Výroční zpráva Národního památkového ústavu 2006

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva Národního památkového ústavu 2006
NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
V PLZNI
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
územní odborná pracoviště
v Plzni a v Lokti
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
978-80-87104-03-3 NPÚ ÚOP v Plzni a NPÚ ÚOP v Lokti
978-80-86234-93-9 NPÚ
978-80-86234-94-6 NPÚ ÚP
978-80-86234-95-3 NPÚ ÚOP v Brně
978-80-86234-96-0 NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích
978-80-86234-97-7 NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze
978-80-86234-98-4 NPÚ ÚOP v Kroměříži
978-80-86234-99-1 NPÚ ÚOP v Liberci
978-80-87104-00-2 NPÚ ÚOP v Olomouci
978-80-87104-01-9 NPÚ ÚOP v Ostravě
978-80-87104-02-6 NPÚ ÚOP v Pardubicích
978-80-87104-04-0 NPÚ ÚOP středních Čech v Praze
978-80-87104-05-7 NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem
OBSAH
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
4
SLOVO ÚVODEM
5
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Profesní životopis ředitele
Profesní životopis náměstka pro výkon památkové péče
Profesní životopis ekonomické náměstkyně
Organizační struktura
Seznam pracovníků a přehled pracovišť
Poradní orgány
6
6
6
6
6
6
11
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
ODBORNÉ ČINNOSTI
Přehled činnost jednotlivých úseků a oddělení
Věda a výzkum
Mezinárodní spolupráce
Publikační činnost
Prezentační a vzdělávací činnost
Prohlašování nemovitých a movitých kulturních památek
Archivní přírůstky
Mobiliární přírůstky
Poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12
12
23
25
25
25
26
28
28
28
3.
SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
39
4.
4.1
OSTATNÍ ČINNOSTI
Publikační činnost jednotlivých pracovníků
56
56
5.
5.1
5.2
5.3
ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Hospodaření a hospodářský výsledek
Uskutečněné a projekčně připravené stavební akce
Využití programů MK ČR určených na podporu kulturního dědictví
57
57
59
60
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 3
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AÚ
AV
CO
CPS
část. úv.
EHD
EKO
GA
HP
CHKO
ISO
KP
MD
MK ČR
MPR
MPZ
nepr. úv.
NP
NPÚ
NPÚ ÚOP
NPÚ ÚP
OI
OS
OPP
pol. úv.
PP
PR
PR MPR a MPZ
PZAD
PZAV
RZ
sez.
SHZ
SHP
SH
SPPPP
SZ
TOO
ÚMČ
ÚOP
VPK
VPR
VPZ
ZAV
ZČM
ZčRAK
4 ◆
Archeologický ústav
Akademie věd
civilní ochrana
oddělení celopodnikových služeb
částečný pracovní úvazek
European Heritage Days (Dny evropského dědictví)
odbor ekonomický
generální aktualizace
havarijní program, opravy střech
chráněná krajinná oblast
integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
kulturní památka
mateřská dovolená
Ministerstvo kultury České republiky
městská památková rezervace
městská památková zóna
nepravidelný pracovní úvazek
nadzemní podlaží
Národní památkový ústav
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
odbor informací
odbor specialistů
odbor památkové péče
poloviční pracovní úvazek
památková péče
Program restaurování
Program regenerace MPR a MPZ
Program záchrany architektonického dědictví
Program záchrany archeologických výzkumů
restaurátorská zpráva
sezonní práce
státní hrady a zámky
stavebně-historický průzkum
státní hrad
Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
státní zámek
odbor technicko-organizační
Úřad městské části
územní odborné pracoviště
vnitropodniková kontrola
vesnická památková rezervace
vesnická památková zóna
záchranný archeologický průzkum
Západočeské muzeum
Západočeská regionální archeologická komise
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
SLOVO ÚVODEM
Rok 2006 přinesl NPÚ územnímu odbornému pracovišti
v Plzni změnu ve vedení pracoviště. Na konci ledna
nastoupila do funkce ředitelky Bc. Alena Svobodová, jmenovaná generálním ředitelem NPÚ Mgr. Tomášem Hájkem, Dr., aniž by se účastnila výběrového řízení na místo
ředitele pracoviště, které proběhlo v lednu 2006. Ve funkci
nahradila Mgr. Tomáše Wizovského, odvolaného v prosinci 2005 spolu s ostatními řediteli územních odborných pracovišť NPÚ ministrem kultury Vítězslavem Jandákem. Po
nástupu Bc. Aleny Svobodové byly na základě její žádosti
odvolány generálním ředitelem NPÚ územní konzervátorka a územní ekonomka. Do funkce odborného náměstka,
která podle nového statutu organizace nahradila funkci
územního konzervátora, byl na začátku února jmenován
Mgr. Karel Foud, dlouholetý odborný pracovník památkové péče. Do funkce provozně ekonomického náměstka
byla jmenována Ing. Štěpánka Hamatová, která na funkci
rezignovala k 8. 9. 2006. Od 11. 9. 2006 ji nahradil Ing.
Milan Zoubek, kastelán památkového objektu Kladruby,
který následně vykonával souběžně obě vedoucí funkce.
Druhou podstatnou změnu pro územní odborné pracoviště v Plzni v roce 2006 znamenalo rozhodnutí generálního
ředitele Národního památkového ústavu čj. NPÚ-302/4940/2006 ze dne 23. 6. 2006, týkající se delimitace
NPÚ územního odborného pracoviště v Plzni a vzniku
nového územního odborného pracoviště v Lokti pro Karlovarský kraj k 1. 1. 2007. Vedením NPÚ ÚOP v Plzni nebyl
v termínu, daném rozhodnutím generálního ředitele
Národního památkového ústavu čj. NPÚ-302/4940/2006
ze dne 23. 6. 2006 a jeho přílohami, splněn úkol delimitace
zajistit k 1. 1. 2007 předání veškerého majetku a veškerých
agend ústavu, ať již ukončených nebo rozpracovaných,
jejichž zajišťování s danou účinností přísluší ÚOP v Lokti.
K 31. 12. 2006 byl proveden převod určených tabulkových
míst z pracoviště v Plzni a stávajících pracovníků památkových objektů v Karlovarském kraji a detašovaného pracoviště v Lokti. Z uvedeného rozhodnutí GŘ NPÚ vyplynula rovněž povinnost uzavření dohody mezi územními
odbornými pracovišti, pokud nebude naplněn počet míst
podle schváleného Organizačního řádu ÚOP v Lokti včetně managementu, o dočasném poskytování služeb pracovníky ÚOP v Plzni; jednalo se zejména o činnosti specialistů PP, ISO, archeologické a další. Návrh dohody ve smyslu výše uvedeného rozhodnutí nebyl připraven. Stanoven
byl procentní podíl pro oddělení ÚOP v Lokti ve vztahu
k přípravě plánu 2007 (provozní a mzdové prostředky)
a k rozdělení fondů ÚOP v Plzni, aniž by byl vyhodnocen
dopad tohoto způsobu dělení ÚOP v Plzni na obě pracoviště po delimitaci. Zvolený postup přinesl ekonomickou
nevyváženost obou pracovišť v roce 2007. Nepřipraveny
zůstaly zásady rozdělení hospodářského výsledku za rok
2006 a zásady pro rozdělení FKSP k projednání s odborovými organizacemi. Vedle negativního dopadu delimitace
do objemu mzdových prostředků a hospodaření v roce
2007 znamená provedená delimitace pro pracoviště v Plzni
výrazné oslabení odborné sekce památkové péče na úkor
sekce provozní, kde snížení pracovníků lze navíc zajistit
externími službami, což v odborné sekci možné není.
K tomuto došlo i přes skutečnost, že plzeňské pracoviště
má po i delimitaci povinnost dočasně poskytovat odbornou pomoc ÚOP v Lokti. Počet pracovníků v odborné
sekci byl v roce 2006 snížen celkem o 7 pracovníků, z toho
1 tabulka „euroreferenta“ byla vrácena MK ČR. V případě
pracoviště v Lokti došlo k naprosto nepochopitelnému
převedení 4 tabulkových míst v polovině prosince 2006
jako součásti delimitace a posílení loketského pracoviště
přes to, že se jednalo o tabulková místa přidělená pouze
pro rok 2006.
Bc. Alena Svobodová byla novým generálním ředitelem
NPÚ Pavlem Jeriem odvolána z funkce ředitelky NPÚ
ÚOP v Plzni ke dni 31. 12. 2006, podobně jako ředitelé
územních odborných pracovišť v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a v Ostravě.
Dík si zaslouží pracovníci územního odborného pracoviště za vynaložené úsilí ke zvládnutí složitých a náročných
úkolů minulého roku.
Jaroslava Frühafová,
v roce 2006 pracovala jako územní konzervátorka
a vedoucí odboru péče o památkový fond
Z programového prohlášení vlády vyplynul záměr přípravy nového územního odborného pracoviště NPÚ v Lokti
pro Karlovarský kraj. Představitelé Karlovarského kraje
jasně definovali svůj požadavek na zřízení nového pracoviště nejpozději k 1. 1. 2007 a předběžně ho projednali
s ministrem kultury. Na pracovní schůzce s vedením
Národního památkového ústavu a vrcholnými zástupci
Karlovarského kraje byl projednán vznik nového pracoviště. Následně rozhodnutím generálního ředitele Národního
památkového ústavu Mgr. Tomáše Hájka ze dne 23. 6. 2006
vzniklo nové územní odborné pracoviště Národního
památkového ústavu k 1. 7. 2006 s odloženou účinností
k 1. 1. 2007, kdy se stávající detašované pracoviště přeměnilo na územní odborné pracoviště. Krajský úřad na vznik
nového pracoviště přispěl v roce 2006 finanční částkou
500 000 Kč. Ministerstvo kultury prostřednictvím programu Isprofin, evidenční číslo 2341120213, přispělo na rekonstrukci části nového pracoviště celkem 938 000 Kč. Detašované pracoviště v průběhu roku převzalo pod svou správu
památkové objekty SHZ NKP Bečov, SZ NKP Kynžvart, SZ
Valeč a KP Údolí.
Roman Procházka,
v roce 2006 pracoval jako vedoucí sekce
Detašované pracoviště v Lokti
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 5
1. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
1.1 Profesní životopis ředitele
v roce 2006
Bc. Alena Svobodová
V roce 2004 zakončila studia oboru veřejná ekonomika na
ekonomické fakultě Západočeské univerzity. V roce 2005
absolvovala dvouletý kurz Péče o kulturní dědictví minulosti
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústav
pro dějiny umění. Před svým jmenováním do funkce ředitelky plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ
k 31. 1. 2006 pracovala od roku 1990 ve státní správě
v oblasti památkové péče, naposledy jako vedoucí oddělení památkové péče na odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Své zkušenosti uplatnila v autorském týmu při vývoji a realizaci produktu
Památky – SW aplikace pro obor památkové péče. Publikovala ve sborníku Plaský klášter a jeho minulý i současný
přínos pro kulturní dějiny (2005).
1.2 Profesní životopis náměstka
pro výkon památkové péče
Mgr. Karel Foud
Nastoupil do stavebního oddělení památkového ústavu
1. 9. 1985. Od roku 1988 působil jako samostatný odborný
pracovník památkové péče. Roku 1996 absolvoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor etnologie. 6. 2. 2006
nastoupil do funkce náměstka pro výkon památkové péče.
1.3 Profesní životopis provozně-ekonomické náměstkyně
Ing. Štěpánka Hamatová
Absolventka stavební fakulty ČVUT, pracovala v oblasti
stavebnictví. 6. 2. 2006 nastoupila do funkce provozně ekonomického náměstka. Na tuto funkci rezignovala k 8. 9.
2006. Od 11. 9. 200 ji ve funkci nahradil Ing. Milan Zoubek, správce památkového objektu Klášter Kladruby.
1.4 Organizační struktura
Organizační schéma Plzeň viz str. 7.
Organizační schéma Loket viz str. 8.
1.5 Seznam pracovníků
a přehled pracovišť
NPÚ ÚOP v Plzni – pracoviště Plzeň, k 31. 12. 2006
tel. ústředna 377 360 911
fax. ústředna 377 360 953
e-mail: [email protected]
6 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
ředitelka
Bc. Svobodová Alena, ředitelka
linka 21
[email protected]
sekretariát a podatelna
Pacandová Marcela, admin. a spis. pracovnice –
agenda sekretariátu ředitele
linka 19
[email protected]
sekce kancelář ředitele
Mgr. Heisová Milena, vedoucí odboru
referentka maj. správy-právnička
[email protected]
Mgr. Růžička David, památkář,
prac. vzt. k veřejnosti
[email protected]
Tuháčková Romana, personalistka, kontrolorka
[email protected]
Menclová Růžena, rozpočtářka, personalistka
[email protected]
Staškovičová Pavla, mzdová účetní
[email protected]
linka 18
linka 18
linka 15
linka 22
linka 22
sekce výkonu památkové péče
Mgr. Foud Karel, odborný náměstek
výzk. a výv. pracovník-památkář – nemovité KP, chráněná
území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, lidová architektura, PPoVPZ a VPR
[email protected]
linka 33
sekretariát
Zemanová Alena, památkářka, dokument. – databáze památek, odborná spisová agenda ÚÚK, zprac. výsl. průzkumů
[email protected]
linka 29
odbor péče o památkový fond
Frühaufová Jaroslava, vedoucí odboru, památkářka –
nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost
s výkonnými orgány památkové péče, obnova významných památkových objektů
fruhaufova @plzen.npu.cz
linka 30
oddělení KP, CHÚ a spec.
Ing. Domanický Pavel, vedoucí oddělení, památkář –
nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost
s výkonnými orgány památkové péče, technické památky
a průmyslová architektura
[email protected]
linka 34
Ing. arch. Domanický Petr, památkář – nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány
památkové péče, architektura konce 19.a pol. 20. stol.
[email protected]
linka 48
Mgr. Bašta Michael, památkář – nemovité KP, chráněná území,
odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče
[email protected]
linka 35
Ing. Brzobohatá Karla, památkářka – nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány
památkové péče
[email protected]
linka 34
Mgr. Černý Michael, památkář – nemovité KP, chráněná území,
odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče
[email protected]
linka 62
Organizační schéma NPÚ ÚOP v Plzni
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 7
Organizační schéma NPÚ ÚOP v Lokti
Ing. arch. Břízová Miroslava 0,8 památkářka – nemovité
KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými
orgány památkové péče
[email protected]
linka 31
Mgr. Richterová Jana, památkářka – nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány
památkové péče
richterova @plzen.npu.cz
linka 48
Šmausová Ivana, památkářka – nemovité KP, chráněná
území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče
[email protected]
linka 40
Hejda Jan, památkář – nemovité KP, chráněná území,
odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče,
ohrožené a nevyužité památky, HP
[email protected]
linka 40
Ing. arch. Pohořalá Jitka, památkářka – památkové, architektonické, urbanistické průzkumy a hodnocení, památkový dozor, záměry obnovy
[email protected]
linka 32
Ing. Pechová Jana, Ph.D., památkářka – historické zahrady
a parky
oddělení průzkumů a restaurování
Mgr. Drncová Ludmila, ved. oddělení, památkářka – historička umění, průzkumy včetně hloubkových, restaurátorské práce, památkový dozor, PRMP, PZAD
[email protected]
linka 32
PhDr. Ryšavý Vratislav, památkář – historik umění, SHP
[email protected]
linka 38
PhDr. Bezděková Veronika, památkářka – archivní průzkumy
[email protected]
linka 38
Svoboda Vlastimil, památkář – dílčí SHP, evidování dokumentace průzkumů a plánové dokumentace
[email protected]
linka 46
Bc. Škodová Ludmila, památkářka – průzkumy, hodnocení, restaurátorské práce
[email protected]
linka 60
oddělení archeologie
Mgr. Kamenická Eva, ved. oddělení, archeoložka
[email protected]
linka 36
8 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Mgr. Foster Linda, archeoložka
[email protected]
linka 36
Holá Růžena, dokumentátorka
[email protected]
linka 36
Mgr. Lodrová Marcela, archeoložka
lodrova @plzen.npu.cz
linka 36
oddělení MF
Mgr. Brejchová Stanislava, ved. oddělení, památkářka –
odborné zpracování mobiliárních fondů, příprava expozic
a průvodcovských textů
[email protected]
linka 23
Mgr. Brudnová Jana, památkářka – odborné zpracování
mobiliárních a historických knihovních fondů
[email protected]
linka 24
Holubová Helena, památkářka – odborné zpracování
mobiliárních fondů
[email protected]
linka 24
referát CD
Forman Zdeněk, správce depozitáře
377 322 590
[email protected]
Richtr David, dokumetátor
377 322 590
[email protected]
oddělení ÚSKP a DPF
PhDr. Černá Alena, ved. oddělení, památkářka – historička umění
[email protected]
linka 32
Mgr. Bukovská Jana, památkářka – vedení evidence nemovitých KP a chráněných území (ÚSKP), reidentifikace
nemovitých památek
[email protected]
linka 39
Bláhová Hana, dokumentátorka – sbírka příloh ÚSKP
[email protected]
linka 50
Mgr. Jedličková Renáta, památkářka – dokumentace a reidentifikace nemovitých KP a chráněných území
[email protected]
linka 39
Mgr. Sokol Petr, památkář – průzkumy a dokumentace pro
obnovu identifikace nemovitých KP návrhy na prohlášení KP
[email protected]
linka 39
Felgrová Lenka, dokumetátorka pro reidentifikaci a vedení evidence nemovitých památek
[email protected]
linka 39
Brýnová Eva, dokumentátorka – fototéka
[email protected]
linka 14
Turková Jarmila, dokumentátorka – fototéka
[email protected]
linka 14
Kodera Radovan, památkář, dokumentátor – fotografické
práce, videozáznamy, digitální dokumentace
[email protected]
linka 12, 13
Bobišová Jitka, admin. a spis. prac.
linka 50
referát ISO
Koderová Lenka, památkářka – vedení evidence movitých
KP (ÚSKP), ISO, agenda prodeje a vývozu, reidentifikace
památek
[email protected]
linka 47
Nováčková Michaela, památkářka – vedení evidence
movitých KP, agenda ISO
[email protected]
linka 47
referát knihovny a editor
Mgr. Matásek Karel, překladatel, památkář, odborná knihovna vč. katalogizace restaurátorských zpráv, překladatelské a tlumočnické práce
[email protected]
linka 26
referát agendy NKP
Karel Tomáš 0,5 památkář – pam. objekty ve vlastní správě
[email protected]
linka 44
sekce provozně ekonomická
Ing. Milan Zoubek, prov. ekonom. náměstek, prac. tech.
eko. rozvoje
[email protected]
linka 16
Mgr. Bulenová Michaela, ref. maj. správy, sekretářka
[email protected]
linka 56
oddělení ekonomické
Ing. Bartůňková Eva, ved. oddělení, finanční referentka
(rozpočet)
[email protected]
linka 16
Němcová Gabriela, účetní (hlavní účetní, fakturace, banky)
[email protected]
linka 27
Velková Anna, účetní (fakturace – dodav., banky)
[email protected]
linka 28
Bláhová Bohuslava, účetní (finanční, správa majetku,
pokladny)
[email protected]
linka 28
Lohrová Karla, účetní (komisní prodej, drobný majetek,
sklady)
[email protected]
linka 17
oddělení provozní a hospodářské
Reiser Luděk, ved. oddělení, prac. tech. eko. roz., bezp.
pracovník
[email protected]
linka 45
Jaroslav Dvořák, dopr. ref., řidič, provozář
45
[email protected]
Urban Jan, provozář
61
Kopejtková Věra, uklízečka
Sladká Eva, uklízečka
oddělení inv., veř. zak. a projektů
Ing. Štěpánka Hamatová, ved. odd., inv. referentka – TDI,
koordinace inv. akcí
[email protected]
linka 41
Ing. Štěpán Jan, inv. referent – TDI, koordinace inv. akcí
[email protected]
linka 41
referát stavební obnovy
Havlovic Luboš, inv. referent – TDI pam. obj. ÚOP
[email protected]
linka 43
Klesová Martina, inv. referentka – příprava inv. akcí
[email protected]
linka 43
Česák Emil, inv. referent – TDI pam. obj. ÚOP
[email protected]
linka 44
Pisúrová Zdeňka, admin. a spis. prac.
[email protected]
linka 44
referát systémové ochrany
Stach Daniel, správce IKT, inv. referent v obl. EZS a EPS
NPÚ ÚOP v Plzni – detašované pracoviště Loket, k 31. 12.
2006
(od 1. 1. 2007 nově vzniklo ÚOP v Lokti)
Kostelní 81, 357 33 Loket
tel: 352 684 796
Ing. Roman Procházka, vedoucí detašovaného pracoviště,
památkář
352 684 796
prochazka @loket.npu.cz
Baumgartnerová Alice, fin. referentka
352 684 796
[email protected]
Bc. Jana Horváthová, památkářka – nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány
památkové péče
352 684 796
[email protected]
Bc. Chaloupka Jakub, památkář – nemovité KP, chráněná
území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče
352 684 796
[email protected]
Bc. Konůpek Jan, památkář – nemovité KP, chráněná
území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče
[email protected]
352 684 796
Bc. Kratochvílová Alžběta, památkářka – nemovité KP,
chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány
památkové péče
352 684 796
kratochvilova.alzbeta @loket.npu.cz
Kratochvílová Anna, admin. a spis. prac., pokladna
[email protected]
352 684 796
Kropáčková Adriána, admin. a spis. prac.
352 684 796
[email protected]
Marešová Petra, památkářka – evidence nemovitých KP
a chráněných území, nemovité KP a chráněná území,
obnova identifikace KP
352 684 796
[email protected]
Riegerová Romana, památkářka – nemovité KP, chráněná
území, odborná součinnost s výkonnými orgány památkové péče, zástupce vedoucího
352 684 796
[email protected]
Bc. Staňková Daniela, památkářka – nemovité KP, chráněná území, odborná součinnost s výkonnými orgány
památkové péče
352 684 796
[email protected]
NPÚ ÚOP v Plzni – památkové objekty, k 31. 12. 2006
SHZ Bečov
364 64 Bečov nad Teplou,
tel.: 353 999 394, [email protected]
Mgr. Wizovský Tomáš, kastelán
Bc. Cink Ondřej, památkář, spr. dep.
Bizková Ivana, uklízečka
Derco Vasil, provozář
Grimmerová Lenka, DiS., prův., admin a spis. prac.
Křížová Eva, uklízečka
Kubů Jiří, provozář, zámečník
Lipavský Roman, zedník
Malinová Marie, zahradnice
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 9
Marhan Jiří, truhlář, provozář
Möllestamová Karla, prův., propag. ref.
Vandrovcová Jana, pokladní
SZ Červené Poříčí
340 12 Švihov, tel.: 376 393 022, [email protected]
Čermák Marcel, kastelán
Tikal Josef ml., provozář, opr. zem. str.
Žák František, provozář, opr. zem. str.
SHZ Horšovský Týn
346 01 Horšovský Týn, tel.: 379 423 111, [email protected]
Rosendorfský Jan, kastelán
Gruberová Růžena, zahradnice
Jacák Ladislav, zahradník
Jeřábková Eva, pokladní
Kodýtková Milena, dokumentátorka
Kunst Vilém, zahradník provozář
Kunstová Radomíra, uklízečka
Kuzdas Josef, bezp. pracovník
Kuzdas Josef, zahradník
Lang Petr, truhlář, provozář
Langová Vlasta, uklízečka
Lehnerová Věra, zahradník
Málek Vlastimil, zedník, provozář
Málková Martina, uklízečka
Mládek Vladislav, provozář, tesař
Prajzentová Lenka, zahradnice
Pytelka Josef, 0,8, bezp. pracovník
Škampa Jan, 0,8, bezp. pracovník
Škampa Miroslav, správce dep., průvodce
Vachulková Jaroslava, uklízečka
SPO klášter Kladruby
349 61 Kladruby u Stříbra, tel.: 374 631 773,
[email protected]
Ing. Zoubek Milan, VPP, kastelán
Brndiarová Mária, uklízečka
Havránek Václav, truhlář, provozář
Horáčková Dana, provozářka, uklízečka
Kaňka Jaromír, provozář, instalatér
Kovaříková Milada, uklízečka
Liška Aleš, bezp. pracovník
Mužík Miloslav, bezp. pracovník
Pecl František, provozář, zedník
Mgr. Petráň Kamil, správce. dep., průvodce
Plaňanský Miroslav, bezp. pracovník
Sidek Josef, bezp. pracovník
Zíka Václav, truhlář, provozář
SZ Kozel
332 03 Šťáhlavy, tel.: 377 969 040, [email protected]
Bobek Karel, kastelán
Buriánová Anna, uklízečka
Česal Roman, mistr, truhlář
Fialová Anna, zahradnice
Florián Václav, provozář
Heřmánek Vojtěch, bezp. pracovník
Interholzová Petra, zahradnice
Jirmářová Marie, uklízečka
Bc. Eva Kalčíková, zahradnice
Karhan Jaromír, provozář
Kepka Pavel, mistr, truhlář
Kepka Vladislav, mistr, truhlář
Koranda Václav, provozář, zámečník
10 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Kovář Jiří, bezp. pracovník
Mahdalík Petr, zahradník
Pech Jiří, mistr, provozář
Písařík Ivan, zahradník
Písaříková Hana, zahradnice
Skálová Václava, správkyně dep., průvodkyně
Suchý Petr, bezp. pracovník
Šimánek Josef, bezp. pracovník
Tobrman Karel, mistr, provozář
Veklinec Miroslav, mistr, truhlář
SZ Kynžvart
354 91 Lázně Kynžvart, tel.: 354 691 269,
[email protected]
PhDr. Říha Miloš, kastelán
Adámek Jiří, bezp. pracovník
Balogh František, provozář
Brůha Petr, opravář zem. str., zahr.
Gažák Miroslav, zahradní architekt
Holasová Libuše, uklízečka
Klachlíř Jan, bezp. pracovník
Ing. Klánová Jana, dokumentátorka
Ing. Křapka Pavel, bezp. pracovník
Ližička Josef, provozář, zedník
Novotný Ladislav, průvodce
Pavlík Jaroslav, bezp. pracovník
Ing. Pech Michal, zahradník
Przeczek Jan, zahradník
Sedláček Roman, bezp. pracovník
Sedláčková Lenka, pokladní – průvodkyně
Svoboda Jiří, zámečník
Štrosová/Baxová/ Martina, průvodkyně
Štrúbelová Ivana, zahradnice
Větrovský Kryštof, správce dep., průvodce
Žižka Jan VVP, provozář
SZ Manětín
331 62 Manětín, tel.: 373 392 283, [email protected]
Mašek Karel, kastelán
Bc. Hastrdlová Pavla, průvodkyně, pokladní
Janouškovcová Gabriela, zahradnice, uklízečka
Kovaříková Eva, správkyně dep., průvodkyně
Maxa Petr, provozář, bezp. pracovník
Michl František, provozář, bezp. pracovník
SZ Nebílovy
332 04 Nezvěstice, tel.: 377 917 090, [email protected]
Fiala Milan, kastelán
Blažek Miloš, bezp. pracovník
Černíková/Kuníková/ Lucie, správkyně dep., průvodkyně
Hajšman Vladislav, provozář
Matějovič Josef, provozář, bezp. pracovník
Nováková Vlasta, uklízečka
Poštová Jaroslava, zahradnice
Vašek Josef, provozář, bezp. pracovník
SPO klášter Plasy
331 01 Plasy, tel.: 373 322 174, [email protected]
Mgr. Duchoň Pavel, kastelán
Cejthamr Václav, bezp. pracovník
Čihulková Martina, uklízečka
Hanzlíček Jiří ml., provozář
Hanzlíček Jiří st., mistr, provozář
Jaroš Jiří, provozář, zedník
Jílek Vladimír, bezp. pracovník
Kubíček Zdeněk, bezp. pracovník
Preisingerová Romana, uklízečka
Růžička Jaroslav, zámečník, bezp. pracovník
Sadílek Jan, bezp. pracovník
Soukupová Jana, správkyně dep., průvodkyně
Šmídl Zbyněk, provozář
SH Rabí
341 61 Rabí, tel.: 376 596 235, [email protected]
Novák Michal, kastelán
Karl Jiří, správce dep., průvodce
Sedláček Roman, provozář
SH Švihov
340 12 Švihov, tel.: 376 393 378, [email protected]
Bc. Bojčuk Lukáš, kastelán
Duchková Lucie, uklízečka
Kramlová Zdeňka, bezp. pracovnice
Mgr. Plechinger Tomáš, správce dep., průvodce
Rafaj Jiří, provozář, zedník
Tomášek Jiří, provozář, zedník
Zimermann Jiří, bezp. pracovník
SZ Valeč
364 55 Valeč, tel.: 353 399 731, [email protected]
Potklan Jan, kastelán
Hýř Jiří, provozář, opr. zem. strojů
Schedivý Petr, zedník, provozář
Šourek František, truhlář, traktorista, mech.,
SH Velhartice
341 42 Kolinec, tel.: 376 583 315, [email protected]
Ing. Mejstřík Petr, kastelán
Mgr. Šebek Jaromír, průvodce
Jež Jaroslav, tesař, provozář
Korec Josef, zedník
Mejstříková Anděla Ing., správkyně dep., provozářka
Nauš Miroslav, provozář
Organizační změny v roce 2006 z důvodu vzniku ÚOP
v Lokti
1. července 2006 bylo vydáno rozhodnutí generálního ředitele Mgr. Tomáše Hájka o zřízení nového územního odborného pracoviště v Lokti s účinností od 1. 1. 2007. V příloze
k tomuto rozhodnutí bylo nařízeno převedení tabulkových míst z pracoviště Plzeň na pracoviště Loket takto:
Stávající tabulková místa
(Bečov, Kynžvart, Valeč)
37 + 1 sezonní tabulka
Stávající tabulková místa Loket
6,5
Převod z pracoviště Plzeň
8,5
Příslib ÚP nových tabulkových
míst pro nové pracoviště
4
Z organizačních důvodů bylo nabídnuto zaměstnancům
plzeňského pracoviště na pracovních místech určených
k převedení do Lokte změna místa výkonu práce. Nikdo
ze zaměstnanců na tuto změnu nepřistoupil. Se dvěma
zaměstnanci byl skončen pracovní poměr dohodou
s dvouměsíčním odstupným, dva zaměstnanci dostali
výpověď s dvouměsíčním odstupným. Ostatní místa byla
uvolněna skončením pracovního poměru na dobu určitou
nebo dohodou o snížení pracovního úvazku na polovinu.
V prosinci 2006 došlo k navýšení počtu tabulkových míst
o přislíbená čtyři pracovní místa. K 31. 12. 2007 byl přepočtený stav pracovníků na detašovaném pracovišti
v Lokti 57 tabulkových míst.
1.6 Poradní orgány
V roce 2006 pracovaly na plzeňském pracovišti NPÚ tyto
poradní orgány: Památková rada koordinovaná odborným
náměstkem, Komise majetková a likvidační, Komise
inventarizační, Archeologická komise, Škodní komise,
Komise pro prohlašování věcí za kulturní památky
a Komise pro správu a prezentaci.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 11
2. ODBORNÉ ČINNOSTI
2.1 Přehled činnosti jednotlivých
úseků a oddělení
Oddělení ÚSKP a dokumentace památkového fondu –
evidence movitých kulturních památek
- V rámci delimitace probíhaly práce spojené s přípravou
k předání příloh regionální části Ústředního seznamu
kulturních památek a dalších agend ÚOP v Lokti.
- Oddělení vedlo regionální část Ústředního seznamu
movitých kulturních památek, provádělo jeho kontrolu
ve vztahu k nově zjištěným skutečnostem. Zpracovává
návrhy na prohlášení věcí za movité kulturní památky
a vede agendu s tím spojenou.
- V návaznosti na požadavky výkonných orgánů krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a dalších
správních orgánů byla zpracovávána odborná vyjádření.
Na vyžádání těchto orgánů poskytovalo oddělení také
soupisy movitých kulturních památek v daném územním celku.
- Na vyžádání správních úřadů byly připravovány odborné posudky k movitým kulturním památkám a předmětům kulturní hodnoty.
- Na vyžádání pověřených zástupců vlastníka (církev římskokatolická) movitých kulturních památek byly prováděny kopie evidenčních listů movitých kulturních
památek.
Předměty prohlášené kulturními památkami v roce 2006
podle zákonů 20/1987 Sb. a 71/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Okres Cheb
Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny – soubor movitého vybavené kostela (3 položky) – r. č. 101 817
- socha sv. Anny – r. č. 101 818
- krucifix – r. č. 101824
- socha mrtvého Krista z Božího hrobu – r. č. 101 825
- 14 obrazů Křížové cesty – r. č. 101 826
- skříňka – r. č. 101 827
- zpovědnice, 2 ks – r. č. 101 828
- křtitelnice – r. č. 101 829
- lavice řadové, 28 ks – r. č. 101 830
- lavice chórové, 2 ks – r. č. 101 832
- skříň kredenční – r. č. 101 833
- skříň – r. č. 101 834
- tabulka, 2 ks – r. č. 101 835
- monstrance – r. č. 101 836
- socha Zmrtvýchvstalého Krista – r. č. 101 837
- lustr – r. č. 101838
- lustr – r. č. 101 839
Okres Klatovy
Klatovy, katakomby kostela Neposkvrněného Početí
Panny Marie a sv. Ignáce – soubor mumií v rakvích – r. č.
102 044
Sušice, p. Stýblo – gotické dveře – r. č. 101 928
12 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Okres Plzeň-jih
Červené Poříčí, státní zámek – obraz Panny Marie – Klanění pastýřů – r. č. 100 789
Příchovice, kaple sv. Jana Nepomuckého – soubor 4 svícnů
– r. č. 101 749
- soubor věcí náležejících ke kapli – r. č. 101 750
Okres Tachov
Tachov, Městský úřad, kamenný erbovní gotický náhrobník – r. č. 101 921
Přehled počtu rejstříkových čísel u předmětů prohlášených
kulturními památkami v roce 2006:
okres
nově prohlášené
celkem
Domažlice
550
Cheb
17 kulturních památek
(z toho 1 soubor)
381
Karlovy Vary 584
Klatovy
2 kulturní památky
(z toho 1 soubor)
1 004
Plzeň-město 376
Plzeň-jih
3 kulturní památky
(z toho 1 soubor)
649
Plzeň-sever
993
Rokycany
241
Sokolov
403
Tachov
1 kulturní památka
774
celkem
23
5 955
(z toho 3 soubory)
rejstř. čísel
- V roce 2006 nebylo vyžádáno žádné vyjádření k trvalému přemístění movitých kulturních památek.
- Průběžně dle potřeby byla prováděna terénní šetření
a průzkumy movitých kulturních památek a předmětů
kulturní hodnoty.
- Na základě výsledků terénních šetření byly průběžně
zpracovávány odborné popisy a zajišťována dokumentace movitých předmětů jiných vlastníků.
- Na vyžádání poskytovalo oddělení bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům movitých kulturních památek
a předmětů kulturní hodnoty.
- Ve spolupráci s fotopracovištěm byly prováděny veškeré činnosti spojené s Integrovaným systémem ochrany
movitého kulturního dědictví (ISO) včetně spolupráce
s Policií ČR.
Integrovaný systém ochrany
V roce 2006 Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště prováděl digitální videodokumentaci a fotografickou digitální dokumentaci většinou ve skupině 3 pracovníků – 2 odb. pracovnice a 1 fotograf. Přístup k movitým kulturním památkám a předmětům kulturní hodnoty
byl administrátory farností Domažlice, Koloveč, Klenčí
pod Čerchovem, Poběžovice, Mrákov, Milavče a Švihov
bez problémů umožňován buď samotnými administrátory
nebo jimi pověřenými osobami.
Celkem bylo v roce 2006 pořízeno 3 449 fotografií. Následovalo zapsání získaných údajů do evidenčních listů
movitých kulturních památek a předmětů kulturní hodno-
ty. Tyto údaje se postupně vkládaly do programu ArtGuard (inovovaný program MacArtPRO, do kterého byla
data pilotním pracovištěm převedena).
K 31. 12. 2006 bylo v databázi ArtGuard celkem 20 656 záznamů, z toho v roce 2006 bylo nově vloženo nebo aktualizováno 1 611 záznamů. V tomto programu jsou údaje
o předmětech zpracovány tak, aby dokumentace mohla
být využita také pro pátrání po odcizených, pohřešovaných nebo ilegálně vyvezených předmětech.
Po skončení terénních prací následoval popis fotografií,
zhotovovaných ve smluvní provozovně, určených pro
faráře, s uvedením lokality, zasvěcení kostela, názvu předmětu, materiálu, rozměrů a rejstříkového čísla.
Na závěr zpracovávání získaných obrazových a datových
informací v rámci ISO je prováděna digitalizace fotografií
podle Příkazu generálního ředitele č. II/2005/NPÚ k provádění ISO v NPÚ. Po provedení digitalizace budou
vytvořené kopie předány vlastníkům, pilotnímu pracovišti a k archivaci v NPÚ ÚOP v Plzni.
Přehled zdokumentovaných objektů v roce 2006
Celkem bylo zdokumentováno 35 objektů v okrese
Domažlice, Klatovy a Plzeň-sever
Okres Domažlice (DO):
Úboč, kostel sv. Mikuláše
Srbice, kostel sv. Víta
Koloveč, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Lštění, kostel sv. Jana Křtitele
Mrákov, kostel sv. Vavřince
Mrákov, fara
Všeruby, kostel sv. Michaela archanděla
Maxov, kostel sv. Jana Křtitele
Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Hostouň, kostel sv. Jakuba
Hora sv. Václava, kostel sv. Václava
Mutěnín, kostel sv. Bartoloměje
Klenčí pod Čerchovem, kostel sv. Martina
Klenčí pod Čerchovem, fara
Meclov, kostel sv. Michaela archanděla
Trhanov, kostel sv. Jana Nepomuckého
Nemanice, kostel sv. Jana Nepomuckého
Milavče, kostel sv. Vojtěcha
Radonice, kaple sv. Jakuba
Zahořany, kaple Nanebevzetí Panny Marie
Chotiměř, kaple sv. Jana Nepomuckého
Stanětice, kostel sv. Kunhuty
Blížejov, kostel sv. Martina
Domažlice, kostel Narození P. Marie
Domažlice, kaple sv. Jana Nepomuckého
Domažlice, kostel Všech svatých
Domažlice, kostel sv. Vavřince
Domažlice, arciděkanství
Horní Folmava, kostel sv. Antonína Paduánského
Třebnice, kostel sv. Jiljí
Okres Klatovy (KT):
Petrovice u Měčína, kaple sv. Vojtěcha
Slavíkovice, kostel sv. Josefa
Vřeskovice, výklenková kaple
Okres Plzeň-sever (PS):
Planá nade Mží, kostel Narození P. Marie
Manětín – předměty uložené na faře z kostela sv. Ondřeje
v Krašově
Přehled napadených objektů a v nich odcizených předmětů v roce
2006
Pracoviště ISO NPÚ v Plzni spolupracovalo s Policií ČR
téměř u všech níže uvedených odcizených předmětů při
jejich bližší specifikaci, vyhledání a předání obrazové
dokumentace. V roce 2006 bylo odcizeno 41 předmětů
z 8 napadených církevních objektů. Tyto údaje jsou zároveň
vedeny v databázi ArtGuard. Ověřené informace o krádežích jsme získali opět výhradně od Krajské správy policie
ČR. V roce 2006 jsme poskytli ve výše uvedených kauzách
nejméně 25 osobních nebo telefonických odborných konzultací Policii ČR. Pokračovala odborná spolupráce s Policejním prezidiem ČR na tvorbě metodických materiálů.
Okres Karlovy Vary
Chlum, kostel sv. Jiljí – obraz sv. Jiljí z hlavního oltáře, r. č.
18 535/4-830 (34-370)
- obraz Korunování Panny Marie z pravého bočního oltáře, r. č. 18 535/4-830 (34-371)
Komárov, kostel sv. Vavřince – socha sv. Šebestiána z hlavního oltáře, r. č. 16 208/4-914 (34-452)
- socha Madony z hlavního oltáře, r. č. 16 208/4-914
(34-452)
- socha sv. Vendelína, r. č. 55 766/34-456
- 4 svícny, r. č. 55 437/34-458
- 2 svícny, r. č. 60 633/34-459
Krásné údolí, kostel sv. Vavřince – socha Krista ze souboru
Olivetské hory, r. č. 34-481
Štědrá, kostel Narození Panny Marie – obraz s erby z hlavního oltáře, r. č. 26 144/4-1048 (34-597)
- obraz sv. Anny s Panny Marií z levého b. oltáře, r. č.
26 144/4-1048 (34-598)
- obraz Korunování Panny Marie Marií z levého b. oltáře,
r. č. 26 144/4-1048 (34-598)
- zvon, r. č. 34-600
Toužim, kostel Narození Panny Marie – socha sv. Josefa
s Ježíškem z hlavního oltáře, r. č. 23 875/4-1092 (34-679)
- socha světice (sv. Helena?) z hlavního oltáře, r. č.
23 875/4-1092 (34-679)
- Útvina, kostel sv. Víta – krucifix, r. č. 83 377/34-693
Okres Sokolov
Jindřichovice, kostel sv. Martina – socha sv. Řehoře z pravého bočního oltáře
- socha sv. Barbory z pravého bočního oltáře
- 2 sochy andělů z hlavního oltáře, r. č. 37 517/4-607 (34-875)
Okres Tachov
Svatá Kateřina, kostel sv. Kateřiny – 2 sochy andělů z hlavního oltáře, r. č. 34 779/4-1888 (34-1836)
- 3 sošky andílků z levého bočního oltáře, r. č. 34 779/
4-188 (34-1837)
- socha sv. Augustina z kazatelny, r. č. 34 779/4-1888
(34-1839)
- reliéf Ježíš v chrámu z kazatelny, r. č. 34 779/4-1888
(34-1839)
- socha Panny Marie z pravého bočního oltáře, r. č.
34 779/4-1888 (34-1838)
- 2 sošky andílků z pravého bočního oltáře, r. č. 34 779/
4-1888 (34-1838)
- ozdobné květinové girlandy z pravého bočního oltáře,
r. č. 34 779/4-1888 (34-1838)
- obraz Nejsvětější Trojice, r. č. 75 513/34-1842
- 2 sochy Zmrtvýchvstalého Krista
- 4 krucifixy
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 13
Oddělení průzkumů a restaurování
Památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla
Činnost úseku péče o památky sochařství, malířství a uměleckých řemesel se řídila v převážné míře plánem hlavních
úkolů NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni pro
tuto oblast na rok 2006.
Pro potřeby vlastníků movitých i nemovitých kulturních
památek v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje byly
v průběhu roku 2006 zpracovány odborné podklady v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 20 Sb. ve znění
pozdějších předpisů pro 110 restaurátorských akcí. Větší
část těchto akcí byla realizována, část restaurátorských
prací má však dlouhodobější časový rámec, část se pak
z důvodů finančních prozatím neuskutečnila. Značná
pozornost pak byla věnována detailnímu sledování průběhu jednotlivých akcí včetně konzultací s restaurátory,
vyhledávání dalších nezbytných podkladů a účast při přejímkách dokončených restaurátorských prací. Po odborné
stránce bylo připraveno, sledováno a realizováno také
10 akcí restaurátorského charakteru pro potřeby památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Plzni.
V roce 2006 byl zároveň zpracován pro potřeby NPÚ,
ústředního pracoviště Praha soupis restaurátorských
prací, uskutečněných v Plzeňském a Karlovarském kraji
v roce 2005 (138 akcí) a započato s průběžným zpracováním soupisu restaurátorských prací, které se uskutečnily
v roce 2006.
Nezbytná metodická pomoc je poskytována všem žadatelům o udělení oprávnění MK ČR k provádění restaurátorských prací.
Významná pozornost úseku je věnována restaurátorským
pracím nezbytným pro stanovení podmínek, určujících
charakter obnovy nemovitých kulturních památek, zejména pak záchranným průzkumům, restaurátorským průzkumům exteriérů i interiérů významných památkových
objektů, fasád měšťanských domů a dokumentaci hodnotných uměleckořemeslných prvků památkových objektů.
Jedním z hlavních úkolů úseku ve sledovaném období pak
bylo zpracování odborných podkladů pro potřeby Programu restaurování movitých kulturních památek na rok
2007. Vzhledem ke specifice tohoto programu byly zpracovány podklady nejen pro movité kulturní památky ve
správě NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni, ale
především pro potřeby ostatních vlastníků. Odborné podklady byly zpracovány ve formě záměrů restaurování
a v komplexní podobě předány v daném termínu MK ČR
(26 akcí + 3 akce dodány dodatečně). Prioritou úseku pak
bylo také detailní sledování průběhu restaurátorských
prací realizovaných ve sledovaném období v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek. Souběžně byla zajištěna účast zástupce organizace na jednáních komise MK ČR pro Program restaurování movitých
