ZNALECKY POSUDEK

Komentáře

Transkript

ZNALECKY POSUDEK
t
I
I
!
ZNALECKYPOSUDEK
6islo: 14014-044114
o cend byov6 jednotky ().201314umistdn6 v domd Ep.2Altsna parc.d.16241227,
ul.Majakovsk€ho5, katastrdlrutnemi Karvin6 - mdsto,vdetndspoluvlastnick6ho
podilu o
velikosti699/10000na spolednlfch
ddstechdomu,pozemkt pur.d.16241227,
4ltg, 4l9l a
radovd gatirtena parc.d.5l7l395,katastralniuzemi Rdj, obeCa okres Karvinii, vdeindceny
obvykl6.(LV 6.7000,5396)
i
I
I
Objednavatelposudku:
Soudniexekutor
Mgr.Jiii Kr6l
Exekutorskyriiad Ostrava
sesidlemPodEbradova
4l
Vlastnfk nemovitosti:
Jan Schwarz
povinnlf
Majakovskeho201315
734 0l Karvinri- Mizerov
Uiel posudku:
Zji(td:nicenynemovitostipro
exekudniiizeni i.j.EX 043 EX 34U13
OceilovacipFedpis:
Ocendnije provedenopodlevyhliiky m Cn (). 44LDAB
Sb.,k provedeni zilkonaE.l5lll997 Sb.,o oceiovdni
majetkua o zmdndndkterlfchz6konfi, ve zndni zilkonad.
30312013
Sb., (oceiovacivyhl6ska)s ridinnostiod
1.r .2014.
OcenEnoke dni:
l9.rinora2014
Posudekvypracoval:
JaromirKlein
Hlavnitnda565177
708 00 Ostrava- Poruba
Posudekbyl vypracov6nve 3 vyhotovenich,z nichZ 2 vyhotoveni obdrZi Ladatela I
vyhotovenije uloZenov archivu znalce.Celkem posudekobsahuje29 stran textu vdetnd
ob6lkya piiloh..
V Ostravd,dne25.rinora2014
A. NALEZ
BliZSi6dajeo nsmovitosti
Podkhdy pro rrypracovlnl pcudku
Vfrs z katastnr.aecnovitosd
qpracovanf katastr4lnimtiladem v Kawind,
dne l2.dervna
2013,LVd.7000,5396.
umeseni o ustanovenl znalce di.043 Ex
Mgr.Jifim Kr4lem dne30.1.2014.
341/13 vyhotovend soudnim exekutorem
Kopie katasffilni mapy.
Dopliujfci ridajesdcled majitelemnemovitostipri
dtuim
5efieni.
Prohlidka
ffi*
st byla prohlednutaznelcemdne l9.*nora 2014za ridasti
majitele
ffiohy posudku
Nabidlry earfZi RK
Vipis z katastrunemovitosd.
Kopie katastr4lnimapf.
Fotodokumentace.
tr{apaoblasti.
Phdm6tem ocen6nijsou
l).Iodnotkadleg 38
2) $evebni pozemef dle g 4 odst.l (zast.plocha)
3) Sryebni pozemekae $ + odst.3(torn*it
"")
OGdZ s lrovem neumoZilujicimAizeni podkrovi
-2-
]T-
B.PosuDEK
A ocEttEtti
lf Jednotkadte S 3S
ftcnano podleg 33vyhl65ky.
l.f) Stavebni pozemekdle g 4 odst.l (zast.plocha)
ecnino podleg 3 vyhftisky.
hpb
K bytovejed"",t*
patrii spoluvlasrrichfpodilo velikosti 6gg/t0000na
pozemku
Sc-8.1624/227,
4199,?91l/a
4lgI
Vyiet pozemkfi:
kc'd.1624/227zastavtnd
prochaa nridvorio qimdte 2rr m2
4189
4l9l
ostatniplocha,zelefi
ostatniplocha,zelefr
o vfmdle 161m2
o qfmdie 101m2
Na rzemi mdstaKarvin6 byla zrulena pfivodni
cenovdmapa pozemkfi,ocendnije proto
puubno dle plafirfch ocerlovacichpiedpisri.
