Rozsudek č. 132/2004

Komentáře

Transkript

Rozsudek č. 132/2004
poI(Iačování
6 T 26012003
řády v' 1'14' InfoMapa r'.10.0, winRAR v' 2.80, MobilMb Media Browser v. 1.2, PC
Translatol v' 98, Norton Commander, soubor aplikačníchprogramů MS office 20oo
Premium, encyklopedie Kdo byl kdo' počítačovouhru Polda III. MezihIad. vše v celkové
hodnotě 33'717'- Kč' dáie ke dni 28'5.2003 disponoval na CD nosičíchneoprár.něn]ýni
kopiemí l44 titu]ů počítaěovýchpro$amů, zejména počítačol"ýchher a póčítačových
aplikačníchprogramů, vše v celkové hodnotě nejméně 244'220'_ Kč,
přičeÍrŽ věděl, že opÍávnění nositelé majetkoÚch autors\ých práv mu neudělili na zrikladě
licenčnísmloury právo na Iozšiřoviíníoriginálu nebo lozmnožení díla, číÍť
pořušil
majetková práva oprá\'něných nositelů autorslých práv pndle \ ]2 zák' č. 12112000 Sb' a tím
způsobil škodu Miqosoí1 coÍpolatioí.UsA. core] corporation, canada, Adobe Systems
Incorporated' USA, zastoupených v ČR advokátní kanc€lríH Voborník a Nigrini, společnosti
Electonics Arls zastoupené v ČR společnou advokátní kancelrií Všetěčkaa partneři,
společnostem Sci, Actiúson, Novalogic' L]bisoft, Také 2, IC' Eidos, Vivendi, Virgin'
Bohemia IÍt. zastoupených v ČR spoi. Cenega Czech' s.r'o. spoiečnostem ÉJSoÍt, s'r.o. Zorrer
Soft* are, s.r.o.,
tedy
neoprávněně zasiíhl do zríkonem chráněných práv k autolskému dílu,
čímžspáchal
trestný
čiíporušování autorského práva,
k datablizi podle $ 152 odst.
1
tÍ'z.
práv souvisejících s právem autoNk]hn a pláv
a odsuzuje se
podle Š152 odst'
1
tr'z. k trestu odnětí svobody v trvání 1 (iednoho) roku.
l tr.z. a $ 59 odst. 1 tr.z' se {ýkon uloŽeného bestu podmíněíě odkládá na
zkušební dobu v trvání 2 (dvou) rokri.
Podle $ 58 odst.
Podle $ 55 odst.
1
písm. a) tr.z. se obŽalovanernu ukládá trest propadnutí věci a to:
cD_SAMSLDÝG, nápis LUCIE BEST oF č. LI02G400526981GFo4 80
CD-MULl lDlsc. nápis l RÁINZ 'bez Č.
CD_MULTI-SPED nápis HMY2 č' Dco2016050254580
CD-SAMSL]NG, nápis J'Cim č. 41-H.906285595C09
CD-EMGETON' nápis DIDERoT 2001 cD2 č' 0337265689
CD-SAMSUNG, nápis Nh- 2001, č' 2RBOIV561
CD SAMSLING, nápis CARMAGEDDoN mR..2000 č' 2 8804A036
CD_S,{MSL]}.IG, nápis TŘI sEsTRY cD 1 vč. L]07G4009128198C02
CD-SAMSIJNG' nápis NED FoR SPEED. vč. 145Kooi127957021
pokračování
-3-
CD-ML-LT1SPEED nápis NEs 4. vč. 1607l8'18L04L1
CD-EMGEToN' nápis R.AIEY 2000 vč' 0337265689
CD TRAI-DATA' nápis WIN l?'vč'J606J5 1 1 1 1929 1 2D 1 880
CD-PLATINrLM' nápis Diktáty' vč. 218228La1072380
CD-MLILTISPEED' nápis našípiírodou' vč. Dc0202801 l649480
CD-SAMSLNG, nápis státy ajejich představitelé, vč' LI02G4005266000807
CD-ML]LT1DISC, bez nápisu' vč'CD-ACER nápis Dracula 2000, vč' Uc10013170621 ]80A1
CD-PLATI}IUM' nápis Fantom -Pďíže' vč. 218225Mc0561480
CD-MLTT'T1DISC nápis Delta Folce Task. vč. CD-N{LrLTIDISCK nápis Linrin park' hybrid thcory, včCD-ACER nápis Vikingové, l'č. DCIIO380123454580B1
CD-ACERnápisFina1 Fantasy' vč' DCtrO38002002068(JBi
CD-ACER nápis Prín prstenů, vč. DCIIO38012329580Bl
CD_verbatim nápis Bee Gees'the wery best o1, vč-W181755l72i72
CD-SAMSLNG nápis Sarah Conor Cneen Ezed sou]' l'č. 203224LC2919180
CD-ACER nápisPearl Harber, vč' DCIIO3802001,{680Bl
CD-MLJLTIDISC napi. ARMY MF\. rc. CD-ACER nápís shrek, vč. DCIIO38012330580Bi
CD_ACER nápis Get Cafiel' vč' UC 10024170818580Al
CD-ACER nápis Prci' prci' plcičky 2, vč' DCIIO38020329580Bl
CD_ACER nápis Pán prstenů, CD2' vč' UcI0013 l70725l80A1
CD-NIULT1DTSC bez nápisu a vč.
