služba je zcela převoditelná (mezinárodní databáze
zůstávají k dispozici, taktéž služba metodologie a různé
druhy vyhledávání v různých sektorech).
signee name - in this case the investigation focuses on
the individual or body applying for the patent; and specific monitoring, related to the state of the art in a specific sector/technology.
The Patent Monitor started in 2002, and is a continuous
service intended mainly for Associates of Centuria RIT in
Centuria RIT Romagna Innovazione Tecnologia
Patrizia Bernardelli
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Strengths of the service
• Ad hoc service/ personalized,
• The main aspects of the activity are tailored to the
individual enterprise,
• Service on a continuous basis (search by keywords),
free service,
• Answers to enterprises’ need for information and updating,
• Time-saving service for enterprises (which often
have no time or resources for this kind of activity),
• Specific, ad hoc information: Centuria RIT sifts, selects and summarizes the results according to the
enterprise sector/requests,
• Centuria RIT’s provides support in the definition
of research and in the analysis of outputs; the ser-
the Emilia-Romagna Region.
vice has a “progressive” structure: first an abstract
with the main information, then optional widening,
Patent monitoring on a continuous basis is free, the cost
finally the complete text (free of charge) of the pat-
being included in the Associate’s annual fee. For external enterprises, it is financed by a regional project. Specific researches or patent surveillance, depending on the
ent,
• Data sources used by the service: free specialized
international databases (Espacenet, USPTO, UIBM,
search requested, may require payment of a fee.
The enterprises involved in the patent monitoring servic-
Depatisnet, etc.) available to all,
• The service is completely transferable (international
database available, service methodology, different
es come from 2 main sectors: manufacturing and agro-
types of search subjects in different sectors).
food, and they can obtain information about patents of
interest, identify the state of the art of a sector, and
carry out strategic research and possible collaborations.
The service improves the innovation and competitiveness of enterprises at a national and international level.
RESULTS
Kontakt
tors.
Contact
Centuria RIT Romagna Innovazione Tecnologia
Patrizia Bernardelli
[email protected]
Patent monitoring allows the user to focus R&D on specific areas of interest; to be aware of newly issued patents and patent applications in a specific sector, and to
gain insights into the market plans of various competi-
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
16
17
e-VEM, Slovinsko
e-VEM, Slovenia
e-VEM (Vse na Enem Mestu – Vše na jednom místě)
The e-VEM (Vse na Enem Mestu – All in One Place)
je webový portál určený podnikatelským subjektům,
for companies is a web-based portal, which enables
který umožňuje jednoduchou a bezplatnou regi-
the free and simple registration of companies (sim-
straci společností (společnosti s ručením omezeným,
ple limited company and private entrepreneur) with-
OSVČ atd.) během pár dní. Portál je podporován
in a few days. The portal is supported by a network
sítí lidí a organizací, kteří zpracovávají žádosti
of people and organizations which process applica-
a informují uživatele.
tions and advise users.
•• ◦◦◦ výnosnost
••••• počáteční zdroje
nezávislost
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦ měkké faktory
•• ◦◦◦ tvrdé faktory
•• ◦◦◦ profitability
••••• initial resources
independence
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦ soft factors
•• ◦◦◦ hard factors
e-VEM, projekt určený firmám (dostupný na evem.
Systém e-VEM sloužící společnostem přináší pozitivní
gov. si)
Ministerstva
výsledky jak podnikatelským subjektům, tak i institucím
veřejné správy a představen veřejnosti v únoru 2008.
veřejné správy. Ve více než 90% případů jsou žádosti
V období od 1. ledna 2007 do 1. února 2008 bylo
kompletní, což umožňuje příslušný institucím vydávat
do dalšího rozvoje a údržby e- VEM systému investová-
rychleji rozhodnutí. Za rok byly zaznamenány úspory
no více než 2,5 mil. EUR, investice zahrnovaly i školení
podnikatelů ve výši 10,2 milionů EUR. Tyto úspory jsou
pracovníků VEM pointů, notářů, soudních znalců a kom-
především odvozeny od zrušení různých poplatků a díky
pletní reklamní kampaň. Další finanční prostředky byly
optimalizaci postupů. Od zavedení e-VEM systému došlo
investovány do nové fáze vývoje vycházející z potřeby
také k 20% nárůstu společností s ručením omezeným
vyjádřené orgány a VEM úředníky.
a jeho uživatelé jsou velmi spokojeni (VEM pointy si drží
byl
realizován
pod
záštitou
celkové průměrné hodnocení 4,7 z 5,0 což je maximální
Bylo vyvinuto rozhraní
informačního systému pro šest institucí
možný rating).
• Agentura Slovinské republiky pro veřejnoprávní
záznamy a související služby, kam e-VEM zasílá
žádosti o zápis do obchodního rejstříku;
• Daňový úřad, kde e-VEM generuje identifikační
daňové číslo nově založeným společnostem;
• Zdravotní pojišťovna, kam e-VEM zasílá žádosti týkající se povinného zdravotního a penzijního pojištění;
• Úřad práce, kam e-VEM zasílá žádosti týkající
se pracovních povolení;
• Slovinská
komora
živnostníků
a
malého
pod-
nikání, kam e-VEM zasílá data potřebná k získání
živnostenského oprávnění;
• Ústav důchodového a zdravotního pojištění, kam
e-VEM
zasílá
aplikace
pro
povinné
zdravotní
a důchodové pojištění;
• Zároveň systém e-VEM získává data z Centrálního
V roce 2009 projekt
obdržel následující ocenění
• Nejlepší IKT projekt roku 2009, ocenění Slovinského
sdružení informačních technologií.
• Organizace spojených národů udělila projektu cenu
Public Service Award – UNPSA 2009 v kategorii
‘Zlepšení poskytování služeb ve veřejném sektoru’.
• Best Practise Label - Evropský eGovernment Awards
2009, cena obdržena od Evropské komise.
The e-VEM for companies (available on evem.gov.si) pro-
the Central Population Register, the Register of Spa-
ject was realized under the auspices of the Ministry of
tial Units, the Register of Taxpayers.
Public Administration and presented to the public in February 2008. In the period from 1st January 2007 to 1 st
The e-VEM for companies system brings positive results
February 2008 more than 2.5 million EUR were invested
to business entities and public administration institutions.
in the development and maintenance of the e-VEM sys-
In more than 90% of cases, applications are complete,
tem, the training of VEM points’ referees, notaries and
which enables the relevant institutions to make rapid de-
court referees, and on a comprehensive promotional
cisions. 10.2 million EUR of savings for businesses per
campaign. Further funds were invested in the new devel-
year have been recorded. These savings are primarily
opment phase based on the needs expressed by institu-
derived from the abolishment of various fees and the
tions and VEM officers.
optimization of procedures. There has been a 20% increase in limited companies since the introduction of the
Interfaces for information systems
for six institutions were developed
e-VEM system and users are highly satisfied (VEM points
• The Agency of the Republic of Slovenia for Public Le-
mum rating).
Ministerstvo vnitra
www.mju.gov.si
[email protected]
+386 1 4788330
registru obyvatel, z Registru územních jednotek
a z Registru daňových plátců.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
receive an overall average rating of 4.7; 5.0 is the maxi-
gal Records and Related Services, where e-VEM sends
applications for registration in the court register;
• The Tax Administration, where e-VEM obtains a tax
number for a newly created company;
• The Health Insurance Institute, where e-VEM sends
applications for mandatory health and pension insurance;
• The Employment Service, where e-VEM sends applica-
Kontakt
• At the same time the e-VEM system obtains data from
tions related to labour demands;
• The Chamber of Craft and Small Business of Slovenia,
In 2009 the project
received the following awards
• The best 2009 IKT project, awarded by the Slovenian
Society of Information Technology.
• The United Nations Public Service Award - UNPSA
2009 in the category ‘Improving the delivery of services in the public sector’.
• Good practice Label - European eGovernment Awards
2009, from the European Commission.
where e-VEM sends the data needed to obtain a trade
Contact
license;
Ministry of Public Administration
• The Institute for Pension and Disability Insurance,
www.mju.gov.si
where e-VEM sends applications for mandatory health
[email protected]
and pension insurance;
+386 1 4788330
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
18
19
Baross Gábor Program, Maďarsko
Baross Gábor Programme, Hungary
Gábor Baross program byl připraven a vytvořen
The Gábor Baross programme was prepared and cre-
Národní úřadem pro výzkum a technologie. Pro-
ated by the National Office for Research and Tech-
gram stanovuje rámec a nástroje podpory vědecko
nology. The programme provides the framework and
výzkumných a inovativních projektů v regionech.
tools to support RDI projects in the regions. Every
Každý rok je v zemi vyhlášeno sedm individuálních
year, there are seven individual Gábor Baross pro-
Gábor Baross programů, jeden připadající na každý
grammes in the country, one in each region. The re-
region. Regiony mají právo navrhnout, jaký druh
gions have the right to propose what kind of RDI
činnosti vědy, výzkumu či inovací chtějí v jejich
activity they want to support from the funds in their
vlastním regionu z fondů podpořit.
own region.
◦◦◦◦◦
•••••
•••• ◦
◦◦◦◦◦
•••••
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Program je určen všem právním subjektům, soukromým
Tento program byl poprvé představen v roce 2005
podnikatelům, neziskovým společnostem, sekundárním
a od té doby - s výjimkou roku 2008, kdy byla zveřejněna
nebo terciárním vzdělávacím centrům, vládním nebo
poslední výzva k předkládání návrhů - to byl velký úspěch
soukromým neziskovým výzkumným centrům a nadacím
ve všech regionech, zejména v oblasti Észak-Alföld.
působícím na území regionu Észak-Alföld. Způsobilé
k financování jsou všechny společnosti (zejména SME),
V regionu Észak-Alföld byly v posledních letech k dispo-
výzkumné
zici tyto částky: v roce 2005 byly v tomto regionu použity
jednotky/centra a výzkumné instituce vysokoškolského
na podporu aktivit VaVaI 4 miliony €
vzdělávání (ne přímo vysoké školy), technologická a inovační
a v roce 2006
2,8 milionu €. V roce 2008 to byla částka 7,25 milionu €
instituce
vysokoškolského
vzdělávání,
centra (nezisková).
(spolu s rozpočtem pro rok 2007) a pro rok 2009 to bylo
Zdroje financování programu Gábora Barosse: program
4,3 milionu €.
je financován z Fondu výzkumu, technologií a inovací, který
Každý rok byl kladen důraz na jiné priority, jako jsou např.
poskytuje stabilní a spolehlivé financování činností výzkumu
intenzivní akademicko - průmyslová spolupráce v regionech
a technologického rozvoje. Nezávislý vládní fond představil
zaměřená na projekty výzkumu a vývoje, zlepšení inovačních
podporu poptávky řízených inovací a znalostní konku-
schopností, významné investiční projekty či účinná a ry-
renceschopnosti podniků. Fond je financován z povinných
chlá komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Roční plán
příspěvků od všech společností registrovaných v Maďarsku,
programu Gábor Baross je navrhován Regionální inovační
doplněn o stejné množství finančních prostředků ročně
agenturou na základě Regionální inovační strategie. Re-
ze státního rozpočtu.
gionální inovační agentura provádí přípravné práce a Rada
pro regionální rozvoj je povinna uznat výzvu k předkládání
návrhů. I když se zdá, že se jedná o decentralizované inicia-
Za 4 roky své činnosti bylo v regionu Észak-Alföld
financováno celkem 178 projektů s celkovým rozpočtem
ním naplánování, schválení a přijetí Národním úřadem pro
ve výši přibližně 20 milionů €.
výzkum a technologie jsou výzvy spuštěny zvlášť pro každý
Kontakt
jektu. Hodnocení návrhů a sledování projektů je prováděno
Regionální rozvojová agentura Észak-Alföld
na
www.eszakalfold.hu
za
podpory
Národního
úřadu
This measure was first introduced in 2005 and since then
- except in 2008 when the most recent call for proposals
was published - it has been a great success in all regions,
especially in Észak-Alföld.
In the Észak-Alföld region the following sums have been available over recent years: in 2005, 4 million € and in 2006,
2.8 million € were used to support RDI activities in this region. In 2008 the sum was 7.25 million € (together with the
budget for 2007) and for 2009 it was 4.3 million €.
Each year emphasis was placed on different priorities, such
as intense academia-industry co-operation in the regions,
focused R&D projects, improved innovation capabilities,
significant investment projects, and the efficient and rapid commercialization of R&D results. The planning of the
annual Gábor Baross programme is designed by the Regional Innovation Agencies based on their Regional Innovation Strategy. The Regional Innovation Agency carries
out the preparatory work and the Regional Development
though it seems to be a decentralized initiative, it is effectively centrally controlled. After the regional planning and
acceptance, the National Office for Research and Technology has to accept the call for proposals as well, and then
launches the calls for each of the regions and carries out
z regionů a provádí se uzavírání smluv a financování proúrovni
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
Council is required to accept the call for proposals. Even
Závěr
tivy, není to tak a vše je skutečně centrálně řízené. Po územ-
regionální
◦◦◦◦◦
•••••
•••• ◦
◦◦◦◦◦
•••••
pro výzkum a technologie.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
the contracting and financing of the project. The evaluation of the proposals and the monitoring of the projects
Office for Research and Technology.
The programme is intended for all legal entities, private
entrepreneurs, non-profit companies, secondary or tertiary
education centres, governmental or private non-profit research centres and foundations operating in the territory
of Észak-Alföld region. Those eligible for funding include
all companies, (mainly SMEs), higher education institutions’
research units/centres, and higher education institutions’
research (not HEI), technology and innovation centres
(non-profit).
Sources of financing for the Gábor Baross Programme:
the programme is financed from the Research and Technological Innovation Fund, which provides stable and reliable
financing for RTDI activities. The independent government
Fund is envisioned to promote both demand driven innovation and the knowledge based competitiveness of companies. The Fund is financed by mandatory contributions
from all companies registered in Hungary, matched with the
same amount annually from the government budget.
Results
In the 4 years of its activity a total of 178 projects have
been financed in the Észak-Alföld region, with an overall
budget of approximately 20 million € .
Contact
Észak-Alföld Regional Development Agency
www.eszakalfold.hu
are undertaken in the regions, supported by the National
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
20
21
Inovační vouchery, Česká republika
Inovační vouchery představují jednorázový grant
podnikatelům určený na nákup služeb či znalostí
od jejich poskytovatelů - univerzit. Získané poznatky by měly být pro podnikatele nové a měly by jim
usnadnit inovaci vlastního produktu, procesu nebo
služby. Předpokladem je, že strany navážou dlouhodobý vztah a budou společně realizovat náročnější
projekty.
• ◦◦◦◦ výnosnost
◦◦◦◦◦
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦
• ◦◦◦◦
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Projekt, který byl již úspěšně vyzkoušen zejména v západní
Evropě, byl v České republice představen premiérově v březnu
roku 2009. Inovační vouchery pomáhají podnikatele přesvědčit,
že poskytovalé znalostí z akademické sféry umějí efektivně
a bez rizik vyřešit jejich vědecko-výzkumné problémy.
Jedná se spíše o stimulační nástroj než o nástroj dotační
– hodnota voucheru pro jednu společnost může činit
max 150.000 Kč (6.000 €), což je nepředurčuje k pokrytí
větších projektů. Nicméně to může pomoci motivovat podnikatele, aby navázaly kontakty s výzkumnými pracovníky,
což by se za standartních okolností možná ani nepodařilo.
Inovační vou-chery dávají příležitost projektům, které by jinak
bez těchto dotací nevznikly. Ty pak budou hlavním komunikačním
kanálem a zprostředkovatelem kontaktů na výzkumníky.
Innovation vouchers,Czech Republic
Finančním garantem je statutární město Brno,
organizátorem projektu je Jihomoravské
inovační centrum a poskytovateli znalostí jsou
tyto univerzity
Vouchers represent a one-time grant to an entrepre-
•
•
•
•
should facilitate innovation of their product, process
Vysoké učení technické v Brně;
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno;
Masarykova univerzita;
Mendelova univerzita v Brně.
Best practise
Společnost INVEA-TECH se stala prvním českým podnikem,
který dosáhl na dotaci díky inovačnímu voucheru. Spolu
s Vysokým učením technickým v Brně firma inovovala produkt
FlowMon - sondu pro monitorování vysokorychlostních sítí.
Sondy nyní dokážou efektivněji monitorovat provoz až na 10 Gb
sítích s garancí zpracování každého paketu. Firma se tak
technologicky zařadila mezi tři nejúspěšnější firmy na světě
pracující s touto technologií. Díky inovačnímu voucheru
mohla firma také participovat na zakázce pro významného
zahraničního klienta a navázat spolupráci s univerzitou
Stanford.
Kontakt
Jihomoravské inovační centrum
Mgr. Jindřich Weiss
www.inovacnivouchery.cz
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
neur intended for the purchase of services or knowledge from their providers – universities. The knowledge obtained should be new to the entrepreneur and
or service. The assumption is that through these pilot
projects the parties will establish long-term relationships and will then cooperate on more demanding projects in the future.
• ◦◦◦◦ profitability
◦◦◦◦◦
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦
• ◦◦◦◦
initial resources
independence
soft factors
hard factors
The project, which has already been successfully tested,
particularly in Western Europe, was introduced in the Czech
Republic for the first time in March 2009. Innovation vouchers help convince entrepreneurs that knowledge providers
from the academic sphere are able to solve their scientific and
research problems effectively and without risk.
It is more a stimulation tool than a subsidy tool – a voucher
for one firm with a value of CZK 150,000 (6,000 EUR), cannot
cover large projects. However, it can help motivate entrepreneurs to established contacts with a researcher, which would
not normally be possible otherwise. Innovation vouchers give
an opportunity, even to a project that would otherwise not
come about without these subsidies. An important assumed
side-effect is the strengthening of the role of resultant technol-
ogy transfer centres at the universities. These will be the main
channel for communication and a contact agent for carrying
out specific researches.
The financial guarantor is the statutory city
of Brno, the organisational project is provided
by the South Moravian Innovation Centre and
the knowledge providers are these universities:
•
•
•
•
Brno University of Technology;
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno;
Masaryk University, Czech Republic;
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno.
Best practise
The INVEA-TECH Company became the first Czech company
to receive a subsidy through an innovation voucher. Together
with the University of Technology in Brno, the company refreshed its product, the FlowMon probe for monitoring high
speed networks. Probes are now able to more effectively
monitor traffic on 10Gbps networks with guaranteed processing of each packet. The company featured among the three
most successful companies in the world working with this
technology. Thanks to an innovation voucher the firm was also
able to participate in the contract for a major international
client and establish cooperation with Stanford University
Contact
South Moravian Innovation Centre
Mgr. Jindřich Weiss
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
22
23
PRO INNO Europe®, EU
PRO INNO Europe ® je součástí celkové koordinační
politiky členských států v oblasti inovací, která
je také podporována skupinou vyšších úředníků
v oblasti inovační politiky. Kromě toho stanovuje bližší vztahy mezi PRO INNO Europe ® a Sítí
evropských inovačních regionů (IRE). Vzhledem k tomu, že PRO INNO Europe ® se soustředí
na celkové analýzy inovační výkonnosti, inovačních
politik a poskytuje vzdělávací platformu pro mezinárodní spolupráci, Síť IRE bude využívána jako
hlavní komunikační kanál mezi evropskými regiony
v otázkách inovační politiky.
••• ◦◦ výnosnost
••• ◦◦ počáteční zdroje
••• ◦◦ nezávislost
•••• ◦ měkké faktory
•• ◦◦◦ tvrdé faktory
PRO INNO Europe® je inovační metodickou iniciativou
Generálního ředitelství podniků a průmyslu, které plánuje,
že se PRO INNO EUROPE stane ústředním bodem analýzy
inovačních postupů a rozvoje celé Evropy. Iniciativa
sdružuje dříve samostatné iniciativy PAXIS, TrendChart inovací v Evropě zahrnující European Innovation Scoreboard,
a také řadu studií inovačních metodik společného rámce.
Existující metody analýz a benchmarkingové aktivity jsou
integrovány spolu s novými podněty pro mezinárodní spolupráci, inovační činnost, politiku a učební metody.
Kromě toho je také zajištěno úzké propojení mezi PRO
INNO Europe ® a Evropskou iniciativou INNOVA například
prostřednictvím Europe Innova Forum, které sdružuje
virtuálním způsobem inovační projekty dle odvětví a politické iniciativy, jakož i prostřednictvím Evropské INNOVA
konference, která se koná každého půl roku. Předpokládá
se, že zkušenosti z evropského projektu INNOVA budou
použity jako další vstup do vývoje nových inovačních metod
a strategií, za podpory výukového programu INNO-Learning
Platform.
PRO INNO Europe®, EU
Moduly INNO-Metrics, INNO-Policy TrendChart, INNOAppraisal a INNO-Views byly vyvinuty v druhé fázi implementace PRO INNO Europe; iniciativa začala plně fungovat
na začátku roku 2007.
Iniciativa čerpala hlavně z finančních prostředků 6. Rámcového programu a od roku 2007 z rámcového programu
Konkurenceschopnost a inovace. Realizace většiny modulů
je založena na předkládání návrhů do výzev vyhlášených
prostřednictvím
zvláštních
podpůrných
akcí
FP6.
ordination with the Member States in the field of innovation, which is also facilitated by the Group
of Senior Officials on innovation policy. Furthermore,
close relations between PRO INNO Europe® and the
Innovating Regions in Europe (IRE) network will
be established. Whereas PRO INNO Europe® will
concentrate on the overall analysis of innovation
performance and innovation policies and provide
a learning platform for trans-national co-operation,
and INNO-GRIPS were launched.
The INNO-Metrics, INNO-Policy TrendChart, INNO-Appraisal and INNO-Views modules were launched during the
second stage of the implementation of PRO INNO Europe;
over time the initiative became fully operational in early
2007.
The initiative primarily drew on funds from FP6 and,
as of 2007, from the Competitiveness and Innovation
Framework Programme. The implementation of most
the IRE network will be used as the main communiDozorčí rada
INNO - Metrics
INNO - Policy TrendChart
INNO - Hodnocení
cation channel with European regions on innovation
INN – výuková
řídící skupina
INNO - Sítě
INNO - Akce
INNO - Výuková platforma
INNO GRIPS
INNO - Názory
(zdroj: http://www.proinno-europe.eu)
INNO-Learning
Platform,
INNO-Nets,
INNO-Actions
and INNO-GRIPS jsou založeny na podání žádostí
do 9. výzvy INNOV.
PRO-INNO Europe je založena na dvou pilířích vyhovujících
celkem osmi modulům. Každá z nich naplňuje konkrétní cíl
této iniciativy, jak je znázorněno v grafu výše. Ačkoli jsou tyto
akce rozdílné povahy, jsou součástí širšího integrovaného
metodického přístupu, určeného pro vývoj nových a lepších
inovačních metod na základě neklamných analýz a spolehlivých statistik. To připraví půdu pro inovační činnosti zahrnující celou škálu metodických hledisek a rozdílných aktérů.
Webové stránky
http://www.proinno-europe.eu/
PRO INNO Europe byl realizován ve dvou etapách
s počátkem v červenci 2006. V první fázi, v polovině roku
2006, byly spuštěny první 4 moduly: INNO-learningová
platforma, INNO-NET, INNO-Akce a INNO-GRIPS.
PRO INNO Europe® is part of the overall policy co-
Kontakt
použijte online formulář na http://www.proinno-europe.eu/
contact
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
policy matters.
• ◦◦◦◦ profitability
◦◦◦◦◦
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦
• ◦◦◦◦
initial resources
independence
soft factors
hard factors
PRO INNO Europe® is an innovation policy initiative
of the Directorate-General for Enterprise and Industry
that intends to become the focal point of innovation policy
analysis and development throughout Europe. The initiative
unites the previously separate PAXIS initiative, the TrendChart on Innovation in Europe, including the European Innovation Scoreboard, and the series of innovation policy
studies in a common framework. Existing policy analysis
and benchmarking activities are integrated with new incentives for trans-national cooperation, innovation actions
and policy learning methods.
Furthermore, a close liaison between PRO INNO Europe®
and the Europe INNOVA initiative is ensured, for example through the Europe INNOVA Forum, which brings together in a virtual manner relevant sectoral innovation projects and policy initiatives, as well as through the bi-annual
Europe INNOVA Conference. The idea is that the lessons
learned from the Europe INNOVA projects shall be used
as further input into the development of new innovation
policies and strategies, as promoted by the INNO-Learning
Platform.
PRO INNO Europe was implemented in two stages, beginning in July 2006. In the first stage in mid-2006 four modules: INNO-Learning Platform, INNO-Nets, INNO-Actions
(source: http://www.proinno-europe.eu)
modules is based on a call for proposals launched through
a Specific Support Action of FP6. The INNO-Learning Platform, INNO-Nets, INNO-Actions and INNO-GRIPS are based
on the INNOV-9 call for proposals.