Wm6fra stavebniho pozemku
tTmErapozemku
2l l+16l+10l
473.00m2
Utpocet lo - omezujici vlivy (dle piilohy
3, tab.2)
noaocenf znat
HodnotaOi
L Svriitost poren
j:Agr,
jgr6* pozemkudo l5%vdetn6; ostatnforientace
L. 7fu6 nf,ktadov6podminky
_ lfeaiZene zilkladovlpodminky
L Oclnnn{ p6sma
Mimo ochrann6ptisma
|' Orczeni uZiv{ni pozemku
k omezeniuiivrinri
5, Goretriclcf tvar pozemku
Tvtrbez vlivu na vyuZiti
(Xrtnf
C,
neuveden6
Bez dal5ichvlivu
Ccfcn
4
0.00
J
0.00
I
0.00
I
0.00
2
0.00
2
0.00
0.00
b: I + SUMA(oi): I + o.oo: l.ooo
- 3-
T-
Vipoiet tt - indextrhu (dteptilohy3, tab.l)
Hodnocenfzrak
Pdsmo
HodnotaTi
1. Situacena dflCfmtrhu s nenovttynt *cnt
3
0.00
Nabidkaodpovidripoptrivce
2. Vlastnickd vztahy
4
0.00
NezastaGnf pozemeknebopozemek,jehoz soud6stije stavba (steJny
vlastnik)
l.- Zr6ny v okolf
a
J
0.00
Bez vlivu
|' VEv privnich vztahrfina prodejnost
)
0.00
Bq vlivu
5, Fwodiov6 riziko
4
1.00
Z,fua *, zanedbatelnjmnebe4pedimvf skytu zirylav
Gcftm +
0.00
t bdnota 5. znaku
sedo sumy nezaplititvit
l:(l
+ SUMA(Ti))x T5 : (l + 0.00)x I : 1.000
utpocet lp - indexporohy(drepiirohy3, tab.3,bydr.nad2000)
hfrocenf znak
Prismo
LlDnh e tdel ui
Dnrhhlarmistavbyvjednotndmfunkdnimcelku
I
f, ?5cf,:Zujicf zdstavbav okolf pozemku a Zp
I
Rczidenini zistavba
t Hoh pozemku v obci
2
_Nrazujici na stied (centrum)obce
tt
!-foost napojenf pozemku na inlenfrskd sit6
I
lze napojit na vlechny sitd v obci neboobecbezsiti
!?1""k
t- (tlenskrf vybavenostv okoli pozemku
I
Y okoli nemovit6v6ci je dostupndobdanskivybavenostobce
f,\lrevni
dostupnost
_ 5m'nikace (zpevndnri)ke hranici pozemku,dobrdparkovacrmofrrosti
?-f,ronednd doprava*
5
Zglvka hromadnddopravydo 200 m (MFID, piimEstskdlinky
mdst)
Lhb}e
pozemkuz hlediskakomerdnfvyulilei.
I
Bez moZnostikomerdnihovnriiti
l(Igvetelstvo
z
Bczprobldmov€okoli
l[tczem&tnanost
2
PrfmErni nezamEsfiranost
f|._Yliyy cstatnl neuveden6
2
IIF? dalsichvlivt
lhm+
rbfrota
l:(l
l. znakusedo sumy nezapoEitilvit
+ suMA(pi)) xpl : (1 + 0.02)x I : 1.020
-4-
HodnotaPi
1.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
Yf pocetcenystavebnihopozemku
(S3 vyhtisky)
l..lrladni [email protected]
-:'ier cenovehoporovn6ni
:KC
- = I o r I t x I p : 1 .0 0 0
x 1 .0 0 0
x 1 .0 2 0
e:a upraven6uvedenyf
--.
mi koeficientv
----"
l::a zacelouqym6ru473.00
* :r-'crenispoluvl.
podilu699ll^t0000
:Ki
:Ki
:Ki
Sterebnfpozem
Cena celkem Ki
540,x 1.0200
550,90
260.529,4A
tg.2l0,g4
lg.2ll,-
1.2)Byte.20ttt4
t
,re:enopodle 3g vyhl65ky.
$
F"pi"
?:e'lmetemoceneniv tomto znaleckdm
posudkuje bytov6jednotka8.2013/4o
velikosti
- . .:rnrsrdn6ve
2.nadzemnim
podlaZidomu 8p.2013.
:iroidjednotkaje neudrzovan6.
Pfivodnivybavenizdravotechnikyje
v havanjnimstavu,
:$ll:[.iTa.demontov6na'
Bvtovdjednotka;.t r""e"sneaoue'olo":"""
odveske4ich
'.',
bareni n|leLejicik jednotce:
- :: skutednosti
- .srorni schriinka
- z-,onek, domdcitelefon
- '.odomdrT{JV a SUV
:i''ieasti jednotkyje veske*i jeji
vnitini instalace (potrubni
:' :-<ialace,odpady),kromd
l0zvody vody, plynu, UT,
stoupacichvedeni vd.uzaviracichventilfi.
3'':ord jednotka je ohranidena
vstupnimi dveimi do bytu vd.ziirubnd
a do piislusenstvi
'r s:enehomimo bvt (skrep),hlavnimi uzaviracimi
;;"tily pilr;;lAJ
:' ,-,- a hlar,nimbytoqimjisiidem(pojistky)v
piivoduet.energie.
J rtuorn6 vody,
>]ut'astijednotkyje rovndZspoluvlastnic\f
podil o velikosti699110000
na spolednlich
:..e-;-:th
domudp.2013
a pozemkri
parc.d.
1624122;,4lgg,4lg'.
Srrrlednymi
ddstmidomujsou:
- zakladyvdetndizolaci,obvodovd
a nosn6 zdivo,hlavnistdny,prfideli - stiecha
' ":'3 a rodorovn6
- hlavni
konslruJ<ge-vchody- okna-aou.i" pri.o piistupn6ze
spoledqfch
dristi-"ir-,jbr a schodi5td- viceridelovdmii'tnosti._kod_6rkd;,
su56rny_ Zehlirna_ pr6delna_
i.i:':"rraci uzly - mistnostpiipojek
- rozvodyteptu u t"pte vody, ,t"a.* ,"j y,
kanalizace,
t' -"-* elektfiny' spoledn6telbvizni
ant6najsra;, oorlovni rozvody (zvonek,
dom6cich
rozvodytelekomunikaci- rozvody'odsrivrini
'i
':rl1t'
aug,.ani
ue.uentiuto.i
rs;:::i,-kd
- spolednd
zaiizeni_sklepniboxy
-5-
Gltralfteristika stavby
Elff:
tt22
SKP:
46.21.12.1..1
Typpodletdelu uZiti: J - budovyvicebytov6(typovd)
IH konstrukce: Montovan€z dilifi Uetonovlicti
plo5nfch
UimEry
ffismct
Rozrndry
Podlahov6plocha
br6.4
plochabytu celkem
69.90m
lfyhveni stavby
(oeficient vybavenistavbyK4 : I + (0.54 * n).
ht
n
L.