CD-PLATINUM nápis PPK 10-2002, v'č 218225LE'0561780
CD- PLATINLM nápis CHip 0ó 2002, vč. 218225md0562380
CD_PLATINLM nápis Formule CD2, vč. 218225RD0563380
CD-bez označenínápis Beach heat 2002, vč.203224LD2921080
CD-SAMSUNG nápis oÍice97, \'č. 1 45Koo\I2"7 962D21 +
CD-SAMSLIJG nápis PRo Ral1y2001, vč' 2RBOIV564
cD-SAMSLNG nápis solpiel oÍFoftune, vč' 59_H 001215ó21c22'80
CD-MULTlDISC nápi5 Tlreme park. vč CD-MEMOREX bez nápisu' vč. 8B200.l0710/301 1/010938
CD-MEMoREX bez nápisu, vč' 8A30040701/301 1/01
CD"MEMOREX nápis Mafia CD I, vč. 8820040706/301 1/010938
CD-PLATN'LM bez popisu, vč. 218228xcl072l80
CD-SAMSL]I.JG nápis system shock 2, \'č' 2RBOIV562
CD-PLATLxILa4 nápis RED SILARK, vč. 218225RE0562E80
CD-bez zn. nápis maturihí otlázky 2, vč. 0356232206063
CD-EXCELLENT nápis divočina. vč' _
CD- YoLJNG nápis ovladače )p . vč. l80703'15L05Rl
CD nosič zn' PLATNaM' bez popisu, č. J304Js208075133AI0
CD nosič zn' NEON' popis QEEN MP3, č' EMG165 0337265689
CD nosič zn' SAMSL]NG. popis MP3 disk 2, č' 54-H908045760D07
CD nosič zn' PIO\TEER popis WinonCd 3'8' č. SK191122F
CD nosič zn. SAMSUNG. popis WinorrCd. č. LI02G4005269672F04 80
6 T 26012003
pokačov{íni
-4-
6T
26012003
CD nosič zn. SA_\'ÍSUNG' popis WinTran, č' LI02G.1005245597812 80
CD nosič zn' \IERBATIM. popis Pačes MP3, č. vlHo4El125722
CD nosič zn- SAMSUNG, popis Tropico, č'2BBo 'l Vo02
CD nosič zn. TRA)OATA, popis Windows 2000. č. 711-2 3l01 3740
CD nosič bez zn., popis 1.. č' 5 lB l820l 22|56
CD nosič Z1l' SAN'ÍSL\-G' popjs Corel8'0' č' Ll07G4009128576co2
CD nosič Z11' SAI{SUNG. popis Corel8 CD3' č' LI02G'I0052'15598E12 8o
CD nosič zn. S.A.MSLNG' popis CHTP. č. LI02G40052'159 ]2c 12 80
CD nosič zn' S'lrVSLt}iG. popis PC Suite. č- ]45Kooll27959A21
CD no.ie bez Zll'. popr- \4Pj D"n2. bez Č'
CD nosiě zn. PLATINUM' popis Residcnt Evi1 CDII' č. 2182 25L A 0562ó 80
CD nosič Zli' \ERBA TINI' popis LUC1E. č'soZ26A5090076
cD nosič Zn' MULTIDISC. popis Project IGI. bez č'
CD nosič zn' PLATINUM. popis Příšerk1' s'r.o', č. 218225LC0561980
CD nosič Z1l' TRAI-DATA, popis Landa Dan Best o| č' J506J51 J 1192892D1880
CD nosič zn. HP' popis U2, č. ADAGool5319] 5013
CD nosič zn. MEMoREx, bez popisu' č' 8840040700301 10 i 093 7
CD nosič zn' BELL, popis Music CD 2, ó' l85cE29xDA178oM16
CD nosió zn. SAMSUNG, popis Blade, č. LI02G400524,118óA12 80
CD nosič Z]]' SAMSLI1.JG, popis olynpic. ó. 003134583C07
CD nosič zn. VERBA'IIM' popis DAN \'íP3.''' č' \TH04Ell25935
CD nosič Zll- S.A_\,ISLJ1r-G. popis Mediastudio Pro, č' LIo7G40o9128577D02
CD nosič bez zn' popis Shaggy' č' 20322,1LB2920780
CD nosič zn. VERBATIM. popis oldies hit. č. vIH04El1257ó6
CD nosič zn. YoL]NG. popis Pink Floyd' č. 18070352L05R5
CD nosič zn' ACER. popis LINGEALexícon němčina. bez č.
CD nosič Z11. ACER, popis LINGEA Lexicon angličtina, bez č.
cD nosič zn' Best media, popis MP3, č. 30-H902197239C 16
CD nosíčzn. SAMSUNG, popis MP3' č. 3102DD02129717D5
CD nosič zn' SAMSL]NG. popis MP3' č' '13-H90 1254114Do8
CD nosič Z11. S,{MSLING' popis MP3 diskl' č. 56-H9o804248 i Bo3
cD nosič Z11' s'{\'íStiNG' popis \4P3 disk 3, č. 56-H908043248oco3
CD nosió zn. SAMSLIJG, popis MP3 disk 5, č. 56 H908042487D03
CD nosič zn. SAMSLJT\IG, popis MP3 disk 6. č. 54 H908045758B07
CD nosič Zll. SAMSUNG. popis MP3 disk 4, č. 5ó H908042'185Bo3
CD nosič m. SAMSLNG popis TEST DRTVE 5' č': 14-H'9050690208 l9
CDnosič m. SAMSLDJG popisNFs 5. č' L107G4009128574E02
CD nosič m. TRAXDATA popis LASGo SOME THlNGs' č' J6o6J51l1192895c18 80
í D no.ie m' vtuL I illlS( popi. Vzory prar nrch dokumenru 2002. beŽč.
CD nosič m' MLLTIDISC popis TEST DRI\T7 CD 1 bez č.
