Časopis Ol. rybář 12-2014

Komentáře

Transkript

Časopis Ol. rybář 12-2014
Pr
osinec 20
14
Prosinec
201
E - m a i l : c [email protected], www.rybsvaz-ol.cz
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
blíží se konec roku a je čas bilancování. Po volební konferenci
a ustavující schůzi v březnu letošního roku začala další etapa práce
výboru naší organizace. Jedním z prvních rozhodnutí bylo ukončení
chovu násady kapra na našich rybochovných zařízeních. Chov kapra
v množství, jaké umožňuje jejich kapacita, již není ekonomicky rentabilní,
protože nákup kapří násady od velkododavatelů vychází podstatně levněji.
Budeme se tedy raději specializovat na chov lína obecného a bílé ryby.
Díky našemu úspěšnému projektu „Posílení a obnova rybích populací
v povodí řeky Moravy“ jsme i letos dosáhli na dotace z Ministerstva
zemědělství ČR. Z tohoto finančního zdroje jsme zarybnili řeku Moravu
tříletou násadou ostroretky a násadu štiky jsme úspěšně vypustili do
všech revírů i podrevírů. Ještě plánujeme nakoupit násadu lína a candáta
obecného. Informace najdete opět na našich webových stránkách. V srpnu
došlo k úhynu ryb na podrevíru č. 14 (Nemilanská). Uhynulo především
hodně bílé ryby. Rád bych poděkoval celému výboru MS č. 10, členům
rybářské stráže a všem kolegům rybářům, kteří pomáhali hospodáři jak
při záchraně ryb, tak i s likvidací následků této havárie.
Jako blesk z čistého nebe nás zasáhl odchod nestora naší organizace
pana Břetislava Valáška, který zemřel 16. srpna. Jeho moudrost, obětavost
a pečlivá práce zůstane navždy zapsána do dějin naší organizace.
I v tomto roce jsme pokračovali v nákupu parcel na našich revírech.
Výše mimořádných příspěvků činí letos 418 200,- Kč. Z této částky
bylo dáno 250 000,- Kč na splátku půjčky za nákup revíru Hlušovice,
kdy poslední splátka ve stejné výši nás čeká ještě v příštím roce.
Zbývající finanční prostředky byly použity na nákup pozemků a připravujeme
i nový rybářský revír. Po uzavření smluv a ukončení postupu v souladu
s právními předpisy budete podrobně informováni.
Po posouzení všech ekonomických ukazatelů jsme přistoupili k úpravě
ceny povolenky na revír 471 030 Chomoutov 1A. Od 1. 1. 2015 je
stanovena jednotně na 750,- Kč a její prodej není podmiňován zakoupením
jakékoliv jiné povolenky. Cena povolenky pro děti se nemění.
I v roce 2015 bude na revíru Chomoutov 1A od 16. června do 31.
srpna povolen lov non-stop. Daří se snížit predační tlak sumce velkého
a někteří rybáři s e rádi specializují na lov této dravé ryby. Sumcařů
přibývá a to je jen dobře.
Na schůzích místních skupin podáme veškeré informace a těším se na
diskusi k jednotlivým tématům.
Chci také upozornit všechny členy, kteří dosud nemají vyměněnou
členskou legitimaci s novou fotografií (na přední straně má pod logem
ČRS čárový kód), aby tak učinili co nejdříve.
Přeji Vám všem příjemné prožití Vánočních svátků, hodně Božího požehnání.
V novém roce pevné zdraví, osobní štěstí a pracovní úspěchy.
A krásné chvíle strávené u vody.
Michal Šefčík, předseda
VÝMĚNA LEGITIMACÍ PRO ČLENY ČRS
Platnost stávajících legitimací končí 1. 3. 2015.
Při vyřizování povolenky využijte pracovní dobu sekretariátu
a nenechávejte výměnu členské legitimace na poslední
chvíli.
Legitimace bude vyměněna za poplatek 10 korun (bude
placeno hotově), nezapomeňte prosím donést novou
