Monthly Factsheets

Komentáře

Transkript

Monthly Factsheets
pro.cs.xx.20160831.LU0997587596.pdf
Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)
FIDELITY FUNDS
MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ LIST PRO PROFESIONÁLY
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)
31. SRPEN 2016
Přístup a styl
Fakta o fondu
Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem nabídnout stabilní a udržitelný
příjem s atraktivními, rizikově upravenými výnosy během ekonomického cyklu
prostřednictvím výběru třídy aktiv a výběru alokace. Očekáváme, že obě oblasti
rozhodování povedou ke zvýšení příjmů fondu a kapitálovému růstu. Výběr třídy aktiv je
založen na hodnocení současných ekonomických možností. Proces je založen na
výzkumu a dbá na informace vlastních kvantitativních modelů společnosti Fidelity.
Citlivost a technické ukazatele doplňují makroekonomický přístup. Výběr alokace je
založen na výzkumném procesu, při kterém filtrujeme manažery na základě
kvalitativních a kvantitativních kritérií. Kvalitativní analýza je zaměřena na porozumění
fungování investičních procesů a bere v úvahu faktory jako investiční filozofie, proces
výběru akcií, sestavení portfolia a kontrola rizika. Kvantitativní analýza zkoumá, odkud
pochází výkonnost fondu, zvažuje historické faktory výkonnosti a provádí analýzu držení
akcií.
Datum založení: 27.03.13
Manažer fondu: Eugene Philalithis, George Efstathopoulos, Nick Peters
Jmenovaný do fondu: 27.03.13, 20.05.16, 27.03.13
Roky ve Fidelity: 9, 5, 4
Velikost fondu: $ 3.745m
Počet alokací ve fondu: 17
Referenční měna fondu: Americký dolar (USD)
Domicil fondu: Lucembursko
Právní struktura fondu: SICAV
Správcovská společnost: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Kapitálová záruka: Ne
Investiční cíl a politika
Fakta o třídě akcií
• Cílem je zajistit příjem a přiměřený středně- až dlouhodobý růst kapitálu.
• Investuje v širokém spektru trhů na celém světě a zajišťuje expozici vůči investičním dluhopisům,
dluhopisům s vysokým výnosem a z rozvíjejících se trhů a také akciím společností.
• Až 10 % je možné investovat do podílových jednotek jiných investičních fondů.
• Až 50 % může být investováno do státních dluhopisů z celého světa.
• Až 30 % může být investováno do aktiv zajišťujících expozici vůči nemovitostem.
• Až 30 % může být investováno do aktiv zajišťujících expozici vůči infrastruktuře.
• Za běžných tržních podmínek může fond investovat až 100 % aktiv do globálních investičních
dluhopisů, 50 % do dluhopisů z rozvíjejících se trhů, 50 % do globálních akcií a 60 % do globálních
vysoce úročených dluhopisů.
• Za nepříznivých podmínek na trhu může fond držet více než 10 % aktiv v hotovosti, nástrojích
peněžního trhu a fondech peněžního trhu.
• Může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty.
• Může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy v
souladu s rizikovým profilem fondu.
• Fond může v rámci svých cílů a politiky investovat dle vlastního uvážení.
• Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových
pohybů u investic v jiné měně, než je měna fondu. Zajištění zároveň omezuje potenciál zisku
z kurzových pohybů.
• Příjem je kumulován v ceně podílového listu.
• Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
• Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují prodat své podíly ve fondu do 5 let.
Investice do fondu by měla být považována za dlouhodobou.
K dispozici mohou být další třídy akcií. Více informací naleznete v prospektu.
Nezávislé hodnocení
Profil rizika a odměn třídy akcií
Informace v této sekci jsou aktualizovány k datu vydání. Podrobnější informace lze nalézt v části ,,
dodatečné poznámky'' tohoto měsíčního informačního listu. Přestože, některé ratingové agentury
využívají k vytvoření hodnocení předchozí výkonnost, nelze ji považovat za spolehlivý ukazatel
výsledků v budoucnosti.