CD nosič m' PLATINUM popis \4-{N IN BLACK 11., č' 2182 25R E 05612 80
CD nosič m- ML]LTIDISC popis ColrtrLlCT: DESEM SToRM, bez č'
CD nosič m' MEMoREX popis MAFLA CD 2. č. 8A 3 004o7o5/3o1 1/010938
CD nosič m. BELL popis MUSIC CD l. č. US 185cE29xDA178oMl6
CD nosič m' MLrLTIDISC bez popisu bez č' (r'plast. obalu s nápisem Spider-Malr Movie 1,
Spider-Man Movie 2)
CD nosič m' MULTi111SC bez popisu bez č' (v piast. obaiu s nápisem Spider-Man Movie l,
Spider-Man Movie 2)
pol'.račování
-5-
6T 260!2003
cD nosič m' MLrLTilllSc popis Pink Panther bez č.
cD nosič m' emgeton popis MOBIL 082002. č' EMG i65 0337265689
CD nosič m' emgcton popis PPK 3i2001. č' EMG 165 03372ó5689
CD nosič m. BELL popis FIFA 2002, č. US 185CE29XDA1780M16
CD nosič m. ZAtriLA popis HRACLN RAJ + IMG, č. 8HTLrTDI0o1Ao
CD nosič m. MULTIDISC bez popisu bez č. (v plat. obalu s nápisem Loco_commotion)
CD nosič zn. EMTEC popls coMANcŤ{E 4 č'2166 56LC 1'74'78 80
CD nosič zn' IN{'ATION popis OPERACE FLAST]POINT č. 513'lFB243LH4852 D2
CD nosič m' MULTi111SC bez popisu bez č. (v plast' obďu s nápisem oPERACE
FLASI{POINT RESISTANCE (CZ)
CD no.ie m. \41 1 TilllSC popis OFP be,, e.
cD nosič m. PREMILM bez popisu č. 95G4003030768813
CD nosič m. Acer popisHEL]REI(4. č' DC02028011657 .l 80
CD nosič m. Young popis AUToŠKoLA 200 1 č' 16071848L0,1L3
( Dno.iČlr' \4l L lillls( popl" I\CYKlOPTDLL Psl bezČ'
CD nosiě. m' ML]l Ti1]]Sc popis HRADY A ZÁMKY NA MoRAvĚ bcz č'
CD nosič bcz nr' popis GTAIII cD 1 č' 2032 24M E 29194 80
CD nosič m- TRAXDATA popis GTA 3 cD 2 č. 0ó0ó J5111192297A18 80
CD nosič m' SAMSL]NG popis Dějhy zemÍ Koruny ČESKÉč. L1o2G4o0526981 1480,1 80
CD nosič m. Verbatim popisI-l.GNEAIEXCONV/INTRÁ.r\ č' 80220H168022
CD nosič m. sAMsU\cpopisPANo\NÍcI ČESKÝCŤIZEMÍ č. 2RBoIV573
CD nosič zn' MLIL TID1SC popis RETLIRN To cAsTLE WoLFEsTElN bez é.
CD nosič zn' SAMSIJNG popis COREL 9CZ č' L102G4005245914A12 80
cD nosič zn. SAMSL]NG popis GEoRGE MICILAEL č' I9-H912262831C19
CD nosič zn' Vobatim popis LINGEA LExIcoN 2000 LA \R_342355 č. 5oZ26Hóo90081
CD nosič zrr' Acer popis vĚK MPRESIoMSMU č' Doo2015031o43 1 80
CD nosič zn. BELL popis nÁnČr'cÍsrnT LET.ADEL t. Us 185CE29XS 14550M16
cD n,'Slč bcz zn' popis HRADY A ZÁN/IKY \ aR be,' č'
CD nosíčbez zn. popis \.[AREŠ č. U24E2529 A
CD nosič m' SA-\.{SLINGpopis SAVC1č. 2RB01v574
CD nosiČ ZIl' Yot \c. be/ popisu. bez
CD nosič Z1l' BELL, popis Atomic Keaten, č' 185cE29xDAl7080M16
cD nosič zn. ACER- popis Pán prstenů CDl' č. UcI0013170726180A1
CD nosič zn. ACE\ popis Lidské tělo, bez č'
CD nosič Zll. SAMSUNG, popis Videa + obrý-ky' č' LI02G4005245481D 12 8o
CD nosič Z11. MLILTill1SC, popis Zoo Tycoon, bez č'
CD nosič zn'ltr'LATIoN, popis Rainbow six, č. 5134FB243LH485l D5
CD nosič Z11' SAMSLhJG, popis Rail road tycoon, č. 2BB04A033
CD nosič Z11. SAMSLr1ÝG' popis King pin, č. 2RBOIV563
CD nosič zn. SAMSLNG, popis Monaco GP. č. LI02G4005092208B21 80
CD nosič zn' VERBATM' popis D ver' č. \THOE41125804
CD nosič zn' MEMoREx' popis office 2000' č' J508G4010108436A03 80
CD nosič Zl1' PLATLrfuM, popis Banditi' č. 2l8225LA0561180
CD nosič zn. PLATINUM, popis Evoluce. č. 2i8225LAO5ó1ó80
CD nosič zn. PLATTN-IJM' popis Resident evil CD1' č'2l 8225ME05ó2780
cD nosič zn' PLATTNLM' popis Diderot 2001 CDl. č' 218225MB0562080
CD nosič bez zn.. popis Roller coastel' bez č'
CD nosič Z]1. Mt]LTil11SC' popis SWAT3,bez č
pokračo\'ání
cD no.iČ./ll. BELL. popi. Rf V' bcz
6 T 260i2003
i'
CD nosič zn' MlilTi1llsc, po]ris test d ve 7 CD2. bez č'
CD nosič m- ML]L TilllSC popis QL-AKE 3 : ARENA bez č'
cD nosič zn. imation popis OFFICE X? č. 8110Gl182l3220LH3c
CD nosič zn' MLIL Tilllsc pop1s Ms OFFICE )G bez č'
CD nosič bez n'r. popis \1ú 2002 č. J316 JS 1 0912008'1D L4 80
CD nosič m' PIoNEER popis RoXETE MP3 č. sK 19l122F
cD nosič m. PLATINrIM popis CHIP 01-03 č' 2l82 2SRD os618 80
CD nosič zrr- PLATIIII]IIIpopis FORMLJLE CDl č' 2182 25L A 05636 80
CD nosič nr' SAMS(NG popis INFO NIAP A 7 '0 č. l51-Ho022222'97BOg
cD no.iČ -n' \ ero.]trm popis l L CIt sli NLaNl( tc 5072ÓH50o0oó5
CD nosič nr' Memorex popis tr'í'AFIA CD ill. ě. 8A ] 0040707'/3011/010938
CD nosič m. SAMSL\'G popis SAVAGE GARDEN č' 19- H' 002099844C 1980DA
CD nosič bez m' popis 3. č. 5 18 18201 23:46
CD nosič zn. \iIULTIDISC popis ToMB RlDER THE MosT RE\'ELATION bez Ó.