L
L
!r
r,
Konstrukcea vybaveni
Urovef, vybaveni
Okna
nadstandaxd
Elekfroinstalace
podstandard
Vybaveni kuchynl
poOstandard
Vftehy
chybi
(hatnf
chybi
InstalaCnfprefabrilcjf dra
podstandard
Cen.podil
Podil
C6sti
0.05300
1,00o/o
0.053
0.05100
rca%
-0.051
0.01900
l00o/o
-0.019
0.01300
l00o/o
-0.013*1.852
0.05700
1A0o/o
-0.057'11.952
0.03700
l00o/o
-0.037
-0.18364
NcuredenepoloZlqymaji vybavenistandardnia neovlivfluji \dpodet koeficientuK4.
:0.900g
K4: I + (0.54* n) : I + (0.54* -0.1g364)
- 6-
UhoGetlt - indextrhu (dlepiilohy3, tab.r)
hfrocenf znak
P6smo
LSAree na On
_ IthHdka odpovidripoptrivce
LVbicf6
vztahy
hamek ve spoluvlastnicM
t.?rfr,y v okolf
Bcz vlivu
LYIv privnich vztahrfina prodejnost
Bcz vlivu
lltvodiov6
riziko
fuse
zanedbatelnlmnebezpedimvfskytu zirylav
HodnotaTi
a
J
0.00
a
J
-0.01
a
J
0.00
2
0.00
4
1.00
lEmt
rhfrm
l:(l
-0.01
5. znakusedo sumy nezapolithv|
+ SUMA(Ti))x T5 : (l + -0.01)x I : 0.990
rIDoGetlp - indexpotohy(dle pfitohy3, tab.3,
bydt.nad2000)
rrocenf
LDil
zrak
Prismo
I ttel uZifitavUy
I
I}o hla\mirdil;irotnem
tunkdnimcelku
Lf'ftrefojicf zistavba-vokolfpoo.Lu in*'
I
Rczidenenizfustavba
"
Lhloha pozemkuv obci
2
Navazujiciou rteo (centrum)obce
{. MoZnostnepojenfpozemku'na
inEenfrsk6sit6
I
napojit
na
vsechny
sitdv obcineboobecbezsitf
fggemeklze
- Otianskd vybaven_ostv
5.
okolfiozemku
I
v okoli nemovitdvdcije dostupn6
obdanskf
-----vybavenost
'J
obce
6
|onravgf dostupnost
6
(zpevn6n6)
ke hranicipozemku,
---- dobrdparkovacimohrosti
_
fomunikace
r
7. Hromadn{
doprava*
t
(
mdstskelinkymdst)
#j:u:^T^"::gr.*glydo200n(MHD,pff
Poloha
pozemkuz hlediskakomerlnf
Bez moZnostikomerCnihovnriiti
9. Obyvatelstvo
Bezprobldmovdokoli
lO Nezam&tnanost
Pnimdrndnezamdstnanost
ff. Vnvy ostatni neuvedend
Bez dal3ichvlivfi
vyfift;i
Celkem*
'hodnota 1.znakusedo sumynezapodit6v6
Ip: (l + suMA(pi)) x pl : (l + 0.02)x 1 : 1.020
- 7-
HodnotaPi
1.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I
0.00
2
0.00
2
0.00
2
0.00
0.02
vfpoiet fv - index konstrukcea vybavenf(dle piilohy
27, tab.2l
F{odnocenfznak
P6smo
l.Typ stavby
3
Budova- panelovd,r.ateplenit
2. Spolein6iisti domu
)
Kol6rna,kodrirkrirna,dilna,pnidelna,su56rna,
sklad
3. PiistuSenstvf
domu
)
Bezdopaduna cenubytu
{. f-mistini bytu v dom6
)
Ostatnipodlaii nevyjmenovand
5. Orientaceobyt.mfstnostfke svEtovymstranim
z
Ostatnisvdtov6strany- dfstednlir{rirled
6 Z{kladnf piislu5enstvibytu a)
2
Piislusenstvid6stedn6
neboriplndmimo byt neboumakartovebytov6j6dro
-. Dal5ivybavenibytu a prostory uZivan6
ipolu
2
vybaveni
balkon
nebo
lodZie
nebokomoranebosklepnik6je
_ _ltaldardni
& \'y't{pinf bytu
?
Dalkov6,ristiedni,e#rtove
9. Irriterium jinde neuyeden6
?
