Státní zámek Lednice – MINARET – hlavní věž a 12 atikových věžic

Komentáře

Transkript

Státní zámek Lednice – MINARET – hlavní věž a 12 atikových věžic
V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek Vás
vyzýváme k podání nabídky na zakázku :
Státní zámek Lednice – MINARET – hlavní věž a 12 atikových věžic
(bez nejvyšších dvou pater věže)
Zadavatel : Národní památkový ústav, Praha 1- Malá Strana, Valdštejnské nám. 3,
118 01 Praha , zastoupený PhDr. Petrem Kroupou, pověřeného řízením
územního odborného pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno
Základní identifikační údaje :
( informace o zadavateli)
Národní památkový ústav
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha
Adresa pro doručování pošty :
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně,
náměstí Svobody 8, 601 54 Brno
Jednající zástupce : PhDr. Petr Kroupa , pověřen řízením
IČ : 75032333
DIČ : CZ75032333
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno město
Číslo účtu : 3530-621/0100
Telefon a fax : 549 522 833 , 549 522 830
e-mail : [email protected]
kontaktní osoba : Ing. Miluše Rumplová
vedoucí SZ Lednice : Ivana Holásková
telefon : 519 340 128, mobil : 602 550 587
e-mail : [email protected]
Předmět veřejné zakázky :
Předmětem zakázky je provedení obnovy hlavní věže včetně 12 atikových věžic ( bez nejvyšších
dvou pater věže) dle zpracovaného projektu.
Místo plnění : Státní zámek Lednice v k.ú. Lednice
Zadávací dokumentace :
1. Prováděcí projekt obnovy hlavní věže Minaretu a 12 atikových věžic , zpracovaný Ing. arch.
Petrem Všetečkou, Havlíčkova 53, 602 00 Brno – bude dle požadavku zapůjčen
2. Výkaz výměr ( slepý rozpočet)
3. Závazné stanovisko vydané KrÚJMK pod č.j. 25134/2007
Zadávací dokumentace uvedena pod bodem č. 2 a 3 je přílohou této výzvy
Prohlídka staveniště :
Prohlídka staveniště se uskuteční dne ..20.3.2008.......v 10.00 hod na SZ Lednice.
Sraz účastníků je před Minaretem.
Požadavky na prokázání kvalifikace :
1. Základní kvalifikační požadavky dle § 53 – čestným prohlášením
2. Profesní kvalifikační požadavky dle § 54 – předložení výpisu z obchodního
rejstříku, dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu
zakázky, dokladu osvědčujícímu odbornou způsobilost ( osvědčení o autorizaci
, povolení MKČR pro restaurování kamene, povolení MKČR pro restaurování
obecných kovů) v originále nebo ověřené kopii
3. Pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem ve výši
minimálně 5 mil. Kč – fotokopie
4. Seznam alespoň 5 významných stavebních akcí provedených dodavatelem za
posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších
z těchto stavebních prací. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo
prováděných stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly práce
provedeny řádně a odborně.
5. Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné
zakázky, a to zejména techniků a technických útvarů zajišťujících kontrolu
jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele, nebo osoby
v jiném vztahu k dodavateli.
Termín pro předložení nabídky :
Nabídku předložte do :
25.3. 2008
na adresu : Národní památkový , územní odborné pracoviště v Brně, Palackého 34, 612 00 Brno
Nabídka bude předána v uzavřené obálce, zabezpečené proti možnému rozlepení a musí být
označena názvem veřejné zakázky a obchodním jménem uchazeče.
Termín otevírání obálek je 26.3. 2008 ve 13.00 hod na Palackého 34, místnost č. 002
Otevírání obálek se zúčastní jmenovaná komise a po jednom zástupci firem, které podaly nabídku.
Termín vyhodnocení soutěže : do 7 dnů po projednání v komisi bude vyzván nejvýhodnější
uchazeč splňující kritéria
Lhůta po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni : 30.4. 2008
Způsob zpracování nabídky :
Nabídka musí obsahovat :
• krycí list nabídky ( viz . příloha)
• položkový rozpočet na jednotlivé druhy prací dle předloženého požadavku na provedení
prací
• čestné prohlášení uchazeče, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné
k realizaci díla
• návrh smlouvy o dílo, akceptující veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací
dokumentaci podepsaný statutárním zástupcem dodavatele
•
•
dokumenty o splnění kvalifikace
souhlas restaurátorů s provedením prací
- restaurátor s povolením MKČR pro restaurování kamene
- restaurátor s povolením MKČR pro restaurování obecných kovů
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Způsob hodnocení nabídek :
Kritériem je nejnižší nabídková cena.
Předpokládaný termín plnění :
Zahájení prací : 1.června 2008
Ukončení prací : 30.října 2008
Platební podmínky :
Dodavatel bude jednou měsíčně předkládat soupisy objednaných a provedených prací včetně
položkového rozpočtu odsouhlasené zástupcem objednatele. Splatnost daňového dokladu – faktury
je stanovena nejméně na 21 dnů. Uchazeči mohou navrhnout i jiné pro zadavatele výhodnější
platové podmínky.
Technické podmínky :
Technické podmínky jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští spolupráci dodavatele se subdodavateli do výše 50 % ceny díla. za jejich
kvalifikaci odpovídá dodavatel.
Další podmínky soutěže :
Zadavatel si vyhrazuje právo :
-
zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 84 zákona č. 137/2006
nevracet podané nabídky
vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splńovat podmínky
stanovené zadávací dokumentací
S pozdravem
PhDr. Petr Kroupa
pověřen řízením
Příloha : 1. Krycí list nabídky
2. Výkaz výměr ( slepý rozpočet)
3. Závazné stanovisko vydané KrÚJMK
4. Projektová dokumentace – na vyžádání bude zapůjčena