CD nosič rn' ML]LTilllSC popis C&C: REIrTGADE bez č'
CD nosió m. MULTIDISC popis C&C: RENEGADE bez č.
CD nosič m. SAMSUNGpopisGAMEs 51 č. LIIIG4l0105i436A05 80
CD nosič zn' SA_MSL]NGpopisHRYč' LmG4l01053049E06 80
cD nosič m. SAMSUNGpopisHRY č. LI02G4005245923F12
CD nosič m' SAMSL]1.JGpopis GAMES č. LlIIG4101051440c05 80
CD nosič m' BELL bez popisu ě' US l85CE29xDA1780M16
CD nosič m. BELL popis C\?RESS HlLL SKULL BoNEEs č' US 185CE29XDA1780M16
CD nosič m. PHILIPS popis coREL 8 CD ? č' VE6A10289774
CD nosič m' Mt]IÍlDlSC popis TRANSLAToRbez č.
CD nosič rrr' TRAXDA T A popis \rE STÍNU }LA\RANA č. J6o6J5] l11928948] lJ 80
cD nosič m' SAMSL]I.JG popis tanečníIíga 32 č. 1106DE1435428
CD nosič m. PLATINUM popis 40 doí a .t0 íocíč. 2182 25R A 0562] 80
CD nosič nl. SArVStl}iG popis Zoner Callisto 4'0 č. 2RBoIV565
CD nosič zn. SAMSUNG popis MS Windows 95 oS R2 č' S4_H90804'l89scoS
CD nosič zn. MLIL TilllSC popis MEDAL oF HoNoR bez č'
CD nosič m' ML]LTilllSC popis .'Al oF HoNoR bez č'
CD nosič m. BELL popis MP3 E'C' č. Us 185CE29XDA178oM16
cD nosič Zl' BELL popis MUSIC\{,{TCH, Bs RECORDER GOLD. Bs cuP, PHoTo
BASE' VTDEoLMPRESSIoN, soNY RW, č. Us 185CE29)OA178oM16
CD nosič bez ZI1- popis 2. č' 5 L{ 18201 23:01
cD nosič zn. SAMSLNG popis WirrME č' 145Koo1127967A21
CD nosič ZIl. TRAXDATA bez popisu č. Jó03Ko09237983Co4
CD nosič ZI1' mK popis TATY"TATLI'' č. CIJoIQFO303GW3/J
cD-LXctLLF\ l p.'pit Pharaoh. bez rČ.
cD-MEMoREx íápis sB Live, \'č' J508G'1010108,143Do03 80
CD-N1EMOREX bez popisu' vč' 1RSI08260321
cD-N{ultidisc bez popisu a v.č.
cD-N{L]LllSPED popis GIGT CD2, vč' US 185CE29XUó890M16
CD-MLILIISPED popisGlGl CDl, Vč' US 18cE29xU6890N.f 16
CD-bez názvr.r vč. P51 16
CD-GoDG,{VES bez popisu v.č.14 3 220 150615
CD-MLTLTIDISC bez popisu a v.č.
pokačování
-7-
ó T 26012003
CD-ACERpopis FIGŤTT C1ub vidco' vč' Dcllo3 802001668oBi
CD-PLATINLM bez popisu vč. 2l8228MET072280
CD-S.LMSUllG popis GAME, vč' LII0G'410 105 1 860Eo880
CD-\iIEMoREX bez popisu. \'č. 882 0040702/30111010937
CD-SAMSLDJG popis o1'fice 2000' disk 4' vč' 19'H9122628448098ODA
CD-SAMSLNG popis of1'ice 2000 disk 3. vč 19-H912261685C0780DA
CD-ACER popís Peal1 Harber' vč' DCIIO38020014680B1
CD-SAMSLNG popis Age ofempiles, vč 53-H905071345D06
cD-SAMSLN'G popjs GP 2. vč. LI02G4005269821E04-0
CD_ENITEC popis )G Home Edition' vč' 205959LA3427ó 80
CD-SAMSUNG popis Redhot Chíli Paepels' vč' l9-H' 002099840C19soDA
CD-LuAllo\ popis TOMB R{i11ER 3. vč' WH8\I,T.0470ó74
CD nosič Zll.MATIoN. popis 60 sekund. č. 81i 08 ] l82135ó8LH5C
cD nosič Zll' \ERBATM. popis Tony Harvks Pro skater2, č. \'1H04EL 12586,l
CD nosič Z11' SAMSL]NG, popis Fa 18 Simulator. č. 2BB04A031
CD nosič Zl1' SAMSUNG' popis oddworld Abcs exodus CD1. č' LI03G'100506214oElo
cD nosič Zu' ML]LT1DISC, popis Hary Potter' bez č'
CD nosič Z1l. SAMSLNG. popis Die HaÍd 2, č.2RBoIV566
cD nosič Zll. SAMSLI!G, popis WDIg8 SE. č. l9-H 912262840809
CD nosič Zll' ML]LTIDISC' popis MsTs CD2' bez č'
CD nosič Zli' MULTIDISC, popis MsTs CDl. bez č'
cD nosič Zll' PToNEER' popis MsTs CDl, č. SK19112lF
CD nosič zn. MLILTIDISC, popis Eminem The Eminein slroq'. bez č'
CD nosič zn. SAMSLNG, popis Eminem l.. č. LI02G4005267206C03 80
CD nosič zn. SAMSIJ}JG, popis Lucie, č' 19-Ho02098488C17
CD nosič bez Zl1.' popis Děda Mládek 2' č' 2032 35M A 42703 80
CD nosič Z11. SA_MSLJ}JG' popis Děda Mládek Illegal Band' č. 2RBOIV561
Podle s 228 odst. 1 tI'ř. se obŽalovanému ukládá poviinost nahradit poškozené
Miorosoft lnc'. se sídlem one N{icrosoft Wa]'' Redmont' washington, U's'A.. zastoupené
Mgr. Markétou Prcti\'ovou, advokátkou' se sídlem, Praha 1, Politiclqých vězňů 9, škodu ve