Bezvlivu na cenu
|CI.Stavebn&technickf stav b)
5
ts1rve Spatndm
staw - (nutn6rekonstrukce)
hodnota0.40vyn6sobena
koef s:0.775+0.rpro st6ii45 let)
*
- e l kem
' :udnota 10. znaku se do sumy nezapoditilir
Hodnota Vi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 0.10
- 0.01
0.00
0.00
0.3500
- 0.11
-',: ,l - S U M A (V i ))xV l O:(1 + -0 .1 1 )x 0.35:0.311
vfpocet cenyobjektu(S33 vyhtisky)
r"okladnicena
zamt podlahwd plochy
-'" rndex konstrukce a wbaveni
.: mder trhu
-: lndex polohy
lena upraven6uvedenfmi indexv
-ena za celou podlahovou plochu 69.90m2
Drr d.20t3/4
.kdnotkadle g 38
-8-
:Ki
13.177,x0.312
x 0.990
x 1.020
:Ki
:Ki
4.150,76
290.137.77
CenacelkemKi
290.139,-
Cena celkem Ki
308.349,-
2f stavebnipozemekdreg 4 odst.i (zast.procha)
Oot'rEnopodle g 3 vyhlisky.
Sbpis
Vi6€t pozemkfi:
pc.E.5l7/395 zastavdnri
plochaa nidvoff o qimdte
24 m2
Pozemekje zastavdniadovou garLiikrajni sekce.
UtDoCet lo - omezujici vliqy (dle piilohy 3,
tab.2,
btocenf
_
znat<
P6smo
L$ntitmt pozemku;
pozemkudo \So/ovietnd;ostatniorientace
j:39o
L. 7rfun6 zf,!:fry
kladov6 podmin lry
lfeaiZenrt zilHadov|podminky
f,(hfrenn{ pisma
Mimo ochrann6prisma
|' Orezen i aiiv {ni pozemku
Bczomezeni vhivfuni
t fonetriclcf
fvar pozemku
Ttar bezvlivu na wuZiti
f,(lltilni neuvedend
Bez dalsichvlivu
HodnotaOi
4
0.00
3
0.00
I
0.00
I
0.00
2
0.00
2
0.00
nt*.m
0.00
b:
I + SUMA(Oi): I + 0.00: 1.000
UltDoGet
lt - indextrhu (dtepiitohy3, tab.l)
heocenf znak
P6smo
L&[email protected]
_ _N$idkaodpovid6poptrivce
HodnotaTi
a
J
LYhick6
vztahv
4
Nezastavdnypozemeknebopozemek,jehoz soud6stije
stavba
(stejny
vlasfirik)
LZrIny
v okolf
3
Bez vlivu
t YIy pr{vnich vztahrfina prodejnost
2
Bez vlivu
t Drodiov6 riziko
4
Zina sezanedbatelnjmnebezpedimvf skytu zhplav
C.c*em +
rbdnota 5. znaku
sedo sumy nezapotitill
l:(l
+ SUMA(Ti))x T5 : (l + 0.00)x I : 1.000
- 9-
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
-__----
vfpoeet lp - indexpolohy(dtepiitohy3, tab.3,
bydt.nad2000)
Ilodnocenlfznak-
Prismo
r. rlruh a rriceluzitf stavbvDruhhlavnistavbyvjednotndmfunkdnimcelku
I
2.
$waiujicf zdstavbr-vokoli pozemkua ii*'
I
Rezidendnizistavba
3. Polohapozemkuv obci
a
J
Okrajov6d6stiobce
{ MoZnostnapojenfpozemkuna inZenfrsk6sit6
2
_ lgzemek lze napojit pouzena ndkterdiitd v obci
5. OtCanskdvybavenostv okoli pozemku
I
v okoli nemovitdvdci je dostuin6 obdanskdvybavenost
obce
5. Ilopravni dostupnost
Komunikace(zpevndn6)ke hranici pozemku,spatnd
moinosti
l",4rr
''v-Y'rs\e' Dvs]lrw parkovaci
7- Hronadn-rfl
Aopiava*
Tasthvh,ahromadnd
dopravydo 500 m
t, ?oloha pozemkuz hlediskakomerlnf vyuZiteL
Bez moZnostikomerdnihovyliiti
t Obyvatelstvo
Bezprobldmovdokoli
ll, NezamEstnanost
Pnimdrn6nezamdstnanost
fL V|ivy ostatni neuvedend
BezdalSichvlivu
HodnotaPi
1.00
0.02
-0.10
-0.10
0.00
-0.a2
4
-0.02
l
0.00
2
0.00
2
0.00
z
0.00
Cdkem *
-0.22
'hodnota l. znakusedo sumynezaplithvl
b: (l + SUMA(pi))
x pl : (t + 4.22)x I :0.780
Utpoeet ceny stavebniho pozemku (S 3 vyht6Sky)
?*[email protected]
ldor cenovdho porovndni
540,x 0.7800
I: Io x It x Ip: 1.000x 1.000x 0.7g0
C-cnaupraveruiuvedenfmi koeficientv
C-wzacelou qfmdru 24.00m2
:KC
:KT
Srvebnf poze
CenacelkemKI
-10-
421,20
10.109,90
10.109,-
3) stavebnipozemekdreg 4 odst3 (komunikace)
Ocendno
podleg 3 vyhl{Sky
Popis
VfCet pozemkfi:
prc.E.5l7/361 ornipfida
o vfmdie ll4 m2
Prohlfdkou na mistd sam6m bylo zji5t6no,
Ze pozemekje piistupovou komunikaci
jerhotlivfm iadoqfm garLilim
k
a ocendni pozemkuje proto provedeno
s
ohledem
skutetnost.