kulturních památek.
Program restaurování movitých kulturních památek 2006
Plzeňský kraj
místo
objekt
předmět
Horšovský Týn
areál NKP hradu a zámku Horšov. Týn
soubor závěsných
obrazů – 1. etapa
Kladruby
klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie
v areálu NKP býv. kláštera benediktinů
areál NKP bývalého kláštera – klášterní
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Areál NKP bývalého kláštera – klášterní
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel sv. Máří Magdalény
boční oltář sv. Benedikta –
4. etapa
varhany
Plasy
Plasy
Tachov
chórové lavice
varhany
rejstříkové číslo
ÚSKP
13314/34-5883;
inv. č. HT 146;
inv. č. HT 688;
inv. č. HT 5931;
inv. č. HT 4886
13478/34-5887;
inv. č. KL 1318
44310/4-1510
(34-2958)
80980/34-2954;
71538/34-2955
20085/4-1672
(34-5783)
dotace
v tis. Kč
rejstříkové číslo
ÚSKP
13413/34-5882;
inv. č. BV 1230;
inv. č. BV 1236;
inv. č. BV 1237;
inv. č. BV 1238;
inv. č. BV 955
dotace
v tis. Kč
celkem
Karlovarský kraj
místo
objekt
předmět
Bečov n. Teplou
závěsné obrazy – 5 ks
areál NKP hradu a zámku Bečov
celkem
Plzeňský a Karlovarský kraj – dotace celkem 2 229 tis. Kč.
14 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
90
240
600
399
600
1 929
300
300
Oddělení mobiliárních fondů
Oddělení mobiliárních fondů pokračuje v základní a průběžné evidenci mobiliárních fondů. Pro zpracování této
agendy používá novou verzi databáze CastIS 2005, která
již funguje na většině památkových objektů NPÚ ÚOP
Plzeň.
V roce 2006 byly provedeny tyto řádné inventarizace
mobiliárních fondů na památkových objektech NPÚ ÚOP
Plzeň: SZ Kozel, SH Rabí, SH Velhartice, Centrální depozitář Plasy, Mobiliář Kačerov.
Pro potřeby PČR byly dále provedeny inventarizace mobiliárního fondu hradu Loket uloženého v centrálním depozitáři v Plasích a dále zapůjčeného na některé památkové
objekty NPÚ ÚOP Plzeň.
V rámci rozdělení pracoviště na ÚOP Plzeň a ÚOP Loket
byly provedeny mimořádné předávací inventarizace
mobiliárních fondů SZ Valeč, SZ Bečov, SZ Kynžvart.
V rámci kompletní inventarizace kynžvartského mobiliárního fondu byla v březnu roku 2006 revizí tzv. Richardovy
knihovny (5 884 knihovních jednotek) dokončena celková
revize zámecké knihovny SZ Kynžvart za velké pomoci
pracovníků oddělení zámeckých knihoven PhDr. Petra
Maška a PhDr. Luboše Antonína.
Následující měsíc v dubnu byla zahájena revize zámecké
knihovny SZ Manětín čítající 5 195 knihovních jednotek,
kterou provedli pracovníci oddělení mobiliárních fondů
NPÚ ÚOP v Plzni. Práce byly ukončeny v květnu téhož
roku. Během revize byly zjištěny nedostatky v uspořádání
knih dle jejich signatur. V říjnu proto následovala dodatečná revize, knihy byly znovu uspořádány a sepsán potřebný rozpis signatur knih dle jejich umístění ve skříních
a jednotlivých regálech.
Během roku 2006 byly zapůjčeny 2 knihy z knihovního
fondu SZ Kynžvart. Kniha od Hannse Wagnera: Kurtze
doch gegründe Beschreibung des…gehalten Hochzeitlichen
Ehren Fest na přeshraniční výstavu v Egerland-Museu
v Marktredwitz s názvem „Po stopách šlechtického rodu –
Notthaffové v evropském regionu Egrensis“. Dále byl
zapůjčen rukopis Histoire de France II na výstavu pod
názvem „Du bon du coeur: Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách“ do
Arcibiskupského muzea v Olomouci.
Bylo dále započato se zpracováním knihovního fondu
NKP kláštera Kladruby do databáze CastIS 2005.
Oddělení mobiliárních fondů i nadále spravuje centrální
depozitář v Plasích. Pro modernizaci a vytvoření odpovídajícího ochranného režimu mobiliárních fondů ulože-
ných v centrálním depozitáři byl vypracován projekt
s názvem „Studijní depozitář mobiliárních fondů hradů
a zámků“. Tento projekt byl předložen formou žádosti
o získání grantu z Finančních mechanismů EHP/Norska
ve spolupráci s nově vznikajícím studijním depozitářem
na SZ Kynžvart.
Oddělení mobiliárních fondů vede metodický dohled nad
průvodcovskou činností a dále v otázkách preventivní
péče o mobiliární fond. V rámci těchto aktivit započali
organizovat pracovníci oddělení pravidelné semináře
a workshopy na téma průvodcovská činnost vždy na
začátku sezony a na téma preventivní péče o mobiliární
fond vždy na konci sezony. Dne 24. 4. 2006 se uskutečnilo
první setkání stálých průvodců v areálu SZ Kozel. Průvodcům byly poskytnuty prvotní informace týkající se
metodiky průvodcovské činnosti, dále základní informace
ke kultuře mluveného projevu a následně se mohli zúčastnit komentované prohlídky SZ Kozel. Další pracovní setkání (workshop) tentokrát na téma preventivní péče
o mobiliář se uskutečnilo dne 28. 11. 2006 v zasedací místnosti ÚOP Plzeň. Účastníci z řad pracovníků památkových
objektů ÚOP Plzeň i památkových objektů mimo NPÚ byli
ve stručnosti seznámeni s problematikou uložení jednotlivých předmětů mobiliárních fondů z hlediska nároků na
klimatické podmínky, dále byly představeny formou fotografii a diapozitivů některé druhy poškození mobiliáře
a na závěr mohli účastníci shlédnout komentované video
z produkce National Trust na téma preventivní péče
o předměty mobiliárních fondů.
Oddělení péče o památkový fond
Plzeňský kraj
Okres Plzeň-město
V areálu Františkánského kláštera byla zahájena oprava
věže kostela opravou krovu a břidlicové krytiny. Byly
dokončeny práce na opravě měšťanského domu na nám.
Republiky č. 12. Probíhala jednání o problematice kašen na
náměstí Republiky včetně prověření první kašny modelem
1 : 1. Byla zahájena rekonstrukce plochy náměstí Republiky. Dále byla realizována stavba hotelu Diplomat – architektonicky značně problematická stavba v MPR, u níž se
památkové péči podařilo alespoň zjednodušit navržené
řešení samotné budovy a změnit návrh řešení jejího okolí
s použitím tradičních materiálů.
Značný význam mělo pokračování prací na postupných
V roce 2006 byly nově zpracovány (odborné popisy, fotodokumentace) tyto předměty mobiliárních fondů:
památkový objekt
odborně zpracováno v roce 2006 – zadáno do databáze
zbývá zpracovat –
CastIS 2005 / fotodokumentace odborné popisy
plán pro rok 2007–2008
SZ Manětín
70/0
20/90
SZ Horšovský Týn
325/198
1700/230
SZ Kynžvart
600/130
0
SH Velhartice
0/37
0
NKP klášter Kladruby
110/0
15/30
SZ Červené Poříčí
215/0
300/380
SH Švihov
18/0
0/20
Centrální depozitář Plasy
54/20
460/494
SZ Nebílovy
25/0
10/120
SZ Kozel
167/52
0/0
Poznámka: Za zpracovanou fotodokumentaci se považuje popsání jednotlivých záběrů inventárními čísly a dále označení jednotlivých záběrů identifikačními kódy.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 15
opravách významných objektů ze 20. a 30. let 20. století na
předměstích Plzně. Dokončena byla oprava fasád Městského divadelního skladiště (v Kovářské ulici), u něhož
byla provedena rovněž oprava a rehabilitace původního
vzhledu oplocení. Dále byla provedena úprava auly
a oprava venkovních schodišť bývalé Vyšší hospodářské
školy – dnes Lékařské fakulty UK na Karlovarské třídě.
V rámci soudobé moderní přístavby šaten u tělocvičny
bývalé Pikovy školy (dnes gymnázium) v Opavské ulici
byla provedena oprava původních šaten. Opravou věže
byla zahájena postupná oprava fasád bývalé Okresní
nemocenské pojišťovny – dnes polikliniky na Denisově
nábřeží. U činžovního domu na Anglickém nábřeží (součást souboru domů U trojdohody tzv. Mrakodrapem) byly
nevzhledné novodobé dveře nahrazeny novými dveřmi,
zhotovenými jako replika na základě dochované výkresové dokumentace původních dveří.
Plzeň – MPR
V prosinci byla dokončena celková oprava a úpravy budovy někdejší Obchodní a živnostenské komory v Plzni, od
50. let 20. století upravené pro potřeby a užívané VŠSE
v Plzni. Dochované uměleckořemeslné prvky byly restaurátorsky obnoveny, původní podobu získaly fasády obou
uličních průčelí. Dosavadní nevyhovující krytina byla
nahrazena přírodní břidlicí. Součástí této akce byla realizace půdní vestavby. Budova je novostavbou, dokončenou
v roce 1906. Byla realizována podle projektu významného
českého architekta L. Skřivánka. V roce 2006 se stala sídlem právnické fakulty ZČU v Plzni.
Zahájena realizace nástavby dvorního objektu na náměstí
Republiky 22, na základě dříve schváleného projektu.
Byl realizován bezbariérový přístup do budovy pedagogické fakulty ZČU v Plzni ve Veleslavínově ulici 42.
V rámci těchto úprav se podařilo odstranit dodatečně vložený strop ze západního atria a částečně upravit plochu
před severním průčelím, v prostoru bývalé zahrady.
Na začátku turistické sezony byly veřejnosti zpřístupněny
nově upravené prostory staré městské vodárny v Pražské
ulici. Na původní místo byla osazena replika vodního kola
z konce 19. století (vodní kolo má průměr téměř 7 m).
Byla zahájena rekonstrukce dvoupatrového dříve obytného a obchodního domu ve Zbrojnické ulici 7 na hotel
Garni. Prodejna ve východní polovině přízemí byla adaptována na kavárnu. Památkovou péčí bylo schváleno rozšíření kavárny o sezonní venkovní sezení v prostoru mezi
městskou hradbou a dvorním objektem, náležejícím dříve
k domu na náměstí Republiky 12.
Plzeň – kulturní památky mimo MPR
V roce 2005 pokračovala obnova jídelny v tzv. Loosově
interiéru v 1. patře domu Jany a Jana Brummelových
v Husově tř. 58 – byla dokončena II. etapa restaurátorské
obnovy obkladů stěn a vestavěného a restaurování svítidel.
Provedena restaurátorská obnova dvou soch na budově
bývalé II. české státní reálky, dnes Gymnázia na Mikulášském náměstí. Sochy z umělého kamene (dětské postavy
s vázami) jsou umístěny v úrovni hlavní římsy, v rozích
středního obloukového rizalitu ve vstupním průčelí. Jejich
autorem je ak. mal. F. Hergesel.
Provedena II. etapa obnovy střechy budovy Masarykovy
školy na Jiráskově náměstí. Současně opraven trojúhelníkový štít ve dvorním průčelí a osazena do něj replika
původního okna.
Zahájena realizace vestavby do podkroví dvoupatrového
řadového domu na Klatovské třídě 10 (součást vlastního
domu E. Škody).
16 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Provedena celková oprava výpravní budovy železniční
zastávky v Přeštické ulici (na trati Plzeň – Klatovy – Železná Ruda). Tato budova byla postavena v letech 1926–1929
podle kvalitního architektonického návrhu, ovlivněného
art-deco a kubismem.
Dokončena oprava brány a branky v areálu předměstské
usedlosti na Roudné (ulice Na Roudné 12). Dále byla
v tomto areálu provedena celková oprava střechy patrového obytného domu.
Plzeň – MPZ Lochotín
Pro různé úpravy objektů v MPZ Lochotín bylo vypracováno cca 20 odborných vyjádření. Pozornost si zaslouží
zejména obnova střechy vily v ulici B. Němcové 7, realizovaná s velmi dobrým výsledkem. Tato vila byla postavena
v letech 1914–1915 podle projektu významného architekta
B. Hübschmanna. Dosud se nachází ve stavu blízkém
původnímu. Dále byl projednán poněkud problematický
projekt celkové rekonstrukce vily v ulici Karoliny Světlé 21
a zahájeny přípravné práce. Tato dosud rovněž velmi
dobře dochovaná vila byla postavena v roce 1928 podle
projektu architekta Josefa Špalka z Prahy a je patrně první
funkcionalistickou stavbou na západě Čech.
Okres Plzeň-město (správní obvod obce s rozšířenou působností
Plzeň)
Bolevec (vesnická památková zóna) – objekt čp.10 na Bolevecké návsi byl v letošním roce prohlášen za kulturní památku a došlo k realizaci rekonstrukce střešního pláště
– objekt čp. 30 v Hynaisově ulici byl pro své stavebně historické kvality navržen na prohlášení za kulturní památku
a po změně majitele byly zahájeny stavební úpravy v interiéru domu
Bukovec (vesnická památková zóna) – zahájení opravy šindelové střechy u kapličky na Zemědělském náměstí
Božkov (vesnická památková rezervace) – usedlost čp. 12 na
Božkovském náměstí (kulturní památka) – realizace
rekonstrukce střešního pláště obytného domu včetně
obnovy původních vikýřů dle dobové fotografie
Černice (vesnická památková rezervace) – usedlost čp. 20 na
Selské návsi (kulturní památka) – adaptace uličního průčelí obytného domu včetně opravy tělesa brány s brankou
Koterov (vesnická památková rezervace) – usedlost čp. 28 na
Koterovské návsi (kulturní památka) – statické zajištění
kleneb hospodářské budovy
Křimice (vesnická památková zóna) – v areálu původní zemědělské usedlosti čp. 39 na Křimickém náměstí (kulturní
památka) byly realizovány další stavební úpravy týkající
se rekonstrukce střešního pláště objektu výminku a osazení slohových truhlářských výplní
Radčice (vesnická památková zóna) – v areálu usedlosti čp. 12,
ulice V Radčicích (kulturní památka), druhotně parcelně
rozdělené na čp. 308 – původní hospodářské stavení
s výminkem, byla provedena další etapa stavebních úprav
v interiéru chlévů, a to realizace podlah
Okres Plzeň-sever (pověřená obec Nýřany)
Čemíny – zámek čp. 6 (kulturní památka) – realizace rekonstrukce vnějších omítek
Doubrava u Nýřan – usedlost čp. 29 (kulturní památka) –
rekonstrukce střešního pláště obytného stavení s navazující hospodářskou částí
Druztová – fara čp. 1 (kulturní památka) – oprava krovové
konstrukce a osazení nové střešní krytiny
Kostelec – kostel sv. Jiří (kulturní památka) – realizace
nezbytně nutného statického zajištění krovové konstrukce
z důvodu zamezení hrozící její samovolné destrukce
Krsy – kostel sv. Vavřince (kulturní památka) – dokončení
rekonstrukce střešního pláště
Ledce – fara čp. 1 (kulturní památka) – provedení opravy
oken a podlah; usedlost čp. 54 (kulturní památka) – rehabilitace uličního průčelí statku
Lochousice (vesnická památková zóna) – areál usedlosti čp. 14
– provedení rekonstrukce obytného stavení s navazujícími
chlévy a zahájení prací na protilehle situovaném objektu
výminku
Město Touškov (městská památková zóna) – ul. Čemínská čp. 34
(kulturní památka) – dokončení prací na vnějších omítkách uličního průčelí
Planá nad Mží – kostel Nanebevzetí Panny Marie (kulturní
památka) – provedení rekonstrukce střešního pláště nad
presbyteriem a zahájení přípravných prací k obnově střechy nad sakristií se stropem napadeným dřevomorkou
– fara čp. 1 (kulturní památka) – zahájení přípravných
prací k obnově střešního pláště objektu po změně majitele
Okres Plzeň-jih (pověřená obec Stod)
Dnešice – V Dnešicích bylo provedeno odvodnění a odsušení kostela sv. Václava. Během prací byl po obvodu stavby zřízen vzdušník a položen okapový chodníček.
Dobřany – V Dobřanech (MPZ Dobřany) pokračovaly
práce na kostele sv. Mikuláše. V etapě 2006 byla provedena oprava fasády presbyteria. V průběhu prací byly ověřeny velikosti a tvary částí původních gotických okenních
otvorů osvětlujících kněžiště.
Klášter v Chotěšově – V roce 2006 pokračovala oprava krovu
a střechy konventu bývalého premonstrátského kláštera
v Chotěšově. Práce byly prováděné tradičním způsobem,
tj. protézováním poškozených částí krovu, a výraznou
měrou přispěly k postupnému dokončování této mimořádně rozsáhlé a finančně náročné akce. Souběžně s tím
byla provedena oprava části pozoruhodného kanalizačního systému kláštera, a to větve ležící v prostoru někdejší
klášterní zahrady s navazující částí krytou terasami pod
konventem.
Záluží – Obnovovací práce byly realizovány v areálu bývalého klášterního dvora (klášter premonstrátů v Chotěšově)
v Záluží, kde bylo opravováno zdivo a stropní konstrukce
v části chlévů. Součástí obnovovacích prací bylo i provedení odvodnění a odsušení stavby. Na budově tzv. zámečku (správní a obytný objekt dvora) se pokračovalo v opravě krovové konstrukce.
Okres Plzeň-jih (pověřená obec Přeštice)
Bijadla – V září došlo k sejmutí střešní krytiny, likvidaci
krovu a vnitřních dřevěných konstrukcí významné kulturní památky – sýpky Bijadla. Práce, které provedl nový
vlastník objektu, byly provedeny v rozporu s ustanovením
§ 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Celá
věc byla předána Policii ČR.
Dolní Lukavice – V další etapě bylo navázáno na rekonstrukci zámku v Dolní Lukavici – započala náročná rekonstrukce dřevěných biotickými škůdci napadených stropů
v levém zámeckém křídle.
Lužany – V areálu zámku v Lužanech proběhly počáteční
etapy rekonstrukce zahradních umělecky cenných altánů –
byly zajištěna statika konstrukcí a obnoveny střešní pláště.
V areálu rovněž pokračovala rekonstrukce zahradních historicky a umělecky cenných altánů – byl proveden rozsáhlý restaurátorský zásah v oblasti omítkových vrstev
a dochované výmalby v altánu Akademie.
Oplot – Byla dokončena oprava krovové konstrukce a statické zajištění kaple v obci Oplot.
Okres Plzeň-sever (správní obvod obce s rozšířenou působností
Plzeň)
Dýšina (vesnická památková zóna) – usedlost čp. 27 na
náměstí Míru (kulturní památka) – dokončení vnějších
omítek brány a realizace fasády obytného stavení
– usedlost čp. 25 na náměstí Míru (kulturní památka) –
oprava přední obytné sekce původního hospodářského
objektu včetně zpracování návrhu na prohlášení za kulturní památku
Okres Plzeň-sever (pověřená obec Kralovice)
Hubenov – v areálu hospodářského dvora bývalého cisterciáckého kláštera Plasy (nemovitá kulturní památka) byla
novým vlastníkem zahájena celková obnova areálu dvora.
Postupně byl zajištěn silně poškozený střešní plášť a na
základě podrobně provedeného průzkumu zchátralého
objektu zámku a hospodářských objektů byla zahájena příprava projektové dokumentace, která bude odpovídajícím
podkladem pro celkovou citlivou obnovu hospodářského
areálu s přihlédnutím k předpokládané odpovídající funkci dvora – chovu koní.
Lednice – v areálu hospodářského dvora bývalého cisterciáckého kláštera Plasy (nemovitá kulturní památka) byla
zahájena novým vlastníkem celková obnova delší dobu
neužívaného areálu hospodářského dvora. Postupně byl
zajištěn silně poškozený střešní plášť a na základě provedených detailních průzkumů značně zchátralého objektu
zámku zahájena obnova vnitřních prostor této budovy,
které hodlá majitel využívat pro stálé bydlení. Na základě
doporučení a vypracovaného SHP areálu se připravuje
dokumentace pro celkovou obnovu všech objektů s přihlédnutím na předpokládanou zemědělskou činnost, kterou vlastník zahájil v roce 2006.
Kalec – v areálu hospodářského dvora bývalého cisterciáckého kláštera Plasy (nemovitá kulturní památka) pokračovala celková obnova krovové konstrukce a střešního pláště na hospodářských objektech (jižním, východním a na
části severního křídla). Dále proběhly detailní průzkumy
stropních konstrukcí objektu zámku tak, aby bylo možné
zahájit v roce 2007 jejich statické zajištění a následnou
obnovu.
Žihle – objekt bývalé fary (nemovitá kulturní památka).
Nový vlastník zahájil na základě odsouhlasené projektové
dokumentace celkovou obnovu zchátralé budovy. Při
podrobném průzkumu složení stropní konstrukce nad
2. NP byl zjištěn dřevěný překládaný strop, malovaný
v barokním slohu ve všech obytných místnostech tohoto
patra. Malby byly postupně restaurovány tak, aby bylo
možné zachovat strop v původním složení a prezentovat
jej v určených místnostech jako pohledový. Bylo dohodnuto, že v místnostech se štukovou výzdobou budou malované stropy z půdního prostoru restaurovány a ponechány
v současném v současné poloze. Vlivem silného poškození jihozápadního nároží krovu dřevokaznou houbou, která
se přenesla i do dřevěných prvků stropní konstrukce,
musel být malovaný strop nad jihozápadní místností rozebrán, následně konzervován a přenesen na stropní konstrukci I. NP. Současně s obnovou stropu byla zahájena
poměrně náročná a rozsáhlá oprava dřevokaznou houbou
silně poškozené krovové konstrukce.
Žihle – bývalý zámek (nemovitá kulturní památka). Nový
vlastník provedl na základě nařízení o zajištění havarijníÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 17
ho stavu objektu, které vydal stavení odbor MÚ Kralovice,
statické zabezpečení poškozené krovové konstrukce, která
hrozila celkovou destrukcí. Dále bylo realizováno vyklizení suti ve vnitřních prostorách celého objektu a zajištěny
poškozené nosné zděné konstrukce druhého nadzemního
podlaží a klenby ve sklepních prostorách. Na základě
podrobných průzkumů byla zahájena příprava projektové
dokumentace řešící celkové zajištění a následnou obnovu
zámecké budovy, která zhruba dvacet let chátrala ve středu obce Žihle.
Ostrovec – kostel sv. Jana Křtitele (nemovitá kulturní
památka) – na základě odsouhlasené projektové dokumentace bylo přikročeno k realizaci zajištění havarijního
stavu koruny zdiva lodi a presbytáře kostela pro plánovanou rekonstrukci zřícené krovové konstrukce a stropu.
Rybnice, usedlost čp. 3 (nemovitá kulturní památka) – areál
zemědělské usedlosti – na podkladě odsouhlasené projektové dokumentace bylo realizováno statické zajištění
a následná rehabilitace kamenných základů a roubených
částí svislých konstrukcí obvodových stěn obytného stavení. V rámci těchto stavebních prací byla také provedena
rekonstrukce trámového ostění okenních a dveřních otvorů a jejich výplní.
Manětín (městská památková zóna) – náměstí, dům čp. 34
(nemovitá kulturní památka) – na základě odsouhlasené
projektové dokumentace a dodatečných průzkumů, uskutečněných po rozkrytí podlahy v půdním prostoru, byla
realizována základní etapa obnovy krovu a střešního pláště předmětného městského domu.
Žebnice – kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka) – pokračovala v minulých letech zahájená
celková obnova střešního pláště a vnějších fasád kostela.
Na základě pečlivého restaurátorského průzkumu, zvláště
spodních omítkových vrstev, byl stanoven vhodný technologický postup konzervační metody obnovy fasády sakristie, věže a průčelní západní stěny kostela. Při průzkumu
byl na sakristii, původním raně středověkém presbytáři,
zjištěn na jeho severní straně segmentově zaklenutý okenní otvor včetně dochovaných omítkových vrstev s barevným pojednáním. Tyto nálezy byly odborně restaurovány
a prezentovány. Stanovený rozsah obnovy fasád včetně
jejich rozbarvení byl dozorován po technické stránce restaurátorem a pracovníky památkové péče při pravidelných kontrolních dnech. Tuto akci lze považovat, v rámci
získávání informací o stavebním vývoji středověkých
objektů v okruhu cisterciáckého kláštera v Plasích, za
mimořádně významnou.
Okres Plzeň-sever (pověřená obec Nýřany)
Čemíny – zámek čp.1 (kulturní památka) – realizace rekonstrukce vnějších omítek
Doubrava u Nýřan – usedlost čp. 29 (kulturní památka) –
rekonstrukce střešního pláště obytného stavení s navazující hospodářskou částí
Druztová – fara čp. 1 (kulturní památka) – oprava krovové
konstrukce a osazení nové střešní krytiny
Kostelec – kostel sv. Jiří (kulturní památka) – realizace
nezbytně nutného statického zajištění krovové konstrukce
z důvodu zamezení hrozby její samovolné destrukce
Krsy – kostel sv. Vavřince (kulturní památka) – dokončení
rekonstrukce střešního pláště
Ledce – fara čp. 1 (kulturní památka) – provedení opravy
oken a podlah
– usedlost čp. 54 (kulturní památka) – rehabilitace uličního
průčelí statku
18 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Lochousice (vesnická památková zóna) – areál usedlosti čp. 14
– provedení rekonstrukce obytného stavení s navazujícími
chlévy a zahájení prací na protilehle situovaném objektu
výminku
Město Touškov (městská památková zóna) – ul. Čemínská
čp. 34 (kulturní památka) – dokončení prací na vnějších
omítkách uličního průčelí
Planá nad Mží – kostel Nanebevzetí Panny Marie (kulturní
památka) – provedení rekonstrukce střešního pláště nad
presbyteriem a zahájení přípravných prací k obnově střechy nad sakristií se stropem napadeným dřevomorkou
– fara čp. 1 (kulturní památka) – zahájení přípravných
prací k obnově střešního pláště objektu po změně majitele
Přehýšov – kaple Navštívení Panny Marie – zpracování
návrhu na prohlášení za kulturní památku (velký objekt
kaple vystavěný v roce 1893)
Úterý (městská památková zóna) – pokračování opravy dalších úseků ohradní zdi u kostela Narození sv. Jana Křtitele
(kulturní památka)
Okres Domažlice
Domažlice – V průběhu roku 2006 pokračovala stavební
činnost na většině území s plošnou památkovou ochrannou, zejména v městské památkové rezervaci Domažlice
a jejím bezprostředně navazujícím ochranném pásmu.
Mezi nejvýznačnější akce zde patřilo vyhotovení detailní
projektové dokumentace rehabilitace objektu radnice čp. 1
na náměstí Míru a studie připravované novostavby Husova sboru v prostoru Hánova parku.
Kdyně – V areálu Kdyňských přádelen prošla nákladnou
rekonsrukcí bývalá administrativní budova, jež by od
května 2007 měla sloužit jako expozice muzea příhraničí.
Pivoň – V areálu bývalého augustiniánského kláštera
v Pivoni byly prováděny dílčí průzkumy terénu a stavebních konstrukcí objektu, přičemž těžiště činnosti se přesunulo do přípravy projektů jeho dostavby a následného
využití.
Poběžovice – V městské památkové zóně Poběžovice došlo
k zahájení celkové opravy významného domu čp. 50 a dílčí
rehabilitaci domu čp. 67, jež se nacházejí na urbanisticky
důležitých místech.
Klenčí pod Čerchovem, Pocinovice, Kanice, Trhanov a Stráž – Ve
vesnických památkových zónách (Klenčí pod Čerchovem,
Pocinovice, Kanice, Trhanov a Stráž) probíhala stavební
činnost především v intenci obnov vnějších plášťů jednotlivých staveb.
Okres Domažlice (pověřená obec Horšovský Týn)
V roce 2006 bylo na části území okresu Domažlice, kterou
spravuje pověřená obec město Horšovský Týn, pokračováno v obnově několika významných kulturních památek.
Blížejov – V Blížejově se uskutečnila další etapa opravy
kostela sv. Martina. Práce se soustředily na opravu fasády
lodi a presbyteria.
Čečovice – V Čečovicích u Staňkova pokračovala oprava
areálu zdejšího zámku. Záchranné práce se soustředily na
opravu přístavku kryjící vstup do sklepů pod jižním křídlem a ohradní zdi uzavírající zámecký dvůr ze severní
strany.
Horšovský Týn – Na území městské památkové rezervace
Horšovský Týn se uskutečnila radikální obnova zadláždění severní poloviny náměstí Republiky. Práce byly provedeny v rozporu s vyjádřením odborné složky státní památkové péče a vtiskly místu nepřirozený vzhled vzdálený
předešlé situaci. V průběhu zemních prací bylo tamtéž uči-
něno několik významných archeologických nálezů, např.
historických dlažeb, kachlů a další keramiky atd. Velmi
dobře naproti tomu skončila oprava průčelní fasády domu
čp. 4 na nám. Republiky nebo restaurování městského
znaku, který je osazen v průčelí horšovskotýnské radnice.
Okres Klatovy
Běšiny – kostel Navštívení Panny Marie – obnova fasád dle
restaurátorského průzkumu, výměna oken.
Čachrov – areál tvrze – provedeno zastřešení původně
obytné a úřednické budovy, která je těsně přilehlá k objektu tvrze.
Čachrov – kostel sv. Václava – provedena obnova fasád
věže kostela a položena nová krytina na věži kostela.
Čachrov – objekt špýchárku u čp. 30 – zpracován návrh statického zajištění.
Chudenice – pokračovala postupná restaurátorská obnova
renesančních omítek se sgrafitovým psaníčkovým dekorem na průčelích východního (sálového) křídla zámecké
budovy Starého zámku v Chudenicích.
Chudenice – v další etapě bylo navázáno na opravy střešní
krytiny věže kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích.
Janovice nad Úhlavou – kostel sv. Jana Křtitele – nové řešení
klempířských prvků a obnova poškozené fasády.
Miletice – kaple sv. Jana Nepomuckého – zpracován záměr
celkové opravy.
Němčice – kaple sv. Jana Křtitele – zpracován záměr celkové opravy.
Němčice – kostel Nanebevzetí Panny Marie – zpracován
záměr celkové opravy.
Klenová – sýpka – provedena obnova vnějšího pláště stavby.
Klatovy – Dominikánský klášter – byla zahájena rekonstrukce celého objektu.
Klatovy – nám. Míru čp. 170 (NKP) – realizována výměna
oken a obnova fasády do náměstí. A pro celou řadu měšťanských domů byl zpracován záměr celkových nebo dílčích oprav.
Klatovy – v Klatovech pokračovala další etapou obnova
Jezuitské koleje – u části zadního traktu byly rekonstruovány fasády.
Byla dokončena projektová příprava rekonstrukce a nového využití Dominikánského kláštera v Klatovech.
Sušice – adaptace uličního průčelí obytného domu včetně
opravy tělesa brány s brankou.
Značný význam mělo zahájení celkové rekonstrukce
a dostavby domu čp. 85 v ul. Americké armády (rehabilitace původního stavu střešní krytiny, rehabilitace tvarů
oken). Velký význam mělo rovněž zahájení opravy domu
čp. 287 v Gabrielově ulici, kde proběhla repase původních
oken a rehabilitace rozměrů oken ve 2. NP. Proběhla
1. etapa opravy fasád domu čp. 10 v Poštovní ulici. Dále
byla provedena 1. etapa opravy fasád školní budovy
v Komenského ulici. Dále byla řešena problematika různých úprav v domě čp. 51 na náměstí Svobody a čp. 184
v ulici T. G. Masaryka. Byla provedena oprava uličního
průčelí domu čp. 45 v Mostní ulici. Nebyla doporučena
zamýšlená demolice domku čp. 180 ani radikální přestavba domu čp. 92, v obou případech v ulici Příkopy. U několika staveb proběhla výměna střešní krytiny. Vyjádření
byla vypracována k výměnám oken, osazení reklam
a úpravám různých veřejných prostranství.
Nicov – kostel Narození Panny Marie, byl realizován elektronický zabezpečovací systém, pokračovala oprava krovu
a krytiny věže.
Obytce – zámek čp. 1 – byla zahájena rekonstrukce objektu
zámku pro navrhované účelné využití zámecké budovy.
Petrovice u Měčína – špýchar u čp. 8 (NKP) – probíhala 1.
etapa rekonstrukce obnovy objektu.
Petrovice u Měčína – byla započata rekonstrukce a zajištění
památkově cenného špýcharu u čp. 8 v Petrovicích u Měčína.
Poleň – vesnická památková zóna – usedlost čp. 63 – zpracován záměr dílčích stavebních úprav.
Předslav – kostel sv. Jakuba – pokračovala realizace statického zajištění krovu.
Strážov – městská památková zóna – čp. 133, čp. 190 – zpracován záměr dílčích stavebních úprav.
Týnec u Klatov – na zámku v Týnci u Klatov pokračovaly
opravy interiérů, započato bylo restaurování malířské
výzdoby interiérů. Probíhá statické zajištění historických
konstrukcí na objektu přilehlé správcovské budovy (starého zámku).
Železná Ruda – lovecký zámeček čp. 1 – zpracován záměr
dílčích stavebních úprav.
Okres Rokycany
Rokycany – Proběhlo statické zajištění hřbitovní brány
v areálu kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech – brána
vykazovala v posledních letech výraznou vodorovnou
výchylku a hrozila její destrukce.
Svinné – V areálu zámku ve Svinné proběhla kompletní
výměna dožilé střešní krytiny na zámecké budově, byly
opraveny krovy, obnoveny profilace komínových hlavic,
opraveny byly i historické bleskosvody.
Svojkovice – Pokračovala oprava narušených roubených
konstrukcích na pozdně barokní usedlosti ve Svojkovicích
čp. 8.
Přívětice – Byla dokončena celková obnova omítek a fasádního nátěru na kostele sv. Martina.
Zbiroh – Mimořádně významnou akcí regionálního významu je pokračující rekonstrukce a rehabilitace zámku ve
Zbiroze. Byla dokončena celková velmi náročná oprava
zámecké (hradní) věže. Součástí akce byla konzervace
původního barokního hodinového stroje a byla osazena
replika historického ciferníku. Zámek je zpřístupněn veřejnosti.
– Proběhla další etapa obnovy omítek na farním kostele sv.
Mikuláše ve Zbiroze.
Strašice – Byla dokončena výměna dožilé plechové střešní
krytiny věžní báně na kostele sv. Vavřince ve Strašicích.
Okres Tachov
Stříbrsko (pověřená obec Stříbro):
Kopec (Prostiboř) – proběhla oprava fasád na barokní sýpce
u zámku.
Křivce – kostel sv. Martina – byla zahájena obnova, byla
provedena oprava východního štítu lodi a začala se oprava střechy (krov i krytina)
Stříbro – dům čp. 13 – byla ukončena rekonstrukce domu
čp. 13 na náměstí; muzeum – byla ukončena rekonstrukce
západního a jižního křídla Muzea a díky tomu byly otevřeny nové expozice, byla obnovena fasáda západního křídla ve směru do náměstí; renesanční most – pokračuje obnova renesančního mostu přes řeku Mži, byla provedena
kanalizace inundační části mostu; kostelík sv. Petra a Pavla
– pokračuje obnova kostelíka sv. Petra a Pavla – byly provedeny fasády na východní části objektu.
Svojšín – k významným akcím památkové obnovy patřilo
v roce 2006 pokračování obnovy mimořádného souboru
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 19
historických objektů ve Svojšíně. Z prostředků Programu
záchrany architektonického dědictví byla ve vazbě na
předchozí stavební práce realizována obnova fasádních
omítek zámeckého letohrádku, včetně výplní otvorů. Pokračovala rekonstrukce krovů zámecké budovy a výměna
střešní krytiny na severozápadním křídle. U kostela sv.
Petra a Pavla došlo po předchozím záchranném archeologickém výzkumu k provedení úprav terénu v těsném sousedství stavby pro její odvodnění. Provedena byla další
část obnovy fasádních omítek, oken, dveří a mříží. Odstraněn byl havarijní stav části krovu a stropu kaple. Uvedené
práce navazovaly na výsledky záchrany a obnovy z předchozího období, závěry restaurátorských průzkumů
a záchranného archeologického výzkumu.
Telice – byl podán návrh na prohlášení za nemovitou kulturní památku areál hospodářského dvora.
Trpisty – pokračuje obnova barokního zámku v rámci
PZAD.
Záchlumí – pokračuje obnova kostela Narození Panny
Marie, v roce 2006 byla provedena částečná obnova střechy
a krovu kostela.
Okres Tachov (Tachovsko)
Nejvýznamnějšími akcemi památkové obnovy byly v roce
2006 pokračující práce zařazené v Programu záchrany
architektonického dědictví ČR.
Bor u Tachova – V případě zámku v Boru navázala záchrana a obnova zámku plynule na práce dokončené v předchozím období. Odstraňovány byly další závažné havarijní stavy konstrukcí, způsobené dřívějším rozsáhlým napadením dřevokaznými houbami a pokračovaly práce statického zajištění. Zahájena byla obnova střešních plášťů
budov v předhradí. Z prostředků mimo program pokračovalo restaurování výzdoby v presbytáři kaple. Jako podklad pro pokračování prací byly dále prohlubovány stavebně-technické, stavebně-historické a restaurátorské průzkumy. Další prostory zámku, sály v přízemí, byly zpřístupněny veřejnosti a rozšířeny kulturní aktivity v obnovené části zámku.
Světce – V jízdárně ve Světcích pokračovala obnova interiéru jízdárenské haly restaurováním další ucelené části
dekorativní výzdoby na její severní straně, v rozsahu od
původního obložení stěn až po první řadu stropních kazet.
Doplněny byly chybějící omítky, které navázaly na původní s partiemi dochované dekorativní výzdoby. Podle
vzorů, nálezových situací a archivní dokumentace byly
zhotoveny a osazeny zaniklé zdobné plastické prvky. Restaurována byla část zachovaného původního dřevěného
obložení stěn. Po předchozím průzkumu byly opraveny
omítky ve stájích, malých lóžích, rondelu, v chodbách přízemí a patra, knížecí lóži a pokojích, pokračovala obnova
severního schodiště a podlah. Dokončena byla oprava
fasád, s výjimkou soklových partií a části zdobných prvků.
Tachov, Bor, Planá – Vedle uvedených akcí zařazených
v PZAD byla v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón provedena obnova krovu
a střechy jižní boční lodi kostela N. Panny Marie v MPZ
Tachov, oprava a výměna oken v budově radnice v MPZ
Bor, restaurátorská oprava stropů ve dvou místnostech
patra domu čp. 56 v MPZ Planá.
Chodský Újezd, Horní Jadruž – Za pomoci příspěvků Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny byly
zajištěny konstrukce objektu čp. 13 ve VPZ Chodský Újezd
a dřevěný štít obytného stavení v usedlosti čp. 13 ve VPZ
Horní Jadruž.
20 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Za pomoci příspěvků Havarijního programu došlo k zajištění nástropních maleb v kostele ve Starém Sedle a k opravě zdiva koruny věže kostela v Otíně.
Lestkov, Domaslav – V roce 2006 pokračovala záchrana
zastřešení věže kostela v Lestkově, došlo s zajištění obvodového zdiva lodi kostela v Bernarticích a dílčím opravám
střechy věže kostela v Domaslavi.
Pernolec – Z dalších významných akcí na území Tachovska
je třeba připomenout rozsáhlou a náročnou rehabilitaci
zámeckého parku v Boru a pokračování celkové obnovy
sýpky (bývalé tvrze) v Pernolci.
Technické památky
Bělá nad Radbuzou – Byla dokončena restaurátorská obnova
barokního mostu se sochařskou výzdobou.
Kdyně – Byl projednán projekt adaptace patrového domu
čp. 314 v památkově chráněném areálu bývalé přádelny ve
Kdyni na Muzeum příhraničí.
Mostek u Rybníka – Pokračovaly také práce na celkové
opravě kamenného mostu přes Radbuzu v Mostku u Rybníka a kamenného mostu přes Úhlavku v Prostiboři.
Plzeň – S památkovou péčí byla projednána projektová příprava celkové opravy kamenného mostu přes Radbuzu na
Americké třídě v Plzni.
V polovině roku byla zahájena rekonstrukce mostu přes
Radbuzu nazývaného U Jána, který sice není kulturní
památkou, navazuje však na památkově chráněné nábřežní zdi. Přeložením zejména městské hromadné dopravy na
most U Jána je podmíněna oprava památkově chráněného
mostu kamenného mostu přes Radbuzu.
Staňkov – Bylo doporučeno prohlásit železobetonový silniční most ve Staňkově za kulturní památku.
V průběhu roku bylo vypracováno několik vyjádření
k projektové dokumentaci pro modernizaci úseků železničních tratí, zahrnutých do tzv. III. tranzitního železničního koridoru na území Plzeňského a Karlovarského kraje.
Karlovarský kraj
Okres Karlovy Vary
Hartenstein u Bochova – Byla započata záchrana hradu Hartenstein u Bochova, konkrétně tzv. Karlovarské věže,
financovaná z PZAD.
Horní Blatná – V MPZ Horní Blatná pokračovaly restaurátorské práce na obnově interiéru hřbitovní kaple sv. Kříže,
jejíž obnova by měla dále pokračovat. Proběhla úspěšná
a řemeslně velmi kvalitně provedená obnova krovu
a hrázděného patra městského domu Hamerská čp. 29 –
tyto konstrukce se zřítily pod tíhou sněhu.
Chyše – V Chyši pokračovaly práce na statickém zajištění
a odvlhčení kostela Panny Marie karmelitské a příprava
projektu obnovy jeho fasády.
Jáchymov – V MPZ Jáchymov pokračuje úspěšně rekonstrukce městského domu čp. 143. Obnova další měšťanských domů však neprobíhá.
V MPZ Bečov byla provedena část povrchu veřejných
komunikací v centru (kámen) a proběhla příprava rekonstrukce vnějšího pláště městského kostela, která bude realizována v roce 2007.
Karlovy Vary – Rok 2006 byl v MPZ Karlovy Vary poznamenán především nezákonnou likvidací nemovité kulturní památky lázeňského domu Eboli a také další velmi problematickou akcí, a to demolicí bývalých Slunečních lázní
od arch. R. Wellse (Lázně VI.). Kromě běžné stavební údržby městských domů, především jejich fasád, se v loňském
roce projednávala příprava několika velkých novostaveb
a rekonstrukcí a jejich projektové dokumentace. Jednalo se
především o rekonstrukci a dostavbu Národního domu,
zástavbu proluky na Zámeckém vrchu, výstavbu bytového
komplexu na konci ulice Nebozízek a zástavbu proluky za
divadlem Vítězslava Nezvala. Realizace těchto akcí se očekává v roce 2007.
Ostrov – V MPZ Ostrov byla v rámci akce „Historický
Ostrov“, která zahrnuje stavební obnovu svatého okrsku
a zámeckého parku, dokončena stavební a restaurátorská
obnova kaple sv. Floriána, zahájeny rekonstrukční práce
na kapli sv. Anny a kostele Zvěstování Panny Marie. Na
těchto stavbách je nutné vyzdvihnout kvalitu prováděných restaurátorských prací. Dále byly zahájeny práce na
reminiscenci barokního parteru v zámeckém parku
a výstavbě jeho nového oplocení.
Toužim – V MPZ Toužim proběhla první etapa záchrany
bývalého zámeckého pivovaru, a to kompletní zastřešení
objektu, financovaná z PZAD.
Žlutice – V MPZ Žlutice se projednávala studie revitalizace centra městské památkové zóny.
Dále proběhlo několik záchranných oprav, především
střech a krovů kostelů, financovaných z Havarijního fondu
MK ČR – Luka u Verušiček, Údrč, Bor u Karlových Varů, Brložek či Útvina.