Tento indikátor rizika je převzatý z dokumentu „Klíčové informace pro investory“ (KIID)
na konci příslušného měsíce. Vzhledem k tomu, že může být aktualizován v průběhu
měsíce, nejaktuálnější informace naleznete v dokumentu KIID.
Datum založení: 23.05.14
Čistá hodnota aktiv v měně třídy akcií: 10,86
ISIN: LU0997587596
SEDOL: BH2R0F2
Bloomberg: FFGAAUH LX
Uzavření obchodování: 17:00 britského času (obvykle 18:00 středoevropského času)
Typ distribuce: Akumulační
Poplatky hrazené z majetku fondu (OCF) za rok: 1,72% (30.04.16)
Poplatky hrazené z majetku fondu (OCF) zahrnují roční manažerské poplatky: 1,25%
Poplatek za výkonnost: 0,00% konec roku Estimaed.
• Kategorie rizikovosti byla určena na základě historických údajů o volatilitě.
• Kategorie rizikovosti nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil
fondu do budoucna a může se v průběhu času měnit.
• Nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika.
• Poměr rizika a výnosů je klasifikován na základě historické fluktuace čisté hodnoty
aktiv na akcii. V rámci této klasifikace znamená kategorie 1-2 nízkou úroveň
fluktuace, 3-5 střední úroveň a 6-7 vysokou úroveň.
Důležité informace
Předtím než začnete investovat, měli byste si přečíst náš "Key Investor Information
Document" (Informační dokument klíčového investora - KIID). Informace o tom, kde KIID
naleznete jsou dostupné na poslední straně této měsíční zprávy. Hodnota investic a
jakéhokoli příjmu z nich může jak stoupat, tak klesat, a není zaručeno, že investor
dostane investovanou částku zpět. Použití finančních derivátů může vést ke zvýšení zisků
nebo ztrát fondu. Cena dluhopisů je ovlivněna výkyvy úrokových sazeb, změnami
úvěrového ratingu emitentů dluhopisů a jinými faktory, jako je inflace a dynamika trhu.
Obecně platí, že při růstu úrokových sazeb klesá cena dluhopisu (a naopak). Dluhopisy
s delší dobou splatnosti jsou obecně ovlivněny ve vyšší míře. Riziko neplnění závazků
plyne ze schopnosti emitenta platit úroky a splácet půjčky při splatnosti. Riziko neplnění
závazků se proto liší u emitentů státních a firemních dluhopisů. Investiční zásady tohoto
fondu umožňují investice zejména do dalších fondů nebo do jednotek schématu
kolektivního investování.
Tyto informace jsou určeny pouze pro odborníky v oblasti investování a soukromí
investoři by se na ně neměli spoléhat.
pro.cs.xx.20160831.LU0997587596.pdf
FIDELITY FUNDS
MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ LIST PRO PROFESIONÁLY
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)
31. SRPEN 2016
Tato čísla se vztahují k minulé výkonnosti fondu, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může jak stoupat, tak klesat, a
není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět.
Kumulativní výkonnost v USD (změna základu na 100)
Výkonnost pro období 12 měsíců v USD (%)
Fond
Fond
Výkonnost je uvedena za posledních pět let (nebo od založení fondů založených během tohoto
období).
Výkonnost pro kalendářní roky v USD (%)
Fond
Výkonnost k 31.08.16 v USD (%)
Kumulativní růst fondu
Anualizovaný růst fondu
3 roky
3 měsíce
Letošní rok
1 rok
0,8
3,9
7,8
8,1
-
-
8,6
-
-
-
8,1
-
-
3,7
Zdrojem výkonnosti a volatility fondu a opatření proti riziku je společnost Fidelity. Výkonnost je uvedena bez vstupního poplatku.
Základ: nav-nav s reinvestovaným ziskem v USD, po odečtení poplatků.
Zdrojem tržních indexů je společnost RIMES, ostatní údaje pocházejí od třetích stran - poskytovatelů informací, jako je např. Morningstar.