na tuto
WpoCet tk - ripravaceny komunikace(dle piilohy
3, tab.S)
Hodnocenfznak
HodnotaKi
r' 5:tsoTig
Uielovd komunikace
2. Charakter a zastavCnostfzemf
Vkat. uz. sidelnid6stiobce
3. KomerCnfvyuiiti
Bez moZnostikomerdnihovrnrtfti
{. Povrch komunikace
S nezpevndnfmpowchem
3
0.50
I
1.00
I
1.00
2
0.85
Sortin hodnot
0.425
ft: SOUChI(Ki)
:0.425
Ufpodet ceny stavebniho pozemku
(S 3 vyhttiky)
TAkladnicena
Kaficient ripravycenpozemkfikomunikaci
:KT
C-enaupravenriuvedenfmi koeficientv
Cclrezacelouvfmdru i t+.OO
:KC
:KT
SLvebni po
Cena celkemKC
- t l-
540,x0.4250
229,50
26.163r26.163r-
4l Ga*Z s krovemneumoifiujicim
ziizenipodkrovi
Ocen6nopodle g 3Z vyhld5ky.
Popis
Jednriseo ladovou gad" krajni sekce
s-pultovousdecho,,
s krytinou zividnou svaiovanou.
Klempiisk.konstrukcJttgF;t/"
*"4y,
p""i*""ie!1,
pr"ltr. il;16;"rstrukce jsou
zddn6z klasickfchmateridltu ir.:o
cm-viata prr.rrorras-n6tdrem,
podlalrybetonovd
s
vnitrni omftlcvvapennd
r,ruate,
fas6dnionlitty bfizolitov6
s
ffiffiY[tffff-'
Charakteristikastavby
Typ:
Druhkonstrukce:
1274
46.21.19.9
91"- fp"Asktepen6,nebopodsklep.dot/2 Zp
ZdEndvflou5t'cenad 15cm
Obestav6niprostor
Vrchni stavba
ZastieSeni
3,70*6,50*2,90
3,70*6,5A*0,30*0,5
67.34m3
3.61m 3
celkem:
70.95m
Uybavenistavby
Koeficient vybavenistavbyK4 : l +(0.54*n) .
Fol. Konstrukcea vybaveni
Urovei vybaveni
f.
)
Ilveie
chybf
Okna
chybf
Cen.podil
Podil
dristi
0.0270a
t0a%
-0.027*t.852
0.01400
100%
-0.014*1.852
-0.07593
Ncuveden€
poloiky maji vybavenistandardni
a neovlivdujivfpocetkoeficientuK4.
K4: I + (0.54* n): I + (0.54* _0.07593)
: 0.9590
-12-
Vipodetlt - indextrhu (dteplilohy
3, tab.r)
Hodnocenfarak
Pdsmo
l. Situacena On
labidka odpovid.ipoptdvce
2.
HodnotaTi
a
J
0.00
VlastnicK vztany
4
Nezastavdnfoozemeknebopozemek,jehoi
soudristi
je
stavba
(stejnyvlastrik)
3. ZmEny ot oii
a
"
J
Bez vlivu
4. VIiv pr{vnfch vztahrfina prodejnost
2
Bez vlivu
5. Povodiovd riziko
4
hna sezanedbatelnjmnebe4edim
vf skytu zAplav
C.elkem*
'hodnota5- anakusedo sumy neza$itiw|
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
ft : (l + SUlv{A(Ti))x T5 : (t + 0.00) :
x I 1.000
Wpoeet lp - indexpotohy(dle piitohy 3, tab.4,gartZe)
Hodnocenfznak
l. Druh a,rite
_ Druh hlavnf stavbyvjednotrdm funkdnimcelku
a
o" inzenfrskd
sftE
Y:_T:rlynojenipoo.Lu
rozemek ,"e napojit
pouzena ndkterdsitdv obci
_
{ Dopravnf dostupnost
_ 5oT*ikace (zpevndni) ke hranici pozemku
5. Ptrkovacf moZnosfi
0mezen6 parkovacimohrosti
a
YYto*ost polohy z hlediskakomerCnfvyuL,.
_ Mvlivu na komerdniyyuZiti
Z Ytiry sctatn{ neuveden6.