fotografii (3,5 x 4,5cm). Jde o stejný formát fotografie
jako na běžné doklady.
Michal Šefčík, předseda
KRITÉRIA PRO ZAKOUPENÍ POVOLENKY 2015
- v termínu odevzdat správně vyplněný sumář úlovků za rok
2014
- splnění nebo zaplacení pracovní povinnosti za rok 2014
- platný rybářský lístek
- doklad o zaplacené částce (složenkou i převodem z účtu
na účet MO ČRS Olomouc, při elektronické platbě jako
spec. symbol nutné uvádět datum narození, nepoužívat
složenku „typu C“)
- řádně vyplněnou žádost o vydání povolenky
Informace sekreta r i á t u M O - tel. : 585 311 639
Úřední hodiny sekretariátu :
Leden v pracovní dny
14 – 17 hod.
Únor -pondělí až čtvrtek
14 – 17 hod.
Březen -pondělí až čtvrtek
14 – 17 hod.
Duben -pondělí a středa
14 – 17 hod.
Květen až prosinec – pondělí 14 – 17 hod.
E -mail : [email protected] www.rybsvaz-ol.cz
Plán akcí odboru mládeže na rok 2015
- 17.1. a 21.2. 2015 školení pro děti do 15 let,
- exkurze do pstruží líhně Bělá u Domašova nad Bystřicí,
- jarní a podzimní závody v lovu ryb na udici,
- úklid Slavonínské pískovny Hamrýz,
- letní pobytový a příměstský tábor,
- akce Dětský den u vody.
Termíny akcí sledujte n a webových stránkách MO ČRS Olomouc
(http://www.rybsvaz-ol.cz/) nebo se informujte n a telefonním čísle
602135325 (p. Michal Šefčík).
Pavel Zatloukal, vedoucí odboru mládeže MO ČRS Olomouc
Zemřel pan Břetislav Valášek, nestor sportovního rybářství
Vážení kolegové,
zpráva o o d chodu člověka , k te r ý byl dlouhá léta blízkým
spolupracovníkem, kolegou, rádcem a přítelem, působí vždy jako
náhlý šedý studený stín.
Z řad našich členů odešel dne 16. 8. 2014 jeden z našich
předních dlouholetých spolupracovníků, pan Břetislav Valášek. „NÁŠ
BŘEŤA, NÁŠ DĚDA“, jak jsme mu říkali a on to tak měl rád.
Z e m řel ve věku 89 let. Byl to mimořádný člověk. Vždy plný
nápadů, nadšený rybář, erudovaný ekonom, schopný organizátor,
skvělý vypravěč vtipů, talentovaný malíř a hlavně dobrý člověk.
Č l e n e m Petrova cechu se stal v Olomouci v roce 1935. Po
osvobození naší země v roce 1945 se brzy postavil do předních
řad průkopníků moderního sportovního rybářství nejen v Olomouci,
ale i v celém moravském regionu. V roce 1950 se stal členem
výboru, kde zastával místo pokladníka . V roce 1997
byl zvolen do funkce ekonoma, kterou vykonával až
konce roku 2013. Díky jeho odborným a organizačním
schopnostem a lásce k rybařině se podařilo v Olomouci
vybudovat ekonomicky stabilní a rozvíjející se organizaci
s dobrým ekonomickým zázemím a rybářskými revíry.
Z a t u to dlouholetou práci obdržel četná vysoká
vyznamenání. Zasloužil si je, ale on to tak vážně zase
nebral. Pro něj bylo největší radostí a odměnou, že
jeho práce byla přínosem pro všechny rybáře.
A pro nás bylo ctí s ním spolupracovat.
Michal Šefčík, předseda
Z ODBORU MLÁDEŽE
INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
Ahoj holky a kluci, chcete začít rybařit ?
Tráví vaše děti mnoho času u televize i PC ? Je tu čas na
změnu!
Pro zájemce o rybařinu organizuje naše MO ČRS v Olomouci
rybářské kroužky mládeže. Děti zde získávají nejen vztah k přírodě,
ale i praxi v různých rybolovných technikách, znalosti flory
a fauny, a tak nacházejí i jiné možnosti a aktivity, jak trávit volný
čas.
Pro ty, kteří nemají čas na kroužek a přece by chtěli získat
rybářský lístek, nabízíme jednodenní školení, kde po úspěšném