Okres Sokolov
Hartenberg v obci Hřebeny – I nadále pokračují záchranné
práce na obnově zříceniny hradu Hartenberg v obci Hřebeny včetně archeologického průzkumu.
Horní Slavkov – V MPZ Horní Slavkov patřilo k významnějším stavebním akcím pokračování prací na opravě a zpřístupnění věže kostela sv. Jiří. Na budově děkanství začaly
probíhat stavební přípravy celkové rekonstrukce. Dále
pokračují stavební práce na opravách několika měšťanských domů, z nichž nejcennější je renesanční Pluhův dům.
Chodov – V Chodově proběhla obnova vnějšího pláště
barokního kostela sv. Vavřince včetně opravy krovu
a výměny střešní krytiny. V interiéru kostela byly opraveny okenní vitráže a varhany.
Chlum sv. Maří – Pokračovala obnova střech a krovů v areálu poutního kostela Křížovníků s červenou hvězdou. Byly
zahájeny restaurátorské práce na zajištění štukových stropů v objektu proboštství, které jsou v havarijním stavu.
Kraslice – Také tento rok probíhaly stavební úpravy jedné
z nejvýznamnějších technických památek v sokolovském
okrese, bývalých jatek v Kraslicích. Byla dokončena oprava vnějšího pláště věže, kde byla mimo jiné obnovena
výzdoba fasády z keramických zeleně glazovaných
a cihelných tvarovek.
Loket – V MPR Loket se uskutečnilo několik oprav fasád,
krovů a střech městských domů. Byly provedeny místní
opravy městského středověkého opevnění. Bohužel také
došlo k několika negativním stavebním úpravám na kulturních památkách i na objektech ležících v MPR. Z hlediska památkové péče bylo nejvíce ničivé zahájení rekonstrukce domu čp. 77. „Rekonstrukce“ tohoto objektu začala bez odborného vyjádření NPÚ i bez stavebního povolení a došlo při ní k odstranění několika cenných historických konstrukcí a prvků.
Přebuz – Z dalších sakrálních památek pokračovaly práce
na opravě krovu a střechy na kostele sv. Bartoloměje v Přebuzi.
Okres Cheb
Františkovy Lázně – Na území MPR Františkovy Lázně byly
prováděny drobnější stavební úpravy včetně obnovy fasád
některých městských domů. Je schválena projektová dokumentace na novostavbu nové kolonády.
Cheb – Na území MPR Cheb probíhaly nejvýraznější úpravy na chebském hradě a okolí v rámci přípravy Krajinné
výstavy. Na nádvoří hradu byla dokončena úprava náspů
a valů do barokní podoby. Pod hradem byl v rámci Krajinné výstavy opraven vnější plášť barokní Písečné brány
včetně restaurátorské obnovy erbu nad vchodem. V projektové přípravě je zpracována oprava barokních kasemat
a západních hradeb hradu. Započaly přípravné předprojektové práce na rekonstrukci františkánského kláštera
včetně kostela Panny Marie. Na bývalé městské sýpce
v Hradební ulici začala oprava střechy, která bude pokračovat i následující rok. Na několika městských domech
byly obnoveny fasády a střechy.
Libá – V obci Libá pokračují záchranné práce na obnově
středověkého hradu včetně restaurátorského zajištění
uměleckořemeslných prvků. Na farním kostele sv. Kateřiny začaly stavební práce na opravě krovu a výměny střešní krytiny. Tento rok byla dokončena střecha nad věží
a nad východní a západní valbou. Příští rok by měla být
oprava střechy dokončena.
Mariánské Lázně – V MPZ Mariánské Lázně proběhla řada
stavebních úprav měšťanských a lázeňských domů. Jednalo se především o úpravy fasád, výměny oken a uprav
domovních parterů. Byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce domu Slunce. Proběhla příprava projektové dokumentace pro výstavbu budovy bazénu sloužící lázeňskému
domu Hvězda, spojovací chodby mezi areálem Nových
a Centrálních lázní a k rozsáhlé adaptaci domů Paradies
a Sněžka. I nadále pokračují stavební práce na úpravě
veřejných prostranství a ploch (ulice Dusíkova, Ruská
a Mladějovského).
Mnichov – V obci Mnichov byla dokončena oprava barokní radnice.
Pomezí u Chebu – V Pomezí u Chebu proběhl v rámci přípravy rekonstrukce kostela sv. Jakuba restaurátorský průzkum uměleckohistorických prvků a konstrukcí.
Salajna – Ve VPZ Salajna i nadále probíhá postupná obnova bývalého mlýna čp. 9 a hospodářského stavení čp. 12.
Teplá – V MPZ Teplá byla provedena 1. etapa restaurování
barokního trojičního sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, nacházejícího se před radnicí na Masarykově náměstní.
Sloup pocházející z roku 1721 je dílem Osvalda Josefa
Wendy a Johanna Karla Stülpla. V souvislosti s opravou
fasády domu čp. 268 ve Fučíkově ulici byl zrestaurován
zde se nacházející barokní kamenný portál pocházející
z roku 1703. Dále byl zrekonstruován dům čp. 62 na Masarykově náměstí, kde došlo k nové úpravě fasád, obnově
původního výkladce a byl opraven štít ze skládané
břidlice.
V klášteře Teplá proběhla adaptace zdejší barokní sýpky
na restaurátorské dílny a depozitář, spojená s opravou
původního krovu a střešního pláště.
Tuřany – V obci Tuřany nadále postupuje obnova dvou
hospodářských statků čp. 1 a čp. 3.
Technické památky
Chodová Planá – Snaha NPÚ ÚOP v Plzni zabránit stavbě
opěrné zdi po obvodě zámeckého parku v Chodové Plané
skončila bohužel neúspěšně.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 21
Karlovy Vary-Rybáře – Pokračovala oprava střech na bývalé
vzorkovně porcelánky K. Knoll v Karlových Varech-Rybářích.
Kraslice – Provedeny konzervační práce na provozním
objektu v areálu bývalých jatek v Kraslicích.
Kyselka – Byl zjištěn současný stav jednotlivých objektů
bývalé Mattoniho továrny v Kyselce u Karlových Varů
(dnes součásti areálu a. s. Karlovarské minerální vody)
a pro Ministerstvo kultury ČR vypracováno stanovisko
k návrhu na upuštění od památkové ochrany.
Oddělení archeologie
V roce 2006 se tento odbor při provádění archeologických
výzkumů zaměřil na objekty ve správě NPÚ ÚOP v Plzni.
Tyto výzkumy byly vyvolány různými stavebními záměry
na objektech – někde se jednalo o řádné zjišťovací předstihové výzkumy, kdy výsledky výzkumu určily další
postup prací (Bečov nad Teplou – tzv. Pluhovské domy,
Valeč – letohrádek v parku, Velhartice – místnost v Huertově křídle), většinou se však jednalo o záchranné archeologické výzkumy provedené formou dohledu během provádění výkopových prací. Výzkumy byly financovány
z Programu podpory záchranných archeologických
výzkumů (z prostředků V+V byly zpracovávány rozsáhlé
nálezové fondy ze ZAV Horšovský Týn 2001/2 a dále ZAV
Plasy z let 1995–1999). Zpracování nálezů z výzkumů je
náročné jak finančně, tak i časově – zejména zajištění
odborných analýz, konzervace a zpracování keramického
materiálu, ke kterému není pracoviště vybaveno ani laboratoří, ani specialisty.
V roce 2006 jsme na objektech NPÚ provedli tyto archeologické výzkumy:
- Bečov/hrad, NKP – Pluhovské domy – předstihový
výzkum, vyvolaný záměrem umístění protipožární nádrže
- Kladruby/klášter, NKP – dešťová kanalizace nového
konventu
- Manětín/hospodářský dvůr, NKP – napojení kanalizace
od kostela
- Nebílovy/zámek – dešťová kanalizace zadního traktu
- Plasy/klášter, NKP – odvodnění – obnova kanálku B,
výzkum studny zjištěné v trase kanálu v loňském roce
- Rabí/hrad a kostel Nejsv. Trojice, NKP – zabezpečovací
kabely, stabilizace předsíně kostela
- Švihov/hrad, NKP – obnova východního úseku opevnění, kanalizace nádvoří předhradí
- Valeč/letohrádek v parku – odvodnění
- Velhartice/hrad, NKP – zabezpečovací kabely, odvodnění východní stěny pivovaru, dokumentace dlažby v interiéru Huertova křídla (budoucí místnost pro průvodce)
- Mimo objekty NPÚ byl na žádost investora proveden
ZAV dvora čp. 159 v Manětíně.
V rámci písemné agendy bylo v souvislosti s péčí o archeologické dědictví vypracováno 163 odborných vyjádření.
Vyřizovány jsou jak žádosti dle § 14 zákona č. 20/1987, tak
i žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím v různém stupni řízení mimo památkově chráněné objekty
a území s plošnou památkovou ochranou (např. rozrůstání průmyslových a obytných zón v extravilánech obcí
a často zároveň archeologicky výjimečných lokalitách).
Nezřídka se rovněž jedná o vyjádření k územnímu plánování, či k pozemkovým úpravám. Počátkem roku byl
odbor archeologie vyzván ke vznesení požadavků při
22 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
tvorbě lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Stříbro. Z dostupných podkladů (zejm. Státní
archeologický seznam a ÚSKP) byl vytvořen seznam cca
80 archeologických lokalit v příslušném lesním celku,
jejichž stav a prostorové vymezení bylo nutné ověřit
v terénu. Následně se odbor zapojil do složitého jednání
o spolupráci NPÚ (jako celku) s podnikem Lesy ČR ve
věci metodiky ochrany a péče o archeologické lokality
v lesních porostech.
Do databáze Západočeské regionální archeologické komise bylo v roce 2006 zapracováno 437 údajů o plánovaných
zemních pracích v Plzeňském a částečně ještě Karlovarském kraji. Údaje jsou pak na komisi distribuovány všem
organizacím, které jsou v příslušném území oprávněny
k provádění archeologických výzkumů. Na sklonku roku
bylo fungování ZčRAKu změněno – distribuce informací
z databáze bude prováděna elektronickou poštou, zasedání budou svolávána nepravidelně, dle potřeby.
K 1. 9. 2006 vznikla na žádost ředitelky NPÚ užší archeologická komise, fungující jako poradní orgán ředitele NPÚ,
zejména ve věci přerozdělení prostředků z PP ZAV MK
ČR. Jmenovanými členy jsou: Mgr. Linda Foster (NPÚ
ÚOP v Plzni, tajemnice), Bc. Milan Metlička (ZČM, předseda), Mgr. Michal Hauer (ZIP, o. p. s.), Mgr. Libor Janíček
(FF ZČU – katedra archeologie), koordinací pověřena Mgr.
Eva Kamenická (NPÚ ÚOP v Plzni). Tato komise jednala
zejména o přerozdělování finančních prostředků dle aktuálních potřeb jednotlivých organizací v průběhu roku, rovněž také o metodických záležitostech výzkumů či právním
postupu sporných kauz, zejména v souvislosti s financováním výzkumů právnickými osobami.
Byly vypracovány další dva návrhy na prohlášení archeologických lokalit kulturními památkami a postoupeny
prostřednictvím Archeologického ústavu AV a Akademie
věd ministerstvu kultury (Mgr. M. Lodrová):
- Kruhové objekty typu „henge“ (k. ú. Horní Metelsko, okr.
Domažlice) – jedná se o dva kruhové objekty neznámého
původu a účelu, které jsou zajímavé svou vzájemnou polohou (leží v ose sever-jih). Severní objekt byl v roce 2005
narušen necitlivou hospodářskou lesní činností. Ministerstvo kultury však řízení o prohlášení pozastavilo z důvodu nejasné interpretace objektů a žádá o doplnění informací prostřednictvím archeologického výzkumu (pokud
možno pomocí nedestruktivních metod). NPÚ tedy vzápětí zahájilo jednání o výzkumu s PhDr. P. Braunem (ZČM)
a katedrou archeologie při ZČU Plzeň.
- Řadové kostrové pohřebiště (k. ú. Plzeň, ppč. 10252,
okr. Plzeň-město) – v souvislosti s výstavbou parkovacího
domu nového obchodně-společenského centra Plzeň Plaza
na Skvrňanském předměstí v Plzni byla nálezem řadového
kostrového pohřebiště záchranným archeologickým
výzkumem (prováděl Mgr. J. Orna, ZČM) ověřena přítomnost středověkého židovského hřbitova (znám z písemných zpráv). Na žádost Židovské obce v Plzni byl rovněž
vypracován návrh na prohlášení nálezu kulturní památkou.
Odbor archeologie spolupracuje s ostatními oprávněnými
organizacemi: v první polovině roku byl po dohodě
s PhDr. V. Štajnochrem poskytnut novověký keramický
materiál z odpadového areálu zámecké kuchyně v Bečově
k výuce předmětu Novověká keramika na místní katedře
archeologie (zajišťovala Mgr. L. Foster). Konzultovány
a poskytnuty podklady byly dále zejména k návrhu židovského hřbitova za kulturní památku (Mgr. J. Orna a Mgr.
V. Dudková, ZČM).
V rámci popularizace archeologické činnosti NPÚ ÚOP
v Plzni byly připraveny tři drobné expozice (připravila
L. Foster): vstupní předsíň kostela v Horšově (arch. nálezy
z výzkumů při opravě kostela), NPÚ Prešovská ul. – přijímací místnost (nálezy z Bečova, čp. 12 – odpad ze zámecké kuchyně), Bečov – vstupní prostor ( nálezy z výzkumu
v Pluhovských domech).
Pokračovala rovněž systematická spolupráce s vlastníky
a dotčenými organizacemi (občanská sdružení, spolky) či
orgány státní správy ve věcech údržby, péče a rekonstrukcí středověkých opevnění měst, hradů a tvrzí (Volfštejn,
Krašov, Krasíkov, Klenová, Kašperk), Mgr. E. Kamenická.
Jako každoročně byly poskytnuty podklady k aktualizaci
dat Státního archeologického seznamu příslušným regionálním správcům (vždy do konce února).
V roce 2006 odbor opět zajišťoval (Mgr. E. Kamenická) přípravu a realizaci Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR pro Plzeňský a Karlovarský
kraj. Z Programu podpory ZAV bylo přiděleno pro západočeský region 450 000 Kč. Připravovány jsou podklady,
rozpočty a smlouvy k výzkumům vlastním i ostatních
oprávněných organizací, kontrolováno je vyúčtování, fakturace a provedení ZAV ostatními pověřenými organizacemi, odevzdání předběžných nálezových zpráv z těchto
výzkumů.
2.2 Věda a výzkum
Výzkumný úkol č. 205 (02H2041205) včetně realizace
zahraniční poznávací cesty)
Pokračování ve vědeckovýzkumném úkolu: Výzkum
metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot
památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace
společnosti s kulturním dědictvím – Prezentace NKP
Bečov formou vzdělávacích programů.
Řešitel Miloš Kadlec, spoluřešitel za ÚOP v Plzni: Tomáš
Wizovský, Ondřej Cink
Výzkumný úkol č. 301. Vědecký výzkum a aplikace metod
operativního zpracovávání stavebně historických a umělecko historických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných
územích
Řešitel: PhDr. Vladislav Razím, spoluřešitel za ÚOP v Plzni:
Tomáš Karel, PhDr. Vratislav Ryšavý.
Do úkolu se během roku aktivně zapojili další odborní pracovníci: Mgr. Karel Foud, Mgr. Jana Richterová zpracováním dokumentace v terénu a nálezových zpráv, Mgr. Renáta Jedličková jako dispečerka úkolu.
V rámci úkolu byly Tomášem Karlem v roce 2006 zpracovány nálezové zprávy z operativních průzkumů a dokumentace těchto objektů:
Radyně, hrad – průzkum a dokumentace části interiéru věže
Hartenberg, hrad – průzkum a dokumentace ohrožených
konstrukcí paláce
Domažlice, městský dům čp. 160 – průzkum a dokumentace interiérových prvků domu
Dobřany, kostel sv. Mikuláše – dokumentace části fasád
během postupné celkové obnovy (spolu s K. Foudem)
Bolevec, statek čp. 1 – dokumentace ohrožených částí
objektu. Plzeň-Bolevec (okr. Plzeň-město), statek čp. 1.
Pouze archivní výzkum pro kolegu T. Karla.
Boněnov (obec Chodová Planá, okr. Tachov), kaplička Nejsvětější Trojice.
Zichov (obec Koloveč, okr. Domažlice), bývalá tvrz.
Výškovice (místní část osady Boněnov, obec Chodová
Planá, okr. Tachov), kaple.
Chrančovice (obec Všeruby, okr. Plzeň-sever), kaple sv.
Jana Nepomuckého.
Výzkumný úkol č. 402. Odborné poznávání, průzkum,
vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století
Spoluřešitel: Petr Domanický
Práce navázala na starší výzkumný úkol z let 1999–2004,
kdy na základě průzkumu v terénu byla provedena předběžná základní dokumentace a vyhodnocení několika
desítek staveb a jejich souborů. Cílem práce od roku 2005
bylo pokračovat v provádění terénního průzkumu na
území Plzeňského kraje, prohlubovat poznatky o stavbách
archivním průzkumem a studiem literatury, shromažďovat základní údaje o stavbách a shromažďovat historickou
plánovou dokumentaci a fotodokumentaci. Cílem práce
v roce 2006 bylo především zpracovat evidenční karty
20 staveb v návaznosti na seznam významných staveb
zpracovaný v roce 2005. Dalším cílem bylo provedení průzkumů v terénu a archivního průzkumu v okresu Tachov,
který je prozatím nejméně poznanou oblastí Plzeňského
kraje. Postupně dochází k doplňování seznamu významných staveb v regionu. Cílem v neposlední řadě bylo uspořádání výstavy o meziválečné architektuře Plzně a dalších
výstupů k výročím významných regionálních architektů.
V roce 2006 pokračoval terénní průzkum na území Plzeňského kraje, s přihlédnutím k rozsahu výzkumného úkolu,
který zahrnuje stavby celého 19. a 20. století. Průzkum se
kromě nejsledovanějšího období 1900–1950 zaměřil na
některé stavby ze 2. poloviny 20. století (Plzeň, Klatovy)
a na území Tachovska. Pracovně bylo již loni území kraje
rozděleno na území města Plzně, kde je soustředění architektury největší, a ostatní území regionu s menšími středisky, soubory staveb a jednotlivými stavbami. Práce se
v roce 2006 zaměřila především na další prohlubování
poznatků a postupné doplňování seznamu významných
staveb, včetně dat a fotodokumentace a historické dokumentace (plánové i fotografické). Podařilo se objasnit
základní fakta včetně autorství řady staveb z Plzně, Klatov,
Sušice, Tachova a Boru u Tachova. Dlouhodobý průzkum
archivních materiálů byl postupně využíván při přípravě
oprav některých významných staveb (Pikova škola,
U Trojdohody s tzv. Mrakodrapem atd. v Plzni). V návaznosti na seznam 80 významných staveb (zpracován v roce
2005) byly pro dalších 20 plzeňských staveb (č. 21–40)
zpracovány evidenční karty v úpravě jednotné pro celou
ČR. Karty byly zpracovány pro objekty: rodinný dům
architekta B. Chvojky, Kroftovy obytné domy Měšťanského pivovaru, Weinerův dům, dům U dvou zlatých klíčů,
Policejní ředitelství, Městské lázně, Pražská městská pojišťovna, Rašínův dům, vila stavitele K. Tomáška, Dům
Hanuše Brummela, Svobodova vila, Kolumbarium II., krematorium, domy U Trojdohody s tzv. Mrakodrapem, dům
společnosti Riunione Adriatica di Sicurtá, Městská spořitelna, Občanská záložna, dům Č. kříže, Utlerův dům,
Fodermayerův dům.
Kromě zpracování dalších 20 evidenčních karet bylo provedeno nebo dále rozpracováno několik výstupů, které
souvisejí s tématem:
1. Průběžně probíhala příprava (spolu s fotografem
R. Koderou a výtvarníkem S. Bukovským) výstavy „Zápal,
Chvojka, Neckář a další architekti meziválečné Plzně“,
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 23
která se uskutečnila ve dnech 30. 10. – 11. 11. 2006 ve vstupní síni plzeňské radnice.
2. U příležitosti 50. výročí otevření nové budovy školy ve
Schwarzově ulici v Plzni byl pro školní almanach připraven článek o stavebním vývoji školní budovy (spolu
s J. Synkovou).
3. Pokračovaly práce na přípravě cca 200 hesel o stavbách
ze 20. století a z posledních let v Plzeňském kraji pro publikaci o moderní architektuře v Čechách pražského vydavatelství Zlatý řez. Mělo by se jednat o zatím nejvýznamnější komplexní prezentaci architektury z uvedeného
období v regionu. Termín vydání publikace byl oproti
původním záměrům odsunut. Byly prohloubeny archivní
průzkumy v Plzni a v Klatovech. Dále byl proveden
archivní i terénní průzkum na Tachovsku, kterému bylo
zatím věnováno velmi málo pozornosti. Přes nedobrý stav
staveb i malý rozsah archivních fondů se zde podařilo
objasnit autorství několika významných staveb.
4. Pokračovala spolupráce spoluřešitele s redakcí Českého rozhlasu Plzeň na pořadech připomínajících významné stavby přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století v regionu a osobnosti jejich tvůrců (např. pořady ke
120. výročí narození architekta B. Chvojky a 110. výročí
narození architekta V. Neckáře, pořad k příležitosti
dokončení opravy budovy divadelního skladiště). Dále
proběhla spolupráce s tvůrci pořadu České televize
Šumná Šumava (D. Vávra, R. Lipus) na přípravě informací o uváděných stavbách (Sušice, Rejštejn, Modrava).
Dále proběhla spolupráce s autorem pořadu České televize o J. Kotěrovi (T. Mojžíš) ve věci života a působení
Jana Kotěry v Plzni.
5. Provedena dokumentace vlastního bytu architekta
H. Zápala v Křížkově ul. 5, vlastního domu architekta
B. Chvojky v Majerově ulici 18, interiéru obchodu ze 30. let
20. stol. na Doudlevecké ul. 30 před demontáží zařízení
a jeho převzetím NPÚ ÚOP v Plzni apod.
Výzkumný úkol č. 71305
Spoluřešitel Mgr. Karel Foud, Mgr. Renáta Jedličková
V roce 2006 byly zahájeny práce na poznání památkových,
stavebně-historických a urbanistických kvalit historického
jádra města Horšovský Týn (okres Domažlice). Výzkumný
úkol se soustředil na severní frontu náměstí Republiky
a západní polovinu severní strany ul. 5. května. Konkrétní
budovy byly prohlédnuty, popsány, fotograficky zdokumentovány a ohodnoceny po stránce památkové i stavebně-historické. Součástí popisu je i nástin možného stavebního vývoje. Souběžně s tím byly prováděny archivní
rešerše včetně zajišťování dobové plánové a fotografické
dokumentace. Veškeré zjištěné informace byly zpracovány
do podoby karet a map, které byly rozvrstvené podle konkrétního zaměření plánu (např. stavebně-historické vyhodnocení, stáří a typu krovů, archeologie atd.).
Některá zjištění vnášejí do poznání kvalit a stavebního
vývoje historického jádra města Horšovský Týn zcela
nové světlo. Ukazuje se, že zde vedle zcela mimořádně
hodnotných objektů (např. čp. 4 a 7 nám. Republiky) existují novostavby či objekty, které byly v uplynulých letech
radikálním způsobem přestavěny (např. čp. 2 a 3). Značně
rozdílná je i vypovídací hodnota domů. Informace získané výzkumem bezpochyby napomohou k lepšímu zacházení s historickým stavebním fondem (rozpoznání hodnot
staveb, zajištění kvalitních podkladů např. dobové fotodokumentace) a budou i podkladem pro jejich odbornou
obnovu.
24 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Úkoly výzkumu a vývoje archeologické pracoviště NPÚ
Plzeň
Řešitelé: Mgr. Eva Kamenická, Mgr. Linda Foster
(přehled výzkumných úkolů, jejich řešitelů a plnění)
V roce 2006 pokračoval druhým rokem výzkumný úkol
02H2041 307 „Zpracování a vyhodnocení výsledků záchranných archeologických výzkumů nemovitých kulturních památek
a památkových území Plzeňského kraje“
Záměrem tohoto dlouhodobého úkolu je detailní vyhodnocení dosud nezpracovaných nálezových souborů ze
záchranných archeologických výzkumů na objektech
tehdy ve správě Památkového ústavu Plzeň, převážně
NKP (kláštery, hrady) i ostatních v rámci regionu. V devadesátých letech bylo archeologické oddělení obsazeno
pouze jedním archeologem, nebylo možné finančně ani
personálně zajistit celkové zpracování nálezů, nebyly
dosažitelné ani analýzy, které by zhodnotily výsledky
výzkumů. Postupem času budou přibývat další metody,
a tak ani dnes nelze považovat zpracování souborů za
definitivní. Proto je materiál z jednotlivých výzkumů ukládán v depozitáři (klášter Plasy), v budoucnu přístupný
případným dalším badatelům.
V roce 2006 jsme pokračovali ve výzkumném úkolu zpracováním nálezových celků dvou nejrozsáhlejších výzkumů z minulých let, a to ZAV na zámku Horšovský Týn
(řešitelka Mgr. Linda Foster) a ZAV v areálu kláštera Plasy
(řešitelka Mgr. Eva Kamenická). Oba dva výzkumy probíhaly průběžně při kanalizaci, odvodnění a zajištění statiky
objektů. Zpracování nálezů z výzkumů je dlouhodobým
úkolem, naše oddělení nemá specialisty na zajištění
odborných analýz ani konzervaci. Při adaptaci prostor
konventu v Plasích byla odstraněna bez náhrady i místnost na základní ošetření keramiky (mytí), v závěru roku
bylo naše oddělení dále personálně oslabeno (delimitace
KV).
Mimo zpracování uvedených nálezových celků v roce 2006
byly prostředky z tohoto úkolu použity částečně na
základní zpracování keramiky ze záchranného archeologického výzkumu na hradě v Bečově nad Teplou (interiér
Pluhovských domů). Dokončeno bylo také zpracování
souboru kachlů z hradu Roupov (okr. Plzeň-jih). Hrad je
v soukromém vlastnictví a ukázalo se, že je zde z minulých
let uschován větší soubor kachlů ze 17.–18. století, než bylo
pracovníkům památkové péče dosud přiznáno (celkem asi
2 000 zlomků). Soubor je tímto připraven k publikaci.
Další prostředky zajistily nutnou konzervaci unikátního
depotu železných kroužků z lokality Mariánská Týnice.
Depot byl nalezen v dubnu 2006 na místě zaniklé osady ze
12.–13. století, konzervaci bylo nutno zajistit neprodleně
po vyzvednutí tohoto vzácného nálezu. Současně byla
zadána osteologická analýza zvířecí lebky, nalezené v souvislosti s depotem.
1. úkol. Plasy – zpracování fondu nálezů ZAV klášter Plasy,
NKP (2. etapa ZAV z let 1995–2000)
Řešitelka E. Kamenická
2. etapa zpracování souboru nálezů Plasy z let 1995–2000
obnáší řadu drobných výzkumů v areálu kláštera a větší,
na dokumentaci náročnější ZAV z interiéru konventu,
které probíhaly při čistění vodního systému pod klášterní
budovou, a současně i pracích, které byly nutné pro
odstranění vzlínání vlhkosti ve zdivu konventu – odstranění novodobých podlah, příček, omítek i např. dehtových
izolací. Při těchto výzkumech byly identifikovány původní funkce jednotlivých místností, jejich vybavení. Všechny
vyjma refektáře měly v přízemí původně cihelné podlahy,
které byly pro zemní vlhkost propustné. Byla identifikována klášterní separace se dvěma jímkami, které obsahovaly
množství nálezů, včetně organického materiálu. Vyčištěn
byl i kanál, odvádějící pod jižním křídlem vodu z rajského
dvora do kanálku B vně konventu. Velké soubory keramických nálezů obsahovaly objekty a vrstvy pod podlahou zimního refektáře, kde jsme dokumentovali neporušené středověké situace. Dvakrát byla provedena sonda na
konstrukci dřevěného roštu a pilotáže pod základy konventu, vše bylo opět pečlivě zajílováno. Všechny práce
probíhaly ve spolupráci s firmou SPELEO Řehák. V roce
1996 byla přemístěna WC, umístěna ČOV a kanalizace
před konventem. I zde byly zjištěny zajímavé středověké
konstrukce, při umístění ČOV byla nalezena i pilotáž,
datovaná do roku 1194. V roce 1997 byl proveden revizní
výzkum na místě kaple sv. Bartoloměje u klášterního kostela, drobné ZAV pokračovaly i v dalších letech.
U 2. etapy bylo dokončeno zpracování souboru, podle soupisů označeny keramické zlomky, kachle, zlomky dlažby
apod., celkem téměř 300 sáčků. Celý soubor byl zpracován
do přehledné tabulky v programu Excel. Nádoby i části
nádob byly rekonstruovány a doplněny, předměty z barevných kovů a mince byly konzervovány a určeny. Architektonické zlomky kamenných prvků byly rovněž kresebně
dokumentovány. Prvky románskogotické dlažby, které
jsou rozmanitostí svých tvarů jedinečným souborem z cisterciáckých klášterů v Čechách, byly nalezeny i ve vrstvách pod refektářem, rovněž soubor bělavé tenkostěnné
keramiky lahvovitých tvarů. Byly vyhodnoceny osteologické nálezy z barokních jímek v klášterní separaci. Byla
zadána kresebná dokumentace výběru ze souborů keramiky, především ze zimního refektáře, separace, a další.
K 31. 12. 2006 byl tedy evidován materiál z téměř 300
sáčků různých drobných souborů nálezů ze ZAV kláštera
Plasy 1995–2000 a celý nálezový soubor zpracován formou
jednotlivých nálezových zpráv s dokumentací.
2. úkol. Horšovský Týn – zpracování fondu nálezů ZAV zámek
Horšovský Týn, NKP z let 2001–2004 (2. etapa – hlavní a zadní
nádvoří)
Řešitelka L. Foster
Úkolem letošní etapy celkového zpracování fondu z areálu hradu a zámku v Horšovském Týně bylo vyhotovení
nálezové zprávy z výkopu pro kanalizaci podél jižních
arkád na hlavním nádvoří (v roce 2002) a shrnutí poznatků ze zadního nádvoří, kde proběhlo více zemních zásahů
v letech 2001–2002. Tyto zásahy byly prováděny v souvislosti se statickým zajištěním tzv. mladší kaple, resp.
s obnovou dešťové kanalizace pro podchycení hydrologických poměrů lokality. Většina zemních prací zasáhla intaktní souvrství 13. století z doby založení biskupského
hradu, keramika a některé situace dokládají i osídlení starší (10.–12. století). V dotčených prostorách nádvoří téměř
chybí vrcholně středověký materiál. Na hlavním nádvoří
byla doložena existence dřevěné raně středověké zástavby,
která zanikla požárem před stavbou kamenného hradu.
Nález lidské kostry pod základovou spárou tzv. starší
kaple svědčí o pohřbívání na místě již před polovinou
13. století. Doklady o raně středověké zástavbě ostrožny
jsou i ze zadního nádvoří v podobě kůlových jam.
V souvislosti s celkovým zpracováním fondu z let
2001–2004 byla letos provedena konzervace nálezů skla,
bronzu a kožených předmětů. Byla zadána a provedena
analýza souboru zvířecích kostí a uhlíků. Keramické zlom-
ky ze zadního a hlavního nádvoří byly dle možnosti slepeny, všechny zlomky očíslovány dle čísel sáčků. Smluvně
byla zajištěna kresebná dokumentace typických okrajů,
zdobených zlomků a větších částí nádob. Tato kresebná
dokumentace je součástí nálezové zprávy a lze ji použít
i k publikaci. Datace keramiky byla konzultována s vedoucí výzkumů na zámku v Horšovském Týně v minulých
letech, Mgr. Lenkou Krušinovou. Vzhledem k chybějící
dokumentaci stavu suterénu tzv. starší kaple v JV rohu
hlavního nádvoří byla zadána aktualizace stavebně historického průzkumu těchto prostor. Závěry tohoto průzkumu by měly umožnit korektní interpretaci archeologických
situací ze zpracovávaného výkopu kanalizace jižní části
hlavního nádvoří. Pro konečné zpracování nálezových
zpráv byly soupisy sáčků (132 sáčků) vedené doposud
ručně, soupisy vrstev (132 kontextů) a soupisy fotografií
(4 filmy) převedeny do tabulek v programu Excel. Terénní
dokumentace výzkumů (plány a profily) z prostoru hlavního a západního nádvoří byla překreslena, doplněny
popisy a přehled záběrů jednotlivých fotografií na konkrétní místa v profilu. Celek byl připraven jako obrazová
příloha k nálezové zprávě. Výsledkem je nálezová zpráva
k výkopu kanalizace podél jižních arkád na hlavním
nádvoří v roce 2002 a souhrnná nálezová zpráva
k záchranným výzkumům na zadním nádvoří v letech
2001–2002.
2.3 Mezinárodní spolupráce
Nebyla realizována.
2.4 Publikační činnost
Viz kapitola 4.1 Publikační činnost jednotlivých pracovníků.
2.5 Prezentační a vzdělávací činnost
Plzeňský kraj
Ve dnech 30. 10. – 11. 11. proběhla mimořádně úspěšná
výstava Zápal, Chvojka, Neckář a další architekti meziválečné
Plzně, uskutečněná ve spolupráci s fotografem R. Koderou
a výtvarníkem S. Bukovským) ve vstupní síni plzeňské
radnice.
Karlovarský kraj
Zaměstnanci loketského pracoviště se také účastnili několika odborných konferencí a seminářů. Na konferenci Dějiny staveb, uskutečněné ve dnech 31. 3. – 2. 4. v Nečtinách,
byl naším pracovníkem přednesen příspěvek na téma Sakrální architektura na území historického Loketska ve 13. století.
Dalším přínosným seminářem, který jsme navštívili, byla
konference ve Znojmě na téma Klenby pořádaná Společností pro stavebně historický průzkum. Dále jsme se aktivně účastnili konference Obec a kulturní dědictví v 21. století
v Karlových Varech pořádanou Sdružením historických
sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Městem Karlovy Vary, kde náš pracovník referoval na téma Kostel sv.
Urbana v karlovarských Rybářích jako příklad vytunelované
památky. Další akcí, které jsme se zúčastnili, byl seminář
pořádaný hotelem Starý mlýn a Karlovarským rozvojoÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 25
vým institutem v obci Březová pro majitele hrázděných
lidových staveb v Karlovarském kraji.
Loketské pracoviště uspořádalo ve dnech 8.–9. září
v Horách u Karlových Varů seminář na téma Novodobé
fenomény kulturní krajiny Severozápadních Čech, kterého se
zúčastnili pracovníci NPÚ v Plzni a Ústí nad Labem, dále
zástupci Muzea Karlovy Vary a jako hosté zástupci společnosti Antikomplex. Jednalo se o pracovní setkání zaměřené na možné přístupy k problematice památkové péče
v severozápadních Čechách z pohledu každodenní praxe
pracovníků památkové péče.
2.6 Prohlašování nemovitých
a movitých kulturních památek
Oddělení ÚSKP a dokumentace památkového fondu –
evidence nemovitých kulturních památek
- Zpracovávání vyjádření pro výkonné orgány krajských
úřadů a obcí s rozšířenou působností a další správní
orgány na jejich vyžádání.
Oddělení reagovalo na telefonické a písemné dotazy
správních orgánů a úřadů v oblasti evidence nemovitých kulturních památek, které byly obratem vyřizovány. Další vyjádření se týkala hlavně prostorové identifikace a rozsahu památkové ochrany.
- Vede regionální část Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek, provádí jeho kontrolu ve vztahu
k nově zjištěným skutečnostem.
Počet nemovitých kulturních památek v Plzeňském a Karlovarském kraji – stav k 31. 12. 2006
okres
nově
upuštění
počet KP
prohlášené
od PO
Domažlice
1
441
Cheb
2
564
Karlovy Vary
1
574
Klatovy
4
894
Plzeň-jih
4
332
Plzeň-město
2
1
340
Plzeň-sever
2
549
Rokycany
236
Sokolov
247
Tachov
5
1
369
celkem
21
2
4 546
Stav evidence v oblasti zrušování památkové ochrany –
stav k 31. 12. 2006
Viz tabulka dole.
Oddělení zpracovalo 21 evidenčních listů nově prohlášených nemovitých kulturních památek, jejichž kopie byly
rozeslány na příslušné výkonné orgány státní památkové
péče obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ústřední pracoviště NPÚ.
- Vede evidenci památkových rezervací, památkových
zón a ochranných pásem kulturních památek a podílí se
na úkolech spojených s obnovou identifikace těchto
chráněných území.
V současné době probíhá revize hranic chráněných území
a jejich následná digitalizace v prostředí GIS (geografické
informační systémy). Do dnešního dne je digitálně zpracováno 23 chráněných území v Plzeňském kraji: MPR Plzeň,
MPZ Horažďovice, Rabí, Plzeň-Bezovka, Plzeň-Lochotín,
Spálené Pořící; VPZ Chanovice, Plzeň-Lobzy, Řesanice,
Zahrádka, Dýšina, Kyšice, Lochousice, Dobřív, Lhota pod
Radčem, Podmokly, Vejvanov, Pačín, Prostiboř, VPR
Plzeň-Božkov, Plzeň-Černice, Plzeň-Koterov, Ostrovec.
- Zpracovává a kompletuje návrhy na prohlášení věcí za
nemovité kulturní památky a vede agendu s tím spojenou.
V oblasti vedení agendy spojené s návrhy na prohlašování
věcí za kulturní památky vypracovalo oddělení 7 zcela
nových návrhů na prohlášení za nemovitou kulturní
památku, které byly odeslány na MK ČR. Byl zpracován
1 aktualizovaný návrh na prohlášení. Při kompletaci
nových návrhů bylo rozesláno 15 žádostí o vyjádření.
Oddělení ÚSKP vypracovává stanoviska ke zrušení
památkové ochrany pro Ministerstvo kultury ČR a vede
agendu s tím spojenou. Na základě terénního šetření bylo
v průběhu roku 2006 na žádost MK ČR zpracováno
5 odborných stanovisek ke zrušení památkové ochrany.
Zajišťuje agendu a podklady pro práci Územní komise pro
posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku a žádostí o zrušení prohlášení. Územní komise pro
posuzování návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky se v průběhu roku 2006 sešla na čtyřech jednáních.
Komise byla seznamována s rozpracovanými návrhy
a s náměty na prohlášení věcí za kulturní památky, které
předložili zpracovatelé z řad pracovníků památkové péče.
Komise posuzovala také návrhy na doprohlášení, případně návrhy na zrušení památkové ochrany na základě
výsledků terénních šetření probíhající obnovy identifikace
nemovitého památkového fondu. Komise návrhy posoudila a doporučila k podání na MK ČR, případně také dopo-
Stav evidence v oblasti zrušování památkové ochrany – stav k 31. 12. 2006 (čz = částečné zrušení)
okres
DO
CH
KV
KT
PJ
PM
PS
RO
SO
TC
celkem
26 ◆
uzavřeno zrušeno
1 čz
1
1 čz
1 + 1 čz
2 + 3 čz
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
uzavřeno nezrušeno
2
1
1 + 1 čz
5
nové návrhy
1
2
1
1 čz
5
počet návrhů k 31. 12. 2006
10
4
2
12
3
1
8
1
2
3
46
Nově prohlášené nemovité kulturní památky – rok 2006
obec
Okres Domažlice
Puclice
Okres Cheb
Okrouhlá
Velká Hleďsebe
Okres Karlovy Vary
Březová
Okres Klatovy
Hartmanice
Kochánov, o. Hartmanice
Platoř, o. Dlouhá Ves
Sušice
Okres Plzeň-jih
Blovice-Zdemyslice
Losiná
Příchovice
Vlkov, o. Spálené Poříčí
Okres Plzeň-sever
Hlince, Dolany u Hlinců
Nebřeziny, o. Plasy
Úterý
Okres Plzeň-město
Bolevec
Doubravka
Okres Tachov
Kořen
Okrouhlé Hradiště,
o. Konstantinovy Lázně
Pořejov, o. Hošťka
Stráž u Tachova
Světce, o. Tachov
objekt
MK ČR
r. č.
socha sv. Jana Nepomuckého
5347/2006 z 22. 8. 2006
101976
bývalá tvrz čp. 18 a 17 (býv. tvrz čp. 18;
obytný dům čp. 17; stodola; hospodářské
stavení; pozůstatky budovy)
kostel sv. Anny
13500/2004 z 15. 2. 2006
12144/2002 z 27. 4. 2006
101935
101817
Starý mlýn čp. 26 (hlavní budova;
dřevěný kříž; špýchar; brána)
13465/1995 z 26. 4. 2006
101816
9427/2006 z 10. 8. 2006
101975
synagoga
bývalý královácký dvorec Busil čp. 22
(obytné stavení; kaple Nejsvětější Trojice;
pamětní kříž)
návesní kaple
předměstský dům čp. 99, ul. Příkopy 28
6189/2005 z 17. 3. 2006
101779
5346/2006 z 1. 6. 2006
101898
10536/2005 z 15. 11. 2006 102066
výšinné sídliště chamské kultury
„Chudinka“
kaple sv. Anny
kaple sv. Jana Nepomuckého s mobiliářem
výšinné sídliště Babiny
13.117/2005 z 1. 11. 2006
7906/2006 z 6. 10. 2006
8790/2005 z 2. 2. 2006
13119/2005 z 5. 10. 2006
102095
102033
101750
102024
zaniklá středověká ves s tvrzí
16495/2005 z 3. 10.2 006
tvrziště Nebřeziny
dům čp. 71 (dům; dvorní křídlo)
12959/2004 z 10. 7. 2006
9362/2005 z 30. 5. 2006
(doprohlášení
k r. č. 39524/4-1269)
101929
101901
dům čp. 10
kaple sv. Václava na Ústředním hřbitově
3045/2006 z 20. 4. 2006
3044/2006 z 16. 11. 2006
101854
102077
židovský hřbitov s ohradní zdí
a souborem 34 náhrobků
17502/2005 z 23. 11. 2006 102096
hradiště Šipín
židovský hřbitov s ohradní zdí
a souborem 76 náhrobků
židovský hřbitov s ohradní zdí, branou
a brankou a souborem 21 náhrobků
holubník na ppč. 3556/1
ručila další dopracování nebo upřesnění rozsahu památky.
S návrhy na prohlášení je vždy zasílán i zápis z jednání příslušné komise včetně přílohy týkající se navržené věci
zdůvodňující oprávněnost návrhu. Komise projednávala
rovněž žádosti MK ČR o aktualizaci již dříve podaných
návrhů a posuzovala návrhy podané jinými subjekty, zaujímala stanoviska k návrhům na zrušení památkové ochrany. Předkládané návrhy na prohlášení za movité kulturní
památky byly vesměs soubory věcí. U některých, zejména
církevních objektů, byly posuzovány předložené kompletní návrhy zpracované pro stavbu i hodnotný mobiliář.
V průběhu roku bylo komisí projednáno 18 návrhů na
prohlášení věci za kulturní památku a 14 návrhů na zrušení památkové ochrany.
- Během roku 2005 nebyla vyřizována žádná žádost o přemístění kulturní památky.
- Byla prováděna terénní šetření a průzkumy ve vztahu
k vedení a doplňování Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek a především k úkolu Obnova
9964/2004 z 3. 10. 2006
102016
16535/2005 z 21. 11. 2006 102105
14649/2005 z 20. 11. 2006 102067
1997/2006 z 6. 4. 2006
101853
identifikace památkového fondu v západočeském
regionu.
- Byly zpracovávány odborné popisy a zajišťována dokumentace nemovitých památek a památkového potenciálu.
- Pro plnění úkolu Obnovy identifikace nemovitých kulturních památek probíhala terénní šetření v okresech
Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih,
Plzeň-město, Rokycany, Sokolov a Tachov. V okrese
Rokycany a na území pověřené obce Domažlice již byly
navštíveny a zdokumentovány všechny nemovité kulturní památky, v okresech Karlovy Vary, Plzeň-jih,
Plzeň-město, Klatovy a Sokolov byla v terénu zmapována převážná část památek. V terénu je pořizována aktuální fotodokumentace, proveden zákres do katastrální
mapy a kontrola původního popisu na starším evidenčním listu.
Výsledky terénních šetření včetně fotodokumentace jsou
zapracovávány do nových evidenčních listů, které jsou
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 27
Obnova identifikace nemovitých kulturních památek
okres
počet KP
k 31. 8. 2000
Plzeňský kraj
DO
414
KT
839
PJ
314
PM
303
PS
498
RO
227
TC
357
celkem
2 952
Karlovarský kraj
CH
527
KV
548
SO
236
celkem
1 311
Plzeňský a Karlovarský kraj celkem
4 263
rozpracováno
k 31. 12. 2006
7
30
162
21
49
269
87
93
48
18
2
90
338
414
380
191
985
35
91
8
134
32
39
8
79
78
77
37
192
2 081
1 652
348
530
- Spolupráce s katastrem nemovitostí, archivy, obcemi
a vlastníky objektů v oblasti evidence.
Průběžně je rozšiřován archiv historických map, uložený