* Datum počátku výkonnosti.
2
5 let
Od
23.05.14*
1 měsíc
pro.cs.xx.20160831.LU0997587596.pdf
FIDELITY FUNDS
MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ LIST PRO PROFESIONÁLY
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)
31. SRPEN 2016
Úvod
Tento informační list obsahuje informace o složení fondu v určitém čase. Jeho cílem je pomoci vám pochopit stanoviska manažera fondu ve vztahu k
dosahování cílů fondu.
Tabulka Top alokací ukazuje manažerský výběr investičních oblastí, fondů a společností. Zahrnuje hotovost drženou jako strategickou investici. Investiční
disciplíny zahrnují použití „poolů“. Pro interní účely managementu sestavuje společnost Fidelity „portfolia“ s cílem spoluřízení aktiv z jiných fondů. (Tyto pooly
nejsou zákazníkům přímo k dispozici a nepředstavují samostatné jednotky).
Tabulka „Nejlepší pozice“ zobrazuje největší individuální investice. Co se týká akcií, jsou všechny investice, včetně derivátů, spojené s konkrétní emitující
společností nakombinovány tak, aby tvořily celkové procento pro každou společnost. V případě, že je společnost kótována ve dvou různých zemích, každá
kotace může být považována za samostatnou emitující společnost. Investice s pevným výnosem jsou kótovány jednotlivou emisí (a ne emitentem) pro
vyjádření charakteristik jednotlivých cenných papírů. Všechny deriváty jsou zařazeny na základě expozice. Peněžní investice nejsou v tabulce zobrazeny.
Nejlepší alokace (% TNA)
Alokace
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income
Podtřída aktiv
% TNA
19,0
Fidelity Funds - US High Yield
Vysoký výnos
16,2
Fidelity Funds - Asian High Yield
Vysoký výnos
10,8
Fidelity Funds - Global Dividend
Globální akcie
9,9
Fidelity Funds - European Dividend
Akcie – Evropa mimo
Spojené království
Asie bez Japonska
7,0
Fidelity Funds - Emerging Market Local
Currency Debt
FF Euro High Yield
Rozvíjející se dluh
5,4
Vysoký výnos
5,4
Fidelity Funds - Global Hybrids
Vysoký výnos
4,8
Fidelity Funds - Institutional Euro High Yield
Vysoký výnos
2,9
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend
5,9
The Global Multi Asset Income Pool je přístupný třetím stranám, včetně, ale nikoli výhradně, infrastruktury, úvěrů, vysoce výnosných veřejně obchodovatelných fondů (ETF) a realitních
investičních fondů (REIT).
Nejlepší pozice (% TNA)
NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD
JOHN LAING INFRASTRUCTURE LTD
3I INFRASTRUCTURE PLC
HICL INFRASTRUCTURE CO LTD
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
RELX NV
TWENTYFOUR INCOME FUND LTD
JOHNSON & JOHNSON
% TNA
1,7
1,4
1,3
1,3
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
3
pro.cs.xx.20160831.LU0997587596.pdf
FIDELITY FUNDS
MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ LIST PRO PROFESIONÁLY
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)
31. SRPEN 2016
Slovníček / dodatečné poznámky
Volatilita a riziko
Anualizovaná volatilita: míra pohybu proměnlivých výnosů fondu nebo porovnávacího tržního indexu okolo svého historického průměru (také známá jako standardní odchylka).
Dva fondy mohou vykazovat v průběhu času stejný výnos. Fond, jehož měsíční výnosy se mění méně, bude mít nižší anualizovanou volatilitu a bude se mít za to, že dosahuje svých
výnosů s nižším rizikem. Výpočet je standardní odchylkou 36 měsíčních výnosů vyjádřených jako anualizované číslo. Volatility fondů a indexů jsou vypočteny nezávisle na sobě.
