VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti - Anglicko

Komentáře

Transkript

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti - Anglicko
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti
ANGLICKO-ČESKÉHO GYMNÁZIA AMAZON
za školní rok 2014-15
Podklady k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji podle §10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterou zpracovává
odbor školství MHMP
V Praze dne 30.09.2015
Výroční zpráva o činnosti Anglicko-českého gymnázia AMAZON za
školní rok 2014-15
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.
Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2015.
ANGLICKO-ČESKÉ GYMNÁZIUM AMAZON, s.r.o.
Rytířská 406/10
110 00 Praha 1
Identifikátor PO:
651 037 026
IČ:
28228235
IZO:
151 038 546
2.
Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.
Jméno a příjmení
Telefon
Email
RNDr. Pavel Zachař, CSc. – ředitel
224 234 826
733 264 266
[email protected]
Pavla Bajuszová – zástupkyně ředitele
224 234 826
731 007 800
[email protected]
3.
Webové stránky právnické osoby (současná adresa): www.gymnazium-amazon.cz
4.
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
1
Anglicko- české gymnázium AMAZON s.r.o.
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 400
5.
Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
škola
kód
název oboru / vzdělávacího
programu
Anglicko-české
Gymnázium AMAZON
79-41-K/41
Gymnázium*
cílová
kapacita
oboru /
programu
poznámka
(uveďte, pokud
obor nebyl
vyučován, je
dobíhající atd.)
400
*Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický, francouzský, německý, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce výše uvedených oborů vzdělání byla schválena rozhodnutím
MŠMT č.j. 9 633/2009-23 ze dne 25.5.2009
6.
Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014:
a. nové obory / programy: beze změny, platné: 79-41-K/41 Gymnázium
7.
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu):
a. Rytířská 10, Praha 1 (Magistrát hl. města Prahy)
b. Tělocvičná jednota Sokol Praha Královské Vinohrady, Polská 2400/1, Praha 2 (Sokol)
c.
Tělocvična: ZŠ Vodičkova, Praha 1 (MČ Praha 1)
d. Tělocvična: Sportcentrum YMCA, Na poříčí 12, Praha 1
8.
Stručná charakteristika školy a materiálně technického vybavení právnické osoby
Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci
Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých
školách a univerzitách v ČR i zahraničí. Od 3. ročníku vyučujeme vybrané předměty (mezinárodní vztahy,
psychologie, právo, umění, média, marketing, ekonomie aj.) v angličtině. Podporujeme studium žáků - cizinců v
rámci systému inkluzívního vzdělávání. Prostředí školy trvale utváříme tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a
moderní. Motto: "We make learning fun. Join us on an English adventure!"
Zaměření:
•
•
Jazykové humanitní: ŠVP "Worldwide Education" (všeobecné se zaměřením na cizí jazyky a na výuku
předmětů v AJ)
Esteticko-výchovné: ŠVP "Art Across Time" (profilace na výtvarnou výchovu a výuka předmětů v AJ"
Studium využívá celého potenciálu studenta, klade důraz na jeho individualitu a zároveň
rozvíjí schopnost spolupráce. Osobnost studenta se bude formovat pod vlivem aktivit, které mu pomohou
zvládat učivo s lehkostí. Student se naučí uplatňovat teorii v praxi. Škola aktivně podpoří nadšení každého
studenta.
Student získá schopnost:
•
•
•
•
komunikovat a naslouchat druhým
respektovat ostatní
tolerovat odlišnosti
učit se spolupracovat
Student bude schopen vytvořit si vlastní žebříček morálních hodnot na základě
hlubšího poznání světa kolem nás, což je základem pro úspěšný život v
moderní společnosti. Škola se též zaměřuje na etiku a estetickou výchovu a tím
pomáhá každému jedinci stát se osobností s vlastním myšlením a
rozhodováním.
Škola má propracovaný dlouhodobý program primární prevence sociálně
patologických jevů, který realizuje a pravidelně aktualizuje. Hlavním cílem
programu je předejít problémům a následkům, případně minimalizovat
jejich dopad a systematicky vést žáky k odpovědnosti za své zdraví.
Materiálně-technické vybavení školy
Podporujeme moderní formy výuky, mezi které patří využívání metody interaktivního vyučování.
Nízký počet žáků ve třídách (16-24 žáků) umožňuje individuální přístup pedagogů ke studentům. Výuka probíhá
v moderně vybavených učebnách. Každoročně dochází k dovybavení učeben dle aktuální potřeby. V současné
době jsou učebny vybaveny televizemi LCD/LED, uhlopříčky 48̕ a více (výrobce Samsung, Panasonic), počítačem
s připojením na internet a/nebo dataprojektorem DELL s projekčním plátnem. Součástí moderní audiovizuální
techniky jsou tři interaktivní tabule (ActivBoard) včetně hlasovacího systému ActivVote. CD/MP3 přehrávače
slouží pro podporu jazykové výuky.
Pro výuku přírodovědných předmětů, konkr. chemie pořídila škola přenosnou chemickou laboratoř. Pro biologii
se plánuje nákup mikroskopů. Praktická výuka fyziky, chemie a biologie pro žáky probíhá v průběhu školního
roku na vysoké škole v odborných učebnách s laboratořemi.
Pro účely výuky tělesné výchovy si škola pronajímá plně vybavené tělocvičny v blízkém okolí.
Učebna výpočetních a informačních technologií je vybavena šestnácti stroji typu desktop PC. Ty, stejně jako
další počítače v učebnách a kabinetech, naplňují doporučené hardwarové požadavky na systém s MS Windows
8 (i Windows 10) a MS Office 2013, což je základní využívaný software. Ten je rozšířen o Apache Open Office,
zdarma nabízené nástroje práce s grafikou, tvorby webových stránek apod. V rámci podpory práce žáků a
pedagogů doma poskytuje škola všem studentům i učitelům po dobu jejich studia či zaměstnání plnou verzi MS
Office 2013 na domácí počítače a další zařízení (tablety, mobilní telefony).
Nezbytným zázemím pro studenty je příjemné prostředí moderně vybavené knihovny se stále se rozšiřujícím
výběrem knih, učebnic, odborných a cizojazyčných publikací včetně CD a DVD. Systém projektového vyučování
je začleněn do školní výuky i zájmových aktivit a podporuje týmovou práci a výchovu prožitkem.
2
DLOUHODOBÁ DOBROČINNÁ AKCE BANGBABY
Projekt BanglaKids - Adopce dětí na dálku je zaměřen na trvalou podporu a zlepšení života chudých
bangladéšských dětí formou sponzorování jejich vzdělání. ADRA Česká republika s přispěním "adoptivních
rodičů" - dárců tímto projektem zajišťuje vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit
hradit školné a výdaje spojené s výukou, a podílí se tak na usnadnění vstupu dětí do života. Největší důraz se v
projektu klade na vzdělání. Součástí projektu jsou však také podpůrné a často nezbytné potravinové a
zdravotnické programy spolu s programy rekonstrukčními.
DLOUHODOBÁ DOBROČINNÁ AKCE UNICEF – pomoc hladovějícím dětem
Pracovníci a studenti Anglicko-českého gymnázia AMAZON se rozhodli pravidelně přispívat na pomoc
hladovějícím dětem v programu terapeutické výživy pod záštitou UNICEF. Uvítáme účast rodičů a přátel školy.
Jednorázová výše příspěvku je 150,-Kč (může být i více). Vybranou částku poukazujeme čtvrtletně na účet
UNICEF. Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí pomoci dětem, kteří zápasí s největším nepřítelem současného
světa – s podvýživou.
Osobní poradenství a prevence
Významnou a nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu na gymnáziu AMAZON je individuální přístup
ke studentům. Z toho důvodu byl pod záštitou paní zřizovatelky sestaven tým odborníků skládající se z
psychologů, pedagogů, preventistů a výchovných poradců a vytvořen projekt tzv. Personal Counceling Program
(PCP), jehož úkolem je zajištění zázemí pro každého studenta.
Cílem tohoto projektu je aktuální pomoc při:
• orientaci v profesním i osobním životě studenta
• zlepšení komunikace
• realizace jedince v třídním kolektivu i mimo něj
• pomoc v překonávání bariér
• sdílení školních úspěchů či neúspěchů
• rozvoj individuálních předností a v neposlední řadě
• budování morálních kvalit u každého jednotlivce.
Anglicko-české gymnázium AMAZON je gymnázium orientované na výuku současných evropských a světových
jazyků se specifickým důrazem na angličtinu vyučovanou kvalifikovanými rodilými mluvčími. Přítomnost
kvalifikovaných rodilých mluvčích při výuce cizích jazyků působí motivačně a přináší výsledky.
Lekce jsou vedeny v angličtině, což Vám umožní nejbližší kontakt s jazykem. U začátečníků a mírně pokročilých
je zajištěn výklad gramatiky v češtině. Nadstandardní způsob výuky cizích jazyků vychází z aktuální potřeby
vzdělávat a připravovat studenty pro studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR i zahraničí.
Na gymnáziu AMAZON naleznete nejširší škálu výuky cizích jazyků:
• angličtina
• italština
• portugalština
• arabština
• japonština
• ruština
• čínština
• latina
• španělština
• francouzština
• němčina
• čeština pro cizince
V prvním ročníku školy je výuka orientována zejména na rozšíření jazykových vědomostí a dovedností s tím, že v
dalších letech výrazně naroste počet a podíl předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Zaměření na překlady a
tlumočení AJ-ČJ je součástí jazykové výuky i v nabídce volitelných předmětů. Odborné předměty budou
vyučovány v angličtině od 3. ročníku.
Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem
pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění
ve zvoleném oboru.
Volitelné předměty navazují a prohlubují některý předmět nebo skupinu předmětů. Nabídka volitelných
předmětů, jejich zaměření a obsah učiva je v kompetenci a odpovědnosti ředitele gymnázia.
3
Seznam předmětů vyučovaných v angličtině:
• Anthropology
• Art & Architecture
• Area Studies
• Classical Studies
• Creative writing
• Economics, Finance & Econometrics
• Environment Engineering
• Film & Media Studies
• Language & Linguistics
• World Literature
• Law
• Management and Business
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Human resources & Organization
management
Music
Philosophy
Political & Social Theory
Politics & Internationa Relations
Psychology & Cognitive Sciences
Public speaking
Real Estate & Investment
Religious Studies
Sociology & Cultural Studies
Technology & Information Systems
Translation-Interpretation
Volitelný předmět ve francouzském jazyce: Culture française et conversation en français
Volitelný předmět v německém jazyce: Deutsche Kultur und Gesprache in Deutsch
Volitelný předmět ve španělském jazyce: Cultura Hispanoamerican y conversación en idioma Espaňol
Roční školné oboru Gymnázium, ŠVP „Worldwide Education“ činilo 39 900,- Kč. Anglicko-české gymnázium
AMAZON věnuje 300,-Kč z ročního školného na projekt BangBaby - Chodíme do školy...díky Vám! Přidejte se k
nám!
Jazykové lekce jsou založeny na osnovách a směrnicích Rady Evropy pro výuku jazyků - The Council of Europe
Framework of Languages. Intenzivně rozvíjíme všechny čtyři jazykové dovednosti: mluvení, čtení, psaní a
poslech vedoucí ke složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL).
Z iniciativy Rady Evropy každoročně 26. září slavíme Evropský den jazyků.
Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku
znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny.
Vstupní jazykové úrovně:
• Začátečníci/Falešní začátečníci
• Středně pokročilí
• Mírně pokročilí
• Více pokročilí
Jazykové znalosti - výstup
Cílem čtyřletého studia cizích jazyků je plynulá konverzace v cizím jazyce se širokou slovní zásobou, schopnost
naslouchat a rozumět, výborná znalost gramatiky a písemného projevu, doplněná o kulturu a reálie cizích zemí,
obchodní angličtinu a další praktické dovednosti.
Organizujeme krátkodobé i dlouhodobé poznávací jazykové zájezdy do států EU dle zájmu studentů.
Podporujeme roční kulturně vzdělávací výměnné programy do zemí USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie,
Německa, Rakouska, Francie, Španělska a Itálie.
Přehled jazykových zkoušek
o Angličtina: FCE, CAE, CPE, SJZ, TOEFL, IELTS
o Francouzština: DELF, DALF
o Italština: CILS 1-4
o Němčina: ZD, ZMP, TestDaF
o Španělština: DELE: Certificado inicial, Diploma Básico, Diploma Superior
S platností od 1. 9. 2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Worldwide Education",
který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Učební plán v souladu s RVP
stanovuje vzdělávací oblasti, příslušné obory a jejich časové dotace pro každý ročník. Vzhledem k zaměření
gymnázia AMAZON na živé jazyky je obor Jazyk a jazyková komunikace v oblasti anglického jazyka a dalších
jazyků značně posílen.
4
Cílem studia je získat akademické vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků a osvojit si využívání
komunikačních a informačních technologií v praxi.
V průběhu studia si žák osvojí klíčové kompetence představující soubor vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí
uplatnění v životě.
Druhy kompetencí:
• kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• kompetence komunikativní
• kompetence sociální a personální
• kompetence občanská
• kompetence k podnikavosti
Základem výuky jsou předměty shodné s učebními plány na státním gymnáziu, které vychází z osnov rámcového
vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání RVPG MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtiny,
francouzština, italština, němčina, španělština, ruština, japonština, čínština, latina).
Vzdělávací oblasti:
• Jazyk a jazyková komunikace
• Matematika a její aplikace
• Člověk a příroda
• Člověk a společnost
• Člověk a svět práce
• Umění a kultura
• Člověk a zdraví
• Informatika a informační a komunikační technologie
Průřezová témata pomáhají doplňovat či propojovat to, co si žáci během studia osvojili a příznivě ovlivňují i
proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
• Osobnostní a sociální výchova
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• Multikulturní výchova
• Environmentální výchova
• Mediální výchova
Studenti jsou rozděleni do studijních skupin na základě stupně pokročilosti, který se stanoví dle výsledku
znalostního testu. U začátečníků se provádí pouze zápis do studijní skupiny.
Cíle vzdělávání
Anglicko-české gymnázium AMAZON usiluje o naplnění těchto cílů:
• vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni gymnaziálního vzdělávání
• vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni gymnaziálního vzdělávání
• připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění
Nový model maturitní zkoušky od roku 2013
Společná část maturitní zkoušky
1. Český jazyk a literatura (povinná zkouška)
2. Cizí jazyk, nebo matematika (povinná zkouška)
3. Cizí jazyk, nebo matematika (nepovinná zkouška)
Profilová část maturitní zkoušky
1. Anglický jazyk
2. Český jazyk
3. Povinně volitelná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT,
Management & Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova)
4. Nepovinná zkouška: (dějepis, zeměpis, ZSV, matematika, druhý cizí jazyk, biologie, IVT, Management &
Business, Politics & International Relations, výtvarná výchova), max. dva předměty
5
Organizace, systém studia a klasifikace odpovídají standardům gymnaziálního vzdělávání. Základem výuky jsou
předměty shodné s učebními plány vycházející z osnov rámcového vzdělávacího programu gymnaziálního
vzdělávání RVP G MŠMT s rozšířenou výukou cizích jazyků (angličtina, francouzština, italština, němčina,
španělština, ruština, japonština, čínština, latina). Vybrané volitelné předměty jsou vyučovány v angličtině od 3.
ročníku. Vyučování začíná v 8.30h.
Studijní stupně:
• 1. ročník – Freshmen level
• 2. ročník – Sophomore level
• 3. ročník – Junior level
• 4. ročník – Senior level
Anglicko-české gymnázium AMAZON v široké míře nabízí studentům také zájmové aktivity, které jsou nedílnou
součástí učebního plánu.
Zájmové aktivity se dělí na:
• volitelné předměty (elective classes)
• školní aktivity (in-school activities)
• mimoškolní aktivity (extra-curricular activities)
Možnost volby zaměření a odborná příprava na seminářích dle individuálního zájmu studentů je předpokladem
pro úspěšné studium na vysokých školách nebo univerzitách v ČR, státech EU, zahraničí a následném uplatnění
ve zvoleném oboru.
Seznam seminářů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
RÉTORIKA
TVŮRČÍ PSANÍ
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ K MATURITĚ
PRAVOPISNÝ A GRAMATICKÝ SEMINÁŘ
ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE
HISTORICKÝ SEMINÁŘ K MATURITĚ
FILOSOFIE
PSYCHOLOGIE
SOCIOLOGIE
POLITOLOGIE
ZÁKLADY PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
ETIKETA A DIPLOMACIE
MARKETING A MANAGEMENT
SEMINÁŘ Z MATEMATIKY K MATURITĚ
PROCVIČOVÁNÍ Z MATEMATIKY
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
SEMINÁŘ Z FYZIKY
SEMINÁŘ Z CHEMIE
SEMINÁŘ Z BIOLOGIE
ZDRAVOVĚDA A PRVNÍ POMOC
SEMINÁŘ Z INFORMATIKY
PROGRAMOVÁNÍ
SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU K MATURITĚ
ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
EU A JINÉ SVĚTOVÉ INTEGRACE 21.
STOLETÍ
CREATIVE WRITING IN ENGLISH
PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ
ANGLIČTINA
ARABŠTINA
ČÍNŠTINA
FRANCOUZŠTINA
ITALŠTINA
JAPONŠTINA
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
LATINA
NĚMČINA
PORTUGALŠTINA
RUŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
DRAMATIZACE
DĚJINY UMĚNÍ
HUDEBNÍ KULTURA
AEROBIK + FITNESS
6
Cílem studia je získání akademického vzdělání s excelentní znalostí světových jazyků
a osvojení si využívání informačních a komunikačních technologií v praxi.
Profil absolventa
Absolventky a absolventi gymnázia AMAZON budou mladí lidé, kteří:
získali své středoškolské vzdělání v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry ve schopnosti studentů
mají vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků
jsou připraveni k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a ke studiu na univerzitách a vysokých školách
v ČR i zahraničí
jsou osobnostně vyspělí s vlastním žebříčkem morálních hodnot a tolerantní k odlišnostem
si osvojili schopnosti a dovednosti, které jim umožní pružně reagovat na nové životní výzvy
a dosahovat akademických, profesionálních a osobních úspěchů
jsou schopní kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za
svět, ve kterém žijí, s možností měnit svět k lepšímu
7
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
8
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
NOVÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU - UČEBNÍ OBOR: UMĚNÍ A KULTURA
Čtyřleté denní studium zaměřené na umění, vizuální kulturu, cizí jazyky a komunikační dovednosti.
Cílem studia je získat všeobecné středoškolské vzdělání s vynikající znalostí světových jazyků rozšířené
o přehled v oblasti historie umění a současné vizuální kultury se schopností využívání komunikačních a
informačních technologií v praxi. Vychováváme ke vztahu k umění.
Zahájení výuky studijního oboru: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP "Art Across Time" (esteticko-výchovné zaměření:
profilace na výtvarnou výchovu a výuka vybraných předmětů v angličtině) se předpokládá ve školním roce
2016-17.
Absolventky a absolventi gymnázia AMAZON budou mladí lidé, kteří:
získali své středoškolské vzdělání v podnětném prostředí a v atmosféře důvěry v individuální
schopnosti a nadání studentů,
tvořivě využívají osvojených klasických výtvarných dovedností, postupů a technik,
mají zkušenosti s novými formami vizuální komunikace ve světě nepřetržitého rozvoje informačních
technologií,
mají široký přehled o celosvětové vizuální kultuře a dějinách umění; jsou schopni citlivé interpretace
uměleckých děl,
mají schopnost strukturovaného uvažování, tvůrčího řešení problémů a samostatné koncepční práce,
jsou připraveni pro studium na vysokých školách v ČR i zahraničí, kde jsou žádoucí pozorovací
schopnosti, představivost, estetické cítění a kreativita,
mají vynikající znalost minimálně dvou světových jazyků,
jsou osobnostně vyspělí s vlastním žebříčkem morálních hodnot a tolerantní k odlišnostem, jsou
schopni kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za svět a
možnosti měnit svět k lepšímu.
9
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
9.
Školská rada – datum ustanovení, seznam členů
V souladu s ustanovením § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zřídila dne 17. června 2008
ředitelka školy školskou radu, stanovila počet jejích členů v celkovém počtu šest (6) a vydala volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a
studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Řádné volby do školské rady proběhly 24. září 2008 v souladu s volebním řadem školské rady. Poslední
doplňující volby proběhly 25.11.2015.
Členové školské rady Anglicko-českého gymnázia AMAZON ve školním roce 2014/15:
1. Vladimíra Janečková – zástupce zřizovatele
2. Pavla Bajuszová – zástupce zřizovatele
3. Ivana Hamříková – zástupce pedagogů
4. Veronika Šulcová – zástupce pedagogů
5. Albert Kuqi – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
6. Raymond Čamov – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Předsedkyně: Pavla Bajuszová
Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici v kanceláři školy.
Jednání školské rady proběhlo:
• 13.10.2014
• 23.1.2015
II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci
b.
18,2
8
3,8
32
pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem
externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
24
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem
externí učitelé
fyzické osoby celkem
2
interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
3
interní učitelé
fyzické osoby celkem
Anglicko-české
gymnázium AMAZON
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané
počty osob přepočtené na plně zaměstnané (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
a.
škola
1.
22
kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola
Anglicko-české
gymnázium AMAZON
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
30
2
celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
94%
6%
10
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
c.
další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, kurzy, jiné)
Název akce
Organizátor/lektor
1
BOZP a PO
Dr. Skácelík
2
Reálie a projekty zábavnou formou
Hueber Verlag
1
3
The Future of English
IELTS konference, British Council
1
4
Etická výchova a učebnice
NIDV, MŠMT
1
5
Evaluační dotazník: hodnocení práce třídního učitele
AMAZON
8
6
Rodiče: Nečekaní spojenci školy
Člověk v tísni
1
7
Řízení kvality vzdělávání: „Cesty k profesionalizace vedoucích
pracovníků škol“
NIDV, MŠMT
1
8
Prevence rizikového sexuálního chování
Centrum pro rodinu a sociální péči
1
9
Začínáme s interaktivní výukou I.
SMOV (Mgr. Dvořáková)
22
10
Začínáme s interaktivní výukou II.
SMOV (Mgr. Dvořáková)
25
11
Učíme interaktivně s ActivSoftware I.
SMOV (Mgr. Dvořáková)
22
12
Učíme interaktivně s ActivSoftware II.
SMOV (Mgr. Dvořáková)
22
13
Voda a ochrana životního prostředí
VŠCHT Praha
1
14
InspIS ŠVP
ČŠI ČR
1
15
Přírodovědný INSPIROMAT 2015
Vernier
1
16
Český parlament a parlamentarismus
PS ČR
1
17
Zdravotník zotavovacích akcí
ZDrSEM-první pomoc zážitkem, z.s.
1
18
Matematika pro SŠ
Distribuce učebnic s.r.o.
1
19
Základní školení programu DofE
The Duke of Edinburgh
2
20
Současná čeština: stav, aktuální problémy a novinky v kodifikaci
Fraus
1
21
Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě
Active Citizens, Člověk v tísni
2
22
Mistr Jan Hus – významná osobnost našich dějin
NIDV
1
23
Ozbrojený útočník ve škole
Policie ČR
2
24
Komunikace s rodiči – jak předcházet zbytečným konfliktům
PhDr. David Čáp
14
25
Využití software Mathematica na střední škole
ELKAN, spol. s.r.
1
26
Virtuální hospitace
E. Miškej
21
27
Havarijní plán zdolávání mimořádných událostí
MHMP
34
d.
Účastník
všichni učitelé
jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
celkem (fyzické osoby)
10
2
(dle zákona o ped. prac.)
z toho
bez odborné kvalifikace
0
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí
2.
Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.
počty osob
fyzické osoby
přepočtení na
celkem
plně zaměstnané
2
2,0
8
11
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.
Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a.
denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola
počet
tříd / skupin
počet
žáků / studentů
12
214
Anglicko-české gymnázium
AMAZON
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně,
neuvádějte počty duplicitně):
- přerušili vzdělávání: 0
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 0
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 8
z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 4
- přestoupili na jinou školu: 6
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
2.
Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a.
denní vzdělávání
škola
průměrný počet
žáků / studentů na učitele
17,8
6,7
Anglicko-české
gymnázium AMAZON
škola
Anglickočeské
gymnázium
AMAZON
214
Anglický jazyk
z celku pokračující
Francouzský jazyk
celkem
Francouzský jazyk
z celku pokračující
Německý jazyk
celkem
Německý jazyk
z celku pokračující
Ruský jazyk
celkem
Ruský jazyk
z celku pokračující
Španělský jazyk
celkem
Španělský jazyk
z celku pokračující
Italský jazyk
celkem
Italský jazyk
z celku pokračující
Latinský jazyk
celkem
Latinský jazyk
z celku pokračujíc
Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
Anglický jazyk
celkem
3.