v oddělení evidence nemovitých kulturních památek.
Mapy jsou pořizovány z Ústředního archivu zeměměřičství a katastrů Zeměměřičského úřadu v Praze pro potřeby odborných pracovníků památkové péče. Jsou to jednak
kopie indikačních skic Stabilního katastru z 1. poloviny
19. století a dále katastrální mapy z přelomu 19. a 20. století. K dispozici jsou ve formátech A4, A3, popřípadě A1,
v závislosti na velikosti lokality. Část historických map
byla již převedena do digitální podoby.
- Badatelská činnost – v uplynulém roce oddělení poskytlo k nahlédnutí a studiu odborné materiály pro badatelské potřeby studentům a odborným pracovníkům
z oblasti památkové péče i z řad širší veřejnosti.
- Pokračovalo postupné naplňování databáze kulturních
památek v programu Památky Krajského úřadu Plzeňského kraje – pro okres Plzeň-jih. Pro potřeby reidentifikace se nepodařilo vytvořit novou podobu evidenčního
listu a jeho tiskového výstupu, splňující parametry
a požadavky ústředního pracoviště. Z tohoto důvodu
přešlo oddělení evidence v závěru roku na novou databázi pro evidenci kulturních památek, vytvořenou
ústředním pracovištěm NPÚ.
- Trvalá spolupráce s oddělením Ústředního seznamu kulturních památek v otázkách evidence kulturních památek a vedení Ústředního seznamu.
PLZNI A V LOKTI
zbývá
k 31. 12. 2006
124
83
227
237
498
188
161
1 518
Viz tabulka nahoře.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
předáno na ÚP
k 31. 12. 2006
203
663
39
48
37
106
1096
průběžně odevzdávány na ústřední pracoviště NPÚ.
Během roku 2006 přešlo oddělení evidence od původních
evidenčních listů vyplňovaných do tabulek v programu
Word na novou databázi pro evidenci kulturních památek,
vyvinutou ústředním pracovištěm (Ing. Šimon Eismann).
Rozsah reidentifikovaných kulturních památek je zanášen
do aktuálních katastrálních map. Jednotlivé kulturní
památky jsou postupně digitálně zpracovávány v prostředí GIS (rozsah, položky, identifikační údaje a další atributy KP); prozatím jen kulturní památky na územích s plošnou ochranou.
28 ◆
hotovo v kartě
k 31. 12. 2006
2.7 Archivní přírůstky
Archiv plánové dokumentace
V průběhu rohu 2006 bylo do archivu předáno 308 složek
dokumentace. Z toho 241 složek bylo zařazeno jako originál a 67 složek jako duplikát.
Počet přírůstků podle druhu dokumentace:
- stavebně historické průzkumy: – 9 originálů, 2 duplikáty
- zprávy z archeologických výzkumů: – 8 originálů,
1 duplikát
- zaměření objektů: – 10 originálů, 2 duplikáty
- návrhy, studie a projekty: – 159 originálů, 54 duplikátů
- ostatní dokumentace (statické a stavebně-technické průzkumy, kopie historických plánů, fotodokumentace aj.):
– 55 originálů, 8 duplikátů
Zpracovaná dokumentace představuje celkem přibližně
3,2 bm, z toho 2,0 bm originálů a 1,2 bm duplikátů.
V průběhu roku byl v počítači vytvořený pomocný inventář dokumentace k zámku Valeč, ke kostelu v Horšově,
hradům Švihov a Velhartice, porcelánky v Údolí u Lokte
a městu Plzeň. Z předchozího roku byl dokončený inventář k hradu Rabí.
Ve druhé polovině roku byla z fondu archivu vyčleněna
dokumentace ke Karlovarskému kraji pro předání na pracoviště v Lokti.
Viz také tabulky na s. 29–38.
2.8 Mobiliární přírůstky
Viz kapitola 2.1 Přehled činnosti jednotlivých úseků
a oddělení.
2.9 Poskytování informací dle zákona
106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Nezpracováno.
Soupis stavebně-historických průzkumů zařazených do archivu v roce 2006
lokalita a objekt
Bečov nad Teplou, areál hradu
a zámku – Pluhovské domy
Kladruby, klášter – nový konvent
archivní číslo
zpracovatel
rok
obsah
poznámka
orig. 037-4-24004
orig. 037-4-24119
2005
2005
t
t, p
Kladruby, klášter – nový konvent
orig. 037-4-24161
Ing. Anderle, Plzeň
NPÚ ÚP v Praze,
Ing. arch. Chudárek
Ing. Anderle, Plzeň
2005
t, p, f
Lednice, hospodářský dvůr
Plzeň, Pražská 9 (čp. 81)
Rabštejn nad Střelou, dům čp. 38
Stříbro, dům čp. 13
Volšovy, zámek
orig. 037-4-24108
orig. 037-4-24006
orig. 037-4-24000
orig. 037-4-23997
orig. 037-4-23950
2003
2003
2005
2003
2005
t, f
t, p
t, p, f
t, p, f
t, p, f
Zbiroh, zámek
orig. 037-4-24065
PhDr. Horyna, Praha
Ing. Anderle, Plzeň
Ing. Kostohryz, Plzeň
Z. Knoflíček, Plzeň
NPÚ ÚOP Čes. Budějovice,
D. Šnejd
NPÚ ÚOP v Plzni,
PhDr. Ryšavý
xerokopie
interiéry 1. patra
jižního křídla
podkroví
v SV nároží
xerokopie
xerokopie
xerokopie
xerokopie
orientační
průzkum
2006
t, p, f
Vysvětlivky k tabulce: t – text, p – plány, f – foto.
Přírůstky restaurátorských zpráv za rok 2006
číslo
zprávy
1941
obec
Plzeň
okres objekt
PM kostel U Ježíška
1942
Ostrov nad Ohří
KV
klášter piaristický
1943
Ostrov nad Ohří
KV
kaple sv. Anny
1944
Poběžovice
DO
zámek
1945
Sušice
KT
radnice
1946
Červené Poříčí
KT
zámek
1947
Trpisty
TC
zámek
1948
Horažďovice
KT
dům čp. 57
1949
Valeč
KV
kostel Naroz. sv. J. Křtitele
1950
Ostrov nad Ohří
KV
kaple sv. Floriána
1951
Ostrov nad Ohří
KV
kostel klášterní
restaurátor; název dokumentace; obsah
Valenta, Rudolf; Varhany v kostele U Ježíška v Plzni.
Restaurátorská zpráva; Zbraslav 2005. /2/ l., /1/
CD-ROM.
Prokop, Zdeněk; Restaurátorská práce v ploše klenby
chodby u vstupu “D” v klášteře piaristů v Ostrově;
Středokluky 2004. /2/ l., /1/ CD-ROM.
Fiala, Jiří – Hron, Marcel; Kaple sv. Anny – Ostrov
nad Ohří. Restaurátorský průzkum štukové sochařské výzdoby interiéru. Restaurátorská dokumentace;
/Zvíkovec/ 2004. /5/ l., /1/ CD-ROM.
Novotný, Zdeněk; Restaurátorský průzkum malířských a omítkových vrstev v místnosti č. 204 a zhodnocení vrstvení omítek na fasádě u hlavního portálu
západního křídla zámku v Poběžovicích; Praha 2005.
Nestr., obr. příl.
Teska, Tomáš – Říha, Jiří; Radnice v Sušici. Restaurátorské práce na dekorativní výmalbě interiérů. Restaurátorská zpráva; /Čimelice/ 2004. 12 l., /2/ CD-ROM.
Teska, Tomáš – Lounová, Lucie; Zpráva o výsledcích
restaurátorského průzkumu ve vybraných místnostech zámku v Červeném Poříčí; Praha 2005. 2 s., obr.
příl.
Scheib, Marek – Souček, Adam; Průzkum barevnosti
výmaleb předního oválného sálu zámku v Trpistech;
/Praha/ 2005. /3/ s., obr. příl.
Říha, Jiří – Šlechta, Jindřich – Lojka, Ladislav – Teska,
Tomáš; Restaurování sgrafit a barokních omítek na
fasádě domu čp. 57 v Horažďovicích; /Praha/ 2005.
Nestr.
Juppe, Zdeněk; Valeč – kostel Narození sv. Jana Křtitele; B. m. 2004. /1/ CD-ROM.
Fiala, Jiří – Hron, Marcel; Kaple sv. Floriána v Ostrově nad Ohří. Barokní fresky a štukatérské výzdoby
celého interiéru; B. m. 2004. /1/ CD-ROM.
Brož, M. – Plachý, J. – Vinklát, D. – Scheib, M.; Ostrov
– klášterní kostel. Restaurátorský záměr; B. m. 2005.
/1/ CD-ROM.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 29
číslo
zprávy
1952
obec
Jáchymov
okres objekt
KV dům čp. 4
1953
Červené Poříčí
KT
zámek
1954
Sušice
KT
radnice
1955
Plzeň
PM
Pražská ul. čp. 81
1956
Krašovice
PS
kostel sv. Jiljí
1957
Kynžvart
CH
zámek
1958
Kynžvart
CH
zámek
1959
Kynžvart
CH
zámek
1960
Kynžvart
CH
zámek
1961
Kynžvart
CH
zámek
1962
Kynžvart
CH
zámek
1963
Kynžvart
CH
zámek
1964
Horšov
DO
kostel Všech svatých
1965
Rabí
KT
hrad
1966
Rabí
KT
hrad
1967
Kladruby
TC
klášter – stará škola
1968
Valeč
KV
kostel Naroz. sv. J. Křtitele
1969
Velhartice
KT
hrad
1970
Rokycany
RO
litinová pumpa U Fitzů
1971
Plzeň
PM
dům v Nerudově ul. 2
30 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
restaurátor; název dokumentace; obsah
Potůček, Václav; Restaurování renesančního polychromovaného záklopového stropu v domě čp. 4,
Jáchymov, Karlovarský kraj; /Dubí u Teplic/ 2003.
/1/ CD-ROM.
Ritschel, Robert; Rekonstrukce věžních hodin státního zámku Červené Poříčí. Restaurátorská zpráva;
B. m. 2004. /1/ CD-ROM.
Horák, Zdeněk; Sušice – radnice. Restaurování
kamenných prvků; B. m. 2004. /1/ CD-ROM.
Rataj, Jiří; Restaurátorský průzkum v interiéru domu
čp. 81 v Pražské ul. č. 9 v Plzni; Plzeň 2003. Nestr.
Šindeláš, Jaroslav; Konzervace venkovní štukové
výzdoby kostela sv. Jiljí v Krašovicích. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2005. /1/ l., obr. příl.
Brož, Jaroslav; /Oprava věžních hodin ze zámku
Kynžvart/. Restaurátorská zpráva; /Praha/ 2000.
/4/ l., obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurování kamenných prvků na
mostku v parku na zámku Kynžvart; Plzeň 2000.
/2/ l., obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurování kamenné římsy na
dvou balkonech jižního průčelí jižního křídla zámku
Kynžvart; Plzeň 2000. /2/ l., obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurování kamenných článků
ohradní zdi čestného dvora na zámku Kynžvart;
Plzeň 2000. /2/ l., 11 obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurování kamenných součástí
kašny na čestném dvoře zámku Kynžvart. Lhota
2000. 6 l., 25 obr. příl.
Zámek Kynžvart – restaurátorský průzkum fasád.
Fotodokumentace. B. m. 2000. obr. příl.
Zámek Kynžvart – restaurátorský průzkum fasád.
Fotodokumentace. B. m. 2000. obr. příl.
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Kostel Všech svatých
v Horšově. Restaurování dvou dřevěných bočních
oltářů (sv. Anny a Panny Marie). Restaurátorská
zpráva; /Rokycany/ 2005. Nestr., obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurátorský průzkum kamenných prvků tvořících původně kamenný portál
východní brány na hradě Rabí; Plzeň 1999. /1/ l.,
obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurování portálu ve věži na
hradě Rabí – restaurování portálu, průzkum a restaurování omítek. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2001.
/3/ l., obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Zajištění omítkových vrstev
v interiéru traktu 1.5 v objektu staré školy v Kladrubech. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2005. Nestr., 46
fot., pl., /3/ CD-ROM.
Juppe, Zdeněk – Stejskal, Vladimír – Vondráček, Václav – Vondráček, Jakub – Kolmanová, Eva; Restaurování hlavního oltáře, historických omítek a malířské
výzdoby v presbytáři kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Valči. Restaurátorská zpráva; B. m. 2005. /3/ s.,
/1/ CD-ROM.
Kryl, Ladislav; Hrad Velhartice. Průzkum omítek
průčelí Huertova křídla; /Praha/ 1996. 3 s., /13/ fot.
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Litinová studna U Fitzů
v Rokycanech; /Rokycany/ 2005. /3/ l.
Kašpar, Jiří; Restaurování Alšových monumentálních
sgrafit v Nerudovce 2, Plzeň. Závěrečná restaurátorská zpráva; Mostek 2005. Nestr.
číslo
zprávy
1972
obec
Horní Slavkov
okres objekt
SO kostel sv. Jiří
1973
Horšovský Týn
DO
zámek
1974
Plzeň
PM
kostel U Ježíška
1975
Stříbro
TC
dům čp. 3 /roh náměstí
a Tylovy ulice/
1976
Plasy
PS
klášter
1977
Františkovy Lázně CH
hotel Imperial
1978
Mariánské Lázně
CH
hotel Esplanade
1979
Cheb
CH
Herkulova a Rollandova
kašna na náměstí
Jiřího z Poděbrad
1980
Cheb
CH
Chebský hrad
1981
Bor
TC
zámek
1982
Rabí
KT
hrad – kostel Nejsv. Trojice
1983
Plzeň
PM
plastika rytíře Žumbery
1984
Bezdružice
TC
zámek
1985
Bezdružice
TC
zámek
1986
Bor
TC
zámek – kaple
1987
Kladruby
TC
klášter
1988
Horšovský Týn
DO
zámek
restaurátor; název dokumentace; obsah
Novotný, Zdeněk; Restaurátorská zpráva o provedení
průzkumu omítkových a malířských vrstev na fasádě
západní věže kostela sv. Jiří v Horním Slavkově; B.
m. 2005. /2/ l., obr. příl.
Hrubý, Vladimír; Stolek HT 03257. Restaurátorská
zpráva; /Plzeň/ 2004. Nestr.
Valenta, Rudolf; /Varhany v kostele U Ježíška/;
Zbraslav 2005. /2/ l., /1/ CD-ROM.
Hrubý, Vladimír; Restaurátorský průzkum domu
čp. 3 na rohu náměstí a Tylovy ulice. Restaurování –
sanace a petrifikace 6 kusů trámů; Plzeň 2006. Nestr.,
obr. příl.
Hron, Marcel; Restaurování a rekonstrukce kamenné
a štukové římsy nad freskou východní fasády konventní budovy kláštera v Plasích. Restaurování
a rekonstrukce Božího oka prozřetelnosti v tympanonu východní fasády konventní budovy kláštera
v Plasích. Restaurování a rekonstrukce nápisové
desky umístěné na východní fasádě konventní budovy kláštera v Plasích. Restaurování a rekonstrukce
dvou měděných kohoutů (korouhviček) na hřebenu
střechy konventní budovy kláštera v Plasích; /Rokycany/ 1998. /2/ s., obr. příl.
Koška, Jan; Hotel IMPERIAL – Františkovy Lázně,
ul. Dr. Pohoreckého čp. 151. Restaurátorský průzkum
a záměr – fasáda a štuková výzdoba interiéru; Praha
2002. Nestr.
AKANT Art. Praha; Restaurátorská zpráva k štukatérské výzdobě interiérů hotelu Esplanade v Mariánských Lázních; /Praha/ 2002. Nestr.
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Doplňující restaurátorský
průzkum a návrh postupu restaurátorských prací
na Herkulově a Rollandově kašně umístěných na
náměstí Jiřího z Poděbrad v Chebu; /Rokycany/
2004. Nestr.
Justa, Petr – Novotný, Jiří; Královský palác Chebského hradu. Restaurátorský průzkum; B. m. 2001. 7 sv.
Rataj, Jiří; Zpráva z rozšířeného restaurátorského
průzkumu v prostorách interiéru kaple v areálu
zámku v Boru; Plzeň 2004. /5/ l., obr. příl.
Rataj, Jiří; Restaurátorský průzkum v kostele Nejsvětější Trojice v objektu hradu Rábí; Plzeň 2000. /2/ l.,
obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurátorská údržba kamenné
plastiky rytíře Žumbery a zlacení halapartny; Plzeň
2001. 4 l.
Šindelář, Jaroslav; Restaurátorský průzkum omítkových vrstev interiérů zámku v Bezdružicích; /Lhota/
2001. 6 s., obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurátorský průzkum omítkových vrstev interiérů zámku v Bezdružicích; Plzeň
2002. 6 s., obr. příl.
Rataj, Jiří; Restaurátorská zpráva z restaurování
nástěnných a nástropních maleb v prostorách interiéru kaple v areálu zámku Bor; Plzeň b. r. Nestr., obr.
příl.
Prokop, Zdeněk; Renesanční omítky v interiérech
Staré školy v areálu kláštera Kladruby; Středokluky
2002. /2/ s., obr. příl.
Rataj, Jiří; Restaurování historických dveří v objektu
zámku Horšovský Týn; Plzeň 2003. Nestr., obr. příl.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 31
číslo
zprávy
1989
obec
Červené Poříčí
okres objekt
KT zámek
1990
Cheb
CH
1991
Plzeň
PM
1992
Kynžvart
CH
1993
Františkovy Lázně CH
1994
Poběžovice
DO
1995
Poběžovice
DO
1996
Plzeň-Doubravka
PM
1997
Sokolov
SO
1998
Žihle
PS
1999
Kladruby
TC
2000
Lhota pod Radčem RO
2001
Karlovy Vary
KV
2002
Žichovice
KT
2003
Jáchymov
KV
2004
Žihle
PS
2005
Kladruby
TC
2006
Valeč
KV
2007
Sušice
KT
2008
Plasy
PS
32 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
restaurátor; název dokumentace; obsah
Granát, Karel – Kašpar, Jiří; Soubor bust českých
panovníků. Státní zámek Červené Poříčí – ohradní
zeď. Závěrečná restaurátorská zpráva; /Starý Plzenec/ 2003. Nestr.
hrad
Fiala, Jiří – Hron, Marcel; Chebský hrad. Střílny
a erby. Základní restaurátorský průzkum a záměr;
B. m. 2005. Nestr.
dům v Pražské ul. čp. 5
Granát, Karel; Torso chlebové pece. Plzeň – dvorní
trakt objektu Pražská ul. čp. 5. Restaurátorská zpráva; /Plzeň/ 2001. Nestr.
zámek
Šindelář, Jaroslav; Restaurování kamenných součástí
kašny na čestném dvoře zámku Kynžvart; /Lhota/
2000. 6 l., obr. příl.
kostel Povýšení sv. Kříže
Piverková, Zdeňka; Závěrečná restaurátorská zpráva
nástěnných maleb v kostele Povýšení sv. Kříže ve
Františkových Lázních; Praha 2004. 7 l., obr. příl.
sousoší Korunování
Široký, Martin; Korunování Panny Marie – město
Panny Marie na sloupu
Poběžovice. Restaurátorská zpráva; Praha 2004. 4, 6 s.,
/68/ fot.
socha sv. J. Nepomuckého
Široký, Martin; Sv. Jan Nepomucký – Jan Brokof,
1682. Město Poběžovice. Restaurátorská zpráva;
Praha 2004. 3 s., 27 fot.
kostel sv. Jiří
Hrubý, Vladimír; Restaurování vstupních vrat
v ohradní zdi hřbitova areálu hřbitovního kostela sv.
Jiří, k. ú. Plzeň-Doubravka; Plzeň 2002. Nestr.
kostel sv. Antonína
Brož, M. – Ronovský, J.; Restaurování dvou kruhových nástropních maleb v bočních oltářích v interiéru
kostela sv. Antonína v Sokolově; Praha 2002. /2/ l.
Vodrážka, Jiří; Návrh na restaurování iluzivních
maleb v interiéru kostela sv. Antonína v Ostrově;
Praha 2002. /1/ l. Urban, Jan; Návrh na restaurování
– repase dřevěných prvků v interiéru kostela sv.
Antonína v Ostrově; Praha 2002. Nestr.
dům čp. 54
Janatka, Pavel – Janatka, Jan; Vyjádření statika ke
stavu nosných konstrukcí domu čp. 54 v Žihli; Praha
2005. /2/ l.
klášter
Hrubý, Vladimír; Dveře – Latinská škola – Kladruby.
Restaurátorská zpráva; Plzeň 2004. Nestr.
kostel sv. Filipa a Jakuba
Drahotová, Renata; Restaurátorský průzkum interiéru kostela sv. Filipa a Jakuba ve Lhotě pod Radčem;
/Praha/ 2002. /2/ l., obr. příl.
Lázně III
Drahotová, Renata: Restaurátorská zpráva z průzkumu stropů a fabionů ve 2. patře objektu Lázně III
v Karlových Varech; Plzeň 2003. Nestr., obr. příl.
zámek
Marschal, Miloslav – Ronovský, Jan – Kořenek, Jiří;
Restaurování sgrafit – jižní průčelí budovy III. –
zámek Žichovice; B. m. 2002. Nestr., obr. příl.
dům č. 126 v Mathesiově ul. Záleský, Petr; Domovní znamení domu č. 126 Hanse
Müllera z Perenka v Mathesiově ulici v Jáchymově.
Restaurátorská zpráva; /Praha/ 2004. 9 l.
fara
Hřebenářová, Martina; Fara Žihle. Průzkum stavu
přístupných dřevěných prvků a konstrukcí z hlediska biotického poškození; /Plzeň/ 2005. Nestr.
klášter
Ondráček, František; Klášter Kladruby – Stará škola.
Malířské řešení omítek. Restaurátorská zpráva;
/Praha/ 2004. Nestr.
zámek
Drahotová, Renata; Zámek Valeč. Restaurátorská
zpráva z průzkumu “Braunovy síně” a jejího předpokoje; /Praha/ 2000. Nestr.
radnice
Horák, Zdeněk; Kamenné prvky radnice v Sušici.
Restaurátorská zpráva; /Slavonice/ 2004. Nestr.
kostel
Krutský, František; Fotodokumentace k restaurování
chórových lavic v Plasích na rok 2006; Praha 2005. Nestr.
PLZNI A V LOKTI
číslo
zprávy
2009
obec
Ostrov nad Ohří
okres objekt
KV zámek – park
2010
Mariánská Týnice
PS
2011
Plzeň
PM
2012
Benešovice
TC
2013
Chlum sv. Máří
SO
2014
Františkovy Lázně CH
2015
Horní Slavkov
SO
2016
Karlovy Vary
KV
2017
Horní Slavkov
SO
2018
Ostrov nad Ohří
KV
2019
Žlutice
KV
2020
Dobrá Voda
KT
2021
Plasy
PS
2022
Klatovy
KT
2023
Spálené Poříčí
PJ
2024
Spálené Poříčí
PJ
2025
Spálené Poříčí
PJ
2026
Plzeň-Roudná
PM
restaurátor; název dokumentace; obsah
Plachý, Jarmil; Restaurátorský záměr na konzervační
zajištění, příp. restaurování kamenných prvků v rizalitu zámecké zdi v parku v Ostrově nad Ohří; Praha
2005. Nestr.
kostel
Plátovaná vrata vstupu do kostela v Mariánské Týnici 2005; B. m. /2005/. Nestr.
Hlavní nádraží ČSD
Kovařík, Jindřich; Restaurování hrotnice na kopuli
výpravní budovy, areál žst. Plzeň-hlavní nádraží,
výpravní budova čp. 102, Nádražní 9, k. ú. Plzeň 3,
nemovitá kulturní památka rejstř. č. 50202/4-5194
v ÚSKP; /Kralovice/ 2003. Nestr., obr. příl.
kaple na návsi
Nečásková, Milena; Oltář Panny Marie z návesní
kaple v Benešovicích. Restaurátorská zpráva; Praha
2002. /4/ l., /44/ fot.
kaple sv. Anežky
Ždych, Josef; Chlum sv. Máří. Oprava kaple č. 4 sv.
Anežky. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2002. Nestr.
kostel Povýšení sv. Kříže
Piverková, Zdeňka – Viták, Ivan; Restaurátorské
práce na malovaném stropu v presbytáři v kostele
Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních;
/Praha/ 2004. Nestr.
Pluhův dům
Vána; Restaurátorský záměr restaurování vstupního
portálu Pluhova domu v Horním Slavkově, /Karlík
2002/. Nestr.
lázeňský dům Richmond
Slavíková, Hana; Restaurátorská zpráva a fotodokumentace orientačního průzkumu povrchových úprav
příče, podhledů stropů a zdí 3. NP a 4. NP jižního
křídla objektu LH Richmond, Slovenská 3, Karlovy
Vary; /Praha 2004/. Nestr.
Pluhův dům
Novotný, Zdeněk; Restaurátorský průzkum omítek
a maleb – Pluhův dům čp. 497, Horní Slavkov;
/Praha/ 2002. Nestr., obr. příl.
kaple P. Marie Einsiedelnské Reinerová, Zdenka – Reiner, Jan – Mokrý, Jan; Architektura oltáře kaple Panny Marie Einsiedelnské
v Ostrově. Restaurátorská zpráva; Karlovy Vary 2002.
/5/ l., /1/ fot.
kostel sv. Petra a Pavla
Červenka, Ivan; Varhany v kostele sv. Petra a Pavla
ve Žluticích. Restaurátorská zpráva; /Jakubovice/
2001. Nestr.
kostel sv. Vintíře
Dobrá Voda, okr. Klatovy – kostel sv. Vintíře. Zpráva
z průzkumu; /1/ l., obr. příl.
klášter – konvent
Artouni, Karine – Drahotová, Renata; Klášter Plasy –
nástěnná malba na hlavním průčelí východní fasády
konventu. Restaurátorská zpráva; Praha 1998. Nestr.,
obr. příl.
boží muka (sady Na valech) Švec, Jiří – Dušek, Josef; Restaurátorská zpráva o provedení restaurátorských prací na památce Boží muka
v Klatovech; Praha 2002. /2/ l., 38 fot.
krucifix před kostelem
Amortová, Kateřina – Nová, Eliška; Krucifix na
sv. Mikuláše
sloupku před kostelem sv. Mikuláše ve Spáleném
Poříčí. Restaurátorská zpráva; Praha 2004. /1/ l., obr.
příl.
socha sv. Panny Marie
Amortová, Kateřina – Nová, Eliška; Svatá Panna
Svatohorské
Marie Svatohorská ve Spáleném Poříčí. Restaurátorská zpráva; Praha 2004. /2/ l., obr. příl.
socha sv. Jana Nepomuckého Amortová, Kateřina – Nová, Eliška; Svatý Jan Nepomucký ve Spáleném Poříčí; Praha 2004. /2/ l., obr.
příl.
hřbitov Všech Svatých –
Houska, Ivan; Restaurování centrálního litinového
litinový kříž
kříže s korpusem na hřbitově Všech Svatých v Plzni
– Roudné; B. m. 2002. Nestr., obr. příl.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 33
číslo
zprávy
2027
obec
Plasy
okres objekt
PS
kostel Panny Marie
2028
Rokycany
RO
kaplička v Pivovarské ulici
2029
Ostrov nad Ohří
KV
kostel sv. Antonína
2030
Valeč
KV
zámek
2031
Tachov
TC
socha světce
2032
Bor
TC
zámek
2033
Žihle
PS
bývalá fara – čp. 54
2034
Bor
TC
zámek
2035
Bor
TC
zámek
2036
Bor
TC
zámek
2037
Poběžovice
DO
sloup Nejsvětější Trojice
2038
Zbiroh
RO
zámek – kaple
2039
Zbiroh
RO
zámek – kaple
2040
Zbiroh
RO
zámek – kaple
2041
Plzeň
PM
Měšťanská beseda
2042
Plzeň
PM
Měšťanská beseda
2043
Plzeň
PM
dům U zlatého slunce –
Prešovská ulice
2044
Plzeň
PM
dům čp. 105/12
(náměstí Republiky)
2045
Plzeň
PM
Klatovská tř. –
Nerudova ul. č. 2
34 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
restaurátor; název dokumentace; obsah
Kruský, František – Stádník, Václav; Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích – chórové lavice (levá
část lavice). Závěrečná restaurátorská zpráva; Praha
2003. /2/ l., obr. příl.
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Restaurátorský zásah na
kapličce v Pivovarské ulici v Rokycanech. Restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr; /Rokycany/
2005. /2, 5/ l.
Vodrážka, Jiří; Restaurování interiérových maleb,
nástropní malby s motivem světců, pozdně gotické
špalety a dřevěných prvků v kostele sv. Antonína
v Ostrově. Restaurátorská zpráva; Praha 2002. /2/ s.,
obr. příl.
Vích, Jan; Transfer sochařské výzdoby obelisku Nejsvětější Trojice ve Valči; Libčice nad Vltavou 2004.
11 s., 48 fot., /1/ CD-ROM.
Žák, Vladimír; Restaurování sochy sv. Dominika
v obci Lestkov. Restaurátorská dokumentace; /Praha
2004./ /4/ l.
Hrubý, Vladimír; Zámek Bor. Oprava dveří – kaple sv.
Vavřince. Čištění, retuše a fládrování prosklené stěny
na kruchtě kaple sv. Vavřince; Plzeň 2006. Nestr.
Stejskal, Jiří; Budova bývalé fary Žihle čp. 54. Restaurátorský průzkum; Praha 2005. Nestr., obr. příl.
Šindelář, Jaroslav; Restaurátorské práce při rekonstrukci interiéru zámku v Boru – rok 2005. Rehabilitace kapličky nad portálem. Restaurování vstupního
ostění. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2005. /2/, 6 l.
Šindelář, Jaroslav; Restaurování kamenných prvků
v 1. NP na zámku v Boru. Restaurátorská zpráva;
Plzeň 2006. /4/, 49 l.
Šindelář, Jaroslav; Restaurování omítkových vrstev
interiérů jižního křídla zámku v Boru. Restaurování
dochovaných historických omítkových vrstev (tj. od
úrovně cca. 150 cm nad zemí). Restaurátorská zpráva; Plzeň 2006. /4/, 55 l.
Široký, Martin; Poběžovice – sloup se sochou Nejsvětější Trojice; B. m. 2005. /1/ CD-ROM.
Teska, Tomáš; Restaurátorský průzkum omítkových
vrstev v interiéru zámecké kaple na zámku Zbiroh;
/Čimelice/ 2004. Nestr
Hampl, Petr; Zámek Zbiroh 2004. Rozšířený restaurátorský průzkum malby v zámecké kapli; /Pacov/
2004. /2/, 6 l.
Hampl, Petr; Zámek Zbiroh 2005. Rozšířený restaurátorský průzkum, včetně restaurátorského záměru
v zámecké kapli; /Pacov/ 2005. 3 l., 5 fot.
Artouni, Karine; Měšťanská beseda. Restaurátorský
průzkum – výkresová část; /Praha/ 2002. /3/ pl.
Houska, Ivan; Měšťanská beseda v Plzni. Druhá
etapa rekonstrukce. Historická osvětlovací tělesa.
Restaurátorský průzkum; Buštěhrad 2002. Nestr.
Hron, Marcel: Konzervační zákrok na plátových dveřích
domu U slunce v Prešovské ulici v Plzni; /Rokycany/ 2000. /1/ l., 10 fot.
Scheib, Marek – Souček, Adam; Průzkum barevnosti
fasád domu čp. 105, náměstí Republiky č. 12, Plzeň;
Praha/ b. r. /6/ s., obr. příl.
Kašpar, Jiří; Nárožní dům na Klatovské třídě –
Nerudově ulici č. 2. Sgrafitové výjevy Mikoláše Alše
na fasádě domu. Nálezová situace; B. m. 2004. Nestr.
číslo
zprávy
2046
obec
Plzeň
okres objekt
PM dům U Zlatého slunce
2047
Žebnice
PS
kostel sv. Jakuba Většího
2048
Nebílovy
PJ
zámek
2049
Valeč
KV
obelisk Nejsvětější Trojice
2050
Loket
SO
hrad
2051
Plzeň
PM
dům U Zlatého slunce –
Prešovská ul.
2052
Plzeň
PM
sochy
2053
Plzeň-Litice
PM
kostel sv. Petra a Pavla
2054
Červené Poříčí
KT
zámek
2055
Kladruby
TC
klášter – konvent
2056
2056a
Kladruby
TC
klášter – kostel Nanebevzetí Šindelář, Josef; Zajištění omítek stěn v interiéru
Panny Marie
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech;
/Plzeň/ 2002. 13 l., obr. příl.
2057
2057a
Kladruby
TC
klášter
2058
Plzeň
PM
2059
Plzeň
PM
2060
Plzeň
PM
2061
Plzeň
PM
restaurátor; název dokumentace; obsah
PEGISAN. Plzeň; Restaurátorská zpráva o zajištění
původních omítek a kamenných portálů v objektu:
Dům U Slunce, Prešovská ul. čp. 7 – 1. podzemní
podlaží; /Plzeň/ b. r. Nestr.
Novotný, Petr; Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnicích.
Restaurátorský průzkum vnějších omítek; Kadaň
2006. 5 l., obr. příl., /1/ CD-ROM.
Stöckl, Jan; Restaurátorská zpráva o restaurování
nástěnných maleb v sále zadního traktu státního
zámku Nebílovy; B. m. r. /1/ CD-ROM.
Vích, Jan – Brož, Ivan; Valeč – transfer sochařské
výzdoby obelisku Nejsvětější Trojice. 1. etapa
záchranných prací. Restaurátorská zpráva; Libice
n/Vlt. 2004. 11 l.
Medek, Ivan; Závěrečná zpráva o restaurování zbrojnice SH Loket; /Praha/ 1983. Nestr., /69/ fot.
Hurda, Libor; Restaurování a rekonstrukce
balkonového zábradlí domu „U Zlatého slunce“
v Prešovské ulici v Plzni; Chrustenice 1999. /1/ l.,
26 fot.
Šindelář, Jaroslav; Restaurátorská údržba kamenných
soch v Plzni. 7 soch a 1 sousoší na Rooseveltově
mostě, sousoší Piety na Pražském mostě, socha sv.
Jana Nepomuckého v Křižíkových sadech; Plzeň
2006. /2/ l.
Fiala, Jiří – Hron, Marcel; Kostel sv. Petra a Pavla
v Liticích. Restaurátorský zásah na 3 kamenných krycích deskách opěrných pilířů. Restaurátorský zákrok
na figurálních reliéfech na dvou kmenných blocích
ve zdivu; /Rokycany/ 2006. Nestr.
Teska, Tomáš; Rozšířený restaurátorský průzkum
omítkových a barevných vrstev v objektu zámku
Červené Poříčí; /Čimelice/ 2006. Nestr., obr. příl.
Živný, Jan; Zpráva o restaurátorském průzkumu –
nový konvent, klášter Kladruby, I. etapa; /Praha/
2006. Nestr., obr. příl.
Granát, Karel; Restaurátorský záměr – komínová hlavice. NKP klášter Kladruby – sever; /Starý Plzenec/
2003. /2/ l.
Štechova vila (Klatovská 123) Hron, Marcel – Fiala, Jiří – Štochl, Václav; Restaurátorský zákrok na sgrafitech Štechovy vily čp. 1202,
Klatovská 123, Plzeň. Restaurátorská zpráva; Rokycany 2006. /5/ l., /17/ obr. příl.
Masarykova škola
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Masarykova škola v Plzni.
(Jiráskovo náměstí 10)
Restaurátorský zákrok na břízolitové fasádě. Západní
strana od Habrmannovy ulice k dětskému koutku.
Restaurátorská zpráva; /Rokycany/ 2006. /3/ l., /6/
obr. příl.
Lochotínský park –
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Plzeň – Lochotínský park.
busta M. Kopeckého
Udržovací práce na pomníku s bustou Martina
Kopeckého u pavilonku. Dodatek k původní restaurátorské zpráv; Rokycany 2006. /3/ l., /5/ obr. příl.
Křižíkovy sady –
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Plzeň – Křižíkovy sady.
busta Fr. Křižíka
Udržovací práce na pomníku s bustou Františka Křižíka. Dodatek k původní restaurátorské zprávě;
Rokycany 2006. /3/ l., /5/ obr. příl.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 35
číslo
zprávy
2062
obec
Plzeň
okres objekt
PM Tušnerovský dům
(Lochotínská ul. 35)
2063
Plzeň
PM
2064
Rokycany
RO
2065
Lužany
PJ
2066
Červené Poříčí
KT
2067
Horšovský Týn
DO
2068
Horšovský Týn
DO
2069
Plzeň
PM
2070
Domažlice
DO
2071
Stříbro
TA
2072
Plzeň
PM
2073
Nebílovy
PJ
2074
Nalžovské Hory
KT
2075
Zbiroh
RO
2076
Hrádek u Sušice
KT
2077
Řesanice
PJ
2078
Plzeň
PM
2079
Horšov
DO
2080
Horšov
DO
2081
Plzeň – Božkov
PM
36 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
restaurátor; název dokumentace; obsah
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Plzeň, Lochotínská ulice
č. 35 – měšťanský dům Tušnerovský čp. 59. Restaurátorský průzkum, restaurátorský záměr; Rokycany
2006. /3/ l., /7/ obr. příl.
Tušnerovský dům
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Plzeň, Lochotínská ulice
(Lochotínská ul. 35)
č. 35 – měšťanský dům Tušnerovský čp. 59. Restaurátorská zpráva; Rokycany 2006. /5/ l., /20/ obr. příl.
kaplička v Pivovarské ulici Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Restaurátorský zásah na
kapličce v Pivovarské ulici v Rokycanech. Restaurátorská zpráva; Rokycany 2006. /3/ l., /7/ obr. příl.
zámek
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Dvě terakotové sochy na
zámku Josefa Hlávky v Luňanech; Rokycany 2006.
/4/ l., /14/ obr. příl., /1/ pl.
zámek
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Zámek v Červeném Poříčí –
putti. Restaurátorská zpráva; /Rokycany/ 2005. /3/
l., /21 obr. příl.
zámek
Kadavý, Milan; Zátiší s bílým zajícem. Restaurátorská
zpráva; Praha 2006. /1/ l., /8/ fot.
zámek
Kadavý, Milan; Zátiší s květinovým košem. Restaurátorská zpráva; Praha 2006. /1/ l., /7/ fot.
Štechova vila (Klatovská 123) Kadavý, Milan – Matějíček, Jiří; Restaurování sgrafitové výzdoby městského domu – Štechova vila, nároží Klatovské tř. 123 a Dvořákovy ul. č. 1. Restaurátorský záměr; /Praha/ 2006. /2/ s., /5/ fot.
základní škola
Šindelář, Jaroslav; Restaurování alegorických štukových plastik na atice ZŠ v Domažlicích. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2006. /2/ l.
radnice
Kadavý, Milan – Matějíček, Jiří; Restaurování sgrafit
radnice Stříbro. Restaurátorská zpráva; /Praha/
2006. /2/ s., /14/ fot.
Smetanovy sady –
Kašpar, Jiří; Závěrečná restaurátorská zpráva
pomník M. Kopeckého
k restaurování sochy Martina Kopeckého v Smetanových sadech v Plzni; Plzeň 2006. Nestr.
zámek
Stöckl, Jan; Restaurátorská zpráva o restaurování
nástěnných maleb v sále zadního traktu státního
zámku Nebílovy; /Praha/ 2006. /3/ s., /17/ fot.,
/1/ pl.
kostel sv. Kateřiny
Novotný, Josef; Průzkum barevnosti fasády kostela
sv. Kateřiny v Nalžovských Horách; B. m. 2006.
/1/ l., obr. příl.
zámek
Wunderlich, Michal – Martinák, Jindřich; Sochy lvů
z areálu zámku Zbiroh. Restaurátorská zpráva; Uherské Hradiště 2006. 6 l., obr. příl.
zámek
Korecký, Jan – Hosnedl, Lukáš; Zpráva o restaurátorském průzkumu fasády vstupního průčelí Nového
zámku Hrádku u Sušice; Český Krumlov 2006. 14 s.,
obr. příl.
tvrz
Kobylka, Pavel; Restaurování a obnova vnitřních
omítek v prostoru bývalé tvrze v Řesanicích; Praha
2006. /2/ s., /17/ fot.
dům U Zlatého slunce
Rataj, Jiří; Rozšířený restaurátorský průzkum
(Prešovská 7)
historických omítek U Zlatého slunce v Plzni, Plzeň
/90. léta 20. stol./ /1/ l., 8 fot.
kostel Všech svatých
Rataj, Jiří; Restaurátorská zpráva z restaurování
nástěnných maleb v kapli sv. Barbory v kostele Všech
svatých v Horšově; Plzeň /počátek 21. stol./ /2/ l.,
48 fot.
kostel Všech svatých
Rataj, Jiří; Restaurátorská zpráva z restaurování hlavního oltáře a kazatelny v kostele Všech svatých
v Horšově; Plzeň 2005. Nestr., 213 fot.
dům čp. 15/67
Hron, Marcel – Fiala, Jiří – Štochl, Václav; Plzeň –
Božkov, vstupní brána do dvora domu čp. 15/67.
Restaurátorská zpráva; Rokycany 2006. Nestr., obr. příl.
PLZNI A V LOKTI
číslo
zprávy
2082
obec
Plzeň
2083
Plasy
2084
Stříbro
2085
Horšovský Týn
2086
Horšovský Týn
2087
Horšovský Týn
2088
Bor
2089
Hrádek u Sušice
2090
Chotěšov
2091
Červené Poříčí
2092
Domažlice
2093
Plzeň-Lobzy
2094
Plzeň
2095
Horšovský Týn
2096
Domažlice
2097
Planá
2098
Seč
okres objekt
restaurátor; název dokumentace; obsah
PM Štechova vila (Klatovská 123) Hron, Marcel – Fiala, Jiří – Štochl, Václava; Restaurátorský zákrok na sgrafitech Štechovy vily čp. 1202,
Klatovská 123, Plzeň. Restaurátorská zpráva; Rokycany 2006. Nestr., obr. příl.
PS
klášter
Hron, Marcel – Fiala, Jiří – Štochl, Václav; Plasy –
komínová hlavice. Restaurátorská zpráva; Rokycany
2006. Nestr., obr. příl.
TC kostel sv. Petra a Pavla
Šindelář, Jaroslav; Restaurování vybraných kamenných prvků na kostele sv. Petra a Pavla ve Stříbře.
Kamenná ostění oken bez kružby. Kamenné ostění
oken s kružbou. Část kamenné vyzdívky nároží.
Fixace omítek v nálezu; Plzeň 2005. /3/ l.
DO zámek
Matějíček, Jiří; Závěsný obraz „Květinové zátiší“
HT 04886a. Restaurátorská zpráva; Středokluky 2006.
/2/ l., /12/ fot.
DO zámek
Matějíček, Jiří; Závěsný obraz „Květinové zátiší“
HT 00688a. Restaurátorská zpráva; Středokluky 2006.
/2/ l., /9/ fot.
DO zámek
Matějíček, Jiří; Závěsný obraz „Skupina jezdců
s koňmi“ HT 04101a. Restaurátorská zpráva; Středokluky 2006. /1/ l., /6/ fot.
TC zámek – kaple
Rataj, Jiří; Restaurátorská zpráva z restaurování
nástěnných a nástropních maleb v prostorách interiéru kaple v areálu zámku Bor – presbytář.
Plzeň 2006. Nestr.
KT zámek
Korecký Jan – Hosnedl, Lukáš; Restaurátorský návrh
prováděných prací na štukový erb rodu Desfoursů
z Montu a Athienville v tympanonu vstupního průčelí Nového zámku Hrádku u Sušice; Český Krumlov
2006. 4 s., /10/ fot.
PJ
klášter
Kříž, Zdeněk; Klášter Chotěšov – okna. Restaurátorská zpráva; /Plzeň/ 2005. Nestr.
KT zámek
Kándl, Jakub – Suchan, Jiří; Restaurátorská zpráva
k zajištění a transferu nástěnné malby s motivem Persea na zámku v Červeném Poříčí.
Praha 2006. Nestr., obr. příl.
DO kostel Narození P. Marie
Šindelář, Jaroslav; Restaurování 3 ks sochařské
výzdoby na atice předsíně kostela Narození Panny
Marie v Domažlicích. I. etapa: snesení, rekonstrukce
modelace 3 ks soch a zaformování 2 ks soch. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2006. /6/ l.
PM kostel sv. Jiří
Šindelář, Jaroslav; Restaurování portálu v západním
průčelí kostela sv. Jiří v Plzni-Lobzích. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2006. /2/ l., /15/ fot.
PM dům ve Zbojnické ul. 1
Šindelář, Jaroslav; Restaurování reliéfu na rohovém
domě Zbojnická 1, nám. Republiky 15 v Plzni. Restaurátorská zpráva; Plzeň 2006. /2/ l., /11/ fot.
DO socha sv. Donáta
Šindelář, Jaroslav; Restaurování sochy sv. Donáta
v Horšovském Týně. Restaurátorská zpráva; Plzeň
2006. /2/ l., /1/ CD-ROM, obr. příl.
DO klášter augustiniánský
Šindelář, Jaroslav; Soubor soch z ohradní zdi kláštera
augustiniánů v Domažlicích. Restaurátorský průzkum. Restaurování 2002–2006; Plzeň 2006. Nestr.,
obr. příl.
TC dům čp. 56
Šindelář, Jaroslav – Švuger, Karel; Restaurování malovaných dekorací ve dvou traktech interiéru domu
čp. 56 v Plané. Restaurátorské zajištění historických
omítkových vrstev ve dvou traktech interiéru domu
čp. 56 v Plané; Plzeň 2005. Nestr., obr. příl.
PJ
kostel Nanebevzetí P. Marie Brož, Marek; Restaurátorský záměr na opravu omítek
východního pláště věže kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Seči u Blovic, okr. Plzeň-jih; B. m. 2006. /2/ l.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 37
číslo
zprávy
2099
obec
Seč
okres objekt
PJ
kostel Nanebevzetí P. Marie
2100
Plzeň – Litice
PM
kostel sv. Petra a Pavla
2101
Bělá n. Radbuzou
DO
most
2102
Rokycany
RO
mariánský sloup
2103
Plzeň
PM
sochy, boží muka
2104
Plzeň
PM
morový sloup
2105
Horšovský Týn
DO
radnice
2106
Budislavice
PJ
kostel sv. Jiljí
2107
Lužany
PJ
zámek
2108
Mirošov
RO
socha sv. J. Nepomuckého
2109
Klenová
KT
hrad
38 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
restaurátor; název dokumentace; obsah
Brož, Marek; Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči
u Blovic, okres Plzeň-jih. Oprav vnějšího pláště věže.
Fotodokumentace; Praha 2006. 14 l.
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Kostel sv. Petra a Pavla
v Liticích. Restaurátorský zásah na kamenných prvcích. Restaurátorský průzkum. Restaurátorský
záměr; Rokycany 2006. Nestr.
Hron, Marcel – Fiala, Jiří; Restaurátorský zákrok na
kamenném mostu v Bělé nad Radbuzou. Restaurátorská zpráva; /Rokycany/ 2006. Nestr.
Kašpar, Jiří – Granát, Karel; Závěrečná restaurátorská
zpráva k restaurování a údržbě mariánského sloupu
v Rokycanech; Rokycany 2006. Nestr., obr. příl.
Kašpar, Jiří; Závěrečná restaurátorská zpráva jako
souhrnný dodatek k průvodní restaurátorské zprávě
k restaurátorské údržbě pomníku J. F. Smetany
v Smetanových sadech v Plzni, sousoší Piety a sochy
sv. Jana Nepomuckého v Křivicích a čtyř božích muk
na Bolevecké návsi v Plzni; Plzeň 2006. Nestr., obr.
příl.
Laštovička, Jiří; Zpráva o restaurátorské údržbě
sochařské výzdoby Morového sloupu v Plzni; Praha
2006. Nestr.
Sloup, Vlastimil – Amortová, Kateřina; Záchrana
městského znaku na fasádě radnice – dokumentace
průběhu restaurování. Prezentace průběhu prací.
Mineralogicko-petrografické hodnocení vzorku včetně odběrů materiálu pro určení statigrafie barev;
B. m. 2006. 7 l., příl.
Novotný, Josef; Průzkum barevnosti fasády kostela
sv. Jiljí v Budislavicích; B. m. 2006. Nestr.
Živný, Jan; ahradní altány zámeckého parku Lužany
– Akademický altán, Zeyerův památník. Restaurátorská zpráva; Praha 2006. Nestr.
Melicharová-Kartáková, Věra; Zpráva o restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého v Mirošově; Praha
2006. 2 s., obr. příl.
Kobylka, Pavel; Restaurování nástěnných maleb
v erbovním sále hradu Klenová – objekt purkrabství.
Restaurování původních omítek a doplnění chybějících ploch. Restaurování schodiště vstupu purkrabství Klenová; B. m. 2006. Nestr., obr. příl.
3. SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
Provoz
Správa hospodářského majetku
- Roční řádná inventura hospodářského majetku proběhla
dne 30. 11. 2006.
- Porovnáním evidenčního stavu s fyzickým stavem majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Správa kulturního majetku
- Mobiliární fond NKP státního hradu a zámku Bečov čítá
k 31. 12. 2006 celkem 2 049 inventárních čísel (3 629 jednotek).
- V areálu je také uložena bečovská historická knihovna,
která dnes celkově obsahuje přes 17 tisíc svazků. Běžnou
péči o tento fond vykonávají odborní pracovníci památkového objektu, formální a evidenční správa přísluší Národnímu muzeu v Praze. Vztah obou stran je vymezen smlouvou O spolupráci při ochraně a rozvoji knižního fondu
zámeckých knihoven z roku 2006.
- V roce 2006 na základě příkazu ředitelky proběhly dvě
mimořádné inventury mobiliárního fondu. První, která se
konala v březnu, byla vyvolána personální změnou ve
vedení památkového objektu. Druhá se realizovala v prosinci v souvislosti s delimitačním procesem a přechodem
pod nově vzniklé územní odborné pracoviště v Lokti.
- Uložení mobilárních předmětů je z hlediska současného
poznání a technických řešení nedostačující. V rámci možností se správě objektu podařilo na úkor zvýšených nákladů udržovat alespoň provizorní vlhkostní režim v těch
místech, kde jsou uloženy předměty z citlivějších materiálů. Současně během roku probíhala řada zkušebních klimatických měření různých částí objektů, které budou sloužit jako podklad pro vypracování větracího režimu