Bezdalsichvlivfi
C-elkem*
I hodnota
l. znakusedo sumy nez-apohitAv|
b: (l + suMA(pi)) x pl : (t + 0.00)x 0.8 : 0.800
-13-
P6smo
HodnotaPi
I
0.80
2
0.00
2
0.00
I
0.00
J
0.00
2
0.00
0.00
vipocet rv - indexkonstrukcea vybaveni
(drepiitohy
Hodnocenfznak
2g,tab.zl
Pdsmo
0. Typ stavbf
HodnotaVi
2
Svisld konsfukce zddn6 nebo Zelezobetonove
B
plochou
s
stiechou
nebo
krovem
rylmolduj ici zfizeu podkrovi
l. Druh stavby
I
Radov6
-0.01
2. Konstrukce
2
0.00
_ Obvod.zdivo nebostdnytl. 15-30cm
3. Technick6vybavenf
2
Jenel. proud 230V
-0.02
4. Pifslulenstvf - venlc fpravy
2
_0.01
Bez piislulensM
5. Kriterium jinde neuveden6
a
J
Bez vlivu na cenu
0.00
6. Stavebn& technickf stav
2
0.9750
Stavbav dobr6mstaw s pravidelnou
ridrZbou
(hodnota1.00vynrisobena
koef ,:O.g?b*Qpro striti 5 let)
Celkem *
I hodnota6. znaku
sedo sumynezapofiitAv|
-0.04
Iv: (1 + sUMA(Vi))x v6 : (l +
-0.04)x0.975: 0.936
Vipodet ceny objektu (S 3Z vyht6iky)
ru*t
Iv: index konstrukce
k;t
rk;" a whavenr
vybavenf
h: indextrhu
Ip: index polohy
roru
= Kc -----l536t
x 0.936
x 1.000
x 0.800
Cenaupravenduvedenfmi indexy
C*w z,acelf obestavdnlfprostor"Z0.95
m3
:KC
:Ki
fnniZ r *o
Cena celkemKC
-t4-
r.150,46
81.625,42
81.625,-
C. REKAPITULACE
l) Jednotkadle g 38
2) Stavebnipozemekdle g 4 odst.l (zast.plocha)
:-)
ltavebd pzemek dte $ 4 odst.3ito**it*i)
4) Ctarf s krovem neumohlujicim dizenpodkrovt
KC
KC
KC
KC
308.349,10.1(D,26.163rgl.625r-
[email protected]
Pozaokrouhlenfpodle$ S0vyhl{fky
KC
KC
426.246,46.250,-
V Oshav6,dne25.rinora2014
ID.ZNALECKA DOLOLI<I
pozudek
jsem podaljako znalecjmenovanfrozhodnutim
Krajskdhosouduv
^'*!,no!ze dne6.4.1984,
orravE
ej. spr.2bz9/84,
proiikJadnio'borekonomika,
pro odvdtvicenya
trdy nemovitosti.
7!Brsck!'posudek
je ve znaleckdm
denikuzapsinpodpofadovfmdislem
7',ate6nfa nihradunrikladiudtujipodlepfipojend
likvidace.
Jilomir Klein
Hhrlni tirda565177
Itt 00 Ostrava- poruba
fte
PC.SystemOlomouc
6dr
- 15-
14014-044/14.
Stanoveniceny obvykl6:
Tento zprisob stanoveni ceny se proviidf na principu zejmdna vlastniho sledoviinf trhu
nemovitosti, irz,ercvanych nabidek, vyv6sek realitnfch kancel6if a konzultaci s realitnimi
kancel6iemi. V zrisaddsejednrl o vyhodnocenf cen realizovanychprodejri srovnatelnychtypri
nemovitosti v dan6 lokalitd zaurditl obdobi, kter6 by nem6lo piesiilrnout d6lku 1 roku.
Dle dristi ,,C" vypisu z katastru nemovitosti - LV d. 7000 pro katastrfini uzemi Karvin6 mdsto, obec Karvin6, okres Karvinii, v6zne na oceiovan6 nemovitosti omezeni dispozidnich
pr6v a to Exekudni piikaz k prodeji nemovitosti Exekutorsk6horiiadu Ostrava,Mgr. Jiii Krdl,
aj. 043 Ex34lll3
a dal5i prdvni vady zapsandna listu vlastnictvi.
t
Oceriovanii nemovitost - bytovri jednotka, se nachiizi ve statutiirnim mdstE Karvinri v
\loravskoslezsk6m kraji, na inemi historick6ho T65insk6ho Slezska, 18 km vfchodnE od
Ostravy na iece Ol5i, v mistni dristi Mizerov, na sidli5ti v z6stavbd bytovlfch domfi,
s kompletni obdanskouvybavenosti v dosahupdsi chfize.Radovri gardLs pozemky se nachtni
na kat.rizemi R6j. Bytovy dfrm je v udrZovan6mtechnick6m stavu, ktery prosel celkovou
revitalizacf. Byt je v5ak neudrZovany, v havarijnfm stavu, vybaveni bytu privodni di
Jemontoviino,byt o velikosti 2+1, umfstEnyv bytov6m dom6 E.p. 2013 na ul. Majakovskdho
:. r e 2.n.p..
)um d.p. 2013 i byov6 jednotka ().20T314jenapojenana ve5kerdinZenyrsk6sitd a to elektro
pnpojku, veiejny vodovod, kanalizaci a zemni plyn. Z dfivodu dluZnfch plateb jsou v5ak ke
Jni ocenEni v5echnypiipojky inZenlfrskfch sitf odpojeny.
Ve statutiirnim mdstd Karvinri v dristi Mizerov jsou v soudasnddobd nabizeny k prodeji
--r-.ledujici obdobndnemovitosti:
l. Byt 2+l na ul. Majakovsk6ho, Mizerov
Bytov5 jednotka o velikosti 2+l o podlahov6 plose 53 D2, v osobnim
r.lastnictvi, bez balkonu v I patiel4 bez vytahu, panelovy drim po
revitalizaci (zatepleni, okna). Byt je po kompletni rekonstrukci - nov6
omitky, v pokojich plovouci podlahy, zddn| koupelna" novEjsf kuchyiskri
Iinka. v byt6 zttstfxd lednice, vestavEn6skiifi v chodbd a v loZnici. K bytu
patfi sklep. Okna bytu orientov6nana jednu stranu (zdpad).
cena
l.