složení zkoušky formou testu je možné získat osvědčení k vydání
prvního rybářského lístku.
Další informace se dozvíte n a webových stránkách MO ČRS
Olomouc (http://www.rybsvaz-ol.cz/) nebo na telefonním čísle
602 135 325 (p. Michal Šefčík).
MS č. 2 – Horka nad Moravou
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků proběhne dne 2. 1.
2015 na těchto místech :
Horka
U Kamínků
17 – 19 hod.
Chomoutov
Hospoda U Pavlase 17 – 19 hod.
Skrbeň
Kovařík
17 – 18 hod.
Břuchotín
Brázdil Oldřich
17 – 19 hod.
Výběr dokladů pro výdej povolenek se uskuteční dne 16.1.
2015 na výše uvedených místech a v u vedených hodinách.
Pavel Zatloukal, vedoucí odboru mládeže MO ČRS Olomouc
POZOR !!! MO ČRS Olomouc ve spolupráci s DDM Olomouc
pořádají školení pro nečleny rybářských kroužků a pro zájemce
o rybářský líste k o d 8 d o 15 l et včetně
TERMÍNY ŠKOLENÍ: 17.1., 21.2. 2015 na DDM JANSKÉHO 1,
vždy od 9:00 hod.
Školení se skládá ze 3 částí: rybářský řád, poznávání ryb, rostlin
a vodních živočichů, sestavení udic.
Zájemci o získání prvního rybářského lístku budou 17.1. a 21.2.
proškoleni a na závěr složí písemnou zkoušku. Po jejím úspěšném
složení obdrží na místě osvědčení k vydání prvního rybářského
lístku.
Vstupné na školení činí 50, - Kč (zájemci o vydání prvního
rybářského lístku platí 100,-Kč).
Vezměte si s sebou: přezůvky, blok, tužku.
ŠKOLENÍ JE DLE USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO ČRS
OLOMOUC POVINNÉ !
Na školení dne 17.1. 2015 je možno donést k odevzdání sumář
za rok 2014 a členskou legitimaci na potvrzení.
Po účasti na školení bude vydáno potvrzení, na jehož základě
bude možno obdržet platnou povolenku n a rok 2015 a pořídit
platný rybářský lístek na MMOL.
Bližší informace: RNDr. Eva Havlická, DDM Janského 1, Olomouc,
tel: 585 431 859
Pavel Zatloukal, MO ČRS Olomouc
Eva Havlická, DDM Olomouc
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků dále proběhne dne
3.1. 2015 na těchto místech :
Střeň (hostinec)
17 - 19 hod.
Příkazy (kulturní dům)
15 - 16,30 hod.
Výběr dokladů pro výdej povolenek se uskuteční dne
17.1.2015 na výše uvedených místech a v uvedených hodinách
MS č. 4 – Štěpánov
Rybářská hospoda Štěpánov - s b ě r řádně vyplněných sumářů
úlovků :
27. 12. 2014 o d 11 - 13 hod.
3 . 1. 2015 o d 11 - 13 hod.
Výběr dokladů pro výdej povolenek :
24. 1. 2015 o d 11 - 13 hod.
Nové povolenky budou vydány na členské schůzi MS dne
14. 2. 2015 v sále místního kina.
M S č . 5 – Lutín
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků proběhne dne
5. 1. 2015 (rybářské potřeby Lutín 14 - 17 hod.).
MS č. 6 – Dolany
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků a výběr dokladů pro
výdej povolenek bude od 5. 1. do 9.1. 2015.
Bohuňov i c e - p. Petr Červenka – 17 – 18 hod.
MS č. 7 – Kmochova
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků bude v sídle KMČ
(ul. Karafiátova) 29. 12. 2014 o d 17 - 18,30 hod.
MS č. 8 – Neředín
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků bude v salonku Avionu
2 . a 3 . 1. 2015 o d 17 d o 19 hod.
M S č . 12 – Náměšt na Hané
Sběr řádně vyplněných sumářů úlov k ů Pivnice U sladovny – Náměšť – 6. 1. 2015 o d 18 - 2 0
hod.
M S č . 13 – Kožušany – Velký Týnec
Sběr řádně vyplněných sumářů úlovků proběhne 3. 1. 2015
v Kožušanech - hospoda U kupce od 10 - 13 hod.
OSAZENÍ REVÍRŮ MO ČRS Olomouc ZA ROK 2014
471 116 Poděbrady 1A
7 010 ks / 6 318 kg