v zámecké budově s ohledem na uložené mobiliární předměty a návštěvnický provoz.
- Definitivní vyřešení nevyhovujícího uložení mobiliárního fondu včetně zámecké historické knihovny přinese až
dokončení rekonstrukce objektu čp. 11.
- Inventury konstatovaly letitou řadu nedostatků
v základní i průběžné evidenci (např. neúplné popisy
v tzv. modrých kartách, absence současnosti odpovídající
fotografie, doplnění samostatně evidovaných rámů atd.),
které budou odstraňovány v průběhu dalších let.
- Během roku pokračovaly práce na doplnění zámecké
instalace kopiemi historických závěsů – byly doplněny
v grafickém salonu, po skončení sezony došlo k osazení
v červeném salonu.
- Nejvýznamnějším mobiliárním předmětem je relikviář
sv. Maura z počátku 13. století, který je prezentován veřejnosti v trezorové místnosti s udržovaným klimatem. Toto
zařízení se již po více než deseti letech stává zastaralým,
a proto se začala koncipovat jeho kompletní modernizace.
- Byla provedena instalace nové síťové verze programu
CastIs (správa a evidence mobiliárního fondu), koncem
roku se však projevily drobné nedostatky, které budou
odstraněny na počátku roku 2007.
Rozpočet
- celkové výnosy objektu dosáhly 3 884 852,40 Kč (v roce
2005 to bylo 3 801 088,45 Kč; tuto výši však ovlivnil mimořádný příjem nájemného a sponzorských darů ve výši
271 680 Kč)
- celkové náklady objektu dosáhly 6 377 108,42 Kč (v roce
2005 to bylo 5 934 765,04 Kč)
- v celkových nákladech objektu však nejsou zahrnuty provozní náklady na společný servis (účetnictví, mzdové
účetnictví, technická přípomoc a právní servis) a rovněž
není zahrnuta daň z příjmů a daň z přidané hodnoty (hrazené z rozpočtu střediska 100 Plzeň)
- provozní náklady objektu (tj. celkové náklady minus
mzdové prostředky a pojištění) dosáhly 3 508 723,83 Kč
(v roce 2005 to bylo 3 277 390,83 Kč)
- z celkových nákladů objektu 6 377 108,42 Kč:
- náklady na obnovu a údržbu objektů a parku (účet 511)
dosáhly 96 251 Kč (cca 1,5 %; v roce 2005 to bylo 196 359 Kč)
- náklady na mzdy a pojistné (účet 521 a 524) dosáhly výše
2 868 384,59 Kč (cca 45 %; v roce 2005 to bylo 2 657 374,21
Kč)
- ostatní náklady na provoz dosáhly výše 3 207 992,22 Kč
(cca 50,5 %): energie 401 935,59 Kč, materiál 665 660,54 Kč,
prodané zboží 8 8013,13 Kč., služby 1 469 782,96 Kč a odpisy 58 2600 Kč.
- hospodářský výsledek objektu – 2 492 256,02 Kč (v roce
2005 to bylo – 2 133 676,59 Kč; bez mimořádného příjmu
nájemného a sponzorských darů by byl hospodářský
výsledek ve výši – 2 763 936,02 Kč)
Dotace – mimo základní příspěvek
- v celkových nákladech objektu rovněž nejsou zahrnuty
náklady, hrazené z investičních a neinvestičních dotací –
z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD)
a z programu Rozvoj a obnova materiální a technické
základny státních kulturních zařízení (ISPROFIN)
- k PZAD: v roce 2006 bylo požádáno na statické zajištění
a rekonstrukci klasicistního schodiště pod Hláskou. Byly
přiznány finanční prostředky ve výši 550 000 Kč (zhruba
čtvrtina požadovaného objemu). Správa památkového
objektu inicializovala žádost o navýšení, bylo jí částečně
vyhověno a částka navýšena na celkových 700 000 Kč.
Vzhledem k administrativním průtahům a špatným klimatickým podmínkám nebyly finance do konce roku čerpány. V listopadu byl podán návrh na přesun těchto prostředků do rezervního fondu.
- k ISPROFIN: v roce 2006 bylo na zajištění a dokumentaci
malířské výzdoby a historických omítek v interiéru gotického hradu přiděleno 900 000 Kč. Práce proběhly dle
plánu a podařilo se tak splnit Rozhodnutí o uložení provedení zabezpečovacích prací Krajského úřadu Karlovarského kraje, vydaného dle § 10 zákona č. 20/1987 Sb.
Vedlejší hospodářská činnost
- příjmy z nájemného dosáhly 250 880 Kč
- příjmy z komisního prodeje 110 738,50 Kč (v roce 2005 to
bylo 64 253,20 Kč)
- příjmy z prodeje vlastního zboží 46 535 Kč (v roce 2005 to
bylo 4 985 Kč)
- ostatní výnosy 171 477,90 Kč
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 39
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
- Důsledkem změn v ÚOP v Plzni v první čtvrtině roku
2006 bylo znefunkčnění technicko investičního oddělení.
Vzhledem k akutní potřebě řešení stavebních problémů
byly s platností od 1. 5. 2006 převedeny úkoly technicko
investičního oddělení na již tak personálně poddimenzovanou správu památkového objektu.
- V souvislosti s pověřením člena správy SHZ technikem
stavební obnovy a v souladu s připravovaným procesem
delimitace (rozdělení ÚOP) měla být předána kompletní
agenda stavební obnovy, primárně však všechny nedokončené stavební akce. K předání kompletní dokumentace
přes veškeré úsilí ze strany správy památkového objektu
nedošlo do konce roku 2006. Došlo pouze ke dvěma neúspěšným pokusům (červen, listopad)
- Správa památkového objektu vstupovala do stavební
obnovy s vědomím dvou nedokončených staveb, na konci
června zjistila další čtyři, v listopadu dalších devět. Za rok
2006 bylo tudíž v areálu identifikováno 15 staveb s vydaným platným stavebním povolením, které nebyly v minulosti řádně ukončeny. Vzhledem k absenci dokumentace
není u všech dosud zjištěn rozsah stavebních prací a současný stav jejich rozpracovanosti.
- Během roku se podařilo připravit a v prosinci úspěšně
zkolaudovat čtyři stavby, a to i přes nečinnost dodavatelů.
U dalších dvou pokračovaly přípravy a kolaudace se plánuje do konce března 2007.
- Stavební a památková obnova objektu čp. 11, tzv. bývalé
lesní správy, zahájená v roce 2003 z PZAD: obnova se
zastavila těsně před dokončením, v roce 2005 a 2006 neprobíhaly žádné práce. Stavební obnova byla zablokována
sporem investora s dodavatelskou firmou.
- Statické zajištění a obnova klasicistního schodiště pod
Hláskou (plánováno zahájení prací v roce 2006, financováno z PZAD): přiděleny prostředky ve výši 550 000 Kč (asi
čtvrtina požadovaného objemu), po navýšení přiděleno
700 000 Kč. Vzhledem k nedbalosti odpovědného technicko investičního referenta došlo následně k administrativním průtahům a i přes veškerou snahu správy památkového objektu přišly finanční prostředky ve chvíli, kdy klimatické podmínky a kapacitní možnosti dodavatele neumožňovaly zahájit práce. Vedení ÚOP v Plzni podalo
návrh na převod financí do rezervního fondu. Při řešení
bylo zjištěno, že stavební akce nebyla připravena dobře do
všech detailů, proto správa SHZ navrhuje v roce 2007 zrušit poptávkové řízení na dodavatele, provést revizi podkladů, odstranit závady a provést nový výběr dodavatelského subjektu.
- Zajištění a dokumentace malířské výzdoby a historických omítek v interiéru gotického hradu – proběhla
v roce 2006, financovaná z programu Rozvoje a obnovy
materiální a technické základny státních kulturních zařízení (ISPROFIN): na základě expertního restaurátorského posudku malířské výzdoby a historických omítek
v gotickorenesančním traktu (financován Krajským úřadem Karlovarského kraje) byly vytipovány partie,
u nichž hrozila nenávratná fyzická ztráta. Orgán státní
památkové péče vydal rozhodnutí, ve kterém NPÚ uložil provedení zabezpečovacích prací (podle § 10). Správa
památkového objektu se obrátila na ÚOP v Plzni, pod
který spadala, s žádostí o zajištění finančních prostředků
na provedení nařízení, po negativní odpovědi iniciovala
obdobnou žádost k ústřednímu pracovišti, odpověď byla
stejná. Správa SHZ zpracovala investiční záměr, který
40 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
prostřednictvím nadřízených složek NPÚ podala na MK
ČR. Zároveň nechala zpracovat restaurátorský záměr,
požádala o nové závazné stanovisko k provedení prací
a provedla poptávkové řízení na výběr dodavatelů.
Záměr byl přijat a peníze přiděleny ve výši 900 000 Kč.
V součinnosti s restaurátorskými pracemi proběhla
i druhá etapa epigrafického průzkumu (zaměřená na
partie, které procházely restaurátorským zajištěním)
a byly vybudovány protipožární lávky ve 4. NP
a v krovu donjonu (tyto části hradu nebyly dosud přístupné).
- Havárie stavebních konstrukcí v tzv. Pluhovských
domech – v části nejblíže vyhlídkové věže Hlásky: na jaře
2006 došlo ke zřícení nosných konstrukcí ve 3. NP (zřítily
se podlahy ve dvou místnostech, strop podesty schodiště
a část hrázděné příčky držící schody na půdu). Jednalo se
o kvalitní historické konstrukce výrazné lokální památkové hodnoty. Orgán státní památkové péče vydal rozhodnutí o uložení provedení zabezpečovacích prací podle § 10,
správa v souladu s tímto rozhodnutím nechala vypracovat
návrh zabezpečovacích prací od autorizovaného statika
a požádala o závazné stanovisko k těmto pracím. Poté byly
dosud funkční konstrukce očištěny a zabezpečeny proti
další okamžité destrukci. Pro definitivní odstranění havárie je nutné zpracovat zjednodušenou PD a požádat o stavební povolení.
- V souvislosti s plánovaným umístěním požární nádrže
byl v červenci a srpnu proveden záchranný archeologický
výzkum ve vytipované lokalitě.
- Za období, kdy byla část povinností technika stavební
obnovy převedena na člena správy památkového objektu,
byly vypracovány podrobné zprávy o činnosti.
Údržba („malá“ údržba )
- Proběhla oprava východní fasády tzv. kočároven.
- Provizorní zajištění havárie statiky gotického sklípku
v prostoru tzv. krčku: sklep se nachází v místě, kde stával
obytný dům mezi hradním komplexem a tzv. Pluhovskými domy.
- Provizorní zajištění havárie statiky terasní zdi na druhém
nádvoří a klasicistního schodiště pod Hláskou.
- Rozsáhlá oprava pilířů terasní zdi v zámeckých zahradách.
- Odstranění lokální havárie a oprava nadstřešních částí
komínových těles tzv. Pluhovských domů a objektu čp. 12.
- Oprava paty ohradní zdi areálu v Zámecké ulici.
- Doplnění pojiva na opěrné terasní zdi mezi klasicistním
schodištěm a objektem čp. 11.
- Vyznačení v terénu nově začleněného pozemku do areálu SHZ.
- Lokální oprava omítek včetně aplikace nátěrových hmot
na objektu zámku, purkrabství a mostu.
- Pokračovala pravidelná údržba zámeckých zahrad
a hradního parku.
Projekty, projektová příprava
- Dokončena studie rehabilitace zámeckých zahrad a teras,
v roce 2007 bude studie připomínkována pracovníky
odborné organizace památkové péče, po zapracování připomínek bude požádáno o závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.
- Zpracována Koncepce záchranného zajištění, stavebně
restaurátorské obnovy a památkové prezentace horního
hradu Bečov, v červnu 2006 vydal souhlasné stanovisko
s tímto záměrem Krajský úřad Karlovarského kraje.
- Byl zpracován Projekt záchrany NKP hrad a zámek Bečov
– pro gotickorenesanční komplex za účelem požádání
o finanční prostředky na obnovu objektu v programu
PZAD.
- Během roku nadále probíhalo měření pohybu zdiva
hradu, v říjnu byla předána Zpráva z měření za uplynulé
období, bylo dohodnuto v pokračování v měření do poloviny roku 2007, aby bylo získáno relevantní množství
odečtů pro závěrečné vyhodnocení.
- Pro dokončení a kolaudaci stavební akce rekonstrukce
objektu bývalé konírny (plánováno v roce 2007) byla upravena stávající PD tak, aby odpovídala platnému stavebnímu povolení.
- Pro zabezpečovací práce k havárii gotického sklípku byla
zpracována Technická zpráva k návrhu provizorního zajištění klenby sklepního prostoru.
- V souvislosti s havarijními stavy horního hradu bylo
vypracováno znalecké posouzení jakosti dřeva krovu
a černých skvrn na klenbě v kapli Navštívení Panny Marie.
- Pro získání finančních prostředků pro projektovou přípravu celého horního areálu byla zpracována Žádost
o poskytnutí dotace z Regionálního programu rozvoje
(NUTS 2 Severozápad).
Restaurování mobiliáře
- do zámecké instalace byly umístěny tři nově zrestaurované obrazy ze vzácného malířského souboru římských
císařů (prozatímně bez rámů). Vzhledem k finanční podpoře MK ČR bylo zadáno restaurování dalších obrazů.
Celá kolekce 14 obrazů by měla projít restaurováním do
konce roku 2008.
Prezentace
Prvotní:
Expozice – návštěvnické trasy:
- zpřístupněny jsou dvě prohlídkově trasy, a to I. okruh –
Relikviář sv. Maura a II. okruh – Zámecké interiéry, prohlídky na obou prohlídkových trasách probíhají pouze
s průvodcem. Cenově zvýhodněný je tzv. III. okruh, který
spojuje obě návštěvnické trasy. V nově instalovaném
zázemí pro návštěvníky jsou aktuálně prezentovány
informace o bývalé Beuafortské botanické zahradě a nejnovější poznatky ze záchranného archeologického
výzkumu, který proběhl v tzv. Pluhovských domech letos
v létě.
Průvodcovský servis:
- návštěvní provoz zajišťovali dva stálí průvodci/kumulované funkce a pokladní (vedle dalších úkolů), na dohody
o pracovní činnosti prováděli průvodcovskou činnost další
sezonní průvodci – v limitu do 130 000 Kč na OON a do
100 000 Kč v rámci jedné přidělené pracovní tabulky
- na objektu se používá vstupenkový systém COLOSSEUM NG 3000 (problémový provoz)
Průvodcovské texty:
- průvodcovské texty se používají v aktuální verzi z roku
2005 I. okruh a z roku 2004 II. okruh.
- standardní prohlídky se zajišťují v češtině, němčině a angličtině
- moderní obrázkové průvodcovské texty pro návštěvníky
jsou k dispozici: v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, ruštině, holandštině a španělštině
Návštěvnost:
- návštěvnost v roce 2006 byla 56 915 návštěvníků (v roce
2005 – 56 819 návštěvníků)
- příjmy ze vstupného dosáhly Kč 3 299 465 Kč
Propagace:
- prezentace na veletrzích cestovního ruchu v Brně
a v Praze (vlastní zástupci ve stánku Karlovarského kraje)
- trojjazyčné webové stránky www.cestujme.cz/becov
a stránky www.npu.cz
- propagace v rámci projektu “Burgestrasse / Hradní stezka” – trojjazyčná
- prezentace objektu zahraničním novinářům pracujícím
v cestovním ruchu v rámci FIJET
- pokračující spolupráce s CCCR – CZECHTOURISM
- realizace úspěšné tiskové konference při příležitosti nálezu lidské kostry v rámci archeologického výzkumu tzv.
Pluhovských domů
- spoluúčast na projektu Turistické karty – PMDP, a. s.
Druhotná:
Konalo se celkem 67 významnějších akcí – v tomto počtu
bylo 9 koncertů, 13 kulturně-komerčních akcí a 45 svatebních obřadů.
Koncerty:
- Po 1. 1. – Novoroční koncert Štěpána Raka včetně novoročních prohlídek zámeckých interiérů a relikviáře sv.
Maura
- Po 1. 5. – Hudební aperitivy při prohlídkách zámeckých
interiérů
- Ne 4. 6. – Koncert lesních rohů na zámecké terase – Konzervatoř Plzeň
- Ne 25. 6. – Fanfára Josefu Labitzkému – ZUŠ A. Dvořáka
Karlovy Vary
- Ne 2. 7. – Ne 9. 7. – Zámecké zahrady – kvarteto kroměřížské konzervatoře
- So 29. 7. – Festival Mitte Europa – Masters of the Baroque
- So 26. 8. – Schola gregoriana Pragensis – Maiestas dei
- St 13. 9. – Karlovarský folklorní festival – Grupo folkloristiko de Faro/Portugalsko
- Ne 1. 10. – Koncert Lehrer Bigband Bayern – jazz na
zámku (spolupráce se ZUŠ J. Labitského v Bečově)
Výstavy:
- pokračování unikátní výstavy „Případ relikviáře sv.
Maura“ v Muzeu Policie ČR v Praze (tato mimořádná prezentace byla připravena ve spolupráci se správou SHZ
Bečov a NPÚ ÚOP Plzeň)
Dramatické pořady:
- Út 6. 6. – Divadlo pro děti „O klokánkovi Frantíkovi“
- Čt 15. 6. – Divadlo pro děti „O klokánkovi Frantíkovi“
- St 5. 7. – Pohádky z bečovského zámku
- So 22. 7. – Ne 23. 7. – Bečovské mumraje a historický jarmark – nejvýznamnější akce sezony, tentokrát věnovaná
období baroka
- So 23. 9. – Babí léto na zámku Bečov – tolkshow Květy
Fialové a Nadi Konvalinkové, módní přehlídka oděvů
a šperků
- So 4. 11. – zakončení dětského lampionového průvodu ve
stylu filmu „Ať žijí duchové“
Společenské akce, svatby, promoce apod.:
- Den otevřených dveří při příležitosti Mezinárodního dne
památek 2006
- Kulturně zábavný program v rámci slavnostní zakončení
mezinárodní soutěže Kanoe Mattoni Fest 2006
- Kulturně zábavný program v rámci slavnostního předání
elektrifikace železnice – Elektrizace železnic Praha., a. s.
- Slavnostní setkání absolventů ZŠ v Bečově nad Teplou –
po 50 letech od absolvování studia základní školy původně umístěné v zámecké budově
- Připojení se ke Dnům evropského kulturního dědictví,
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 41
včetně spolupořádaní mimořádných naučných prohlídek
historickým městem Bečov nad Teplou
- První realizace firemní teambuildingové akce v areálu
SHZ Bečov
- 45 svatebních obřadů (interiér – zámecká kaple, exteriér
zámecké terasy a zahrady) uskutečněných ve spolupráci
s MěÚ Bečov nad Teplou.
Návštěvnost:
celková návštěvnost kulturních akcí byla ca 2 500 osob
Filmování:
- Spolupráce při realizaci unikátního hraného dokumentu
„Hon na sv. Maura“, režie: Zora Cejková, ČT Ostrava
- propagační šot o SHZ Bečov: Kabelová televize – Kabel
Ostrov
- Zapojení SHZ Bečov do propagačního filmového dokumentu prezentujícího Karlovarský kraj: Společnost
Gemini 99
- propagační šot o SHZ Bečov: TV SEDNA – internetové
vysílání pro zahraniční publikum
Odborná činnost
- Pokračování ve vědeckovýzkumném úkolu: Výzkum
metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot
památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace
společnosti s kulturním dědictvím – Prezentace NKP
Bečov formou vzdělávacích programů č. ú. 205
(02H2041205, včetně realizace zahraniční poznávací cesty)
- účast na odborných a specializovaných seminářích: Nové
Hrady, Český Krumlov, Plzeň, Hory, Nečtiny, Pernštejn,
aktivní účast Křivoklát a Třeboň
- publikace drobnějších příspěvků
Státní zámek Červené Poříčí
Provoz
Správa hospodářského majetku
- roční řádná inventura hospodářského majetku proběhla
dne 25. 10. 2006
- porovnáním evidenčního stavu s fyzickým stavem majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly
Správa kulturního majetku
- mobiliární fond KP státního zámku Červené Poříčí není
k 31. 12. 2006 řádně evidován a není prohlášen za kulturní
památku
- v průběhu roku 2006 proběhlo opětovné fotografování
jednotlivých předmětů mobiliárního fondu
- nadále probíhá zpracovávání získaného fotomateriálu
pracovníky oddělení mobiliárních fondů NPÚ ÚOP v Plzni
- první řádná inventarizace mobiliárního fondu PO zámku
Červené Poříčí v roce 2006 byla odložena pro nadměrnou
vytíženost pracovníků NPÚ – proběhne v roce 2007
- byly vyhotoveny dvě CD kvalitní fotodokumentace ze
zapůjčené knihy od paní Lubomíry Raisové Popis panství
Korunní Poříčí a Roupov
Dotace – mimo základní příspěvek
- v roce 2006 nebyly žádné
- objekt dosud nebyl zahrnut do žádného dotačního programu – např. PZAD
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
- objekt dosud nebyl zahrnut do programu PZAD
Údržba („malá“ údržba )
- dokončení renovace místnosti pro hlídače a malého
inspekčního pokoje – vybaveno nábytkem
42 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
- malé zemní úpravy na odvodové strouze ze zámeckého
rybníka – z důvodů splavení zeminy při periodické
povodni.
- pokračovala pravidelná údržba zámeckého parku, sečení
a mulčování travních porostů, úprava trávníků, zasypávání výmolů, vyřezávání zmlazených stromů
- bourání druhotně vestavěných příček v 2. NP hlavního
zámku za odborného dohledu památkového dozoru
- uvedeno do provozu osvětlení průjezdu zámku – D. Ritschel
- oprava stavidla rybníka
- likvidace uhelných skladů v přízemních prostorách
zámku
- oprava závěsu kyvadla věžních hodin
- zdravotní ošetření porostu parku – firma PROSTROM –
kácení stromů, statické ošetření, frézování pařezů, likvidace dřevní hmoty.
- oprava elektroinstalace ve vodárenském domku a obnova interiérů, dokončení dláždění s odvlhčením a trativodem v exteriéru
- čistění okapů – VAP Huňáček, Rokycany
- oprava hlavní římsy na jižním štítu
- opravy střešní krytiny v místech zatékání
- odstranění závad na otopném systému zjištěných při pravidelných kontrolách BOZP
- údržba zanedbaného prostoru zahrady kolem vily Lesů
ČR
- úprava povrchu travních pro snadnější údržbu
- odstranění kolen, psích kotců, pergol a grilu u vily Lesů ČR
- osev traviny na nádvořích
- odvážení suti, úklid interiérů i exteriérů
- obnova omítek na vnějším ohrazení zámku – V. Lederbuch
- odstranění náletů kolem vnější ohradní zdi – V. Voráček
Projekty, projektová příprava
- Zahrada u zámku v Červeném Poříčí – památkový záměr
obnovy, Ing. Jana Pechová, PhD., Plzeň 2006
- Projekt ke stavebnímu povolení – Stavební úpravy krovu
a střechy zámku v Červeném Poříčí, Ing. T. Kostohryz,
Plzeň 2006
- Stavební úpravy části I. NP hospodářského křídla zámku
Červené Poříčí, Ing. T. Kostohryz, Plzeň 2006
- Zámek Červené Poříčí – statické posouzení a návrh oprav
kleneb I. NP zámecké budovy, Ing. T. Kostohryz, Plzeň
2006
- Restaurování
- Restaurátorský průzkum – Rozšířený průzkum omítkových a barevných vrstev v objektu zámku Červené Poříčí,
Mgr. T. Teska, Čimelice 2006
Prezentace
Prvotní:
- areál je uzavřen návštěvníkům z důvodů obnovy
a rekonstrukce
- mimořádné prohlídky budov na vyžádání organizací
- prohlídka budov a areálu v rámci Mezinárodního dne
památek a EHD
- prohlídky jsou pouze s průvodcem
Průvodcovský servis:
- návštěvní provoz zajišťuje kastelán a jeden brigádník
(zdarma)
- na objektu není zaveden žádný vstupenkový systém
- Průvodcovské texty – formy (nahrávky, texty), jazykové
mutace
- jako průvodcovský text se používá zpracovaná historie
zámku (vypracoval PhDr. V. Ryšavý, Plzeň, 1998)
- prohlídky se zajišťují v češtině
Návštěvnost:
- návštěvnost v roce 2006 byla 1 531 klientů
Druhotná:
- konaly se celkem 2 akce
Koncerty:
- 25. 6. 2006 Hudební pásmo spirituálů a folkových písní
skupiny ZEBEDEUS, doprovázených duchovním slovem
faráře Adama Lodka
Výstavy:
- 15.–16. 4. 2006 Jak se restaurovaly busty českých panovníků
Celková návštěvnost akcí byla 70 klientů.
Státní hrad a zámek Horšovský Týn
Provoz
Správa hospodářského majetku
Poslední řádná roční inventura majetku proběhla v listopadu 2006.
Správa kulturního majetku
Tzv. bílé karty mobiliárního fondu jsou napsané komplet.
Modré (lokační řada) a žluté (číselná řada) karty jsou
napsané komplet.
Všechny předměty mobiliárního fondu jsou evidovány
i na počítači.
Téměř ke všem předmětům mobiliárního fondu HT existují černobílé fotografie, fond HT muzeum nemá žádnou
černobílou fotografii.
Dokončuje se barevná digitální fotodokumentace – zatím
cca 13 tis., odhadem chybí cca 800.
V roce 2006 nebyla plánována žádná inventura mobiliáře.
Dotace – mimo základní příspěvek
PZAD a PRMKP – viz obnova a údržba.
Vedlejší hospodářská činnost
Objekt neprovozuje žádnou z uvedených činností.
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
V září započala druhá etapa rekonstrukce střechy východního křídla, spojená s rekonstrukcí celé fasády východního
křídla. Práce započaly později, než se původně předpokládalo. Toto zdržení bylo způsobeno pozdním přidělením
finančních prostředků. Jedná se o nejvíce členitou střechu
na objektu, dělenou mnoha úžlabími a štíty. Krov je
z období renesanční přestavby vyhořelého hradu, tj. z roku
1550–1560 a byl upravován v 80. letech 20. století. Z tohoto období je velice nekvalitní prejzová krytina, která byla
koncem roku nahrazena bobrovkou. Též byl kompletně
dokončen průzkum fasády a byl stanoven postup při její
obnově. Práce budou pokračovat v příštím roce.
Kostel Všech svatých v Horšově
Počátkem roku byly dokončeny práce na rekonstrukci
stavby i vybavení kostela. Interiér byl doplněn o předměty historické hodnoty, které byly zadrženy na hraničních
přechodech jako neoprávněně vyvážené z ČR. Práce probíhaly pod vedením PhDr. Nadi Kubů z oddělení hradů
a zámků ÚP NPÚ. Do interiéru byly též instalovány elektronické varhany a zvuková aparatura. Kostel byl slavnostně otevřen tzv. benedikcí dne 12. 5. 2006. Slavnostní
mši celebroval Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.
V kostele byly konány mše ve svátek sv. Anny a všech svatých. Obě mše též celebroval Mons. František Radkovský,
biskup plzeňský.
Úklid celého areálu kostela převzala soukromá firma
p. Heřmana.
Největší zájem u veřejnosti vzbudila akce předávání betlémského světla dne 24. 12., kdy během odpoledne kostel
navštívilo okolo 500 osob.
Celý areál je vynikající ukázkou památkové péče v ČR.
Jedinou skvrnou na celé několikaleté práci je absence jakéhokoliv zázemí. Je smutné, když věřící a návštěvníci
nemají ve 21. století kam jít na toaletu.
Údržba („malá“ údržba )
Park
V parku probíhaly běžné údržbové práce. Velice citelná je
již několikaletá absence parkového architekta.
Proběhla jednání o zajištění hráze zadního rybníka a úpravě cest. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nic
z dojednaného nebylo realizováno.
Koncem roku byla obnovena cesta směřující k původnímu
vstupu do parku.
V závěru je třeba říci, že veškeré práce jsou neustále ničeny vandaly a bezdomovci, kteří se do parku nastěhovali.
Systematicky všechno ničí, hromadí okolo sebe odpadky,
v parku přespávají a rozdělávají oheň. Proběhla jednání na
městské i státní policii. Akce těchto složek jsou však jen
občasné, postrádají pravidelnost a důslednost, a tím se míjí
účinkem.
Kostel sv. Anny na Vršíčku u Horšovského Týna
Byly prováděny běžné údržbové práce a úklid areálu.
Projekty, projektová příprava
Byly zahájeny projektové práce na statickém zajištění terasy před kostelem sv. Anny.
Na konci roku 2003 bylo dokončeno zpevňování základů
jihozápadní věže. Měřící práce byly ukončeny a vyhodnoceny. Výsledkem by mělo být stanovení postupu při opravě narušených kamenných prvků v kapli a odstranění
výdřevy. V tomto duchu proběhlo několik jednání a byly
vytvořeny kroky k dopracování projektové dokumentace.
Proběhly přípravné práce pro projekt dokončení odkanalizování objektu, který bude navazovat na novou městskou
kanalizaci.
Byl dokončen projekt rekonstrukce pláště JV věže.
Restaurování mobiliáře
Proběhlo restaurování 6 obrazů, které jsou součástí expozice v erbovním sále a malé jídelně.
Velmi naléhavé je restaurování cca 30 předmětů v ceně cca
do 1 mil. Kč.
Prezentace
Prvotní:
Expozice – návštěvnické trasy:
Vzhledem k stávajícím šesti průvodcovaným expozicím na
objektu nebyly zpřístupněny žádné další prostory.
Proběhla jednání na rozšíření expozice jezdectví v zámecké jízdárně a úpravě pánského salonku. Práce budou
pokračovat v příštím roce.
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 43
Průvodcovský servis:
Průvodcovská činnost byla velice ztížena nedostatkem
financí na platy průvodců. Počet průvodců byl menší a tím
byly prodlouženy časy mezi prohlídkami, což zcela určitě
odradilo některé návštěvníky.
Průvodcovské texty:
Průvodcovské texty byly průběžně doplňovány a aktualizovány. Průvodci provádějí v češtině, němčině a angličtině.
Na okruhu Zámek a Mitsuko je text v elektronické podobě
i v japonštině.
Návštěvnost:
Návštěvnost objektu byla do poloviny roku ztížena rekonstrukcí náměstí. I když došlo k drobnému poklesu
návštěvnosti, lze říci, že se pohybovala v relaci uplynulých
let. Pokles jsme zaznamenali převážně u zahraničních
návštěvníků, ale bohužel i u organizovaných skupin
cestovních kanceláří a také škol. Naopak vyšší byla
návštěvnost jednotlivců – pěších turistů. Velice oblíbené se
též staly návštěvy cyklistů, kteří však mají problémy s uložením kol po dobu prohlídky. V objektu není žádný prostor a ani personální zajištění úschovny kol.
Druhotná:
Koncerty, výstavy, dramatické pořady:
- Pořadatel: Městské kulturní zařízení Horšovský Týn –
14 koncertů a kulturních akcí s celkovou návštěvností
4 331 osob.
- Pořadatel: NPÚ, správa st. hradu a zámku Horšovský
Týn - 1 koncert s návštěvností 78 osob.
Výstavy:
- 21. 5. – 30. 9. 2005 – alternativní německé malířství –
erbovní sál – 297 osob
Společenské akce, svatby, promoce apod.:
Mezi kulturní akce je třeba zahrnout i předávaní maturitních vysvědčení a výučních listů škol z Horšovského Týna
i Domažlic. Stále jsou velice oblíbené svatební obřady jak
v erbovním sále, tak i v bývalé zasedací místnosti.
Filmování:
Na objektu nebylo žádné filmování.
Státní památkový objekt klášter Kladruby
Provoz
Správa hospodářského majetku
- roční řádná inventura hospodářského majetku proběhla
dne 24. 11. 2006
- porovnáním evidenčního stavu s fyzickým stavem majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly
Správa kulturního majetku
- mobiliární fond SPO klášter Kladruby čítá k 31. 12. 2006
celkem 4 101 položek
- knihovní fond SPO klášter Kladruby čítá ke dni 31. 12.
2006 celkem 34 162 položek
Rozpočet
- celkové náklady objektu dosáhly v roce 2006 výše
4,582 mil. Kč
- provozní náklady objektu (náklady bez mzdových prostředků a pojištění) dosáhly v roce 2006 výše 1,620 mil.
Kč
- celkové tržby objektu dosáhly 1,265 mil. Kč, z toho tržby
ze vstupného činí 1,112 mil. Kč
44 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Vedlejší hospodářská činnost
- tržby z nájemného dosáhly 68 tis. Kč
- příjmy z prodeje vlastního zboží 74 tis. Kč
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
- pokračování rekonstrukce latinské školy financovaná
z programu PZAD – oprava krovu a výměna krytiny na
celé latinské škole
- dokončení rekonstrukce střechy jižního křídla nového
konventu z finančních prostředků Ministerstva kultury
- rekonstrukce střechy severního křídla nového konventu
z finančních prostředků Ministerstva kultury
Údržba („malá“ údržba)
- vyřezávání výmladků na severním a východním svahu
hradeb areálu
- pravidelná údržba travnatých ploch nádvoří, terasy
a severní zahrady
- pravidelná údržba areálu kláštera a zabezpečení provozu
památkového objektu
Prezentace
Prvotní:
Expozice – návštěvnické trasy:
- pro návštěvníky jsou zpřístupněny dvě prohlídkové
trasy: I. klášterní charakter s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, expozicí historie benediktinů, expozicí sv. Jana
Nepomuckého a opatským bytem; II. zámecký charakter
s expozicí historie benediktinů, expozicí sv. Jana Nepomuckého, zimním refektářem, lapidáriem soch M. B. Brauna a knihovnou rodu Windischgrätzů
- prohlídky se konají s průvodcem
- ve dnech 19.–20. 8. 2006 podruhé na prohlídku zpřístupněny sklepy pod latinskou školou v rámci kladrubské
poutě
Průvodcovský servis:
- návštěvní provoz byl zajištěn jedním stálým průvodcem
a sezonními průvodci v limitu OON do 158 tis. Kč
- výklad průvodců byl zajištěn v českém, německém, anglickém jazyce a po dohodě také francouzském jazyce
- na objektu se používá vstupenkový systém Colosseum
Průvodcovské texty:
- písemné průvodcovské texty jsou k dispozici v češtině,
němčině, angličtině a francouzštině
Návštěvnost:
- návštěvnost v roce 2006 byla 22 524 osob
Propagace:
- prezentace na veletrhu Regiontour v Brně
- internetové stránky http://kladruby.euweb.cz ve dvou
jazykových mutacích
- internetové stránky koncertního cyklu Kladruby – Santiniho perla na západě Čech – www.klasterkladruby.cz
Druhotná:
- v areálu kláštera Kladruby proběhlo v roce 2006 celkem
25 kulturních akcí, z toho 13 koncertů v kostele Nanebevzetí Panny Marie, oživené noční prohlídky, jarmarky,
bohoslužby ad.
Koncerty:
- v roce 2006 se konal třetí ročník koncertního cyklu Kladruby – Santiniho perla na západě Čech, pořádaný ve spolupráci s agenturou Dominik centrum Plzeň a v srpnu pak
29. ročník hudebního festivalu Kladrubské léto
- 16. 4. 2006 Cavalla – soubor staré hudby renesance a baroka
- 27. 4. 2006 Městský orchestr Le Mans a Plzeňské orchestrální sdružení
- 12. 7. 2006 Plzeňské orchestrální sdružení
- 16. 7. 2006 Hradišťan
- 29. 7. 2006 Musica Bellisima – varhanní koncert
- 5. 8. 2006 Consortium Pragensae
- 12. 8. 2006 Soubor pražských trubačů
- 26. 8. 2006 Písecký komorní orchestr
- 10. 9. 2006 Pavel Šporcl: Solo
- 24. 9. 2006 Spiritual Kvintet
- 10. 12. 2006 Wyjou – vánoční koncert
- 16. 12. 2006 Tachovský dětský sbor a Tachovský dechový
orchestr
- 17. 12. 2006 Tachovský ženský sbor a Ženský sbor Špalíček z Chebu
Dramatické pořady:
- 16. 4. 2006 Velikonoční jarmark – první ročník, soutěž
o „Kladrubskou kraslici“
- 20.–21. 5. 2006 Historický jarmark pořádaný ve spolupráci s občanským sdružením KKOS – trh na nádvoří kláštera, vystoupení skupiny historického šermu, kejklíře, sokolníků, souboru historických písní Cavalla, orientálních
tanečnic a Tachovského ženského sboru
- 14.–15. 7. a 21.–22. 7. 2006 Benediktinské dny – oživené
noční prohlídky pořádané ve spolupráci s občanským
sdružením KKOS a Benediktinským arciopatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově, celkem 22 prohlídek navštívilo 1 133 osob
- 9. 9. 2006 Slavnosti vína
- 26. 12. 2006 proběhl tradiční Oživený betlém na nádvoří
kláštera
Společenské akce, svatby, promoce apod.:
- v objektu jsou pořádány církevní svatební obřady v kostele Nanebevzetí Panny Marie a civilní svatební obřady
v prostorách zimního refektáře
- 17. 4. 2006 Velikonoční mše
- 18. 6. 2006 Mše svatá svátku Těla a krve Páně
- 16. 7. 2006 Mše svatá svátku sv. Benedikta
- 13. 8. 2006 Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny
Marie
- 29. 10. 2006 Mše svatá svátku sv. Wolfganga
- 26. 12. 2006 Mše svatá svátku sv. Štěpána
Návštěvnost:
- celková návštěvnost akcí byla cca 6 720 osob
Státní zámek Kozel
Provoz
Správa hospodářského majetku
- roční řádná inventura hospodářského majetku proběhla
dne 21. 11. 2006
- porovnáním evidenčního stavu s fyzickým stavem majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly
Správa kulturního majetku
- mobiliární fond a knihovní fond NKP státního zámku
Kozel čítá k 31. 12. 2006 celkem 27 500 položek
- z uvedeného celkového počtu 27 500 položek představuje knihovní fond celkem 21 297 knihovních položek
a mobiliární fond zámku Kozel celkem 6 203 položek
- na základě příkazu ředitele NPÚ ÚOP v Plzni ze dne
15. 2. 2005 byla ustanovena inventarizační komise k provedení řádné inventarizace mobiliárního fondu PO zámek
Kozel
- k 5. 12. 2005 byla provedena inventura předmětů na prohlídkové trase a v provozních místnostech zámku
- tato řádná inventarizace byla dokončena 10. 3. 2006
- v rámci V+V pokračovaly práce na digitalizaci podkladových materiálů pro elektronický pasport zámku Kozel
- v rámci V+V pokračovaly práce na elektronické identifikaci knihovního fondu zámku Kozel pomocí čipů a mikroteček
- v rámci V+V pokračovaly práce na digitální obrazové
dokumentaci evidence mobiliárního fondu ve formě virtuálního pohybu
Rozpočet
- celkové tržby objektu dosáhly 4,291 mil. Kč
- celkové náklady objektu dosáhly 10,230 mil. Kč
- v celkových nákladech objektu jsou zahrnuty mzdové
prostředky 5,547 mil Kč
Dotace – mimo základní příspěvek
- V+V výzkumný úkol č. MK 07503233301-103 – Zdokonalování a rozvíjení metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu včetně aplikace
výsledků výzkumu a vývoje v praxi památkové péče –
Elektronický pasport NKP zámek Kozel – 195 tis. Kč
- V+V výzkumný úkol č. MK 07503233302 – 202 – Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování historických knihovních fondů (zámeckých knihoven) kulturních
památek
Elektronická identifikace knihovního fondu zámku Kozel
prostřednictvím čipů a mikroteček – 112 tis. Kč
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
- z nedostatku finančních prostředků neproběhlo plánované zaizolování podzemních objektů – úpravny vody
a skladů
- havarijní je stav střešních plášťů objektů jízdárny, kaple,
lokajny, konírny a zahradnictví
Údržba („malá“ údržba)
- proběhla oprava technického zázemí zahradnictví – oprava skladů
- byly opraveny tarasní zídky – v partii „Švejcary“
- bylo opraveno zábradlí – v partii nad kaplí
- byly opraveny svodníky a obrubníky u komunikací v areálu parku
- proběhla asanace dřevin v parku zámku
- pokračovala pravidelná údržba zámeckého parku, sečení
a mulčování trávníkových ploch a porostů, chemické ošetřování dřevin a trávníků
- veškeré údržbové a obnovovací práce v parku a zahradě
se sanují z provozních prostředků objektu, což je neudržitelná praxe
Projekty, projektová příprava
- Z nedostatku finančních prostředků nebyla provedena
žádná projektová příprava
Restaurování mobiliáře
- Z nedostatku finančních prostředků nebyl zrestaurován
žádný mobiliární předmět
Prezentace
Prvotní:
Expozice – návštěvnické trasy:
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 45
- zámecká expozice – zpřístupněna je hlavní prohlídková
trasa (25 místností), zámecká jízdárna – galerijní a výstavní expozice
- zámecká kaple – sakrální prostor využíván jako koncertní a obřadní síň
- prohlídky zámecké expozice jsou s průvodcem, jízdárna
– volná prohlídka
- přírodně krajinářský park – 40 ha – volná prohlídka
Průvodcovský servis:
- návštěvní provoz zajišťovali pouze externí průvodci
a pokladní na pracovní smlouvy v limitu tří systematizovaných tabulek
- na objektu se používá vstupenkový systém COLOSSEUM 3000 s modulem kontroly vstupenek pomocí čárového kódu a modulem divadlo, prostřednictvím kterého se
prodávají vstupenky na koncerty a dramatické pořady
Průvodcovské texty:
- průvodcovské texty se používají v poslední verzi z roku 2002
- standardní prohlídky se zajišťují v češtině, němčině a (po
dohodě) angličtině
- písemné texty pro návštěvníky jsou k dispozici: v češtině,
němčině, angličtině, francouzštině, ruštině, holandštině,
maďarštině, italštině, španělštině a v esperantu
- ozvučení celé návštěvnické trasy v jazykových mutacích
angličtina, němčina,
- ruština a čeština pomocí přehrávačů MP3
Návštěvnost:
- návštěvnost v roce 2006 byla 135 291 klientů
- příjmy ze vstupného dosáhly 3,358 mil. Kč
Propagace:
- prezentace na veletrzích cestovního ruchu v Brně
a v Praze
- webové stránky www.zamek-kozel.cz – probíhá inovace
- propagace v rámci projektu „Burgestrasse / Hradní stezka“
Druhotná:
Konalo se celkem 186 akcí – v tomto počtu bylo 6 koncertů, 7 výstav, 107 svatebních obřadů, 10 promocí, XIV.
ŠKODA autosalon, Zámecký košt, 4. čajový festival,
5. výstava psů atd.
Koncerty:
- 23. 4. – 16.00, Procházka napříč staletími – Martina Kociánová a Trio Amadeus
- 28. 5. – 16.00, V zajetí swingu – Orchestr Karla Vlacha se
svými sólisty
- 11. 6. – 16.00, Operní galakoncert pod záštitou P. Dvorského – F. Drs a Plzeňská filharmonie
- 24. 9. – 16.00, Hubertská mše – Lovecké kvarteto Praha
a dívčí sbor DUHA Domažlice
- 22. 10. – 16.00, Daniela Šinkorová trochu jinak – Árie
z muzikálů
- 17. 12. – 16.00, Pokoj lidem dobré vůle – Dětský sbor
MARIELLA, Dalibor Tolaš a Petr Štěpánek
Výstavy:
duben-červen – Josef Váchal a Anna Macková – grafika
- 6. květen – Výstava mopsů
- 13.–14. květen – XIV. výstava vozů ŠKODA
- 27. květen – Zámecký košt – BOHEMIA SEKT
- červenec-srpen – Karla Ryvolová – grafika
- září–říjen – Otokar Metlička – fotografie
- 9.–10. září – Výstava květin – Květinový autosalon
- 14.–28. říjen – Festival čajové kultury
Dramatické pořady:
- dramatizované prohlídky zámku Kozel – komponované
scénky
46 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Společenské akce, svatby, promoce apod.:
- konalo se 107 svatebních obřadů
- konalo se 10 promocí ZČU Plzeň a Vysoké školy v Plzni
Návštěvnost:
- celková návštěvnost akcí byla 47 211 klientů
Filmování:
- Film MAKERS, s. r. o., Praha – filmování reklamy na paštiku
Státní zámek Kynžvart
Provoz
Správa hospodářského majetku
- roční řádná inventura hospodářského majetku proběhla
dne 30. 11. 2006
- porovnáním evidenčního stavu s fyzickým stavem majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly
Správa kulturního majetku
- mobiliární fond a knihovní fond NKP státního zámku
Kynžvart čítá k 31. 12. 2006 celkem 74 532 položek
- za národní kulturní památku byla v roce 2006 vyhlášena
Kynžvartská daguerrotypie (č. rejstříku 305, inv. č.
KY.15550), veškerý ostatní mobiliární fond (ve stavu do
roku 1991) a knihovní fond byl prohlášen MK ČR za kulturní památku pod čj. 9074/91-PP ze dne 28. 5. 1991