ťši169.775.-
Kč, Bontonfilm, a's.' zastoupené ceskou protipfuátskou unií, se sídlem Praha 8,
Kč' Holl1'wood C'E.' s'r'o. zastoupené Českou
protipilátskou unií. se sídlem Plaha 8, Pobřežní 22, škodu ve ýši 78o,_ Kč' lntersonic Taunus
Ploductions. s'r.o. zastoupeoé Českou protipirátskou unií, se sídlem Praha 8' PobřeŽní 22'
škodu r'e 1Íši1'000'- Kč. Magic Box' a's'. Žastoupene Českou plotipirátskou unií' so sídlem
Praha 8, Pobiežní22' škodu ve \"jši 8'000'- Kč' SPI Intemational Czech republic' s.r'o.,
Zastoupené ceskou protipřátskou unií. se sídlem Praha 8' Pobřežní 22. škodu ve výši 4'ooo,Kč. wamer Bros.. s'r.o', zastoupené Českou prohpirátskou unij, se sidLem Praha 8. Pobiežní
22. škodu ve qiši 3.520'- Kč. poškozené Corel colporation a corel GmbH' zastoupené Jiřím
Jakubkou. se sídlcm Praha 5. \askové 3 škodu ve výši 8.594,- Kč. poškozené I'ingea' s'r.o. se
sídlen Brno. Palackého 35, škodu ve 1iši 5'970,_ Kč' poškozené Cenega Czech' s.r'o',
zastoupené Jiřím Jakubkou. se sídlem Plaha 5' Naskové 3 škodu ve \"ýši 59.270,- Kč.
poškozené PJ Soft s.l'o.' zastoupené Jiřím JaL-ubkou. se sídlem Pral.ta 5, Naskovó 3 škodu ve
lýšt 11'412,- Kč, poškozenéBsP Multinédia, s.r.o., se sídlem Praha 4, Čerčanská3' škodu
ve r16i 575,- Kč. poŠkozenéČNs IFPI, Mezinarodní federace hudebního prumys1u, se sídlem
Praha 2' Na Kozačce 7 škodu ve r1íši16.500'- Kč'
PobieŽní 22' škodu ve výši 8.ó80,_
pokračování
-8-
6 T 26012003
Podle $ 229 odst. 2 tl'z. se poŠkozená Cenega Czech. s'r.o' Microsoft lnc. a PJ soft
s'r'o' odkazují se zlr}tkem svého nároku na nfiradu škody na řízení ve
občanskoprávních.
věcech
odůvodnění
obŽalovaný se dopustil trestné činnosti tak. jak bylo popsrino ve v]hokové části tohoto
rozsudku.
Shora uvedený skutkoÝý děj b.v1 v pruběhu hlavního líčenípopsán a plokázán
provedenj,rrr dokazovríním' výpovědí obžalol'aného a zejména provedenúli 1istim1itni
důka4.'
obŽalovaný' spáchriní trestné čiinosti doznával, kdý vypověděl' Že v roce 2001 vložil
na webovou strántu \\1j!1v'annonce'cz inzerát' ve kerém nabízel počítačové
pro8lanr-v. a to
počítačové
hry, encyklopedie a hudební díla' Pro kontiLl1 se zájemci uváděi číslomobilního
teiefbnu a adresy elekronické pošty. Plostřednictvím uvedených kontalr1ů se s obŽalovanýn
na_s1ednč spojovali zájemci o koupi nabízených konodit. obžalovaný sám díla na CD nosiče
nepřenáše1, výádal jejich
u svédka Wirrtera. Při rozcsílríniCD nosičůpoužíval
''v1pálení"
fikir'ní jména r'rubrice odesílatele'
Cena jednotlilých CD nosičůse pohybovala od 9o,- Kč
do 150.- Kč zajeden kus' Obžalol'aný. seznam rozeslaných nosičůa nrnožství prodaných cD
nosičúnevedl' cD nosjče' které vydal policejnínr orgánům' měl obžalovaný pÍo sebe a
všechnyje získai od svědka wintera. Během roku 2002 svědek wútel obžalovanému zasílal
na adlesu elektronickó pošty aktualizované seznamy nabízených titulů' obžalovaný sj byl
r'čdon rozdílu mezl oiiginálním CD nosičem a nelegálně pořízeíou kopií, jakož i toho, Že
není povoleno používat počítačové
progírfiy bez souhlasu držitele autorských pra\.
Doznání obžalovaného je v souladu
s
provedenými listinnými důkazy, Lrcr'ými je
rovněž .ozsah trestné činnosti spácha.ré obŽalovan]ým specifikován.
Z lýádření JiŤí Jakubka SOFTWARE SECURITY _ SWS (čl. 84 86, 97 99). jakož
a 3 bylo zjištěno. že obžalovzmý na žádost zaslal CD nosiče s neoprávněn]imi
kopiemi počítačoÚchprogamú počítačo1'ýchher Beach Life, Comanche 4, Daikatana,
HaŤry Pottel' Iídiana Jones, Quake 3' souboru aplikačníchpočítačovýchprogramů MS office
XP a počítačovéhooperaěního systému MS Windows XP.
i piíloh 2
48
Z dalšíchiistinných důkazu (či.