PRO-INNO Europe is based on two pillars accommodating
a total of eight modules. Each of these follows a specific
key aim of the initiative, as shown in the chart below. Although these actions are different in nature, they form part
of a wider integrated policy approach intended to develop
new and better innovation policies based on sound policy
analysis and reliable statistics. This will prepare the ground
for innovation actions covering the whole range of policy
aspects and involving a multitude of different actors.
Website
http://www.proinno-europe.eu/
Contact
use the online form at
http://www.proinno-europe.eu/contact
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
24
25
Regionální inovační agentury, Maďarsko
Regional Innovation Agencies, Hungary
Iniciativa zřizování Regionálních inovačních agentur
The initiative of setting up Regional Innovation Agen-
byla zahájena v roce 2003 s cílem vytvořit regionální
cies was launched in 2003, aiming to create regional
struktury usnadňující a posilující regionální podporu
structures facilitating and enhancing regional RDI
vědy, výzkumu a inovací ve všech 7 statistických
performance in all the 7 NUTS2 statistical regions.
◦◦◦◦◦
•••••
•••• ◦
•••••
◦◦◦◦◦
regionech NUTS2.
◦◦◦◦◦
•••••
•••• ◦
•••••
◦◦◦◦◦
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Hlavními cíly tohoto programu bylo usnadnit regionální
soudržnost; posílit konkurenceschopnost regionů, podporovat výzkum, vývoj a inovační projekty, posílit konkurenceschopnost podniků, a to zejména malých a středních
podniků působících v regionech, rozvíjet inovační prostředí
v regionech, posílit regionální inovační klastry a zřizováním
regionálních inovačních agentur poskytovat služby v oblasti
inovací v regionech.
Od regionálních inovačních agentur se očekává usnadnění
Mise agentury INNOVA je – vyjma naplňování regionální
inovační strategie – stát se jediným inovačním centrem
oblasti Észak-Alföld působícím v rámci propojených sítí
a dosahující výsledků, které budou uznávány nejen
na národní, ale i na mezinárodní úrovni.
regionálních inovačních procesů, koordinace technologických inovačních sítí, poskytování služeb v oblasti inovací a integrace všech těchto snah a aktivit. Tento program
poskytuje dotace po dobu prvních tří let provozu, i když
pozitivní dopady se mohou projevit až ve středně dlouhém
období. První období financování regionálních inovačních
agentur proběhlo v letech 2005-2007 a druhé období
probíhá v rozmezí let 2008-2010. K financování 7 regionálních agentur v 7 maďarských regionech již byl v období 2005-2007 vyčerpán celkový rozpočet 8.400.000 EUR.
Jednou z regionálních inovačních agentur je také Regionální
inovační agentura INNOVA Észak-Alföld. Agentura INNOVA
hraje klíčovou roli v naplňování inovační strategie regionu
Észak-Alföld.
Agentura byla založena 6 klíčovými hráči
regionu Észak-Alföld v oblasti inovací:
• Rada regionálního rozvoje Észak-Alföld
• (www.eszakalfold.hu)
• Univerzita Debrecen (www.unideb.hu)
• Vysoká škola Nyíregyháza (www.nyf.hu)
• Vysoká škola Szolnok (www.szolf.hu)
• Severo-maďarská rozvojová s.r.o. (www.erf.hu)
• Maďarská inovativní asociace (www.innovacio.hu)
Přesněji řečeno, INNOVA formulovala následující přímé cíle,
jichž by mělo být v regionu dosaženo:
• podpora inovativních schopností
• oživení trhu orientované na spolupráci v oblasti VaVaI
• rozvíjení inovativní podpory životního prostředí
• inovativní rozvoj lidských zdrojů
• dotační management
S cílem dosažení této mise a vytyčených cílů
poskytuje agentura následující inovativní služby:
• inovativní, řídící, tréninkové a marketinkové poradenství
• strategické plánování, koordinace finančních zdrojů
a správa decentralizovaných fondů
• zvyšování povědomí, inovační průzkumy, prognózy
a analýzy
• koordinace mezinárodních projektů, vytváření
projektů a hledání partnerů
Závěr
Dopady bude možno hodnotit až v roce 2010.
Kontakt
Regionální rozvojová agentura INNOVA Észak-Alföld
www.innova.eszak-alfold.hu
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
The main aims of this scheme was to facilitate regional cohesion; strengthen regions’ competitiveness by supporting
R&D and innovation projects; strengthen firms’ competitiveness, especially that of SMEs operating in regions; develop
an innovation-friendly environment in regions; strengthen
regional innovation clusters, and provide innovation services
in regions, by establishing Regional Innovation Agencies.
Regional Innovation Agencies are expected to facilitate regional innovation processes, co-ordinate technological innovation networks, provide innovation services and integrate all
these efforts and activities. This scheme provides subsidies
for the first 3 years of operation, although positive impacts
can only be felt in the medium- and long-term. The first period of financing regional innovation agencies was 2005-2007
and the second period is 2008-2010. The overall budget (for
the period 2005-2007) was 8,400,000 EUR for 7 regions
in Hungary – this funding was used to set up the 7 regional
agencies. INNOVA Észak-Alföld Regional Innovation Agency
is one of the regional innovation agencies. INNOVA plays
a key role in the implementation of Észak-Alföld’s Regional
Innovation Strategy.
The agency was established by 6 key innovation players in the Észak-Alföld region:
• Észak-Alföld
Regional
Development
Council
(www. eszakalfold.hu)
• University of Debrecen (www.unideb.hu)
• College of Nyíregyháza (www.nyf.hu)
• College of Szolnok (www.szolf.hu)
• Northeast-Hungary Regional Development Plc.
(www. erf. hu)
• Hungarian Association for Innovation (www.innovacio. hu)
The mission of INNOVA - besides the implementation of the
Regional Innovation Strategy - is to become the sole inno-
vation centre in the Észak-Alföld region operating in a networking model and to achieve results which are recognised
at a national and international level.
More specifically, INNOVA formulated the following direct objectives to be achieved in the region:
• to enhance innovation ability
• to spur market-oriented RDI cooperation
• to develop an innovation supportive environment
• innovative human resource development
• project management
To achieve its mission and objectives the agency provides the following innovation services:
• innovation, management and marketing consultancy
and training programmes
• strategic planning, resource coordination and management of decentralised funds
• awareness raising, innovation surveys, foresight
and analysis
• coordination of international projects, project generation and partner search
Results
Impacts will be measured in 2010
Contact
INNOVA Észak-Alföld Regional Innovation Agency
www.innova.eszak-alfold.hu
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
26
27
Mladí ekonomičtí výzkumníci, Slovinsko
Young Researchers in the Economy, Slovenia
Iniciativou projektu “Mladí ekonomičtí výzkumníci”
Young researchers in the economy is an initiative
je přivést více vysoce kvalifikovaných zaměstnanců
do soukromých společností a stimulovat firmy
k přijímání mladých absolventů vysokých škol
za účelem zvýšení jejich výzkumných, vývojových
a inovačních aktivit a tím překonat stávající propast
mezi výzkumnými organizacemi a průmyslem.
•• ◦◦◦ výnosnost
•••• ◦ počáteční zdroje
• ◦◦◦◦ nezávislost
••••• měkké faktory
••• ◦◦ tvrdé faktory
Tato služba je orientována především finančně, poskytuje
spolufinancování nákladů na mzdy a některé materiální
náklady na mladé vědce, kteří jsou zaměstnáni ve firmě
a současně studují doktoranské studium na univerzitě. Díky
této podpoře mladých výzkumných pracovníků se výzkumnou činností zabývají partnersky oba subjekty, společnosti
i univerzity.
Dříve byl program řízen Ministerstvem školství, v současném
programovém období 2007 - 2013 program spadá
pod Veřejnou technologickou agenturu Slovinska (TIA)
a je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Příjemci
jsou podniky a technologická centra, jako zaměstnavatelé
mladých výzkumných pracovníků, výzkumné organizace
a vysoké školy jako poskytovatelé formálního vzdělání.
Oni společně tvoří výzkumný program “Mladý výzkumník”.
Projektové návrhy jsou hodnoceny podle následujících kritérií: způsobilost uchazeče, způsobilost mentora, způsobilost
navrhovatele (společnosti), způsobilost výzkumné skupiny
(pokud ji má společnost ustanovenou – má-li jen jednu
či využívá externí pracovníky); vzdělávací program. Kritériem způsobilosti pro studenty je hotové postgraduální
studium a dosažení maximálního věku 35 let, (pro studenty
s magisterským titulem 38 let).
V období let 2001 a 2006, kdy Ministerstvo zaštiťovalo akci
Mladý ekonomický výzkumník, bylo podpořeno a oceněno
233 mladých výzkumníků. Zatím již 144 mladých výzkumných pracovníků získalo doktorský nebo magisterský titul.
90 z nich pokračovalo v zaměstnání v ekonomickém sektoru
(78 z nich ve stejné společnosti, ve které působili jako mladí
výzkumníci), 8 z nich našlo práci ve veřejné správě a ostatní
jsou zapojeni v dalším studiu, nebo o nich nejsou k dispozici
žádné informace.
Zkušenosti z této doby také naznačují, že existuje
konkurenční boj mezi podniky o dobré absolventy. Vazby
mezi zúčastněnými podniky a výzkumnými organizacemi
byly nastaveny tak, aby nabízely více příležitostí pro transfer
technologií a poznatků.
Počet mladých ekonomických výzkumníků
(schválené projektové návrhy) v členění dle
vědních oborů (2001- 2006)
Vědní obor
/ Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Přírodní vědy
a matematika
5
6
4
6
9
8
Inženýrství
16
12
18
23
36
35
Medicína
2
2
/
/
3
3
Biotechnologie
Společenské
vědy
Humanitní
vědy
4
Multidisciplinární a interdisciplinární
výzkum
Celkem:
3
3
3
2
to introduce more highly-educated staff in private
companies and to stimulate companies to hire
young graduates to enhance their R&D and innovation activities and thus to overcome the existing gap
between research organizations and industry.
•• ◦◦◦ profitability
•••• ◦ initial resources
• ◦◦◦◦ independence
••••• soft factors
••• ◦◦ hard factors
The service is mainly financially-oriented, providing co-financing for salaries and some materials costs, for a young
researcher, who is employed in a company while pursuing
a PhD at the university. Through this support the young
researcher engages in research work with mentorship both
by the company and university.
5
5
1
1
3
4
2
1
/
/
/
1
1
/
1
2
/
1
2
33
25
28
35
56
56
Kontakt
dr. Janez Marko Slabe
Veřejná technologická agentura Slovinska
www.tia.si
[email protected]
Tel: +386 590 89 500
Mateja Nemanič
Ministerstvo školství, vědy a techniky
www.mvzt.gov.si
[email protected]
Tel: 01/478-4793
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Previously managed by the Ministry of Higher Education, Science and Technology, the program is now run by
the Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia
(TIA) in the 2007-2013 financial cycle, and is co-financed
by the European Social Fund. Beneficiaries are enterprises
and technology centres - as employers of young researchers - and research organizations and universities as providers of formal education. Together they agree on a young
researcher’s research programme.
Project proposals are ranked according to the following criteria: suitability of a young researcher; suitability
of the mentors; suitability of a proposer (company);
suitability of a research group (whether the company’s
own - if it has one - or an outsourced group); the training programme. The criteria for eligibility for students
are that they must have finished under-graduate study
and be 35 years or under (for students with a master’s
degree, 38 years).
they were young researchers), 8 of them have found a job
in a public institute, and the others are engaged in further
studies or there are no data available.
The experience from this period also suggests that there
is competition among the companies for good graduates.
Links between participating enterprises and research organisations have been established, offering more opportunities for technology and knowledge transfer.
Number of young researchers in the economy
(approved project proposals) according
to scientific field (2001-2006)
Science field /
Year
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Natural Sciences
and Mathematics
5
6
4
6
9
8
Engineering
16
12
18
23
36
35
Medicine
2
2
/
/
3
3
Biotechnology
4
3
3
3
2
5
Social Sciences
5
1
1
3
4
2
Humanities
1
/
/
/
1
1
Multidisciplinary
and interdisciplinary research
/
1
2
/
1
2
33
25
28
35
56
56
Total:
Contact
dr. Janez Marko Slabe
Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia
www.tia.si
[email protected]
Tel: +386 590 89 500
Mateja Nemanič
Ministry of Higher Education, Science and Technology
www.mvzt.gov.si
[email protected]
Tel: 01/478-4793
In the period between 2001 and 2006, when the Ministry
was managing the Young Researchers in the Economy, support was awarded to 233 young researchers. So far 144
young researchers have already obtained a PhD or master’s degree. 90 of them have continued their employment
in the economic sector (78 in the same company as when
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
28
29
Technologické burzy, Česká republika
Brokerage Events, Czech Republic
Technologické
nástrojem
A brokerage event is an advanced tool dedicated to set-
určeným k zakládání nových partnerství a zahájení
ting up new partnerships and launching new collabo-
spolupráce na nových společných návrzích projektů.
rative project proposals. It is a way of strengthening
Je to způsob, jak posílit spolupráci mezi průmyslem
the cooperation between industries and research units
a výzkumnými jednotkami a poskytuje organizacím
and giving organizations a simple, direct and accessi-
jednoduchý, přímý a dostupný způsob, jak najít part-
ble way to find partners all around Czech Republic and
nery nejenom v České republice, ale i v celé Evropě.
Europe.
•• ◦◦◦ výnosnost
• ◦◦◦◦ počáteční zdroje
•••• ◦ nezávislost
•• ◦◦◦ měkké faktory
•• ◦◦◦ profitability
• ◦◦◦◦ initial resources
•••• ◦ independence
•• ◦◦◦ soft factors
◦◦◦◦◦
Účelem
burzy
jsou
pokročilým
◦◦◦◦◦
tvrdé faktory
těchto
akcí
je
zprostředkování
příležitostí
společnostem, jež hledají partnery pro spolupráci. Dalším
cílem je pomoci podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání partnerů pro vývoj produktů, jejich
výrobu, licenční dohody, společné podniky či jiné formy
partnerství.
K dispozici je široká škála příležitostí, jsou
nabízeny téměř všechny druhy; (věda & výzkum, technická spolupráce, dohody o společných podnicích, výrobní
dohody, licenční smlouvy, obchodní smlouvy, atd.).
Tyto burzy rovněž vytváří příležitosti k transferu zanlostí,
odborných zkušeností a kontaktů mezi úspěšnými českými
a evropskými projektovými koordinátory a potenciálními
partnery, kteří tím získají příležitost realizovat jejich nápady a vědecký potenciál.
Příprava každé technologické burzy zabere několik měsíců,
ale burza samotná pouhé 2 dny, které zahrnují plenární
setkání, paralelní workshopy zaměřené na konkrétní tématické oblasti a prostor pro bilaterální diskuze. Technologická burza je vhodným místem, kde se mohou účastníci
reprezentovat, vzájemně si vyměnit zkušenosti a znalosti,
či sdílet své projektové záměry.
Jak jsou technologické burzy organizovány?
• na internetových stránkách se musíte zaregistrovat a pak
vložit váš “profil”, ve kterém stručně popíšete co vaše
společnost/institut dělá, čím se zabýváte a co nabízíte/
hledáte,
• po ukončení registrace bude vydán katalog obsahující na-
hard factors
The purpose of the brokerage event is to enhance opporbídky a poptávky registrovaných,
• po uzavření přihlášek vám doporučujeme prostudovat katalog, vybrat si nabídky/poptávky, které vás zaujaly a vytvořit
si aktuální plán schůzek,
• každá tato událost je zaměřena na jeden podnikatelský
sektor a většinou je organizována jako 2-denní událost na níž
mají zúčastněné podniky v průběhu dne naplánováné 30-ti
minuté schůzky, během nichž se snaží navázat kontakty, získat
informace o pro ně vhodných trzích, dojednávají obchody
a mnohem více.
Společnosti a výzkumné laboratoře mají možnost účastnit
se technologické burzy způsobem založeným na principu
přímé schůzky mezi technologickými vývojáři a uživateli,
s cílem podpořit technickou spolupráci. Technologická burza
je také příležitost k prohloubení kontaktů během konferencí,
workshopů a sezení u kulatého stolu. Technologické burzy,
a to i včetně těch, které jsou organizovány sítí Enterprise
Europe
Network,
jsou
dobře
hodnoceny
evropskými
společnosti. Je to dobrý způsob, jak najít několik potenciálních partnerů v krátké době.
Kontakt
Enterprise Europe Network CR
Daniela Váchová
www.enterprise-europe-network.cz
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
tunities for companies to explore and find cooperation.
Another aim is to assist enterprises, universities and research institutions in finding partners for product development, manufacturing, licensing agreements, joint ventures
or other types of partnership. A wide range of opportunities is available as all types of collaboration sought are offered; (Research & Development, Technical Co-operation,
Joint Venture Agreements, Manufacturing Agreements, Licence Agreements, Commercial Agreements, etc.).
The events also create the opportunity to transfer
• After the deadline for registration a “catalogue” will be
generated, containing offers and requests from registered
subjects
• After the deadline you are encouraged to visit the catalogue
and select offers/requests you are interested in. The same
will be done by other participants. In this way you will actually create a meetings schedule
• Each event has a focus on one or more business sectors,
and usually over a 2 day period the participating businesses meet during pre-arranged 30 minute appointments
to establish contacts, gain information on their respective,
market places, negotiate deals and much more.
the experience, expertise and contacts between successful
Project coordinators from the Czech Republic and the EU
Companies
to potential partners, who will have the chance to realize
the opportunity to participate in a brokerage event
their ideas and scientific potential.
based on one-to-one confidential meetings between
technology
The preparation of each event takes several months,
and
research
developers
laboratories
and
users
are
in
given
order
to foster technical cooperation. The brokerage event
but the event itself lasts two days, including plenary ses-
is also a chance to deepen the contacts made during con-
sions, parallel workshops on specific areas and facilities
ferences, workshops and round tables. Brokerage events,
for bilateral discussions. The brokerage event is an ap-
including those organized by Enterprise Europe Network,
propriate place for the participants to present themselves,
are well appreciated by European companies. It is a good
to show each other their expertise and their collaborative
way to meet several potential partners in a short time.
project ideas.
Contact
How are the brokerage events organized?
• On a website you have to register and then insert a “profile” - in which you describe, briefly, what your company/
institute is doing and what you are offering/looking for
Enterprise Europe Network CR
Daniela Váchová
www.enterprise-europe-network.cz
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
30
31
Výzkum dle komerčních,
technologických a vědeckých partnerů, Itálie
Research by Commercial,
Technological and Scientific Partners, Italy
Tato služba je zprostředkovávána pomocí SIMPLERU
The service is supplied by SIMPLER - Support Servic-
– Podpůrné služby zlepšující inovace a konkurence-
es to Improve the innovation and competitiveness
schopnost
regionu
of businesses in the Lombardia and Emilia-Romagna
Emilia-Romagna: jedná se o konsorcium, které
Regions: a consortium that has been operating with-
působí v rámci sítě Enterprise Europe Network
in the Enterprise Europe Network since 1st January
podniků
v
Lombardii
a
od 1. ledna 2008.
◦◦◦◦◦
••• ◦◦
•••• ◦
•••• ◦
◦◦◦◦◦
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
PARTNERSTVÍ: pomoc klientům identifikovat obchodní,
technologické či vědecko- výzkumné partnery nejenom
v Itálii, ale také napříč celou Evropou. Jedná se zejména
o partnery:
• Obchodní partnery: identifikovat vhodné partnery
(jednatelé, distributoři, dodavatelé) v ostatních evropských
informace o evropských právních předpisech, politice,
financování a tržních příležitostch.
SIMPLER může pomoci organizacím stát se konkurenceschopnějšími díky udržování jejich informovanosti o:
• veřejných zakázkách a nabídkách
• evropských trzích
• politice EU a jejím vlivu na různé sektory
• EU legislativě a právnímu rámci
• inovace & věda & výzkum (R&D), zahrnující 7. Rámcový
program (FP7)
• ochrana duševního vlastnictví v Evropě
• evropské možnosti financování a podpory podnikání
zemích;
EU V&V příležitosti
produktů klientů a technologií pro budoucí partnery, licencí
Pomoc společnostem a výzkumníkům využít možnosti finan-
a zákazníků.
cování vědy a výzkumu z Rámcového programu a ostatních
Evropkých programů.
prosazovat a nabídnout své vlastní technologie: bude
mu vypracován technologický profil, který bude poté
zveřejněn v databázi sítě Enterprise Europe Network
a šířen po celé Evropě. Může také vyhledávat technologie:
díky rozsáhlé síti kontaktů pomůžeme klientovit najít zdroj
pro konkrétní výrobky, technologie, odborné postupy. Technologická žádost bude puštěna do oběhu po celé Evropě.
Jak nabídkové, tak i poptávkové profily jsou zveřejňovány
anonymně a identifikační údaje s kontaktními detaily nejsou
třetím stranám k dispozici bez předchozího souhlasu klienta.
Vědecko-výzkumní partneři: najít partnery pro vědeckovýzkumné projekty, a to buď zveřejněním informace o procesu hledání partnera či pomoc při jejich přímém zapojení
do již existujícího projektového konsorcia.
Evropské informace
Slouží jako první kontaktní místo pro podniky poskytující
Díky
velkému
partnerských
rozsahu
služeb
◦◦◦◦◦
••• ◦◦
•••• ◦
•••• ◦
◦◦◦◦◦
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
PARTNERING: helping clients to identify commercial,
technology or research and development partners across
Italy and Europe. In particular:
• Commercial Partners: to identify suitable partners
(agents, distributors, suppliers) in other European countries;
• Technology Partners: to promote clients’ innovative
• Výrobní partnery: za účelem podpory inovativních
Klient může:
2008.
informací
může
a
poskytovaných
SIMPLER
podporovat
regionální organizace, převážně SME, využít příležitostí,
které přináší v oblasti spolupráce VaV financování EU.
SIMPLER může organizacím pomoci porozumět jaký typ
financování je k dispozici a jak se k prostředkům z něj
dostat a stejně tak jim pomáhá hledat partnery potřebné
k rozvoji jejich projektového konsorcia. Tyto služby jsou
poskytovány bezplatně v souladu s potřebami podniku
či výzkumným systém a jsou specifické pro různá odvětví
hospodářství. Cílem hledání výzkumných partnerů je rozvoj
obchodu, podnikání nebo technologická spolupráce mezi
SME a výzkumnými institucemi v celé Evropě.
products and technologies to prospective partners, licen-
SIMPLER can help organisations become more competitive
by keeping them up-to-date with information on:
• Public contracts and tenders
• European markets
• EU policy affecting different sectors
• EU legislation and the regulatory framework
• Innovation and research & development (R&D),
including the EU Framework Programme (FP7)
• Protecting intellectual property in Europe
• European funding opportunities and business support
EU R&D Opportunities
Assisting the company and the researcher to tap into
EU funding for research and development, particularly
sees and customers.
the Framework Programme and other European pro-
The client can:
Through a range of information and partnering services
promote his/her own technology: a Technology Offer profile
will be drafted which will be published on the Enterprise
Europe Network database and disseminated across Europe;
search for technology: to help clients to source specific
products, technologies or expertise through an extensive
network of contacts. A Technology Request will be drafted
for circulation around Europe.
For both Offers and Requests, the profiles are published
anonymously and the identity and contact details are not
released to third parties without the client’s prior approval.
• R&D Partners: to find partners for research and development projects, either by publicising their own partner search
or helping them to join an existing project consortium.
Kontakt
Aster - Science Technology Business
European Information
Staff SIMPLER
Acting as a first point of enquiry for businesses to provide
[email protected]
information on European legislation, policies, funding and
grammes.
SIMPLER can support regional organisations, particularly SMEs, to take advantage of the opportunities that EU
funded collaborative R&D can bring. SIMPLER can help
organisations to understand what type of funding is available and how to access it, as well as assisting them in finding
the partners they need to develop their project consortium.
The services are free and are supplied in accordance
with the needs of the enterprise and the research system,
and are specific for different economic sectors. The purpose of the partner research is to develop trade, business
or technological co-operation between SMEs and research
organisations across Europe.
Contact
Aster - Science Technology Business
Staff SIMPLER
[email protected]
market opportunities.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
32
33
Enterprise e-Services Portal, EU
The Enterprise e-Services Portal, EU
Enterprise e-Services Portal je interaktivní
webová stránka poskytující zúčastněným osobám
(stakeholdrům) bezpečný centrální přístupový bod
ke všem podnikatelským a průmyslovým elektronickým službám, zahrnujícím (v současné době):
The Enterprise e-Services Portal is an interactive
• Speciální webové aplikace, žádosti;
• přehled akcí, seminářů a konferencí;
• přehled publikací (např. magazínů, newslettrů, atd.).
•••• ◦
•••••
••• ◦◦
•••• ◦
•••• ◦
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Stakeholdři představují státní a regionální orgány státní
správy a jejich zastoupení v Bruselu, další instituce EU,
obchodní organizace jednající na evropské, národní a regionální úrovni, jednotlivé společnosti, výzkumné asociace,
univerzity, nevládní organizace, tiskové agentury apod.