12
průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu
64
66
84
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
Anglicko-české
gymnázium
AMAZON
denní vzdělávání
škola
a.
z celkového
počtu
žáků/studentů
:
4.
prospělo s vyznamenáním
33
neprospělo
12
opakovalo ročník
10
198
počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do 30.6.
t.j % z celkového počtu žáků
90%
průměrný počet zameškaných hodin na žáka
142
z toho neomluvených na žáka
2,2
Outstanding Academic Achievement for 2014-15
Výborné studijní výsledky ve školním roce 2014-15 (průměr do 1,3 na ročníkovém vysvědčení)
Jméno a příjmení
Průměr
Třída v roce 2014-15
Michaela Krobová
1,00
FR1A
Lucie Vančurová
1,00
FR1D
Wendy Kristýna Kohoutková
1,00
SO2A
Veronika Prokopová
1,00
SO2A
Anna Čermáková
1,00
SO2C
Veronika Trtíková
1,00
JU3A
Denisa Monevová
1,07
FR1A
Nathalie Krkošková
1,07
FR1B
Valentýna Šumová
1,07
JU3A
Kateřina Mrázová
1,08
SO2B
Petra Trnková
1,08
SO2C
Livie Francová
1,13
JU3A
Andrej Melnyk
1,13
JU3C
Dominika Reytharová
1,14
FR1B
Anna Burgerová
1,14
FR1D
Veronika Hurychová
1,14
FR1D
Kamila Asgarova
1,15
SO2C
Olga Moiseeva
1,20
JU3A
13
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Tereza Varhanová
1,23
FR1A
Karin Hlaváčová
1,23
SO2A
Lucie Riedererová
1,23
SO2B
Donika Kuqi
1,27
JU3C
Phan Ha Vi
1,29
FR1A
Tereza Horníčková
1,29
FR1C
Tran Thi Bao Quyen
1,29
FR1C
Super Student za měsíc listopad 2014 v předmětu Anglický jazyk
STUDIJNÍ SKUPINA
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
FRA2
Melissa Sahin
FRB2
Kristina Novakova
FRC3
Tereza Varhanova
FRD3
Adriana Kubecova
FRE4
Denisa Monevova
SOA2
Viki Saviova
SOB2
Kamilla Asgarova
SOC3
Karin Hlavacova
SOD3
Barbora Cerna
JUAB2
Aneta Castkova
JUC3
Martina Kossiova
JUD3
Honza Trojacek
SRA2
Diana Knezinkova
SRAB3
Karolina Rehackova
SRB3
Marketa Kolinova
14
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Ocenění: „Super Student“ of the Week of December 8 - 12, 2014
Předmět
Třída
Jméno a příjmení
Český jazyk a literatura
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
SR4A
SR4B
Matěj Šulc
Saša Bataeva
Kristýna Hávová
Lucie Vančurová
Karin Hlaváčová
Viktorie Saviová
Petra Trnková
Olga Moiseeva
Anna Litvina
Anna Čermáková
Huong Vu Thien
Karolína Řeháčková
Německý jazyk
FR1A
FR1B
FR1B
SO2ABC
JU3A
JU3C
SR4AB
Denisa Monevová
Nathalie Krkošková
Kristýna Nováková (jiná skupina)
Veronika Prokopová
Tomáš Chvalina
Jan Trojáček
Nicole Kobrlová
Francouzský jazyk
FR1ABC
FR1D
SO2ABC
JU3AB
SR4AB
Kristýna Klimešová
Veronika Hurychová
Alžběta Círusová
Valentýna Šumová
Nikola Procházková
Španělský jazyk
FR1ABC (Valero)
FR1ABC (Lopez)
SO2AB (Valero)
SO2AB (Lopez)
JU3AB (Valero)
JU3C (Valero)
SR4AB (Valero)
Tělesná výchova
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
SR4A
SR4B
Michala Krobová
Zuzana Merunová
Viktorie Saviová
Linda Krčmářová
Veronika Trtíková
Anna Čermáková
Sabina Olijve
Adam Vápeník
Kristýna Klimešová
Johana Jahodová
Vojtěch Mareš
Dardan Kuqi
Julie Vinklová
Kryštof Záveský
Livie Francová
Zuzana Švicová
Barbora Dohnalová
Markéta Kolinová
Natalie Horňáková
15
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Předmět
Třída
Kultura 21
FR1ABC (skupina A)
FR1ABC (skupina B)
FR1ABC (skupina C)
Zdraví 21
Kariéra 21 (Human Race…)
Seminář z českého jazyka
Seminář z českého jazyka
Seminář z výtvarné výchovy
Seminář z výtvarné výchovy
Dějepis
Seminář z dějepisu
Základy společenských věd
Seminář ze ZSV
Matematika
JU3A
JU3B
JU3C
SR4A
SR4B
SR4A
SR4B
SR4A
SR4B
Jméno a příjmení
Nathalie Krkošková
Anna Akulinina
Olga Moiseeva
Anna Litvina
Martina Kóssiová
Nicol Hlaváčová
Daniela Gurevitsh
Nikol Hlaváčová
Dorota Nováková
Kryštof Blahota
Dorota Nováková
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
SR4A
SR4B
SR4AB (Holubová)
Denisa Monevová
Nathalie Krkošková
Michaela Gavelčíková
Habriela Parkhomchuk
Veronika Prokopová
Julie Vinklová
Barbora Černá
Tomáš Chvalina
Klára Páchová
Andriy Melnyk
Markéta Kolinová
Diana Kněžínková
Adriana Salčová
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
SR4A
SR4B
SR4AB (Holubová)
Denisa Monevová
Marek Běloch
Alžběta Fuksová
Lucie Vančurová
Karin Hlaváčová
Valerie Mašlonková
Barbora Černá
Výuka v týdnu nebyla
Zuzana Švicová
Anna Čermáková
Nikola Procházková
Vanda Prošková
Simona Melichová
FR1A
FR1B
FR1C
Matěj Šulc
Kristýna Klimešová
Magdalena Matoušková
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
Lucie Vančurová
Veronika Prokopová
Kateřina Mrázová
Barbora Černá
Valentina Šumová
Adam Tatara
Anna Čermáková
16
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Předmět
Fyzika
Třída
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
Jméno a příjmení
Michaela Krobová
Filip Ondřej
Michael Kirk
Lucie Vančurová
Veronika Prokopová
Kateřina Mrázová
Drobíková Sára
Olga Moiseeva
Výuka v týdnu nebyla
Igor Ceran
Chemie
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
Denisa Monevová
Marek Běloch
Adriana Kubecová
Lucie Vančurová
Veronika Prokopová
Valerie Mašlonková
Petra Trnková
Martin Horák
Anna Litvina
Tereza Radová
Biologie
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
Denisa Monevová
Krkošková Nathalie
Gavelčíková Michaela
Natalie Fernandézová
Natalie Velinská
Lucie Riedererová
Patricia Čamová
Kristina Škopová
Anna Litvina
Anna Čermáková
Zeměpis
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
Ha vi Phan
Kristýna Nováková
Bao Quyen Tran Thi
Veronika Hurychová
Wendy Kohoutková
Lucie Riedererová
Patricie Čamová
Adam Kučaba
Klára Pachová
Anna Čermáková
Výpočetní technika
FR1A
FR1B
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
JU3A
JU3B
JU3C
SR4A
SR4B
Tereza Varhanová
Nathalie Krkošková
Adam Bouguetouta
Eliška Tomášová
Karin Hlaváčová
Laura Zpěváková
Tereza Machytková
Martin Horák
Anna Litvina
Anna Šindelářová
David Broukal
Dorota Nováková
17
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Předmět
Hudební výchova
Třída
FR1A
FR1B
SO2A
SO2C
Jméno a příjmení
Tereza Varhanová
Alexander Škrinár
Wendy Kohoutková
Kamila Asgarova
Výtvarná výchova
FR1C
FR1D
SO2A
SO2B
SO2C
Daniel Černý
Dominika Hejčová
Daniela Urbanová
Tereza Vavřačová
Tereza Machytková
Angličtina
FRA2
FRB2
FRC3
FRD3
FRE4
SOA2
SOB2
SOC3
SOD3
JUAB2
JUC3
JUD3
SRA2
SRAB3
SRB3
Předměty v angličtině
Politics & International Relations
Public Speaking
Law
Business & Management
Film & Media
Psychologie
Translation & Interpretation
Translation & Interpretation
History of Art
15.12.2014
JU3
JU3
SR4
JU3
SR4
JU3
SR4
SR4
SR4
SR4A
SR4B
SR4
Dominika Reytharová
Patrik Molnár
Lucie Vančurová
Deborah Ruxová
Yiling Zhang
Štěpán Bína
Natalie Velinská
Anna Issová
Veronika Prokopová
Anna Litvina
Zuzana Švicová
Olga Moiseeva
Huong Vu Thien
Vanda Prošková
Daniela Gurevitsh
Anna Čermáková
Martina Kossiová
Vanda Prošková
Andy Melnyk
Yegor Spitsyn
Kristina Škopová
Anila Hasani
Kristina Berdarová
Daniela Gurevitsh
Kryštof Blahota
Vanda Prošková
Nicol Hlaváčová
18
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli
hodnoceni :
prospěl
neprospěl
vzdělávání
při
zaměstnání
maturitní zkoušky
denní
vzdělávání
škola
Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
38
0
0
6
25
7
Výsledky maturitní zkoušky 2015
Celkem ze všech 38 žáků – maturantů prospělo 6 žáků s vyznamenáním a 7 neprospělo
v některé z dílčích částí maturitní zkoušky.
Ve společné tzv. státní části dosáhli studenti následujících výsledků:
19
•
Anglický jazyk v úrovni B1: všichni prospěli
•
Český jazyk: 35 žáků prospělo, 3 žáci byli neúspěšní
V profilové tzv. školní části (ČJ, AJ, volitelný předmět) dosáhli studenti celkového školního průměru 2,31.
Průměr za jednotlivé zkoušky:
•
ČJ pravopis – 2,16;
•
ČJ ústní – 2,89;
•
AJ gramatika v úrovni B2/C1 – 2,18;
•
AJ ústní v úrovni B2/C1 – 1,87;
•
volitelný předmět – 2,47.
Společná a profilová část z českého i anglického jazyka se liší formou i obsahem. V profilové části je kladen
důraz zejména na literární, gramatické a stylistické znalosti získané za 4 roky gymnaziálního studia. Část
společná je zaměřena hlavně prakticky na práci s textem, analýzu a schopnost jeho porozumění.
Prioritou vyučujících maturitních předmětů je komplexní příprava na maturitní zkoušku profilové i společné
části. Od žáků se očekává důsledná příprava na vyučování, aktivní přístup ke studiu a spolupráce s vyučujícími.
Při splnění těchto kritérií je žák na maturitní zkoušku velmi dobře připraven a výsledkem je vynikající
ohodnocení.
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 2015
Letošní úspěšní absolventi Anglicko-českého gymnázia AMAZON si převzali svá
maturitní vysvědčená na slavnostním aktu, který se konal 12. června 2015 v budově
Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.
Velkorysé prostory jednacího sálu se staly důstojným prostředím nejen pro ty, kteří
zakončili svá středoškolská studia, ale také pro studenty prvního ročníku, kteří byli
imatrikulováni ke studiu na gymnáziu.
Program slavnostního odpoledne byl zahájen studentskou hymnou Gaudeamus
igitur, při které maturanti nastoupili do sálu. Po proslovu paní ředitelky proběhla
nejprve imatrikulace žáků všech tříd prvního ročníku a poté už předání maturitních
vysvědčení.
To vše bylo proloženo krásnými hudebními čísly v podání studentky druhého ročníku
Anny Issové a Ester Sidibé z prvního ročníku.
Na závěr programu bylo vyznamenáno devět maturantů s nejlepším prospěchem, kteří
dostali hodnotný knižní dar, a úplný konec patřil události nejočekávanější, když mohli
absolventi s radostí vyhodit do vzduchu své čepice.
Všem úspěšným absolventům gratulujeme!
Obrazová příloha: http://www.gymnazium-amazon.cz/galerie/zobrazit/graduation-2015
20
Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2015/2016
přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)
počet přihlášek celkem
8 let
6 let
Gymnázia
délka vzdělávání
a.
4 roky
5.
105
počet kol přijímacího řízení celkem
2
počet přijatých celkem
89
z toho v 1. kole 84
z toho ve 2. kole
5
z toho v dalších kolech
0
z toho na odvolání
0
počet nepřijatých celkem
16
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
21
obor:
obor:
počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok
2015/2016
6.
0
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Anglicko-české gymnázium AMAZON je institucí, která zcela akceptuje a podporuje multikulturní prostředí.
Důkazem toho je různorodé etnické složení studentů ve třídách i profesorů (rodilých mluvčích AJ, ŠJ, FJ)
v pedagogickém sboru.
Škola maximálně akceptuje jakékoli interkulturní rozdíly, považuje výchovu v této tématice za jednu z priorit.
Studentům jsou poskytovány kurzy „Českého jazyka pro cizince“ nebo „Doučovací kurz gramatických a
pravopisných dovedností“. Svojí mateřskou kulturu mají možnost prezentovat a tím pádem naopak integrovat
majoritu např. prostřednictvím školních akcí typu „Mezinárodní den jazyků“ či „Projektová činnost – The
AMAZON STATE FAIR“, které se a priori zaměřují na prezentaci a seznámení se s různými kulturami a etniky.
V loňském roce nebyl zaznamenán žádný případ, který by se týkal adaptačních problémů cizinců do školního
prostředí.
Složení žáků z cizích zemí: Ázerbájdžán, Kosovo, Čína, Kolumbie, Gruzie, Maďarsko, Izrael, Kazachstán, Rusko,
Slovensko, Vietnam, Ukrajina, Spojené státy americké. Celkový počet žáků – cizích státních příslušníků: 49.
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
CZECH for foreigners aneb čeština jako cizí jazyk
Anglicko - české gymnázium AMAZON se specializuje na podporu vzdělávání cizích státních příslušníků, pro
které není český jazyk jejich mateřským jazykem.
Naším dlouhodobým cílem je poskytnout pomoc všem studentům podle jejich individuálních potřeb tak, aby
mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady v českém prostředí a bezproblémově se zapojit do
běžné školní výuky českého jazyka a dalších předmětů.
Integraci cizinců podporujeme pořádáním kurzů češtiny pro cizince, kterou vyučujeme jako cizí jazyk. Jazykové
kurzy češtiny pro cizince probíhají formou skupinovou nebo individuální.
Naše kurzy navštěvují žáci z prostředí
• asijského
• anglofonního
• slovanského
např. Vietnam, Čína, Japonsko, Korea, USA, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland, Rusko, Bělorusko, Ukrajina,
Azerbajdžán, Kazachstán aj.
Jejich potřebám nestačí klasické doučování češtiny, kde si pouze prohlubují své znalosti z momentálně
probírané látky ve škole. Z tohoto důvodu organizujeme specializované kurzy češtiny pro cizince, ve kterých
mají možnost osvojit si gramatické základy češtiny, čímž se podstatně zvyšuje jejich šance na úspěšné studium
na českých školách včetně našeho jazykového gymnázia, ale i v reálném životě v České republice.
Důraz je kladen především na
• zvládnutí základních komunikačních a
• dorozumívacích dovedností
• včetně uvedení do problematiky české gramatiky.
Studium probíhá v kontextu českých reálií a české kultury za použití interaktivních výukových metod.
Typy kurzů
• přípravný 14-ti denní kurz před nástupem do 1. ročníku - celkem 48 hodin výuky
• pokračující kurz v průběhu školního roku - 2x60 minut/týdně
7.
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Vzhledem k tomu, že Anglicko-české gymnázium AMAZON nezaznamenalo žádný konkrétní případ, který by
vyžadoval speciální přístup v socioekonomické oblasti studentů (viz. materiální podpora atp.), nebyla v loňském
roce na gymnáziu vytvořena žádná speciální třída, ve které by došlo k integraci žáků z takto znevýhodněného
prostředí. Speciální výchova a vzdělávání je v současné době zohledňována zejména u studentů se
specifickými potřebami učení (DYS).
8.
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve školním roce 2014/2015 studovalo na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON 9 žáků s povoleným
individuálním vzdělávacím plánem. Individuální vzdělávací plán (IVP) může ředitel školy povolit žákovi se
speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním nebo z jiných důvodů. Ve většině případě se
jednalo o žáky s mimořádným nadáním sportovního zaměření.
9.
Ověřování výsledků vzdělávání
Ověřování výsledů vzdělávání je prováděno standardními nástroji, pomocí klasifikace a výchovnými opatřeními.
Výjimečně se užívá slovní hodnocení v případě žáka – cizince kvůli možnosti vyjádřit se k pokroku v počáteční
fázi vzdělávání. Hodnocení je prováděno průběžně formou testů a písemných prací, což zajišťuje dostatečnou
zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání žáků. Kritéria, pravidla a nástroje hodnocení jsou žákům známy, jsou
součástí školního řádu, jsou jednoznačná a srozumitelná.
Výsledky žáků jsou hodnoceny průběžně a zapisovány do žákovských průkazů - indexů. Hodnocení žáků se škola
věnuje a klasifikace se zaznamenává pravidelně.
22
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
10. Školní vzdělávací programy
Vzdělávací nabídka naší školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do školského rejstříku viz
rozhodnutí č.j. 12 861/2009-21 ze dne 3.8.2009. Zapsaný obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní
forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 r. 0 měs., výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: jazyk anglický,
francouzský, německý, španělský.
Školní vzdělávací program „Worldwide Education“ je platný od 1. 9. 2008. Strategie a plánování školy vychází
z ŠVP „Worldwide Education“ a formuluje profil absolventa a priority ve výchovné a vzdělávací oblasti. Škola
vychází ze zásad a cílů školského zákona a dle předem stanoveného plánu provádí pravidelnou autoevaluaci
pomocí hodnotících neanonymních dotazníků, které vyplňují žáci školy a hodnotí tak práci učitelů i celkovou
atmosféru školy. Škola reaguje na podnětné poznámky a snaží se je zařadit do života a struktury školy a jejich
programů. Ředitel provádí pravidelně hospitace v hodinách a sleduje kvalitu výuky.
ŠVP „Worldwide Education“ je k nahlédnutí na veřejně přístupném místně v knihovně školy.
Učební plán: 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP „Worldwide Education“ - celosvětové vzdělávání
Předmět
Týdenní hodinová dotace v jednotlivých ročnících
studia
Počet hodin
celkem
I.
II.
III.
IV.
4
4
4
4
16
Cizí jazyk ANGLIČTINA + konverzace
3+4
2+4
2+4
2+4
9+16
Cizí jazyk (NJ, FJ, ŠJ) + konverzace
2+2
2+2
2+2
2+2
8+8
Matematika
3
4
3
0
10
Základy společenských věd
2
2
2
2
8
Dějepis
2
2
2
2
8
Zeměpis
1
2
2
0
5
Fyzika
2
2
1
0
5
Chemie
2
2
1
0
5
Biologie
2
2
2
0
6
Kariéra 21 (Člověk a svět práce)
0
0
0
1
1
Kultura 21
1
0
0
1
1
Informatika a výpočetní technika +
technika administrativy (psaní všemi
deseti)
1
1
2
1
5
Estetická výchova (HV/VV)
2
2
0
0
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Zdraví 21 (Výchova ke zdraví)
0
0
1
0
1
Volitelný předmět č. 1
0
0
2
2
4
Volitelný předmět č. 2
0
0
1
2
3
Volitelný předmět č. 3
0
0
0
2
2
Volitelný předmět č. 4
0
0
0
2
2
Celkem
35
35
35
30
135
Český jazyk a literatura
23
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
Anglicko-české gymnázium AMAZON připravilo ve školním roce 2014-15 pro své studenty celkem 135 aktivit
nejrůznějšího zaměření a charakteru. Veškeré školní i mimoškolní akce jsou pečlivě vybírány s ohledem na
propojení teoretického a praktického života mladého člověka. Korespondují se školním vzdělávacím programem
„Worldwide Education“, naplňují mezipředmětové vztahy a klíčové kompetence gymnaziálního vzdělávání.
1. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RODIČE VÍTÁNI
STUDIJNÍ PORADCE
PRAVIDLO "DVAKRÁT PĚT (2X5)"
JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT
AWARD OF EXCELLENCE
AMOS – JAK SE DOSTAT NA VYSOKOU ŠKOLU?
SUPER STUDENT OF THE WEEK
EVALUACE ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2014-15
PSANÍ VŠEMI DESETI – MOUNT BLUE
GIRLS DAY
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
MATURITNÍ TRÉNIK 2014
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015
DOBRÁ PAMĚŤ – ZÁKLAD ÚSPĚCHU!
ŠPUNTOMAT
2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DOBROČINNÉ AKTIVITY – ADRA A UNICEF
TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ A NA MLÁDEŽI, DROGY A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA
OSVĚTOVÝ PROGRAM ORGANIZACE ADRA – „ŽIVOT MEZI PLECHY“
SBÍRKA PRO DOMOV SENIORŮ – SUE RYDER - PROJEKT 72 HODIN RUKU NA TO!
ODVAHA SVĚDČIT – SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY MICHALA VELÍŠKA
SEZNAM SE BEZPEČNĚ – JSI USER
DŮM SVĚTLA
ROZVOJOVÝ PROJEKT – ETIOPIE
TÍPNI TO!
FESTIVAL JEDEN SVĚT – JANICA A PERLA
FESTIVAL JEDEN SVĚT – PUTINOVY DĚTI
FESTIVAL JEDEN SVĚT – MADE IN BY
PŘEDNÁŠKA O DROGÁCH – 10 VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT O DROGÁCH
ROZVOJOVÝ PROJEKT – ETIOPIE II.
WORKSHOP – KDO JINÝ?
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
PREVENCE RAKOVINY PRSU
SVĚTLUŠKA
ROZVOJOVÝ PROJEKT – ETIOPIE III.
24
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
3. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
•
•
•
•
THE GLOBE PROJECT
ZEMĚPISNÁ PROJEKCE – AFRIKA
PLANETA ZEMĚ 3000: VÝCHODNÍ AFRIKA – KOLÉBKA LIDSTVA
EKOLOGICKÝ PROGRAM – STŘEVLÍK
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
•
•
•
•
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – EUROPEAN INTERNATIONAL DAY OF LANGUAGES
S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE!
THANKSGIVING REPORT
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
5. VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VĚDECKÝ JARMARK
PŘEDNÁŠKA O FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI CERN
MODERNÍ CHEMIE – CHEMIE A BARVY
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE – EFEKTNÍ CHEMICKÉ POKUSY
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – AKUSTIKA
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY – TEPLOTA
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY – OPTIKA
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – MECHANIKA
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE – ANALYTICKÉ REAKCE
VÍM, CO JÍM?
TECHMANIA – SCIENCE CENTER
GATEWAY TO SPACE: BRÁNA DO VESMÍRU
6. ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – BOTANICUS A PŘEROV NAD LABEM
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA A ZÁMEK DOBŘÍŠ
ZAHRANIČNÍ EXKURZE – FYZIKÁLNÍ LABORATOŘ CERN
ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ
NÁVŠTĚVA EVROPSKÉHO PARLAMENTU
VÁNOČNÍ ZÁJEZD – NORIMBERK 2014
VÁNOČNÍ ZÁJEZD – OSVĚTIM A KRAKOW 2014
LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ – HOCHFICHT 2015
SPORTOVNĚ-ZDRAVOTNICKÝ KURZ – ORLICKÉ HORY 2015
7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DIVADELNÍ KLUB AMAZONU – KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
THE AMAZON DECATHLON – ATHLETIC TOURNAMENT
STARPOINT – CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
EXKURZE DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
LITERÁRNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE PO PRAŽSKÝCH PAMÁTKÁCH
DAS FILMFEST
BÍLKOVA VILA
MUZEUM KAMPA
DĚJEPISNÝ PROJEKT – ZAŽIJTE DĚJINY 20. STOLETÍ!