550000.-Ki
Byt 2+1 na ul. V Aleji, Rfj
By.tov6jednotka o velikosti 2+l o podlahov6 ploSe 56 h2, v osobnim
r lastnictvf na ulici V Aleji v Karvin6 - Reji. Drim po celkov6 revitalizaci
rplastovii okna, zatepleni, vytah). IJLitnS plocha bytu je 56 m2. Byt je
siruoviin v 2. patie zp5ti, po rekonstrukci (nov6 omitky, zrekonstruovan6
koupelna, novii vana, nov6 wc, poloZena plovouci podlaha, pVC a
koberec). plnl zaiizeny (kuchyiskri linka, sporiik, lednice, mrazilk,pradka,
mikrovlnnil trouba, televize, dv6 postele, rohovii sedaci souprava, skiind,
stoly, Zidle, koberce). K bytu patff sklep. v dom6 je digitSlni ant6na a
moZnostpiipojeni k internetu. Okna v kuchyni jsou situovfny na Severovychod,v pokoji
na Jihozdpad.
cena 485 000,- Ki
3. Byt?+l na ul. Ha5kova,Rij
Bytov5 jednotka o velikosti 2+l o podlahov6plose 56 nf , v osobnim
vlastnicM, v l. podlazi z 5, D&m panelou.i,prosel revitalizacf,byt je
kompletndrekonstruoviin- plastovii okna se Zaluziemi,nov6 kuch. linkq
odpady, zdilnej6dro, nov6 omitky, v celdm bytd keramickddlazb4 nov6
rozvody elektiiny, nov6 vzduchotechnik4 digitilni m6iide. K dispozici
tak6 spordk,mydk4 popi. lednice.
cena 710000,-Ki
Po proveden6celkov6anal'fzenemovitostia na zdkladddlouhodobdho
sledoviinirealitnihotrhu,
s piihl6dnutim
k soudasn'im
podminkdm,
aktuiilnimcendmnatrhu nemovitosti
a sezietelemnav,ise
uvedendzji5t6ni,
s piihl6dnutim
k mistnimpodmfnkiim
polohy,charakteru
nemovitosti
a skutednosti,
ie d0m proiel celkovourevitalizaci,
ale bytovi jednotka neniudriovand,
odhadujicenuobnykloucel6nemovitostizapsan6na [V 6.70fl) vdetnEspoluvlastnick6hopoditu na
spoleEn'ich
i5stech domu a pozemk0 ve vf5i
400 000.- Ki
oceiovandgardZjeiadovdkrajnisekcev dobr6mtechnick6m
stavu.prdcezdchovn6
rldribyjsou
pr0biind prov6d6ny.Jenapojenana piipojkuelektro.
v Karvin6- Riiji jsou nabizenyk prodejiniisledujici
obdobn6nemovitosti:
l. Karvini - Rfj, ul.Za Splavem, iadovf garfL, stiedni sekce,
zastavini plocha 20m2,
wata plechov{, rozvod el.instalace sviteln6,
budova zilini
cena
110000,-Ki
2. Karuinrf - Rij, ul.Za Splavemn iadovf gar6t stiedni sekcen
zestavdnf plocha 2l m2, prrimdrnf technicky stav,
elinstalace svdtelnf, vrata plechovrfls n6t6rem,
budova zdini
cena
110000,-Ki
3. Karvini - Rf,j, ul. Za Splavem, iadovd garfui,stiedni sekce,
Fqtay[1f plocha 33 m2, dobry technickf stav,
e{instalace sv6telnf, vrata plechovi,
brdova zdbnir
cena
130000,-Ki
Poproveden6celkovdanal'izenemovitostia na zSkladd
dlouhodobdho
sledovSni
realitniho
trhu regionu,s piihlddnutimk soudasn'im
podmink6m,
aktuiilnimcendmnatrhu nemovitostia se
zietelemnav'iSeuvedendzji5tdnfs piihl6dnutimk mistnimpodmink6mpolohy,
charakteru
nemovitostia skute€nosti,ie piedm€tni nemovitostje v dobrdm
technick6mstavubezzjevn,ich
z6vad,odhaduji cenu obvyklou ocefiovan6nemovitosti vi.pozemkfi
ve vfsi:
110000.-Kd
obvykf6cenabytovdiednotkyE.2ol3l4v6etnEpodiluna spoleCnichECstech
domua pozemku(w E.7(Xrc)
a obrryklicenaiadovdgardiena parc.C
.s1tlggs
vietnEpozemk0(LVi.539G)iini 4(xt(xro,-Ki + 110(Xlo,-Kc,tj. celkem
510(xro,-KE
vuvedend cen6 ie zapocteno vEcn6 pr6vo vedeni inienfrckfch
siti , vstupu a viezdu pies
mrc.E.l62+11,opr6vn6nipro parc.t.St/gfl1-v cen6t0 (X)0,-KC.