Přístup na portál je zabezpečen registrací, na jejímž základě
je žadatelům poskytnuto osobní heslo. Pomocí tohoto
hesla si registrovaní návštěvníci mohou zažádat o přístup
do konkrétních aplikací, které potřebují k používání portálu
a ke správě svých profilů.
Tyto webové stránky jsou vyvíjeny a spravovány Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podnikání a průmysl.
Jejich cílem je šířit informace o všech politikách EU,
akcích a iniciativách podporujících hospodářský růst
a rozvoj, s cílem posílit konkurenceschopnost podniků EU.
Tato služba/stránky nabízejí:
• každodenní pokrytí EU podnikatelských politik
• specifické stránky pokrývající průmyslový sektor
• zprávy, události, rozhovory
obchodní
statistiky
Úřední dokumenty jsou k dispozici alespoň v jazycích, ve kterých byly vydány ke dni zveřejnění. Ostatní
dokumenty, které nemají právně závazný charakter, jsou
často zveřejňovány v angličtině, francouzštině a němčině.
Obecné informace na domovské stránce a většina oddílů,
jenž je přímo přístupná z domovské stránky, je k dispozici
ve všech úředních jazycích. Dostupné informace z oblasti
průmyslu a politiky, přístupné taktéž na domovské stránce,
jsou běžně dostupné alespoň ve třech jazycích: angličtině,
francouzštině a němčině. Zvláštní informační kampaně,
zaměřené na všechny podnikatele EU, zejména na malé
a střední podniky, jsou vyhlašovány ve všech úředních jazycích EU. Specializované informace ve vyšších úrovních webových stránek jsou obvykle k dispozici pouze v angličtině.
Využívání portálu je bezplatné, nicméně chtějí-li uživatelé
získat přístup k informacím, musí být registrováni. Aplikace,
které jsou prostřednictvím portálu dostupné nabízejí tyto
služby:
• NOISE (prohlášení o shodě): pomocí této aplikace mohou výrobci nebo jejich zástupci posílat svá prohlášení
o shodě se směrnicí NOISE elektronicky.
• NOISE (zařízení měřící zvukové limity): Veřejná databáze, kde je možno ověřit zvukové limity některých
zařízení.
• OSN: jednorázové oznámení (OSN – One Stop Notification) je internetový nástroj, který umožňuje výrobcům
rádiových zařízení oznámit, prostřednictvím bezpečného
spojení a jednotnému postupu, svůj záměr uvést výrobky na trh členských států.
a
benchmarking
(zjištění
https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/
pozice společnosti na trhu a její zlepšení na základě
Kontakt
srovnání s konkurencí)
Evropská komise
• otevřené konzultace a fóra
Průmysl a podnikání DG
• multimediální obsah: videa a záznamy akcí přenášené
Komunikace a informatika Unit R4
přes internet
website intended to provide stakeholders with a secure central point of access to all Enterprise and
Industry-related e-services, including (currently):
BREY 13/092
B - 1049 Brussels (Belgium)
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
The aim is to provide European entrepreneurs and other
interested visitors (or parties) with the information they are
looking for in their own language or in a language they can
understand.
• specific web applications;
• subscription to events, seminars and conferences;
• subscription to publications (i.e. magazines, newsletters, etc.).
Official documents are available in at least the languages
•••• ◦
•••••
••• ◦◦
•••• ◦
•••• ◦
lished in English, French and German. General informaprofitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
Stakeholders include national and regional authorities
and their representations in Brussels, other EU institutions, business organisations at European, national and
regional levels, individual companies, research associations, universities, non-governmental organisations,
press agencies., etc. Access to the portal is controlled
by a registration procedure whereby visitors are granted
a personal password. Using this password, registered
visitors are then able to request access to the specific
applications that they need to use on the portal, and
to manage their profiles.
This website is developed and managed by the European Commission’s Directorate General for Enterprise
and Industry. It aims to disseminate information on all
EU policies, actions and initiatives promoting economic
growth and development, with a view to strengthening
the competitiveness of EU enterprises.
The service/site offers:
Zdroj informací/webové stránky
• elektronické publikace
• EU
Cílem je poskytnout evropským podnikatelům a dalším
zainteresovaným návštěvníkům (nebo stranám) informace, které hledají ve svém jazyce nebo v jazyce, kterému
rozumějí.
• an up-to-date coverage of EU enterprise policies
• specific pages covering the industry sectors
• news, events, speeches
• electronic publications
• EU business statistics and benchmarking
• open consultations and forums.
• multimedia content : videos as well as recordings of web
streamed events
which were official at the date of publication. Other documents, of a non-legally binding nature, are frequently pubtion on the homepage, and in most sections immediately
accessible from the homepage, is available in all official
languages. Information immediately accessible from the
industry sector and policy home pages is generally available in at least three languages: English, French and German. Specific information campaigns, targeted to all EU
entrepreneurs and particularly to SMEs, are launched in all
EU official languages. Specialised information in the deep
levels of the website is generally available only in English.
The use of the portal is free of charge; however users
have to register to get access to information. Applications
available via the portal include the following services:
• NOISE (conformity submission): Using this application,
manufacturers or their representatives can send their
Declarations of Conformity with the NOISE directive
electronically.
• NOISE (equipment subject to noise limits): A public database for consultation of equipment subject to noise
limits.
• OSN: One Stop Notification (OSN) is a web based tool,
allowing manufacturers of radio equipment to notify, via
a secure link and through a single procedure, their intention to place products on the market of Member
States.
Source of information/website
https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-portal/
Contact
European Commission
Enterprise and Industry DG
Communication and Information Unit R4
BREY 13/092
B - 1049 Brussels (Belgium)
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
34
35
Soutěž „Nejlepší výzkumník“, Slovinsko
The Best Researcher Competition, Slovenia
Účelem této soutěže je podpora a stimulace bližší
The purpose of the competition is to support and
spolupráce
univerzity
stimulate researchers at the University of Maribor
a podniků. Unikátní vlastností této soutěže je,
to cooperate closely with companies. The unique
že nejlepší výzkumný pracovník je vybrán pouze
characteristic of the competition is that the best re-
společnostmi, které na vědě a výzkumu spolupracují
searcher is chosen only by companies which collabo-
s univerzitou v Mariboru.
rate with the University on R&D.
◦◦◦◦◦
• ◦◦◦◦
••• ◦◦
• ◦◦◦◦
••• ◦◦
◦◦◦◦◦
• ◦◦◦◦
••• ◦◦
• ◦◦◦◦
••• ◦◦
výzkumníků
Mariborské
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Technocentrum - centrum transferu technologií
při univerzitě v Mariboru, představilo soutěž v roce
2006 a od té doby je pořádána pravidelně. Proces
je následující: všem společnostem, které spolupracují
s univerzitou v oblasti výzkumu a vývoje, je rozeslána veřejné výzva k udělení bodů univerzitním výzkumným pracovníkům či výzkumníkům se kterými spolupracují. Výzkumníci jsou hodnoceni na základě různých
kritérií, která se však rok od roku liší. Například:
způsobilost výzkumného pracovníka, kvalita řešení
problémů: inovativnost řešení, respektování duševního
vlastnictví a obchodního tajemství; výzkumné iniciativy, kvalita komunikace, nárust zisku společnosti,
integrace výzkumného pracovníka do obchodní
společnosti, příležitosti pro budoucí spolupráci, celkový
dojem zanechaný výzkumným pracovníkem.
Každý bod má hodnotu určitého finančního obnosu a cenový fond, kterým je poté oceněn výzkumník
s nejvyšším počtem dosažených bodů, je tvořen z darů
společností (“donátorů”). Vítěz je vyhlášen na Zasedání
výzkumných pracovníků a podnikatelů a taktéž je prezentován médiím. Současně s nejlepším vědeckým pracovníkem jsou oceněny společnosti, které ho podporovali.
Unikátním a inovativním rysem této soutěže je,
že je bráno v potaz pouze stanovisko společnosti. Výzkumné úspěchy hodnocené dle habilitačních kritérií univerzity mají v tomto případě jen malou váhu a přihlíží
se k nim pouze tehdy, pokud se o první místo dělí dva
či více výzkumníků.
Finanční prostředky v prvních třech letech soutěže
narůstaly, a to z 3.700 € až na 8.000 €, což je značným
finančním stimulem pro výzkumné pracovníky a jejich práci, ale nejdůležitější je motivovat výzkumné
pracovníky prostřednictvím soutěže k širší a silnější
spolupráci s hospodářským sektorem a usilovat o větší
zapojení univerzitní strategie do regionálního rozvoje.
Na druhou stranu, účastí v soutěži a převáděním
výzkumných pracovníků do společností je propagována
jejich připravenost na společné projekty a schopnost
předávat si znalosti s univerzitami. Kromě toho
jsou společnosti propagovány v různých publikacích
a e-materiálech jako dobří partneři univerzity.
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
TechnoCenter, the technology transfer office at the University of Maribor, introduced the competition in 2006
and has been implementing it ever since. The procedure is the following: a public call is issued to all companies which collaborate with the University on R&D
to award points to the researcher or researchers
whom they work with. Researchers are graded, based
on various criteria, which differ from year to year.
For example: the availability of the researcher;
the quality of problem solving: the innovativeness
of solutions; respect for intellectual property and business secrecy; the researcher’s initiative; the quality
of communication; the company’s increased profitability; the integration of the researcher in the company’s business; opportunities for future collaboration;
the general impression created by the researcher.
Each point is worth a certain amount of money
and a prize fund is created from companies’ donations, and is then awarded to the researcher with
the most points. The winner is announced at the Meeting of Researchers and Entrepreneurs and presented
to the media. Along with the best researcher, companies which grade researchers are promoted.
Kontakt
Anton Habjanič, Ph.D
TechnoCentrum při univerzitě v Mariboru
www.tehnocenter.uni-mb.si
Tel: +386 2 235 53 65
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
The unique and innovative feature of the competition
is that only the opinion of the companies counts. Research achievements as evaluated by the University’s
habilitation criteria carry a small weight only when two
or more researchers share first place.
Funds raised in the first three years of the competition
vary from 3,700 € to 8,000 € , which is a considerable
financial stimulus for the researcher and his/her work,
but the most important aspect is to motivate researchers through competition to strengthen collaboration
with the economic sector and to pursue the university’s
strategy to become more involved in regional development.
On the other hand, by taking part in the competition
and grading the researchers the companies promote
their readiness for joint projects and knowledge transfer
with the University. In addition, the companies are promoted in various publications and e-materials as good
partners of the University.
Contact
Anton Habjanič, Ph.D
TechnoCenter at the University of Maribor
www.tehnocenter.uni-mb.si
Tel: +386 2 235 53 65
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
36
37
“Pázmány Péter” Program: Regionální znalostní
centra při univerzitách, Maďarsko
Regionální
znalostní
výzkumných
a centra
podporují
technologických
vznik
inovačních
center na vysokých školách. Znalostní střediska
jsou určena k úzké spolupráci s podniky, urychlení
technologického a hospodářského rozvoje daného
regionu a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti
nejen na regionální, ale i na národní úrovni.
•• ◦◦◦
•••••
••• ◦◦
•••••
•••••
• usnadnit
komercionalizaci
vynálezů,
patentů
a ostatních výsledků výzkumu
služby v oblasti VaV
• zapojení doktorandských studentů a mladých
vědců do VaV aktivit
• rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti VaV
spolupráci
mezi
výzkumnými
institucemi, podniky a průmyslovou sférou
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
• zvýšit počet nových start-up a spin-off společností
a inkubačních center
• umožnit aktualizace inovačních schopností a šířit
nové technologie mezi podniky
• zajistit aby se nové možnosti potkali s inovačními
podniků
a
usnadnit
Regional Knowledge Centres foster the creation
of research and technological innovation centres
• vybudovat moderní VaV infrastruktury poskytující
• podporovat
The “Pázmány Péter” Program: Regional Knowledge Centres at Universities, Hungary
jim
at universities. The Knowledge Centres are intended to co-operate closely with businesses and accelerate the given region’s technological and economic development, thus enhancing competitiveness
• to facilitate the commercialization of inventions, patents and other research results
• to build a modern R&D infrastructure and provide
companies with R&D services
• to involve PhD students and young scientists in R&D
activity
both at a regional and national level.
• to extend international R&D cooperation
•• ◦◦◦
•••••
••• ◦◦
•••••
•••••
• to foster collaboration between research institutes,
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
enterprises and industrial actors
• o increase the number of new start-up and spin-off
companies and incubation centres
• to upgrade innovation related skills and diffuse
new technologies among enterprises
• to ensure that future skills meet the innovation needs
Projekt Regionálních znalostních center je finančně
potřebami
přístup
The Regional Knowledge Centre projects are supported
of enterprises and facilitate the access of enterprises
podporován Národním úřadem pro výzkum a tech-
ke kvalifikovaným a profesionálním výzkumným
financially by the National Office for Research and Tech-
to skilled and professional research personnel
nologie (grantová řídící organizace maďarské vlády)
pracovníkům
nology (the Hungarian government’s grant management
a realizovaný prostřednictvím konsorcia. Státem financo-
organization) and implemented through a consortium.
Results
vané univerzity, neziskové či jiné výzkumné organizace
Závěr
Universities and state-financed, non-profit or other re-
Altogether 19 Regional Knowledge Centres have been es-
a podniky nacházející se do 60 km od univerzity
V posledních pěti letech bylo v Maďarsku založeno
search organizations, and companies located within
tablished in Hungary in the last five years, and these have
mohou žádat společně. Konsorcium stojí v čele univer-
celkem 19 regionálních znalostních center, jež byly pro-
60 kms of the university can apply jointly. The consor-
been conducting internationally competitive, application-
zity a do projektu musí být zapojeni také průmysloví
vedeny prostředím mezinárodní konkurence problémově
tium is headed by a university, and industrial partners
oriented research projects. The significant innovation
partneři. Neexistují zde žádné limity pro počet zřízených
orientovaných
must be involved in the project. There is no limit on the
activities and collaboration with industrial partners have
center.
inovační aktivity a spolupráce s průmyslovými partnery
number of centres established.
caused scientific and economic benefits for all participants,
výzkumných
projektů.
Významné
umožnily využití vědeckých a ekonomických výhod všem
especially for the region. Employment has increased, and
Činnost znalostních center je založena na výzkumu
účastníkům, zejména regionu. Zaměstnanost se zvýšila
The activity of the Knowledge Centres is based on re-
university and PhD students have been involved in re-
a vývoji, a to včetně základního výzkumu, experimentál-
a univerzitní doktorandi byli zapojeni do výzkumu
search and development including basic research, experi-
search and development. An innovation-led, business-ori-
mental development and applied research with a well-
ented approach has developed in higher education.
ního vývoje a aplikovaného výzkumu s přesně vytyčeným
a vývoje.
profesionálním zaměřením.
defined professional focus.
Odvětví
Cíle
Sectors
automobilový průmysl, info-bionika, genomie, neuro-
• udržovat
přesně
mezinárodní
konkurenceschopnost,
vytyčit a směřovat aplikace výzkumu a
rozvoje v konsorciu
biologie,
mechatronika,
informační
Objectives
automotive industry, info-bionics, genomics, neurobiol-
technologie,
• to carry on internationally competitive, well-focused
ogy, mechatronics, information technology, nanotech-
nanotechnologie, farmaceutický průmysl, bezpečnost
and application oriented research and development
nology, the pharmaceutical industry, food safety, energy
potravin, energetický průmysl, e-věda.
in a consortium
industry, e-science.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
38
39
The project achieved its two main goals:
Příklad
Genomnanotech regionální
znalostní středisko (GND RKC)
GND RKC projekt byl zahájen v roce 2004 a ukončen
v roce 2009. Univerzita v Debredcenu a 16 zapojených
průmyslových partnerů vypracovalo v rámci konsorcia,
díky dotaci ve výši 6 milionů € s příspěvkem ve výši
3,5 milionů € z vlastních finančních zdrojů, komplexní
výzkumný program. GND RKC mělo čtyři vědecké podprogramy a jeden program zaměřený na transfer technologií.
Projekt usiluje o dosažení dvou hlavních cílů:
Example
byly započaty mezinárodní vědecko-výzkumné aktivity
it
launched
translational
R&D
activities
focusing
on developments that are considered to have major
significance in the environment of the University of De-
v Debrecenu přikládán zásadní význam a využívání velkého
Genomnanotech Regional
Knowledge Centre (GND RKC)
vlivu na regionální a národní úrovni k vytvoření základu
The GND RKC project was launched in 2004 and ended
and national level, and it set up the basis for techno-
pro transfer technologií v tomto regionu. Výsledkem
in 2009. The University of Debrecen and 16 contrib-
logy transfer in the region. The R&D activity in this
VaV aktivit tohoto projektu bylo podání 22 patentových
uting industrial partners executed a complex research
project resulted in 22 patent applications being filed,
žádostí a identifikace více než stovky nových tech-
program through a consortium, using a subsidy of 6
and the identification of more than 100 new technolo-
nologií. V souvislosti s přírodními vědami a souvisejícím
million € with a contribution of 3.5 million € of their
gies. A new industrial culture and a significant number
mezioborovým výzkumem se Univerzita Debrecen sta-
own financial resources. The GND RKC had four sci-
of jobs have been created and the University of Debre-
la klíčovým hráčem v regionu, díky ní byla vytvořena
entific subprograms and one technology transfer pro-
cen has become a key player in the region with respect
nová průmyslová kultura a významný počet nových pra-
gram.
to life sciences and related interdisciplinary research.
zaměřené na rozvoj, kterému je v prostředí Univerzity
covních míst. Průmysloví partneři Univerzity Debrecen
Výše zmíněné 4 vědecké programy
řešily následující:
1. Nové přístupy k diagnostice a terapii metabolick-
prošli v průběhu projektu dynamickým rozvojem: růst
ého syndromu pokrývající nejvyšší stupně onemocnění:
od genomiky až ke klinickým aplikacím.
brecen and exercise a major influence at the regional
The industrial partners of the University of Debrecen
underwent a dynamic development during the project:
na 55 %. Počet zaměstnanců se každoročně zvyšuje
The four scientific
programs dealt with the following:
1. New approaches to the diagnosis and therapy
of metabolic syndromes covering the highest morbidity
between 2005 and 2008. The number of employees in-
v průměru o 15 % na jednu společnost.
diseases: from genomics to clinical applications.
creased annually by an average of 15 % per company.
průměrného čistého příjmu společnosti byl 22 % před
zahájením projektu a v letech 2005 a 2008 se vyšplhal
2. Základna konkurenčního agro-biotechnologického
2. Foundation of a competitive agro-biotechnology in-
the average net income growth per company had been
22 % before starting the project, and climbed to 55 %
průmyslu v okolí Univerzity Debrecen: partnerství
Kontakt
dustry in the environs of the University of Debrecen:
Contact
táhnoucí se od genomiky k výrobě.
Genomnanotech Regional Knowledge Centre
Genomnanotech Regional Knowledge Centre
3. Průmyslová fáze vývoje léků, funkčních potravin
a partnership stretching from genomics to production.
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Website: http://detti.unideb.hu
3. Industrial level development of drug candidates
a služeb farmakologické bezpečnosti.
and functional foods and safety pharmacology ser-
Website: http://detti.unideb.hu
4. Biomedicínské metody měření a nanotechnologií.
vices.
4. Biomedical measurement methods and nanotechnology.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
40
41
Dny transferu technologií
(Technology Transfer Day), Itálie
A Technology Transfer Day (TTDay) consists of a se-
Dny transferu technologií (TTDay) se skládají z řady
ries of pre-arranged bilateral meetings organized
organizovaných dvoustranných jednání, pořádaných
at a single venue for SMEs working in the particular
na jediném místě, převážně pro malé a střední
field examined during the event.
podniky působící v daném oboru a které se v průběhu
◦◦◦◦◦
• ◦◦◦◦
••• ◦◦
• ◦◦◦◦
••• ◦◦
akce navzájem prozkoumávají.
◦◦◦◦◦
• ◦◦◦◦
•• ◦◦◦
•• ◦◦◦
◦◦◦◦◦
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
V
sjednaných
rámci
Technology Transfer Day, Italy
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
In pre-arranged bilateral meetings, participants have
the opportunity to explore the possibility of future col-
dvoustranných
schůzek
mají
účastníci příležitost projednat možnosti budoucí spolupráce, jakými jsou např. licenční smlouvy, možnosti
rozvoje spolupráce, společné podniky, obchodní smlouvy
s technickou asistencí nebo výrobní dohody.
TTDny mohou být organizovány nejenom jako samostatné akce, ale také v rámci výstav či konferencí. Tyto
akce mohu společnostem přinést přidanou hodnotu tím,
že mohou uspořádat další setkání a zahájit spolupráci
s ostatními účastníky akce.
Akce jsou určeny nejenom společnostem, státním institucím s vědecko-výzkumným statusem či bez něj a malým
a středním podnikům, ale také veřejným a soukromým
výzkumným a vývojovým pracovištím a vysokým školám.
Dny transferu technologií jsou zaměřené zejména
na veřejné a soukromé organizace, které nabízejí či poptávají pokročilé a inovativní procesy a technologie.
TTDny mohou být organizovány formou vědeckých
seminářů, během nichž jsou prezentovány inovativní
technologické profily a účastníci mají poté možnost
být předložen v papírové podobě, ale také jako on-line
katalog, který umožňuje efektivnější plánování schůzek
a setkání.
laborations, such as licensing agreements, development
cooperation, joint ventures, commercial agreements
Registered participants can enter their technologies
with technical assistance or manufacturing agreements.
and/or their cooperation requirements in the catalogue,
and anyone identifying interesting contacts to meet
Registrovaní účastníci mají možnost zadávat své technologie či jejich požadavky na spolupráci do katalogu
a kdokoli je v něm může vyhodnotit jako zajímavý
kontakt se zájmem o spolupráci a požádat o sjednání
schůzky.
TTDays can be organized not only as stand alone events,
in the catalogue can request a one-to-one meeting.
but also at exhibitions and conferences: these events
can bring an added value for companies; they can or-
One of the aims of the Technology Transfer Days
ganize extra meetings and start co-operation with other
is to initiate future collaboration and to promote the
participants at the event.
transfer of know-how between the suppliers and users
of technology who attend the events.
Jedním z cílů Dne transferu technologií je iniciovat budoucí spolupráci a podporu předávání know-how mezi
dodavateli a uživateli technologií, kteří se dané akce
zúčastní.
TTDny jsou pořádány dle zavedeného formátu, který
slaví úspěchy při mnoha příležitostech na národní
i mezinárodní úrovni.
Kontakt
The event involves not only companies, multi-nationals with or without R&D functions, and SMEs, but also
TTDays are organized following an established format
public and private R&D institutions and universities.
that has demonstrated success on many occasions
The technology transfer days are particularly focused
at national and international level, and that could be
on public and private organisations which offer and/or
taught for transfer.
demand advanced and innovative processes and technologies.
Contact
Centuria RIT
The TTDay can be introduced by a scientific seminar,
Pari Chiara
during which innovative technology profiles can be pre-
[email protected]
sented and the participants have the opportunity to dis-
Centuria RIT
cuss the issues raised.
Pari Chiara
[email protected]
o vyvstalých otázkách diskutovat.
Results
The most important element of the Technology Transfer
Day is the technology profiles catalogue. This docu-
Závěr
ment can be produced in paper format but also as an
Nejdůležitějším prvkem Dne transferu technologií je
online catalogue, and enables the meetings to be sched-
katalog technologických profilů. Tento dokument může
uled effectively.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
42
43
Klastry, Česká republika
Clusters, Czech Republic
Klastry jsou chápány jako významný nástroj pro rozvoj
Clusters are seen as an important tool for the develop-
konkurenceschopných ekonomik. Jsou definovány jako
ment of competitive economies and innovation. They
“sítě vzájemně provázaných podniků, institucí produ-
are defined as “a network of interconnected firms, in-
kujících znalosti, podpůrných institucí (např. center
stitutions of knowledge production, supporting insti-
pro transfer technologií, vědeckotechnických parků
tutions (e.g., centres for technology transfer, science
apod.) a zákazníků propojených do výrobního řetězce,
parks etc.) and customers connected in the production
který vytváří přidanou hodnotu.
chain which creates added value.”
•• ◦◦◦ výnosnost
••• ◦◦ počáteční zdroje
••••• nezávislost
••• ◦◦ měkké faktory
•• ◦◦◦ profitability
••• ◦◦ initial resources
••••• independence
••• ◦◦ soft factors
◦◦◦◦◦
tvrdé faktory
Prostředí klastrů lze přirovnat k systému, ve kterém
dochází k řízení změny i k její realizaci na základě synergie,
kritického množství, konsensu a motivované spolupráce.