- z uvedeného celkového počtu (74 532 položek) představuje knihovní fond celkem 42 066 knihovních položek
a mobiliární fond zámku Kynžvart, včetně rozsáhlé
numizmatické sbírky, celkem 32 466 položek
- na základě příkazu ředitele NPÚ ÚOP v Plzni ze dne
29. 3. 2006 byla ustanovena inventarizační komise k provedení řádné inventarizace mobiliárního fondu a knihovního fondu PO zámek Kynžvart
- k 31. 12. 2006 byla provedena inventura předmětů kulturního mobiliáře (22 580 evidenčních čísel) a knižního
fondu zámecké knihovny (35 000 jednotek)
- tato řádná inventarizace bude dokončena v roce 2007
Rozpočet
- celkové výnosy objektu dosáhly 5 815 000 Kč (v roce 2005
to bylo 10 491 000 Kč; tuto výši však ovlivnil mimořádný
příjem nájemného ve výši 4 449 000 Kč)
- celkové náklady objektu dosáhly 9 812 000 Kč (v roce
2005 to bylo 9 395 000 Kč)
- v celkových nákladech objektu však nejsou zahrnuty provozní náklady na společný servis (účetnictví, mzdové
účetnictví, technická přípomoc a právní servis) a rovněž
není zahrnuta daň z příjmů a daň z přidané hodnoty (hrazené z rozpočtu střediska 100 Plzeň)
- provozní náklady objektu (tj. celkové náklady mínus
mzdové prostředky a pojištění) dosáhly 4 185 000 Kč
(v roce 2005 to bylo 4 788 000 Kč)
- z celkových nákladů objektu 9 812 000 Kč:
- náklady na obnovu a údržbu objektů a parku (účet 511)
dosáhly 1 036 000 Kč (11 %; v roce 2005 to bylo 1 121 000 Kč)
- náklady na mzdy a pojistné (účet 521 a 524) dosáhly výše
5 048 000 Kč (51 %; v roce 2005 to bylo 4 946 000 Kč)
- ostatní náklady na provoz dosáhly výše 3 727 000 Kč
(38 %): energie 928 000, materiál 622 000, prodej zboží
605 000, služby 618 000 a odpisy 765 000
- hospodářský výsledek objektu byl -3 997 000 Kč
(v roce 2005 to bylo +1 095 000 Kč; bez mimořádného
příjmu nájemného by byl hospodářský výsledek ve výši
-3 353 000 Kč)
Dotace – mimo základní příspěvek
- v celkových nákladech objektu rovněž nejsou zahrnuty náklady, hrazené z investičních a neinvestičních dotací – z PZAD
- k PZAD: v roce 2006 byly skutečné náklady akce obnovy
domu sládka ve výši 820 000 Kč, z toho podíl vlastníka
80 000 Kč, částka čerpaná z příspěvku programu 740 000 Kč
(celá schválená částka), náklady k dokončení akce obnovy
v roce 2007 jsou ve výši 3 800 000 Kč.
Vedlejší hospodářská činnost
- příjmy z nájemného dosáhly 1 061 000 Kč
- příjmy z komisního prodeje 764 000 Kč (v roce 2005 to
bylo 734 000 Kč)
- příjmy z prodeje vlastního zboží 39 000 Kč (v roce 2005 to
bylo 49 000 Kč)
- ostatní výnosy 282 000 Kč
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
- pokračovala stavební a památková obnova objektu zámeckého pivovaru – domu sládka a bednárny (čp. 353, parc. č. 256,
rejstř. č. 40-4-11.454), zahájená v roce 2005 – z Programu
záchrany architektonického dědictví: odtěžení svahu nad
domem sládka až na skalní masiv, vyčištění objektu od
sutě a náletových dřevin, vysekání kapes pro založení
příčných železobetonových stěn a obvodových stěn, bourání destruovaných vodorovných a svislých konstrukcí,
prohloubení podlahy na původní niveletu, očištění obnažené stěny, doškrabání spár, hrubé prohození vápennocementovou maltou, založení kamenné obvodové stěny,
položení části drenáže
- neproběhla plánovaná oprava fasády zámku
- jako stále naléhavější se ukazuje oprava nebo výměna
střechy zámku
- dalším problémem při každodenním provozu je uvolněný a splavovaný pískový povrch pěších komunikací,
zejména na velmi frekventovaném chodníčku od parkoviště k zámku; je zřejmé, že pískový povrch nebyl zvolen
dobře a bude ho třeba nahradit dlažbou; současná podoba
prakticky neopravitelných, vodou vymletých koryt až na
štěrkové podloží znehodnocuje nově opravený zámek jak
provozně, tak i esteticky
- pokračovala výstavba osmnácti jamkového mistrovského
golfového hřiště (Driving Range) soukromým investorem
v areálu zámeckého parku
Údržba („malá“ údržba)
- od srpna do listopadu 2006 došlo k pěti (!) krádežím
měděného plechu ze střechy lesní kaple sv. Kříže v zámeckém parku; po poslední krádeži byla střecha provizorně
zajištěna do opravy v roce 2007
- po celou sezonu byla mimo provoz fontána na nádvoří
zámku; nepodařilo se zajistit její opravu
- pokračovala pravidelná údržba zámeckého parku, sečení
a mulčování travních porostů a úprava trávníků, zejména
kolem zámku a hlavních pěších komunikací
- na celé ploše 270 ha byla opět úspěšně provedena celoplošná likvidace bolševníku velkolepého – již sedmý rok za sebou
Projekty, projektová příprava
- dokončen projekt statiky pro PZAD akce dům sládka
Restaurování mobiliáře
- byl zrestaurován (v letech 2005-2006) obraz „Sto ptáků“ –
čínský rozměrný obraz namaloval před polovinou 19. století mistr Šen Čen-lin
Prezentace
Prvotní:
Expozice – návštěvnické trasy:
- zpřístupněna je hlavní prohlídková trasa (25 místností),
výstavní sál a zámecká kaple
- prohlídky na hlavní prohlídkové trase jsou pouze s průvodcem
- ve výstavním sále byla vlastní výstava „Poklady kynžvartského depozitáře: I. – Porcelán a něco navíc“ (od června do září) jako další návštěvní okruh provozovaný volně
(tj. bez průvodce)
Průvodcovský servis:
- návštěvní provoz zajišťovali 3 stálí průvodci a pokladní
(vedle dalších úkolů), na dohody o pracovní činnosti prováděli průvodcovskou činnost další sezonní průvodci –
v limitu do 340 000 Kč na OON
- na objektu se používá vstupenkový systém COLOSSEUM
Průvodcovské texty:
- průvodcovské texty se používají v poslední verzi z roku
2002
- standardní prohlídky se zajišťují v češtině, němčině a (po
dohodě) v angličtině
- písemné texty pro návštěvníky jsou k dispozici: v češtině,
němčině, angličtině, francouzštině, ruštině, holandštině,
maďarštině a italštině
Návštěvnost:
- návštěvnost v roce 2006 byla 54 017 klientů (v roce 2005
to bylo 62 507 klientů)
- příjmy ze vstupného dosáhly 3 834 000 Kč (tj. 3 050 555 Kč
plus 28 265,05 €; v roce 2005 to bylo 4 066 000 Kč)
Propagace:
- prezentace na veletrzích cestovního ruchu v Brně
a v Praze
- pětijazyčné webové stránky www.kynzvart.cz
- propagace v rámci projektu „Burgestrasse / Hradní stezka“
Druhotná:
- konalo se celkem 86 akcí – v tomto počtu bylo 12 koncertů, 58 svatebních obřadů, mše, jarmark, dny otevřených
dveří a konference
Koncerty:
- 12. 5. 2006 Malá noční hudba na zámku Kynžvart –
zámecký koncert
- 26. 5. 2006 Perly světové operety na zámku Kynžvart –
zámecký koncert
- 2. 6. 2006 Slavné české housle v Evropě – zámecký koncert, J. Svěcený
- 23. 6. 2006 Malá noční hudba na zámku Kynžvart –
zámecký koncert
- 21. 7. 2006 Procházka vídeňskou operetou na zámku
Kynžvart – zámecký koncert
- 18. 8. 2006 Slavné operetní melodie na zámku Kynžvart –
zámecký koncert
- 25. 8. 2006 Nokturno – Epoque Quartet – zámecký koncert v rámci 47. Chopinova festivalu
- 8. 9. 2006 Slavné operetní a muzikálové melodie na
zámku Kynžvart – zámecký koncert
- 22. 9. 2006 Zámecké Nocturno na zámku Kynžvart –
zámecký koncert
- 6. 10. 2006 Slavné operetní a muzikálové melodie na
zámku Kynžvart – zámecký koncert
- 20. 10. 2006 Malá noční hudba na zámku Kynžvart –
zámecký koncert
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 47
- 29. 12. 2006 Ave Maria na zámku Kynžvart – zámecký
koncert
Výstavy:
- vlastní výstava Poklady kynžvartského depozitáře: I. – Porcelán a něco navíc (10. 6. – 30. 9. 2006)
- převzatá putovní výstava fotografií památek v Karlovarském kraji (1.–28. 7. 2006)
Dramatické pořady – divadelní vystoupení, historický šerm:
- 10. 6. – 11. 6. 2006 Kynžvartský zámecký jarmark –
V. obnovený ročník tradičního řemeslného jarmarku
- 4. 8. – 5. 8. 2006 Noční prohlídky zámku Kynžvart – komponované scénky
Společenské akce, svatby, promoce apod.:
- konalo se 58 svatebních obřadů
- Střední hotelová škola v Mariánských Lázních pořádá na
zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení
- občanské sdružení Goethe v údolí míru v Mariánských
Lázních pořádalo na zámku některá slavnostní zasedání
- So 10. 6. 2006 Poutní mše svatá ke cti sv. Antonína z Padovy v zámecké kapli
Návštěvnost:
- celková návštěvnost akcí (kromě výstav) byla 5 839 klientů (vstupné 231 598 Kč plus 192,80 €)
- výstavu Poklady kynžvartského depozitáře navštívilo 2 483
hostů (vstupné 37 735 Kč plus 162,20 €)
Filmování:
- natáčení českého celovečerního filmu „To horké léto
v Marienbadu“ (Johann Wolfgang von Goethe a Ulrike von
Lewetzow)
Státní Zámek Manětín
Stavební obnova a údržba
Hospodářský dvůr
V roce 2005 na jižním křídle probíhaly tyto práce:
V interiérech bylo doplněno chybějící zdivo. Byla doplněna a přezděna část kleneb. V místnostech směrem k rondelu je rozvedena nová elektroinstalace, přiveden nový
vodovodní řád a kanalizace. Interiéry jsou nahozeny jednovrstvou omítkou a obíleny kvalitním vápnem.
Kamenné ostění oken bylo zrestaurováno. Stávající kované
mříže oken byly doplněny a rovněž zrestaurovány.
Do prostoru vjezdu do základové betonové patky byly
osazeny nové kamenné nákolníky a patní kameny pro
nová vrata.
Do dřevěných rámů jsou osazeny čtyři kusy nových atypických dvoukřídlých vrat s nadsvětlíkem. Vrata řešena podle
dochovaného vzoru na stodole, z dřevěných hranolů, pobíjená prkny na pero a drážku s jednoduchou profilací.
Na jižní křídlo jsou osazeny nové atypické dvoukřídlé
dveře a nová okna do všech okenních otvorů. Byly dosazeny klempířské prvky včetně svodů a zaústění do kanalizace nově vybudované.
Zámek
Na hlavní zámecké budově jsou v rámci údržby natírána
okna a mříže. Po zimě byly měněny klempířské prvky,
které nevydržely nápor sněhové pokrývky.
Interiéry byly připraveny jako každým rokem na návštěvnický provoz.
Park
V anglickém parku za potokem proběhly drobné výsadby
keřů. Kolem potoka jsou prořezány náletové dřeviny. Pro48 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
bíhaly práce na úpravě náhonu pro rybník a úprava
původních cestiček.
Návštěvnický provoz, kulturní a společenské akce
V roce 2005 navštívilo zámek v Manětíně 16 623 návštěvníků.
Od května do října bylo oddáno nebo obnovilo manželský
slib 27 párů.
Během sezony se v zámeckém sále a na terase konalo osm
koncertů veřejných a jeden soukromý.
Po 286 letech se vrátil do Manětína hudební skladatel Josef
Antonín Plánický (1691–1732), někdejší vychovatel dětí
Marie Gabriely hraběnky Lažanské, a jeho skladba „Opella ecclesiastica“. Tento tříhodinový zážitek vyslechli posluchači koncertu v podání Gabriely Demeterové a Collegia
Gabriely Demeterové.
Návštěvníci měli možnost během šesti měsíců zhlédnout
devět výstav.
Rok 2006 byl také velmi bohatý na vernisáže. Při zahájení
výstavy ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, která nesla název Z plenéru, svým malým vystoupením obohatil program
Orchestr Miloše Boka. Výtvarná díla žáků vznikala
v Manětíně při jejich soustředění v roce 2005.
Koncerty:
- 11. 5. 2006 – Zámecký sál – Bára Basiková
- 20. 5. 2006 – Zámecký sál – Konsort – Michal Hronek
- 12. 6. 2006 – Závěrečný koncert žáků Základní umělecké
školy v Plasích
- 3. 6. 2006 – Zámecký sál – Smetanovo trio
10. 7. 2006 – Zámecká terasa – Gabriela Demeterová, Collegium Gabriely Demeterové: Antonio Vivaldi – Čtvero
ročních období
- 15. 7. 2006 – Zámecký sál – Gabriela Demeterová Collegium Gabriely Demeterové: J. A. Plánický – Opella ecclesiastica
- 22. 7. 2006 – Zámecký sál – Musica per tre
- 19. 8. 2006 – Zámecký sál – Primavera kvartet
- 23. 9. 2006 – Zámecký sál – Trio Bel canto
Během sezony na zámku probíhaly výstavy výtvarného
umění:
- květen – Unie výtvarných umělců – karlovarská oblast –
ART-kabinet; 1. 5. 2006 – Výstavní prostory východního
křídla zámku – slavnostní zahájení výstavy Výtvarná skupina P89 – obrazy, plastika, 6. 5. 2006 – vernisáž výstavy
- červen – Jiřina Hepová – keramický kachel; Unie výtvarných umělců – karlovarská oblast – ART-kabinet; Ex libris
klášter Chotěšov; 3. 6. 2006 – vernisáž výstavy
- červenec – Věra Kubík-Kdolská – obrazy; Darja Čejková –
keramika; Ex libris klášter Chotěšov; Markéta Podhůrská –
obrazy; 10. 7. 2006 – slavnostní zahájení výstavy
- srpen – Věra Kubík-Kdolská – obrazy; Darja Čejková –
keramika; Markéta Podhůrská – obrazy; Zuzana Šimková –
šperk
- září – Věra Kubík-Kdolská – obrazy; Darja Čejková – keramika, Zuzana Šimková – šperk
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Z plenéru; 18. 9. 2006 slavnostní
zahájení výstavy s Orchestrem Miloše Boka
- říjen – ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary – Z plenéru
Další akce:
Zámecká terasa: 1. 7. 2006 Divadelní soubor Mlask Manětín – „Příběh Coco Chanel“
Státní zámek Nebílovy
Provoz objektu
- v roce 2006 oslavil zámek v Nebílovech 300 let od svého
založení
- k tomuto výročí uspořádala správa zámku výstavu v prostorách Národopisného muzea v Plzni – scénář arch. Očenášková
- na výstavě prezentován zámek netradičně – formou
pozvánky do krajiny Nebílov, jak ji vidí andělé a ptáci
(letecké nasnímání zámku i okolní krajiny), doplněno virtuální prohlídkou objektu, fotografiemi současnými i historickými, které připomněly jak zámek a život v něm, tak
jeho současnou obnovu.
- výročí bylo široce medializováno
Památková a stavební obnova
- dotaze z Programu záchrany architektonického dědictví = 0
- správa zámku ze svého rozpočtu restaurovala nástěnné
malby ve druhém pokoji zadního zámku
- na jiné akce památkové a stavební obnovy již neměla
správa zámku finanční prostředky
- svépomocí probíhala rekonstrukce parteru zahrady –
ornamentální výsadby dřevin
- nové vedení NPÚ ÚOP v Plzni se přihlásilo k podpoře
zadání studie rozvoje zámku v Nebílovech
- probíhala tedy intenzivní příprava zadání Koncepce
obnovy, rozvoje a využití zámku tak, aby v únoru 2007
proběhlo výběrové řízení na dodavatele
- správa zámku zpracovala a prostřednictvím NPÚ ÚOP
v Plzni podala žádost o dotaci z FM EHP/Norska na obnovu a restaurování interiérů 2. NP zadního zámku
- správa zámku zpracovala projekt záchrany barokních
ohradních zdí zámku pro účast v programu PZAD
Park
- svépomocí probíhaly výsadby dřevin na parteru budoucí zahrady.
Kulturní a výstavní program
- v rámci filosofie prezentace památkového objektu, která
tento nepojímá primárně jako turistickou atrakci či jeden
z mnoha turistických cílů, ale snaží se nebílovský zámek
představit jako svébytný a svým způsobem výjimečný
architektonický objekt s unikátní malířskou výzdobou,
upustila správa zámku zcela záměrně od pořádání akcí
typu nočních prohlídek, šermířských vystoupení, pořádání autosalonů apod., degradujících památku na pouhou
kulisu, a vědoma si nezájmu českého státu o podporu kvalitní kultury, uspořádala, částečně podpořena sponzorem,
pouze několik koncertů vážné hudby a čtyři výstavy
výtvarného umění
- tradiční byla historicky opodstatněná zámecká pouť,
která probíhá v červnu k zasvěcení kaple sv. Antonínovi
Návštěvní provoz
- zámeckou expozici navštívilo v sezoně téměř 18 000
návštěvníků
- v červenci 2006 byly pro návštěvnickou veřejnost zpřístupněny dva rekonstruované a restaurované salóny zadního zámku
- prohlídková trasa byla prodloužena i o taneční sál na celkový čas cca 1 hodinu
Propagace objektu
- v roce 2006 si správa zámku vystačila s propagačními
materiály vydanými dva roky před tím
- vzhledem k narůstající administrativě, spojené s komisním prodejem, uvažuje o jeho omezení
Státní památkový objekt klášter Plasy
Památková a stavební obnova a údržba objektů
Z Programu záchrany architektonického dědictví byla
dokončena část generální opravy krovu a pláště na
Nemocničním křídle budovy konventu pokládkou prejzů
na maltu, tedy zbylé 2/3 z loňského roku (Stavoservis),
zahájen průzkum a opravy krovu a pláště budovy prelatury (včetně průzkumu a zajištění Liškovy fresky „Jákobův
žebřík“ nad schodištěm) a statická zajištění části budov jižního hospodářského dvora (Tesmo a prof. Karel Stretti).
Dále byla dokončena oprava a obnova barokní dešťové
kanalizace (kanál B) a udělán průzkum destrukce cihelné
dlažby a základového roštu v západním rondelu (bývalý
noviciát). Další průzkum proběhl u kapitulní síně – větrací systém, vtokové šachty a dešťový kanál D (vše Speleo
Řehák).
Svépomocí byla dokončena pokládka cihelné dlažby
v prostorách kaple separací a chodby severovýchodního
křídla. V říjnu byl dokončen nový byt správce v přízemí
budovy prelatury, a tím zahájen přesun správy centrálního
depozitáře do bývalého bytu společně s rušením původních nevyhovujících WC zaústěných do vodního systému
včetně nevhodných obložení stěn a porobetonových příček
po bývalém archivu.
Během celého roku se prováděly běžné údržbové práce
(mj. pravidelné čištění Královské štoly a základových vodních bazénů, kácení a pořez stromů, atd.)
Expozice
Na počátku roku byla zrušena část bývalé expozice
v chodbě Nemocničního křídla, kde zůstal již jen fragment
dávno proběhlé výstavy obrazů nesouvisejících s památkovým objektem. Byla vypracována nová koncepce expozice oddělením mobiliárních fondů NPÚ Plzeň a vybrány
obrazy, grafiky a sochy svatých k vyinstalování. Expozice
se však kvůli různým problémům instalovala až ke konci
roku. Dalšímu jejímu rozšíření brání malá výše OON na
průvodcovskou činnost.
Návštěvní provoz, kulturní a společenské akce
V areálu památkového objektu se uskutečnilo celkem
22 akcí, které navštívilo cca 5 000 návštěvníků. Mezi nejvýznamnější patřily oblíbené Speciální prohlídky vzdušného a vodního systému, cyklus výstav Plaské Fotoléto
pořádaný panem Kornatovským a dvojí vystoupení Plzeňské filharmonie v sále prelatury.
Klášter Plasy se částečně podílel, společně se správou
hradů Točník a Žebrák a občanským sdružením Nudle, na
přípravě a průběhu 2. Mazikongresu konaného na Točníku
dne 28. října 2006 o společných jmenovatelích souhradí
Žebrák a Točník a kláštera v Plasích.
Počátkem návštěvnické sezony přešla správa památkového objektu na nový software vstupenkového systému
Colosseum 3000 NG.
Během roku navštívilo objekt 12 771 návštěvníků. Pokles
byl oproti minulému roku způsoben několika faktory:
Správa kláštera již tento rok nenabízela jeden z okruhů
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 49
datum
kulturní akce
30. 3.
9.–12. 5.
19. 5.
2.–28. 6.
12. 6.
17. 6.
1.–30. 7.
24. 6. – 16. 7.
18. 7. – 13. 8.
2.–30. 8.
12.–13. 8.
12.–13. 8.
19. 8. – 17. 9.
1.–2. 9.
5. 9. – 1. 10.
15. 9.
16. 9.
22. 9.
4. 11.
30. 11.
28. 12.
31. 12.
Ústav celoživotního vzdělávání při ZČU – Plasy, historie a současnost (přednáška)
Divadlo Alfa – Tři mušketýři (marionetové divadlo)
Plzeňská filharmonie
Plaské Fotoléto – Mladýma očima (fotografická výstava)
Podaná ruka (výstava dětských prací)
Osobnost města Plasy + koncert Spiritual Kvintet
Plaské Fotoléto – Ladislav Nežádal (fotografická výstava)
1. plaský fotosalon (fotografická výstava)
Jana Cardová (výstava obrazů)
Plaské Fotoléto – Radovan Kodera Jiný svět (fotografická výstava)
Tradiční Plaská pouť Na Královnu (dobové trhy, div. a hud. představení)
Netradiční prohlídky
Fotoklub AmFoRa Rakovník (fotografická výstava)
Noční prohlídky
Plaské Fotoléto – Václav Podestát Tváře času (fotografická výstava)
Ctibor Turba & spol. – Kočka v pytli (pantomima)
Lucie Novotná (absolventský koncert)
Plzeňská filharmonie
Zakončení sezony – lampionový průvod
Rozsvěcení Vánočního stromku
Vánoce na Chodsku
Silvestr pod věží
„Hrobka Metternichů“, když byla ukončena smlouva
s vlastníkem hrobky městem Plasy (v roce 2005 tento
okruh navštívilo 2 633 osob), dále špatným počasím
během první poloviny roku (zejména v červenci), když
odpadly tradiční zájezdy a konečně rozdílným započítáváním návštěvnosti kulturních akcí (v minulých letech byly
kulturní akce započítávány přes vstupenkový systém
Koloseum 2.67, a tím se promítly do celkové návštěvnosti
objektu; v roce 2006 byla návštěvnost kulturních akcí
striktně započítávána zvlášť přes systém PCFand).
Během měsíce srpna, zřejmě v souvislosti se zlepšením
počasí, se zvýšil zájem o prohlídku kláštera ze strany cyklistů, kteří bohužel nemají v areálu kláštera kde vhodně
uložit svá kola.
Mírně se zvýšil zájem o svatební obřady ve zdejší kapli
sv. Bernarda a kapitulní síni.
Propagace
Prezentace v regionálních informačních centrech a na veletrzích v Brně a Plzni v součinnosti s Městem Plasy. Správa
kláštera se v rámci své účasti na projektech kulturní povahy podílela na propagaci památkového objektu v médiích
(regionální a celostátní noviny, časopisy, internet, televize,
rozhlas). V soutěži Česká nej… internetového portálu
Aktuálně.cz se stal klášter Plasy nejoblíbenější památkou
Plzeňského kraje.
Odborné specializace
V květnu byl proveden restaurátorský průzkum na cifernících věžních hodin na sýpce pro potřeby budoucího
naléhavého restaurování. (Robert a David Ritschel)
V srpnu byla odborně restaurována jedna z mála dochovaných komínových hlavic na Nemocničním křídle. (Marcel
Hron)
V poslední čtvrtině roku zpracovával ing. arch. Chudárek
průzkum štítu vyššího stavení jižního hospodářského
dvora a prostoru dvorku, krčku a přiléhajících místností
konventu u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
50 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
počet
návštěvníků
42
95
110
87
odhadem 150
279
71
odhadem 400
odhadem 25
167
odhadem 1000
402
odhadem 200
685
64
23
odhadem 50
97
152
odhadem 200
122
odhadem 200
Státní hrad Rabí
Provoz
V roce 2006 hrad Rabí hospodařil s příspěvkem 1 255 tis.
Kč, plánované tržby byly ve výši 1 650 tis. Kč. Ty správa
objektu překročila zhruba o 600 tis. Kč, přičemž tyto prostředky použila především ke krytí provozního rozpočtu
a dorovnání nízkého příspěvku z PZAD na obnovu bateriové věže a kostela Nejsv. Trojice. Obě akce byly provedeny
v hodnotě přes 2 200 tis. Kč, přičemž příspěvek z PZAD
činil necelý 1 800 tis. Kč.
Přes urgence a následné přísliby spravují SH Rabí doposud pouze tři stálí zaměstnanci se dvěma zaměstnanci
sezonními. Návštěvní provoz byl nadále z části zajišťován
brigádními pracovníky.
Během roku byly provedeny řádné inventury majetku
a mobiliáře, a to bez zjištěných závad.
Byla navázána spolupráce s externím TDI, Ing. Karlem Brožou ze Sušice. Byla dopracována PD konzervace fasád kostela Nejsvětější Trojice firmou Girsa AT, dále zpracování
technologického postupu konzervace bateriové věže a studie řešení pochozích teras paláce. Rovněž bylo provedeno
zaměření a návrhy úprav čp. 79 a zaměření objektu čp. 90.
Stavební obnova a údržba
V lednu bylo přistoupeno k úpravám prohlídkové trasy
v exteriérech, demontáži lavic na vyhlídkové terase,
následné výrobě replik a jejich výměně, součástí těchto
prací byla oprava vstupního schodiště do hladomorny
a další drobné úpravy. V podkroví domu čp. 53 bylo nutné
provést opravy a zateplení vodovodního potrubí.
V únoru a březnu směřovaly téměř veškeré práce k rekonstrukci domu čp. 54 a v druhé polovině března na přípravu sezony. Zdivo domu čp. 54 muselo být sanováno, bylo
nutné provést nové rozvody vody a elektroinstalace, opravy opadaných omítek, nátěry a drobné opravy truhlářských prvků, dlažeb a vnitřního vybavení pro potřeby
ubytování průvodců.
V dubnu probíhaly práce související s přípravou sezony –
oprava expozičního zařízení – vitrín, zajištění bezpečnosti
prohlídkových tras (sanace uvolněného zdiva), údržba
zahradní techniky, vysušení prostor archeologické expozice, obnova vstupních koridorů.
V květnu byly svépomocí vyrobeny a nainstalovány lavice
do prostoru II. nádvoří. Od poloviny května pak byla
značná část pracovních sil věnována zajištění kulturních
akcí a návštěvnického provozu. Byly prováděny náročné
instalace dvou výstav, v podzemí kostela Nejsvětější Trojice a hradní konírně.
V červnu byla provizorně zajištěna klenba nad vstupem do
hradního příkopu, která hrozila zřícením. Část prostoru
příkopu byla upravena pro návštěvnický provoz včetně
nového projektu Včelnice.
Během června bylo v součinnosti se správou objektu započato s přípravnými pracemi k opravě jihovýchodní dělostřelecké bašty. Samotné stavební práce prováděla od července stavební firma Chládek a Tintěra. V červnu správa
objektu převzala do užívání nově zakoupený objekt čp. 79
v Rabí, který by se měl postupně proměnit v hospodářsko
provozní zázemí hradu.
Červenec a srpen věnovala správa objektu technickému
zajištění plynulého návštěvnického provozu včetně
mnoha kulturních a společenských akcí. Zároveň bylo přistoupeno k náročnému vystěhovávání a likvidaci odpadů
z objektu čp. 79 po původních majitelích. Tato činnost
zabrala s přestávkami, včetně třídění, několik týdnů.
V září byla provedena likvidace náletových dřevin na
zdivu a v okolí hradu. Bylo rovněž přistoupeno k svépomocnému nátěru střechy pokladny novým fermežovým
nátěrem. Byly provedeny úpravy na vytápění objektu
čp. 53, rovněž byla natřena a upravena okna na západní
straně domu čp. 53, včetně drobných oprav fasády a příslušenství domu.
V říjnu byly „zahlazeny stopy“ po ukončení opravy bateriové bašty – úprava terénu, odvoz zeminy a drobného odpadu atd. Zároveň nastoupila stavební firma Haniš,
s. r. o., k I. etapě obnovy fasád kostela Nejsvětější Trojice.
V jejím rámci bylo odvodněno a sanováno západní průčelí
kostela a provedena výměna okenních výplní. Rovněž bylo
zaměstnanci zpracováváno dřevo z těžby v hradním lese.
V listopadu započala firma CM Security systém s pokládáním kabelů pro rozvod sítě EZS. Zemní práce dokončila na
počátku prosince. Zaměstnanci hradu položili odvodňovací
kanál na přístupovou cestu prohlídkové trasy, pokračovali
v systému oplocení východní části stavební ohrady a byly
zahájeny úpravy prostoru dvora čp. 79. Rovněž bylo obnoveno zatravnění exponovaných ploch hradního nádvoří.
V prosinci se práce soustředily okolo úprav objektu čp. 79,
kde ve spolupráci s firmou Václav Klukan byly opraveny,
případně nahrazeny stropní trámy v hospodářské části
objektu a provedeny přípravné práce k zastřešení části
dvora. V prosinci rovněž navštívila hrad Rabí památková
rada ředitele NPÚ ÚOP v Plzni za účelem směrování
obnovy interiérů kostela Nejsvětější Trojice a pochozí terasy Břeňkova paláce.
Návštěvnický provoz
V roce 2006 se uskutečnilo celkem 16 kulturních a společenských akcí, z toho 6 koncertů, 2 výstavy, 1 filmový festival, 2 divadelní představení, sportovně společenská akce
„My do něho chlebem on do nás kamenem“, „Středověk
na Rabí“, celodenní vernisáž výstavy Matěje Formana,
Včelnice atd.
I v tomto roce byla hradní konírna po celý rok k dispozici
svatebním obřadům, uskutečnilo se jich 30. Ve spolupráci
s místní firmou Outdoor a Training probíhaly po celou
sezonu speciální noční prohlídky.
V roce 2006 hrad navštívilo 72 183 klientů v rámci návštěvnického provozu a 9 231 klientů v rámci kulturních a společenských akcí.
Kulturní a společenské akce
- 27. května již 5. ročník dětského dne RABIJÁDA
- od 16. června do konce září v podzemí kostela Nejsvětější Trojice výstava loutek a mechanických hraček brněnského výtvarníka a řezbáře Antonína Maloně
- 16. 6. koncert Hop – trop a J. S. Lenk
- od 25. 6. do konce září v konírně výstava kreseb herce,
malíře a scénografa Matěje Formana
- 25. 6. Paella – celodenní vystoupení společnosti Komedianti a Teátru Víti Marčíka v rámci uvedení výstav Matěje
Formana a Antonína Maloně
- 1. 7. My do něho chlebem, on do nás kamenem – triatlonový
závod o Žižkův palcát, pečení chleba, plavba po Otavě
a slavnostní otevření nového netradičního projektu Včelnice na Rabí, přes veškeré obavy z neznáma a mnohé těžkosti při prosazování záměru včelnice lze říci, že si tento
projekt vydobyl vysokou příčku v hodnocení kvality nejen
v očích návštěvníků
- 7. 7. koncert skupiny Poutníci
- 10. 7. Rábské usvítání – prohlídka hradu při východu slunce
- 22. 7. Středověk na Rabí – festival skupin historického
šermu, kultury a řemesel s mezinárodním obsazením
- 28. 7. koncert skupiny Čechomor
- 29. 7. dramatické vystoupení ochotnického spolku Lanna
8 z Prahy
- 1.–5. 8. Festival historického filmu Rabiograf – letos na
téma přelom 19. a 20. století, 1. světová válka
- 17. 8. koncert Jaromíra Nohavici
- 2. 9. Medobraní – slavnostní uzavření včelnice a zároveň
i kulturní sezony
9. a 16. prosince zakončila letošní sezonu dvojice předvánočních koncertů – Duo Viva a Jan Matěj Rak; před každým koncertem probíhaly tradiční večerní prohlídky při
svíčkách.
V červenci a srpnu oživoval již tradičně velké nádvoří svíčkařský stánek, rýžování zlata a střelba z kuše.
Státní hrad Švihov
Provoz
Správa hospodářského majetku
Dne 22. listopadu byla provedena roční inventura majetku.
K tomuto dni je evidován majetek v celkové hodnotě
5 674 493,78 Kč.
Správa kulturního majetku
V průběhu roku byla zavedena nová verze systému CastIS
pro evidenci kulturního majetku. V roce byla restaurována
polychromovaná plastika Piety napadené červotočem.
Stav evidovaného vlastního mobiliárního fondu k 31. 12. je
1 562 jednotek, stav výpůjček je 448 jednotek.
Rozpočet
Provozní rozpočet činil (bez mezd) 1 498 000 Kč, plánované tržby činily 900 000. Celkové výnosy dosáhly částky
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 51
2 051 966,97 Kč. Celkové provozní náklady byly čerpány
do výše 1 725 159,02 Kč.
Dotace – mimo základní příspěvek
Investiční příspěvek – špýchar – 94 727 Kč.
Investiční příspěvek – vodovod a kanalizace – 1 496 035 Kč
PZAD – dokončení rekonstrukce špýcharu – 1 000 000 Kč
Vedlejší hospodářská činnost
Ve vstupenkové pokladně byl zaveden doplňkový komisní prodej.
pracovníkem (průvodce / správce sbírek), dále sezonním
pokladníkem a průvodci.
Pro technické zázemí byl pořízen nový vstupenkový
systém Colosseum 3000 NG s dotykovým displejem – prodej vstupenek.
Návštěvnost
Celková návštěvnost hradu činí 35 081 návštěvníků (z toho
připadá 24 524 na prohlídkový okruh Hrad, 3 155 na prohlídkový okruh Kuchyně a 7 402 na ostatní zvláštní prohlídky). U příležitosti různých kulturních a společenských
akcí navštívilo hrad přibližně 38 000 návštěvníků.
Stavební obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
Byla dokončena rekonstrukce hradního špýcharu v rámci
PZAD. Vznikl víceúčelový sál s využitím pro kulturní,
společenské a komerční akce.
Jako investice byla realizována kanalizační přípojka k nově
budované městské kanalizace a rekonstruován vodovodní
rozvod. Byly zprovozněny a nově vybudovány celkem tři
venkovní a dva vnitřní (špýchar) požární hydranty.
Údržba („malá“ údržba)
Dokončení obnovy vrátnic východní stodoly
Oprava spodní části omítek po celé délce provozních
budov.
Vyklízecí práce ve stodolách a věži Kašperce s terénními
úpravami a úklidu stavebního odpadu nádvoří a louky
přiléhající ke špýcharu. Zrušení drátěných plotů na hlavním nádvoří a louce u špýcharu.
Realizace pochozí lávka na půdách provozních budov.
Zřízení galerijního zavěšovacího systému ve výstavním
sále u pokladny.
Projekty a projektová příprava
Zaměření západní stodoly pro přípravu projektu vestavby
pro technické zázemí a veřejné WC.
Zaměření hradní věže pro přípravu projektu zamýšlené
komplexní rekonstrukce.
Realizační projekt kanalizační a vodovodní přípojky.
Archeologický výzkum
V průběhu výstavby vnější hradební zdi v rámci protipovodňových opatření města byla nalezena a prozkoumána
dosud neznámá půlkruhová bašta.
Archeologický dohled probíhal při výkopech souvisejících
s kanalizační a vodovodní přípojkou – bylo popsáno několik zbytků zdí, dlažby a dřevěného potrubí.
Byl proveden odborný průzkum havarijního stavu jílové
izolace zdí bezprostředně sousedících s vodním náhonem.
Závěrem byla studie současného stavu s návrhem na opatření k realizaci v budoucnu.
Prezentace
Expozice – návštěvnické trasy:
V roce nebyly uskutečněny žádné změny v expozici hradu.
Prohlídkové okruhy s průvodcem:
- Hrad – reprezentativní prostory hradu, 70 minut
- Kuchyně – prostory zázemí hradu, 60 minut. Volně bylo
možné navštívit výstavní sál u pokladny, kde jsou pořádány výstavy. Samostatně byla provozována (nájemcem)
výstava strašidel a skřítků v bílé baště.
Průvodcovský servis
Personálně byl návštěvní provoz zajištěn jedním stálým
52 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Filmování
V měsíci květnu proběhlo ve vnitřních prostorách hradu
natáčení reklamního spotu pro Český Telecom.
V měsíci červnu proběhlo natáčení několika scén filmu
Wixxer v exteriérech hradu – louka za západní stodolou.
Kulturní a společenské akce
Zvláštní prohlídky:
- 15.–16. 4. – Mezinárodní den památek – zpřístupnění tzv.
Půtovy ložnice;
- 26.–28. 5. – Přednášky o zbraních a vývoji evropských
bojových umění v rámci návštěvnického okruhu ve zbrojnici;
- 2.–4. 6. – Přednášky o zbraních a vývoji evropských bojových umění v rámci návštěvnického okruhu ve zbrojnici;
- 9.–11. 6. – Přednášky o zbraních a vývoji evropských
bojových umění v rámci návštěvnického okruhu ve zbrojnici;
- 14.–16. 6. – Přednášky o zbraních a vývoji evropských
bojových umění v rámci návštěvnického okruhu ve zbrojnici;
- 21.–23. 7 – Přednášky o zbraních a vývoji evropských bojových umění v rámci návštěvnického okruhu ve zbrojnici;
- 18.–19. 8. – Noční prohlídky – Půtův návrat;
- 25.–26. 8. – Noční prohlídky – Půtův návrat;
- 1.–2. 9. – Noční prohlídky – Půtův návrat;
- 9.–10. 9. – Dny evropského kulturního dědictví – zpřístupnění tzv. Půtovy ložnice;
- 27.–28. 10. – Noční prohlídky na závěr sezony
Koncerty:
- 25. 3. – Koncert ženského pěveckého sboru Carmina Přeštice;
- 26. 5. – Koncert v rámci 10. ročníku festivalu ŠumavaBayerischer Wald;
- 3. 6. - Švihovské hudební léto – 33. ročník mezinárodní
přehlídky mládežnických dechových orchestrů a pohybových skupin;
- 10. 6. – Koncert skupiny Čechomor;
- 15. 7. – Folkový večer s vystoupením Karla Plíhala, Ivo
Jahelky a Radka Tomáška;
- 28.–29. 7. – Festival „České hrady“
- 16. 12. – Předvánoční koncert ZŠ Švihov v nově otevřeném sále
Dramatická vystoupení:
- 17. 4. – Divadelní vystoupení Strašidýlko z Matenville
a Oba šelmy;
- 30. 4. – Čarodějnice – večerní šermířské divadelní představení;
- 5.–9. 6. – Divadelní představení loutkového divadla ŠUS
pro MŠ a ZŠ;
- 17. 6. – Šermířské divadelní představení Ďábelská ženitba
aneb Dobývání hradu Švihov;
- 3. 9. – Šermířské divadelní představení Švihovské slavnosti
Výstavy:
- 1. 4. – 30. 6. – Výstava Velikonoce na Švihově o velikonočních zvycích;
- 1. 5. – 31. 10. – Výstava skřítků a strašidel Vítězslavy
Klimtové;
- 1. 5. – 31. 7. – Autorská výstava keramiky Jiřího Duchka
Kus zeMě;
- 20. 9. – 31. 10. – Výstava tvorby Ivety Hrabětové Rozvášněné snění;
- 16.–31. 12. – Výstava Pojďte na kus tepla o boji lidstva se
zimou
Přednášky a workshopy:
- 24. 5. – 9. 6. – Program o středověkém a novověkém způsobu života s praktickými ukázkami odívání, stravování
a válečnictví pro školní zájezdy;
- 9. 9. – Přednáška o hradních pověstech
Ostatní:
- 25. 3. – Bohoslužba v hradní kapli – Slavnost Zvěstování
Panny Marie;
- 1. 4. – Velikonoční malování vajíček pro děti;
- 31. 5. – Bohoslužba v hradní kapli – Svátek Navštívení
Panny Marie;
- 17.–8. 6. – Lukostřelnice pro veřejnost;
- 8. 7. – Komponovaný program Pohádkový den;
- 1. 8. – Komponované odpoledne Prázdniny na Švihově pro
děti;
- 20. 8. – Bohoslužba v hradní kapli – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie;
Státní zámek Valeč
Provoz
Správa hospodářského majetku
- roční řádná inventura hospodářského majetku proběhla
dne 10. 11. 2006
- porovnáním evidenčního stavu s fyzickým stavem majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly
- Správa kulturního majetku – mobiliář, knihovní fond –
evidence, inventura
- mobiliární fond a knihovní fond KP státního zámku Valeč
čítá k 31. 12. 2006 celkem 140 položek
- průběžně jsou identifikovány a zařazovány jednotlivé
položky sedlářské dílny
- k 29. 11. 2006 byla provedena inventura předmětů kulturního mobiliáře
- porovnáním evidenčního stavu s fyzickým stavem nebyly zjištěny žádné rozdíly
Rozpočet
- celkové výnosy objektu dosáhly 8 097 Kč (v roce 2005 to
bylo 7 081 Kč)
- celkové náklady objektu dosáhly 2 482 mil. Kč (v roce
2005 to bylo 2 278 000 Kč)
- v celkových nákladech objektu však nejsou zahrnuty provozní náklady na společný servis (účetnictví, mzdové
účetnictví, technická přípomoc a právní servis) a rovněž
není zahrnuta daň z příjmů a daň z přidané hodnoty (hrazené z rozpočtu střediska 100 Plzeň)
- provozní náklady objektu (tj. celkové náklady mínus
mzdové prostředky a pojištění) dosáhly 1 246 000 Kč
(v roce 2005 to bylo 1 006 000 Kč)
- z celkových nákladů objektu 2 482 000 Kč:
- náklady na obnovu a údržbu objektů a parku (účet 511)
dosáhly 200 000 Kč (v roce 2005 to bylo 323 000 Kč)
- náklady na mzdy a pojistné (účet 521 a 524) dosáhly výše
1 235 000 Kč (v roce 2005 to bylo 1 272 000 Kč)
- ostatní náklady na provoz dosáhly výše 1 010 00 Kč: energie 103 000, materiál 212 000, prod. boží 0 tis., služby
484 000 a odpisy 211 000
- hospodářský výsledek objektu byl -2 473 000 Kč (v roce
2005 to bylo -2 271 000 Kč)
Dotace – mimo základní příspěvek
- v celkových nákladech objektu rovněž nejsou zahrnuty
náklady hrazené z investičních a neinvestičních dotací –
z Programu záchrany architektonického dědictví
- k PZAD: Statické zabezpečení Letohrádku I. etapa
1 500 568 Kč, z toho z provozních prostředků objektu
78 308 Kč a podíl vlastníka 142 000 Kč (proinvestována
celá schválená částka pro rok 2006). Statické zabezpečení
objektu Kovárny I. etapa 1 772 222 Kč, z toho podíl vlastníka
177 000 Kč (proinvestována celá částka schválená pro rok
2006). Zámek – dokončení obnovy interiérů 1 244 500 Kč
prostavěno 567 233 Kč, z toho podíl vlastníka 56 000 Kč,
kostel Nejsvětější Trojice – statické zabezpečení a obnova střech
1 586 922 Kč, prostavěno 389 427 Kč, z toho podíl vlastníka 38 000 Kč
Vedlejší hospodářská činnost
- příjmy z nájemného dosáhly 6 080 Kč
- příjmy z komisního prodeje 0 Kč (v roce 2005 to bylo 0 Kč)
- příjmy z prodeje vlastního zboží 0 Kč (v roce 2005 to bylo
0 Kč)
- ostatní výnosy 2 Kč
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
- pokračovala stavební a památková obnova interiérů
objektu zámku (čp. 1, parc. č. 1, rejstř. č. 45085/4-1109),
zahájená v roce 2003 – z Programu záchrany architektonického dědictví: úprava omítek severního křídla 2. NP a osazení dveří jižního křídla druhého nadzemního podlaží
- neproběhla montáž podlah jižního křídla druhého nadzemního podlaží, úprava výšek podlah severního křídla
druhého nadzemního podlaží
- jako stále naléhavější se ukazuje potřeba revize projektu
obnovy interiérů
- pokračovala stavební a památková obnova objektu kostela Nejsvětější Trojice – statické zajištění a obnova střech
(parc. č. 14, rejstř. č. 31460/4-1111), zahájená v roce 2005 –
z Programu záchrany architektonického dědictví: statické
zajištění klenebních pasů
- neproběhlo plánované dokončení obnovy střech
- započala stavební a památková obnova objektu Letohrádku – statické zajištění (parc. č. 2, rejstř. č. 45270/4-1109
část areálu zámku 8), zahájená v roce 2006 – z Programu
záchrany architektonického dědictví: statické zabezpečení
obvodového zdiva, věže a odvlhčení objektu.
- započala stavební a památková obnova objektu Kovárny
statické zajištění (parc. č. 5, rejstř. č. 45270/4-1109 část areálu zámku 2), zahájená v roce 2006 – z Programu záchrany
architektonického dědictví: vyspárování, injektáž a přezdění zdiva přízemí, doplnění kleneb v přízemí, stažení
klenebních pasů přízemí a jižního průčelí
- pro další postup prací je nutné zajistit příspěvek ve výši
3 000 000 Kč
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 53
Údržba („malá“ údržba)
- Park – celoročně probíhá odstraňování náletů, po celou