25
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLAVNOSTNÍ BANKET – ETIKETA
OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ – COSI FAN TUTTE
EXKURZE DO HOUSLAŘSKÉ DÍLNY
MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
SOUDNÍ JEDNÁNÍ
GOETHE INSTITUT
VÁNOČNÍ VÝLET – PLZEŇ 2014
EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
EXKURZE DO ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY – MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
BESEDA – VINCENT VAN GOGH
HRÁČSKÝ INSTINKT V GOETHE INSTITUTU
FRANZ KAFKA MUSEUM
PUBLICISTICKÁ EXKURZE DO LIDOVÝCH NOVIN
PRAHA – EXKURZE HISTORICKÝM CENTREM
TÁBOR – DĚJEPISNÁ EXKURZE PO STOPÁCH HUSITŮ
DĚJEPISNÝ PROJEKT – PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH SOCH
BIOLOGICKÁ EXKURZE DO BOTANICKÉ A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
KUTNÁ HORA – DĚJEPISNÁ EXKURZE PO STOPÁCH MINCMISTRŮ
ČESKÉ MUZEUM HUDBY
DOX – CENTRUM MODERNÍHO UMĚNÍ
PAMÁTNÍK VÍTKOV
PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA – FRANZ KAFKA A JEHO STOPY V PRAZE
NÁPRSTKOVO MUZEUM
BIOLOGICKO-ZEMĚPISNÁ EXKURZE – DIVOKÁ ŠÁRKA
TŘÍDNÍ VÝLET PRŮHONICE
TŘÍDNÍ VÝLET DIVOKÁ ŠÁRKA
TŘÍDNÍ VÝLET KARLŠTEJN
TŘÍDNÍ VÝLET ZOO
TŘÍDNÍ VÝLET PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
LEICA GALLERY
VYŠEHRAD
8. SOUTĚŽE
•
•
•
•
•
•
•
AMAZON ENGLISH OLYMPICS
AMAZON ENGLISH OLYMPICS – FINALS
OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
OLYMPIÁDA Z BIOLOGIE
STUDENTSKÁ THÁLIE 2015
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – KNIHA V HLAVNÍ ROLI
CENA – SCHOOL PRESS CLUB
9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
•
•
PEOPLE TO PEOPLE – NOMINACE DO MEZINÁRODNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU
10.SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY
•
PREZENTACE MOŽNOSTI STUDIA UNIVERZITY VE VELKÉ BRITÁNII
26
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
11.DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMAZON PRESS CLUB
TALENT CLUB
FACEBOOK
SETKÁNÍ RODIČŮ S UČITELI
PROJEKT MF DNES – STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY
BESEDA SE SPISOVATELKOU ALENOU JEŽKOVOU
SAMETOVÁ 1989 ANEB AMAZON A VZPOMÍNKA NA ROK 1989
SCHOOLS UNITED – HOODIE
SCHOLA PRAGENSIS 2014
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – PŘÍBĚHY Z DĚJIN TOTALITY V ČESKOSLOVENSKU
BESEDA S PAMĚTNÍKEM HOLOCAUSTU
VÁNOCE VE ŠKOLE ANEB VÁNOČNÍ RYTÍŘSKÁ
THE SCHOOL SPIRIT WEEK 2015
AMAZON PROM 2015
GRADUATION 2015
FILM MARATHON
ENGLISH DAY 2015
AMAZON BOAT TRIP
27
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
1. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
RODIČE VÍTÁNI
Anglicko-české gymnázium AMAZON splňuje kritéria školy otevřené rodičům, a proto jí byla udělena značka
„Rodiče vítáni“. Jsme přesvědčeni, že partnerská komunikace školy a rodičů má pozitivní vliv na rozvoj
osobnosti dítěte, jeho psychiku a výsledky ve vzdělávání.
ACGA = škola otevřená rodičům, rodiči otevření škole.
STUDIJNÍ PORADCE
Činnost studijního kouče spočívá v pravidelném setkávání s třídními učiteli i ostatními vyučujícími, s jejichž
pomocí vytipovává studenty se slabým prospěchem. Schůzky probíhají většinou individuálně, často jsou ke
spolupráci přizváni také rodiče a výchovná poradkyně.
Intenzivní pozornost je věnována studentům, kterým byl schválen individuální vzdělávací plán. Monitoruje
vzájemnou komunikaci žáků s učiteli, plnění povinností vyplývajících z podmínek udělení IVP a neprodleně řeší
nastalé problémy.
PRAVIDLO "DVAKRÁT PĚT (2X5)"
Pravidlo „dvakrát pět (2x5)“ znamená, že pokud žák dostane dvě nedostatečné za sebou, učitel e-mailem
informuje rodiče. Podáním informace o momentální sestupné tendenci výsledků žáka jeho rodičům tak
předcházíme nezvratně špatným výsledkům v období pololetního či závěrečného hodnocení.
28
V této souvislosti sdělujeme, že pokud žák dostane známku 5, nemusí to znamenat, že jsou jeho znalosti
nedostatečné, nýbrž že nesplnil úkol (nejčastěji např. neodevzdal domácí úkol, nedostavil se na náhradní test v
domluveném termínu bez řádné omluvy, apod.).
V rámci volnočasových aktivit organizuje škola nejrůznější podpůrné typy seminářů. Například: Pravopisný a
gramatický seminář z ČJ. Již po jednom měsíci návštěv tohoto semináře vidíme podstatné zlepšení u některých
žáků, kteří měli s prospěchem problémy.
JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT
Každoročně probíhá v prvních školních měsících sezení s žáky prvních ročníků o systému přípravy do školy.
Mnozí potvrzují, že se na základní škole neučili vůbec nebo minimálně. Nejsou tedy připraveni na velký příjem
informací, neumí si zorganizovat čas a dostavují se první neúspěchy. Výchovná poradkyně ve své přednášce
seznámila žáky s organizací a podmínkami domácí přípravy.
V dotazníku věnovanému studijnímu stylu a správnému učení se mohli ztotožnit s určitými postupy a pravidly.
Ve škole mohou využít pomoci studijního kouče. Velká diskuse byla věnována podmínkám při učení a práci
s textem.
Metoda P-O-Č-AČ-O připravuje v jednotlivých krocích na velké penzum látky. Ten, kdo chce uspět, musí ve škole
trénovat jako ve sportu. Musí cvičit svou paměť, udržovat si nové poznatky opakováním. Cílem je využití svých
znalostí a dovednosti je kdykoliv použít. Metoda ,,5P“ přináší hlavní zásady pro zlepšení učení a učebního stylu.
AWARD OF EXCELLENCE. CONGRATULATIONS!
Diplom za výborné studijní výsledky ve školním roce 2013-14 byl předán 19 studentům. Všem ostatním
přejeme, aby se školní rok 2014-15 stal novou výzvou k dosažení stejně mimořádných studijních úspěchů.
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
AMOS – JAK SE DOSTAT NA VYSOKOU ŠKOLU
Vzdělávací agentura AMOS - Kam po maturitě - uspořádala v průběhu září 2014 informativní přednášku pro
studenty maturitních ročníků o možnostech dalšího studia.
Žáci se dozvěděli zásadní informace o podmínkách a náročnosti přijímacího řízení. Tutor s nimi diskutoval
atraktivitu jednotlivých studijních oborů a úspěšnost přijetí. Nezanedbatelnou roli hraje fakt uplatnění na
pracovním trhu a využitelnost oboru. Žáci se většinou zajímají o humanitní směry, které bývají plně obsazené.
V rámci zvýšené konkurence o tyto obory, je nutno zkvalitnit přípravu a využít čas. Agentura též nabízí
přípravné kursy.
Doufáme, že přednáška přispěla k větší informovanosti žáků a usnadní jim rozhodnutí, kam si přihlášku podat.
SUPER STUDENT OF THE WEEK
V týdnu od 8. do 12. 12. 2014 proběhla v naší škole již tradiční soutěž: Super Student of the Week.
Cílem je motivovat žáky k lepšímu výkonu a přístupu ke studiu.
V rámci této soutěže je úkolem učitelů hodnotit u žáků:
1) aktivitu v hodinách
2) přístup ke studiu
3) výsledky vzdělávání
4) nadstandardní zájem o výuku
Každý učitel během výuky v jednotlivých třídách hodnotí po celý týden žáky na základě výše uvedených kritérií.
Na konci týdne pak nominuje učitel žáky z tříd, ve kterých svůj předmět vyučuje. V letošním školním roce bylo
nominováno celkem 176 studentů gymnázia v 31 vyučovaných předmětech.
EVALUACE ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2014-15
Poslední lednový týden byly žákům školy rozdány dva evaluační dotazníky. První se zaměřoval na hodnocení
gymnázia z jejich úhlu pohledu. Žáci se zamýšleli nad otázkami spokojenosti se svou školou, školním
prostředním nebo třídním kolektivem. Dále hodnotili svoji motivaci vzdělávat se a dosahovat úspěšných
školních výsledků. Přemýšleli i o svých preferencích jednotlivých vyučovacích předmětů a měli také možnost
napsat pochvalu, či připomínku, radu, či podnět ke zlepšení. Zkrátka vyjádřit vlastní názor.
Druhý hodnotící dotazník byl pak zacílen na evaluaci práce profesorského sboru. Zde hodnotili například
srozumitelnost výkladu látky, individuální náročnost včetně testování a zadávání domácích úkolů, organizaci
práce, nadšení učitele pro daný předmět nebo přístup jednotlivých vyučujících.
Evaluace školy a profesorského sboru je účinný a profesionální nástroj dalšího zkvalitňování výuky na Anglickočeském gymnáziu AMAZON.
PSANÍ VŠEMI DESETI – MOUNT BLUE
Správné psaní na klávesnici se vyučuje v naší škole prostřednictvím aplikace MOUNT BLUE.
Program používá metodiku školy hrou a efekt je již velmi brzy viditelný. Umění psát všemi deseti přináší
efektivní, soustředěnou a profesionální práci na počítači. Zvyšuje produktivitu a šetří čas. Navíc pomáhá také
dysgrafikům a dyslektikům.
GIRLS DAY
Každým rokem se v dubnu dívkám na jeden den otevírají brány technických univerzit, firem a výzkumných
center.
Girls Day je interaktivní den otevřených dveří pro dívky, které mají jedinečnou šanci seznámit se s širokou
paletou studijních oborů a profesí v oblastech jako IT, telekomunikace či stavebnictví. Probíhá současně v 16
evropských zemích s cílem získat dívky pro vědu a techniku a inspirovat je k výběru perspektivních oborů, které
jsou vnímány jako mužské.
Tento den může dívky nasměrovat k úspěšné profesní dráze.
29
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Kariérové poradenství zahrnuje širokou škálu informačních, poradenských, diagnostických, motivačních i
vzdělávacích činností.
Cílem je pomoci jedinci při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze.
Hlavní složkou jsou:
o
Postupné a soustavné poskytování informací žákům a rodičům o studijních oborech, jejich současné
využití na pracovním trhu
o
Sledování a hodnocení vývoje žáka během školní docházky
o
Včasné vytváření podmínek pro rozvíjení předpokladů pro další studijní vývoj
o
Systematická poradenská a konzultační pomoc při postupném vytváření a ujasňování osobních
představ o dalším studiu a povolání.
Pomoc může mít několik rozměrů. Od poskytování informačních materiálů, poradenském rozhovoru až po
diagnostické testování v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 2. V dnešní době poradenství klade důraz
na snahu podpořit žáka, aby učinil vlastní rozhodnutí na pochopení vlastních schopností, dovedností, zájmů a
možností, které se mu nabízejí.
Každoročně škola obdrží v rámci systémového projektu Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární
reformy publikací – Uplatnění absolventů škol na trhu práce. V příštím roce se zvažuje návštěva poradce z úřadu
práce.
MATURITNÍ TRÉNINK 2014
Jak se již stalo prosincovým zvykem v maturitních třídách, i v letošním školním roce bylo nutné realizovat nácvik
na maturitní zkoušku, která čeká žáky 4. ročníků v průběhu května a června roku 2015.
Studenti jazykového gymnázia budou skládat celkem 2 maturitní zkoušky ve školní (profilové) a státní
(společné) části z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a volitelného předmětu.
Maturitní zkoušky nanečisto jsou velmi efektivním a ověřeným nástrojem zvýšení sebejistoty, klidu a
procentuální úspěšnosti při ostrých maturitních zkouškách.
Přejeme hodně úspěchů a studijního štěstí!
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015
V týdnu od 1. do 4. 6. 2015 proběhly v Anglicko-českém gymnáziu AMAZON profilové a státní maturitní
zkoušky.
V profilové (školní) části dosáhli studenti v českém jazyce celkového průměru 2,72, z toho v pravopisném testu
průměru 2,16 a v ústní části 2,89.
V anglickém jazyce v profilové části dosáhli studenti průměrných výsledků 2,18 v gramatickém testu, 1,87 v
ústní zkoušce a 2,15 celkem.
Ve volitelných předmětech byl celkový průměr všech studentů 2,47.
Ve společné (státní) části maturitních zkoušky z anglického jazyka prospěli všichni studenti, v českém jazyce byli
tři studenti neúspěšní.
Celkem ze všech 38 studentů prospělo 5 žáků s vyznamenáním a 7 neprospělo v některé z dílčích částí
maturitní zkoušky.
Společná a profilová část z českého i anglického jazyka se liší formou i obsahem. V profilové části je kladen
důraz zejména na literární, gramatické a stylistické znalosti získané za 4 roky gymnaziálního studia. Část
společná je zaměřena hlavně prakticky na práci s textem, analýzu a schopnost jeho porozumění.
Prioritou vyučujících maturitních předmětů je komplexní příprava na maturitní zkoušku profilové i společné
části. Od žáků se očekává důsledná příprava na vyučování, aktivní přístup ke studiu a spolupráce s vyučujícími.
Při splnění těchto kritérií je žák na maturitní zkoušku velmi dobře připraven a výsledkem je vynikající
ohodnocení.
30
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
DOBRÁ PAMĚŤ – ZÁKLAD ÚSPĚCHU!
Ve středu 3. června se studenti 1. ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON zúčastnili interaktivního
semináře zaměřeného na efektivní využití paměti při studiu.
Lektorem byl sám zakladatel Školy paměti pan Jakub Pok, který učil gymnazisty, jak zlepšit svou paměť a plně
využívat její kapacity. Cílem semináře bylo naučit zábavnou formou účastníky kurzu, jak si lépe zapamatovat
prakticky cokoli. Od jmen, hesel, pojmů, definic přes historická data a telefonní čísla až po slovíčka v cizích
jazycích. V průběhu kurzu se zároveň naučili rozvíjet svou fantazii, vizualizaci, logiku, emoce a další schopnosti.
Seminář se setkal s velkým úspěchem ze strany studentů. Používání paměťových technik zlepšuje nejen paměť,
ale také ostatní mentální schopnosti.
ŠPUNTOMAT
Naučit se dobře soustředit a efektivně se učit již na gymnáziu je velmi důležité, a proto jsme v letošním školním
roce umístili do školních prostor špuntomat.
Špuntomat poskytuje možnost podat maximální výkon a plně se soustředit na učení kdekoli se člověk zrovna
nachází. Špunty způsobují útlum 35dB, což je hranice, která umožňuje se izolovat od prostředí a nechat se
pohltit tím, co zrovna čtete, počítáte, nebo píšete. Pořád uslyšíte zvonění, ale přestanete vnímat, zda se kolem
vás někdo baví, zda někdo prošel kolem nebo vstal a všechny ostatní běžné šumy. Mnohem více práce za kratší
dobu s nimi uděláte ve třídě o přestávce, ve volných hodinách či cestou do školy, ale leckdy i doma. Lepší, než
se učit doma u facebooku je potkat se s přáteli a když budete mít špunty, nebudete se vzájemně rušit. Po
hodině intenzivní koncentrace pak spolu příjemně strávíte pauzu…
Efektivně se učit znamená méně stresu, více úspěchu a více volného času!
2. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
31
DOBROČINNÉ AKTIVITY – ADRA A UNICEF
Anglicko-české gymnázium AMAZON je prostřednictvím svých patronů zapojeno do dobročinných charitativních
akcí organizací UNICEF a ADRA.
Třída
Patron ADRA
Patron UNICEF
FR1A
Tereza Varhanová
Adam Vápeník
FR1B
Sabina Nguyen
Melisa Sahin
FR1C
Zuzana Merunová
Yiling Zhang
FR1D
Karolína Hejčová
Rina Hasani
SO2A
Karin Hlaváčová
Josefina Simková
SO2B
Michaela Šrámková
Barbora Nováková
SO2C
Tereza Machytková
Alžběta Círusová
JU3A
Anna Ngo
Martin Horák
JU3B
Adam Tatara
Anna Nguyenová
JU3C
Leora Gorbunova
Tereza Radová
SR4A
Nikola Procházková
Nicole Hlaváčová
SR4B
Karolína Řeháčková
Diana Kněžínková
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ MLÁDEŽÍ A NA MLÁDEŽI, DROGY A POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA
Již tradičně se studenti 1. ročníků Anglicko-českého gymnázia AMAZON zúčastnili v rámci preventivního
programu přednášky zaměřené na trestnou činnost páchanou mládeží a na mládeži.
Přednášku vedl zkušený kriminalista, který své povídání doplnil o řadu příkladů ze své praxe. Zaměřil se
především na témata drog, počítačovou kriminalitu, násilí a další trestnou činnost. Nevyhýbal se ani nejtěžším
zločinům, jako jsou vražda či znásilnění.
Velký ohlas vzbudil tzv. „drogový kufr“ s maketami všech možných typů omamných látek, který si studenti
mohli po přednášce prohlédnout.
OSVĚTOVÝ PROGRAM ORGANIZACE ADRA – „ŽIVOT MEZI PLECHY“
Ve čtvrtek 2. 10. 2014 naši školu již po několikáté navštívila Jarmila Cihlářová – koordinátorka projektu
BanglaKids humanitární organizace ADRA. Při minulém setkání jsme se dozvěděli o slumovém centru Čalantika,
zajišťující bangladéšským dětem vzdělání a podporu celým jejich rodinám.
Na toto téma jsme navázali i nyní a patronům jednotlivých tříd bylo umožněno v rámci společného programu
Adry a občanského sdružení Storytelling „Život mezi plechy“ vyslechnout si příběh malého Johnyho, žijícího se
svou matkou a dvěma dalšími sourozenci právě ve slumu Čalantika. Kvůli těžké životní situaci a podmínkám
musí chlapec každý den chodit pracovat do tamější prádelny, aby uživil rodinu a jeho mladší bratr Izmael mohl
navštěvovat školu.
Problematikou dětské práce a vysoké negramotnosti obyvatel jsme se zabývali i při následujících sehrávání
scének a diskuzi, jejímž cílem bylo společně najít řešení nedostačujícího vzdělávacího systému a nuzné
ekonomické situace země. Na závěr besedy jsme se díky loňskému úspěchu dohodli na již druhé charitativní
sbírce, jejíž vybraná částka poputuje na pomoc dětem žijícím v Čalantice.
32
SBÍRKA PRO DOMOV SENIORŮ SUE RYDER – PROJEKT 72 HODIN RUKU NA TO!
Anglicko-české gymnázium Amazon se letos již podruhé v průběhu letošního října zapojilo do projektu 72 hodin
Ruku na to! (http://www.72hodin.cz/2014/). Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR, které
pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.
My jsme se rozhodli zopakovat sbírku věcných darů pro dobročinné obchody Domova Sue Ryder dle motta "To
nejlepší z Vaší skříně, co Vy sami už nepotřebujete!".
Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc
druhých, a usiluje o to, aby jeho klienti prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a
objevovali drobné radosti života.
Všechny dary, které dobročinné obchody Domova Sue Ryder přijímají, jsou určeny výhradně k prodeji, výtěžek
je určen na financování péče o seniory.
V průběhu druhé poloviny října se ve škole shromažďovaly „poklady“, které už doma nikomu chybět nebudou.
Následně pak studenti třetího ročníku odnesli plné tašky do dobročinného obchodu ve Štěpánské ulici. Druhý
ročník sbírky uchopili do svých rukou především vyučující na Anglicko-českém gymnáziu Amazon, kteří se
postarali o nemalý objem letošních darů.
Všem přispěvovatelům děkujeme!
ODVAHA SVĚDČIT – SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY MICHALA VELÍŠKA
Ve středu 3. prosince 2014 se skupina studentek 4. ročníku (jednalo se především o patronky organizace Adra a
další vybrané zájemkyně) zúčastnila slavnostního předávání Cen Michala Velíška, které udílí každoročně Nadace
Adra spolu s TV Nova lidem, kteří projevili mimořádnou statečnost a zasloužili se o záchranu života druhého
člověka.
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
S předáváním cen je vždy také spojen odborný seminář pro veřejnost. Tentokrát na téma „Jak čelit
nejednoznačnosti aneb Násilná smrt na školách“. Odborné příspěvky a následná diskuse se tak týkaly především
tragédie v ruském Beslanu, která se odehrála přesně před deseti lety a kdy zemřely v tamní škole stovky žáků i
učitelů. V druhé půli se pak diskutovalo o neštěstí, jež se událo v říjnu tohoto roku ve škole ve Žďáru nad
Sázavou. Zde byl psychicky nemocnou osobou zastřelen student Petr Vejvoda, když chránil před útočnicí
spolužačku. Právě Petr Vejvoda se také stal letošním vítězem Ceny Michala Velíška a jeho čin byl označen za
hrdinský.
Během slavnostního ceremoniálu byli také oceněni dětští hrdinové – děti od předškolního po středoškolský věk,
které svou pohotovou reakcí zachránily život někomu z rodiny, kamarádům či úplně cizím osobám.
Předávání Cen Michala Velíška je velmi emotivní zážitek, jež nám připomíná přítomnost hrdinů mezi námi a nutí
nás zamyslet se nad sebou – byli bychom schopni nasadit pro někoho vlastní život?
SEZNAM SE BEZPEČNĚ – JSI USER!
V průběhu ledna navštívili studenti druhých ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon unikátní divadelní
představení „#Jsi user“, které připravil Seznam.cz ve spolupráci se Studiem Ypsilon.
Představení iniciované v rámci projektu Seznam se bezpečně! bylo zaměřené na oblast internetové komunikace
a jeho vyznění rozhodně nenechalo nikoho na pochybách, že pohyb po síti pro nás nemusí být vždy
bezproblémovým. Každý dnes už ví, že intenzivní využívání internetu zahrnuje i určitá rizika. Málokdo je ovšem
schopen přesně rozpoznat všechny jejich druhy a chovat se tak, aby se nebezpečím vyhnul.
Smyslem představení JSI_USER je upozornit na některé konkrétní věci a ukázat, že je zapotřebí se po internetu
pohybovat s tím vědomím, že vše, co dělám, může někdo zneužít. Představení jednoduchými uměleckými
prostředky zachycuje reálný příběh s projevy skutečných lidí. Scéna je velmi prostá: tři barové stoličky a na nich
tři účinkující s tablety v rukou. Ty jsou často jediným světlem v sále, takže jsou vidět jen obličeje herců. Na
tabletech běží videa a různým seskupením zařízení vznikají originální efekty. Účinkující jsou v podstatě
anonymními diskutujícími na různých internetových fórech. Postupně se terčem jejich posměchu stává duševně
nemocný člověk, Michal Kolesa, který na internetu tráví veškerý svůj čas a neustále něco komentuje. Opovržení
jeho skutečně úsměvnými nápady je zpočátku jen mírné, diskuse ale postupně nabývá nepříjemné útočné a
vulgární formy. Michal stále odpovídá svým naivním jazykem a nevidí sžíravost ostatních. Diskuse končí
nejasnostmi ohledně smrti Michala, otázkami, zda skutečně zemřel nebo zda se jedná o podvrh.
Po skončení představení následovala diskuse s účinkujícími a hostem ze serveru Seznam.cz. Většina diváků byla
šokována zjištěním, že vše v představení bylo skutečné. Jména, příspěvky, osoby, komentáře. Živá diskuse se
následně stočila na právní aspekty projevů na internetu (např. že vulgární jazyk a urážení trestné nejsou,
vyhrožování ovšem ano) a stahování filmů/hudby (trestné je jejich sdílení), softwaru (trestné je už samo
stahování) a sledování ilegálních video-streamů (trestné je jejich poskytování). Celkově se jedná o velmi poučné
představení spadající mezi sociologické a informatické obory. Setkalo se s velkým zájmem ze strany studentů,
protože nastiňuje aktuální problémy moderního „zasíťovaného“ světa a virtualizace života.
Netradiční divadelní pojetí využívající moderní technologie bylo studenty přijato velice různorodě. Po skončení
programu jsme však své mobily a tablety neomylně zkontrolovali všichni…
DŮM SVĚTLA
V pondělí 16. února absolvovali gymnazisté 1. ročníku exkurzi v Domě světla. O infekci HIV a její poslední fázi
zvané AIDS všichni slyšeli. Málokdo ovšem dokáže říci, jak přesně se infekce přenáší a tedy jaké je a není
rizikové chování i jak nemoc probíhá a zda je léčitelná.
Pracovníci Domu světla nabízejí prostřednictvím přednášek velmi praktické informace o všech aspektech HIV a
AIDS. Přednášející dobře vědí, o čem mluví, protože sami jsou většinou HIV pozitivní a ve svých 30 až 40 letech
za sebou často mají dosti pestrý život (homosexuální vztahy, drogy, gamblerství). Nebojí se o svých chybách
otevřeně hovořit a snaží se tak mladé lidi někdy i poměrně drsným způsobem varovat.
Přednášející využíval projektor a pouštěl jak klasické prezentace, tak i video-spoty. Tímto způsobem jsme se
dozvěděli celou řadu zajímavých informací, jako např. že většina HIV-pozitivních žen má zcela zdravé děti, že
33
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
léčba HIV spočívá ve snižování výskytu těchto virů v krvi (také díky prof. Holému, který vyvinul celou skupinu
velmi efektivních léků) a že pacientem číslo nula, od kterého se nákaza v 80. letech 20. století rozšířila, byl
zřejmě jeden kanadský stevard aerolinek. Viděli jsme rovněž různé statistiky ukazující rovnoměrný nárůst
nákazy HIV i smrti způsobené AIDS. Žáci sledovali přednášku s velkou pozorností, a ta byla nepochybně
významným přínosem k poznání skutečného rizikového chování.
Cestou zpět do školy skupinky žáků diskutovali o záležitostech, které se dozvěděli. Poměrně často s úsměvem či
ve formě černého humoru, nepochybně ale také se silným vnitřním vědomím závažnosti tématu o
zodpovědnosti za své zdraví.
ROZVOJOVÝ PROJEKT – ETIOPIE
Ve čtvrtek 19. 2. 2015 byla pro „patrony“ všech tříd Anglicko-českého gymnázia AMAZON připravena
prezentace o Etiopii.