Klastrový přístup umožňuje rozpoznávat a posilovat infrastrukturu, podporující podniky způsobem, který dosavadní
intervence do ekonomického rozvoje nedokázaly dosáhnout. Je chápán jako celostní pohled na stěžejní ekonomické
kategorie
ovlivňující
konkurenceschopnost,
kterými
je vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace, podpora podnikání,
investice, průmyslové nemovitosti, rozvoj dodavatelských
řetězců, včetně sociálního začlenění a udržitelného rozvoje.
Tyto systémové schopnosti funkčního klastrového prostředí
předurčují klastry k tomu, aby se staly strategickým nástrojem
zvyšování konkurenceschopnosti.
Obecné přínosy klastrů
• Vytvářejí podmínky, které umožňují stimulovat inovace
včetně efektivnějšího využití výzkumu a vývoje. To přispívá
k růstu a zvyšování návratnosti investic veřejného sektoru
například do institucí terciárního vzdělávání a výzkumných
ústavů.
• Zlepšují výkonnost jednotlivých podniků a vytvářejí podmínky pro vznik nových podniků, které zvyšují inovace
a urychlují tím proces restrukturalizace a diverzifikace
odvětví.
• Přitahují větší množství a vyšší kvalitu vnitřních investic,
které mohou obsahovat i výzkum a vývoj.
• Silné klastry generují prostředí, v němž jsou přítomny
specializované dovednosti, znalosti, výzkum a vývoj,
know-how a kvalifikovaní dodavatelé, kteří mohou být
přitažliví pro investory.
• Představují nové zdroje regionální nebo místní výhody
a uvádějí do pohybu proces kumulativního růstu a rozvoje, cestou vytváření kritického množství a externích úspor
z toho plynoucích.
• Nabízejí komplexní strategický program a rámec pro integraci
a formování politiky, která zamezuje duplicitám a
překrývání se.
Ve světě existuje množství klastrů využívajících místní specifika
v globální konkurenci. Nejznámější je asi Silicon Valley v USA.
Zakládání a rozvoj klastrů je různými způsoby podporovány
agenturami pro regionální rozvoj (v USA kvůli offshoringu,
v EU kvůli zaostávání v oblasti inovací, v Africe zase kvůli
napomáhání při industrializaci). V ČR podporuje rozvoj klastrů
Ministerstvo průmyslu a obchodu a implementační agentura
CzechInvest, v letech 2007 - 2013 pomocí Operačního programu Podnikání a inovace. Aktivní podpora klastrových iniciativ
existuje v České republice již několik let.
Cílem této podpory je použití spolupracujících sdružení jako
nástroje pro tvorbu inovací a zvyšování konkurenceschopnosti
české ekonomiky. Je-li společnost ve fázi identifikace či hledání
vhodných partnerů a firem, které chce kontaktovat za účelem
založení klastru, pokud by se školy nebo regiony rádi podíleli
na jedné z klastrových iniciativ v regionu, pokud chtějí poskytnout údaje týkající se jejich potřeb a služeb, které nabízejí,
měli by zaslat kontakt na níže uvedenou adresu:
Kontakt
Czechinvest – Agentura pro podporu podnikání a investic
[email protected]
www.czechinvest.org
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
◦◦◦◦◦
hard factors
A clustered environment can be likened to a system in which
change is managed and in which this change is implemented
on the basis of synergy, critical mass, consensus and motivated cooperation. The cluster approach allows a recognizing
• They function as new sources of regional or local benefits,
and put into motion a process of cumulative growth and
development through the creation of critical mass and the
external economies arising from it.
• They offer a comprehensive strategic agenda and framework for the integration and formation of policy that avoids
duplication and overlap.
and strengthening of the infrastructure supporting businesses
in a way that current intervention in economic development
Around the world there are a number of clusters making use
fails to achieve. It is understood as a holistic view of the core
of local characteristics in global competition. The best known
categories that affect economic competitiveness, which are ed-
is probably Silicon Valley in the USA. The formation and devel-
ucation, research, development and innovation, the promotion
opment of clusters offer different ways to support regional de-
of entrepreneurship, investment, industrial property, and the
velopment agencies (in the U.S. due to offshoring in the EU due
development of supply chains, and it also encompasses so-
to the lag in innovation, and in Africa helping with industrializa-
cial inclusion and sustainable development. These systemic
tion). The Czech Republic supports the cluster development
functional abilities predispose cluster environments to become
of the Ministry of Industry and Trade, CzechInvest and the
a strategic tool for increasing competitiveness.
implementation, in 2007 - 2013 of the Operational Program for
Enterprise and Innovation. Active support of cluster initiatives
General contributions of clusters
• They create conditions that allow innovation to be stimulated, including more efficient use of research and development. This contributes to growth and a return on investment
in public sector institutions such as a tertiary education and
research institutes.
• They improve the performance of individual businesses and
create conditions for the emergence of new businesses that
increase innovation and accelerate the process of the restructuring and diversification of industry.
• They attract more and higher quality inward investment,
which may include research and development.
• Strong clusters generate an environment in which there are
specialized skills, knowledge, research and development,
know-how and qualified contractors who may be attractive
to investors.
has already existed in the Czech Republic for several years.
The aim of this support is to use cooperative groupings
as tools for the creation of innovations and the improvement
of the Czech economy’s competitiveness. If is the company
is at the stage of identifying or finding suitable companies
to cluster with and is looking for suitable partners they would
like to contact, if a university or region would like to participate in one of the cluster initiatives in their region, if they wish
to provide details regarding their needs and the services they
offer, they should contact the address below:
Contact
Czechinvest - Investment and Business Development Agency
[email protected], www.czechinvest.org
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
44
45
Klastry, Česká republika
Clusters, Czech Republic
ZaloûenÈ klastry ñ f·ze II
ZmapovanÈ klastry
ZaloûenÈ klastry
Mapov·nÌ klastr˘ ñ f·ze II
Ochrana vodnÌch zdroj˘
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
46
47
Innovation Europe, EU
Innovation Europe, EU
Innovation Europe je webový portál poskytující
Innovation Europe is a web portal providing a global
globální platformu evropským nejinovativnějším
platform for Europe’s most innovative companies,
společnostem, výrobkům, výzkumným aplikacím,
products, research and applications and highlights
hlavním tématům transferu technologií a úspěšnému
delivery and successful exploitation of innovative
využívání inovativních myšlenek. Hlavním důvodem
ideas. The main reason for the development of this
pro rozvoj tohoto portálu, je skutečnost, že klíčem
portal is the fact that the key to growth in Europe is
k růstu Evropy jsou inovace.
innovation.
•••• ◦ výnosnost
•••• ◦ počáteční zdroje
••••• nezávislost
••••• měkké faktory
•• ◦◦◦ tvrdé faktory
•••• ◦ profitability
•••• ◦ initial resources
••••• independence
••••• soft factors
•• ◦◦◦ hard factors
Zdroj: http://www.innovationeu.org/
Díky podpoře partnerství a vzájemné spolupráce v rám-
odvětvími. Jsou motorem v dnešní společnosti založené
By promoting partnerships and co-operation within
ci Evropy, je Innovation Europe hnací silou zlepšování
na znalostech zahrnující sítě vzájemně závislých firem,
Europe, Innovation Europe is driving improvements
transferu znalostí a přeshraniční spolupráce a také
institucí
zprostředkovatelů
in knowledge transfer and cross-border collaboration,
napomáhá překlenutí propasti mezi výzkumem a rozvo-
a souvisejících zákazníků, to vše spojeno přes kom-
and is helping to bridge the gap between research and
jem.
plexní řetězce přidané hodnoty. V posledních letech se
development.
Innovation Europe prosazuje prostředí, ve kterém
evropská a vnitrostátní politická opatření čím dál více
akademická
spolupracují
zaměřovala na inovativní průmyslové klastry. Bohaté
Innovation Europe promotes an environment where aca-
za účelem urychlení inovativních procesů a tím i získání
praktické zkušenosti se správou klastrů a jejich vývoj
demia, research and business can collaborate in order
globální konkurenční výhody pro Evropu.
je možno získat od evropských klastrových iniciativ.
to accelerate the innovation process and gain a global
Na tomto portálu mohou uživatelé snadno a zdarma vy-
competitive advantage for Europe.
sféra,
výzkum
a
obchod
Innovation Europe je provozována společností Roxby
produkujících
znalosti,
hledat velmi důležité informace.
Innovation Europe is produced by Roxby Media Ltd. Rox-
Media s.r.o. Roxby Media je mezinárodní vydavatelská
společnost specializující se na business-to-business (B2B)
Kontakt
by Media is an international publishing company spe-
a
vysoce
Roxby Media Ltd
cializing in business-to-business and professional publi-
oblastech.
The Diary House
cations targeted at highly selective audiences in specific
Pro organizace působící v rámci těchto vysoce spe-
Rickett Street
fields. For organizations operating within these highly-
cializovaných oblasti, bylo vždy podstatné dosažení
London - SW6 RU1
specialized fields, it has always been essential to reach
na
Phone: +44 (0)20 7386 6100
and influence key audiences selectively. Roxby Media
Fax: +44 (0)20 7381 8890
has developed a unique publishing service for such or-
odborné
selektivní
publikace
publikum
možnost
v
ovlivňování
zaměřené
kon-krétních
vybraného
na klíčového
publika. Roxby Media vyvinula unikátní nakladatelsk-
ganizations, maximizing the effectiveness of communi-
ou službu právě pro tyto organizace a maximalizovala účinnost komunikace tím, že se zástupci pohybují
E-mail: [email protected]
cations by controlling the editorial environment in which
v redakčním prostředí a podílejí se na jeho řízení.
website: http://www.innovationeu.org/
they appear.
řadu
Můžete taktéž využít kontaktní formulář na:
Innovation Europe offers several services and products
produktů a služeb. Obsahuje aktualizované informace
http://www.innovationeu.org/contacts.asp.
to users. These include up-to-date information on in-
Innovation
Europe
nabízí
svým
uživatelům
o inovativních evropských zemích. Uživatelé mohou
novative European countries. Users can find informa-
vyhledávat informace o evropských klastrech, které se
tion on European clusters which are seeking to improve
snaží zlepšit a posílit svou výkonost a inovativnost. Klas-
and strengthen their performance and innovativeness.
try jsou více než jen pouhý uživatel-výrobce vazeb mezi
Clusters are more than mere user-producer linkages
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Source: http://www.innovationeu.org/
between industries. They are drivers in today’s knowledge society comprising networks of interdependent
firms, knowledge-producing institutions, intermediaries and related customers, all linked through complex
value-added chains. In recent years, European and
national policy measures have increasingly targeted
innovative industry clusters. A wealth of practical experience on cluster management and development has been
accumulated and can be drawn on by clusters in Europe.
The information, which users can find free of charge
on this web portal is very useful and the site is easy
to navigate.
Contact
Roxby Media Ltd
The Diary House
Rickett Street
London - SW6 RU1
Phone: +44 (0)20 7386 6100
Fax: +44 (0)20 7381 8890
E-mail: [email protected]
Website: http://www.innovationeu.org/
You can also use a contact form at
http://www.innovationeu.org/contacts.asp.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
48
49
Inovační vouchery (Innocsekk Plusz), Maďarsko
Innovation Voucher (Innocsekk Plusz), Hungary
Program Inovační vouchery byl zahájen Národ-
The first Innovation Voucher programme was
ní úřadem pro technologie a výzkum v roce 2005
launched by the National Office for Technology and
s cílem posílit regionální činnosti VaVaI pro malé
Research in 2005 with the aim of enhancing regional
a střední podniky.
RDI activities for SMEs.
◦◦◦◦◦
•••••
•••• ◦
•••••
••• ◦◦
◦◦◦◦◦
•••••
•••• ◦
•••••
••• ◦◦
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
Hlavním cílem tohoto programu je podpořit poptávku
The main goal of this scheme is to promote the demand
po inovačních službách a to tím způsobem, že poskytne
for innovation services by providing a voucher for micro-
poukázky na tyto služby mikro a malým podniků. Hlavním
and small enterprises that need these services. A central
cílem tohoto opatření je posílení přenosu znalostí mezi
objective of the measure is to strengthen knowledge trans-
regionálními centry a malými a středními podniky v je-
fer between regional knowledge centres and SMEs in their
jich blízkosti.
vicinity.
Na základě hlavní výzvy a politického
zdůvodnění výše se tento program zaměřuje na:
mikro a malých podniků a tím vzniká i potřeba služeb,
• Usnadnění regionálního hospodářského rozvoje
Program je určem mikro a malým společnostem regi-
a soudržnosti založeného na inovacích;
• posílení regionální konkurenceschopnosti pomocí
podpory výzkumu, vývoje a inovačních projektů;
jež podpoří jejich inovační projekty.
strovaným na území Maďarska, které plánují dokončit
inovační projekt ve stejném regionu ze kterého je posky-
• podpora spolupráce v rámci regionální inovační
niky;
• rozvoj inovačně přátelského prostředí v regionech;
• zakládání nových technologicky založených firem s
perspektivními vyhlídkami růstu;
znalostně-intenzivních
pracovních míst,
• zvyšování povědomí o důležitosti duševního vlastnictví; zvyšování povědomí o inovacích a rozvoji
inovačních schopností ve veřejném i soukromém
sektoru.
Inovační projekty jsou významným nástrojem pro zvýšení
konkurenceschopnosti regionů a tím i soudržnosti na
národní úrovni. Také je třeba posílit inovační schopnosti
na
níže
uvedené
• strengthening regions’ competitiveness by supporting
regionu
works, especially knowledge transfer between regional knowledge centres and SMEs;
• developing innovation-friendly environments in regions;
• establishing new, technology-based firms with promising prospects for growth;
• creating new, knowledge-intensive jobs; raising
awareness of the importance of IPR; raising awareness of innovation and developing innovative capabili-
Výsledek
V
promoting their innovation activities;
• fostering co-operation in regional innovation net-
• podpora podnikání/start-up společností
• (včetně inkubátorů);
• předsoutěžní výzkum;
• aplikovaný
průmyslový
výzkum;
vývoj/tvorba
prototypů;
• komercionalizace inovací (včetně PR);
• průmyslový design;
• spolupráce při propagaci a klastrování
ními znalostními centry a malými a středními pod-
nových,
sion, based on innovation;
• improving micro- and small firms’ competitiveness by
Program klade důraz
aspekty inovací:
sítě, a to zejména transferu znalostí mezi regionál-
• vytváření
• Facilitating regional economic development and cohe-
R&D and innovation projects;
tovatel služby.
• zlepšení konkurenceschopnosti mikro a malých
podniků podporou jejich inovačních aktivit;
Based on the main challenge and policy rationale above, this scheme aims at:
Észak-Alföld
bylo
celkem
předloženo
135 projektů a 39 z nich bylo financováno.
ties in the public and private sectors.
Innovation projects are important tools for enhancing regions’ competitiveness, and thus cohesion at a national
Kontakt
Regionální rozvojová agentura Észak-Alföld
www.eszakalfold.hu
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
level. Innovation capabilities of micro- and small firms need
The programme is intended for micro and small firms registered in Hungary, and planning to complete an innovation
project in the same region where the innovation service
provider is located.
The programme emphasises
the following aspects of innovation:
• Promotion of entrepreneurship/start ups
(including incubators);
• Pre-competitive research;
• Applied industrial research;
Development/prototype creation;
• Commercialisation of innovation (including IPR);
• Industrial design;
• Co-operation promotion and clustering
Results
In the Észak-Alföld region a total of 135 projects have been
submitted and 39 of them have been financed.
Contact
Észak-Alföld Regional Development Agency
www.eszakalfold.hu
to be strengthened, and thus various services to support
their innovation projects are also needed.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
50
51
Start:up Slovinsko
Start:up Slovenia
Start:up Slovinsko je je celorepubliková slovin-
Start:up Slovenia is an all-Slovenian competition
ská soutěž pro začínající společnosti, která nabízí
for start-up companies, which offers opportunities
příležitost start-up firmám, aby přišli soutěžit se
for start-up companies to present themselves,
svými obchodními modely, spojili se s potenciálními
compete with their business models, connect with
investory a získali profesionální podporu, finanční
potential investors, and get professional support,
odměny a publicitu.
financial rewards and publicity.
•• ◦◦◦ výnosnost
•• ◦◦◦ počáteční zdroje
•••• ◦ nezávislost
••••• měkké faktory
••• ◦◦ tvrdé faktory
•• ◦◦◦ profitability
•• ◦◦◦ initial resources
•••• ◦ independence
••••• soft factors
••• ◦◦ hard factors
Soutěž je organizována společností Venture Factory,
na jejich vlastních znalostech a rozvoji. Všechny žádosti
The competition is organized by Venture Factory, a busi-
established company, and whose operations, products
což je podnikatelský inkubátor Univerzity v Mariboru.
jsou poté hodnoceny odbornou porotou na základě
ness incubator at the University of Maribor. It aims
and services are based on their own knowledge and
Jejím cílem je stimulovat rozvoj podnikatelské činnosti
hodnotících kritérií. Vítěz je vyhlášen v závěru mezi-
to stimulate the development of entrepreneurial activity
development. All applications are then evaluated by the
ve Slovinsku a podporovat význam inovačního podnikání.
národní obchodní konferenci PODIM, a je mu předán
in Slovenia and to promote the importance of innovative
expert jury based on the judging criteria. The winner is
Přestože se jedná o jednorázovou každoroční událost,
čestný titul “Slovinská Start-up roku” a hlavní cena.
entrepreneurship. Although it is an annual event, the
declared at the end of the international business confe-
learning process runs throughout the year. In this way
rence PODIM, and is presented with the honorary title
“Slovenian Start-up of the Year” and a grand prize.
přípravný proces probíhá v průběhu celého roku. Díky
tomu jsou podnikatelé nejen lépe informováni, kvali-
Všechny služby a akce soutěže Start:up Slovenia jsou
the entrepreneurs are not only better informed, more
fikováni a lépe připraveni na finále, ale jsou také více
pro účastníky i soutěžící zdarma. Posledních dvou
skilled and better prepared for the final competition, but
inovačně orientováni a mají větší konkurenční schopnost
ročníků se zúčastnilo 75 start-up společností a 15 z nich
also more innovative and competitive on the market.
na trhu.
došlo až do finále; více než 2,000 účastníků navštívilo
All the services and events of Start:up Slovenia
are free for participants and competitors. At the last
Start:up workshopy, školy, fóra a konference; obě
Project Start:up Slovenia therefore includes:
two competitions, 75 start-up companies entered the
Projekt Start:up Slovinsko tedy zahrnuje:
vítězné společnosti obdrželi od investorů finanční
• Start:up workshops, organized all around Slovenia with
competition and 15 of them went to the finals; more
• Start:up workshopy, organizované po celém Slovinsku, jsou za pomoci regionálních partnerů zaměřeny
na vytváření podnikatelských záměrů, možností financování a rozhovory s podnikateli;
• Start:up školy, organizované v univerzitních centrech, vedou zkušení odborníci, kteří již čelili nástrahám podnikání
a mohou v této oblasti poskytnout své know-how;
• 100% Start:up fórum, celodenní akce zahrnující užitečné
informace o start-up obchodních modelech, vytváření sítí
a příklady „good practise“;
• Mezinárodní konference o podnikání a inovacích:
PODIM.
investice;
vítězné společnosti taktéž obdrželi hlavní
the help of regional partners and focused on business
than 2,000 participants attended Start:up workshops,
cenu ve výši 10.000 €, účast ve špičkovém programu
plan elaboration, funding options, talks with entrepre-
schools, forums and conferences; both of the winning
CEED v hodnotě 5.000 € a velký nárůst publicity (posled-
neurs;
companies received financial investment from a venture
ního ročníku soutěže se zúčastnilo více než 45 novinářů
reprezentujících různá média).
Kontakt
Urban Lapajne
• Start:up schools, organized in university centres and
capital investor; the winning companies also received
conducted by experienced professionals who have faced
the grand prize of 10.000 €, places in the CEED top
the challenges of entrepreneurship and have the proper
class program, worth 5.000 €, and increased visibility
know-how in the field;
in public (at the last competition there were more than
• 100% Start:up forum, an all-day event packed with use-
Venture Factory (Tovarna podjemov)
ful information on start-up business models, networking,
www.tovarnapodjemov.org
and examples of good practices;
+386 2 229 42 78
[email protected]
• the international conference on entrepreneurship and innovation: PODIM.
45 journalistic contributions in different media).
Contact
Urban Lapajne
Venture Factory (Tovarna podjemov)
www.tovarnapodjemov.org
Soutěž Start:up začíná registrací účastníků/soutěžících
– společností, které na trhu působí méně než tři roky,
The Start:up competition begins with the registration
+386 2 229 42 78
které dosud neobdržely žádné investice rizikového kapitálu,
of competitors – companies which have been operating
urban.[email protected]
jejíž zakladatelé jsou stále většinovými majitely a nejsou
less than three years, which have not received any ma-
součástí
společnosti
jor venture capital investment, whose founders are still
a jejichž činnost, výrobky a služby jsou založeny
the majority owners and are not part of a bigger well
žádné
větší,
dobře
zavedené
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
52
53
We Tech Off, Itálie
We Tech Off, Italy
We Tech Off rozšiřuje obsah a dosah I Tech Off,
Analýza
We Tech Off extends the range and reach of I Tech
growth, such as fund raising, personnel search and net-
prvního
working activities.
IKT
Podmínkou přístupu ke službě je nutnost dodržování
Off, the first business incubator for the ICT sector
sektor, rozvinutí regionu Emilia-Romagna do jiných
pokynů stanovených pro předkládání podnikatelského
developed in Emilia-Romagna, to other sectors,
odvětví, prosazení se silnou spoluprácí, sdílením
projektu. Výzva k předkládání návrhů byla otevřena
enforcing it with strong cooperation, and sharing
Analysis
a zlepšováním obsahu služeb, zejména pokud jde
5. září 2008 a bude uzavřena v prosinci roku 2011.
and improving the contents, in particular in terms
To have access to the service, it is necessary to follow
podnikatelského
inkubátoru
pro
of internationalization, contacts with the market
the guidelines given for the presentation of a business
existujících podniků.
Účelem We Tech Off je propagovat podnikatelskou
and networking with existing enterprises.
project. The call for proposals opened in 2008, on Sep-
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦
•••• ◦
•••• ◦
•••• ◦
kulturu a udržitelnost projektů se silnou inovativní
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦
•••• ◦
•••• ◦
•••• ◦
tember 5th, and will close in December 2011.
o zmezinárodnění, kontaktů s trhem a vytváření sítí
Za
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
podpory
gionální
ASTERu,
vládu
charakteristikou. Podnikatelský záměr musí být založen
na přispění původního výzkumného a/nebo technologického
konsorcia
Emilia-Romagna,
pro
společně
hospodářský
ve
spolupráci
rozvoj,
zahrnujícího
pět
re-
univerzit,
slouží
s Ministerstvem
služba
regionu
Emilia Romagna od roku 2008 do roku 2012.
Rozvojová cesta We Tech Off podporuje 60 podnikatelských projektů, jež jsou ve fázi posuzování proveditelnosti
podnikatelského
záměru
(před-inkubace)
a
40-ti
podnikatelů v počáteční fázi jejich podnikatelské činnosti
(inkubace).
zabezpečovat
požadavky
Akce určené k podpoře zakládání nových společností
vytváří přínosy území, pokud jde o technologickou
podporu,
ale také
zvyšování
konkurenceschopno-
sti regionální ekonomiky. Tyto činnosti také zajišťují
přímé zvyšování úrovně zaměstnanosti v různých podporovaných podnikatelských oblastech.
I TECH OFF a WE TECH OFF podpořily rozvoj velkého
inkubace a post-inkubace, které odpovídají různým podmínkám přístupu, službám a cílům každé etapy.
Před-inkubační fáze trvá 5 měsíců a je určena těm, kteří
teprve vyvíjejí podnikatelský projekt a teprve posuzují
Inkubační fáze trvá 18 měsíců,
ale existuje možnost jejího prodloužení o dalších
6 měsíců a je určena novým podniků či těm, které jsou
blízko k založení.
Post-inkubační fáze trvá 12 měsíců. Je zaměřena na podniky, které již ukončily fázi inkubace a nabízí jim řadu
Promoted by ASTER, the Consortium involving the Emilia-Romagna Regional Government, 5 Universities, 3 National Research Centres and the Entrepreneurial Associations of the region, together with the collaboration
of the Ministry of Economic Development, the service
is operative in the Emilia Romagna Region from 2008
until 2012.
The purpose of We Tech Off is to promote entrepreneurship culture, sustaining projects with strong innovative
characteristics. The business idea must be based on the
contribution of original scientific and/or technological
know-how, and provide for the application or the utilization of a technology.
The actions designed to support the creation of new
companies create benefits for the territory, in terms
of a technological boost and also in the improvement
of the competitiveness of the regional economy. These
activities also assure a direct increase in the employ-
počtu podnikatelských projektů, založení start-up firem,
The development path of We Tech Off supports 60 en-
ment levels in the sectors of the various enterprises
vytvořily mnoho pracovních příležitostí a přispěli k růstu
trepreneurial projects in the assessment phase of the
supported.