50. 65 - 81) bylo zjištěno' že obžalovaný CD
nosiče s neoplávněně vy'oben]iŤni kopienri počítačovýchprogramů a hudebních děl nabízel
plostřednictvím dvou seznamů'
Z odbomého vyjádiení. ke.inr byla r'yhodnocena data uloŽená na pevném disl_u
osobního počitače'keý vydal obŽa1ovaný' (čl' 101 133) bylo zjištěno. Že obžalovaný
nainstďoval do svého osobního počítačemimo jiné aplikačnípočítačovéproglamy a to
opelačnísystén Ms Windows XP PŤoffesional CZ, aplikačníprogramy ACDSee v.5'0. Jízdní
iády v' l'14, lníbMapa v.10.0' WfuRAR v. 2.80, MobiMb Media Browser r'. 1'2. PC
Translatof \'. 98' Norton con'mandel' soubor aplikačníchprogramů MS office 2000
Prernium, encyklopedie Kdo byl kdo' počítačovouhru Polda IIT' Mezilrrad (č1' 10ó 107,
133) v ceně vypracovatclcm výádřené.
pokačování
-9-
6 T 260/2003
K
ceně ne1egá1ně uŽívaných a rozmnoŽených programů se výádŤili jednotliví držitelé
autolských práv či jejich zmocněnci na čl. 85, 98, l38, 149, 154, 160 _ 161' 182. I94.2a6'
Zmočněc poškozené Cenega Czech s'ť.o' vyčíslilhodnotu zaslaných prograrnů popsarrých
v dílčímsl(_utku alinea prvá za progŤamy Beach 1ife částkou 1.490'_ Kč' Daikatana 1.590,- Kč'
Quake 1.590,_ Kč' Comanche 990,- Kč, lídiana Jones 1.490,- Kč a Harry Pottel 1.490,- Kč'
za poškozenou Microso{1 Inc. pak částkou 8.285'- Kč za aplikačnísoubor MS Windows )G a
23.240'- Kč za MS office xP, tedy celkem 40'165._ Kč. Hodnota proglamů popsaných
v dílčímskutku alinea druhá byla lyčíslenazmocněncem poškozenéCeíega Czech s'r.o. ve
r1Íši celkem 52.120.- Kě a to za plogramy Soldiel of Fortune v částce 1'590'- Kč, Soldier of
Fom-rne tr 1.590,- Kč, Delta Force 490,- Kč, Carmageddon 490'- Kč, Pro Rally 2001 990,Kč. 4x4 Revolution 990,- Kč, Mafia 990'- Kč' Red Shark 590'- Kč, Tropico Paradise Island
1'l90.- Kč' commandos u 1'590'- Kč' Project IGl 590,_ Kě' conflict _ Dcsert stom 590,Kč, Spidcrrnan 1.590'- Kč' Comanche IV 590'_ Kč, operace Flashpoint 990,- Kč' operace
Flashpoint Resistance 590,- Kč, Resídent Evil m 1.590,- Kč' operace Flashpoint 990.- Kč'
Tom Clancy's rainbow l-990,- Kč' Gran theft auto Itl 2'190,- Kč, Refum to Castle
Wolfenstein 1.590'- Kč, Rainbow six I1 1.190'- Kč' Railroad ťycoon II 1'490.- Kč, Kingpin
1'590,- Kč' Monaco racing 490'- Kč, Alien versus Predator'l90,- Kč, Hitman codename 47
590'_ Kč, swAT trI 290,- Kč, Quake I 990.- Kč' comanche IV 590'- Kč, Tomb raider IV
990,_ Kč, Army men 490,- Kč, Daikatana 1.590'- Kč' Lernmings _ Revolution 990,- Kč,
Rising sun 1.590,- Kč, Virtual pool hall 1.590,_ Kč, lndiana Jones 790,- Kč, Trafťrc Giant
1.590'_ Kč' Rising srrn 1.590'- Kč' Pharaon 290,- Kč, Virtual pool hall l.590,_ Kč. Die hard
Nakatomi Plaza 490'- Kč' operace Flashpoint Gold update 190,- Kč' Beach life l.190'- Kč,
Heavy metal 1.190,_ Kč, Sydney 2000 l .590,- Kč, Tomb raidel III 590'- Kč' Tony Hawks Pro
Skater tr 1'790,_ Kč. Hodnota programů rozmnožených bez souhiasu poškozenéMiůoso1i
Inc. byla vyčíslenave výši 138.250.- Kč a to Za Ms Windows )G včástce 8'285,- Kč, Ms
ofťrce Prof. 97 18'400'- Kč' MS Windows 2000 Pro 11.290'- Kč, MS Wjndows XP 8.285,Kč, Zoo Tycoon 990,- Kč, Ms office 2000 Prem' CZ I'7.8'/0,- Kč, MS o1ice XP Pro CZ
23'240,- K{ MS Windows 95 osR 6'680'- Kč' MS Windows Millenium 7.3l0'- Kč' MS
o1'fice XP Pro CZ 23.240,- Kč, MS Age of Empires II - T'C'E. 650'- Kč, MS Age of Empires
II T.A.o'K. 1.250'_ Kč' MS Windows 98 cZ 6'980,_ Kč, Ms Tlain simulatol 1-790,- Kč'
MS Train simulator 1'790,_ Kč' Hodnota pÍoglamů roznnožených bez souhlasu poškozerré
PJSoft s.r'o. byla vyčíslenave výši 4'7.442'- Kč a to za lnfoMapa v'10.0. 10'797'- Kč a
InfoMapa 7'0 36'645,_ Kě. Hodnota programů lozmnožerrých bez souhlasu poškozenéBSP
Multimédia, s.r.o. byla vyčísienave výši 575.- Kč a to za Lidské tělo 2'0' Hodnota programů
rozmnožených bez souhlasu poškozené ŠpidlaData Procesing s.r.o. byla lyčíslenave výši
410.- Kč a to za ŤTráčůvráj. Hodnota programů rozmnožených bez souhlasu poškozené Zoner
software s'I.o' byla vyčíslenave r:Íši2.480._ Kč a to za zonď cďlisto IV' Hodnota dél
rozmnoŽených bez souhlasu Bontonfilm, a.s. byla r'yčíslenave qýši 8.680.- Kč a to za 40 dnů
a 40 nocí, Evoluce' Final Fantasy _ Esence života, KJub n'áčů,Prci' prci' prcičLa II' Shrek.