[email protected] ie rovn6l ldcn€ b-remenochfizea
ifzdy pro parc.E.S'l]...]]iggg,stavbu
na parc.E.SlU3g3,
prc.E. 5tu392a stavbuna parc.6.51uggz(povinnost parc.t.5rz36r)
k
v cen6/to qro,- Kc
hzn.
znafci neisou zn6ma i5dn5 dal5f pr5va, ani povinnosti s nemovitosti
spojen6, kter6 nezaniknou
Todeiem nemovitostiz draiby a proto neni prcvedenojejich ocenGniv tomto znaleck6mposudku.
lodej, gar6l,20 m2 Sreality.cz
|
PageI of2
Jiwc€;
^av$t€vovandjii
realitniserver,
mdme f 64.t.!3aktu6in{ci.lnabidek
Prodej, gar6i,20 mz
Celkov6cena:
110 000 Kd za
nemovitost
vdeh6 provize
Adr€sa:
Rej
Datumaktrralizace;
15.A1.2A14
ID zakazkv:
355332
Budo';a:
Panelov6
-siavabjekiu:
Pclohadonru:
Dobri
Radovi
l,iasinictvi:
Jine
Urnist6niobjekiu:
Klidnii66stobce
iyn donru:
Pffzemni
Parltafi podet:
1
Fcrilaii umistini:
1.podta2i
Plochazasiavdnii:
Flochauiitir6:
PiochapodlahovS:
Parkoiracistiini.
f,,fss13y
Flilal
2Om2
2o m2
18m2
1x
Topeni:
Jin6
Elektiina:
230V
Doprava:
MHD
Zafizen*:
Ano
Popis:
prodgji
sar1tvtokatitd
m6sta
Karvin6,
.1f"3?'::t
ur.za sptavem.proddvajici
'. Laznd
r"Darkov
11.
-.: :.aad je pcuze
orientaini Poioha
-z:rei.-ie!-n
je ddstrndsia-
nabizigarilZvE.
vybaveni,podtedohody.V gard2ijJr"*d"n"
elektfina.Gar6i je zabezpedena
etyfrnizamfy.
tg garA1ijepo zpevnEnefomunitaci.
lf,jet
Doporufujeme
prohtidku.
Zaviit
Kontaktovatprodejce
ZAkaznickAtinka
Telefon:800
{00 446
ry"*r*'-sreality.cz/detail/prodej/ostatn
rlgarazlkarvina_raj-l4!4g17rc30
4 ? )O14
Prodd, gar'ar'2l m2 Sreality.cz
|
PageI of2
ffica'.
i server,rn6me1 6411 Saktuitnich
nabidek
%afitn
Prodej, gareL,2l m2
Celkovd cena:
tlO 000 KEa
nernovitost
udemt provize
Pozndmka
k cen6:
\ftry provize,prCvnfufr
a &flftovfcfr slLdeb
Adresa:
ZaSplavenr,R6j
Datumahuafizace:
}S.O2.ZA14
k'-='
lD zak6zky:
374681
Budova:
Cihlovd
Stavobjektu:
Vefrni&bry
Polohadomu:
RaOovy
Vlastnictvi:
Jin6
Umistdniogektu:
KIktE dCs[obce
Typ domu:
Pilzenrni
Plocha zastav6n6:
Pfochau2itnii:
Plocfra podlahovi:
'i-
F
*
Parkovacist6ni:
EA
\d
Z't nf
Zt rnz
21 nf
1x
Topeni:
Jin6
u | 1 'l
v,
Elektiina:
rq
z3gv
Doprava:
MHD
+.J
Popis:
k prodejidhtovouga& i s pozemt(ern
y
Iq1f"
cobrdm
vtctict r{ v faOore-zeshrbi;
;;;,,"
v lGrvirts
- R6ir(zar**rni"-rir*
ry
zr
m2.Gtr6zit v udrtorantrn
il;',
pfipojentm
"u6fen-ir**
<bdekrid<6_sJr6.
"lctrrem
zaiiSt*ropomewf m mt idtem.Z"oar*"-U i"
irOi"
v Hlzlrcti, dobr6dosnupnost
Mofu6i sleva.
Zavltt
nemovitGti najdete
Lfornat
38Om
BankqnatCed€ spotetny
FbEa: [email protected]
sefitw
e
lda'tail
41om
l*aAlj-
t^^+^.-;
Kontalilovat prdejce
Zekamddc6
tinlca
Tefetun:800
f 00 446
Mobit739 At{t S9
u^__n_-_-
:
rrodeJ, garilL 33 m2
| Sreality.cz
PageI of2
5wgrE-,
'
rU*l,
-"r-r,
mrme 1641
I Jaktu*rnich
nabidek
Prodej, garei, 33
Celkovd cena:
m2
t30 000 Ki za
nemovitost
Adresa:
vdetrr€
provize
R6j
Datumaktualizace
lD zak6zky:
05.12.2A1s
Budova:
CihtovS
Stavobjektu:
Vefmicbbrf
Polohadomu:
Raoof
VlastnicM:
Jind
Umist6niobjektu:
Typdomu:
Podtaiipodet:
Plochazastaven6:
PlochauZitn6:
,r\
Otaajobce
Pfizemni
1
PadtaZiumist6ni:
l
345256
1. podtdi
33 nF
33 m2
Plochapodlahovd:
Parkovacist6ni:
33 m2
1x
Popis:
ffnff#tr#tr";iH_':".firffi$"
me$sk6z6star6y
md I escem.Gar6t md
vtastrrl
e|dchorndr.fhnedk
dispozici.
\\
i r Laene
Dakor
+.
Kontaktovat prodejce
', 1
\
)-je pouze
li
orientadni.
potoha
RI?p9
rnzerentem
je c6stm6sta.
&
w
w w. sreali {y .cd
Z6kaznickdtinka
Teteton:900t(Xl rffi
Mobif:739SrtS ggg
[email protected]
Dotazprodejci
[*X,f?!%iSii:i'iff
praha
d elaill pr ade3/os(atnii
*&t &t,Ik*rw i' 6_rq; /.! aAr r nna^

Podobné dokumenty