HDP regionu Emilia-Romagna.
feasibility of the entrepreneurial idea (pre-incubation)
Inovační rysy se převážně týkají rozvoje dobře defino-
Cesta rozvoje je rozdělena do tří fází: před-inkubační,
jeho proveditelnost.
a
na používání či využití technologie.
tři národní výzkumná centra a podnikatelská sdružení
regionu,
know-how
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
and 40 enterprises in the starting phase of their busi-
I TECH OFF and WE TECH OFF have supported the crea-
ness activity (incubation).
tion of a significant number of business projects, the
establishment of start-up companies, created many jobs
vané cesty podpory, která se ukázala být životaschopnou
v předchozích případech.
The development path is structured in three phases:
and contributed to Emilia-Romagna’s GDP.
pre-incubation, incubation and post-incubation, correPřevoditelné aspekty zahrnují organizační model, balíčky
sponding to the different access conditions, services and
Innovation features mainly regard the development
služeb pro jednotlivé fáze rozvoje podnikání a specifické
aims of each phase.
of a well defined support path that has proven viability
in previous cases.
nástroje, které byly vyvinuty pro rozvoj a řízení podpory
služeb, sledování progrese podniku, analýzu podnikatel-
The pre-incubation phase lasts 5 months and is ad-
ského ducha atd.
dressed to those who are developing a business project
The transferable aspects include the organization mo-
and still need to assess its feasibility. The incubation
del, the service packages for each business develop-
Kontakt
phase lasts 18 months, but can be extended for a fur-
ment phase and specific tools that have been deve-
Aster – Science Technology Business
ther 6 months; it is dedicated to neo-enterprises or to
loped to manage support services, monitor enterprise
Lucie Sanchez
those close to foundation.
progression, analyze entrepreneurship spirit etc.
The post-incubation phase lasts 12 months. It is aimed
Contact
at firms that have already completed the incubation
Aster – Science Technology Business
phase and offers a set of support services for business
Lucie Sanchez, [email protected]
[email protected]
podpůrných služeb pro obchodní růst jako je získávání
finančních prostředků, hledání zaměstnanců či vytváření
sítí.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
54
55
Podnikatelské inkubátory, Česká republika
Business Incubators, Czech Republic
Podnikatelské inkubátory jsou programem určeným
Business incubators are programs designed to acce-
k
podnikatelských
lerate the successful development of entrepreneur-
společností prostřednictvím řady zdrojů pro pod-
urychlení
úspěšného
rozvoje
ial companies through an array of business support
poru podnikání a služeb, společnosti jsou rozvíjeny
resources
pod taktovkou vedení inkubátoru prostřednictvím sítě
trated by incubator management and offered both
jejich kontaktů.
in the incubator and through its network of contacts.
••• ◦◦ výnosnost
••• ◦◦ počáteční zdroje
•••• ◦ nezávislost
•••• ◦ měkké faktory
•••• ◦ tvrdé faktory
••• ◦◦ profitability
••• ◦◦ initial resources
•••• ◦independence
•••• ◦ soft factors
•••• ◦ hard factors
Počet malých a středních firem je jedním z kritérií hodnocení
ekonomického rozvoje země. Zahájení podnikání je velmi
obtížné pro malé inovační firmy, nicméně tyto firmy často mají
velký ziskový potenciál a v budoucnu mohou vytvořit mnoho nových pracovních míst a dalších ekonomických efektů.
Na podporu začínajících inovačních firem jsou zakládány
podnikatelské inkubátory.
The number of small and medium-sized innovative enterprises
is one of the criteria of the economic level of a country. Starting
a business is very difficult for small innovative firms; however
these firms often have a huge profit potential and in the future
they can create many new jobs and bring other economic effects. Business incubators are founded to support the establishment of innovative firms.
Podnikatelský inkubátor je zařízení (budova), určené pro nové
firmy, kde jim pomohou v počáteční fázi jejich podnikatelské činnosti. Je to prostor, v němž jsou pro začínající firmy
nastaveny výhodné podmínky. Mezi tyto výhody patří například
nízké nájemné, sdílení infrastruktury, bezplatné služby nebo
služby nabízené za zvýhodněné ceny. Firma tam však může
zůstat jen po omezenou dobu.
Podnikatelské inkubátory nabízí podporu podnikatelů
prostřednictvím takzvaných “one-stop-shop” a sdílením
různých zařízení. To může způsobit snížení provozních nákladů
firem. Inkubátory také navyšují procento “přeživších” firem
a zvyšují možnosti růstu start-upů a malých firem již v rané
fázi jejich rozvoje.
Inkubátory také umožňují transfer myšlenek a znalostí
do obchodní sféry, tak aby byly využívány jako nástroj
na podporu inovací a transferu technologií. Dalším úkolem
podnikatelských inkubátorů je přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti a pomoc při vytváření spin-off společností.
Inkubátory často slouží jako katalyzátor pro komercializaci
technologií a výsledků výzkumu. Podnikatelské inkubátory
také usnadňují komunikaci mezi inkubovanými firmami a tyto
firmy se tak mohou radit o společných problémech a pomoci
si navzájem. Co více, řada výrobků vyvinutých inkubovanými
firmami se může dobře doplňovat, např. firma A vyrábí hardware a firma B pro ni vyvíjí software.
Závěr
V České republice vznikají inkubátory od počátku 90. let
a v současné době jich existuje asi 30. Díky podpoře ze strukturálních fondů jejich počet neustále narůstá.
V České republice jsou často součástí vědecko-technických
parků. Inkubátory mohou být zřizovány obcemi, regiony,
zájemci z řad neziskových organizací i soukromých firem. Velký
počet zakládajících subjektů je jedním z důvodů, proč neexistuje přesný seznam podnikatelských inkubátorů. Jen malá část
podnikatelských inkubátorů v České republice je zaměřena
na inovační firmy. Většina inkubátorů slouží všem typům firem.
Podnikatelské inkubátory v České republice mohou být
podporovány z několika zdrojů. Nejdůležitějším z nich je program PROSPERITA, který je součástí Operačního programu
Podnikání a inovace. Cílem programu PROSPERITA je podpora infrastruktury pro posílení výzkumu, vývoje a jejich vazba
na průmysl, podpora infrastruktury průmyslového výzkumu,
technologického rozvoje a inovací a zlepšení prostředí
pro technologicky orientované firmy.
Kontakt
Klimentovská a.s.
[email protected]
www.klimentovska.cz
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
and
services,
developed
and
orches-
The business incubator is a facility (building), designed for new
firms to help them in the starting phase of their entrepreneurial activity. It is space where advantageous conditions
exist for starting firms. These advantages include for example
low rent, a sharing of infrastructure, free services or services
at discounted prices. The enterprise can stay there only
for a limited period.
The business incubators offer support to entrepreneurs through
the so-called one-stop-shop and by sharing various equipment.
It can cause a decrease in the operating cost of firms. The incubators also increase firms’ survival rate and increase the growth
possibilities of start-ups and small firms in the early stage
of their development. The incubators also enable the transfer
of ideas into commercial form, so they have been used as an instrument to support innovations and technology transfer. Other
tasks of incubators are to contribute to increasing competitiveness and assistance in the creation of spin-offs. The incubators
often serve as a catalyst for the commercialization of technology and the results of research. Business incubators also facilitate communication among incubated firms and so these firms
can consult about shared problems and can advise each other.
What is more, the range of products developed by incubated
firms may be complementary, e.g. firm A produces hardware
and firm B develops software for it.
Results
In the Czech Republic incubators have been operating since
the early 90´s and at present there are about 30 incubators.
Thanks to support from structural funds their number is continually increasing.
In the Czech Republic they are often part of a science and technology park. Incubators can be established by municipalities,
regions, non-profit or interested organizations and by private
firms. The large number of founding bodies is one of the reasons why there is no accurate list of incubators. Only a minority
of business incubators in the Czech Republic are aimed at innovative firms. Most incubators serve all types of firms.
Business incubators in the Czech Republic can be supported
from several resources. The most important is the PROSPERITY
programme which is a part of the Operational Programme
for Enterprise and Innovation. The aims of the PROSPERITY
programme are infrastructure support to strengthen research
and development links to industry, infrastructure support
for industrial research, technological development and innovation, and the improvement of the environment for technologically oriented companies.
Contact
Klimentovská a.s.
[email protected]
www.klimentovska.cz
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
56
57
Evropský investiční fond, EU
The European Investment Fund, EU
Evropský investiční fond (EIF) byl založen v roce 1994
The European Investment Fund (EIF) was founded
jako společný podnik (joint venture) tří akcionářských
skupin: Evropské investiční banky (EIB) (62%),
Evropské komise (EK) (29%) a několika evropských
finančních institucí (30 ze 17 zemí, což představuje
9%). Hlavním úkolem EIF pak bylo poskytovat
finančním institucím podporu infrastruktury a ručící
nástroje pro financování malých a středních podniků.
◦◦◦◦◦
•••• ◦
•••• ◦
•••• ◦
•••••
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
V červnu roku 2000 byl EIF restrukturalizován a jeho
akcionářská struktura se změnila, EIB se stala majoritním
vlastníkem, což vyvrcholilo transformací do Skupiny EIB.
Od roku 2000 restrukturalizovaná EIF i nadále poskytuje portfolio záruk pro instituce, podílející se na financování malých
a středních podniků.
EIF je přední evropský poskytovatel rizikového
kapitálu pro podnikání a inovace. Mezi hlavní
cíle unikátního evropského projektu EIF patří:
• zabezpečovat odpovídající výnos pro své akcionáře, a to
prostřednictvím obchodní cenové politiky a rovnováze
poplatků a rizik na základě příjmů
• přispívat k uskutečňování cílů Společenství
Jako ‘Fond fondů’, EIF nepřímo (prostřednictvím
místních finančních institucí) podporuje malé
a středně-velké podniky (SME) jimž poskytuje:
• majetkové nástroje oproti rizikovému kapitálu, růst nižší
a středních fondů na trzích a soukromou equitu s cílem
zlepšit dostupnost rizikového financování pro zvýšení
růstu malých astředních inovačních podniků.
• záruky a úvěrové posílení prostřednictvím sekuritizace
finančním institucím (bankám) a záručním institucím,
aby zlepšily svou úvěrovou kapacitu a dostupnost
možnosti zadlužení, které mohou nabídnout příjemcům
malých a středních podniků.
EIF aktivně působí v rozšířené Evropě, která zahrnuje
27 členských států Evropské unie, EFTA a kandidátské země.
Prostřednictvím svého rizikového kapitálu a soukromé equitě,
hraje EIF zásadní roli při vytváření a rozvoji velkého růstu
malých a středních inovačních podniků a při usnadnění
přístupu k vlastnímu jmění těchto společností v rámci celého
životního cyklu podnikových inovací. Činí tak prostřednictvím
investic do rizikového kapitálu a fondů středních trhů,
od nejranějších fází duševního vlastnictví přes rozvoj
transferu technologií až po zralejší fáze vývoje.
Jako jeden z největších evropských investorů v oblasti rizikového kapitálu, podporující jak známé tak nové společnosti,
si EIF vybudovala silnou pozici v průmyslu. Díky této pověsti,
při zachování vysoce selektivní procesu, má EIF významné
menšinové podíly ve fondech, které mají katalytický vliv
na závazky celé řady investorů, zejména v soukromém sektoru.
Rozsah a zaměření investic EIF, spolu s jeho přidanou
hodnotou na získávání finančních prostředků, umožňuje EIF
podporu osvědčených postupů na trhu a podnikový dozor
nad společnostmi, které se rozhodne podpořit. V důsledku
toho je EIF uznávaná jako přední finanční instituce
na evropském „private equity” trhu. EIF spolupracuje s celou
řadou finančních zprostředkovatelů, jako jsou banky, záruční
fondy, vzájemné záruční instituce, mikro poskytovatelé úvěrů
či veřejné a podpůrné bankovní domy.
Záruční nástroje EIF se skládají ze dvou hlavních
produktů na podporu přístupu k financím pro
malé a střední podniky:
1) Úvěrového posílení - sekuritizace (záruky u sekuritizovaných nástrojů pro financování malých a středních
podniků)
2) Garantor portfolia mikro-úvěrů, úvěrů pro MSP nebo
leasingů (řízení programů Evropské komise)
Webové stránky
http://www.eif.org/index.htm
Kontakt
Hlavní sídlo EIF
96, boulevard Konrad Adenauer, L-2968 Luxembourg
Tel.: +352 42 66 88 1
Fax: +352 42 66 88 200
Můžete také využít kontaktní formulář na
http://www.eif.org/generic/enquiry_form.htm.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
in 1994 as a joint venture between three shareholder
groups: the European Investment Bank (EIB) (62%),
the European Commission (EC) (29%) and a number of European financial institutions (30 from 17
countries, making up 9%). EIF’s main task then was
to provide financial institutions with infrastructure
and guarantee instruments for SME finance.
◦◦◦◦◦
•••• ◦
•••• ◦
•••• ◦
•••••
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
In June 2000, EIF was restructured and its shareholding
structure was modified with the EIB becoming the majority
shareholder, culminating in the formation of the EIB Group.
Since the 2000 restructuring, EIF has continued to provide
portfolio guarantees for institutions involved in SME finance.
EIF is Europe’s leading developer of risk financing for entrepreneurship and innovation.
Uniquely for a European body, EIF’s core objectives are to:
• earn an appropriate return for its shareholders, through
a commercial pricing policy and a balance of fee and risk
based income
• contribute to the pursuit of Community objectives
equity interventions, EIF plays a crucial role in the creation
and development of high-growth and innovative SMEs by facilitating access to equity for these companies across the entire life cycle of corporate innovation. It does so by investing
in venture capital and mid-market funds, from the very earliest stages of intellectual property development into technology transfer, to more mature phases of development.
As one of the largest investors in European venture capital,
supporting both well-known and first time teams, EIF has
built a strong track record in the industry. Through this reputation, while maintaining a highly selective process, EIF takes
significant minority stakes in funds which provides a catalytic
effect on commitments from a wide range of investors, particularly in the private sector.
The scale and scope of EIF investment, along with its added
value on fundraising, allows EIF to promote best market
practice and corporate governance for the teams it chooses
to support. As a result, EIF is recognized as a leading financial institution in the European private equity market. EIF
cooperates with a wide range of financial intermediaries such
as banks, guarantee funds, mutual guarantee institutions,
micro credit providers, and public and promotional banks.
EIF’s guarantee instruments consist of two
main products supporting access to finance
for SMEs:
1) Credit Enhancement-Securitisation (guarantees for securitised SME financing instruments)
As a ‘Fund of Funds’, EIF indirectly (via local financial institutions) supports small and
medium-sized enterprises (SMEs) providing:
• equity instruments through venture capital, growth
and lower mid-market funds and private equity, to improve the availability of risk finance to high growth and
innovative SMEs.
• guarantees and credit enhancement through securitisation, to financial institutions such as banks and guarantee institutions, to improve their lending capacity
and the availability and terms of debt they can offer
to beneficiary SMEs.
EIF is active in the enlarged Europe which includes
the 27 Member States of the European Union, EFTA and Candidate Countries. Through its venture capital and private
2) Guarantees/counter-guarantees for portfolios of microcredits, SME loans or leases (management of programmes
of the European Commission)
Website
http://www.eif.org/index.htm
Contact
EIF headquarters
96, boulevard Konrad Adenauer
L-2968 Luxembourg
Tel.: +352 42 66 88 1
Fax: +352 42 66 88 200
You can also use a contact form at
http://www.eif.org/generic/enquiry_form.htm.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
58
59
Vzdělanostní centrum transferu technologií
při Univerzitě v Debrecenu, Maďarsko
The Knowledge and Technology Transfer
at the University of Debrecen, Hungary
Vzdělanostní
transferu technologií Univerzity v Debrecenu odpovědné
The Knowledge and Technology Transfer Office
brecen is responsible for managing IP created at the Uni-
při Univerzitě v Debrecenu (TTO UD) si klade za cíl
za
at the University of Debrecen aims to facilitate
versity.
usnadnit převod výsledků výzkumu dosažených
na univerzitě.
centrum
transferu
technologií
správu
duševního
vlastnictví
vytvořeného
Office
the transfer of research results achieved at higher
education institutions into business and industry,
The flowchart on page 61 shows the innovation ma-
jakož i šíření inovační kultury mezi ty, kteří v těchto
Schéma na str. 60 ukazuje systém řízení inovací
as well as to spread innovation culture among those
nagement system of the University of Debrecen.
institucích pracují a studují.
na Univerzitě v Debrecenu.
working and studying at these institutions.
na vysokých školách do sféry průmyslu a obchodu,
◦◦◦◦◦
•••••
• ◦◦◦◦
•••• ◦
•••••
Dosažené úspěchy
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
• TTO
verzity
v
znalostní
mapu
Debrecenu
a
databáze
obsahující
výsledkem
Unibyla
detailní
informace o 210 výzkumných skupinách.
vývoje a technologií vyvinutých na univerzitě v Debrecenu. Jako nezisková organizace hraje TTO UD roli
zprostředkovatele mezi univerzitami, firmami a investory.
• Byl vyvinut hodnotící systém projektů k třídění
univerzitních projektů
• Všechny smlouvy, které mají být podepsány univerzitou, podléhají přezkoumání TTO
• Již bylo podepsáno několik dohod mezi univerzitou
a vědecko-výzkumnými společnostmi
Hlavní aktivity
• Podpora inovativních nápadů a projektů
• Řízení vzdělanostní mapy regionu Észak-Alföld
• Rozvoj a údržba sítě vědecko-výzkumných podniků
v regionu
on-line
technologické
vyhledávací
služby a elektronického monitorovacího systému
• Kompletní péče a správa v oblasti duševního
vlastnictví
• Investiční podpora v oblasti výzkumu a vývoje
v odvětých propojených s regionem
• Licencování
• Představení inovativních tréninků, šíření inovační
kultury
mezinárodní
sítě
• TTO UD spravuje v roce 2010 již 23 žádostí
o udělení patentu
• V uplynulých pěti letech bylo založeno devět spinoff firem
• Za účelem využití duševního vlastnictví univerzity
již byla zahájena licenční jednání
• Pro postgraduální studenty se zájmem o podnikání
byl v roce 2010 organizován vzdělávací program
zaměřený na spin-off společnosti
• Podpora spin-off společností
• Vytváření
vytvořilo
vytvořená
TTO UD usnadňuje uplatňování výsledků výzkumu,
• Vytváření
UD
technologického
◦◦◦◦◦
•••••
• ◦◦◦◦
•••• ◦
•••••
Achievements
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
UD TTO facilitates the application of R&D results and technologies developed at the University of Debrecen. As a nonprofit transfer organization, UD TTO plays a mediator role
between the university, companies and investors.
Main activities:
• Supporting innovative ideas and projects
• Managing the knowledge map of the Észak-Alföld Region
• Developing and maintaining a network with R&D enterprises in the region
• Creating an online technology search service and an
online-project monitoring system
• Full management of intellectual property
• Supporting spin-off foundations
• Investment promotion in the R&D intensive sectors
Kontakt
Univerzita Debrecen
Knowledge and Technology Transfer Office
E-mail: [email protected]
Website: http://detti.unideb.hu
of the region
• Licensing
• Initiation of innovation training, extending innovation
culture
• UD TTO prepared the knowledge map of the University of Debrecen and as a result, a database was
created with detailed information relating to 210 research groups
• A project evaluation system was developed to screen
university projects
• R&D agreements to be signed by the University have
to be reviewed by the TTO
• Partnership
agreements
were
signed
between
the University and R&D&I companies
• UD TTO manages 23 technologies and patent applications in 2010
• Nine
spin-off
companies
have
been
founded
in the past 5 years
• Licence negotiations have been started to utilize
the University’s IP
• A spin-off training programme has been organized
in 2010 for graduate students interested in entrepreneurship
Contact:
University of Debrecen
Knowledge and Technology Transfer Office
E-mail: [email protected]
Website: http://detti.unideb.hu
• Creating an international technology transfer network
transferu – přejímání mezinárodních osvědčených
- adopting international good practices, cooperation
postupů (best practise), spolupráce s mezinárod-
with international research and technology transfer
ními instituty zaměřenými na výzkum, vývoj a
institutes
transfer technologií
Regulations for managing IP
at University of Debrecen
Pravidla ochrany duševního
vlastnictví na univerzitě v Debrecenu
According to the Intellectual Property Management Regulations the Technology Transfer Office of the University of De-
Dle pravidel ochrany duševního vlastnictví je Centrum
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
60
61
UNIVERZITA DEBRECEN
Znalostní a technologické centrum transferu technologií
Management duševního vlastnictví a systém hodnocení
projektů na Univerzitě v Debrecenu
Nahlášení DV
Hodnocení projektu
Intellectual property management and project evaluation system
at University of Debrecen
Patent a jeho využití
Reporting IP
Projekt evaluation
Pokračující komunikace a spolupráce s výzkumníky
Produkt
duševního
vlastnictví
Hodnocení
projektu
Patent and exploitation
Continuous communication and cooperation with the researches
Intellectual
product
Monitoring projektu
Project
evaluation
Project monitoring
Spin-off
Formulář
přihlášení
vynálezu
Registrace
projektu
VRS/
jednotka
HU
patent
VRS/
Rektor
P
C
T
VRS/
Rektor
Licencování
Servisní
jednotka VaV
(jakou součást
univerzity)
Jednotka: Příslušná jednotka univerzity
VRS: Prorektor pro strategické záležitosti
. den
rozhodnutí
rektora
. týden
Oznámení
o zamítnutí
. týden
Využití a inkubace podniku
. týden
Využívání společně
s průmyslovým
partnerem
. měsíc
. měsíc
Management ochrany duševního vlastnictví a hodnotící systém projektů na Univerzitě v Debrecenu.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Spin-off
Invention
disclosure
forms
Project
registry
VRS/
Unit
Rector
decision
HU
patent
VRS/
Rector
P
C
T
VRS/
Rector
R&D service
unit (as part of
the University
Unit: Relevant unit of the university
VRS: Vice rector for strategic affairs
Notice of refusal
Exploitation and business incubation
st
day
Licensing
th
week
th
week
th
week
th
Utilization with
industrial
partner
month
th
month
Intellectual property management and the project evaluation system at the University of Debrecen
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
62
63
Podnikatelský plán 1.4, Slovinsko
Business plan 1.4, Slovenia
Podnikatelský plán 1.4 je softwarový program,
Vzhledem k tomu, že podnikatelský záměr je někdy nutno
Business plan 1.4 is a complete business plan soft-
always change the input data and adapt the projections
který pomáhá psát a rozvíjet podnikatelské plány.
upravit může uživatel v dokumentu libovolně měnit vstupní
ware programme, which helps write and develop
to the current situation.
Kromě toho obsahuje kompletní softwarový balíček
data a přizpůsobit tak projekt aktuální situaci.
a business plan. Moreover, it is a complete software
pro plánování obchodních modelů, který napomáhá
zlepšování a rozvíjení modelů v budoucnu.
Tento nástroj byl využit již nesčetněkrát a od spuštění
•• ◦◦◦
••• ◦◦
•••• ◦
•••• ◦
služby má již více než 5.000 registrovaných účastníků.
◦◦◦◦◦
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Všechny výpočty jsou prováděny programem, což je velká
úspora času pro jeho uživatele. Navíc, uživatel má jen velmi
malou šanci udělat chybu ve výpočtech či zapomenout
inkubátor založený při Univerzitě v Mariboru, a je k dispozici
jako freeware program ve slovinském a anglickém jazyce.
Podnikatelský záměr 1.4 vám pomůže napsat komplexní
obchodní plán doplněný o textové části, tabulky s předpovědí
budoucnosti, finanční analýzy, grafy a o ilustrace. Tento
nástroj je velmi prakticky orientovaný, má funkci základního
programu Office Writer a nabízí užitečné rady a informace
o tom, jak naplánovat úspěšný obchodní model. Je určen
zejména pro start-up společnosti a pro malé a střední
podniky.
time savings for the user. Furthermore, the user has a smaller chance of making mistakes in calculations or forgetting
to include an important piece of financial data. The financial
The tool was developed by the Venture Factory, a busi-
riods and with different growth factors. The program also
ness incubator at the University of Maribor, and is available
enables the printing and saving of all calculated data in dif-
a ukládání všech posuzovaných údajů v nejčastěji
as a freeware programme in Slovenian and English. Busi-
ferent popular formats such as PDF, DOC, or XLS. In these
užívaných formátech jakými jsou PDF, DOC nebo XLS. Také
ness plan 1.4 helps you write a comprehensive business
programs the user can further change and modify the data,
v tomto programu může uživatel dále měnit a upravovat
plan complete with text, tables with future predictions, fi-
which means the program is very adaptive and does not
data, což znamená, že program je velmi přizpůsobivý
nancial analyses, graphs and illustrations. The tool is very
a neomezuje využívání vstupních dat. Použití tohoto
limit the use of input data. The use of the program can
practically orientated, has the function of a basic office writ-
help differently skilled users, from total beginners to ex-
er program and offers useful advice and information on how
perts who have already written many business plans before.
to plan a successful business model. It is intended for start-
By saving time, and providing better quality business plans
up and small and medium sized enterprises.
and presentations for entrepreneurs, this tool has provided
dat.