Relativní volatilita: koeficient vypočítaný srovnáním anualizované volatility fondu a anualizované volatility porovnávacího tržního indexu. Hodnota vyšší než 1 značí, že fond má
vyšší volatilitu než index. Hodnota nižší než 1 značí, že fond má nižší volatilitu než index. Relativní volatilita s hodnotou 1,2 vyjadřuje, že fond je o 20 % více volatilní než index,
zatímco koeficient s hodnotou 0,8 vyjadřuje, že fond je o 20 % méně volatilní než index.
Sharpeho poměr: míra rizikově upravené výnosnosti fondu, která zohledňuje výnosnost bezrizikové investice. Poměr umožňuje investorovi posoudit, zda fond generuje adekvátní
výnosy při riziku, které podstupuje. Čím vyšší je poměr, tím lepší má fond rizikově upravenou výnosnost. Pokud je poměr záporný, fond vykazuje nižší výnosy v porovnání s
bezrizikovou sazbou. Poměr je vypočítáván odečtením bezrizikového výnosu (jako je např. hotovost) v příslušné měně z výnosu fondu a následným vydělením výsledku volatilitou
fondu. Je vypočítán s použitím anualizovaných hodnot.
Anualizovaná alfa: rozdíl mezi očekávaným výnosem fondu (na základě své hodnoty beta) a skutečným výnosem fondu. Fond s kladnou hodnotou alfa vykázal vyšší výnos než
výnos očekávaný na základě své hodnoty beta.
Beta: míra citlivosti fondu na výkyvy trhu (vyjádřené tržním indexem). Beta hodnota trhu je podle definice 1,00. Beta hodnota 1,10 vyjadřuje, že očekávaná výnosnost fondu měla
být o 10 % vyšší než index v trzích vyšší třídy („up markets“) a o 10 % nižší než v trzích nižší třídy („down markets“), a to za předpokladu, že všechny ostatní faktory zůstávají
neměnné. Naopak hodnota beta 0,85 vyjadřuje, že očekávaná výnosnost fondu měla být o 15 % nižší než výnosnost v trzích vyšší třídy („up markets“) a o 15 % vyšší než výnosnost v
trzích nižší třídy („down markets“).
Anualizovaná odchylka ve výkonnosti fondu a indexu: míra, která vyjadřuje, jak fond kopíruje index, se kterým je porovnáván. Jde o standardní odchylku nadměrné výkonnosti
fondu. Čím je odchylka výkonnosti vyšší, tím vyšší je odchylka výnosů fondu v porovnání s tržním indexem.
Informační poměr: poměr, který měří efektivitu fondu v dosahování nadměrných výnosů vzhledem k úrovni rizika. Informační poměr s hodnotou 0,5 vyjadřuje, že fond vykázal
anualizovaný nadměrný výnos ekvivalentní k hodnotě odchylky výkonnosti fondu a indexu. Vyjadřuje poměr anualizovaného nadměrného výnosu fondu a odchylku výkonnosti fondu
a indexu.
R2: ukazatel, který měří, nakolik mohou být výnosy fondu vysvětleny kolísáním porovnávacího tržního indexu. Hodnota 1 značí perfektní korelaci fondu se svým indexem. Hodnota 0,5
značí, že pouze 50 % výkonnosti fondu může být vysvětleno kolísáním indexu. Pokud má R2 hodnotu 0,5 nebo nižší, beta hodnota fondu (a stejně tak jeho hodnota alfa) není
spolehlivým ukazatelem (kvůli nízké korelaci fondu se svým indexem).
Průběžné poplatky
Průběžné poplatky představují poplatky hrazené z fondu v průběhu roku. Jsou počítány na konci fiskálního roku fondu a mohou se rok od roku měnit. U tříd fondů s fixními
průběžnými poplatky se nemusí rok od roku měnit. U nových tříd fondů nebo tříd, které procházejí firemními změnami (např. úprava ročního správcovského poplatku), je hodnota
průběžných poplatků odhadnuta až do doby, kdy se splní kritéria pro zveřejnění skutečné hodnoty průběžných poplatků.