sezonu jsou udržovány travní plochy, střihané stěny, keře
a hlavní parkové cesty, byl proveden řez aleje k Letohrádku cca 180 stromů, bezpečnostní a ozdravující řez
lipové aleje, solitérů při vstupu do areálu a skupiny lip
u zámku, proběhlo kácení havarijních stromů ve svahu
nad letohrádkem a stromů v aleji při „komediantské
louce“, za pokácené stromy byla provedena odpovídající
výsadba, proběhla úprava cest ve svahu nad letohrádkem
pro přístup lehké zahradní techniky, po celý rok probíhala údržba opěrných a ohradních zdí, bylo započato osazování zábran a zábradlí pro zvýšení bezpečnosti
návštěvníků a ke vstupům do areálu byly osazeny informační panely.
- Koupadlo – byly odstraněny zbytky nevhodného asfaltového izolačního nátěru dna.
- Pivovarské sklepy – byly opraveny a uzamčeny mříže vstupů a připraven materiál pro zabezpečení přístupu k propadlé části.
- Letohrádek – byla provedena montáž provizorního zastřešení terasy před dokončením její obnovy a také údržba
a drobná oprava oken střechy.
- Teatron – ve spolupráci s odbornou firmou bylo provedeno zajištění nejvíce staticky narušených částí, dále pak byla
provedena likvidace náletů.
- Iluzivní brány – byla provedena likvidace náletů.
- Kočárovna – v průběhu roku byla prováděna údržba
zastřešení úpravou lemů při atikách a doplňováním tašek
nad průčelím.
- Prádelna – průběžně byla doplňována poškozená krytina
a čištěna úžlabí.
- Skleníky – ve spolupráci s odbornou firmou byla zajištěna
havárie opěrné zdi, průběžně byla prováděna údržba
zasklení.
- Zahradní domek – byly podpaženy stropní trámy.
- Správa zámku – dokončeno bylo zádveří vstupu včetně
osazení repliky dveří, na chodbě v přízemí byla položena
cihelná dlažba, po celý rok probíhala údržba střešní krytiny a okapů.
- Kostel Nejsvětější Trojice – byl proveden úklid hrobky
a osazení kamenné desky do vstupu, v průběhu roku byl
zajišťován běžný úklid interiéru a údržba oken.
- Zámek – proběhla údržba střešní krytiny, okapů, pasířských a klempířských prvků, čištění odpadů dešťových
svodů nádvoří, zajišťováno bylo větrání a pravidelný úklid
prostor, které nemá převzaté firma, zaměstnanci prováděli přípravné stavební práce v severním křídle druhého
nadzemního podlaží.
- Kovárna – po zapažení kleneb bylo vyklizeno přízemí
a vyvezená suť.
Prezentace
Expozice – návštěvnické trasy:
- zpřístupněn je areál zámku, prohlídková trasa – prohlídky zámecké zahrady
- prohlídka na hlavní trase je volná, po předchozí domluvě
s průvodcem
Průvodcovský servis:
- návštěvní provoz zajišťoval správce a zaměstnanci údržby
- vstupenky nejsou distribuovány, vstupné je hrazeno proti
pokladnímu dokladu
- průvodcovské texty – formy (nahrávky, texty), jazykové
mutace
- průvodcovský text i výklad jsou poskytovány v češtině
a němčině
Návštěvnost:
- návštěvnost v roce 2006 byla 1 800 klientů (v roce 2005
pak 270 návštěvníků, čísla udávají počet platících klientů,
kteří využili předem objednanou službu průvodce, počty
klientů, kteří využili možnost volné prohlídky, nelze sledovat)
- příjmy ze vstupného dosáhly 2 000 Kč (v roce 2005 to bylo
2 920 Kč)
Propagace:
- webové stránky www.cestujme.cz/npu
- propagace v rámci propagačních materiálů kraje
- propagace objektu je po dobu jeho rekonstrukce omezována na poskytování základních informací zaměřených
především na rekonstrukci jednotlivých objektů
Projekty, projektová příprava
- revize projektů statického zabezpečení objektů Kovárny
a Letohrádku pro zajištění PZAD
- projekt zajištění havárií objektů Skleníků a Teatronu
- dendrologický průzkum a inventarizace stavu solitérů
a zalesněných ploch areálu zámku
- návrh pěstebních opatření
- restaurátorský průzkum omítek interiérů Letohrádku
- restaurátorský průzkum omítek klenebních pasů v interiéru kostela Nejsvětější Trojice
Speciální dotace – PZAD
- přední věž dokončení statiky líce zdiva, pivovar dokončení celkové obnovy – 1 665 tis. Kč.
stavební investice – 250 tis. Kč
investice EZS, EPS, CCTV – 400 tis. Kč
Restaurování mobiliáře
– z provozních prostředků NPÚ, program PRMKP
54 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Státní hrad Velhartice
Provoz
Správa hospodářského majetku
K datu inventury hospodářského majetku (proběhla
27. listopadu), evidován na hradě Velhartice majetek v celkové hodnotě 6 189 133,- Kč
Správa kulturního majetku
Stav vlastního mobiliárního fondu k 31. 12. 2006 činí 102
inventárních jednotek. Stav vypůjčených mobiliárních jednotek k 31. 12. 2006 činí 391 kusů. V letošním roce proběhla 2x předávací inventura mobiliárního fondu z důvodů
výměny odpovědných osob.
Rozpočet
Základní provozní rozpočet schválený na počátku roku
činil (bez mezd) 1 529 tis. Kč. Požadované (plánované)
tržby činily 950 tis. Kč. Tržby se podařilo přeplnit až na
konečnou částku 1 600 tis. Kč.
Obnova a údržba
Obnova („velká“ údržba)
PZAD – oprava vnějšího pláště přední věže (Putny) a pokračování oprav bývalého hradního pivovaru. Na věži bylo opravováno spárování vnějších svislých líců zdiva, kotvení
(lokálně i přezdění) uvolněných partií vnějšího líce zdiva,
částečná hydrofobizace spárování (na návětrných stranách). U pivovaru byla realizována vnější hydroizolace
východní zdi včetně vzduchového odvětrávacího kanálu,
plošné spárování vnitřního zdiva, retuš kotevního betonového systému do pódiového stupně v nejnižším podlaží
pivovaru s osazením kanalizační jímky a zadlážděním.
Prováděla v průběhu letní sezony až do zimních měsíců
firma Pegisan Plzeň.
Investiční prostředky – v pivovaru vnitřní kanalizace, rozpříčkování a částečně rozvody sítí (1. Sušická Stavební)
V závěru roku další provedena kabeláž zabezpečovacích
systémů EZS, EPS a CCTV (kamerový systém) – směrem
do vrátnice a dále ke statku do čp. 3, na půdu Huertova
křídla a do pivovaru. Vyměněna některá čidla EZS
a v pivovaru doplněn systém EPS. (CM security Blatná)
Údržba („malá“ údržba)
V květnu až červenci provedena výměna zbývající části
střešního pláště čp. 3. Při této akci bylo opět nejprve nutné
provést opravy krovu – výměnu poškozených částí, opravu jeho deformací (provedli tesaři ZOD Hlavňovice). Dále
provedeny opravy nadstřešních částí komínů, plechové
střechy rizalitu včetně zateplení, hospodářské vikýře na
jižní straně.
Samotnou výměnu krytiny včetně klempířských prvků
provedla f. Prosner Sušice.
Ke konci roku příprava oprav bývalé kuchyně (na místnost
průvodců) včetně doplnění SHP a archeologického průzkumu. Vyklizení původního zařízení (velký sporák
zapůjčen na Horšovský Týn) a provedeny odbourávky
obkladů stěn včetně silných cementových podhozů a dlažby s padesátých let (1. Sušická stavební).
Krajinářský park: Po celý rok běžná údržba – sekání a spásání trávy, sekání ostružiní a náletů, opravy cestiček. Přístupovou cestu k hradu, která má prašný povrch, bylo
nutno rovněž mnohokrát za sezonu opravit a udržovat. Na
podzim provedeno tradiční ošetření mladých stromků
proti okusu. V prosinci při silném větru padl jeden
z posledních 185-tiletých smrků na louku tábořiště.
Lidová architektura: U staveb lidové architektury v předhradí jsme se věnovali pouze drobné průběžné údržbě
Projekty, projektová příprava
Zpracovány technologické postupy na opravu zdiva přední věže.
Projektová příprava úpravy místnosti bývalé kuchyně na
místnost průvodců v Huertově křídle.
Archeologický průzkum, SHP
Archeologický průzkum pod podlahou v místnosti bývalé
kuchyně, dále průzkum v rámci výkopových prací při realizaci hydroizolace východní vnější zdi pivovaru.
SHP – doplnění v rámci úprav místnosti bývalé kuchyně.
Prezentace
Prvotní:
Expozice – návštěvnické trasy:
Standardně provozované dvě průvodcovské trasy – Hrad,
Zámek. Obě výhradně s průvodcem. K této nabídce již letitě přiřazen audiovizuální pořad o historii a obnově velhartického hradu.
Hrad – trasa prohlídky nejatraktivnější středověké partie
areálu včetně výstupu na velký kamenný most. Námět
nainstalované expozice – šachová hra jako obraz života
(dle T. Štítného – života středověku),
Zámek – zámecká pozdně renesanční expozice s námětem
rodinného i společenského života a her.
Průvodcovský servis:
Základ tvořili dva celosezonní průvodci doplňovaní brigádníky. V nejfrekventovanějších měsících potřeba minimálně 6 lidí na den.
Vstupenkový počítačový program Colosseum 3000.
Návštěvnost:
Celková návštěvnost našeho památkového objektu v termínu od 1. 4. do 31. 12. 2006 činí 57 910 návštěvníků. Tento
počet je oproti minulému roku zvýšen o cca 15 tisíc osob.
Druhotná:
V sezoně 2006 se v areálu hradu konalo celkem 14 akcí
s počtem návštěvníků 5 645. Stejně jako v předcházejících
letech se většina z nich pořádala v úzké spolupráci s členy
a přáteli Občanského sdružení Hrad.
Hudební vystoupení:
- 9. 6. Hudební cyklus Doteky 2006 – koncert vážné hudby na
hradě Velhartice v podání Heroldova kvarteta. Začátek
koncertu od 19.00 hodin. Účast 60 osob.
- 26. 12. Vánoční koncert skupiny Zebedeus – koncert středověkých, renesančních i modernějších koled v podání klatovské skupiny Zebedeus, 18.00, návštěva 80 osob (sál –
jižní palác)
Divadelní vystoupení:
- 15. 7. Velhartické pohádkové odpoledne – odpoledne plné
pohádek,
kejklířských vystoupení a dalších atrakcí. Začátek ve 14.00,
účast 690 osob
- noční prohlídky – kostýmové prohlídky v osvětlených prostorách hradu, při kterých potkáte rytíře a hradní dámy,
pana Buška s Karlem IV., obveselí vás dobová hudba
a tanečnice. Prohlídky se konaly po 30 min. od 21.30 do
24.00, účast 270 osob
- 4. 8. Romeo a Julie – večerní divadelní představení. Teátr
Víti Marčíka, začátek ve 21.00, návštěva 190 osob
Výstavy :
- 6. 7. – 31. 8. Kapaliny netradičně – naučná interaktivní
výstava pro děti. V hradní laboratoři se děti seznámily
zábav-nou formou s vlastnostmi kapalin. Vhodné pro děti
od 10 let. Návštěva 3 150 osob.
- 1. 7. – 31. 12. Fotovýstava Kalendáře – B. Bláhová,
M. Zámečník
Semináře:
- 13. 8. Květinový den Hany Šebestové – III. ročník tradiční
akce na hradě Velhartice, začátek ve 14.00, ukázky aranžování květin, odborné přednášky a semináře
- 23. 9. Festival historie – workshopy na téma historický
šerm, tanec a odívání. Přednáška o středověkých hrách
Romana Vaverky. Přednášky o historii tance, lékařství
a mnoho dalšího
Celodenní akce:
- 3. 6. Řemeslné trhy a ukázka gotické svatby – představení tradičních řemesel, ukázka gotické svatby – turnaj o nevěstu.
Začátek historického odpoledne ve 14.00. Návštěva 80 osob.
Noční prohlídky – noční ohňové vystoupení a prohlídky
v netradičním podání po 30 min. od 21.00 do 24.00, návštěva 140 osob
- 17. 6. Den poezie – VI. ročník – vystoupení různých autorů
s původní i převzatou tvorbou, přednášky, speciální prohlídky a vystoupení. Pořádáno s Ason Klubem Plzeň,
začátek ve 14.00, návštěva 40 osob, koncert Pavla Diepolta
– začátek v 18.00
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 55
- 28. 10 Zamykání hradu Velhartice – VII. ročník „Běhu
o hradní klíč“ – běžecký závod ve všech věkových kategoriích, doprovodný program, speciální prohlídka hradu,
lampionový průvod, začátek ve 14.00, účast 360 osob
Svatební obřady:
I v letošním roce nás potěšil zájem o konání svatebních
obřadů v areálu hradu. Konalo se zde 40 svatebních obřadů.
Návštěvnost na památkových objektech od roku 1999
1999
2000
2001
2002
Bečov
25 516
20 629
27 734
39 058
Červené Poříčí
Horšovský Týn
28 372
30 024
34 307
33 756
Kladruby
22 815
21 707
22 517
24 103
Kozel
130 814
143 585
160 970
129 043
Kynžvart
34 031
78 026
79 671
72 023
Manětín
15 458
Nebílovy
12 347
16 478
17 934
12 264
Plasy
17 077
12 404
16 540
14 796
Rabí
56 637
40 094
63 396
57 977
Švihov
35 300
30 120
24 462
24 462
Valeč
Velhartice
40 853
32 347
44 117
45 190
celkem
403 726
425 414
426 119
468 130
* Zámek Manětín nebyl do roku 2001 ve správě památkového ústavu.
2003
70 001
2004
65 980
2005
56 329
28 176
20 774
102 417
67 927
14 331
17 099
15 966
70 543
33 676
29 646
23 840
113 364
58 822
15 978
13 421
18 311
74 775
18 853
28 713
25 017
134 231
62 507
18 534
12 819
17 986
77 053
34 267
48 235
489 145
42 842
568 918
42 789
510 245
2006
56 624
1 421
25 414
22 524
135 100
56 649
16 623
17 701
12 731
75 237
35 269
2 362
57 910
515 565
4. OSTATNÍ ČINNOSTI
4.1 Publikační činnost jednotlivých
odborných pracovníků v roce 2006
BEZDĚKOVÁ, Veronika: Chlumčanští z Přestavlk do počátku
18. století. Mikrosonda do dějin jednoho rytířského rodu. Praha,
2006. 495 s., příl. Rigorózní práce. Univerzita Karlova.
Filozofická fakulta. Ústav českých dějin. Vedoucí práce
L. Bobková.
CINK, Ondřej: Poznatky a praktické problémy s ochranou
výjimečných exponátů hradu Bečov nad Teplou. In Křivoklát 2006. Depozitář v praxi. Slaný, Společnost pro technologie ochrany památek, 2006, s. 23–26.
DOMANICKÝ, Pavel: Přečerpávací vodní elektrárna pod
Černým jezerem na Šumavě. In Inženýrská komora 2006. Technologická zařízení staveb. Praha, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2006, s. 53–58.
DRNCOVÁ, Ludmila: Obnova kostela Všech svatých
v Horšově. Zprávy památkové péče, 2006, roč. 66, č. 4,
s. 301–309.
56 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
FOSTER, Linda: Kostel Všech svatých v Horšově pod
archeologickým dozorem. Zprávy památkové péče, 2006, roč.
66, č. 4, s. 298–300.
FOSTER, Linda: Zaniklá tvrz Horšov. Hláska, 2006, roč. 17,
č. 4, s. 59–60.
KAMENICKÁ, Eva: Obnova západního rondelu. Plaský
zpravodaj, 2006, roč. 16, č. 1.
KAMENICKÁ, Eva: Tři sta třicet tři let lomanské hájovny.
Plaský zpravodaj, 2006, roč. 16, č. 1.
KAMENICKÁ, Eva: Výzkum pod podlahou na Velharticích. Hláska, 2006, roč. 17, č. 4, s. 52–54.
KAMENICKÁ, Eva – FOSTER, Linda: Archeologická sondáž v parkánu hradu Velhartice. Hláska, 2006, roč. 17, č. 3,
s. 33–35.
KAREL, Tomáš – KNOLL, Vilém: Nové poznatky k vývoji
hradu Seeberg. In: Dějiny staveb 2005. Plzeň, Klub Augusta
Sedláčka, 2006, s. 174–183.
KAREL, Tomáš – KNOLL, Vilém: Felsbaustellen als ein
beeindruckender Faktor der Ministerialenburgen des
Egerlandes. In: Castrum Bene 9. Praha 2006, s. 181–200.
KAREL, Tomáš – KNOLL, Vilém – Úlovec, Jiří: Sídla rodu
von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky
hradu Liebenstein v Libé. In: Castellologica Bohemica 10.
Praha, 2006, s. 71–108.
KAREL, Tomáš: Předsunuté opevnění hradu Zelená Hora.
In: Castellologica Bohemica 10. Praha, 2006, s. 167–180.
LODROVÁ, Marcela – FOSTER, Linda – KAMENICKÁ,
Eva: Problémy ochrany archeologického dědictví z pohledu NPÚ – ÚOP v Plzni. Zprávy památkové péče, 2006, roč.
66, č. 2, s. 138–139.
RŮŽIČKA, David: Chrám Páně v Seči už lidem na hlavu
nespadne. Plzeňský deník, 2006, 19. I.
RŮŽIČKA, David: Kovář zaklel do rokokové mříže domu
tajemné číslo 169. Plzeňský deník, 2006, 8. IV.
RŮŽIČKA, David: Pavlovův ústav architekta Hanuše
Zápala svlékl omšelý kabát času. Plzeňský deník, 2006. 4. III.
RŮŽIČKA, David: Ve stínu zdí domu U Zlatého slunce se
ukrývala zimní zahrada. Plzeňský deník, 2006, 1. IV.
RYŠAVÝ, Vratislav: Pražský architekt Filip Spannbrucker
na zbirožském panství. Zprávy památkové péče, 2006, roč. 66,
č. 5, s. 429–432.
RYŠAVÝ, V.: Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství
v klášterním areálu v Kladrubech. Odevzdáno k tisku do
redakce Zpráv památkové péče. Shrnutí výsledků práce
autora z výzkumného grantu týkajícího se Kladrub v předešlých letech.
RYŠAVÝ, V.: Dosud neznámé informace k životu a dílu architekta Giovanni Antonia Biana Rossy. Odevzdáno do tisku pro
Výroční zprávu Národního památkového ústavu za rok
2006. Část výsledků práce autora z výzkumného grantu,
týkajícího se Valče a okolí v minulých letech.
SOKOL, Petr: Konzervace zdiva historické šibenice v Bečově nad Teplou: Možnosti drobné památky. In Problematika
konzervace torzálních památek. Slaný, Společnost pro technologie ochrany památek, 2006, s. 32–38.
SOKOL, Petr: Několik poznámek k Maltské konvenci
a archeologii v Národním památkovém ústavu. Zprávy
památkové péče, 2006, roč. 66, č. 2, s. 133–136.
5. ROZBOR HOSPODAŘENÍ
5.1 Hospodaření a hospodářský
výsledek
Graf závazných ukazatelů plánů
Hodnocení hospodaření v roce 2006
Rozpočtem byly stanoveny tyto závazné ukazatele:
Původní rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Příspěvek na provoz 71 708
73 033
73 033 000,00
Mzdové náklady
39 103
41 071
41 170 686,98
z toho
platy zaměstnanců
37 403
38 922
39 021 686,98
OON
1 700
2 149
2 149 000,00
Přepočtený stav
zaměstnanců
215
218
213,48
Závazné ukazatele nebyly překročeny, překročení platů
zaměstnanců bylo kryto čerpáním fondu odměn. Přepočtený stav zaměstnanců byl u našeho územního odborného pracoviště dodržen.
V roce 2006 byl našemu pracovišti stanoven ukazatel podmiňující čerpání příspěvku na provoz, a to 450 000 Kč na
reidentifikaci nemovitých kulturních památek. Tento ukaÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 57
zatel byl splněn. Dále nám byly přiznány účelové prostředky, a to neinvestiční ve výši 50 832 tis. Kč a investiční
ve výši 2 337 tis. Kč.
účelové neinvestiční prostředky
- věda a výzkum – institucionální
- věda a výzkum – účelové
- Program podpory záchranných
archeologických výzkumů (PZAV)
- Program restaurování movitých
kulturních památek
- Program ISPROFIN 434313 – ISO
- Program ISPROFIN 434312 – PZAD
- podpora reprodukce majetku –
ISPROFIN 234112
- koupě plastiky Stojící Kristus
2 435 tis. Kč
200 tis. Kč
450 tis. Kč
630 tis. Kč
165 tis. Kč
19 982 tis. Kč
9 608 tis. Kč
320 tis. Kč
Celkové tržby byly pro rok 2006 plánovány ve výši 17 925
tis. Kč, skutečnost činila 25 091,46 tis. Kč.
Významnou pomocí ve stavební obnově památek byly
prostředky získané na akce PZAD – celkem bylo poskytnuto 19 982 tis. Kč a další účelové prostředky určené na
obnovu areálu kláštera Kladruby v celkové výši 5 341 tis.
Kč. Do programu Podpora reprodukce majetku –
ISPROFIN 234112 byly kromě Obnovy Kláštera Kladruby
dále zapojeny: Zajištění a dokumentace historické malířské výzdoby a omítek v interiéru hradu Bečov – poskytnutá dotace činila 900 tis. Kč, Propojení objektů čp. 80 a 81
v úrovni I. NP – rozšíření pracoviště NPÚ Loket – poskytnutá dotace činila 938 tis. Kč, Oprava a obnova vnějšího
pláště východního křídla zámku Horšovský Týn – poskytnuté prostředky ve výši 3 000 tis. Kč.
Do programu Podpora reprodukce majetku – ISPROFIN
234112 byly zapojeny: Obnova NKP Klášter Kladruby,
Zajištění a dokumentace historické malířské výzdoby
a omítek v interiéru hradu Bečov, Propojení objektů čp. 80
a 81 v úrovni první nadzemní podlaží – rozšíření pracoviště NPÚ Loket, Oprava a obnova vnějšího pláště
východního křídla zámku Horšovský Týn.
Zároveň i prostředky získané nad plánované tržby jsou
investovány zpět do památkových objektů v co největší
míře, jelikož ne všechny námi spravované objekty jsou
v dobrém technickém stavu.
účelové investiční prostředky
- ISO – zabezpečení památkových objektů
- program ISPROFIN 234113 – Loket
- věda a výzkum – institucionální
Graf přehledu tržeb za vstupné
1 626 tis. Kč
571 tis. Kč
140 tis. Kč
Kromě těchto prostředků byly z rezervního fondu Ministerstva kultury ČR 2005 uvolněny neinvestiční prostředky
ve výši 16 592 130 Kč, a to: 16 082 130 Kč na program
ISPROFIN – Obnova Kláštera Kladruby, 510 000 Kč na program PZAD.
Do rezervního fondu MK ČR 2006 byla z účelových neinvestičních prostředků uložena částka 11 556 797,25 Kč
z programu ISPROFIN pro použití v dalším roce a částka
2 794 974 Kč z programu PZAD. Důvodem u prostředků
ISPROFIN bylo nedodržení termínů dodavatelem, u prostředků PZAD to bylo v jednom případě nedodržení termínů stanovených ve smlouvě ze strany dodavatele,
v druhém případě šlo o to, že nebylo možné realizovat
účelné proinvestování prostředků. Nevyčerpané prostředky činily 294 Kč u programu PZAD, 42 Kč z poskytnuté
investiční dotace na ISPROFIN Loket. Z důvodu nevyčerpání bylo na účet MK ČR vráceno 0,30 Kč z účelové vědy.
Náklady (výdaje) a tržby (výnosy)
tabulka viz str. 59 nahoře
Následující graf vypovídá o dosažených tržbách v jednotlivých měsících roku 2006.
Mzdové prostředky
Našemu územnímu odbornému pracovišti byla na rok
2006 stanovena po úpravách rozpočtu výše prostředků na
platy 38 922 tis. Kč, prostředky na OON 2 149 tis. Kč. Přepočtený stav zaměstnanců byl stanoven na 218 pracovníků.
Všechny tyto uvedené závazné ukazatele byly dodrženy.
Překročení platů zaměstnanců bylo kryto čerpáním fondu
odměn. Průměrný hrubý plat u našeho pracoviště činil
15 125 Kč, což je stále hluboko pod úrovní deklarovaného
průměrného platu v ČR.
Veškeré přidělené prostředky OON jsme použili na odměňování sezonních průvodců, případně dalších sezonních
pracovníků.
Majetek
Viz tabulka na str. 59 uprostřed.
Graf hospodářského výsledku
Graf dlouhodobého nehmotného majetku
58 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Náklady (výdaje) a tržby (výnosy)
Skutečné částky čerpání nákladů a výnosů
náklady
výnosy
v tis. Kč
spotřeba materiálu
spotřeba energie
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální poj.
ostatní soc. pojištění
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady
daň silniční
ostatní daně a poplatky
ostatní pokuty a penále
úroky
kurzové ztráty
manka a škody
jiné ostatní náklady
odpisy dlouhodobého majetku
celkem :
hlavní
činnost
10 182,52
4 099,82
352,05
37 143,32
367,73
56,30
14 892,76
41 170,69
14 267,08
113,24
782,80
1 009,56
12,03
79,79
30,00
0,15
28,25
611,02
277,53
6 616,27
132 092,88
862,24
125,58
43,96
1 031,86
jiná
činnost
hlavní
činnost
tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží
aktivace materiálu a služeb
úroky
jiné ostatní výnosy
zúčtování fondů
tržby z prodeje majetku
tržby z prodeje materiálu
provozní dotace
celkem :
23 441,13
544,48
59,60
60,13
981,18
330,86
4,20
0,74
109 144,08
134 566,39
jiná
činnost
1 128,62
0,03
1 128,65
V tis. Kč
hlavní činnost
jiná činnost
před zdaněním
2 473,51
96,79
daň
594,56
23,23
po zdanění
1 695,56
73,56
Jako jinou činnost náš ÚOP v Plzni provádí komisní prodej drobného zboží na památkových objektech.
Majetek
skladba dlouhodobého majetku
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
z toho:
- budovy
- dopravní prostředky
- inventář
pořizovací cena v Kč
414 838
157 494 418,60
oprávky v Kč
274 838
73 114 539,25
% opotřebení
66,25
46,42
90 402 841,17
6 813 025,75
60 278 551,68
22 387 515
4 628 594
43 940 332,20
24,76
67,94
72,90
Z uvedeného přehledu je patrné, že nejvíce zastaralý je dlouhodobý nehmotný majetek. Také dopravní prostředky jsou
opotřebené z téměř 68 % a inventář (což představuje stroje a zařízení) z téměř 73 %.
5.2 Uskutečněné a projekčně
připravené stavební akce
Je zpracovávána PD na obnovu fasád nového konventu.
Byla provedena oprava a obnova krovů a výměna střešní
krytiny na objektu Latinské školy (PZAD 1 700 tis. Kč).
Červené Poříčí
Na objektu probíhala obnova vnějšího hrazení (150 tis. Kč).
Byla zpracována PD na obnovu krovů a střech hlavní
zámecké budovy a hospodářského křídla (200 tis. Kč).
Manětín
Pokračovala rekonstrukce jižního křídla hospodářského
dvora (PZAD 1 450 tis. Kč).
Horšovský Týn
Pokračovala obnova vnějšího pláště a střech východního
křídla. Financováno z PZAD
(1 500 tis. Kč) a ISPROFIN (3 000 tis. Kč).
Kladruby
Pokračovala obnova střech a krovů nového konventu
financováno z ISPROFIN (10 555 tis. Kč).
Nebílovy
Byla provedena dešťová kanalizace (265 tis. Kč).
Plasy
Byla dokončena oprava kanálu „B“ (208 tis. Kč).
Pokračovala obnova krovů a střech konventu (PZAD 2 000
tis. Kč).
Byla zahájena postupná obnova hospodářského dvora
(PZAD 1 110 tis. Kč).
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 59
Byla zahájena rekonstrukce a oprava krovů, stropů a střech
včetně zajištění a fixace fresky nad schodištěm v objektu
prelatury (PZAD 1 110 tis. Kč).
Bylo provedeno dokončení bytu správce v objektu prelatury (50 tis. Kč).
Rabí
Bylo provedeno statické zajištění a obnova vnějšího pláště
JV bašty s přilehlou hradbou (PZAD + vlastní prostředky
1 900 tis. Kč).
Byla zahájena obnova a konzervace fasád kostela Nejsvětější Trojice (PZAD 466 tis. Kč).
Švihov
Byla dokončena obnova špýcharu (PZAD 1 095 tis. Kč).
Velhartice
Byla provedena oprava přední věže Putna (PZAD 685 tis. Kč).
Pokračovaly práce na obnově objektu bývalého pivovaru
(PZAD 925 tis. Kč).
5.3 Využití programů MK ČR určených na podporu kulturního dědictví
Program regenerace MPZ A MPR 2006
MPZ Dobřany
MPZ Spálené Poříčí
MPZ Horažďovice
MPZ Manětín
MPZ Tachov
MPZ Sušice
MPZ Město Touškov
MPZ Klatovy
400 000,780 000,400 000,400 000,400 000,700 000,200 000,590 000,-
MPZ Rokycany
MPZ Úterý
MPZ Bor
MPZ Poběžovice
MPR Horšovský Týn
MPR Domažlice
MPR Plzeň
400 000,200 000,200 000,400 000,750 000,400 000,400 000,-
Okres Plzeň-jih
Spálené Poříčí, kostel sv. Mikuláše – oprava krovu, výměna části krytiny a laťování, oplechování úžlabí
Spálené Poříčí, čp. 32 a 33 – výměna části krytiny
Spálené Poříčí, býv. pivovar čp. 2 – oprava pivovarských sklepů
Dobřany, kostel sv. Mikuláše – oprava východní fasády vč. repase oken a dveří
Dobřany, kostel sv. Mikuláše – oprava východní fasády vč. repase oken a dveří
191 00,73 000,516 000,400 000,600 000,-
Okres Plzeň-sever
Úterý, děkanská fara – oprava krovu a střešního pláště
Město Touškov, dům čp. 34 – dokončení obnovy fasády
Město Touškov, šatlava čp. 201 – statické zajištění krovu a obvodového zdiva
Manětín, kostel sv. Jana Křtitele – odvodnění a svedení dešťových vod
200 000,60 000,140 000,200 000,-
Okres Plzeň-město
Plzeň, dům čp. 105 – obnova střešního pláště a stropu
400 000,-
Okres Klatovy
Kašperské Hory, kostel Panny Marie Sněžné – oprava opěrné zdi, odvedení povrchových vod
Sušice, kaple Anděla Strážce – oprava omítek vč. nátěrů
Sušice, kaple Anděla Strážce – oprava omítek, nátěry kaple a okenních výplní
Sušice, dům čp. 10/1 – obnova vnější omítky vč. restaurování pamětní desky
Klatovy, děkanská fara čp. 9 – výměna střešního pláště a oprava krovu
Klatovy, domy čp. 3 a 4 – výměna střešního pláště a oprava krovu
Horažďovice, býv. masné krámy – výměna krytiny, oprava krovu a fasády
516 000,100 000,300 000,300 000,190 000,400 000,400 000,-
Okres Domažlice
Domažlice, klášter augustiniánů – restaurování čtyř soklů na jižní ohradní zdi
Domažlice, kostel Narození Panny Marie – restaurování tří barokních soch
Domažlice, kostel Narození Panny Marie – rest. práce na kopiích soch
Poběžovice, kostel Nanebevzetí P. Marie – oprava krovu, výměna krytiny
Poběžovice, dům čp. 2 – oprava krovu, střechy a vstupních dveří
Horšovský Týn, dům čp. 15 – výměna oken a dveří, oprava fasády
Horšovský Týn, dům čp. 4 – výměna oken a dveří, oprava fasády
Horšovský Týn, dům čp. 58 – oprava oken
Horšovský Týn, dům čp. 66 – oprava strop, fasády a oken
158 000,182 000,150 000,360 000,144 000,84 000,49 000,9 000,124 000,-
60 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
Horšovský Týn, dům čp. 20 – oprava krytiny, krovu, komínů a statiky
Horšovský Týn, dům čp. 62 – zajištění statiky domu
Horšovský Týn, dům čp. 54 – oprava vrat a nosných sloupků
Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla – restaur. kamenn. článků, průčelí, nátěr ochozu věže, sanač. omítky
200 000,17 000,30 000,750 000,-
Okres Tachov
Tachov, kostel Nanebevzetí Panny Marie – oprava krovu a střešního pláště
Stříbro, radnice čp. 1 – restaurování a konzervace sgrafit na hlavním průčelí
Planá, dům čp. 56 – restaurování stropů místností č. 203 a 204
Bor, zámek – výměna oken dvorní fasády
519 000,200 000,200 000,200 000,-
Okres Rokycany
Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné – obnova hodinového zařízení
76 000,Rokycany, vila čp. 286 – obnova uličního oplocení
90 000,Rokycany, dům čp. 91 – obnova střešního pláště, podlah, stropů a omítek
320 000,Rokycany, dům čp. 17 – oprava pavlače a dvorní fasády
100 000,Rokycany, dům čp. 173 – celková obnova fasády
21 000,Rokycany, fara – repase oken, dveří a okenic
20 000,Rokycany, Mariánský sloup na Masarykově nám. – nový základ pod schodištěm, očištění a konzervace
kamene, zlacení atributů světců
189 000,Rokycany, vstup. brána do kostela Nejsv. Trojice – static. zajištění brány, nové zakrytí tympanonu, obnova omítek 35 000,Příspěvky z Programu péče o VPZ a VPR za rok 2006
Okres Klatovy
Chanovice, zámek – výměna krytiny a oprava krovu
Chudenice, Starý zámek – obnova psaníček na fasádě
Chudenice, kostel sv. Jana Křtitele – obnova střechy věže
Poleň, torzo kostela sv. Markéty – základní statické zajištění
Dobršín, čp. 16 – výměna krytiny vč. střešních latí a klemp. prvků
Chanovice, špýchar čp. 116 – obnova omítek západní stěny vč. oprav profilace a zdobných prvků
Chudenice, Starý zámek čp. 1 – obnova renesanč. psaníček na fasádě jižního křídla vč. truhlářských prvků
200 000,300 000,150 000,100 000,150 000,200 000,140 000,-
Okres Plzeň-jih
Řesanice, tvrz – restaurování omítek býv. paláce
Řezanice, tvrz – statické zajištění jižní strany býv. paláce
280 000,100 000,-
Okres Plzeň-město
Plzeň – Božkov, čp. 12 – výměna krytiny a oprava krovu
Plzeň – Křimice, čp. 39 – oprava fasád a související práce
Plzeň – Koterov, čp. 28 – statické zajištěná býv. chlévů
Plzeň – Radčice, čp. 308 – odvlhčení a obnova podlah
300 000,100 000,100 000,150 000,-
Okres Plzeň-sever
Plasy, radnice čp. 285 – oprava střechy a prosvětlovací stěny
Dolany, kaplička sv. Anny – oprava podlahy a opěrné zdi
150 000,100 000,-
Okres Rokycany
Vejvanov, čp. 14 – obnova oken, vnitřních omítek a fasády
Ostrovec-Lhotka, čp. 25 – obnova truhlářských prací
70 000,80 000,-
Okres Domažlice
Klenčí pod Čerchovem, kostel sv. Martina – oprava opěrné zdi
Klenčí pod Čerchovem, Stará pošta čp. 4 – oprava vnějších omítek a vnitřních povrchů býv. stájí
150 000,100 000,-
Okres Cheb
Salajna, čp. 12 – obnova krytiny a krovu
Salajna, čp. 12 – oprava konstrukce krovu, střešní krytiny a komínu
Salajna, čp. 9 – obnova krytiny, nosných konstrukcí a hrázdění
Salajna, čp. 16 – oprava nosných konstrukcí a krovu kolny, oprava vyzdívek hrázdění
200 000,140 000,150 000,300 000,-
Okres Tachov
Chodský Újezd, čp. 13 – oprava konstrukce krovu, stropu a koruny zdiva
Chodský Újezd, čp. 13 – oprava konstrukce stropu
100 000,30 000,-
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 61
Příspěvky z Programu záchrany architektonického dědictví
Plzeňský kraj
Okres Klatovy
Hrádek u Sušice, zámek – obnova fasád
Plánice, kostel Narození Panny Marie – obnova krytiny západní věže
Týnec, zámek – obnova interiérů
Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše – pokračování obnovy fasády presbytáře
Kašperk, hrad – statika a oprava hradební zdi
555 000,485 000,1 110 000,595 000,485 000,-
Okres Plzeň-jih
Záluží, dvůr Gigant – obnova východní části bývalých chlévů
Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie – obnova krovu a střechy lodě
Klášter, zámek Zelená Hora – 1. etapa opravy fasády nádvoří
Blovice, zámek Hradiště – obnova krovu a střechy
Radyně, hrad – statické zajištění včetně rekonstrukce hranolové věže
Chotěšov, klášter – obnova krytiny a krovu jižního a jihozápadního křídla konventu
1 250 000,475 000,1 000 000,2 000 000,2 000 000,1 100 000,-
Okres Plzeň-město
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie – obnova krovu a střechy věže
705 000,-
Okres Plzeň-sever
Mariánská Týnice, proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie – pokračování obnovy
Úherce, kostel sv. Josefa – odstranění havarijního stavu stropní konstrukce
1 240 000,300 000,-
Okres Rokycany
Svinná, zámek – obnova krovu a střechy hlavní budovy
1 480 000,-
Okres Tachov
Prostiboř, zámek Kopec – statika jižního křídla
Světce, jízdárna – obnova interiérů vč. restaurování
Svojšín, zámek – oprava fasád vč. výplní otvorů
Stříbro, kamenný most – oprava inundační části mostu
Bor, zámek – obnova 1. NP jižního křídla vč. krovu a krytiny
Svojšín, kostel sv. Petra a Pavla – obnova fasád, krovu a stropu pohřební kaple
Svojšín, kostel sv. Petra a Pavla – statika, odvodnění, restaur. architektonic. prvků fasád, zasklívání oken
Trpísty, zámek – obnova hlavního objektu
585 000,2 740 000,890 000,925 000,3 330 000,400 000,445 000,1 100 000,-
Okres Domažlice
Bělá nad Radbuzou, barokní most – oprava konstrukce vč. restaurování
Blížejov, kostel sv. Martina – obnova fasády již. šítu věže, presbytáře a sakristie, restaur. omítek a štuk. prvků
410 000,500 000,-
Karlovarský kraj
Okres Karlovy Vary
Krásný Les, Horní hrad – obnova vstupního objektu
Toužim, zámek – obnova zastřešení býv. pivovaru
Bochov, zřícenina hradu Hartenštejn – statika severní strážní věže
Teplá, klášter premonstrátů – restaur. parket, opravy oken a dveří, oprava omítek a štuků, restaur. kašny
Chyše, kostel Jména Panny Marie – restaurování nástropních maleb
Okres Sokolov
Kraslice, bývalá městská jatka – obnova fasády věže
Hartenberg, hrad – 2. etapa záchrany
Horní Slavkov, kostel sv. Jiří – oprava části krovu a stropu
Kaceřov, zámek – obnova oken, stropů, komínů, restaurování maleb
Chlum sv. Maří, kostel Nanebevzetí Panny Marie – obnova krovu, střechy a stropu nad třetím
nadzemním podlažím, transfer štukové výzdoby
Okres Cheb
Libá, kostel sv. Kateřiny – oprava krovu a střechy
62 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
1 480 000,3 000 000,1 150 000,2 335 000,445 000,-
1 500 000,1 110 000,1 295 000,1 295 000,1 110 000,-
1 000 000,-
Příspěvky z Havarijního střešního fondu za rok 2006
Okres Cheb
Tuřany, čp. 1 – oprava krovu, zábradlí a schodiště pavlače stáje
Lipová, čp. 3 – výměna krytiny a klempířských prvků
Tuřany, čp. 3 – oprava krovu hospodářského objektu
Klimentov, čp. 18 – výměna krytiny a klempířských prvků
Pomezí nad Ohří, kostel sv. Jakuba Většího – oprava krovu, střechy
Hranice u Aše, čp. 133 – oprava podezdívky, roubení a záklopu
Skalná, kostel sv. Šebastiána – oprava dřevěných výplní vstupních dveří a oken
150 000,150 000,70 000,80 000,150 000,100 000,100 000,-
Okres Sokolov
Přebuz, kostel sv. Bartoloměje – oprava krovu a střechy lodi
Staré Sedlo, zámek – oprava střechy a klempířských prvků
100 000,100 000,-
Okres Karlovy Vary
Brložec, kostel sv. Michaela Archanděla – oprava krovu a střechy
Karlovy Vary, vzorkovna porcelánky K. Knolla – oprava střech, říms
Luka u Verušiček, kostel sv. Vavřince – oprava krovu a fixování maleb dřevěného stropu lodi
Ostroh, kostel sv. Wolfganga – oprava koruny zdiva, krovu a střechy
Útvina, kostel sv. Víta – oprava krovu a záklopu, bednění a klempířských prvků
Údrč, kostel sv. Linharta – oprava krovu a střechy
Bochov, kostel sv. Jakuba – oprava koruny zdiva, krovu a střechy
Bor, kostel sv. Máří Magdaleny – odvodnění severní strany kostela, oprava klenby nad presbytářem
Skoky u Žlutic, kostel Navštívení Panny Marie – demontáž a obnova krovu a střechy věží a sanktusníku
150 000,70 000,250 000,240 000,70 000,120 000,140 000,100 000,350 000,-
Okres Domažlice
Radonice u Milavče, čp. 24 – statika nosných konstrukcí a dlažby
Hlohová, kostel sv. Jiljí – oprava krovu a koruny zdiva
Mostek u Rybníka, kamenný most – statika a oprava mostního oblouku
Čečovice, zámek – celková oprava přístavku vstupu do sklepů, oprava severní dvorní zdi, kamenické práce
50 000,100 000,150 000,450 000,-
Okres Rokycany
Radnice, čp. 2 (tzv. Faltysův dům) – výměna krytiny
Svojkovice, čp. 8 – oprava základů a roubených částí
Strašice, kostel sv. Vavřince – oprava krovu a střechy věže
Ostrovec-Lhotka, roubený mlýn čp. 12 – položení krytiny
70 000,150 000,100 000,80 000,-
Okres Plzeň-sever
Bohy, čp. 17 – oprava střechy
Březí, kostel Nanebevzetí Panny Marie – oprava krovu a střechy
Žihle, dvůr Kalec – oprava krovu objektů čp. 4 a 8
Rybnice, čp. 3 – oprava podezdívky a roubené části domu
Doubrava, čp. 29 – oprava střechy a klempířských prvků
Úterý, fara čp. 8 – oprava krovu, střechy a klempířských prvků
Nekmíř, zámek – oprava krovu a koruny zdiva
Kostelec u Nadryb, kostel sv. Jiří – oprava krovu a stropu
Křečov, kostel sv. Petra a Pavla – výměna krytiny
Ostrovec, kostel sv. J. Křtitele – oprava štítu, dozdění hlavní římsy
Dolní Bělá, kaple Zvěst. P. Marie – oprava omítek, dveří, restaurování kamenného portálu
Žihle, býv. fara čp. 54 – oprava krovu a střechy
Žihle, býv. fara čp. 54 – oprava vazných trámů krovu vč. záklopu a podhledu nad druhým nadzem. podlaží
100 000,100 000,150 000,145 000,100 000,100 000,100 000,150 000,150 000,100 000,70 000,150 000,100 000,-
Okres Plzeň-jih
Vícov, kostel sv. Ambrože – statické zajištění
Čížkov u Blovic, kostel sv. J. Křtitele – oprava atiky, krovu a střechy
Přestavlky, kostel sv. Petra a Pavla – odvodnění kostela
Nepomuk, kostel sv. J. Nepomuckého – oprava krovu
Chocenice, čp. 92 – statické zajištění a oprava nosného zdiva, položení střešní krytiny
150 000,150 000,70 000,190 000,100 000,-
Okres Plzeň-město
Plzeň, čp. 67 – oprava střechy a klempířských prvků
Plzeň, čp. 1000 (poliklinika) – oprava fasády a klempířských prvků
Plzeň–Litice, kostel sv. Petra a Pavla – oprava podlahy půdy a střechy
100 000,200 000,100 000,-
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI ◆ 63
Okres Klatovy
Čachrov, tvrz – statika a oprava krovu
Předslav, kostel sv. Jakuba Většího – oprava krovu a střechy
Nezamyslice, kostel Nanebevzetí P. Marie – oprava krovu a střechy
Mokrosuky, zámek – oprava krovu jižního křídla
Týnec u Janovic, zámek – oprava komínů, střechy a krovu
Myslív, fara čp. 1 – výměna krytiny a klempířských prvků, oprava krovu přístavku černé kuchyně
Petroviče u Měčína, špýchar u čp. 8 – oprava střechy a roubené konstrukce zadního štítu a stropu
Okres Tachov
Skapce, kostel Nejsv. Trojice – oprava krovu a střechy věže
Křivce, kostel sv. Martina – statika kleneb, oprava krovu a střechy
250 000,Záchlumí u Stříbra, kostel Narození Panny Marie – oprava římsy, krovu a střechy
Staré Sedlo, kostel Nanebevzetí Panny Marie – zajištění nástěnných maleb
Otín, kostel Panny Marie – demontáž věže, oprava koruny věže
90 000,150 000,300 000,150 000,180 000,70 000,100 000,-
120 000,-
125 000,94 000,100 000,-
Příspěvky z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR 2006
Na výzkumy v Plzeňském kraji přidělilo MK ČR na rok 2006 částku 450 000 Kč:
Objekty ve správě NPÚ
- západočeský region
Bečov, Kladruby, Nebílovy, Plasy, Rabí, Švihov, Velhartice – kanalizace, odvodnění, výkopy zabezp. zařízení, aj.
Západočeské muzeum v Plzni
- k. ú. Senec, ZSO Roudná, okres Plzeň-sever – RD – zemní práce, skrývka – základy, sítě, příjezdová cesta
Archeos
- Řesanice, okres Plzeň-jih – sondáž při obnově objektu kuchyně a tvrze – sýpky
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň
- Horažďovice, okres Klatovy – MPZ – Trhová ul. 106, p. Kolář – sanace západní štítové zdi domu
-Horažďovice, okres Klatovy – MPZ – Trhová ul. 1090, p. Klukan – kanalizace, odvodnění jih
- Starý Plzenec, okres Plzeň-jih – ul. Sv. Čecha čp. 83, úprava dvora, odvodnění
- Sušice, okres Klatovy – MPZ – Americká 85/1, přestavba domu, jímka na dvoře
Vlastivědné muzeum K. Hostaše, Klatovy
- Týnec, okres Klatovy – zámek, nádvoří, 4. etapa výzkumu – sondáž severovýchodní plochy
- Sušice, okres Klatovy – MPZ – Vodní, čp. 145, přístavba a inž. sítě
služby ostatních organizací, pověřených prováděním ZAV
objekty ve správě NPÚ
celkem
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Plzni
Prešovská 7, 306 37 Plzeň
územní odborné pracoviště v Lokti
Kostelní 81, 357 33 Loket
www.npu.cz
Redakce: David Růžička
Grafická úprava a sazba: Akcent, s. r. o.
Vydal Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
Praha 2007
Neprodejné
64 ◆
ÚZEMNÍ ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V
PLZNI A V LOKTI
75 000,35 000,95 000,30 000,55 000,10 000,50 000,75 000,25 000,375 000,75 000,450 000,-