Finanční
programu může pomoci různě zkušeným uživatelům,
od začátečníků až po odborníky, kteří již dříve napsali spoustu
podnikatelských záměrů. Šetří čas a poskytuje podnikatelům
kvalitnější podnikatelské záměry a prezentace, tento
telského záměru, finanční plánování, užitečné tipy pro pod-
Kontakt
nikatelské myšlenky a plány činnosti obecně a dokumentové
Urban Lapajne
sekce.
Venture Factory (Tovarna podjemov)
rysem
culations are done by the programme, thus providing major
období a různé růstové faktory. Program také umožňuje tisk
finančních
Nástroj je rozdělen do čtyř hlavních sekcí: obsah podnika-
je nejdůležitějším
•• ◦◦◦ profitability
••• ◦◦ initial resources
•••• ◦independence
•••• ◦ soft factors
modelům a predikce je možné vypočítávat pro různá časová
část
schopnosti podnikatelského prostředí.
plánování
launched and has more than 5,000 registered users. All cal-
◦◦◦◦◦
významnou
nástroj napomáhá k velkým úsporám a k lepší konkurence-
Finanční
The tool has been used many times since the service was
improve and develop the model in the future.
plánování lze snadno přizpůsobit specifickým obchodním
zahrnout
Nástroj byl vyvinut Venture Factory, což je podnikatelský
package for business model planning, which helps
tohoto softwaru a poskytuje uživateli možnost při vytváření
+386 2 229 42 78
finančních výhledů provádět všechny nezbytné úkoly
www.tovarnapodjemov.org
vztahující se k finanční stránce podnikatelského záměru.
[email protected]
finanční plánování, výkaz cash-flow
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
planning can be easily adapted to specific business models
hard factors
and the predictions can be calculated for different time pe-
great savings and a better competitiveness of the entrepreThe tool is divided into four main sections: business plan
neurial environment.
content, financial planning, useful tips about the entrepreneurial idea and business plans in general and a document
Contact
section. Financial planning is the most important feature
Urban Lapajne
of this software and offers the user the option to make
Venture Factory (Tovarna podjemov)
financial projections and to carry out all necessary tasks
www.tovarnapodjemov.org
relating to the financial side of a business plan. Since the
+386 2 229 42 78
business plan is an ever-changing document, the user can
[email protected]
Financial planning, Cash flow statement
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
64
65
F1RST – Financování/Fondy pro inovace, výzkum
a technologický rozvoj, Itálie
F1RST – Financing/Fundfor Innovation, Research
and Technology Development, Italy
F1RST
Aster
F1RST is a service conceived by Aster in 2000 whose
poskytovat
objective is to provide information, examination and
v roce
je
služba
2000
informace,
a
vytvořená
jejím
průzkumy
a
společností
cílem
je
pomoc
ve
vztahu
assistance relative to the opportunities / incentive
k možnostem / motivačním nástrojům nabízejícím
tools offered by facilitated forms of funding.
snazší formy financování.
••••• profitability
•• ◦◦◦ initial resources
•••• ◦ independence
•••• ◦ soft factors
••••• výnosnost
•• ◦◦◦ počáteční zdroje
•••• ◦ nezávislost
•••• ◦ měkké faktory
◦◦◦◦◦
◦◦◦◦◦
tvrdé faktory
F1RST je informační nástroj vztahující se k EU, národním
a regionálním finančním prostředkům (Emilia-Romagna) týkající se těchto odvětví: výzkum a vývoj, inovace
a transfer technologií, vzdělávání a lidské zdroje
a mezinárodní technologická spolupráce.
F1RST je určen podnikům, univerzitám, výzkumným
institucím, firmám zabývajícím se transferem technologií
a vzděláváním subjektů, podnikatelským sdružením,
vědecko-technickým parkům, místním samosprávám
a bankovním ústavům.
Služba je poskytována prostřednictvím
• internetových stránek: umožňují prohloubení příležitostí
k snažšímu přístupu k financování prostřednictvím
ilustrační dokumentace.
• informačních buletinů: bezplatně poskytovaný týdeník,
vytvářený přímo společností - výhradně o otázkách
týkajících se reálných úrokových sazeb během procesu
registrace.
• moje F1RST: osobní stránky, pouze pro registrované
uživatele s pokročilými funkcemi pro aktualizace nezávislého profilu, s přístupem do archivu všech dosud vydaných zpravodajů a s funkcí ukládání zpráv na základě
specifických parametrů.
• pomoc a asistence zaměstnaců F1RST.
a vzdělávacím organizacím, které mají zájem zasílat svým
členům nebo uživatelům bezplatně informační newsletter s informacemi o úvěrech na projekty vědy, výzkumu
a inovací. Obě strany hradí vstupní poplatek.
“Personifikace”
umožňuje
uživatelům
prezentovat
se na webu F1RST vlastní grafikou a také jim umožňuje
posílat osobní informační bulletiny s informacemi o hlavních
funkcích webových stránek:
• webové stránky F1RST ve vlastní grafice se všemi
dostupnými funkcemi
• registrační formulář k registraci uživatelů
• osobní newsletter
• administativní systémové nástroje
• možnost zadávání informací určených výhradně svým
uživatelům
• výběr klíčových slov určených výhradně registrovaným
uživatelům
Webová služba nabízená F1RST dosáhla svého cíle stát
se referenčním bodem pro všechny regionální (i národní)
vědecko-výzkumné
komunity,
které
mají
zájem
o vyhledávání investičních příležitostí a nabídek
k financování inovačních projektů v konkrétních
tematických oblastech. Tento model se ukázal být úspěšným
a stal se měřítkem osvědčených postupů (best practise)
nejen na národní, ale i na úrovni EU.
Závěr
Na konci roku 2002, se společnost Aster rozhodla
pro “Personifikaci činností” na financování služeb: služba
umožňuje třetím stranám poskytovat svým klientům
informace o financování dle jejich potřeb. Služba je určena
průmyslovým asociacím, makléřům, poradenským firmám
Kontakt
Aster Science Technology Business
Alessandra Borgatti
Antonio Renna
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
hard factors
F1RST is an informative tool relating to EU, national and regional financing funds (Emilia-Romagna) in the following
sectors: research and development; innovation and technology transfer; training and human resources and international technological cooperation.
F1RST is intended for enterprises, universities, corporate
research bodies, technology transfer and training entities,
entrepreneurial associations, scientific and technology
parks, local administrations, and banking institutes.
The service is provided through
• the website: which permits a deepening of the opportunities for facilitated finance through illustrative documentation.
• the newsletter: which provides a free weekly, custom
designed bulletin - exclusively on issues of real interest
selected during the registration process.
• my F1RST: a personal page, for registered users,
with advanced functions for independent profile updating, for access to the archive of all previously issued
newsletters, and for saving news based on specific parameters.
• assistance and orienteering from the staff of F1RST.
Results
At the end of 2002, Aster decided to organize “Personalization Activities” to finance the service: the service allows
third parties to provide their clients with customized information about funding. The service is intended for industry
associations, brokers, consulting firms, and training organizations that wish to send to their members or users a free
informative newsletter on loans for research and innovation.
The parties have to pay an initial fee.
“Personalization” allows users to present the whole
of the F1RST website with their own graphics and also allows them to send personalized newsletters with information about the site’s major functions:
• the F1RST website customized, in graphics,
with all available features
• a registration form to register users
• the personalized newsletter
• administration tools for the system
• the opportunity to enter information to be sent exclusively to their users
• the choice of keywords to be made available to registered users
The web-services offered by F1RST, achieved the objective
of becoming a point of reference for all regional (and national) R&D and technology communities who are interested
in finding opportunities for funding and tenders to finance
innovative projects in their own specific sectors of interest.
The model has proved to be successful and has become
a benchmark and best practice case not only at national,
but also at EU level.
Contact
Aster Science Technology Business
Alessandra Borgatti
Antonio Renna
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
66
67
Informační systém výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, Česká republika
The R&D&I Information System,
Czech Republic
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje
The R&D&I Information System is a public admini-
a inovací
správy
stration information system for the collection, process-
zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování
je
informační
systém
veřejné
ing, publication and utilization of information about
a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích
research and development, which has been supported
podporovaných z veřejných prostředků.
by public budgets.
• ◦◦◦◦ výnosnost
•• ◦◦◦ počáteční zdroje
•••• ◦ nezávislost
••• ◦◦ měkké faktory
◦◦◦◦◦
tvrdé faktory
Správcem informačního systému VaVaI je Rada pro výzkum,
vývoj a inovace a provozovatelem systému je Úřad vlády
České republiky.
Systém má tyto základní cíle:
• Podporovat Radu pro výzkum a vývoj při přípravě
a jednáních o státním rozpočtu určeném pro VaV
• Poskytovat vstupní data pro efektivní hodnocení VaV
• Poskytovat informace o:
• Výzvách
• Současném výzkumu
• Ukončeném výzkumu a jeho výsledcích
Systém vznikl díky spuštění grantového systému v roce
1993. V počátcích se jednalo pouze o samostatnou tabulku
s aktuálními projekty. S ukončením prvních projektů vznikl
problém jak uchovávat záznamy z minulosti, který bylo nutno
vyřešit.
Informační system výzkumu, vývoje a inovací
je rozdělen do následujícíh částí
• Poskytovatelé podpory VaVaI
• Programy VaVaI
• Evidence veřejných soutěží v oblasti VaV
• Aktivní vědecko-výzkumné organizace
• Projekty VaVaI
• Výzkumné záměry
• Výsledky: publikace, výsledky, atd.
Současný
počet
Roční
nárůst
VaVaI projekty
32 450
2 450
Rozpracované VaVaI projekty
95 000
7 500
890
10
Výzkumné záměry
Rozpracované
výzkumné záměry
Výsledky VaVaI
(publikace, patenty, technologie)
◦◦◦◦◦
hard factors
The R&D Information System administrator is the Research and Development Council, and the System operator
is the Government Office of the Czech Republic.
This system has the following basic purposes
Závěr
Datový objekt
• ◦◦◦◦ profitability
•• ◦◦◦ initial resources
•••• ◦ independence
••• ◦◦ soft factors
Sběr
dat od
roku
1994
• To support the R&D Council in preparing and negotiating
the state budget proposal for R&D
• To provide input data for R&D Efficiency Evaluation
• To disseminate information on:
• Calls
• Current research
• Past research along with results
The system started with the launch of the grant system
in 1993. In the beginning it was a single data table of current
projects. With the completion of the first projects, the problem
of how to record past research had to be solved.
The R&D Information System
has the following subsystems (parts)
• State Funding Providers
• R&D Programmes,
• Tenders in R&D
• Organizations Active in R&D
• R&D projects
• Institutional research plans
• Results: publications, patents, etc.
Results
Data object
Current
number
Increase
per year
R&D projects
32 450
2 450
R&D projects phases (year-based
snapshots)
95 000
7 500
890
10
4 700
300
550 000
20 000
420 000
50 000
400
30
Institutional research plans
Institutional research plans (yearbased snapshots)
R&D results records (publications,
patents, technologies)
4 700
300
550 000
20 000
420 000
50 000
400
30
Calls
Vědeckovýzkumné organizace
4 600
400
Research organizations
4 600
400
Projektový koordinátoři
26 000
900
Project coordinators
26 000
900
Schémata
140
6
Schemes
140
6
Veřejné zakázky
429
Tenders
429
Poskytovatelé podpory
25
State funding providers
25
Teoretické VaVaI výsledky
Výzvy
1998
Pure R&D results
2000
0
Collected
since
1994
1998
2000
0
Contact
Kontakt
Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
R&D Council Czech Republic
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
68
69
Síť Inovační regiony Evropy (IRE), EU
The Innovating Regions in Europe (IRE
network, EU
Síť Inovační regiony Evropy (IRE) byla vytvořena
Evropskou komisí v polovině 90. let. Jejím cílem
je usnadnit výměnu zkušeností a osvědčených
postupů mezi evropskými regiony, posílit jejich
schopnost podporovat inovace a konkurenceschopnost
mezi
regionálními
firmami,
a to prostřednictvím rozvoje a provádění
regionálních inovačních strategií a programů.
skou komisí dne 31. prosince 2008 ukončeno. Typické
The Innovating Regions in Europe (IRE) net-
služby, které zahrnovaly: helpdesk, hledání partnerů,
work was created by the European Commission in
ended on 31 December 2008. The typical services includ-
info-point či organizaci studijních návštěv již neb-
the mid-1990s. Its aim is to facilitate the exchange
ed: helpdesk, partner search, info-point or the organization
yly od 1. ledna 2009 k dispozici. Nicméně Síť IRE
of experience and good practice among European
of study visits, which have not been available as of 1 Janu-
Network nepozastavuje svou činnost. V současné době
regions, enhancing their capacity to support inno-
ary 2009. However the IRE Network will not stop its activi-
pracuje Evropská komise spolu s řídícími skupinami IRE
vation and competitiveness among regional firms
ties. Currently the European Commission, the IRE Steering
a EURADOu (Evropská asociace rozvojových agentur)
through the development and implementation of re-
Group and EURADA (the European Association of Develop-
na novém modelu pokračování činnosti sítě bez finanční
gional innovation strategies and schemes.
ment Agencies) are working on a new formula to continue
•••• ◦ výnosnost
•••• ◦ počáteční zdroje
••• ◦◦ nezávislost
•••• ◦ měkké faktory
•• ◦◦◦ tvrdé faktory
podpory ze strany EK. Internetové stránky sítě IRE jsou
k dispozici od 1. ledna 2009.
Na webových stránkách lze nalézt řadu
užitečných dokumentů týkajících se následujících kategorií
•••• ◦ profitability
•••• ◦ initial resources
••• ◦◦ independence
•••• ◦ soft factors
•• ◦◦◦ hard factors
bers of the Innovating Regions in Europe (IRE) network
the network activities without financial support from the
EC. The IRE website is still available as from the 1st of January 2009.
On the website you can find
useful documentation covering the following
categories:
V současné době síť IRE sdružuje přibližně 235 členských
• Akce pořádáné v rámci Sítě
The IRE network currently brings together around
regionů z 27 členských států EU, jakož i z Islandu,
• Tématické sítě IRE
235 member regions from the 27 EU Member States,
• Network Events
Izraele, Norska, Švýcarska a Turecka. Regiony jsou
• Meziregionální spolupráce
as well as from Iceland, Israel, Norway, Switzerland and
• IRE Thematic Networks
ve většině případů v síti zastoupeny regionálními orgány
• Mezinárodní sítě
Turkey. The regions are, in the majority of cases, repre-
• Trans-regional co-operation
nebo regio-nálními rozvojovými agenturami.
• Projekty regionální inovační strategie
sented in the network by a regional authority or a regional
• National networks
• Meziregionální inovační projekty
development agency.
• Regional Innovation Strategy projects
Síť
IRE
je
odhodlaným
otevřena
rozvíjet
všem
evropským
regionální
inovační
regionům
systémy.
Členské regiony jsou shromážděny v síti IRE s posláním:
“posilovat
evropských
globální
regionů
konkurenceschopnost
prostřednictvím
podpo-
• Trans-Regional Innovation Projects
• IRE regionální pracovní skupiny
• Vzájemná výuková platforma
The IRE network is open to all European regions that
• IRE working groups of regions
• Posouzení dopadů na regionální inovační politiku
are committed to developing their regional innovation sys-
• Mutual Learning Platform
tems. Member regions are gathered in the IRE network with
• Regional innovation policy impact assessment
a porovnávání projektů
the following mission statement: “Strengthening the global
• Ocenění IRE (IRE Award)
and benchmarking projects
• Podpora akcí RIS-NAC procesů
competitiveness of European regions by promoting innova-
• IRE Award
platformy regionům za účelem spolupráce a učení
• IRE řídící skupiny
tion policies, and providing a unique platform for regions
• Support Actions to RIS-NAC processes
se jeden od druhého.”
• Znalostní region 2
to cooperate and learn from each other.”
• IRE Steering Group
ry
inovačních
politik
a
poskytování
unikátní
• Regions of Knowledge 2
Přibližně 150 členských regionů IRE má již vyvinuté regio-
Články a další dokumenty je možno vyhledat v archivu
Approximately 150 of the IRE member regions have already
nální inovační strategie nebo jsou v současné době,
knihovny. S cílem informovat řídící subjekty a veřejnost
developed regional innovation strategies, or are currently
It is possible to search library archives, articles and other
s podporou Evropské komise, ve fázi realizace projektu
se zájmem o informace o síti IRE, bylo sekretariátem
implementing a RIS project, with support from the Euro-
documents. A variety of promotional materials has been de-
RIS. Zástupci dalších regionů jsou partnery při hodno-
IRE a Evropskou komisí vydáno množství nejrůznějších
pean Commission. Representatives from additional regions
veloped by the IRE Secretariat and by the European Com-
cení a srovnávání projektů současného regionálního do-
propagačních
are partners in the current regional innovation policy im-
mission in order to inform decision makers and the inte-
padu inovační politiky, nebo se podíleli na předchozích
je možno stáhnout z webových stránek IRE.
pact assessment and benchmarking projects, or have par-
rested public about the IRE Network. All these materials can
ticipated in previous IRE projects such as the IRE Thematic
be downloaded from the IRE website.
materiálů.
Všechny
tyto
materiály
projektech IRE například Tématické sítě IRE, který
probíhal v období let 2001-2004.
Webové stránky
Networks, which ran from 2001-2004.
Website
http://www.innovating-regions.org
All European regions working to enhance their innova-
Všechny evropské regiony pracující na zvýšení své
inovační kapacity, a to i ty, které doposud neby-
Kontakt
ly zapojeny do projektu IRE, mohou o členství v síti
• (Služby sekretariátu
31. prosince 2008!)
IRE požádat. Nicméně, financování služeb Sekreta-
http://www.innovating-regions.org
tion capacity, even those which have not been involved
IRE
byly
ukončeny
ke
dni
riálu Inovativních regionů Evropy (IRE) bylo EvropPrůvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
in an IRE project, can apply for membership of the IRE
Contact
network. However the project financed by the European
N/A (The IRE Secretariat services ended on the 31 Decem-
Commission to provide the Secretariat services tothe mem-
ber 2008!)
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
70
71
Patlib Centre – Debrecen, Maďarsko
Patlib Centre – Debrecen, Hungary
Patlib centra poskytují místním uživatelům přístup
k informacím o duševním vlastnictví a souvisejícím
otázkám. Patlib poskytuje všechny informace týkající se duševního vlastnictví, přístup k nejdůležitějším
databázím průmyslového vlastnictví a brožurám
vydaným maďarským patentovým úřadem.
Patlib centres provide users with local access to intellectual property information and related issues.
Patlib provides all information on intellectual property, access to the most important industrial property databases and to the brochures issued by the
Hungarian Patent Office.
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦
◦◦◦◦◦
• ◦◦◦◦
◦◦◦◦◦
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Patentová informační centra rozmístěná po celém území
členských států Evropské patentové úmluvy poskytují
veřejnosti příležitost konzultovat informace o patentech.
V současné době existuje více než 320 středisek po celé
Evropě.
PATLIB Centrum při Univerzitě v Debrecenu
Na základě iniciativy Maďarského patentového úřadu,
byla při Univerzitě v Debrecenu na podporu jejich činnosti
a jako součást Evropského patentního systému, zřízena
regionální kancelář Patlib centra. Patlib centrum nabízí
orientaci v oblastech průmyslové ochrany vlastnických
a autorských práv. Publikace zaměřené na odborné znalosti
a další informace jsou k dispozici univerzitním výzkumným
pracovníkům, ale také regionálním stakeholdrům se zájmem
o inovace (vynálezci, SME).
Patlib Centrum nabízí vědcům, malým
a středním podnikům či jiným regionálním
tazatelům zdarma poradenství v následujících oblastech
• Základní pojmy a hlavní instituty zabývající se ochranou duševního vlastnictví
• Duševní vlastnictví v rámci průmyslového vlastnictví
a ochrany autorských práv
• Typy ochrany duševního vlastnictví
• Opatření, jež mají být přijata a podmínky pro patentování, ochrana užitného vzoru a ochrany
průmyslových vzorů počínaje myšlenkou samotnou
• získávání a udržení ochranných známek, názvů
produktů a společností, log, sloganů, plochých či
trojrozměrných tvarů, barev, světel a zvukových
signálů, bezpečnostních hologramů
• podmínky pro zabezpečení ochrany v zahraničí: rozšíření
práv na členské státy Evropské unie a země Evropské
patentové úmluvy
• informační zdroje průmyslového vlastnictví a využití
databází duševního vlastnictví
• využití duševního vlastnictví a licenční dohody
• případy porušení práva duševního vlastnictví, právní
důsledky a opravné prostředky
Brožury
• Informace o formách ochrany duševního vlastnictví,
formulářích přihlášení vynálezu, vývojové diagramy
• Ochrana duševního vlastnictví pro všechny – průvodce
pro vynálezce
• Autorská práva, licenční poplatky
Přístup k nejvýznamějším
databázím průmyslového vlastnictví
• PIPACS – Maďarská databáze průmyslového vlastnictví (v různých typech formátů)
• E-register – Maďarský pilotní project elektronického
registru patentů
• Systém klasifikace průmyslového vlastnictví
• ESPACE-PRECES – patentová dokumentace zemí
Střední a Východní Evropy
• [email protected] patentová databáze – zahrnuje více než
70 zemí a regionů
• Databáze společenství a mezinárodních patentů,
ochraných známek a designu
Patlib centrum bylo zřízeno v roce 2006 a je provozováno společně Maďarským patentovým úřadem a Centrem transferu technologií Univerzity v Debrecenu. Kolem
stovky návštěvníků každoročně požádá o informace hlavně
z oblasti patentů a ochranných známek. Centrum je taktéž
možno oslovit telefonicky či e-mailem.
Kontakt
Patlib Centre – Debrecen
Ventrum transferu technologií při Univerzitě v Debrecenu
E-mail: [email protected]
Website: www.lib.unideb.hu/patlib
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
◦◦◦◦◦
•• ◦◦◦
◦◦◦◦◦
• ◦◦◦◦
◦◦◦◦◦
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
Patent information centres located throughout the Member States of the European Patent Convention provide
an opportunity for the public to consult information
on patents. There are currently more than 320 centres
all over Europe.
PATLIB Centre at the University of Debrecen
On the initiative of the Hungarian Patent Office
the Patlib Centre, operating as part of the European
patenting system, established its regional office at the
University of Debrecen to promote its activities. Patlib
offers orientation in the fields of industrial property
rights protection and copyrights. Publications featuring
specialised knowledge and other information are also
available to University researchers and also to innovation stakeholders (inventors, SME’S) in the region.
The Patlib Centre offers free of charge consultancy to researchers and SMEs or any enquirer from the region in the following fields:
• elementary concepts and the main institutes dealing with intellectual property protection
• intellectual property under industrial ownership
and copyright protection
• types of intellectual property protection
• steps to be taken and conditions of patenting, utility model protection, and design protection starting from the idea itself
• acquisition and maintenance of trademarks, product
and company names, logos, slogans, flat or three-dimensional shapes, colours, lights and sound signals,
security holograms
• conditions for obtaining protection abroad: extending rights to the Member States of European
Union and the European Patent Convention countries
• industrial property information sources, and use
of IP-databases
• the utilization of intellectual property and license
agreements
• intellectual property rights infringement cases, legal consequences and legal remedies
Brochures:
• Information about certain forms of intellectual
property protection, invention disclosure forms,
flowcharts
• Intellectual property protection for everyone
– a guide for inventors
• Copyright law, royalties
Access to the most important
industrial property databases:
• PIPACS - Hungarian industrial property database
(in all the various formats)
• E-register - Hungarian pilot electronic patent register
• Industrial property classification systems
• ESPACE-PRECES - patent documents of Central
and Eastern European countries
• [email protected] patent database - more than 70 countries and regions
• Community and international patent, trade mark
and design databases
The Patlib Centre was set up in 2006 and is jointly
operated by the Hungarian Patent Office and the University of Debrecen Technology Transfer Office. There
are around 100 visitors per year asking for information
mainly in the field of patenting and trademarks. The
Centre also can be reached via phone and e-mail.
Contact:
Patlib Centre – Debrecen
University of Debrecen Technology Transfer Office
[email protected], www.lib.unideb.hu/patlib
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
72
73
Mám nápad!, Slovinsko
I Have an Idea!, Slovenia
Mám nápad! (Imam idejo!) je internetový portál
I have an idea! (Imam idejo!) is a web portal
zabývající se vším, co souvisí se vznikem inovací.
dealing with everything connected with creating
Portál je určen všem jednotlivcům, hledajícím
innovations. The portal is intended for all individ-
informace
uals seeking information about the process of in-
firmách,
o inovačním
inovátorech
a
procesu,
mnohé
inovačních
další
mace spojené s vytvářením inovací.
infor-
novation, innovative companies, innovators and
Dostupný
other information connected with the creation
na : www.imamidejo.si
of innovations. Available on: www.imamidejo.si.