O tu se postaral vzácný host, paní Monika Pham z České rozvojové agentury, jež je v rámci ČRA referentkou pro
Afriku, v Etiopii mnohokrát byla a zemi dobře zná. Skrze různorodé informace o etiopském státě a zajímavou
fotodokumentaci etiopské reality jsme se dostali až ke školství a k palčivému problému nedostatku školních
pomůcek. Ten je také středobodem charitativního projektu pomoci Mateřské a základní škole Wuhidet v
Alemgeně v Etiopii, který Anglicko-české gymnázium pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky
v Etiopii.
Studenti i vyučující mohou do školy donést použité penály, školní tašky či batůžky, dětské oblečení, různé školní
pomůcky, zkrátka vše, co doma překáží. Tyto dary pak budou prostřednictvím Velvyslanectví České republiky
v Etiopii doručeny do již zmíněné etiopské školy.
TÍPNI TO!
Seminář o (ne)kouření proběhl v pondělí 2. 3. na gymnáziu Amazon. Zúčastnili se ho žáci druhých ročníků.
Seminář byl veden lektory, kteří studují lékařskou fakultu a zaměřují se na léčbu závislostí. Závislost na nikotinu
je jedna z nejsilnějších vůbec a v České republice pravidelně kouří třetina dospělé populace. V Praze si děti
vykouří první cigaretu průměrně v osmi letech. Vzhledem k tomu, že závislost snadněji vzniká u dětí a
mladistvých, jsou žáci gymnázia ohroženou skupinou. Seminář pomohl žákům pojmenovat důvody, proč lidé
kouřit začínají a proč v tom pokračují.
Žáci se naučili rozpoznávat marketingové triky prodejců cigaret, které se na jejich věkovou kategorii často
zaměřují. Velká část semináře byla věnovaná nemocem, které v důsledku kouření vznikají, jako je rakovina,
infarkt, mrtvice, rozedma plic, embolie i problémy s erekcí. Žáci byli poučeni o problematice odvykání a byly jim
nastíněny možnosti podpůrných preparátů. Nyní je na žácích samotných, jak zhodnotí rizika kouření ve srovnání
s jeho přínosy a jaký osobní postoj k problematice zaujmou.
Akce byla velmi vydařená a přínosná. Lektoři byli erudovaní a seminář měli skvěle připravený. Zapojovali aktivně
žáky do řešení otázek spojených s kouřením a otevřeně hovořili o rizicích všem dobře známých, jako je
rakovina, ale i o těch, kterými se nikdo nechlubí, jako je porucha erekce. Fenoménu kouření se žáci v životě
nevyhnou a je důležité, aby se mohli rozhodovat na základě pravdivých a úplných informací o této
problematice.
FESTIVAL JEDEN SVĚT – JANICA A PERLA
Dne 2. března 2015 zhlédli studenti prvního ročníku Anglicko-českého gymnázia Amazon představení s názvem
Janica a Perla, které proběhlo v pražském kině Lucerna v rámci festivalu Jeden svět.
Během představení se žáci mohli seznámit s problematikou integrace romské kultury v různě vyspělých
evropských státech.
Snímek režisérky Rozálie Kohoutové vypráví o dvou romských dívkách Janice, která studuje ve francouzské
metropoli Paříži, a Perle, která žije ve východoslovenské osadě.
34
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Navzdory velké vzdálenosti dívky spojuje pevné přátelství a společná kultura. Po promítání následovala diskuse
s dotazy na režisérku filmu, která se akce také zúčastnila.
FESTIVAL JEDEN SVĚT – PUTINOVY DĚTI
Ve čtvrtek 5. března 2015 se studenti třetích ročníků Anglicko-českého gymnázia Amazon vydali na festival
Jeden svět.
Jedná se o největší lidskoprávní filmový festival na světě, jehož 17. ročník se koná v Praze od 2. do 11. března
2015, a poté pokračuje v dalších 33 městech České republiky.
Promítaný dokument Putinovy "Děti 404" byl silným a emotivním diváckým zážitkem. 55 mladých Rusů v něm
vypráví o svých coming outech, o zážitcích se šikanou, pokusech o sebevraždu a hlavně snahách o útěku z Ruska
a seberealizaci v tolerantnějším zahraničí.
Věty jako „táta tvrdí, že by vzal bouchačku a všechny homosexuály postřílel a ségra by je zavřela do blázince,"
jsou jen střípkem z anonymních výpovědí teenagerů, kteří v rámci online projektu „Děti 404" virtuálně bojují
proti vyhroceným homofobním náladám v ruské společnosti, kdy se poté, co loni v červnu podepsal Vladimir
Putin zákon proti gay propagandě „za účelem ochrany dětí a mládeže před informacemi potírajícími tradiční
rodinné hodnoty" hrozící pokutami a vězením, Rusko vrátilo do středověku.
Většina náctiletých se setkává jen s ponížením a šikanou. Brutálně autentický dokument, ve kterém podávají
své příběhy oni sami, by mohl být sci-fi filmem z temné budoucnosti, ale přitom je necenzurovanou zprávou ze
současnosti, ne tak daleko od nás.
Po filmové projekci následovala téměř hodinová beseda se zakladatelem Prague Pride Czeslawem Walkem,
který ochotně odpovídal na studentské dotazy namířené nejen na situaci gayů v České republice, ale i na jeho
osobní zkušenosti a názory.
Tato dopolední akce byla výjimečná i v rámci standardu festivalu Jeden svět, neboť byla celá vedena v
anglickém jazyce. Dokument byl promítán v původním znění s anglickými titulky a též následná debata
probíhala výhradně anglicky jak ze strany hosta a organizátorů, tak ze strany tázajících se studentů. Studenti tak
procvičili i své jazykové dovednosti.
FESTIVAL JEDEN SVĚT – MADE IN BY
V pátek 6. března 2015 se studenti 2. ročníku vypravili do promítacího sálu Městské knihovny v Praze, aby
zhlédli dokumentární film z programu festivalu Jeden svět na školách s názvem Made in BY. Někteří mohli už
dopředu vytušit, že tématem bude problematika totalitního režimu v Bělorusku („BY“ je zkratka internetové
domény Běloruska).
Celý film byl obrazem umělecké a undergroundové komunity v Bělorusku a výpovědi jednotlivých umělců
podaly velmi autentický obrázek o tom, jaké to je tvořit v nesvobodné zemi. Hostem následující diskuse byl
ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, jenž má se situací v Bělorusku osobní zkušenosti, a proto mohl
doplnit informace, které ve filmu nezazněly. Zajímavé byly například zjevné souvislosti se situací v
Československu před rokem 1989, zmíněn byl také politický vývoj v Rusku a na Ukrajině a úvahy o budoucím
směřování těchto zemí.
Studenti, kteří se o totalitních režimech ve škole učí, měli jedinečnou možnost vidět na vlastní oči příklady
omezování osobní svobody, nedodržování práva na svobodný projev a atmosféru strachu, která takovéto země
neustále svazuje.
PŘEDNÁŠKA O DROGÁCH – 10 VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT O DROGÁCH
Ve čtvrtek 19. března 2015 se třetí ročníky zúčastnily přednášky Pravda o drogách.
Lektor z občanského sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU seznámil studenty v deseti bodech s
různými tématy týkající se drogové problematiky, např. jak drogy působí, jaké jsou následky a důsledky užívání
35
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
drog, proč lidé drogy užívají či jak dlouho drogy zůstávají v těle. Tím, že prezentace byla podána jazykem
blízkým teenagerům a obsahovala spoustu příkladů a příběhů ze života, splnila víc svůj účel, tedy umožnit
dospívajícím učinit informované rozhodnutí nebrat drogy, nežli suchopárná spisovná přednáška.
ROZVOJOVÝ PROJEKT – ETIOPIE II.
Anglicko- české gymnázium Amazon se ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Etiopii zapojilo do charitativního
projektu pomoci MŠ a ZŠ Wuhidet v Etiopii.
V prvních měsících roku 2015 Anglicko-české gymnázium Amazon ovládla charitativní sbírka na podporu škol
Wuhidet v Etiopii. Některé třídy si k tomuto účelu vyrobily úchvatné sběrné krabice a do nich pak
shromažďovaly propisky, pastelky, fixy, bloky, sešity, ale také batohy, dětské oblečení a boty, zkrátka vše, co by
etiopským dětem mohlo usnadnit školní docházku. Do projektu se aktivně zapojil i profesorský sbor.
Výslednou horu darovaných věcí jsme s třetími ročníky roztřídili. Sběrné krabice jsou tak opět prázdné a
připravené na závěrečné kolo sbírky.
WORKSHOP – KDO JINÝ?
Projekt Kdo jiný? je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách a jeho smyslem je podpořit mladé
lidi k aktivnějšímu zapojení do občanské společnosti. V rámci projektu Kdo jiný? proběhly už třikrát studentské
volby, kde se mladí lidé seznamují se základními demokratickými principy a volebním systémem ČR.
Také se zaměřují na podporu studentských týmových projektů, v nichž studenti řeší aktuální společenská
témata či problémy. A právě na tuto oblast byl zaměřen workshop, kterého se zúčastnili vybraní studenti z
prvního až třetího ročníku Anglicko-českého gymnázia AMAZON. Ti byli prostřednictvím krátkého filmu a dalších
prezentačních forem seznámeni s již realizovanými projekty a sami pak vymýšleli vlastní projekty, jež by mohly
zlepšit naše okolí. Objevily se zde i velice zajímavé nápady, které by si zasloužily zrealizovat.
36
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Dne 13. května 2015 se konal falší ročník Českého dnu proti rakovině. Do letošního ročníku charitativní sbírky
Ligy proti rakovině se prodejem žlutých kytiček zapojila i naše škola, jejíž studenti vybrali úctyhodných 1811 Kč.
Prostředky získané prodejem symbolického kvítku měsíčku lékařského jsou vkládány do péče o pacienty, do
onkologického výzkumu, přístrojového vybavení onkologických pracovišť a do preventivních projektů.
Tématem letošního ročníku je zdraví reprodukčních orgánů. Všem dárcům děkujeme!
SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU
Ve středu 20. května jsme se studenty 3. ročníku navštívili kino Perštýn, kde se pořádá festival o těhotenství s
názvem Světový týden respektu k porodu.
Festival nabízí informace o zdravé a bezpečné péči v těhotenství, při porodu a následné péči o dítě. Zúčastnili
jsme se velmi zajímavé tematické přednášky a následné diskuse o porodu a mateřství. Také jsme prošli expozici
dělohy a podívali se na fiktivní porodní sál. Návštěva festivalu nám ukázala, že porod je individuální záležitost a
je na každé ženě, jaký způsob zvolí. Ženy mají dnes velký výběr péče jak v těhotenství, tak během porodu a po
porodu a je dobré znát všechny možné alternativy.
PREVENCE RAKOVINY PRSU
S žáky třetího ročníku jsme na konci měsíce května absolvovali přednášku o prevenci karcinomu prsu s
lektorkami z centra Mamma HELP.
Přednáška byla věnována hlavně prevenci a poskytla důležité a potřebné informace o tomto onemocnění. Žáci
se dověděli, jakým způsobem nemoc vzniká, jaké jsou rizikové faktory a kam se v případě podezření obrátit.
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Lektorky dbaly na důležitost prevence samovyšetření prsu. Během přednášky ukázaly několik způsobů
samovyšetření. Na závěr žáci vyzkoušeli hledání zhoubné bulky na umělém modelu prsou.
Cílem celé přednášky bylo podpořit informovanost žáků a zvýšit zájem o danou problematiku.
SVĚTLUŠKA
Ve středu 17. 6. 2015 navštívila hodiny dějepisu prvního ročníku zástupkyně Světlušky.
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu – pomáhá dětem a dospělým s těžkým
zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a
znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.
Žáci se tak mohli seznámit s každodenním rytmem nevidomého a s kompenzačními pomůckami. Slečna Alena
představila svůj příběh a poučila žáky, jak by se měli k nevidomému zachovat například na ulici. Žáci ocenili její
životní optimismus a přispěli symbolickou částkou do Nadačního fondu.
ROZVOJOVÝ PROJEKT – ETIOPIE III.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO SBÍRKY!
Anglicko- české gymnázium Amazon ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Etiopii – Charitativní projekt pomoci
MŠ a ZŠ Wuhidet v Etiopii.
V prvních měsících roku 2015 ovládla Anglicko-české gymnázium AMAZON charitativní sbírka na podporu MŠ a
ZŠ Wuhidet v Etiopii. Některé třídy si k tomuto účelu vyrobily úchvatné sběrné krabice a do nich
pak shromažďovaly propisky, pastelky, fixy, bloky, sešity, ale také batohy, dětské oblečení a boty, zkrátka vše,
co by etiopským dětem mohlo usnadnit školní docházku.
37
Na úspěšné první kolo sbírky navázalo v dubnu a květnu druhé, závěrečné kolo, které objemem darů předčilo
všechna očekávání. Přibyla počítadla pro začínající počtáře, desítky párů bot, další sešity, papíry,
výtvarné potřeby, hračky i oblečení. Kromě studentů se do projektu aktivně zapojil i profesorský sbor a vedení
školy.
Studenti druhého ročníku pak všechny dary pečlivě naskládali a zabalili do velkých stěhovacích krabic. Konečný
počet krabic dosáhl úctyhodné desítky! Celá sbírka nyní čeká na svou dalekou cestu. O dalším průběhu vás
budeme informovat.
3. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
THE GLOBE PROJECT
Anglicko-české gymnázium AMAZON se účastní mezinárodního environmentálního projektu GLOBE zaměřující
se na problematiku životního prostředí ve svém okolí i v mezinárodním měřítku.
Naším cílem je podpořit zájem žáků o přírodní vědy, přispět k rozvoji vědeckých forem práce a propojit
spolupráci mezi SŠ a VŠ.
ZEMĚPISNÁ PROJEKCE – AFRIKA
V úterý 9. prosince se studenti třetího ročníku zúčastnili diashow v Kinosále Ládví na téma Keňa, Tanzanie,
Zanzibar. Pan Václav Špillar, cestovatel a fotograf, doplňoval prezentaci komentáři a příběhy z jeho cest
východní Afrikou. Žáci poznali, jak vypadá známý národní park Mount Kenya, rozlehlé jezero Naivasha či krásný
Národní park Amboseli na hranicích Tanzanie s nejvyšší horou Afriky Kilimandžáro v pozadí.
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Velice zajímavou vsuvkou byly také fotografie Masajů v jejich přirozeném prostředí – v chýších se slaměnými
střechami a oděni v jasně červené barvě. Z Tanzanie poznali žáci město Arusha, aktivní sopku Mount Meru či
bývalé hlavní město Dar es Salaam. Odkud se expedice pana Špillara vydala na souostroví Zanzibar. Studenti
viděli budovy Stone Townu starší více než dvě stě let nebo zajímavý ostrov Prison Island plný želv sloních.
Povedená diashow byla zakončena ukázkami fotografií z návštěvy slavného Národního parku Serengheti v
Tanzanii.
Netradiční prezentace se všem žákům velmi líbila!
PLANETA ZEMĚ 3000: VÝCHODNÍ AFRIKA – KOLÉBKA LIDSTVA
V úterý 21. 4. 2015 se studenti třetích ročníků vydali v rámci celorepublikového projektu Planeta Země 3000
navštívit velmi zajímavou videoprojekci o dobrodružném putování po východní Africe.
A co to vlastně projekt Planeta Země 3000 je?
Jedná se o velice výjimečný vzdělávací projekt pro studenty od základních škol po gymnázia. Cílem je v první
řadě přiblížení života na kontinentech, které se nám zdají nekonečně daleko.
Divák je do příběhu ponořen již od začátku, a to díky moderní multimediální projekci spolu s komentovaným
výkladem. My jsme naše putování začali v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. S dobrodruhem a tvůrcem
projektu Adamem Lelkem jsme cestovali na sever k Danakilské proláklině. Krátce potom jsme se vydali na velmi
náročnou cestou k lávovému jezeru nepřetržitě činné sopky Erta Ale. Během putování jsme nahlédli i do divoké
savany a chvilku sledovali volný život krásné zvěře. Afriku mimo jiné obývají i tajemstvím zahalené kmeny. Kmen
Mursi, jedno z nejagresivnějších společenství v Africe, podle Adamových slov nahánělo hrůzu, ale v dětských
očích spatřil nevinnost. Klan je známý především kvůli svým tradicím. Ženy, jakožto symbol krásy, nosí ve
spodním rtu hliněnou destičku, tzv. labretu, a muži jsou zejména hroziví bojovníci. Pohlédli jsme na Velkou
příkopovou propadlinu a možný budoucí vývoj samotného kontinentu. Východní Afrika je místem domorodců a
zemědělství. V průběhu celé naší návštěvy jsme byli obohaceni o mnoho zajímavých informací. Navíc jsme
nakoukli do života těch nejchudších ve slumu Kibera. S poutníkem Lelkem jsme se seznámili se sběrem čaje, a
jak se dostane až k nám do hrníčku. Odešli jsme se spoustou emocí a časopisem Koktejl, který nám významně
zpestřil zpáteční cestu do školy.
EKOLOGICKÝ PROGRAM – STŘEVLÍK
V úterý 2. 6. 2015 se žáci prvního ročníku zúčastnili výletu do ekologického střediska Střevlík u Jizerských hor.
Aby celodenní fyzická námaha získala nádech dobrodružství, zdejší průvodci si žáky rozdělili do pětičlenných
skupinek, kterým byly rozdány úkoly s šifrovaným charakterem, aby putování po lese nebylo jen pouhou
procházkou.
Náročný terén se vymstil některým žákyním, jež podcenily zvolenou obuv, přesto všichni úspěšně zvládli první
trasu, jež směřovala ke Skalnímu hradu. Následovala náročná cesta na "Špičák", jež byla završena mnoha
schody, o nichž se mnohým studentům zdálo i následující noci. Procházka byla zakončena krátkým pobytem na
místní ekofarmě, kde na nás čekala ochočená domácí zvířata.
Po vyhodnocení úkolů byly nejúspěšnější skupiny odměněny sladkou odměnou, která výhercům zpříjemnila
zpáteční cestu do Prahy.
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – EUROPEAN INTERNATIONAL DAY OF LANGUAGES
On Friday September 26, 2014 we celebrated the European International Day of Languages here at AMAZON.
38
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
All students participated in the event and thoroughly enjoyed themselves. The presentation started with all
students writing European International Day of Languages on the board. We are very fortunate to have an
international student body here at AMAZON, which means our boards were covered with many languages!
Russian, Serbian, German, Spanish, Swedish, Hebrew, Albanian, Vietnamese, Korean, Chinese, and Italian just
to name a few! Students also listened to a track with people saying “Hello” in many different languages and
listed which ones they heard. Finally, the students studied different Palindromes as well as Tongue Twisters in
English and several other European Languages.
Through this day our students have become more aware of the benefits of bilingualism as well as the
connection it makes between people from other countries.
Celebrating cultural diversity is a way to remind us all that we live in a very colorful and exciting world!
S JAZYKY TOHO DOKÁŽEŠ VÍCE!
… je heslo, kterým se řídili žáci 1. ročníku při zpracovávání svých projektů, v rámci jazykovědy, na téma světové
jazyky - jejich shody a rozdíly. Komparativní metodou jsme si ukázali vzájemnou příbuznost světových jazyků a
jejich umístění v jednotlivých jazykových skupinách a opět si potvrdili, že porozumění a osvojení cizích jazyků
nám velmi pomáhá nejen při cestách do zahraničí a při setkávání s lidmi z jiných zemí a odlišných kultur, ale
jazyky nám také otevírají cestu k novým životním příležitostem. Jejich znalost významně zvyšuje šance na
budoucí úspěch a dobré uplatnění.
THANKSGIVING REPORT
On Thursday November 27th The English Department celebrated Thanksgiving with the Freshman class.
The students talked about the history of the holiday as well as the modern day way of celebrating. We also
discussed the parts of our lives that we are thankful for and of course we kept the AMAZON tradition of making
Native American Headdresses with personalized names and "thankful for" feathers! In the end, we all went to
enjoy a scrumptious Thanksgiving lunch provided by the school. It was, and always is, a great success!
Now we can all look forward Christmas!
Happy Holidays from the English Department!!!
SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL KHAMORO
V rámci 17. ročníku Světového romského festivalu Khamoro se studenti 2. a 3. ročníku Anglicko-českého
gymnázia Amazon zúčastnili komentované výstavy a přednášky na téma romského holocaustu s názvem
„Zaniklý svět – Lety u Písku“.
Všechny třídy se na výstavu vypravily ve středu 27. 5. 2015. Světový romský festival Khamoro si klade za cíl
přiblížit majoritní komunitě romskou kulturu a historii prostřednictvím hudebních a divadelních vystoupení,
workshopů, výstav a dalších aktivit.
39
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Výstava „Zaniklý svět – Lety u Písku“ připomíná temnější stránku česko-romské historie, konkrétně romský
koncentrační tábor z 2. světové války, kde zahynulo několik stovek lidí včetně více než 250 dětí. Studenty
výstavou provedl potomek původních českých Romů Čeněk Růžička, jehož rodina prošla nejen táborem v
Letech, ale i jinými nacistickými koncentračními tábory. V současné době pracuje jako předseda Výboru pro
odškodnění romského holocaustu a snaží se mimo jiné informovat co nejširší veřejnost o této etapě romské
historie a také pracuje na odstranění nedůstojného vepřína z místa bývalého koncentračního tábora. Čeněk
Růžička představil studentům mnoho zajímavostí nejen z období 2. světové války, ale z celé romské historie v
Čechách ve 20. století, mluvil mimo jiné o různých skupinách Romů, kteří na zdejším území žijí, a také o
nejrůznějších romských zvycích.
Pro mnohé studenty byla informace o existenci koncentračního tábora na českém území nová a většina
přítomných zhodnotila přednášku i výstavu jako poučnou a užitečnou.
5. VÝCHOVA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
VĚDECKÝ JARMARK
VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. se letos ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a
biochemie AV ČR rozhodlo uspořádat 10. 9. 2014 v Praze na Vítězném náměstí celodenní interaktivní akci pod
širým nebem – Vědecký jarmark.
Organizátoři jarmarků si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům základních a
středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké a střední školy a ústavy, které se jarmarku zúčastnily, ve svých
stáncích předvedly, že věda je všude kolem nás a že je v každodenním životě potřebná. Návštěvníci si mohli
některé pokusy i sami vyzkoušet nebo si ověřit své dovednosti a znalosti v soutěžních kvízech.
V pěti desítkách výstavních stanů si každý našel to, co ho zajímá. Téměř nikdo z nás nevynechal stánky VŠCHT, u
kterých bylo vidět plno zajímavých chemických pokusů. Mnoho z nás zaujala Newtonská tekutina a také stánky
ČVUT, kde bylo možné proměnit své vědomosti za razítka a po odevzdání hrací karty získat pěknou odměnu.
Během akce jsme se mohli osvěžit kyslíkovým koktejlem a vyrobit si vlastní čokoládovou pralinku nebo
gumového medvídka.
PŘEDNÁŠKA O FYZIKÁLNÍ LABORATOŘI CERN
Studenti 3. ročníku se v průběhu podzimu 2014 zúčastnili návštěvy Akademie věd, kde probíhala výstava k 60.
výročí založení Fyzikální laboratoře ve švýcarském CERNu.
Někteří z nich byli také účastníky exkurze do Švýcarska, kde jsme se do tohoto zařízení opravdu podívali. Na
výstavě se dozvěděli další doplňující informace a viděli experimenty, kterých se mohli přímo účastnit. Například
rozbíjeli atom. Nabyté informace jistě využijí i v hodinách fyziky.
MODERNÍ CHEMIE – CHEMIE A BARVY
V pátek 7. listopadu se studenti 3. ročníků zúčastnili interaktivní hodiny chemie na téma chemie a barvy.
Lektoři z Vysoké školy chemicko-technologické nás během 45 minut seznámili s nejnovějšími trendy v chemii a
ukázali nám praktické využití barvených změn, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Během hodiny
jsme se dozvěděli, že ačkoli je zlato kov, dá se vytvořit také jeho roztok. Viděli jsme barevnou duhu u rajčatové
šťávy, vznik fotografie, amoniakovou fontánu a hlavně barevnou změnu látek pomocí indikátorů.
Z hodiny si účastnící odnesli prospekty s informacemi o VŠCHT a někteří i upomínkové předměty, které získali za
své správné odpovědi.
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE – EFEKTNÍ CHEMICKÉ POKUSY
40
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Studenti 1. ročníků se ve středu 26. listopadu zúčastnili interaktivní prezentace na téma efektní chemické
pokusy.
Dvě lektorky z Vysoké školy chemicko-technologické nás během 45 minut seznámily s tématy jako je: hoření,
barevnost, světlo a tma, teplo a chlad.
Během výuky jsme byli svědky barevného hoření látek, poznávání vůně u různých druhů kapalin, zmizení
zapálené nitrocelulózy. Viděli jsme také barevný semafor. Pomocí jódu, škrobu a peroxidu vodíku nám byla
předvedena chemická oscilace, pozorovali jsme pořád dokola samovolně se měnící barvy v roztoku. Zaujalo nás
zmrazení květiny nebo gumové hadičky pomocí kapalného dusíku.
Nejvíce nás bavili pokusy se suchým ledem a kapalným dusíkem. Na závěr nám lektorky umíchaly zmrzlinu z
krémové smetany pomocí kapalného dusíku. Byla moc dobrá a z hodiny jsme odcházeli všichni spokojení.