Hodnota děl ioŽmnožených bez souhlasu Holl1lvood C.E., s.r.o. byla vyčíslena ve \-ýŠi780':
Kě a to za Nepřítel před branami. Hodnota děl rozmrroŽených bez souhlasu Intersonic Taunus
Productions, s'r.o. byla vyčíslena ve výši 1.000.- Kč a to za Vikingové. Hodnota děl
rozrrmožených bez soúlasu Magic Box' a.s. ' byla vyčíslenave IÍši8.000.- Kč a to za
Banditi, Fantom Pďíže, Foťmule, sejměte CaÍtera. Hodnota děl rozrnnoŽených bez sot'rhlasu
sPI Intemational Czech republic' s'r.o' byia vyčísienave výši 4'000.- Kč a to za Dracula
2000' Resident Evil. Hodnota děl rozmnožených bez soúlasu Warner Bros.' s.r'o. by1a
ryčíslenave výši 3.520.- Kč a to za 60 sel_und' Páí pfftenů spolďenstvo prstcnu, PeaÍl
Harbor' Příšerky s.r'o'. Hodnota děl roznnožených bez souhlasu Lingea s'r.o' byla lyčíslena
pokračování
-10-
6 T 260/2003
v částcc !9?1],:KČ a to za Lingea Lexicon 2000 anglický l.990.- Kč, Lingea Lcxicon 2000
německý l'990,_ Kč. Lingea Lexicon 2000 anglický 1'990'_ Kč. Khodnotě programťr
obsažených na pevném disku osobniho počítačese vyjádřil znalec Ve vyplacovaném
odbomén \yjádření, kdy hodnota přogramu N,ÍS Windows )G Profesional CZ (držitele
autorských práv Microsoft Inc.) byla staíovena částkou 4'489'- Kč' ACDSee 5.0 (ACD
system) 1'386,- Kč. Jízdnířády J'lil (Chaps s.r'o') 350,- Kč, lnfoMapa 10.0 (PJSoft s.r'o')
10'797'- Kč, WinRAR (Eugene Roshal) 770,_ Kč' Miclosoft office 2000 Pre iun o4icrosoft
Irrc') 10'746'- Kč' Mobil MB Media BÍowser 1'2 (Mike Bradley) 685'- Kč. Polda TII Mezibra
(Zima Softrvare) 379,- Kč' Kdo by1 kdo (Agentura Kdo je kdo) 385._ Kč, Pc Tťansiato. V98
(Langsoft + SOFTEX softwale) 2'750.- Kč. Norton Commander (s)mantec)'980,- Kč,
celkem
f!]14-(!
Z l'ýs]odhi tako plovedeného bylo zjištěno' že se obžalovaný dopustil tr€stné či11nosti
popsané ve v]hokové části tohoto rozsudku. Tedy neoprávněně zasáhl do ziíkonen
chráněných práv k autorskému dílu. Sv.ýnr jednánínr obža]ovaný naplnil sl-utkovoLl podstatu
testného činu porušovárrí autolského práva, práv souvisejících s prár'em autorským a práv
k databázi dle $ ]52 odst' l tr.z. ve všech zákonných znacích.
Pii
řídil ustanovením s 23 odst' 1 tr.z. a $ 31
v'vchrizel
tr.z.. kd'v
ze stupně spo]ečenskénebczpečnosti, osoby obŽalovanéIro a
možností.jeho náplavy. Nebe2pečnost jednání obžalovanéhopro společnost je dána tín]. že
obŽaiovaný sv1im jednáním naruŠil zájem společnosti na ocbraně nerušeného l'Ýkonu
autorshich pláv'
odsl.
l
ťLvMe o &1rhu a výměře tlestu se soud
Z rcjstříku tlestil bylo k osobě obžalovaného zjištěno, Že nebyi soudně trestán' Z místa
bydliště k osobě obžalovaného nebyly zjištěny negativní připomííky.
Po tako provedeném dokazování dospěl soLrd k závěru' že na obŽalovaného je možno
působit \"ýcho!ným trestem v}rněřeným v polovině ziíkonnétrestoí sazby. Přitom vzal soud
v úvahu zcjména tu skutcčnost. že obžalovanýje osobou dosud beáhonnou, na druhé stlaně
nebylo možno přehlédnout, že trestnou činnost spáchal v poměmě nezanedbatelném rozsahu a
trestnou čimostíse snažil Získat majetkový prospčch. Soud rĎá zato' že takto uloŽený
r,ýchor,tý trest bude ne.jlépe sto naplnit qíchovný a preventivní účeltrestu'
obŽalovanému byl uložen podle $ 55 odst' 1 písm. a) tr.z' uložen trest propadnutí věci.
a to 222 kusů kompaktních dlsht. Lteré rrydal dnc 28'5'2003 policejnímu or-gánLr, neboť se
zjevně jedná o věci. keré byly užity ke spáchání trestného činu. Zbýva'jící tŤi cD nosiče byly
obžalovanému jiŽ v pruběhu přípravného řízení vráceny'
společnosti Microsoft lnc., se sídlem One Microsoft Way' Redmonr. Washington,
U'S'A', zastoupená Mg' MaIkétou Plotivovou. advokátkou, se sídlem' Praha 1' Politických
vězňů 9' Bontonfilm a.s'' Holl}avood CE s.r'o', Tntcrsonic Taunus Productions s.I'o', Magic
Box a's'. SPI lnternational Cz.-ch republic s'r.o., Wamer' Bros. s.r.o'' zastoupene Čcskou
protipilátskou unií, se sídlem Praha 8, Pobřežní22. Corel Corporation a Corel GmbH,
zastoupené Jiřím Jak_ubkou. se sídlem Plaha 5, Naskové 3. Lingea' s'r.o' se sídlem Bmo'
Palackého 35, Cenega Czech, s.I.o', zastoupené Jiiím Jakubkou, se sídlem Praha 5. Naskové
3, PJ Soft s.r'o' se sídlem Praha 8, Služská 27, BsP Multimédia. s.r'o.' se sídlem Praha ,{.