Podobné dokumenty

Bakalářská práce - K

Bakalářská práce - K resorty jako nastavení základních mechanismů pro vytváření kvality poskytovaných služeb. Dalším nastávajícím úkolem pro stávající týmy a managery služeb by měla být i schopnost evaluace jednotlivýc...

Více

Karel MAKOŇ

Karel MAKOŇ pro nedostatek místa nebudu uvádět. Těmi viditelnými důvody byly okolnosti tak důležité jako že jsem si nesměl hrát s dětmi, že jsem vůbec nemohl začít s normálními dětskými hrami i s normálními dě...

Více

Romain Rolland [romen rolan] , román řeka

Romain Rolland [romen rolan] , román řeka vlády, kritizoval fašismus a jeho představitele i Mnichovskou dohodu z roku

Více

Výroční zpráva 2015 - Muzeum TGM Rakovník

Výroční zpráva 2015 - Muzeum TGM Rakovník roce 1998 také Památník Jaroslava Fraňka v Nezabudicích a v roce 2003 k nim přibylo Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. V průběhu 20. století prošly jeho expozice několika proměnami poplatnými době. V ...

Více

Znalecký posudek Pokart - průmyslová zóna Holešov

Znalecký posudek Pokart - průmyslová zóna Holešov Odpovědi na otázky Industry Servis ZK, a.s. týkající se posudku Ing. Z. Vacka na výrobní halu POKART

Více