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – AKUSTIKA
Ve středu 26. 11. se žáci druhého ročníku zúčastnili přednášky z fyziky na téma Akustika.
Žáci se na názorných příkladech dozvěděli, jak hlučné je ticho a zda zvládnou svým křikem pokořit metalový
koncert. Zjistili, jak je výška zvuku spojena s frekvencí vlnění a jak funguje jev rezonance. Vyzkoušeli si také, jak
je možné zazpívat čisté komorní A a mnoho dalších užitečných poznatků z oblasti akustiky. Přednášku
uspořádala katedra didaktiky matematicko-fyzikální fakulty UK. Vedena byla zkušeným lektorem, který
ilustroval akustické jevy na dobře zvolených příkladech. Zapojoval přítomné žáky do pokusů a dokázal si po
celou dobu udržet jejich pozornost.
Z látky fyziky se žáci dozvěděli o následujícím učivu: úroveň hluku v dB, zvuk jako mechanické vlnění, stojatá
vlna, výška zvuku a frekvence, resonance a záznam zvuku.
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY – TEPLOTA
V úterý 13. 1. 2015 a ve čtvrtek 15. 1. 2015 se žáci druhého ročníku zúčastnili laboratorního cvičení z fyziky.
Akce proběhla v laboratořích fakulty fyzikální chemie VŠCHT. Sraz žáků byl ve vestibulu metra na zastávce
Dejvická. Laboratoře byly vedeny zkušenými vysokoškolskými pedagogy. Žáci si vyzkoušeli pokusy, které se
běžně provádějí v rámci laboratoří fyzikální chemie v bakalářském studiu na VŠCHT. Jedna skupina žáků
prováděla spalovací kalorimetrii, druhá skupina měření tenze par nad kapalinou. Obě skupiny se mohly
seznámit s prací paralelní laboratoře. Dále bylo demonstrováno zkapalnění plynu působením tlaku a zapálení
nitrocelulózy adiabatickou kompresí.
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY – OPTIKA
Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se žáci třetího ročníku zúčastnili přednášky z fyziky na téma Optika.
Přednáška trvala od 11.30 do 12.45 a konala se na katedře didaktiky matematicko-fyzikální fakulty V
Holešovičkách 2, Praha 8. Byla vedena zkušeným lektorem, který ilustroval optické jevy na dobře zvolených
příkladech. Z látky středoškolské látky se žáci dozvěděli o následujícím učivu: definice světla, paprsková optika
(lom, úplný odraz, čočky), atmosférická optika (fata morgana, duha), vlnová optika (interference, ohyb,
interference, ohyb), částicová optika (změna UV -> VIS).
Vzhledem k tomu, že žáci tuto látku již probrali, mohli si pomocí názorných ukázek zopakovat učivo fyziky za
uplynulé pololetí. Mnoho z pokusů a příkladů již viděli na hodině, tím pádem je příliš nepřekvapily. Nové byly
pro žáky pokusy z difrakce, ohybu na mřížce. Akci lze hodnotit kladně.
FYZIKÁLNÍ POKUSY PRO GYMNÁZIA – MECHANIKA
Pokusy z mechaniky jsou již tradičním květnovým zakončením prvního ročníku fyziky.
41
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Pokusy probíhají ve formě přednášky za občasné účasti dobrovolníků a zajišťuje je Katedra didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jednotlivé pokusy přednášející představí, předvede a okomentuje, to vše za aktivní účasti posluchačů. Jako
obvykle se jednalo o pokusy předváděné zábavnou formou. V rámci ukázky neochoty těžkých těles měnit svou
polohu a rychlost nebo rozložení síly do plochy se přednášející neváhají svléknout do půl těla, což je u profesorů
a docentek poměrně překvapivé. Na raketě z PET lahve naplněné lihovými výpary jsme viděli princip
Newtonova zákona akce a reakce. Ukázali jsme si první parní stroj (Heronovu baňku). Viděli jsme, jak Galilei
odhalit souvislost mezi dráhou a časem při volném pádu tělesa (padostroj) bez možnosti přesně měřit čas.
Rozbíjeli jsme laťku položenou na skleničkách v rámci ukázky impulzu síly.
Přednáška proběhla za poměrně velkého zájmu posluchačů, i když reakce našich žáků na některé otázky mohla
být pohotovější a hlasitější.
Přednášející také předvedli některé skutečně zajímavé experimenty ukazující, jak hluboko sahají principy
Newtonových zákonů, zejména v oblasti kyvadel. Přednášku zakončilo několik experimentů bez vysvětlení –
pružina, která se po upuštění nejprve sroluje a pak teprve začne padat, řetízek vyskakující z nádoby svisle
vzhůru a teprve potom dolů. Posluchači dostali za domácí úkol promyslet, k čemu vlastně dochází.
Celkově se jednalo o hezké rozšíření fyziky vyučované v rámci 1. pololetí 1. ročníku a objasnění základních
fyzikálních principů mechaniky, s nimiž se na hodinách setkávali spíše v rovině teoretické.
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE – ANALYTICKÉ REAKCE
V laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické absolvovali naši žáci laboratorní práce na téma: Kvalitativní
analytické reakce.
Reakce prováděli ve zkumavkách. Do 10 čistých zkumavek si žáci připravili roztoky solí, zkumavky dále sloužily
jako zásobní a pro jednotlivé reakce se použilo 1 – 2 ml zásobního roztoku. U všech iontů změřili žáci pH a poté
prováděli zkumavkové reakce. Přidávali například kyselinu sírovou, manganistan draselný, dusičnan stříbrný,
kyselinu chlorovodíkovou apod. Výsledné změny zapisovali do tabulky. Dále do zkumavek přidávali činidlo a
pozorovali, k jaké dojde reakci. Během laborování jsme byli svědky pěkných, barevných chemických reakcí.
Nakonec žáci dostali 2 neznámé vzorky, u kterých museli určit anionty z procvičeného souboru. Během cvičení
si žáci vyzkoušeli, zda by byli dobrými analytiky.
VÍM, CO JÍM?
Žáci 3. ročníků se v průběhu dubna účastnili v rámci předmětu Zdraví 21 projektu na téma: "Vím, co jím".
Jejich úkolem bylo najít na trhu chuťově výrazný produkt, který je v oblibě u spotřebitelů, analyzovat jej,
ohodnotit jeho bezpečnost a doporučit zdravější alternativu. Studenti výrobek koupili, ochutnali, zjistili složení
a tzv. "éčka", která hledali i pod skrytými názvy. Výsledkem byla milá i nemilá zjištění. Některé výrobky prošly
celkem obstojně, u jiných jsme byli překvapeni, kolik v sobě skrývají "nebezpečných" éček.
Studentům se ale podařilo najít vhodné náhrady, takže můžeme mlsat vesele dál.
TECHMANIA – SCIENCE CENTER
Druhé ročníky dostaly k svátku dětí speciální dárek – výlet do plzeňského Science centra Techmanie.
Jedná se o interaktivní výstavu zaměřenou na přírodní vědy, kde si pomocí experimentování mohou všichni
zvídaví objasnit, jak funguje svět kolem nás.
Druháci měli za úkol zaměřit se hlavně na exponáty věnované elektřině a energetice, kterou právě ve fyzice
probírají, ale hodně času strávili i v natáčecím studiu a v expozici optiky. Kromě samostatného objevování v
expozicích Techmanie byly pro naše studenty připravené fyzikální laboratoře a workshop. Oba programy
spojovalo téma vesmíru, ke kterému se žáci dostanou ve fyzice až příští rok, ovšem mohli při řešení zadaných
problémů hojně zužitkovat zejména poznatky z termodynamiky, kterou již ovládají. Všem skupinám se podařilo
42
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
zachránit vesmírnou loď Apollo a za dovednosti, které naši žáci předvedli při řešení laboratorních experimentů,
byli pochváleni lektorem jako nejšikovnější skupina za dlouhou dobu.
Celkově lze akci hodnotit jako velmi zdařilou – žákům se dle ohlasů líbilo jak v expozicích, tak na programech.
Jízda vlakem dodala výletu nádech dobrodružství (zpoždění vlaku, následná cesta přes celou Plzeň, hledání
správného nástupiště, volnější zábava při cestě…) Nepřítomní žáci dostali za úkol vypracovat otázky z oblasti
elektromagnetické indukce a vedení proudu v plynech.
GATEWAY TO SPACE: BRÁNA DO VESMÍRU
V druhý den konání ústních částí maturit byl pro studenty druhého ročníku přichystán program v podobě
návštěvy výstavy Gateway to Space na holešovickém výstavišti. Studenti měli možnost prohlédnout si řadu
exponátů souvisejících se světovým kosmickým programem a dobýváním vesmíru. V závěru expozice byla
přichystána řada atrakcí jako například gyroskop či letecké simulátory, které si někteří studenti rádi vyzkoušeli.
Naše studenty tato unikátní výstava viditelně zaujala a jistě by se rádi na akci zdrželi déle.
6. ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, SPORTOVNÍ KURZY
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – BOTANICUS A PŘEROV NAD LABEM
Druhý školní den, v úterý 2. září 2014, se studenti prvního ročníku Anglicko-českého gymnázia Amazon vypravili
s třídními profesory na tradiční výlet do Botanicusu a Přerova nad Labem. V Botanicusu ve vesničce Ostrá jsme
se s pomocí místních průvodců seznámili se starou výrobou mýdla, svíček a papíru (což si mohl každý za několik
grošů vyzkoušet) i s tradičními řemesly, jako je pekařství, drátenictví nebo kovářství. V přilehlých zahradách
jsme načerpali sílu do nového školního roku. Možností k bližšímu seznámení byla rovněž návštěva místní
hodovny a posílení vyhlášenými palačinkami.
Ve skanzenu v Přerově nad Labem, kam jsme se po prohlídce středověké vesnice vypravili, je řada původních i
převezených rozebraných a znovu sestavených chalup a usedlostí. Bylo zajímavé všímat si pod vedením
průvodců rozdílů mezi bohatými a chudými rodinami, stejně jako podívat se do školy či domu starosty. Také
vnitřní vybavení místností a expozice různých zvyků přitahovaly pozornost. Poznali jsme předměty (dosud)
neznámého účelu. Slova z vesnického života v minulosti, která jsme sice slýchávali, ale vlastně jsme jim
nerozuměli, náhle získala konkrétní podobu. To byl další přínos výletu do tohoto skanzeny, který patří pod
Polabské národopisné muzeum.
I přesto, že počasí nebylo dokonalé, se celkově tento výlet za poznáním života před 150 a více lety vydařil – i
proto, že na stromech mezi chalupami dozrávaly švestky a jablka, kterých bylo dost pro každého.
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ
V úterý 2. 9. 2014 se studenti druhých ročníků vypravili na turisticko-poznávací výlet do Koněpruských jeskyní,
které jsou největší přístupnou jeskyní v Čechách.
Sraz 37 odpočatých a natěšených studentů po letních prázdninách byl na hlavním nádraží, odkud nám jel vlak.
Praha byla ponořena do ponurého, nevlídného, chladného a mokrého počasí, které s přibývajícími kilometry
měnilo svou tvář a v Berouně se na nás sem tam pousmálo i sluníčko. Cesta z vlakového nádraží na autobusové
nám utekla velice rychle, jako voda v Berounce, kterou jsme museli překonat po visutém mostě. Po vlaku jsme
se rozhodli využít služeb autobusové dopravy, která nás přiblížila k cíli naši cesty. Protože jsme měli dostatek
času a elánu, využili jsme přijatelné počasí k turistice v okolí velkého kamenného lomu Čerťák. Trasa vedla po
silnici lesem a na konci na nás čekala vyhlídka na krásnou přírodu mezi Karlštejnem a Berounem. Všichni si měli
o čem povídat, převládaly dojmy z prázdnin a debaty o rozvrhu a učitelích. Ani jsme se nenadáli a byli jsme u
jeskyně. Malé občerstvení přišlo všem velice vhod. S průvodcem jsme se ponořili do 10 stupňového ticha.
Vchod do jeskyně se nachází asi 50 m nade dnem bývalého Houbova lomu a vstoupili jsme jím do středního
patra jeskyní. Po vstupu jsme prošli Spallanzaniho jeskyní, jeskyní u Varhan, kde stalaktity vydávají různé tóny a
Kuklovým dómem. Prošli jsme kolem Letošníkovy propasti hluboké 27 m, navštívili Staré chodby a došli jsme do
Proškova dómu, který je nejkrásnější jeskynní prostorou se sintrovým jezírkem a Koněpruskými růžicemi. Dále
následoval Pustý dóm s kopiemi některých kosterních nálezů zvířat a několika kosterních pozůstatků pravěké
ženy a Petrův dóm se vstupem do Petrbokovy jeskyně pojmenované po speleologovi J. Petrbokovi. Právě v
43
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Petrbokově jeskyni byla v únoru 2007 objevena nová jeskyně, v níž byly navíc objeveny kosterní pozůstatky
jeskynního medvěda, starého 800 tisíc let. Prohlídka končila stoupáním po točitém schodišti do svrchního patra
jeskyní - Mincovny, odkud jsme vyšli ven. Společné foto je potvrzením naší účasti na této dobrodružné cestě
historií a geologií. Trasa měřila 610 m a zdolali jsme 500 schodů.
Krásný zážitek, na který si jistě každý rád vzpomene. Cesta zpět nám utekla tak rychle, že než jsme se
rozkoukali, za oknem se nám objevila známá místa Prahy. Mnoho z nás bylo překvapeno, jak nám ten den utekl.
Poděkování patří všem účastníkům a výlet se tak stal příjemným zpestřením všedních dnů.
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÝLET – LITERÁRNÍ EXKURZE – PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA A ZÁMEK DOBŘÍŠ
V úterý 2. 9. 2014 se uskutečnil již tradiční zářijový výlet studentů a učitelů Anglicko-českého gymnázia
AMAZON. Tentokrát jsme se studenty 3. a 4. ročníků zavítali do Staré Hutě u Dobříše, kde se u rybníku Strž
nachází krásná empírová vila, dnes Památník Karla Čapka. Zde trávil se svojí manželkou, herečkou Olgou
Scheinpflugovou, chvíle odpočinku i práce na zahradě, nebo pak za psacím stolem při tvoření literárních
klenotů.
Celá expozice přibližuje osobnost a dílo Karla Čapka a jeho ženy Olgy. Samostatnou expozici má v podkroví
domu také novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka.
Druhá část výletu byla věnována prohlídce rokokových interiérů zámku Dobříš patřící majitelům šlechtického
rodu Colloredo-Mannsfeld. Během prohlídky zámecké expozice jsme měli navíc možnost zhlédnout krásnou
výstavu loutek v dobových kulisách zámeckých interiérů. Ačkoliv nám letos počasí příliš nepřálo, všichni
gymnazisté si zahajovací výlet náležitě užili.
ZAHRANIČNÍ EXKURZE – FYZIKÁLNÍ LABORATOŘ CERN
Ve dnech 3. - 5. 9. 2014 se uskutečnil výlet do fyzikální laboratoře na švýcarsko-francouzském pomezí CERN.
Plánování celé akce začalo již v únoru 2014, kdy tehdy ještě studenti třetího ročníku projevili zájem o exkurzi do
této největší fyzikální laboratoře světa.
Sešli jsme se v podvečer na hlavním nádraží, kde na nás čekal autobus. První noc jsme strávili na cestě a únava
se brzy projevila v úvodu prohlídky, kdy většina účastníků jen s velkými obtížemi dokázala udržet pozornost.
S přibývajícími minutami se ale celá situace zlepšovala a nakonec jsme vyčerpanost překonali a užili si báječnou
prohlídku tohoto zařízení. Po třech hodinách jsme si dali oběd v místní jídelně a odjeli se ubytovat do hotelu
Formule 1. Po krátkém odpočinku se část studentů odebrala do podzemního zařízení zmíněné laboratoře na
podrobnější prohlídku a zbytek na cestu do Ženevy. Jeli jsme místní dopravou do centra, kde jsme měli rozchod
na prohlídku města a večeři. Po návratu na hotel všichni vděčně ulehli do svých postelí a užili si zasloužený
odpočinek. Ráno po snídani jsme se vydali na cestu domů, kterou jsme si ještě zpestřili návštěvou místní
čokoládovny a sýrárny. Do Prahy jsme přijeli podle plánu bez komplikací v přesně stanovený čas.
ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ
Od 15. do 17. září 2014 absolvovali studenti 1. ročníků adaptační a seznamovací kurz ve sportovním centru v
Nymburku. Akce byla vedena tak, aby došlo k vzájemnému seznámení žáků, prvotnímu vytvoření osobních pout
a upevnění třídních kolektivů pod dohledem školených pedagogů. V rámci mnoha sociologických her a cvičení
docházelo u žáků k postupnému vývoji, během kterého hledali svoje vlastní místo ve skupině, do níž budou
několik následujících let patřit. Navazovali první přátelství a kontakty. Zároveň měli možnost lépe poznat i
některé své pedagogy v jiném prostředí než jsou prostory školy.
Aktivity a hry studentů byly rovnoměrnou kombinací her rozvíjejících jejich kreativitu a sociální cítění společně
s fyzickou zdatností. Šlo o utvoření základního společného uvědomění, že všichni patří do jedné skupiny tvořené
školou a jejich pedagogy.
NÁVŠTĚVA EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 21. 10. a 23. 10. 2014 se studentky Nicole Hlaváčová a Tereza Klimszová ze třídy SR4A zúčastnily
vzdělávacího zájezdu, organizovaného sdružením Mladých demokratů na pozvání europoslance Jaromíra
Štětiny, do francouzského Štrasburku, jakožto sídla Evropského parlamentu. V rámci návštěvy Evropského
44
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
parlamentu se zúčastnily jednání poslanců, krátké přednášky o historii a funkcích Evropského parlamentu a
v závěru diskutovaly s Jaromírem Štětinou na aktuální politická témata. Součástí zájezdu byla i organizovaná
prohlídka města a návštěvy památek.
VÁNOČNÍ ZÁJEZD – NORIMBERK 2014
Žáci navštívili město Norimberk ve vánoční atmosféře nejznámějšího adventního trhu.
V dopoledních hodinách byla zajištěna návštěva zoologické zahrady. Zážitkem bylo vystoupení delfíní show v
laguně. Poté jsme přejeli do centra města a v komentované prohlídce zhlédli hlavní historické dominanty. V
odpoledním programu měli žáci rozchod po vánočním trhu se 180 stánky s typicky vánočním zbožím.
Gastronomické dobroty doplnily ráz vánočního dne.
VÁNOČNÍ ZÁJEZD – OSVĚTIM A KRAKOW 2014
Žáci čtvrtého ročníku měli v rámci výuky moderních dějin možnost navštívit vyhlazovací tábor Osvětim.
Vzhledem k tomu, že se exkurze konala v předvánočním čase, byla spojena s návštěvou vánočních trhů v
Krakowě. Ve čtvrtek ráno vyjel autobus směr Polsko a po několikahodinové cestě dorazil za západu slunce do
Krakowa. Zde měli studenti možnost poznat město i s jeho historií. Žáci dostali pracovní listy k vypracování s
různými úkoly. Navštívili tak středověký hrad Wawel, kde se mohli vyfotit s drakem, i židovské město, kde
zjišťovali původ jeho názvu Kazimierz. Zbyl dostatek času na návštěvu vánočního trhu a ochutnávku polských
specialit. Většina byla zaujata i polským jazykem a některými výrazy podobnými češtině. Po prohlídce města
následoval přesun do hostelu, ve kterém někteří využili přítomnosti pizzerie a zajistili si tím večeři.
Druhý den ráno nebylo nutné brzké vstávání. Snídaně byla připravena a odjezd naplánován chvíli před devátou
hodinou. Prohlídka samotné Osvětimi byla naplánována na jedenáctou hodinu. Zde už čekali dva polští
průvodci, kteří mluvili plynně česky. Nejdříve byl promítnut krátký film o osvobození tábora a poté se žáci
rozdělili do dvou skupin mezi průvodce Roberta a Barbaru. Tísnivá atmosféra tábora zapůsobila na všechny. Žáci
ale zvládli téměř čtyřhodinovou prohlídku bez větších komplikací a se zájmem o dané téma.
Na první pohled bylo znát, že návštěva tábora byla přínosnou zkušeností a některým žákům „otevřela oči“.
Cesta autobusem domů proběhla bez komplikací a s minimem zastávek. Celková atmosféra těchto dvou dnů
byla příjemná (v rámci možností vzhledem k tématu).
LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ – HOCHFICHT 2015
Lyžařského kurzu se zúčastnilo 43 studentů prvního ročníku.
Kurz byl organizován ve spolupráci s cestovní kanceláři CK2. Byla vybrána lyžařská oblast u města Lienz se
středisky Hochstein a Zettersfeld. Z Prahy jsme odjížděli autobusem v neděli 1. února 2015 v ranních hodinách
do cílového města Lavant, kde jsme se ve večerních hodinách ubytovali a připravili na ranní lyžování. Po
desetiminutovém přesunu od penzionu k lanovce jsme se ocitli ve výšce 2300 m zalité sluncem a začal náš první
výcvik. Rozdělení do skupin pro lyžaře a snowboardisty s různou kvalitou pohybových dovedností bylo
samozřejmostí. Čtyři lyžaři a dva snowboardisté byli na svém nářadí poprvé. Lyžovali jsme na 40 kilometrech
upravených sjezdovek od rána do pozdního odpoledne. Nikde žádné fronty. Oběd jsme měli zajištěn v blízké
restauraci, přímo naproti sjezdovce. Po návratu jsme měli osobní volno k odpočinku, návštěvě obchodů a
přípravě lyžařské výstroje a výzbroje k dalšímu dni výuky. Po večeři proběhly přednášky o pohybu a pobytu na
horách, lyžařském vybavení, bezpečnosti při výcviku a na závěr jsme hráli různé společenské hry. Na každý den
byla určena čtyřčlenná služba a za průběh noci byl vždy zodpovědný jeden z instruktorů. Ti se střídali i při
výcviku u jednotlivých skupin, tak aby byla zabezpečena pestrost a motivace. Všichni studenti zvládli veškerou
didaktickou přípravu a následné testování kvality pohybových dovedností nás přesvědčilo o správnosti postupu.
Domů jsme odjížděli v pátek 6. února 2015 hned po příjezdu z lyžování a nabalení věcí do autobusu. Cestu zpět
jsme si zpříjemnili zhlédnutím několika filmů. Do Prahy jsme dorazili před desátou hodinou večerní a studenty
předali rodičům.
Lyžařský kurz splnil veškeré cíle a bylo přínosem pro sportovní výkonnost a utužení kolektivu.
SPORTOVNĚ-ZDRAVOTNICKÝ KURZ – ORLICKÉ HORY 2015
45
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
V pondělí 1. 6. 2015 jsme se vydali s žáky třetího ročníku na sportovně-zdravotnický kurz do Deštného v
Orlických horách. Ubytováni jsme byli v pěkném hotelu Alfa resort. Během celého kurzu bylo krásné počasí, a
tak jsme mohli být většinu času venku. Dny jsme trávili sportem a programem, který se vztahoval k předmětu
Zdraví 21. První den přijeli hasiči. Sirény byly slyšet z daleka. Seznámili nás se svou prací, ukázali nám vybavení
hasičského vozu, které jsme si mohli také vyzkoušet. Například opravdu těžké vyprošťovací automatické kleště,
přilbu atd. Vyzkoušeli jsme si také zásah při likvidaci ohně a na závěr se odvážlivci mohli koupat v obrovském
množství hasící pěny.
Večer jsme zakončili příjemným posezením u ohně, popovídáním si a opékáním buřtů. Druhý den za námi
přijely pracovnice červeného kříže a do večerních hodin nás seznamovaly se zásadami poskytování první pomoci
včetně dýchání z úst do úst. Žáci si vše vyzkoušeli prakticky a v druhé části školení si instruktorky připravily
překvapení v podobě opravdových zranění. Z instruktorek se staly filmové maskérky a zranění byla jako
skutečná. Všichni žáci si vedli opravdu dobře a základy první pomoci uměli uplatnit. Večer jsme strávili sportem
nebo plaváním v bazénu. Třetí den na nás čekalo lanové centrum. Užili jsme si hodně zábavy. Někteří si odnesli
drobné oděrky. Nikomu se však nic vážného nestalo a instruktoři nás chválili za aktivitu a vzorné chování. Po
obědě jsme se vydali na výlet kolem Deštné, který jsme zakončili točenou zmrzlinou. Poslední den jsme strávili
sportovními aktivitami a někteří nás pobavili připravenými scénkami. Na památku jsme žákům nechali objednat
odznak s nápisem z Orlických hor.
7. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
DIVADELNÍ KLUB AMAZONU – KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Klub mladého diváka patří mezi stálou volnočasovou kulturní aktivitu, kterou naše škola nabízí a poskytuje.
Členové divadelního klubu tak mají možnost každý měsíc zhlédnout vybrané divadelní představení v některém z
mnoha pražských divadel. Nabídka je opravdu široká (Národní divadlo, Stavovské divadlo, Divadlo na
Vinohradech, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo v Dlouhé, Švandovo divadlo, Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo v
Řeznické, Divadlo v Celetné a další).