141 ks /42,1 kg
‐
200 ks / 54 kg
‐
‐
570 ks
‐
471 030 CH 1A
Kapr
5 900 ks /9 500 kg
Štika nás.
370 ks / 111,1 kg
Candát nás.
240 ks /72 kg
Lín
200 ks /56 kg
Bílá ryba
‐
Am ur nás.
‐
Úhoř nás.
1 100 ks
Ostroretka roč.
‐
471 056 + 471 215 Ol. 471 049 Mor. 18
Štěrk.
4 373 ks / 5 300 kg 1 708 ks / 2 800 kg
74 ks / 22,2 kg
223 ks / 70 kg
‐
‐
170 ks / 46 kg
‐
‐
23 300 ks
‐
‐
420 ks
‐
‐
13 890 ks
CELKOVÉ OSAZENÍ REVÍRŮ
INFORMACE MÍSTNÍCH SKUPIN
MS č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Působnost
Černovír
Horka n. Mor.
Hodolany
Štěpánov
Lutín
Dolany
Kmochova
Neředín
Město
Povel
Pstruhaři
Námešť Kožušany, V. Týnec
Datum
24.1.
7.3.
6.2.
14.2.
7.2.
21.2.
31.1.
31.1.
13.2.
20.2.
28.1.
7.3.
17.1.
Začátek
9 hod.
9 hod.
17 hod.
9 hod.
9 hod.
9 hod.
17 hod.
9 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
18 hod.
9 hod.
28.2.2015 od 20 hod. taneční zábava
14.3.2015 od 8 hod. školení nových členů
28.3.2015 od 8 hod. členská schůze
Místo konání
hospoda U Pelikána
hospoda U Pavlase Chomoutov
hospoda U Žida ‐ Nový Svět
kinosál Štěpánov
hospoda U Popelků Lutín
sekretariát MO
KMČ ‐ Karafiátova ul.
KMČ ‐ Tererovo nám. (vedle ZŠ Tererova)
sekretariát MO
sekretariát MO
sekretariát MO
Pivnice U sladovny
hospoda U Kupce Tážaly
hospoda U Pelikána
hospoda U Pelikána
Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Ol. (bývalé učiliště Dopravních staveb)
ČLENSKÉ POVINNOSTI 2015
D ě t i 8 - 15 let
Mládež 16 - 18 let
Dospělí
100 Kč
200 Kč + 100 Kč
400 Kč + 200 Kč
Dle usnesení členské schůze MO Olomouc ze dne 29. 3. 2014 je
nutné uhradit mimořádný příspěvek na nákup vodních ploch, pozemků
na rybářských revírech i rybochovných zařízení do majetku MO ČRS
Olomouc. Při zaplacení členské známky musí dospělý člen uhradit 200
Kč, mládež a studující 100 Kč. Příspěvek musí uhradit i členové, kteří
si zaplatí pouze členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny.
Pozor ! Členská známka musí být zaplacena do 30. 4. 2015.
Viz stanovy ČRS § 3 odst. 7.
Zpravodaj MO ČRS – Olomoucký ry b á ř - 4 0 K č
Pracovní povinnost :
Držitelé povolenky :
Dospělí a mládež – 10 hod. na RZ MO nebo zaplatit 800 Kč.
V rámci pracovní povinnosti odevzdat na RZ MO 5 kg obilnin nebo
zaplatit 40 Kč.
Členové musí splnit brigádnickou povinnost do 30. 9. 2015, jinak
zaplatí penále 200 Kč (dle usnesení členské schůze ze dne 17. 3.
2007).
Ženy, děti do 15 let, ZTP a členové narození v roce 1949 a starší jsou
od pracovní povinnosti osvobozeni.
Ostatní poplatky pro n ové členy :
Školení
Zápisné
Členská legitimace
Zápisné děti do 15 let včetně
Školení děti do 15 let včetně
200 Kč
400 Kč
10 Kč
100 Kč
100 Kč
Ryba
Kusů / váha
Kapr
18 922 ks / 24 617 kg
Štika nás.
856 ks / 260 kg
Candát nás.
240 ks / 72 kg Lín
570 ks / 156 kg
Bílá ryba
23 435 ks
Ostroretka roč.
17290 ks
Amur nás.
‐
Úhoř nás.
2 121 ks
Pstruh ob. nás.
371 ks
Pstruh duh. roč.
‐
Celkem
Cena
1 443 560 Kč
46 800 Kč
20 160 Kč
11 200 Kč
46 921 Kč
60 100 Kč
‐
19 704 Kč
4 197 Kč
‐
1 652 642 Kč
CENY POVOLENEK 2015
Dospělí :
Územní
Celosvazová
Celorepubliková
MP
1 400 Kč
2 100 Kč
3 150 Kč
Mládež 16 - 18 l et, studenti a ZTP :
Územní
950 Kč
Celosvazová
1 400 Kč
P
1 600 Kč
2 150 Kč
3 250 Kč
1 100 Kč
1 450 Kč
D ě t i 8 - 15 l et :
Územní
300 Kč
400 Kč
Celosvazová
700 Kč
750 Kč
Platí soupis revírů pro severní Moravu a Slezsko pro rok
2013 s dodatkem na rok 2015 !
