montážní postup pro integrované pilíře apz/nk-7 + er, apz/nk-7

Komentáře

Transkript

montážní postup pro integrované pilíře apz/nk-7 + er, apz/nk-7
DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
338 01 Holoubkov 79
tel. : 371 751411-12
fax : 371 751413
e-mail : [email protected]
MONTÁŽNÍ POSTUP PRO INTEGROVANÉ PILÍ E
APZ/NK-7 + ER, APZ/NK-7-2 + ER
APZ/NK-7 + ER + SS, APZ/NK-7-2 + ER + SS
1. POPIS
Integrovaný pilí APZ+ER a APZ+ER+SS jsou modulov sestavené celoplastové výrobky, ur ené pro zabudování plynového za ízení (hlavní
uzáv r, regulátor plynom r) a elektrického za ízení (hlavní jisti , elektrom r, HDO, p ipojovací svorky, p ípadn pojistky). Spojení je
umožn no odd lením obou prostor plynot snou plastovou p í kou.
Pláš pilí e je sestaven z jednotlivých díl tak, že po sešroubování vznikne mezi jednotlivými díly požadovaný v trací labyrint. Na dve ích
plynového za ízení je plastické ozna ení HUP, zvýrazn né žlutou barvou, u elektrického za ízení je blesk zvýrazn ný ervenou barvou.
Oboje dve e jsou otvíratelné klí em 6x6 mm. V p ípad dopln ní el. ásti p ípojkovou pojistkovou sk íní, na energetický uzáv r dle SN 35
9754.
Použitý plastový materiál je prepregu SMC, který je odolný proti statickému a dynamickému namáhání, nesnadno ho lavý, zhášlivost dle UL
94-VO, se zvýšenou stabilizací proti pov trnostním vliv m a UV zá ení. Je zdravotn nezávadný a zcela recyklovatelný. Výrobky vyhovují
zkoušce žhavou smy kou 960°C, odolávají tepelnému zatížení teplotou 140°C nebo trvalému zatížení 115°C. Vyhovuje i nízkým teplotám, kdy
jeho vlastnosti byly testovány p i teplot -25°C. Zkoušky vlastností a technických parametr jsou provedeny v EZÚ Praha a TÚPO Praha.
Výrobky jsou certifikovány spole ností GAS Praha.
Plynová ást je vybavena kovovými nosníky, vyrobenými z galvanicky zinkovaných C profil s posuvnými ty hrannými maticemi pro
instalaci objímek na šroub M8, pro upevn ní p ístroj a p ipojovacího potrubí. Elektrická ást držáky elektrom ru, HDO a p ipojovacími
svorkami. Maximální hodnota hl. jisti e je 63A. V p ípad smy kování p ipojovacího kabelu je elektrická ást rozší ena o p ípojkovou
pojistkovou sk í .
APZ/NK-7 + ER + SS
1260x1835(1220)x250mm
86kg
APZ/NK-7-2 + ER + SS
1410x1835(1220)x250mm
92kg
APZ/NK-7 + ER
940x1835(1220)x250mm
71kg
APZ/NK-7-2 + ER
1090x1835(1220)x250mm
77kg
2. UR ENÍ
Integrovaný pilí APZ+ER a APZ+ER+SS je ur en pro p ipojení rodinných nebo obytných dom , byt nebo jiných objekt na plyn a
elektrickou energii p i zachování jednotného designu.
Plynová ást pilí e umož uje instalaci hlavního uzáv ru plynu, regulátoru tlaku a plynom ru s rozte í 100 mm. Výjime n lze osadit
plynom ry s rozte í 250 mm, kdy p ipojovací potrubí je nutné zhotovit z m di, bez možnosti instalace 3 kolen. Umož uje použití b žných
domovních regulátor typu nap . RPG, FRANCEL, MESSURA FISCHER. Upev ovací prvky na instala ních nosnících umož ují montáž všech
výše uvedených p ístroj , schválených pro používání v plynárenských sítích R. Elektrická ást pilí e umož uje instalaci jednosazbového nebo
dvousazbového elektrom ru, p ijíma e HDO a instalaci hlavního jisti e do 63A.
3. BEZPE NOSTNÍ OPAT ENÍ
Organizace, která provádí montáž, je povinna v dohod s odb ratelem stanovit pracovní postupy tak, aby byly bezpe né. Montáže kabelových
sk íní mohou provád t pouze pracovníci s odbornou zp sobilostí podle vyhl. ÚBP a BÚ . 50/1978 Sb. ve zn ní vyhl. 98/1982 Sb. P i práci
musí respektovat bezpe nostní p edpisy dle SN EN 50110-1 ed2.
4. UMÍST NÍ A MONTÁŽ
Pilí APZ+ER a APZ+ER+SS je ur en k instalaci do volného prostoru nebo do oplocení. Upev uje se na vybetonovaný základ nebo zemní