Většina ze zvolených představení nás vždy obohatila, splnila očekávání a podpořila umělecké zážitky a kulturní
úroveň našich studentů. Pravidelná návštěva divadla patří k profilu humanitně vzdělaného člověka, který
prokazuje kulturně - společenský přehled nezbytný pro moderní vzdělávání 21. století.
V letošním školním roce bude Klub mladého diváka navštěvovat 60 studentů!
Přejeme příjemné kulturní zážitky!
THE AMAZON DECATHLON – ATHLETIC TOURNAMENT
Ve čtvrtek 25. 9. 2014 se konala celoškolní sportovní akce.
Soutěžní týmy oblečené v barvách vlajky daného státu reprezentovaly jednotlivé země: Brazílii, Keňu,
Madagaskar, Nový Zéland, Seichelly, Ghanu, Haiti, Nicaragui, Senegal, Andorru, Island, Indii, Kanadu, Botswanu
a Myanmar.
Studenti byli rozděleni napříč ročníky do 15 týmů a pod vedením svých kapitánů bojovali o nejlepší umístění v
deseti disciplínách. První cenu – zlaté medaile si odnesl tým Seichelly. Soutěžní disciplíny, byly zvoleny tak, aby
se studenti pobavili (sněhulák, pojídání čokolády) a zároveň předvedli své talenty (hod botou, štafeta).
Sportovní den se i přes prvotní nepřízeň počasí vydařil a již nyní se těšíme na ten příští. Sportu zdar!
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX – STARPOINT
Během dvanácti let své existence se StartPoint stal z národní přehlídky diplomových prací rozsáhlým projektem
sledujícím nastupující umělecké talenty po celé Evropě.
V letošním roce kurátorský tým projektu mapoval 24 uměleckých škol z 11 zemí, aby vybral ty nejzajímavější
diplomové práce, ze kterých grémium malé poroty určí nejvýraznější práce, jež budou prezentovány na výstavě.
V den vernisáže zvolí mezinárodní porota vítěze a několik dalších oceněných.
46
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Druhé ročníky se v pondělí 13. října zúčastnily interaktivní prohlídky výše uvedené výstavy, která je výborným
tréninkem kritického myšlení.
Žáci se prostřednictvím pracovních listů učili porozumět významu současného vizuálního umění a uvědomili si
také význam aktivního diváctví a pluralitu interpretací a subjektivitu hodnocení kvality díla. Vzhledem k našim
omezeným časovým možnostem navážeme na program v rámci navazující hodiny VV prezentací v prostorách
školy.
EXKURZE DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
K čemu slouží peníze? Jak v minulosti vypadaly? A jaký je úkol České národní banky?
Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se mohli studenti tříd SO2A a SO2B dozvědět během exkurze do České
národní banky v úterý 14. října 2014, která proběhla v rámci výuky základů společenských věd. Součástí
prohlídky byla kromě několika krátkých vzdělávacích filmů o chodu a historii ČNB také interaktivní výstava
mapující historický vývoj české měny od nejstarších dinárů po současnost. Kromě těchto mincí byly ke zhlédnutí
například také mince starých Keltů či třeba antických Římanů. Každý se mohl seznámit s procedurou výroby
peněz, prohlédnout si největší trezorové dveře v České republice nebo se pokusit rozeznat pravé bankovky od
padělaných. Každý, kdo si přinesl své vlastní peníze, si mohl také pod UV lampou zjistit, jestli náhodou nejde o
padělky.
Na konci prohlídky studenti soutěžili o peněžitou odměnu – za správné odpovědi mohli získat balíček v podobě
rozdrcených bankovek ve výši cca 150 000 Kč.
Za zvídavost a aktivní přístup k výstavě byli studenti odměněni asi nejúspěšnější částí výstavy, kdy si mohli sami
potěžkat zlatou cihlu v hodnotě asi 11 000 000 Kč.
Expozice byla opravdu zábavná i poučná, o čemž svědčí mimo jiné to, že celou cestu zpátky do školy studenti
diskutovali o poznatcích, které se v ČNB dozvěděli. V následujících týdnech se do ČNB podívají ještě další
studenti dalšího druhého a třetího ročníku.
LITERÁRNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE PO PRAŽSKÝCH PAMÁTKÁCH
V rámci předmětu KULTURA 21 se studenti 1. ročníku vydali v průběhu podzimu 2014 po stopách slavných
českých literátů, historiků, umělců a významných pražských pamětihodností.
Okružní trasa vedla od budovy školy, na které jsme si prohlédli znak hlavního města Prahy, přes Ovocný trh
s gotickým Karolinem a klasicistním Stavovským divadlem, na náměstí Republiky se secesním Obecním domem,
dále Celetnou ulicí, ve které spatřili kubistický Dům U Černé Matky Boží, na Staroměstské náměstí s Orlojem,
radnicí, Domem U Kamenného zvonu, Týnským chrámem a Chrámem svatého Mikuláše, sochou Mistra Jana
Husa a Palácem Kinských. Samozřejmě jsme se nezapomněli postavit na 15. poledník, který tímto slavným
místem prochází. Naše další kroky vedly na Mariánské náměstí, kde jsme navštívili Městskou knihovnu, viděli
Novou radnici - sídlo Magistrátu hl. m. a prošli barokním Klementinem ke Karlovu mostu. Naše vlastivědná
vycházka skončila na Uhelném trhu. Po celou dobu si žáci zakreslovali trasu a navštívená místa do vlastních
mapek, které poté použili při tvorbě projektu Praha plná památek.
Exkurze měla velký úspěch, přispěla k důležitému poznání historického jádra Prahy a všeobecnému rozhledu
humanitně vzdělaného člověka. V budoucnu budeme v poznávání Prahy rozhodně pokračovat!
DAS FILMFEST
Od středy 15. do neděle 19. října se v Praze konal das Filmfest – festival německy mluvených filmů. Již tradičně
jsme s německou skupinou čtvrtého ročníku využili dopolední projekce pro školy a zhlédli film Akte Grüninger
(Akta Grüninger, Švýc. / Rak. 2013).
Film byl natočen podle skutečného příběhu: V srpnu 1938 uzavřelo Švýcarsko hranice pro židovské uprchlíky.I
nadále však přes rakousko-švýcarské hranice proudí stovky lidí bez platného víza. Do kantonu St. Gallen přijíždí
policejní inspektor Frei, aby prouprchlický systém rozkryl. Zjišťuje, že do ilegálních přechodů hranic je zapojena
většina místního obyvatelstva včetně policejního kapitána Grüningera. Zanedlouho se potvrdí, že Grüninger
skutečně umožňuje uprchlíkům vstup a falšuje dokumenty. Frei tak stojí před rozhodnutím: povinnost versus
lidskost.
Promítání provázely technické potíže, přesto vyprodaný sál Lucerny odměnil závěrečné titulky potleskem.
47
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
BÍLKOVA VILA
Již tradičně jsme v průběhu října navštívili s prvními ročníky Anglicko-českého gymnázia AMAZON tuto zcela
unikátní secesně-symbolistní stavbu s příběhem. Bílkova vila je dílem jednoho autora a každý detail interiéru i
exteriéru je součástí jeho životního příběhu, pro který si vybral symboliku obilného pole jako obrazu lidské
existence, daru Božího. V bývalém ateliéru Františka Bílka i obytné části vily jsou instalovány jeho expresivní
plastiky, kresby a tajemné dřevoryty, které se nevyhýbají temným ani světlým stránkám lidského života.
Studenti v navazující hodině VV měli za úkol inspirovat se jeho figurálními plastikami a pokusit se kresbou lidské
postavy symbolicky vyjádřit své duševní hnutí a aktuální životní pocit.
MUZEUM KAMPA
Muzeum pro nás v rámci podzimní akce vstupné zdarma pro školy připravilo vynikající interaktivní prohlídku na
míru. Žáci si formou diskuze nad vybranými díly Otto Gutfreunda, Františka Kupky, Jiřího Koláře a Andy Warhola
zopakovali formou srovnávání klíčové pojmy, obsahy a trendy českého i světového umění 20. století. Od svého
slavnostního otevření v září roku 2003 pečuje Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových o rozsáhlé
sbírky dvou ikon v dějinách umění 20. století, Františka Kupky a Otto Guttfreunda, o sbírku středoevropského
moderního umění, která hluboce vypovídá o historii tzv. východního bloku a zároveň přispívá k našemu
současnému kulturnímu uvědomění.
Museum Kampa zpřístupňuje tyto sbírky veřejnosti a rovněž pořádá řadu krátkodobých výstav tuzemských i
zahraničních umělců, mezi nimiž se v nedávné době představili například Yoko Ono, Frank Malina, Joseph
Beuys, Matěj Krén, Julian Opie, Piet Mondrian, Theodor Pištěk či Andy Warhol.
Museum vzniklo díky iniciativě sběratelky umění Medy Mládkové a jejího manžela Jana Mládka. Meda
Mládková vznik muzea chápe jako uskutečnění svého životního snu.
DĚJEPISNÝ PROJEKT – ZAŽIJTE DĚJINY 20. STOLETÍ!
Žáci čtvrtého ročníku viděli ve čtvrtek 6. listopadu v kině paláce Lucerna v rámci projektu „Zažijte dějiny 20.
století!“ film Hořící keř. Ten je inspirován reálnými postavami a událostmi po činu Jana Palacha. Film trvá 206
minut, ale žáci ho viděli celý bez přestávky a bezpochyby v nich zanechal potřebné dojmy. Poté se všichni
přesunuli do Národního památníku na Vítkově, kde absolvovali vzdělávací program o době Jana Palacha. Ten
trval zhruba hodinu a půl a žáci se pomocí pracovních listů a výstavy seznámili s dalšími historickými fakty doby.
Akci lze hodnotit jako úspěšnou, kdy žáky nejvíce ohromil právě promítaný film.
SLAVNOSTNÍ BANKET – ETIKETA
V průběhu školního roku 2013/2014 proběhl na půdě SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 slavnostní oběd
v banketním stylu, kde studenti Anglicko-českého gymnázia Amazon měli možnost uplatnit v praxi své znalosti
etikety, jež načerpali v předmětu Kultura 21.
Když jsme usedli k tabuli slavnostně nazdobené do podzimní vínové barvy, nebo naopak velikonoční oranžové,
začala hostina o čtyřech chodech. Studenti byli vystaveni různým zkouškám, například jak zacházet
s ubrouskem, jak konzumovat přiložené pečivo či jaký příbor se používá na daný pokrm. Po nealkoholickém
aperitivu byl oběd zahájen studeným předkrmem ve formě šunkových závitků plněných křenovou šlehačkou,
následoval teplý předkrm – polévka, jako hlavní chod byl podáván kuřecí steak s bramborem a sladkou tečku
tvořila ořechová roláda.
Všechny nástrahy banketního stolování zvládli všichni (skoro) na jedničku.
OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ – COSI FAN TUTTE
Vybraní žáci 1. a 2. ročníků navštívili ve čtvrtek 27. listopadu divadelní představení ve Stavovském divadle na
Ovocném trhu.
Zhlédli Mozartovu operu Cosi fan tutte. Jedná se o nejvíce psychologickou operu se silně komickou stránkou a
poutavými melodiemi. Základem příběhu je zkouška věrnosti, kterou nechají dva přátelé - vojáci podstoupit své
snoubenky. Nakonec se prokáže, že stálost je u žen stejně pomíjivá jako u mužů.
Opera vyvolala u studentů mimořádný ohlas a již dnes se těšíme na další podobnou kulturní příležitost.
48
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
EXKURZE DO HOUSLAŘSKÉ DÍLNY
Ve středu 19. listopadu se skupina tříd FR1A a FR1B vydala na exkurzi do nástrojařské dílny, která je součástí
krásného novorenesančního Rudolfina.
Rudolfinum je ozdobou náměstí Jana Palacha na Starém Městě v Praze. V jeho Dvořákově síni se pořádají
významné koncerty, např. v rámci festivalu Pražské jaro, a také je sídlem České filharmonie. V nástrojařské dílně
nás stejně jako před rokem vřele přivítal mistr houslař, pan Slípka. Měli jsme zde možnost prohlédnout si
nejrůznější materiály, ze kterých jsou všechny smyčcové nástroje vyrobeny, kromě dřeva např. mamutí kel,
slonovinová kost, žraločí a hadí kůže a mnoho dalších. Viděli jsme nástroje rozpracované, nebo připravené
jednotlivé části, ze kterých se teprve budou stavět nástroje nové. Také jsme se dozvěděli něco o historii tohoto
krásného řemesla a samozřejmě o světově nejproslulejších houslařských rodech Guarneri, Amati a Stradivari.
V neposlední řadě nás zajímalo, co taková práce houslaře a nástrojaře obnáší a za jakou cenu se dá kvalitní
hudební nástroj pořídit. Panu Slípkovi děkujeme za milé přijetí a popovídání a budeme se těšit zase za rok.
MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
V úterý 2. prosince navštívila skupina studentů druhého ročníku Muzeum Antonína Dvořáka.
Toto muzeum sídlí od svého vzniku v roce 1932 v barokním letohrádku zvaném Amerika poblíž náměstí I. P.
Pavlova. Stálá expozice nám podrobněji přiblížila nejen život jednoho z nejznámějších českých hudebních
skladatelů období romantismu, ale také jeho rozsáhlé dílo a v neposlední řadě koncertní a pedagogickou
činnost. Prohlédli jsme si ukázky autorových rukopisů, notové autografy, osobní korespondenci, jiné osobní
předměty a řadu dalších.
V 1. patře malé útulné budovy jsme se mohli usadit v koncertním sálku, ve kterém se kromě koncertů pořádají i
přednášky a výstavy, a v klidu vychutnat část Dvořákova kvintetu A dur, posléze i klavírní přednes naší hudebně
nadané studentky Karin Hlaváčové.
V závěru prohlídky nám bylo umožněno nahlédnout do autografu nejznámější Dvořákovy „Novosvětské“
symfonie a samozřejmě vyslechnout její část.
Návštěva muzea byla krásným doplněním právě probírané látky a teď už hurá na koledy!
SOUDNÍ JEDNÁNÍ
Ve čtvrtek 11. prosince vyrazili studenti JU3B v rámci hodin ZSV trestní soudní jednání u Obvodního soudu pro
Prahu 1.
Soudkyně rozhodovala o případu podvodu, kdy se šestadvacetiletý muž vydával za policistu a vymámil tak z
cizího pána ve věku 82 let více než 13 000 Kč. Mladík se k činu ihned přiznal, vyjádřil lítost a motivaci k tomu, co
udělal, vysvětloval náhlým „zkratem“ mysli. Během dokazování však vyšlo najevo, že obviněný již jednou za
podobný čin seděl ve vězení a momentálně je ve zkušebním období podmíněného trestu. Byl tedy nakonec
odsouzen na dva roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou. Paní soudkyně po skončení jednání byla ochotná
odpovídat na dotazy studentů, takže se mohli doptat na věci, kterým případně nerozuměli. Všichni studenti se
pak shodli na tom, že vidět průběh takového procesu je velmi odstrašující a poučné. Ostatní studenti třetího
ročníku se soudního jednání také zúčastní, jakmile bude Obvodní soud pro Prahu 1 projednávat další vhodné
případy.
GOETHE INSTITUT
V úterý 16. 12. 2014 uspořádal Goethe Institut pohádkové odpoledne.
Německá skupina třídy JU3C v jeho rámci zhlédla nejnovější filmové zpracování klasické pohádky bratří Grimmů
Šípková Růženka (Dornröschen). Německý originál byl doplněn o české titulky, které nám usnadnily
porozumění. Po projekci jsme byli německými lektorkami obdarováni balíčkem se sladkostmi.
VÁNOČNÍ VÝLET – PLZEŇ 2014
Ve čtvrtek 18. prosince 2014 jsme se studenty třetího ročníku vypravili do západočeské metropole ležící na
soutoku čtyř řek – Plzně. Po příjezdu nás čekala poutavá a poučná prohlídka celosvětově známého pivovaru
značky Pilsner Urquell. Poté jsme se přesunuli do historického centra města, podél jehož hradeb a kolem
židovské synagogy a dvou divadelních budov prošli až na hlavní náměstí Republiky, kde jsme viděli dominantu
49
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Plzeňského kraje - katedrálu svatého Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží České republiky, dále slavnou
renesanční radnici a budovu plzeňského arcibiskupství.
V adventním čase nemohla chybět návštěva vánočních trhů. Zde jsme měli možnost nakoupit skleněné vánoční
ozdoby, ručně vyráběná mýdla či výrobky z teplé ovčí vlny. Naše zraky patřily také majestátnímu vánočnímu
stromu, který byl vyhlášen nejkrásnějším v naší zemi.
Jelikož získala Plzeň titul Evropského hlavního města kultury 2015, byla na každém kroku znát finalizace příprav
tohoto náročného kulturního projektu, který bude spuštěn na počátku příštího roku.
Celý školní vánoční výlet se velmi vydařil a všichni naši studenti se vrátili plni nezapomenutelných zážitků!
EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Studenti 2. ročníku se ve dnech 13. a 16. ledna 2015 mohli přímo v prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR seznámit nejen s tím, jak v praxi probíhá zákonodárný proces, ale také s běžným pracovním
dnem poslance či s historií parlamentarismu v českých zemích.
Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR byla zahájena v tamním informačním středisku, kde studenti zhlédli
krátký film o historii parlamentarismu v českých zemích. Film obsahoval také informace o zákonodárném
procesu, které však byly pro studenty Amazonu již opakováním toho, co znali z hodin ZSV. Po promítání
následovala sama prohlídka reprezentačních prostor sněmovny a především návštěva jednacího sálu. Paní
průvodkyně během návštěvy vypravovala o běžných pracovních úkonech poslance, o tom, co dělají, když
sněmovna zrovna nejedná i o historii sněmovních budov. V jednacím sále jsme si pak mohli prohlédnout, jak
vypadá zasedací pořádek poslanců, jakým systémem probíhají hlasování a mnoho dalšího.
Návštěva sněmovny je jistě zajímavým a názorným doplněním hodin politologie a informace zde načerpané
využijí studenti nejen ve škole.
EXKURZE DO ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY – MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
V průběhu ledna 2015 navštívili všichni studenti naší školy Ústřední knihovnu na Mariánském náměstí.
Obsahem knihovnické exkurze bylo základní seznámení s městskou knihovnou, jejími pobočkami a službami,
které pražská knihovní síť nabízí a svým čtenářům umožňuje. Velmi důležitým bodem byla orientace v
jednotlivých úsecích Ústřední knihovny, včetně návštěvy hudebního oddělení či oddělení Pragensií.
Paní knihovnice nám ochotně ukázala způsoby vyhledávání v elektronickém katalogu, možnosti objednávek z
centrálního skladu nebo rezervační systém. Překvapením pro všechny studenty bylo množství svazků, kterými
městská knihovna disponuje. V současnosti se jejich počet pohybuje okolo 700 tisíc. Na závěr se žáci dozvěděli,
co je to kupříkladu bibliobus, nebo co lze vypůjčit v tzv. artotéce a jaký je rozdíl mezi anotací a rešerší.
Exkurze do Městské knihovny v Praze byla zcela jistě přínosem nejen do hodin českého jazyka a literatury a k
maturitní zkoušce, ale též do každodenního života, jelikož škola by od reálného života neměla být odtržena.
BESEDA – VINCENT VAN GOGH
Nakladatelství Mladá fronta pozvalo naše studenty zdarma na besedu s Barbarou Stok, autorkou grafického
románu o tvorbě Vincenta van Gogha, která právě přijela z Nizozemí u příležitosti uvedení českého překladu
této knihy.
Po prezentaci autorky, která studentům poutavě vyprávěla o tom, jak se taková kniha připravuje, jak se kreslí
obrázkový příběh a jak se v průběhu práce změnil její vztah k postavě van Gogha, následovala diskuze v
angličtině.
Studenti se dozvěděli nové poznatky o tvorbě tohoto malíře a výtvarném umění obecně, na závěr jim
překladatelka knihy česky pověděla zajímavosti z oboru překladu a zástupce nakladatelství doplnil podrobnosti
o produkci a grafickém zpracování vydání. Pro studenty bylo připraveno občerstvení, pohlednice s
reprodukcemi a grafický román Vincent se slevou.
Na závěr pochvala pro celou 1.C. Třída prokázala velmi dobrou úroveň vystupování i angličtiny.
GOETHE INSTITUT
50
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Ve čtvrtek 5. února navštívila skupina německého jazyka 1. ročníku Goethe institut, který zahájil nový rok
programem – Hráčský instinkt.
Přímo ve vestibulu je nainstalována SUCK THE BALLS, která byla navržena Niklasem Royem. Návštěvník bojuje
se záplavou míčků, pomocí podtlaku nasaje do spletitého – 60m dlouhého potrubního systému, který vede až
do prvního patra. Svůj silný hlas si mohli žáci ozkoušet u amazingu, kuličkového labyrintu, obřího rozměru.
Prostřednictvím zpívaných tónů se dá hrací pole naklápět podélně i příčně tak, aby se kulička dokutálela k cíli.
V druhém patře si žáci prohlédli velké množství unikátních fotografií Prahy od zahraničních turistů.
ANTISEMITISMUS
Na konci února se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky na téma antisemitismus a holokaust. Téma
bylo rozšířením a doplněním aktuálního učiva dějepisu.
V rámci přednášky si studenti nejprve připomněli základní informace o dějinách holokaustu a antiseminismu a
v následné diskusi se s pamětníkem ing. Wernerem pokusili alespoň trochu přiblížit situaci a životu v tzv.
rodinném táboře v Osvětimi. Pan Werner byl jedním z mála, kteří dokázali tuto hrůzu přežít a dnes je o ní
ochoten a schopen mluvit na školách s mladými lidmi.
GOETHE INSTITUT
Ve čtvrtek 19. března se němčinářská skupina tříd JU3A a JU3B vydala na návštěvu Goethe-Institutu, jenž sídlí v
nádherné secesní budově na Masarykově nábřeží, vzdálené jen deset minut chůze od naší školy.
Na úvod byli studenti seznámeni s činností Goethe-Institutu nejen jako jazykové školy a garanta mezinárodních
jazykových zkoušek, ale také jako zprostředkovatele kulturního, společenského a politického dění v Německu a
německy mluvícím regionu široké veřejnosti.
Následovala prohlídka knihovny, jež nabízí pestrou škálu beletristických knih, denního tisku, společenských i
odborných časopisů, slovníků, učebnic, průvodců, ale i audio knih, filmových a hudebních nosičů.
Studenti měli možnost se v knihovně zaregistrovat a stát se jejími pravidelnými návštěvníky, čehož jedna
studentka využila.
Druhá část prohlídky byla věnována umělecké proměně Goethe Institutu pod názvem Rub a líc. Měli jsme
možnost projít veřejné prostory budovy, tj. přízemí, první a druhé patro, které byly proměněny šesticí
německých umělců pod vedením kurátora Stephana Berga, ředitele Kunstmuseum Bonn. Krátce jsme také
nahlédli na aktuální výstavu ve druhém patře, věnované Norimberskému procesu.
Celou návštěvu jsme zakončili návštěvou místní kavárny s originální podlahou a neotřelými svítidly. Na kávu a
počtění aktuálního výtisku Die Zeit už nám ale bohužel nezbyl čas. Snad příště.
FRANZ KAFKA MUZEUM
V pondělí 23. března 2015 navštívila německá skupina třídy JU3C Muzeum Franze Kafky, sídlící v Hergetově
cihelně na Malé Straně.
V muzeu je návštěvníkům dlouhodobě přístupná výstava „Město K. Franz Kafka a Praha“, která nám
představuje svět slavného pražského rodáka Franze Kafky, jeho život a dílo. Prezentována jsou například první
vydání jeho děl, osobní korespondence, deníkové záznamy, rodinné fotografie či kresby.
Expozice je doprovázena audiovizuálním programem a hudbou.
PUBLICISTICKÁ EXKURZE DO LIDOVÝCH NOVIN
V pátek 3. dubna se skupina studentů prvních ročníků zúčastnila exkurze pořádané v redakci Lidových novin.
Do sídla tohoto nejstaršího dosud vycházejícího českého deníku se vypravili studenti, kteří jsou zapojeni do
projektu School Press Club a spoluúčastní se na tvorbě a vydávání školního časopisu.
Na úvod jsme se dozvěděli z úst vedoucího vydání LN Petra Bušty, jak vypadá obvyklý redakční režim, v němž
noviny vznikají, a jaká jsou s tím spojena úskalí jejich často hektické přípravy. Následně se nás ujaly redaktorky
51
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
přílohy LN Akademie Radka Kvačková a Barbora Cihelková, které nám prakticky ukázaly, jak pracuje systém, v
němž vznikají stránky LN.
Exkurze se nám moc líbila a byla pro nás velkým přínosem. Děkujeme!
PRAHA – EXKURZE HISTORICKÝM CENTREM
V hodinách dějepisu se žáci seznamují i s dějinami umění a architektury.
Vzhledem k výbornému umístění školy v historickém centru Prahy byly na jarní období naplánovány vycházky
se zkušeným průvodcem Bohuslavem Kábrtem.