Průběžné poplatky zahrnují manažerské poplatky, administrativní poplatky, poplatky správci a depozitáři a transakční poplatky, náklady na reporty akcionářům, regulační
registrační poplatky, tantiémy (v případě potřeby) a bankovní poplatky.
Nezahrnují: výkonnostní poplatky (v případě potřeby); náklady na transakce v portfoliu s výjimkou vstupního/výstupního poplatku hrazeného fondem při koupi nebo prodeji podílů
dalšímu subjektu kolektivního investování.
Více informací o poplatcích (včetně podrobností o konci fiskálního roku fondu) naleznete v části „Poplatky“ aktuálního prospektu.
Historický výnos
Historický výnos fondu je založen na jeho dividendách vyplacených za předchozích 12 měsíců. Je vypočten jako součet dividendových sazeb vyhlášených za dané období vydělený
cenou v den zveřejnění. Vyhlášené dividendy nemusí být potvrzeny a mohou být předmětem změn. Pokud neexistují data o vyhlášených dividendách za 12 měsíců, historický výnos
nebude zveřejněn.
Klasifikace sektoru/odvětví
GICS: Systém sektorové, resp. odvětvové klasifikace Global Industry Classification Standard („GICS“) byl vyvinut společnostmi Standard & Poor´s a MSCI Barra. GICS čítá 11
sektorů, 24 odvětvových skupin, 68 odvětví a 157 pododvětví. Více informací je k dispozici na webových stránkách http://www.standardandpoors.com/indices/gics/en/us.
ICB: Industry Classification Benchmark („ICB“) je odvětvovým klasifikačním benchmarkem vyvinutým společnostmi Dow Jones a FTSE. Využívá se pro členění trhů na sektory v
makroekonomickém měřítku. ICB využívá systém 10 odvětví, které se dále dělí na 20 supersektorů a tyto následně na 41 sektorů obsahujících 114 podsektorů. Více informací je k
dispozici na webových stránkách http://www.icbenchmark.com/.
TOPIX: Index TOPIX je indexem tokijské burzy TSE v Japonsku sledujícím všechny domácí společnosti z první sekce burzy. Je vypočítáván a zveřejňován burzou TSE.
Organizace Investment Property Databank („IPD“) je poskytovatelem výkonnostních analýz a služeb benchmarkingu pro investory na trhu nemovitostí. IPD UK Pooled Property Funds
Index – All Balanced Funds se skládá z indexů IPD Pooled Funds, které jsou zveřejňovány čtvrtletně organizací IPD.
Nezávislé hodnocení
Hodnocení fondů podle společnosti Feri: Rating měří vyváženost rizika a zisků fondu vzhledem ke srovnatelným fondům. Hodnocení je založeno na výkonnosti fondů s minimálně
pětiletou historií. Fondy s kratší historií také podléhají kvalitativnímu zhodnocení. To může například zahrnovat zkoumání manažerských stylů. Hodnotící škála obsahuje tyto
kategorie: A = velmi dobrý; B = dobrý; C = průměrný; D = podprůměrný; a E = velmi slabý.
Hodnocení fondů Morningstar Star Rating: Rating měří vyváženost rizika a zisků fondu vzhledem ke srovnatelným fondům. Star ratingy jsou výlučně založeny na minulé výkonnosti
a společnost Morningstar doporučuje investorům používat je k identifikaci fondů, u kterých má další zkoumání budoucnost. Top 10 % fondů v kategorii obdrží 5hvězdičkové
hodnocení a dalších 22,5 % obdrží 4hvězdičkové hodnocení. V informačním listu jsou uvedeny pouze 4 a 5hvězdičková hodnocení.
Hodnocení Morningstar Style Box: Morningstar Style Box je devítičtvercová mřížka, která graficky znázorňuje investiční styl fondů. Je založena na držbě jednotlivých fondů a
klasifikuje fondy na základě tržní kapitalizace (vertikální osa) a růstových a hodnotových faktorů (horizontální osa). Hodnotové a růstové faktory jsou založeny na ukazatelích, jako
jsou výnosy, cashflow a výnos z dividend, a oba využívají jak historické, tak výhledové údaje.