plastový díl. Plastový základ není sou ástí dodávky a lze jej objednat samostatn . Ukotvení pilí e na betonový základ se provádí dle základového
plánu, pomocí kovových hmoždinek nebo kotvicích šroub M10 (nejsou p edm tem dodávky).
Pro okamžité, ale jednodušší postavení pilí e doporu ujeme použít plastový zemní díl. Související práce spo ívají v provedení výkopu,
zhutn ní jeho dna, vyrovnání dna pískovou vrstvou, postavení a fixování pilí e, vložení p ipojovacího potrubí a kabel , postupné zahrnutí
zeminou a její zhutn ní. Pro snazší vložení potrubí a kabel doporu ujeme demontovat zavírací lištu sk ín a p ední krycí desky pilí e a zemního
dílu.
Umíst ní regulátor II. skupiny m že být realizováno vyvedením na zadní, bo ní, p ípadn horní st nu sk íní a provést vždy co nejdále od
p ípadné vedlejší sk ín elektro. Pot ebný otvor v betonovém skeletu je možno provést vyvrtáním a po zhotovení odfuku se otvor ut sní
silikonovým tmelem.
P i montáži plynom rového rozvád e v t sné blízkosti kabelové sk ín je nutné prostor pod i mezi plynom rovým a elektro rozvád em
plynot sn stavebn odd lit z d vodu požární bezpe nosti.
Montáž za ízení plynové ásti mohou provád t jen osoby a firmy, které spl ují podmínky odborné zp sobilosti a mají k této innosti
oprávn ní dle vyhl. ÚBP a BÚ . 21/1979 Sb. a 554/1990 Sb. a u elektrické ásti . 50/1978 Sb. ve zn ní vyhl. 98/1982 Sb.
500
650
VÝKOP PRO PLASTOVÝ ZÁKLAD:
1550
5. MANIPULACE, P EPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Manipulace s výrobky se musí provád t bez ot es a s vylou ením pád . P i p eprav na paletách musí být p epáskovány a voln
p epravované zajišt ny proti samovolnému pohybu. Výrobky lze skladovat na paletách max. ve t ech vrstvách. Ve všech p ípadech musí být
proloženy vhodnými proklady, aby nedošlo k mechanickému poškození. Doporu ujeme skladovat v uzav ených prostorách a chránit proti
mechanickému poškození a zne išt ní.
6. POKYNY PRO ÚDRŽBU
6.1 Všeobecn
Kontrola a údržba se provádí s revizí vyhrazeného plynového za ízení, v harmonogramu revizí, která je v každé plynárenské spole nosti
upravena vnit ními p edpisy podle vyhl. 85/1978 Sb. a SN 38 6405 a je provád na pracovníky s odbornou zp sobilostí a oprávn ním.
Kontrola, revize a údržba kabelových sk íní je upravena v každé energetické spole nosti ádem preventivní údržby ( SN 33 1500). Zvláš
upozor ujeme na nutnost kontroly a obnovy bezpe nostních tabulek a zna ení ( SN 33 2000 ást 1).
6.2 Vn jší povrch
Sk ín celoplastové nevyžadují z hlediska povrchové úpravy žádnou zvláštní údržbu. Povrch lze istit b žnými saponátovými prost edky,
které se vždy d kladn opláchnou. V p ípad , že z architektonických d vod barva odstínu nevyhovuje, je možné použít v požadovaném
barevném odstínu speciální jednosložkové barvy na polykarbonát.
6.3 Zámky
Zámky sk íní doporu ujeme p i montáži promazat vodovzdorným mazivem (nap .WD 40) a opakovat p i preventivních prohlídkách.
6.4 Záv sy
U celoplastových dve í sk íní není nutné provád t žádnou údržbu záv s .
6.5 Vnit ní výzbroj
U plastové výzbroje a oceloplechové výzbroje sk íní, která je galvanicky zinkována není nutné provád t jakoukoliv údržbu. U elektrických
spoj , kde jsou p ipojena Al oka nebo Al vodi e na praporce pojistkových spodk , doporu ujeme dotahovat šrouby (svorníky) p edepsaným
momentem 1x za ty i roky z d vodu „te ení hliníku“ a snížení p echodových ztrát.
6. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A PODMÍNKY LIKVIDACE
Použitý materiál je z hlediska p sobení na životní prost edí nezávadný. Použité plasty nejsou recyklovatelné a výrobce je odebere zp t za
úhradu na likvidaci.

Podobné dokumenty