Druhý ročník se vydal objevovat pro ně zatím neznámá gotická zákoutí. Prohlídka začala u kostela Panny Marie
Sněžné, který měl být původně klíčovou stavbou Karla IV. Nakonec byl ale předán do užívání řádu Karmelitánů a
dnes je využíván řádem Františkánů. Zastávkou se stal i kostel svatého Martina ve zdi, kde se nachází hrobka
pozdější (barokní) rodiny sochařů Brokoffů. Nesmí být opomenuta Betlémská kaple se zmínkou o Janu Husovi a
Karolinum se základy evropské vzdělanosti.
Třetí ročník rozšířil své znalosti o Praze od období Rudolfa II. Zásluhou barvitého výkladu se žáci mohli přenést
do tohoto nevábného období plného křivolakých uliček, přitom jednoho z nejslavnějších období Prahy díky
alchymistům a celkovému kulturnímu rozmachu. Žáci se seznámili konkrétněji s několika měšťanskými domy a
jejich zdobnými portály. Přes Staroměstské náměstí se vydali až do Josefova, kde si mohli prohlédnout některé
židovské památky včetně Maiselovy synagogy.
Prohlídka končila na kupeckém dvoře nazývaném Ungelt. Průvodce se snažil zapojit do výkladu zajímavosti, aby
žáky nalákal na objevování Prahy a pomohl jim otevřít se kráse hlavního města.
TÁBOR – DĚJEPISNÁ EXKURZE PO STOPÁCH HUSITŮ
Žáci druhého ročníku měli ve středu 22. dubna v rámci hodin dějepisu jedinečnou možnost navštívit největší
husitské město středověku.
I přesto, že se do Tábora přijelo za slunečného počasí, tak jako první vedla cesta do známého podzemí. Zde se
gymnazisté od zkušené průvodkyně dozvěděli stručnou historii města a historii budování městských sklepů,
které byly propojeny a nyní slouží návštěvníkům. Někteří odvážnější žáci se pustili do pátrání na vlastní pěst.
Brzy však zjistili, že většina chodeb je slepých a drželi se své skupiny.
Poté byl věnován čas stálé expozici Husité, umístěné na bývalé radnici, která dnes slouží jako muzeum. Výstava
je interaktivní. Žáci tak mohli v roli Jana Husa stanout před Kostnickým koncilem, vyzkoušet si kroužkovou zbroj
a seznámit se s nově vzniklým komiksem o husitství. Využili i volného času a při návštěvě gotického sálu si
zahráli na klavír a uspořádali tak vlastní „koncert“.
Nakonec dostali hodinový rozchod, který mohli využít k občerstvení. Na tuto dobu měli také pracovní listy, s
jejichž pomocí mohli poznávat město Tábor i na povrchu.
Žáci všechny své úkoly splnili na výbornou a za exkurzi svým průvodcům i poděkovali.
DĚJEPISNÝ PROJEKT – PO STOPÁCH PRAŽSKÝCH SOCH
V rámci hodin dějepisu žáci prohloubili své znalosti o umění při pátrání na vlastní pěst.
Jejich úkolem bylo vybrat si jednu ze soch na Karlově mostě, zjistit informace k soše i svatému, kterého
představuje a zjištěné informace přednést na hodině.
Žáci druhého ročníku si tak mohli propojit již získané znalosti s nově nabytými a seznámit se se známými
sochařskými rody jako byli Brokoffové. Na památku si každý pořídil fotografii se svým vybraným sousoším.
BIOLOGICKÁ EXKURZE DO BOTANICKÉ A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
Ve středu 6. května se studenti prvních ročníků vydali na biologickou exkurzi do botanické a zoologické zahrady.
Vzhledem k předpokládané nepřízni počasí byla exkurze naplánována především do interiérů obou zahrad.
V botanické zahradě jsme si prohlédli skleník Fata Morgana věnovaný tropickým pralesům. Úkolem studentů
bylo vypracovat pracovní list s uvedeným tématem, kde se vhodně doplňovaly otázky zeměpisné a biologické,
např. otázky o podnebných pásmech, rozmístění deštných pralesů na mapě, přizpůsobení rostlin nadměrné
52
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
vlhkosti, nedostatku živin nebo světla v podrostu. V době návštěvy skleníku zde probíhala i výstava tropických
motýlů. Vzhledem k deštivému počasí a nedostatku slunce motýli moc nelétali, spíše někde posedávali.
V ZOO jsme opět využili širokou nabídku pracovních listů pro studenty středních škol. Dvojice až trojice
studentů tak dostala svůj úkol pro samostatnou práci s různými tématy: indonéská džungle, tučňáci a lachtani,
savany a stepi, CITES a další. Ve zbylém čase jsme si prohlédli ostatní expozice ZOO.
Exkurze se velmi povedla, všichni jsme si ji náramně užili, i pracovní listy byly vyplněny velmi pěkně. Oceňuji její
význam pro výuku biologie i zeměpisu.
EXKURZE DO VELETRŽNÍHO PALÁCE
Skupina SO2AC se v úterý 19. května 2015 zúčastnila interaktivní prohlídky výstavy o Janu Kaplickém, která byla
podnětem ke kritickému uvažování o současné architektuře, zejména cause „chobotnice“.
Žákyně byly poučeny o souvislostech díla Kaplického se světovými trendy zejména v oblasti high-tech, zelené a
nízkorozpočtové architektury, o jeho spolupráci se světovými architekty a jeho životních osudech.
Výkresy upoutaly i svou originalitou a precizností vytvářené bez použití počítače. Vzhledem k našim omezeným
časovým možnostem na program navážeme výtvarnou aktivitou v prostorách školy v rámci hodin VV.
KUTNÁ HORA – DĚJEPISNÁ EXKURZE PO STOPÁCH MINCMISTRŮ
V pondělí 1. 6. 2015 se první ročník sešel ráno místo ve škole u Fantovy kavárny. Odtud už se jelo autobusem a
mikrobusem směr Kutná Hora. První zastávka byla ve Vlašském dvoře, který svůj název získal od italských mistrů
mincířů. Ti se zde usadili a díky těžbě stříbra se mohli věnovat ražbě pražských grošů. Žáci prošli část budov a
stručně se seznámili s historií města a mincovnictví na českém území. Po ukázce ražby a proškolení si někteří
mohli i vyrazit vlastní groš. Naše kroky dále vedly do Chrámu sv. Barbory, který je nádhernou ukázkou české
gotiky. Zde žáci měli za úkol prohlédnout klenby a nakreslit jejich strukturu, aby se právě s gotikou seznámili
blíže. Po splnění úkolu získali trochu času na občerstvení a vydali se směr Sedlec, kde už se nachází nejznámější
kostnice na našem území. Prohlídka kostnice byla vedena sice zkušenou, ale mírně extravagantní paní, která
výkladem určitým způsobem zaujala každého. V samotné kostnici si už žáci mohli prohlédnout lustry, svícny a
kupole vytvořené z lidských kostí. Velmi zaujal i erb rodu Schwarzenbergů vytvořený relativně nedávno.
Žáci využili teplého počasí a kromě klasického občerstvení několikrát ochutnali i zmrzlinu. Příjezd do Prahy
proběl podle plánu mírně po půl čtvrté.
ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Ve středu 3. 6. měli studenti prvního ročníku možnost navštívit v rámci hodin hudební výchovy České muzeum
hudby.
Na začátek prohlídky se žáci dozvěděli něco o historii samotné budovy, která původně sloužila jako kostel
kláštera dominikánů. V 19. století sloužila budova i jako kasárna. Po rekonstrukci na začátku 21. století sem byla
přesunuta hudební část Národního muzea.
Prohlídka byla obohacena o ukázku hry na některé hudební nástroje, které se ujal sám pan průvodce. Na
některé z těchto nástrojů si mohli zahrát i sami studenti. Nejvíce ale zaujaly například kladívkový klavír, na který
hrál Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1787 při své první návštěvě Prahy, intarzované housle významného
italského houslaře Nicoly Amatiho nebo čtvrttónový klavír z počátku 20. století skladatele Aloise Háby.
Exkurze byla zakončena návštěvou expozice, která je součástí výstavy Národního muzea Smrt - Kmotřička smrt.
Zde se mohli žáci seznámit s hudebními ukázkami a texty obsahujícími tematiku smrti.
DOX – CENTRUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Přesvědčení, že divák je spolutvůrce díla, vytváří v tomto programu hlavní předpoklad k napínavému pátrání; k
pátrání po uměleckých i neuměleckých dílech.
Během interaktivní prohlídky aktuální výstavy i během výtvarného workshopu jsou účastníci vedeni k aktivnímu
sebevyjádření. A různé stopy směřují k poznání, že každý může „mít umění v kapse“ a že umění lze vytvořit i z
obsahu vlastních kapes.
Naše žáky pak během vyplňování pracovních listů výrazně zaujala výstava samotná. Art Brut Live představuje
umění a fotografické portréty neškolených tvůrců, často fyzicky postižených, duševně nemocných anebo z
53
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
jiného důvodu žijících na okraji společnosti. Tvorba je pro ně nutností, potřebují ji často k přežití, k získání
svobody, k ovládnutí těla, mysli, prostředí či času. Právě proto je silně spjatá s osobností autora a jeho životním
příběhem, a právě proto jsou díla tak emocionálně působivá.
PAMÁTNÍK VÍTKOV
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 se žáci druhého ročníku vydali na vrchol Vítkova. Zde se žáci rozdělili do dvou skupin a
střídavě absolvovali dva vzdělávací programy.
V rámci interaktivní prohlídky Příběh památníku se žáci seznámili s celým objektem Národního památníku na
Vítkově. Odhalili, proč byla stavba vybudována, jak se v různých dobách měnil název, a zasadili příběh stavby do
širšího kontextu československých dějin. Žáci pracovali na informačních materiálech ve skupinkách a následně si
získané informace představili na různých místech. Součástí prohlídky bylo například i místo, kde došlo k
balzamování Klementa Gottwalda a technické zázemí budovy.
Novodobé dějiny jsou bohužel často opomíjeny nebo „se nestihnou probrat“. Zde si tedy žáci mohli
připomenout, co už znají z hodin dějepisu na základní škole a rozšířit si povědomí o druhé světové válce na
našem území. Lektorovaný program provázely opět pracovní listy, které žáci vyplňovali s pomocí výstavy na
dané téma. Mohli tak poté diskutovat na téma Mnichova 38, atentátu na Heydricha či vyvraždění Lidic a Ležáků.
Jak Němci zneužívali české dějiny ve svůj prospěch?
Lektoři vedli fundovaný výklad a rozhodně našli body, které během dne žáky zaujaly. I přes krásné počasí nás
ale občas trápil pocit chladu právě díky mohutné stavbě, která dovnitř téměř nepropouští denní světlo.
PRAŽSKÁ NĚMECKÁ LITERATURA – FRANZ KAFKA A JEHO STOPY V PRAZE
Procházka po centru Prahy se zaměřuje na fenomén německé literatury v Praze začátku 20. století. Všímá se
východisek situace, nejvýznamnějších postav (Kafka, Werfel, Kisch) i dědictví v dnešním uvažování o literatuře a
společnosti.
Literatura zde není prezentována jako nechvalně známý telefonní seznam, ale v kontrastu s dobovými změnami
ve vědě, výtvarném umění a dramatickým politickým děním.
Prohlídka není pouze nataženou nití mezi pamětními deskami, ale usiluje zobrazit literáty a jejich společnost na
pozadí institucí a situací z jejich světa ve staré Praze.
NÁPRSTKOVO MUZEUM
Cenná výstava, součást širšího projektu Národního muzea na téma smrt, přináší v působivé instalaci ukázky
rituálních předmětů spojených se smrtí nebo vyobrazení pohřebních či lépe přechodových rituálů,
mumifikovaná těla nevyjímaje.
Záběr je široký, od starověkého Egypta po moderní Mexiko, všechny přírodní anebo s přírodou spjaté kultury
však mají jedno společné: smrt je vnímána jako důležitá součást života, není vytěsňována anebo v reakci na to
některými skupinami přehnaně uctívána, jak je bohužel obvyklé v naší kultuře. Pro naše žáky bylo toto zjištění
více než přínosné, téma si sami vybrali, což jasně ukazuje na potřebu této generace o něm mluvit.
BIOLOGICKO-ZEMĚPISNÁ EXKURZE – DIVOKÁ ŠÁRKA
V pondělí 22. června jsme se skupinkou studentů 2. ročníku vyrazili prozkoumat nejstarší přírodní rezervaci na
území naší metropole – Divokou Šárku.
Prošli jsme podél Šáreckého potoka územím pražské rezervace přes Dívčí skok a Čertův mlýn až do Vokovic a
odtud jsme se vydali na skalní masiv, kde jsme za slunečného počasí pořídili mnoho krásných fotografií. Cesta
zpět vedla kolem vodní nádrže Džbán, u které jsme zalitovali, že není vhodné počasí na koupání. Přesto jsme si
exkurzi velmi užili a těšili se z nádherně prožitého dopoledne.
TŘÍDNÍ VÝLET – VÝPRAVA ZA KRÁSAMI PRŮHONICKÉHO PARKU
Poslední červnový týden jsme se skupinou studentů 1. ročníku vyrazili na školní výlet do Průhonického parku.
Zámecký park v Průhonicích patří opravdu k zajímavým místům na výlet. Procházkou kolem zámku, rybníka a
Botiče jsme prošli ke Glorietu a poté do botanické zahrady. Zde jsme udělali malý piknik a vrátili se zpět. Výlet
se povedl, jen počasí jsme mohli objednat lepší.
54
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
TŘÍDNÍ VÝLET – DIVOKÁ ŠÁRKA
K závěru školního roku je čas na volnější program. V rámci plánovaného krátkého třídního výletu jsme spojili
třídy FR1A a FR1B a společně vyrazili do přírody, konkrétně směrem k pražskému letišti do Divoké Šárky.
Cesta městskou dopravou z centra Prahy netrvale déle než 30 minut a již jsme se octli v úplně jiném světě.
Šárecké údolí je velmi pěkná končina, ideální na klidnou procházku a uvolnění mysli po celoročním napětí a
námaze. Volnou chůzí a družným hovorem na různá témata, školní, osobní i obecná, jsme strávili přibližně dvě
hodiny, pětikilometrové kolečko zakončené výhledem do krajiny z nejvyššího vršku v okolí. Počasí nám příliš
nepřálo - bylo větrno s drobnými přeháňkami. Cestou zpět městskou dopravou byla na některých účastnících
znát únava z nezvyklé, tentokrát fyzické námahy. Ovšem to byl jeden ze smyslů tohoto výletu.
TŘÍDNÍ VÝLET – KARLŠTEJN
A je to tady. Konec školního roku. S ním přichází čas na školní výlet. Letos jsme se dohodli na exkurzi na hrad
Karlštejn. V 8 hodin ráno jsme se sešli na hlavním nádraží, odkud jsme vlakem vyrazili do cílové stanice
Karlštejn. V 10.15 jsme měli objednanou III. prohlídkovou trasu, která nás zavedla do Velké věže, a mohli jsme
sledovat spektakulární výhled po okolí. Počasí nám celkem přálo. Posuďte sami: slunce se střídalo s celkem asi
deseti kapkami deště, teplota vzduchu dovolila zmrzlinu i ledovou kávu. Celá akce byla zakončena opět na
hlavním nádraží v 13.40 hod. A už teď se těšíme na příští rok!
TŘÍDNÍ VÝLET – ZOO
S žáky druhého ročníku jsme navštívili, v rámci třídního výletu, ZOO Praha. Během prohlídky jsme viděli různé
druhy zvířat. Navštívili jsme ptačí mokřady, ostrov lemurů, africký dům, indonéskou džungli, pavilon šelem a
plazů, pavilon goril, hrochů, slonů. Také jsme viděli tučňáky, lachtany a horské kopytníky. Součástí výletu byl i
malý piknik. Během celé prohlídky se žáci mnoho dověděli a mohli se kochat krásnou vyhlídkou na Prahu.
TŘÍDNÍ VÝLET – PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
V úterý 23. 6. 2015 se třetí ročník zúčastnil výletu do přírodní rezervace Prokopské a Dalejské údolí. Procházku
krajinou jsme zahájili u stanice metra Radlická. První zastávkou byly skalnaté Dívčí hrady s nádherným
výhledem na českou metropoli, kde jsme posvačili a pořídili skupinové foto. Pokračovali jsme po hřebeni a
nakonec sešli do Hlubočep, kde jsme naši procházku ukončili.
PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
Žáci navštívili některé okruhy objektu Židovského města. Začal ve Španělské synagoze, kde je expozice dějin
Židů v Čechách a na Moravě a výstava stříbro českých a moravských synagog.
V Pinkasově synagoze si žáci prohlédli památník 80000 zavražděných obětí šoa a dětské kresby z ghetta Terezín
1942-1944. Procházka po Starém židovském hřbitově upoutala svojí mystičností za zdmi pulsujícího města. V
Klausové synagoze zaměřené na tradice a zvyky, se mohli přenést do běžného života: svatba, křest, oslava
svátků. Procházka byla ukončena v Obřadní síni, kde je velmi názorně popsán a na obrazech zobrazen celý
koloběh ohledně nemoci, umírání, smrti a zaopatření před uložením do hrobu. Žáci celé toto téma budou
zpracovávat německy.
LEICA GALLERY
Předposlední školní den letošního roku prožili studenti třetího ročníku ve znamení výtvarného umění.
Skupina třeťáků navštívila pražskou Leica Gallery, jednu ze sítě galerií zaměřených na fotografii, kde je v
současnosti vystavena série portrétů fotografky Amy Arbus nazvaná „On the street: 1980-1990“.
Kromě prohlídky fotografií se studenti dozvěděli také mnoho o samotné galerii a v neposlední řadě se sami
zapojili do umělecké aktivity, když mohli po vzoru vystavených fotografií vytvářet koláže napodobující módní
fotografii. K dispozici měli nejen množství výtvarných potřeb, ale také velkou hromadu novin a časopisů – jejich
kreativita tak neměla žádné překážky a vznikla opravdu ojedinělá díla.
VYŠEHRAD
55
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Ve čtvrtek 25. 6. 2015, poslední školní den před rozdáváním vysvědčení, se studenti prvního ročníku sešli ráno u
školy, odkud společně s pedagogickým doprovodem zamířili na jednu z dominant pražských památek –
Vyšehrad.
Poklidná cesta pražskou hromadnou dopravou končila na stanici metra Vyšehrad, odkud jsme poklidným
tempem vyrazili k centru památky. Cesta podél hradeb nás lákala k neustálému kochání se nádherným
výhledem, v čemž nás podporovalo i nádherné slunečné počasí. Není tedy divu, že jen samotnou vyhlídkou na
všechny strany Prahy jsme strávili notnou dávku času. Poté jsme se společně vydali na cestu ke Chrámu sv.
Petra a Pavla, kde jsme si mohli prohlédnout skvosty novogotické architektury. Naše kroky dále vedly na zdejší
Vyšehradský hřbitov, který je znám jako místo odpočinku významných osobností. Nemohli jsme přehlédnout
dominantu hřbitova, tzv. Slavín – společná hrobka národních velikánů (Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický, Růžena
Svobodová atd.).
Chvíle odpočinku byla studentům dopřána v podobě rozchodu, během něhož mohli zavítat do zdejších kaváren
nebo mohli pokračovat po vyhlídkových trasách. Po odpočinku následovala společná cesta do Výtoně, kde se
naše cesty rozešly.
8. SOUTĚŽE
AMAZON ENGLISH OLYMPICS
Last week Amazon students participated in the English Olympics. It was exciting, entertaining and challenging.
The first was a board race challenging the students "think fast" capabilities relating to English grammar tenses
or verb conjugations. Then the second round was a written grammar test. The third and final round was general
knowledge trivia about the USA. The competition was close! The three players with the highest scores from
each class will represent their class at the finals competition (the list is on the English board outside of the
English office). The two winning classes will get a pizza party with the English Department!
Good luck to everyone and see you at the finals!
AMAZON ENGLISH OLYMPICS – FINALS!
On November 7th the AMAZON English Olympic Finals were held.
Three people from each English class came together to compete and represent their class and assigned country.
The competition tested their grammar and vocabulary knowledge as well as their agility combined with
memorization skills. In the end, the Freshmen B2 representing Seychelles
and Sophomore D3 representing South Africa were victorious! Next Tuesday, November 25th is your pizza
lunch in room 410.
ANGLIČTINÁŘ ROKU
Ve středu 19. 11. se vybraní studenti napříč ročníky zúčastnili poprvé soutěže Angličtinář roku (http://ar.czechus.cz/index.php) organizované společností Czech Us a vytvořené jazykovou školou AKCENT International House
Prague.
Jednalo se o počítačově zadávaný test z gramatiky, čtení a poslechu, úroveň B2-C1. Celkem se do soutěže
zapojilo 365 škol a více než 8000 studentů z České a Slovenské republiky. Naši studenti se sice neumístili na
stupních vítězů, ale i v tak silné konkurenci můžeme přesto pogratulovat Karolíně Hejčové z 1. ročníku, která
dosáhla v rámci českých škol na 170. příčku.
Již se těšíme na další ročník soutěže. Poučíme se z drobných technických potíží, které nás letos provázely a
třeba naši studenti dosáhnou v příštích letech na některou ze zajímavých cen, jakou je například studium
v Kanadě.
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Anglicko-české gymnázium Amazon se jako každý rok i letos v zimních měsících zapojilo do již 41. ročníku
OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE.
56
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Jedná se o předmětovou soutěž z českého jazyka pro žáky středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným
žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu
odbornému růstu. Účast v soutěži je dobrovolná.
Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí: gramatika do 60 minut,
sloh do 60 minut. Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Školního kola se
zúčastnily nejnadanější lingvisté z prvních, druhých a třetích ročníků.
OLYMPIÁDA Z BIOLOGIE
Zájemci o biologii z prvních a druhých ročníků se moli zúčastnit školního kola biologické olympiády a případně
pak postoupit do kola krajského.
Celkem se zúčastnilo 21 studentů. Soutěžní úkoly jsou celostátně rozesílány, skládají se z části laboratorní, z
poznávání přírodnin a z testu.
Doba vyčleněná na vypracování jsou 3 vyučovací hodiny. Akce proběhla v prostorách školy, ve výtvarné učebně.
Laboratorní vybavení bylo z části školní a z části zapůjčeno z VŠCHT panem Zachařem. V pokusech jsme se
věnovali kvašení a rostlinným barvivům.
Akce přilákala poměrně velký počet studentů. I přes to, že jejich zkušenosti s laboratorní prací jsou mizivé,
zvládli je poměrně dobře. Za limitující faktor jejich úspěchu bych označila spíše organizační schopnosti,
rozvržení času a systematickou práci, protože úkolů je ve vymezeném čase poměrně hodně.
Akce až překvapivě podpořila zájem o biologii a to nejen ve svém průběhu, ale i v následném ohlasu. Ukázala
mi, že i v jednoduchých podmínkách se dají udělat nenáročné pokusy a poukázala na zájem studentů o tuto
praktickou část biologie.
STUDENTSKÁ THÁLIE
Studentka 4. ročníku Dorota Nováková se zapojila do prestižní literární soutěže Studentská Thálie 2015, ve
které navázala na své úspěšné předchůdkyně Julianu Vaculíkovou a Valeriy Khrapyeychuk – vítězky předchozích
dvou ročníků. Dorota se zařadila mezi užší výběr nominovaných a zúčastnila se slavnostního vyhlášení výsledků
na Nové scéně Národního divadla.
Téma letošního ročníku neslo název „Salva: slova a jiné třeskuté věci“. Studentská Thálie je přehlídkou
středoškolské autorské tvorby realizované ve dvou sekcích – Autorský tvar a Autorský počin – a studenti mohou
tvořit jak prozaická díla, tak poezii i dramatické texty. Mladí tvůrci mají také možnost setkat se s předními
osobnosti české literární a divadelní scény a třeba i navázat tvůrčí kontakty.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – KNIHA V HLAVNÍ ROLI
Olga Moiseeva, studentka třídy JU3A, se na jaře letošního roku se svou povídkou zapojila do literární soutěže
KNIHA V HLAVNÍ ROLI v rámci kampaně na podporu četby knih „Rosteme s knihou“.
Vyhlášení proběhne v květnu na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2015.
CENA – SCHOOL PRESS CLUB
V pátek 29. 5. 2015 se v Domě dětí a mládeže pro Prahu 2 ve Slezské ulici na Vinohradech konalo slavnostní
vyhlášení vítězů soutěže účastníků zapojených do činnosti School Press Clubu.
Nejúspěšnější školní redaktoři, reportéři, fotografové a ilustrátoři z pražských základních a středních škol získali
za svoji intenzivní celoroční práci hodnotné publicistické ceny.
Odborná porota stanovila následující soutěžní kategorie:
- Cena čtenářů
- Nejčtenější příspěvek na on-line verzi
- Nejpoutavější reportáž
- Nejzajímavější rozhovor
- Nejzábavnější komiks
57
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
- Nejvtipnější výrok ze školního prostředí
- Nejzdařilejší fotografie
- Nejzdařilejší ilustrace
Slavnostním odpolednem provázela vedoucí projektu paní Štěpánka Rajchlová, která společně s pozvanými
hosty, mezi které patřila například paní Karolína Peak, předávala zástupcům jednotlivých školních časopisů
zajímavé novinářské ceny.
A co bylo možné vyhrát? Rozhovor s televizním moderátorem Martinem Veselovským či stáže v profesionálních
redakcích.