Čertanská 3 a ČNS tpPl' Mezin&odní fedelace hudcbního pnrmyslu' se sídlcm Praha 2. Na
pokračov{íní
-t
l-
6 T 26012003
Kozačce 7. které jsou r'e smyslu ustanovení $ 43 odst' 1 tr.ř' poškozcnjrni. se ve smys1u
ustanovení $ 43 odst' 2 tr.ř. 1'ádně a včas připojily s nlÍokem na nríbradu škody k tomuto
trestnímu stíhiíní'Je ziejnré. Žr: společnosti 'jsou držite1i autorslqícb práv k progamum a
dílům.které obŽalovanj.m ilegálně uŽíl'al a Šířil.Při určovríni r^j!e škody vycháze1 soud
z qjádření jedÍotlivých držitelrj autors\ich práv či jejich zmocnénců'Piičernžpři určováni
rýšc škodyje pak rozhodující ustanol'ení $'1,l odst. 1 písn. b) zákona č' 121/2000 Sb.. podle
kerého je neoprár'něnýlrr zásahen do práva autorského je i rozšiřovrínílozrnnoženiny díla
bez svo1mí autola a s 40 odst. 3 ziíkona č' 121,2000 Sb'' pod1e něhož r,ýše bezdůvodného
obohacení vzniklóho na shaně !oho, kdo neoplár'nálě nak1ádal s dilenr' aniŽ by k tomu
získal potiebnou licenci. činídvojnásobek odměny, kerá by byla za získrínítakové
llcence obvy'klá v době neopťáVněného nakládání s dílern. Je tedy zřejmé. Že požadovaná
nrlhrada škody vc výši prodejní ceny' 'je zcela kry'ta odpovědnosti obŽalovaného za škodu
způsobenou porušením autorské1ro práva' jak v1p11ývá ze shora citovaných ustanovení zákona
č' 12112000 sb'. cNs IFPI. Mezinárodní federace hudebního prům1slu vyčísiilaškodu jako
částL_u nákiadů na r'1irobu CD nosičii lýobci zr'ukor'^ýclr záznamú a požado\'ala náhradu za
55 titulů hudebních děl' které byly identifikovrin1r odbomjmi vyjádřeními' Vzhlcdem k tonu.
že v tomto trestním řízeníbyla prokázána příčinrrá souúslost mezi jednáním obža]or.aaého a
vznikem škody. Iozhodl soud o nlíhradě škody tak' jak v1plýá z q|rokové části lozsudku'
spo]ečnost PJ Soft s.r'o. se připo.jiia k trestnímu řízení prostiednicMm zmocněnce Jiřího
Jakubky a zároveri prostřednict\'ím jednatcle spoiečnosti. Soud piiznal této společnosti
nrfiradu škody v prokázaném rozsahu tak' .jak ho Dmezil zmocněnec této společnosti a ve
zbýLu' ktelý neby1 blížespecifikoviin do prálrrího důvodu' spolcčnost PJSoft odkázal se
zb}.tkem náIoku na nálťadu škody na Ťízeníve věcech občanskopr.ámích' obdobnč
postupoval soud ohledně niíoku poškozerié ceieg.' Czech s.r.o'. Zmocněnec poškozené Jiři
Jakubka se opakovaně za tuto poškozenou pňpojil s nrárokem na náhradu škody' přičemžvšak
neby1 zcela přesně specifikován právní dur od jednotlrr ých up]atnényťh nároňi a některé lze
povaŽovat za duplicitní' soud proto přiznal této společnosti náhradu škody v prokázaném
rczsahu,
P o u čc n
íi
Proti tomuto lozsudL-u lze podat odvolání do osmi dnťl ode dne doručeníu
okesního soudu v |lradci Klálové' o odvolání roáodujc Krajský soud v }lradci Králové.
Rozsudek můžeodvoláním napadnout státní Zástupce plo nesprávnost kteréhoko]i vjŤoLlr'
obŽalovaný plo nesprá\'.nost \'-Íokx' keÍý se ho přímo dotýká' áčastněná osoba pro
nesprá\'nost l'1fooku o zabrání věci. poškozený kcý uplatnil nárok na náhradu škody' pro
nesplámost v]iroku o náhradě škody' Ve prospěch obžalovanéhove stejném rozsahu nohou
odvolaní podat i příbr.rzní obŽalovaného v pokolení přínrérn' jcho sourozenci, osvojite1.
osvojenec, manžcl a &uh, zákonný Zásfupce a obhájce. osoba oprávněná napadat rozsudek
pro nespÍá\nost některého jeho výroku jej rnůženapadíout takó proto. že takol1í
1fook
učiněn nebyl' jakoŽ i pro porušení ustanovení o řízenípředcházcjícín Iozsudku, .jestliže toto
porušení mohlo způsobit' že výokje nesprávný nebo že chybí'
odvolrínímusí bý odúvodněno tak' aby bylo patmo' v kerých lýocích je Iozsudek napadan
ajaké vadyjsou výýkán1' rozsudku nebo řízení, keré rozsudku předcházelo'
\r
llradcí Králové dne 9'prosince
200,1
Mgr. David Arochi Vcrgara Sclxnuck
soualce v r
//)

Podobné dokumenty

061 EX 1886/07-439 Usnesení

061 EX 1886/07-439 Usnesení kataslrá]ní ťlzemi Přišilnasy' na listu vlastnictví č. 290 pozemek paÍc. č. St' 296 o'Výměře 157 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru ndnovitoslí vcdeném Katastlálním ťrřaden pr...

Více