Povolenky pro revír 471 030 - Chomoutov 1 A :
Pouze pro členy MO ČRS Olomouc
D ě t i 8 - 15 let
200 Kč
Ostatní
750 Kč
Povolenky krátkodobé :
MP
měsíční
14denní
týdenní
dvoudenní
denní
MRS :
Dospělí
Mládež, studující, ZTP
Děti 10 - 15 let
Platí soupis revírů MRS
rok 2015 !
800 Kč
600 Kč
450 Kč
300 Kč
180 Kč
P
1 000 Kč
700 Kč
500 Kč
300 Kč
970 Kč
1 020 Kč
520 Kč
520 Kč
320 Kč
320 Kč
pro rok 2013 s dodatkem na
Žádost o vydání povolenky
(prolongaci členství v MO)
PŘÍJMENÍ A JMÉNO : .......................................................
DAT. NAROZENÍ : ..............................................................
BYDLIŠTĚ : ........................................................................
PSČ : ......................................................................................
Žádám o vydání povolenky na ro k 2 015
členská známka :
............................ Kč
mimořádný příspěvek :
............................ Kč
MP povolenka :
............................ Kč
P povolenka :
............................ Kč
jiná povolenka :
............................ Kč
povolenka Chomoutov 1 A :
............................ Kč
pracovní povinnost :
............................ Kč
krmivo :
............................ Kč
číslo povolenky :
.............................................
zpravodaj MO :
............................ Kč
školení :
............................ Kč
zápisné :
............................ Kč
tiskopisy :
............................ Kč
číslo rybářského lístku : ..............................................
ostatní :
............................. Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM :
............................ Kč
Dle usnesení členské schůze MO Olomouc ze dne 29. 3. 2014 o mimořádném příspěvku na náku p vodních
ploch, pozemků na rybářských revírech i rybochovných zařízeních do majetku MO ČRS Olomouc. Při
zaplacení členství musí uhradit dospělý člen 200 Kč a mládež 100 Kč. Příspěvek musí uhradit i členové,
kteří si zaplatí pouze členství. Děti do 15 l et jsou osvobozeny.
V Olomouci dne ...........................................
Příjemné prožití vánočních s vátků
a hodně osobních , p racovních
i rybářských úspěch ů v roce 2015
Vá m z a Výbor MO ČRS Olomouc přeje
Michal Šefčík, p ředseda místní organizace
Podpis ............................................

Podobné dokumenty

Časopis Ol. rybář 12-2012

Časopis Ol. rybář 12-2012 místní organizace. K 70 je přínosem pro rybáře, kteří si mohou ulovit kapra, o jakém se jim ani nezdálo a není žádným tajemstvím, že na našich revírech s K70 jsou i kapři kolem 100 cm. Při zdoláván...

Více

Časopis Ol. rybář 5-2016

Časopis Ol. rybář 5-2016 3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015. Zisk za r. 2015 bude převeden do fondu na nákup nových revírů. 4. Rozpočet MO na rok 2016. 5. Pro rok 2017 mimořádný příspěvek 200Kč pro členy ...

Více

Rybářský týdeník

Rybářský týdeník Brno – Menší řeky a potoky v Česku přicházejí o vodu a v posledních letech opakovaně vysychají. Skupina brněnských biologů teď pracuje na ambiciózním projektu, který má zmapovat toky v celé zemi. V...

Více

V případě, že sumář úlovků a docházek nebude řádně vyplněn

V případě, že sumář úlovků a docházek nebude řádně vyplněn váha váha váha váha váha váha váha ks ks ks ks ks ks kg dkg kg dkg kg dkg kg dkg kg dkg kg dkg kg dkg

Více