•• ◦◦◦ výnosnost
•• ◦◦◦ počáteční zdroje
•• ◦◦◦ nezávislost
•• ◦◦◦ měkké faktory
•• ◦◦◦ profitability
•• ◦◦◦ initial resources
•• ◦◦◦ independence
•• ◦◦◦ soft factors
◦◦◦◦◦
Portál
je
◦◦◦◦◦
tvrdé faktory
provozován
Veřejnou
agenturou
podnikání
a zahraničních investic Slovinské republiky (JAPTI), která
Mám nápad! Úvodní stránka webového portálu
pro konkurenceschopnost a inovace (SCCI). Portál provádí
tujících služby, 34 firem nabízejících inovace a 8 inovátor-
jednotlivce s čerstvými inovativními nápady čtyřmi různými
ských prezentací.
informace o procesu jak se dostat do další fáze.
Kromě toho přinášejí výsledky
následující benefity pro uživatele:
portálu
duševní činnosti, který ukazuje potenciál pro skutečnou realizaci do konkrétního tvaru. Druhým stupněm je Vynález,
který je novým nápadem, ale již se vyvíjí do konkrétní podo-
• fórum vynálezců, které je místem setkávání všech
inovátorů
• průvodce vynálezy, který nabízí pomocí průvodce
klíčovými aktivitami, pomoc s přeměnou vynálezů;
by, zařízení nebo procesu. Třetím stupněm je inovační poten-
• seznam inovátorů;
ciál. To je stále ještě vynález, ale s jasnou představou o jeho
• příklady best practise a databázi inovativních projektů;
využití. Poslední etapou je inovace, což je již vynález s tržní
• inovačního průvodce;
hodnotou. Během všech těchto fází jsou uživateli nabíze-
• novinky, akce, veřejné výzvy;
ny informace o organizacích poskytujících služby v oblasti
• interaktivní nástroj pro psaní obchodních plánů;
technické, finanční či právní, informace o tom jak najít
• management inovací
partnery a informace o tom jaké kroky jsou nejdůležitější
• speciální
v té které fázi. V jednotlivých krocích je zahrnuta rozvojová
strategie, výukové materiály, marketing, duševní vlastnictví,
hodnocení, tvorba podnikatelského plánu, management
projektu a informace, kde je možno najít potřebný kapitál
slovník
ness and Innovation (SCCI) special programme. The por-
výrazů
four different stages of the innovation process. Depending
on which stage the user is currently at, the portal offers
developing procedures to get to the next stage and appro-
• prezentace inovačních trhů odborníkům;
Prvním stupněm je Nápad, který je definován jako výsledek
which started within the Slovenian Centre for Competitivetal guides innovative individuals with fresh ideas through
fázemi inovačního procesu. V závislosti na tom, ve které fázi
priate information regarding the process.
The first stage is the Idea, which is defined as the result
of an intellectual activity that shows potential for actual
implementation in some creative form. The second stage
is the Invention, which is a new idea, but already developed
into a composition, device or process. The third stage is Potential Innovation. This is still an invention, but with clear
spojených
s
inovačním
prostředím;
• možnost zasílat své dotazy, na něž dostanou odpověď
přímo od experta;
• různé publikace spojené se světem podnikání.
či kancelářské prostory.
proof of its usability. The last stage is the Innovation, which
is an invention with a market value. During all these stages,
the user is offered information on organizations offering services in the technical, financial and legal area, information
on how to find partners and most importantly information
on the right steps at a particular stage. The steps consist
of the development strategy, learning material, marketing,
intellectual property evaluation, the making of a business
plan, management of a project and information on where
Kontakt
Mnoho uživatelů portálu přivedlo to, že všechny služby jsou
JAPTI Alenka Pahor-Žvanut
již od počátku zahájení provozu v říjnu 2009 poskytovány
[email protected]
zdarma. V současné době má portál 174 společností posky-
Tel: +386 1 530 98 29
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
I have an idea! web portal’s front page
It is operated by the Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments (JAPTI),
zahájila tento speciální program díky slovinskému Centru
se uživatel právě nachází, nabízí portál postupy a příslušné
hard factors
to find the necessary capital or office space.
rently it has 174 service provider organizations, 34 offered
innovations and 8 presentations from innovators.
Furthermore, the portal has resulted in
the following benefits for the users:
• Presenting the market for innovations and experts;
• an Inventors’ Forum, which is a meeting place for all innovators;
• an Inventors’ Guide Book, which offers guidance through
the key activities involved in changing an invention;
• a list of innovators;
• examples of good practices, and a database of innovative
projects;
• the innovation guide;
• news, events, public calls.
• interactive tools for writing a business plan;
• the Innovation Management and IMProve questionnaires
• a special dictionary of words and expressions connected
with the innovation environment;
• the option to send a question, which will be answered by
an expert;
• different publications connected with the entrepreneurial
world.
Contact
JAPTI Alenka Pahor-Žvanut
All services on the portal are free and since October 2008,
[email protected]
when it started operating, it has attracted many users. Cur-
Tel: +386 1 530 98 29
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
74
75
R2B Days: Mezinárodní Expofórum
průmyslových inovací, Itálie
R2B Days: International Expoforum
on Industrial Innovation, Italy
R2B – Research to Business (Od výzkumu k obchodu)
R2B – Research to Business is the first international
je první mezinárodní výstavní akce v Itálii zaměřená
exhibition
na podporu spolupráce mezi výzkumem a průmyslem
co-operation
na národní a mezinárodní úrovni.
industry on a national and international level.
◦◦◦◦◦
tvrdé faktory
řešení,
představit
výzkumné
inovativní
výsledky,
technologická
prototypy
a
aplikace
za účelem jejich přiblížení trhu, podnikatelskému sektoru, manažerům VaV či sponzorům se zájmem o podporu
procesu transferu technologií.
R2B Dny mají v plánu stát se jedinečnou a charakteristickou
podnikům
výroční
řešení
z předních italských i zahraničních institucí a společností,
kteří kromě předvedení výzkumných výsledků a prototypů
nabízejí potenciálním partnerům, zástupcům průmyslu
a řídícím pracovníkům společností vysoce kvalifikované
pracovní síly.
Součástí akce je výstavní plocha představující národní
a mezinárodní výzkumné produkty, dále v průběhu
2 či 3 dní následují v rychlém sledu intenzivní práce
seznamovací schůzky, odborné semináře, nový podnikatelé a mladí výzkumní talenti, mezinárodní hosté
a samozdřejmé take zviditelnění v médiích.
R2B Dny řeší potřeby růstu a rozvoje současného
a
oblasti
schopnout
nabídnout
inovativního
výzkumu,
financí a Evropských programů, a to díky bohaté
Akce je určena především podnikům, které, s ohledem na současnou situaci na trhu, potřebují obnovit
produkty, výrobní technologie či organizaci,
napojení
společností
na nejvýznamnější mezinárodní výzkumná centra.
Závěr
R2B Dny umožňují společnostem představit inovativní
výrobky a získat konkurenceschopné technologie profitující z přímého kontaktu s nejpokročilejšími vnitrostátními
a mezinárodními výzkumnými praxemi.
a to vše
mohou udělat jen pokud se jim podaří dostat do přímého
kontaktu s nejpokročilejšími zkušenosti v oblasti
výzkumu jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.
Specialisté
sektoru
akcí,
v
agendě konferencí, kulatých stolů, fór a mítinků.
Od roku 2005 již každoroční výstava hostila některé
podnikatelského
aimed
advanced
at
fostering
research
and
hard factors
R2B is the venue for the research system’s key players
R2B je místem, kde mají klíčoví hráči výzkumného systému
možnost
in Italy
between
•••• ◦ profitability
initial resources
◦◦◦◦◦
•••• ◦ independence
••• ◦◦ soft factors
•••• ◦ výnosnost
počáteční zdroje
◦◦◦◦◦
nezávislost
•••• ◦
••• ◦◦ měkké faktory
◦◦◦◦◦
event
podniků,
ze
zájmových
výrobní
řídící
manažeři
a
a vývoj
mají
oblastí,
majitelé
pracovníci,
techničtí
osoby
odpovědné
možnost
setkat
se
za se
výzkum
zkušenými
výzkumnými pracovníky a vědci, kteří jim pomohou
nalézt odpovědi na otázky týkající se zlepšení jejich
podnikání.
R2B Dny jsou inovativní svým přístupem, prosazováním
dialogu a spolupráce na regionální, národní a mezinárodní úrovni, také díky umožňování výměny a vzájemného
porovnání (konfrontaci) názorů, což je pro inovace
zásadní.
Kontakt
Aster – Science Technology Business
Debora Facchini
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
to present innovative technological solutions, research
results, prototypes and applications, and market them
towards the business sector, R&D managers and spon-
R2B Days plans to become a unique and defining annual
event, able to provide solutions for enterprises from
sors keen to support technology transfer processes.
innovative research, from finance and from European
Since 2005, the annual exhibition has hosted some
tables, forums and meetings. The event is intended par-
of the top Italian and foreign institutions and companies which, besides displaying research results and
prototypes, offer highly qualified skills to potential farsighted partners, industry members and company man-
programs through a rich agenda of conferences, round
ticularly for enterprises which, in the light of the current
market situation, need to renew products, productive
technologies and organizations and can do this by coming
into direct contact with the most advanced research ex-
agers.
perience, both nationally and internationally. Operators
The event consists of an exhibition area with national
prises, production managers, technical managers and
and international research products, events and initiatives that follow one another without interruption over
2 or 3 days of intense work, featuring meetings, specialist workshops, new businesses and young research talent, and international guests, and also provide visibility
in the interested sectors, in particular owners of enterthose responsible for R&D, can meet experienced researchers and scientists to find answers to questions
relating to the improvement of their businesses.
R2B Days is innovative in its approach, promoting dia-
in the media.
logue and co-operation at a regional, national and in-
R2B Days address the current business sector needs
frontation of ideas, which is a basis for innovation.
for growth and development, connecting companies
to the most important international research centers.
ternational level; it also allows the exchange and con-
Contact
Results
Aster – Science Technology Business
R2B Days allow companies to introduce product innova-
[email protected]
Debora Facchini
tions and to acquire competitive technologies benefiting
from direct contact with the most advanced national and
international research experience.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
76
77
[email protected] – Evropská síť patentních databází, EU
[email protected] - Europe’s Network of Patent Databases, EU
Evropský patentový úřad (EPO) zajišťuje stejný
proces podávání žádostí jak pro jednotlivé
investory, tak pro společnosti, jež žádají o patentovou
ochranu už ve 38 evropských zemích. Je výkonným
zástupcem Evropské patentové organizace a je dozorován správní radou.
The European Patent Office (EPO) provides a uni-
••••• výnosnost
••••• počáteční zdroje
••• ◦◦ nezávislost
••••• měkké faktory
•• ◦◦◦ tvrdé faktory
INPADOC
Patent Family
Data
Národní patentový úřad
Brány a Databáze
AT
EE
BE
ES
BG
FI
CH
FR
CY
GB
CZ
GR
DE
HU
milióny patentových spisů z Evropy, Japonska, USA a Světové
organizace duševního vlastnictví (WIPO). Ačkoli nebyl EPO
první patentní organizací poskytující informace zdarma
pomocí internetu (první byla the U.S. Patent and Trademark
Office (USPTO) v prosinci 1994), vytvoření [email protected] bylo
zlomovou událostí v historii patentů. EPO převratně zpřístupnil
veřejnosti mezinárodní informace o patentech, uvolnil
pa‌tentová data z “papírového vězení” a navždy změnil způsob
jejich šíření, uspořádání, hledání a získávání. Vynálezci
a podnikatelé již nebudou nuceni cestovat dlouhé vzdálenosti
za účelem studia patentů ve speciálně určených knihovnách.
Studenti, knihovníci i výzkumníci jsou nyní schopni vyhledávat mezinárodní patenty zdarma přes [email protected] namísto
využívání drahých komerčních patentových databází. EPO
se snaží přidáváním milionů patentů, písemných dokumentů,
rozšířením patentových skupin, informováním o právním
stavu, modernizací vyhledávacích schopností, rozšířením online nápovědy či výukových materiálů, neustále [email protected]
zlepšovat.
Evropská síť patentových databází [email protected] nabízí více
než 60 milionů patentových spisů - většina z nich jsou jen
patentové přihlášky nikoli udělené patenty - z celého světa.
Patentové přihlášky obvykle představují první zveřejnění
nové myšlenky ještě předtím, než se o nich objeví první novinové články nebo než nový produkt dosáhne trhu.
form application procedure for individual inventors
Národní patentový úřad
Brány a Databáze
Celosvětová databáze
59 milionů patentových documentů
71 zemí, 1836-přítomnost
1milion XP dokumentů
nepatentová dokumentace
EPA A docs
(2 roky)
WO A docs
(2 roky)
Core [email protected] Databáze
IE
EA
LP
RU
IT
PT
LI
RO
LT
SE
LU
SK
LV
SI
MC
TR
NL
PL
Euroasijský patentový úřad, Země latinské ameriky
V říjnu 1998 zahájil Evropský patentový úřad (EPO) provoz
[email protected], sítě volných patentových databází obsahujících
INPADOC
Legal Status
Data
Obrázek: struktura [email protected]
Od 1. července 2006 obsahuje celosvětová databáze
[email protected] cenet bibliografické údaje více než 59.000.000 patentových dokumentů z přibližně 72 zemí a regionálních patentových úřadů a více než jeden milion nepatentové písemné (NPL) dokumentace (European Patent Office). Jedná
se o jednu z největších organizovaných sbírek technické literatury na internetu. K patentové dokumentaci, jež je k dispozici na [email protected] patří, mimo jiné, i publikované žádosti,
přeložené žádosti, patenty, znovu vydané patenty, užitné
vzory, registrované užitné vzory či rešerše. Poskytuje také
přístup k více než 40 milionům přesných kopií dokumentů,
kompletní patentové dokumentace ve formátu PDF, právních
předpisů a údajů patentových skupin. Menší EPO a WIPO
databáze obsahují aplikace (‘A’ dokumenty), které v posledních 24 měsících vzájemně zveřejnily EPO a WIPO.
Tato inovační služba je velmi důležitá, neboť patentová
literatura je velmi užitečná při poskytování informací o technologických trendech a hospodářských soutěžích, a to vše
v národních standardech a rodném jazyce. Vyhledávací
možnosti databáze [email protected] jsou poskytovány zdarma,
stejně tak jako možnost stáhnout si většinu jejích dokumentů.
Webové stránky
http://www.espacenet.com
Kontakt
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Struktura služby [email protected] service je nejlépe popsána jako
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
síť vzájemně propojených bran a databází.
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
and companies seeking patent protection in up to 38
European countries. It is the executive arm of the European Patent Organisation and is supervised by the
Administrative Council.
••••• profitability
••••• initial resources
••• ◦◦ independence
••••• soft factors
•• ◦◦◦ hard factors
In October 1998, the European Patent Office (EPO) launched
[email protected], a network of free patent databases containing
millions of patent documents from Europe, Japan, the U.S.
and the World Intellectual Property Organization (WIPO).
Although the EPO was not the first patent office to make
patent data freely available on the Internet (the U.S. Patent
and Trademark Office (USPTO) was first in December 1994),
the creation of [email protected] was a watershed event in the history of patents. EPO revolutionized public access to international patent information, releasing patent data from its
paper prison and changing forever the way patents are disseminated, organized, searched, and retrieved. No longer
would inventors and entrepreneurs be forced to travel great
distances in order to study patents at specially designated
libraries.
Students, librarians, and researchers were now able
to search international patents for free via [email protected] instead
of using expensive commercial patent databases. The EPO
has continuously improved [email protected] by adding millions
of patent and non-patent literature documents, enhancing
patent family and legal status information, upgrading search
and retrieval capabilities and expanding online help and
training materials.
The [email protected] Europe’s network of patent Databases offers
more than 60 million patent documents – most of them patent applications rather than granted patents – from around
the world. Patent applications normally represent the first
publication of a new idea, appearing before journal articles
are published or new products reach the market.
Figure 1: [email protected] structure
as a web of interconnected gateways and databases.
As of 1 July 2006, the [email protected] Worldwide database contained bibliographic data for more than 59 million patent documents from approximately 72 countries and regional patent offices and more than one million non-patent literature
(NPL) documents (European Patent Office). It is one of the
largest organized collections of technical literature on the
Internet. Patent documents available in [email protected] include,
among others, published applications, translated applications, patents, reissued patents, utility model applications,
registered utility models, and search reports. It also provides
access to more than 40 million facsimiles images of full-text
patent documents in PDF format, patent legal status, and
patent family data. The smaller EP and WIPO databases contain applications (‘A’ documents) published in the most recent 24 months by the EPO and WIPO, respectively.
This innovation service is extremely important because patent literature is very useful for giving information about
technological trends and competition, and it is standardized
in the native language. The search options regarding [email protected]
cenet database provide this information for free as well as
the opportunity to download most of the documents.
Website
http://www.espacenet.com
Contact
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
The structure of the [email protected] service is best described
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
78
79
Technology Watch, Česká republika
Technology Watch Czech Republic
Zásadním cílem služby Technology Wach je pomoci
The ultimate goal of Technology Watch is to help com-
společnostem provádět strategická rozhodnutí a tím jim
panies make strategic decisions and thus improve
pomoci ke zýšení konkurenceschopnosti a inovačních
competitiveness and innovative capacity. Techno-
kapacit. Technology Watch je určena k praktickému
logy Watch is intended as a practice facilitating the in-
usnadnění inovačního procesu v podnicích a rozvoji
novation process within companies and developing
potenciálu
inovačních
the potential of successful innovative business actions.
aktivit. Zpracováním analýz a ověřením platnosti
úspěšných
podnikatelských
The treatment, analysis and validation of the informa-
informací umožňuje společnostem lépe se rozhodo-
tion allow companies to make better decisions about
vat o možnostech výzkumných a vývojových projektů,
the course of research and development projects, in-
investic a strategických plánů.
vestment and strategy design.
•• ◦◦◦ výnosnost
••• ◦◦ počáteční zdroje
••••• nezávislost
•• ◦◦◦ měkké faktory
◦◦◦◦◦
Sledování technologií patří do širší kategorie ‘Competitive Intelligence’, která zahrnuje rovněž strategické informace o trzích,
produktech, konkurenci, legislativě, atd. Pro většinu firem
tvrdé faktory
mají české malé a střední podniky snadný a cenově efektivní
přístup k informacím a k možnosti hledání odpovědí na různé
typy otázek a řešení složitých problémů bez ohledu na jejich
zeměpisnou polohu. Kromě toho, rychlé šíření technologických
informací prostřednictvím této služby umožňuje malým a středním
podnikům držet krok s nejmodernějšími technologiemi.
Cílem služby Technology Wach je průběžně sbírat a analyzovat strategické informace o technologiích a trendech
v oblasti technologií. Pomocí vyhledávání a šíření informací,
které jsou považovány
klíčovým prvkem při získávání a udržování výhody nad svými
◦◦◦◦◦
konkurenty.
By using the Technology Watch Tool over the Internet, Czech
je vlastnictví strategických informací v globálním měřítku
Díky přístupu k nástroji Technology Wach přes internet,
za
relevantní,
poskytuje
služba účinný nástroj na podporu rozhodovacího procesu.
•• ◦◦◦ profitability
••• ◦◦ initial resources
••••• independence
•• ◦◦◦ soft factors
hard factors
SMEs can have an easy and cost effective access to informa-
Hlavní cíle
tion on a variety of issues and find answers to complicated
• Podpora inovačního procesu
problems regardless of their geographical location. Further-
• Snadný a efektivní přístup k informacím
more, the fast dissemination of the technological information
• Odpovědi na technologické otázky a problémy
through this service enables SMEs to keep pace with cutting
edge technology.
Závěr
decision-making. Technology Watch falls into the broader category of ‘Competitive Intelligence’, which also covers strategic
information about markets, products, competitors, legislation, etc. For most businesses, having strategic information
on a global scale is a key element in obtaining and maintaining an advantage over their competitors.
Main focus:
• Facilitating the innovation process
• Easy and cost effective access to information
• Answers to technological questions and problems
Results
Supported by an expert team and covering a variety of fields
Za podpory týmu odborníků a pokrytí řady oborů a technologií
The focus of Technology Watch is to continually gather
and technologies relevant for Plastics Value Chain companies,
relevantních např. pro společnosti plastikářského průmyslu,
and analyse strategic information about technology and trends
there is a wide range of selective information options:
existuje celá řada selektivních informačních možností:
in technology. By locating and disseminating the information
• Novinky: specifické novinky dle zaměření uživatele
• Technologické zprávy: experti na konkrétní technologie
mohou zákazníkům na vyžádání poskytnout další podrobnosti
that is considered relevant, we provide a powerful tool to aid
• News references: Specific news items of interest to
the user
• Technological reports: Experts on specific technologies
can give customers further details on request
• Customised dossier: News items about the sectors
• Individuální složky: Novinky o odvětví a technologiích
and technologies relevant to that user (with topics se-
týkajících se daného uživatele (dle témat vybraných při
lected at registration), and access to the full text of reports
registraci) a přístup k úplnému znění zpráv zveřejněných
published on the Web site
na webu
• Enquiries: To be used if specific information (e.g. on tech-
• Dotazy: jsou-li potřeba specifické informace potřebné pro
další rozvojové activity společnosti
(např. technologie,
patenty, jakost)
• Upozornění: individuální a pravidelné strategické infor-
nology, patents, quality) is needed over the course of a
company’s development activity
• Alerts: Customised, regular strategic information relevant
to the user’s activity
mace pro uživatele související s jejich činností
Contact
Kontakt
Enterprise Europe Network CR - Daniela Váchová
Enterprise Europe Network CR - Daniela Váchová
www.enterprise-europe-network.cz
www.enterprise-europe-network.cz
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
80
81
Bioincubátor Centrum
při Univerzitě v Debrecenu, Maďarsko
Bioincubator Centr
at the University of Debrecen, Hungary
Hlavním
The main objective of the Bioincubator Centre
at the University of Debrecen is to support young
innovative companies by providing access to a high
value equipment park and laboratories, providing
innovation and technology transfer services and improving their management.
cílem
Bioincubátorového
centra
při
řízeného UD-GenoMed Ltd.
Univerzitě v Debrecenu je podpora nových inova-
• Hlavní proteomické vybavení
tivních společností, jimž poskytuje přístup k vysoce
• Hlavní lipidomické vybavení
hodnotnému souboru zařízení a laboratoří, pomáhá
• Laboratorní zvířata
jim se službami transferu technologií a inovací
• Laboratoř HTS (High Throughput Screening)
a zlepšuje jejich řízení.
• Molecular Strain Development a služby fermentační
◦◦◦◦◦
••• ◦◦
◦◦◦◦◦
•••••
•• ◦◦◦
Zřízení Bioincubátorového centra bylo podpořeno Národním úřadem pro výzkum a technologie (maďarská vládní
grantová organizace řídící výzkum).
Bioincubátorové centrum
bylo vystavěno na třech pilířích:
• Zajistit vysokou hodnotu souboru laboratorního vybavení pro inkubované společnosti,
• zajistit jim přednostní přístup do laboratorních prostor,
• nabízet inovativní služby a služby transferu technologií s ohledem na aktuální požadavky podniků byl
zaveden pojem “virtuální inkubace”. V tomto případě mají
• Lipidomics Core Facility
The establishment of the Bioincubator Centre was sup-
• Informovanost a přístup k obchodním sítím
ported by the National Office for Research and Technology
• Business plan development
• Příležitost k napojení na ostatní inovační firmy v re-
(the Hungarian government’s research grant management
• Strategic advice
organization).
• Advice on fundraising and grants
• Rozvoj obchodního plánu
gionu Észak-Alföld
profitability
initial resources
independence
soft factors
hard factors
Univerzity Debrecen
• Poradenství v oblasti duševního vlastnictví (formy
ochrany duševního vlastnictví)
• Management
duševního
The Bioincubator Centre
was founded on three pillars:
• To provide a high value equipment park for the incu-
vlastnictví
(vyhledávání
novinek, podávání patentních žádostí)
• IT služby (zahrnující vytvoření webových stránek)
• Laboratory Animal Core Facility
• HTS (High Throughput Screening) Laboratory
• Molecular Strain Development and Fermentation Service Laboratory
• Analytical chemical service laboratory
Business support
• Information and access to business networks
• Přístup k zařízení, centrům excelence a poradenství
bated companies,
• Opportunities to engage with other innovative companies in the Észak-Alföld Region
• Access to facilities, centres of excellence and consultancies within the University of Debrecen
• to offer preferential access to laboratory space,
• IP consultancy (forms of IP protection)
• to offer innovation-related and technology transfer
• IP management (novelty search, patent filing)
• Právní služby a poradenství (vědecko-výzkumné sm-
services. In the light of the current demands of en-
• IT-related services (including website development)
louvy, licenční smlouvy, smlouvy týkající se duševního
terprises the concept of “virtual incubation” has been
• Legal consultancy and services (R&D contracts, li-
vlastnictví)
introduced. In this context biotechnological compa-
cence agreements, IP-related contracts)
nies in their spin-off or start-up life phases may also
V roce 2010 má Bioincubátorové centrum 3 nájemníky.
have preferential access to innovation services even
The Bioincubator Centre has three tenants in 2010.