4
pro.cs.xx.20160831.LU0997587596.pdf
FIDELITY FUNDS
MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ LIST PRO PROFESIONÁLY
GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)
31. SRPEN 2016
Důležité informace
Fidelity International poukazuje na skupinu společností, které tvoří globální organizaci spravující investice, která poskytuje informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo
Severní Ameriku.
Fidelity pouze poskytuje informace o svých vlastních produktech a službách a nepodává investiční rady na základě konkrétních okolností, pokud tak není specificky uvedeno řádně
oprávněnou společností v rámci formální komunikace s klientem.
Toto sdělení není určeno osobám ve Spojených státech a tyto osoby podle něj nesmí postupovat; je určeno osobám sídlícím v pravomocných oblastech, ve kterých jsou příslušné fondy
oprávněny k distribuci nebo kde není takové oprávnění požadováno.
Není-li uvedeno jinak, všechny názory reprezentují názory společnosti Fidelity.
Odkazy na konkrétní cenné papíry nebo fondy v tomto dokumentu by neměly být brány jako doporučení k jejich koupi nebo prodeji, jsou zde pouze pro ilustrační účely. Investoři by také
měli mít na paměti, že uvedené názory nemusejí být aktuální a mohly být již společností Fidelity uplatněny. Zkoumání a analýzy v tomto dokumentu shromáždila společnost Fidelity
jakožto investiční manažer pro vlastní užití, přičemž již mohly být uplatněny pro vlastní účely.
Předchozí výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Hodnota investice se může navýšit i snížit a stejně tak můžete získat zpět méně, než jste investovali.
Fidelity, Fidelity International, logo Fidelity International and symbol F jsou obchodními značkami společnosti FIL Limited.
Fond je spravován společností FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Tento dokument popisuje podfond a trídu akcií SKIPCP. Prospekt, Zprávy a úcetní záverky se pripravují za celý SKIPCP.
Společnost Morningstar anualizovala sazby růstu, celkový výnos, medián výkonnosti sektoru a kategorie - Zdroj dat - © 2016 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace
obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích informačních zdrojů; (2) nesmějí být dále kopírovány nebo šířeny; a (3) není zde garance
přesných, úplných a aktuálních informací. Společnost Morningstar ani její informační zdroje nenesou zodpovědnost za jakákoli poškození či ztráty vyplývající z použití těchto informací.
Před investicí si přečtěte dokument „Klíčové informace pro investory“ (KIID), který je k dispozici ve vašem jazyce na stránkách www.fidelityinternational.com nebo u Vašeho distributora.
Česká republika: Investice by měly být prováděny na základě platného prospektu a Klíčových informací pro investory (KIID), které jsou k dispozici ve vašem jazyce společně s platnými
výročními a pololetními zprávami zdarma u platebního zprostředkovatele UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika. Vydala
společnost FIL (Luxembourg) S.A.
Uvedené údaje o výkonnosti nezohledňují počáteční poplatek fondu. Pokud z investice odečtete počáteční poplatek ve výši 5,25 %, bude tato částka ekvivalentní částce snížení míry růstu
z 6 % p.a. na 4,9 % během pěti let. Jedná se o nejvyšší aplikovatelný počáteční poplatek; pokud bude počáteční poplatek nižší než 5,25 %, dopad na celkovou výkonnost bude nižší.
CSO4925 CL1305901/NA Czech 28678 T15a
5

Podobné dokumenty

Monthly Factsheets

Monthly Factsheets Fidelity pouze poskytuje informace o svých vlastních produktech a službách a nepodává investiční rady na základě konkrétních okolností, pokud tak není specificky uvedeno řádně oprávněnou společnost...

Více

Monthly Factsheets

Monthly Factsheets Anualizovaná volatilita: míra pohybu proměnlivých výnosů fondu nebo porovnávacího tržního indexu okolo svého historického průměru (také známá jako standardní odchylka). Dva fondy mohou vykazovat v ...

Více