Redakce školního časopisu SHAKE patřila mezi oceněné, a to v kategorii Nejzdařilejší ilustrace.
Výhrou pro Anglicko-české gymnázium AMAZON je dárkový poukaz na exkurzi do nejmodernější redakce ve
Střední Evropě, ve které sídlí Hospodářské noviny.
Našim nadaným gymnazistům gratulujeme a věříme, že v příštím školním roce se počet mladých publicistů
rozroste a zástupci časopisu SHAKE budou opět přebírat ceny pro vítěze!
9. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAPOJENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
PEOPLE TO PEOPLE – NOMINACE DO MEZINÁRODNÍHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Pedagogická rada na svém zasedání 11. 11. 2014 nominovala 18 vybraných žáků 1. a 2. ročníku, kteří obdrželi
19. 11. 2014 v 9.20h od paní Evy Kudrnové, zřizovatelky a ředitelky pro vnější vztahy, pozvánku k účasti na stáži
na prestižní americké univerzitě. Program se konal v angličtině.
Všichni, kteří se rozhodnou vycestovat, zažijí výjimečnou atmosféru na prestižních amerických univerzitách a
poznají mezinárodní vzdělávací prostředí světových škol.
Všem našim studentům přejeme, aby tento zážitek pro ně byl začátkem jejich úspěšné kariéry.
Studenti mají možnost účastnit se vzdělávacích programů:
1.
Leadership in Action (Harvard University, Yale University)
2.
Technology (Stanford University)
3.
Business and Entrepreneurship (The University of Chicago)
4.
Film and the Arts (University of California, Los Angeles)
5.
Medicine and Health Care (Johns Hopkins University)
6.
International Diplomacy (Columbia University and George Washington University)
7.
Presidential Inauguration (Washington, D.C.)
8.
Service in Action (Tulane University)
MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBURGHU
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní ocenění, které mohou získat mladí lidé ve věku 14 – 24 let.
Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů.
V České republice je nyní zapojeno téměř 1000 mladých lidí. Program DofE je celosvětový program
neformálního vzdělávání pro mládež do 24 let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny
Alžběty.
Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou:- rozvoj talentu- sportovní aktivitadobrovolnictví- dobrodružná expedicea s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých
výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností, jakými jsou např. Marek
58
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Eben, Dan Přibáň či Jakub Vágner. K udílení zlatého stupně dochází jednou za dva roky a je předáno z rukou
anglické královské rodiny.
V pondělí 20. dubna proběhlo setkání žáků Anglicko-českého gymnázia AMAZON s panem Jakubem Axmanem,
zlatým absolventem programu DofE, připojila se k němu i Sarah, která se díky DofE dostala do Prahy, kde teď
pro organizaci pracuje. Oba povyprávěli žákům o svých zážitcích a cílech, které si stanovili a co jim program
přinesl. Věříme, že žáky toto setkání dostatečně motivovalo, aby se sami rozhodli začít. DofE není o soutěžení s
ostatními. Jde o závod sám se sebou. Člověk překonává své hranice a otevírá mysl dnešní společnosti.
10.SPOLUPRÁCE PRÁVNICKÉ OSOBY S PARTNERY
PREZENTACE MOŽNOSTI STUDIA UNIVERZITY VE VELKÉ BRITÁNII
Poslední školní den 4. ročníku nebyl jen o předání vysvědčení, ale budoucí maturanti si navíc vyslechli
představení univerzity studia v britském Lutonu a dozvěděli se něco o možnostech studentských úvěrů, o
přijímacím řízení na tamní školu nebo například o ubytování v tomto anglickém městě.
Přestože jsou již mnozí maturanti přihlášeni, nebo dokonce přijati na vysokou školu, někteří možná své
rozhodnutí odkládali, a proto pro ně může být taková nabídka užitečná. Studenti s dobrým prospěchem u
maturitní zkoušky mají velkou šanci se na tuto školu dostat, a pokud využijí některé z výhodných studentských
půjček, které jsou splatné až po dosažení určitého výsledku.
11.DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
V současné době nerealizuje Anglicko-české gymnázium AMAZON žádné další vzdělávání.
59
12.DALŠÍ AKTIVITY, PREZENTACE
AMAZON PRESS CLUB
Projekt School Press Club je aktivitou společnosti Věda nás baví.
Jedná se o klub, který učí děti a studenty středních škol tvořit KVALITNÍ školní časopis. Práce v Press Clubu dává
studentům prostor k tomu, aby se naučili konstruktivně diskutovat s ostatními, prezentovali vlastní myšlenky,
naučili se kooperovat v týmu, pracovali odborně s textem a další jiné dovednosti.
V současné době čítá školní Press Club 20 členů plus pozici šéfredaktora z řad učitelského sboru.
Těšíme se na zajímavé novinářské příspěvky a věříme v jeho úspěšnou budoucnost.
TALENT CLUB
V letošním školním roce jsme opět rozšířili počet členů Talent Clubu především z řad studentů prvního ročníku.
Mezi aktivity, kterým se tito studenti ve svém volném čase věnují, patří zpěv, basketbal, fotbal, golf či méně
časté krasobruslení. Na Talent Wall přibyly nové osobní karty a mnozí z talentů, nových i stávajících, se
představili publiku - na únorovém maturitním plese se zasloužili o pěvecká a taneční vystoupení. Zajistili také
hudební doprovod v rámci slavnostního předávání maturitních vysvědčení.
FACEBOOK
Oficiální profil Anglicko-českého gymnázia AMAZON na Facebooku byl v průběhu celého školního roku
pravidelně několikrát týdně aktualizován.
Byly zveřejňovány zprávy ze školních akcí a výletů, informace o aktivitách školy i úspěších jednotlivých studentů,
včetně bohatých fotogalerií. Celkový počet označení stránky jako To se mi líbí se v poslední školní den zastavil
na čísle 756, vzrostl především počet návštěvníků z řad široké veřejnosti.
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
SETKÁNÍ RODIČŮ S UČITELI
Probíhá tradičně dvakrát ročně vždy v prvním a třetím čtvrtletí formou osobních konzultací.
Pravidelně se zde rodiče seznámí kromě průběžných výsledků svých dětí také s oceněními, jako jsou
„Outstanding Student“ (vynikající student) a „Super Student of the Week“ (nejlepší student týdne).
Seznam žáků, kteří ocenění získali je vždy k vidění na nástěnce ve škole. Dále bylo zavedeno pravidlo „dvakrát
pět (2x5)“, což znamená, že pokud žák dostane dvě nedostatečné za sebou, učitel e-mailem informuje rodiče o
sestupné tendenci výsledků vzdělávání.
Dalším bonusem je tzv. slovní hodnocení žáků, ve kterém se rodič například dozví cenné informace o motivaci
žáka v daném předmětu, jeho samostatnosti, organizovanosti, vytrvalosti, slušnosti nebo o vlastním chování
v hodinách. Slovní hodnocení zdárně plní svůj účel a přispívá tak k lepší informovanosti rodičů ve věci přístupu
žáků ke studiu.
Součástí individuálních schůzek rodičů žáků 1. ročníků s učiteli byla adaptace ve středoškolském prostředí.
Dozvěděli se, jak se vypořádat s množstvím náročného učiva, jakým způsobem si zorganizovat svůj čas, plánovat
volnočasové aktivity, nebo jak se naučit čelit studijním překážkám a nalézt si vlastní učební metodiku.
PROJEKT MF DNES – STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY
V letošním školním roce se opět studenti gymnázia zapojili napříč ročníky do celorepublikového projektu
středních škol organizovaného Mladou frontou DNES - Studenti čtou a píší noviny, ve kterém se písemnou
formou vyjadřují k aktuálním společenským otázkám. Nejlepší novinové články jsou vždy otištěny přímo v
novinách, ostatní publikovány na internetových stránkách.
Projekt významně podporuje mezipředmětové vztahy ve vyučování - ve výuce slohu slouží jako průprava pro
nácvik psaní slohových útvarů publicistického stylu, dotýká se rovněž mediální výchovy a základů společenských
věd. Za odměnu získají žáci do svých tříd každé ráno noviny.
BESEDA SE SPISOVATELKOU ALENOU JEŽKOVOU
Dne 18. 9. 2014 se studenti třetích ročníků Anglicko-českého gymnázia zúčastnili besedy se spisovatelkou
Alenou Ježkovou, držitelkou nemála ocenění za svoji literární tvorbu.
V úvodu jsme se přenesli do středověké Prahy, kdy nám spisovatelka objasnila okolnosti vzniku a rozvoje
hlavního města, poté se debatovalo o pražských legendách a v této souvislosti nám autorka představila tři ze
svých knih, které se tematicky pojí právě k pověstem, legendám a dějinám Prahy.
Protože je Alena Ježková ambassadorkou charitativního projektu Čtení pomáhá, vysvětlila nám, jak tento
projekt funguje, a vyzvala nás, abychom se do něj čtením knih taktéž aktivně zapojili. Na konci besedy zbyla
špetka času na dotazy od studentů, na které spisovatelka s radostí a výstižně odpověděla.
SAMETOVÁ 1989 ANEB AMAZON A VZPOMÍNKA NA ROK 1989
V pondělí 20. října měli studenti čtvrtého ročníku Anglicko-českého gymnázia AMAZON možnost zúčastnit se
setkání s pamětníkem revolučního roku 1989.
V rámci hodin dějepisu a českého jazyka si mohli vyslechnout vyprávění očitého svědka předrevolučních
událostí. Pán, který v dané době pracoval na švédské ambasádě, mohl žákům přetlumočit pohled na události
běžného občana, ale i člověka, který měl větší přístup k informacím. Podle reakcí žáků, bezprostředně po
vyslechnutí příběhu, bylo toto setkání opravdu zajímavé a vyprávění poutavé. Druhá část besedy byla založena
na skupinové práci žáků. Byly vytvořeny skupiny zhruba po 6 – 7 žácích. V těchto skupinách si pak studenti
vybrali povolání, které by chtěli vykonávat v budoucnu. Jejich úkolem bylo porovnat možnosti výkonu
zaměstnání před a po revoluci. Určitě bylo pro některé zajímavé uvědomění si, že před revolucí by nemohli
vykonávat své vysněné povolání často až z absurdních důvodů. Tato beseda byla určitě přínosem.
Vždy je lepší, když si žáci zažijí některé skutečnosti „na vlastní kůži“.
60
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
SCHOOLS UNITED – HOODIE
Anglicko-české gymnázium Amazon se v průběhu listopadu zapojilo do projektu Vzdělání s radostí, který má za
úkol sbližovat mladé lidi a podpořit pocit hrdosti na svou vlastní školu prostřednictvím společného produktu –
školní mikiny – hoodies – se zvoleným logem školy.
Gymnazisté se do výběru a koupě svých mikin zapojili s velkou energií a motivací a na základě předchozího
internetového hlasování zvolili variantu šedého provedení.
Velice nás těší, že třetina studentů Amazonu prokázala sounáležitost s gymnáziem a podpořila tak budování,
prohlubování a rozvíjení vzájemného vztahu škola – student.
SCHOLA PRAGENSIS
Ve dnech 20. až 22. listopadu proběhl již 19. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS, která je zaměřena na
představení oborů vzdělání pražských středních a vyšších odborných škol.
Výstava se konala v prostorách Kongresového centra na Vyšehradě a i letos se těšila obrovskému zájmu z řad
žáků devátých tříd základních škol, studentů nižších ročníků víceletých gymnázií, jejich rodičů či ostatních
zájemců o studium na středních školách všech typů.
Naše gymnázium se stalo opět nedílnou součástí této události. Potenciální zájemci o studium na naší škole
dostali všechny potřebné informace, za což bychom měli vděčit zejména vysokému nasazení našich studentů. Ti
se po vzoru předchozích ročníků opět vybavili originálními kostýmy, jimiž poutali pozornost všech
kolemjdoucích. Prioritou školy však nebylo pouze zaujmout, ale hlavně uceleně informovat o výhodách námi
nabízeného studia.
Proto jsme neopomněli poukazovat na osvědčený jazykový program s rozšířenou výukou anglického jazyka a
volitelných předmětů v AJ, dále pak na možnosti jazykově-poznávacích pobytů, specializaci na vzdělávání
cizinců a netradiční mimoškolní aktivity.
Prezentaci školy nelze hodnotit jinak než na výbornou, velké poděkování patří všem zúčastněným, zejména pak
studentům, ale i dohlížejícímu pedagogickému sboru. Zároveň se těšíme na budoucí nováčky, které naše škola a
naše studijní programy zaujaly natolik, že se rozhodli pro studium na anglicko-českém gymnáziu!
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – PŘÍBĚHY Z DĚJIN TOTALITY V ČESKOSLOVENSKU
Žáci čtvrtého ročníku se v pondělí 24. listopadu v rámci projektu Jeden svět na školách zúčastnili Měsíce filmu
na školách.
Nejprve byl promítán film 1989: Z DENÍKU IVANY A. v režii Karla Strachoty. Ten přibližuje revoluční rok 1989
z pohledu osmnáctileté maturantky. Předlohou filmu je autentický deník osmnáctileté Ivany A., který reflektuje
poslední rok komunistického Československa. Následovala beseda s pozvanou pamětnicí Marikou Václavíkovou,
která studovala v 50. letech a po zbytek svého života vyučovala. Tato část žáky nadchla nejvíc. Paní Václavíková
je energická dáma, která s humorem sobě vlastním dokázala přiblížit dané období totality vyprávěním
momentů z vlastního života. Žáci tak měli možnost doslechnout se o příbězích, které ovlivňovaly například i
známé osobnosti dalšího dění.
Žáci pamětnici odměnili dlouhý potleskem a rádi by se s ní ještě setkali a vyslechli si více.
BESEDA S PAMĚTNÍKEM HOLOCAUSTU
Žáci čtvrtého ročníku se mohli v rámci plánované exkurze do Osvětimi sejít s pamětníkem holocaustu.
Naší školu navštívil konkrétně pan Pavel Werner, který se narodil v roce 1932 v Pardubicích. V deseti letech byl s
celou svou rodinou transportován do Terezína, kde zemřela jeho mladší sestra na zánět mozkových blan. V roce
1944 byl pan Werner i s rodiči poslán do koncentračního tábora: Osvětim-Birkenau. Zde pan Werner skončil s
otcem na jednom bloku, ale jeho tatínek byl při první selekci poslán do plynové komory. Během likvidace
Osvětimi se pan Werner zúčastnil tzv. pochodu smrti, kdy byl přesunut do Mauthausenu a následně do
Gunskirchenu. Z války se ze své rodiny vrátil jediný a nakonec vystudoval zahraniční obchod. V dnešní době
61
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
navštěvuje školy a se svým dětstvím se už srovnal právě díky vyprávění svého osudu studentům. Pan Werner je
pán s osobitým humorem a jeho beseda byla pro žáky zcela jistě přínosná.
K vyprávění si připravil i prezentaci s fotografiemi, u kterých vyprávěl o každodenním životě v táboře. Jak na něj
působilo prostředí, zda vnímal plynové komory a jak vyhublý se vrátil z války. Beseda žáky tematicky uvedla do
následující exkurze do Osvětimi.
VÁNOCE VE ŠKOLE ANEB VÁNOČNÍ RYTÍŘSKÁ
Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se učebny Anglicko-českého gymnázia proměnily v příjemné adventní pokojíčky
provoněné vůní cukroví a vánočního stromku.
Studenti, kteří se neúčastnili mimopražských výletů, se zde sešli, aby si předali vánoční dárky a strávili společně
dopoledne v uvolněné atmosféře. Někde se zdobily perníčky, jinde zas vystříhávaly papírové krajky, vánoční
koledy střídaly filmy s vánoční tematikou různých žánrů, od klasik, jako je Láska nebeská nebo Sám doma a až
po netradiční Černé Vánoce.
SCHOOL SPIRIT WEEK
Spirit Week 2015 celebrated 16-20 FEBRUARY. Super Social: Spirit Week is a great time to be social with your
classmates. It’s Fun: you can epxress yourself in ways you normally don’t. Lots of picture taking: yearbook staff
photographers will be on hand to capture all the festivities, so this is one of your best chances to get into the
yearbook. Creativity, a dash of flash, and a splash of drama are all the tools you’ll need to get your outfit into
the yearbook. Get ready for your close-up!
o
Monday - February 16 - Crazy Hair: This is a day where you can truly express the real YOU! Wear your
hair the way you have always wanted to and see your classmates’ reactions!
o
Tuesday - February 17 - Celebrity Day: This is the day where you can dress as your favorite celebrity!
What would our school be like if it was filled with Lady Gagas and Michael Jacksons? Pretty awesome!
o
Wednesday - February 18 - Crazy Socks Day: Join in the fun by wearing your craziest pair of socks! Mix
and match or wear your pizza coverd socks and show them off!
o
Thursday, February - 19 - Dress Like Your Future Job Day: Even though you may not know exactly what
you want to do after you graduate, it is always nice to dream about it! Today is the day where you can
show everyone what your future may hold by dressing like your future job! So come all you pilots and
professional snowboarders and show us what you‘re made of!
o
Friday - February 20 - Pajama Day: Eveyone wishes they could just roll out of bed and come to school
in their nice comfy PJs. Well now you can! Wear your favorite pajamas to school and let’s make some
memories!
AMAZON PROM 2015
Přestože letošní maturanti zdaleka nemají ještě to nejdůležitější za sebou, jeden z vrcholů letošního ročníku již
absolvovali – 12. února 2015 se v honosných prostorách Paláce Žofín konal maturitní ples Anglicko-českého
gymnázia AMAZON.
Slavnostní večer zahájilo předtančení dvanácti maturantek, po němž následovaly první oficiality jako
představení maturantů a učitelů a jejich společný první tanec. Poté, co si studenti zatančili také se svými rodiči a
blízkými, přišlo na řadu šerpování maturantů. Poslední oficiální částí plesu bylo předání pochodně studentům 3.
ročníku. Donika Kuqi a Honza Trojáček z třídy JU3C tak za všechny svoje spolužáky převzali symbolickou štafetu
nejstarších studentů školy a současní čtvrťáci se rozloučili s Amazonem.
Vedle oficiálních momentů byl plesový program plný tanečních a hudebních vystoupení převážně studentů
školy, ale stejně jako v loňském roce se zapojili i učitelé angličtiny Megan Tope a Michael Maritato. Velký podíl
na úspěchu plesu má také skvělá kapela, která celý večer vyplnila sérií tanečních písní i popových a rockových
hitů.
62
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Celý večer završilo, jak již je zvykem, půlnoční překvapení maturantů složené opět z pěveckých a tanečních
vystoupení. Studenti předvedli sérii tanců, ve kterých zrekapitulovali své zážitky ze 4 let na Amazonu a celou
sérii zakončili společnou taneční kreací.
Maturitní ples se vydařil nejen díky krásné atmosféře zaplněného Žofína, ale hlavně zásluhou tvrdé práce
maturantů, kteří vše zorganizovali. Velký dík tak patří především děvčatům, která si vzala vše na starosti –
Nicole Hlaváčové, Nikole Procházkové, Anile Hasani a Vandě Proškové. V neposlední řadě se patří poděkovat
také škole a paní ředitelce Evě Kudrnové za podporu, kterou maturantům při přípravě plesu poskytla.
GRADUATION 2015
Letošní úspěšní absolventi Anglicko-českého gymnázia AMAZON si převzali svá maturitní vysvědčená na
slavnostním aktu, který se konal 12. června 2015 v budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.
Velkorysé prostory jednacího sálu se staly důstojným prostředím nejen pro ty, kteří zakončili svá středoškolská
studia, ale také pro studenty prvního ročníku, kteří byli imatrikulováni ke studiu na gymnáziu.
Program slavnostního odpoledne byl zahájen studentskou hymnou Gaudeamus igitur, při které maturanti
nastoupili do sálu. Po proslovu paní ředitelky proběhla nejprve imatrikulace žáků všech čtyř tříd prvního ročníku
a poté už předání maturitních vysvědčení.
To vše bylo proloženo krásnými hudebními čísly v podání studentky druhého ročníku Anny Issové a Ester Sidibé
z prvního ročníku.
Na závěr programu bylo vyznamenáno devět maturantů s nejlepším prospěchem, kteří dostali hodnotný knižní
dar, a úplný konec patřil události nejočekávanější, když mohli absolventi s radostí vyhodit do vzduchu své
čepice.
Všem úspěšným absolventům gratulujeme!
ENGLISH DAY
The students participated in an English Scavenger Hunt. They had to enter the streets of Prague and make
records of themselves completing certain tasks.
Each task equaled points and the team with the most points won incredible prizes!
Students used their English speaking skills, knowledge of Prague and other hidden talents to complete
the tasks. It was an adventurous and exciting day for all!
FILM MARATHON
V pondělí 22. 6. 2015 jsme pro třetí ročník v rámci jazykového dne přichystali projekci filmu Předčítač, který
vznikl na motivy stejnojmenného bestselleru německého spisovatele Bernharda Schlinka a ve kterém hlavní
ženskou postavu ztvárnila Kate Winslet.
Film jsme zhlédli v originálním anglickém znění a jeho sledování nám zpříjemnila mísa popcornu. Romantické
drama začíná v poválečném Berlíně. Patnáctiletému Michaelovi Bergovi (David Kross, později Ralph Fiennes) se
udělá na cestě ze školy domů špatně a pomůže mu neznámá třicátnice Hanna (Kate Winslet). Když se mladík
uzdraví, najde ji, aby jí poděkoval. Záhy mezi nimi vzplane vášnivý, ale utajený vztah a Michael své milence
často předčítá z knih, protože si to přeje. I přes intenzitu vzájemných citů však žena jednoho dne záhadně zmizí.
O osm let později Michael coby student práv sleduje procesy s válečnými zločinci a setkává se se svou láskou
znovu za zcela jiných okolností - uvidí ji na lavici obžalovaných. Když se dozvídá o její minulosti, odhalí tajemství,
které zcela změní jejich životy.
Film režiséra Stephena Daldryho je mrazivým příběhem o pravdě, odpuštění i o tom, jak se jedna generace
vypořádává se zločiny té předešlé.
63
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
AMAZON BOAT TRIP
Poslední den školního roku 2014-2015, pátek 26. června, prožili studenti Anglicko-českého gymnázia AMAZON
spolu se svými českými i americkými profesory a vedením školy již tradičně na palubě výletní lodi Pražské
paroplavební společnosti.
Plavba po Vltavě odstartovala v devět hodin od Čechova mostu a trvala zhruba dvě hodiny, během kterých měli
studenti možnost se nejen slunit, občerstvit a pobavit, ale také si z podpalubí či samotné paluby prohlédnout
břehy naší metropole trochu jinak.
Doprovodná fotogalerie: http://www.gymnazium-amazon.cz/galerie
13.VYUŽITÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ČINNOST PRÁVNICKÁ OSOBA VYKONÁVÁ, V DOBĚ
ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN
Gymnázium AMAZON nevyužívalo v průběhu školních prázdnin své prostory k jiné činnosti.
VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
Ve sledovaném období nebyly žádné kontroly.
2.
64
Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Zpráva nezávislého auditora o ověření výkazu zisku a ztrát a způsobu vynaložení dosaženého výsledku
hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v účetní jednotce Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.
ze dne 10.6.2015.
VII.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014
PŘÍJMY
Státní dotace
Školné
VÝDAJE
8 208 000 Kč Náklady na mzdy
7 417 693 Kč
9 208 194,23 Kč Odvody (zdravotní a
sociální pojištění)
2 090 785 Kč
Ostatní příjmy
301 151,58Kč Ostatní náklady
7 266 728,75Kč
Výnosy celkem
17 717 345,81 Kč Náklady celkem
16 775 206,75 Kč
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
VIII.
Další informace
Poděkování
Těší nás, že můžeme zastávat tak důležitou práci jako je poskytování vzdělání mladým lidem, kteří se
připravují na svoji budoucí kariéru. Ne vždy je jednoduché tyto mladé lidi přesvědčit o důležitosti jejich
práce na sobě samých a ne vždy je pro ně jednoduché zvládnout svoje vývojové období.
Děkujeme i žákům, že se na výuku připravují a těm, kteří potřebují další impulz přejeme, aby jej přijali.
Děkujeme rodičům, že jsou ochotni spolupracovat se školou na vedení svých dětí do slibné
budoucnosti a za to, že můžeme společně sledovat jejich zdárný vývoj.
Je také na místě poděkovat našim učitelům i pracovníkům školy za jejich nemalé úsilí naplňovat
vytyčené cíle, sponzorům za podporu a přátelům školy za přízeň, která školu těší. Jsme rádi, že
můžeme spolupracovat s tolika různými lidmi a zastávat významné místo ve společnosti.
Za vedení školy Eva Kudrnová, Pavla Bajuszová - zřizovatelky
Výroční zprávu sestavila: Pavla Bajuszová, zástupkyně ředitele
65
Schválení výroční zprávy školskou radou
Výroční zpráva byla schválena všemi členy školské rady v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb. a v souladu s §
168 zákona č. 561/2004 Sb. dne 9.10.2015.
Příloha:
1. Zápis z jednání školské rady ze dne 9.10.2015
2. Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku
Výroční zpráva ACGA 2014 - 2015
Partnerské společnosti / organizace
66

Podobné dokumenty