Tyto mladé inovativní společnosti se aktivně podílejí na vý-
if they have not moved physically to the Centre.
These young, innovative companies are actively involved
Služby, jež jsou společnostem
a firmám k dispozici:
zkumu a vývoji v oblasti biotechnologií. Navíc má centrum
Běžné zařízení
profitují z využívání laboratoří a obchodních služeb přilehlého
• Kanceláře a laboratorní prostory
managed by UD-GenoMed Ltd.
• Proteomics Core Facility
• Poradenství v oblasti financování a grantů
Podpora podnikání
fázích svého životního cyklu, také přednostní přístup
přestěhovat do centra.
• Debrecen Clinical Genomics Centre Core Facility -
• Strategické poradenství
• Laboratoř analyticko - chemických služeb
biotechnologické firmy, v jejich spin-off nebo start-up
k inovativním službám, aniž by se museli fyzicky
• Biomolecular Interaction Laboratory
◦◦◦◦◦
••• ◦◦
◦◦◦◦◦
•••••
•• ◦◦◦
laboratoře
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
Core research facilities:
několik
prakticky
inkubovaných
firem,
které
rovněž
in research and development in the field of biotechnolo-
The following services
are available for companies:
střediska.
gy. Furthermore the centre has several virtually incubated
companies, which also benefit from the lab- and business
related services of the Centre.
General facilities
• Moderní, plně vybavené a klimatizované zasedací
Kontakt
• Office and laboratory space
Contact
• Poštovní služby
Bioincubátorové Centrum – Debrecen
• Modern, fully equipped and air conditioned meeting
Bioincubator Centre – Debrecen
• Úklidové služby
E-mail: [email protected]
místnosti
• Blízkost univerzity i města Debrecen
Website: http://bioinkubator.unideb.hu
rooms
• Mail handling
E-mail: [email protected]
Website: http://bioinkubator.unideb.hu
• Cleaning services
• Proximity to the University and the city of Debrecen
Hlavní výzkumná zařízení
• Biomolekulární interaktivní labolatoř
• Vybavení Debrecenského Clinical Genomics Centra
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
82
83
Obchodní plán, který přivede investory!, Slovinsko
Business plan that attracts investors! Slovenia
Obchodní plan, který přivede investory!, je sedmi-
A business plan that attracts investors!, is a se-
modulární workshop, určený podnikatelům, kteří
ven-module workshop, intended for entrepreneurs
chtějí napsat dobrý podnikatelský záměr a dále
who want to write a good business plan and develop
rozvíjet obchodní model s velkým potenciálem
a business model with high potential in the process.
v jeho průběhu.
• ◦◦◦◦ profitability
•• ◦◦◦ initial resources
••••• independence
••••• soft factors
• ◦◦◦◦ hard factors
• ◦◦◦◦ výnosnost
•• ◦◦◦ počáteční zdroje
••••• nezávislost
••••• měkké faktory
• ◦◦◦◦ tvrdé faktory
Workshop
je
organizován
Business
Angels,
kapitálu.
Tento
ambiciózními
The workshop is organized by Business Angels of Sloveskupinou
klubem
klub
znázorňuje
podnikateli
slovinských
investorů
v
ranné
rizikového
vztah
mezi
fázi
růstu
společnosti a nejúspěšnějšími slovinskými podnikately
(fyzickými osobami). Celý proces poskytnutí investic vždy
začíná na základě předloženého vynikajícího a dobře
prezentovaného podnikatelského plánu. Proto, má-li
podnikatel podnikatelský záměr, dalším nezbytným
krokem je vytvořit podnikatelský plán, který bude trans-
nia, a venture capital investors club. This club represents
• rozvoj, ochrana duševního vlastnictví, podnikatelský
tým, obchodní rizika, časové plánování;
the link between ambitious entrepreneurs at the early
stage of a company’s growth, and the most successful
Slovenian business individuals. The whole investor pro-
• finanční plánování, plánování projektů;
cess always begins on the basis of an excellent and well
• shrunutí a prezentace před investory;
presented business plan. Therefore, when an entrepre-
• prezentační zkouška a návrhy na zlepšení.
neur has a business idea, the next crucial step is to write
Trvání workshopu je delší než 1 měsíc. Účastnický
poplatek činí 200 € a zahrnuje i individuální konzultace
a business plan, which will transform this idea into a business model.
konkrétního podnikatelského plánu. Workshop se koná
To write a business plan, the entrepreneur needs a great
dvakrát ročně a více jak 60 podnikatelů již využilo
deal of information, research and knowledge from dif-
K napsání podnikatelského plánu potřebuje podnikatel
možnost napsat úspěšný obchodní plán, 10 z nich
ferent business areas. Entrepreneurs at the beginning
velké množství informací, průzkumů a znalostí z různých
prezentovalo
of their careers often have particular problems with writ-
oblastí podnikání. Podnikatelé mívají na počátku své ka-
a 2 obdrželi equitní kapitál.
formovat tuto myšlenku do obchodního modelu.
své
obchodní
modely
pro
investory
ing a good business plan.
riéry často určité problémy s napsáním dobrého pod-
• financial planning, projections and a standard equity
financing clause;
• executive summary and presentation in front of investors;
• presentation tryouts and suggestions for improvements.
The workshop extends over a one-month period. The
participation fee is 200 € , which includes individual consulting on a specific business plan. It is conducted twice
per year and so far more than 60 entrepreneurs have
used the opportunity to write a successful business plan,
10 of them have presented their business model to investors and 2 received equity capital.
Na konci workshopu je každý podnikatelský záměr vy-
The workshop is prepared by experts in the specific
hodnocen a všichni podnikatelé mají šanci předstoupit
field, already established entrepreneurs and investors.
Seminář je připravován odborníky na určité oblasti,
se svou prezentací před ostatní účastníky a lektory. Díky
It provides all important elements needed for a success-
již zavedené podnikatele a investory. Poskytuje všechny
tomu mají podnikatelé možnost získat cennou zpětnou
ful final result and, additionally, an opportunity for those
důležité prvky potřebné k úspěšnému dosažení výsledku
vazbu na silné a slabé stránky svého podnikatelského
participants who show potential for an equity investment
a navíc i příležitost pro účastníky, kteří při prezentaci svého
plánu či prezentace.
to present their business model to investors.
strong and weak points of their BP or presentation. The
Workshop nabízí velkou příležitost pro úspěšný start
It consists of seven modules:
for the business and a good start is often the deciding
podnikání a dobrý start je často rozhodujícím faktorem,
• Equity financing, foundations for a good business and
nikatelského plánu.
obchodního plánu ukáží investorovi potenciál pro jejich
investice.
který tvoří rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.
Skládá se ze sedmi modulů:
• Equitní
financování,
základy
dobrého
podnikání
a dobrého obchodního plánu;
• metody a postupy při vytváření efektivní obchodní
• marketingový
• the methods and process of an effective business
Kontakt
analysis;
Blaž Kos
• a marketing plan, sales strategy and entry into foreign
Business Angels of Slovenia
analýzy;
plán,
na zahraniční trhy;
obchodní
strategie
a
vstup
business planning basics;
[email protected]
Tel: +386 1 30 70 933
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
markets;
• development, intellectual property, the entrepreneurial team, potential risks and time scheduling;
At the end of the workshop, each business plan is evaluated and all entrepreneurs have a chance to practise their
presentation in front of participants and lecturers. In this
way, the entrepreneurs receive valuable feedback on the
workshop offers a great opportunity for a successful start
factor that makes the difference between a success story
and a failure.
Contact
Blaž Kos
Business Angels of Slovenia
[email protected]
Tel: +386 1 30 70 933
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
84
85
Studie technologické prognostiky
regionu Emilia-Romagna, Itálie
Technology Foresight
Study in the Emilia-Romagna Region, Italy
Prognostika je systematický a participační proces,
Foresight is a systematic and participative process
který prostřednictvím zapojení odborníků a členů
akademické obce, průmyslu a tvůrců politiky, nabízí
zaměření se a sdílení strategickch výhledů politickým
činitelům za účelem pomoci jim s rozhodováním
vedoucím k dosažení daného cíle.
◦◦◦◦◦
••• ◦◦
•••••
výnosnost
počáteční zdroje
nezávislost
měkké faktory
tvrdé faktory
•••••
• ◦◦◦◦
Za finanční podpory Regionálního operačního programu – Cíl 3 ESF – opatření D.1, financovaného regionem
Emilia-Romagna, Ministerstvem práce a sociálních věcí
a Evropským sociálním fondem byly dosud nadací FABER
vedeny tři studijní programy technologické prognostiky.
Stěžejní účastníci těchto prognostických cvičení jsou - a musí
být - aktéři daného odvětví a výzkumní pracovníci nejen
ze soukromých, ale i veřejných výzkumných institucí.
Pracovní plán prognostického procesu může
být shrnut do 6 kroků:
• Plánování projektu
• Metodika nastavení
• Rozvoj výzkumných souvislostí
• Interakce mezi podniky a výzkumnými institucemi
• Psaní a editace závěrečné zprávy
• Šíření výsledků
Během plánování je nezbytné vytvořit pracovní skupinu,
která bude definovat cíle a oblasti výzkumu. Interakce
s podniky je kritickou fází, protože bez jejich aktivní účasti
se prognostické výsledky vždy zdají být povrchní, cizí popis
možných budoucích událostí, spíše než popis nejlepší cesty
vybrané podniky samotnými, přínáší efektivnější budoucnost.
V závěru tohoto procesu je důležité vydat studii a připravit
její publikaci s cílem šířit výsledky prostřednictvím živých
diskusí a zapojení nejen těch, kteří přímo přispěli k jejímu
vytvoření, ale i i další zúčastněných stran, nepřímo zapojených
do tohoto bodu.
Závěr
Hlavní cíle technologické prognostiky jsou:
• Vytvořit společnou vizi týkající se očekávaného vývoje
technologie, jež si klade za cíl umožnit podnikům seznámení se s těmito potenciálními změnami a možností
připravit se to, jak jim čelit a jak se co nejlepším možným
způsobem přizpůsobit novému vývoji.
• Vyhodnotit dopad vývoje technologií na firemní činnost
a organizaci výroby a vytvořit strategickou vizi s ohledem na potřebné priority.
• Identifikovat nové kvalifikační profily vhodné pro
predikce nových technologických trendů a naplánovat
potřebné tréninkové programy či přilákat kvalifikované
lidské zdroje z jiných částí země / světa.
• Určit potřebné strategie a přizpůsobit chování tak,
aby bylo podniku umožněno čelit změnám, “surfovat”
na nich a získat z nich co největší prospěch.
• Stanovit společné cesty, jež povedou účastníky k vytváření
spolupráce s různými regionálními subjekty (podniky,
výzkumnými pracovníky, středisky podporujícími regionální hospodářství) za účelem dosažení společného
cíle.
Tři
odvětvové
technologické
prognózy
vytvořené a vedené společností Faber v regionu Emilia-Romagna se týkají těchto
sektorů:
• strojírenství
• potravinářský průmysl
• logistika a dodavatelský řetězec
Při každém úkolu jsou účastníci z řad společností
a výzkumných institutů povzbuzováni 30 až 50 firmami
a výzkumnými laboratořeni jež mají zároveň funkci porotců.
Účelem je, prostřednictvím analýzy technologických
trendů a studiu techniky prognostiky, zapojit se do diskuze
o potřebách vyplývajících z analýzy vybraných odvětví.
Za účelem zajištění konkurenceschopnosti je nutno
vypracovat společnou vizi o nových technologiích, která
by mohla změnit mezinárodní postavení průmyslu v regionu
Emilia-Romagna s tím, že by mohl vyvstat i požadavek
na zásadní předefinování výrobků, procesů či výrobní organizace.
Kontakt
Fondazione FABER
Odpovědný vědecký pracovník: Annaflavia Bianchi
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
which, through the involvement of experts and members of the academic community, industry and policy-making, is intended to offer focused and shared
strategic perspectives to help guide policy-maker
decisions towards the achievement of the objectives
concerned.
• ◦◦◦◦ profitability
••• ◦◦ initial resources
•••• ◦ independence
•••• ◦ soft factors
◦◦◦◦◦
hard factors
Three technology foresight studies have so far been conducted by the Faber Foundation with the financial support
of the Regional Operational Program - Objective 3 ESF Measure D.1, funded by Emilia-Romagna, the Ministry of Labour and Social Policy and the European Union - European
Social Fund. The fundamental participants in these foresight
exercises are - and must be - industry players and researchers from both private and public research institutes.
The work plan of the foresight
process can be summarize in 6 main steps:
• Planning the project
• Methodology definition
• Development of the research context
• Interaction between and within firms and research institutes
• Writing and editing of the final report
• Dissemination of the results
During the planning, it is essential to create a working
group, which will define objectives and the area of the research. The interaction with the enterprises is a critical
phase, as without their active participation, the foresight
results will always appear to be an external, alien description
of potential future events, rather than the description of the
best path chosen by the enterprises themselves for a more
effective future. At the end of the process it is important
to publish the study and prepare a publication in order to disseminate the results through live discussion and the involvement of both those who contributed to its creation and other
stakeholders not involved up to that point.
Results
The main aims of the technology foresight
are:
• To build a common vision regarding the expected evolution of the technology, in order to enable firms to become acquainted with these potential changes and be
prepared to face them and to adapt to new developments in the best way possible.
• To evaluate the impact of the evolution of the technology on the firm’s activity and organization of production
and to create a strategic vision for the priorities required
• To identify the new skill profiles required by the predicted technology trends, and to plan the necessary training
plans, or the attraction of qualified human resources
from other areas of the country/world
• To select the necessary strategies and behaviours which
will enable the firm to face changes and to “surf” on
them, obtaining the maximum advantage from them
• To create cooperation between participants through
the definition of common paths along which various
regional actors (enterprises, researchers, centres supporting the regional economy) will work together for a
common goal.
The three sectoral technology foresight exercises conducted by Faber in the Emilia-Romagna concerned the following sectors:
• advanced machinery
• the food industry
• logistics and the supply chain
In each exercise the participation of companies and research
institutes was encouraging, with between 30 and 50 firms
and research labs involved in the panel activity.
Through the analysis of technology trends, technology foresight studies provide a contribution to the discussion of the
needs arising from the analysis and self-analysis of the sector
selected. It is possible to develop a shared vision on emerging technologies which might change the international positioning of the industry in Emilia-Romagna and hence might
require a major redefinition of product, process and production organization in order to guarantee competitiveness.
Contact
Fondazione FABER
responsible scientific officer: Annaflavia Bianchi
[email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
86
87
CORDIS, EU
CORDIS, EU
Vytvoření CORDISU bylo iniciativou DG XIII - rozho d-
CORDIS je interaktivní platforma sloužící k výměně informací
nutí Komise SEC (88) 1831, jež poprvé povolilo v roce
a znalostí, kde lze vytvářet partnerství a kde se evropský
1988 založení služby. Dnes je CORDIS (Společenství
výzkum mění na výhody pro evropské občany. Více než
pro výzkum a vývoj informační služba pro vědu,
100.000 registrovaných uživatelů pravidelně navštěvuje
výzkum a vývoj) oficiálním zdrojem informací
CORDIS, využívá interaktivních služeb s cíle využítí pro je-
o sedmém rámcovém programu (FP7) a o výzvách
jich obchodní a profesní zájmy.
k předkládání návrhů, které nabízí interaktivní webové zařízení spojující výzkumné pracovníky, poli-
Ačkoli je CORDIS obrovským informačním prostorem,
tiky, manažery a klíčové hráče na poli výzkumu.
který nabízí svým návštěvníkům mnoho cenných služeb,
neustále hledá nové způsoby, jak napomoci zákazníkům
••••• výnosnost
••••• počáteční zdroje
••• ◦◦ nezávislost
••••• měkké faktory
••• ◦◦ tvrdé faktory
získat z něj maximální užitek. Využívání on-line služeb
CORDISU je zdarma, zákazníci hradí pouze náklady
na telekomunikační připojení.
CORDIS je jen jednou informační službou z mnoha a stále
hledá nové napojení na jiné zdroje, které by mu napo-
CORDIS plní tyto hlavní úlohy
mohlo dále rozšiřovat služby. CORDIS je spravován Úřadem
• Usnadňuje účast v evropských výzkumných aktivitách;
pro publikace Evropské unie (dále jen “Úřad pro publikace),
• zlepšuje využívání výsledků výzkumu s důrazem na odvětví,
vydavatelstvím Evropské unie. CORDIS je cenným zdrojem
rozhodujících pro konkurenceschopnost Evropy;
• podporuje šíření inovačních znalostí v podnikání
a společenské přijetí nových technologií.
informací pro výzkum a technologický rozvoj obsahujícím
obrovské databáze a je jedním z hlavních informačních
zdrojů pro výzkumné pracovníky v EU, kteří hledají možnosti
• financování, partnery, programy a politiky EU v oblasti vývo-
CORDIS je informační prostor, naplněný obrovskou řadou
je, výzkumu a inovací.
The creation of CORDIS was a DG XIII initiative the Commission decision SEC(88)1831 allowed
the service to be first established in 1988. Today
CORDIS (The Community Research and Development Information Service for Science, Research and
Development) is the official source of information
on the seventh framework programme (FP7) calls
for proposals; it offers interactive web facilities that
link together researchers, policymakers, managers
and key players in the field of research.
••••• profitability
••••• initial resources
••• ◦◦ independence
••••• soft factors
••• ◦◦ hard factors
Webové stránky CORDIS a poskytované služby jsou
• 350 000 databázových záznamů
k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině,
• 400 000 webových stránek
španělštině a polštině. Výzkumný magazín The research *eu,
• 60 000 stažitelných dokumentů
jenž je přes CORDIS dostupný, je publikován v angličtině,
francouzštině, němčině, italštině a španělštině, a CORDIS
Denně jsou přidávána nová data, veškeré informace
oznámení je možno vyvěšovat v angličtině, francouzštině
jsou pravidelně aktualizovány a revidovány až k archivaci
nebo němčině.
(kde jsou stále k dispozici uživatelům).
Webové stránky:
CORDIS je velice známá služba s průměrnou návštěvností
přes
300.000
uživatelů
měsíčně,
a
to
http://cordis.europa.eu/home_en.html
především
CORDIS is an interactive platform where information
and knowledge can be exchanged, where partnerships
can be formed, and where European research is turned
into benefits for European citizens. Well over 100 000 registered users are regular visitors to CORDIS, exploiting
interactive service facilities to leverage their business and
professional interests.
Although CORDIS is already a huge information space, offering many valuable services to visitors, the service is constantly looking for new ways of helping customers get maximum benefit from it. The use of CORDIS’s online services
is free-of-charge; customers only need to cover telecommunication costs.
CORDIS has these main missions
• To facilitate participation in European Research activities;
• To enhance exploitation of research results with an emphasis on sectors crucial to Europe’s competitiveness;
• To promote the dissemination of knowledge fostering
the innovation performance of enterprise and the societal acceptance of new technology.
přesných dat o evropských výzkumných a vývojových aktivitách a kapacitách. V současné době existuje přibližně:
vidual visitor to CORDIS looks for a specific type of knowledge to satisfy specific needs.
CORDIS is an information space, filled with a huge array
of accurate and up-to-date data on European research
and development activities and capacities. At present,
there are approximately:
• 350 000 database records
• 400 000 web pages
• 60 000 downloadable documents
New information is added daily, and all information is regularly updated and reviewed until it is archived (where it still
remains available to users).
CORDIS is just one information service amongst many,
and is constantly looking for new link-ups to other sources that can further expand the service. CORDIS is managed by the Publications Office of the European Union (the
Publications Office), the publishing house of the European
Union. CORDIS is a valuable resource for RTD, with huge
databases and is one of the main information resources
for researchers in the EU looking for funding possibilities,
partners, programmes and EU policy in the field of research
and innovation.
The CORDIS key web pages and services are available
in English, French, German, Italian, Spanish and Polish. The
research *eu magazine, available via CORDIS, is published
in English, French, German and Spanish, while CORDIS
Wire announcements can be posted in English, French
or German.
Website
http://cordis.europa.eu/home_en.html
z oblasti výzkumu, vývoje a podnikání, ale také tvůrců politiky,
Kontakt
organizací podporujících podnikání, novinářů, atd. Každý
Publikační úřad Evropské Unie - CORDIS Unit 2, rue Mercier
měsíc si tito uživatelé společně otevřou kolem sedmi milionů
L-2985 Luxembourg
stránek a stáhnou až 400.000 dokumentů. Každý jednotlivý
CORDIS Help Desk
návštěvník CORDISU hledá určitý druh znalostí k uspokojení
Tel: +352 2929 42210
specifických potřeb.
E-mail: [email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
CORDIS is a well-known service with an average of over
300.000 users every month, mainly from the worlds
of R&D and business, but also including policy-makers,
business support organizations, journalists, etc. Each month
these users collectively call up around seven million pages,
and download as many as 400 000 documents. Each indi-
Contact
Publications Office of the European Union - CORDIS Unit
2, rue Mercier , L-2985 Luxembourg
CORDIS Help Desk Tel: +352 2929 42210
E-mail: [email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
88
89
Zdroj: http://cordis.europa.eu/home_en.html
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Source: http://cordis.europa.eu/home_en.html
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
SEZNAM ZKRATEK
PA R T N E Ř I
90
91
Další informace o projektu FREE a jeho výsledcích lze získat na níže uvedených adresách:
Additional information about the project FREE and its results can be obtained at:
University of Debrecen
Amitié
www.unideb.hu
László Mátyus
[email protected]
tel: +36-52-412-623
fax: +36-52-532-201
www.amitie.it
Pier Giacomo Sola
[email protected]
tel: +39 051273173
fax: +39 0516560416
RIA CRTT RIS Regionální inovační strategie
Regional Innovation Strategy
Centra výzkumu
a technologického transferu
Centres of Research
and Technology Transfer
EC FP Rámcový program Evropské komise
European Commision
Framework Programme
Klimentovská a. s.
www.klimentovska.as
Petra Jirásková
[email protected]
mobile: +420 777 738 777
www.tehnocenter.uni-mb.si
Anton Habjanič, Ph.D
[email protected]
tel: +386 2 23 55 365
Multipurpose Union
of Kecskemét and its Region,
Region Dél-Alföld, Hungary
www.aranyhomok.hu
Dr. Sándor Lakó
[email protected]
tel: +36 30 4635320
fax: +3676850020
RTD Výzkum a technologický vývoj
Research and Technology Development
SME
Malé a střední podniky
Small and Medium Enterprise
STI EIF Evropský investiční fond
The European Investment Fund
STP EIT TT Věda, technologie, inovace
Science, Technology, Innovation
Vědecko technický park
Science and Technology Park
Transfer technologií
Technology Transfer
TTO EK Centrum transferu technologií
Technology Transfer Office
EPO
V&V
Výzkum a vývoj
Research and Development
Evropská komise
The European Commision
Evropský patentový úřad
European Patent Office
ERA
TechnoCenter at the University
of Maribor
Regionální inovační agentury
Regional Innovation Agencies
EIB Evropská investiční banka
The European Investment Bank
Evropský institut inovací a technologií
European Institut
of Innovation and Technology
Municipality of Velenje
www.velenje.si
Rok Matjaž
[email protected]
tel: +386 3 8961 544
CAE Počítačový inženýring
The Computer Aided Engineering
VaVaI Evropský výzkumný prostor
European Research Area
ICT
Informační a komunikační technologie
Information and Communication
Technologies
VTP Výzkum, vývoj a inovace
Research, Development and Innovation
Vědeckotechnický park
Science and Technology Park
IKT
Informační a komunikační technologie
Information and Communication
Technologies
InnSPs Poskytovatelé inovačních služeb
Innovation Service Providers
IP Duševní vlastnictví
Intelectual Property
R&TT Výzkum a transfer technologií
Research and technology Transfer
Centuria RIT
www.centuria-rit.com
Chiara Pari
[email protected]
tel. +39.0547415080
fax +39.0547313291
R&D Výzkum a vývoj
Research and Development
R&D&I
Výzkum, vývoj a inovace
Research, Development and Innovation
RDA
Regionální rozvojové agentury
Regional Development Agencies
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.
92
www.researchdirectory.eu
http://free.unideb.hu • [email protected]
www.klimentovska.cz, [email protected]
www.institut.sweb.cz, [email protected]
Průvodce inovačními službami
Innovation Services Guidebook
Klimentovská a.s. + Karlovarský rozvojový institut o.p.s.

Podobné dokumenty